Sunteți pe pagina 1din 16

PAG. 5 interviu PAG. 3 ProBleme PAG.

3 educAţie
ITM Hunedoara s-a implicat Drumul judeţean care duce Numărul locurilor în
activ în campaniile de pre- la cetatea Sarmizegetusa şcolile profesionale va fi
venire şi combatere a Regia, din Munţii Orăştiei, dublat în anul şcolar
muncii la negru. Şeful insti- a fost afectat de viiturile 2019-2020. Ministrul
tuţiei, Adrian Bozdog, a cauzate de ploile Educaţiei susţine că există
acordat un interviu săptă- torenţiale. un cert interes pentru
mânalului „Accent Media” muncitori calificaţi.

Fondat de Cornel POENAR

“Cupa Bolovanul” încheie sezonul de schi


în Masivul Retezat. /pag.16

Anul Xiv • nr. 611 • Apare 3 - 9 mai 2019 • 16 pagini • 1 leu • www.accentmedia.ro

Se deschide sezonul Pag. 4 - CONCURS


Farmacia TACOMI

estival în Geoagiu Băi


te face mai frumoasă!
Câştigătoarele din această
săptămână sunt:
• MARIA DUMITRA din Deva
• VIORICA ABRUDAN din
Hunedoara

/p.16

Ofertă unică!
Salvăm timp și bani! Anunţuri
de mare şi mică
Orice comandă la Tipografia
”Accent Media” aduce cele mai mari
avantaje din publicitate:
• Un anunț gratuit, în mii de exemplare,
prin ediția tipărită a ziarului
publicitate
”Accent Media”.
• Un anunț gratuit, vizualizat de zeci în ziare
locale
de mii de persoane, în cotidianul
on-line ”Accent Media”.
Investești puțin, ești cunoscut
în întreaga lume! şi centrale
Contact: e-mail: office@accentmedia.ro, Deva, 22 Decembrie, 37A •
telefon: 0722.402.044 sau la sediul din Tel. 0726 871 728
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, biroul 16.
www.accentmedia.ro www.accentmedia.ro
2 - aCTUaLiTaTE 3 - 9 mai 2019

Lucrări de modernizare Cele mai longevive cupluri


din Deva vor fi premiate pe
la drumul dintre 15 mai, de Ziua Familiei

Hunedoara şi Călan
Investiţia este finanţată din fonduri europene nerambursabile
de peste 36 milioane lei.

Deva - Familiile care ani- Decembrie 1918, nr. 12, etaj


versează anul acesta ”Nunta 1), împreună cu copii după
de Aur” vor fi premiate, mier- actele de identitate şi certifi-
curi, 15 mai, de către primarul catul de căsătorie, până vineri,
municipiului Deva, Florin 10 mai.
Deva – Drumul judeţean 687 pe tronsonul Hunedoara- De asemenea, vor fi con- Oancea. Evenimentul va avea Informaţii suplimentare se
care face legătura între oraşele Călan. Totodată a fost semnat struite 6 podeţe şi va fi reabili- loc de Ziua Internaţională a pot obţine la numerele de tele-
Hunedoara şi Călan va fi mo- şi procesul-verbal de predare/ tat pasajul peste calea ferată Familiei, pentru a accentua im- fon 0254.216.718 şi
dernizat cu fonduri europene primire a amplasamentului, Simeria-Petroşani, ultima lu- pactul pe care valorile familiei 0726.700.767, de luni până joi,
nerambursabile câştigate prin- urmând ca asocierea de firme crare fiind finanţată din buge- îl au asupra societăţii. între orele 8:00-16:30 şi
tr-un proiect depus de Consi- care a obţinut contractul de lu- tul CJ Hunedoara deoarece nu Pentru a intra în posesia vineri, între orele 8:00-14:00.
liul Judeţean (CJ) Hunedoara. crări să demareze execuţia a fost declarată eligibilă pentru premiului în valoare de 500 Fondurile destinate pre-
Ordinul de începere a lu- acestora în cel mult două săp- fonduri nerambursabile. de lei şi a „Diplomei de fideli- mierii au fost aprobate prin
crărilor a fost semnat săptă- tămâni", a precizat preşedin- Valoarea totală a proiectului tate”, oferite de Primăria Mu- Hotărârea Consiliului Local
mâna trecută de preşedintele tele CJ Hunedoara. este de 36,4 milioane de lei, din nicipiului Deva şi Consiliul Deva nr. 107/2017 şi sunt alo-
CJ Hunedoara, Mircea Bobora, În cadrul lucrărilor, o porţi- care 28,22 milioane de lei este Local, cuplurile care împlinesc cate din bugetul local.
urmând ca organizarea de une de 9 kilometri din carosa- o finanţare nerambursabilă 50 de ani de căsătorie în 2019 De la începutul anului, 69
şantier şi operaţiunile nece- bil va fi modernizată. Aceasta din fonduri europene, iar dife- şi au domiciliul în municipiul de familii care sărbătoresc ”50
sare să se deruleze în cel mult presupune lărgirea părţii caro- renţa este constituită din con- Deva sau localităţile compo- de ani de căsătorie neîntre-
două săptămâni. sabile până la 9 metri, pe o dis- tribuţia CJ Hunedoara şi nente trebuie să depună o ruptă” în 2019 au depus cereri
„Am semnat ordinul de în- tanţă de aproape 4 km, fonduri guvernamentale. cerere-tip la Direcţia Publică pentru a intra în posesia pre-
cepere a lucrărilor de modern- amenajarea de şanţuri, rigole, Durata de execuţie a lucrării Locală de Evidenţa Persanelor miului oferit de 500 de lei și a
izare a drumului judeţean (DJ) ziduri de sprijin. este de 23 de luni. şi Stare Civilă Deva (B-dul 1 ”Diplomei de fidelitate”.

COMEMORAREA VICTIMELOR ACCIDENTELOR DE MUNCĂ -


ZIUA MONDIALĂ DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

Î
n data de 28 aprilie a serviciile interne sau externe Hunedoara. tatea curentă, la modalităţile
fiecărui an, la nivel de prevenire şi protecţie pre- Raportul Inspectoratului de prevenţie şi de conştienti-
mondial se sărbă- cum şi inspectori de muncă Teritorial de Muncă Hune- zare a lucrătorilor asupra
toreşte Ziua Internaţională din cadrul inspectoratului doara pe anul 2018 a stat la riscurilor existente în proce-
a Securităţii şi Sănătăţii în teritorial de muncă. baza unei prezentări interac- sele de muncă.
Muncă, totodată se onorea- Acţiunea a debutat cu păs- tive a aspectelor concrete. De notat că și la Petroşani a
ză memoria victimelor ac- trarea unui moment de recu- Din situaţiile prezentate a avut loc un alt simpozion legat
cidentelor de muncă și a legere în amintirea victimelor reieşit faptul că judeţul Hune- de aceleaşi aspecte, dar cu
bolilor profesionale. accidentelor de muncă. doara se numără printre referire directă la accidentele
Astfel, în data de 24 aprilie Au fost prezentate aspecte județele cu cel mai mic număr de muncă din domeniul
2019, la sediul Inspectoratu- curente din activitatea de pre- de victime pe toată tipologia mineritului, la modalităţile de
lui Teritorial de Muncă a fost venire şi protecţie în dome- acestor tipuri de evenimente: prevenire, cercetare şi înre-
organizat un simpozion dedi- niul securităţii şi sănătăţii în accidente cu incapacitate de gistrare a acestora.
cat evenimentului. muncă. muncă, accidente de traseu, La acţiunea de la Petroşani
Amănunte am cerut de la Statisticile puse la dispo- accidente cu invaliditate sau au participat reprezentanţi ai
Sorin Gabriel Istrate, con- ziţia participanţilor au relevat accidente soldate cu deces. ITM Hunedoara şi ai Com-
silier CRP - ITM Hunedoara aspecte legate de dinamica ac- Reprezentanţii Arcelor plexului Energetic Hunedoara
(foto), care ne-a declarat: „La cidentelor de muncă şi a îm- Mittal Hunedoara SA şi cei ai precum şi ai Societăţii de
simpozion au luat parte an- bolnăvirilor profesionale din Heidelberg Cement România Închideri de Mine Valea Jiului”.
gajatori, reprezentanţi ai lu- ultimii ani, la nivel naţional, S.A. au prezentat propriile Ioan Vlad
crătorilor, membri din dar şi la nivelul Judeţului situaţii referitoare la activi- Georgeta-Ileana Cizmaș
3 - 9 mai 2019 aCTUaLiTaTE - 3

Şcolile profesionale revin Drumul


spre
în atenţia angajatorilor cetatea
Sarmizege-
tusa Regia,
afectat de
o viitură
Deva - Drumul jude-
ţean care urcă de la
Costeşti spre cetatea
Sarmizegetusa Regia, din
Munţii Orăştiei, a fost
afectat în patru locuri de o
viitură cauzată de ploile
abundente care au căzut
în ultimele zile.
Maşinile pot urca însă
până la cetate, chiar dacă
în zonele cu probleme
traficul se va desfăşura pe
un sens de mers şi cu res-
tricţii de viteză.
„Cu natura nu te poţi
pune! Pentru noi, siguranţa
turiştilor care vizitează ce-
tatea Sarmizegetusa Regia

N
umărul locurilor vedere şi examenul de Ba- examenul de bacalaureat că este nevoie şi de o schim- primează şi vom face tot ce
pentru viitorul an calaureat, sau finalizarea unei între 0 şi 25%. Ca urmare, bare a mentalităţii părinţilor este posibil pentru ca dru-
şcolar s-a dublat. noi etape de pregătire într-o suntem în această situaţie în faţă de această formă de mul să fie sigur”, a spus ad-
Deva – Circa 60.000 de şcoală profesională. În acest care realitatea ne arată că o pregătire. ministratorul public al
locuri vor fi alocate în anul context, ministrul Educaţiei a parte din elevii care merg De asemenea, Ecaterina judeţului Hunedoara, Cos-
şcolar 2019-2020 pentru remarcat faptul că doar un spre liceu nu fac faţă rigorilor Andronescu a apreciat că ar tel Avram.
elevii care doresc să urmeze sfert dintre absolvenţii învăţământului liceal. Şi trebui ca, în viitor, toate şcolile Zonele afectate de vi-
o şcoală profesională, cifrele liceelor tehnologice au reuşit atunci, cred că este mai profesionale să funcţioneze în itură au fost semnalizate
de şcolarizare fiind stabilite să promoveze examenul de potrivit pentru noi şi pentru sistemul dual, acesta urmând pentru ca traficul să se
în funcţie de solicitările ven- bacalaureat, ceea ce arată părinţii lor şi pentru viitorul să fie extins ulterior la nivelul poată desfăşura fără inci-
ite din mediul economic, a felul în care aceştia fac faţă lor, să le spunem că sunt mai liceelor tehnologice, dar şi în dente.
anunţat, la Deva, ministrul rigorilor dintr-un liceu. potriviţi pentru o activitate mediul universitar. Consiliul Judeţean (CJ)
Educaţiei Naţionale, Ecate- „Din constatările pe care care înseamnă şi o meserie”, a Anul trecut, din cei Hunedoara a contactat
rina Andronescu. nu le avem numai din rezul- spus Ecaterina Andronescu. 142.000 de absolvenţi de deja firma care se ocupă
În opinia ministrului, tatele examenului de Bacalau- Ministrul Educaţiei a adău- clasa a opta, 31.000 au intrat de lucrările de reparaţii în
părinţii şi elevii ar trebui să-şi reat de anul trecut, ci de ani gat că a există un interes al în învăţământul profesional, întreţinere, intervenţiile
evalueze corect şansele în de zile, am putea să spunem mediului economic faţă de iar restul au urmat filierele urmând să înceapă în
ceea ce priveşte continuarea că absolvenţii liceelor tehno- şcolile profesionale, în special diferitelor licee, inclusiv cele foarte scurt timp.
studiilor la liceu- având în logice reuşesc să promoveze cele de tip dual, menţionând tehnologice.

