Sunteți pe pagina 1din 20

SUPERPOWER GLASS Viaţa copiilor cu tulburări de spectru autist ar putea fi îmbunătăţită

prin intermediul unor ochelari digitali, cu ajutorul cărora


aduce zâmbetul pe chipurile copiii pot fi instruiţi în interpretarea emoţiilor și expresiilor faciale,
copiilor cu autism ceea ce le-ar putea facilita interacţiunile sociale. PAGINA 16

ABONAMENTE
2019
Promoţia s-a încheiat.
Vă puteţi abona
în continuare la preţ
întreg (200 de lei).
021.315.60.60 l
abonamente@
viata-medicala.ro
Nr. 14 (1522), anul XXXI, 5 aprilie 2019 l 16 pagini + 4 pagini anunţuri – 4 lei www.viata-medicala.ro

MEDICI
ROMÂNI FĂRĂ
FRONTIERE
Vieţile n-au
naţionalitate.
CONFESIUNI
DIN ZONE DE
CONFLICT
Republica Democratică Congo
și Iordania sunt doar câteva dintre
ţările pe care mulţi dintre noi le
privim ca destinaţii turistice. Deschiși și
fără teamă, cu responsabilitatea
în bagaje, dr. Gheorghe Zastavniţchi

HELIPORT PENTRU COPII și asist. med. Iulian Sîrbu au fost


în aceste locuri, dar nu pentru a le
vizita, ci în misiuni, pentru a oferi
Corpul firav al acestui nou-năs- ţara, cam 40% necesită transport dura un an și jumătate. Proiectul
cut, operat la Spitalul Marie Curie, aerian specializat. Lipsa unui loc include și amenajarea completă a
o șansă la mai bine oamenilor care
este conectat la nu mai puţin de de aterizare specializat produce trasabilităţii micuţilor bolnavi. sunt puși în pericol din cauza conflic-
11 aparate. La doar trei zile de când întârzieri care fac irecuperabile În România, doar Spitalul telor, războaielor, epidemiilor.
a văzut lumina zilei, bebelușul, multe situaţii. Așa că Asociaţia Judeţean din Oradea are un heli- Ei fac parte din grupul celor 35 de români
având multiple deficienţe ale or- Inima Copiilor, bazându-se pe an- port, funcţional din 2017. În această
ganelor, este monitorizat și asistat vergura faimosului doctor Cătălin primăvară e anunţată darea în fo- voluntari care au participat în ultimii cinci
la Terapie Intensivă. E doar una Cîrstoveanu, a convins grupul pe- losinţă și a celui de pe acoperișul ani la misiunile din cadrul organizaţiei Médecins Sans Frontières.
dintre numeroasele urgenţe ma- trolier maghiar Mol să sponso- SUUB. În Capitală, doar Turnul Dar care sunt oare standardele medicinei de peste graniţe, în timp
jore cu care medicii se confruntă în rizeze integral construirea unui ING de pe Bd. Iancu de Hune- ce „în România, medicina este condiţionată, iar asta duce la un
cursul unui an. heliport pe acoperișul spitalu- doara are un loc de aterizare pentru
Din aproximativ 400 de cazuri lui. Costă 425.000 de euro, con- elicoptere. tratament inechitabil al pacientului fără posibilităţi”?
grave sosite la acest spital din toată strucţia începe la toamnă și va Dorin Chioţea PAGINILE 8-9

ACTUALITATE
Imbold Medic în CHIMIA IUBIRII. Ce se întâmplă în corp când ne îndrăgostim
financiar
Medicina de familie,
România Dragostea este unul dintre comportamentele cele mai
răspândite și studiate, dar și cel mai puţin înţelese. Cercetă-
rile arată că furtuna de neuromediatori stârnită de iubirea
finanţată cu peste 800 de romantică acţionează la nivelul circuitelor cerebrale de
milioane de euro. PAGINA 3 recompensare, generând, deci, dependenţă. Două dintre
regiunile creierului care au prezentat activitate în scanările
fIRM au fost corpul postero-dorsal al nucleului caudat, o
INTERVIU regiune asociată cu detectarea și așteptarea recompenselor
Protonoterapie și cu integrarea experienţelor senzoriale în comportamentul
la București social, și zona tegmentală ventrală, asociată cu plăcerea,
atenţia concentrată și cu motivaţia de a urmări și de a obţine


Serialul Ion-Christian recompense. În timp, balanţa neuromediatorilor se modifică,
Chiricuţă despre metodele Femeile se dar există modalităţi prin care, și după ani de relaţie, parte-
moderne de radioterapie nerii pot fi îndrăgostiţi „nebunește”. PAGINA 10
se încheie astăzi, dar dis- prezintă la
cuţiile continuă. PAGINA 11 medic destul Vincent van Gogh, un geniu bolnav
OPINII de târziu, uneori Patologia de care a suferit Vincent Willem van Gogh
a stârnit dintotdeauna interesul cercetătorilor.
Motivarea experţilor prea târziu. De-a lungul timpului au fost scrise lucrări și organizate
în sănătate Este avertizarea dr. Adriana expoziţii pe această temă. Printre afecţiunile cu care
Selectarea profesională Bertina Codreș, în contextul pictorul a fost diagnosticat sau suspicionat se numără:
corectă necesită crearea unui în care în Slatina cancerul epilepsie, glaucom, intoxicaţie cu absint și burnout.
sistem de valori. de col este tot mai des Cercetătorii au găsit corelaţii între acestea și utilizarea
PAGINA 5 întâlnit. PAGINA 15 anumitor forme sau culori în picturile sale. PAGINA 14
2 Actualitate VIA�A MEDICALĂ
5 aprilie 2019 l Nr. 14

Servicii
integrate
pentru
persoanele
cu autism
Persoanele diagnosticate cu tulburări de spectru autist
(TSA) vor avea acces săptămânal garantat la cinci ore de
terapie complementară actului medical, oferită de specialiști
în psihoterapie și psihopedagogie specială, anunţă
Ministerul Sănătăţii (MS).

S
ăptămâna aceasta, MS sprijiniţi în a-și dezvolta abilităţile
a semnat un protocol de sociale. Cadrele didactice, consili-
colaborare cu Ministerul erii școlari și asistenţii sociali din
Educaţiei Naţionale, Mi- sistemul educaţional vor fi instru-
nisterul Finanţelor Publice și Casa iţi pentru a putea identifica și fa-
Naţională de Asigurări de Sănă- cilita intervenţiile în cadrul TSA.
tate destinat persoanelor cu TSA. În acest scop, MS a elaborat un
Proiectul are ca scop dezvoltarea manual de instruire destinat con-
și implementarea unor programe silierilor școlari din sistemul edu-
destinate îmbunătăţirii accesului caţional, aproximativ 600 dintre
persoanelor diagnosticate cu TSA aceștia urmând să beneficieze de ening și a profilaxiei în patologia fost elaborat un manual de instru- venţie asupra copiilor, menite să
la servicii integrate de sănătate, sesiuni de instruire. psihiatrică. Tot prin intermediul ire destinat părinţilor, în vederea faciliteze dezvoltarea sănătoasă,
sociale și de educaţie. PNSM au fost achiziţionate teste dezvoltării abilităţilor sociale și armonioasă și pozitivă a persona-
Potrivit MS, în cadrul Pro- Programe de instruire standardizate pentru diagnos- emoţionale ale copiilor cu TSA. lităţii acestora. Măsurile urmăresc
gramului Naţional de Sănătate pentru medici și părinţi ticarea copiilor cu TSA. Potrivit În paralel, aproximativ 12.000 să prevină tulburările de sănătate
Mintală (PNSM) va fi înfiinţat un Medicii de familie au fost și MS, începând cu anul 2016, aces- de părinţi din toată ţara au bene- mintală, precum anxietatea sau
subprogram destinat persoanelor ei instruiţi pentru screeningul tea sunt utilizate în zece centre ficiat de sesiuni de instruire, sub depresia, pe care un copil le poate
cu TSA, pentru servicii integrate precoce de identificare timpurie reprezentative din ţară, unde 146 îndrumarea profesioniștilor în do- dezvolta atunci când trăiește în-
de sănătate – evaluarea, diagnosti- a copiilor cu TSA. Anul trecut, de specialiști au fost instruiţi să le meniul sănătăţii mintale. Scopul tr-un mediu familial ostil, lipsit de
cul și serviciile conexe actului me- Sorina Pintea le-a trimis o scri- utilizeze. acestor sesiuni a fost deprinderea atenţie pentru nevoile sale de dez-
dical. Prin intermediul acestuia, soare în care sublinia importanţa Educaţia parentală nu a fost metodelor și tehnicilor de manage- voltare emoţională.
copiii diagnosticaţi cu TSA vor fi utilizării chestionarului de scre- nici ea neglijată. În acest sens, a ment comportamental și de inter- Cristina Ghioca

Schimb de experienţă la școala Centru naţional de radioterapie


pacienţilor
Peste 40 de reprezentanţi ai unor asociaţii de pacienţi cu boli
în Maramureș
cronice din București și din ţară au participat, timp de două zile, Pacienţii cu afecţiuni oncologice din judeţul Maramureș și din zonele limitrofe pot
la cea de-a cincea ediţie a masterclassului „Școala pacienţilor”.
beneficia de tratament radioterapeutic modern, la standarde europene.

G azda manifestării a fost Casa Na-


ţională de Asigurări de Sănătate
(CNAS), ai cărei reprezentanţi (cei care
ciaţiile de pacienţi le propun autorită-
ţilor. Nu în ultimul rând, în prezenţa
reprezentanţilor presei, s-au abordat
D e câteva zile, la Spitalul Judeţean de
Urgenţă „Dr. Constantin Opriș” din
Baia Mare funcţionează un centru naţional
Sănătăţii, care a afirmat că instituţia pe care
o conduce evaluează posibilitatea extinderii
programului de dotare cu echipamente și în
au fost prezenţi la întâlnire) au încercat aspectele legate de comunicare în ca- de radioterapie. Compartimentul inaugurat alte centre de radioterapie din ţară, în afara
să înregistreze doleanţele participanţi- drul asociaţiilor, dar și între asociaţii și la 3 aprilie are zece paturi, pacienţii celor opt care urmează să primească finanţare
lor și, acolo unde s-a putut, să ofere ex- mass-media, autorităţi etc., astfel încât oncologici urmând a fi îngrijiţi de trei prin intermediul acordului cu Banca Mondială,
plicaţii la obiect. vocea acestor comunităţi să se facă auzi- medici specialiști, nouă asistenţi medicali respectiv centrele naţionale din București,
Alături de aceștia au fost și repre- tă și respectată de cei care decid accesul specializaţi în radiologie și radioterapie și doi Cluj-Napoca, Oradea, Galaţi, Constanţa,
zentanţi ai Agenţiei Naţionale a Medi- la servicii și tratamente. fizicieni. Craiova.
camentului și a Dispozitivelor Medicale, În cadrul întâlnirii de la CNAS, par- Serviciile de radioterapie sunt acordate în Ministrul Sănătăţii a declarat că la
dar și medici care tratează acești paci- ticipanţii au putut afla elemente impor- sistem ambulatoriu sau în spitalizare continuă, momentul acesta există în laborator un
enţi. Medicii au oferit explicaţii și even- tante legate de ghiduri și protocoale iar la ele vor putea apela și bolnavii din judeţe accelerator liniar, un computer tomograf cu
tuale soluţii medicale la problemele pe terapeutice, ce înseamnă contractele precum Satu Mare, Sălaj sau Bistriţa. Clădirea opţiune de simulare, un sistem de planificare
care pacienţii cu astfel de boli le au. cost-volum rezultat și ce noutăţi aduc care găzduiește buncărul a fost construită din a tratamentului, sisteme de dozimetrie și de
S-au discutat, de asemenea, în ca- ele din acest an. Au fost discuţii despre fondurile spitalului, iar echipamentul a fost contenţie pregătite pentru a trata peste 700 de
drul unei sesiuni speciale, multe dintre programele de finanţare pentru asocia- achiziţionat de Ministerul Sănătăţii, în cadrul pacienţi anual, dar și spaţii „la cheie” dedicate
problemele cu care se confruntă asocia- ţii, ce proiecte ale lor pot fi sprijinite de unui acord cu Banca Mondială. unui al doilea accelerator liniar și aparaturii de
ţiile de pacienţi, s-au expus aspecte din companii, dar și despre etică și rezultate Inaugurarea centrului de radioterapie a brahiterapie.
experienţa pacienţilor (clinică, fizică și concrete. avut loc în prezenţa Sorinei Pintea, ministrul Cristina Ghioca
emoţională), dar și soluţii pe care aso- Dan Dumitru Mihalache

VIAŢA MEDICALĂ prof. dr. DAN L. DUMITRAȘCU, EDITOR Difuzare: Abonamentele se pot încheia și direct
publicaţie săptămânală dr. RADU GOLOGAN, TATIANA ICHIMESCU, în redacţie, pe toată durata lunii, pentru o
Fondator prof. dr. GABRIEL M. GURMAN, BERTA ALEXE perioadă de 1, 3, 6 sau 12 luni.
dr. MIHAIL MIHAILIDE dr. NICOLAE-IORDACHE IORDACHE, Adresa: Green Gate, Titularii abonamentelor pe 12 luni
Redactor șef ALEXANDRA MIHAI, dr. GABRIELA bd. Tudor Vladimirescu nr. 22, sunt creditaţi astfel:
DAN DUMITRU MIHALACHE MIHĂILESCU, prof. dr. FLORIN – membrii Colegiului Medicilor
etaj 11, sector 5, București
Consultant editorial MIHĂLŢAN, dr. CORNELIA PARASCHIV, Den­tiști din România – 5 ore de EMC;
dr. VIOREL PĂTRAȘCU, Telefon: 021.315.61.09;
DORIN CHIOŢEA – membrii Colegiului Farmaciștilor din
acad. CONSTANTIN POPA, Fax: 021.315.69.80;
Redactori România – 10 ore de EFC;
dr. ROXANA DUMITRIU, prof. dr. MIRCEA-IOAN POPA, Publicitate: 0729.729.737
– membrii OBBCSSR – 7 credite FPC;
CRISTINA GHIOCA, PAULA ROMANESCU, dr. BOGDAN E-mail: redactia@viata-medicala.ro
– membrii OAMGMAMR – 5 ore de EMC.
dr. ALEXANDRA GUŢĂ, SOCEA, CANDID STOICA, Director general Website: www.viata-medicala.ro
dr. VLAD STROESCU, DEMOSTENE Detalii la tel.: 021.315.60.60, de luni
BIANCA PÂNZARU, SIMONA MELNIC ISSN 1220-5354
ȘOFRON, dr. MARIUS I. UNGUREANU, până vineri, orele 9–15, sau prin e-mail:
dr. ALINA SIMACHE Director vânzări Tiparul executat de Deasign Print
dr. FLORINA VÎRNĂ, abonamente@viata-medicala.ro.
Colaboratori permanenţi GEORGE PAVEL ABONAMENTE
dr. RALUCA BULEA, dr. MIHAI G. CĂLIN, conf. dr. CORNELIU ZEANA Conducerea săptămânalului
Marketing și Publicitate  În perioada 1–20 a fiecărei luni, la toate „Viaţa medicală” respectă opiniile titularilor
prof. dr. RADU-SEPTIMIU CÂMPIAN, dr. Consultant ArtDirector
GINA CHIOVEANU MARIANA MINEA oficiile poștale din ţară, se pot încheia abo­ de rubrică (persoane fizice sau juridice), ale
MONICA-EMILIA CHIRILĂ, C. CIOSU,
prof. dr. ALEXANDRU VLAD CIUREA, Tehnoredactare Financiar-contabilitate na­mente la „Viaţa medicală” până la sfârșitul colaboratorilor ocazionali și ale redactorilor
dr. RICHARD CONSTANTINESCU, GINA MANCIU ALINA PANAITE, MARIA STEMATE anului 2019. În Catalogul de presă al săi, chiar dacă nu întotdeauna și le însușește,
dr. CAMELIA CRISTINA DIACONU, Corectură Secretariat Poștei Române, „Viaţa medicală” câtă vreme acestea sunt argumentate și
dr. GABRIEL DIACONU, PAULA ROTARU DANIELA RADU figurează la nr. 19078. exprimate într-un limbaj decent.
VIA�A MEDICALĂ
5 aprilie 2019 l Nr. 14 Actualitate 3

Curs de gastroenterologie – aspecte clinice și anatomopatologice


Bolile inflamatorii intestinale, va avea loc în perioada 19–20 București. Cursul se adresează
oncologia digestivă, sindromul aprilie la București. Evenimentul medicilor din diverse specialităţi
de malabsorbţie, steatohepatita va fi realizat sub coordonarea medicale și oferă participanţilor
nonalcoolică și tulburările știinţifică a conf. dr. Gabriel oportunitatea de a prezenta
funcţionale gastrointestinale Becheanu și a prof. dr. Mircea și explora noi direcţii și teme
sunt principalele teme care vor fi Diculescu, sub egida Asociaţiei de medicale referitoare la bolile
abordate în cadrul primei ediţii Patologie Digestivă, a Clinicii de digestive. Detalii despre înscriere,
a cursului de patologie clinică Gastroenterologie și Hepatologie pe site-ul evenimentului,
„Corelaţii anatomopatologice și din cadrul Institutului Clinic www.gastropathology.ro.
clinice în gastroenterologie”, care Fundeni și a UMF „Carol Davila” Dr. Mariana Minea

Program de investiţii, Editorial


Calificări reale

după 20 de ani de reformă


și corecte
N u au făcut-o. Nu, din câte știu
eu. Iar dacă au făcut-o, eu îmi
Medicina de familie ar putea cer anticipat iertare. După ce Insti-
primi o finanţare de peste tutul Fundeni a instituit un „anga-
jament antișpagă” pentru toţi anga-
800 de milioane de euro la jaţii, Colegiul Medicilor București
sfârșitul acestui an. Ministrul s-a pronunţat, prin departamentul
Finanţelor publice, de jurisprudenţă, că acest angaja-
Eugen Orlando Teodorovici, ment este abuziv (ápud prezentarea
avocatului Fătu, la Conferinţa CMB,
a anunţat că pregătește,
martie 2019). Nu avem însă o poziţie
împreună cu Ministerul oficială.
Sănătăţii (MS), o schemă de Fiecare dintre cele 11 puncte
finanţare pentru medicii de ale „angajamentului” ar merita un
editorial. Mă
familie printr-un
opresc doar la
împrumut de la Banca unul: „Califică-
Mondială. rile mele sunt

V
reale și corec-
estea a fost dată săptă- te”. El poate
mâna trecută (28–31 fi interpretat
martie), într-o dezba- prin oglinda
Dr. Gabriel
tere publică din cadrul întâmplărilor
Diaconu
Conferinţei de Medicina Familiei, recente, unde:
organizată în Capitală de Asociaţia a) un fals medic făcea intervenţii
Medicilor de Familie București- de chirurgie cosmetică/estetică; b)
Ilfov. Potrivit oficialilor, împru- o falsă doctoriţă lucra „voluntar”
mutul ar putea fi aprobat de Banca MS ar urma să stabilească o listă de nătăţii, Sorina Pintea, a declarat că a acestei specialităţi: „Ne trebuie și de mai mulţi ani într-o secţie de
Mondială până în luna august, ur- activităţi pe care medicii de familie se vor căuta soluţii pentru ca munca oameni. Cu durere în suflet spun că chirurgie.
mând ca finanţarea să poată înce- să le presteze. Astfel, medicii și-ar medicului de familie să fie răsplătită la Colegiu am semnat 600 de sus- Ce înseamnă „calificări reale
pe până la sfârșitul acestui an. „În putea extinde serviciile medicale corespunzător, „facem eforturi pen- pendări de oameni din București și corecte”? Înseamnă că doctorul
ceea ce privește serviciile medicale, furnizate prin dotarea cabinetelor tru a majora veniturile. Anul acesta care au emigrat în ultimul an. Nu chiar e doctor, deci e „real”. Cum
ca ministru de Finanţe fac totul ca cu echipamente corespunzătoare și a crescut procentul alocat medicinei avem asistenţi, nu avem doctori”. ajunge un doctor să fie „real”? Păi
lucrurile să crească din punct de chiar prin achiziţionarea de ambu- de familie, dar nu suficient”, urmând În acest context, reprezen- absolvă o facultate de medicină, face
vedere calitativ, să aveţi și dumnea- lanţe, care să fie folosite prin aso- ca împrumutul să contribuie la creș- tanţii organizaţiilor medicinei de un rezidenţiat, dă un examen, dacă
voastră, ca medici, tot ce vă trebuie, ciere cu alţi medici de familie de la terea fondurilor alocate asistenţei familie au fost invitaţi de minis- îl ia, primește un certificat de medic
de la salarizare, echipamente, pre- nivel local. De asemenea, medicii medicale primare de la 6,5% la circa trul Teodorovici să întocmească specialist, după care se înscrie în
gătirea necesară pentru ca lucrurile ar putea plăti o parte din salariile 10%. Pe de altă parte, dr. Cristian o listă de „zece puncte care ard”, Colegiu și, cu o taxă și o asigurare de
să se schimbe în bine”, a transmis personalului medical și ar putea Sever Oană, medic de familie, a pentru a fi discutate, asumate și malpraxis, e numai bun să presteze
ministrul Finanţelor în cadrul dez- susţine cheltuielile pentru formarea atras atenţia asupra faptului că ba- îndeplinite. meserie. Să înţelegem aici că Insti-
baterii. În baza acestui împrumut, profesională necesară. Ministrul Să- nii nu reprezintă singura problemă Bianca Pânzaru tutul Fundeni știe (și) despre alte
feluri de doctori, care au calificări
nonreale?

Studiu clinic cu medicamente Cât privește „calificări corecte”,


aici suntem în marginea gândirii

inovatoare pentru mastocitoză


kafkiene. Ce este aceea o califica-
re corectă? Există și un alt fel de
calificări, fie ele medicale ori non-
medicale, în sistem, unele „incorec-

U n medicament inovator pen-


tru pacienţii cu mastocitoză
va fi testat în cadrul unui studiu
clinic desfășurat la Spitalul Uni-
versitar de Urgenţă din București
(SUUB), a anunţat conf. dr. Horia
Bumbea în cadrul unei conferinţe
de presă. În prezent sunt îndeplini-
te ultimele formalităţi care să per-
pensate și gratuite, asigurând astfel
tratamentul inovator pentru paci-
enţii care suferă de această afecţiu-
te”? Sau sunt medici care fac acte
medicale fără să aibă calificarea ori
competenţa necesară? Aceasta este
mită lansarea acestu- ne. De asemenea, s-a reușit elabora- o implicaţie gravissimă, care-ar
ia. Până acum au fost rea criteriilor de încadrare în grad fi trebuit deja să atragă reacţia
identificaţi cel puţin de handicap în mastocitoză, care autorităţilor.
20 de pacienţi care ar sunt publicate deja în Monitorul Să faci ecografii, de exemplu,
putea fi incluși în stu- Oficial, diferenţiate pentru adulţi fără să ai competenţă în ecogra-
diu, din cei 51 înregis- și copii. Totodată, Sorina Pintea a fie e o infracţiune, la fel cum e și să
traţi până în prezent subliniat că, în 2018, Ministerul Să- fi făcut o „competenţă” pe hârtie,
la SUUB, a adăugat nătăţii își propunea aprobarea unui fără o curriculă autentică în spate.
vicepreședintele Co- centru de boli rare hematologice, E o infracţiune, ce-i drept, la adresa
legiului Medicilor din iar anul acesta, Centrul Naţional de moralităţii, să fi făcut un reziden-
Municipiul București. Boli Rare Hematologice SUUB este ţiat fără curriculă verificabilă, fără
Făcând o trecere deja funcţional și reunește pacien- ca sistemul să-ţi faciliteze acce-
în revistă a progrese- ţii din întreaga ţară cu acest tip de sul la dobândirea competenţelor
lor înregistrate în do- afecţiuni. necesare.
meniul mastocitozei, Adriana Nica, managerul Și-atunci, cât valorează, de fapt,
Sorina Pintea, minis- SUUB, a amintit că, la nivel euro- semnătura unui medic sub acel
trul Sănătăţii, a rea- pean, peste 27 de milioane de per- „angajament antișpagă”, care conţi-
mintit că anul trecut soane sunt afectate de boli rare, iar ne într-însul și o afirmaţie nelegată
a fost introdusă o mo- în România, numărul acestora de- de subiectul promisiunii, cât calita-
leculă pentru masto- pășește un milion, 75% din bolnavi tea medicului în general, care doar
Cristian Grasu (stg), secretar de stat în MS; Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii; citoza severă în lista fiind copii. la Fundeni știm, în scripte, că este
Adriana Nica, manager SUUB; Horia Bumbea, vicepreședintele CMMB medicamentelor com- Cristina Ghioca „real și corect”?
4 Actualitate
VIA�A MEDICALĂ
5 aprilie 2019 l Nr. 14

Criza alimentară
Grupaj
realizat de
dr. Alina
Simache

la nivel mondial
Peste 113 milioane de persoane din 53 de ţări au suferit din cauza foametei la nivel global în 2018,
avertizează Organizaţia Naţiunilor Unite. Deficitele alimentare sunt cauzate în special
de războaie și dezastre naturale, continentul african fiind regiunea cea mai lezată, potrivit AFP.

