Sunteți pe pagina 1din 16

PAg. 2 comuNitAte PAg. 3 ANchetĂ PAg.

16 timP liber
Mai multe lucrări de La Târgul Auto de la Bălata Festivalul „Bob de
schimbare a reţelelor vechi - hale fără autorizaţie strugure” este capul
de apă şi canalizare se de la ISU Hunedoara. de afiş al acestui sfârşit
desfăşoară în municipiul Autorităţile emit decizii de săptămână la
Orăştie. Termenul de şi, cam atât! capitolul de petrecere a
finalizare este jumătatea timpului liber. Atenţie la
lunii noiembrie. restricţiile auto!

Fondat de Cornel POENAR

O nouă provocare pentru iubitorii airsoft-


ului este pregătită, la acest sfârşit de
săptămână, pe Cetatea Deva. /pag.16

Anul Xiii • Nr. 586 • Apare 26 octombrie - 1 noiembrie 2018 • 16 pagini • 1 leu • www.accentmedia.ro

Nistor plăteşte lăcomia Pag. 4 - CONCURS


Farmacia TACOMI

şi nepotismele
te face mai frumoasă!
Câştigătoarele din această
săptămână sunt:
• COSTEA ANA GABRIELA din Deva
• DINEŞ ZINAIDA din Crişcior

/p.5

Ofertă unică!
Salvăm timp și bani! Anunţuri
de mare şi mică
Orice comandă la Tipografia
”Accent Media” aduce cele mai mari
avantaje din publicitate:
• Un anunț gratuit, în mii de exemplare,
prin ediția tipărită a ziarului
publicitate
”Accent Media”.
• Un anunț gratuit, vizualizat de zeci în ziare
locale
de mii de persoane, în cotidianul
on-line ”Accent Media”.
Investești puțin, ești cunoscut
în întreaga lume! şi centrale
Contact: e-mail: office@accentmedia.ro, Deva, 22 Decembrie, 37A •
telefon: 0722.402.044 sau la sediul din Tel. 0726 871 728
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, biroul 16.
www.accentmedia.ro www.accentmedia.ro
2 - ACTUALITATE 26 OCTOMBRIE - 1 nOIEMBRIE 2018

Consilierii din Veţel au votat Cursuri de formare


profesională specifice,
mai multe proiecte importante organizate de Activitatea
pentru comunitate Goscom Orăştie
n Salubrizarea şi tronsonul de cale ferată, în atenţia aleşilor locali.

Orăştie – Operatorul local societăţii noastre, cursurile


de apă şi canalizare Activi- sunt suportate din bugetul in-
tatea Goscom Orăştie va în- tern. Persoanele care lucrează
cepe, din această săptămână, la alte firme vor trebui să
cursuri de pregătire profe- achite aceste cursuri”, a pre-
sională pentru meseria de cizat directorul SC Activitatea
Veţel- Consiliul Local (CL) torul care va derula activ- operator hidraulic apă şi Goscom Orăştie, Nicolae
Veţel a votat mai multe ităţile de colectare şi trans- canal, acestea fiind o cerinţă a Timariu.
proiecte de hotărâri impor- port a deşeurilor din zona 3 Uniunii Europene în ceea ce În ceea ce priveşte activ-
tante pentru comunitatea lo- Centru a judeţului Hune- priveşte şcolarizarea per- ităţile curente, Activitatea
cală, două dintre acestea doara. soanelor care îşi desfăşoară Goscom Orăştie continuă lu-
referindu-se la activitatea de Decizia CL Veţel era nece- activitatea în domeniul ser- crările de înlocuire a reţelelor
curăţenie a comunei şi la co- sară în condiţiile în care lici- viciilor de apă şi canalizare, la de apă şi canal pe străzile
laborarea cu firma care lu- taţia pentru desemnarea intervenţii. Digului, Muzicanţilor şi Viilor,
crează la modernizarea operatorului de salubritate Cursurile se vor desfăşura lungimea totală a acestora
tronsonului de cale ferată pentru Zona Centru a judeţu- pe durata a 78 de ore de fiind de 3 kilometri.
Curtici-Simeria. lui Hunedoara este încă în pregătire teoretică şi practică, Programul de lucrări
Astfel, Consiliul Local Veţel derulare. Fără prelungirea ele fiind dedicate atât perso- prevede ca acestea să se
a aprobat prelungirea con- contractului dintre CL Veţel şi nalului propriu, cât şi munci- încheie la jumătatea lunii
tractului prin care activitatea actualul operator de salubri- teren, care aparţine primăriei, torilor de la alte firme care noiembrie, pe străzile Digului
de salubrizare pe raza co- tate, comuna risca să rămână va fi depozitat pământul doresc să urmeze această şi Muzicanţilor, deoarece
munei este asigurată de ace- fără serviciile de colectare şi rezultat în urma lucrărilor la formă de şcolarizare. aceste străzi vor intra apoi pe
laşi operator ca şi până acum. transport ale gunoiului. calea ferată. În schimb, firma „Este o cerinţă a Uniunii un proiect de asfaltare.
Contractul va fi valabil până CL Veţel a mai aprobat o care îl foloseşte se obligă să Europene să pregătim oa- De asemenea, se lucrează
când serviciile de salubritate hotărâre prin care un teren de acopere gropile existente pe menii care participă la inter- în zonele afectate de pana de
vor fi preluate de firma care 5.200 de mp va fi oferit în suprafaţa acestuia şi să venţii în domeniul nostru de curent majoră ce a avut loc
va câştiga licitaţia pentru de- folosinţă, pe un timp limitat, niveleze terenul, ridicându-l activitate. Începem aceste acum o lună de zile la Orăştie,
legarea serviciilor în cadrul companiei care realizează lu- până la cota celor adiacente. cursuri la care se pot prezenta în condiţiile în care intervenţi-
proiectului Asociaţiei de Dez- crările de infrastructură la În plus, pe suprafaţa utilizată cei interesaţi. Înscrierile se fac ile echipelor de la compania
voltare Intercomunitară (ADI) calea ferată de mare viteză va fi depus un strat de pământ la sediul societăţii noastre. de electricitate au afectat şi
Deşeuri. Este vorba de opera- Curtici-Simeria. Pe acest fertil de 30 de cm. Pentru personalul din cadrul reţelele de apă şi canalizare.

Înfrăţirile dintre localităţi- o nouă perspectivă europeană


Primarii din Crişcior şi Luncoiu de Jos, oaspeţii autorităţilor din Raionul Străşeni (Republica Moldova)
Crişcior – O delegație for- într-o perspectivă europeană.
mată din mai mulţi funcţio- Obiectivul nostru este să
nari şi primarii comunelor creăm legături solide între
Crişcior, Ovidiu Furdui, şi colectivităţile înfrățite şi să
Luncoiu de Jos, Călin Dud, a accentuăm interesul lor pen-
fost oaspetele preşedintelui tru o cooperare continuă, ca-
Raionului Străşeni, din Re- re să implice activ cetăţenii”,
publica Moldova. Delegaţia a a declarat președintele raio-
vizitat Consiliul raional Stră- nului Strășeni, Mihail Popa.
șeni la invitația președintelui La inițiativa preşedintelui
de raion Mihail Popa, după ce, Mihail Popa, oaspeții și
pe 14 octombrie, s-a semnat reprezentanții administrației
Acordul de înfrățire cu co- comunelor româneşti au par-
muna Codreanca. ticipat la o masă rotundă,
„Pornind de la tradiția re- unde au discutat proiectele
lațiilor de prietenie și colabo- comune. De asemenea, dis-
rare dinte Republica Moldova cuţiile au vizat şi reformele
și România, o înfrățire este în- inițiate în domeniul infra-
tâlnirea a două comune care structurii, în sectorul social,
se asociază pentru a acționa cultural, învățământ.
26 OCTOMBRIE - 1 nOIEMBRIE 2018 ACTUALITATE - 3

Refuzul unui loc de muncă Târgul Auto Bălata


Zece hale fără autorizație
duce la pierderea venitului de la Pompieri!
minim garantat U
n fapt inedit poate
fi consemnat în
Târgul Auto de la
urării cerinței de securitate
la incendiu, până la obți-
nerea autorizației de securi-
n Noile reglementări sunt dure în raport cu cei care nu doresc să lucreze. Bălata, unde 10 hale tate la incendiu, termenul
Deva - Persoanele apte de destinate comerțului, pentru obținerea acesteea
muncă beneficiare ale Legii nr. nu dețin autorizație de fiind prorogat până la data
416/2001 privind venitul securitate la incendiu! de 30 septembrie 2017”.
minim garantat pot pierde aju-
torul social dacă refuză un loc Cazul de față, dincolo de A trecut un an,
de muncă sau participarea la unicitatea lui în județ, ridică aceeași situație !
serviciile pentru stimularea numeroase semne de între-
ocupării forţei de muncă şi de bare, întrucât depășește A trecut mai bine de un
formare profesională. orice înțelegere. Aici, săp- an. În târgul auto de la Bălata
Conform datelor Ministeru- tămână de săptămână vin situația rămâne aceeași! Ac-
lui Muncii, în luna septembrie mii de oameni, iar în situația tivitatea comercială se des-
beneficiau de venitul minim unor posibile incendii, fășoară… tot fără avizele
garantat 188.964 de persoane pletarea Legii nr. 416/2001 brilor de familie pentru deter- riscurile ar putea fi majore. legale pentru securitate la in-
pentru care statul a plătit aju- privind venitul minim garan- minarea nivelului de venit pe Cine și-ar asuma o asemenea cendiu.
toare sociale în sumă de 50,6 tat. Astfel, potrivit noilor familie numai dacă fac dovada situație, e greu de spus. Am revenit la ISU Hune-
milioane lei. În aceeaşi lună, prevederi, refuzul unui loc de faptului că sunt în evidenţa Nici măcar inspectorii de doara cu o noua adresă în
18.973 persoane au pierdut muncă oferit sau refuzul de a agenţiei teritoriale pentru ocu- specialitate, care, fie au luna iunie a acestui an. Situ-
drepturile băneşti rezultate din participa la serviciile pentru parea forţei de muncă, pentru ație identică ! Răspunsul
neglijat acest aspect, lucru
acest ajutor social din diferite stimularea ocupării forței de încadrare în muncă, şi nu au primit de la ISU Hunedoara,
de altfel foarte grav, sau se
motive. muncă și de formare profe- refuzat un loc de muncă ori în data de 04 iulie 2018, con-
lasă duși de nas, lucru și mai
În judeţul Hunedoara, se sională oferite de agențiile ter- participarea la serviciile pen- firmă inexistența autoriza-
itoriale pentru ocuparea forței tru stimularea ocupării forţei grav.
aflau în plată, în luna septem- Anul trecut, prin inter- ției de securitate la incendiu.
brie 2018, un număr de 2.451 de muncă atrage încetarea de muncă şi de formare profe- O stare greu de înțeles,
dreptului la ajutorul social. În sională oferite de aceste mediul unei adrese primite
persoane care au beneficiat de de la ISU Hunedoara, în luna dar reală ! În alte cazuri,
un total de 595.370 lei. Aju- această situaţie, familia sau agenţii. firmele au fost închise pe
persoana singură poate solicita Prin persoană aptă de august ni se comunică urmă-
torul a fost suspendat pentru toarele: “Cele 10 hale sus- capete, dacă nu au avut toate
194 de persoane. un nou drept după o perioadă muncă, conform prevederilor avizele necesare. Aici… zece
de 12 luni de la data deciziei de Legii nr. 416/2001, se înţelege menționate, precum și
Lucrurile se vor schimba şi hale… zece ani …și, probabil,
încetare a dreptului la ajutorul persoana care îndeplineşte ur- amenajarea în aer liber în
mai mult din această lună, 10 porunci pentru liniștea
social”, a informat Agenţia mătoarele condiţii: are vârsta care se desfășoară târgul
după cum arată autorităţile unora!
statului. Judeţeană pentru Ocuparea cuprinsă între 16 ani şi vârsta auto, nu dețin autorizație de
securitate la incendiu”. În Nu vrem să intram în zona
Forţei de Muncă (AJOFM) standard de pensionare; nu
textul aceluiași document se unor discuții care nu își au
22 octombrie- noua Hunedoara. urmează o formă de în-
mai specifică: ”beneficiarului rostul, precum relații, parti-
lege Legea nr. 416/2001 văţământ cursuri de zi pre-
investiției îi revine răspun- zanate politice, ochi închiși
prevede că persoanele apte de văzută de lege; are starea de
„Începând cu data de 22 oc- muncă ce nu realizează veni- sănătate şi capacitatea fizică şi derea exclusivă în ceea ce din partea inspectorilor sau
tombrie 2018 a intrat în turi din salarii sau din alte ac- psihică corespunzătoare, care privește funcționarea con- alte interese! Probabil, le
vigoare Legea nr. 192/2018 tivităţi, se iau în considerare la o fac aptă pentru prestarea strucțiilor și amenajărilor vom consemna cu o alta
pentru modificarea şi com- stabilirea numărului mem- unei munci. ocazie.
din punct de vedere al asig-

