Sunteți pe pagina 1din 16

11/12 - PROCESUL DE CONSTRUIRE ȘI ACTELE DE AUTORITATE PUBLICĂ_2

11/12 - PROCESUL DE CONSTRUIRE ȘI ACTELE DE AUTORITATE PUBLICĂ _2
AC
AC

AUTORIZAȚIA

DE CONSTRUIRE

AC AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE ACT ADMINISTRATIV DE AUTORITATE care permite edificarea unei construcții/unui ansamblu

ACT ADMINISTRATIV DE AUTORITATE care permite edificarea unei construcții/unui ansamblu de construcții pe un teren în condițiile respectării tuturor condiționalităților:

Servituți urbanistice

Servituți care derivă din dreptul de proprietate

Condiții din avizele /acordurile impuse prin certificatul de urbanism

Elemente de temă – stabilite de investitor

CERERE DE EMITERE A CERTIFICATULUI DE URBANISM

SCHEMA PROCESULUI DE AUTORIZARE

A CERTIFICATULUI DE URBANISM SCHEMA PROCESULUI DE AUTORIZARE CERTIFICAT DE URBANISM – AUTORIZARE DIRECTĂ CERTIFICAT
A CERTIFICATULUI DE URBANISM SCHEMA PROCESULUI DE AUTORIZARE CERTIFICAT DE URBANISM – AUTORIZARE DIRECTĂ CERTIFICAT

CERTIFICAT DE URBANISM – AUTORIZARE DIRECTĂ

CERTIFICAT DE URBANISM – CU CONDIȚIA APROBĂRII PUZ/PUD

CERTIFICAT DE URBANISM – CU CONDIȚIA APROBĂRII PUZ/PUD PROCES DE ELABORARE PUD SAU PUZ URBANISM CERTIFICAT

PROCES DE ELABORARE PUD SAU PUZ

APROBĂRII PUZ/PUD PROCES DE ELABORARE PUD SAU PUZ URBANISM CERTIFICAT DE URBANISM - CONSTRUIRE CALITATEA
URBANISM
URBANISM

CERTIFICAT DE URBANISM - CONSTRUIRE

CALITATEA DE PROPRIETAR SAU DEȚINĂTOR A DREPTULUI DE CONSTRUIRE

DOCUMENTATIA TEHNICĂ PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

AVIZE ȘI ACORDURI ÎN CORELARE CU TIPUL DE INTERVENȚIE ȘI CU TIPUL DE CONSTRUCȚIE

STUDII DE SPECIALITATE

DOVADA CALITĂȚII DE ARHITECT CU DREPT DE SEMNĂTURĂ

TAXA DE ELIBERARE A AUTORIZAȚIEI

HOTĂRÂRE DE CONSILIU LOCAL PENTRU APROBAREA PUZ/PUD

HOTĂRÂRE DE CONSILIU LOCAL PENTRU RESPINGEREA PUZ/PUD

CERERE DE EMITERE A CERTIFICATULUI DE

CERTIFICAT DE URBANISM - CONSTRUIRE

ELABORARE DTAC ȘI OBTINERE AVIZE/ACORDURI

ELABORARE DTAC ȘI OBTINERE AVIZE/ACORDURI

ELABORARE DTAC ȘI OBTINERE AVIZE/ACORDURI
- CONSTRUIRE ELABORARE DTAC ȘI OBTINERE AVIZE/ACORDURI AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE DOSAR DE SOLICITARE A

AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE

DOSAR DE

SOLICITARE A

AUTORIZAȚIEI DE

CONSTRUIRE

DTAC ȘI OBTINERE AVIZE/ACORDURI AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE DOSAR DE SOLICITARE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE
DOCUMENTAȚIA DE AUTORIZARE
DOCUMENTAȚIA DE
AUTORIZARE
CERTIFICAT DE URBANISM - CONSTRUIRE
CERTIFICAT DE URBANISM - CONSTRUIRE

