Sunteți pe pagina 1din 4

FIŞĂ TEHNICĂ DE SECURITATE

SULFAT DE CUPRU

Elab. : 03/2006
1. Identificarea substantei/preparatului si a companiei/intreprinderii
Denumire : SULFAT DE CUPRU tehnic
Altă denumire : Monosulfat de cupru pentahidrat.
Utilizări : Diverse scopuri industriale.
Producător : S.C. CHIMOPAR S.A. Bucureşti, Bd. Th.Pallady nr. 50, sector 3,
Cod poştal 032266, Tel. +40 21 345.25.45, 345.30.90, fax : +40 21 345.10.37 ;
E-mail: office@chimopar.com ;http://www.chimopar.com
Telefon de urgenţă 021/ 345 18 09

2. Compoziţie / informaţii despre ingrediente


Număr C.A.S. : 7758-99-8
Număr EINECS : 231-847-6
Index anexa II la
HG 490/2002 : 029-004-00-0(subst. anh.)
Formula chimică : CuSO4 . 5H2O
Masa moleculară : 249,68 g/mol

Conţinut % 97

3. Identificarea pericolelor
Risc pentru om : Nociv în caz de înghiţire. Iritant pentru ochi şi pentru piele.
Risc pentru mediu : – Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate cauza efecte nefavorabile pe
termen lung asupra mediului acvatic.

4. Măsuri de prim ajutor


În caz de inhalare: Scoateţi accidentatul din atmosfera poluată la aer curat.Solicitaţi asistenţă
medicală dacă este necesar.
Contactul cu ochii : Clătiţi cu multă apă.Ridicaţi pleoapele şi clătiţi cu jet de apă.Solicitaţi asistenţă
medicală de specialitate.
În caz de inghiţire: Daţi accidentatului să bea multă apă.Induceţi voma!. Solicitaţi asistenţă
medicală dacă este necesar.
Contactul cu pielea: Spălaţi pielea cu multă apă.Îndepărtaţi îmbrăcămintea contaminată.

5. Măsuri de combatere a incendiilor


Produsul nu este combustibil.
Mijloace de stingere : adecvate materialelor implicate în eveniment.
Alte informaţii: In eventualitatea unui incendiu nu staţi în zona periculoasă fara a purta masca.Prin
ardere se pot degaja vapori toxici: Oxizi de sulf.
Apele rezultate in urma stingerii unui eventual incendiu nu se vor deversa la canal.

SULFAT DE CUPRU th
03/2006 pag. 1/4
6. Măsuri impotriva pierderilor accidentale
Evitaţi dispersia pulberii in atmosfera. Zona de lucru va fi aigurata cu sistem de ventilatie
exhaustiva.
Personalul va purta costum de protectie,manusi si masca de praf.Se va pactica o igiena personala
stricta la terminarea lucrului.
Evitati imprastierea produsului in spatiile de lucru sau de depozitare.
Spălaţi zona cu multa apa.Apele rezultate nu se vor deversa la canal inainte de neutralizare.

7. Manipulare şi depozitare
Manipulare : Ambalajele cu produs( flacoane PE, sau saci PE) se vor manipula astfel încât sa se
evite deteriorarea fizica a lor şi împrăştierea produsului in spaţiul de lucru.
Depozitare: In incăperi uscate , răcoroase fara restricţii de temperatură.

8. Controlul expunerii / protecţie personala


Limite ocupaţionale:Nereglementate conform NGPM/2002-anexa 31.
Protecţie personală: Este ogligatorie purtarea echipamentului de protecţie acordat conform
NGPM/2002 şi va fi format din: Salopetă , manuşi,şort,cizme din cauciuc, masca necesară la
generare de praf.
Ventilaţia: Se va asigura zona de lucru cu o ventilaţie generală eficientă, eventual dublată de
ventilaţie locală cu captare de pulberi la sursa.
Menţiuni speciale:Se va practica o igienă personală strictă la terminarea lucrului.Nu se vor consuma
alimente , băuturi, sau nu se va fuma în timpul manipulării produsului.

9. Proprietăţi fizico- chimice


Aspect :cristale albastre
Densitatea specifică (20°C): 2,29 g/cmc
Solubilitate in apă la 200C : 317g/l
Alte solubilităţi : solubil in metanol,glicerina
Densitate în vrac: ~900-1200 kg/mc
Descompunere termică: 88-245 0C- pierde apa de cristalizare

10. Stabilitate şi reactivitate


Stabilitate : Stabil în condiţiile de depozitare şi manipulare prevăzute în această informare.
Reactivitate : Se va evita contactul produsului cu hidroxil-amina .Cu hidroxizii , în exces precipită
hidroxidul cupric.
Condiţii de evitat : Temperaturi înalte - pierde apa de cristalizare .
Produse periculoase de descompunere: Oxizi de sulf.
Incompatibilităţi : Nu are când produsul este uscat.Soluţiile sunt mediu corozive pentru oţel.

