Sunteți pe pagina 1din 16

PAg. 2 AdmiNiStrAţie PAg. 3 SociAl PAg.

7 ruSAliile
Autorităţile locale din Unitatea de Primiri Una din cele mai vechi
comuna Pui continuă Urgenţe a spitalului sărbători creștine, Rusali-
proiectele de investiţii municipal din Hunedoara a ile, se prăznuiesc la zece
şi în vara aceasta. primit aparatură complexă zile după Înălţarea lui
Se va lucra la grădiniţa în valoare de 25.000 Hristos şi la 50 de zile
cu program prelungit din de euro. Sponsor este de la Învierea Sa.
localitate. o companie germană.

Fondat de Cornel POENAR

Sâmbătă, 15 iunie, se deschide ştrandul


municipal din Deva. În prima zi,
intrarea este gratuită./pag16.

Anul XiV • Nr. 617 • Apare 14 - 20 iunie 2019 • 16 pagini • 1 leu • www.accentmedia.ro

Promisiune: din august Pag. 4 - CONCURS


Farmacia TACOMI
vom circula pe autostradă te face mai frumoasă!
Câştigătoarele din această

între Nădlac şi Sibiu


săptămână sunt:
• RODICA ZOICA din Deva
• LILI CONSTANTIN din Deva

/p.3

Ofertă unică!
Salvăm timp și bani! Anunţuri
de mare şi mică
Orice comandă la Tipografia
”Accent Media” aduce cele mai mari
avantaje din publicitate:
• Un anunț gratuit, în mii de exemplare,
prin ediția tipărită a ziarului
publicitate
”Accent Media”.
• Un anunț gratuit, vizualizat de zeci
în ziare
de mii de persoane, în cotidianul
on-line ”Accent Media”.
locale
Investești puțin, ești cunoscut şi centrale
în întreaga lume!
Deva, 22 Decembrie, 37A •
Contact: e-mail: office@accentmedia.ro, Tel. 0722 402 044
telefon: 0722.402.044 sau la sediul din
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, biroul 16. E-mail: accentmediahd@yahoo.com
www.accentmedia.ro www.accentmedia.ro
2 - ACTuALiTATe 14 - 20 iunie 2019