Hackerul "Guccifer" a fost liberat condiţionat din Penitenciarul Deva


C
el mai probabil, băr- sentinţa penală nr. 1667/ chisoare de către un tribunal
batul va fi extrădat în 2014 a Tribunalului Bu- federal din oraşul Alexandria,
Statele Unite ale cureşti, secţia Penală", a de- statul american Virginia. El a
Americii. clarat, purtătorul de cuvânt al pledat vinovat la acuzaţiile de
Tribunalului Hunedoara, furt de identitate cu circum-
Deva – Unul dintre cei mai Ildiko Glăman. stanţe agravante şi acces
de temut hackeri din Româ- Cunoscut şi sub numele de neautorizat la computere,
nia, şi nu numai, Marcel Lehel "Guccifer" şi "Micul Fum", după ce a fost extrădat din
Lazăr, a fost eliberat condi- bărbatul este în vârstă de 46 România în SUA.
ţionat din Penitenciarul Deva, de ani şi este originar din Lazăr a declarat în diverse
după ce Tribunalul Hune- Arad. El a fost condamnat la 7 interviuri că ar fi spart
doara a decis acest lucru în ani de închisoare pentru că a serverul privat al fostului se-
cursul săptămânii care se spart conturile de e-mail ale cretar de stat american Hillary
încheie peste câteva zile. mai multor personalităţi din Clinton de la locuinţa acesteia
"Instanţa admite contes- România şi America, între ele din Chappaqua, New York,
taţia formulată de condamnat fiind nume grele ale politicii. însă oficiali ai serviciilor de se-
împotriva sentinţei penale Cel mai probabil, curitate naţională au respins
974/2018 pronunţată de „Guccifer” va fi extrădat în afirmaţiile acestuia, pe care le-
Judecătoria Deva în dosarul preşedinte american George aparţinând unor persoane
SUA, deoarece există o hotă- au calificat drept nefondate. W. Bush şi Sidney Blumen- publice din România, cu
6478/221/2018, desfiinţea- râre a Curţii de Apel Alba Iulia thal, un apropiat al lui Hillary scopul de a intra în posesia
ză integral sentinţa penală at- care admite o solicitare de Lista cu personalităţi Clinton. datelor confidenţiale aflate în
acată şi, în rejudecare, admite acest fel făcută de autorităţile
cererea formulată de con- Hackerul este bănuit că ar În România, Marcel Lazăr poşta electronică. Printre
judiciare americane. Lehel a primit, în 2014, o con- persoanele ale căror e-mail-
damnat, în prezent deţinut în fi spart circa 100 de conturi
de e-mail în perioada 2012- damnare de 7 ani închisoare, uri ar fi fost sparte de "Guc-
Penitenciarul Deva, şi dis- Condamnat în SUA 2014. Printre persoanele el fiind acuzat că a accesat în cifer" s-ar afla fostul director
pune liberarea condiţionată a
acestuia din pedeapsa de 7 Marcel Lehel Lazăr a fost vizate s-ar număra fostul sec- mod repetat şi fără drept, al SRI George Maior şi eu-
ani închisoare aplicată prin condamnat în septembrie retar de stat american Colin prin încălcarea măsurilor de roparlamentarul Corina
2016 la 52 de luni de în- Powell, o rudă a fostului securitate, conturile de e-mail Creţu.
4 - FrUmUSeŢe 26 octombrie - 1 Noiembrie 2018

Nu-ţi place cum arăţi? Atunci


acest articol este pentru tine
I maginea este puter- în exces la astfel de imagini, care alt domeniu de interes. fața lumii. Îmi stă bine părul?
nică, dar, în același astfel că percepția noastră în Obsesia pentru frumusețe Îmi strălucește nasul? Mi s-a
timp, imaginea este legătură cu felul în care ne este adânc înrădăcinată în ti- întins rimelul? Mai am ruj pe-
superficială. Sunt foarte putem influența aparența fiz- parele noastre evoluționare. buze? Avem senzația că sun-
puține lucruri pe care le ică devine distorsionată. Ce Bani, timp, sănătate, echilibru tem mereu într-o vitrină unde
putem face ca să ne înseamnă asta? Deși știm că emoțional, energie. Toate ceilalți ne pot evalua aparen-
schimbăm înfățișarea, aceste poze sunt efortul unei acestea sunt prețuripe care le ța. Cercetătorii spun foarte
cu toate astea, felul în echipe de make-up artiști, fo- plătim scump pentru a ne clar: avem resurse cognitive
care arătăm are un im- tografi și designeri, deși știm hrăni bagajul de iluzii. limitate. Asta înseamnă că nu
pact uriaș asupra vieții că toate sunt retușate în pro- În loc să ne petrecem tim- putem să ne angajăm în ob-
noastre sociale și profe- grame pe calculator, deși pul gândindu-ne la educația servația cronică a felului în
sionale. vedem chiar pe telefoanele noastră ca tineri, la carieră, la care arătăm și, în același timp,
observat că anumite show-ri
În ultimele decenii, am noastre mobile cât de mult se familie și relații personale, să interacționăm sănătos cu
de televiziune sau reviste te
definit și redifinit standardele schimbă o poză cu un simplu starea economiei, starea lumea din jurul nostru. Acesta
frustrează și te fac să crezi că
de frumusețe în funcție de filtru foto, tot nu ne putem mediului înconjurător, ne este cel mai nociv rezultat al
nu ești suficient de frumoasă
tinerețe, simetrie, chiar și în abține să ne dorim să arătăm pierdem timpul ca să ne obsesiei pentru frumusețe.
sau că nu te îmbraci suficient
funcție de sănătate. Suntem astfel. Și mintea noastră gândim la felul în care Practic, între tine și lume ex-
de bine? Nu-i nimic. Data vi-
programați biologic să ad- poate fi intoxicată, nu doar arătăm. Și vreau să vă spun istă în permanență o oglindă
itoare, zici pas!
mirăm aceste calități prin corpul. Aș vrea să văd la tele- ceva. Vă rog să nu credeți că care călătorește cu tine ori-
3. Corpul nostrum este un
ochii noștri condiționați cul- vizor, în pauzele de la un film, mă refer acum exclusiv la unde mergi.
instrument de explorare a
tural. De ce? Pentru că fru- următorul mesaj: “Excesul de persoane cu un nivel de edu- Dorința de a fi frumoși și
lumii. Haideți să nu ne mai
musețea este un efect care se reviste de modă, emisiuni cu cație scăzut sau cu capacități de a ne simți doriți este foarte
gândim la dimensiunile cor-
adaptează. burlaci și fotomodele, reality intelectuale reduse. Nu, nu, naturală. Soluția nu este să
pului nostru atât de mult cât
S-au efectuat o serie de show-uri cu nulități dăunează sindromul frumuseții ne-a încercăm să inhibăm aceste
ne gândim la cât este de pu-
studii in laborator în careun grav sănătății”. Poate credeți prins pe toți. nevoi ci să nu le oferim atât
ternic și de sănătos.
grup de femei este expus pen- că exagerez. Dar haideți să de multă putere asupra noas-
4. Ne uităm mai puțin în
tru câteva minute la imagini vedem, de ce cred eu că nu Teoria obiectificării tră.
oglindă.
cu fotomodele. Ce efecte s-au este o exagerare? Trăim într-o lume în care
5. Influențăm direct vi-
observat? Creşterea depre- Pierdem foarte mult timp suntem învățați că principal Trucuri care să ne ajute: itorul. Putem începe prin a nu
siei, scăderea încrederii în preocupându-ne de felul în monedă de schimb este în- 1. Investim mai puțin în
mai alege să le spunem copi-
sine și creșterea nivelului de care arătăm. Fuga după fru- fățișarea. Oamenii cu care ne frumusețe. Ne subțiem con-
ilor noștri cât sunt de fru-
rușine. În fiecare zi, că vrem musețe pare să depășească întâlnim fac comentarii asu- stant portofelele în goana
moși, și să alegem să îi
sau nu vrem, suntem expuși interesele noastre față de ori- pra felului în care arătăm, spe- după frumusețea veșnică. Nu-
lăudăm cu altfel de caracter-
cialiștii în publicitate au făcut i așa ca ai cumpărat zeci,
istici. Putem spune că sunt
un adevărat cult din a ne- poate sute de produse care
generoși, curajoși, sinceri, cu-
spune cum să fim mai frumoși promiteau efecte magice și
rioși, perseverenți, inteligenți.
decât suntem iar show-urile care te-au dezamagit. Ce ai
de televiziune ridiculizează făcut cu ele? Ori le-ai înfundat
Probabil că nu o să trăim
vedetele care au făcut gafe în adânc într-un sertar ca să nu
niciodată într-o lume în care
legătură cu felul în care arată. îți mai aduci aminte de in-
frumusețea să nu conteze,
Felul în care arătăm intră într- vestiția proastă, ori te-ai en-
dar putem începe prin a lucre
un con de observație cronică ervat și le-ai aruncat la gunoi.
activ cu noi, pentru a putea
astfel încât, de-a lungul tim- Dacă te preocupă o problemă
începe să trăim într-o lume în
pului, am ajuns să internal- estetică, ai economisi mult
care frumusețea contează
izăm această perspectivă. timp și mulți bani dacă te-ai
mai puțin decât alte valori și
Astfel că devenim proprii duce la un specialist în dome-
caracteristici mult mai im-
noștri observatori cronici. Ce niu, care să te direcționeze,
portante pentru viitorul
înseamnă asta? Înseamnă că fără ocolișuri, înspre o soluție
umanității. Te-ai gândit vreo-
în loc să ne plimbăm prin personalizată.
dată că ai putea să schimbi
lume, privind în jur, ne petre- 2. Alegem cu grijă emisiu-
lumea dacă te uiți mai puțin
cem tot acest timp imag- nile tv pe care le urmărim și
în oglindă?
inându-ne cum arătăm noi în revistele pe care le citim. Ai fB Talvescu Irina

Farmacia TACOMI
te face mai frumoasă
Completează talonul de mai jos şi poţi beneficia, prin tragere la sorţi,
de un pachet de înfrumuseţare oferit de Laboratoarele
TACOMI. Săptămânal, se acordă două premii. Taloanele se depun la
sediul redacţiei Accent Media din Deva, str.22 Decembrie, nr.37 A, biroul
16, iar extragerile se fac în fiecare zi de joi a săptămânii. Câştigătorii vor
fi publicaţi în ziarul de vineri din săptămâna respectivă.

Nume ....................................................................................................................

prenume ...................................................... CI seria…….. nr….................…

Localitatea……….................................... Tel….................................................
26 octombrie -1 Noiembrie 2018 oPiNii - 5

Nistor plăteşte lăcomia şi nepotismele


A
cuzat de Agenția lui parlamentar și deservirea luni de conducere a Consiliu-
Națională de Inte- deputatului și a județului și nu lui Județean Hunedoara din
gritate că și-a anga- a familiei Nistor și a bună- funcția de președinte din care
jat fiica și ginerele în mod stării acesteia. a demisionat. Totuși, în acest
ilegal în anii 2008 și 2012, Același lucru s-a repetat și timp Nistor a comis o serie de
deputatul Laurențiu Nis- în anul 2012. Cu toate că ilegalități care au ieșit la iveală
tor s-a aflat în conflict de echipa de campanie și cei care și îi vor da mari bătăi de cap.
interese administrative. i-au făcut programul pentru Șmecheriile președintelui
Aceasta ar fi pe scurt con- județ erau disponibili, Nistor P.S.D. nu mai țin, iar de acum
cluzia finală în procesul A.N.I. a ales interesul familiei, doar înainte urmează alte dezvă-
vs. Nistor. Ce s-a întâmplat în că de această dată nu și-a an- luiri și întrebări, ca de exem-
mod concret? gajat fiica, ci pe soțul acesteia. plu: unde lucrează acum
Expert în a trage sfori și a Din 2008 și până în pre- rudele deputatului, subor-
interpreta legi, Nistor, după zent Nistor a ocupat funcția donații din partid, simpati-
câștigarea mandatului de de deputat și s-a evidențiat zanții P.S.D.? Cum au fost
deputat în 2008, avea dreptul prin averea fabuloasă, scan- angajați și ce fac ei acolo?
să își angajeze consilier plătit daluri politice, portretul din Iar o ultimă întrebare ar fi:
din bani publici. Evident că nu biserica Bejan, drăcuirea Domnule deputat, aceeași
putea angaja specialistul din locuitorilor din Deva, pierde- fiică lucrează acum la Casa de
campanie, omul care a stat rea alegerilor în municipiul Pensii?
lângă el și care cunoștea Deva, distrugerea organizației
județul și problemele acestuia locale, trădarea propriei P.S. Domnule deputat, în
mai bine decât el și a decis că echipe și comunicate de presă cazul în care vă gândiți să vă
fiica sa ar putea avea lunar un în care consilierii (angajați victimizați, să știți că singurul
venit sigur. acum de nevoie) analizează vinovat pentru situația je-
Imoral este faptul că acești activitatea guvernului sau nantă în care v-ați pus familia
bani erau asiguraţi pentru „ceartă” adversarii politici. sunteți doar dumneavoastră!
buna funcționare a cabinetu- De notat ar mai fi cele șase

Biserica este Poarta Cerului și Casa Domnului!


