Sunteți pe pagina 1din 17
(Chimie organics Teste pentru admitere Capitolul 5. Aldehide si cetone 531. Precizati reactiile prin care se poate obtine acetaldehida. A. Aditia apei la acetilend B. Reactia de oxidare a alcoolului etilic eu permanganat de potasiu in mediu acid. C. Reactia de oxidare a butadienei cu bicromat de potasit in mediu acid, D. Reactia de oxidare a etanolului cu bicromat de potasiu in mediu acid. E, Hidrogenarea catalitica a etanolului. 532, Precizati referitoare la aldehide i cetone, ‘A. Grupa carbonil din aldehide si cetone este o grupa polard. B. Aldehidele si cetonele sunt derivati functionali ai acizilor carboxilici C. Gradul de oxidare al aldehidelor este superior celui al aleoolior. D. Aldehidele si cetonele participa la reactii de aditie. E, Aldehidele nu se pot oxida. adevarate 533. in moleculele aldehidelor, de grupa ‘carbonil se leagi: A. Un atom de hidrogen si un rest hidrocarbonat. B. Un rest hidrocarbonat si 0 grupi hidroxil C. Doua resturi hidrocarbonate D. Unrest aromatic gi unul alifatic, E, Doua resturi alifatice. 534, Precizati afirmatiile corecte. A. Grupa carbonil este 0 grupa polara gi reactiva. B. In cetone, de grupa carbonil se leagi doud resturi hidrocarbonate identice sau diferite. C. Incetone, de grupa carbonil se leagé un rest hidrocarbonat si un atom de hidrogen. D. in primul termen al seriei cetonelor, de grupa carbonil se leagd doi atomi de hidrogen. E. In primul termen al seriei cetonelor, de grupa carbonil se leagi doud resturi metil. 09 535. Grupa carbonil confine: O legaturd ¢ C-O si o legaturdi o C-H. Doud legaturi o C-O. O legaturd o C-O si o legaturd x C-O. Doua legaturi x C-O. Un atom de carbon si unul de oxigen legati printr-o legaturd dubla. roap> 536, Care dintre urmitoarele denumiri, corespunzitoare structurilor aliturate, sunt corecte? (CHs-CH;-CO-CHs etil metil cetona, (CeHs-CO-CHs benzofenona, (CHs-CO-CHs acetona. (CHy-CHs-CH=O propanalul, (CHs=CH-CH=O propenalul, moOpP 537. Care dintre afirmatiile de mai jos, referitoare la obtinerea aldehidelor si cetonelor, sunt corecte? A. Prin oxidarea metanului, in prezenta oxizilor de azot, se obfine metanal, B. Oxidarea arenelor cu aer, in prezenta catalizatorului pentaoxid de vanadiu, conduce la formarea unui amestec de aldehide C. Prin oxidarea alcootitor cu_agenti oxidanfi energici (KMnOyH2SO,) se objin aldehide sau cetone, in functie de natura alcoolului. D. Prin oxidarea blanda a alcootilor tertiari (K:Cr0)/H;S04) se formeazai cetone. E, Prin oxidarea alcoolilor primari si a alcoolilor secundari, cu bicromat de potasiu si acid sulfuric, se obfin aldehide, respectiv cetone. 538. Precizati _afirmatiile _coreete referitoare Ia reducerea aldehidelor si cetonelor. A. Prin reducere, aldehidele se transforma alcooli primari. B. Prin reducere, aldehidele aromatice se transforma in fenoli C. Prin reducere, cetonele se transforma in alcooli secundari. D. Prin reducere, cetonele se transforma in alcooli tertiar Chimie organici Teste pentru admitere E, Aldchidete si cetonele nu se pot reduce. 539, Reactiile chimice la care pot participa aldehidele sunt: Reactiile de reducere. Reactiile de hidroliza. Reactiile de condensare cu fenolul. Reactiile de condensare crotonica. Reactiile de condensare aldolica. roAm> 540. Care corecte? R-CH=O + Hy ~ alcooli secundari, R-CH=0 + Hy ~ alcooli primari. R-CH-CH-O + R-CH=O ~ alchene, C¢Hs-OH + CH; = novolac. C(Hs-CH=0 + CH3-OH ~ novolac. tre urmitoarele reactii sunt mopaw> 541. Cifi izomeri de constitutie aldehide gi cetone corespund formulei moleculare CsH100? A. Sapte cetone. B. Sapte aldehide gi cetone. C. Patru aldehide. D. Trei cetone, E, Cinci aldehide. 542, Care dintre formulele moleculare urmitoare corespund unor aldehide sau unor cetone saturate? CiH 00. CrH,.0. CHO. Ca:0. C3H,,0. mOOR> 543. Menfionati afirmatiile corecte. ‘A. Benzaldchida este 0 aldehida alifatica B. Acetofenona este o cetons mint CC. Etanalul este 0 aldehida alifatica D. E Propanona este 0 cetond alifatica, Propenalul este o aldehida nesaturata, 544, Precizati afirmatiile corecte referitoare la participarea benzaldehidei in reactia de condensare aldolici. A. Este componenti metilenica, B._ Este componenti carbonilica, C. Este atit componenté metilenica cat si component carbonilic: D. Nu poate participa in aceasti reactie, 70 E, Este component metilenicd numai in cataliza bazicd. 