La Veţel, copiii sunt deprinşi Pui: Premii


pentru cei

cu spiritul competiţional
mai buni elevi
Î
n vacanţa care se
apropie, autorităţile lo-
Mai multe instituţii şi cluburi sportive şi-au dat mâna pentru organizarea unui concurs de ciclism. cale au în plan continua-
rea mai multor investiţii,
Veţel – Pentru comunitatea între care şi cea de la gră-
locală din Veţel sportul în vari- diniţa cu program prelungit
anta sa organizată reprezintă Pui – Chiar dacă adminis-
deja un fapt cotidian, iar traţiile locale din judeţ au avut
primăria încurajează acest gen de suferit, în acest an, din cau-
de mişcare pentru a promova za bugetelor mult mai aglom-
competiţia şi un stil de viaţă erate din punct de vedere al
sănătos. Ultimul concurs orga- cheltuielilor obligatorii, în co-
nizat la Veţel i-a avut în centrul muna Pui continuă mai multe
atenţiei pe copii, poate şi pen- investiţii, iar una dintre ele se
tru faptul că manifestarea referă la grădiniţa cu program
„Copii pe bicicletă” a avut loc „Copiii învaţă că atunci prelungit. Este o investiţie
în apropierea Zilei Copilului. când sunt disciplinaţi, când publică aşa cum puţine sunt în
Aşadar, zeci de copii din muncesc în fiecare zi, atunci ţară.
Veţel şi judeţul Hunedoara au pot obţine rezultatele pe care Potrivit primarului Victor
avut parte de o competiţie or- şi le doresc atât de mult. Stoica, finanţarea lucrărilor
ganizată aşa cum scrie la carte, Sportul poate reprezenta cea este posibilă graţie unui
concursul fiind dedicat acelor mai potrivită lecţie de viaţă proiect cu finanţare euro-
ciclişti care fac parte din pentru cei tineri, deoarece le peană ce a fost câştigat de
cluburile din zonă, concurenţii demonstrează, practic, ceea ce Primăria Pui. Clădirea în care
având vârstele cuprinse între se poate realiza atunci când va funcţiona grădiniţa va avea
5 şi 14 ani. eşti serios”, a spus primarul două nivele şi va putea primi
Dincolo de rezultatele con- Ioan Henţiu. 30 de copii. „Continuăm lu-
cursului, care pot fi regăsite pe El a arătat că administraţia crările la acest obiectiv extrem
site-ul asociaţiei ACS Micia locală încearcă să sprijine şi să de important pentru comuni-
(www.acsmicia.ro) este de re- organizeze diverse competiţii tatea noastră. Dorim să avem
marcat interesul pe care au- sportive în comună pentru a-i condiţii moderne pentru
torităţile locale îl arată pentru deprinde pe tineri, în special, copiii din comună şi, de aceea,
concursurile dedicate tinerilor. cu o mentalitate proactivă, calitatea lucrărilor este una
De altfel, primarul comunei dedicată muncii şi disciplinei. care ne interesează foarte
Veţel, Ioan Henţiu, aprecia că Organizatorii concursului mult. Dacă nu apar probleme,
sportul le arată tinerilor şi „Copii pe bicicletă” au fost atunci vom finaliza grădiniţa
copiilor, în particular, că nu se Clubul Sportiv Micia în parte- până spre sfârşitul acestui an”,
poate obţine performanţă în neriat cu Primăria Veţel, Aso- a spus primarul comunei Pui.
viaţă fără muncă şi învăţare în ciaţia Judeţeană de Ciclism În paralel, pe lista investiţi-
mod constant. Hunedoara, Inspectoratul ilor care vor continua în
Şcolar Judeţean şi Direcţia această vară se înscrie şi cea
Judeţeană pentru Sport şi de la căminul cultural din satul
Tineret (DJST) Hunedoara. Ponor, lucrările fiind derulate
Câştigătorii au fost recompen- de Compania Naţională de In-
saţi cu premii oferite de către vestiţii. Şi pentru că se apropie
DJTS Hunedoara, în timp ce vacanţa de vară, înainte de ul-
Primăria Veţel a asigurat lo- tima oră de curs elevii vor fi
gistica evenimentului. premiaţi de autorităţile locale.

Programe de formare profesională organizate


de AJOFM Hunedoara în luna iulie 2019
AJOFM Hunedoara prognozează pentru luna IULIE 2019 orga-
nizarea a 5 programe de formare profesională pentru şomerii şi
persoanele în căutarea unui loc de muncă.
Programe de CALIFICARE:
1. Lucrător în comerț (cod 5220.1.1) – 360 ore
Locaţia de desfăşurare: Brad
2. Bucătar (cod 5122.2.1) – 720 ore
Locaţia de desfăşurare: Hunedoara
3. Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze (cod
7136.2.2) – 720 ore
Locaţia de desfăşurare: Orăștie
4. Operator calculator electronic și rețele (cod 351101) –
120 ore
Locaţia de desfăşurare: Deva
5. Dulgher, tâmplar, parchetar (cod 7124.2.1) – 720 ore
Locaţia de desfăşurare: Petroşani
6. Administrator pensiune turistică (cod 5121.2.4) – 720 ore
Locaţia de desfăşurare: Petroşani
Informaţii suplimentare puteţi obţine de la sediile agenţiilor lo-
cale şi punctelor de lucru din localităţile menţionate mai sus sau
la telefon 0755.99.99.29 și 0755.99.99.30.
14 - 20 iunie 2019 ACTuALiTATe - 3

Vara asta, se deschide autostrada


Lugoj-Deva. Cu o excepţie
Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a vizitat loturile 3 şi 4.
la cele două tronsoane. Răz- pasaje- ca să vorbim pe înţe-
van Cuc a lăudat eforturile şi lesul tuturor, pentru urşi şi
organizarea de şantier de pe lupi, (...) dacă trebuie să re-
lotul 4, cel de la Şoimuş, unde spectăm normele de mediu
a apreciat că numai o firmă şi normele europene, trebuie
românească putea să con- să facem aceste pasaje”, a
struiască aşa ceva. completat Cuc.

