Sunteți pe pagina 1din 6

Anexă

la Hotărîrea Guvernului
nr.___din „__” __ 2013

Normele privind dotarea cu mijloace tehnice speciale a subdiviziunilor


Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al MAI

I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Structura organizatorică şi dotarea subdiviziunilor Serviciului Protecţiei Civile


şi Situaţiilor Excepţionale, constituite conform actelor legislative şi normative, se
realizează pe baza normelor de dotare referitoare la suprafaţa şi particularităţile zonelor
de deservire, categoriile şi tipurile de situaţii excepţionale potenţiale, amplasarea,
dimensionarea, capacitatea şi operaţionalitatea structurilor şi a subunităţilor acestora.
2. În sensul prezentei hotărîri , se stabilesc următoarele noţiuni:
- Subunitate de intervenţie - detaşamentul, unitatea sau postul de salvatori şi pompieri,
din cadrul Direcţiilor (Secţiilor) Situaţii excepţionale, Detaşamentul căutare-salvare,
fiind dotate cu tehnică şi echipe de intervenţie, avînd drept scop intervenţia şi
executarea lucrărilor de salvare, a altor lucrări de urgenţă, în cazul declanşării situaţiilor
excepţionale şi incendiilor, şi lichidarea consecinţelor lor.
- Detaşament de căutare-salvare – subdiviziunea destinată pentru desfăşurare în caz de
pericol sau declanşare a situaţiilor excepţionale a lucrărilor de căutare şi salvare, altor
lucrări de urgenţă, stingere a incendiilor, căutare pe/sub apă, căutare cu cîini, cercetare
şi decontaminarea chimică şi radioactivă, asigurare a transmisiunilor, acordarea
primului ajutor medical, care are în componenţa sa organe de conducere, forţe şi
mijloace pentru intervenţie, subdiviziuni de asigurare logistică, unite funcţional într-o
sistemă unică cu posibilităţi de îndeplinire în componenţă deplină a misiunilor
îndelungate în afara locului de dislocare permanentă, în condiţii autonome, pentru
desfăşurarea lucrărilor de intervenţie, asigurare a activităţii taberelor de cîmp pentru
efectiv şi/sau pentru sinistraţi, transportul ajutoarelor umanitare, etc.
- Detaşament salvatori şi pompieri – subunitatea dotată cu tehnică de intervenţie şi
efectiv din 5-8 echipe de intervenţie, fiind destinată intervenţiei la executarea lucrărilor
de salvare, a altor lucrări de urgenţă, în cazul declanşării situaţiilor excepţionale şi a
incendiilor, şi lichidarea consecinţelor lor.
- Unitate salvatori şi pompieri – subunitatea dotată cu tehnică de intervenţie şi efectiv
din 3-4 echipe de intervenţie, fiind destinată intervenţiei la executarea lucrărilor de
salvare, a altor lucrări de urgenţă, în cazul declanşării situaţiilor excepţionale şi a
incendiilor, şi lichidarea consecinţelor lor.
- Post salvatori şi pompieri – subunitatea dotată cu tehnică de intervenţie şi efectiv din
1-2 echipe de intervenţie, fiind destinată intervenţiei la executarea lucrărilor de salvare,
a altor lucrări de urgenţă, în cazul declanşării situaţiilor excepţionale şi a incendiilor, şi
lichidarea consecinţelor lor.
- Echipa de intervenţie – unitatea tactică primară, capabilă independent să îndeplinească
sarcini aparte pentru salvarea persoanelor şi bunurilor materiale, lichidarea
consecinţelor situaţiilor excepţionale şi incendiilor, precum şi îndeplinirea lucrărilor de

