Sunteți pe pagina 1din 10

Partea I Consideraţii teoretice privind înfiinţarea S.R.L.

cu asociat unic

Precizări prealabile
Societatea cu răspundere limitată este forma de societate comercială apărută mai târziu în activitatea
comercială. Prima oară a fost reglementată în 1892 în Germania, fiind preluată în 1925 în Franţa, iar în
România şi-a găsit consacrarea abia prin Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale.
Aceasta formă de societate s-a ivit din nevoia de a satisface anumite cerinţe ale activităţii
comerciale.
Într-adevăr, societăţile de persoane (în special societatea în nume colectiv) asigurau condiţiile
pentru folosirea capitalurilor mici, iar societăţile de capitaluri (mai cu seama societatea pe acţiuni) erau
adecvate utilizării capitalurilor mari, destinate unor afaceri de mare anvergură.
Era nevoie de o formă de societate care să fie adaptată exigenţelor fructificării capitalurilor mijlocii.
Acest lucru s-a realizat prin formarea societăţii cu răspundere limitată, ca formă mixtă, care împrumută
anumite caractere atât de la societăţile de persoane, cât şi de la societăţile de capitaluri.
Ca şi în cazul societăţii în nume colectiv, societatea cu răspundere limitată se bazează pe încrederea
asociaţilor. Datorită acestui fapt, numărul asociaţilor este limitat, iar părţile sociale nu sunt liber cesibile.
Întocmai ca şi în cazul societăţii pe acţiuni, în societatea cu răspundere limitată, asociaţii răspund
pentru obligaţiile sociale în limita aporturilor lor. Datorită avantajelor pe care le oferă, societatea cu
răspundere limitată are o mare răspundere în activitatea comercială.
Articolul 3 din Legea nr. 31/1990 prevede că societatea cu răspundere limitată este acea societate
ale cărei obligaţii sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociaţii sunt obligaţi numai în limita
capitalului social subscris.
Societatea cu răspundere limitată poate fi definită ca o societate constituită, pe baza deplinei
încrederi, de două sau mai multe persoane, care pun în comun anumite bunuri, pentru a desfăşura o
activitate comercială, în vederea împărţirii profitului şi care răspund pentru obligaţiile sociale în limita
aportului lor.

Caracterele societăţii cu răspundere limitată


Din definiţia dată rezultă caracterele societăţii cu răspundere limitată :
a) asocierea se bazează pe încrederea asociaţilor. Societatea are deci un caracter intuitu personae, ca
şi societăţile de persoane;
b) capitalul social este divizat în anumite fracţiuni denumite părţi sociale. Aceste părţi sociale nu
sunt reprezentate prin titluri negociabile;
c) asociaţii răspund pentru obligaţiile sociale numai în limita aportului lor.