P
rintre ţările cele mai Copiii, victimele malnutriţiei
afectate de inaniţie se nu- l În 2018, la nivel mondial, Copiii par a fi cei mai afectaţi de
mără Yemen, Republica 113 milioane de persoane criza alimentară, raportul sublini-
Democrată Congo, Afga- au suferit din cauza foamei. ind ratele alarmante de malnutriţie
nistan și Siria, a anunţat Food and identificate în zonele afectate de
l 72 de milioane de per-
Agriculture Organization (FAO), conflicte, precum cele din Sudan
în cadrul ultimului raport global soane din Africa suferă de (28%), Ciad (18%) sau Nigeria (10–
despre criza alimentară. Directorul
responsabil pentru situaţiile de ur-
foame.
l Copiii sunt printre
16%). Riscul de malnutriţie gene-
rat de criza alimentară depinde de Transplant renal HIV pozitiv,
genţă al FAO, Dominique Burgeon,
a declarat recent pentru AFP că
cei mai afectaţi de criza factori precum gradul de siguranţă
civilă, disponibilitatea și accesibi- în premieră mondială
statele africane sunt afectate dispro- alimentară. litatea hranei și a apei potabile, dar Medicii de la Johns Hopkins Hospital au transplantat recent un
porţionat, existând aproximativ 72 și accesul la serviciile medicale de rinichi provenit de la un donator HIV pozitiv viu către un primitor
de milioane de persoane care suferă Burgeon a specificat că este foarte bază. seropozitiv, în premieră internaţională. Potrivit The Washington
de foame în Africa. Instabilitatea îngrijorat de „creșterea importantă Persoanele din zonele afectate Post, procedura revoluţionară a fost realizată în speranţa că se va
economică, situaţiile conflictuale și și semnificativă” a sărăciei din Vene- sunt predispuse la dobândirea unor putea extinde disponibilitatea transplantului de organe în rândul
schimbările climatice, care generea- zuela, condiţiile de viaţă deficitare boli infecţioase severe, precum hole- persoanelor HIV pozitive, schimbându-se percepţiile negative în
ză secetă sau inundaţii, sunt printre fiind accentuate suplimentar de cri- ra sau alte boli diareice acute. privinţa acestei boli. În 1981, la începutul propagării epidemiei HIV,
principalele cauze generatoare ale za politico-economică neîntreruptă. În aceste condiţii, raportul cri- infecţia era considerată letală. Din fericire, în prezent, medicaţia
lipsurilor alimentare. Burgeon men- Raportul a remarcat îmbună- zei alimentare globale furnizează antiretrovirală specifică poate supresa infecţia până la obţinerea unor
ţionează că, în cadrul ţărilor defavo- tăţirea discretă a situaţiei crizei un tablou complet al severităţii si- niveluri nedetectabile ale virusului în sânge în majoritatea cazurilor.
rizate din punct de vedere socioeco- alimentare internaţionale, fiind se- tuaţiei actuale, fiind un instrument
Holera face ravagii
Numărul cazurilor de holeră continuă să crească în orașul Beira din
Mozambic, ajungând la 271, anunţă Reuters. După inundaţiile recente
devastatoare produse de ciclonul Idai, autorităţile guvernamentale
locale încearcă să controleze răspândirea bolilor infecţioase cu
potenţial catastrofal. Organizaţia Mondială a Sănătăţii a anunţat că
va fi iniţiată o campanie de vaccinare împotriva holerei în cursul
săptămânii următoare. Mii de persoane sunt în continuare izolate în
localităţile inundate, neavând acces la apă potabilă. Numărul total
al deceselor înregistrare în ultimele două săptămâni în Mozambic,
Zimbabwe și Malawi a ajuns la aproximativ 750.

Restricţii pentru copiii din


vecinătatea orașului New York
Copiilor nevaccinaţi din Rockland County le-a fost interzis accesul
în spaţii publice, precum școli, biserici sau mari centre comerciale,
din cauza răspândirii recente alarmante a rujeolei, boală cu potenţial
letal. Interdicţia va fi valabilă cel puţin în următoarele 30 de zile sau
până la vaccinarea tuturor copiilor cu vaccin MMR (echivalentul
ROR – rujeolă, oreion, rubeolă), specifică Reuters. Până în prezent
au fost confirmate 153 de cazuri de rujeolă în Rockland, majoritatea
copiilor afectaţi fiind nevaccinaţi.
nomic, „până la 80% din populaţie sizată numai o scădere ușoară a nu- vital pentru planificarea interven-
depinde de agricultură. Aceștia au
nevoie atât de ajutoare umanitare
mărului de persoane care au suferit
de foame.
ţiilor umanitare și alocarea resur-
selor specifice. „Pentru a elimina Schimbări în protocoalele
pentru furnizarea alimentelor, dar
și de stabilirea unor măsuri de îmbu-
Tendinţa pozitivă pare a fi
atribuită numărului mai redus de
complet foametea, trebuie să ţintim
rădăcinile problemei: conflictele, in-
de mamografie din SUA
nătăţire a agriculturii”. dezastre naturale care au afectat ţă- stabilitatea, impactul schimbărilor FDA (Food and Drug Administration) a propus modificarea protocoa-
rile din America Latină și Asia, com- climatice. Băieţii și fetele trebuie să lelor naţionale de mamografie pentru a îmbunătăţi screeningul can-
Criză cu potenţial dezastruos parativ cu anii anteriori. Totuși, FAO fie bine hrăniţi și educaţi, femeile cerului de sân, în special pentru femeile cu sâni cu densitate crescu-
în Venezuela susţine că, în următorii ani, numă- trebuie sprijinite, iar infrastructu- tă. Conform Fox News, furnizorii de servicii medicale specializaţi în
FAO estimează că, din cauza rul persoanelor care suferă de mal- ra rurală ar trebui să fie îmbunătă- mamografii ar trebui să informeze pacientele cu privire la densitatea
crizei economice care a afectat Ve- nutriţie va rămâne în jurul cifrei de ţită pentru îndeplinirea ţelului”, a sânilor. În aceste cazuri, rezultatele obţinute sunt dificil de interpre-
nezuela, în următorul an ţara se va 100 de milioane, din cauza nume- declarat David Beasley, directorul tat, fiind afectată acurateţea metodei de screening. FDA propune şi
confrunta și cu o criză alimentară roaselor situaţii internaţionale de executiv al WFP (UN World Food dezvoltarea unui limbaj specific, pentru a putea explica clar paciente-
cu potenţial dezastruos. Dominique criză. Program). lor relaţia dintre densitatea sânilor și riscul de neoplazie, dar și influ-
enţa acestei trăsături asupra sensibilităţii mamografiei.

Grădiniţa pentru vârstnici


E xistă noi speranţe pentru
bolnavii care suferă de boală
Alzheimer sau de alte tipuri de de-
până vineri, de la 08:30 la 16:30,
vârstnicii își petrec timpul într-un
mediu nostalgic creat special pen-
pacienţilor noștri, care include an-
trenarea memoriei pentru a-și rea-
minti diferite secvenţe din trecut”.
menţă. Un centru special de îngrijiri tru ei: muzică pe discuri de vinil din Această metodă terapeutică le-ar
care oferă o abordare inedită acestor vremuri demult apuse, tablouri cu permite bolnavilor menţinerea me-
patologii provocatoare a fost inaugu- actori faimoși și diferite momente moriei în stadiile actuale, nu rever-
rat recent în SUA. Centrul de zi spe- istorice importante, pacienţii având sibilitatea afecţiunii, întrucât acest
cializat în îngrijirea specifică a paci- la dispoziţie și o colecţie vastă de deziderat nu este încă posibil.
enţilor cu tulburări de memorie și-a ziare din 1933 și până în prezent. Îngrijirile sunt asigurate de o
început activitatea la finalul lunii Programul este bine structurat, echipă profesionistă, alcătuită din
martie, anunţă ABC News4. Această rutina fiind esenţială în manage- medici, asistenţi, dar și specialiști în
instituţie este unică în Carolina de mentul acestor boli. Directorul exe- terapie ocupaţională, fiziokinetote-
Sud, funcţionând similar cu o grădi- cutiv al centrului, Diane Sancho, rapeuţi și logopezi. Activităţile zilni-
niţă pentru copii, dar adaptată adul- a declarat în cadrul unui interviu: ce includ yoga, bingo, muzicoterapie
ţilor cu nevoi speciale. Astfel, de luni „Voiam să oferim o terapie specială și terapie asistată de animale.
VIA�A MEDICALĂ
5 aprilie 2019 l Nr. 14 Opinii 5

CMMB
În prima săptămână
Mecanisme de motivare de la externare
a experţilor în sănătate O are cum este făcută externa-
Dr. Nicolae-

C
rea în spitalul dumneavoas-
onstatăm, în ultima din sistemul public de sănătate. tră? Există vreun ritual legat de Iordache Iordache
vreme, că știrile medi- Conf. dr. Horia Cu siguranţă trebuie schimbată asta? Cine îi explică pacientului
cale sunt contradictorii. Bumbea, și mentalitatea organizatorică clar și pe înţelesul lui cum să își
Avem știri pozitive, care vicepreședinte CMMB a sistemului public, obișnuit cu ia medicamentele, ce alte inves-
descriu progrese făcute în lumea deferenţa, uneori chiar absoluti- tigaţii și vizite la alţi medici mai
medicală românească, sau știri zată, faţă de șeful ierarhic, și care are de făcut, care sunt semnele
negative, care aduc în faţă insuc- face în prezent ca unii experţi din și simptomele de alarmă, cum să
cesele medicilor sau care inter- sistemul public să se piardă, ei aibă grijă de ei înșiși odată ajunși
pretează ca eșec deficienţele sis- migrând nu doar către sistemul la domiciliu, când va fi cazul să
temului de sănătate din România. privat, dar și în alte ţări în care solicite o eventuală nouă interna-
Dacă în urmă cu un an eram sistemul de valori le permite recu- re? Medicul curant? Asistenta?
îngrijoraţi de sustenabilitatea noașterea expertizei. Schimbările Rezidentul, acolo unde acesta
schimbărilor salariale, am văzut sistemului de sănătate românesc există? Cine se asigură că pacien-
că impactul a fost în general pozi- în ceea ce privește procedurile de tul a înţeles ce are de făcut și cum tuaţii, poate chiar excepţii, când
tiv, inclusiv prin afluenţa crescută acreditare instituţionale și orien- va reuși să facă acele lucruri? pacienţii pleacă acasă din spital
a candidaţilor la medicină în toa- ză realizarea unui echilibru. Ce tarea treptată spre criteriile eu- Îmi amintesc când am fost să insuficient lămuriţi de situaţia,
tă ţara, și, probabil, prin reduce- rămâne cu adevărat neacoperit în ropene, ca referinţe, par a fi căile o externez pe bunica mea după un perspectivele și modul în care se
rea emigraţiei medicilor. În pre- actualul sistem este motivarea ex- de formare a sistemului de valori AVC destul de mare. Mai văzusem pot ajuta pe ei înșiși. Al doilea, că
zent însă, au apărut voci care cer perţilor, lucru despre care am mai care să conducă la selectarea pro- pacienţi ca ea: aproape inconști- un sfat competent și bun poate
un sistem de valorificare a com- scris în editoriale precedente. fesională corectă. entă, nu recunoștea pe nimeni, ajuta enorm deopotrivă pacienţii
petenţei și a expertizei, în funcţie Este necesar să se găsească Iar pentru că în unele situ- abia dacă putea înghiţi alimente și aparţinătorii puși la încercare.
de complexitate și de volumul de mecanisme care să aducă laolal- aţii mediatizate încă se judecă semilichide, sondată, aproape Iar dacă aceștia înţeleg ce și cum,
muncă depus, ceea ce sistemul ac- tă experţi în domenii complexe visceral, cred că este nevoie, nu tetraplegică și arăta înfricoșător și povara pe sistemul de sănătate
tual de salarizare nu poate realiza. ale sistemului de sănătate. Este în ultimul rând, de educarea pu- pentru propriul nepot. Niciodată este mai mică.
Cu siguranţă că un astfel de meca- nevoie să se realizeze un sistem blicului, care să nu mai caute cu însă nu mi-au fost atât de apropi- Oare efortul de a lămuri pe de-
nism este necesar, însă, în același care să permită centrelor de cer- orice preţ vinovatul, ci soluţia. aţi și niciodată nu eram pe de-a-n- plin pacienţii și familiile despre
timp, o motivare suplimentară a cetare, de exemplu, să își extindă Niciun sistem de sănătate nu este tregul responsabil de sănătatea ce îi așteptă după externare are
medicilor de a acoperi zone mai expertiza spre aplicaţiile clinice, perfect, iar dacă există abateri, și îngrijirea lor, cum era în acest sau nu beneficii tangibile? Un stu-
puţin favorizate este practicată de diagnostic sau intervenţiona- ele trebuie corectate în cadrul sis- caz. diu (Rayan-Gharra, RN, Tadmor,
peste tot în lume, în cadrul politi- le, pentru că în prezent există o temului, cu elementele care le-au Medicul neurolog mi-a arătat Flaks-Manov, & Balicer, 2019)
cilor de sănătate, iar introducerea dihotomizare între cercetare și produs, nu cu eliminarea lor fără empatie, mi-a dat documentele, făcut în Israel arată ca da. Dacă
tuturor acestor factori îngreunea- activitatea clinică sau paraclinică discernământ. între care o reţetă cu vreo opt me- pacienţii externaţi au făcut o vi-
dicamente și cam atât. Am insis- zită la medicul de familie, unde
tat să o întreb pe doctoriţă ce fac au fost consiliaţi corespunzător
alţii în situaţia mea și am reușit să despre situaţia prin care trec (li
primesc de la dânsa numărul de s-a explicat pe înţelesul lor bile-
telefon al unui domn care oferea tul de ieșire din spital), au avut
îngrijiri la domiciliu în zona ei mai puţine reinternări în termen
rurală. Acel domn a fost parcă tri- de 30 de zile. Această corelaţie a
misul divin. Ne-a învăţat multe. fost chiar mai puternică decât cea
Ne-a spus că, deși arată rău acum, legată de calitatea briefingului
va face ceva progrese și ar putea din spital și de simpla vizită de
să mai trăiască un an, doi, poate urmărire la medicul de familie.
chiar trei. Chiar așa a fost. Deși Așa că, dacă lucrezi în spi-
perspectivele păreau terifiante și tal, poţi ajuta destul de mult,
eu eram în pragul disperării, am explicând pe înţelesul pacientu-
reușit împreună cu familia să ne lui ce urmează să facă, iar dacă
adunăm și să avem grijă de ea. A ești medic de familie, poţi ajuta
mai trăit aproape patru ani într-o poate chiar mai mult, rediscu-
stare ceva mai bună decât vege- tând aspectele îngrijirii imediat
tativă. Bunica mea nu a mai fost după externare. Acesta poate fi
niciodată la spital. Atunci când interpretat ca fiind un apel deo-
starea ei s-a înrăutăţit pe final, potrivă către medicii din spital,
am lăsat-o să sfârșească acasă, medicii de familie și administra-
în patul ei, înconjurată de mica-i torii de sistem de sănătate care ţin
agoniseală de o viaţă. ocupaţi medicii cu tot felul de
Experienţa mă face să înţeleg sarcini care nu ajută deloc
două lucruri. Primul, că pot fi si- pacientul.

OAMGMAMR
Egalitatea de șanse, fundamentul societăţii
Î n perioada 13–15 martie 2019, la
Sinaia, a avut loc cea de-a doua
sesiune de formare în domeniul
prezintă valori supreme garantate
de lege.
Principiul egalităţii între ce-
Laura Grünberg,
expert politici publice
muncii și în educaţie, precum și
cu percepţii negative din partea
populaţiei majoritare. Violenţa
unor reglementări și pachete din
alte ţări cu democraţii mai dezvol-
tate. La finalul modulului, partici-
politicilor publice din cadrul pro- tăţeni, al excluderii privilegiilor casnică, traficul de femei, decala- panţii au fost invitaţi să dea un ver-
iectului POLMED. și discriminării sunt stipulate în jele salariale și perpetuarea stere- dict legat de gradul de integrare a
Componenta de egalitate de legea fundamentală, în Constitu- otipurilor de gen sunt doar câteva problemelor de egalitate de șanse
șanse face parte integrantă din ţie, precum și în legislaţia privind aspecte legate de situaţia femeilor în politicile publice din domeniul
aceste sesiuni de formare, deoare- egalitatea de șanse și antidiscri- comparativ cu bărbaţii. sănătăţii: sunt ele oarbe, neutre,
ce este evident că politicile publice minare. Politicile publice care pro- Cu cât politicile publice vor sensibile sau transformaţionale
trebuie să ţină cont și să promove- movează egalitatea de șanse sunt, fi mai inclusive în raport cu acest din acest punct de vedere? Majori-
ze sistematic, explicit și implicit deci, acelea care răspund mai bine tip de probleme, cu atât vor fi mai tatea le-au considerat mai curând
valori importante într-o societate nevoilor cetăţenilor femei și băr- eficiente, cu atât va crește calitatea neutre. Este, deci, loc pentru efor-
democratică modernă, precum: baţi în diversitatea lor, contribuie procesului legislativ, cu atât politi- turi suplimentare de tipul cursu-
egalitatea, dreptatea, respectarea la reducerea inegalităţilor sociale, de gen, rasă, religie, orientare se- cile generate vor fi mai relevante rilor de formare și conștientizare
diversităţii dintre oameni. Egali- oferă cadrele instituţionale pen- xuală, etnie, vârstă  etc., studii și pentru societate în ansamblul ei, din acest proiect pentru ca pe vii-
tatea de șanse este o valoare fun- tru o societate democratică. Deși analize pertinente indică existenţa dar și pentru grupuri de cetăţeni tor politicile publice din sănătate
damentală a societăţii, iar în Ro- în ultimii ani s-au realizat eforturi în continuare de multiple decalaje particulare. să devină sensibile cu adevărat
mânia, stat de drept, democratic, impresionante la nivelul instituţii- sociale, economice și culturale în- Au fost discuţii interesante, cu la vasta problematică a egalităţii
demnitatea omului, drepturile și lor naţionale, regionale și interna- tre diferite grupuri sociale. Popu- păreri diverse, legate de poziţiona- de șanse. Atât cadrele medicale,
libertăţile cetăţenilor, libera dez- ţionale în direcţia eliminării sau laţia de etnie romă se confruntă cu rea în raport cu politicile afirmati- cât și pacienţii vor avea de
voltare a personalităţii umane re- atenuării discriminărilor pe bază probleme de discriminare pe piaţa ve sau cu preluarea fără adaptare a câștigat.
6 Ars medici
VIA�A MEDICALĂ
5 aprilie 2019 l Nr. 14

Boala Crohn: diagnostic d


Boala Crohn (BC) este o boală cronică a intestinului, cu ţă particulară în contextul în care și cu un risc evolutiv spre forma
evoluţie ondulantă, cu perioade de activitate și de remisiune, scopul tratamentului în BC a evo- fibrozantă/stenozantă a BC (1).
luat de la rezultatele tratamentului Proteina C reactivă (CRP) și
dominată de inflamaţia intestinală. Diagnosticul BC
bazate pe simptom la rezultatele viteza de sedimentare a hematii-
are la bază tabloul clinic, la care se adaugă examinările tratamentului asupra inflamaţiei lor (VSH) pot să nu prezinte valori
endoscopice, histopatologice, imagistice și biologice. la nivel tisular – vindecarea mu- crescute la pacienţii cu BC. Crește-

N
coasei (1). Deși asemenea teste de rea CRP a fost asociată cu semnele
u există teste specifice plicaţii și a unor markeri serologici inflamaţie intestinală, efectuate clinice, endoscopice și histologice
de diagnostic. Explo- care au fost asociaţi cu BC (ASCA/ din scaun, pot fi mai sensibile de- de activitate a BC. Alţi markeri de
rările utilizate sunt pANCA). Examenul de scaun cât testele din sânge, ele rămân inflamaţie acută pot deriva din es-
destinate, în principal, poate identifica markeri de infla- grevate de nespecificitate și nece- timarea leucocitelor, feritinei (1).
precizării diagnosticului pozitiv maţie nespecifici (calprotectină, sită interpretare în context. Exclu-
al BC, a formei anatomoclinice de lactoferină) și trebuie să excludă derea infecţiilor și a malignităţii Examenul
boală și a activităţii bolii, a compli- infecţiile (tabelul 1) (1, 2). este necesară în toate etapele de anatomopatologic
caţiilor. În același timp, investiga- evaluare (1). Examenul anatomopatologic
ţiile servesc la diferenţierea BC de Calprotectina a contribuit esenţial la conturarea
colita ulcerativă (CU), precum și la Calprotectina este un consti- Markeri serologici BC. Conform definiţiei, în BC, lo-
diferenţierea de alte entităţi ana- tuent al citosolului leucocitelor Markerii serologici ai bolilor calizarea de elecţie este reprezen-
inflamatorii de cauză neprecizată tată de ileonul terminal. Alte loca-
(BC și CU) s-au dovedit utili pen- lizări posibile sunt reprezentate
tru diagnostic, clasi­ficare (BC vs. de colon, rect, anus, jejun, duoden,
CU), diferenţierea de alte colite, de stomac, esofag. Distribuţia leziuni-
sindromul de intestin iritabil și în lor este segmentară, discontinuă.
aprecierea prognosticului. La examenul macroscopic, leziu-
Au fost descriși mai mulţi mar- nile sunt polimorfe. La examenul
keri serologici (1). Cei mai utili- histopatologic, inflamaţia este
zaţi sunt reprezentaţi de ASCA și transmurală. Granulomul epite-
pANCA (tabelul 1). La primul di- loid, fără cazeificare, considerat o
agnostic de boală inflamatorie marcă a BC, poate fi identificat la
intestinală de cauză neprecizată 30–60% din cazuri.
Romeo Chira este șef de lucrări la
Simona Vălean este conferenţiar la UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca Tabelul 2. Scorul CDAI (Crohn Disease Activity Index)
UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca și medic primar medicină internă
și specialist gastroenterologie la
Variabile Descriere Pondere
și medic primar medicină internă și
gastroenterologie la Spitalul Clinic Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Număr scaune Suma scaunelor din ultimele x2
Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca. Cluj-Napoca.
diareice șapte zile
Durere abdominală Suma ratingurilor din ultimele x5
șapte zile (0 – deloc, 1 – ușoară,
tomoclinice cu afectare intestina- neutrofile. Calprotectina fecală a 2 – moderată, 3 – severă)
lă (alte colite din afara spectrului fost recunoscută ca marker de in-
Stare generală Suma ratingurilor din ultimele x7
bolilor inflamatorii intestinale de flamaţie a mucoasei intestinale.
șapte zile (0 – bună,
cauză neprecizată) și de sindro- Dozarea calprotectinei fecale pare
mul de intestin iritabil. În ţările să se impună ca test noninvaziv 1, 2, 3 – intermediară, 4 – alterată)
cu prevalenţă ridicată a tubercu- de monitorizare a evoluţiei bolilor Prezenţa compli- Câte un punct pentru prezenţă: x 20
lozei, trebuie exclusă tuberculoza intestinale inflamatorii, BC și CU, caţiilor – artrită sau artralgii;
intestinală (1–4). sub tratament și pentru selectarea – leziuni tegumentare (pioderma
pacienţilor care au nevoie de alte gangrenosum, eritem nodos,
Biomarkeri de activitate investigaţii. ulcere aftoide);
La primul diagnostic al BC, Modificările calprotectinei – uveită sau irită;
l prezint
precum și la evaluările periodice, fecale au fost asociate pozitiv cu – boală perianală (fisuri anale,
biomarkerii de activitate ai BC variabilitatea evoluţiei bolii intes- Intestinu
ganglion
fistule sau abcese perianale);
îngustat,
sunt utilizaţi ca semne de boală tinale (BC și CU). Calprotectina – alte fistule;
intestinală activă și sunt anali- fecală a fost corelată cu modifică- ul este î
mezenter
– febră (peste 37,8°C)
zaţi în corelaţie cu constatările rile endoscopice și histopatologice
e stenoz
absenţa d
endoscopice și imagistice. Aceștia de inflamaţie, active. Mai mult, s-a Administrare de 0 – nu; 1 – da x 30
pot fi utilizaţi, ulterior, ca markeri constatat o creștere a calprotec- antidiareice
noninvazivi de monitorizare a tinei fecale premergătoare unui Prezenţa de mase ab- 0 – nu; 2 – probabil; 5 – da x 10
activităţii bolii (1–4). puseu acut de activitate a bolii, dominale palpabile
Examinările biologice din sân- clinic manifest, atât în BC, cât și
Hematocrit Ht actual – Ht standard (Ht std x6
ge sunt destinate identificării unui în CU (1).
bărbaţi – 47%, Ht std femei – 42%)
sindrom inflamator, a unor caren- Utilizarea potenţială a testelor
ţe secundare malabsorbţiei sau din scaun, noninvazive, de infla- Scădere ponderală 100 x [(greutate ideală – greutate x1 prezintă perete îngroșat, lumen
pierderilor digestive, a unor com- maţie intestinală, are o importan- actuală)/greutate ideală] îngustat, ganglionii sunt măriţi
de volum, mezenterul este îngro-
Tabelul 1. Explorări utilizate în BC (BC sau CU), markerii serologici Există diferenţe între rezul- șat/scurtat, prezenţa/absenţa de
pot oferi informaţii suplimentare tatele examenului anatomopa- stenoze, fistule.
Tipuri de examinări Teste diagnostice, în contextul clinic și tologic realizat pe un eșantion Pentru multe dintre aspectele
al constatărilor endoscopice și ra- de biopsie endoscopică, faţă de morfologice care conturează ca-
Examinări biologice Inflamaţie: VSH, proteina C reactivă (CRP); diologice. În același timp, markerii examenul histopatologic al piesei drul anatomoclinic al BC există în
din sânge Hemoleucograma: anemie, leucocitoză, trombocitoză; serologici nu prezintă o acurateţe de rezecţie chirurgicală. Exame- prezent și alte examinări orienta-
Sindrom carenţial: proteine totale, albumină, deficite suficientă pentru diagnostic, cu nul anatomopatologic realizat pe tive, reprezentate de endoscopie și
(Fe, B12, acid folic, calciu, vitamina D, Mg, K); valoare independentă și nu sunt eșantionul de biopsie endoscopică imagistică.
Markeri serologici: ASCA (50–60%), pANCA (15%), utilizaţi în screening (1). oferă informaţii detaliate privitoa-
anti-OmpC, anti-Cbir1, anti 12; Profilul serologic al BC a fost re la inflamaţie: infiltrat inflama- Scoruri de activitate a BC
Status imunitar; asociat cu prognosticul BC, cu tor limfoplasmocitar, hiperplazie Scorurile sintetice de apreci-
Complicaţii; complicaţiile și cu evoluţia post- limfoidă focală, abcese criptice, ere a activităţii BC au apărut ca
Teste genetice. chirurgicală. Un nivel crescut al fibroză. Granulomul epiteloid fără o necesitate, pentru diagnosticul
markerilor serologici a fost aso- cazeificare este rar constatat. Exa- bolii active și monitorizarea rezul-
Examen scaun: Calprotectina; ciat cu riscul de boală stenozantă menul anatomopatologic realizat tatului tratamentului (5). Aceste
markeri de inflamaţie Lactoferina. și/sau fistulizantă și cu riscul de pe piesa de rezecţie chirurgicală scoruri au evoluat de la cele bazate
recidivă a BC după intervenţie oferă informaţii mai complexe: ca- predominant pe parametri clinici
Alte teste – Anticorpi pentru Yersinia enterolitica; chirurgicală (1). Profilul serologic racterul transmural al inflamaţiei, (5) la cele bazate pe metodele de
diagnostic diferenţial/ Examen scaun: examen bacteriologic, Clostridium al BC a fost asociat și cu genele de prezenţa/absenţa granulomului diagnostic morfologic dezvoltate
TBC/suprainfecţie difficile – toxină; susceptibilitate specifice, precum epiteloid fără cazeificare, ulceraţii în timp, endoscopice și imagistice
Populare bacteriană patologică a intestinului; mutaţiile NOD2. Markerii genetici de tip aftoid, ulcere lineare pro- (6–12). Capsula endoscopică oferă
Teste pentru excluderea TBC. au fost asociaţi cu severitatea bolii funde, fisuri profunde. Intestinul posibilitatea unui bilanţ lezional
VIA�A MEDICALĂ
5 aprilie 2019 l Nr. 14 Ars medici 7

de laborator Vorbim
prea puţin
Scorurile pentru diagnostic prin
aprecieri privitoare la
sintetice
extinderea BC, ca-
de apreciere a racterul transmural

despre
activităţii BC au apărut al leziunilor, con-
firmarea/exclude-
ca o necesitate, pentru rea complicaţiilor
diagnosticul bolii active și a manifestărilor

cancerul
extraintestinale
și monitorizarea
(7, 8). Dublate de
rezultatului tehnici suplimenta-
tratamentului re, metodele imagisti-

pulmonar
ce actuale oferă și date
privitoare la activitatea in-
flamatorie la nivelul leziunii (1,
2, 7–9, 11, 12).

