Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE


Specializarea: Informatică
Forma de învăţământ: zi, 3 ani

FIŞA DISCIPLINEI

1. Denumirea disciplinei: Algoritmi şi Structuri de date


2. Volumul de ore săptămânal:

Numărul de ore Forma de Nr.


Anul Semestrul
C S L P verificare credite

I II 2 - 2 -
Total 2 - 2 - Ex 5

3. Obiectivele disciplinei:

- studierea conceptului de tip abstract de date şi a celor mai frecvent utilizate tipuri abstracte de date
folosite în dezvoltarea aplicaţiilor;
- studierea structurilor de date cu care se pot implementa aceste tipuri abstracte de date (tablouri, liste
înlănţuite, arbori binari, tabele de dispersie, etc.);
- formarea deprinderilor de a proiecta şi realiza aplicaţii pornind de la utilizarea tipurilor abstracte de
date;
- formarea deprinderilor de a prelucra date stocate în diverse structuri de date: tablouri, articole,
string-uri, liste înlănţuite, stive, cozi, tabele de dispersie, arbori şi grafuri;
- formarea deprinderilor de a compara costul alocării statice şi celei dinamice în cazul diverselor
structuri de date;
- formarea priceperilor şi capacităţilor de a alege structura adecvată unei aplicaţii;
- formarea abilităţilor în proiectarea şi implementarea algoritmilor care prelucrează aceste structuri de
date;
- consolidarea deprinderilor de a evalua complexitatea algoritmilor.
- studierea conceptului de tip abstract de date şi a celor mai frecvent utilizate tipuri abstracte de date
folosite în dezvoltarea aplicaţiilor;
- studierea structurilor de date cu care se pot implementa aceste tipuri abstracte de date (tablouri, liste
înlănţuite, arbori binari, tabele de dispersie, etc.);
- formarea deprinderilor de a proiecta şi realiza aplicaţii pornind de la utilizarea tipurilor abstracte de
date;
- formarea deprinderilor de a prelucra date stocate în diverse structuri de date: tablouri, articole,
string-uri, liste înlănţuite, stive, cozi, tabele de dispersie, arbori si grafuri;
- formarea deprinderilor de a compara costul alocării statice şi celei dinamice în cazul diverselor
structuri de date;
- formarea priceperilor şi capacităţilor de a alege structura adecvată unei aplicaţii;
- formarea abilităţilor în proiectarea şi implementarea algoritmilor care prelucrează aceste structuri de
date;
- consolidarea deprinderilor de a evalua complexitatea algoritmilor.
4. Planul tematic al cursului şi conţinutul activităţilor aplicative (laborator)

Nr. Nr. de ore


Tema
Crt. Curs Laborator
Tipuri Abstracte de Date
1 - specificarea unui TAD
4 4
- Implementarea unui TAD în C#
- Folosirea unui TAD în programare
Tipuri de date: domeniu, operaţii şi reprezentarea datelor
- Tipuri abstracte de date: domeniu şi operaţii
- Cerinţe, interfaţa, implementare (implementări)
- Proiectarea tipurilor abstracte de date
Tabloul
2 - Descriere, proprietăţi 4 4
- Şiruri, subşiruri, subsecvente, matrice
- Şiruri dinamice: operaţii: inserare/ştergere element, căutare
secvenţiala şi binară
- Interclasare
- Ordonare: mergesort, ordonare numerica, bucketsort etc. în C#
TAD-ul colecţie
- Concepte legate de colecţie
- Aplicaţii ale colecţiilor
- Tipul abstract de date colecţie: specificare si proiectare
- Reprezentări ale colecţiilor folosind tablouri, liste înlănţuite,
tabele de dispersie, arbori binari
3 TAD-ul mulţime 4 4
- Concepte legate de mulţimi
- Aplicaţii ale mulţimilor
- Tipul abstract de date mulţime: specificare si proiectare
- Reprezentări ale mulţimilor folosind tablouri sau vectori
booleeni (de biti), liste înlănţuite, tabele de dispersie, arbori
binari în C#
. TAD-ul lista
- Concepte legate de liste
- Aplicaţii ale listelor
- Tipul abstract de date lista: specificare si proiectare
- Reprezentări ale listelor folosind tablouri si liste înlănţuite
- Liste sortate
4 4 4
- Lista înlănţuita
- Descriere, proprietăţi
- Liste simplu, dublu înlănţuite si liste circulare alocate dinamic în
C#
- Reprezentarea înlănţuirilor pe tablouri
- Operaţii: inserare/ştergere element, căutare, traversare în C#
TAD-ul arbore
- Concepte legate de arbori
- Aplicaţii cu arbori
- Tipul abstract de date arbore: specificare si proiectare
- Reprezentări înlănţuite ale arborilor
5 6 6
- Tipul abstract de date arbore
Arborele binar
- Descriere, proprietăţi
- Arbori binari si arbori binari de căutare
- Operaţii: căutare, inserare/ştergere element, traversare în C#
TAD-ul graf
- Concepte legate de grafuri
6 4 4
- Aplicaţii cu grafuri în C#
- Tipul abstract de date graf: specificare si proiectare

2
5. Proceduri folosite în predarea disciplinei:
 Se vor folosi: expunerea, dialogul, prezentarea.
 Se va utiliza videoproiectorul, tabla albă, calculatorul.
 Se vor prezenta slide-uri pregătite în avans şi se vor crea slide-uri prin interactivitate.
 Pentru prezentare se va utiliza alternativ Power point, un mediu de programare pentru exemple
şi un document Word în loc de tablă.

6. Modalităţi şi cerinţe de evaluare:


Activitatea se va finaliza cu: realizarea unui proiect (N1 - 20% din nota finala), o lucrare scris pe parcursul
semestrului (N2 - 20% din nota finala) si un examen scris (N3 -60% din nota finala). Nota finala se va
calcula ca (2*N1+2*N2+6*N3)/10. Pentru participarea la examen e necesar ca nota N1 sa fie >=5. Pentru
promovare este necesar ca N3 si nota finala sa fie >=5.

7. Bibliografie minimală

1. Introduction to Algorithms by Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L.


Rivest, and Clifford Stein (Hardcover - Sep 1, 2001) - The MIT Press; 2nd edition
(September 1, 2001)

8. Bibliografie suplimentară

2. MOUNT, DAVID M.: Data Structures. University of Maryland, 1993.


3. AMBSBURY, WAYNE: Data Structures. From Arrays to Priority Queues, 1993.
4. WIRTH, N.: Algorithms + Data Structures = Programs. Prentice- Hall Inc., 1976.
5. STANDISH, T.A.: Data Structures, Algorithms & Softwae Principles in C, Addison-Wesley, 1995

Decan Titular disciplină


Conf. univ. dr.Nadaban Sorin Lector. univ. dr. Marius Tomescu

S-ar putea să vă placă și