1
Societatea cu răspundere limitată cu asociat unic
Distinct de societatea cu răspundere limitată de tip clasic, constituită din doi sau mai mulţi asociaţi,
Legea nr. 31/1990 reglementează şi o varietate a acesteia societatea cu răspundere limitată cu asociat
unic. Aceasta societate cu răspundere limitată cu asociat unic este guvernată de regulile aplicabile
societăţii cu răspundere limitată de tip clasic şi regulile speciale prevăzute de legea nr. 31/1990 pentru
societatea cu răspundere limitată cu asociat unic.
Potrivit art. 13 din lege, societatea cu răspundere limitată se poate constitui prin aportul unui singur
asociat, care va fi deţinătorul tuturor părţilor sociale.
Asociatul unic poate fi o persoană fizică sau o persoană juridică.
Potrivit legii, asociatul unic persoană fizică poate avea calitatea de salariat al societăţii cu
răspundere limitată la care are calitatea de asociat unic (art. 1961 alin. 3 din Legea nr. 31/1990)
O persoană fizică sau o persoană juridică nu poate fi însă asociat unic decât într-o singură societate
cu răspundere limitată.
Societatea cu răspundere limitată nu poate avea ca asociat unic o altă societate cu răspundere
limitată alcătuită dintr-o singură persoană.
În cazul încălcării acestor interdicţii, statul prin Ministerul Finanţelor Publice, precum şi orice
persoana interesată poate cere dizolvarea pe cale judecătorească a unei societăţi astfel constituite.
Pe baza hotărârii judecătoreşti de dizolvare, societatea se lichidează în condiţiile prevăzute de lege
pentru societatea cu răspundere limitată.
Trebuie arătat că societatea cu răspundere limitată cu asociat unic este o societate comercială,
indiferent dacă asociatul unic este o persoană fizica sau o persoană juridică. Fiind societate comercială şi
beneficiind de personalitate juridică, statutul său nu poate fi confundat cu statutul juridic al unui
comerciant persoană fizică.
Societatea cu răspundere limitată cu asociat unic, ca orice societate comercială, dobândeşte calitatea
de comerciant prin constituirea sa, în condiţiile legii. Obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul
social, iar asociatul unic răspunde numai în limita aportului său.
Trebuie arătat că, pentru protejarea creditorilor societăţii cu răspundere limitată cu asociat unic,
legea impune ca toate contractele dintre societatea cu răspundere limitată cu asociat unic şi asociatul unic
al acesteia (persoană fizică sau persoană juridică) să se încheie în formă scrisă. Încălcarea acestei cerinţe a
legii atrage nulitatea absolută a contractului (art. 15 din Legea nr. 31/1990).

Constituirea societăţii cu răspundere limitată


Societatea cu răspundere limitată se constituie potrivit regulilor generale (art. 7, 11, 36-41 din
Legea nr. 31/1990). La baza constituirii societăţii se află actul sau actele constitutive ale societăţii.
Pentru constituirea societăţii cu răspundere limitată trebuie îndeplinite formalităţile cerute de lege.

2
Potrivit art. 5 din Legea nr. 31/1990, societatea cu răspundere limitată se constituie prin contract de
societate şi statut, sau după caz, prin înscrisul unic.
În cazul societăţii cu răspundere limitată cu asociat unic se întocmeşte numai statutul (art. 5 alin. (2)
din legea nr. 31/1990).
Contractul de societate privind constituirea societăţii cu răspundere limitată se încheie în formă
scrisă prevăzută de lege. El trebuie să cuprindă elementele cerute de art. 7 din Legea nr. 31/1990.
Dispoziţiile art. 7 din lege sunt aplicabile şi în privinţa statutului societăţii cu răspundere limitată cu
asociat unic.
La constituirea societăţii cu răspundere limitată pot participa persoane fizice şi persoane juridice.
Numărul asociaţilor este lăsat la aprecierea persoanelor interesate să constituie societatea. Fiind vorba de
încheierea unui contract, se înţelege că trebuie să existe cel puţin doi asociaţi (art. 4 din Legea nr.
31/1990).
Pentru a asigura caracterul intuitu personae al societăţii, legea limitează numărul asociaţilor la cel
mult 50 de asociaţi (art. 12 din Legea nr. 31/1990). În cazul societăţii cu răspundere limitată cu asociat
unic, singurul asociat poate fi o persoană fizică sau persoană juridică.
Firma unei societăţi cu răspundere limitată se compune dintr-o denumire proprie, la care se poate
adăuga numele unuia sau al mai multor asociaţi şi va fi însoţită de menţiune scrisă în întregime „societate
cu răspundere limitată” sau prescurtat „S.R.L.” (art. 33 din Legea nr. 31/1990). Dispoziţiile legale privind
firma societăţii cu răspundere limitată sunt aplicabile şi societăţii cu răspundere limitată cu asociat unic.
Potrivit art. 7 din Legea nr. 31/1990, contractul de societate trebuie să prevadă capitalul social, cu
menţionarea aportului fiecărui asociat. Cu privire la capitalul social, legea prevede că acesta nu poate fi
mai mic de 200 lei (art. 11 din Legea nr. 31/1990). Se înţelege că asociaţii vor fixa suma care reprezintă
capitalul social, în funcţie de nevoile societăţii, cu respectarea plafonului minim stabilit de lege.
În privinţa vărsării capitalului social, reglementarea actuală prevede că, în societatea cu răspundere
limitată, asociaţii au obligaţia să verse integral la data constituirii societăţii capitalul social subscris (art. 9
din Legea nr. 31/1990).
În contractul de societate trebuie să se prevadă aportul fiecărui asociat, în numerar sau în natură.
Pentru protejarea intereselor societăţii şi ale terţilor, legea prevede că prestaţiile în muncă sau
serviciile şi creanţele nu pot constitui aport în societate (art. 16 din Legea nr. 31/1990).
În prezent, legea nu mai impune un plafon pentru aporturi; asociaţii sunt liberi să stabilească cât din
capitalul social va fi reprezentat de aporturi în natură şi cât în aporturi în numerar.
În privinţa bunurilor care constituie aport în natură, în contractul de societate trebuie să se arate
valoarea lor, precum şi modul de evaluare.
Capitalul social se divide în fracţiuni denumite părţi sociale. Ele au o valoare nominală egală, care
nu poate fi mai mică de 10 lei. Potrivit legii, părţile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile

3
(art. 11 alin. (2) din Legea nr. 31/1990). Emiterea de titluri negociabile reprezentând părţi sociale are
drept consecinţă sancţionarea penală a administratorului societăţii.
În contractul de societate trebuie să se arate numărul şi valoarea nominală a părţilor sociale, precum
şi numărul părţilor sociale atribuite fiecărui asociat pentru aportul său.
Întrucât părţile sociale se repartizează asociaţilor în schimbul aportului lor, înseamnă că numărul
părţilor sociale cuvenite fiecărui asociat este proporţional cu cota sa de participare la capitalul social.
Soluţia îşi găseşte un temei legal în dispoziţiile art. 67 din Legea nr. 31/1990, care prevăd că dividendele
se vor plăti asociaţilor în proporţie cu cota de participare la capitalul social vărsat.

Transformarea societăţii cu răspundere limitată cu mai mulţi asociaţi în societate cu


răspundere limitată cu asociat unic
O societate cu răspundere limitată cu mai mulţi asociaţi se poate transforma în societate cu
răspundere limitată cu asociat unic în condiţiile art. 204 din Legea nr. 31/1990.
Hotărârea asociaţilor de transformare a societăţii în societate cu răspundere limitată cu asociat unic
trebuie însoţită de retragerea celorlalţi asociaţi ori de cesiune părţilor sociale ale acestor asociaţi către
asociatul care continuă activitatea.
Pentru realizarea transformării societăţii cu răspundere limitată cu mai mulţi asociaţi în societate cu
răspundere limitată cu asociat unic, legea impune ca asociatul unic să nu mai deţină o atare calitate în altă
societate cu răspundere limitată (art. 14 din Legea nr. 31/1990). În consecinţă, al îndeplinirea
formalităţilor, asociatul unic trebuie să declare pe propria răspundere că deţine această calitate într-o
singură societate cu răspundere limitată (art. 204 alin. (3) din Legea nr. 31/1990).
În cazul unei societăţi cu răspundere limitată cu doi asociaţi, în caz de dezacord între asociaţi,
societatea se va putea transforma în societate cu răspundere limitată cu asociat unic în condiţiile art. 229
din Legea nr. 31/1990.

Transformarea societăţii cu răspundere limitată cu asociat unic în societate cu răspundere


limitată cu mai mulţi asociaţi
O societate cu răspundere limitată cu asociat unic, constituită în condiţiile art. 13 din Legea nr.
31/1990, poate deveni o societate cu răspundere limitată cu mai mulţi asociaţi. Această transformare se
realizează prin transmiterea de către asociatul unic a unui număr de părţi sociale către alte persoane, care
devin asociaţi, sau prin cooptarea de noi asociaţi, care atrag mărirea capitalului social.
Pentru transformarea societăţii, asociaţii vor încheia actul constitutiv în formă scrisă cerută de lege.
Hotărârea de transformare a societăţii se va înregistra în registrul comerţului şi se va publica în
Monitorul Oficial.