Către, inte al Partidului Social Demo- redau faptele menționate des-
Preafericitul Părinte Daniel, crat - Organizația Județeană pre omul pictat în biserica din
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Hunedoara. satul Bejan.
Române și Preasfințitul Părinte De ce? Puțină lume știe. Ca simplu cetățean și ca bun
Episcop Gurie, Episcopul Devei Dacă era zugrăvit Avram Iancu, creștin, vă adresez rugămintea
și al Hunedoarei Horea, Cloșca sau Crișan, exista de a șterge această „lucrare” de
o explicație pe care o puteam pe peretele bisericii, pentru a
Biserica este Poarta Cerului da copiilor noștri atunci când reda liniștea și normalitatea
și Casa Domnului! mergem la biserică și ei între- sfântului lăcaș sau dacă acest
abă „Cine este acest om”? De- lucru nu este îngăduit, măcar
Numele meu este Cristian spre acest individ nu se poate să fie acoperit și ferit de ochii
Gros și de ceva vreme sunt spune decât că are o avere fab- credinciosilor. Dacă există
locuitor al comunei hune- uloasă, mai multe procese, din- obligații materiale din partea
dorene Șoimuș. Casa mea este tre care unul cu Agenția Bisericii față de acest individ,
situată foarte aproape de biser- Națională de Integritate pe sunt convins că noi, oamenii
ica din Bejan, unde trăiesc îm- care tocmai l-a pierdut definitiv, simpli din comună, vom găsi
preună cu soția și un copil în că a drăcuit poporul în centrul posibilitatea de a-i înapoia tot
vârstă de 8 ani pe care l-am Devei, că este în permanent ceea ce a dat, deoarece credința
crescut cu credința în Dum- scandal cu adversarii politici pe nu se cumpără!
nezeu. Îmi doresc din tot sufle- care îi face în presă și televi- Vin cu aceasta mare rugă-
tul să continui acest lucru, dar ziune în fel și chip, că își batjo- minte în fața Sfinției Voastre,
din păcate lăcașul sfânt din corește subalternii, că și-a pentru că nu este firesc ca vi-
Bejan este caracterizat de o pic- trădat prietenii și colegii, că itorul nostru, al copiilor noștri
tură mai puțin obișnuită... face jurăminte pe Cartea să fie influențat în Casa lui
Știut este că noi, românii, Sfântă, că joacă jocuri de noroc Dumnezeu de astfel de exemple.
mergem la biserică și ne închi- satul Bejan este pictat un politi- mass-media într-o lumină nefa- și multe altele care nu se cuvin Cu speranța că rugamintea
năm la icoane și sfinți, iar Casa cian - un individ de al cărui vorabilă pentru sfântul lăcaș. a fi reproduse aici. îmi va fi ascultată, iar situația
Domnului este un loc de nume se leagă numeroase fapte Mai exact, la intrarea în Toate aceste lucruri se pot va fi îndreptată, vă mulțumesc!
regăsire a liniștii sufletești. În care nu îi ingăduie prezența în biserica din Bejan, pe peretele regăsi la o scurtă căutare pe in- Doamne ajută!
comuna hunedoreană Șoimuș, această biserică și care a fost de din dreapta este pictat Nistor ternet unde zeci de articole sunt
chiar la intrarea în biserica din mai multe ori prezentat în Laurențiu, deputat și președ- scrise de către jurnaliști care Cristian Gros
6 - SPorT 26 oCTombrie - 1 noiembrie 2018

ŞAH: Trofeul Cetăţii la Deva Karate


Tradițional
P
este 90 de şahişti de
toate vârstele şi cat-
egoriile, de la
maeştri internaţionali
până la jucători nelegiti-
maţi, au participat la cea
de a 29-a ediţie a Trofeu-
lui Cetăţii de la Deva. Com-
petiţia s-a desfăşurat la
sfârşitul săptămânii tre-
cute, timp de patru zile şi
a fost organizată de Clubul
de Şah Deva (preşedinte
Cosmin Tătăruş), cu spri-
jinul Consiliului local, La Iași, capitala Moldovei
Centrului Cultural „Dră- s-au desfășurat întrecerile
gan Muntean” şi Aqualand etapei finale din cadrul
Deva. Campionatului național de
Trofeul Cetăţii a fost struc- karate tradițional pentru
turat pe două concursuri, am- copii, competiție organizată
bele turnee fiind omologate de către federația de spe-
de Federaţia Română de Şah cialitate cu sprijinul Di-
şi FIFE (Federaţia Inter- recției pentru sport și
naţională). Arbitrajul a fost tineret Iași. S-au aflat la
asigurat de Emil Deliman şi startul acestor întreceri
Antonio Deliman, iar director peste peste 400 de sportivi
de turneu a fost Marius reprezentând toate secțiile
Lungu. de performanță din țară iar
Întrecerea la Openul A a luptele de pe tatami au fost
fost dominată clar de Cristocea, urmată de Andreea joacă acum pentru Arad. La avut o partidă grea, cu Hege- supervizate de către Nico-
maestrul internaţional Panainte şi deveanca Medeea sub 10 ani primul a fost Al- dus a fost tot un joc pe lae Mărăndici-președintele
Tamas-Kristof Ball, legitimat Francesca Maniul. La catego- bert Drăgoi, urmat de colegul muchie de cuţit, aveam FRKT, Simo Janos, Paul Pin-
la clubul Vados Arad care a ria ELO sub 1600 primul s-a său de club Alin Stângu. În fiecare câte trei puncte după tilie și Constantin Adăscă-
obţinut şase victorii în clasat Mina Andrei Mareşanu, clasamentul fetelor Maria primele trei runde, atunci a liței, vicepreședinții acestei
primele şase runde, oferind iar la ELO sub 1900 Radu Iorga a fost urmată pe fost un moment important al federații naționale.
doar o remiză de curtoazie în Ţâmpea. podium de Iulia Ştefan şi An- turneului. Pentru mine Sportivii din echipa clu-
ultima rundă. Pe locul al În Openul B reşiţeanul Al- dreea Albescu, aceasta din urmează acum plecarea în bului Budo Kurai Samurai
doilea a terminat reprezen- bert Drăgoi s-a impus în urmă legitimată la Jiul Serbia, joc acolo pentru o din Hunedoara alcătuită
tantul gazdelor Iuliu Hege- clasamentul general, la egali- Petroşani.„Sunt la a treia echipă din divizia a doua. Cu din Sabrina Fedorciuc, Dar-
dus, maestru FIDE, la tate de puncte, câte 5, cu si- prezenţă la acest turneu. Vados Arad avem ca obiectiv ius Fedorciuc, Andrei Țâr și
egalitate de puncte cu Petru bianca Maria Iorga. Tudor Deva este o locaţie frumoasă, menţinerea în Superliga Victor Iancu, au câștigat
Ursan din Timişoara, dar cu Mihăescu-Duţă, de la Clubul iar premiile au fost destul de Naţională, primul eşalon medalia de aur și titlul de
coeficient mai bun. În clasa- de Şah Deva, a câştigat la mari, organizatorii au oferit şahistic din România”, a de- campioni naționali în proba
mentul feminin podiumul a grupa sub 8 ani, urmat de Iris bani frumoşi pentru patru clarat învingătorul la finalul de kumite echipe , întrecere
fost ocupat de Gabriela Antal, tot din Deva, dar care zile de concurs. Cu Moses am concursului. la care au fost înscrise 24
de echipe la această probă.
Antrenorii formației hune-
GIMNASTICĂ CROS: CUPA DE TOAMNĂ dorene sunt Crina și Janos
Simo, cunoscuți și con-

Î
CUPA DE TOAMNA la cros bele Lic teoretic Ghelari) 3. sacrați tehnicieni în artele
ncepând de astăzi în considerată și prima etapă din Mădălina Laca (CSS Hune- marțiale tradiționale, cei
capitala statului cadrul OLIMPIADEI GIMNAZI- doara băieți;1. Ionuț Huțanu 2. care în anii trecuți au adus
Quatar, Doha, vor ILOR, a fost un test util pentru Sorin Pop(ambii CSS Hune- multe medalii pentru mu-
debuta întrecerile celei de verificarea nivelului de doara)3.Robert Tănăsescu(Lic
a 48-a ediție a Campi- nicipiul de pe Cerna.
pregătire al sportiviilor înainte Teoretic Ghelari); juniori 3 De remarcat că la com-
onatelor Mondiale de gim-
nastică la care participă și de etapa interjudețeană pro- fete:1. Antonia Pavel(CS Ghe- petiția de la Iași, tinerii
echipele reprezentative gramată anul viitor. Iată rezul- lari)2. Eva Apolzer 3. Denisa sportivi Victor Iancu și An-
ale României, coordonate tatele înregistrate: Copiii Stoica(ambele CNS Cetate drei Țâr au cucerit fiecare
de Nicolae Forminte și 3-fete:1. Andreea Crișan (Șc. Deva), Băieți: 1. Raul Dan (CNS câte o medalie de bronz la
Marius Urzică, formații Gen Romos) 2. Ștefania Sil- Cetate Deva) 2. Dan Boldor(CS kumite individual masculin
care au drept obiectiv... să vășan (CSS Hunedoara) 3. Chelari) 3. Andrei Salomia iar Sabrina Fedorciuc , ca
treacă cu bine peste prima Golgotă, Ioana Crișan, Carmen Cezara Drăghici (SCM Jiul (CSS Hunedoara) urmare a evoluției din com-
etapă de calificare la Ghiciuc, Laura Iacob, Nica Petroșani;băieți: 1. Răzvan Așa cum declara dl. Prof. petiție s-a calificat pentru
Jocurile Olimpice de la Ivănuș și Maria Holbură, Cătăniciu (Sc gen Romos) Toma Emerson-președintele participarea la Campionatul
Tokyo. antrenori: Nicolae Forminte, 2.Tudor Florea (Sigismund To- Asociației județene de Atletism European de fudokan, pro-
La ediția de la Doha sunt Liliana, Cosma și Florin Co- duţă Deva) 3. Denis Agri- Hunedoara, întrecerile s-au gramat în luna decembrie
prezenți 500 de sportivi tuțiu; arbitru: Angela Cacovea- goroaie(Sc Gen 5 Hunedoara). bucurat de condiții dintre cele în Slovenia .
reprezentând 76 de națiuni nu; kinetoterapeut: Răzvan Copii 2; fete. 1 Cecilia Alboni 2. mai bune , cu un traseu și o Până atunci o altă dele-
iar majoritatea urmăresc să Marcu; masculin- Marian Dră- Diana Gheoacă(ambele SCM vreme excelente pentru aler- gație de karatişti de la Budo
obțină calificarea pentru gulescu, Andrei Muntean, Cris- Jiul )3. Alexia JurJiu ( SC Gen garea de cros, iar rezultatele Kurai samurai Hunedoara
Jocurile Olimpice chiar de la tian Bățagă, Adelin Kotrong, Romos); băieți: 1.Răzvan Toth înregistrate sunt o certificare va participa la finalul aces-
aceste întreceri. Robert Ghiuzan și Rafael ( CSS Hunedoara) 2.Nicolae a faptului că la următoarele tei săptămâni la întrecerile
Delegația României pentru Szabo; antrenori Marius Ur- Pruteanu( Lic Teoretic Ghelari) etape sportivii din județul nos- Campionatelor Interna-
această ediție a Campio- zică, Ștefan Gal și Vasile Vug; 3. Petru Danciu (CSS Hune- tru pot urca pe podiumul de tionale de karate JKA de la
natelor Mondiale este urmă- arbitru Sebastian Bratan; doara); copii 1 fete: 1. Andra premiere și pot obține calificări Timisoara.
toarea: feminin- Denisa medic: Râșcu Mihai. Gostian 2. Iulia Apostol (am- la finalele pe țară.
26 OCTOMBRIE - 1 NOIEMBRIE 2018 EVENIMENT - 7