1
căutare-salvare. Echipa de intervenţie se constituie în baza instrucţiunilor şi
caracteristicilor tactico-tehnice de exploatare ale autospecialelor/utilajului, sau în
dependenţă de caracterul lucrărilor de căutare-salvare efectuate.
- Schimbul (garda) de serviciu - este compus din două sau mai multe echipe de
intervenţie şi reprezintă unitatea tactică de bază, aptă să soluţioneze independent sarcini
legate de salvarea persoanelor şi bunurilor materiale, lichidarea consecinţelor situaţiilor
excepţionale şi incendiilor şi efectuarea lucrărilor de căutare-salvare în corespundere cu
posibilităţile tactico-tehnice. Schimbul (garda) de serviciu a subunităţii se constituie din
echipe şi personal operativ, care execută serviciul permanent în aceeaşi tură.
- Autospeciale de intervenţie – automobile de intervenţie destinate executării acţiunilor
salvatorilor şi pompierilor la lichidarea consecinţelor situaţiilor excepţionale şi
incendiilor.
- Zonă de deservire – teritoriul unităţii teritorial administrative în care îşi desfăşoară
activităţile de serviciu subunitatea de intervenţie.
- Zonă de intervenţie – teritoriul pe care subunităţile desfăşoară acţiuni de intervenţie la
apelurile de urgenţă.
3. Pentru fiecare detaşament căutare-salvare, detaşament, unitate, post de
salvatori şi pompieri se stabileşte o zonă de intervenţie sau un obiectiv de importanţă
majoră.
4. În funcţie de gravitatea şi complexitatea situaţiilor excepţionale,
subdiviziunile/subunităţile de intervenţie pot să îndeplinească atribuţii şi în afara zonei
de deservire.
5. Echipele de intervenţie îndeplinesc atribuţii, de regulă, în cadrul zonelor de
deservire, în sectoare sau puncte de lucru, iar în funcţie de gravitatea şi complexitatea
situaţiilor excepţionale şi incendiilor, distanţa pînă la locul chemării, pot să
îndeplinească atribuţiile şi în afara ei.
6. Dimensionarea subdiviziunilor/subunităţilor pe teritoriul Republicii Moldova
se face pe baza următoarelor criterii generale:
a) tipurile de situaţii excepţionale identificate în profil teritorial;
b) principalele caracteristici fizico-geografice ale unităţilor administrativ-
teritoriale;
c) numărul şi suprafaţa localităţilor, modul de amplasare în teritoriu şi numărul de
locuitori al acestora;
d) starea căilor de comunicaţii rutiere şi gradul de practicabilitate al acestora;
e) existenţa şi posibilităţile de acces la sursele de alimentare cu apă pentru
stingerea incendiilor;
f) numărul, mărimea, vulnerabilitatea şi importanţa obiectivelor economico-
sociale şi a instituţiilor publice;
g) densitatea, mărimea şi comportarea la foc sau la alte situaţii excepţionale a
construcţiilor;
h) numărul, mărimea şi complexitatea lucrărilor de investiţii, precum şi
încadrarea acestora în categoriile de obiective supuse avizării sau autorizării în
domeniul protecţiei civile şi apărării împotriva incendiilor;
i) volumul lucrărilor speciale ce se execută în domeniul protecţiei civile;

2
j) numărul, categoriile şi capacitatea operaţională a serviciilor teritoriale de
salvatori şi pompieri din zona de deservire;
k) numărul şi categoriile de persoane ce necesită a fi pregătite privind
managementul situaţiilor excepţionale şi incendiilor;
l) specificul şi diversitatea intervenţiilor.
7. Subdiviziunile/subunităţile se organizează avînd structura determinată de
sarcinile şi atribuţiile stabilite prin actele legislative şi normative, precum şi cu cele
specifice domeniului de activitate.

II. CRITERII OPERAŢIONALE

8. Pentru activităţi de reglementare, avizare/autorizare, informare publică,


îndrumare şi control privind prevenirea situaţiilor excepţionale şi a incendiilor, precum
şi pregătirea populaţiei privind comportarea în cazul apariţiei situaţiilor excepţionale şi
a incendiilor, numărul efectivului din cadrul Organelor supravegherii de stat în
domeniul protecţiei civile şi supravegherii de stat a măsurilor contra incendiiilor se
stabileşte în funcţie de prezenţa în zona de deservire a obiectivelor de producere şi altor
obiective economice, obiectivelor potenţial periculoase, obiectivelor de protecţie a
populaţiei, instituţiilor de stat sociale şi culturale, fondului locativ şi numărul populaţiei,
de asemenea volumul, complexitatea, diversitatea şi specificul activităţilor pe care le
desfăşoară, avîndu-se în vedere:
a) pentru organele supravegherii de stat în domeniul protecţiei civile – 1 inspector
la un număr al populaţiei de pînă la 50 mii de locuitori;
b) pentru organele supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor – 1
inspector la 100-120 obiective de grupa I şi II sau la un număr al populaţiei de 20 mii de
locuitori. (conform art. 232 al Legii nr. 267-XIII din 09.11.1994).
9. În cazul zonelor de deservire cu activitate economică dezvoltată, cu obiective
turistice ori zone cu aflux mare de persoane în sezonul estival, numărul inspectorilor va
fi stabilit avîndu-se în vedere şi necesităţile activităţii preventive în obiectivele / zonele
de acest gen.
10. Serviciile logistice se dimensionează în funcţie de numărul structurilor pe
care le are subdiviziunea, în raport cu mărimea şi atribuţiile serviciului operativ,
administrativ şi tehnic al acestuia.
11.Subdiviziunile/subunităţile se dimensionează în funcţie de atribuţiile stabilite,
tipurile de situaţii excepţionale gestionate şi frecvenţa lor de manifestare, suprafaţa
zonei de intervenţie sau de importanţa obiectivului dat în responsabilitate, densitatea
populaţiei, precum şi avîndu-se în vedere dispoziţiile legale în vigoare privind
principiile de organizare, funcţionare şi atribuţiile de serviciu.
12.Componentele structurale ale subdiviziunii/subunităţii se organizează în
funcţie de atribuţiile tehnice şi/sau administrative pe care le îndeplinesc.
13. În conformitate cu practica internaţională, la elaborarea statelor
subdiviziunilor/subunităţilor de intervenţie se va ţine cont de noţiunea „timp de răspuns
la lichidarea situaţiilor excepţionale, incendiilor”, care reprezintă timpul de la
recepţionarea apelului, până la sosirea la locul chemării.