Problema la Două tuneluri


ecoductele La rândul său, directorul
pentru urşi general adjunct al Direcţiei
În ceea ce priveşte eco- Generale de Dezvoltare a In-
ductele de pe Lotul 2, aici frastructurii Rutiere din ca-
porţiunea a fost împărţită în drul CNAIR, Sorin Scarlat, a
secţiunile D şi E. „Lotul D precizat că proiectul prevede
este finalizat. Problema este construcţia a două tuneluri
la secţiunea E. Sunt 8,75 km paralele în lungime de 1,7
unde trebuie să construim km, fiecare.
Deva – Ministrul Trans- licitaţie, iar costurile de re- ploile în ritmul în care au fost acele viaducte pentru mam- „Vor fi două tuneluri para-
porturilor, Răzvan Cuc, s-a alizare sunt de 180 de mil- în ultima perioadă, adică ifere mari, viaducte care vor lele de 1,7 kilometri fiecare.
aflat joi, într-o nouă vizită de ioane de euro, adică mai mult peste 35 de zile de ploaie, costa statul român în jur de Practic, traseul autostrăzii va
evaluare a lucrărilor pe au- cu 70 de milioane de euro bineînţeles că va avea o pro- 180 de milioane de euro, dar intra în pământ, pe aceste
tostrada Lugoj – Deva şi a decât toată investiţia pe blemă, un pic, să avanseze, să aşa ni s-a impus şi trebuie să tunele, şi va ieşi undeva în
venit cu o veste bună pentru Lugoj-Deva. aibă un ritm atât de beneficic ţinem cont de rigorile pe zona Holdea. Soluţia este sta-
şoferi: spre sfârşitul lunii iulie „Am discutat cu construc- cum îl are acum, când e soare mediu”, a spus ministrul. bilită prin acordul de mediu,
se va putea circula pe au- torul (de le lotul 4, n.red.) şi poate lucra”, a spus mi- „Românii trebuie să înţe- este validată de Compania de
tostradă de la intrarea în ţară, care m-a asigurat că la sfârşi- nistrul Transporturilor. leagă că nu este vina Minis- Autostrăzi. Urmează ca în vi-
pe la Nădlac, şi până la Sibiu. tul lunii iulie va fi finalizat Ministrul a mai arătat că terului Transporturilor şi că itor proiectantul să dispună
Există, cum altfel, şi o pro- acest lot şi va putea fi dat în traficul pe autostradă va fi sunt nişte condiţii de mediu detalii de execuţie şi să detal-
blemă, iar aceasta ţine de eco- trafic. Bineînţeles, există un deschis simultan atât pe lotul pe care trebuie le respectăm. ieze tehnologia de execuţie a
ductele pentru urşi şi lupi de singur amendament şi aici aş 3, cât şi pe lotul 4, astfel încât Ne-am trezit că trebuie să acestor lucrări”, a arătat
la Holdea. Aici proiectul celor vrea să nu fie interpretat să nu mai apară probleme facem nişte viaducte pentru Scarlat.
două tuneluri a fost scos la greşit. Dacă vor continua legate de eventuale racorduri mamifere mari, adică nişte

