Sunteți pe pagina 1din 12

CUPRINS

I. IDENTIFICAREA IDEII PROIECTULUI ŞI A SURSEI DE FINANŢARE ........................... 12


1.1 Titlul proiectului .................................................................................................................. 12
1.2 Localizarea .......................................................................................................................... 12
1.3 Descrierea contextului proiectului……………………………………………………….12
1.4 Justificarea ideii de proiect.. ................................................................................................ 12
1.5 Stabilirea scopului şi obiectivelor proiectului ..................................................................... 12
II. ELABORAREA PLANULUI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI .................................. 12
2.1 Stabilirea jaloanelor şi descrierea detaliată a activităţilor/subactivităţilor proiectului........ 12
2.2 Durata activităţilor/subactivităţilor şi planificarea calendaristică a proiectului (maxim 4
pagini) ............................................................................................................................................. 12
2.3 Echipa de management şi echipa de implementare a proiectului (maxim 3 pagini) ........... 12
2.4 Tipuri de resurse necesare şi bugetul proiectului ................................................................ 12
12
III. STABILIREA RISCURILOR ŞI INDICATORILOR DE EVALUARE A PROIECTULUIError!
Bookmark not defined.
3.1 Stabilirea potenţialelor riscuri ale proiectului (maxim 1 pagină)Error! Bookmark not
defined.
3.2 Indicatorii de evaluare a proiectului (maxim 1 pagină) ....... Error! Bookmark not defined.
IV. BIBLIOGRAFIE ........................................................................... Error! Bookmark not defined.
Listă de control.................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Grilă de evaluare ................................................................................. Error! Bookmark not defined.

I. IDENTIFICAREA IDEII PROIECTULUI ŞI A SURSEI DE FINANŢARE

1
1.1 Titlul proiectului
„E-COMMERCE: PLATFORMĂ INTEGRATĂ DE INSTRUMENTE ŞI SERVICII PENTRU
E-COMMERCE ŞI PENTRU BUSINESS 2 BUSINESS FINALIZATĂ LA ÎMBUNĂTĂŢIREA
GESTIONĂRII CLIENŢILOR ŞI OPTIMIZĂRII FUNCŢIILOR COMERCIALE”.

1.2 Localizarea
ROMÂNIA
Judeţ : GALAŢI
Oraş : TECUCI

1.3 Descrierea contextului proiectului


a) Ideea proiectului
Ideea proiectului naşte şi îşi găseşte motivaţiile sale principale din necesitatea de a dezvolta
funcţiunile comerciale ale societăţii şi ar permite mai ales o expansiune a activităţii societăţii la un nivel
naţional şi ar avea recăderi pozitive sociale în creşterea ocupaţională.
Ideea proiectului se încadrează într-o strategie de creştere a activităţii societăţii, deja începută de
câţiva ani, care are ca obiectiv expansiunea atât în planul tehnic (ameliorarea calităţilor serviciilor, o
gestiune mai bună a resurselor, un control mai bun de gestiune, o creştere eficientă a procedurilor
interne), cât şi în cel economico-financiar (o creştere a vânzărilor, o reducere a costurilor structurale).

b) Descrierea solicitantului
Numele solicitantului: S.C. DRAMON 99 S.R.L.
Nr. înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului: J17/742/1999
Codul unic de înregistrare fiscală: RO 12267703
Adresa: Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 135
Obiectul de activitate: 4322 - Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat
Forma juridică a solicitantului şi un scurt istoric al organizaţiei
S.C. DRAMON 99 S.R.L. cu sediul în Tecuci, a luat fiinţă în anul 1999, şi, se ocupă cu realizarea
de lucrări şi finisaje în construcţii. Din anul 2006, în domeniul de activitate intră şi alte servicii cum ar fi:
lucrări de instalaţii tehnico-sanitare.
Misiunea noastră este să punem la dispoziţie profesionalismul, experienţa şi întreaga capacitate de
inovare pentru a oferi soluţii adaptate cerinţelor clienţilor.