Conferinţa Naţională a Uniunii


ProfesiIlor Liberale din România
Î
n data de 19 si 20 oc-
tombrie 2018 la
Geoagiu Bai a avut loc
evenimentul de anvergura
nationala Conferinta Na-
tionala a UPLR(Uniunea
Profesilor Liberale din Ro-
mania) cu tema “ Rolul
profesilor liberale in soci-
etatea romaneasca” cu o
prezenta de peste 100 de
persoane la cursurile
prezentate. Prezenţa cea
mai mare au avut-o profe-
sionisti din domeniul eco-
nomic (CAFR, CECCAR,
UNPIR, ANEVAR si CCFR).
In cadrul evenimentului
care s-a adresat organizatiilor
profesionale, institutilor pu-
blice, antreprenorilor si per-
sonalului din companiile
acestora au fost dezbatute 16,30 – 17,00 – Conf. univ. Alba-Iulia – ”Premisele și con- resedinte UNPIR - ”Analiza modificare care exclude
mai multe teme specific dr. Costi Boby - Universitatea textul economic al Marii Uniri unor aspecte ale OUG UPLR-ul din aceasta struc-
domenilor de activitate, teme de Vest Vasile Goldiș din Arad din 1918” 88/2018 care a amendat tura. In aceasta structura a
care au corespuns, teoretic si - ”Etică și moralitate în pro- Conf.univ.dr Valentin Ser- Legea 85/2014 privind pro- fost eliminata posibilitatea
practic, la dezvoltarea profe- fesia liberală” dan –Orga --Director Bib- cedurile de prevenire a insol- unei dezbateri concrete pe
siilor liberale. 17,00 – 17,30 – Negru lioteca Centrala Universitara venței și de insolvență. decizii care au un impact
Greutatea evenimentului a Gabriel – consultant fiscal Lucian Blaga Cluj-Napoca- Posibile efecte juridice” major asupra economiei si
fost confirmata si de invitatii PKF Finconta - ”Aspecte de in- Oameni care au facut Unirea. 12,30 – 13,00 – Emil Culda societatii.UPLR a reactionat
prezenti: teres privind conformitatea 10,00 – 10,30 - Gheorghe – auditor financiar, consultant imediat asupra acestor
fiscală a profesiilor liberale” Ialomițianu – Prim-Vi- fiscal - ”Profesiile liberale și schimbari iar in conditiile ac-
PROGRAM CONFERINTA 18,00 – 18,30 –jud. Csaba cepreședinte UPRL, Prim-Vi- economia. Dorințe și tuale poate si trebuie sa aiba
16,00 -16,30 – Deschidere- Bela Nasz – judecator Curtea cepreședinte CAFR - neputințe” un rol pentru reprezentarea
alucrărilor. Cuvântulinvi- de Apel Timișoara- ” O.U.G. nr. ”Profesiile liberale în intere- 13,00 -13,30 – Concluzii. intereselor liber profesioniş-
taților 88/2018 pentru modificarea sul public ” Închiderea lucrărilor. tilor din Romania în general
• Ciprian Mihăilescu – si completarea unor acte nor- 10,30 – 11,00 - Mataragiu si a profesiilor reglementate.
Președinte CAFR mative in domeniul insolven- Carmen – auditor financiar, Temele expuse au fost in Evenimentul a marcat si
• Dan Manolescu – Preșe- tei si a altor acte normative, consultant fiscal, managing stransa corelare cu profilul Centenarul Marii Uniri prin
dinte CCF progress sau regres pentru partner PKF Econometrica - participantilor prezentandu- prezentarea unor teme adap-
• Lucian Heius – deputat procedurile de insolventa ”Consolidare fiscală și se aspecte de interes actual tate profilului evenimentului,
Comisia Buget Finanțe a aplicabile profesionistilor ” acoperirea pierderilor în privitoare la fiscalizarea pro- teme care au fost prezentate
Camerei Deputatilor 18,30 – 19,00 – Alin Irimia țările UE – pârghii de eli- fesilor liberale si economia, de catre Conf. univ. dr. Tamas
• Dorel Ovidiu Bretean - – membru Consiliul Superior minare a dosarului prețurilor noutati privind modificarile Szora Attila din partea Uni-
subprefect al județului Hune- CCF - ”Substanța tranzacției și de transfer – studiu de caz” aduse Legii Insolventei cat si versitatii 1 Decembrie 1918
doara lanțul de valoare. 11,30-12,00– Mariana Vi- ultimele directive europene ALBA IULIA si Conf.univ. dr
• Sorin Adrian Petre – zoli – membruConsiliul Supe- in privinta modificarilor in Valentin Serdan Orga-Direc-
Prim vicepreședinte ANEVAR Sâmbătă 20.10.2018 rior CCF - ”Tendințe de materie de TVA. tor Biblioteca Centrala Uni-
• Nicolae Dorin Oana – modificare a directivelor eu- Importanta acestor teme versitara Lucian Blaga
9,30-10,00 - Conf. univ. dr.
membru consiliul UNBR ropene” vine si in contextul deciziei de Cluj-Napoca.
Tamas Szora Attila – Univer-
Au prezentat teme: 12,00 -12,30 – av. Stan modificare a structurii Con-
sitatea 1 Decembrie 1918
Tîrnoveanu – Prim-Vicep- siliului Economic si Social, Maria-Deli ALIC
8 - reLiGie 26 octoMbrie - 1 noieMbrie 2018

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie


n Este prăznuit de creștini în fiecare an, la 26 octombrie. A trăit în timpul împăraţilor Diocleţian şi Maximian. Marele
Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir este venerat ca fiind unul dintre cei mai mari sfinți militari, tămăduitori și făcători
de minuni.

Viața Sfântului
Dimitrie
S-a născut la Solun (Tesa-
lonic), din părinți de neam
bun și dreptcredincioși. A
fost botezat în taină, părinții
săi temându-se de ceea ce ar
fi putut păți ei, cât și copilul,
în acea perioadă în care
păgânii persecutau creștinii.
Într-o cameră ascunsă a
palatului în care locuia, a fost
învățat despre tainele sfintei
credințe, despre Dumnezeu
și Mântuitorul Iisus, despre
minunile și milostivenia
săvârșite de-a lungul vieții.
Bun strateg și specialist în
arta militară, după moartea
tatălui său a fost numit gen-
eral al armatelor Tesaliei și
proconsul al Greciei de către
Maximian Galerius, Cezarul
Greciei și al Macedoniei. O
mare parte din timp, Sfântul
Dimitrie și-o petrecea cu în-
vățarea și interpretarea în-
vățăturii lui Hristos în public,
fără să se ascundă. Și, în
ciuda persecuțiilor pornite
de împărat împotriva creș-
tinilor, mulți păgâni din Tesa-
lonic și din regiune s-au vidioși din oraș l-au de- nească. acea perioadă creștinii erau
convertit la creștinism. Sfântul Dimitrie
nunțat pe Dimitrie că este Auzind acest lucru, îm- trimiși să lupte cu gladiatorii,
Atunci când Cezarul Maxim- creștin. Întrebat dacă este păratul a poruncit ca sfântul unde aceștia erau victime cel Nou
ilian, biruitor într-o luptă cu adevărat, Sfântul Dimitrie a să fie întemnițat până la sigure, Nistor, un tânăr Este sărbătorit în 27 oc-
sciții, în drum spre Roma s-a mărturisit adevărul, de- încheierea jocurilor în cin- creștin cere binecuvântarea tombrie, fiind considerat
oprit la Tesalonic, păgânii in- făimând închinarea păgâ- stea venirii sale. Și cum în de la Sfântul Dimitrie să-l ocrotitorul Capitalei. S-a năs-
omoare pe Lie, gladiatorul cut la sud de Dunăre, în Bul-
Moaștele Sfântului Dimitrie Izvorâtorul de Mir favorit al împăratului, pentru garia. A trăit în secolul al
a pune capăt luptelor sânge- XIII-lea, în timpul imperiului
Se află în Biserica Sf. Dimitrie din Salonic, care reprezintă izvor de tămăduiri pentru roase. Însemnându-l cu sem- vlaho-bulgar, de la Târnovo,
toţi cei care aleargă cu evlavie şi credinţă către sfânt. Racla argintată, ce conţine cinstitele nul crucii pe frunte, Sfântul întemeiat de fraţii Petru şi
sale moaşte, se găseşte în interiorul chivoriului de marmură din latura de nord a bisericii. i-a zis: "Du-te și pe Lie vei Asan. Iubind viaţa ascetică, el
birui și pe Hristos vei măr- se retrage într-o peşteră. Nu
turisi!" Nestor a ieșit biruitor se ştie cât timp a stat acolo şi
în luptă iar împăratul, aflând nici când a murit, dar tradiţia
cele întâmplate, a poruncit spune că, înainte de a muri,
ca Sfântul să fie străpuns cu el s-a aşezat singur între
sulițe în temniță. Din trupul două lespezi de piatră, ca
lui Dimitrie nu a curs sânge, într-un sicriu.
ci mir, tamăduitor de boli. Moaștele Sfântului Dim-
Marele Dimitrie și-a dat itrie cel Nou se găsesc astăzi
sufletul în mâinile lui Dum- în Catedrala Patriarhala din
nezeu, făcând după moartea București. Despre aceste
sa multe minuni și uimitoare moaște se spune că sunt
tămăduiri. Tot din porunca făcătoare de minuni și
împăratului, i s-a tăiat capul aducătoare de linişte şi vin-
lui Nestor (pomenirea Sfân- decare.
tului Nestor se face la 27 oc-
www.sfantuldumitru.com
tombrie).
www.crestinortodox.ro
26 oCTombrie - 1 noiembrie 2018 mAGAZin - 9

Trecerea
Trecerea
la ora
la ora
de
de
iarnă
iarnă

A
nul acesta, trecerea multan, din cauza difer- barea orei? Specialiștii susțin când zilele devin din ce în ce obișnuiește cu noul program,
la ora de iarnă se va ențelor impuse de fusul orar. că pentru organismul uman, mai scurte, sunt mult mai des calitatea somnului scade,
face în noaptea de orice schimbare reprezintă întâlnite cazurile de depresie fenomen care se accentuează
27 spre 28 octombrie, În timpul Primului un factor de risc. sezonieră, cauzate de lipsa odată cu instalarea iernii.
ceasurile fiind date înapoi Trecerea la ora de iarnă va luminii. Schimbarea orei
cu o oră. Astfel că, ora Război Mondial
însemna un efort peste care poate avea efecte negative și Comisia Europeană
patru a dimineții va de- Cu scopul economisirii organismul trece, în general asupra celor care lucrează în
veni ora trei, iar du- rezervelor de cărbune nece- A propus renunțarea la
ușor, în funcție de particu- ture, eficiența fiind mai schimbarea orei în Europa.
minică, 28 octombrie va fi sare producției de război, laritățile fizice și psihice a scăzută. Trecerea la ora de
cea mai lungă zi a anului. Germania și Austro-Ungaria Această măsură ar putea să
fiecărei persoane. Dar acest iarnă poate perturba ceasul intre în vigoare începând cu
De ce a fost propusă ora au trecut la ora de vară, în- efort poate fi simțit în mod biologic și, odată cu el, pot
de vară? Pentru a se putea cepând cu 30 aprilie 1916. anul viitor. Statele membre
diferit și, în cele mai multe surveni și dereglări hor- ale Uniunii Europene vor
beneficia cât mai mult de pe Curând, această schimbare a cazuri, sunt necesare câteva monale, mai ales în ceea ce
urma zilelor mai lungi din fost urmată de toată Europa, avea libertatea de a alege
zile de adaptare. Chiar dacă privește melatonina, hor- dacă doresc să aplice perma-
timpul primăverii și verii, apoi de Rusia și SUA. în urma schimbării se câștigă monul responsabil cu regla-
economisindu-se astfel ener- nent ora de vară sau ora de
o oră de somn, studiile arată rea ceasului biologic al iarnă. De aceea, până în
gia electrică și, totodată, efi- În România că în această perioadă unele organismului.
cientizarea orelor de lucru. primăvara viitoare, respectiv
Trecerea la ora de vară s- persoane se confruntă cu: aprilie 2019, fiecare țară va
Măsura a fost adusă în dis-
cuție și pusă în aplicare la
a făcut pentru prima dată în stări de oboseală, apatie, Efecte benefice trebui să decidă în acest
1932. S-a renunțat la această lipsă de energie și som- Numeroase studii arată că sens. Astfel, ultima trecere
sfârșitul secolului al XIX-lea, nolență în timpul zilei; per-
modificare în anul 1941, dar în ziua de luni, imediat urmă- obligatorie la ora de vară va
în Noua Zeelandă. Aceste soanele mai sensibile pot
ea a fost reintrodusă în 1979. toare trecerii la ora de iarnă, avea loc duminică, 31 martie
rațiuni au rămas valabile și în avea chiar stări depresive.
Schimbarea orei în ultima incidenţa atacurilor de cord 2019.
zilele noastre, ora de vară Pentru a preveni depresia,
duminică din martie și în ul- este mai mică.Trecerea la ora https://sanatatea-
fiind adoptată de o sută de specialiștii recomandă plim-
tima duminică din octombrie de iarna oferă un mic avantaj buzoiana.ro
țări din lumea întreagă. Cu bările dese în aer liber, la
a fost adoptată în 1997, după persoanelor care au pro- https://www.romaniatv.net
toate acestea, schimbarea amiază, atunci când soarele
statele Uniunii Europene. bleme cu somnul. Însă, pe https://www.click.ro
orei nu se face niciodată si- strălucește. În sezonul rece,
Cum ne afectează schim- măsură ce organismul se

