Sunteți pe pagina 1din 10

1, 1'f.! i.

:"(:: 1-lt !. "i-:r{


1"l}', t!

' ta

;ill

,i:

-tJ.

n
*.,.]

't1 ti
i'af
i l!
.,iil 1J

1;

;,t ._"--!.

r,r.:r.iiii
\!
l'.1 ;
.11 J!
FODOR SANDOR

EIFI
clsesB pi6ie
ttlrlio+

6,
cuPRlitS

PITICUL CEL FIOROS


I. Cipi .................6
II. Cipi e cuprins de indoieli ............. ............. 10
III. Cipi hotdriqte: ,,Asta-i culmea!" ............... 13
IV. Purcelul salbatic - ticdlosul ......... ............20
V. Cipi, spaima pidurii .................23
VI. Unde este domnul Barb[ Cloanla CotoroanlFfl ......27
VII. Cine este domnul Barbi Cloanld Cotoroanf a? .......29
\/III. Cipi, povestitorul... ....32

PITICUL $I SURZILA
I. A sosit un musafir ............. ........ 36
II. Nemaipomenita harababuri ........... ......... 39
III. ChiorAg-ChiondorAq, zis Afonul ............. .................. 42
IV. Adevdrul invinge! ............ .......... 45
V. Atenlie, ne scufundim! ........... ..................49
VI. Realitatea nemiloas5! ............... 51
VII. SA ne bucur5.m!............ ............... 53
VIII. Pdreri de rdu .............. 55
IX. Groaznic - ingrozitor! .............. .................57
X. Spune adevirul qi n-o sd-ti pari r5.u ....................... 60
XI. Cipi e binuitor ............. .............. 63
XII. Cel mai mare vrdjitor... .............. 66

PITICUL CIPI .ACtrST URIA$ FERICIT


I. O noapte deosebite........... .......... 70
II. Praful Goliat ...74
III.Betia ............77
IV. Cipi, alesul .................79
V. Singur .........82
VI. O dimineatd extraordinarS. ...... 86
VII. Steaua sperantei .......... .............92

762
CIPI $I SCANTEIOARA
I. Marea neliniqte ......... 96
II. $i in cimar5, 9i afari ................ 99
III. Cugetdrile Afonului ....... ......... 104
IV. ScAnteioara ............... 106
V. Apa de var5.... ............ 111
VI. Logodnicul........ ......... 115
VII. Despirlirea .............. 118
\/III. Seducdtorul ............ ..I27
IX. Iubirea invinge ........I25
X. Fericire qi liniqte .....I28
XI. Dezvinovdlire ..........I32

crPr $r PRosruL cEL nAu


I. Deoarece, fiindc[ ......134
II. Conserve pentru iarni gi pentru o tinerele
tara de bitrAnele ...... 136
III. Aromele se risfali ... 139
rV. Pirerile de riu.......... ................ 141
V. Bdrzdunul, GirgS"unul tont, n5"t5.riu de prost... ...144
VI. SfArcioc, armurierul .147
VII. Unde am putea pleca?...... ........149
VIII. Pe viald 9i pe moarte .......... ..... 151
IX. Surprrza.......... .......... 155
X. Marea judecati. ........ 157
XI. CuvAnt de incheiere......... ........ 160