CALITATEA DE PROPRIETAR SAU DEȚINĂTOR A DREPTULUI DE CONSTRUIRE

DOCUMENTATIA TEHNICĂ PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

AVIZE ȘI ACORDURI ÎN CORELARE CU TIPUL DE INTERVENȚIE ȘI CU TIPUL DE CONSTRUCȚIE

STUDII DE SPECIALITATE

DOVADA CALITĂȚII DE ARHITECT CU DREPT DE SEMNĂTURĂ

TAXA DE ELIBERARE A AUTORIZAȚIEI

CERTIFICATUL DE URBANISM emis trebuie:

Să fie în valabilitate la data solicitării AC

Să fie emis pentru imobilul în cauză

Să fie emis pentru tipul de intervenție dorit

VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM

intervalul de timp acordat solicitantului în vederea utilizării acestuia în scopul pentru care a fost emis

6 şi 24 luni de la data emiterii, se poate prelungi cu maxim 12 luni

DOCUMENTAȚIA DE AUTORIZARE
DOCUMENTAȚIA DE
AUTORIZARE

CERTIFICAT DE URBANISM - CONSTRUIRE

CALITATEA DE PROPRIETAR SAU DEȚINĂTOR A DREPTULUI DE CONSTRUIRE
CALITATEA DE PROPRIETAR SAU DEȚINĂTOR A
DREPTULUI DE CONSTRUIRE

DOCUMENTATIA TEHNICĂ PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

AVIZE ȘI ACORDURI ÎN CORELARE CU TIPUL DE INTERVENȚIE ȘI CU TIPUL DE CONSTRUCȚIE

STUDII DE SPECIALITATE

DOVADA CALITĂȚII DE ARHITECT CU DREPT DE SEMNĂTURĂ

TAXA DE ELIBERARE A AUTORIZAȚIEI

DREPTUL ASUPRA CONSTRUCȚIEI ȘI/SAU TERENULUI care conferă titularului dreptul de a obține autorizația de construire/desființare:

DREPT REAL PRINCIPAL: drept de proprietate, drept de administrare, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin act autentic notarial, certificat de moștenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească, lege)

DREPT DE CONCESIUNE având ca obiect terenuri aflate în domeniul public al statului sau unităților administrativ-teritoriale

DREPT DE CREANȚĂ dobândit prin: contract de cesiune, comodat, locațiune, contract încheiat în condițiile legislației specifice sau hotărâre judecătorească definitivă care să țină loc de contract între părți

Emiterea autorizației de construire în baza unui contract de comodat/locațiune se poate face numai pentru CONSTRUCȚII CU CARACTER PROVIZORIU ȘI ACORDUL EXPRES AL PROPRIETARULUI DE DREPT.

DOCUMENTAȚIA DE AUTORIZARE
DOCUMENTAȚIA DE
AUTORIZARE

CERTIFICAT DE URBANISM - CONSTRUIRE

CALITATEA DE PROPRIETAR SAU DEȚINĂTOR A DREPTULUI DE CONSTRUIRE

DOCUMENTATIA TEHNICĂ PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE
DOCUMENTATIA TEHNICĂ PENTRU OBTINEREA
AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

AVIZE ȘI ACORDURI ÎN CORELARE CU TIPUL DE INTERVENȚIE ȘI CU TIPUL DE CONSTRUCȚIE

STUDII DE SPECIALITATE

DOVADA CALITĂȚII DE ARHITECT CU DREPT DE SEMNĂTURĂ

TAXA DE ELIBERARE A AUTORIZAȚIEI

PROIECTUL PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE - P.A.C.

Documentație elaborată în baza soluției / conceptului din faza de proiectare ANTEPROIECT de colective tehnice de specialitate, care se semnează de:

de ARHITECT pentru proiectarea părții de arhitectură pentru obiective de investiții cuprinse la toate categoriile de importanță a construcțiilor

supraterane și a celor subterane sau de CONDUCTOR ARHITECT ori URBANIST,

pentru construcții de importanță redusă și aflate în afara zonelor protejate

de INGINERI CONSTRUCTORI SAU DE INSTALAȚII ORI ALTE DOMENII DE INGINERIE, conform competențelor de proiectare dobândite, pentru părțile de inginerie în domeniile specifice, pentru obiective de investiții cuprinse la toate categoriile de importanță a construcțiilor supraterane și subterane, precum și la instalațiile aferente acestora sau de SUBINGINERI DIN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR pentru construcții de importanță redusă și aflate în afara zonelor construite protejate, stabilite potrivit legii