Pensiunea POnOR *** • GEL CREMĂ – ARTICULAȚII


• GEL CREMĂ – VARICE
Vaţa de Jos, str. Câmpului nr. 29, jud. Hunedoara• Tel. 0757-102807
• SARE DE BAIE CU PLANTE
- ARTICULAȚII
• SARE DE BAIE CU
PLANTE - RELAXARE
Produsele SALIS DAVA conțin
ingrediente naturale şi
sunt realizate după rețete proprii
Str. Urușagului, nr. 17, corp C11/2,
Florești, Jud. CLUJ
• Servicii de cazare (apartament) • SPA – saună, piscină, masaj • Farmacist Cristina TEODORESCU
Organizare evenimente într-un cadru deosebit • Restaurant – Tel: +40 728 117 335
mâncăruri tradiționale, meniuri speciale • Barbeque. E mail: cristina.salisdava@yahoo.com
10 - timp liber 26 octombrie - 1 Noiembrie 2018

TV - FILMUL SĂPTĂMÂNII SERIALE NOI: Minutul de umor


Duminică, 4 noiembrie, PRO 2, ora • Polițistul către o blondă:
18,00 -Domnișoară, este inadmisibil !!! Ați întrecut
Pe tărâmul dorinței orice măsură săptămâna aceasta, ați lovit deja
al cincilea pieton!
Serialul spune povestea a trei bărbați, -Mă scuzați, dar câți am voie?
îndrăgostiți de aceeași femeie. Isabel Mon-
talban, personajul princiapal al serialului, • Discuție între prieteni:
are o căsnicie fericită și liniștită alături de Nevasta-mea îmi cere în fiecare zi bani. Azi
Anibal Otero. Totul se schimbă atunci când 600, ieri 800.
problemele sale de respirație se agra- – Păi ce face cu atâția bani?
vează. Anibal o trimite într-o clinică de – Habar n-am, că nu i-am dat niciodată.
specialitate, într-o zonă montană. Dar, din
cauza afacerilor, Anibal petrece foarte • Ion, tânăr absolvent de medicină
puțin timp cu Isabel, ajungând chiar să nu Merge într-un sat ca stagiar. Medicul titular
se vadă perioade mari de timp. Acest lucru de post tocmai își luase concediul de odihnă, așa
determină o apropiere nefirească între că îl lasă pe Ion singur o săptămână. Revenit din
Isabel și cei doi frați ai lui Anibal, Sergio și concediu, medicul îl întreabă curios:
Daniel. Ce se va întâmpla în continuare, – Ei, cum te-ai descurcat?
vom afla urmărind serialul. – Păi prima oara mi-a venit o babă ce o durea
capul și i-am prescris algocalmin, apoi a venit un
Duminică, 28 octombrie, ora 22,10 copil julit la un picior și l-am pansat. Ieri a venit
Țara belșugului TVR 2 Maria, s-a dezbrăcat, s-a urcat pe canapea și mi-
a zis că nu a mai văzut bărbat de 6 luni.
Acțiunea filmului are loc în America, – Și tu ce i-ai făcut?
marcată de atentatele teroriste din 11 septembrie 2001 și – Pai… i-am pus picături în ochi…
spune povestea Lanei care, împreună cu părinții ei misionari,
lucrează la un centru pentru persoane fără adăpost din Los • Ion și Gheo duminica la biserică:
Angeles. Aceasta și-a petrecut copilăria și adolescența în - Mă Gheo, da Mărie unde-i?
Africa și Orientul Mijlociu. Singura rudă rămasă în viață este - O doare spatele.
unchiul ei Paul, veteran al războiului din Vietnam, un individ - Da ce-o ridicat?
cu tendințe paranoice, care nu suportă persoanele de religie - Glasu' !
musulmană. Dar într-o zi, cei doi sunt martorii unei crime.
Un tânăr pakistanez este ucis chiar în fața centrului unde lu- • Soacra în vizită la noră
crează Lana. Atunci, fata și unchiul încarcă în mașină trupul Nora: – Mamă soacră, cât stai pe la noi?
victimei și îl transportă acasă la familia sa. Atunci, Paul des- Soacra: – Atât cât voi fi bine primită!
coperă că realitatea nu este chiar așa cum o percepea el. Nora: – Cum, nici la o cafea nu stai?

BERBEC TAUR GEMENI RAC


Încă de la începutul săptămânii Sunt anumite lucruri care vă Sunteți implicați, alături de La începutul intervalului intervin
vă ocupați de treburile personale nemulțumesc la locul de muncă și colegii de serviciu în mai multe o serie de probleme la locul de

H
Veți lua decizii importante pe căutați să le remediați. Vă pre- proiecte. La unele veți renunța, muncă. Dacă nu sunteți pe fază,
toate planurile, în funcție de pri- ocupă un proiect mai vechi, pe din lipsă de timp. Este momentul imaginea voastră poate avea de
orități. Apar schimbări financiare care sunteți hotărâți să-l puneți în prielnic să vă ocupați și de voi. Nu suferit. Aveți nevoie de prieteni
legate de salariu sau prime câști- practică. Dar ca să reușiți, aveți aveți probleme financiare, dar adevărați, care să vă fie alături

O gate din activitatea profesională.


În week-end vă întâlniți cu pri-
etenii.
nevoie de sprijinul colegilor. Pot
apare cheltuieli neașteptate, dar le
veți face față.
evitați cheltuielile inutile. Finalul
săptămânii vă aduce o surpriză
plăcută.
atunci când le cereți ajutorul. Fi-
nalul săptămânii îl veți petrece
alături de familie.

R LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

O
Sunteți mereu în căutarea noului, Săptămâna începe cu discuții pe Se prefigurează schimbări ma- Încă de la începutul intervalului,
faceți călătorii în interes profe- teme financiare. Veți achita facturi jore în raporturile parteneriale. aveți foarte multe de făcut. Sun-
sional, unde vă întâlniți cu posibili sau lucrări pe care le-ați făcut în Trebuie să stabiliți obiective teți nevoiți să vă concentrați pe
colaboratori. Dar atenție, atunci căminul vostru. Rezolvați demer- clare de colaborare cu parte- mai multe lucruri, iar ca să

S când vi se propune o afacere,


aparent profitabilă, studiați cu
atenție toate condițiile. Persoana
surile legate de o călătorie pe care
urmează să o faceți în perioada
următoare. Prudență mare în
nerii și să nu vă abateți de la
regulile pe care le-ați stabilit. S-
ar putea să primiți bani sau o
reușiți, este nevoie să vă stabiliți
prioritățile. Analizați totul cu
răbdare, iar dacă este cazul, con-

C
iubită are nevoie de sprijinul luare unor decizii legate de servi- moștenire de familie. sultați-vă cu o persoană de în-
vostru. ciu. credere.

O SĂGETĂTOR
Chiar dacă sunteți foarte ocu-
pați la serviciu, nu-i neglijați pe
CAPRICORN
Toate demersurile care le faceți la
începutul intervalului vor avea
VĂRSĂTOR
Apar noutăți în relațiile cu per-
soanele din anturajul apropiat. Ca
PEŞTI
Prudență mare în gestionarea
bugetului acestei săptămâni, mai

P cei dragi, care au nevoie de spri-


jinul vostru. Este bine să le fiți
alături și, dacă este cazul, să-i
ajutați și financiar. La serviciu
sorți de izbândă. Rezolvați tot ce
vă propuneți, dar mare atenție,
pot apare și răsturnări de situație
să obțineți mai mulți bani, este
nevoie de o reorientare profesion-
ală sau de o renegociere a salari-
ales că există riscul să achizițio-
nați bunuri care nu sunt pe mă-
sura așteptărilor voastre. Sunt
în legătură cu cei apropiați. Rela- ului. Vă faceți un plan de posibile discuții cu persoanele din
sunt posibile unele schimbări în țiile cu membrii familiei sunt per- îmbunătățire a spațiului locativ. anturajul apropiat sau neînțe-
domeniul muncii sau să primiți turbate de unele probleme legate Finalul săptămânii va fi plin de legeri privitoare la călătorii sau
sarcini noi. de bani. evenimente plăcute. studii.
26 OCTOMBRIE - 1 nOIEMBRIE 2018 OPInII - 11