163
re€wffi

\.;
iE

n.:!iffi:$ '
L CTPT

Cipi trdia in pidure. tofii ficeau gimnastici pe o ramurl


Era mare cAt degetul meu cel mic mai groas5. a Bradului cel BdtrAn, iar
gi purta Ia paldrie o floare de l[cra- Cipi, ca un bun cunoscS.tor, li privea o
mioari. weme, dAnd din cap multumit. Mergea
Caci avea gi palarie. apoi mai departe, ivindu-se ticut la
Locuia in scorbura Fagului Uriag familia Ariciului, unde toli dormeau
qi toli il iubeau. duqi; nu de alta, dar fuseseri ln tur[
Un pitic atAt de drigalaq gi de harnic de noapte prin pddure. Cipi le aranja
n-ai fi gisit in toati lumea, oricAt ai piturile, apoi se grlbea sd ajungd la
fi ciutat. Se scula dis-de-dimineafa. timp sd-l alunge pe Ticalosul de Purcel
tn upu Izvorului se spila, fi.cea un Mistre! de lAngd Ciuperca otrivitoare:
rAnd de exercifii de gimnasticS., sau - Nu cumva s-o m5.nAnci, Ticilosule,
mai multe rAnduri, ca nu cumva sd ci nu-i buna la gust! Daca totugi ai s-o
se ingrage, apoi igi incepea munca. infuleci, ai sa dai de dracu'! Fii atent
Proaspit. Supraveghea florile, sa fie numai Ia exemplul ingro zitor pe care
destul de parfumate; gtergea de pe !i-l dau!
frunze gi petale polenul adus de vAnt, $i Cipi a mAnat de cAteva ori nigte
apoi, cu un fir de iarb5., gAdila ciocul mugte cenugii qi fdra personalitate
Pasarii: spre Ciuperca otrlvitoare, si-i arate
- Un cAntec putem s-auzim? purcelului cd el, Cipi, nu vorbegte in
Pasirea se trezea gi igi incepea tri- vAnt. Numai ci Mistre{ul, Ticdlosul,
luriIe. cum era incapalAnat, chiar de-a doua
De la ea mergea direct la Bradul cel zi dimineala dddea tArcoale Ciupercii
BdtrAn gi putred pe diniuntru, unde otrdvitoaru. in fiecare zi.
locuia familia Albinelor silbatice. $i a treia dimineafI, Cipi incepu si
- Hei, suratelor, scularea! se nec[jeasci.
Albinele b|.zdtau, mullumindu-i, - Tare mi tem cd egti un prost
gi plecau gribite in cdutarea mierei. fdri pereche, Mistrelule, r[bufnea
Familia Veverilei era deja treazd,. Ct rdbdatorul pitic, nemaigtiind ce pilde
6
ingrozitoare si-i dea. Prin imprejurimi, gi raddcini dulci, scoase prin munca
de-abia de mai gisea muqte cenugii cu voluntari a Mistrelului Ticilos. Ca
care si-l sperie. delicatese, serveau doui-trei boabe
Dar lndati ce Purcelul Mistre!, Tici- de ienupdr, apoi risuflau mulfumifi.
losul, se inspiimAnta gi pleca de lAnga Hot[rau ce s[ serveasci la masa de
Ciuperca otrivitoare, Cipi dddea fuga prdnz qi Cipi se intorcea in Pidure.
pAni la Luminigul din Pidure unde Trebuia sd mai repartizeze Megterului
Cucuci-Afonul (pe numele lui adevS.rat, Ciocinitoare copacii bolnavi gi asta nu
JupAn CArti![) se ingrijea de noile sale era o munci ugoari. Cipi nu avea timp
descoperiri arheologice. Cipi ii numira si minAnce ca lumea Ia ora ,.... lrt
grlmijoarele de pimAnt, proaspit picioare, in grabl, ciugulea doui-trei
ficute, le examina, dac[-s destul de boabe de fragi, apoi il poftea pe Cerb s[
pufoase, apoi trecea pe la tr'urnicile
fie mai modest. ii arata ci daci cineva
rogii, s[ afle buletinul meteorologic.
are asemenea coarne ca el, e drept, nea-
Furnicile rogii gtiau precis daci pentru
semuit de frumoase, nu trebuie si fie
ziua aceea se anunla timp frumos sau
totuqi increzut, fiindcl nu-i frumot. ii
timp noros gi pe alocuri cu averse locale.
dddea ca exemplu pe cineva care are
l,a ele Cipi nu prea zilbovea, se necijea
nigte coarne cel pulin tot atAt de mari
doar pentru faptul ci nu le putea deo-
gi de frumoase ca ale lui, dar care nu
sebi intre ele. Pe toate Ie vedea la fel.
se laudi cu ele, nu de alta, ci fiindca e
in fiecare dimineali i se cerea mult
efort fizic qi spiritual. modest. ,,Nu-i spun numele gi prenu-
Pornea apoi la domnul Iepure, spre mele ca nu cumva tu, Cerb frumos ce
TuiA. te afli, si cripi de necaz, aflAnd cine
este!"
- Nu te speria! Nu te speria! striga
el cu mult inainte de a ajunge Ia Turi. Cerbul ii mullumea pentru sfaturile
Eu sunt. Cipi! Haide la dejun! sale pirinteqti 9i toati ziua pigtea mult