11. Informaţii toxicologice


Cancerogeneză : Nu este clasificată.
Efecte acute : Iritant al mucoaselor, membranelor, pielii şi ochilor.
Efecte cronice : Prin contactul direct cu ochii poate provoca tulburari oculare.Praful determina
aparitia conjuctivitelor
Prin ingerare provoacă dureri gastrice,diaree,tahicardii, aciditate.

LD 50 oral şobolan : > 2000 mg/kg


LD 50 dermal şobolan : 960mg/kg

SULFAT DE CUPRU th
03/2006 pag. 2/4
12. Informaţii ecologice
Efecte asupra organismelor acvative: Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate cauza efecte
nefavorabile pe termen lung asupra mediului acvatic.
Persistenţa si Degradabilitate :Metodele de determinare nu sunt aplicabile substanţelor anorganice.
Alte efecte adverse : Ionul cupru devine toxic pentru organismele acvatice la o concentraţie sub
1mg/l.
LC 50 peşte : 0,1 – 2,5 mg/l-96 h-( subst. anhidra)
EC50 Daphnia magna : 0,024 mg/l – 48h--( subst. anhidra)
Nu se vor face deversari in cursuri de apă sau pe sol.

13. Consideraţii privind eliminarea(evacuarea,distrugerea)


Deşeurile se vor colecta în containere speciale,care vor fi etichetate şi depozitate în locuri
special amenajate pentru neutralizare/distrugere ulterioară conform legislaţiei în vigoare.
Apele reziduale se vor neutraliza înainte de deversare la canal.
HG 128/ 2002 - Incinerarea deşeurilor
HG 78/2000 - Regimul deşeurilor

14. Informaţii privind transportul


Conform reglementărilor în vigoare privitoare la substanţele şi preparatele chimice periculoase.
RID / ADR : clasa 9
ADR cod clasificare : M7
UN 3077
Etichetare: 9
Categoria de transport : 3
ICAO/IATA : clasa 9/III, UN 3077
IMDG : 9, III,UN 3077

15. Informaţii privind reglementări specifice apilcabile


ticheta întocmită conform legislaţiei în vigoare , acordată la Directivele EU conţine următoarele
informaţii:
- Date de identificare a producătorului şi substanţei (CAS,EINECS),
- Frazele de securitate S 22-60-61
- Semne avertizoare Xn-Nociv ; N-periculos pentru mediu
- Fraze de risc R 22-36/38-50/53
- Alte informaţii necesare

OUG 200/2000 - Clasificarea,etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor


chimice periculoase.
HG 490/2002 - Norme metodologice pentru Clasificarea,etichetarea şi ambalarea
substanţelor şi preparatelor chimice periculoase.+Anexele 2,4,5,6

NGPM/2002 - Norme generale de protecţia muncii

SULFAT DE CUPRU th
03/2006 pag. 3/4
16. Alte informaţii
Se vor respecta întocmai instrucţiunile din prezenta fişă cu date de securitate.
Fraze de risc: R 22-36/38-50/53
R 22 – Nociv în caz de înghiţire.
R 36/38 – Iritant pentru ochi şi pentru piele
R 50/53 – Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate cauza efecte nefavorabile pe termen
lung asupra mediului acvatic.
Fraze de securitate: S 22-60-61
S 22 – A nu inspira praful.
S 60 – Acest produs şi/sau ambalajul său se vor depozita ca un deşeu periculos
S 61 – A se evita aruncarea în mediul înconjurător. A se consulta instrucţiunile speciale/ fişele
cu date de securitate.

Aceasta informare se referă numai la produsele descrise mai sus şi nu poate fi aplicată atunci când
aceste produse sunt în amestecuri sau combinaţii cu alte substanţe.
Informaţiile conţinute în această documentaţie sunt în conformitate cu cunoştinţele noastre actuale,
dar nu înlocuiesc normativele de calitate pentru aceste produse.
Rămâne în sarcina utilizatorului să se asigure că produsele sunt adecvate scopului dorit şi să-ţi
asume responsabilitatea pentru respectarea legilor şi a reglementărilor în vigoare privind
manipularea, transportul şi depozitarea produsului respectiv.
Pentru informaţii suplimentare şi detaliate se va lua legătura cu S.C.CHIMOPAR S.A.

EDITAT : SERV. TEHNIC

SULFAT DE CUPRU th
03/2006 pag. 4/4