Sunteți pe pagina 1din 6

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în
administrarea unor Centre Județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură,
în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru
aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi
completările ulterioare,

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din
Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din
funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al
unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa
Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul
instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1 - Se actualizează datele de identificare și valorile de inventar ale bunurilor imobile aflate
în domeniul public al statului şi în administrarea unor Centre Județene ale Agenției de Plăți și
Intervenție pentru Agricultură, potrivit anexei nr. 1.
Art. 2 - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii
din compunerea bunurilor imobile prevăzute la art. 1, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi
valorificării, potrivit anexei nr. 2.
Art. 3 - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale împreună cu Ministerul Finanţelor Publice
vor opera în mod corespunzător datele din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al
statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art. 4 – Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA
Anexa nr. 1

DATELE DE IDENTIFICARE
și valorile de inventar ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor
Centre Județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, care se actualizează

Administratorul Datele de identificare ale imobilului Valoarea de


Valoarea de
Nr. Nr. Codul de bunului inventar
Denumirea bunului Descrierea tehnică inventar
Crt. M.F.P clasificare Codul unic de Adresa
Nr. Carte Funciară actualizată
înregistrare
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Agenția de Plăți și Sc=71 mp; Sd=71 mp; P
Intervenție pentru Sc=273 mp; Sd=273 mp; P Judeţul Călărași,
Sediu Centrul Local
1 152154 8.29.08 Agricultură Centrul Sc=154 mp; Sd=308 mp; P+1 comuna 1.113.375 lei 732.707 lei
Ciocănești
Județean Călărași S teren=1526 mp Ciocănești, nr.:-
CUI 20771824 CF nr. 20022 Ciocănești
Agenția de Plăți și
Intervenție pentru Sc=119 mp; Sd=119 mp; P Județul Galați,
Sediu Centru Local
2 26975 8.29.08 Agricultură Centrul S teren=900 mp comuna Cudalbi, 13 lei 24.385 lei
Cudalbi
Județean Galați CF nr. 101076 Cudalbi Cvartal 35 P14
CUI 20738801
Anexa nr. 2

DATELE DE IDENTIFICARE
ale construcţiilor din compunerea unor bunuri imobile care trec din domeniul public în domeniul privat al statului,
în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

Valoarea de
Descrierea Valoarea de
Nr. Administratorul Descrierea tehnică a inventar a părții
Descrierea tehnică a tehnică a părții Valoarea de inventar a părții
Nr. M.F.P. bunului părții bunului care bunului care
bunului bunului care se inventar a bunului care se
crt. Codul de Codul unic de se rămâne în rămâne în
Nr. Carte Funciară scade din bunului scade din
clasificare înregistrare inventar inventar
inventar inventar
0 1 3 4 5 6 7 8 9
Sc=71 mp; Sd=71 mp; P
Agenția de Plăți și Sc=273 mp; Sd=273
Sc=273 mp; Sd=273 mp; P
152154 Intervenție pentru Sc=71 mp; mp; P
Sc=154 mp; Sd=308 mp;
1 (parțial) Agricultură Centrul Sd=71 mp; Sc=154 mp; 732.707 lei 8.486 lei 724.221 lei
P+1
8.29.08 Județean Călărași P Sd=308 mp; P+1
S teren=1526 mp
CUI 20771824 S teren=1526 mp
CF nr. 20022 Ciocănești
Agenția de Plăți și
26975 Intervenție pentru Sc=119 mp; Sd=119 mp; P Sc=119 mp;
S teren=900 mp
2 (parțial) Agricultură Centrul S teren=900 mp Sd=119 mp; P 24.385 lei 13.374 11.011 lei
8.29.08 Județean Galați CF nr. 101076 Cudalbi
CUI 20738801
NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, organ de specialitate al administraţiei


publice centrale, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu personalitate
juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, are ca atribuţii principale aplicarea măsurilor de
sprijin pentru producătorii agricoli, finanţate atât din bugetul Uniunii Europene prin Fondul
European pentru Garantare în Agricultură – FEGA, cât şi de la bugetul de stat.
Potrivit prevederilor Legii nr.1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare, în
subordinea Agenţiei funcţionează 42 de Centre Judeţene cu personalitate juridică, care asigură
executarea funcţiilor tehnice şi administrative la nivelul tuturor centrelor locale existente în
structura organizatorică.

