Sunteți pe pagina 1din 14
(Chimie organica Teste pentra admire Capitolul 4. Amine 419. Care dintre urmatoarele amine sunt denumite corect? A. CHy-CHs-CH.-NH, izopropilamina. B. CoHs-NH; benzilamina, C. CoHs-NH-CeHs difenilamina D. CHs-NH-CH; dimetilanilina, BE. (CHs):N-CHy-CiHs N.N-dimetilbenzil- amina. 420. Precizati__afirmatiile —_corecte referitoare Ia amine. A. Aminele sunt produsi de substitutie ai amoniacului. B. Dupi gradul de substituire a azotului, aminele sunt primare, secundare gi tertiare. C. Dupi natura resturilor hidrocarbonate, aminele sunt primare, secundare si tertiare. D. Aminele primare pot fi mixte. E, Aminele aromatice au grupa functionala legata de nucteul aromatic. 421, Precizati afirmatiile corecte. A. 12Fenilendiamina este 0 amind secundard. B. Benzilamina este o amin aromaticd. CC. 1,2-Btandiamina este o amina primara, D. NN-Dimetilanilina este o amink tertiard mixti, E, Fenilamina este o amini aromaticd secundard 422. Care dintre afirmatiile referitoare la obtinerea aminelor este corect? A. Laalchilarea amoniacului cu halogenuri de alchil se objin amine primare, amine secundare gi amine tertiare. B. Prin alchilarea amoniacului se pot obtine si halogenuri de tetraalchilamoni, C. Amoniacul poate fi alchilat cu sulfat de alchil. D. Prin alchilarea amoniacului se obin amine aromatic. E, Aminele primare se pot obfine prin reducerea nitroderivatilor. 423, Care dintre urmitoarele reactii sunt corecte? A. RA+NHs > R-NHST. RA +NHj ~ R-NH2 + HL R-NHs'T + NaOH + R-NHp+ Nal + H,0. R-NH) + NaQH ~+ R-NHs'OH" + 110. RNH + R-Cl = R5N + HCL ro oA 424, Reducerea_nitrods reste 0 metodi general de obtinere a aminclor primare. Care — dintre _afirmatiile referitoare Ia aceasti metoda sunt corecte? ‘A. Hidrogenul necesar reduceri este objinut prin reactia dintre un metal si un acid. B. Hidrogenul necesar reducerii se obtine prin reactia hidroxidului de sodiu cu alcoolii C. Reducerea se poate face cu fier si acid clorhidric sau cu fier si acid sulfuric, D. La reducerea nitroderivatilor cu metale reactive si acizi, acidul cedeazi electroni, iar metalul cedeaza protoni E, Reducerea nitrobenzenului conduce la un amestec de amine primare, secundare siterfiare. ‘A. Aminele pot functiona ca baze, cedind cu usurin{a proton B. Comportarea chimicd a aminelor este aseminatoare cu cea a amoniacul C. in apa, aminele solubile formeaza, ca si amoniacul, hidroxizii respectivi, reactile find procese de echilibru. D. Bazicitatea aminelor reprezinta 0 caracteristicd general a acestora si indica comportarea aminelor fata de donorii de protoni. E, Aminele alifatice sunt baze mai tari decat amoniacul, iar cele aromatice sunt baze mai slabe decit acesta; aminele secundare alifatice sunt baze mai tari decat cele primare, 426. Care dintre urmitoarele reae corecte? A. R-NH) + NaOH > R-NH;"JOH B. R-NH; + HOH ~ R-NH;’ + OH". C. RINE) +HOH ~ R-NH,-OH] +H". sunt (Chimie organicd “Teste pentru admitere D. R-NH;+HCI— R-NH,'Cr. E. R-NHs'JCI-+ NaOH — R-NH; +NaCl 427. Prin tratarea a 0.219 g clorhidrat al unei amine alifatice cu acid azotos s-au obtinut 44.8 ml de gaz (c.n). Care este formula moleculara a aminei si care este numirul total al aminelor _ primare corespunzitoare formulei moleculare? C,H, N, patru amine primare. CHGN, doud amine primare, CH,N, einci amine primare. C,H,)N, trei amine primare CH 3N, patru amine primare. moODD 428, Ce cantitate de naftalin#, de puritate 90%, este necesara pentru obtinerea a 42.9 kg de a-naftilamini, prin nitrare urmata de reducereanitroderivatului, —dack randamentul global al procesului este de 40%? A. TLALkg, B. 106.66 kg. C. 96 kg. D. 107.25kg. E, 64kg. 429, Alchilarea aminelor se face cu: A. Cloruri de acizi, B. Sulfati de alchil C. Halogenuri de alchil. D. Cloruri de benzoil, E. Anhidride de acizi 430. Din clorura de metil si amoniae se obtine un amestec de metilamina, dimetilamina si trimetilamina, in raport molar de 4:2:1. Si se calculeze masa de clorura de metil necesara pentru obtinerea unui amestec de amine cu masa de 54.6 g. A. Illg B. 55.55¢ C. 42428, D. 109.28 E, 303g. 431. Din clorur de metit si amoniac se obtine un amestec de —_metilamini, dimetilamind si trimetilamina, in raport molar de 4:2:1. Si se caleuleze volumul de 56 amoniac, de puritate 70%, consumat pentru obtinerea unui amestee de amine cu masa de 54.6 g, dack se lucreazi in prezenta hidroxidului de sodi 22.4 1 de amoniac 70%, 31.6 I de amoniac 70%. 