Sunteți pe pagina 1din 6

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole

“COORDONAT” “APROBAT”
Metodist________ Director adjunct__________
________ L. Iurcișin

PROIECT DIDACTIC
de lungă durată
la disciplina “Tehnologii informationale”
pentru grupa 23-C
anul de studii 2018 – 2019
Profesor BALICA CRISTIAN
Numărul de ore Semestrul I Semestrul II Anual
Numărul total de ore + - 72
Numărul de laboratoare 42
Evaluare 3

Proiectul este elaborat conform programei analitice la disciplina “Tehnologii informaționale”.

Examinat la ședința
Catedrei “Discipline de cultură generală”
proces verbal nr. 1
din_____________
Șef catedră_________Zaboilotnîi S.
nr. competente denumirea temei nr.de ore Forma
specifice Total CD teorie CD lab SI si tipul
disciplinei lctiei
Sisteme de operare 4 2 2
1 Functiile sistemului de operare 2 F1
2 Fisiere si directoare. Interfete grafice. Gestiunea datelor. Gestiunea 2 F2
dispozitivelor de stocare a datelor.
Sistemul Windous. Procesorul MS Word 15 2 6 7
3 Însuşirea Structura formularelor şi operaţiei cu ferestre în OS Windows. 2 F2
principiilor de Editarea textelor.Mecanismele de formare a unui document MS
bază ale Word
4 procesoarelor de Introducerea textului si simbolurilor. Stergerea textului. Anularea si 2 F4
texte şi utilizarea refacerea comenzilor. Crearea unui paragraf. Selectarea si copierea
eficientă a textului. Cautarea si inlocuirea textului. Moduri de vizualizare a unui
principalelor document. Functia Zoom.
instrumente
5 pentru Copierea formatului unui text. Exponent si indice. Transformarea 2 F2
tehnoredactarea textului in litere mari, mici, titlu, propozitie.
6 textelor; Formatarea textelor. Dimensiunile si tipul fonturilor. Caractere aldine, 2 F2
Înţelegerea cursive si sublinierea. Culoarea textului.
noţiunilor de
7 baze de date şi Formatarea paragrafelor si stilurilor. Alinierea textului. Spatierea 2 F2
sisteme pentru dintre paragrafe si dintre rinduri. Borduri si culori de fundal. Probă de
gestiunea evaluare.
8 bazelor de date, SI Tabele, imagini si forme automate.Creare tabel si iserare date. 2 F4
cu particularităţi Selectare, chenare si culori de fundal in tabel. Inserarea si stergerea
legate de datele rindurilor si coloanelor. Dimensiunea rindurilor si coloanelor.
sub formă de Inserare imagini. Inserare forme automate. Redimensionarea,
text; copierea, mutarea si stergerea obiectelor.

9 SI Caracterele neimprimabile. Liste cu marcatori si numerotate. 2 F4


Folosirea tabulatorilor. Intreruperi de linie sau de pagina. Aplicarea
unui stil
10 SI Corectarea, setarea si imprimarea paginii.1.6 SI Despartirea in 1(CI) F4
silabe. Verificare ortografica. Orientarea paginilor si setarea
marginilor. Editarea antet si subsol. Previzualizarea inainte de
imprimare. Imprimarea unui document

Initiere in Power Point 23 2 10 11


11 Dezvoltarea Prezentare de folosire Power Point 2007.Utilizarea aplicatiei. 2 F2
12 capacităților de SI Creare prezentare noua si salvare. 2 F2
prelucrare și
13 Moduri de vizualizare. HELP. ZOOM 2
transpunerea
14 unor proiecte în PowerPoint Lucrul cu slide-uri. Introducere pagini text vizualizare 4 F2
reprezentări pagina.
15 grafice; Inserare diapozitiv. Formatare diapozitiv . 2 F4
16 Cunoașterea SI Orientare si setare pagina. Numerotare si subsol diapozitive. 2 F2
principalelor
17 Master slide (Coordonatorul de diapozitive). Lucrul cu text 2 F2
comenzi de
18 reprezentare SI Inserare caseta text. Formatare text. Inserare subsol 2 F4
19 grafică a Modificare dupa caz. Spatierea rindurilor. 2 F4
20 pieselor, Tabele si imagini. Creare si formatare tabele. Inserare copiere, 2 F4
subansamblelor redimensionare, stergere imagine. Grafice si organigrame. Inserare si
și ansamblelor, formatare grafic. SmartArt – creare si formatare. Probă de evaluare.
conform
21 regulilor. Forme automate (Shapes– creare si formatare. Animatii. Efecte 1(CI) F4
de animatie textului si imaginilor unui diapozitiv. Efecte de tranzitie
aplicate diapozitivelor. Corectareanortografica si gramatica.
Imprimarea diapozitivelor. SLIDE SHOW – Expunerea unei
prezentari.