PAC - Semnarea documentațiilor de către specialiști angajează răspunderea acestora, în condițiile legii

Piese scrise

Memoriu general - Descrierea lucrărilor care fac obiectul autorizării,

Memorii pe specialități - Descrierea lucrărilor de arhitectură, structură, instalații, dotări și instalații tehnologice, dacă este cazul, amenajări exterioare și sistematizare verticală

Date și indicatori urbanistici care caracterizează investiția proiectată - suprafețele - construită desfășurată, construită la sol și utilă, înălțimile clădirilor și numărul de niveluri, volumul construcțiilor, procentul de ocupare a terenului - P.O.T., coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T

Devizul general al lucrărilor – deviz estimativ

Studiul geotehnic

Referatele de verificare de calitate a proiectului

Piese desenate

Planuri generale

Plan de încadrare în zonă - extras din documentațiile de urbanism aprobate, în vigoare, cu marcarea amplasamentului

Plan de situație privind amplasarea obiectivelor investiției având la bază suportul topografic cu delimitarea imobilului teren și/sau construcții

Planul privind construcțiile subterane - va cuprinde amplasarea în special a rețelelor de utilități urbane din zona amplasamentului

Planșe pe specialități

Arhitectura - planșele principale privind arhitectura fiecărui obiect, redactate la scara 1:50 sau 1:100

Structura - Planul fundațiilor (la scara 1:50) și Detaliile de fundații ori sprijinire

Instalații - schemele instalațiilor

Dotări și instalații tehnologice - desene de ansamblu și scheme ale fluxului tehnologic

DOCUMENTAȚIA DE AUTORIZARE
DOCUMENTAȚIA DE
AUTORIZARE

CERTIFICAT DE URBANISM - CONSTRUIRE

CALITATEA DE PROPRIETAR SAU DEȚINĂTOR A DREPTULUI DE CONSTRUIRE

DOCUMENTATIA TEHNICĂ PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

AVIZE ȘI ACORDURI ÎN CORELARE CU TIPUL DE INTERVENȚIE ȘI CU TIPUL DE CONSTRUCȚIE
AVIZE ȘI ACORDURI ÎN CORELARE CU TIPUL DE
INTERVENȚIE ȘI CU TIPUL DE CONSTRUCȚIE

STUDII DE SPECIALITATE

DOVADA CALITĂȚII DE ARHITECT CU DREPT DE SEMNĂTURĂ

TAXA DE ELIBERARE A AUTORIZAȚIEI

AVIZE ȘI ACORDURI

DE INFORMARE asupra situării unor rețele și echipamente în zona amplasamentului și de

respectare a zonelor de protecție și/sau de siguranță a acestora sau pentru asigurarea şi racordarea / branşarea la infrastructura edilitară

DE CONFORMARE indicarea condițiilor de conformare a propunerilor în raport cu cerințele

specifice ale avizatorului, pentru cerinţele specifice unor zone cu restricţii stabilite prin reglementări speciale

SPECIFICE Acordul prealabil al unui proiectant de specialitate, Avizul de scoatere definitivă /

temporară a terenului din circuitul agricol

CU ROL ADMINISTRATIV - Acord de ocupare temporară a domeniului public/privat al UAT,

Avizul structurilor de specialitate ale consiliilor judeţene sau al ministerelor

ACORDUL VECINILOR

pentru construcţiile noi, amplasate adiacent construcţiilor existente sau în imediata lor

vecinătate şi numai dacă sunt necesare măsuri de intervenţie pentru protejarea acestora

pentru lucrări de construcţii necesare în vederea schimbării destinaţiei în clădiri existente,

în cazul amplasării de construcţii cu altă destinaţie decât cea a clădirilor învecinate