Scorul CDAI
Pentru aprecierea sintetică a
activităţii BC au fost create scoruri
E xistă mai multe tipuri de can-
cer pulmonar, dar, în general,
se disting două mari categorii: can-
ar fi: pierderea apetitului, răgușea-
lă, bronșite sau pneumonii repeta-
te, tuse persistentă, dificultăţi de
toracoscopia sau chirurgia toraci-
că asistată video, respectiv ana-
liza sputei și analizele sanguine
compozite. Scorul de activitate al cer pulmonar cu celule mici, întâl- respiraţie, dureri de cap inexplica- specifice.
bolii Crohn, CDAI (Crohn Disease nit în aproximativ 25% din cazuri, bile, pierdere în greutate, respiraţie Tratamentul în cancerul pul-
Activity Index), este un asemenea și cancer pulmonar fără celule mici șuierătoare etc. O persoană poate monar depinde de localizarea și de
scor, cu utilizare în studiile clinice, – circa 75% din cazuri. În afară de prezenta și simptome mai severe stadiul acestuia, precum și de sta-
dar și în practica curentă, pentru fumat, există numeroşi alţi factori asociate unui cancer pulmonar, rea generală de sănătate a individu-
evaluarea rezultatelor tratamen- incriminaţi în creșterea riscului de iar aici includem dureri severe to- lui. Chirurgia și radioterapia sunt
tului. Scorul utilizează o sumă de apariţie a bolii, cum ar fi expunerea racice sau osoase, spută de culoare cele mai comune metode de tratare
simptome clinice subiective și de- la unele substanţe chimice la locul sângerie. a cancerului pulmonar, însă chimi-
rivate din examenul obiectiv al pa- de muncă sau în mediul de viaţă Diagnosticarea precoce a can- oterapia se aplică în cazul canceru-
cientului și un parametru derivat (radon, azbest, arsenic, gaze de eşa- cerului pulmonar este extrem de lui pulmonar cu celule mici.
din explorările biologice, nivelul pament, fibre sintetice etc.), posibil importantă. În prezent sunt dis- Schema de tratament a can-
hemoglobinei (5). pe fondul unor leziuni pulmonare ponibile și accesibile mai multe cerului pulmonar implică deseori
Numărul de simptome prezen- preexistente. teste de diagnostic, cum ar fi: radi- colaborarea unor experţi me-
te la pacient este multiplicat cu La persoanele cu cancer pulmo- ografia, tomografia computerizată dicali din mai multe domenii:
un factor de importanţă acordat nar, simptomele nu apar întotdeau- și tomografia cu emisie de pozi- chirurgi, radiologi, oncologi,
fiecărei categorii dintre manifes- na imediat. Cu toate acestea, unii troni, rezonanţa magnetică nucle- pneumologi etc.
tările monitorizate. Un scor total oameni pot observa simptome cum ară, bronhoscopia, puncţia-biopsie, Dr. Petru Emil Munteanu
până în 150 caracterizează o boa-

Importanţa masajului terapeutic


lă inactivă clinic. Un scor total de
mai mare de 150 caracterizează o
boală activă (tabelul 2) (1, 5).

în programele de recuperare
Scorul CDAI are limite deoare-
ce nu încorporează biomarkeri de
activitate inflamatorie/lezională
serici și din scaun și nici activita-
tea endoscopică și tisulară, care În practica clinică,
reprezintă noile ţinte ale pacienţii adresează
tratamentului. numeroase întrebări legate
men
e r e te în groșat, lu de beneficiile masajului
tă p lum, Dezvoltări și perspective terapeutic, cum ar fi:
ii s u n t m ăriţi de vo a/ Au fost propuse scoruri noi,
t, prezenţ
n ,,La ce mă ajută pe mine
t/s cu r ta care tind să încorporeze leziunile
îngroșa endoscopice, precum și inflamaţia
masajul terapeutic?”,
. ,,Dar nu o să mă doară
ze, fistule de la nivel tisular evaluată imagis-
mai tare dacă îmi faceţi
tic (1, 6–12).
Biomarkerii fecali de inflama- masaj?” sau, în cel mai
ţie pot prezenta o importanţă par- rău caz, „De ce nu doar
ticulară, ca markeri noninvazivi de kinetoterapie?”.
inflamaţie intestinală, cu utilitate

macroscopic la nivelul intestinu-


în diagnosticul puseurilor acute
ale BC, la selectarea pacienţilor
pentru investigaţii complementa-
B eneficiile masajului terapeu-
tic pot fi multiple. Ne referim
la intensificarea circulaţiei, orga-
lui subţire (9, 11, 12). Noile metode re și la monitorizarea rezultatelor nismul furnizând o cantitate mai
imagistice aduc informaţii majore terapeutice (7, 9–11). mare de oxigen și de substanţe
nutritive în ţesuturi și în organe dere efectuarea unei evaluări ini- beneficiilor sale, nu trebuie să
Bibliografie
vitale, inclusiv cu creșterea fle- ţiale kinetoterapeutice, constând înlocuiască îngrijirea medicală
1.Melmed GY et al. Crohn’s disease: clinical manifestations and management. In: xibilităţii articulare. Ne referim într-un set de întrebări privind periodică.
Yamada’s Tetbook of Gastroenterology. 5th ed. Podolski DK et al. (eds). Wiley-Blackwell, la relaxarea mușchilor afectaţi manifestarea anumitor simpto- În concluzie, includerea masa-
Oxford, 2016
2.Travis SPL et al. Gastroenterology. 3rd ed. Blackwell, Oxford, 2005 (răniţi) și suprasolicitaţi, cu di- me, detalii legate de istoricul me- jului terapeutic în programul de
3. Gheorghe L, Gheorghe C. Bolile inflamatorii intestinale. In: Tratat de minuarea spasmelor și a crampe- dical, de posibile reacţii adverse. recuperare și reabilitare ajută la
Gastroenterologie, vol. 2. Grigorescu M (ed.). Editura Medicală Naţional, București, 2001 lor musculare. Intervenţia prin În continuarea evaluării, specia- îmbunătăţirea calităţii vieţii paci-
4. Dejica D. Boli inflamatorii intestinale. In: Tratat de Gastronterologie Clinică, vol. 1.
Grigorescu M, Pascu O (eds.). Editura Tehnică, București, 1996 masaj terapeutic și exerciţiile de listul ar trebui să execute diferite entului, în vederea scurtării peri-
5. Best WR et al. Development of a Crohn’sdisease activity index. National cooperative stretching previn atrofierea mus- palpări pentru a localiza zonele oadei de recuperare a acestuia.
Crohn’s disease study. Gastroenterology. 1976;70:439-44
culaturii și pot reduce aderenţele dureroase sau tensionate și, toto- Masajul terapeutic îi oferă pa-
6. Mary JY et al. Development and validation of an endoscopic index of the severity for
Crohn’s disease: a prospective multicenter study. Gut. 1989;30:983-9 survenite postchirurgical și ede- dată, pentru a determina presiu- cientului un confort psihic atât
7. D’Inca R et al. Measuring disease activity in Crohn’s disease: what is currently available mele. Prin eliberarea de endorfi- nea care poate fi aplicată pe zona iniţial, cât și pe termen lung, prin
to the clinician. Clin Exp Gastroenterol. 2014 May 20;7:151-61
8. Domachevsky L et al. Correlation of 18F-FDG PET/MRE metrics with inflammatory
ne, analgezice naturale ale corpu- afectată. menţinerea la un nivel cât mai
biomarkers in patients with Crohn’s disease: a pilot study. Contrast Media Mol Imaging. lui, masajul terapeutic oferă un Specialistul în recuperare ar ridicat a tonusului muscular și
2017 Sep 19;2017:7167292 control și o calmare a durerii. trebui să ţină cont de recoman- articular, fiecare pacient dorin-
9. Shitrit ABG et al. A prospective study of fecal calprotectin and lactoferrin as predictors
of small bowel Crohn’s disease in patients undergoing capsule endoscopy. Scand J
dările medicale primite de paci- du-și menţinerea unui grad de
Gastroenterol. 2017 Mar;52(3):328-33 Când folosești masajul ent și să evalueze dacă aplicarea independenţă pe o perioadă cât
10. Ministro P et al. Fecal biomarkers in inflammatory bowel disease: how, when and why? terapeutic în programul masajului terapeutic în planul de mai lungă, pentru a nu se simţi o
Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2017 Apr;11(4):317-328
11. Kopylov U et al. Fecal calprotectin for the prediction of small-bowel Crohn’s disease by de recuperare? recuperare poate fi benefică sau povară pentru ceilalţi membri ai
capsule endoscopy: a systematic review and meta-analysis. Eur J Gastroenterol Hepatol. Specialistul care aplică paci- dacă există vreo contraindicaţie. familiei.
2016 Oct;28(10):1137-44 entului sesiunile de recuperare și Totodată, i se explică pacientului Bogdan Racoviţă,
12. Niv Y et al. Capsule Endoscopy Crohn’s Disease Activity Index (CECDAIic or Niv
Score) for the Small Bowel and Colon. J Clin Gastroenterol. 2018 Jan;52(1):45-9 reabilitare ar trebui să aibă în ve- că masajul terapeutic, în ciuda kinetoterapeut
8 Special VIA�A MEDICALĂ

Misiuni în slu
5 aprilie 2019 l Nr. 14

Médecins Sans Frontières (MSF), cunoscută românilor


și sub numele de „Medici fără frontiere”, este o organizaţie
nonguvernamentală umanitară internaţională cu peste
45.000 de membri în 150 de ţări. Proiectul a fost pornit
în decembrie 1971, la Paris, de 13 medici și un grup de
jurnaliști, cărora li s-au alăturat 300 de voluntari. Datorită
MSF, oameni din peste 70 de ţări beneficiază de asistenţă Depinde de misiune, de prof
medicală umanitară. Organizaţia intervine atunci când viaţa nii. Participând la misiuni ch
și sănătatea oamenilor sunt puse în pericol din cauze diverse: nu am dus lipsă practic de n
conflict sau război, dezastre naturale, epidemii, mortalitate cazuri când ai unele lipsuri, d
să înţelegi că desfășori o ac
crescută. zone de conflict, greu accesib
Etica medicală, imparţialitatea, transparenţa și neutralitatea trebuie să te adaptezi. De ex
sunt câteva dintre principiile de aur păstrate și astăzi de ultima misiune, cea din Rep
organizaţia MSF, ale cărei fonduri provin 90% din donaţii rundi, am avut la dispoziţie
trebuit: imagistică, inclusiv
particulare, prin aproximativ șase milioane de donatori
diologie, ecografie, laborator
individuali. sânge etc. Oricum, un spital
În ultimii cinci ani, 35 de români au fost recrutaţi de capabil să funcţioneze auton
organizaţia MSF, iar în acest moment, cinci români rent de regiune și de misiune
se află în misiuni. Printre voluntarii care au participat în puţin șase luni.
Din punctul de vedere al pe
misiunile din cadrul proiectului MSF se numără medical sunt probleme?
dr. Gheorghe Zastavniţchi și asist. med. Iulian Sîrbu. În majoritatea misiunilor se

MSF, un „virus”
ză cu personal local, fapt ca
plusuri, cât și minusuri. Part
e că personalul local te ajută
mai bine pacientul și cultur
uneori e greu să comunici cu
local – sunt diferenţe în ceea

care te împinge
pregătirea, nu poţi fi sigur că
în totalitate –, în general poz
clasează negativul în relaţia c
lul local.

spre acţiune Dr. Gheorghe Zastavniţchi Aţi avut vreodată sentiment


(Chișinău) este chirurg generalist guranţă?
și voluntar în cinci misiuni ale Aș spune mai mult dubii o
organizaţiei Médecins Sans tudine referitor la ce meto
Frontières în continentul african: tament să folosesc în anum
Interviu cu dr. Gheorghe Zastavniţchi una în Somalia (2013), două în Nesiguranţă referitor la in
Republica Central Africană (2014 și fizică nu am simţit. Desig
Cu ce gând aţi pornit în acest demers, funcţie de regiunea în care se merge. personalul nonmedical. Ele pot include 2015), una în Republica Democratică afectat psihoemoţional după
respectiv participarea la misiuni ale Eu, de exemplu, am avut nevoie de vac- cursuri de limbi străine la „Hands-on Congo (2016) și una în Republica siuni, dar asta face parte din
MSF? cin pentru febra galbenă, hepatita B, training” pentru chirurgi – am partici- Burundi (2016). În prezent este acasă.
chirurg generalist la Spitalul Clinic
Totul a început cu un e-mail trimis în meningită etc. Toate sunt decontate de pat la un astfel de curs în Germania, la
Judeţean de Urgenţă Constanţa
primăvara anului 2012, prin care am MSF. De asemenea, în cadrul MSF sunt Düsseldorf. MSF chiar dorește să acor- Experienţe care schimbă
aplicat la acest proiect. A urmat o comu- organizate cursuri de formare profesi- de asistenţă medicală la cel mai înalt ni- aceasta, inclusiv prin perfecţionarea percepţiile asupra vieţii
nicare de lungă durată cu organizaţia, onală atât pentru medici, cât și pentru vel posibil și depune tot efortul pentru continuă a personalului care participă
tot prin e-mail (documente, diplome, în misiuni. Care ar fi cel mai mare risc
recomandări de la colegi), iar în toamna Care este componenţa unei echipe de putea fi expus un membru a
anului 2012 am fost invitat la o convor- voluntari în misiunile MSF? Ce res- Nu știu ce să spun, probabil
bire la Viena. Discuţiile cu cei de acolo ponsabilităţi are medicul în cadrul accident de transport, auto
s-au purtat pe parcursul a două zile. Pes- acestor echipe? în rest nu pot să spun că au f
te șapte zile am primit răspuns, ceva de Ca în orice sistem de sănătate, trebuie mai mari decât acasă. Am
genul „felicitări, ne conveniţi, sunteţi să-ţi faci treaba, să acorzi asistenţă me- bine informat referitor la s
membru al echipei MSF”. dicală pacientului la cel mai înalt stan- securitate din misiune și da
De ce v-aţi dorit să faceţi parte din dard posibil în contextul în care te afli. nimic din ceea ce este interz
acest proiect? Să nu uităm că MSF este o organizaţie sări pe timp de noapte de unu
Am vrut o schimbare la ceea ce făceam umanitară care activează în zone de zone interzise, de exemplu – n
acasă, am vrut să văd dacă pot face faţă dezastre naturale ori create de oameni. întâmpla nimic grav. Ar mai
la ceva deosebit din punct de vedere În ce situaţii v-au fost solicitate boli infecţioase, dar și acestea
profesional, chirurgical. Pentru aceas- intervenţiile? prevenite.
ta, am decis să merg cel puţin o dată cu Fiind chirurg generalist și activând toa- Ce au însemnat pentru dv.
MSF, dar am fost „infectat cu virusul tă viaţa mea profesională doar în spitale siuni?
MSF” și am mai mers de încă patru ori de urgenţă, nu am simţit mare diferenţă O experienţă unică de viaţă
cu ei. Și nu regret. faţă de ceea ce făceam în afara misiu- și profesional. Am învăţat
Vă gândiţi să mai mergeţi în astfel de nilor, din punct de vedere profesional. ceea ce am învăţat pot utili
misiuni? tru tratamentul pacienţilor
Chiar duc lipsa acelor misiuni, sigur mă Oricum, cred că devii mai to
voi întoarce. mintea mult mai deschisă du
une. Am cunoscut mulţi oam
Obligatoriu de făcut biţi în acele misiuni, cu care c
azi.
A fost nevoie să participaţi la progra- Dacă ar fi să vă amintiţi desp
me de pregătire înainte de a participa dificil moment în relaţia dv
la misiuni? Există vreun protocol în care ar fi acela?
acest sens? Probabil când ţi se impune să
Da, din momentul în care am fost ac- liza pentru a fi evacuat, știin
Dr. Zastavniţchi alături de personal medical local
ceptat ca parte a echipei medicale MSF, urmă pacienţi, echipament.
după convorbire, în ianuarie 2013, am același timp însă, speri că te v
fost invitat la Viena – cred că eram pes- Desigur, în misiune trebuie să faci ceva într-o bună zi.
te 20 de participanţi –, la PPD (Prepare mai mult decât faci acasă: fracturi, chi- Vi s-a schimbat percepţia de
for Primary Departure), un curs care rurgie plastică și reconstructivă, obste- după această experienţă? A
durează o săptămână pentru medici. trică, chirurgie pediatrică etc. vă ocupaţi?
Participă și alţi specialiști, dar pentru ei Această experienţă mi-a ofe
cursul e mai scurt. În această etapă ești Colaborarea cu personalul local percepţie asupra vieţii. Cu c
informat despre cum funcţionează MSF are și plusuri, dar și minusuri acum? Din ianuarie 2015
și tot felul de particularităţi ce ţin de Spitalul Clinic Judeţean d
misiuni. Obligatorii sunt și unele vacci- Ce resurse aveaţi pentru a vă desfășu- ţă Constanţa. Activitatea p
nuri pe care trebuie să le facem înainte ra activitatea – investigaţii, diagnos- desfășor acolo este tot de
de a pleca în misiune, sunt diferite în tic, tratament? generală.