4
2. Partea a II-a Actul constitutiv pentru înfiinţarea S.R.L. cu asociat unic

ACT CONSTITUTIV
al Societăţii Comerciale LANECRUS
Societate cu răspundere limitată

Subsemnata
a) DUMITRAŞC NICOLETA EMILIA, cetăţean român, născută la data de 15.01.1985 în
Municipiul Tecuci, Judeţul Galaţi, domiciliată în Comuna Barcea, str. Principală, nr. 1333, judeţul Galaţi,
de sex feminin, necăsătorită, posesoare a cărţii de identitate seria GL nr. 598128, eliberat de SPCLEP
Tecuci, la data de 03.02.2009, cod numeric personal 2850115171698 în calitate de asociată unică
fondatoare,
am hotărât să constitui, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2), din Legea nr. 31/1990 privind
societăţile comerciale modificată şi republicată, o societate comercială cu capital integral românesc, după
cum urmează:

Capitolul I
FORMA, DENUMIREA, SEDIUL ŞI EMBLEMA SOCIETĂŢII

Art. 1. - Societatea se va constitui în forma juridică de societate cu răspundere limitată.


Art. 2. - Denumirea societăţii va fi S.C. LANECRUS S.R.L., persoană juridică română, desemnată
în cuprinsul prezentului act constitutiv şi cu termenul de „societatea".
Art. 3. - (1) Sediul social principal al societăţii va fi în Comuna Barcea, str. Principală, nr. 1333,
judeţul Galaţi, codul poştal 807005.
(2) Prin hotărâre a asociatului unic :
a) sediul social principal al societăţii va putea fi schimbat în orice altă localitate din România, în
condiţiile şi cu îndeplinirea formalităţilor prevăzute de lege;
b) societatea îşi poate deschide sedii secundare şi poate să-şi înfiinţeze filiale, sucursale, agenţii
sau reprezentanţe în localitatea în care îşi are sediul principal ori în alte localităţi din ţară ori din
străinătate, potrivit legii române sau străine aplicabilă în speţă.
Art. 4. - (1) Emblema societăţii reprezintă : 3 (trei) coloane verticale una lângă alta, colorate cu
albastru (stânga), portocaliu (mijloc), verde (dreapta), denumirea societăţii scrisă sub ele orizontal cu
negru şi este redată în anexă la prezentul act constitutiv.
(2) În orice act, scrisoare sau publicaţie care emană de la societate se vor menţiona : denumirea
acesteia urmată de forma juridică, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerţului, codul fiscal şi
capitalul social.
5
Capitolul II
OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂŢII

Art. 5. - Societatea va avea în obiectul său următoarele activităţi :


Cod CAEN 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Cod CAEN 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
Cod CAEN 8211 Activităţi combinate de secretariat
Cod CAEN 8219 Activităţi de fotocopiere şi de pregătire a documentelor
Art. 6. - Domeniul şi activitatea principală a societăţii este :
Cod CAEN 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă

Capitolul III
CAPITALUL SOCIAL

Art. 7. - (1) Societatea se constituie cu un capital social subscris în valoare de 1.000 lei.
(2) Capitalul social este constituit 200 lei în numerar şi 800 lei în natură, evaluat astfel :
- copiator marca XEROX, seria N150842, anul fabricaţiei 2009 evaluat la 800 lei (conform raport
de expertiză întocmit de evaluator autorizat d-l Chiriac Liviu Alin).
(3) Aportul în numerar la capitalul social a fost vărsat integral la data constituirii societăţii, iar
drepturile corespunzătoare asupra bunurilor care constituie aportul în natură se transferă în patrimoniul
acesteia în stare de utilizare începând cu aceeaşi dată.
(4) Aportul asociatului unic la capitalul social al societăţii nu este purtător de dobânzi.
Art. 8. - Capitalul social se divide în 10 părţi sociale, în valoare de 100 lei fiecare şi aparţin
asociatului unic în totalitatea lor.
Art. 9. - (1) Majorarea capitalului social se hotărăşte de asociatul unic şi se face din :
a) aporturile de capital ale eventualilor asociaţi noi;
b) diferenţele favorabile din reevaluarea patrimoniului social;
c) rezervele legale;
d) beneficii;
e) alte surse prevăzute de lege.
(2) Cheltuielile aferente majorării capitalului social prin cooptarea de noi asociaţi (persoane fizice
sau persoane juridice) se suportă, integral de aceştia.
Art. 10. - Reducerea capitalului social se hotărăşte de asociatul unic în limitele prevăzute de lege.
Art. 11. - (1) Obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, asociatul unic răspunzând
numai până la concurenţa capitalului social subscris.
(2) Patrimoniul societăţii nu poate fi grevat de creanţe sau de alte obligaţii personale ale
asociaţilor.