O Lume aproape de realitatea omului


,,E nevoie de literatură conduce, toți mimează că sunt care se confruntă omenirea. parte, mulţi înalţi funcţionari
pentru a înțelege lumea" patrioți. Sfârșitul justifica mijloacele! publici au preluat operaţiunile
Albert CAMUS M-am uitat la Dl Iohannis, Cel puternic îl domină pe cel ilegale ale mafiei locale, în loc
când vorbea la Consiliul Eu- slab. Eliminarea celor slabi să lupte pentru eradicarea
De 29 de ani auzim aceeaşi ropei, unde era o sală goală, este conformă cu legea se- bandelor puternice.
minciună ambalată frumos de unde-l ascultau doar Jincker, lecției naturale. Viața per-
nişte mâini hulpave: asigu- Timmermans, Monica Ma- soanelor, nu are aceeași În prezent, poziţiile de con-
rarea securităţii naţionale. covei și Cristian Preda, eu- valoare. Persoanele prin ducere din cele mai profitabile
Legile Siguranței naționale roparlamentarii rușinii. Cred natura lor sunt ignorate și stu- întreprinderi ilegale nu mai
sunt din anii 90, fără a fi mod- că acești oameni nu sunt ai pide. Scriitorul George Orwel sunt ocupate doar de infrac-
ificate. Mafia politică a atins României. Orice s-ar face bine spunea că, omul prin natura tori profesionişti, ci şi de înalţi
cote alarmante. Sub aceasta în Romania de către putere, lui este laș, nu suportă ade- funcţionari guvernamentali,
pălărie falsă ,,anticorupția"se opoziția se aprinde pe toate vărul, este violent și egoist. legiuitori, şefi ai agenţiilor de întâmplă în alte țări și cum se
face mai multa corupție. Unii canale de media, dar nu vine Puterea nu se manifestă spionaj, conducători de depar- manifestă lucrurile la noi.
conducători se fac că se ocupă cu lucruri concrete, construc- asupra materiei, ci a semenilor. tamente de poliţie, ofiţeri mil- Eu mă întreb de multe ori,
sau mimează acest cuvânt ele- tive și precise. Dacă ești în Puterea trebuie să distrugă în itari şi, în unele cazuri de ce mai alegem Parlament,
gant, anticorupție, când, de opoziție, dle ORBAN, te rog să bucăți sufletul și să-l remod- extreme, chiar şefi de stat sau Președinte, Guvern, când tot ce
fapt, profită din plin, ca să se vii cu alternative constructive. eleze la nivelul unui sclav. Ei membri ai familiilor acestora, este bun la noi și în favoarea
folosească de parchete, jude- Așază-te la masa dialogului, ca folosesc tehnici și strategii arată un studiu al Institutului noastră, nu este bine pentru
cători, polițiști și alte structuri totul să fie bine pentru țară, nu pentru manipularea maselor. Carnegie pentru Pace Inter- UE și marile puteri. De cate ori
ale statului. Pentru a manipula pentru cei care vor să fure, Media manipulează, pentru naţională. este o lege buna ,,,Gică Contra"
și a face dosare, ca respectivii încetul cu încetul, tot ce-a mai bani, toate știrile nesemnifica- Această fuziune a guver- o întoarce înapoi sau o con-
politicieni ,,mafioți "să câștige rămas. Stofa de politician, dis- tive, ca să treacă ușor neobser- nelor cu grupurile criminale testă la CCR. Pe noi, de fapt,
alegerile. cursul și istețimea lui Crin An- vate marile carențe privind este diferită de modul în care cine ne mai reprezintă și ai cui
tonescu sunt lucruri greu de deciziile economice și sociale. au¬torităţile şi mafia au colab- mai suntem? Se vede cu ochiul
Marionetele politice egalat. Recent a declarat: O alta strategie care se orat în trecut. De-a lungul tim- liber, avem o dublă conducere
,,Eșecul referendumului nu e practică în țară la noi, în- pului, guvernele şi agenţiile de şi coordonare a statului de
Se fac că nu ştiu despre ce drept, respectiv, una oficială și
motiv de demitere a unui Gu- cepând cu europarlamentarii spionaj, inclusiv cele din ţările
este vorba, nu-şi mai aduc alta subversivă.
vern", spunând că președintele ,#rezist, Președinție, unele demo¬cratice, au infiltrat de
aminte de un risc grav la
PSD, Liviu Dragnea, nu trebuie partide din opoziție, este ma- multe ori infractori pentru a
adresa cetăţenilor. Procurorii
să demisioneze din această nipularea numită reacție-solu- face contra¬bandă cu arme cu Haosul instituționalizat
se ascund după tufiş şi nu re-
cauză. A mai precizat că a votat tie. insurgenţii aliaţi din alte ţări Se organizează, treptat, la
cunosc NIMIC. Oamenii tac, le
pentru modificarea Consti- sau chiar pentru a ucide duş- nivelul tuturor structurilor
este frică, înţeleg cât de întinsă
este MAFIA. România a fost şi
tuției solicitată de semnatarii Cum funcționează? mani din străinătate (încer- componente care alcătuiesc
inițiativei Coaliției pentru carea CIA de a colabora cu structura statului de drept și
este sfâşiată de grupări mafio- Este foarte simplu. Se
Familie și că nu crede că acest figuri importante din mafia se manifesta prin:
to-securistice, iar PARTIDUL lansează o problemă - legile
referendum, în cazul în care ar americană pentru asasinarea - instaurarea şi proliferarea
ne râde în nas. Au fost furate justiției. Sunt invitate masele și
fi fost validat, ar fi adus ceva lui Fidel Castro în 1960 este corupţiei;
resurse importante, s-au dat ONG urile la haos, demon-
rău. ,,Eu nu știu cine a probabil cel mai bun exem- - instalarea şi proliferarea
bani pe retrocedări fraudu- strații dărâmarea Guvernului
cumpărat și a vândut referen- plu). traficului de influenţă, până la
loase, s-au risipit sume uriaşe și se ia câte o țintă tare, în
dumul, eu am votat pentru."Nu Dar, spre deosebire de sta- nivelul la care ajunge să sufoce
din avuţia naţională, s-au furat speță, Dragnea. La final, se aleg
este nici corect ca Dl Tăriceanu tele normale, statele mafiote efectiv funcţionarea normală
bănci, baze sportive, păduri în- marionetele în calitate de con-
să meargă la Bruxelles cu pro- nu se bazează doar ocazional şi firească a statului de drept.
tregi, și se mai fură încă. Pe ni- ducători, partidele slabe, care,
tocoalele și să se întoarcă cu pe grupurile criminale pentru - se dezvoltă şi se extinde pe
meni nu interesează, nimeni normal, sunt și jucăușe, se in-
problema referendumului. a îndeplini anumite obiective măsură ce reprezentanţii săi
nu aplica legea, nimeni nu vrea troduc legi care să îngrădească
Unii au vorbit despre căsătoria de politică externă. Într-un stat pătrund şi acced în conduc-
sa audă sau să știe. Serviciile drepturile omului. Se fac
dintre femeie și cocoș, despre mafiot, înalţi funcţionari de erea:
informează, hoții din politică dosare gen protocoale, par-
om și capră. Alții, despre stat au devenit, de fapt, jucă- - instituţiilor importante a
uită, populaţia este şocată. chet, DNA etc. Tot ce face Gu-
manevre tip Dragnea. Un sin- tori importanţi, dacă nu liderii statului de drept;
Procurorii şi judecătorii se vernul este contestat de
gur lucru știu, că nu mai avem întreprinderilor ilegale şi, prin - instituţiilor publice ale
promovează şi se mazilesc Iohannis, Opozitie, #rezist,
raționament. Eșecul referen- urmare, apărarea şi pro- statului de drept;
între ei, în funcție de interese. ONG uri (societatea civilă),
dumului nu este motiv de movarea intereselor acestor - partidelor politice;
Am văzut că magistrații și-au Monica Macovei, Cristian
demiterea unui Guvern. Din întreprinderi au devenit prior- - organizaţiilor civice;
făcut, ei între ei, peste 3500 Preda, domnii, Prișcă,Vâlceanu
funcția de președinte al unui ităţi oficiale. - altor instituţii şi organiza-
dosare penale, dar și mem- și alții. Dracu a mai văzut așa
Partid tip PSD, nu se pleacă ţii în care se pot manifesta efi-
brilor CSM. Si atunci mă în- ceva ! Acești oameni pe unde
treb: în ce țară trăim, despre
atunci când vor opozanții sau
merg denigrează: Guvern,
Statul subteran cient în favoarea expansiunii şi
anumiți oameni, ci atunci când întăririi statului.
care lege vorbim? La ce justiție Dragnea, Parlament, Romania. Reprezintă o structură
vrea partidul. Dle ORBAN, Avem nevoie de un stat pu-
verticală mai sperăm? Procu- Parcă ei locuiesc în Tanganica. parazitară, infiltrată în cadrul
Barna etc. de acest tip de ternic, condus de oameni pu-
rorii Portocală și Onea au vile Infractori și penali sunt peste unui stat de drept, pe care-l
politician avem nevoie. Par- ternici și patrioți, români
și averi mai mari ca mafioții. tot în lume. subminează până la anihilare.
tidul Național Liberal are adevărați. Atâta timp cât vom
Ne vom trezi într-o zi că NU Domnilor, Guvernul este Statul subteran se hrăneşte
nevoie urgentă, dar urgentă, trai dintr-o manipulare ordi-
MAI AVEM ŢARĂ. slab, dar legitim, ales de popor din informaţiile şi energiile
de o schimbare. Are nevoie de nară, în interesul unuia sau al-
la fel și Parlamentul. statului de drept, pe care le de-
Președinte, cu adevărat Preșe- tuia, țara nu va face progrese.
Mimează că sunt dinte. Lăsați dosarele și învrăj-
turnează prin intermediul
Eu nu văd niciun politician
patrioţi belile! Nu mai sunt de
Cum ajung infractorii reprezentanţilor săi, infiltraţi
sărac, toți au adunat averi
Partidele politice, Parla- actualitate. Avem nevoie de o
la vârful puterii? în structurile de conducere şi
colosale. În studiourile de TV
decizie ale statului de drept.
mentul, Președinția, serviciile, opoziție puternică, nu de Poliţia, procurorii şi judecă- se cearta ca țiganii, dar când
,,Haosul instuţionalizat "îşi
oamenii de la butoanele aces- marionete școlite la școala lui torii din întreaga lume se con- merg la restaurant se pupă și
bazează existenţa atât pe ma-
tei țări. Suntem călcaţi în pi- Cocoș și Udrea. Lumea trăiește fruntă cu o nouă ameninţare, râd. Parcă nu cred ce scriu, dar
nipularea mediatică a popu-
cioare zilnic şi continuăm să într-o dictatură perfectă, cu mai gravă decât înmulţirea in- lucrurile sunt mult mai grave.
laţiei, cât şi pe teama infiltrată
SPERĂM. Acolo sus, la bu- aparențe de democrație. fractorilor sau lipsa de Trebuie să fim foarte atenți,
în rândul celor care i-au sesizat
toane, acolo unde colcăie şer- resurse: mafia de stat. Pe de-o noi cu noi. Pentru că ei, ne ve-
existenţa şi puterea de influ-
pii veninoşi, cine mai IUBEŞTE Cine pe cine domină? parte, infractorii au pă¬truns
enţă. Am redat câteva pasaje,
ghează…
şi RESPECTĂ această ţară şi în instituţiile de stat la un nivel Al dv același
Este o problemă majoră, cu ca sa faceți o comparație ce se
acest popor? Nimeni nu mai fără precedent, iar pe de altă Prof. Ioan Romeo Mânzală
12 - ce gătim în week-end? 26 octombrie - 1 noiembrie 2018

Supă DIETETIcă DE pERIşoaRE


INGREDIENTE
500 g piept de pui dezosat, 4 morcovi, două rădăcini
de pătrunjel, o rădăcină mică de ţelină, un ardei gras
roşu, o ceapă albă, 200 g de orez cu bob mare, un ou,
mărar, pătrunjel, ţelină frunze, 3-4 foi de dafin, sare.

perișoarele, pregătite astfel: suprafaţa apei, supa se fierbe


într-un bol, se amestecă bine o oră, la foc redus. La final, se
carnea de pui tocată cu oul asezonează cu sare şi se
bătut spumă, orezul şi o lin- adaugă frunzele de mărar,
guriţă de sare. pătrunjel şi ţelină tocate. Se
Din amestecul obţinut se ia oala de pe foc şi se lasă
Mod de preparare pătrunjelul și țelina se dau Zarzavaturile se pun la fac biluțe de mărimea unor acoperită cu un capac.
Orezul se spală și se lasă pe răzătoare, iar ceapa și fiert în apă cu sare, iar când nuci. Din momentul în care
la înmuiat 2-3 ore. Morcovii, ardeiul se taie felii. apa dă în clocot, se adaugă perişoarele se ridică la www.libertatea.ro

Gulaș DE faSolE
călește ceapa și usturoiul. Se
INGREDIENTE adaugă apoi carnea de vită și
600 g carne de vită tăiată cubulețe, 400 g fasole se prăjește până devine albă.
albă, 1 linguriță untură, 1 ceapă medie, tocată mărunt, Cratița se ia de pe foc și la
3-4 căței de usturoi, tocați mărunt, 2 lingurițe de pa- compoziție se adaugă pa-
prika, ¼ linguriță paprika iute, 1 linguriță de chimen, prika, foaia de dafin, boabele
5-6 boabe de piper negru, sare, 1 roșie mică feliată, 1 de piper și semințele de chi-
ardei iute, 2 morcovi tocați, 2 rădăcini de pătrunjel, 1 men.
țelină mică mărunțită, 1 ardei gras roșu, 1 ardei gras Peste ingredientele din
verde, cimbru. cratiță se toarnă 1,5 litri de
apă și se pune din nou la pe jumătate fiartă, se adaugă până toate ingredientele
fiert. Când dă în clocot, se morcovii, rădăcina de sunt fierte. La final, dea-
Mod de preparare: altă cratiță și se pune la fiert.
adaugă sarea, piperul, pătrunjel, țelina și fasolea. supra se presară cimbru,
Fasolea se lasă la înmuiat Când fasolea este pe jumă-
ardeiul iute întreg, roșia și Dacă este cazul, se mai după gust, și se stinge focul.
în apă rece, de seara până tate fiartă, se scurge apa și se
ardeii feliați și totul se fierbe toarnă puțină apă și se lasă
dimineața. A doua zi se lasă să se răcească. Separat,
la foc mic. Când carnea este în continuare, la foc mic, www.click.ro
scurge apa, se toarnă într-o într-o cratiță cu untură, se

clăTITE cu DovlEac şI ScoRţIşoaRă


bonatul de sodiu şi sarea.
INGREDIENTE Se încorporează apoi făina
400 g pulpă de dovleac, 200 g făină, 130 ml lapte, până la omogenizare. Se
două ouă, 3 linguri de zahăr, 1/2 pliculeţ praf de copt, pregătește o tigaie antiade-
un praf de bicarbonat de sodiu, 1/2 linguriţă de rentă, în care se prăjesc clă-
scorţişoară, un praf de sare, esenţă de vanilie. titele cu dovleac, câte 1-2
minute, pe ambele părți. Ca
să se pătrundă bine, se pot
Mod de preparare: se călește, la foc mic, timp de
acoperi cu un capac.
Dovleacul se curăță, se 10 minute, după care, se
Clătitele se vor servi cu
rade pe răzătoare sau se dă adaugă scorțișoara, laptele,
sirop, miere și nuci sau
prin robotul de bucătărie. Se esenţa de vanilie, ouăle bă-
frișcă.
amestecă apoi cu zahărul și tute, praful de copt, bicar-
www.libertatea.ro

CLINICA OPHTALENS T
CLINICĂ
PARTICULARĂ DE
OFTALMOLOGIE

CENTRU LASER
EXCIMER

OPTICĂ MEDICALĂ
Str. 21 Decembrie 1989, Nr. 137 • Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Tel. programări: 0264/44 88 24 sau 0264/ 44 88 25
Tel. magazin optică: 0740/27 65 77
Clinica Ophtalens T
26 OCTOMBRIE - 1 nOIEMBRIE 2018 jOCuRI - 13