44.8 | de amoniac 70%. 115.2 1 de amoniac 70%. 80.64 I de amoniac 70%, moO RP 432. Acidul clorhidrie poate reactiona eu: Etanamina. B. Dietilamina. CC. Aspirina, D. Anilina, E, |-Propanamina, ‘ati compusul care se obtine la tratarea anilinei cu acid sulfuric diluat, la rece. A. Acidul p-aminobenzensulfonic. B. Acidul m-aminobenzensulfonic. CC. Sulfatul acid de fenilamoniu, D. Acidul benzensulfamic. E, Sulfatul acid de anilina, 434. La tratarea a 5.74 g de clorhidrat al unei amine primare, X, cu acid azotos se degaji 0.896 1 gaz (cn). Unul dintre izomerii sii, Y, se diazoteaz’, iar prin cuplarea sari de diazoniu rezultate cu 0 nowi moleculi de Y se formeazi un colorant azoic denumit —4-(3’-metil- fenilazo)-anilina. Cele dowd amine sunt: A. X: ptoluidina, Y: benzilamina, BX: benzilamina, Y: m-toluidina. C._X: Nemetilanilina, Y: o-toluidina, D. X:o-toluidina, Y: benzilamina. E. X: benzilamina, Y: o-toluidina. 435. Bazicitatea proprietate a acestora evidentia prin reactia cu: aminelor este 0 care se poate A. Apa. B. Amoniacul. C. Acizii D. Alcoxizii E, Indicatorii acido-bazici 436. Se di ecuatia reactiei care are loc in prezenti de N ‘Chimie organics ~Teste pentru admitere A= 3h B+ 2mM0 Avind in vedere faptul c& substanta A este un nitroderivat aromatic, rezulti ca substanta B poate fiz C(H.-CH;NH,, Poo ‘A. Reactioneaz cu clorura de metil B. Reactioneazii cu acidul clorhidric. CC. Reactioneazi cu hidroxidul de sodiu. D. Se diazoteaza, E, Se pot alchila 438. Care este produsul objinut a reducerea nitrobenzenului cu metale si acizi? Anilina, Benzenul Fenilalanina, Fenolul, Fenilamina. POOR 439. O substanta organied A, tratati cu amestee sulfonitric, se transforma in compusul B, care prin reducere formeazk un compus C. Compusul C are masa moleculari 93 si confine 77.42% carbon, 7.52% hidrogen, iar restul azot. Cai moli de substanta C se obtin din 173.3 g de substant’ A, care confine 10% impurititi inerte, daci transformarea compusului A in compusul B are loc cu un randament de 80%, respectiv transformarea compusului Bin compusul C are loc cu un randament de 50%? A. 23 moli, B. 1.73 moli C. 0.8 moli D. 1.2 moli E. 2.1 moli 440. Care dintre compusii de mai jos dau siruri de diazoniu prin tratare cu acid azotos si acid clorhidric? A. Acidul sulfanilic. B._ Fenilmetanamina. CC. Acidul p-aminobenzoic. D. N,N-Dimetilanilina. E. o-Toluidina, 441. Ce reactii de identificare se pot folosi pentru anilind cfind aceasta se afl in amestec cu benzilamina? A. Reactia cu azotatul de argint. B. Reactia cu acidul clorhidric. CC. Reactia de diazotare si cuplarea sirii de diazoniu cu un fenol, D, E Reactia cu apa. Reacfia de formare a saruritor cu acizii tari. 442. Care dintre urmitoarele amine pot forma siruri de diazoniu? 1. CoHls-N(CHB)2, IL. ()CH3-CoHs-NE2, IIL, CH3-CH2-NH-CH2-CH3, 1V. CoHls-NE2, V. CH3-CH2-N(CH3)2. HIV. UL IV. LV. 1, IL IV, V. PoOp> 443. Prin tratarea unei amine terfiare cu un compus halogenat se obsine: O amid. O sare de diazoniu. O amina acetilata. ( sare de amoniu cuaternar. Reactia nu are loc. Poam> 444. Formula ciclohexil(fenil)aminei este: AL CH -NH-CoHp B. C.H,-NH-CeHs CC. Cgbly-NH-CoHy, D. E. (CiHyNH-CH(CH)), Nici o formuli de structurd nu este corecti, 445. Ciite amine, izomeri de constitutie, eu formula moleculark C4H11N, pot exista? ‘Cinci amine. Opt amine. Patru amine. Sase amine. Sapte amine. mooe>