Donaţie în slujba sănătăţii omului


S
pitalul Municipal mai multe bunuri (aparatură Hunedoara face un pas im-
„Dr. Alexandru medicală în valoare de 25 portant pentru susținerea co-
Simionescu” din 000 de euro: un injectomat munității. Avem mulți colegi
orașul de pe Cerna - Fresenius Kabi, un defibrila- care trăiesc aici în acest oraș,
Hunedoara a găzduit o tor LMD AED PRO, un elec- alături de familiile și de pri-
reușită festivitate trocardiograf cu șase canale etenii lor – aceasta este o in-
desfășurată sub semnul SE 601C, un ecograf I7 - cu vestiție atât pentru ei, cât și
grijii față de omul bolnav. sonde și stander și 5 căru- pentru toți oamenii din Hune-
Astfel, ec. Radu Ion Budae, cioare pliabile YJ-005L nece- doara, a declarat Harald
managerul spitalului ne-a sare pentru transportul Polleres, Director General
punctat faptul că DRÄXL- pacienților) în interesul DRÄXLMAIER Hunedoara.
MAIER Hunedoara, mereu omului bolnav. - Talentul și dăruirea
aproape de oamenii din co- De notat că, pe parcursul medicilor sunt esențiale pen-
munitatea unde-și des- desfășurării festivității de tru salvarea de vieți, însă
fășoară activitatea, în baza donație s-au putut consemna tehnologia și echipamentul
unui contract de donație, a interesante intervenții. medical performant pot face
oferit pentru Unitatea de - Sunt foarte mândru de diferența între o viață pier- orașului. Avem la spital o Aparatura medicală este o in-
Primiri Urgențe a spitalului acest proiect. DRÄXLMAIER dută sau o viață salvată. Sun- echipă de specialiști care se vestiție în oameni și viitor,
tem conștienți de importanța asigură că hunedorenii au compania fiind un partener
pe care tehnologia o are într- parte de cea mai bună îngri- de nădejde al orașului nostru
o sală de urgențe și acesta jire medicală, iar acest de peste 15 ani, a spus Dan
este motivul pentru care am echipament nou îi va ajuta să Bobouțanu, Primarul Hune-
decis să facem o investiție ofere servicii medicale la cele doarei.- Ne bucurăm că sun-
pentru viață, a declarat Ioan mai înalte standarde, susți- tem parte din acest proiect
Penișoară, Manager Operați- nea Radu Ion Budae, man- care contribuie la bunăstarea
uni DRÄXLMAIER Hune- agerul Spitalului Municipal semenilor, a declarat Ioana
doara. „Dr. Alexandru Simionescu”. Vârtosu, președintele Asoci-
- Aparatura donată de - Donația realizată de ației „Școala Mamei Junior”.
compania DRÄXLMAIER DRÄXLMAIER Hunedoara
Hunedoara este extrem de reprezintă un sprijin impor- Ioan Vlad,
importantă pentru locuitorii tant pentru toți cetățenii. Georgeta-Ileana Cizmaș
4 - SĂnĂTATe 14 - 20 iunie 2019

Remedii naturale pentru a


scăpa de retenţia de apă
R etenția de apă din masline verzi, salam, jambon organismul să se mențină în te în exces în organism,
organism ne dă o afumat, somon afumat, formă. menține sănătatea rinichilor.
senzație con- branza sarata, biscuiti sarati 2. Consumăm mai multe 2. Anghinarea și păpă-
stantă de balonare, ne uscati, ketchup. lichide. Organismul începe dia ajută la normalizarea co-
îngroașă talia, fa- 2. Lipsa activității fizice să rețină apă atunci când lesterolului sangvin, reglează
vorizează celulita și pi- 3. Dezechilibre hormona- este deshidratat. Acest fapt digestia și au efect detoxifi-
cioarele umflate și ne le favorizează instalarea ede- ant.
adâncește cearcănele 4. Insuficiență renală mului. Când organismul 3. Coada-calului este de
matinale. Pe lângă 5. Deficiențele unor min- primește suficiente lichide, asemenea un diuretic natu-
toate aceste aspecte in- erale precum calciu și pota- acesta iși activează în mod ral având și efecte antisep-
estetice, în timp, siu agravează simptomele natural mecanismele de tice și remineralizante.
retenția de apă poate retenției de apă în organism. drenaj. 4. Cozile de cireșe sti-
duce la boli de inimă, 3. Exercițiu fizic regulat. mulează rinichii să elimine
hipertensiune arteri- Ce măsuri putem lua excesul de apă din organism, folosit de sute de ani pe post
ală, tulburări renale și pentru a reduce retenția de Cele mai bune remedii ajutând astfel la reducerea de diuretic, datorită conținu-
hepatice. apă naturale pentru combat- țesutului adipos. În plus, con- tului de antioxidanți care
Posibile cauze ale reten- 1. Consumul de diuret- erea retenției de apă tribuie la reducerea infla- detoxifică organismul și
ției de apă ice naturale. Acestea elim- 1. Ghimbirul menține mației, combaterea alergiilor mențin sănătatea inimii.
1. Alimentație bogată în ină lichidul acumulat în nivelul optim al potasiului și prevenirea bolilor car- 6. Castraveții au un
sodiu: sare de bucatarie, sos exces în țesuturi, contribuie din organism, contribuie la diace. conținut bogat în minerale.
de soia, masline negre, la arderea grăsimilor și ajută eliminarea lichidelor reținu- 5. Ceaiul verde este Acestea stimulează rinichii
să elimine acidul uric.
În condiții normale, as-
pectul fizic armonios și sănă-
tos este o alegere. Dacă
analizăm toate listele pe care
le-am făcut până acum îm-
preună, ne vom da seama că
toate au câteva elemente în
comun:7,8 ore de somn pe
noapte, exercițiu fizic regu-
lat, minim 2 litri de apă pe zi,
o alimentație bogată în
fructe și legume și evitarea
alcoolului și a tutunului. Deși
se spune că repetiția este
mama învățării, de multe ori,
dacă auzim mult prea des o
anumită informație, ajungem
să nu o mai băgăm în seamă.
Începând de astăzi suntem
atenți la aspectele care con-
tează și alegem să facem ceea
ce este bine pentru noi.
Mult succes!