Anunţuri POSTURI SCOASE LA CONCURS PUBLICITATE
Nr. 14/5 aprilie 2019
SPITALUL MUNICIPAL VATRA Dosarul de înscriere la concurs d) dovada/înscrisul din care să vedere fizic și neuropsihic pentru Concursul va consta în urmă-
DORNEI (JUDEȚUL SUCEAVA) va cuprinde următoarele acte: rezulte că nu i-a fost aplicată una din exercitarea activității pentru postul toarele probe: interviu – susținerea
scoate la CONCURS a) cerere în care se menționează sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. pentru care candidează; proiectului de management, proba
în conformitate cu prevederile Ord. postul pentru care dorește să con- (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. h) chitanță de plată a taxei de scrisă, proba clinică sau practică.
m.s. nr. 869/2015, cu completările cureze; d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) concurs; Proba scrisă a concursului se
și modificările ulterioare, un post cu b) copie xerox de pe diploma lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 i) copia actului de identitate în susține după întrebări cu subiecte
normă întreagă de chimist principal de licență și certificatul de specia- privind reforma în domeniul sănătă- termen de valabilitate. din Legea nr. 95/2006 privind refor-
în cadrul Laboratorului de Analize list sau primar pentru medici, medici ții, republicată, cu modificările ulteri- Taxa de concurs este de 150 de ma în domeniul sănătății, cu modi-
medicale. dentiști, farmaciști, respectiv adeve- oare; lei. ficările și completările ulterioare și
Dosarul de înscriere la concurs rință de confirmare în gradul profesi- e) acte doveditoare pentru cal- Documentele prevăzute la lit. legislația secundară aferentă speci-
va cuprinde următoarele acte: onal pentru biologi, biochimiști sau cularea punctajului prevăzut în Ane- d), f) și g) sunt valabile trei luni și se alității secției.
a) cerere în care se menționează chimiști; xa nr. 3 la ordin; depun la dosar în termen de vala­ Proba clinică sau proba practi-
postul pentru care dorește să con- c) copie a certificatului de mem- f) cazierul judiciar; bilitate. că se susține pe baza metodologiei
cureze; bru al organizației profesionale cu g) certificat medical din care Tematica de concurs este cea stabilite pentru obținerea titlului de
b) copie xerox de pe diploma viza pe anul în curs; să rezulte că este apt din punct de pentru examenul de medic specia- medic specialist.
de licență și certificatul de specia- d) dovada/înscrisul din care să vedere fizic și neuropsihic pentru list în specialitatea postului. Înscrierile la concurs se fac la
list sau primar pentru medici, medici rezulte că nu i-a fost aplicată una din exercitarea activității pentru postul Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile
dentiști, farmaciști, respectiv adeve- sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. pentru care candidează; sediul unității, în termen de 15 zile de la apariția acestui anunț, iar con-
rință de confirmare în gradul profesi- (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. h) chitanță de plată a taxei de calendaristice de la apariția acestui cursul se organizează în termen de
onal pentru biologi, biochimiști sau d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) concurs; anunț, iar concursul se organizea- minimum 30 de zile și maximum
chimiști; lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 i) copia actului de identitate în ză în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața
c) copie a certificatului de mem- privind reforma în domeniul sănătă- termen de valabilitate. 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
bru al organizației profesionale cu ții, republicată, cu modificările ulteri- Taxa de concurs este de 150 de medicală”.
viza pe anul în curs sau adeverință oare; lei și se va achita la sediul unității. Relații suplimentare se pot obți- INSTITUTUL NAȚIONAL
care să ateste că este membru al e) acte doveditoare pentru cal- Documentele prevăzute la lit. ne la tel.: 0244.369.215, int. 230. PENTRU SĂNĂTATEA MAMEI ȘI
OBBCSSR; cularea punctajului prevăzut în Ane- d), f) și g) sunt valabile trei luni și se COPILULUI „ALESSANDRESCU-
d) dovada/înscrisul din care să xa nr. 3 la ordin; depun la dosar în termen de vala­ SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN RUSESCU” BUCUREȘTI
rezulte că nu i-a fost aplicată una f) cazierul judiciar; bilitate. DE URGENȚĂ „SF. APOSTOL scoate la CONCURS
din sancțiunile prevăzute la art. 39 g) certificat medical din care Tematica și bibliografia de con- ANDREI” CONSTANȚA în conformitate cu prevederile Ord.
alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. să rezulte că este apt din punct de curs se vor afișa la sediul spitalului. scoate la CONCURS m.s. nr. 869/2015, cu completările
460/2003 privind exercitarea profe- vedere fizic și neuropsihic pentru Înscrierile la concurs se fac la în conformitate cu prevederile Ord.
exercitarea activității pentru postul și modificările ulterioare, un post cu
siunilor de biochimist, biolog și chi- sediul unității, în termen de 15 zile m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat normă întreagă de medic specialist
mist, înființarea, organizarea și func- pentru care candidează; calendaristice de la apariția acestui cu prevederile art. 184 din Legea
h) chitanță de plată a taxei de confirmat în specialitatea Anestezie
ționarea OBBCSSR; anunț, iar concursul se organizea- nr. 95/2006 și cu prevederile Ord. și terapie intensivă la Componenta
e) acte doveditoare pentru cal- concurs; ză în perioada cuprinsă între 31 și m.s.p. nr. 1.706/2007 cu modificările
i) copia actului de identitate în Obstetrică-ginecologie – temporar
cularea punctajului prevăzut în Ane- 90 de zile de la publicarea în „Viața și completările ulterioare, funcția de vacant până la 01.09.2020.
xa nr. 3 la ordin; termen de valabilitate. medicală”. șef Unitatea de Primiri Urgențe.
Taxa de concurs este de 150 de Dosarul de înscriere la concurs
f) cazierul judiciar; Relații suplimentare se pot obți- Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
g) certificat medical din care lei. ne la tel.: 0245.666.036. va cuprinde următoarele acte:
Documentele prevăzute la lit. a) cerere în care se menționează
să rezulte că este apt din punct de a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să con-
vedere fizic și neuropsihic pentru d), f) și g) sunt valabile trei luni și se REPUBLICARE funcția pentru care candidații do- cureze;
depun la dosar în termen de vala­
exercitarea activității pentru postul SPITALUL DE resc să concureze;
bilitate. b) copie xerox de pe diploma
pentru care candidează; PNEUMOFTIZIOLOGIE FLOREȘTI b) copie xerox de pe diploma de
Tematica de concurs este cea de licență și certificatul de specia-
h) chitanță de plată a taxei de (JUDEȚUL PRAHOVA) studii;
pentru examenul de medic specia- list sau primar pentru medici, medici
concurs; scoate la CONCURS c) adeverință din care să reiasă
list în specialitatea postului, postată dentiști, farmaciști, respectiv adeve-
i) copia actului de identitate în în conformitate cu prevederile Ord. confirmarea în gradul profesional;
pe site-ul Ministerului Sănătății. rință de confirmare în gradul profesi-
termen de valabilitate; m.s. nr. 869/2015, cu completările și d) acte doveditoare pentru cal-
Înscrierile la concurs se fac la onal pentru biologi, biochimiști sau
j) asigurare de malpraxis pentru modificările ulterioare, următoarele cularea punctajului prevăzut în Ane-
sediul unității, str. Gh. Barițiu nr. 36, chimiști;
anul 2019. posturi: xa la Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006;
în termen de 15 zile calendaristice c) copie a certificatului de mem-
Taxa de concurs este de 150  un post cu normă întreagă de e) declarație pe propria răspun-
de la apariția acestui anunț, iar con- bru al organizației profesionale cu
de lei și se face în contul unității nr. medic în specialitatea Pneumologie dere a candidatului, din care să re-
cursul se organizează în perioada viza pe anul în curs;
RO45TREZ24F660601200130X, la Secția Pneumologie I; zulte că nu a fost condamnat penal
cuprinsă între 31 și 90 de zile de la d) dovada/înscrisul din care să
cod fiscal: 4535414 sau la contabi-  un post cu normă întreagă de pentru fapte care îl fac incompatibil
publicarea în „Viața medicală”. rezulte că nu i-a fost aplicată una din
litatea instituției. medic în specialitatea Pneumologie cu funcția pentru ocuparea căreia
sancțiunile prevăzute la art. 455 alin.
Documentele prevăzute la lit. REPUBLICARE la Secția Pneumologie II; dorește să candideze;
(1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit.
d), f) și g) sunt valabile trei luni și se SPITALUL MUNICIPAL MORENI  două posturi cu normă întrea- f) declarație pe propria răspun-
d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1)
depun la dosar în termen de vala- (JUDEȚUL DÂMBOVIȚA) gă de medic cu competențe limitate. dere a candidatului, din care să re-
La concurs se pot prezenta me- zulte că nu se află în stare de incom- lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006
bilitate. La depunerea dosarelor de scoate la CONCURS
înscriere candidații au obligația de a dici cu drept de liberă practică, spe- patibilitate; privind reforma în domeniul sănătă-
în conformitate cu prevederile Ord. ții, republicată, cu modificările ulteri-
prezenta originalele actelor depuse m.s. nr. 869/2015, cu completările și cialiști sau primari confirmați în spe- g) certificat privind starea de să-
la dosar în copie. cialitatea respectivă, rezidenți aflați nătate tip A5; oare;
modificările ulterioare, următoarele e) acte doveditoare pentru cal-
Tematica de concurs se poa- posturi: în ultimul an de pregătire în speciali- h) dovadă/adeverință din care să
te accesa pe: http://www.ms.ro/ tatea în care se publică postul. rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost cularea punctajului prevăzut în Ane-
 un post cu normă întreagă de xa nr. 3 la ordin;
tematici-biolog-biochimist- medic în specialitatea Recupera- Dosarul de înscriere la concurs sancționat de conducerea unităților
chimist-specialist/ va cuprinde următoarele acte: în care și-a desfășurat activitatea f) cazierul judiciar;
re, medicină fizică și balneologie la g) certificat medical din care
Înscrierile la concurs se fac la Secția Recuperare, medicină fizică a) cerere în care se menționează sau de Colegiul Medicilor din Româ-
sediul unității, str. Mihai Eminescu postul pentru care dorește să con- nia; să rezulte că este apt din punct de
și balneologie;
nr. 12, în termen de 15 zile calen- cureze; i) copie xerox de pe certificatul vedere fizic și neuropsihic pentru
 un post cu normă întreagă
daristice de la apariția acestui anunț, b) copie xerox de pe diploma de membru al Colegiului Medicilor exercitarea activității pentru postul
de medic în specialitatea Radiolo-
iar concursul se organizează în peri- de licență și certificatul de specia- din România; pentru care candidează;
gie-imagistică medicală pentru La-
oada cuprinsă între 31 și 90 de zile list sau primar pentru medici, medici j) copie xerox de pe carnetul de h) chitanță de plată a taxei de
boratorul de Radiologie și imagistică
de la publicarea în „Viața medicală”. dentiști, farmaciști, respectiv adeve- muncă sau, după caz, o adeverință concurs;
medicală.
În cazul în care ultima zi de înscriere rință de confirmare în gradul profesi- care să ateste confirmarea în speci- i) copia actului de identitate în
La concurs se pot prezenta me-
coincide cu o zi nelucrătoare, candi- dici cu drept de liberă practică, spe- onal pentru biologi, biochimiști sau alitate și vechimea în specialitate; termen de valabilitate.
dații vor putea depune dosarele de cialiști sau primari confirmați în spe- chimiști; k) un proiect de management Taxa de concurs este de 150 de
înscriere inclusiv în prima zi lucră- cialitatea respectivă, rezidenți aflați c) copie a certificatului de mem- privind evoluția viitoare a unității/ lei.
toare după expirarea celor 15 zile. în ultimul an de pregătire în speciali- bru al organizației profesionale cu compartimentului; Documentele prevăzute la lit.
Relații suplimentare se pot obține tatea în care se publică postul. viza pe anul în curs; l) chitanța de plată a taxei de d), f) și g) sunt valabile trei luni și se
la Biroul RUNOS, tel.: 0230.375.528, Dosarul de înscriere la concurs d) dovada/înscrisul din care să concurs. depun la dosar în termen de vala­
int. 44. va cuprinde următoarele acte: rezulte că nu i-a fost aplicată una din Taxa de concurs este de 200 de bilitate.
a) cerere în care se menționează sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. lei. Tematica de concurs va fi cea
SPITALUL CLINIC DE postul pentru care dorește să con- (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. Actele enumerate se prezintă pentru examenul de medic specia-
OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE cureze; d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) însoțite de documentele originale, list în specialitatea postului.
„DR. IOAN AUREL SBÂRCEA” b) copie xerox de pe diploma lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 care se certifică pentru conformi- Înscrierile la concurs se fac la
BRAȘOV de licență și certificatul de specia- privind reforma în domeniul sănătă- tate cu originalul de către Serviciul sediul unității, bd. Lacul Tei nr. 120,
scoate la CONCURS list sau primar pentru medici, medici ții, republicată, cu modificările ulteri- RUNOS, sau în copii legalizate. sector 2, București, Biroul RUNOS,
în conformitate cu prevederile Ord. dentiști, farmaciști, respectiv adeve- oare; Pentru funcția de medic șef UPU în termen de 10 zile calendaristice
m.s. nr. 869/2015, cu completările rință de confirmare în gradul profesi- e) acte doveditoare pentru cal- la concurs se pot prezenta medici de la apariția acestui anunț, iar con-
și modificările ulterioare, un post cu onal pentru biologi, biochimiști sau cularea punctajului prevăzut în Ane- cu specialitatea Medicină de urgen- cursul se organizează în maximum
normă întreagă de medic specialist chimiști; xa nr. 3 la ordin; ță, cu grad de medic specialist sau 30 de zile lucrătoare de la publica-
confirmat în specialitatea Medicină c) copie a certificatului de mem- f) cazierul judiciar; primar, cu experiență minimă de lu- rea în „Viața medicală”, dar nu mai
de laborator în cadrul Laboratorului bru al organizației profesionale cu g) certificat medical din care cru de 3 ani fără întrerupere în cadrul devreme de 6 zile lucrătoare de la
de Analize medicale. viza pe anul în curs; să rezulte că este apt din punct de unei UPU. încheierea înscrierilor.
2 VIA�A MEDICALĂ
5 aprilie 2019 l Nr. 14 Posturi scoase la concurs
INSTITUTUL NAȚIONAL  un post cu normă întreagă de Documentele prevăzute la lit. SPITALUL DE ORTOPEDIE zile. Data concursului se va anunța
PENTRU SĂNĂTATEA MAMEI ȘI medic în specialitatea Epidemiolo- d), f) și g) sunt valabile trei luni și se ȘI TRAUMATOLOGIE AZUGA la avizierul spitalului și pe site-ul:
COPILULUI „ALESSANDRESCU- gie; depun la dosar în termen de vala­ (JUDEȚUL PRAHOVA) www.ortopedieazuga.ro
RUSESCU” BUCUREȘTI  un post cu normă întreagă de bilitate. scoate la CONCURS Secretarul comisiei de concurs
scoate la CONCURS medic în specialitatea Obstetrică-gi- Tematica de concurs este cea în conformitate cu prevederile Ord. – ec. Daniela Brînzaru din cadrul
în conformitate cu prevederile Ord. necologie; pentru examenul de medic specia- m.s. nr. 869/2015, cu completări- Compartimentului Resurse Umane,
m.s. nr. 869/2015, cu completările  două posturi cu normă întrea- list în specialitatea postului. le și modificările ulterioare, un post tel.: 0244.322.051, int. 211.
și modificările ulterioare, un post cu gă de medic în specialitatea Neona- Înscrierile la concurs se fac la cu normă întreagă de farmacist cu
normă întreagă de medic specia- tologie; sediul unității, str. N. Bălcescu nr. 2, drept de liberă practică la Farmacia SPITALUL UNIVERSITAR
list confirmat în specialitatea ATI la  un post cu normă întreagă de în termen de 15 zile calendaristice cu circuit închis a spitalului. DE URGENȚĂ ELIAS BUCUREȘTI
Componenta Obstetrică-ginecolo- medic în specialitatea ATI; de la apariția acestui anunț, iar con- Dosarul de înscriere la concurs scoate la CONCURS
gie Polizu.  un post cu normă întreagă de cursul se organizează în perioada va cuprinde următoarele acte: în conformitate cu prevederile Ord.
Dosarul de înscriere la concurs medic în specialitatea Neurologie; cuprinsă între 31 și 90 de zile de la a) cerere în care se menționează m.s. nr. 869/2015, cu completările și
va cuprinde următoarele acte:  un post cu normă întreagă de publicarea în „Viața medicală”. postul pentru care dorește să con- modificările ulterioare, următoarele
a) cerere în care se menționează medic în specialitatea Cardiologie; Relații suplimentare se pot obți- cureze; posturi:
postul pentru care dorește să con-  două posturi cu normă întrea- ne la tel.: 0238.561.231.  un post cu normă întreagă de
b) copie xerox de pe diploma
cureze; gă de medic în specialitatea Pedia- medic primar confirmat în speciali-
de licență și certificatul de specia-
b) copie xerox de pe diploma trie; SPITALUL MUNICIPAL tatea Recuperare, medicină fizică și
list sau primar pentru medici, medici
de licență și certificatul de specia- MANGALIA
 două posturi cu normă întrea- dentiști, farmaciști, respectiv adeve- balneologie la Secția exterioară Re-
list sau primar pentru medici, medici (JUDEȚUL CONSTANȚA)
gă de medic în specialitatea Boli in- rință de confirmare în gradul profesi- cuperare, medicină fizică și balneo-
dentiști, farmaciști, respectiv adeve- scoate la CONCURS
fecțioase; onal pentru biologi, biochimiști sau logie Olănești;
rință de confirmare în gradul profesi- în conformitate cu prevederile Ord.
 două posturi cu normă întrea- chimiști;  un post cu normă întreagă de
onal pentru biologi, biochimiști sau m.s. nr. 869/2015, cu completările
gă de medic în specialitatea Radio- c) copie a certificatului de mem- medic specialist confirmat în specia-
chimiști; și modificările ulterioare, un post cu
c) copie a certificatului de mem- logie-imagistică medicală; bru al organizației profesionale cu litatea Oncologie medicală la Secția
normă întreagă de medic specialist
bru al organizației profesionale cu  un post cu normă întreagă de viza pe anul în curs; clinică Oncologie medicală.
confirmat în specialitatea Medicină
viza pe anul în curs; medic în specialitatea Diabet za- d) dovada/înscrisul din care să Dosarul de înscriere la concurs
internă la Secția Medicină internă.
d) dovada/înscrisul din care să harat, nutriție și boli metabolice; rezulte că nu i-a fost aplicată una din va cuprinde următoarele acte:
Dosarul de înscriere la concurs
rezulte că nu i-a fost aplicată una din  un post cu normă întreagă de sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. a) cerere în care se menționează
va cuprinde următoarele acte:
sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. medic în specialitatea Oncologie (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. postul pentru care dorește să con-
a) cerere în care se menționează
(1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. medicală; postul pentru care dorește să con- d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) cureze;
d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1)  un post cu normă întreagă de cureze; lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 b) copie xerox de pe diploma
lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 medic în specialitatea Urologie. b) copie xerox de pe diploma privind reforma în domeniul sănătă- de licență și certificatul de specia-
privind reforma în domeniul sănătă- La concurs se pot prezenta me- de licență și certificatul de specia- list sau primar pentru medici, medici
ții, republicată, cu modificările ulteri-
ții, republicată, cu modificările ulteri- dici cu drept de liberă practică, spe- list sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeve-
oare;
oare; dentiști, farmaciști, respectiv adeve- rință de confirmare în gradul profesi-
cialiști sau primari confirmați în spe- e) acte doveditoare pentru cal-
e) acte doveditoare pentru cal- rință de confirmare în gradul profesi- onal pentru biologi, biochimiști sau
cialitatea respectivă, rezidenți aflați cularea punctajului prevăzut în Ane-
cularea punctajului prevăzut în Ane- onal pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
în ultimul an de pregătire în speciali- xa nr. 3 la ordin;
xa nr. 3 la ordin; chimiști; c) copie a certificatului de mem-
f) cazierul judiciar; tatea în care se publică postul. f) cazierul judiciar;
c) copie a certificatului de mem- bru al organizației profesionale cu
g) certificat medical din care Dosarul de înscriere la concurs g) certificat medical din care
bru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
să rezulte că este apt din punct de va cuprinde următoarele acte: să rezulte că este apt din punct de
viza pe anul în curs; d) dovada/înscrisul din care să
vedere fizic și neuropsihic pentru a) cerere în care se menționează vedere fizic și neuropsihic pentru
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din
exercitarea activității pentru postul postul pentru care dorește să con- exercitarea activității pentru postul
rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin.
pentru care candidează; cureze; pentru care candidează;
sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit.
h) chitanță de plată a taxei de b) copie xerox de pe diploma h) chitanță de plată a taxei de
(1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1)
concurs; de licență și certificatul de specia- concurs;
d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006
i) copia actului de identitate în list sau primar pentru medici, medici i) copia actului de identitate în
lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătă-
termen de valabilitate. dentiști, farmaciști, respectiv adeve- termen de valabilitate.
privind reforma în domeniul sănă- ții, republicată, cu modificările ulteri-
Taxa de concurs este de 150 de rință de confirmare în gradul profesi- Taxa de concurs este de 150 de
tății, republicată, cu modificările oare;
lei. onal pentru biologi, biochimiști sau lei și se achită la casieria spitalului.
ulterioare; e) acte doveditoare pentru cal-
Documentele prevăzute la lit. chimiști; e) acte doveditoare pentru cal- Copiile de pe actele prevăzute
d), f) și g) sunt valabile trei luni și se cularea punctajului prevăzut în Ane-
c) copie a certificatului de mem- cularea punctajului prevăzut în Ane- mai sus se prezintă însoțite de do-
depun la dosar în termen de vala­ xa nr. 3 la ordin;
bru al organizației profesionale cu xa nr. 3 la ordin; cumentele originale, care se certifică
bilitate. f) cazierul judiciar;
viza pe anul în curs; f) cazierul judiciar; pentru conformitate cu originalul de
Tematica de concurs este cea g) certificat medical din care
d) dovada/înscrisul din care să g) certificat medical din care către secretariatul comisiei de con- să rezulte că este apt din punct de
pentru examenul de medic specia-
list în specialitatea postului. rezulte că nu i-a fost aplicată una din să rezulte că este apt din punct de curs, sau în copii legalizate. Docu- vedere fizic și neuropsihic pentru
Înscrierile la concurs se fac la sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. vedere fizic și neuropsihic pentru mentele prevăzute la lit. d), f) și g) exercitarea activității pentru postul
sediul unității, bd. Lacul Tei nr. 120, (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. exercitarea activității pentru postul sunt valabile trei luni și se depun la pentru care candidează;
sector 2, București, Biroul RUNOS, d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) pentru care candidează; dosar în termen de valabilitate. h) chitanță de plată a taxei de
în termen de 15 zile calendaristice lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 h) chitanță de plată a taxei de Tematica de concurs este cea concurs;
de la apariția acestui anunț, iar con- privind reforma în domeniul sănătă- concurs; pentru examenul de farmacist spe- i) copia actului de identitate în
cursul se organizează în perioada ții, republicată, cu modificările ulteri- i) copia actului de identitate în cialist în specialitatea Farmacie ge- termen de valabilitate.
cuprinsă între 31 și 90 de zile de la oare; termen de valabilitate. nerală. Taxa de concurs este de 150 de
publicarea în „Viața medicală”. Taxa de concurs este de 150 de Concursul va consta în susține-
e) acte doveditoare pentru cal- lei.
lei.
cularea punctajului prevăzut în Ane- rea următoarelor probe: proba scri- Documentele prevăzute la lit.
REPUBLICARE Documentele prevăzute la lit.
xa nr. 3 la ordin; să, proba practică. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se
SPITALUL MUNICIPAL d), f) și g) sunt valabile trei luni și se
f) cazierul judiciar; Înscrierile la concurs se fac depun la dosar în termen de vala­
RM. SĂRAT (JUDEȚUL BUZĂU) depun la dosar în termen de vala­
g) certificat medical din care la sediul unității, Compartimentul bilitate.
scoate la CONCURS bilitate.
să rezulte că este apt din punct de RUNOS, în termen de 15 zile calen- Tematica de concurs este cea
în conformitate cu prevederile Ord. Tematica de concurs este cea
vedere fizic și neuropsihic pentru pentru examenul de medic specia- daristice de la apariția acestui anunț, pentru examenul de medic specia-
m.s. nr. 869/2015, cu completările și
exercitarea activității pentru postul list în specialitatea postului. iar concursul se organizează în peri- list/primar în specialitatea postului.
modificările ulterioare, următoarele
posturi: pentru care candidează; Înscrierile la concurs se fac la oada cuprinsă între 31 și 90 de zile Înscrierile la concurs se fac la
 două posturi cu normă întrea- h) chitanță de plată a taxei de sediul unității, în termen de 15 zile de la publicarea în „Viața medicală”. sediul unității, în termen de 15 zile
gă de medic în specialitatea Medici- concurs; calendaristice de la apariția acestui În cazul în care ultima zi de înscriere calendaristice de la apariția acestui
nă internă; i) copia actului de identitate în anunț, iar concursul se organizea- coincide cu o zi nelucrătoare, can- anunț, iar concursul se organizea-
 un post cu normă întreagă de termen de valabilitate. ză în perioada cuprinsă între 31 și didații vor putea depune dosarele ză în perioada cuprinsă între 31 și
medic în specialitatea Chirurgie ge- Taxa de concurs este de 150 de 90 de zile de la publicarea în „Viața de înscriere inclusiv în prima zi lu- 90 de zile de la publicarea în „Viața
nerală; lei. medicală”. crătoare după expirarea celor 15 medicală”.

