Sunteți pe pagina 1din 7
Chimie organic Teste pentru admitere Capitolul 2. Compozitia si structura compu 206. care dintre urmitorii savanti a elaborat teoria fortei vitale? F. Wohler. J.J. Berzelius. A. Kekulé, D. Mendeleev. L.R.A.C. Avogadro. FOO RD 207. Care dintre afirmatiile de mai jos sunt corecte? ‘A. Atomul de carbon are patru electroni in stratul de valenté B, Atomul de carbon poate ceda eu usurint& patra electroni, pentru a trece in cationul CC. Atomul sau grupa de atomi care conferd moleculelor proprietiti fizice si chimice specifice se numeste grupa functional D. Atomul de carbon are o tendinta pronuntata de @ pune in comun electroni pentru realizarea octetului E, In anumiti compusi organici, aléturi de egaturi covalente, apar si legituriionice. 208. Elementele organogene sunt: A. Numai carbonul si hidrogenul. B. Elementele chimice prezente in compusii organici. C. Orice element chimic, — exceptind carbonul, prezent in compusii organici. D. Blementele care — suferéanumite transformari in cursul reactiilor organice. E, Numai nemetalele care participa la formarea compusilor organici. firmatiile adevarate legiturile covalente din 209. Precizati referitoare la compusii organi Sunt realizate prin transfer de electroni Sunt legdturi simple, 6. Sunt legaturi triple, formate dintr-o Iegaturd o si doud legituri x. Sunt legaturi simple care se formeaza numai intre atomii de carbon, E, Sunt legdturi duble, formate dintr-o legaturd o gio legatura a. 9 9B 29 Fr orgal 210. Precizati de structura corecte. A. H-CEN. B. H;C-O-H. c 0. D. E. formulele HeC=C-H. H-C=0. 211, Precizati afirmatiile corecte. A. In cursul reactiilor chimice, orbitalii atomului de carbon din stratul de valent (2s si 2p) suferd un proces de combinare (hibridizare), rezulténd orbitali care au aceeasi geometrie si aceeasi energie. Hibridizarea atomului de carbon explica geometria moleculelor. Orbitalii hibrizi difera prin forma si prin energie de orbitalii din care s-au format; Orbitalii hibrizi au aceeasi energie ca si orbitalii puri din care provin, Atomul de carbon participa la formarea legaturilor covalente numai cu orbitali s si cu orbital p. mo . Molecula clorurii de izobutil contine: Doi atomi de carbon primar Un atom de carbon cuaternar. Un atom de carbon tertiar. Trei atomi de carbon primar Un atom de carbon secundar. FOORPEN 213. Citi izomeri ai hexanului contin atomi de carbon cuaternari? Cinci izomeri. Un izomer. Doi izomeri Tre izomeri. Patra izomeri rPoom> 214. Care este alehena cu formula molecular C7Hi4 care are patru atomi de carbon primari, doi atomi de carbon tertiari si un atom de carbon euaternar? 3,4-Dimetil-I-pentena, 2,3-Dimetil-2-pentena. 2,4-Dimetil-2-hexena 3,4-Dimetil-2-pentena. 2,4-Dimetil-2-pentena moapD> (Chimie organics Teste pentu admitere 215, Alchena CoHi2 eu un numir maxim de atomi de carbon cuaternari se numeste: A. 2-Metil-I-pentena, B. 2,3-Dimetil-2-butena, C. 2,3-Dimetil-1-butena D. 3,3-Dimetil-I-butena, E, 2-Metil-2-pentena. 216, Precizati afirmatiile —_corecte referitoare la tipul atomilor de carbon, A. Metanamina contine un atom de carbon primar. B. Metanolul conjine un atom de carbon primar. C. Anilina confine numai atomi de carbon secundati. D. Atomii de carbon din molecula etanului sunt primari E, Neopentanul confine patru atomi de carbon primari, 217. Precizati afirmatiile corecte. A. Formula moleculara se stabileste pe baza rezultatelor —analizei_—_elementale calitative, B. Elementete organogene se identifica prin analiza gazelor rezultate in urma arderii substanfei C. De obicei, procentul de oxigen din substanfele organice se determina sczind din 100 procentele celorlalte elemente organogene, D. Analiza elemental calitativa serveste la determinarea formulei brute. E. Analiza elemental calitativa are ea scop stabilirea naturii atomilor —dintr-un compus. 