DOCUMENTAȚIA DE AUTORIZARE
DOCUMENTAȚIA DE
AUTORIZARE

CERTIFICAT DE URBANISM - CONSTRUIRE

CALITATEA DE PROPRIETAR SAU DEȚINĂTOR A DREPTULUI DE CONSTRUIRE

DOCUMENTATIA TEHNICĂ PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

AVIZE ȘI ACORDURI ÎN CORELARE CU TIPUL DE INTERVENȚIE ȘI CU TIPUL DE CONSTRUCȚIE

STUDII DE SPECIALITATE
STUDII DE SPECIALITATE

DOVADA CALITĂȚII DE ARHITECT CU DREPT DE SEMNĂTURĂ

TAXA DE ELIBERARE A AUTORIZAȚIEI

OBLIGATORII PENTRU TOATE CATEGORIILE DE INTERVENȚII

Studiu geotehnic

Ridicarea topografică realizată la data elaborării proiectului, avizată de OCPI

SPECIFICE – ÎN FUNCȚIE DE TIPUL DE INTERVENȚIE

Studii istorice

Studii de inserție urbană sau studii de amplasament – cu ilustrarea desfășurării stradale

Studii de impact – asupra mediului, asupra sănatății

Studii de însorire

EXPERTIZE TEHNICE pentru asigurarea cerințelor de calitate –

A - rezistență mecanică și stabilitate

B - siguranță și accesibilitate în exploatare

C - securitate la incendiu

D - igienă, sănătate și mediu înconjurător

E - protecție împotriva zgomotului;

F - economie de energie și izolare termică

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale

DOCUMENTAȚIA DE AUTORIZARE
DOCUMENTAȚIA DE
AUTORIZARE

CERTIFICAT DE URBANISM - CONSTRUIRE

CALITATEA DE PROPRIETAR SAU DEȚINĂTOR A DREPTULUI DE CONSTRUIRE

DOCUMENTATIA TEHNICĂ PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

AVIZE ȘI ACORDURI ÎN CORELARE CU TIPUL DE INTERVENȚIE ȘI CU TIPUL DE CONSTRUCȚIE

STUDII DE SPECIALITATE

DOVADA CALITĂȚII DE ARHITECT CU DREPT DE SEMNĂTURĂ
DOVADA CALITĂȚII DE ARHITECT CU DREPT DE
SEMNĂTURĂ

TAXA DE ELIBERARE A AUTORIZAȚIEI

DREPT DE SEMNĂTURĂ – corelat cu categoria de importanță a construcțiilor care fac obiectul proiectului

Gestionat de OAR (pentru arhitecți, conductori arhitecți) sau de asociațiile profesionale, în cazul în care profesiile sunt

reglementate prin lege sau acte normative specifice

Directiva 2006/123/CE Directiva privind serviciile - elimină barierele din calea comerțului cu servicii în Uniunea Europeană – libera circulație a specialiștilor sau a firmelor de proiectare

DOCUMENTAȚIA DE AUTORIZARE
DOCUMENTAȚIA DE
AUTORIZARE

CERTIFICAT DE URBANISM - CONSTRUIRE

CALITATEA DE PROPRIETAR SAU DEȚINĂTOR A DREPTULUI DE CONSTRUIRE

DOCUMENTATIA TEHNICĂ PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

AVIZE ȘI ACORDURI ÎN CORELARE CU TIPUL DE INTERVENȚIE ȘI CU TIPUL DE CONSTRUCȚIE

STUDII DE SPECIALITATE

DOVADA CALITĂȚII DE ARHITECT CU DREPT DE SEMNĂTURĂ

TAXA DE ELIBERARE A AUTORIZAȚIEI
TAXA DE ELIBERARE A AUTORIZAȚIEI

TAXA pentru eliberarea autorizației de construire

Stabilită la nivel de principiu prin Codul Fiscal și la nivel local

prin HCL se poate ajusta în funcție de rangul localității și de

politica fiscală

1% din valoarea lucrărilor de construcții montaj (C+M) care se

stabilește prin devizul lucrărilor

Excepție – 0,5% din valoarea lucrărilor pentru locuințe și anexele acestora

VALABILITATEA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE
VALABILITATEA
AUTORIZAȚIEI DE
CONSTRUIRE

În Autorizația de construire/desființare se stabilesc:

termenul de valabilitate al autorizaţiei de

construire/desfiinţare

durata de execuţie a lucrărilor

Valabilitatea AC

intervalul de timp, de cel mult 24 luni de la data emiterii, în interiorul căruia

solicitantul este obligat să înceapă lucrările autorizate

Se poate prelungi o singură dată cu maxim 12 luni

Durata executării lucrărilor

reprezintă timpul fizic maxim necesar pentru realizarea efectivă a lucrărilor de construcţii autorizate

se stabileşte de către emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare

VALABILITATEA AC
VALABILITATEA AC

24*

* Durata în luni
* Durata în
luni
PRELUNGIREA VALABILITĂȚII În cazul în care nu s-au început lucrările se solicită prelungirea AC cu
PRELUNGIREA VALABILITĂȚII
În cazul în
care nu s-au
început
lucrările se
solicită
prelungirea
AC cu max
15 zile
înainte de
data
expirării
Declararea
Datei de
începere a
lucrărilor

12*

DURATA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR AUTORIZATE
DURATA EXECUTĂRII
LUCRĂRILOR AUTORIZATE

X*

PRELUNGIREA DURATEI DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR
PRELUNGIREA DURATEI DE
EXECUȚIE A LUCRĂRILOR
Se acordă doar dacă lucrările s-au început în perioada initială de valabilitate a AC
Se acordă doar dacă
lucrările s-au început
în perioada initială de
valabilitate a AC

12*

AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE

AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE LUCRĂRILE SE REALIZEAZĂ CONFORM PROIECTULUI DAR NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PERIOADA DE

LUCRĂRILE SE REALIZEAZĂ CONFORM PROIECTULUI DAR NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PERIOADA DE VALABILITATE A AC

LUCRĂRILE SE REALIZEAZĂ CONFORM PROIECTULUI ȘI ÎN PERIOADA DE VALABILITATE

SE MODIFICĂ

TEMA/PROIECTUL PE

PARCURSUL EXECUȚIEI

SE MODIFICĂ TEMA/PROIECTUL PE PARCURSUL EXECUȚIEI MODIFICĂRI SUBSTANȚIALE DAR CARE SE ÎNCADREAZĂ ÎN

MODIFICĂRI SUBSTANȚIALE DAR CARE SE ÎNCADREAZĂ ÎN

AVIZELE ȘI ACORDURILE EMISE

DAR CARE SE ÎNCADREAZĂ ÎN AVIZELE ȘI ACORDURILE EMISE O NOUĂ AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE CERERE PRELUNGIRE

O NOUĂ AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

CERERE PRELUNGIRE AC CU 12 LUNI PRELUNGIRE AC LUCRĂRILE SE FINALIZEAZĂ CONFORM PROIECTULUI ȘI ÎN
CERERE PRELUNGIRE AC CU
12 LUNI
PRELUNGIRE AC
LUCRĂRILE SE FINALIZEAZĂ
CONFORM PROIECTULUI ȘI ÎN
PERIOADA DE VALABILITATE

MODIFICĂRI MINORE CARE NU SCHIMBĂ PARAMETRII ȘI DESTINAȚIA

MINORE CARE NU SCHIMBĂ PARAMETRII ȘI DESTINAȚIA DISPOZITIE DE ȘANTIER MODIFICĂRI SUBSTANȚIALE CARE NU SE

DISPOZITIE DE ȘANTIER

SCHIMBĂ PARAMETRII ȘI DESTINAȚIA DISPOZITIE DE ȘANTIER MODIFICĂRI SUBSTANȚIALE CARE NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN
MODIFICĂRI SUBSTANȚIALE CARE NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN AVIZELE ȘI ACORDURILE EMISE
MODIFICĂRI SUBSTANȚIALE
CARE NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN
AVIZELE ȘI ACORDURILE EMISE

RELUAREA PROCESULUI DE AUTORIZARE

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR LA FINALIZARE
PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
A LUCRĂRILOR LA FINALIZARE
EMISE RELUAREA PROCESULUI DE AUTORIZARE PROCES VERBAL DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR LA FINALIZARE ÎNSCRIEREA ÎN C.F.

ÎNSCRIEREA ÎN C.F.

TEMA

Alegeți o parcelă pentru care analiza realizată confirmă respectarea reglementărilor în vigoare și una pentru care acestea nu se respectă.

Pentru fiecare propuneți realizarea mansardării sau supraetajării cu un nivel care reprezintă 60 % din suprafața parterului.

Descrieți procesul de autorizare pentru realizarea lucrărilor de

realizare a mansardării/supraetajării.