3
14.La amplasarea în teritoriu a subunităţilor de intervenţie se va ţine seama de
următoarele criterii operaţionale:
a) timpul de răspuns la obiectivele şi în localităţile unde sunt dislocate
permanent subunităţile:
- la obiectivele publice de importanţă majoră şi cu risc sporit – între 5 şi 15
minute;
- în localităţile de dislocare – între 5 şi 20 zona de intervenţie – între minute;
- în localităţile din 15 şi 35 minute.
b) raza medie a zonei de intervenţie – între 15 şi 30 de kilometri;
c) viteza medie de deplasare a autospecialelor – 50 km/ora.
d) efectivul schimburilor (gărzilor) ale detaşamentului căutare-salvare,
detaşamentului, unităţii, postului salvatori şi pompieri, se va stabili reieşind din
caracteristicile tactico-tehnice a automobilelor speciale aflate în dotare şi anume:
- autocisternă de intervenţie la incendii – 5 persoane;
- autoscară de intervenţie – 3 persoane;
- automobil cu linii de furtunuri – 3 persoane;
- automobil de stingere cu spumă – 3 persoane;
- autoelevator cu braţ cotit – 3 persoane;
- automobil de telecomunicaţii şi iluminaţie – 3 persoane;
- automobil al serviciului de protecţie împotriva gazelor şi fumului – 3 persoane;
- automobil de stingere cu pulbere – 3 persoane;
- staţie de pompare de incendiu – 3 persoane;
- automobil de descarcerare – 5 persoane;
- automobil al serviciului de scafandri – 5 persoane;
- automobil de cercetare radiativă, chimică şi biologică – 5 persoane;
- automobil de decontaminare a personalului şi populaţiei – 6 persoane;
- automobil de decontaminare a teritoriului, tehnicii şi construcţiilor – 4 persoane;
- şalupa de intervenţie la incendii – 5 persoane;
- şalupa de intervenţie la scurgeri accidentale de păcură – 5 persoane.
15.Criteriile operaţionale, prevăzute în pct. 16, se corelează cu cel al
complementarităţii, dat de existenţa în zona de intervenţie a serviciului teritorial de
salvatori şi pompieri, cu care se cooperează. În aplicarea criteriului complementarităţii
se au în vedere: numărul şi capacitatea operaţională a subunităţilor teritoriale de
salvatori şi pompieri, starea de întreţinere şi exploatare a tehnicii de intervenţie din
dotarea acestora, numărul de personal şi specificul programului de lucru al acestuia,
timpii operativi de alertare şi răspuns în sectoarele de competenţă ale serviciilor
respective.
16.Principalele activităţi şi operaţiuni ce se execută de subunităţile specializate de
intervenţie, precum şi procedurile de lucru se stabilesc prin regulamente, care se aprobă
în modul stabilit.