Spitalul Judeţean de Urgenţă


va primi un aparat RMN
A paratul va fi montat
în actualele spaţii
ce aparţin de acti-
vităţile administrative,
direcţiune şi sala de
gătirea spaţiului în care va
funcţiona noul RMN.
Aparatul va fi amplasat la
parterul spitalului, într-o
un spaţiu pentru pregătirea
pacienţilor adulţi şi unul
pentru minori. De asemenea,
va fi amenajată o încăpere
şedinţe. zonă de 160 mp folosită pentru anestezie generală şi
acum pentru activităţi ad- pentru trezirea pacienţilor.
Deva – Un nou aparat de ministrative. Practic, actu- În proiect sunt cuprinse şi
imagistică prin rezonanţă alul spaţiu în care o sală de aşteptare, grupuri
magnetică (RMN) va fi adus funcţionează direcţiunea şi sanitare, vestiare, un birou
la Spitalul Judeţean de Ur- sala de şedinţe, va fi reame- pentru personalul medical şi
genţă (SJU) Deva. Echipa- najat. Având în vedere că in- un spaţiu de depozitare pen-
mentul va fi montat, în trarea se va face prin holul tru produsele farmaceutice.
următoarele trei luni, sus- principal, se va asigura un Cabinetul de investigaţii
ţine Consiliul Judeţean (CJ) acces facil al pacienţilor. va fi amenajat de către furni-
Hunedoara. În acest sens, de Spaţiul destinat acti- zorul de echipamente cu ma-
la bugetul judeţului au fost vităţilor la RMN va cuprinde teriale specifice care să
alocate fonduri în valoare de un cabinet de investigaţii asigure şi protecţia electro-
544.000 de lei pentru pre- RMN, o cabină de comandă, statică.
4 - SĂNĂTATE 3 - 9 mAI 2019

Cum contribui la sănătatea


PLANETEI, încă de la micul dejun
Î n fiecare zi, cu cel tot timpul cu noi alternative de o calitate mai bună, mai povestesc ceva. Sto-
puțin 2 sau 3 ocazii, din material textil. Îți poți preferabil din surse locale. macul unei vacii este con-
facem o serie de cumpăra o astfel de plasă de Cum influențează asta sănă- struit pentru a digera iarbă.
alegeri care influ- la supermarket sau poți tatea planetei? Fermele de În fermele de animale aces-
ențează direct sănă- alege să cauți modele mai in- vaci au un impact înfiorător tea nu primesc de mâncare
tatea planetei. Da, a spirate, create de artizanii lo- asupra mediului înconjură- iarbă ci un amestec de grâne.
planetei. Cum? Prin cali. Fii atent și la tor. După industria energeti- Desigur că vacile au prob-
comportamentul pe tomberoanele de culoare că, industria creșterii leme în a digera această
care îl avem atunci galbenă din spatele blocului. animalelor este a doua forță mâncare, dar, pentru pro-
când ieșim la cumpără- Separă gunoiul menajer de poluantă de pe planetă. Asta ducători, aceasta nu este
turi, mai apoi prin ceea cel reciclabil! Până în 2025, înseamnă aproape o cincime decât o altă problemă la care
ce alegem să punem în sticlele din plastic ar trebui din totalul poluării de la s-a găsit o soluție: medica-
farfurie. să conțină 25% material re- nivelul planetar, care e mai mente. Aceste chimicale
1. Este oficial. Din 2021 ciclat, iar până în 2029, 90% mult decât poluăm prin ajung în excremente și
europarlamentarii au in- dintre acestea ar trebui să fie transport. Parcă nu ne vine afectează mediul înconjură-
terzis producerea celor mai reciclate. să credem, nu-i așa? Cu alte tor. Rezultatul? Efecte nocive
întâlnite obiecte din plastic cuvinte, ca să înțelegem mai asupra surselor de apă, a
de unică folosință. Ați obser- 2. Necesarul de carne ușor, excrementele produse biodiversității și a calității felul în care este definit
vat că supermarketurile pentru un adult este între de vaci au emisii puternice pământului. acum. Haideți să luăm ca ex-
oferă deja posibilitatea de a 50g-90g pe zi. Noi nu doar că de metan, care este de 20 de emplu carnea de pește gras,
cumpăra plase biodegra- mâncăm mult mai mult (în ori mai otrăvitor decât diox- 4. Găsim mâncare BIO cum este somonul sau tonul.
dabile. Această măsură nu medie 300g pe zi), dar mai și idul de carbon. peste tot pe unde mergem. Aceștia sunt crescuți în
este aplicată încă și de micii aruncăm și nici nu suntem Desigur, prețul este piperat medii controlate, artificiale.
comercianți din piețe. Ce atenți la sursa de unde 3. Mai mult, dacă tu crezi pe măsură. Am să încerc să Hrana lor, deși este organică,
putem noi face? Să refuzam provine carnea. Soluția? Să că o bâtă peste spate este vă explic de ce nu cred în nu are nimic de-a face cu
plasele din plastic și să avem cumpărăm mai puțină carne, cruzime față de animale, îți acest concept. Cel puțin nu în ceea ce s-ar hrăni ei în
mediul lor natural. În plus,
acești pești sunt înghesuiți în
tancuri de apă, înotând în
propriile excremente. Nici nu
mai vorbim despre faptul că
sunt înghețați și transportați
câteva mii de kilometri. Câtă
poluare se produce ca tu să
mănânci o bucată de pește?
Mai sună așa de interesant
cuvântul BIO?
De ce ar trebui să ne pre-
ocupe în fiecare zi sănătatea
planetei? Este simplu, pen-
tru că este mijlocul nostru de
transport prin spațiul cos-
mic. Un om mare om de ști-
ință al timpurilor noastre,
Buckminster Fuller, a spus
un lucru care ar trebui să ne
dea tuturor de gândit: specia
umană va reuși să evolueze
cu adevărat doar atunci când
va începe să privească pla-
neta ca pe o navă spațială.

Farmacia TACOMI CLINICA OPHTALENS T


CLINICĂ
te face mai frumoasă
Completează talonul de mai jos şi poţi beneficia, prin tragere la sorţi,
PARTICULARĂ DE
OFTALMOLOGIE
de un pachet de înfrumuseţare oferit de Laboratoarele
TACOMI. Săptămânal, se acordă două premii. Taloanele se depun la
sediul redacţiei Accent Media din Deva, str.22 Decembrie, nr.37 A, biroul CENTRU LASER
16, iar extragerile se fac în fiecare zi de joi a săptămânii. Câştigătorii vor EXCIMER
fi publicaţi în ziarul de vineri din săptămâna respectivă.

Nume .................................................................................................................... OPTICĂ MEDICALĂ


Str. 21 Decembrie 1989, Nr. 137 • Cluj-Napoca, Jud. Cluj
prenume ...................................................... CI seria…….. nr….................… Tel. programări: 0264/44 88 24 sau 0264/ 44 88 25
Tel. magazin optică: 0740/27 65 77
Localitatea……….................................... Tel….................................................
Clinica Ophtalens T
3 - 9 mAI 2019 INTERvIU - 5

FAC TOTUL CU BUNĂ CREDINŢĂ,


ÎN SPIRITUL ŞI LITERA LEGII
Dialog cu ing. Adrian Florin BOZDOG - inspector șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara
- Este grea activitatea de securităţii şi sănătăţii în subalternii devin conştienţi
inspector şef ? muncă” din luna octombrie a asupra locului şi rolului lor în
- Şi da şi nu! Dacă faci ceea fiecărui an. cadrul acesteia. Dacă subal-
ce îţi place, nici nu simţi Am organizat două acţiuni ternii sunt fericiţi la locul de
greutăţile întâmpinate în ac- în cadrul „Zilei internaţionale muncă, atunci şi eu sunt
tivitatea curentă. Până la a securităţii şi sănătăţii în fericit, iar climatul organiza-
urmă şi aceste greutăţi îşi au muncă”, una la Deva şi alta la ţional este şi devine unul
farmecul lor şi te ajută să nu Petroşani în memoria vic- propice performanţei.
te plafonezi din punct de timelor accidentelor de muncă,
vedere profesional deoarece acţiune la care vă invităm să - Aveţi şi calităţi care vă
acestea reprezintă căile de luaţi şi dumneavoastră parte. deranjează?
dezvoltare personală şi profe- - Nu ştiu, poate îi deran-
sională. Oricum nu este o ac- - Cum simţiţi bucuria jează pe alţii! Poate că uneori
tivitate simplă având în reuşitelor şi în ce măsură se tratez anumite situaţii cu
vedere complexitatea rolului revarsă asupra relaţiei cu mult prea mult bun simţ, cu
unui inspectorat teritorial de subalternii? prea multă indulgenţă. Cel
muncă în urmărirea respec- - Reuşitele sunt diverse, cel mai bine ar fi să-i întrebaţi pe
tării legislaţiei muncii. Vor- mai mult mă bucură atunci subalternii mei dacă-i deran-
bim aici despre activităţi când la sfârşitul unui an, jează anumite aspecte în ac-
specifice Inspectoratului Teri- odată cu bilanţul activităţii, tivitatea de fiecare zi legate
torial de Muncă Hunedoara, realizăm că numărul acciden- de persoana mea. Ceea ce ştiu
cât şi activităţi de management telor de muncă şi/sau al vic- despre mine e că fac totul cu
organizaţional: coordonarea timelor acestora s-a redus bună-credinţă în spiritul şi li-
personalului, alocarea resur- raza judeţului Hunedoara. negru” sau angajatori care semnificativ. Tot aşa ne bu- tera legii, din plăcere şi mă
selor financiare, umane şi Din prisma sănătăţii şi se- utilizează forţă de muncă fără cură, de exemplu, faptul că implic total.
tehnice în mod judicios, man- curităţii în muncă, încercăm forme legale. În toate aceste descoperim de la an la an tot
agmentul timpului şi al organi- să ţinem sub control şi la un cazuri aplicăm sancţiunile mai puţine cazuri de muncă - Care vă sunt soluţiile,
zaţiei. nivel cât mai scăzut acciden- prevăzute de legislaţia speci- nedeclarată şi că numărul se- „supapele” în eliminarea
tele de muncă, în special cele fică. sizărilor a scăzut semnificativ. unor carenţe pe care le în-
- Punctaţi-ne pe scurt cele cu urmări grave, adică acci- Rolul ITM este de a preveni Scăderea numărului petiţiilor tâlniţi în urma controalelor
mai importante obiective dentele colective, cele soldate astfel de situaţii şi, urmare reliefează până la urmă că pa- pe teren?
ale activităţii inspectoratu- cu invaliditate sau cele sol- acestui lucru, majoritatea tronii înţeleg că respectarea - Soluţiile la care faceţi
lui! date cu deces. acţiunilor sunt cu caracter legii în cadrul relaţiilor de referire sunt, aşa cum am ară-
- Activitatea inspectoratu- preventiv, încercând să preîn- muncă le aduce de fapt mai tat şi mai înainte, efectuarea
lui se desfăşoară pe două pla- - Privind neîmplinirile, ne tâmpinăm astfel de cazuri. multe beneficii decât con- controalelor preventive, a
nuri majore: relaţiile de puteţi zice ceva? Din punct de vedere al strângeri. Rolul unui con- participării la campanii de in-
muncă, sănătatea şi securi- - În general „neîmplinirile” siguranţei la locul de muncă, ducător e acela de a şti să-şi formare şi conştientizare a lu-
tatea în muncă. sunt legate de anumite con- cel mai mult mă întristează coordoneze echipa judicios. crătorilor şi angajatorilor.
Din punctul de vedere al strângeri, idei şi cutume ale cazurile de evenimente sol- Înţelegând problemele subal- Nimic nu e simplu, dar totul
relaţiilor de muncă, unul din unor elemente ale societăţii date cu victime umane. Este ternilor (şi cele personale, se face organizat şi sin-
obiectivele majore urmărite sau de lipsa înţelegerii din situaţia cea mai neplăcută şi dar şi cele de serviciu) şi situ- cronizat. Întâlnim uneori şi
de inspectorii de muncă este parte unor angajatori şi anga- mai nedorită pentru oricare aţiile ce le generează poţi să reticenţe din partea anumitor
acela de a încerca reducerea jaţi a necesităţilor respectării din angajaţii inspectoratului. fii mult mai ancorat în reali- angajaţi sau angajatori, pe
incidenţei cazurilor de muncă normelor de sănătate şi secu- Din această cauză avem acţi- tate şi să iei deciziile cele mai care încercăm să le înlăturăm
fără forme legale. În acest ritate în muncă precum şi a uni gen: „Ziua internaţională bune la un moment dat. Nu prin o mai bună informare a
sens, desfăşurăm campanii cadrului legal privind relaţiile a securităţii şi sănătăţii în trebuie să uităm că într-o or- acestora.
pe problematica muncii de muncă. Încă mai des- muncă” pe care o aniversam ganizaţie dinamică şi bine or-
nedeclarate şi facem con- coperim angajaţi care acc- în fiecare an în luna aprilie ganizată lucrurile încep să Ioan Vlad
troale la toţi angajatorii de pe ceptă să muncească „la sau „Săptămâna europeană a meargă de la sine deoarece Georgeta-Ileana Cizmaș

ÎNCHIRIAZĂ TEREN
ÎN SUPRAFAŢĂ DE 1,6 HA ŞI
HALA PRODUCŢIE CU UTILITĂŢI
ÎN SUPRAFAŢĂ DE 400 MP,
LA INTRAREA ÎN ORAŞUL SIMERIA DINSPRE ORĂŞTIE
VIZAVI DE REVA (GRAMPET) .