6
Capitolul IV
CONDUCEREA ŞI ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII

Art. 12. - (1) Administratorul societăţii, având calitatea de preşedinte - director general este
asociatul unic, DUMITRAŞC NICOLETA EMILIA, cetăţean român, născută la data de 15.01.1985 în
Municipiul Tecuci, Judeţul Galaţi, domiciliată în Comuna Barcea, str. Principală, nr. 1333, judeţul Galaţi,
posesoare a cărţii de identitate seria GL nr. 598128, eliberat de SPCLEP Tecuci, la data de 03.02.2009,
cod numeric personal 2850115171698 căruia îi revin şi obligaţiile prevăzute de lege pentru această
calitate.
(2) Administratorul societăţii va avea puteri depline şi le va exercita în mod exclusiv.
Art. 13. - Administratorul întocmeşte, anual, bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii şi îl
aprobă.
Art. 14. - Societatea îşi va deschide conturi în lei şi în devize convertibile la sucursala unei bănci
autorizate din localitatea în care îşi are sediul şi are drept de dispoziţie asupra lor prin persoanele
desemnate de asociatul unic, acestea urmând a depune specimene de semnături la banca cu care lucrează
societatea şi a semna documentele bancare.
Art. 15. - Evidenţa contabilă, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi se ţine şi, respectiv, se
întocmesc conform normelor legale.
Art. 16. - Gestiunea societăţii va fi controlată de asociatul unic.

Capitolul V
REPARTIZAREA BENEFICIILOR ŞI PIERDERILOR

Art. 17. - Asociatului unic îi revin toate beneficiile societăţii şi suportă pierderile acesteia.
Art. 18. - Stabilirea profitului net se va face în conformitate cu dispoziţiile legale, iar repartizarea şi
plata dividendelor se va face în cursul anului sau la încheierea exerciţiului economico-financiar, potrivit
hotărârii asociatului unic.

Capitolul VI
DURATA, DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA SOCIETĂŢII

Art. 19. - Durata societăţii este nelimitată de la data înmatriculării în registrul comerţului.
Art. 20. - Dizolvarea şi lichidarea societăţii se face în situaţiile şi în condiţiile stabilite de lege,
precum şi cu procedura prevăzută de aceasta.

7
Capitolul VII
DISPOZIŢII FINALE

Art. 21. - Prevederile prezentului act constitutiv se întregesc, de drept, cu dispoziţiile legale
privitoare la societăţile comerciale.
Art. 22. - Cheltuielile efectuate de asociatul unic pentru constituirea societăţii vor fi înregistrate în
evidenţa contabilă şi se vor reflecta în bilanţul contabil aferent primului an de activitate.
Art. 23. - Eventualele modificări ale prezentului act constitutiv, se vor efectua prin acte adiţionale,
cu respectarea dispoziţiilor legale.

Subsemnata, DUMITRAŞC NICOLETA EMILIA asociată unică fondatoare am adoptat şi semnat


prezentul act constitutiv, astăzi 01.06.2011.