Farmacia TACOMI UN MEDIU CURAT – O VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ


Hunedoara, după cum ne-a
te face mai frumoasă
Completează talonul de mai jos şi poţi beneficia,
informat prof. Marius ONCU,
au pus în scenă un flash mob
prin tragere la sorţi, de un pachet de înfru- pe artera pietonală din mu-
museţare oferit de Laboratoarele nicipiu.
TACOMI. Săptămânal, se acordă două premii. Deşi vremea a fost capri-
Taloanele se depun la sediul redacţiei Accent Media cioasă, această mişcare a de-
din Deva, str.22 Decembrie, nr.37 A, biroul 16, iar ex- clanşat curiozitatea
tragerile se fac în fiecare zi de joi a săptămânii. pietonilor și respect al aces-
Câştigătorii vor fi publicaţi în ziarul de vineri din tora față de mediul încon-
săptămâna respectivă. jurător.
Sub genericul „Un mediu
Nume ......................................................................................... curat – o viață sănătoasă”,
elevii au împărţit pliante şi
prenume .................................................................................. baloane care conţineau o
Sub semnul formării de protectori ai acestuia, peste serie de mesaje ce pro-
CI seria…….. nr…................… Localitatea…................…… sentimente ale admirației și o sută de elevi, însoțiți de movează ocrotirea şi pro-
dragostei față de mediul în- cadre didactice de la Liceul tecţia mediului înconjurător.
................................Tel…............................................................ conjurător, a dorinței de a Tehnologic „Constantin Bur- Ioan Vlad, Georgeta-
dovedi că sunt prieteni și san” din orașul de pe Cerna - Ileana Cizmaș
14 - 20 IUNIE 2019 DESPRE OAMENI - 5

