Sunteți pe pagina 1din 12

1

Data: 23.02.2018

Unitatea de învățământ: Şcoala Gimnazială Drăgugeşti-structură


Propunătoare: înv.CRISTEA ELENA
Clasa: a IIIa
Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii
Disciplina: Științe ale naturii
Unitatea de învățare:Pământul-mediu de viaţă
Subiect: „Apa, aerul şi solul,resurse indispensabile vieţii.Poluarea apei, a solului, a aerului.”
Tipul lecției: consolidare, sistematizare
COMPETENȚE SPECIFICE:

1.1 Identificarea unor caracteristici ale corpurilor vii și nevii


2.1 Utilizarea unui plan ca instrument de investigație a mediului înconjurător

2.2 Reprezentarea grafică a unor observații realizate în cadrul unor investigații, utilizând tabele

2.4 Formularea de concluzii pe baza rezultatelor investigațiilor

3.2 Observarea consecințelor propriului comportament asupra mediului înconjurător

Obiective operaționale:
O1- să formuleze răspunsuri științifice la întrebări;

O2- să completeze enunțuri lacunare cu cuvinte potrivite pentru a obține propoziții adevărate;

O3-să asocieze fenomenele cu anotimpul potrivit;

O4- să stabilească valoarea de adevăr a unor enunțuri;

O5- să argumenteze științific unele fenomene din natură;

O6- să efectueze experimente simple;

O7- să prezinte observațiile în urma experimentelor efectuate, trăgând concluziile;

O8- să identifice cuvinte cheie care au legătură cu subiectul lecției, realizând conexiuni între acestea

2
O9- să aleagă varianta corectă pentru a permite continuarea jocului.

Strategii didactice:
Metode și procedee:conversația, explicația, exercițiul, problematizarea,explozia stelară,cadranele, jocul, aprecierea verbală, instructajul verbal,
observația.
Materiale didactice: : planșă A3,planşe,fișe de lucru, panou de polistiren, steluțe cu întrebări,CD ştiinţe ale naturii-editura Edu, materiale pentru experimente:
cub de gheață, pahar de plastic, șervețele, burete ud, sursă de căldură( calorifer);PPT,laptop, videoproiector, steluţa micului ecologist;

Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe;.


Durată: 45 de minute
Material bibliografic:
Știinte ale naturii – teorie si exerciții. Clasa a III-a. Editura CD Press, 2015. Autori: Carmen Tică, Magdalena Bogheanu, Simona Dobrescu. Pagina 8
Programa școlară pentru pentru clasa a IIIa Științe ale naturii, București 2004
Atlas botanic, editura ALL, Gheorghe Mohan, Aurel Ardelean
Manual de biologie pentru clasa a V-a,editura ALL, Gheorghe Mohan, Aurel Ardelean, Aurora Mihai
Material siteografic:

http://ael.ctcnvk.ro/eContent-Biologie/PL-Bio-10-16-2%20lectii/#M05-01
http://www.scientia.ro/univers/terra/199-de-ce-avem-anotimpuri.html

3
Momentele lecției Ob. Activitatea propunătoarei Activitatea copiilor Metode și procedee Materiale didactice Forme de
Op. organizare
1. Momentul * Pregătesc materialele * Copiii se pregătesc de -instructajul verbal -frontal
organizatoric necesare începerii orei de oră. Își fac ordine pe
(3min) științe. Asigur liniștea în bănci. Se grupează
clasă corespunzător cerințelor.
* Mă prezint și le spun că
vreau să aflu cum se simt * Efectuează sarcina. -explicația -imagini emoticoane
astăzi, printr-un joc. Le voi Posibile reacții:
arăta diferite emoticoane. Emoticon față veselă:
Când emoticonul arată aplauze
starea lor, ei aplaudă; când Emoticon față tristă:
emoticonul nu corespunde capul pe bancă.
cu starea acestora, sarcina
lor este de a pune capul pe
bancă.(Anexa 1)
2. Captarea atenției O1 * Pe tablă voi afișa o foaie * Vor efectua sarcina de -conversația -foaie flipchart -frontal
(5min) de flipchart. Voi capta lucru și vor descoperi -explicația -marker
atenția copiilor printr-un cuvântul din cutia de -plicuri
joc. (Anexa 2) Sarcina cadou. -exercițiul
elevilor este de a ajuta
ursul să ajungă la bîrlog.
Pe drum ei vor întâlni
plicuri în care vor găsi o
întrebare. Pe spatele
fiecărui plic vor găsi o
literă pe care o vor trece
înăuntrul cutiei de cadou.
La sfârșit vor descoperi că
lexemul găsit reprezintă
subiectul lecției
„POLUAREA”.

4
3. Anunțarea Anunț elevii că vom face *Ascultă subiectul lecției. -conversația -tablă -frontal
subiectului recapitularea unității de -cretă
(2 min) învățare ”Pământul-mediu
de viață.Factorii de mediu
şi poluarea acestora.” ( pun
titlul și imaginea cu
pământul pe tablă) și
prezint obiectivele: vom
consolida, vom sistematiza,
vom recapitula cunoștințele
dobândite în această
unitate de învățare.

