Sunteți pe pagina 1din 3

HOTĂRÂREA NR. 1 / 26.04.

2014

privind procedura de înscriere în OBBCSSR

În temeiul :
Art. 24 lit. c) din Legea nr. 460/2003 „emite norme cu caracter intern, cu respectarea
dispoziţiilor legale”
Consiliul Naţional al OBBCSSR, organul de conducere” legal constituit în prezenţa a
jumătate din numărul membrilor săi „(art. 33 alin. 2 din Legea nr. 460 / 2003)

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se pot înscrie în Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în Sistemul Sanitar


din România şi au dreptul de a exercita profesiunile de biochimist, biolog şi chimist, persoanele
posesoare ale unui titlu oficial de calificare în domeniul/ profilul biologie, biochimie sau chimie în
sensul art. 1 din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biolog, biochimist şi
chimist în sistemul sanitar din România care îndeplinesc următoarele condiţii:
a) Este cetăţean român sau cetăţean al unui stat membru al UE;
b) Este licenţiat al unei facultăţi în domeniul - profilul biologic, biochimic sau chimic ;
c) Are „competenţa necesară de a efectua analize medicale”- alin1) art. 1 L 460- 2003 dată
de un masterat profesional în domeniul medical ; masteratul în domeniul medical
trebuie absolvit de către solicitant indiferent de durata studiilor universitare şi anul
absolvirii ;
d) Este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiunilor de biolog /
chimist / biochimist.
Art. 2 Dacă îndeplineşte condiţiile de mai sus solicitantul depune / trimite prin Poşta
Română cu confirmare de primire la sediul central al OBBCSSR din str. J.L. Calderon, nr. 36,
sc. A, ap. 4, sector 2, Bucureşti, un dosar plic care conţine următoarele documente:

- Solicitare de analiză a dosarului în vederea înscrierii în OBBCSSR şi a obţinerii


Autorizaţiei de liberă practică (formular tipizat ce se descărcă de pagina de web:
www.obbcssr.ro ) – anexa nr. 1 la hotărâre;
- Acte de stare civilă (carte identitate / paşaport, certificat naştere, certificat
căsătorie / divorţ) – copii xerox legalizate;
- Diplomă de licenţă în profilul / domeniul biologie, biochimie sau chimie – copie
xerox legalizate;
- Supliment diplomă de licenţă – copie xerox;
- Adeverinţă absolvire / Diplomă Master – domeniul medical (unul dintre
programele de MASTER existente pe site-ul OBBCSSR) – copie xerox legalizată;
- Supliment diplomă master – copie xerox;
- Alte diplome (doctorat, cursuri postuniversitare) – copii xerox legalizate;
- Certificat de sănătate tip A 5 – care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
exercitării profesiei de biolog / biochimist / chimist ;
- Contract de muncă – copie xerox;
- Adeverinţă de la locul de muncă (cei care au mai multe locuri de muncă trebuie
să depună adeverinţe de la toate locurile de muncă);
- Contractul de stagiu practic conform Legii nr. 335 / 2013 privind efectuarea
stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior (stagiu practic efectuat într-
un laborator de analize medicale).
- Dovada achitării taxei de analiză a dosarului de 150 de lei.

Art. 3 În cazul în care dosarul de înscriere este depus de o altă persoană decât titularul
documentelor, persoana trebuie să lase o împuternicire notarială.
Art. 4 Documentele solicitantului sunt analizate de către Departamentul Juridic al OBBCSSR
care trimite rezoluţia cu aviz favorabil / nefavorabil pentru înscriere către Comisia Profesional –
Ştiinţifică, Învăţământ şi Legislaţie a OBBCSSR care se întruneşte lunar.

Art. 5 Aprobarea dosarelor de înscriere, în cazul dosarelor complete şi conforme, se face de


către Comisia Profesional – Ştiinţifică, Învăţământ şi Legislaţie a OBBCSSR în termen de 45 de zile
de la data înregistrării cererii la sediul central al OBBCSSR.

Art. 6 Comisia Profesional – Ştiinţifică, Învăţământ şi Legislaţie a OBBCSSR după discutarea


în şedinţă a tuturor solicitărilor de înscriere şi a rezoluţiilor propuse de Departamentul Juridic
decide dacă solicitantul primeşte avizul pentru înscriere.

Art. 7 Procedura de examinare a dosarelor / solicitărilor se finalizează prin comunicarea


deciziei Comisiei Profesional – Ştiinţifice, Învăţământ şi Legislaţie a OBBCSSR solicitantului în
termen de 15 zile de la întrunirea şedinţei.

Art. 8 După aprobarea rezoluţiei pentru solicitarea de înscriere, solicitantul primeşte pe e-


mail răspunsul la solicitarea de înscriere. Cei care au primit aviz favorabil primesc formularul
tipizat pentru înscrierea în OBBCSSR şi pot achita taxa de înscriere în contul OBBCSSR.

Art. 9 Termenul pentru completarea dosarului profesional este de 30 de zile de la primirea


răspunsului favorabil pentru înscrierea în OBBCSSR.

Art. 10 Prezenta hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Naţional al OBBCSSR în şedinţa
sa din data de 26.04.2014; semnează membrii Consiliul Naţional al OBBCSSR prezenţi la şedinţa
din 26.04.2014.

Art. 11 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării ei.