În scopul atingerii nivelului maxim de funcţionalitate al centrelor locale, Agenţia de


Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Județean Călărași a construit în anul 2010 un
sediu pentru centrul local Ciocănești, având regim de înălțime P+1, pe care l-a înscris în
inventarul bunurilor din domeniul public al statului la poziția cu numărul M.F.P. 152154. La
aceeași poziție mai sunt înscrise terenul de 1526 mp și suprafața construită de 294 mp care se
compune din suprafață sediu vechi 64 mp (71 mp conform înscrierii din Cartea Funciară nr.
20022 Ciocănești) și suprafață construcție anexă 230 mp (273 mp conform înscrierii din Cartea
Funciară nr. 20022 Ciocănești).
Fosta clădire de birouri, în suprafață de 71 mp are risc mărit de prăbușire și prezintă
pericol de accidentare a persoanelor care acced către noul sediu, fiind amplasată între accesul
incintă și noul sediu, drept pentru care se impune scoaterea din funcțiune, casarea și
valorificarea ei.
Construcția propusă pentru demolare a avut destinația de clădire de birouri, și cuprinde
patru încăperi, respectiv două birouri, arhivă și hol, funcțiunile ei fiind preluate de noua clădire
realizată în anul 2010.
Demolarea, evacuarea materialelor rezultate și amenajarea corespunzătoare au ca efect
îmbunătăţirea aspectului urbanistic al zonei. Totodată, pe locul ocupat în prezent de clădire va fi
amenajată parcarea instituției.

Centrul Local Cudalbi, din structura organizatorică a Centrului Județean Galați,


funcționează în prezent într-un spațiu închiriat, lipsit de rețele interioare pentru apă și sistem de
canalizare, fără grup sanitar în interiorul clădirii. Având în vedere faptul că în localitatea
respectivă nu a fost identificat un sediu corespunzător care să treacă în administrarea A.P.I.A.
Centrul Județean Galați, pentru întrunirea cerințelor de securitate și sănătate în muncă este
necesară construirea unui sediu, corespunzător criteriilor de acreditare ale A.P.I.A..
A.P.I.A. Centrul Județean Galați are în administrare în localitatea Cudalbi, un teren de
900 mp pe care este amplasată o construcție din cărămidă și planșee ușoare de beton, realizată în
anul 1960, cu suprafața de 119 mp conform extrasului de carte funciară. Construcția este
neutilizabilă fiind într-o stare avansată de degradare, uzată fizic, cu planșeu fisurat și infiltrații
puternice de ape pluviale care au distrus finisajele și tâmplăria interioară, drept pentru care este
necesară scoaterea din funcțiune și casarea ei. Terenul și construcția se află în domeniul public
al statului, fiind înscrise la poziția cu numărul M.F.P. 26975 în Anexa nr. 3 la Hotărârea
Guvernului nr. 1705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul
public al statului, cu modificările şi completările ulterioare și în Cartea Funciară nr. 101076 a
comunei Cudalbi. Pe terenul eliberat de construcție se va construi noul sediu al Centrului Local
A.P.I.A. Cudalbi, format din parter și etaj, pentru care au fost aprobați indicatorii tehnico
economici rezultați din studiul de fezabilitate, prin avizul Consiliului Tehnico-Economic al
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, nr. 1343/21.10.2014.

În conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru


reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale
care alcătuiesc domeniul public al statului şi unităţilor administrativ teritoriale, aprobată prin
Legea nr. 246/2001, se impune trecerea construcţiilor menționate mai sus, în domeniul privat al
statului, prin hotărâre a Guvernului.

Întrucât bunurile au fost reevaluate potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului


nr.81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor
publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi Normelor metodologice privind
reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice,
aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 3471/2008, se impune actualizarea
datelor referitoare la valoarea de inventar a bunurilor înregistrate în inventarul bunurilor din
domeniul public al statului la poziția cu nr. M.F.P. 152154 la valoarea actuală de 732.707 lei și
a bunurilor înregistrate la poziția cu nr. M.F.P. 26975 la valoarea actuală de 24.385 lei. Ca
urmare a scoaterii din funcţiune şi casării construcţiilor, valoarea contabilă a bunurilor rămase
înregistrate la poziția cu nr. M.F.P. 152154 va fi de 724.221 lei, iar a a bunurilor rămase
înregistrate la poziția cu nr. M.F.P. 26975 va fi de 11.011 lei.

Bunurile care fac obiectul prezentului act normativ nu sunt grevate de sarcini şi nu fac
obiectul cererilor de restituire în baza legilor proprietăţii în vigoare ori a unor litigii aflate pe
rolul instanţelor de judecată.

Prezentul act normativ nu prezintă impact asupra domeniilor social, economic şi de


mediu, asupra bugetului consolidat sau asupra legislaţiei în vigoare, conform prevederilor art. 2
alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1361/2006 privind conţinutul instrumentului de
prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului, cu
modificările și completările ulterioare.
Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului privind
trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în
administrarea unor Centre Județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în
vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării.

MINISTRUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Daniel CONSTANTIN

AVIZĂM FAVORABIL,

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE MINISTRUL JUSTIŢIEI

Eugen Orlando TEODOROVICI Robert-Marius CAZANCIUC