SPITALUL DE OFTALMOLOGIE ONIOPTIC CRAIOVA


angajează medic cu competențe limitate (fără rezidențiat), Angajăm pentru Clinica
Spitalul privat AS Medica absolvent al facultății de medicină cu diplomă de licență. Paltinul Sibiu
din localitatea Bucov, judeţul Prahova, Relații la telefon: 0251.416.207 sau e-mail: onixonioptic@yahoo.com și Spital Victoria
cu o policlinică multidisciplinar gândită și cu un laborator de analize
doi medici Recuperare, medicină
cu dotări de ultimă generaţie, reprezintă locul în care pacienţii pot
descoperi ce înseamnă cu adevărat un diagnostic precis, un trata- Clinică medicală cu sediul în București, fizică și balneologie
ment adecvat și o echipă de specialiști. În acest context, suntem sectorul 3, aflată în contract cu CASMB, și câte un medic în specialităţile
în căutare de Medici specialiști/primari, cu specialitatea Medicină
angajează cu contract de muncă full-time sau part-time Medicină internă, Cardiologie,
Internă, care să se alăture echipei noastre.
Oferim un salariu atractiv (2000–2500 de euro brut), un mediu de medici specialiști cardiologi Diabet, nutriţie și boli
lucru confortabil și stimulativ și o echipă profesionistă și deschisă, cu competenţă în ecografie – 2 posturi. metabolice.
care susţine învăţarea continuă.
Date de contact: tel. 0745.182.161 sau 0733.947.061, Informaţii: tel. 0766.365.821
Așteptăm C.V.-urile dumneavoastră pe adresa de e-mail
office@as-medica.ro e-mail: clinicamemento@yahoo.com
Posturi scoase la concurs
VIA�A MEDICALĂ
5 aprilie 2019 l Nr. 14
3
MINISTERUL FINANȚELOR vedere fizic și neuropsihic pentru Recuperare, medicină fizică și g) certificat medical din care Documentele prevăzute la lit.
PUBLICE exercitarea activității pentru postul balneologie; să rezulte că este apt din punct de d), f) și g) sunt valabile trei luni și se
scoate la CONCURS pentru care candidează;  un post cu normă întreagă de vedere fizic și neuropsihic pentru depun la dosar în termen de vala­
în conformitate cu prevederile Ord. h) chitanță de plată a taxei de medic în specialitatea Cardiologie; exercitarea activității pentru postul bilitate.
m.s. nr. 869/2015, cu completările concurs;  trei posturi cu normă întreagă pentru care candidează; Înscrierile la concurs se fac
și modificările ulterioare, un post cu i) copia actului de identitate în de medic în specialitatea Chirurgie h) chitanță de plată a taxei de la sediul unității din Târgoviște,
normă întreagă de medic specialist termen de valabilitate. generală; concurs; str. T. Vladimirescu nr. 1A, et. 1,
 un post cu normă întreagă de i) copia actului de identitate în camera 108, în termen de 15 zile
confirmat în specialitatea Medicina Taxa de concurs este de 150 de
medic în specialitatea Dermatove- termen de valabilitate. calendaristice de la apariția acestui
muncii din cadrul Ministerului Finan- lei.
Taxa de concurs este de 150 anunț, iar concursul se organizea-
țelor Publice. Documentele prevăzute la lit. nerologie;
de lei și se achită în contul spitalului ză în perioada cuprinsă între 31 și
Dosarul de înscriere la concurs d), f) și g) sunt valabile trei luni și se  un post cu normă întreagă de
nr.: RO47TREZ06321F330800XXXX 90 de zile de la publicarea în „Viața
va cuprinde următoarele acte: depun la dosar în termen de vala­ medic în specialitatea Diabet za-
deschis la Trezoreria municipiului medicală”.
a) cerere în care se menționează bilitate. harat, nutriție și boli metabolice; Concursul nu se va desfășura în
 un post cu normă întreagă de Moinești.
postul pentru care dorește să con- Tematica de concurs este cea condițiile stabilite mai sus, dacă prin
medic în specialitatea Epidemio­ Documentele prevăzute la lit.
cureze; pentru examenul de medic specia- reglementări sau dispoziții ale celor
logie; d), f) și g) sunt valabile trei luni și se
b) copie xerox de pe diploma list în specialitatea postului. în drept se va dispune altfel.
 un post cu normă întreagă de depun la dosar în termen de vala­
de licență și certificatul de specia- Înscrierile la concurs se fac la Relații suplimentare privind con-
medic în specialitatea Gastroentero- bilitate.
list sau primar pentru medici, medici sediul unității, în termen de 15 zile dițiile generale și specifice pentru
logie; Tematica de concurs este cea
dentiști, farmaciști, respectiv adeve- calendaristice de la apariția acestui ocuparea postului, tematica de con-
 un post cu normă întreagă de pentru examenul de medic specia-
rință de confirmare în gradul profesi- anunț, iar concursul se organizea- curs, bibliografia, locul, data și ora
list în specialitatea postului. desfășurării probelor de concurs
onal pentru biologi, biochimiști sau ză în perioada cuprinsă între 31 și medic în specialitatea Laborator ex-
Înscrierile la concurs se fac la se- se pot obține de la Compartimentul
chimiști; 90 de zile de la publicarea în „Viața plorări funcționale;
diul unității, Biroul Resurse Umane, Resurse Umane, tel.: 0245.213.308,
c) copie a certificatului de mem- medicală”.  două posturi cu normă întrea-
tel.: 0234.374.215/0234.374.219, int. 225, fax: 0245.640.487. Persoa-
bru al organizației profesionale cu gă de medic în specialitatea Medici-
int. 106, în termen de 15 zile calen- nă de contact Luminița Rădulescu,
viza pe anul în curs; REPUBLICARE nă de familie;
daristice de la apariția acestui anunț, tel.: 0245.213.308, int. 225.
 un post cu normă întreagă de
d) dovada/înscrisul din care să SPITALUL ORĂȘENESC iar concursul se organizează în peri-
medic în specialitatea Medicină de
rezulte că nu i-a fost aplicată una din „IOAN LASCĂR” COMĂNEȘTI oada cuprinsă între 31 și 90 de zile CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII
laborator;
sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (JUDEȚUL BACĂU) de la publicarea în „Viața medicală”. CĂLĂRAȘI
 două posturi cu normă întrea-
(1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. scoate la CONCURS Relații suplimentare se pot scoate la CONCURS
gă de medic în specialitatea Medici-
d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) în conformitate cu prevederile Ord. obține la Serviciul RUNOS, tel.: în conformitate cu prevederile Ord.
nă de urgență;
lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 m.s. nr. 869/2015, cu completările și 0234.374.215, int. 106. m.s. nr. 869/2015, cu completările și
 un post cu normă întreagă de
privind reforma în domeniul sănătă- modificările ulterioare, următoarele modificările ulterioare, următoarele
medic în specialitatea Medicină in-
ții, republicată, cu modificările ulteri- posturi: CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII posturi:
ternă;
oare;  un post cu normă întreagă de DÂMBOVIȚA  un post cu normă întreagă de
 un post cu normă întreagă de
e) acte doveditoare pentru cal- medic în specialitatea ATI; scoate la CONCURS medic primar confirmat în specialita-
medic în specialitatea Nefrologie;
cularea punctajului prevăzut în Ane-  un post cu normă întreagă de în conformitate cu prevederile Ord. tea Expertiză medicală a capacității
 două posturi cu normă întrea-
medic în specialitatea Boli infec­ m.s. nr. 869/2015, cu completările și de muncă la Cabinetul de Expertiză
xa nr. 3 la ordin; gă de medic în specialitatea Neuro-
modificările ulterioare, două posturi medicală și recuperarea capacității
f) cazierul judiciar; țioase; logie;
cu normă întreagă de medic primar de muncă Călărași;
g) certificat medical din care  un post cu normă întrea-  un post cu normă întreagă de
confirmat în specialitatea Expertiză  un post cu normă întreagă de
să rezulte că este apt din punct de gă de medic în specialitatea medic în specialitatea Obstetrică-gi- medic primar confirmat în specialita-
medicală a capacității de muncă la
PROMO necologie; tea Expertiză medicală a capacității
Cabinetul de Expertiză medicală nr.
 un post cu normă întreagă de de muncă la Cabinetul de Expertiză
4 și Cabinetul de Expertiză medicală
medic în specialitatea Oftalmologie; medicală și recuperarea capacității
nr. 5.
 două posturi cu normă întrea- de muncă Oltenița.
Dosarul de înscriere la concurs
gă de medic în specialitatea Ortope- Dosarul de înscriere la concurs
va cuprinde următoarele acte:
die și traumatologie; va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează
 două posturi cu normă întrea- a) cerere în care se menționează
postul pentru care dorește să con-
gă de medic în specialitatea Pedia- postul pentru care dorește să concu-
trie; cureze;
reze;
 un post cu normă întreagă de b) copie xerox de pe diploma
b) copie xerox de pe diploma de
medic în specialitatea Psihiatrie; de licență și certificatul de specia-
licență și certificatul de specialist sau
 un post cu normă întreagă list sau primar pentru medici, medici
primar pentru medici, medici dentiști,
de medic în specialitatea Radiolo- dentiști, farmaciști, respectiv adeve- farmaciști, respectiv adeverință de
gie-imagistică medicală; rință de confirmare în gradul profesi- confirmare în gradul profesional pen-
 un post cu normă întreagă onal pentru biologi, biochimiști sau tru biologi, biochimiști sau chimiști;
de medic în specialitatea Radiolo- chimiști; c) copie a certificatului de mem-
gie-imagistică medicală – Compar- c) copie a certificatului de mem- bru al organizației profesionale cu
timent CT; bru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
 un post cu normă întreagă viza pe anul în curs; d) dovada/înscrisul din care să
de medic în specialitatea Radiolo- d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una
gie-imagistică medicală – Compar- rezulte că nu i-a fost aplicată una din din sancțiunile prevăzute la art. 455
timent RMN; sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin.
 un post cu normă întreagă de (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628
medic în specialitatea Urologie. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr.
Depuneți formularul 230, prin care direcționați La concurs se pot prezenta me- lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 95/2006 privind reforma în domeniul
privind reforma în domeniul sănătă- sănătății, republicată, cu modificările
3,5% din impozitul pe venit și susțineți sănătatea dici cu drept de liberă practică, spe-
ții, republicată, cu modificările ulteri- ulterioare;
cialiști sau primari confirmați în spe-
a mii de oameni, dar și educația copiilor pe care cialitatea respectivă, rezidenți aflați oare; e) acte doveditoare pentru calcu-
îi avem în cele două centre educaționale ale în ultimul an de pregătire în speciali- e) acte doveditoare pentru cal- larea punctajului prevăzut în Anexa
nr. 3 la ordin;
cularea punctajului prevăzut în Ane-
Fundației Inovații Sociale Regina Maria. tatea în care se publică postul.
xa nr. 3 la ordin; f) cazierul judiciar;
Dosarul de înscriere la concurs
f) cazierul judiciar / declarație g) certificat medical din care să
Puteți descărca formularul de pe site-ul fundației, va cuprinde următoarele acte:
scrisă din care să rezulte că nu a rezulte că este apt din punct de ve-
a) cerere în care se menționează
www.fundatiareginamaria.ro fost condamnat penal sau nu se află dere fizic și neuropsihic pentru exer-
postul pentru care dorește să con-
în curs de cercetare penală pen- citarea activității pentru postul pentru
CUM POȚI DEPUNE FORMULARUL 230?
cureze;
tru fapte care-l fac incompatibil cu care candidează;
b) copie xerox de pe diploma
postul pentru care dorește să con- h) chitanță de plată a taxei de
de licență și certificatul de specia-
cureze; concurs;
1. Prin poștă sau direct la ghișeul ANAF – trimite list sau primar pentru medici, medici
i) copia actului de identitate în
dentiști, farmaciști, respectiv adeve- g) certificat medical din care
formularul completat, prin Poșta Română, sau termen de valabilitate.
rință de confirmare în gradul profesi- să rezulte că este apt din punct de
depune-l la ghișeul ANAF din localitatea ta de domiciliu vedere fizic și neuropsihic pentru
Taxa de concurs este de 150 de
onal pentru biologi, biochimiști sau lei.
2. Depune-l la unul dintre sediile Fundației Inovații chimiști; exercitarea activității pentru postul
Documentele prevăzute la lit. d),
Sociale Regina Maria și îl vom depune noi la ANAF c) copie a certificatului de mem- pentru care candidează;
f) și g) sunt valabile trei luni și se de-
bru al organizației profesionale cu h) chitanță de plată a taxei de
pentru tine. Punctele de colectare sunt: pun la dosar în termen de vala­bilitate.
viza pe anul în curs; concurs;
Tematica de concurs este cea
® Strada Gârlei nr. 88, sector 1, București, d) dovada/înscrisul din care să i) copia actului de identitate în pentru examenul de medic specialist/
contact 0722.209.687 (sediul administrativ) rezulte că nu i-a fost aplicată una din termen de valabilitate, certificat de primar în specialitatea postului.
sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. naștere și certificat de căsătorie; Înscrierile la concurs se fac la se-
® Strada Ion Câmpineanu nr. 23, sector 1, București, (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. j) copie de pe carnetul de muncă diul unității, str. Flacăra nr. 57-59, în
contact 0722.209.687 (Policlinica Socială) d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) și adeverință de salariat pentru ve- termen de 15 zile calendaristice de la
lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 chime în muncă, pentru perioada de
3. Depune online formularul prin intermediul serviciului după 01.01.2011.
apariția acestui anunț, iar concursul
privind reforma în domeniul sănătă- se organizează în perioada cuprinsă
ANAF, Spațiul privat virtual ții, republicată, cu modificările ulteri- Taxa de concurs este de 150 de între 31 și 90 de zile de la publicarea
oare; lei. în „Viața medicală”.
Pentru alte detalii: e) acte doveditoare pentru cal- Copiile de pe actele prevăzute Relații suplimentare se pot
cularea punctajului prevăzut în Ane- mai sus se prezintă însoțite de do- obține la sediul instituției sau la
frm@fundatiareginamaria.ro xa nr. 3 la ordin; cumentele originale, sau în copii le- tel.: 0242.315.235; 0242.318.959,
f) cazierul judiciar; galizate. int. 117.
4 VIA�A MEDICALĂ
5 aprilie 2019 l Nr. 14 Posturi scoase la concurs
SPITALUL MUNICIPAL poate obține de la Compartimentul e) acte doveditoare pentru calcu- alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. list sau primar pentru medici, medici
TURNU MĂGURELE RUNOS. larea punctajului prevăzut în Anexa (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 dentiști, farmaciști, respectiv adeve-
(JUDEȚUL TELEORMAN) Înscrierile la concurs se fac la nr. 3 la ordin; alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. rință de confirmare în gradul profesi-
scoate la CONCURS sediul unității, în termen de 15 zile f) cazierul judiciar; 95/2006 privind reforma în domeniul onal pentru biologi, biochimiști sau
în conformitate cu prevederile Ord. calendaristice de la apariția acestui g) certificat medical din care să sănătății, republicată, cu modificările chimiști;
m.s. nr. 869/2015, cu completările anunț, iar concursul se organizea- rezulte că este apt din punct de ve- ulterioare; c) copie a certificatului de mem-
și modificările ulterioare, funcția de ză în perioada cuprinsă între 31 și dere fizic și neuropsihic pentru exer- e) acte doveditoare pentru calcu- bru al organizației profesionale cu
farmacist-șef la Farmacia cu circuit 90 de zile de la publicarea în „Viața citarea activității pentru postul pentru larea punctajului prevăzut în Anexa viza pe anul în curs;
închis. medicală”. care candidează; nr. 3 la ordin; d) dovada/înscrisul din care să
Dosarul de înscriere la concurs Relații suplimentare se pot obține h) chitanță de plată a taxei de f) cazierul judiciar; rezulte că nu i-a fost aplicată una din
va cuprinde următoarele acte: la tel.: 0247.416.646, int. 120. concurs; g) certificat medical din care să sancțiunile prevăzute la art. 455 alin.
a) cerere în care se menționează i) copia actului de identitate în rezulte că este apt din punct de ve- (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit.
funcția pentru care dorește să candi- SPITALUL JUDEȚEAN termen de valabilitate. dere fizic și neuropsihic pentru exer- d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1)
deze; DE URGENȚĂ VÂLCEA Taxa de concurs este de 150 de citarea activității pentru postul pentru lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006
b) copie xerox de pe diploma de scoate la CONCURS lei. care candidează; privind reforma în domeniul sănătă-
licență și certificatul de specialist sau în conformitate cu prevederile Ord. Documentele prevăzute la lit. d), h) chitanță de plată a taxei de ții, republicată, cu modificările ulteri-
primar; m.s. nr. 869/2015, cu completările și f) și g) sunt valabile trei luni și se de- concurs; oare;
c) copie a certificatului de mem- modificările ulterioare, următoarele pun la dosar în termen de vala­bilitate. i) copia actului de identitate în e) acte doveditoare pentru cal-
bru al organizației profesionale cu posturi: Tematica de concurs este cea termen de valabilitate;
viza pe anul în curs;  un post cu normă întreagă de cularea punctajului prevăzut în Ane-
pentru examenul de medic specialist j) copia certificatului de naștere, xa nr. 3 la ordin;
d) dovada/înscrisul din care să medic specialist confirmat în specia- în specialitatea postului și este afișa- certificatului de căsătorie (dacă este
rezulte că nu i-a fost aplicată una litatea Pediatrie la Secția Pediatrie; f) cazierul judiciar în original;
tă pe site-ul spitalului. cazul). g) certificat medical (tip A5) din
din sancțiunile prevăzute la art. 455  un post cu normă întreagă de Înscrierile la concurs se fac la Taxa de concurs este de 150 de
alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. medic primar confirmat în specialita- care să rezulte că este apt din punct
sediul unității, Serviciul RUJC, în ter- lei și se achită la casieria spitalului.
(1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 tea Psihiatrie la Centrul de Sănătate de vedere fizic și neuropsihic pentru
men de 15 zile calendaristice de la Documentele prevăzute la lit. d),
alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. Mintală; exercitarea activității pentru postul
apariția acestui anunț, iar concursul f) și g) sunt valabile trei luni și se de-
95/2006 privind reforma în domeniul  un post cu normă întreagă de pentru care candidează;
se organizează în perioada cuprinsă pun la dosar în termen de vala­bilitate.
sănătății, republicată, cu modificările medic specialist confirmat în speci- h) chitanță de plată a taxei de
între 31 și 90 de zile de la publicarea Tematica de concurs este cea
ulterioare; alitatea Radiologie-imagistică medi- concurs;
în „Viața medicală”. pentru examenul de medic specialist
e) acte doveditoare pentru calcu- cală cu competență în CT pentru La- i) copia actului de identitate în
Relații suplimentare se pot obține în specialitatea postului.
larea punctajului prevăzut în Anexa boratorul de Radiologie și imagistică termen de valabilitate.
la tel.: 0250.748.001, int. 3269. Înscrierile la concurs se fac la
nr. 3 la ordin; medicală; Taxa de concurs este de 150 de
sediul unității, str. Spitalului nr. 10, în
f) cazierul judiciar;  un post cu normă întreagă de lei.
SPITALUL MUNICIPAL BRAD termen de 15 zile calendaristice de la
g) certificat medical din care să medic specialist confirmat în specia- Documentele prevăzute la lit.
(JUDEȚUL HUNEDOARA) apariția acestui anunț, iar concursul
rezulte că este apt din punct de ve- litatea Anestezie și terapie intensivă d), f) și g) sunt valabile trei luni și se
scoate la CONCURS se organizează în perioada cuprinsă
dere fizic și neuropsihic pentru exer- la Secția ATI. depun la dosar în termen de vala-
citarea activității pentru postul pentru în conformitate cu prevederile Ord. între 31 și 90 de zile de la publicarea
Dosarul de înscriere la concurs bilitate. Celelalte documente vor fi
care candidează; va cuprinde următoarele acte: m.s. nr. 869/2015, cu completările în „Viața medicală”.
și modificările ulterioare, un post cu Relații suplimentare se pot ob- prezentate și în original în vederea
h) chitanță de plată a taxei de a) cerere în care se menționează verificării conformității copiilor cu
concurs; postul pentru care dorește să concu- normă întreagă de medic specialist ține la Biroul RUNOS sau la tel.:
confirmat în specialitatea Medicină 0254.611.600, int. 226. acestea.
i) copia actului de identitate în reze; Tematica de concurs este cea
termen de valabilitate. b) copie xerox de pe diploma de internă la Secția Medicină internă.
Dosarul de înscriere la concurs SPITALUL CLINIC DE pentru examenul de medic specia-
Taxa de concurs este de 150 de licență și certificatul de specialist sau
va cuprinde următoarele acte: NEFROLOGIE „DR. CAROL list în specialitatea postului, afișată
lei. primar pentru medici, medici dentiști,
a) cerere în care se menționează DAVILA” BUCUREȘTI pe site-ul Ministerului Sănătății, la
Documentele prevăzute la lit. d), farmaciști, respectiv adeverință de
postul pentru care dorește să concu- scoate la CONCURS sediul și pe site-ul spitalului.
f) și g) sunt valabile trei luni și se de- confirmare în gradul profesional pen-
reze; în conformitate cu prevederile Ord. Probele de concurs sunt: proba
pun la dosar în termen de valabilitate. tru biologi, biochimiști sau chimiști;
La concurs se pot înscrie numai c) copie a certificatului de mem- b) copie xerox de pe diploma de m.s. nr. 869/2015, cu completările scrisă, proba clinică sau practică,
candidații care au obținut minimum bru al organizației profesionale cu licență și certificatul de specialist sau și modificările ulterioare, un post cu analiza și evaluarea activității profe-
două puncte din cele prevăzute la viza pe anul în curs; primar pentru medici, medici dentiști, normă întreagă de medic specialist sionale și științifice.
pct. 9 din Anexa nr. 3 la ordin. d) dovada/înscrisul din care să farmaciști, respectiv adeverință de confirmat în specialitatea ATI la Sec- Înscrierile la concurs se fac la
La concurs se pot prezenta far- rezulte că nu i-a fost aplicată una confirmare în gradul profesional pen- ția clinică ATI. sediul unității, în termen de 15 zile
maciști cu minimum 2 ani experiență din sancțiunile prevăzute la art. 455 tru biologi, biochimiști sau chimiști; Dosarul de înscriere la concurs calendaristice de la apariția acestui
profesională. alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. c) copie a certificatului de mem- va cuprinde următoarele acte: anunț, iar concursul se organizea-
Pentru proba scrisă un subiect (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 bru al organizației profesionale cu a) cerere în care se menționează ză în perioada cuprinsă între 31 și
va fi din legislația sanitară (Legea nr. alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. viza pe anul în curs; postul pentru care dorește să con- 90 de zile de la publicarea în „Viața
95/2006). 95/2006 privind reforma în domeniul d) dovada/înscrisul din care să cureze; medicală”.
Tematica de concurs este afi- sănătății, republicată, cu modificările rezulte că nu i-a fost aplicată una b) copie xerox de pe diploma Relații suplimentare se pot obți-
șată pe site-ul spitalului sau se ulterioare; din sancțiunile prevăzute la art. 455 de licență și certificatul de specia- ne la tel.: 021.318.91.84, int. 193.
PROMO

ALPHA CLINIC, situată în Oltenița, Călărași, reprezintă o rețea medicală formată din:
• Centrul medical cu specializări multiple: Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, Cardiologie, Urologie,
Pneumologie, Oftalmologie, ORL, Endocrinologie, Recuperare medicală;
• Centrul de diagnostic cu laborator propriu de analize, Computer Tomograf și Radiologie digitală;
• Spitalul de boli cronice.
Această continuă dezvoltare ne determină să ne mărim echipa și să acoperim adresabilitatea foarte
mare a numărului de pacienți. Dorim să angajăm medici specialiști cu normă întreagă/jumătate de normă
pentru următoarele specialități medicale:
1. Medicină internă;
2. Neurologie;
3. Medicină de laborator.
Cerințe:
- certificat de membru al Colegiului Medicilor și asigurare malpraxis valabile;
- disponibilitate pentru contract cu CAS, cât și în regim privat;
- bune abilități de organizare și planificare, comunicare și relaționare cu pacienții.
Noi oferim:
- salariu foarte atractiv, între 2.000 și 5.000 de euro;
- angajare cu normă întreagă (funcție de bază) sau jumătate de normă – cu contract individual de
muncă, PFI sau SRL;
- posibilitatea decontării transportului;
- echipament medical de ultimă generație și management performant.

Așteptăm cu interes CV-urile dumneavoastră la adresele de e-mail:


office@alphaclinic.ro sau dan.jalba@alphaclinic.ro
Alpha Clinic
str. Argeșului nr. 123, Oltenița, jud. Călărași
+40.754.042.298/ +40.732.098.362
www.alphaclinic.ro
VIA�A MEDICALĂ
Special 9

ujba binelui
5 aprilie 2019 l Nr. 14

Grupaj
realizat de
Bianca
Pânzaru

ÎN MEDICINĂ NU E LOC DE PANICĂ


filul misiu-
hirurgicale,
nimic. Sunt
dar trebuie
ctivitate în
bile, așa că Interviu cu asist. med. Iulian Sîrbu
xemplu, în
publica Bu- Iulian Sîrbu este voluntar la Crucea Roșie din anul 2005, iar din 2009 este asistent medical
tot ce ne-a
v CT și ra-
generalist. A început colaborarea cu MSF în 2017, sub egida căreia a participat la trei misiuni
r, bancă de în Sudanul de Sud, Iordania și Republica Democrată Congo. În paralel, a efectuat alte două
l MSF este misiuni, independent de MSF, în Irak și Argentina. În prezent, locuiește într-un sat din judeţul
nom indife-
timp de cel
Gorj și își caută un loc de muncă.

ersonalului pacientului fără decizi tu la faţa locului, fie te con- copiilor malnutriţi cu vârsta între mai strânsă cu rădăcinile. Mi se
posibilităţi. Așa sulţi cu coordonatorul medical și șase luni și cinci ani le măsuram pare ciudat, pentru că avem mult
colaborea- cum organizaţia hotărâţi împreună. circumferinţa superioară a bra- personal medical care lucrează în
are are atât MSF a identifi- Cât de importantă este comuni- ţului și, în funcţie de rezultat, le străinătate, dar când vine vorba
tea pozitivă cat anumite gru- tatea? suplimentam hrana cu alimente de o organizaţie de acest fel, fac
să înţelegi puri-ţintă priori- Au fost momente când, în colabo- terapeutice. un pas înapoi. Cred că unul dintre
ra lui. Deși Ce a cântărit în decizia dv. de a tare, cred că se poate și la noi. rare cu farmaciști, am trimis an- V-aţi confruntat cu bariere motive ar fi lipsa informaţiei. Nu
personalul face parte din organizaţia MSF? Cum sunt stabilite aceste gru- tiretrovirale unui grup de victime lingvistice în activitatea dv.? știu câţi români au auzit de MSF.
ce privește Îmi place să lucrez pentru oameni puri? ce au fost agresate sexual, la 100 Cum le-aţi depășit? Poate și considerentele ce ţin de fa-
ești înţeles care au aceleași valori ca ale mele. De exemplu, copiii cu vârsta de de km de unitatea noastră, prin- Nu ești niciodată singur faţă în faţă milie influenţează această decizie.
zitivul sur- Consider că în domeniul medical până în cinci ani și femeile repre- tr-un gardian al spitalului, care a cu un pacient. Întotdeauna este cu Depinde mult și de stilul de viaţă,
cu persona- trebuie să existe o etică riguroasă, zintă un grup-ţintă. Se acordă o mers până acolo pe jos pentru că tine un membru al staffului local sunt oameni care doar asta fac –
astfel încât pacienţii să fie trataţi atenţie deosebită femeilor, în spe- era aproape imposibil de ajuns cu care vorbește limba engle- merg din misiune în misiune. Cei
tul de nesi- corespunzător indiferent de sta- cial la vârsta procreării. Dacă într-o mașina. În astfel de situaţii, spriji- ză și limba de acolo. care vor să participe trebuie
tutul social și financiar, ceea ce nu comunitate aproape toţi oamenii nul comunităţii e foarte important. Nu suntem puţini să înţeleagă mai întâi ce
Marele merit
ori incerti- am văzut întotdeauna în sistemul ar avea nevoie de noi, au întâietate Comunitatea trebuie să înţeleagă în astfel de situ- îţi poate oferi această
odă de tra- public de sănătate. Am considerat femeile și victimele agresiunilor – cine ești, de ce ești acolo, cum le aţii. În Iorda-
al MSF experienţă.
mite cazuri. că MSF nu face niciun fel de di- este că a redus Ce abilităţi trebuie
ntegritatea ferenţiere de acest fel, ceea ce s-a medicina cu tot ce să aibă un asistent
gur, poţi fi dovedit a fi adevărat. înseamnă ea la câteva medical pentru a
ă unele mi- Cum a început colaborarea cu ghiduri clinice face faţă misiunilor
n profesie și MSF? accesibile aproape MSF?
Nu m-am gândit niciodată că voi Sunt anumite calităţi de
oricui.
pleca în afara ţării să ofer asisten- ordin uman. Să fii deschis
ă ţă medicală. Auzisem de MSF încă către un mediu multicultural,
i de când eram voluntar la Crucea pentru că va trebui să te adaptezi
Roșie, însă știam că una dintre con- anumitor situaţii. Să fii respon-
c la care ar diţiile de bază ale organizaţiei era sabil, diplomat, să nu ai orgoliu,
al echipei? să ai minimum doi ani experienţă pentru că de multe ori vei fi într-o
riscul unui în muncă și cunoștinţe medii de poziţie în care trebuie să coordo-
ori aviatic, limba engleză și limba franceză. În nezi o echipă medicală. Trebuie să
fost riscuri cazul meu, lipsa cunoștinţelor de Camera de primiri urgenţe a fii mereu dispus să înveţi de la alţii.
fost foarte limba franceză mă dezavantaja. În spitalului din Kigulube, Republica Un sfat pentru cei care vor să se
situaţia de 2016, am aplicat hotărât, iar cola- Democrată Congo înscrie ca voluntari în astfel de
acă nu faci borarea a început în ianuarie 2017, misiuni?
zis – depla- în prima misiune din cadrul MSF – armate sau domestice. Prioritatea poţi oferi ajutor și Să își urmeze instinctele și să își
ul singur în în Sudanul de Sud. este acordată civililor, pentru că cum te poate ajuta găsească motivaţia. Să se gândeas-
nu se poate Care este rolul asistentului până la urmă noi eram la dispoziţia și ea. Nu de puţine că foarte bine la scop. A oferi cuiva
fi riscul de medical în astfel de misiuni? celor care erau victime ale diferite- ori am apelat la o șansă la mai bine este un lucru
a pot fi ușor Depinde foarte mult de misiune. În lor violenţe. sprijinul localnici- extraordinar, iar MSF asta face.
Sudanul de Sud ofeream servicii de Au existat momente de panică? lor pentru a scoate De multe ori ai responsabilitatea
aceste mi- asistenţă medicală comunitară – Nu ai timp de așa ceva, trebuie să te o mașină din noroi de a coordona și de a împărtăși din
am recrutat și am format o echipă concentrezi pe ce ai de făcut. Cred sau pentru a ne cunoștinţele tale. Alteori, cu apă
ă, personal de community healthcare workers. că viaţa te pregătește pentru astfel caza peste noapte potabilă și săpun, poţi preveni o se-
multe, iar În urma cursurilor de formare, de situaţii. Dacă până atunci nu ai atunci când ne de- rie de maladii transmisibile într-o
iza și pen- participanţii puteau să trateze ieșit din zona de confort, va fi greu. plasam de la unită- comunitate, fără a avea nevoie de
r de acasă. afecţiuni precum diareea acută și Experienţa personală contribuie ţile MSF. antibiotice.
olerant și ai malaria. Au dobândit niște noţiuni mult. Cum este privit sprijinul MSF? nia aveam un translator ce tradu- Ce aţi apreciat mai mult când
upă o misi- de bază astfel încât să se descurce Poate că pe mine mă vedeau pen- cea conversaţiile pe care le aveam v-aţi întors din misiuni?
meni deose- singuri în comunităţile lor. În Ior- Pe cine iei în barcă tru prima dată în viaţa lor. Însă cu colegii mei. Faptul că la noi în ţară ești la un clic
comunic și dania am coordonat de la distanţă tricourile cu logoul MSF, mașinile distanţă de a-ţi comanda orice. Pe
activitatea a trei spitale din Siria Aţi fost nevoit să faceţi faţă unor inscripţionate nu le vedeau pentru Românii și voluntariatul când acolo, dacă nu găseam ceva
pre cel mai sprijinite de MSF. Acolo ofeream situaţii-limită? prima dată, ei știau despre ce este pe piaţa locală, trebuia să iau legă-
v. cu MSF, suport logistic, traininguri prin Erau momente când trebuia să vorba. Noi ne întâlneam cu liderii Aţi mai cunoscut români în tura cu un coleg care se afla în capi-
Skype și aveam o reţea de teleme- iau decizii grele atât din punct de acestor comunităţi, aveam o discu- cadrul proiectului? tala ţării respective, să îmi trimită
ă îţi faci va- dicină prin care colaboram cu me- vedere medical, cât și uman. Am ţie și apoi ne apucam de lucru. Le Asistenţi medicali nu am mai în- acel lucru. Am apreciat mai mult
nd că lași în dicii. Cea de-a treia misiune a fost ajuns cu o barcă de o capacitate de explicam care este exact rolul nos- tâlnit. Refuz să cred că aș fi singu- lucrurile banale de zi cu zi.
... totul. În în Republica Democrată Congo. 12 persoane la 100 de km de spita- tru acolo, pentru că oamenii au tot rul asistent român voluntar MSF. Aţi mai participat și la alte misi-
vei întoarce Cum diferă asistenţa medicală de lul MSF. La un moment dat, aceas- felul de așteptări. Odată ce văd ma- Am întâlnit doi medici români uni, în afară de cele MSF?
acasă de cea din misiunile MSF? ta s-a umplut și mai erau mulţi alţi șinile sau dacă observă că ai un te- la un eveniment din București. Prima mea misiune în afara ţării
espre viaţă Este foarte important ca membrii pacienţi pe mal. Atunci a trebuit lefon, spre exemplu, localnicii vor În Amman am cunoscut o colegă a fost în Irak pentru vreme de un
Acum cu ce echipei medicale, dar nu numai, să decid cu cine plec spre spital, avea tot felul de cerinţe, pentru că psiholog, iar în Sudanul de Sud am an în 2010, iar în 2011 m-am întors
să urmeze niște proceduri simple, având de ales între un pacient de ei consideră că ai bani. Într-un fel avut un coleg inginer. Știu că mai pentru câteva luni. Lucram într-o
erit o nouă clare. Consider că actul medical nu 70 de ani care suferea de Kala Azar, foarte politicos îţi vor cere lucruri. sunt ingineri, administratori ro- bază militară americană și ofe-
ce mă ocup trebuie să fie condiţionat de posi- o boală tropicală, sau o mamă cu un Ce vi s-a cerut? mâni în MSF. ream servicii de medicina muncii
lucrez la bilităţile financiare și de statutul copil subnutrit. Ţi se cere mâncare, de exemplu. De ce refuză medicii, asistenţii să împreună cu un doctor român. Tot
de Urgen- social al pacientului. Din păcate, Ce aţi decis? Atât ca reprezentant al organizaţi- participe la astfel de proiecte? în 2011, am mai participat alături
pe care o în România, medicina este condi- Decizia de atunci a fost să luăm în ei, cât și ţie personal. Atunci oferim De regulă, românii au un simţ al de Marius Roca și sub îndrumarea
e chirurgie ţionată de aceste lucruri, iar asta barca respectivă mama și copilul. explicaţii despre care este scopul proprietăţii foarte dezvoltat, un dr. Gabriel Panait la o expediţie
duce la un tratament inechitabil al De regulă, în funcţie de situaţie, fie nostru acolo exact. Spre exemplu, dor de casă puternic și o relaţie medicală în Argentina.
10 Inedit VIA�A MEDICALĂ