Atât meseria de poliţist, cât şi cea de


preot sunt puse în slujba oamenilor
Dialog cu Bogdan Gabriel NIȚU - preot și comisar de poliție la I.P.J. Hunedoara
- Aveți o activitate plă- spectoratului de Poliţie - În cazul meu, cele două
cută, interesantă și anume, Judeţean Hunedoara şi am activităţi se îmbină şi se
purtător de cuvânt la I.P.J. devenit preot la sfârşitul an- completează, întrucât în am-
Hunedoara... ului 2011, când am fost hiro- bele domenii îndeplinesc ac-
- Activitatea de informare tonit în această treaptă a tivităţi de comunicare
şi relaţii publice este des- ierarhiei bisericeşti, de către publică, transmitere de idei
făşurată de persoane anume Preasfinţitul Gurie, Epis- şi valori morale, de către o
desemnate, cu atribuţii în copul Devei și Hunedoarei, persoană aflată în slujba co-
domeniul comunicării. desigur, în baza studiilor de munității. În cazul preoţiei,
Purtătorul de cuvânt este teologie şi a examenelor vorbim despre împlinirea
persoana care asigură inter- susţinute. Se impune o pre- unei vocaţii şi a unei dorinţe
faţa instituţei, gestionează cizare: sunt preot onorific, mai vechi, şlefuită prin studii
relaţiile cu mass-media şi ex- prin urmare îndeplinesc slu- de teologie la Bucureşti, ce
primă, prin intervenţiile sale jirea liturgică şi pastorală merge în paralel cu munca
poziţia oficială a organizaţiei asemenea oricărui alt preot, de poliţie, ambele fiind în
cu privire la problemele de însă nu am o parohie şi nu slujba oamenilor. Mi se în-
interes general sau specific, sunt plătit pentru activitatea tâmplă, uneori, oficiind o slu-
acordă sprijin şi furnizează de preot. Am slujit iniţial la jbă, să mă întâlnesc cu
informaţii de interes public Catedrala Episcopală din persoane care mi se adre-
jurnaliştilor cu privire la ac- Deva, iar din 2013 slujesc la sează ca şi polițist (cerând
tivitatea Poliţiei Române. biserica ortodoxă ridicată în consiliere antivictimală ori
incinta I.P.J. Hunedoara, din îndrumare sub anumite as-
- Sunteți și preot. Prezen- Deva (Paraclisul cu hra- pecte ce ţin de legislaţie) sau, și enoriașilor mei. fără a respecta mai întâi
tați-ne vreo câteva aspecte murile Sf. Mc. Mina şi Sf. M. invers, mi se întâmplă ca an- Decalogul. Fie că luptă cu in-
din agenda dumneavoastră Mc. Gheorghe). Atât meseria umiţi colegi poliţişti să îmi - Ce alte amănunte ne fracţiunea (atenţie, nu cu in-
duhovnicească. de poliţist, cât şi cea de preot ceară sfaturi privitoare la mai puteți oferi? fractorul, ca persoană, ci cu
- În anul 2006, am fost în- sunt puse în slujba oame- viaţa moral-creştină ori în- - Consider că nobila misi- răul social produs de faptele
cadrat prin concurs pe o nilor. Nu este uşor să fii şi deplinirea anumitor obligaţii une de a fi poliţist nu con- acestuia) sau cu păcatul în
funcție de ofiţer specialist în preot şi poliţist, însă aceasta bisericeşti. Am avut parte şi trazice credinţa creştină, ba accepţiunea Bisericii, poliţis-
Relaţii Publice în cadrul In- a fost vocaţia mea şi sunt bu- de o întâmplare mai puţin chiar este complementară tul, care este un membru al
curos că pot îndeplini am- obişnuită: o enoriaşă vârst- misiunii Bisericii, deoarece Bisericii ce se împărtăşeşte
bele activităţi, chiar dacă îmi nică m-a întrebat dacă am un ambele promovează slujirea cu harul Sfintelor Taine, ur-
ocupă un timp suplimentar. frate poliţist pentru că între aproapelui, în special a cate- măreşte acelaşi scop ca ori-
Mai mult, faptul că a fost ridi- mine ca şi preot şi purtătorul goriilor sociale vulnerabile, care creştin: mântuirea sa şi
cată o biserică în curtea In- de cuvânt de la Poliţie există şi luptă împotriva răului, in- a celorlalţi prin unirea cu
spectoratului de Poliţie este o mare asemănare. I-am ex- diferent de forma sub care s- Binele Suprem şi negarea
un lucru pozitiv. Îi va apropia plicat că încerc să în- ar manifesta acesta. Ca şi răului generat de egoismul
şi mai mult pe oameni de deplinesc cele două activităţi poliţist nu poţi să nu îm- celor care pun mai presus
poliţişti şi pe poliţişti de co- în paralel şi că mare parte părtăşeşti – chiar dacă nu propria persoană suprimând
munitatea din care fac parte. din Codul Penal se regăsește conştientizezi pe deplin drepturile fireşti ale celor-
în dogmele şi în învățături acest fapt – principiile funda- lalţi (dreptul la viaţă, dreptul
- Cum îmbinați activi- creștine. Dacă ești un bun mentale ale credinţei creş- la proprietate privată etc.).
tatea de purtător de cuvânt creștin, nu ajungi să intri sub tine. Nu poţi citi, şi mai ales Ioan Vlad
al I.P.J. și cea de preot? incidența legii. Asta le predic pune în aplicare, Codul Penal Georgeta-Ileana Cizmaș