c) Descrierea modalităţii de finanţare selectate


Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013

2
Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”
Domeniul Major de Intervenţie 3 - Susţinerea e-economiei
Operaţiunea 2 „Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor soluţii on-line
pentru afaceri”.
Obiectivul acestei operaţiuni „Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor
soluţii on-line pentru afaceri”, constă în creşterea eficienţei firmelor prin reorganizarea tuturor proceselor
pe baza unui sistem informatic, introducerea de sisteme TIC moderne ce încurajează inovarea şi oferă
sprijin pentru deciziile managementului.
Tipul solicitantului eligibil
IMM-uri definite conform Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, înfiinţate
în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare.
Activităţi eligibile
- Achiziţionarea serviciilor de dezvoltare şi implementare a soluţiilor software şi integrarea
aplicaţiilor folosite respectând etapele clare de dezvoltare a proiectului: analiza cerinţelor, proiectare,
implementare şi testare – activitate obligatorie, pentru implementarea cel puţin a unuia dintre următoarele
sisteme software:
a. Implementarea de sisteme informatice de comerţ electronic;
b. Implementarea de sisteme informatice pentru licitaţii electronice;
c. Implementarea de sisteme informatice pentru tranzacţii electronice securizate;
d. Implementarea de sisteme informatice de e-payment (plată electronică);
e. Implementarea de sisteme de e-learning (învăţământ la distanţă) pentru IMM;
f. Implementarea altor sisteme informatice pentru dezvoltarea/optimizarea activităţii companiei
(Business 2 Business, Business 2 Consumer).
- Achiziţionarea de servicii de consultanţă pentru pregătirea şi managementul proiectului, inclusiv
servicii de asistenţă juridică pentru realizarea achiziţiilor publice;
- Achiziţionarea de aplicaţii software şi licenţe software necesare pentru realizarea proiectului;
- Achiziţionarea de echipamente TIC (servere, calculatoare personale de tip desktop/portabile
monitoare, echipamente de reţea, echipamente periferice etc.);
- Achiziţionarea de mijloace fixe, care nu intră în categoria de mai sus, necesare pentru funcţionarea
aplicaţiei informatice;
- Instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate şi cel care va asigura
mentenanţa - activitate obligatorie;
- Informare şi publicitate pentru proiect - activitate obligatorie;
- Auditarea parţială şi finală a proiectului, inclusiv auditarea din punctul de vedere al securităţii
aplicaţiei - activitate obligatorie.
1.4 Justificarea ideii de proiect

3
a) Justificarea oportunităţii identificate
S.C. DRAMON 99 S.R.L. are ca obiect expansiunea progresivă a cifrei de afaceri (deja înregistrată
în ultimii ani şi prevăzută în următorii ani datorită finanţării prezentului proiect) cu propriile resurse
umane, trecând de la 1 la 8 unităţi într-o perioadă de 4 ani.
Mai mult, proiectul propune o valoare adăugată semnificativă prin inovaţie tehnologică cu activităţi
prevăzute şi în dezvoltarea business-ului firmei.
Epoca si societatea moderna au beneficiat de explozia dezvoltarii comunicarii sub toate aspectele
ei.Ultimele doua decenii au reprezentat inceputul erei Internet in comunicare si afaceri online.Astazi,
tehnologiile informatiei si comunicatiilor genereaza continuu o avalansa de provocari si oportunitati
bazate pe internet, pentru toate tipurile de organizatii si categorii socio-profesionale. Milioane de
persoane viziteaza pagini web, zeci de milioane de e-mail-uri sunt transmise zilnic, miliarde de pagini
web ofera diversitate de informatii, milioane de tranzactii se inregistreaza zilnic.
Asemenea fenomene nu au ocolit societatea economica, lumea afacerilor. Regula fundamentala si
consacrata deja ca „Internetul schimba totul”, a revolutionat mediile economico-sociale din intreaga lume.
Au aparut oportunitati si realitati noi: e-Economie, e-business, e-commerce, modele de afaceri online.
E-economia sau economia digitala este rezultatul transformarii afacerilor clasice in afaceri online,
bazate pe tehnologia internetului. Superioritatea noii economii rezulta din natura si dimensiunile
comunicarii, al afacerilor online dezvoltate, din performantele inregistrate.
E- businessul si modelele de afaceri online au schimbat radical strategiile si politicile macro si
micro, managementul si indicatorii de performanta ai majoritatii organizatiilor, generand competitivitate,
transparenta si calitate in mediile de afaceri.
E-commerce sau comertul electronic este motorul noii economii, al afacerilor online, al dinamicii
producerii si schimbul universal de produse, servicii si valori. Cunoscutul si necunoscutul internet tinde
sa devina un generator universal, autonom si vital, de provocari si oportunitati pentru societatea
contemporana si viitoare.
Mediul de afaceri modern este caracterizat prin cresterea fara precedent a ofertei furnizorilor, a
competitiei globale si a exigentei clientilor. Firmele din toate sectoarele economice au inceput sa se
orienteze catre e-business sau noile modele de afaceri.
E-business-ul poate fi definit ca transformarea proceselor(operatiilor, componentelor) constitutive
ale unei afaceri cu ajutorul tehnologiilor internet, ceea ce permite ca afacerile sa fie active 24 de ore pe zi.
Se constituie astfel, un lant de servicii in cadrul caruia fiecare element poate fi dominant. Un prim
element este furnizorul de produse sau servicii, al doilea este furnizorul de servicii internet, care poate
pune la dispozitie de la spatiu pe pagina web pana la posibilitatea integrarii intr-un emall(mai multi-catre-
unu). Al treilea element al lantului este clientul, avand o anumita formare profesionala, interese proprii si
preferinte. Acest client poate fi un consumator (Business-o Consumer), o alta organizatie (Business-to-
Business)