Biochimia
5 aprilie 2019 l Nr. 14
Grupaj realizat de
Dragostea este unul dr. Cornelia Paraschiv

dintre comportamentele
cele mai studiate, cele
mai răspândite, dar și

dragostei
cel mai puţin înţelese.
Beneficiile nete pentru
sănătate pot fi umbrite
doar de riscurile
sindromului de sevraj.

E
xistă motive serioase de urotransmiţător al stării de bine.
a suspecta că dragostea Două dintre regiunile cerebrale
romantică este menţinu- care au prezentat activitate în
tă în viaţă de ceva funda- scanările fIRM au fost corpul
mental pentru natura noastră bio- postero-dorsal al nucleului
logică”, declara Richard Schwartz, caudat, o regiune asociată
profesor asociat de psihiatrie la cu detectarea și așteptarea
Harvard Medical School (HMS) și recompenselor și cu integra-
consultant al spitalelor McLean și rea experienţelor senzoriale
Massachusetts General (MGH), el în comportamentul social,
însuși îndrăgostit de patru decenii și zona tegmentală ventrală,
de Jaqueline Olds, partenera sa de asociată cu plăcerea, atenţia
cercetare. Dragostea este o funcţie concentrată și cu motivaţia de a
mintală complexă, care interacţio- urmări și de a obţine recompense. celelalte structuri care contribuie motivaţia și tânjirea după cel drag.
nează cu alte procese, precum me- Suprafaţa tegmentală ventrală la circuitul de recompensă, amig- Simultan cu creșterea nivelului de
moria, atenţia, percepţia, gustul și face parte din circuitul de recom- dala, hipocampul și cortexul pre- cortizol scade nivelul de serotoni-
raţionamentul. A fost distilată în Mulţi cercetători, în principal psi- pensare al creierului, este activă frontal sunt deosebit de sensibile la nă. Interesant este faptul că per-
trei componente: dorinţa sexuală, hologi, au stabilit caracteristicile soanele care suferă de tulburare
atracţia (în sensul de gândire ob- impulsive și motivaţionale ale dra- obsesiv-compulsivă au, de aseme-
sursa: http://sitn.hms.harvard.edu/flash/2017/love-actually-science-behind-lust-attraction-

sesivă la partener și nivel crescut gostei, care sunt similare cu cele ale nea, niveluri scăzute de serotonină,
de energie) și atașamentul. Aceste dependenţei de droguri. determinând oamenii de știinţă să
trei repertorii comportamentale speculeze că acest fapt stă la baza
se bazează pe sisteme din creier în Ne recompensăm cu dragoste stării de surescitare, a ideaţiei obse-
mare parte distincte, dar interde- „În cel mai bun caz, [dragos- sive, a anxietăţii și a sentimentului
pendente și care interacţionează tea] este o dependenţă minunată. de „îndrăgostit nebunește” care ca-
în moduri specifice pentru a or- În cel mai rău caz, duce la depresie, racterizează etapele de început ale
chestra reproducerea, folosind atât sinucidere și chiar crimă”, declara iubirii.
hormoni, cât și monoamine. Testo- Helen Fischer, un cunoscut antro- În plus, când suntem implicaţi
steronul și estrogenul sunt corelaţi polog și biolog. „Studiile noastre de în dragostea romantică, mecanis-
cu dorinţa sexuală, cu voluptatea; scanare a creierului arată că, atunci mul neuronal responsabil pentru
dopamina, norepinefrina și sero- când o persoană este îndrăgostită, evaluarea critică, inclusiv a celor
companionship/

tonina sunt asociate atracţiei; iar manifestă activitate în aceleași re- cu care suntem implicaţi în mod ro-
oxitocina și vasopresina mediază giuni ale creierului care devin acti- mantic, este inhibat. „Aceasta este
atașamentul. Hipotalamusul joacă ve atunci când cineva este depen- baza neuronală pentru vechea zica-
un rol important în acest proces de dent de cocaină și de alte droguri”, a în toate comportamentele de bază, (și întăresc) comportamentul care lă – dragostea este oarbă”, a explicat
dorinţă sexuală, stimulând produc- continuat ea. În 2005, Helen Fisher cum ar fi foamea, setea, sexul și induce plăcere, cum ar fi sexul, con- Richard Schwartz.
ţia hormonilor sexuali (testosteron a publicat un studiu inedit care a in- somnul, și este, de asemenea, ac- sumul de alimente și de droguri.
și estrogen) din testicule și ovare. clus primele imagini de rezonanţă tivă în dragoste (Acevedo et al.,
magnetică funcţională (fIRM) ale 2012). În plus, reglează dependenţa Chimia iubirii romantice
creierului indivizilor îndrăgostiţi. de cocaină sau de alte medicamen- Profesorul Richard
Echipa ei a analizat 2.500 de sca- te (Grieder et al., 2014) și are legă- Schwartz spune că nivelul
nări ale creierului unor persoane turi puternice cu porţiunea posteri- de cortizol, hormonul de
care au vizionat fotografii ale celor oară a cortexului cingulat anterior, stres, crește în fazele de
pe care îi iubeau și le-au comparat care este, de asemenea, legată de început ale dragostei
cu scanările efectuate atunci când percepţia durerii, în timp ce o parte romantice similar ni-
subiecţii se uitau la pozele unor a sa mai anterioară este implicată velului de dopamină,
cunoscuţi. La vederea imaginilor în emoţii (Kobayashi, 2011). Acest componenta centrală
persoanelor iubite, creierul partici- circuit de recompensare dopami- a sistemului de recom-
panţilor devenea activ în regiunile nergic, care se leagă de nucleul pensare a creierului,
implicate în producerea și distri- accumbens, este considerat a fi o cea care dă îndrăgos-
buţia dopaminei, așa-numitul ne- reţea neuronală primitivă. Dintre titului atenţia, energia,

Au trăit fericiţi
până la adânci bătrâneţi?
au șanse de a trăi mai mult, au mai Cei care tocmai se îndrăgostiseră lui, făcând cuplurile să se dorească
puţine accidente vasculare cere- aveau activitate într-o regiune a tot mai intens. Numai acest fapt,
brale și infarcturi miocardice, sunt creierului asociată cu anxietatea, a spus ea, ar putea fi de ajuns pen-
mai puţin deprimate și au rate mai în timp ce la îndrăgostiţii de lungă tru a reînvia iubirea pasională în
mari de supravieţuire în caz de in- durată exista activitate în regiunile cupluri.
tervenţii chirurgicale majore și de creierului legate de calm și supri- Partenerii ar trebui, spune ea,
cancer. Vasopresina este legată de marea durerii”, a spus Fischer. să își menţină mereu curiozitatea
Dacă dragostea durează, avalanșa de emoţii se calmează comportamentul care produce re- Este posibilă reaprinderea trează, să nu facă prezumţii despre
laţii pe termen lung, monogame. pasiunii în cuplu? „Noi îl numim celălalt, să-și exercite compasiunea
într-un an sau doi, timp în care cresc nivelurile altor
Însă un studiu realizat în 2011 fenomenul de rugină. Cuplurile și aprecierea, în loc să fie critici și
hormoni. de Helen Fischer și colaboratorii renunţă de obicei la sex, nu mai să emită judecăţi de valoare. Rela-

N ivelurile cortizolului și ale


serotoninei revin la normal
în primii doi ani de dragoste, însă
alăptării, dar și în timpul orgasmu-
lui și prin contactul piele-pe-piele.
Contribuie la cimentarea relaţiei
săi constata că este posibil să fii
îndrăgostit „nebunește” și după
decenii de căsătorie. „Am scanat
sunt îndrăgostite și, de multe ori,
din motive întemeiate: serviciu,
copii, părinte bolnav. Dar acel tip
ţiile apropiate, mai mult decât ba-
nii sau faima, sunt ceea ce îi ţine pe
oameni fericiţi pe toată durata vie-
crește nivelul celor doi hormoni ai între parteneri pe măsură ce inti- oameni care erau îndrăgostiţi pe de iubire poate fi reintrodus”, este ţii lor, a arătat un studiu efectuat de
atașamentului, vasopresina și oxi- mitatea este mai intensă, la sen- termen lung. Acești bărbaţi și fe- de părere Jacqueline Olds, speci- cercetătorii de la Harvard. Aceste
tocina. Oxitocina sau hormonul timentul de securitate, de calm și mei erau căsătoriţi, în medie, de 21 alist în terapia de cuplu. O soluţie, legături au efect protector, ajută
răsfăţului (cuddling) este un neu- atașament profund. Crește funcţia de ani, dar au demonstrat aceeași spune cercetătoarea americană, la întârzierea declinului mintal și
rotransmiţător asociat cu o formă imună și conferă beneficiile pen- activitate în sistemul de recom- este activitatea sexuală, care crește fizic și sunt predictori mai buni ai
de iubire mai caldă și mai matură. tru sănătate identificate în cazul pensare identificată la cei recent nivelul de oxitocină și poate activa vieţii lungi și fericite decât clasa
Este eliberat în sarcină, în perioada cuplurilor căsătorite, care, astfel, îndrăgostiţi, cu o singură excepţie. circuitul de recompense al creieru- socială, IQ-ul sau chiar genele.
Interviu 11
VIA�A MEDICALĂ
5 aprilie 2019 l Nr. 14

PROTONOTERAPIA,
de la vis la realitate
Realizarea unui centru pentru terapie cu protoni la București este un demers care atrage după sine mult mai multe
acţiuni și investiţii decât și-ar putea închipui un neiniţiat. Sumele vehiculate sunt de ordinul sutelor de milioane de
euro doar pentru construcţie, dar de aici până la intrarea lui în funcţiune mai este cale lungă. Prof. dr. Ion-Christian
Chiricuţă a încercat, pe parcursul a trei episoade, la care se adaugă și acesta, al patrulea, să explice care sunt
principiile de bază ale terapiei cu protoni în raport cu terapia cu fotoni, realizată cu acceleratoare liniare, prezentând
totodată avantajele și dezavantajele fiecărui tip de radioterapie.
Dan Dumitru Mihalache

Cum vi se pare decizia de a realiza Sistemele compacte reduc


un centru de radioterapie cu pro- mult costurile Braţ A
toni la București?
Este o decizie importantă și în con- Care credeţi că ar fi varianta op- DVH Toxicitate Cost eficienţă
(histograma doză-volum)

cordanţă cu eforturile făcute și de timă în protonoterapie? Centre Terapie cu fotoni


alte state europene în acest sens. mari care să trateze pacienţii cu Plan „cu
Comparaţie sau terapie cu
fotoni”
Norvegia, de exemplu, și-a planifi- miile sau centre mai mici, com- protoni
cat, într-o primă etapă, două astfel pacte?
de centre, cărora se pare că le vor În ultimul deceniu a avut loc un Informaţie
Container de date
urma alte trei. Conceptul norve- schimb de atitudine faţă de inves- clinică
gian este de a avea un centru la un tiţiile în centre mari de protono-
milion de locuitori. Un concept ase- terapie cu mai multe terminale, Plan „cu
mănător este și în Belgia, în care se ce pot trata peste 1.000 sau 2.000 protoni”
preconizează construirea a două de pacienţi oncologici pe an. Braţ C
DVH Toxicitate Cost eficienţă
centre de protonoterapie. Olanda Figura 1 ilustrează acest trend, ra-
are și ea deja centre de protono- portat la costurile mai reduse ale
terapie, plus, în curs de finalizare, noilor concepte cu aparate com- Braţ B

primul centru din Europa de edu- pacte, cu maximum două termi- Sursa: Cheng et al./Radiotherapy and Oncology

caţie pentru această nouă metodă nale, unul pentru cercetare și unul Fig. 3 – O vizualizare a sistemului de „conducte” constând din trei braţe principale
terapeutică. pentru tratamentul pacienţilor. Se
O problemă pentru noul centru ar poate observa cum preţul redus al cu numărul aproape dublu ce sunt succesul primei terapii cu protoni. La început erau foarte deschi-
putea fi și personalul care trebuie acestor sisteme compacte le face iradiaţi cu un accelerator liniar. Nu Există studii care dovedesc acest se unei astfel de iradieri, dar,
să deservească noile echipamen- mult mai atractive în comparaţie trebuie uitat că astăzi pe glob încă lucru? din cauza costului încă ridicat,
te. Pregătește România astfel de cu instalaţiile din prima etapă de sunt mai mulţi pacienţi iradiaţi cu În ultimul an a fost publicată o lu- și-au schimbat atitudinea și ela-
specialiști? dezvoltare a protonoterapiei. În aparate de Cobalt 60, urmate ca nu- crare de maximă importanţă – ra- nul le-a mai scăzut. Sigur că în
măr de cei iradiaţi cu acceleratoare portul Consorţiului Registrului (An cadrul iradierilor cu un sistem
De la un produs secundar al cercetării la o modalitate integrată de tratament liniare. Update From the Pediatric Proton compact costurile unui astfel de
„Dispozitivele de tratament prin protonoterapie evoluează de la...” Nu trebuie uitate nici indicaţiile. Consortium Registry. Frontiers in tratament au fost mult reduse.
Desigur. Sunt recomandări bine Oncology, 2018) – ce include pen- Actualmente se fac eforturi de
Dispozitiv Dispozitiv
Un produs secundar, derivat stabilite legat de tipurile de tumori tru prima dată toţi copiii trataţi cu optimizare a indicaţiei pentru
dedicat, de încorporat
sine stătător
maligne la copii și adulţi care pot fi protonoterapie în Statele Unite, anumite situaţii clinice în care
Dispozitiv
Spital tratate cu protonoterapie (fig. 2). pentru care este raportată evoluţia protonoterapia aduce acel ceva
de cercetare
fizico-nucleară,
după terminarea terapiei iniţiale. în plus, fie printr-un bun control
Copiii și adolescenţii, Este vorba de 1.850 de pacienţi tumoral, fie prin efecte secunda-
Echipament de Echipament Echipament de principalii beneficiari trataţi între octombrie 2012 și sep- re reduse, astfel încât să devină
~100 mil. euro de ~ 60 mil. euro ~25 mil. euro tembrie 2017. Tumorile cerebrale avantajoasă faţă de iradierea cu
PT văzut ca o modalitate adiţională la soluţiile Poate fi combinată protonotera- au reprezentat 61% din cele tratate, acceleratorul liniar.
medicale disponibile
Sursa: Tom Depuydt, ParTICLe proton therapy, UZ Leuven
pia cu chimioterapia? iar restul de 39% au fost sarcoame Cum vedeţi viitorul protono­
Fig. 1 – Etapele reducerii costurilor pentru un centru de protonoterapie Sunt în curs de finalizare mai multe de părţi moi și limfom Hodgkin. terapiei?
de la complex la compact studii randomizate, care încearcă Acești pacienţi au deja o suprave- Drumul protonoterapiei are un sin-
să dovedească avantajul radiotera- ghere minimă și maximă de 1,5, gur sens, întoarcere nu există. Este
Din păcate, mulţi medici români prezent este o mare concurenţă în- piei cu protoni la diferite stadii ale respectiv 4,6 ani. Datele ce vor fi drumul corect. Raţiunea aplicării
radioterapeuţi, un număr deloc de tre cele câteva firme care oferă „la tumorilor și la diferite combinaţii furnizate de această statistică vor fi este corectă, și anume vindecare
neglijat, au plecat să lucreze în stră- cheie” astfel de centre, dar și edu- cu o chimioterapie de sensibilizare. de mare importanţă pentru perioa- fără efecte secundare. Felul cum
inătate. Mulţi fizicieni medicali au caţia personalului medical și tehnic În 2017 au fost publicate 629 de ar- da ce va urma. acest lucru trebuie implementat în
plecat gata educaţi și au fost imedi- necesar. ticole referitoare la protonoterapie, rutina clinică este arătat de studiul
at asimilaţi în ţările în care au emi- Câţi pacienţi poate trata un ase- iar alte 160 de trialuri clinice sunt Închiderea unor centre efectuat la MAASTRO Clinic de la
grat. Înapoi nu a venit mai nimeni... menea centru compact? în curs de desfășurare și finalizare. de protonoterapie în Statele Maastricht, Olanda (fig. 3).
poate doar eu. Educaţia fizicienilor Se poate ajunge până la 300 de pa- În ţările europene, scopul imple- Unite În numărul anterior am descris
în cadrul facultăţilor de fizică din cienţi pe an. Măsurile de control mentării acestui tip de radioterapie acest concept aplicat în cazul tumo-
Romania, pe profilul radioterapie, al calităţii radioterapiei aplicate, este în primul rând pentru copiii și Aveţi cunoștinţă de centre care rilor sferei ORL, dar el a fost dezvol-
lasă mult de dorit acum. Asisten- precizia unei astfel de iradieri și du- adolescenţii cu tumori maligne. La s-au închis din lipsă de pacienţi? tat de grupul condus de Q. Cheng și
ţii medicali în radioterapie sunt rata ceva mai lungă a procedurilor acești pacienţi, marele său avantaj În Statele Unite sunt situaţii în pentru alegerea pacienţilor cu tu-
educaţi „la locul de muncă”, fapt ce la copii conduc către acest număr este reducerea inducerii de tumori care centre mari, care trebuiau să mori pulmonare.
creează probleme majore în imple- mai redus de pacienţi tratabili pe maligne secundare, care în general trateze mii de pacienţi pe an, și-au Dacă la baza conceptului de im-
mentarea lor într-un serviciu cu an cu protonoterapie în comparaţie sunt mult mai agresive și limitează închis porţile. Un asemenea caz plementare a acestei noi terapii se
aparatură de ultimă generaţie. este cel de la Baltimore. Înainte de pune o valoare standard a QALY –
Salarizarea a contribuit și ea în a-i Realizare deschidere se aprecia un număr cât costă calitatea vieţii pe un an de
determina pe mulţi să plece? Ţinte mici contigue clinică a Ţinte mari necontigue posibil de 20.000 de potenţiali pa- viaţă câștigat printr-o nouă terapie
Este poate cea mai acută problemă PBS cienţi pe an. Se preconiza o cifră –, atunci putem spune că s-a stabilit
a fizicienilor medicali și a perso- Indicaţii clasice: Pencil Beam Scanning de 85 de pacienţi iradiaţi zilnic. punctul de pornire în compararea
Tumorile bazei craniului
nalului tehnic din acest domeniu. a modificat peisajul: Maryland Proton Center, deschis diferitelor terapii.
Melanom ocular (uveal)
Recunoașterea muncii lor, printr-o Tumori cerebrale Plămâni acum doi ani cu o promovare „ma- Fiecare societate ar trebui să aibă
mărire adecvată de salariu, a fost Tumori pediatrice Ficat iestoasă”, este acum în insolvenţă această valoare bine definită. În
recent respinsă în Parlamentul Tumori spinale/paraspinale Sân și stă în faţa deciziei de închidere. Olanda, de exemplu, a fost stabilită
Cancere de prostată Esofag
României. Personalul din această Plămâni
Indiana University Center a fost la 80.000 de euro.
Tumori pelvine
ramură medicală merită mai mult deschis în 2004, iar în decembrie Prin conceptul etalonat la
Sarcoame mari
respect, reflectat inclusiv printr-o 2017 a fost închis. Câteva dintre MAASTRO Clinic este posibilă se-
Prostată – afecţiuni cu
salarizare cel puţin egală cu remu- risc crescut
cauze au fost costurile mari de lectarea corectă a pacienţilor care
neraţia în celelalte state europene. Tumori mediastinale întreţinere și deschiderea de noi pot beneficia de o vindecare cu
Dacă nu se va face așa, degeaba vor Reiradierea tumorilor recurente centre în vecinătate, lucru ce a efecte secundare acute și cronice
fi investiţi bani în aparatura de ulti- redus numărul potenţial de reduse și cu o incidenţă mai mică
mă generaţie, pentru că aparatura 20–30% din toate tratamentele 80% din toate tratamentele prin pacienţi. de tumori radioinduse.
de una singură nu face nimic, ea ne- prin iradiere iradiere Asigurările medicale preferă Aceia vor fi trataţi cu protono-
cesită și oameni dedicaţi. acest tip de terapie? terapie.
Fig. 2 – Recomandări generale pentru protonoterapie
12 Reuniuni medicale VIA�A MEDICALĂ
5 aprilie 2019 l Nr. 14

Interdisciplinaritatea în dermatologie, dezbătută la Iași


Tema principală a celei de-a opta ediţii a Primăverii Acces direct la tehnologiile medic Dana Mihaela Jianu, preșe-
Dermatologie Ieșene este „dermatologia la interfaţa laser dintele ESLAS și vicepreședinte al
Ediţia din acest an este una Societăţii Române de Chirurgie
cu alte specialităţi”, un loc aparte în cadrul reuniunii
specială, întrucât în cadrul ei va Estetică.
știinţifice fiind ocupat de dialogul între generaţiile de avea loc și Conferinţa „Laser Eu- Potrivit acesteia, evenimen-
specialiști. rope 2019”, cu tema Laser Skin tul va include masterclassuri pri-

A proximativ 30 de lectori in-


ternaţionali provenind din
opt ţări și peste 70 din România
Primăverii Dermatologice Ieșene
2019, alături de prof. dr. Simona
Roxana Georgescu, de la Univer-
and Body – Health and Science,
organizată de European Socie-
ty for Laser Aesthetic Surgery
vind teoria și practica în acest
domeniu, cursanţii având posibi-
litatea să încorporeze cunoștinţe
vor participa la manifestaţia ști- sitatea de Medicină și Farmacie (ESLAS), în parteneriat cu Eu- de bază și avansate în acest sens.
inţifică desfășurată între 10 și 14 „Carol Davila” București. ropean Laser Association (ELA). Între speakerii români care vor
aprilie, la Iași. Programul știinţi- Printre temele abordate amin- Acest eveniment este o premieră lua cuvântul se numără dr. Ștefan
fic va urmări principiul modern tim: psoriazisul, boala venoasă pentru România și le va oferi par- Jianu și dr. Eduard Ursuleanu,
al interdisciplinarităţii și va fi cronică, vitiligo, patologia cutana- ticipanţilor acces direct la ulti- despre chirurgia laser a varice-
susţinut exclusiv de keynote spea- tă tumorală, tehnici de chirurgie mele tehnologii laser, cu aplicaţii lor; dr. Andrei Martin – chirur-
kers, după cum a declarat prof. dr. dermatologică, maladii transmi- atât în dermatologie, cât și în alte gie plastică estetică; dr. Daniel
Daciana Brănișteanu (foto), pre- sibile sexual, psihodermatologie, cile moderne anti-aging, derma- specialităţi medicale. Conferinţa Brănișteanu – operaţii cu laser în
ședinta Asociaţiei Dermatologilor dermatozele alergice, colagenoze- topediatrie, noutăţi terapeutice va fi girată de prezenţa, ca iniţia- oftalmologie.
din Moldova și copreședinte al le, îmbătrânirea cutanată și tehni- dermatologice etc. tor al manifestării, a cunoscutului Dr. Florina Vîrnă

Terminologia
în traducerea
cărţilor medicale
Orașul Cluj-Napoca a fost gazda unui interesant curs
internaţional, „Hands-on translation”, desfășurat în
perioada 28–30 martie. Aflat la prima ediţie, evenimentul
în sine este unul de formare a traducătorilor, interpreţilor
și terminologilor din România.