Relaţii la telefon 0726-219999.


6 - SPORT 3 - 9 MAI 2019

Tenis de masă Tenis


de câmp

O Î
n acest an la Wimble-
vidiu Ionescu e
don premiile în bani
vicecampion mon-
vor fi de aproximativ
dial în proba de
44 de milioane de euro,
dublu masculin, alături
ceea ce înseamnă că faţă
de partenerul său Alvaro
de ediţia din 2018 se
Robles. România a parti-
alocă cu 11.8 la sută mai
cipat cu nouă sportivi în
mult.
probele de simplu femi-
nin şi masculin, dublu Organizatorii au detaliat:
feminin şi masculin şi 2.720.000 de euro vor fi di-
dublu mixt la Campi- recţionaţi către învingătorii
onatul Mondial de tenis de la simplu masculin şi fe-
de Masă din Ungaria, care minin, adică creşterea e de
a avut loc între 21-28 116.000 euro comparativ cu
aprilie în Budapesta. turneul de anul trecut.
Perechea Ovidiu Ionescu/ Turneul de la Wimbledon va
Alvaro Robles (Spania) s-a avea loc în perioada 1 - 14
calificat în finală, după ce a în- iulie, iar sportivii ce vor fi
vins perechea din Portugalia eliminaţi din primul tur vor
formată din Tiago Apolonia/ primi în conturi 52.000 de
Joao Monteiro, scor 4-3 (11-6, euro, cu zece la sută mai
3-11, 10-12, 11-7, 11-7, 9-11, mult ca-n 2018.
11-8). Performanţă mare în Alte noutăți:, terenul cen-
tenisul de masă din România, dublu masculin, alături de care a avut loc între 21-28 3-11, 10-12, 11-7, 11-7, 9-11, tral şi terenul numărul unu
după ce Ovidiu Ionescu a de- partenerul său Alvaro Robles. aprilie în Budapesta. 11-8). vor avea acoperiş retractabil.
venit vicecampion mondial în România a participat cu nouă Perechea Ovidiu Ionescu/ În finală, Ovidiu Ionescu şi Organizatorii nu au impus
Ungaria în sportul dominat de sportivi în probele de simplu Alvaro Robles (Spania) s-a Alvaro Robles au jucat pentru însă cronometrul pentru
asiatici. feminin şi masculin, dublu calificat în finală, după ce a în- medalia de aur cu chinezii jucătorii aflaţi la serviciu, uti-
Ovidiu Ionescu a câștigat feminin şi masculin şi dublu vins perechea din Portugalia Long Ma/Chuqin Wang, dar lizat în acest an la Australian
in premieră titlul de vicecam- mixt la Campionatul Mondial formată din Tiago Apolonia/ au pierdut cu 4-1 (3-11, 11-8, Open. De asemenea, pe iarba
pion mondial în proba de de tenis de Masă din Ungaria, Joao Monteiro, scor 4-3 (11-6, 7-11, 3-11, 5-11). londoneză se va implementa
în premieră un tie-break
pentru cazul în care în setul
Natație
Atletism internaţional decisiv se va ajunge la 12-12.
În 2018, Simona Halep a
fost eliminată în turul 3 de la

D
ubla campioană Wimbledon, după ce a fost
olimpică la 800 m, învinsă de taiwaneza Su-Wei
Caster Semenya, a Hsieh, scor 6-3, 4-6, 5-7.
pierdut apelul înaintat
Tribunalului de Arbitraj
Sportiv (TAS). Sportiva nu
a fost de acord cu noile
reguli impuse de Fede-
raţia Internaţională de
Atletism (IAAF), care au
Înotătorul român Robert
ca scop reducerea nivelu-
Glinţă (22 de ani) a cucerit a lui de testosteron din
doua medalie la prima etapă corpul unor atlete.
a FINA Champions Swim Se- Reclamaţia făcută de
ries, circuitul de 3 milioane Caster Semenya la TAS nu a
de dolari al federaţiei inter- avut efectul scontat, judecă-
naţionale e nataţie. După torii Tribunalului de Arbitraj
bronzul cucerit în prima zi a Sportiv au respins apelul, însă
competiției în proba de 100 aceştia au precizat că au "se- pierdut apelul înaintat Tri- drogene’ să-şi scadă, cu me-
m spate, care i-a adus califi- rioase preocupări în legătură bunalului de Arbitraj Sportiv dicaţie, concentraţia de test-
carea la JO 2020, dinamovis- cu viitoarea aplicare practică (TAS). Sportiva nu a fost de osteron pentru a putea
tul s-a clasat pe locul 2 a acestui regulament, dar acord cu noile reguli impuse participa la competiţiile in-
(medalie de argint) la 50 m resping recursul înaintat de de Federaţia Internaţională ternaţionale în probele de la
spate, probă desfăşurată în a Semenya împotriva măsurilor de Atletism (IAAF), care au ca 400 m la o milă (1.609 m)".
doua zi a circuitului din IAAF care obligă sportivele scop reducerea nivelului de Semenya, în vârstă de 28
China. Valorosul înotător ‘hiperandrogene’ să-şi scadă, testosteron din corpul unor de ani, a spus că această reg-
român a încheiat lungimea cu medicaţie, concentraţia de atlete. ulă nu este corectă şi că vrea
de bazin în 24,59 secunde, testosteron pentru a putea Reclamaţia făcută de să alerge natural, aşa cum s-a
nou record naţional! Aurul a participa la competiţiile inter- Caster Semenya la TAS nu a născut. În urma acestei de-
fost câştigat de rusul Kliment naţionale în probele de la 400 avut efectul scontat, judecă- cizii, atât ea, cât şi alte atlete
Koleşnikov, cu 24,58 (o su- m la o milă (1.609 m)". torii Tribunalului de Arbitraj care sunt mai dezvoltate vor fi
time de secundă diferenţă!). Campioana olimpică la Sportiv au respins apelul, nevoite să ia medicamente
Robert i-a întrecut pe atletism a pierdut apelul în însă aceştia au precizat că au pentru a putea participa la
Michael Andrew (SUA) 24.95 faţa Tribunalului de Arbitraj "serioase preocupări în legă- curse mai lungi de 400 de
şi pe Vladimir Morozov Sportiv şi va fi obligată să ia tură cu viitoarea aplicare metri.
(Rusia) 25,50. Pentru cele medicamente pentru a re- practică a acestui regula- Următoarea cursă la care
două medalii, Robert Glinţă a duce nivelul de testosteron ment, dar resping recursul va participa Caster Semenya
încasat premii de 14000 de din corp înaintat de Semenya îm- va fi cea din septembrie de la
dolari (6000 pentru bronz şi Dubla campioană olimpică potriva măsurilor IAAF care Doha, din Qatar, unde îşi va
8000 pentru argint). la 800 m, Caster Semenya, a obligă sportivele ‘hiperan- apăra titlul mondial.
3 - 9 MAI 2019 EDUCAŢIE - 7

PREZENŢĂ ONORABILĂ A DECEBALIŞTILOR DEVENI LA


CONCURSUL DE ROBOTICĂ FIRST LEGO LEAGUE ROMÂNIA
Î
nvățământul românesc probă de jurizare a fost rea-
trece permanent printr- lizată de altă comisie, una
un proces de transfor- care a evaluat proiectul ști-
mare, dar nu și-a găsit încă ințific, alta pentru evaluarea
un drum de dezvoltare. robotului și alta pentru evalu-
Lumea este însă într-o con- area probei de valori funda-
tinuă evoluție iar dez- mentale. Cu emoție, membrii
voltarea explozivă a echipei noastre au trecut pe la
tehnologiei și științei ne comisii, dar au reușit să se de-
obligă să ne adaptăm pen- scurce bine și să susțină
tru a fi în pas cu acest curs. fiecare din probe. La proba de
Tinerii sunt primii benefi- valori fundamentale echipa a
ciari ai acestei evoluții și e ev- fost bine apreciată. A fost apre-
ident că mânuiesc cu foarte ciată și simplitatea robotului
mare dexteritate toate aceste comparativ cu performanțele
gadget-uri, telefoanele in- potențiale ale robotului.
teligente, tabletele sau calcu- În urma probei robotice
latoarele. Mulți dintre acești echipa a ajuns pe locul 15 din
tineri folosesc foarte superfi- cele peste 50 de echipe
Tematicile competițiilor trifuga permite și realizarea trat tot acum în contact cu
cial capacitățile acestor prezente cu un punctaj destul
First de anul acesta au fost serelor de cultură a plantelor tipul acesta de roboți Lego
aparate. În România au ajuns de ridicat și cu un pic de șansă,
legate de spațiul cosmic verzi care pot crește în zona Mindstorm EV3 și cu mediul
de ceva timp concursuri în probabil am fi fost mai sus în
deoarece în anul acesta se săr- cu gravitație ridicată a inelului de programare al acestui
care tinerii pot arăta cum clasament. Poziția echipei este
bătoresc 50 de ani de la prima centrifugal. Realizarea serelor robot, astfel a fost nevoie de o
aceste aparate pot fi folosite în destul de bună la prima par-
aselenizare din 1969. permite soluționarea celei de- perioadă bună de identificare
aplicații foarte sofisticate și ticipare în această competiție
Echipa a participat la etapa a treia probleme a proiectului a modului de lucru. Pentru de-
serioase. Tinerii români se și dă speranțe pentru etapele
națională a competiției de ro- - crearea unui ambient cu car- scrierea modului de realizare
dovedesc foarte buni pro- următoare pentru echipele vi-
botică FIRST LEGO LEAGUE acteristici terestre care să per- a robotului și a programului
gramatori și nu numai. În itoare ale școlii noastre.
cu tema INTO ORBIT- Ex- mită echipajului rezolvarea realizat, membrii echipei au
acest context pe lângă cele- Încununarea unei zile de
plorăm cum trăim și cum călă- problemelor psihologice realizat caietul inginerului.
lalte concursuri în care sunt concurs este festivitatea de
torim în spațiu! Participarea la legate de izolarea în spațiu. Câștigul mare al participării
implicate calculatoarele au premiere. În competiție sunt
concurs a presupus realizarea Descrierea scrisă a proiectului echipei a fost obișnuirea cu
apărut și au luat avânt con- apreciate multe din aspectele
celor trei sarcini: proiectul de și argumentarea științifică și munca în echipă, responsabi-
cursurile de robotică. Acestea activităților echipelor. Evident
cercetare, proba de robotică și tehnică a soluțiilor propuse au lizarea fiecărui membru al
au cuprins toate categoriile de premiul cel mai dorit este cel
proba de valori fundamentale. făcut parte din realizarea echipei pentru îndeplinirea
elevi de la clasa pregătitoare al probei robotice, dar și cele-
În cadrul proiectului de acestuia. În realizarea proiec- sarcinilor echipei, învățarea
până la liceeni și studenți. lalte premii sunt bine primite
cercetare, membrii echipei tului echipa a dat dovadă de unui sistem de programare,
Pe acest fond am stat de de orice echipă din concurs.
trebuiau să identifice o pro- imaginație și a folosit câteva stimularea creativității fiecă-
vorbă cu prof. Sorin STĂN- Au fost date premii pentru
blemă fizică sau socială cu materiale care aveau alte des- rui membru al echipei.
CULESCU, Colegiul Național evaluarea robotului, a progra-
care se confruntă oamenii în tinații în laboratorul de fizică În data de 17 martie, în
„Decebal” Deva - mentor mului robotului, pentru
timpul unei călătorii de lungă - o centrifugă recuperată de la holul mare al corpului B al
LEGO WARRIORS (1814), care proiectul de cercetare, pentru
durată în spațiul cosmic în sis- un laborator de analize me- Universității Politehnice din
cu amabilitatea ce-l caracter- munca în echipă, pentru pro-
temul solar și să propună o dicale, un stativ pentru experi- București, s-a desfășurat eta-
izează, ne-a declarat în exclu- fesionalism demn.
soluție. Problemele cu care se mente de fizică, corpul unei pa națională a competiției
sivitate: Echipa LEGO WARRIORS
poate confrunta un echipaj machete pentru o rachetă și o First Lego Legue Romania la
„– Și noi, decebaliștii, am
spațial pentru o călătorie de emisferă de polistiren care care s-au înscris peste 50 de (număr de concurs 1814) a
vrut să participăm la acest
lungă durată sunt multiple. asamblate au dus la NAVA echipe din toată țara. Fiecare Colegiului Național „Decebal”
foarte modern și interesant
Deoarece tema este legată de spațială cu inel centrifugal. echipă a avut la dispoziție un Deva a fost apreciată cu locul
sistem de educație - EDU-
călătoria în spațiul cosmic și Panoul pentru proba „Valo- spațiu pentru prezentarea II pentru „Profesionalism
CAȚIA STEM Creativă -
realizarea proiectului pre- rile fundamentale” a presupus standului echipei, expunerea Demn”. Este extraordinar să
STEAM (educația prin Știință,
supune și o modelare practică realizarea unui panou - poster proiectului și a posterului cu poți să te bucuri de faptul că
Tehnologie, Inginerie, Arte și
a soluției propuse de membrii în care să fie prezentate în valorile fundamentale. Stan- urci pe podiumul de premiere
Matematică) și am început să
echipei, aceasta a dat bătăi de scris și vizual (prin imagini) dul fiecărei echipe a fost de- pentru un premiu în fața atâ-
intrăm în competițiile FIRST.
cap tuturor echipajelor. După tot ceea ce a însemnat activi- schis în tot timpul competiției tor echipe.
În școala noastră există în
acest moment mai multe îndelungi discuții echipa s-a tatea desfășurată din momen- și a putut fi vizitat de ceilalți Înseamnă că echipa a făcut
echipe de robotică implicate oprit la o temă complexă care tul primirii temei până înainte concurenți și de vizitatorii ceva deosebit și este un im-
în concursuri pentru mai să permită o soluție pentru de intrarea în evaluarea din prezenți. În spațiul de antre- bold să continui această activ-
multe categorii de vârstă, 6-10 mai multe situații problemă concurs. Au fost prezentate lu- nament pe 6 mese asemănă- itate interesantă. Este
ani, 10-12 ani, 12-16 ani, 15- ale călătoriei în spațiu -im- cruri legate de formarea, co- toare cu cele de concurs important pentru fiecare
19 ani. ponderabilitatea, diversifi- laborarea, munca și respectul echipele și-au făcut ultimele membru al echipei să fi par-
De anul acesta, 11 elevi din carea hranei și crearea unui în echipă, colaborarea cu alte verificări ale robotului înainte ticipat la o astfel de competiție
clasele a IX-a A, B, C din ambient relaxant și cât mai echipe, cu alte persoane din de concurs. În acest timp, și să vadă că există mulți tineri
Colegiul Național „Decebal” pământean. afara clubului, evoluția pregă- fiecare echipă a putut vedea și cu preocupări deosebite și cu
Deva cu vârsta sub 16 ani au Proiectul a presupus re- tirii echipei pentru proba de evalua roboții celorlalte realizări pe măsură și să dore-
format echipa Lego Warriors. alizarea unei nave cosmice robotică. echipe. În concurs fiecare ască să se perfecționeze în
Componenții echipei sunt An- dotate cu un inel toroidal cen- Pregătirea probei de robo- echipă a avut trei sesiuni de acest domeniu”.
dreiaș Maria, Bărăștean Carla, trifugal în jurul fuzelajului. În tică a fost cea mai mare provo- concurs. Pentru evaluarea Felicităm și noi membrii
Luculescu Mihai, Moise Mihai, timpul rotației inelului da- care a concursului deoarece echipei se lua în considerare echipei LEGO WARRIORS
Ștezar Dragoș din clasa a IX-a torită forței centrifuge se participând pentru prima cel mai mare punctaj al (1814) a Colegiului Național
A, Bădău Vlad Dan, Bordean simulează gravitația terestră dată membrii echipei nu au echipei în sesiunile de con- „Decebal” Deva și le urăm suc-
Călin, Dumitrana Mihnea, și pot fi înlăturate în felul știut până la ce nivel de com- curs. ces în activitățile viitoare.
Mateș Antim, Mura Paul din acesta efectele negative ale plexitate poate ajunge robotul Înainte de proba de robot-
clasa a IX-a B și Mileșan Radu stării de imponderabilitate pe pentru îndeplinirea misiu- ică echipele au trecut pe la Ioan Vlad
din clasa a IX-a C. lungă durată. Soluția cu cen- nilor. Membrii echipei au in- comisiile de jurați. Fiecare Georgeta-Ileana Cizmaș
8 - magazin 3 - 9 mai 2019