4
b) Argumentarea gradului de inovare
Pe planul inovaţiei tehnologice, valoarea adăugată pe care proiectul îl dă dinamicii de lucru al lui
S.C. DRAMON 99 S.R.L. este evident atât cât priveşte:
- Dotarea echipamentelor de care va beneficia firma;
- Implementarea de sisteme noi pentru a maximiza adunarea informaţiei din portofoliul propriu de
clienţi;
- Implementarea sistemelor de gestiune a cunoştinţelor care vor furniza un suport decizional esenţial
în strategiile de dezvoltare ale societăţii;
- Implementarea sistemelor de control ale fluxurilor de livrări;
- Posibilitatea de interconectare a datelor pe baza geografică generând viziuni de activităţi
societăţii, iar în afacerea proprie elaborarea necesară de noi strategii de dezvoltare.
Proiectul a fost elaborat cu scopul de a contura linii solide de dezvoltare pentru S.C. DRAMON 99
S.R.L. In acest scop se semnalează o valoare adăugată în următoarele aspecte:
- Cu implementarea de sisteme prevăzute, societatea va trebui să reconfigureze modus operandi şi
propriile proceduri interne în scopul unei eficiente productivităţi.
- În mod particular procedurile de gestionare şi interacţionare cu clienţii vor fi uşor întărite şi în faza
comercială de achiziţionare/primul contact care în fazele de pre-vânzare (asistenţă comercială, suporturi
de proiecte, profilarea şi personalizarea documentaţiei cu acces rezervat, asistenţă şi comunicaţii
personalizate, gestiune directă a contactului, etc.), şi de postvânzare (asistenţă tehnică specifică,
comunicaţii profilate în funcţie de produse/servicii achiziţionate, etc.).
- Eficacitatea controlului tehnologiile se vor dezvolta din resurse şi în particular din gestiunea
mijloacelor de transport, simţindu-se o optimizare în funcţie de costurile şi de gestiunea activităţii de
transport/livrare într-o formă eficientă.
- Reducerea costurilor, în mod particular se referă la telefonie, la cheltuieli poştale, la gestiunea
comunicaţiilor care vor trece de pe hârtie pe suport electronic. Deci, se ajunge la o economisire generată
prin posibilitatea de planificare şi maximizare a resurselor în cel mai convenabil mod.
c) Prezentarea beneficiarilor direcţi, grupurilor ţintă, beneficiarilor indirecţi
Direct beneficiara proiectului este cu siguranţă S.C. DRAMON 99 S.R.L. care punctează o creştere
substanţială din propria activitate, atât pentru cifra de afaceri, cât şi pentru dezvoltarea clienţilor şi
incrementarea comenzii. Dotarea tehnologică pe care o va achiziţiona S.C. DRAMON 99 S.R.L. în
virtutea prezentului proiect va permite o gestiune extrem de avansată din procedurile comerciale,
incrementând propria baza de cunoştinţe. Câteva suporturi vor constitui baza decizională din activităţile
de marketing şi vor conduce la dezvoltarea tehnologică şi comercială a firmei.
Personalul care trebuie să fie angajat. O consecinţă directă din prezentul proiect şi din
dezvoltarea determinantă va fi creşterea ocupaţională pe care S.C. DRAMON 99 S.R.L o va putea