L ectorii invitaţi au împărtășit


din experienţa lor celor peste
60 de participanţi la curs. Princi-
domeniul medical, dobândite în ani
mulţi de traduceri.

palele teme abordate s-au referit la Nevoia de cunoștinţe


teoria și practica în domeniul tra- în domeniu
ducerilor, traducerea și localizarea Tolnai Thomas a întărit ideea

Antifumători
aplicaţiilor mobile, consolidarea că un traducător are nevoie de baze
cooperării dintre traducători în terminologice serioase, făcute pe
vederea dezvoltării unor comuni- structuri solide, tonul dându-l în
tăţi profesionale, întâlnirea dintre acest caz specialiștii, care trebuie să

din toată lumea,


clienţi și traducători. Despre ideea se pună de acord asupra termenilor
acestui curs și nu numai am stat care se folosesc: „Poate că școala de
de vorbă cu Laura Sabău și Tolnai la București preferă un termen, cea
Thomas, organizatorii evenimen- de la Cluj altul, la fel și Iașiul sau Ti-

la București
tului. Ambii sunt traducători de mișoara”. Potrivit acestuia, medicii
carte medicală. preferă să-și simplifice traducerile
apelând la limba engleză. Pentru
Traducerea literară vs. traducători însă este importantă
traducerea știinţifică acurateţea lingvistică și aici intră în
Peste 400 de experţi internaţionali au participat în București, în perioada 27–29 martie, la Laura Sabău a explicat că ideea discuţie protejarea limbii române,
cea de-a patra ediţie a Conferinţei internaţionale European Network for Smoking Prevention cursului s-a născut din dorinţa de asigurarea unei uniformităţi în lim-
a pune accentul pe formarea ade- ba română. „Iată de ce este nevoie
(ENSP) și la Conferinţa naţională a Societăţii Române de Pneumologie (SRP). Conferinţa vărată a traducătorilor. În opinia și de colaborare mult mai apropiată
ENSP a dovedit încă o dată că această asociaţie progresează de la un an la altul și are un sa, o traducere a unui text literar între medic și traducător, astfel în-
cuvânt din ce în ce mai greu de spus în lupta antifumat pe mapamond. este mult mai ofertantă decât tra- cât lingviștii să vină cu expertiza lor

R
ducerea unui text știinţific, oferă prin propunerea de alternative pen-
eprezentanţii României meniu pentru stoparea consecinţe- ani. Au fost dezbătute subiecte pre- șansa aproximărilor, a metafore- tru termenii împrumutaţi din limba
au fost prezenţi cu expu- lor sale asupra sănătăţii naţiunilor. cum: tinerii și tutunul, acţiunile UE lor, a licenţelor literare. Alta este engleză. Acest lucru este important
neri care au disecat rând Intervenţii în favoarea controlului în controlul tabagismului, taxarea situaţia în cazul traducerii unei însă pentru absolut toate limbile
pe rând atât progresele tabagismului au venit și din partea și preţurile produselor din tutun în-
în domeniul „tobacco control”, cât prinţesei Dina Mired a Iordaniei, călzit, traficul ilicit de tutun, vocea
și nerealizările, limitele acestor a prof. dr. Ildiko Horvat, secreta- femeilor în controlul tabagismului
activităţi. Reuniunea știinţifică rul de stat pentru Sănătate din în Europa, dependenţa nicotinică și
a fost precedată în 26 martie de Ungaria ș.a. tratamentul acesteia etc. În premi-
o întâlnire a experţilor, în cadrul Președintelui României i s-a eră pentru o astfel de manifestare,
Forumului Global „Drepturile acordat o diplomă de recunoaște- merită amintite reuniunile cu asis-
Omului și o Lume fără tutun” găz- re a meritelor și pentru sprijinul tentele din Europa, dar și cu cele
duit de Administraţia Prezidenţia- activităţilor antifumat din partea din România și Republica Moldova,
lă, la Palatul Cotroceni. În deschi- ENSP și SRP. În următoarele trei simpozioanele Societăţii Europe-
dere, președintele Klaus Werner zile s-au desfășurat activităţile ne de Boli Respiratorii și EUREST,
Iohannis a arătat modalităţile prin știinţifice organizate în cadrul ce- acesta din urmă anunţând rezulta-
care pot fi susţinute activităţile de lor două reuniuni știinţifice. Pre- tele proiectelor proprii, comparaţia
prevenţie și a subliniat misiunea zenţa a fost impresionantă: 50 de strategiilor legislative din Balcani,
importantă pe care toţi cei care ţări reprezentate de organizaţii dar și înfiinţarea unui grup de lucru
sunt implicaţi în controlul tabagis- nonguvernamentale și asocia- al dentiștilor care va iniţia acţiuni cărţi medicale, unde „o virgulă pusă din care se traduce sau în care se
mului ar trebui să o aibă. ţii profesionale și 400 de experţi specifice legate de lupta antifumat. greșit, un cuvânt tradus greșit pot traduce”. În ceea ce privește utiliza-
Au vorbit, cu această ocazie, in- internaţionali. Cea de-a patra ediţie a schimba soarta pacientului, agra- rea traducerilor automate generate
vitaţi de marcă, precum Comisarul conferinţei internaţionale ENSP vând-o. De aici și importanţa de a de Google Translate, specialistul a
european pentru Sănătate și Sigu- Stomatologii, militanţi s-a bucurat de succes, modul de lucra în echipe, de a avea alături de explicat că, în prezent, există mode-
ranţă Alimentară, care a punctat antifumat organizare fiind apreciat la scară noi specialiști care să cunoască și să le automate la care se apelează, „se
pericolele pe care le reprezintă in- Temele abordate au fost de o di- deschisă. stăpânească limba străină din care face posteditare, dar până la urmă
dustria tutunului pentru sănătatea versitate covârșitoare, fiind ancora- Prof. dr. Florin Mihălţan, traducem”. Totodată, Laura Sabău tot factorul uman decide traduce-
naţiunilor, subliniind necesitatea te în toate schimbările de strategie Institutul de Pneumoftiziologie a afirmat că traducătorul trebuie rea, chiar dacă este să o ia de zero”.
intervenţiilor radicale în acest do- a industriei tutunului din ultimii „Marius Nasta” București să aibă suficiente cunoștinţe din Demostene Șofron
VIA�A MEDICALĂ
5 aprilie 2019 l Nr. 14 Apariţii editoriale 13

Vitaminele B în terapia
durerii neuropate
Fiziologia durerii neuropate și tratarea
Misterul numit Edvard Munch
acesteia cu ajutorul vitaminelor B sunt
L a sfârșitul veacului al XIX-lea,
Åsgårdstrand, o mică localitate norve-
giană mărginită de fiordurile Mării Nordului,
toare și, totodată,
confruntaţi
cu o problemă
suși. Munch se mimetizează ca un cameleon
în ambient pentru a putea observa în liniște.
Pictează. Desenează. Comunică prin forme și
este renumită datorită luminii deosebite, de sinestezie culoare. Johanne îl surprinde adesea privind
preferată de pictori mai mult sau mai puţin oferită chiar de viaţa. Învaţă și ea să se exprime. Se maturi-
celebri. Printre aceștia se numără și Edvard naratoare: vedem zează.
Munch, un artist bolnav și considerat un acea pasiune Rarisimă este și prietenia veritabilă,
păcătos, care locuiește la câţiva pași de acolo, prin interme- ajunsă în vecinătatea sacrificiului dintre o
fiind detestat de localnici și bănuit de toate diul culorilor, fată-n casă și stăpâna sa, o prietenie izvorâtă
relele. În ciuda tuturor zvonurilor, bărbatul căci Johanne se din sinceritate, admiraţie și stimă, pe care
trezește o fascinaţie irezistibilă, mai ales asu- hrănește platonic timpul nu poate decât să o înveșnicească. Și-
pra femeilor tinere, ca, de pildă, domnișoara cu sentimentele apoi iubirea pasională dintre cei doi, Tullik și
Tullik, fiica unui amiral extrem de reputat. și emoţiile trăite Edvard, în ciuda faptului că nu există referiri
Vocea naratoare este cea a Johannei, de prietena sa, explicite sau descrieri legate de fizicitatea
servitoare în familia amiralului și cea mai transfigurându-le celor doi amanţi.
bună prietenă a lui Tullik, o adolescentă cu cromatic. Munch preferă să picteze mii de tablouri
câteva dintre subiectele abordate în pa- inimă mare, cu minte deschisă și cu mâini de Scriitura romancierei britanice se adap- decente, dar neterminate, și numai unul
ginile revistei Farmacist.ro*, ajunsă deja aur (era pupila lui Munch, dar și modelul cu- tează din mers procedeelor expresioniste, singur finisat, dar urât. El întrupează acel tip
la numărul 186. Alte articole interesante noscutei picturi „Fata cu fragi”, operă a unui spre a creiona situaţii și portrete ajunse în de artist ce consideră o singură tușă de penel
se referă la tratamentul farmacologic al alt reputat pictor ce obișnuia să vină vară de pragul paroxismului. Romanul poate fi citit o operă de artă, cu condiţia să fie realizată cu
bolilor cardiovasculare ischemice și al vară în casa părinţilor Johannei, dispuși să doar în cheia pasiune și emoţii, povestite prin sentiment. Se refugiază în pictura sa.
afecţiunilor inflamatorii intestinale. i-o închirieze). intermediul picturii, culorilor, nuanţelor și Cititorul, precum și tânăra sa amantă și
*Farmacist.ro este o revistă creditată cu Romanul semnat de Lisa Strømme, „Fata senzaţiilor. Însuși titlul induce două culori model Tullik, nu fac altceva decât să-l urme-
10 puncte EFC pentru farmaciști, respectiv cu fragi”, apărut la editura Humanitas în anul ce parcă străpung ochiul, fiind totodată o ze ca în transă înlăuntrul necunoscutului său
5 puncte EMC pentru asistenţi de farmacie.
Abonamentul digital anual costă 89 de lei,
2017, frapează nu atât prin scriitură sau fir impecabilă sinecdocă a întregului roman. Cu- microcosmos spiritual: umori, sentimente și
respectiv 119 lei – în format tipărit și digital, epic, cât prin pasiune. Autoarea reușește să lorile se confundă cu personajele. Personajele cugetări schimbătoare în funcţie de schim-
și se poate realiza online pe platforma inducă cititorului sentimentele domnișoarei romanului sunt chiar culorile vieţii intense, barea lumii exterioare. Munch este însuși
www.medichub.ro. Tullik pentru Munch, un personaj pasional complicate, interiorizate ale artistului misterul, de vreme ce viaţa însăși este mis-
desprins parcă din teatrul lui Strindberg. La norvegian. terul. Iubirea însăși este misterul. Iubirea ce
De la tradiţie la știinţă rândul ei, Johanne este confidenta, martora Memorabilă este descrierea pădurii din urnește soarele și stelele, vorba lui Dante, sub
Moartea subită cardiacă este una din- dezlănţuirilor pasionale și purtătoarea de Åsgårdstrand și a grădinii casei lui Munch, zodia cărora se petrece viaţa noastră, dincolo
tre cele mai frecvente cauze de de- cuvânt a acestora. La un moment dat, ne frecventate de Johanne și apoi de Tullik, a de spaţiu și timp.
ces prematur la sportivi. La cei sub aflăm prinși în vârtejul unei iubiri devasta- colibei pescarilor, a bărcilor și a fiordului în- Geo Vasile
35 de ani predomină cardiopatiile
moștenite, iar la cei mai în vârstă –
boala coronariană aterosclerotică.
Despre acest subiect puteţi citi în cea Amintiri, gusturi Viaţa în societatea
și senzaţii concrete concentraţionară
mai recentă ediţie a revistei Maramu-

C hiar dacă un medic filosof ar fi egalul zeilor, cum spunea Hipocrate,


poate că, mai avizat fiind decât alte categorii cu privire la știinţa și
arta de a trăi, el ar fi „chemat să devină și în plan literar un promotor al
C ea mai recentă carte a doctorului Virgil Răzeșu, „Viaţa ca o
apă curgătoare”, este o splendidă realizare pe tărâmul prozei
de calitate, autorul dând dovadă de o perfectă cunoaștere a regu-
unui soi de medicină verticală (medicina omului sănătos, activ, educat lilor genului. Lucrare de amplă respiraţie, romanul de faţă este o
și demn)” (Dr. G. Bușoi/VM). construcţie complexă, care stă bine pe picioare, are o acţiune con-
Recent, la București a fost lansat dusă cu pricepere, dar și personaje multiple, conturate cu dibăcie,
volumul Fereastra spre mâine, semnat care-și urmează fiecare pulsiunea spre finalul care i-a fost hărăzit
de dr. Simona Mihuţiu, proaspăt apărut de autor. Nimic de mirare în acest nou succes literar, autorul exer-
la editura Total Publishing. Coperta sându-și de mulţi ani pana în ale scrisului, având la activ nu mai
este creaţia Gizellei Popescu, autoarea puţin de 21 de lucrări de ficţiune sau inspirate din realitate.
primei cărţi de colorat pentru adulţi din Viaţa descrisă în romanul „Viaţa ca o apă curgătoare” este una
România. Magda Puskas și Rareș Suciu complicată, precum Bistriţa autorului nemţean, plină de meandre
au întregit evenimentul de lansare cu un și de năpustiri peste bolovani colţoși, imenși, și de căderi în abisuri
reșul Medical, alături de alte subiecte, program artistic de excepţie. care lasă la vedere doar spuma albă și nevinovată. Este, de fapt,
precum: efectele încălzirii globale asu- Volumul are valoare documentară, viaţa noastră de zi cu zi din societatea concentraţionară prin care
pra sănătăţii populaţiei, fiziologia îm- pe alocuri, mărturisind despre vremurile am avut neșansa să trecem, o viaţă plină de succese și eșecuri,
bătrânirii, medici și farmaciști din Ma- timpurii ale capitalismului nostru româ- speranţe și decepţii, limite și dureroase îngrădiri.
ramureș participanţi la Primul Război nesc, postdecembrist, și despre statutul Un personaj masculin domină de de-
Mondial. ingrat al medicului într-o societate care parte paginile cărţii. Crișan este un fost
și-a răsturnat reperele și, odată cu ele, pădurar ajuns prin jocurile nedeslușite
S-a dublat rata vaccinării își pune valorile la grea încercare. O so- ale vieţii pe eșalonul de sus al Partidului
împotriva HPV în Danemarca cietate rurală pestriţă, cu urme de accente proletcultiste à la „Toamna Comunist Român, un om obișnuit pe
A ieșit de sub tipar numărul 127 al re- bobocilor”, dar fără idilizările excesive și inutile. De altfel, o societate cu care activitatea partinică îl transformă
vistei Medic.ro*, primul pe anul în curs. moșteniri medievale, care mai de care mai desuete (sau nu), dar și cu în omul care se descurcă mulţumitor
Printre subiectele abordate aici se găsesc încercările anilor ’90, în care vechea ordine se dezagrega, fără a pune în acea societate dictatorială. Femeile
informaţii interesante despre modul în altceva în loc, poate doar cultul banului și al înclinaţiilor materiale. sunt obiect de supunere necondiţio-
care danezii au reușit să dubleze, de la un Personal, acest amalgam îmi trezește amintiri, gusturi și senzaţii nată și de consum în viaţa lui, până în
an la altul, numărul tinerelor vaccinate concrete, de care îmi era aproape dor, pentru că generaţia noastră a momentul în care întâlnește dragostea
împotriva HPV. Aceasta, în contextul în trăit acele vremuri. Iar acest volum, fără a se pretinde a fi o cronică adevărată. Al doilea personaj masculin,
care rata vaccinării scăzuse, la un mo- exhaustivă, surprinde asemenea fapte, episoade, detalii și nuanţe. Victor, un profesor din Capitală eșuat
ment dat, de la 90% la aproape 40%! De Găsim apoi specificul glumiţelor studenţilor la medicină, cu câteva în provincie, deși pare om de treabă, la
remarcat că revista vine la pachet cu un detalii de culise, care ne îndeamnă, din poziţia de parti-prís în care ne locul lui, nu ezită să iubească o femeie. Evident, există în carte la
supliment dedicat gastroenterologiei. aflăm, să încercăm să ghicim autorul. Iar dacă îl ghicim, nu îl divulgăm, tot pasul și acel personaj patibular, malefic, acţionând la ordinele
*Revista Medic.ro, editată sub egida SNMF, să nu îi necăjim pe monștrii sacri ai medicinei clujene. absurde ale partidului unic. Femeia este un alt personaj al cărţii,
este creditată cu 10 puncte EMC de Colegiul În rest, eternul „el și ea” și reţeta de succes a unui episod de dragoste autorul lansându-se adesea în lungi divagaţii despre rolul acesteia
Medicilor din România, respectiv 5 puncte
EMC pentru asistenţii medicali.
foarte sensibil descris. O iubire care, chiar dacă nu urmează reţeta în societate, despre capabilităţile și imensele ei responsabilităţi,
printr-un happy end, îmbogăţește cititorul prin consideraţii mai adânci afirmând că, deși este o făptură delicată și plină de merite, prea
asupra temelor noastre omenești, care nu se demodează niciodată: des cade victimă a convingerii superiorităţii bărbatului. Și ca
dragoste, fericire, echilibru. filosofie, și pragmatic. Ca linie generală, femeia din cartea lui
Că o fi din categoria în care dr. Iuliu Fodor, fiul legendarului profe- Virgil Răzeșu este persecutată și de soartă, și de bărbatul atotpu-
sor și asistentul nostru de grupă, la medicină internă, la Cluj, încadra ternic, de unde tristeţea personajelor, indiferent dacă vorbim de
bucuriile simple ale vieţii (era specializat în rectoscopii și, în urma Marta, de Minodora, de Aimée sau de Annelise. Multe divagaţii
ședinţelor dedicate, spunea că, odată ieșit din acel cabinet, viaţa pare sunt legate de considerente sociale și de frumuseţea și eficienţa
cu adevărat frumoasă); că și Simona se străduiește să plătească încă un chirurgiei, autorul dedicându-și peste trei decenii acestei specia-
tribut vieţii, după ce în viaţa de zi cu zi întâlnește și adresează suferinţa; lităţi pe care a practicat-o cu dedicaţie și rezultate. „Viaţa ca o apă
că e, pur și simplu, validarea unui impuls artistic, care trebuia capturat curgătoare” se citește ușor, fastidiosul fiind de negăsit în paginile
undeva pe hârtie... Că o fi ce-o fi, personal, o îndemn pe Simona să reci- cărţii, suspansul este construit abil, dar ce domină romanul este
diveze și să-și ofere bucuria, pe care apoi să o împărtășească și cu noi, de nota de amărăciune legată de soarta atât de des potrivnică femeii
a-și închega gândurile și sentimentele într-un nou volum. și nu mai puţin de cea a bărbatului, neocolit de situaţii nedrepte.
Dr. Simona Melnic Dr. Dora Petrilă
14 Medic-medicină-cultură
VIA�A MEDICALĂ
5 aprilie 2019 l Nr. 14

Vincent Willem van Gogh,


între patologie și artă
Născut la 30 martie 1853,
pictorul și desenatorul
olandez postimpresionist
Vincent Willem van Gogh,
unul dintre fondatorii artei
moderne, a realizat peste
2.000 de opere de artă în
ultimii zece ani de viaţă.
Creaţia sa a influenţat major
arta secolului al XIX-lea

Spiritul francofoniei, prin culorile vii și tehnica


originală, exprimând senzaţii,
sentimente și forme.

în desene și cusături V incent Willem van Gogh pro-


vine dintr-o familie cu ante-
Portret de Carmen Ţanu
Institutul francez și Grupul ambasadelor, institutelor și delegaţiilor francofone din România cedente psihiatrice, de suicid și
demenţă, fiind un tânăr încercat fost atribuite afecţiuni precum:
(GADIF) au avut și în acest an o agendă plină de evenimente, sub genericul
de mai multe afecţiuni. Unele din- schizofrenie – pânze pictate la
„Luna francofoniei”. Anul acesta, evenimentul a fost onorat și de vizita la București a noului tre ele au fost tratate cu mijloacele Anvers spre sfârșitul vieţii, denu-
secretar general al Francofoniei, Louise Mushikiwabo. disponibile la acea vreme, altele mite de unii specialiști în artă „Ope-

P
au fost suspicionate de specialiștii ra nebună”, folosind culori violente
rintre întâlnirile la nivel Ironie și dramă Institutul Balassi, ne-a prezentat care i-au studiat evoluţia ca artist. și linii curbe (de exemplu, „Biserica
înalt, dezbateri, atelie- În foaierul Sălii Studio a Tea- o îndeletnicire azi căzută în de- Ei au încercat să găsească explica- din Anvers”); intoxicaţie cu alcool,
re, proiecţii de filme și trului Naţional a avut loc „Salonul suetudine, aproape în uitare, dar ţii medicale ale diferitelor inovaţii alimentaţie deficitară, muncă până
prezentări de carte, s-au umorului francofon”, o expoziţie de a cărei existenţă se leagă ele- la epuizare sau intoxicaţie
făcut remarcate și două expoziţii aflată la prima ediţie, prin care ţă- mente importante pentru iden- cu absint (băutură alcooli-
cu caracter inedit. Prima, găzdu- rile membre ale GADIF au venit titatea fiecărui popor. Născut în că tare, amară, de culoare
ită de Muzeul Naţional al Satului în faţa publicului cu o altă latură a Ardeal, pictorul și graficianul verde).
„Dimitrie Gusti” în cadrul seriei personalităţii fiecăreia. Aspectele József Sebestyén Keöpeczi (1878–
Consumul exagerat de
„Întâlniri francofone”, a adus în comice exprimate grafic sub formă 1964) își descoperă interesul pen- absint are, între altele,
același spaţiu femei pasionate de de desene de presă, caricaturi sau tru istorie și heraldică lucrând la efecte asupra sistemului
artizanat și de vechiul meșteșug benzi desenate, precum și afișe de Muzeul Naţional de la Budapesta. nervos central (halucina-
al lucrului cu acul. „Broderie, tra- film și două scurtmetraje, prove- Utilizând culorile cu plăcere și mă- ţii, crize epileptice, leziuni
diţii și antreprenoriat” prezintă nind din ţări europene și chiar din iestrie, Keöpeczi a ilustrat însem- cerebrale difuze cu riscul
un parcurs expoziţional în care îndepărtata Americă Latină (Ar- nele tradiţionale ale multor familii agravării unor boli psihice
motivele create cu aţă pe ţesătu- gentina, Uruguay), dau un aspect și comunităţi, cele mai remarcabile și apariţiei tentativelor de
ră depășesc graniţe și culturi, de- relaxat și vesel spaţiilor de expune- realizări ale sale fiind simbolurile suicid). Conform cercetă-
venind pur și simplu expresii ale re. Alăturarea unor artiști din epoci Regatului Ungar, stema mijlocie și rilor efectuate de Wilfred
sensibilităţii și frumosului, dincolo și spaţii geografice diferite scoate sigiliul statului, realizate înainte de Arnold, van Gogh deve-
de utilitatea practică. Creatoare în evidenţă similitudini de expri- Primul Război Mondial, precum și nise dependent de absint
din Albania, Armenia, Bulgaria, mare, dar și particularităţi legate Stema Regatului României, realiza- de la vârsta de 30 de ani,
Franţa, Grecia, Macedonia de de realităţile sociale și istorice par- tă în 1921. Aceste lucrări, precum și suferind de efectele se-
Nord, Republica Moldova, Româ- curse de fiecare dintre ei. alte creaţii de gen, sunt menite să cundare induse de acesta
nia, Ucraina și Regiunea Valonă trezească interesul și curiozita- – folosirea obsesivă a cu-
din Bruxelles intră în sinergie, prin Simboluri nobiliare tea pentru un univers fascinant lorii verzi. Luptă cu simp-
dialoguri cromatice și alternanţe Fără a avea legătură directă în care fiecare element aduce cu tomele dependenţei, fapt
Café Terrace at Night (Vincent van Gogh)
de modele între bluze și marame, cu francofonia, dar făcând uz de sine o lume de simboluri, de po- ce transpare din unele lu-
goblenuri, covoare și ștergare, aceeași delicată artă a desenului, vești și tradiţii ce așteaptă să fie cu picturi viu colorate, bazate pe crări ale sale (de exemplu, „Natură
piese de podoabă și mici obiecte expoziţia „Stemele heraldistului redescoperite. linii curbe, din care reiese lupta lui moartă cu absint”).
decorative. Keöpeczi Sebestyén József”, de la Dr. Raluca Bulea cu suferinţa fizică și psihică („Gră-
dina spitalului”, „Flori de migdal”, Explicaţii posibile
„Rădăcini de copac”, „Trunchiuri Paul Wolf expune, în 2001, te-

Bordel mascat la Teatrul Naţional de copac”).