545. Pentru formula moleculari CsH100 se pot serie: A. Dou cetone cu catend liniara B. Treicetone. C. Treialdehide. D. Patra aldehide. E. Sase aldehide si cetone. 546, La 400 g de solutie apoasi 29% a unei aldehide alifatice saturate se adau; de api. O cantitate de 9.6 g din solutia obtinuti depune, prin tratare cu 0 solutie amoniacali de azotat de argint (react Tollens), 8.64 g de argint. Precizati aldehida din solutie. Aldehida propanoica. Etanalul Propanalul, Butanalul. Acetaldehida, moAw> 547. Prin condensarea aldehidei benzoice cu acetona, in mediu bazie, se obtine un amestec care confine, in procente de masi, 73% — benzilidenacetoni_ si 27% dibenzilidenaceton. Caleulati conversia aldehidei in benzilidenacetoni, daci nu rimine benzaldehidi nereactionati. 95%, 80%, 78.7%. 68.49%, 81.3%, PoomD> 548. Care dintre afirmatiile referitoare la urmatorul compus sunt corecte? Ho- cu-0 11,c0 A. Este 4-hidroxi-3-metoxibenzaldehida. B. Prin condensare cu benzaldehida formeaza o alchena Este un compus aromatic. . Este un compus cu functiuni mixte. Nu poate reactiona cu acetona 549. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte? Chimie organied ~Teste penta sdmitere A. Alcoolul vinilic si acetaldehida sunt izomeri de pozitie. B. Alcoolul vinilie si acetaldehida sunt izomeri de functiune. C. Propanalul si propanona sunt izomeri de catena. D. Propanalul si propanona sunt omologi E. Atat etanalul cat gi etanolul se pot oxida cu reactivul Tollens. 550. Un compus organic, X, este supus transformérilor indicate in schema de mai jos. Sa se identifice compusii X si Y si si se precizeze cit argint se formeazi prin oxidarea compusului X cu reactivul Tollens, stiind c& a reactionat un mol de ‘compus X, iar randamentul reaetiei este de 10% X+ 2H CHS-CH(OH)-CH2-OH X + Reactiv Tollens + Y(C3H403) A. X:2-Hidroxipropanalul, Y: acidul lactic, 172.8 g de argint B. X: 2-Hidroxipropanalul, Y: acidul propanoie, 216 g de argint. CC. X:2-Oxopropanalul, Y: acidul 2-cetopropionic, 151.2 g de argint D. X:2-Hidroxipropanalul, Y: acidul 2-hidroxipropanoic, 86 g de argint. EX: 2-Hidroxipropanalul, Y: acidul propanoic, 21.6 g de argint 551. Prin condensarea aldehidei benzoice eu acetona in mediu bazic, desi se lucreaza cu un exces de 75% acetona, se obtine un amestec care contine, in procente de masi, 73% — benzilidenacetona —si_—-27% dibenzilidenacetona. Precizati cantitatea de acetoni care trebuie introdusi in reactie pentru a obtine 146 g de benzilidenacetoni. A. 62.2 g de acetoni. B. 124.8 g de acetona, C. 142.78 de acetona, D. $4.5 gdeacetoni. E. 109 g de acetona, 552, Se sintetizeazi_propanalul prin oxidarea 1-propanolului eu bicromat de potasiu si acid sulfuric 90%. Si se n calculeze masele teoretice de bicromat de potasiu si de acid sulfuric 90% necesare transformarii a 6 kg de I-propanol in propanal. A. 9.81 kg bicromat de potasiu, 12 kg acid sulfuric. B. 94 kg bicromat de potasiu, 12 kg acid sulfuric. C. 981 kg bicromat de potasiu, 13.06 ke, acid sulfuric. D. 9.8 kg bicromat de potasiu, 14.52 kg acid sulfuric E, 49 kg bicromat de potasiu, 7.26 kg acid sulfuric. 553. Se sintetizeazi propanalul prin oxidarea I-propanolului eu bicromat de potasiu si acid sulfuric 90%, Si se calculeze randamentul reactiei daci din 6 kg de I-propanol s-au obtinut 3 kg de distilat care contine 58% propanal. 30%. 58%. 5.8%, 60%. 50%. moom> 554. O aldehid’ alifatick saturati A se condenseazi cu 3 moli de aldehida formica, in solutie apoasi si in prezenta ‘unui catalizator bazic, rezultiind compusul B. Prin hidrogenarea compusului B se obtine compusul C, care are masa moleculara 136 si urmitoarea compozitie procentuaki: 44.12% carbon, 8.82% hidrogen, 47.05% oxigen. Stiind ci in reactia cu sodiul, o cantitate de 6.8 ¢ de compus C degaji 2.24 1 de hidrogen, substanta A este: ‘A. Propanalul, B. Btanalul C.Propanona, D. Acetona. E. Acetaldehida. 555. Prin oxidarea unui amestec din aldehide A si B rezulti 53.6 g amestec echimolecular a doi acizi monocarboxiliei saturafi, care se neutralizeazi cu 1000 mi solutie de hidroxid de sodiu 0.8M. $tiind ci unul dintre acizi a format la