5
realiza, aducând o creştere angajaţilor de la 1 la 9 unităţi pe o perioadă de 4 ani, având ca şi consecinţă
consolidarea societăţii.
Colaboratorii/furnizorii. Colaboratorii/profesioniştii cu care lucrează zilnic (mici întreprinderi,
lucrători autonomi din sectorul de construcţii etc.) în activităţile profesionale realizate cu S.C. DRAMON
99 S.R.L. vor beneficia de dotări tehnologice avansate.
Clienţii. Beneficiarii indirecţi proiectului sunt clienţii societăţii S.C. DRAMON 99 S.R.L. ce vor
putea conta pe un serviciu nou, care îi va pune în centrul activităţilor societăţii. Ei vor putea de fapt,
trimite via web materiale comerciale personalizate (proiecte, servicii, liste, preţuri, comenzi, etc.) şi de a
interacţiona cu societatea. Inovarea de procese va permite lui S.C. DRAMON 99 S.R.L. eliberarea de
resurse pentru a se concentra în inovaţia de produse şi servicii proprii.

1.5 Stabilirea scopului şi obiectivelor proiectului


a) Scopul proiectului
DRAMON 99 S.R.L. şi-a desfăşurat activităţile proprii crescând în mod constant în ultimii ani. Din
2004 prin unele restructurări societare importante şi demararea de noi Business Unit, istoria activităţii de
la DRAMON 99 a cunoscut o creştere constantă, şi datorită conducerii actualului administrator unic
Chiriac Liviu Alin.
Etape din această semnificativă evoluţie au fost demararea activităţii Business Unit de Realizare a
Instalaţiilor (2006) şi demararea activităţii Business Unit Comercial (2007).
Ambele operaţiuni determină creşterea cifrei de afaceri şi expansiunea activităţii antreprenoriale,
fără să fi realizat activităţi promoţionale speciale şi fără să fi conferit întreprinderii o structură avansată.
Cu toate acestea, obiectivul general al proiectului este acela de a permite firmei DRAMON 99 S.R.L. să
abordeze o fază de dezvoltare crucială pentru întreprindere prin implementarea de sisteme de înalt nivel
tehnologic şi prin consolidarea structurii şi prin angajarea de personal nou.
Este necesară evidenţierea importanţei fundamentale pe care o are suportul funcţiilor comerciale ale
întreprinderii, având în vedere că chiar acestea constituie un factor de antrenare, inclusiv în ceea ce
priveşte celelalte domenii ale afacerii.
Întreprinderea, în scopul de a sprijini această dezvoltare în termeni de creştere a cifrei de afaceri, de
creştere a business-ului şi deci de creştere ocupaţională, intenţionează să se doteze cu instrumente şi
servicii esenţiale pentru propriul business precum:
- Platforma de E-commerce pentru a îmbunătăţi în mod sensibil procesele de vânzare;
- Sisteme integrate de suport pentru B2B, pentru maximizarea eficacităţii activităţii comerciale;
- Formarea şi dotarea tehnologică adecvate pentru atingerea macro-obiectivului.

b) Obiective generale şi obiective specifice


Obiective generale:

6
- Lărgirea afacerii, de pe piaţa locală spre cea naţională;
- Creşterea cifrei de afaceri anuale;
- Ameliorarea procedurilor societăţii în raport cu:
a) Activităţile de marketing
b) Activităţile de gestionare ale clienţilor
c) Controlul instrumentelor şi ale resurselor interne
d) Comunicarea cu clienţii
e) Creşterea coeficientului de fidelitate a clienţilor
f) Optimizarea activităţii comerciale şi administrative în fazele de prevânzare şi de
postvânzare.
Obiective specifice:
- Digitalizarea materialelor tehnico-comerciale, şi posibilitatea de partajare în maniera structurată şi
profilată cu diverse părţi interesate;
- Gestiunea optimă a datelor societăţii şi creşterea bazei de cunoaştere derivate din ele, finalizată cu
gestionarea proceselor B2B;
- Maximizarea eficacităţii proceselor de vânzare cu satisfacerea finală a clientului.

II. ELABORAREA PLANULUI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

2.1 Stabilirea jaloanelor şi descrierea detaliată a activităţilor/subactivităţilor proiectului


Activitatile prevazute pentru realizarea proiectului se subdivid in 5 macro arii, aici foarte bine
detaliate:
1. MANAGEMENTUL PROIECTULUI
1.1. Managementul proiectului: gestiunea generala a tuturor activitatilor legate pentru realizarea
proiectului, fiind inclus si auditul.
2. COMUNICARE SI PUBLICITATE
2.1. Comunicare: Serviciul de comunicare cu presa si informarea pentru inceperea proiectului
atat la ziarele locale , cat si la cele la nivel national
2.2. Publicitate: Achizitionarea de spatii publicitare pe diverse sisteme de mass-media: (ziare,
web, afise) pentru comunicarea proiectului. Crearea suportului pe hartie (etichete, pliante).
3. SISTEMUL DE E-COMMERCE
3.1. Personalizarea de aplicatii informatice: analiza tehnică a obiectivelor, pentru a intra în
proiectul de execuţie a lucrărilor, stabilirea tuturor arhitecturilor sistemului, atât latura utilizator, cât şi
latura intranet.

7
3.2. Studiul graficii coordonate a societatii, in aplicatiile informatice: dezvoltarea ipotezelor de
grafică coordonată, cu focalizare asupra calităţii mediului de navigare cât şi asupra posibilităţii de
utilizare a sistemului.
3.3. Baze de date/continut: încărcarea datelor, crearea interfaţei cu sistemul de suport B2B,
implementarea datelor (comerciale, marketing, date personale, liste, cataloage, fişe tehnice etc.), inclusiv
digitalizarea datelor de pe hârtie.
3.4. Platforma e-commerce B2B: se dezvoltă instrumentele de e-commerce, stabilind
mecanismele de interacţiune utilizator-întreprindere şi în special dinamicele care duc la
rezervări/confirmări de comandă/cumpărare.
3.5. Intranet de gestiune: se dezvoltă interfaţa de gestiune a sistemului, adaptându-l la
exigenţele de gestiune ale întreprinderii şi ale funcţiilor prevăzute.
3.6. Racordarea la sistemul de plată (e-payment): se evaluează cele mai bune soluţii pentru e-
payament şi se activează formalităţile pentru eventualele racorduri cu băncile.
4. SISTEMUL DE SUPORT LA B2B
4.1. Data Warehouse e-commerce: se dezvoltă recipientul normalizat a tuturor datelor
întreprinderii care sunt conectate între ele prin sistemul B2B astfel încât să se armonizeze: datele
personale ale clienţilor, listele cu contacte, DB a întreprinderii de diferite origini, DB a gestiunii, fluxuri
de dobândire date din alte surse (marketing, telemarketing, contacte etc.).
4.2. Gestiunea DB de contacte: este DB în care se întâlnesc datele contactelor primite via
telemarketing, e-mail, doc. Se alimentează cu activităţile de la CRM din întreprindere, în special cele care
rezultă din activităţile de proiect.
4.3. Sistemul operatorilor de Call Center:
- PLATFORMA VOIP INTEGRATA: este infrastructura care sustine toate activitatile din B2B, ce
permit capitalizarea valorii datelor achizitionate de operatori. Include un sistem de adunare a datelor pe
care operatorul il foloseste prin activitatea Call Centerului.
- MULTIMAILER: este modulul care permite trimiterea imediata de comunicatii clientilor prin
intermediul mailului, fax-ului, si sms-ului. Permite crearea unor liste personalizate catre destinatarii in
functie de filtre aplicate. (ex: trimiterea unei fise tehnice din produsul X la toti clientii din produsul X).
- GESTIUNE DOCUMENTARA: este arhiva documentelor comerciale, a listelor,a cataloagelor, a
ofertelor, a confirmarilor de comenzi, etc. Clientul are un acces personalizat cu aceste date, care sunt la
randul lor personalizate in functie de client. Deci, e posibil crearea de documentare personalizata, si
gestionarea ei intr-o maniera profilata in functie de tipologia clientului.
4.4. Panou directional: permite crearea unei viziuni analitice cu datele societatii, cu filtrarea
datelor pentru a obtine reporturi detaliate pe sectoare de interes, precum si de a obtine reprezentari
geografice ale analizelor statistice efectuate pe baza datelor firmelor.