Povestea şi simbolul
florilor de primăvară
N
ăscute din
îngemănarea soare-
lui primăvăratic cu
pământul reavăn, care
respiră ușurat de povara
iernii, florile, într-o multi-
tudine de miresme și cu-
lori, au fiecare dintre ele
câte o poveste. Povestea
lor ne poartă pe tărâmuri
îndepărtate, pline de mis-
ter, de o frumusețe și un
farmec aparte.

Ghioceii
Se povesteste că atunci
când Dumnezeu a creat
lumea, i-a spus zăpezii să
mearga și să roage florile să-i
dea un pic din culoarea lor.
Rând pe rand, florile au re-
fuzat. Atunci, tristă, zapada l-
a întrebat și pe ghiocel dacă
vrea sa-i dea din culoarea lui.
Ghiocelul a acceptat și, drept
răsplată, omătul îl lasă să în-
florească cel dintâi, în fiecare
primăvară.

Anemonele sau firul. Se spune că de atunci, flori ar fi fost otravitor. Cu- drăgostise de Narcis, un tânăr Echo si-a pierdut întruparea,
Floarea Paștelui vântul Anemos îşi trimite în nunile de anemone erau pur- caruia zeii îi dăruiseră o ex- rămând din ea doar vocea.
Răsar în perioada marii fiecare an anemonele, ca tate la gât sau pe braț, traordinară frumuseţe și Această poveste tristă a făcut
sărbători creștine. În Pales- mesageri ai primăverii. Toto- existand superstiția că aceste tinereţe veşnică, cu condiţia ca narcisă să fie simbolul iu-
tina, se credea că anemonele dată, de anemone sunt legate flori pot fi o pavăză împotriva să nu-şi privească chipul în birii neîmpărtăşite, dar şi a
au apărut prima oară sub mai multe superstiții. Astfel îmbolnăvirii. oglindă. Dar Nemesis, zeiţa vanităţii şi iubirii excesive
crucea lui Iisus, din sângele că: În Anglia există obiceiul de răzbunării, l-a îndrumat pe faţă de sine. Se mai spune că
vărsat de către acesta. La În Egiptul antic - această a se culege primele anemone Narcis către un lac de munte, în centrul florii de narcisă
curtea regelui Edward I al An- floare era un simbol al îmbol- răaărite în primăvară, ele fiind în care şi-a oglindit faţa. În- sunt lacrimile lui Narcis.
gliei, anemonele faceau parte năvirii, datorităa petelor de apoi purtate, învelite în mă- drăgostit de propria-i imag-
dintre plantele utilizate pen- culoare de pe spatele peta- tase, ca amulete apărătoare ine, el a încercat, în repetate Zambilele
tru vopsirea oualor de Paşti. lelor ei albe. Chinezii o nu- împotriva molimilor. rânduri, să o atingă. Dar un- Aceste flori, cu un parfum
Legenda ne spune că meau ”floarea morții”. În Roma antică - se cre- dele tulburate ale apei făceau îmbătător, sunt dedicate lui
Anemona era o frumoasă În cultura unor țări eu- dea ca anemona este înzes- ca imaginea lui să dispară, iar Apollo, zeul soarelui și al
nimfă, de care se îndrăgostise ropene - anemona era văzută trată cu proprietatea magică el a rămas pe malul lacului, artelor. Despre ele se spune
Zefir, zeul vântului de primă- ca un semn rau. Exista, toto- de a alunga febra. privindu-se cu nesaţ. Și pen- că au răsărit din sângele lui
vară, dar şi Borea, zeul vântu- dată, obiceiul ca o persoana tru a nu muri de foame, zeii l- Ajax, care a fost înfrânt de
lui de vest. Geloasă, Chloris, să-și țină respirația în timp ce Narcisele au transformat într-o floare către Ulysses, în disputa
zeiţa florilor, a transformat-o alerga pe un câmp acoperit Au o poveste tristă, care în- parfumată, care înfloreşte legată de armele lui Achilles.
pe nimfă într-o floare, care se de anemone,întrucât exista cepe în Grecia antică. Se primăvara, numită narcisă. Orbit de furie, Ajax a omorât
ofilea atunci când sosea Ze- credința că parfumul acestor spune că, nimfa Echo se în- Frământată de pasiune, nimfa toate oile armatei greceşti,

Pensiunea POnOR *** CLINICA OPHTALENS T


Vaţa de Jos, str. Câmpului nr. 29, jud. Hunedoara• Tel. 0757-102807 CLINICĂ
PARTICULARĂ DE
OFTALMOLOGIE

CENTRU LASER
EXCIMER

OPTICĂ MEDICALĂ
Str. 21 Decembrie 1989, Nr. 137 • Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Tel. programări: 0264/44 88 24 sau 0264/ 44 88 25
• Servicii de cazare (apartament) • SPA – saună, piscină, masaj •
Organizare evenimente într-un cadru deosebit • Restaurant – Tel. magazin optică: 0740/27 65 77
mâncăruri tradiționale, meniuri speciale • Barbeque. Clinica Ophtalens T
3 - 9 mai 2019 magazin - 9

luându-le drept inamicii săi,


iar atunci când şi-a dat seama
ce făcuse, s-a sinucis. Din sân-
gele lui a apărut o floare roşie,
purtând iniţialele AJ.

O altă legendă
Vorbeşte despre un vas
genovez, care a naufragiat şi
din care a căzut o lădiţă de
zambile, care a plutit pe coas-
ta Ţărilor de Jos, ajungând la
mal. Aici, găsind condiţii priel-
nice, plaja s-a umplut de zam-
bile. Localnicii, încântaţi de
parfumul şi coloritul florilor,
le-au cultivat în grădinile lor,
ele căpătând anumite sim-
boluri.
Astfel că, zambila albastră
semnifică constanţa în dra-
goste, cea galbenă este sim-
bolul geloziei, iar cea albă
semnifică frumuseţea şi puri-
tatea.