4
III. CERINŢE PRIVIND DOTAREA

17.Dotarea subdiviziunilor teritoriale şi a celorlalte structuri din subordinea


Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale se face ţinîndu-se seama de
următoarele cerinţe:
a) acoperirea situaţiilor excepţionale din zonele de intervenţie din punct de vedere
preventiv şi operaţional;
b) corelarea cu specificul atribuţiilor stabilite prin lege şi posibilitatea extinderii
sferei de activitate în domeniul protecţiei civile şi apărării împotriva incendiilor;
c) executarea oportună a misiunilor, operaţiunilor şi acţiunilor specifice;
d) participarea la operaţiuni de intervenţie specifice, la nivel naţional şi/sau în
afara ţării, la solicitare sau conform acordurilor la care Republica Moldova este parte;
e) interoperabilitatea cu celelalte structuri destinate securităţii vieţii, bunurilor şi
protecţiei mediului, din zonele de intervenţie vecine sau din afara spaţiului naţional, ori
din zonele de frontieră limitrofe;
f) adaptabilitatea din punctul de vedere al organizării şi desfăşurării acţiunilor de
intervenţie;
g) asigurarea acoperirii zonelor de intervenţie cu mijloace de transmisiuni;
h) asigurarea necesarului de mijloace pentru formarea şi pregătirea
continuă/specializarea efectivului din domeniul prevenirii şi intervenţiei;
i) asigurarea modernizării mijloacelor de intervenţie şi protecţie în raport cu
evoluţia acestora la nivel european şi mondial;
j) exploatarea eficientă a mijloacelor destinate îndeplinirii atribuţiilor specifice;
k) optimizarea raportului dintre dotarea şi posibilităţile de acţiune ale mijloacelor
tehnice şi numărul personalului de deservire;
l) efectuarea operaţiunilor şi lucrărilor de verificare, întreţinere, reparaţii sau de
conservare a tehnicii şi utilajului din dotare;
m) asigurarea condiţiilor adecvate de adăpostire şi depozitare a mijloacelor;
n) prestarea de calitate a serviciilor specializate.
18.Dotarea subunităţilor cu mijloace de intervenţie la incendii se face avîndu-se
în vedere numărul locuitorilor din zona de intervenţie după cum urmează:
- o autocisternă de intervenţie în localităţile cu populaţia de la 1 la 7 mii locuitori;
- o autocisternă de intervenţie la incendii la 7 mii persoane în localităţile cu
populaţia de la 8 la 100 mii locuitori;
- o autocisternă de intervenţie la incendii la 9 mii persoane în localităţile cu
populaţia de la 100 mii la 1 mln. locuitori;
- o autocisternă de intervenţie la incendii la 15 mii persoane în localităţile cu
populaţia de la 1 mln. şi mai mulţi locuitori.
19. La nivelul fiecărei subunităţi să existe cel puţin un automobil (modul) de
intervenţie dotat cu echipamente pentru executarea operaţiunilor de descarcerare şi altor
lucrări de căutare-salvare.
20.În vederea efectuării lucrărilor speciale la locul incendiilor şi lichidării
consecinţelor situaţiilor excepţionale, în statele subunităţilor se prevăd automobile
speciale de intervenţie după cum urmează:
5
a) autoscările de intervenţie (ASc) sau autoelevatoarele cu braţ cotit (AEbc) sînt
repartizate în cazul prezenţei în localităţi a clădirilor cu înălţimea de 4 şi mai multe
etaje:
- 1 ASc în localităţile cu populaţia pînă la 50 mii locuitori;
- 2 ASc în localităţile cu populaţia de la 50 la 100 mii locuitori;
- 3 ASc în localităţile cu populaţia de la 100 la 350 mii locuitori;
- 4-6 ASc în localităţile cu populaţia de la 350 la 700 mii locuitori;
- 7-8 ASc în localităţile cu populaţia de la 700 la 1250 mii locuitori;
b) automobilele serviciului de protecţie împotriva gazelor şi fumului (ASPGF)
sînt repartizate:
- 1 ASPGF în localităţile cu populaţia de la 350 la 700 mii locuitori;
- 2 ASPGF în localităţile cu populaţia de la 700 la 1250 mii locuitori;
c) automobilelor de telecomunicaţii şi iluminat (ATI) sînt repartizate:
- 1 ATI în localităţile cu populaţia de la 100 la 700 mii locuitori;
- 2 ATI în localităţile cu populaţia de la 700 la 1250 mii locuitori;
21.Numărul altor automobile de intervenţie de bază şi speciale (de conducere,
inginereşti, medicale, de scafandri, etc.) se va stabili în raport cu sarcinile de bază ale
subdiviziunii, particularităţile obiectivelor şi localităţilor amplasate în teritoriu, situaţiile
excepţionale posibile în zona de intervenţie, precum şi conform calculelor forţelor şi
mijloacelor la lichidarea incendiilor şi consecinţelor situaţiilor excepţionale.
22.Pentru necesităţile de cercetare şi decontaminare radiativă, chimică şi
biologică, la nivelul fiecărei subdiviziuni/subunităţi structurale se asigură încadrarea cu
personal specializat şi dotarea cu 1 autospecială de cercetare radiativă, chimică şi
biologică, 1-2 autospeciale de decontaminare a personalului şi populaţiei, 1-2
autospeciale de decontaminare a teritoriului, tehnicii şi construcţiilor.