Ţara Haţegului Junior Cup 2019


Haţeg - Începând din movarea turistică a Țării
2017, Țara Hațegului devine Hațegului, crește de la un an
la început de vară, pentru la altul. Fără îndoială, de trei
două săptâmâni, capitala fot- ani încoace, Țara Hațegului a
balului juvenil românesc. Ast- devenit un important reper
fel, în perioadele 31 mai – 02 sportiv al fotbalului juvenil
iunie și 07 – 09 iunie, Asoci- național. Ceea ce ne deose-
ația Club Sportiv Masters bește de alte turnee de profil
Sports a organizat la Hațeg și care se organizează în țară
Sântămăria - Orlea, cea de-a este atenția la detalii. Încă de
treia ediție a ȚARA HAȚEGU- la prima ediție, am inclus în
LUI JUNIOR’S CUP, un campi- program o seară specială
onat de fotbal devenit deja dedicată antrenorilor, cu
tradiție, destinat copiilor cu work-shop-uri cu teme di-
vârste cuprinse între 6 și 16 verse, dar și un program dedi-
ani. cat Zilei internaționale a
„Ne bucurăm că turneul copilului”, a declarat Petru
nostru, prin care se dorește Basarabă, directorul con-
atât promovarea fotbalului cursului. săptămâni de competiție la tiv 1100 de copii ce evolu- România, se pot consulta pe
pentru copii, cât și pro- Rezultatele, după două care au participat aproxima- ează la 95 de echipe din www.masters-sports.ro.
6 - SPORT 14 - 20 IunIE 2019

FIGHT zone din nou ,,Cavalerii viitorului"


din județul Hunedoara,
promovați în lotul C
la DEVA
C
ea de a cincea ediție
a întrecerilor de
lupte din cadrul
Galei Fight Zone la
poalele Cetății, este pro-
gramată la Deva, du-
minică, 16 iunie,
începând cu ora 20.00 la
Sala Sporturilor. Actuala

P
ediție se va desfășura sub rogramul de dez- tru ei.
sloganul "Luptă în ring, voltare inițiat de Felicitări pentru primele
nu pe stradă" și se bucură Comisia Centrală a realizări profesionale și mult
de un mare interes din Arbitrilor dedicat arbi- succes în tentativa de a pro-
partea iubitorilor acestui trilor din Liga a IV-a, a mova în lotul C!
gen de întreceri. continuat cu a treia ediție. De altfel, președintele AJF
Circa 30 de sportivi din La finalul acestui program, Hunedoara, Cristian Petrean,
țară și din străinăte,printre care cuprinde mai multe a declarat după acestă etapă:
care și renumitul campion etape, în urma parcurgerii "Cei cinci arbitri au trecut
francez Freddy Embala Ke- testelor de promovare va
fi definitivată lista arbi- printr-o etapă intermediară
mayo vor fi prezenți la această foarte grea și dificilă, nu sunt
gală organizată, ca de fiecare trilor care vor avea posi-
dintre Marius Hodoiu și Mailat (ACS Pera Box)și un bilitatea să fie delegați în încă promovați. Timp de un
dată, de către ACS Pera Box Daniel Barbu Ionescu, meciul meci așteptat,pentru centura an de zile, ei vor fi monito-
Deva. viitor la partide din Liga 3.
dintre Ciprian Mureșan și pusă în joc de organizatori, cel Din județul Hunedoara rizați și vor trece prin diferite
Din programul foarte atrac- azerul Iska Ismailov iar la box dintre sportivul din Franța, filtre ale CCA, iar la sfârșitul
tiv al galei menționăm întâlni- cinci arbitri au făcut un pas
–Alin Ivan-Englezu ( Pera Box Freddy Embala Kemayo se va mare spre Liga a treia ei fiind sezonului viitor, ne vom bu-
rile în care se vor lupta Deva)- Ovidiu Florin(Criscior), lupta în cadrul Main eventul 1 cura de un succes al lor, de
sportivii de la ACS Pera Box: cei care au trecut de prima
un meci pentru centură și apoi al galei,cu hunedoreanul Ghiță etapă din acest program. An- promovarea în eșalonul trei.
kickbox- Mario Ayan Iancu va întâlnirea dintre Cristian Francezu. Avem cinci arbitri admiși în
lupta cu Ionuț Grigorescu drei Fodor, Raul Bădărău,
Doghi și Florin Cristian Văduva Organizatorii ne-au comu- Leopold Herczeg, Cătălin Ju- proiect cărora le urăm mult
(Pera Box Deva) în des- (ACS Pera Box) nicat că în program sunt 14 rgiu și Cătălin Blîndu, în succes. Important este ca ei,
chiderea galei, apoi sunt pro- Cele mai asteptate întâlniri meciuri, șase dintre ele fiind urma testelor fizice și teoret- tineri fiind, să rămână cu pi-
gramate meciurile Claudia sunt cele din maineventul 2 în pentru centuri dar vor fi și ice, desfășurate la Reșița, au cioarele pe pământ, deoarece
Cioacă- Diana Bucur (Pera Box care se vor lupta la kickbox meciuri cu participare femi- fost admiși în acest program de acum începe muncă lor
Deva), semifinala piramida Alexandru Radnev și Eugen nină. dar... greul acum începe pen- foarte grea și importantă".