Bujorul
A devenit popular la curtea
imperială în timpul dinastiilor
Sui şi Tang, câştigându-şi titlul amuletă de dragoste, iar se- batul s-a dus pe câmp și a renaşterea şi speranţa. Fru- meni să o ia pe fată și să o
de “regină a florilor”. Fiind un minţele acestuia erau folosite reușit să-și deosebească soția museţea florilor, ce vine după aducă la el, ca să-i fie soție. Oa-
simbol al primăverii, era uti- ca un ameliorator al sănătății în mijlocul a sute de flori de atâtea luni reci de iarnă, ne menii domnitorului s-au dus
lizat ca o metaforă feminină a și vigorii, inclusiv de catre mac, întrucat aceasta nu era trezeşte şi ne energizează acolo, au luat-o pe fată, iar pe
frumuseţii. Atunci când este atleții greci. udată de roua zorilor, pe- pentru primăvara ce vine. băiat l-au tăiat cu săbiile. Pe
complet înflorit, bujorul sim- Romanii credeau că macul trecându-și noaptea alături de Sakura, numele florii cireşului locul unde a căzut băiatul s-a
bolizează pacea. poate fi folosit ca un remediu soț. El a cules floarea, iar de- japonez din familia Prunus a ridicat o insect micuță, care
În Feng Shui, bujorul sem- pentru rănile sufletești ale iu- scântecul vrăjitoarei a fost de- fost asociată cu efemeritatea avea în coadă un ac. Fata s-a
nifică sentimentele nobile şi birii. stramat, cei doi trăind fericiți. vieţii umane. Din acest motiv întristat foarte tare și nu a
valorile oricărei persoane. Despre mac, legenda ne • În creștinism, simbolul florile cireşilor japonezi, vrut să se atingă de mâncare.
spune că zeița Demeter acestei flori a fost modificat. sakura sunt încărcate de sim- Adusă în fața domnitorului,
În Europa i se spune şi
(Demetra) a creat macul pen- Sculptat pe băncile unor cate- bolism, fiind foarte des fata nu a cedat insistențelor
"trandafirul fără spini". Și aici
tru a-i aduce alinarea somnu- drale medievale, el reprezentă folosite în arta japoneză. acestuia, spunându-I că rămâ-
este asociat cu frumusețea
lui, după pierderea fiicei ei, odihna care avea loc în • În timpul celui de-al ne credincioasă iubitului ei
feminină, dar și cu onorurile, Persephone (Persefona). așteptarea "ultimei zile". Doilea Război Mondial, sakura mort. De durere, în câteva zile
bogăția, echilibrul sufletesc Într-un alt mit, macul fu- În Noua Zeelandă, "macul a fost folosită de autorităţile
sau cu o căsnicie fericită. La Teia a murit și, ca răzbunare, a
sese făurit de către Somnus, înalt" este floarea care îi de- japoneze pentru întreţinerea fost înmormântată într-un loc
noi, despre o fată frumoasă se zeul somnului, pentru a alina semnează pe oamenii care s- sentimentelor naţionaliste şi
spune că este "un bujor de pustiu. Pe locul acela a crescut
durerea provocată zeitei au ridicat deasupra celorlalti. militariste în rândul popu- un copac falnic, cu flori miros-
fată", iar roşeaţa din obraji, Ceres, de lipsa fetei sale. • "Macul welsh" este carac- laţiei. Piloţii kamikaze îşi pic-
care denotă sănătate şi vitali- itoare. În fiecare primăvară
Cei doi frati Hypnos și terizat de culoarea galbenă. tau câteodată aceste flori pe micuța albină venea la tei, ca
tate, este numită "bujori în Thanatos (somnul și moar- • "Macul de porumb" este fuselajul avioanelor sau luau și când ar fi vrut să continuie,
obrăjori". Despre un om fru- tea) erau reprezentați pur- numele dat macului sălbatic, cu ei crengi de sakura. dincolo de moarte, povestea
mos se spune că este "frumos tand pe cap cununi din flori în perioada romană, întrucat • În secolele trecute, marii de dragoste dintre Teia și
ca un bujor". de mac sau având în mâini acesta creștea, de obicei, în la- războinici, samuraii, se identi- Albin.
În folclor, bujorul este legat flori de mac. nurile de porumb. ficau cu sakura (floarea de
de Lună, întrucât se crede că Este evident faptul că • "Fumul pămâtului" este cireş), având în comun o viaţă
a fost creat de zeiţa Lunii, grecii erau conștienți de fap- denumirea dată macului în Trandafirul
glorioasă, dar care însă putea
pentru a reflecta pe timpul tul că somnul binecuvantat Evul Mediu, datorită super- fi curmată brusc. Florile de Despre această floare mi-
nopţii razele Selenei. produs de mac, poate aluneca stiției că fumul produs de cireş nu rezistă de obicei mult, nunată se spune că a fost creat
cu ușurinta către moarte. arderea acestei plante, avea iar ploaia sau vântul le pot de zeița florilor, Chloris, din
Florile de mac Pliniu relata că ”macul, darul de a alunga spiritele scurta existenţa, determinând trupul unei nimfe moarte,
Au fost găsite în mor- consumat în mari cantități, rele. căderea petalelor. foarte dragă ei. Și pentru că a
mintele egiptene vechi de produce un somn ce poate Florile de mac au fost re- vrut să fie o floare fără
peste 3000 de ani. De aseme- ajunge până la moarte". marcate în timpul campaniilor pereche, aceasta i-a convocat
lui Napoleon, ca înflorind în
Legenda Florilor pe ceilalți zei, ca să-i dăruiască
nea, au fost remarcate în tim-
pul campaniilor lui Napoleon, O altă legendă jurul mormintelor proaspete de Tei ceva din atributele lor. Astfel
ca înflorind în jurul mor- Ne spune că o vrajitoare ale soldaţilor, existând cre- Despre florile de tei, le- că, Dionisos i-a oferit par-
mintelor proaspete ale sol- rea, transformase o femeie dinţa că aceştia răsăreau din genda ne vorbește despre fumul amețitor, cele 3 Grații i-
datilor. De aceea, exista într-o floare de mac, ea sângele vărsat de către cei dragostea dintre o fată pe nu- au dăruit strălucirea, veselia și
credința că acestea răsăreau putand părăsi câmpul de maci căzuţi în război. mele Teia și un bărbat care se farmecul, iar Ares, zeul
din sângele vărsat de către cei pentru a-și vedea familia De altfel, macul este un numea Albin. Se spune că războiului, i-a dăruit spinii,
căzuți în război. numai în timpul nopții. Dar, simbol al victimelor tuturor dragostea lor era atât de cu- pentru ca floarea să fie
În Egiptul antic, florile de într-una din nopți, femeia i-a războaielor. rată și puternică, încât li se ocrotită și să-și apere fru-
mac, care conțineau opiu, se dezvăluit soțului ei că vraja ar dusese vestea. Despre asta a musețea.
administrau copiilor, care nu putea fi destramată, dacă, a Florile de cireş aflat și domnitorul unei țări de
se mai opreau din plans. doua zi, acesta va culege de pe Înflorirea cireşului, în atunci, care era un om crud și www.lapensiuni.ro
În Grecia antică, macul camp floarea în care era multe culturi, are o semnifi- nedrept. Cum a aflat povestea epochtimes-romania.com
era un simbol al fertilităţii, o preschimbată. Dimineața, băr- caţie deosebită, simbolizând celor doi, acesta a trimis oa- legendeinlume.blogspot.ro
10 - timp liber 3 - 9 mai 2019

TV - FILMUL SĂPTĂMÂNII ALTE RECOMANDĂRI: Minutul de umor


Vineri, 3 mai, • Ion stă de vorbă cu Maria, nevasta lui
- Mărie, am fost ieri la Costică, și știi ce mi-a
PRO Cinema, ora 22,30, Terapie spe- zis? Să mă simt ca acasă.
cială - Și, ce-ai făcut?
TVR 1, ora 22,10, Din prea multă - Am desfăcut o bere și am bătut-o pe
dragoste nevastă-sa.

Sâmbătă, 4 mai • Discuție între soți


Dragul meu, spune tânăra soție, azi am în-
Diva, ora 20,00, Vacanță All Inclusive vățat două rețete grozave de pe net :
PRO CINEMA, ora 22,00, Organizația – Una este de supă de tarhon, iar cealaltă
East este pentru o soluție de scos petele.
- Și asta din care-i? – întreabă soțul, ezitând
Duminică, 5 mai să ducă lingura la gură.
PRO CINEMA, ora 20,30, Trădătorul
• La medicul de familie
TVR 2, ora 22,10, O afacere regală - Se pare, domnule, ca ai o slăbiciune: bău-
tura.
Luni, 6 mai Pacientul:
TVR 2 PRO CINEMA, ora 20,30, De neoprit - Vă înșelați, doctore. Eu nu beau decât tărie!
TVR 2, ora 21,10, Dragoste fără internet
• Pe o stradă
Un polițist se întâlnește cu un bețiv, care
Marți 7 mai stătea întins pe jos.
Sâmbătă, 4 mai, ora 20,10 PRO CINEMA, ora 20,30, Foc încrucișat – Băi omule, de ce nu te duci acasă?
TVR 1, ora 22,10, Enigma – Nu pot să mă mișc de aici. Pe sticla de vin
Sub soarele Toscanei pe care am luat-o scrie: “A se păstra culcat”.
În urma unui divorț dureros, scriitoarea Frances nu Miercuri, 8 mai • Vânzătoarea blondă
reușește să se adune, nu mai poate scrie și intră în depresie. PRO CINEMA, ora 20,20, Sfidarea După ce i-au fost gata ochelarii de vedere
Pentru a o salva, prietena ei Patti încearcă să o scoată din TVR 2, ora 21,10, Regina africană comandați, persoana îi încearcă, dar nu vede
starea în care se afla și o înscrie într-o excursie în Toscana. nimic cu ei și i se adresează vânzătoarei
Ajunsă acolo, Frances este impresionată de vila care o va găz- blonde:
dui, de traiul de acolo și vrea să cumpere casa. Fascinată de
Joi, 9 mai
NAȚIONAL TV, ora 21,00, Prietenul la -Nu văd nimic cu ochelarii ăștia. Nu sunt
italieni, ea își face prieteni printre aceștia și dorește să-și în- buni !
temeieze acolo o familie. Îl cunoaște pe Marcello, un negustor nevoie se cunoaște Dar blonda îi răspunde liniștită:
de antichităţi, de care Frances se îndrăgostește FILME CAFÉ, ora 22,00, Păcat originar -Nici fără ochelari nu vedeați bine, deci nu e
necondiționat. de la ei!

BERBEC TAUR GEMENI RAC


Problemele de la locul de muncă Noutățile financiare pe care le Ocupați-vă de activități mai La serviciu nu trebuie să vă
au luat sfârșit. Urmează o pe- primiți la începutul intervalului ușoare în perioada următoare, bazați pe ajutorul altora. Re-

H
rioadă mai relaxantă, în care vă motivează și vă aduce bună dar nu vă neglijați sarcinile de zolvați-vă treburile singuri, dacă
veți petrece mai mult timp ală- dispoziție. Este vorba de o serviciu. Veți primi informații vreți ca lucrurile să meargă
turi de familie. Faceți proiecte mărire de salariu, un bonus utile legate de activitatea voas- bine. Pot interveni situații nepre-
noi și încercați să vă încadrați în nesperat sau o favoare tră. Spre sfârșitul intervalului văzute, în care doar voi le veți

O bugetul de care dispuneți. Achi-


tați-vă datoriile restante și încer-
cați să nu mai faceți altele.
neașteptată. În dragoste,
gelozia sau neîncrederea vă
umbrește relația.
apar unele probleme financiare,
dar se vor redresa rapid.
gestiona. Și, dacă este cazul o
veți face cu succes.

R LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

O
În plan profesional sunt multe Persoanele din anturajul vostru Începeți săptămâna în forță și Colaborările în care vă implicați
de făcut, iar acest lucru vă cere vă susțin proiectele și vă apreci- încercați să alcătuiți un plan de vă aduc bani și aprecieri. Pot in-
timp și energie. Sunt posibile ază eforturile. Dar atenție, în acțiune, pe care-l veți urmări în- terveni unele probleme mă-
unele discuții cu șefii sau colegii, mediul în care lucrați, unii dintre deaproape. La serviciu este mult runte, pe care nu trebuie să le

S dar cu diplomație și tact veți


reuși să vă impuneți ideile. Spre
sfârșitul intervalului vă veți re-
colegi încearcă să profite de re-
lațiile și cunoștințele dobândite
de voi. Trebuie să vă odihniți și
de lucru și trebuie să vă dozați
eforturile. Vor apare unele dis-
ensiuni în relația de cuplu, pe
luați în seamă. Mergeți mai de-
parte și stabiliți-vă prioritățile.
Doar așa veți reuși să vă im-

C
laxa în familie. să vă dozați eforturile. care le veți rezolva cu ușurință. puneți punctul de vedere.

O SĂGETĂTOR
Săptămâna care urmează este
plină de neprevăzut. Veți avea
CAPRICORN
În prima parte a intervalului s-
ar putea să faceți călătorii
VĂRSĂTOR
La locul de muncă activitățile în
derulare vă solicită mult, dar le
PEŞTI
Aveți multă energie, pe care este
de dori s-o folosiți în favoarea

P discuții importante cu persoane


care vă pot ghida activitatea
voastră profesională. Participați
la reuniuni sau plecați, pentru
scurte, în interes de serviciu. Veți
avea colaborări interesante cu
persoane deosebite, iar acest
veți face față cu succes. Sunt
posibile unele discuții aprinse,
dar veți afla informații utile. Fi-
voastră. Rezolvați-vă toate situ-
ațiile incerte de la locul de
muncă și nu neglijați problemele
lucru vă aduce aprecierea șe- nalul de săptămână îl petreceți simple. Veți avea succes în tot ce
câteva zile, în străinătate, unde filor. Cu toate acestea, selectați- în familie, unde vă preocupați de faceți și, mai ales, bani în plus la
veți cunoaște lucruri noi. În fam- vă cu grijă interlocutorii. chestiuni casnice. salariu. Astrele vă avantajează.
ilie nu sunt probleme deosebite.
3 - 9 mAi 2019 OPiNii - 11