218, Analiza elemental calitativa are ca scop: A. Identificarea speciilor de atomi_ care compun substanta organic analizata, B. Transformarea substanfei respective in alti compusi. Separarea si respective, Stabilitea formule’ moleculare. Dozarea cu metode corespunzitoare a clementelor organogene. identificarea _substangei FD 9 30 219. Analiza elementala cantitativi are ca scop determinarea: ‘A. Numérului total al atomilor din molecula unei substange. B. Naturli si raportului masic al atomilor din motecula unei substante. C. Naturii si numarului atomilor molecula unei substante. D._ Naturii elementelor organogene. E. Concentratiei procentuale a elementelor din molecula unei substante. din 220. Ce reprezinta formula brut? A. Numarul atomilor din molecula unei substante B. Tipul si raportul masic al atomilor din ‘motecula unei substante. C. Felul si numarul atomilor din motecula unei substante D. Cota de participare a fiecarui tip de element din molecule unei substante. E, Natura si raportul, exprimat prin numere intregi, in care se gasesc atomii in ‘molecula unei substante 221. Compozitia procentuala a unci substante reprezinti: ‘A. Concentrajia procentuali a fiecirui element chimie din substanta respectiva. B, Raportul numeric al atomilor din molecula unei substante. C. Tipul si numarul real al atomilor dintr-o molecula de substanta. D. Cantitatea, exprimata in grame, a fiecdrui element chimic dintr-un mol de substanta. E, Concentrajia procentualé a unei substanfe intr-o solutie. 222. afirmatiile — corecte referitoare la formula moleculara. A. Formula moleculara este un multiply intreg al formulei brute, B. Unei formule moleculare fi pot corespunde mai multe formule de structura, C. Intotdeauna, unei formule moleculare ti corespunde 0 singuré formula de structural, D. Formula molecularé indicd natura si numarul atomilor din molecula. Chimie organic& Teste pentru admitere E, Formula moleculara poate fi identicé cu formula bruti, 223. Precizati afirmatiile corecte. A. Atomul de carbon formeazi legituri covalente simple, duble si triple. B. Notiunea de structurd se referd la natura, numérul si modul in care sunt legati atomii in moleculd. CC. Catenele saturate sunt formate din atomi de carbon uniti prin leguri sim. D. Catenele liniare pot fi nesaturate si aromatice. E, Formula moleculara se referd la modul de legare a atomilor in molecula. saturate, 224, Atomul de carbon tertiar este: A. Atomul de carbon care poate forma trei legaturi x. B. Atomul de carbon legat prin trei legaturi «© de alti trei atomi de carbon, C. Atomul de carbon implicat in trei egaturi carbon-carbon. D. Altreilea atom de carbon dintr-o catend. E. Atomul de carbon implicat intr-o legaturd o si 0 legiturd x. 225. Compusul organic ew compozitia exprimati prin raportul de mask C:H:0 = 6:1:4 consuma pentru arderea unui mol 560 1 (cn.) de aer (cu 20% oxigen). Formula moleculara este: CoH.O. CoHAO.. CiHsO2. CHO. GHO. moOmD> 226. Precizati afirmatiile corecte. ‘A. Formula spatiali reda modul de orientare in spatiu a legaturilor chimice, B. Modelele structurale redau detalii spatiale ale moteculei. C. Formulele de structurd indie natura si numérul atomilor componenti ai unei substante D. Formula de structuré indicd modul de legare a atomilor in moleculd E. Structura une substante este redata prin formula moleculard, anumite 31 227. Un amestec gazos format din trei aleani, notati A, B, C, cu. raportul maselor moleculare MA:MB:MC=8:15:22 si suma maselor moleculare egaki cu 90, se arde in er, Stiind ci la arderea a 50 I de amestec se consumi 950 I de aer (cu 20% oxigen) si cd yolumul de alcan B este de dou ori mai mare decit volumului de alean A, ‘compozitia procentuali in procente de moli a amestecului este: A: 19.2%, B: 49.1%, C: 29.8%. A: 9.8%, B: 19.8%, C: 19.8%. A: 39.2%, B: 19.7%, C: 39.2%. ‘A: 14.35%, B: 28.7%, C: 59.8%. A: 20%, B: 40%, C: 40%. moapP 228. Se supune arderii un amestec echimolecular de monoxid de carbon § propan, rezultind 352 g de dioxid de carbon. Masa amestecului initial este de: 100 g. 144g. 2e. 508. 2168, room> 229, Pentru a efectua analiza unui amestec format din metan si etan se ard 561 din acest amestec. Din reactia de ardere rezulta 67.2 | dioxid de carbon. Se cere si se stabilese: a. compozitia in procente de volum a amestecului de hidrocarburi, b. volumul de aer (20% oxigen) masurat in condifii normale, consumat 1a ardere, ¢. raportul molar metanzetan. A, 80%CH,, 20%C,H,, 523 1, 1:4. B. 20%CH,, 80%C;H,, 896 1, 4:1 C. 80%CH,, 20%C;H,, 644 1, 4:1 D. 25%CH,, 75%C,H, 940 1, 1:1. E. 80%CH,, 20%C,H,, 644 1, 2:0.5. 230. Precizati afirmatiile _adevarate referitoare Ia natura atomilor de carbon din molecula 2,4,4-trimetil-2-hexena. Cl este nutar. C2 este tertiar. C3 este secundar. (C4 este cuaternar. C5 este primar. monp>