Mulţi cercetători s-au ocupat de
oria potrivit căreia utilizarea gal-
benului intens ar fi putut fi deter-
Dorina, personajul principal din patologia de care ar fi putut suferi minată de intoxicaţia cu bromură,
„Noii Infractori”, își pune casa Vincent van Gogh, cercetându-i digitală, primită în scop terapeutic
în slujba unui bordel mascat, scrisorile și jurnalele, dar și arhi- antiepileptic (ex: „Floarea soa-
generând atât drama onorabilităţii, vele medicale ale spitalelor unde a relui”). Pânzele create după anul
Foto: Florin Ghioca

cât mai ales comedia unor întâlniri


fost tratat. Până astăzi nu se cunosc 1888, care prezintă umbre colorate,
erotice clandestine.
cu certitudine toate afecţiunile de irizaţii, halouri în jurul surselor de

D acă n-ar fi bine ancorată în re-


alităţile israeliene de azi, s-ar
putea spune că „Noii Infractori”,
căutând să pună în valoare calită-
ţile piesei, dar și ale interpreţilor,
mamei ei). O pată de culoare origi-
nală este obţinută prin distribuirea
care ar fi suferit artistul, dar există
numeroase supoziţii, stabilindu-se
anumite corelaţii între fiecare din-
lumină, asemănătoare curcubeului
(ex: „Terasa Cafenelei Noaptea”) ar
putea avea ca explicaţie prezenţa
piesa scriitoarei israeliene Edna folosind și nume mai puţin uzitate Alexandrinei Halic în rolul bunicii. tre ele și acţiunile sau opera lui. glaucomului. O altă afecţiune sus-
Mazya (n. 1957), își are filiaţia în din trupa destul de numeroasă a Aplauzele și simpatia publicu- Au fost incriminate: epilepsia picionată este sindromul Ménière
două capodopere ale literaturii Teatrului Naţional. Printre aceștia lui merg însă unanim spre excelen- „Petit mal intelectual” sau „epi- cu tinitus, care l-ar fi determinat
dramatice: „Totul în grădină” de se numără Andrei Finţi, un actor tele realizări ale interpretelor ce- lepsie focală cu crize parţial-com- să își taie pavilionul urechii. Unii
Eduard Albee și „Casa Zoikăi” a lui excelent ajuns la maturitate, care lor trei prostituate. Ileana Olteanu, plexe” – descrisă de epileptologul critici consideră însă că van Gogh
M. Bulgacov. La fel ca eroina celor interpretează rolul de șef al unei Cosmina Olariu, Aylin Cadîr dez- francez Fairet –, tratată cu bromură nu și-ar fi tăiat urechea, ci ar fi fost
două piese, confruntată cu dificul- familii obișnuite israeliene. Pentru voltă personajele cu lejeritatea de potasiu, de sodiu sau digitală; victima unui scandal cu pictorul
tăţi financiare, Dorina, personajul rolul principal a ales-o pe Virginia caracteristică, uneori cu graţie, tulburarea bipolară – episoade de Paul Gauguin, dar ar fi luat asupra
principal din „Noii Infractori” – fe- Mirea, actriţă care găsește resurse alteori cu aplomb exploziv. Alte depresie și maniacale, atacuri de sa incidentul pentru a nu-i crea
meie onorabilă, căsătorită cu copii pentru motivaţia interioară a per- pete de culoare amuzante realizea- panică, tulburări psihice cu episoa- probleme prietenului său. Nici cu
mari –, acceptă iniţiativa unei cu- sonajului care are credinţa naivă ză în nuanţe comice, bine plasate, de de autoagresivitate – descrise de actul de suicid nu sunt de acord toţi
noștinţe, care-i propune să-și pună că ceea ce face este un lucru folosi- actorii Daniel Badale (Șimșon), medicul Paul Ferdinand Gachet, cercetătorii.
casa în slujba unui bordel mascat. tor familiei ei. Ca în orice piesă mo- Alexandru Hasnaș (Șlom), Geor- iubitor de artă și artiști, care a utili- Dispariţia unui geniu alertea-
Astfel devine, involuntar, o „mada- ralizatoare, ea va fi până la urmă ge Piștereanu (Haim) și Mihai zat metode de tratament alopate și ză evident specialiștii, din păcate,
mă”, generând atât drama onorabi- descoperită de poliţie și deferită Verbiţchi, în rolurile celor ce se homeopate insuficient precizate. postmortem. Van Gogh nu este
lităţii, cât mai ales comedia unor justiţiei. înfruptă din plăcerile amorului singurul caz, victimă a vremurilor
astfel de întâlniri erotice clandes- Virginia Mirea e secondată de clandestin. A fost o plăcere pentru Stări descrise de artist și a contemporanilor săi. Creaţiile
tine, în cele din urmă ajungând la interpreţii celorlalţi membri ai mine să-l revăd pe scenă pe fostul Van Gogh își descrie stările în sale însă sunt unanim recunoscu-
închisoare. familiei, mai exacţi, mai prompţi, meu coleg de Institut, Alexandru cele peste 800 de scrisori trimi- te și apreciate astăzi în întreaga
după dimensiunea și intensitatea Hasnaș, la venerabila etate de 86 se fratelui său în decurs de 18 ani, lume, iar toate aceste supoziţii nu
Pete de culoare amuzante dramatică a rolului: Silviu Biriș de ani, într-o vreme când actorii precum și în jurnalul propriu, prin pot decât să demonstreze limitele
Spectacolul realizat de Ion Ca- (fiul), Afrodita Andone (nora), în vârstă au fost pur și simplu alun- sentimente de furie apărute din se- știinţei și ale medicinei secolului
ramitru se înscrie în seria celor Teodora Mareș (altă fiică ce va gaţi de pe scenă de o lege neroadă. nin, halucinaţii, confuzie, teamă, al XIX-lea.
regizate de el în dulcele stil clasic, scrie ulterior istoria penitenţei Candid Stoica pierderi de memorie. Astfel, i-au Dr. Gabriela Mihăilescu
Medic în România 15
VIA�A MEDICALĂ
5 aprilie 2019 l Nr. 14

Financiar stăm bine la CMR


într-un spital în care, din punctul Medicilor, la nivel naţional, in- de medici. Restul de medici se
meu de vedere, nu ar trebui să se clusiv medici rezidenţi, spune dr. află împrăștiaţi prin capitalele de
desfășoare activitate medicală, Gheorghe Borcean, președinte- judeţ, iar pe măsură ce te îndepăr-
pentru că nu asigură anestezie le CMR. Încărcarea datelor în tezi spre periferia judeţului, aceș-
după-amiaza sau seara, nu au neo- așteptatul registru al medicilor tia nu mai sunt”. Una dintre grijile
natologi decât dacă sunt chemaţi se pare că se apropie de 90%, ac- permanente ale legiuitorului și ale
de acasă, acestea nu sunt condiţii tualmente fiind înscriși aproape administratorilor de sistem trebu-
care să permită o naștere. O naș- 58.000 de medici, adaugă acesta. ie să fie aceea de a face în așa fel
tere știi cum începe, dar nu știi Datele sunt încărcate în registru încât „să fie peste tot o proporţie
Aproape 300 de reclamaţii au ajuns anul trecut la Colegiul cum se finalizează; orice sarcină de colegiile teritoriale în momen- corectă de medici”.
Medicilor din România (CMR). Cele mai multe au vizat aparent perfectă se poate termina tul în care se emite noul certificat Datele de mai sus au fost pre-
dramatic”, explică profesorul Vlă- de membru. zentate săptămâna trecută în ca-
specialităţile obstetrică-ginecologie (51), cardiologie/ dăreanu, medic primar obstetrică „Numărul a fost aproximativ drul Adunării generale a CMR,
medicină internă (29), chirurgie (28). și ginecologie. mereu același în ultimii ani, pen- desfășurată la București. Cu ace-
Potrivit acestuia, medicul că- tru că sunt în ţară facultăţi și uni- eași ocazie au fost prezentate ra-

P e parcursul anului 2018, Co-


misia superioară de discipli-
nă a CMR a adoptat 180 de deci-
Specialitatea obstetrică-gi-
necologie se află în capul listei de
reclamaţii, pentru că „în aceste
ruia i s-a retras calitatea de mem-
bru al Colegiului Medicilor era
rezident în chirurgie plastică și re-
versităţi de medicină și farmacie
care produc an de an medici, mult
mai mult decât se pleacă și se iese
poartele departamentelor CMR, a
execuţiei bugetare pe anul 2018 și
aprobarea bugetului pentru anul
zii, corespunzătoare unui număr cazuri este vorba de doi pacienţi, paratorie și profesa într-un spital din sistem pe căi naturale”, spune 2019. De menţionat că faţă de un
identic de dosare disciplinare so- mama și fătul, iar demersul de a privat „ca și când ar fi fost medic Gheorghe Borcean. buget de venituri, respectiv chel-
luţionate. Dintre acestea, 29 s-au merge la capăt bine cu amândoi specialist”. În momentul acesta, Potrivit acestuia, problema tuieli, de 6,15 milioane de lei apro-
soldat cu sancţiuni, una chiar cu nu este totdeauna reușit”, afir- cazul se află în instanţă. nu ar fi numărul de medici, ci bat pentru 2018, CMR a înregis-
retragerea calităţii de membru și mă prof. dr. Radu Vlădăreanu, repartiţia lor: „În primele 6–7 trat venituri de peste 7 milioane
alta cu o amendă de 1.500 de lei. membru în Comisia superioară 60.000, numărul de medici orașe mari ale ţării, cele tradiţi- de lei și cheltuieli de puţin peste
Au mai fost cinci cauze soldate cu de disciplină. Acesta amintește în România onal universitare, se află până la 5 milioane de lei, cu un profit de
vot de blam, zece avertismente și că dotările sunt foarte diferite Acesta este numărul preco- 25.000–30.000 de medici. Doar în peste 1,8 milioane de lei.
douăsprezece mustrări. la nivelul întregii ţări: „Să naști nizat de membri ai Colegiului București se află aproape 15.000 Dan Dumitru Mihalache

Femeile se prezintă târziu


la ginecolog CARTE DE VIZITĂ:
• Medic specialist chirurgie
generală și obstetrică-
„Oamenii au, de regulă, obiceiul de a alerga după sănătate ca să o ginecologie
dobândească, nu ca să o întreţină”, este de părere Adriana Bertina Codreș,
medic specialist chirurgie generală și obstetrică-ginecologie în cadrul • Doctor în știinţe medicale
Spitalului Judeţean din Slatina. • Competenţe ecografie generală
Chirurgie generală, apoi ginecologie. Dacă aș fi în locul pacientului român comun, • Competenţe ecografie
Ce v-a determinat să vă schimbaţi orienta- aș avea mai multă grijă de propria sănătate. obstetricală și ginecologică
rea? Oamenii au, de regulă, obiceiul de a alerga
Prima mea intenţie a fost să aleg o speciali- după sănătate ca să o dobândească, nu ca să o
• Competenţe în colposcopie
tate chirurgicală. Ulterior, am colaborat cu întreţină. În ceea ce le privește pe graviduţe,
o echipă de medici ginecologi, mi-am dat le sfătuiesc să fie mai atente la copilul pe care
seama că mi-ar plăcea mai mult și mi s-ar po- îl poartă în pântece și la sănătatea lui. Pe de rală. Desigur, sunt și situaţii în ur-
trivi această specialitate. După cinci ani de altă parte, informarea de pe internet repre- genţe când cezariana este impusă
chirurgie generală, m-am îndreptat către gi- zintă o problemă majoră în mentalitatea pa- de context. Consider că această
necologie. Au fost niște ani mai grei de pregă- cienţilor în general. decizie trebuie luată de medicul
tire, însă practic această profesie cu pasiune. Este o problemă pe care o întâlniţi des? curant și de mamă, pentru a
Aţi întâmpinat dificultăţi când aţi termi- În ciuda posibilităţilor de acum, faţă de cele găsi cea mai bună soluţie pri-
nat studiile? de pe vremuri, femeile însărcinate nu se în- vind sănătatea copilului și, de
În 2008, după ce am terminat rezidenţiatul, grijesc așa cum ar trebui. Trebuie să aibă mai asemenea, a gravidei. Sunt fe-
am fost tentată și am făcut actele să plec în multă grijă de igiena sanitară, să monitori- mei care și-au setat alegerea
Spania, pentru că primisem de acolo o ofertă zeze mai des sarcinile. Desigur, nu trebuie pentru a recurge la cezariană
de muncă, iar aici nu aveam unde să lucrez. generalizat, mai sunt și excepţii, însă mi-aș și atunci trebuie să le fie res-
După 13 ani de pregătire și formare, aproape dori ca toate femeile să conștientizeze acest pectată decizia. Probabil că
un an mi-am căutat un loc de muncă. Vreau lucru. Noi, medicii, facem prevenţie ori de teama de durere și tot ce pre-
să cred că am făcut o alegere bună că am ră- câte ori avem posibilitatea, îndrumăm paci- supune nașterea vaginală sunt prin-
mas să practic meseria de medic în România. entele să facă analizele și testele de rutină. cipalii factori.
Ce v-a determinat să nu mai plecaţi? În ceea ce privește sarcinile nedorite, cum
A fost alegere personală. Dacă ar fi să aleg stau lucrurile la nivel local? Medicina din provincie
acest lucru din nou, lucrurile ar sta la fel. Am În prezent, lucrurile s-au mai schimbat faţă
avut multe colege care au plecat, eu am prefe- de anii anteriori. Acum femeile sunt mai in- Ce îi lipsește spitalului din Slatina,
rat să rămân. Întâmplarea a făcut că în acea formate, știu despre metodele de contracep- în care activaţi? Aveţi tot ce vă tre-
perioadă îmi susţineam și lucrarea de docto- ţie. Nu pot să spun că situaţia ridică un nivel buie pentru a vă desfășura activi-
rat. Poate că ar fi fost o experienţă diferită. alarmant. tatea?
Care este vârsta medie a femeilor care Spitalul Judeţean din Slatina oferă
Grija de sănătate devin mame? condiţii optime de lucru pentru a
Media femeilor care rămân însărcinate este ne desfășura actele medicale în si-
Care sunt cele mai frecvente afecţiuni pe în jurul vârstei de 20–25 de ani. Dar sunt și guranţă. Dispunem de aparatură și
care le diagnosticaţi la pacientele care vă gravide adolescente, de 13–15 ani, care nu de toate resursele necesare. Recent
calcă pragul? provin neapărat din medii defavorizate sau au fost achiziţionate ecografe foarte
Aș menţiona aici patologia inflamatorie ca din familii de etnie romă etc. performante. Activitatea noastră nu a-mi trata vreo afecţiune, de orice natură ar
fiind cel mai des întâlnită în rândul pacien- Tot mai adesea, femeile preferă naște- este periclitată din acest punct de vedere. fi ea.
telor mele. Din nefericire, întâlnim destul rea prin cezariană în defavoarea naște- Este personal medical suficient? Unde vă vedeţi peste ani?
de des și patologia tumorală, tot mai multe rii pe cale naturală. Care credeţi că este Noi suntem o echipă foarte unită și comple- Făcând ceea ce fac și astăzi, cu o experienţă
femei tinere sunt diagnosticate cu cancer motivul? tă. Așa îmi place mie să cred. mai bogată în spate și cu un grad de pregă-
de col într-un stadiu avansat. Femeile se pre- Într-adevăr, este o tendinţă vehiculată. În Dv. unde mergeţi la ginecolog? tire profesională diferit. Îmi doresc să devin
zintă la medic destul de târziu, uneori prea spitalul nostru, această practică nu este o La colegele mele din secţia de gineco- medic primar, ceea ce voi încerca să reali-
târziu. modă. Pacientelor li se explică în ce constau logie a Spitalului Judeţean din Slatina. zez anul acesta. Nu cred că aș fi în stare să
Dacă ar fi să schimbaţi un lucru la mentali- cele două metode și ce presupune viitorul Am încredere în echipa medicală de aici. Nu practic altă meserie.
tatea pacienţilor, care ar fi acela? obstetrical în cezariană și în nașterea natu- am mers niciodată în afara orașului pentru Bianca Pânzaru
16 Medicina altfel VIA�A MEDICALĂ
5 aprilie 2019 l Nr. 14
Grupaj
realizat de
dr. Alina
Simache

Pijamale pentru monitorizarea


somnului
Pijamalele contribuie la îmbunătăţirea calităţii somnului. Recent,
o echipă de cercetători de la Universitatea din Massachusetts a pre-
zentat un prototip de pijamale inteligente – „Phyjama”–, echipate cu
senzori specializaţi în monitorizarea continuă a frecvenţei cardiace
și a celei respiratorii, dar și a posturii corpului în timpul somnului.
Invenţia care ar putea îmbunătăţi calitatea somnului, oferind infor-
maţii esenţiale atât pacienţilor, cât și medicilor, a fost prezentată în
cadrul American Chemical Society Spring 2019 National Meeting &
Exposition.
Liderul echipei de savanţi, dr. Trisha Andrew, menţionează într-un
interviu acordat publicaţiei Science Daily: „Pijamalele noastre inteli-
gente au reușit să depășească numeroase dificultăţi tehnice. Am fost

Superpower Glass
în sprijinul copiilor
cu autism
nevoiţi să integrăm senzorii și sursele portabile de energie în obiectele
vestimentare comune, menţinând simultan greutatea, senzaţia și con-
fortul acestora. Am colaborat, de asemenea, cu specialiști IT și ingi-
neri electroniști pentru procesarea eficientă a semnalelor înregistrate
de senzori, cu furnizarea unor informaţii cât mai clare”. Piesele vesti-
Copiii care suferă de tulburări de spectru autist ar putea interpreta mai ușor expresiile mentare inteligente au fost realizate printr-un proces chimic special,
care permite spălarea materialului textil în siguranţă, fără afectarea
faciale ale persoanelor din jur prin intermediul unor ochelari speciali conectaţi la senzorilor.
telefon, facilitându-le astfel interacţiunile sociale. Dispozitivul inteligent a fost testat deja pe voluntari, obţinându-se

U
rezultate promiţătoare. Cercetătorii estimează că produsul ar putea
n studiu clinic rando- cu tulburări de spectru autist au tament, comparativ cu cei din gru- fi comercializat în următorii doi ani, la un preţ moderat. În prezent,
mizat, desfășurat în pe- fost motivaţi să surprindă zâm- pul de control. Principalul autor al echipa și-a extins studiile pentru dezvoltarea unor senzori portabili
rioada iunie 2016–de- bete în cadrul propriilor familii, studiului, Dennis Wall, de la Uni- care ar putea anticipa și preveni căderile din timpul somnului. O astfel
cembrie 2017, a inclus spunând glume, de exemplu, sau să versitatea Stanford, California, a de invenţie ar putea fi utilizată cu succes în spitale sau în centrele de
71 de copii, cu vârsta între 6 și 12 ghicească anumite expresii faciale. declarat într-un interviu acordat asistenţă pentru vârstnici, unde au loc frecvent asemenea evenimente
ani, diagnosticaţi cu o tulburare de Pe durata experimentului, copiii Reuters: „Cu ajutorul Superpower traumatice.
spectru autist. O parte dintre copii au fost sprijiniţi de terapeuţi speci- Glass, copiii descoperă interacţi-
(56,3%) au beneficiat de terapia cu alizaţi în analiza comportamenta- unile sociale, învaţă că feţele sunt Scaunul de toaletă inteligent
ochelari digitali, asociată cu anali- lă aplicată. interesante și că pot ajunge să în-
za comportamentală aplicată, iar ţeleagă ce le transmit prin mimică Cercetătorii de la Rochester Institute of Technology au dezvoltat
grupul de control (43,7%) a primit Rezultate promiţătoare respectivele feţe. Acest lucru este un scaun de toaletă inteligent, destinat în special pacienţilor cu boli
numai terapia convenţională. Eva- După sesiunile terapeutice esenţial, întrucât încurajează iniţi- cardiace. Astfel, persoanele care suferă de boli cardiovasculare croni-
luarea finală a rezultatelor a fost desfășurate pe parcursul a șase erile sociale ale copiilor, ajutându-i ce, în particular insuficienţa cardiacă congestivă, ar putea fi monito-
efectuată în cadrul Standford Uni- săptămâni, copiii care utilizaseră să înţeleagă emoţiile partenerilor rizaţi îndeaproape, în confortul propriului cămin, prin intermediul
versity Medical School, iar con- Superpower Glass au obţinut re- sociali”. Deși dispozitivul a obţinut ingenioasei invenţii.
cluziile au fost publicate în JAMA zultate mult mai bune la testele de rezultate promiţătoare în primele Dispozitivul interesant poate măsura activitatea electrică și meca-
Pediatrics. socializare, comunicare și compor- teste experimentale, sunt necesa- nică a cordului, monitorizând frecvenţa cardiacă, tensiunea arterială,
Intervenţia cu Superpower re cercetări ulterioare amănunţite
Glass promovează recunoașterea pentru a evalua fezabilitatea meto-
emoţiilor și a expresiilor faciale dei în circumstanţe reale.
în diferite situaţii sociale, folosind Prevalenţa tulburărilor de
și o aplicaţie mobilă. Tratamentul spectru autist a crescut conside-
s-a desfășurat în sesiuni de 20 de rabil în ultimii ani în SUA, dar și
minute, chiar în locuinţele famili- la nivel internaţional, avertizează
ilor incluse în studiu, de patru ori autorii studiului. Dificultăţile în-
pe săptămână, timp de șase săptă- tâmpinate în procesul de socializa-
mâni. Sistemul digital identifică re se numără printre cele mai frec-
feţele și clasifică emoţiile parte- vente acuze. Astfel, copiilor le este
nerilor sociali ai copilului, oferind greu să se concentreze, să menţină
două tipuri de indicii, în timp real. contactul vizual sau să recunoască
Un semnal luminos avertizează expresiile faciale în cadrul unor
copilul atunci când este detectat interacţiuni sociale. Tratamentul saturaţia în oxigen a sângelui, volumul bătaie și greutatea pacientu-
un chip, iar ulterior expresia faci- de bază este, în prezent, analiza lui. Informaţiile înregistrate ar urma să fie transmise furnizorilor de
ală este identificată și comunicată comportamentală aplicată, rea- servicii de sănătate, alertându-i în momentul descoperirii unor valori
copilului printr-un mecanism de anormale. Medicii cardiologi ar putea decide, ulterior, ce fel de inter-
conducere osoasă și afișarea unui 43,7% venţii ar trebui implementate.
emoticon corespunzător. din copii au primit numai Unul dintre dezvoltatorii produsului inteligent, Nicholas Conn,
Aplicaţia mobilă reprezintă terapia convenţională fondator și CEO (Chief Executive Officer) al Heart Health Intelligen-
centrul de control al experimente- ce, a declarat în cadrul unui interviu: „În general, la 30 de zile după
lor, ceea ce permite administrarea lizată de un terapeut specializat. externare, 25% din pacienţii cu insuficienţă cardiacă congestivă sunt
cât mai eficientă a sistemului de Din nefericire, această variantă internaţi din nou. La 90 de zile după externare, 45% din pacienţi sunt
către terapeut. Prin intermediul terapeutică, deși este eficientă, readmiși în spital”, accentuând importanţa introducerii în practica
unor activităţi distractive, copiii asociază costuri considerabile, medicală curentă a unui astfel de dispozitiv. Potrivit acestuia, scaunul
nefiind accesibilă tuturor copiilor de toaletă inteligent ar putea depista indicatori ai degradării stării ge-
afectaţi. nerale chiar înainte de apariţia simptomatologiei clasice. În plus, prin
56,3% Ziua Mondială pentru Conști- analizarea rapidă a datelor obţinute, medicii specialiști pot interveni
din copii au beneficiat de entizarea Autismului este marcată imediat, prin schimbarea medicaţiei sau consultarea pacientului în
terapia cu ochelari digitali anual pe 2 aprilie. ambulatoriu, fără a fi necesară internarea.