Alergăm, alergăm…
dar încotro?
A
lergăm și tot Toată această alergătură este că alergăm. Alergăm de amant sau amantă. Sute de
alergăm cu o mare este total falsă, cu multe sac- după locuri noi, pe care le mii de oameni sau chiar mil-
viteză, dar unde rificii care, de multe ori, ne studiem prin ecranul tele- ioane se aruncă în această
mergem? Acesta este cu- costă chiar viața. fonului sau tabletei. Și, abia vâltoare, din care ies, de cele
vântul care caracter- când ajungem la cazare mai multe ori șifonați, fără să
izează cel mai bine viețile Nu ne mai putem vedem ca nu se pupă cu ce realizeze de ce. Acolo scriu că
noastre moderne. Avem controla vedem noi și adevărata reali- sunt ingineri, profesori, doc-
sărbători, diverse eveni- tate și doar atunci observăm tori, dar în realitate??? Nu
mente personale, eveni- Nu mai avem raționament.
că pozele sunt perfect editate știu nici aici unde vor sa
mente politice, trăiri Nu realizăm că oriunde te afli
pentru Facebook sau Insta- ajungă. Bunica spunea o
emoționale, trăiri in- pe globul pământesc, tot
gram. vorbă mare, înțeleaptă: ”im-
tense, toate trec, noi mâncare mănânci (de cele
Începem a doua zi să portantă nu este destinația
rămânem cu amintirile, mai multe ori foarte rea), tot
unele frumoase, altele băgam în traistă bunuri, ami- unde mergem, importantă
într-un pat dormi, tot un suc
urâte. ntiri, produse, nu ne intere- este călătoria, ca să arătăm
sau un vin bei, nu faci nimic
Dar oare de ce alergăm, sează de ce le cumpărăm, nu celor din jurul nostru cât de
deosebit în afară că alergăm
unde mergem, pe ce rută? ne interesează cât plătim, importanți suntem noi."
și nu știm de ce și la ce cos-
Combustibilul cu care aler- după ce le luăm, începem să Curiozitatea a devenit mai
turi.
găm și după care ne stro- le triem. Important este să importantă decât sănătatea Toate astea fac parte din
Suntem parcă niște roboți
focăm zi și noapte sunt banii. adunam cât se poate de multe pentru mulți. Atunci de ce merindele rucsacului cu care
care mergem pe drumuri
Trăim în viteza secolului și cât mai repede, să nu pier- alergăm, unde alergăm? Nu alergăm. Dar nu uitați și de
doar de noi știute fără sens,
aproape orice eveniment de dem valul. Dar nu realizăm că contează prețul, timpul, efor- datoriile bancare, cămătari
mânați de la spate de o forță
viață, chiar și cele mai multe noi suntem deja luați de val și tul. Important este să etc. care ne trimit la alergat.
nevăzută, care ne biciuiește
dintre acțiunile simple, pre- mergem fără un sens, nu știm alergăm. Important este să alergam
imediat cum am tras pe
cum mâncatul sau dormitul. unde ne îndreptăm. Nu o să într-o direcție bine știută și să
dreapta să ne odihnim. Unde
Totul este pe fugă, dar nicio- ne grăbim ? De ce am devenit
mă credeți, pentru că nu vreți Oare suntem sfârșim frumos, nu cu aju-
dată nu ne întrebăm unde nerăbdători ? Vrem totul,
să mă credeți și să vedeți re- roboţi? torul unora sau altora.
mergem, (motivul acestui alitatea pe care o trăim. Maratonul continuă, nu s-
dacă am putea să fim doar noi Oare mai avem raționa-
maraton nebun ) și niciodată Uitați-vă în jurul vostru, a terminat. Important este
și numai noi pe acest pământ, ment uman în noi sau sun-
nu ne gândim la sănătatea acasă, și vedeți câte dintre lu- cine ajunge la linia de sosire
să fim numai noi cei mai buni, tem roboți. Uităm să ne
noastră, decât numai atunci crurile din dulapuri zac ne- cea reală și nu cea imaginară.
să fim numai noi care bucurăm, uităm să respec-
când nu mai putem. folosite de luni, poate ani, Alergați, dar să știți să vă și
stăpânim acest pământ. Noi tam oamenii, uităm să le re-
De cele mai multe ori, câte lucruri aveți prin alte opriți. Alergarea este bună
de când ne naștem devenim spectăm munca. La locul de
plecăm într-o excursie de mii camere pe care nici nu ați pus pentru sănătate, alungă bolile
egoiști, că așa suntem edu- muncă respectam, de regulă,
de kilometri, oboseală cruntă, mâna de ani de zile. Și atunci din interiorul corpului ome-
cați, dar nu realizăm că din oameni care nu trebuie re-
dar fără să facem ceva min- de ce le cumpărăm, de ce nesc. Dar orice lucru, ca și
ziua când ne naștem, alergăm spectați. Pentru că noi nu ne
unat, numai de dragul de a alergăm prin viață dacă nu alergarea, are regulile lui, are
și alergăm. mai respectăm pe noi fiind
arăta oamenilor ce tari sun- știm unde mergem. Am de- rostul lui. Nici noi nu ne mai
Trăim vremuri tulburi, mai ocupați cu falsurile vieții.
tem noi, în ce lume bună ne venit sclavii tehnologiei, care cunoaștem rostul.
grele, în care până și re- Mergem într-o viteză năuci-
învârtim, cât de inteligenți evoluează atât de repede
laxarea este o cursă, dar nu toare, într-un circuit închis al
suntem, să arătăm oamenilor încât noi, având sete de Alergăm sau nu
realizam. O cursă înșelătoare, vieții. Plecăm de la linia de
mai creduli decât noi ce tehnologie, nu apucăm să ne la vot?
pentru că noi am devenit plecare și ne întoarcem tot
mușchi și ce bani avem. Unii plictisim, că vedem altele pe
niște roboți care nu mai acolo, pentru că noi acel Oamenii au de alergat și
au împrumutat treizeci de mii rafturile sau în vitrinele mag-
cunoaștem sensul vieții. Noi punct îl redenumim tot
de lei să meargă în Egipt, la azinelor. Și așa alergăm și mai mult, aleargă la vot, este
și când stăm de vorba cu sosire.
Piramide. Au stat șapte zile și muncim tot mai mult, cu gân- o alergătura în plus. Alegem
cineva alergăm cu ochii pe Important pentru noi este
au muncit trei ani ca să dul de a acapara rapid și la aceleași fețe? Poate acum
ecranul telefonului după di- alergatul și că cheltuim bani.
plătească datoria. timp cea mai bună tehnolo- clasa politică va realiza că
verse informații inutile pen- Nu contează pe ce, important
Oare se merită asemenea gie. Și, după un timp destul de noi suntem cei care îi trim-
tru noi, dar vrem sa arătăm, este să arătăm semenilor
sacrificii, numai de dragul de scurt, constatăm că toate item și nu invers, și tot ei
de fapt, cine suntem, ce scule noștri că cheltuim și că sun-
a arăta cine suntem noi? Nu acestea sunt făcute pentru un poate vor realiza că sunt
avem și ce informații tem tari. O să fim în cursă atât
contează unde alergăm și ce timp foarte scurt, ca omul să români și tot noi plătim luxul
stăpânim. Noi nu stăpânim pe timp cât mai avem com-
țel avem. Alergăm precum cei cumpere altele noi, fără să se și huzurul lor. Alergați mult
nimeni de multe ori, munca și bustibil și bani de tocat, cu
care aleargă la mall să simtă că nu gândește pe ter- și bine, dacă nu știm unde
viața noastră sunt doar iluzii condiția ca drumul nostru să
cumpere tigăi, alergăm ca să men mediu și lung, ci doar să trebuie să ajungem și lângă
știute doar de noi. Când vin nu se sfârșească, în ștreang,
arătăm lumii cine suntem noi. ne fie bine pe moment. cine trebuie să fim.
sfintele Sărbători obișnuim parapeți, copaci, rămânând
Hăpăim pe fugă ca să trecem sa plec cu ,,cățel și purcel ". fără combustibil. Noi nu mai Sunt și eu un alergător de
imediat la altceva și dormim Dar nu știm unde mergem
Oamenii au început să gândim decât momentul, iar cursă lungă, care alerg și iar
tot mai puțin, ca să ne rămână și de ce mergem. Unii aleargă
relaționeze doar pe când vrem să gândim ,,picăm alerg. Unde? Nu știu!!!
timp pentru tot ce ne-am pro- de dragul de a cheltui bani și
rețele de socializare în depresie ". Atunci credem
pus să facem. Tot mai mult și de a-și arăta mușchii față de Acolo se simt în siguranță că ne vindecăm cu droguri și Al dumneavoastră același
tot mai repede. oamenii din jur. Important față de soție sau bărbat, față alcool. Prof. Ioan Romeo Mânzală
12 - Ce gătim în week-end? 3 - 9 mai 2019

CIORbĂ DE SALATĂ CU OMLETĂ


Mod de preparare:
Legumele se curăță și se INGREDIENTE
toacă, nu foarte mărunt, apoi o salată verde, 150 ml lapte bătut, 100 ml smântână,
se pun la fiert în trei litri de 50 g șuncă presată, un ou, un morcov, un păstârnac, un
apă cu sare. ardei roșu, oțet, mărar, ceapă verde, sare, piper.
Salata se curăță și se spală
bine, iar când legumele încep
să se pătrundă, se adaugă la într-o tigaie cu ulei încins. şi se adaugă la ciorbă. Se
ciorbă. Când este gata, omleta se pune apoi oțetul, după gust,
Separat, se bate oul taie fâșii, nu foarte lungi, iaurtul și smântâna.
spumă, se adaugă șunca tăi- apoi se pune în oala cu Se amestecă bine în
ată cubulețe, se amestecă ciorbă. ciorbă, după care, focul se
bine, apoi omleta se toarnă Mărarul se toacă mărunt stinge.

STUFAT DE MIEL
INGREDIENTE
un kilogram de carne de miel, 20 fire ceapă verde,
20 fire usturoi verde două linguri bulion, o lingură
făină, două linguri oţet, 100 ml ulei 100 ml vin, o legă-
tură leuştean, o legătură pătrunje1, boia de ardei
dulce, piper şi sare după gust.

Mod de preparare: Se face apoi un sos din


Carnea se porţionează, se făină, bulion, boia de ardei,
spală, se scurge şi se înăbuşe oţet şi vin, care se toarnă în
în ulei pe ambele părţi. Se cratiţa cu carne. Cratiţa se dă
stinge cu puţină apă, se la cuptor câteva minute,
condimentează şi se lasă la până mai scade sosul.
foc mic, sub capac. După ce se scoate din cup-
După aproximativ 30 de tor, stufatul de miel se pre-
minute, peste carne se pune sară cu verdeaţă iar pentru
ceapa şi usturoiul verde şi se aromă, se pot pune lămâi fe-
mai lasă 10 minute. liate. Poftă bună !

ŞERbET DIN FLORI DE TEI


Mod de preparare:
Florile se pun la fiert o INGREDIENTE
jumătate de oră într-un litru 500 g flori de tei, 1 kg
de apă. Zeama obţinută se zahăr, o lămâie
strecoară se adaugă apoi za-
hărul. Se pune iar pe foc, mai loarea şi se lasă să se
mare, ca să se lege. După ce răcească.
siropul s-a legat, se adaugă Tradiţia cere ca, la sfârşit,
zeama de lămâie. să se frământe crema ca pe
Se mai amestecă în crema aluat, ca să fie şerbetul pie-
obţinută ca să-şi schimbe cu- tros.

ÎNCHIRIAZĂ TEREN
ÎN SUPRAFAŢĂ DE 1,6 HA ŞI
HALA PRODUCŢIE CU UTILITĂŢI
ÎN SUPRAFAŢĂ DE 400 MP,
LA INTRAREA ÎN ORAŞUL SIMERIA DINSPRE ORĂŞTIE
VIZAVI DE REVA (GRAMPET) .

Relaţii la telefon 0726-219999.


3 - 9 mai 2019 jocuri - 13

A - M - INRI - ACEA - OM - DRAG - AIA - U - ER - ACT - O - LIRA - R - Z - N - AS - IISUS DIN NAZARET - INRAI - TO
Dezlegarea integramei - TOI - RATA - HAI - REGELE IUDEILOR - R - RI - LO - BARD - BIO - AA - I - L - CT - ACRA - EOL - STIH - ITA - ONOR
din numărul trecut - ARI
14 - miCa PUBLiCiTaTE 3 - 9 mai 2019