M - CP - A - HOROSCOP - ROSIE - R - GC - IH - ZO - ORTOPED - M - S - AVA - ZULUF - C - G - VISCOL - CLAI - SALATA - ATU - ETER
Dezlegarea integramei - TURN - ERG - U - UZ - PARA - SAGI - R - AU - SU - RS - N - PORC - USI - CER - SEF - DI - U - TEU - ABC - SACI - PLOI - F - H - MDA -
din numărul trecut SI - LM - ABSORBIRE - MIORLAI - ATA - VIN - JN - PLANS - APTER - E - UNU - AZIL - ACOLADA
14 - MICA PUBLICITATE 26 OCTOMBRIE - 1 NOIEMBRIE 2018

l Vând apartament 3 camere, l Vând casă în Deva, 2 camere, l Vând apartament 2 camere,
IMOBILIARe Deva, Gojdu, parter înalt exterior, CT, baie, bucătărie, beci, garaj, izolată, Deva, zona piață, et.2, decomandat, 50
l Vând casă de vacanță în termopan, ușă metalică. Preț: 46.000 renovată, CT, termopan, 600 mp teren, mp, balcon,CT, termopan, izolație
Săcărâmb, 20 km de Deva, 2 corpuri, euro, telefon: 0745.202.448. canalizare, apă gaz, în zonă bună. exterioară, renovat și mobilat modern.
3 camere, bucătărie, bie, beci, SC 170 Preț: 68.000 lei, telefon: 0725.452.888.
l Vând apartament 2 camere, Fără agenții ! Preț: 39.000 lei,
mp, sobe teracotă, 1500 mp teren,
baie, bucătărie, holuri, cămară, l Vând apartament 2 camere, telefon: 0735.923.683.
fântână. Preț: 34.000 euro, negocia- grădină, ușă metalică, gresie, faianță,
bil, telefon: 0721.055.313. et.2, semidecomandat, termopan, ușă l Proprietar, vând apartament
parchet, mobilat, bloc de cărămidă, 40
l Vând apartament 2 camere,
metalică, renovat. Preț: 25.000 euro, 2 camere, decomandat, în Brad, str.
mp, zonă centrală. Preț: 34.000 euro,
CT, termopan, ușă metalică, parțial telefon: 0726.475.016. telefon: 0745.202.448. General Vasile Milea, bl.B3, et.1 S.48
mobilat. Deva, Micro 15. Preț: l Vând apartament 2 camere, l Vând garsonieră Deva, zona mp, CT, gaz. Preț:23.000 euro,
24.000 euro, telefon: 0726.667.754. piață, parter înalt, balcon, CT, ușă Lido, et.1, cu balcon, 29 mp, CT, negociabil, telefon: 0729.025.887.
l Vând garsonieră Deva, bloc metalică, 50 mp. Preț: 40.000 euro, termopan. Preț: 22.500 euro,
l Vând casă în sat Pojoga
nou, semifinisată, 25 mp, cu balcon, telefon: 0725.452.888. telefon: 0725.452.888.
zona Bd.22 Decembrie. Preț: 19.000 (4 km de la Zam), cu 2 camere,
l Vând apartament două camere, l Vând urgent casă, anexe,
euro, telefon: 0725.452.888. bucătărie, cămară, baie, hol, grădină
decomandat, ultracentral, Deva, etaj suprafață 75 mp plus 2 ha fânețe,
l Vând casă în comuna Zam, intermediar, 60 mp, amenajări de- 3000 mp arabil+pomi fructiferi,
DV.(Penny Market). Preț: 60.000 euro,
2 camere, renovată, căsuță de vară, osebite, vedere spectaculoasă în două telefon: 0729.423.035. zonă foarte liniştită. Preţ 50.000 lei.
fântână, curte, cablu TV, uși noi, părți, CT, termopan, uși interioare Tel. 0769.897.804.
l Vând apartament 2 camere,
pomi fructiferi, teren arabil 2900 schimbate, ușă metalică, gresie, fa-
Deva, 48 mp, decomandat, CT, zona l Vând apartament două
mp. Rog seriozitate, persoană fizică. ianță, parchet laminat. Preț: 41.000
euro, negociabil. Tel. 0726.770.765. Miorița, etaj intermediar. Preț: 31.000 camere, posibilitate spaţiu comer-
Preț: 15.000 euro, telefon:
euro, telefon: 0721.055.313. cial, salon coafor, cabinet medical.
0733.832.559. l Vând apartament 2 camere,
Deva, piață, CT, termopan, cu balcon, l Vând casă în comuna Zam, două Brad, Aleea Privighetorilor, bl.35.
l Vând casă cu grădină, 2470
55 mp, renovat. Preț: 39.000 euro, camere, balcon închis, mobilată, par- Telefon: 0723.382.890.
mp, din cărămidă, pe fundație solidă
din piatră, cu pivniță zidită în pia- telefon: 0745.202.448. chet, cablu, tv. fântână în curte, căsuță
tră, 3 camere mari (4x4) și loc pen- l Vând casă în Chișcădaga, două
de vară, pomi fructiferi, teren arabil SCHIMBURI De LOCUINŢĂ
tru baie, sursă de apă proprie, 2900 mp. Preț: 10.000 euro, negocia- l Schimb apartament 2 camere,
camere, hol, bucătărie de vară, beci,
grădină cu pomi fructiferi, gard din grajd, curte, apă, gaz, canal. Preț: bil. Telefon: 0733.832.559.
et.1, din cărămidă, izolat termic,
beton, anexe gospodărești, în satul 70.000 lei, telefon: 0725.452.878. l Vând casă, Chișcădaga, în zonă centrală, Hunedoara, cu
Fizeș, comuna Băița, la 17 km. de 2 camere, hol, beci, bucătărie de vară,
l Proprietar, vând apartament 3
șură, atelier și teren. Preț: 70.000 lei, asemănător în Deva sau Simeria.
Deva. Preț negociabil, telefon: camere, decomandat, în Dorobanți, Suport diferența de preț.
0769.223.207, 0726.392.735. telefon: 0722.968.910.
hol central, 2 băi, 2 balcoane, cămară, Telefon 0727.288.460.
l Vând garsonieră în Deva,
l Vând casă în Sâncrai, 3 beci, izolat exterior, CT, termopan,
Dorobanți, et.3, decomandată, ter-
camere, în roșu, două bucătării renovat și utilat modern, totul la co-
mopan, centrală termică, gresie, fa-
ÎNCHIRIeRI
vechi, beci, fântână cu apă potabilă, mandă. Preț: 73.000 euro, telefon:
grajd mare, șură, alte anexe precum ianță, parchet. Preț: 21.500 euro, l Închiriez garsonieră Deva, zona
0772.185.332. telefon: 0732.823.011.
și pădure în composesorat. Preț: Dorobanți. Preț: 100 euro, telefon:
l Vând apartament două camere,
25.000 euro, negociabil, telefon: l Vând apartament 2 camere, 0724.578.929.
etaj 1, decomandat, zona Ulpița, Deva.
0254.730.209, 0760.193.089. etaj 3, cu balcon, ușă metalică, 50 mp,
Preț: 34.000 euro, telefon: lÎnchiriez garsonieră, Deva, str.
Vând casă, de cărămidă, stâlpi zona piață Deva, bloc de cărămidă.
l 0721.055.313. Mărăști, parter, Deva. Preț 100 euro,
beton, 4 camere, mobilate, parchet Preț: 33.000 euro, fix, telefon:
l Vând apartament 4 camere, 0722.968.910. negociabil, telefon: 0730.106.589.
hol, gresie în baie, bucătărie dublă
baie, bucătărie, balcon, CT, termopan, l Vând casă, (la roșu), D+P+M, la l Persoană fizică, caut spre
5/7 mp, salon 11/6mp, cămară, baie,
termopan, pe mijloc, Deva, zona Lido. 15 km de Deva, în satul Bretelin, SC închiriere apartament 2 camere, în
grădină 1 ha, în Bucova, C.S. lângă
Preț: 44.500 euro, telefon: 329. S.desf.412 mp, FS 1,6 m,
Hațeg sau schimb cu apartament în Deva. Exclus agenție ! Telefon:
0722.968.910. teren 757 m, pretabil casă de locuit,
Hunedoara sau Haţeg. Preț bun, ofer 0744.561.541.
bonus o grădină 0,5 ha, acte fun- l Vând casă, două camere, balcon casă de vacanță, pensiune etc.
Tel. 0751.462.085. l Ofer pentru închiriere unei
ciare la zi. Preț: 22.000 euro, închis, uși noi, căsuță de vară, cablu
tel.:0755.667.714, 0745.377.359. tv.,pomi fructiferi, fântână în curte, l Vând apartament 2 camere,
familii cu serviciu, apartament 2
l Vând apartament 3 camere, teren arabil 2950 mp, în localitatea 60 mp, zonă centrală, etaj 3, cu patru camere, zona piață, Deva, CT, ter-
Deva, piață, decomandat, A.C. 2 băi, Zam, nr. 93. Rog seriozitate! nivele, balcon 6 mp. Deva, mopan, mobilat și utilat complet.
CT, termopan, bucătărie mobilată. Preț: 10.000 euro, AL. Crizantemelor, colț cu Zamfirescu. Preț: 180 euro/lună, plus garanție.
Preț: 55.000 euro, tel. 0721.055.313. telefon: 0733.832.559. Telefon: 0720.843.289. Telefon: 0725.452.888.

TALON DE ANUNŢ GRATUIT PENTRU PERSOANE FIZICE IMPORTANT!


Talonul se poate depune şi în căsuţele poş-
Nume ........................................................................................ Prenume .........................................................................
tale ACCENT MEDIA din:
Text anunţ .............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,
Mioriţa, Dacia
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS
................................................................................................................................................................................................... (din Parcul Industrial)
..................................................................................................................................................................................................
PeTROŞANI: Magazin CARREFOUR
Preţ ................................. Telefon: .....................................................................................................................................
***********
Trimiteţi talonul la adresa: DEVA, Str. 22 Decembrie, nr. 37A (Clădirea Cepromin), birou 16. Răspunderea pentru conţinutul articolelor
revine exclusiv autorului.
AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE
26 OCTOMBRIE - 1 NOIEMBRIE 2018 MICA PUBLICITATE - 15