4. Reproducerea, EXPLOZIA STELARĂ Citesc întrebările și dau -conversația Steluțe cu întrebări, -frontal
sistematizarea și Dintr-un coșuleț voi răspunsurile oral, -explozia stelară panou de polistiren
generalizarea împărți elevilor steluțe pe reamintindu-și cu imaginea
cunoștințelor care se află întrebări din cunoștințele învățate pe Pământului
(25 min.) lecțiile învățate în unitatea parcursul orelor. Vor
de învățare terminată. așeza steluțele pe panoul
ANEXA 3 de polistiren în jurul
Pământului

O2 CADRANELE Elevii se împart în patru Conversaţia


Voi împărți elevii în patru echipe. Un elev din Metoda cadranelor
O3 echipe: Apa,Aerul, Solul şi fiecare echipă vine și ia -explicația Fişe de lucru Pe grupe
O4 Ecologiştii. fişa,primind astfel sarcina -experimentul Panou de polistiren

5
O5 Fiecare echipă va aveao de lucru pentru echipa
sarcină de lucru în funcție lui.
de fişa primită. Ascult Rezolvă sarcinile date și
răspunsurile elevilor la le citesc întregii clase
sarcinile primite. apoi completează
ANEXA 4 cadranele de pe panoul de
polistiren.

*Voi adresa elevilor Elevii dau răspunsurile -conversaţia


întrebări despre oral, reamintindu-și -problematizarea
modalităţile de reducere a cunoștințele învățate pe
poluarii parcursul orelor

Voi prezenta pe ecranul -conversația Film ,,Poluarea -frontal


mare un filmuleţdespre mediului
poluare şi efectele poluării *Copiii ascultă activ și înconjurător”
asupra mediului observă filmulețul. Laptop,
înconjurător videoproiector

EXPERIMENTUL
Obţinerea Voi cere elevilor să rezolve
performanţei experimentul prezentat de Elevii vor descoperi Laptop -frontal
( 10 min.) pe CD-ul ,,Ştiinţe ale modalităţile concrete de -explicația Videoproiector -individual
naturii-Editura Edu”. reducere a poluării şi -jocul Cd Editura Edu
O3 . folosire raţională a -problematizarea
resurselor naturale. -experimentul

-frontal
Care este mesajul transmis -individual
de noi omenirii? Îl veţi Elevii vor bifa literele din Planşă cu cadranul
descoperi pe cadranul doi în doi,începând cu -explicația ceasului şi literele

6
ceasului de la tablă prin litera indicată de acul -jocul care vor ajuta la
citirea literelor din doi în orar. şi vor descoperi descoperirea
doi.ANEXA 5 următorul mesajului.
mesaj:SALVAŢI
O4 Cer elevilor să intoneze PĂMÂNTUL!
,,Imnul ecologiştilor” SALVAŢI VIAŢA PE
“compus de ei. PLANETA
ALBASTRĂ!
Elevii cântă,,Imnul
ecologiştilor”

Aprecieri şi *Încep prin a le mulțumi


recomandări elevilor pentru că au fost *Ascultă cu interes. -coşuleţul cu
( 1 min. atenți, cuminți și pentru că -conversaţia ,,Stelutele micului frontal
au dat răspunsuri bune. ecologist”

Acordarea distincţiei
,,Steluţa micului
ecologist”-anexa 6
Aprecieri verbale şi prin
calificative

7
Anexa 1

8
Anexa 2

Întrebările de pe steluțe:
1. Ce este apa?
2. De ce Pământul se mai numeşte ,,Planeta Albastră?”
3. Care sunt însuşirile apei?
4. Unde se găseşte ,,apa dulce?”
5. Ce sunt gheizerele?
6. Care sunt întrebuinţările apei?
7. La ce temperatură fierbe şi îngheaţă apa?
8. Cum poate fi poluată apa?

9
Anexa 4

Metoda cadranelor
1. 2.Colorează caseta corespunzătoare răspunsului corect:

Ce este solul? Stratul afânat şi moale de la suprafaţa Pământului care


Din ce este alcătuit? asigură hrana plantelor, animalelor şi omului este solul. A F
________________________________________________________ Fertilitatea este însuşirea solului de a asigura hrană
________________________________________________________ pentru creşterea şi dezvoltarea plantelor. A F
________________________________________________________ Solul constituie mediul de viaţă al peştilor.
________________________________________________________ A F
Permeabilitatea este însuşirea solului de a lăsa apa să
________________________________________________________
treacă prin el. A F
_________________________________________________
Solurile brune sunt cele mai fertile.
A F

3.Descrieţi un experiment care demonstrează că solul conţine şi 4.Precizaţi câteva modalităţi de poluare a aerului.
aer.
_____________________________________ _________________________________________________________
_____________________________________ _________________________________________________________

_____________________________________ _________________________________________________________

_____________________________________ _________________________________________________________

_____________________________________ _________________________________________________________

_____________________________________ _________________________________________________________

_____________________________________ _________________________________________________________

_____________________________________ ________________________________________________________

10
Anexa 6 : Steluţa micului ecologist

11
12