l Vând apartament 3 camere, l Vând casă, dependințe, teren l Proprietar, vând apartament 3
IMOBILIARe Aleea Crișului, termopan, CT, etaj 2, 3556 m, în Brad. Preț negociabil, tele- camere, decomandat, în Dorobanți,
l Vând casă, duplex, în Șoimuș, ușă metalică, parchet. Preț: 34.000 fon: 0729.423.035. hol central, 2 băi, 2 balcoane, că-
nr.364, compusă din 6 camere, 3 băi, euro, telefon: 0738.246.138, l Vând garsonieră în Deva, str. M mară, beci, izolat exterior, CT, ter-
bucătărie mare, beci, încălzire cen- 0769.213.866.
Eminescu, confort 1, 31 mp, bucătărie, mopan, renovat și utilat modern,
trală pe gaz, apă curentă, garaj, grăd- l Vând urgent și ieftin casă în 8/24, gresie, faianță, termopan, uși, totul la comandă. Preț: 73.000 euro,
ină 500 mp și anexe. Preț: 110.000 Simeria, trei camere, din care două baie, 3/3 mp, centrală, apă trasă sepa- telefon: 0772.185.332.
euro, telefon: 0723.784.821, mobilate și cu teracotă, beci spațios,
0721.479.233. rat, renovată recent, totul nou. Tele-
două bucătării de vară vechi, grajd l Vând casă în sat Pojoga
fon: 0724.786.105, 0772.082.324.
l Vând casă, 2 camere, hol, mare, șură, găbănaș, fântână pota- (4 km de la Zam), cu 2 camere,
l Vând garsonieră Deva, et.2, 33
bucătărie de vară, grajd plus atelier, bilă, cotețe, grădină de legume și bucătărie, cămară, baie, hol, grădină
curte, grădină, toate utilitățile, pomi fructiferi. Preț: 30.000 euro, mp, CT, termopan, baie cu cabină de
duș, mobilată. Preț: 21.000 euro, tele- 3000 mp arabil+pomi fructiferi,
Chișcădaga. Preț: 70.000 lei, telefon: 0254.730.209, 0760.193.089.
fon: 0722.564.004. zonă foarte liniştită. Preţ 50.000 lei.
telefon: 0725.452.888. l Vând apartament 2 camere,
l Vând casă în Deva, P+1+M, la
Tel. 0769.897.804.
l Vând apartament 3 camere, Deva, Kogălniceanu, et.3, balcon, ter-
Aleea Crișului, termopan, CT, etaj.2, mopan, izolat, CT, 51 mp. Preț: 41.000 roșu, depozit 123 mp, garaj, teren 700 l Vând apartament două
gresie, faianță, parchet, ușă metalică. euro, telefon: 0745.202.448. mp, toate utilitățile. Preț: 26.000 euro, camere, posibilitate spaţiu comer-
Nu sunt agent imobiliar. Preț:34.000 telefon: 0745.202.448.
l Persoană fizică, vând garson- cial, salon coafor, cabinet medical.
euro, telefon: 0738.246.138., ieră mică, 14 mp, cu hol, baie cu duș, l Proprietar, vând apartament 3
Brad, Aleea Privighetorilor, bl.35.
0769.213.866. camere+garaj+boxă, 2 băi, CT, 93 mp,
cameră cu chiuvetă, în zonă centrală, Telefon: 0723.382.890.
l Vând apartament 3 camere, 2 mobilat, an construcție: 2007-2008,
încălzire centrală, geam termopan,
băi, et.2, 70 mp, decomandat, CT, bal- curte interioară privată, zona micul
semimobilată, ușă metalică, la parter. Dallas, Deva. Preț: 88.000 euro, tele- SCHIMBURI De LOCUINŢĂ
con, boxă, zona piață, renovat. Preț: Pretabilă pentru amenajarea unui
57.000 euro, telefon: 0745.202.448. fon: 0737.702.160. l Schimb apartament 2 camere,
birou. Preț: 10.000 euro, telefon:
l Vând casă, dependințe, teren 10 l Vând casă nouă în Deva, P+1, et.1, din cărămidă, izolat termic, în
0732.456.730, 0746.209.471,
ari, pomi fructiferi, apă curentă,zonă 160 mp, 5 camere, 2 băi, bucătărie, zonă centrală, Hunedoara, cu asemă-
0354.104.168. garaj, beci, CT, termopan, totul nou,
bună, nepoluată, la stradă. Casa are și nător în Deva sau Simeria. Suport
l Vând apartament 2 camere, teren 400 mp, apă, gaz, curent, canal. diferența de preț. Tel. 0727.288.460.
beci, curte separată pentru animale.
Deva, piață, parter cu balcon de 5 m, Preț: 103.000 euro, tel. 0725.452.888.
Preț: 21.000 euro, tel. 0748.557.794.
l Vând urgent casă în roșu în
renovat și mobilat, uși noi, 50 mp, l Vând urgent casă din cărămidă, ÎNCHIRIeRI
ideal pentru cabinet sau birou. Preț: 12 ari grădină, pomi fructiferi, apă
satul Sâncrai, formată din 3 camere, l Ofer pentru închiriat casă în
39.000 euro, telefon: 0725.452.888. curentă. Preț negociabil, telefon:
din care două tencuite, cu teracotă, 0748.557.794. Deva, P+1, 5 camere, 4 băi, bucătărie,
grajd mare și șură, beci încăpător, l Vând casă în roșu, 3 camere,
l Vând apartament 2 camere,
garaj, depozit, CT, mobilată și utilată.
două bucătării vechi și alte depend- teracotă, hol mare, cămară, beci Chirie: 500 euro/lună. Telefon:
CT, termopan, ușă metalică, parțial
ințe. Este bună pentru casă de va- încăpător, două bucătării de vară mobilat. Deva, Micro 15. Preț: 0733.345.459.
canță. Preț: 25.000 euro, telefon: vechi, grajd, șură, alte utilități, curte 24.000 euro, telefon: 0726.667.754.
0254.730.209, 0760.193.089. mare, grădină de zarzavat și de pomi l Ofer locuință, la curte, zona
lVând garsonieră Deva, bloc spital, Deva, unei persoane încadrată
l Vând casă+anexe+grădină în fructiferi. Preț: 25.000 euro, telefon:
nou, semifinisată, 25 mp, cu balcon, în muncă sau pensionată, pentru aju-
Şoimuş, strada Viilor, nr.279. 0254.730.209, 0760.193.089.
zona Bd.22 Decembrie. Preț: 19.000
Tel. 0720.105.531, 0754.094.969, l Vând apartament două camere
tor casnic și contravaloare consum.
euro, telefon: 0725.452.888.
0734.531.776. Deva, 40 mp, balcon, CT, termopan, Telefon: 0724.451.762.
l Vând casă cu grădină, 2470
l Vând în Deva, zona Progresului izolat exterior, renovat, mobilat și uti- l Ofer de închiriat apartament 3
mp, din cărămidă, pe fundație
apartament cu 4 camere, 2 băi, de- lat modern. Preț: 32.000 euro, telefon: camere, Deva, zona piață, decoman-
solidă din piatră, cu pivniță zidită
bara, balcon. Apartamentul are gea- 0721.055.313. dat, CT, termopan, mobilat și utilat
în piatră, 3 camere mari (4x4) și
muri termopan, gresie, faianţă, uşă l Vând apartament două camere, complet, pentru o familie cu serviciu.
loc pentru baie, sursă de apă pro-
metalică, izolat pe interior 95%, par-
Deva, Bejan, decomandat, cu ter- prie, grădină cu pomi fructiferi, Preț: 250 euro/lună, tel.
chet stejar, loc parcare. Etajul 3 din 4.
Apartamentul este situat aproape de mopan, mobilat, centrală electrică. gard din beton, anexe gospodărești, 0745.202.448.
piaţă, parc şi cetate. Preţ: 54 ooo euro Preț: 16.000 euro, telefon: în satul Fizeș, comuna Băița, la 17
km. de Deva. Preț negociabil, tele- l Ofer pentru închiriere unei
fix. Telefon 0722 603 959. 0725.475.211.
fon: 0769.223.207, 0726.392.735. familii cu serviciu, apartament 2
l Vând apartament 3 camere, l Vând casă în comuna Zam, ren-
l Vând casă în Chișcădaga, două
camere, zona piață, Deva, CT, ter-
zona IRE, et 1, decomandat, două băi, ovată, două camere, balcon închis, că-
CT, termopan, aer condiționat, mo- suță de vară, fântână, cablu TV, pomi camere, hol, bucătărie de vară, beci, mopan, mobilat și utilat complet.
dern, mobilat modern. Preț: 60.000 fructiferi, teren arabil 2900 mp. Preț: grajd, curte, apă, gaz, canal. Preț: Preț: 180 euro/lună, plus garanție.
euro, telefon: 0725.452.888. 15.000 euro, telefon: 0733.832.559. 70.000 lei, telefon: 0725.452.878. Telefon: 0725.452.888.

TaLON DE aNUNŢ GRaTUiT PENTRU PERSOaNE FiZiCE IMPORTANT!


Talonul se poate depune şi în căsuţele poş-
Nume ........................................................................................ Prenume .........................................................................
tale ACCENT MEDIA din:
Text anunţ .............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,
Mioriţa, Dacia
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS
................................................................................................................................................................................................... (din Parcul Industrial)
..................................................................................................................................................................................................
PeTROŞANI: Magazin CARREFOUR
Preţ ................................. Telefon: .....................................................................................................................................
***********
Trimiteţi talonul la adresa: DEVA, Str. 22 Decembrie, nr. 37A (Clădirea Cepromin), birou 16. Răspunderea pentru conţinutul articolelor
revine exclusiv autorului.
AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE
3 - 9 mAi 2019 miCA PUBLiCiTATE - 15