l Ofer pentru închiriere aparta- l Vând 4905 mp teren intravilan, l Vând 4 jante cu 4 găuri, l Pensionar, caut nevastă săracă,
ment trei camere, Deva, Cuza Vodă, cabană 70 mp, în comuna Gurasada, echipate cu cauciucuri de vară pe 15 sănătoasă și frumoasă, să-mi fie lu-
decomandat, CT, termopan, mobilat și ultracentral, utilități: apă curentă, inch., stare bună. Preț: 300 lei, tot mină-n casă. Asta mi-am dorit și-mi
utilat complet, pentru o familie cu ser- curent electric 220 V și trifazic. setul. Telefon: 0751.813.770. doresc, pe lume cât mai trăiesc. Tele-
viciu. Preț: 250 euro/lună, plus Preț: 6 euro/mp, negociabil, telefon: fon: 0756.847.708.
l Vând Ford Fiesta, AF 2002, tip
garanție. Telefon: 0721.055.313. 0787.682.280. l Domn discret, 40 de ani, doresc
nou, motor 1388, benzină, 185.000
l Vând teren intravilan, Cristur,
o relație discretă cu o doamnă, pentru
l Ofer pentru închiriere casă, km., de culoare neagră, 4 uși, înma-
pe partea dreaptă, 1890 mp, aproape triculat, AC, geamuri și oglinzi elec- a petrece timpul liber. Aștept telefon
Deva, Progresului,70 mp, CT, ter-
de șosea. Preț: 5 euro/mp, telefon: trice, cârlig remorcare, proiectoare sau SMS la nr. 0734.387.097.
mopan, mobilată și utilată, pentru
0735.923.683. ceață, două chei cu telecomandă, l Domn din Brad, distins, 63 de
persoane serioase sau firmă.
Preț: 300 euro/lună plus garanție. l Vând teren intravilan, între stare foarte bună, proprietar. Preț: ani, caut o doamnă de vârstă apropi-
Telefon: 0745.202.448. case, localitatea Sântandrei, 1700 mp, 1650, negociabil, tel. 0751.813.770. ată pentru prietenie – căsătorie.
FS 9 m, gard, 2 intrări, toate utilitățile. Telefon: 0752.755.480.
l Ofer pentru închiriere garaj, Preț: 6 euro/mp, telefon: l Vând Opel Agila, AF 2001,
Deva, zona piață, pentru depozit sau 0745.202.448. 128.000 km, albastru metalizat, l Domn, 84/174/74, serios, fără
mașină. Preț: 200 lei/lună, telefon: benzină, încălzire centralizată, vicii, doresc să cunosc o doamnă de
l Vând teren DN 7 Deva, 750 mp, vârstă apropiată, fără vicii, aspect
0722.968.910. airbag-uri, radio, casetofon,
FS 13 m, toate utilitățile pentru spălă- plăcut, pentru prietenie. Telefon:
l Ofer pentru închiriere la per- torie auto sau depozit-magazin. Preț: înmatriculat, stare foarte bună,
consum 4,5-5 l, ITP 2018, rovignetă 0766.410.201.
soane serioase, cu serviciu, garsonieră 51.000 euro. Telefon: 0722.968.910.
decomandată, balcon. 43 mp, CT, ter- aprilie 2018. Preț: 1200 euro, PIERDERI
mopan, mobilată și utilată modern. l Vând 2 ha teren arabil în Lunca negociabil, tel.0749.063.432.
Mureș, sat Spini. Terenul este împărțit l Pierdut anexă la Certificatul de
Preț: 140 euro/lună, plus garanție. Vând Opel Astra G, motor de
Telefon: 0727.974.306. în 5 loturi. Două sunt lângă râul l înregistrare al S.C. Dona Impex SRL
Mureș, iar trei lângă șoseaua veche, 106 COP, an fabricație 2003, înma- Hunedoara, str. Răcăștie, nr.24, județul
l Închiriez spaţiu comercial în triculat în 2016, stare perfectă,
DN7. Preț: 1,3 lei/mp, telefon: Hunedoara, privind Punctul de lucru
Brad, suprafaţa aprox. 100 mp, 160.000 km., ținut în garaj.
0737.702.160. din Piața Obor, str. Bicaz, nr.2. Se de-
pretabil pentru bar, restaurant, Se oferă și 8 cauciucuri cu genți
magazin alimentar. Preţ avantajos. l Vând teren intravilan, Luncoiu
clară nul.
(vară-iarnă), perfectă stare.
Tel.: 0745.970.007. de Jos, lângă şosea. Tel.: 0254.684.775, DIVERSE
Preț 2900 euro, negociabil,
0720.067.310.
telefon: 0720.692.501. l Vând garaj, Deva, Mărăști,
TERENURI
AUTO spate D5, 21 mp, uși metalice. Preț:
l Vând teren în localitatea OFERTE DE SERVICIU 12.000 euro, telefon: 0722.564.004.
Cristur, la șoseaua Deva-Hunedoara, l Vând Fiat Punto, 1,2, benzină, 4
uși, AF 2002, înmatriculat, stare foarte l Caut femeie pentru menaj și l Vând pătul de porumb știuleți,
între case, 2160 mp, FS 22 m, toate
bună, direcție schimbată, consum curățenie, o zi pe săptămână. din metal, 3/0,80/2,40, sobă
utilitățile. Preț: 23.000 euro, telefon:
foarte mic. Preț: 750 euro, telefon: Telefon: 0756.847.708. emailată de încălzit, la gaz sau
0745.202.448.
0754.377.359 sau 0755.667.714. butelie, 25/70/70, 2 fotolii, scaun
l Schimb şi repar plase insecte
l Vând teren intravilan Deva, auto pentru copii și masă alimen-
l Vând tractor U 650, remorcă
pentru geamurile termopan. Tel. tație. Telefon: 0744.633.217.
zona Bejan, 500 mp, toate utilitățile,
apicolă 5,0 tone, ambele cu cauciucuri 0722.603.959.
preț: 10.000 euro. Telefon: l Vând 4 tablouri foarte vechi,
0726.770.765. noi, disc 34 m, plug cu 3 brăzdare și l Pensionară, execut costume de 50 și peste 100 de ani, goblen și
grapă. Preț negociabil, la vedere. Tele- populare pentru copii. Tel.0753.128.090. pictură în ulei. Tel. 0728.355.149.
l Vând 3,565 mp și casă, depend- fon: 0727.636.444.
ințe, 3016 mp, plus 2 ha teren, gratis. MATRIMONIALE l Vând goblenul”Maica Domnu-
Telefon: 0729.423.035. l Vând Opel Astra, 1,7, Diesel, lui” rugându-se, dimensiuni: 126x21
l Doamnă serioasă, cu aparta-
caravan, Af 2002, stare bună, înma- cm, înrămat. Preț: 450 lei, negociabil,
l Vând teren în localitatea
ment și mașină, doresc să cunosc un
triculat, CS, preț: 1700 euro, Fiat telefon: 0725.483.189.
Archia, între case, 1400mp, FS 15 m, domn manierat, nefumător, care nu
Punto, 1,2 benzină, înmatriculat, stare l Vând urgent şi convenabil vin
toate utilitățile. Preț: 10 euro/mp, consumă alcool, să ne îngrijim la alb şi negru, din producţie proprie,
bună, preț: 800 euro, negociabil. Tele- bătrânețe. Vârsta domnului: între 63-
telefon: 0725.452.888. numai din boabe selectate la preţ de
fon: 0755.667.714. 67 de ani. Aș prefera să aibă permis de 8 lei/litru, cantitate minimă 5 l.
l Vând teren intravilan Deva, Tel. 0724.451.762.
l Vând Renault Laguna, AF 2005, conducere. Telefon: 0799.391.409.
zona Vulcan, 550 mp. Preț negociabil,
Diesel, gri-metalizat, actele la zi. l Domn văduv, pensionar l Vând bocanci, marca Lan-
telefon: 0732.139.547 drover, nr. 37, solizi, pentru iarnă.
Preț: 2600 E, negociabil. 71/170/82, nefumător, nu consum
l Vând 7 hectare de pădure, zona Telefon: 0799.391.409. Preț: 50 lei, telefon: 0743.137.888.
alcool, fără mașină, doresc să cunosc o
Pestiș-Hunedoara – pin, carpen, 70 ani l Vând costum pentru femei,
doamnă singură. Tel. 0739.345.372.
vechime. Preț: 3200 euro/hectar. l Vând Dacia Sandero, AF 2015, model clasic, de primăvară-toamnă,
Telefon: 0721.055.313. 30.000 km la bord. Preț: 7500 euro, l Domn, 59 de ani, 1,72/80, Deva, talia 44-46, culoare orange.
telefon: 0254.225.678, 0745.231.153. cu apartament proprietate, doresc să Preț: 80 lei, negociabil. Telefon:
l Vând teren în Ghergheș, 10 km 0725.483.189.
cunosc o doamnă (50-59 ani), pentru
de Deva, între case, 1200 mp, FS 20 m, l Vând Ford Mondeo break, AF
prietenie sau căsătorie. Din dragoste l Vând frigider ”Arctic”, mare,
apă, curent, cabană din lemn. Preț: 6 1996, benzină, AF 1996, 1600 mc,
euro/mp, telefon: 0745.202.448. și respect, ofer jumătate din contrac- stare bună. Preț avantajos, telefon:
consum 7%, înscrisă RO, acte la zi, ITP
tual pe proprietate. Tel. 0720.366.434. 0726.972.966.
l Vând teren în Sântuhalm,
1019, închidere din telecomandă,
aproape de DN, 2300 mp, FS 20 m, cu radio cu USB, portbagaj spațios, bine Deva, 22 Decembrie, 37A •
utilități aproape. Preț: 5 euro/mp, întreținută. Preț: 650 euro, telefon:
0761.599.566. Tel. 0726 871 728
telefon: 0722.968.910.
www.accentmedia.ro
Nota redacţiei:
Publicaţia Accent Media preia conţinutul anunţurilor de MICĂ PUBLICITATE, în con- Anunţuri de mare şi
formitate cu textul menţionat pe taloanele de anunţuri gratuite pentru persoane
fizice. Prin urmare, răspunderea pentru conţinutul anunţurilor revine celor care le-au mică publicitate
în ziare locale şi centrale
completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul
redacţiei. Ne rezervăm dreptul de a refuza publicarea acelor anunţuri care încalcă,
prin conţinutul lor, legea.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro


16 - acTualiTaTe 26 OcTOMBRie - 1 nOieMBRie 2018

Festivalului Toamnei Cetatea Devei luată cu asalt


de trupele de airsoft
„Bob de Strugure”

,,
Asalt de toamnă” în naționale ,,Patrula airsoft”,
Cetatea Devei este un desfășurată la Alba Iulia.
eveniment care va Airsoftul este un sport
avea loc sâmbătă, 27 oc- care reproduce scenarii in-

C
irculaţia autove- strada Stadionului şi în par- Sever, precum şi în parcarea tombrie 2018, între orele spirate din lupte reale, iar
hiculelor va fi oprită carea bazei sportive Real bazei sportive Real Sport. 12:00-14:00, pe Plat- replicile armelor adevărate,
pe strada Stadionu- Sport, din Deva, în perioada De asemenea, pe toată du- forma Artilerie Vest. trag cu bile din plastic de
lui. 26-28 octombrie. rata desfăşurării Festivalului Deva - Turiștii care vor mici dimensiuni. Acesta im-
Deva - Festivalul Toamnei Astfel, de vineri, 26 oc- Toamnei, autovehiculele cu vizita Cetatea Devei, dar și plică multă mișcare, adrena-
„Bob de Strugure” se des- tombrie (ora 12:00) până du- turişti vor avea acces în par- localnicii vor avea ocazia să lină dar și distracție.
făşoară până pe 28 octombrie, minică, 28 octombrie (ora carea amenajată în zona com- asiste la o prezentare a tacti- Pentru cei care sunt in-
în Piaţa Cetăţii din Deva şi va 22:00), circulaţia rutieră va fi plexului Aqualand Deva. cilor de luptă folosite în air- teresați de acest sport,
aduce pe scenă 30 de artişti şi interzisă în zona Piaţa Cetăţii, Participanţii la traficul ru- soft, a echipamentului dar și vârsta minimă de la care se
trupe cunoscute, printre care din Deva - pe strada Stadionu- tier sunt rugaţi să dea dovadă a replicilor după arme și dis- pot înscrie în cluburi de air-
Nicoleta Voica, Nicu Novac, lui, până la intersecţiile cu de înţelegere şi să folosească pozitive militare reale. Cei soft este de 16 ani (cu
Florica Zaha, Ciprian Roman, strada Horea şi strada Axente rute ocolitoare. care iubesc acest sport vor condiția ca între 16-18 ani să
Ovidiu Olari, Alisa Toma şi for- putea să tragă la țintă în aibă acordul părinților). Un
maţiile Teo Band şi Quas. mediu controlat și în deplină echipament complet de air-
Acompaniamentul este asigu- La ce oră încep spectacolele siguranță. soft (uniformă, ochelari de
rat de Orchestra de Muzică Vineri, spectacolul începe la ora 17:00, iar sâmbătă şi Organizatorii evenimen- protecție și o replică a unei
Populară „Cântec Românesc”. duminică, la ora 16:00. tului sunt Club Dac Airsoft arme) costă în jur de 1000
Pentru buna desfăşurare a Potrivit organizatorilor, la eveniment sunt aşteptate să Deva în parteneriat cu Servi- de lei.
evenimentului, autorităţile participe aproximativ 2.000 de persoane. ciul Public Administrare Veniți în Cetatea Devei! Nu
aduc la cunoştinţa şoferilor că Cetate Deva și Primăria Mu- pierdeți ocazia de a ,,intra în
traficul rutier va fi închis pe nicipiului Deva. luptă” alături de profesio-
Membrii Clubului Dac Air- niști în airsoft!
soft Deva au luat de curând Participarea la eveniment
locul III la finala competiției este gratuită.

ANUNŢ
Primăria Comunei Veţel, judeţul Hunedoara, anunţă
anularea concursului din data de 07.12.2018, ora 10,00
concurs - proba scrisă, în vederea ocupării unei funcţii
publice de execuţie vacantă: “inspector, clasa I, grad pro-
ÎNCHIRIAZĂ fesional superior” în compartimentul de urbanism şi ame-
TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE najarea teritoriului din aparatul de specialitate al
1,6 HA ŞI HALA PRODUCTIE CU UTILITĂŢI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 400 MP. Primarului comunei Veţel, judeţul Hunedoara, deoarece
au survenit unele modificări cu privire la desfăşurarea
LA INTRAREA ÎN ORAŞUL SIMERIA DINSPRE ORĂŞTIE acestuia.
VIZAVI DE REVA (GRAMPET) Relaţii la telefon 0726219999 Informaţii suplimentare se pot obţine la tel.
0254/237733, persoana de contact: Tat Maria.

SĂPTĂMÂNAL DE INFORMAŢII ŞI ADVERTORIAL Echipa redacţională: Cornel Poenar, Mihai Stan, Cornelia Holinschi,
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A, judeţul Hunedoara - RO Cristian Gros, Dorel Neamţu, Alexandra Tarod - reporter junior
Tel. 0354 102 250 • Fax/e-mail: 0354 780 256 Tehnoredactare: Codruţa Goţa
ISSN 1842 - 9955
accentmediahd@yahoo.com www.accentmedia.ro FORTES FORTUNA ADjUVAT!