8
4.5. Sistemul operatorilor pentru Urmarirea Livrarilor: este infrastructura de AVL pentru
pozitionarea geografica a mijloacelor de transport a firmei, finalizata cu furnizarea sistemului monitorizat
din situatia de progres a livrarii in timp real, si de a vizualiza datele prin consolle geografica.
5. FORMAREA SI CONSULTANTA TEHNICO-ORGANIZATIONALA
5.1. Web-marketing: se predispune o campanie de Search Engine Marketing cu finalizarea
imediata a unei vizibilitati al site-ului web si ale functiunilor de e-commerce in targhetul clientilor
potentiali si al clientilor societatii.
5.2. Consultanta organizationala: Consultanta pentru definirea procedurilor operative de lucru
si pentru corecta gestiune a sistemului si a instrumetelor activate.
5.3. Training on the job: sustinerea pe loc pentru utilizarea sistemului.
5.4. Formarea: pentru corecta gestiune a fluxului de date si a noilor proceduri.
6. ACHIZITIA INSTRUMENTELOR TEHNOLOGICE
Vor fi activate procedurile de achizitionare a materialelor/instrumentelor necesare pentru realizarea
proiectului, conform Ghidului Solicitantului.
D.4. Descrierea tehnică a proiectului
Proiectul intentioneaza sa integreze diferite date cu scopul de a sprijini in mod eficace functiile
comerciale si de B2B, pentru a maximiza atat prin prisma satisfacerii clientului, cat si prin cresterea cifrei
de afaceri.
Arhitectura sistemului (cu exceptia aprofundarilor tehnice ce vor fi dezvoltate de furnizori pe
parcursul redactarii proiectului operativ), este reprezentata cu titlu indicativ, in schema descriptiva ce
urmeaza mai jos.

9
Cum rezulta din schema de mai sus, principalele functionalitati al sistemului, care vor fi realizate la
nivel operativ de furnizorul desemnat de procedura de achizitie, sunt:
• Integrari de DB ale societatii
• Sistemul de e-commerce B2B
• Functiuni de suport la B2B, instrumente pentru gestionarea contactelor si comunicatia cu clientii
(Call Center)
• Controlul fluxurilor de livrari
• Punerea la dispozitia clientului documentarea comerciala personalizata