Initiere in MS Excel 36 10 20 6
22 Utilizarea foilor Prezentare interfața. Noțiuni generale de calcul tabelar. 2 F2
23 de calcul in MS SI Deschiderea unui document existent. 2 F4
Excel.
24 SI Crearea unui document nou. Salvarea documentului. 2 F2
25 Operarea cu Lucrul cu celulele. Identificarea celulelor si inserarea datelor in 2 F2
instrumentele celule. Completarea automata a seriilor de date.
26 din meniurile Anularea si refacerea comenzilor. Selectarea celulelor, 2 F4
MS Excel rândurilor si coloanelor. Copierea si mutarea datelor din celule
27 Ștergerea datelor din celule. Operații cu rânduri si coloane: 2 F4
Inserare și ștergere rânduri și coloane. Modificarea înălțimii
rândurilor și coloanelor. Înghețarea liniilor și coloanelor.
28 Indeplinirea Lucrul cu foi de calcul 2 F2
29 registrelor cu foi SI Selectarea și înserarea unei foi noi 1(CI) F4
de calcul
30 Redenumirea. Copierea sau mutarea în același registru sau în 2 F4
registre diferite.
31 Manipularea cu Cautare, sortare si filtrare 2 F4
32 instrumente Căutarea si înlocuirea datelor din celule. Sortarea datelor din 2 F4
auxili-are de celule. Filtrarea datelor.
operare.
33 Cunoasterea Formule si functii 2 F2
34 formulelor Formule simple cu operatori aritmetici. Crearea formulei. 2 F4
simple si celor Editarea formulei. Copiere. Rrelative/absolute.
cu functii.
35 Completarea Formule cu funcții. Scrierea formulelor cu funcții uzuale: SUM, 2 F3
automată a unei AVERAGE.
36 serii de date. Formule cu funcții. Scrierea formulelor cu funcții uzuale: MIN, 2 F3
MAX, COUNT.
37 SI Alte funcții: ROUND, IF. Scrierea manuală. 1(CI) F4
38 Formatare celule. Formatare text: font, dimensiune, B, I, U, culoare... 2 F4
Formatarea numere: zecimale, monedă, separator mii, data… SI
Formatarea privind alinierea textului: alinierea, încadrarea textului,
îmbinarea celulelor, orientarea textului. Chenare și culori de umplere.
Copierea formatului.

39 Crearea Grafice. Crearea graficelor de diferite tipuri. Copierea si mutarea 2 F4


graficelor, graficului. Modificarea unui grafic: tip, etichete, modificarea culorii
organigramelor, de fundal. Copierea și mutarea graficului. Redimensionarea, ștergerea
diagramelor, și deplasarea graficelor.Adăugarea, modificarea și ștergerea titlului
unui grafic
40 histogramelor de SI Setare pagina si imprimare. Orientarea si dimensiunile foii de 2 F4
diferite tipuri. calcul. Marginile de pagină. Editarea antetului și subsolului.
Încadrarea conținutului unei foi pe un anumit număr de pagini.
Afișarea titlurilor și a liniilor de grilă. Repetarea unor rânduri sau
coloane pe fiecare pagină. Previzualizarea înainte de imprimare.
Imprimarea foilor de calcul. Probă de evaluare.
Servicii de retea 12 2 6 4
41 Dezvoltarea Internet. Transferul de fisiere. Serviciul de cautare si vizualizare a 2 F2
capacitatilor informatiei. Serviciul WWW (Word Wide Web)
42 Navigare in Posta electronica Navigarea prin Gmail.com, mail.ru. Aplicatiile 2 F3
internet si de gmail. Crearea unui cont in gmail
administrare a
43 aplicatiilor Google Drive in gmail. Contul Drive 2 F3
44 oferite de Partajarea, fisierelor, dosarelor, foilor de calcul Google, documentelor 1(CI) F4
operatorii de Google in Drive.
posta
45 Google calendar. Navigarea prin Google calendar. Creare calendar 2 F3
electronica.
nou.
46 Inregistrarea si modificarea evenimentelor in Google calendar. 2 F3
47 Partajarea Google calendarelor. Importari de Google calendare. 1(CI) F3
Total ore 90 18 42 30

Metode
utilizate: 1. Expunerea
2. Problematizarea
3. Lectura (studiul cărţii)
4. Demonstraţia
5. Convesraţia euristică
6. Asalt de idei
7. Învăţarea pe grupe mici
8. Modelarea
9. Exerciţiul (creative, logic)
Forma şi tipul
lecţiilor 1. Lecţii mixtă sau combinată
2. Lecţii de comunicare / însuşire de noi cunoştinţe
a) Întroductivă
b) prelegere
c) seminar
3. Lecţii de formare de priceperi şi deprinderi
a) lecţii de formare de deprinderi de acţiune intelectuală
b) lecţii de laborator
c) lecţii practică de formare a unor deprinderi tehnice
4. Lecţii de verificare şi apreciere a rezultatelor şcolare

Referinţe 1 Bolun I., Covalenco I., Bazele informaticii aplicate,


bibliografice Chişinău , Editura ASEM 2001. ISBN 9975-75-117-2
2 https://www.youtube.com/watch?v=AQpi-hvJrQg
3 https://www.youtube.com/watch?v=nHFL9_NEKKM
4 https://www.youtube.com/watch?v=uK-3IkXcJQY
5 https://www.youtube.com/watch?v=VKEs1y4vSk8
6 https://www.youtube.com/watch?v=LYCGPdq7m0E
7 https://www.youtube.com/watch?v=Wz_b6KmF9EE
8 https://www.youtube.com/watch?v=XnV_T8C6bgM
9 https://www.youtube.com/watch?v=5nqC1JO7jbQ
10 http://asis.licee.edu.ro/elev/microsoft_excel_2007.pdf