$i, impreunl, se intorceau, ca intr-o mai modest.


plimbare,la Fagul cel Uriag, unde erau Cam aqa trecea timpul inainte de
agteptali de Pas[re. De cele mai multe mas[.
ori aveau Ia dejun mdcriq p5.s5.resc Cipi s-a intors apoi Ia Iepure.
- Nu te speria, eu sunt! Nu te alar- circulafia prin ap[ gi pe deasupra, ca
ma! i-a strigat cAnd s-a apropiat inde- nu cumva pegtii si se ciocneascd in
ajuns de Tuti. Era absolut nevoie si-i zborul lor iute giinzig-zaguri. Urcat pe
atragi atenlia, deoarece, dac5" din Piatra-Mare, le ariltaincotro e drumul
intAmplare Iepurele ar fi tresirit din liber qi unde sunt mai mul{i fluturi. Dar
moldit (sa nu-i zicem somn, ca si nu-l qi aga se lntAmpla uneori cAte un acci-
insultdm), ar fi luat-o la fugd de nici dent, cum, bundoar[, doi pegti, sirind
pale seara Cipi nu l-ar fi g[sit. amindoi dupi o molie mai grasd, n-a
Impreuni cu Iepurele au mers din prins-o nici unul. Atunci Cipi rAdea,
nou agale pAn5. la Fagul cel Uriaq, spunAndu-le: ,,Vede!i, dac[ nu sunteli
unde Pasirea ii agtepta cu masa pusi. atenli Ia mine, ce pa!i!i?"
De obicei puteau alege: alune de anul Pe cAnd Pdstrdvii se s5.turau, lui
trecut, m5.cege, morcovi sau cireqe sil- Cipi incepea s6-i fie foame. Mergea
batice. Dupi-amtaza, Cipi trase un pui intr-o plimbare mai gr[biti pAni la
de somn afar1",la aer curat, pentru ci Bradul cel BitrAn gi putred pe dina-
piticii aga obignuiesc, iar cAnd s-a trezit, untru gi intreba:
Melc-Codobelc il agtepta cu planul - Gata treaba, neamurilor?
unei case noi. Niciodati nu incepea Albinele sdlbatice ii mullumeau de
vreo constructie pAnd cAnd Cipi nu-i intrebare qi, picurAnd trei picaturi de
aproba planul. Noul plan, e adevS.rat, miere pe o frunz6, de fag, il rugau sa-gi
nu se deosebea cu nimic de cel vechi. spuni pdrerea asupra calitilii mierei.
Totuqi, Cipi il intorcea pe toate parlile, Era buni. Excelenti.
cu multd atenlie, fiindcd: ,,nu se gtie, Dar el trebuia si se grdbeasc5 ca
gregeala se poate strecura", spunea nu cumva Pasirea s[-qi piardi timpul
Cipi. La sfArgit, didea din cap mul- prin vecini gi si uite s6-i spuni soa-
fumit, iar Melc-Codobelc, suspinAnd relui ce asfinfea: ,,Cu bine, pe mAine
ugurat, igi incepea tacticos munca. dimineafdt'), ca la toate desplrlirile.
Se ticuse dup6-am tazd" tdrziu, cAnd Se mai ingrijea de bAzAitul !An!a-
Cipi a luat-o incet spre PArAu. Acum rilor, in amurgul serii, gi-l trezea pe
porneau Plstrivii la vAnitoare de doctorul Ciuhurez, spunAndu-i:,,Egti
fluturi qi el trebuia sd le coordoneze drigu!, doctore, si treci pe la bolnavi?"