l Ofer de închiriat o cameră de l Fac curățenie în case și aparta-


cămin, Deva, Dacia, fostul cămin al
AUTO mente, doar în Deva. Preț avantajos, DIVERSE
Maconului, etaj 1. Telefon: l Vând Ford Escort Turnier, AF telefon: 0732.369.565. l Vând grapă din fier, originală,
0730.106.589. 1997, acte la zi, bine întreținut, ITP re- l Caut femeie pentru menaj și după tractor 445 CP. Preț: 200 lei, tele-
cent, valabil – martie 2020, cu multi- curățenie, o zi pe săptămână. fon: 0769.473.088.
l Ofer pentru închiriere aparta-
ple înlocuiri cu piese noi, stare foarte Telefon: 0756.847.708.
ment trei camere, Deva, Cuza Vodă, bună. Preț: 1250 euro, telefon: l Vând goblenul ”Maica Domnu-
decomandat, CT, termopan, mobilat și l Schimb şi repar plase insecte lui Rugându-se”, înrămat, dimensi-
0767.510.260. pentru geamurile termopan.
utilat complet, pentru o familie cu uni:16x21. Preț: 450 lei, negociabil.
l Vând Nissan Micra, AF 2000 Tel. 0722.603.959. Telefon: 0725.483.189.
serviciu. Preț: 250 euro/lună, plus
benzină, toate taxele la zi, cc 998 cm, 2 l Pensionară, execut costume
garanție. Telefon: 0721.055.313. l Vând urgent masă pliabilă, cu
uși, stare foarte bună. Preț negociabil, populare pentru copii. Tel.0753.128.090.
l Ofer pentru închiriere garaj,
șase scaune și bicicletă semicursieră.
telefon:0723.357.090. Prețuri convenabile, telefon:
Deva, zona piață, pentru depozit sau MATRIMONIALE
l Ocazie! Vând Nissan E 11, benz- 0254.225.678, 0745.231.153.
mașină. Preț: 200 lei/lună, telefon:
ină, AF 2013, 25.000 km, reali, unic l Doamnă singură, 49 de ani, fără l Vând fân de grădină, aproxima-
0722.968.910.
proprietar, înscrisă, acte la zi. Preț: obligații, fără vicii, caut doamne/ tiv două tone, preț convenabil, în satul
l Ofer pentru închiriere la per- 7500 euro, negociabil, telefon: domni pentru petrecerea timpului Sâncrai. Telefon: 0254.730.209,
soane serioase, cu serviciu, garsonieră 0728.776.944. liber într-un mod plăcut. Nu exclud și 0760.193.089.
decomandată, balcon. 43 mp, CT, ter- o relație de prietenie serioasă, pe ter- l Vând, în Deva, măsuță TV cu
mopan, mobilată și utilată modern. l Vând pentru Dacia Super Nova men lung. Exclus persoanele needu-
următoarele piese second hand: aripi rotițe, vitrină sticlă fumurie și raft,
Preț: 140 euro/lună, plus garanție. cate. Telefon:0762.034.459. 66/63, balansoar lemn curbat, nou,
Telefon: 0727.974.306. față, triple spate, alternator, electro-
l Doamnă, 54 de ani, doresc o re- 300 lei, abajur lampadar alb-crem,
motor. Prețuri negociabile, telefon:
l Închiriez spaţiu comercial în
0769.473.088. lație de prietenie, bazată pe respect, nou, 200 lei, picior lampadar de mar-
Brad, suprafaţa aprox. 100 mp, cu un domn de vârstă apropiată, fără mură, 50 lei. Telefon: 0726.426.011.
pretabil pentru bar, restaurant, l Vând Citroen CT Diesel, 1400 obligații. Prefer să dețină mașină. Rog l Vând convenabil vin alb și roșu,
magazin alimentar. Preţ avantajos. cmc, argintiu, AF 2006, 4 uși, închidere seriozitate: 0749.198.130. producție proprie, fără zahăr sau alte
Tel.: 0745.970.007. centralizată, AC, funcțional, geamuri l Sunt singur, divorțat, fără obligații, chimicale, la 7 lei litrul. Cantitatea
electrice. Preț: 1800 euro, telefon: situație materială OK, 51/178/70, agre- minimă 5 litri. Se poate gusta.
TERENURI 0725.147.370. abil, comunicativ, cu bun simț, doresc Telefon: 0724.451.762.
l Vând teren în Popești, 3600 mp, să cunosc o doamnă într-o situație l Vând otavă de lucernă și fân, în
l Vând Skoda Fabia break, cu
cu front stradal 17 m, la șosea, 800 m asemănătoare și, sigur, împreună vom Nojag, nr. 167, județul Hunedoara.
turelă electrică și haion, motor 1,4, 75
intravilan. Preț: 6 euro/mp, telefon: alunga singurătatea. Rog seriozitate! Telefon: 0754.391.915.
0738.246.138. CP, benzină, AC, gri metalizat, cârlig
remorcă, înmatriculată, Euro 4, ITP Telefon: 0730.350.889.
l Vând pat matrimonial, 200x220
l Vând bocanci solizi nr.37, valabil până în 2019. Preț negociabil, l Domn singur, catolic, fără vicii, cm, piele ecologică albă, saltea relaxa.
marca Lendrover și rucsac școlari. telefon: 0724.246.514. de vârsta a treia, doresc să cunosc o Preț: 500 lei, negociabil, telefon:
Preț: 70 lei, telefon: 0743.137.888. doamnă fără vicii, de vârsta a treia, 0723.337.622.
l Vând Fiat Punto, 1,2, benzină, 4 care să fie alături de mine la bine și la
l Vând teren intravilan, 550 mp, uși, AF 2002, înmatriculat, stare foarte l Vând haină de blană, neagră,
Deva, str. Vulturilor (prelungirea Vul- rău, să luptăm împreună împotriva
bună, direcție schimbată, consum singurătății. Rog seriozitate. Telefon: ied etiopian, două goblenuri vechi, cu
can).Telefon: 0732.139.547. rame originale, pictură pe pânză și fir
foarte mic. Preț: 750 euro, telefon: 0254.211.731.
l Vând teren Deva, la șosea, 4200 0754.377.359 sau 0755.667.714. de mătase, tablou panoplie, pantofi
l Domn de 64 de ani, 170/83,
mp, FS 33 m x128m, ideal pentru de- noi, nr.38, imitație de piele, bonus o
pozit, fabrică. Preț: 70 euro/mp, nego- l Vând tractor U 650, remorcă doresc să cunosc o doamnă de vârstă poșetă. Prețuri negociabile, telefon:
ciabil, telefon: 0721.055.313. apicolă 5,0 tone, ambele cu cauciucuri apropiată, fără vicii, pentru căsătorie. 0354.417.506, orele 16,00-20,00.
noi, disc 34 m, plug cu 3 brăzdare și Rog seriozitate! Tel. 0734.076.624.
l Vând teren intravilan, la șosea, l Vând urgent și ieftin circa 2500
grapă. Preț negociabil, la vedere. Tele-
Deva-Hunedoara, 3 ha, FS 546 m, cu fon: 0727.636.444. l Domn, 60 ani, 172/80, sincer, kg. fân de grădină, în cinci clăi, în
clădiri, toate utilitățile, ideal pentru loial, fără vicii majore, ortodox, cred că satul Sâncrai, aproape de Călan, tele-
fabrică sau depozite. Preț:12 l Vând VW Passat 2007, full, mer- fon: 0254.730.209, 0760.193.089.
există o femeie care să fie alături de
ruto/mp. Telefon: 0722.564.004. ită văzut. Preț: 4800 euro, telefon:
mine, cu bună înțelegere și la bine și la l Vând porc de 100-120 kg, 9
0742.074.855.
l Vând teren în localitatea greu, în schimbul proprietății. Rog seri- lei/kg, cartofi bio, preț: 2 lei/kg, oi
Cristur, la șoseaua Deva-Hunedoara, ozitate! Telefon: 0720.366.434. pentru tăiere, generator Honda,
între case, 2160 mp, FS 22 m, toate OFERTE DE SERVICIU 2500 lei, negociabil, în localitatea
utilitățile. Preț: 23.000 euro, telefon: l Societatea comercială ANDRIS l Domn discret, 40 de ani, doresc o Sâmpetru, județul Hunedoara.
0745.202.448. relație discretă, cu o doamnă discretă, Telefon: 0784.582.240, 0761.502.600.
– ALEXIOU CONSULTING SRL anga-
l Vând teren intravilan Deva, jază îngrijitoare. Cerințe minime pentru a ieși din monotonie. Aștept la
l Vând fustă de piele, mărimea
zona Bejan, 500 mp, toate utilitățile, obligatorii: studii medii și cunoașterea telefon: 0734.387.097.
32, nouă, de culoare maro închis.
preț: 10.000 euro. Tel. 0726.770.765. limbii engleze. CV-ul se va trimite la l Tânără, simpatică, sinceră, se-
următoarea adresa de e-mail: pan- Preț: 55 lei, negociabil. Telefon
l Vând 7 hectare de pădure, zona rioasă doresc să cunosc un tânăr serios 0725.483.189.
dris@aktor.gr. pentru căsătorie-prietenie. Rog seriozi-
Pestiș-Hunedoara – pin, carpen, 70 ani
l Pensionară, din Deva, doresc să tate! Telefon: 0744.818.223. l Vând foarte convenabil set de
vechime. Preț: 3200 euro/hectar.
Telefon: 0721.055.313. ajut la curățenie pe o doamnă sau 16 oale, complet noi, ambalaj origi-
l Domn din Brad, distins, 63 de
domn, de preferință la curățenie casă, ani, caut o doamnă de vârstă apropiată nal, oțel inoxidabil, cu baza din nouă
l Vând teren în Ghergheș, 10 km curte, grădină, în Deva sau împre- straturi, fabricat în Elveția. Preț nego-
de Deva, între case, 1200 mp, FS 20 m, pentru prietenie – căsătorie.
jurimi, două zile pe săptămână. Rog Telefon: 0752.755.480. ciabil, telefon: 0724.451.762.
apă, curent, cabană din lemn. Preț: 6 seriozitate. Telefon: 0771.139.136.
euro/mp, telefon: 0745.202.448.
l Caut femeie pentru a îngriji o Deva, 22 Decembrie, 37A •
l Vând teren intravilan, Luncoiu persoană vârstnică (bolnavă), în Deva.
de Jos, lângă şosea. Tel.: 0254.684.775, Tel. 0726 871 728
0720.067.310. Informații la telefon: 0723.056.710.
www.accentmedia.ro
Nota redacţiei:
Publicaţia Accent Media preia conţinutul anunţurilor de MICĂ PUBLICITATE, în con- Anunţuri de mare şi
formitate cu textul menţionat pe taloanele de anunţuri gratuite pentru persoane
fizice. Prin urmare, răspunderea pentru conţinutul anunţurilor revine celor care le-au mică publicitate
în ziare locale şi centrale
completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul
redacţiei. Ne rezervăm dreptul de a refuza publicarea acelor anunţuri care încalcă,
prin conţinutul lor, legea.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro


16 - aCtualitate 3 - 9 Mai 2019

Cupa Bolovanul la
Restricţii de circulaţie în Deva

schi, în Retezat

C
ea mai importantă din Piața Victoriei).
competiție ciclistă de De asemenea, în același in-
șosea aduce restricții tervar orar, traficul rutier va fi
de circulație, timp de două restricționat pe o bandă de cir-
zile, pe mai multe străzi din culație pe următorul traseu:
municipiul Deva. Bulevardul 1 Decembrie 1918
Deva – „Turul Municipiului – Bulevardul 22 Decembrie –
Deva” - ediția a VII-a va avea DN7 – DJ 687 Sântuhalm – in-
loc sâmbătă și duminică, 4 și 5 tersecție DJ 708E – strada Iosif
mai, și va include două probe: Vulcan – strada Mihai Emi-

C
oncursul este orga- „Concursul se desfăşoară 1 Mai. Deoarece nu exista un Contratimp Individual și Fond. nescu – strada Gh. Barițiu –
nizat de Serviciul în două probe: slalom pe 200 premiu stabilit dinainte, unul La eveniment și-au anunțat Piața Episcop Tordai Șandor
Public Salvamont metri şi una de coborâre de dintre participanţi a luat un participarea aproximativ 150 Andras – strada Lucian Blaga
Hunedoara şi Asociaţia de sub vârful Peleguţa, până bolovan dintr-un râu ce de sportivi. – strada Aurel Vlaicu -
Turism Retezat în aproape de Bordul Tomii, o curge prin apropiere şi l-a Pentru buna desfășurare a ”Căprioara” - DJ 707J – DN7 –
apropierea Vârfului Pe- zonă generoasă în zăpadă decretat ca fiind trofeul evenimentului, traficul rutier strada Horea – Bulevardul De-
leaga, la peste 2.000 de până primăvara târziu. învingătorului. va fi închis sau restricționat pe cebal – Bulevardul 22 Decem-
metri altitudine. Oricine poate participa la Tradiţia s-a păstrat de traseul derulării concursului. brie – Piața Arras.
acest concurs. De altfel, am atunci, iar Cupa Bolovanul Astfel, sâmbătă, între orele Primăria face apel la toți
Râuşor – La munte a nins, avut schiori cu vârste de la 5 este organizată, în fiecare an, 7:00 – 19:00, la proba de Con- participanții la traficul rutier
zilele trecute, suficient pen- la 75 de ani”, spune şeful Ser- în preajma zilei de 1Mai. tratimp Individual, traficul ru- să dea dovadă de înțelegere și
tru ca iubitorii schiului să viciului Public Judeţean Sal- Trofeul original se află la tier va fi închis pe DJ 707J - de să folosească rute ocolitoare.
mai poată face o tură pe pâr- vamont Hunedoara, Ovidiu Cabana Genţiana, unde este la intersecția cu DN7 până la „Turul Municipiului Deva –
tiile din Retezat. Competiţia Bodean. păstrat în vitrină, fixat pe un strada Aurel Vlaicu; duminică, Campionatele Județene de Ci-
încheie sezonul sporturilor Cupa Bolovanul a fost in- suport din inox. Câştigătorul 5 mai, între orele 7:00 – 19:00, clism pe Șosea” este organizat
de iarnă şi va avea loc sâm- iţiată în urmă cu 42 de ani de concursului este recompen- la proba de Fond (3 tururi de de Clubul Sportiv „Făerag” în
bătă pe o vale de sub vârful un grup de salvamontişti şi sat, şi acum, cu un bolovan circuit) traficul rutier va fi în- parteneriat cu Primăria Deva
Peleguţa, până în Valea alpinişti care au venit la schi de râu, pe lângă premiile chis pe strada Aurel Vlaicu (de și promovează mișcarea,
Pietrele, aproape de zona în Retezat, cu ocazia zilei de oferite de organizatori. la intersecția cu strada Izvoru- sportul, spiritul competițional
Bordu Tomii. lui până la intersecția cu DJ și folosirea bicicletei în scop
707J) și pe Bulevardul 1 De- sportiv, turistic, recreativ, dar
Se deschide sezonul estival în Geoagiu Băi cembrie 1918 (între sensurile
giratorii de la Poșta Veche și
și pentru un mediu mai puțin
poluat.
Geoagiu – Sezonul estival primit o faţă nouă, spune pri- adulţi şi 20 de lei pentru copii.
se deschide vineri în staţiunea marul oraşului Geoagiu, Vasile Anul trecut, peste 15.000
Geoagiu Băi, Complexul Băile Cărăguţ. de turişti şi-au petrecut con-
Daco-Romane şi adminis- De asemenea, în ştrandul cediul de odihnă sau câteva
traţia locală fiind pregătite de la Complexul Băile Daco- zile din vacanţă în staţiunea
pentru primirea turiştilor. Romane a fost suplimentat Geoagiu Băi, locul fiind renu-
Staţiunea a trecut prin numărul de şezlonguri, iar mit în ţară pentru calitatea
curăţenia generală de primă- zona din interior a fost ame- apelor termale, dar şi pentru ANUNŢ
vară, s-au curăţat aleile şi co- najată. Costul unui bilet de in- gradul de ozonificare a aeru-
pacii, iar zonele verzi au trare este 25 de lei pentru lui. SC MOŢUL COMPROD SRL , cu sediul în satul Crişan,
nr 25, comuna Ribiţa jud. Hunedoara, anunţă începerea
activității de producție în cadrul proiectului cu denu-
mirea “Înfiinţare fabrică de brichete din rumeguş”
depus la Asociaţia Intercomunitară ŢARA ZARANDULUI
LEADER GAL şi începerea procedurii de achiziţie utilaje.
Proiectul este finanţat cu fonduri Europene Neram-
bursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
(PNDR).
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este imple-
mentat de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale
din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Ru-
rale şi este finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul
României prin Fondul European Agricol pentru Dez-
voltare Rurală.

SĂPTĂMÂNAL DE INFORMAŢII ŞI ADVERTORIAL Echipa redacţională: Cornel Poenar, Mihai Stan, Mihaela Poenar,
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A, judeţul Hunedoara - RO Cornelia Holinschi, Ioan Vlad, Alexandra Tarod - reporter junior
Tel. 0354 102 250 • Fax/e-mail: 0354 780 256 Tehnoredactare: Codruţa Goţa
ISSN 1842 - 9955
accentmediahd@yahoo.com www.accentmedia.ro FORTeS FORTUNA ADjUVAT!