ASOCIATĂ UNICĂ FONDATOARE

8
3. Concluzii personale
Asociatul unic are drepturile şi obligaţiile ce revin adunării generale a asociaţilor (art. 13 alin.1 şi
art. 1961 alin. 1 din legea nr. 31/1990) însă el trebuie să consemneze de îndată, în scris, orice decizie
adoptată; deşi exprimarea este improprie, întrucât nu putem discuta despre o adunare generală a
asociaţiilor, dorinţa legiuitorului a fost de a sugera într-un mod direct, evitând repetarea unor dispoziţii
legale, că toate hotărârile aparţin asociatului unic. Acesta nu poate crea un organ colegial prin atragerea şi
numirea unor terţe persoane care să aibă ca atribuţii luarea unor hotărâri privind societatea comercială.
Asociatul unic este singurul ce poate să-şi asume drepturi şi obligaţii privind fiinţa societăţii. Totuşi,
actele de administrare curentă, adică ale activităţii comerciale, pot fi exercitate şi prin numirea unui
administrator.
Observăm că procesul volitiv este rezultatul unei singure persoane; exprimarea voinţei se face direct
de către asociatul unic, adică, pe de o parte, personal neputându-si substitui altă persoană, iar pe de altă
parte exprimarea voinţei se materializează în scris. Deşi dispoziţiile speciale ce reglementează societatea
cu răspundere limitată în general (art. 191 – 203 din legea nr. 31/1990) nu fac referire la nici un registru al
hotărârilor asociatului unic consider că un astfel de registru este obligatoriu. Cerinţa ca orice decizie a
asociatului unic să fie consemnată în scris are menirea de a proteja terţii, având în vedere suprapunerea
voinţei persoanei fizice asociat cu cea a persoanei juridice, astfel că în lipsa unei astfel de condiţii
stabilirea efectelor actelor juridice ale persoanei juridice ar fi dificilă din punct de vedere probatoriu. Faţă
de hotărârile asociatului unic se poate exercita un control doar de terţi pe calea opoziţiei; nu sunt
aplicabile dispoziţiile art. 132 privitoare la atacarea hotărârilor adunării generale a asociaţilor.
Când asociatul unic numeşte un administrator implicit aspectele legate de funcţionarea societăţii se
complică, iar legislaţia noastră nu conţine dispoziţii în acest sens; ceea ce mă interesează sub acest aspect
ar fi raporturile asociat-administrator, modul şi limitele în care fiecare îşi exercită atribuţiile specifice
calităţii; evident că asociatul unic are putere de decizie totală, însă şi administratorul pentru protecţia sa şi
exercitarea în bune condiţii a mandatului trebuie să fie informat, motiv pentru care consider
obligativitatea registrului hotărârilor asociatului; acest registru trebuie să aibă un regim special prin care
să asigure atât accesul la acesta, dar şi certitudinea celor înscrise, mai ales din perspectiv limitărilor sau
actelor juridice încheiate ce pot influenţa activitatea administratorului; un astfel de regim special este
necesar pentru a curma tendinţa asociatului unic de a abuza de dreptul său suveran de decizie; consider că
o decizie a asociatului unic nu este opozabilă administratorului decât în măsura în care i-a fost adusă
acestuia la cunoştinţă. Asociatul unic la momentul la care numeşte administratorul poate să-i limiteze
acestuia puterile conferite, menţionând în registrul comerţului aceste limitări ce vor fi opozabile si terţilor.
În acelaşi context, asociatului unic trebuie să i se permită accesul la documentele contabile întrucât
contabilitatea este condusă de administrator căruia îi incumbă răspunderea pentru organizarea şi
conducerea contabilităţii (art. 10 din Legea nr. 82/1991).

9
4. Bibliografie
1. Cărpenaru Stanciu D. – Drept comercial român – ediţia a VIII-a, revăzută şi adăugită, Editura
Universul Juridic, Bucureşti, 2008;
2. *** Legea nr. 31/1990, republicată, privind societăţile comerciale, modificată şi actualizată la
februarie 2011;
3. *** Legea nr. 26/1990, republicată, privind registrul comerţului cu modificările şi completările
ulterioare;
4. *** Site-uri
www.onrc.ro
www.firme.ro

10