D.5. Personal şi instruire


Dat fiind faptul ca proiectul influenteaza proceduri normale de lucru ale societatii, structurandu-le si
rationalizandu-le in tot personalul societatii S.C. DRAMON 99 S.R.L., atat in cel actual (adica in titular
sau in contabilul angajat), cat si in viitoarea angajare (pana la 8 unitati in urmatorii 4 ani), ar trebui sa fie
formata in maniera adecvata pe modalitatea de functionare si gestiune a sistemului.
Activitatile de formare constau in:
• Interventii de formare directe
• Training on the job / sustinere operativa
10
2.2 Durata activităţilor/subactivităţilor şi planificarea calendaristică a proiectului
Durata proiectului va fi de 12 luni.
Planificarea calendaristică a proiectului s-a realizat cu ajutorul diagramei Gantt stabilindu-se şi
secvenţa de derulare a activităţilor/subactivităţilor (Anexa nr. 5).
2.3 Echipa de management şi echipa de implementare a proiectului
S.C. DRAMON 99 S.R.L. are intenţia de a se folosi de servicii de Project management achiziţionate
de la terţi:
• care va trebui să garanteze prezenţa următoarelor cerinţe minime:
a) Un Manager de proiect cu o experienţă de 5 ani în domeniul respectiv;
b) Un Expert IT cu o experienţă de cel puţin 10 ani în activitatea sectorului de proiecte IT
complexe;
c) Un expert contabil pentru consultanţă fiscală;
d) Un expert juridic.
• Activităţile conectate la managementul proiectului cuprind responsabilităţile pe toata durata
implementării proiectului, deci furnizorul serviciului va furniza adecvate garanţii de continuitate şi
capacitatea de a duce la bun sfârşit activitaţile stabilite.
• S.C. DRAMON 99 S.R.L. întrucât solicitant, în persoana administratorului unic Chiriac Liviu
Alin va solicita lunar o situaţie de progres lucrări a serviciilor respective, şi va verifica atent avansarea
lucrării.
Conform punctului 2.1. din proiect (activitatile si subactivitatile proiectului) si discutiilor purtate cu
un posibil project manager s-au stabilit urmatoarele:
a) Managerul de proiect va avea ca sarcina gestiunea generala a tuturor activitatilor legate pentru
realizarea proiectului , fiind inclus si auditul;
- Serviciul de comunicare cu presa si informarea pentru inceperea proiectului atat la ziarele locale,
cat si la cele la nivel national va fi tot in sarcina expertului in gestiunea de proiecte;
- Deasemenea acesta se va ocupa si de achizitionarea de spatii publicitare pe diverse sisteme mass-
media ( ziare, web, afise) pentru comunicarea proiectului, crearea suportului de hartie(etichete,pliante).
b) Expertul IT va avea ca atributii gestionarea sistemului de e-commerce care cuprinde:
- Personalizarea de aplicatii informatice : analiza tehnica a obiectivelor, pentru a intra in
proiectul de executie a lucrarilor, stabilirea tuturor arhitecturilor sistemului, atat latura utilizator cat si
latura intranet;
- Studiul graficii coordonate a societatii, in aplicatiile informatice: dezvoltarea ipotezelor de
grafica coordonata, cu focalizare asupra calitatii mediului de navigare cat si asupra posibilitatii de
utilizare a sistemului;

11
- Baze de date/continut: incarcarea datelor, crearea interfatei cu sistemul de suport B2B,
implementarea datelor (comerciale, marketing, date personale, liste, cataloage, fise tehnice etc),inclusiv
digitalizarea datelor pe hartie;
- Platforma e-commerce B2B : se dezvolta instrumentele de e-commerce, stabilind mecanismele
de interactiune utilizator întreprindere si in special dinamicele care duc la rezervari/confirmari de
comanda/cumparare;
- Intranet de gestiune: se dezvolta interfata de gestiune a sistemului, adaptandu-l la exigentele de
gestiune ale intreprinderii si ale functiilor prevazute;
- Racordarea la sistemul pe plata (e-payment): se evalueaza cele mai bune solutii pentru e-
payment si se activeaza formalitatile pentru eventualele racorduri cu bancile.
Sistemul de suport la B2B se afla tot in stributiile expertului IT si cuprinde:
- Data Warehouse e-commerce: care dezvolta recipientul normalizat a tuturor datelor
intreprinderii care sunt conectate intre ele prin sistemul B2B astfel incat sa se armonizeze: datele
personale ale clientilor, listele cu contacte, DB a gestiunii , fluxuri de dobandire date din alte surse
(marketing, telemarketing, contacte etc).
- Gestiunea DB de contacte : este DB in care se intalnesc datele contactelor primite via
telemarketing, e-mail, doc. Se alimenteaza cu activitatile de la CRM din întreprindere, in special cele care
rezulta din activitatile de proiect.
2.4 Tipuri de resurse necesare şi bugetul proiectului

2.5 Matricea cadru logic a proiectului

12

S-ar putea să vă placă și