8
Poporul pidurii, peste zi, hoinirea veneau excursronigti prin pddure, se
in cele patru puncte cardinale ale ei, gi arhLa mai pulin, gi nu-i pirea r5"u,
printre atdtea suflete, cAte erau, nici fiindci Pasirea ii aducea farAmitu-
chiar cele bolnave nu gedeau locului; rile delicioase, rS.mase din merindele
de aceea doctorul Bufnit6, ca gi fami- acestora.
lia Aricegtilor, era obligat si lucreze Un singur lucru iI necdjea pe Cipi
in schimb de noapte. Cipi mai trebuia ni{el. Ar fi vrut, cAt de cAt, micar cu o
s[ dea o raiti pe Ia onor familia Arici, jumdtate de deget, sa fie mai inalt. Nu
sa-i atraga atenlia ca inainte de plecare cu mai mult, fiindca el gtia din cartile
sd lase casa in ordine. Cici, nu e aga, scrise pentru copii ci un pitic e pitic
ce bine e Ia intoarcerea de la munc5" aldtavreme cAt e pitic. Oricum, pufin
sa gdseqti un cimin curat, Iuminat qi mai inalt nu i-ar fi stat rau gi spera si
ordonat!... mai creasca. Aqa c6, in fi.ecare sear5., se
CAnd s-a inserat bine, Cipi, dupa ce m5.sura. Ceea ce in Pddure e un lucru
l-a facut atent, ca de obicei, a intrat Ia greu, pentru cd, iarba, copacii, tufele
Iepure. Obiqnuit, Ia cina aveau pere s[1- intotdeauna cresc, fala de ele zadarnic
batice, dulci. Iepurele degeaba ii explica s-ar fi mdsurat. De altfel, nici nu avea
lui Cipi si nu le cojeasc[, fiindca in centimetru.
coaji sti toati bunitatea lor, eI tot aga Gasind intr-o zi o clant6, la o casu{a
filcea, cum voia. Pas[rea ii alinta cu de pddurar ddrAmatd., a legat-o cu un
cAteva boabe de zmeur5., sau cu mure lujer de mure gi cu ajutorul Iepurelui
;i. dupi cin[, simpaticul Pitic Ie dorea au aCus-o pAna acas6. Cu chiu, cu vai
tuturor, din inima, vise frumoase. Mai au tArAt-o in scorburi, proptind-o de
trebiluind cAte ceva in scorbur5., nu un perete. $i s-a gAndit Cipi ca o clanla
uita sd se inveleasci bine qi si se culce. nu poate s5. creasca. Cu ea se mS"sura
Cam aqa iqi petrecea zilele Cipi, in fiecare zi. Din picate, n-a observat
nepunAndu-i la socoteald lunile de insi nici o cregter{li-a inceput si fie
iarni, cAnd dormea. Daci era timp supirat pe clanfa. In gAnd, o invinuia
ploios, se cuibirea sub balarii, gi-i de preficatorie. Igi zicea cd ea cu toate
distra pe Iepure qi Pasare cu poveqti c6; ,,e o simpla clant6, uite cum cregte,
minunate sau hazlii, iar duminica, daci numai si-mi fac5. mie in ciud[!"
I
"'1"'lt.n''
t;.-"S";'t"''
..'
ilE'
#'-
f
t

? 'r,
1f
,l
i:

n_ ?;