“Memorialul MIRCEA SÂRBU” la LUPTE LIBERE


fotbal pentru copii- ediția a II-a
S
ala sporturilor in mu-
nicipiul Tulcea a fost
gazdă ospitalieră pen-
tru cei 500 de juniori de
categoria a III- a partici-
panți la ediția din acest an
a Campionatului Național
individual de lupte U 15
(tineri de 14-15 ani),
competiție organizată
"Memorialului prof. Mircea profesor Marius Sîrbu, me- de către Federația
SÂRBU" la fotbal pentru echi- zinul regretatului președinte Română de Lupte.
pe de copii, competiție orga- al AJF Hunedoara, acum cadru Așa cum ne-au obișnuit în
nizată de către AJF Hune- didactic la LPS Cetate Deva ultima perioadă, reprezen-
doara în parteneriat cu DJTS care a declarat: "Vreau pe tanții secției de performanță
Hunedoara și Inspectoratul această cale să le mulțumesc de la LPS Cetate Deva s-au
Şcolar Județean, a ajuns la cea colegilor mei profesori, priete- numărat printre cei care au
de a doua ediție și a reunit la nilor mei, unii dintre ei fiind și urcat pe podiumul de pre-
Deva formațiile reprezentând foști elevi de ai tatălui meu, miere anul acesta și au adus la
școlile gimnaziale din Vețel, pentru faptul că au fost pre- palmaresul liceului două me-
Șoimuș și de la LPS Cetate, zenți aici la această ediție a dalii de bronz.
Liceul de Artă “Sigismund To- memorialului. Felicit echipele Andreea Bocănici (antre-
duță”, Liceul Pedagogic și și pe toți copiii și mă bucur că nor prof. Moravan Suraj) a
Liceul Tehnologic de Trans- am reușit printr-o organizare urcat pe podiumul de pre-
port din Deva, formații con- excelentă să punctăm încă miere la categoria 62 kg după
duse de cadre didactice care odată ceea ce tatăl meu a făcut o competiție grea și a cucerit
au respectat astfel memoria toată viața, promovarea fot- medalia de bronz, ea fiind și
celui care a fost mulți ani, cu balului și a valorilor din fotbal. campioana națională en titre Ailincăi) la finalul întrecerilor categoria 33 de kg și Adriana
rezultate deosebite, conducă- Pentru mine este de acum o la competiția națională șco- de la categoria 46 kg. Foarte Gherman( categoria 42 kg),
torul mișcării fotbalistice din răspundere majoră să îi păs- lară. aproape de un loc pe podium Maria Iana (categoria 50 kg)
județul nostru. trez memoria prin aceste Cea de a doua medalie de au fost Mihaela Szabo și Sybilla Sărac(categoria 62
Organizarea turneului me- acțiuni fotbalistice în județ ". bronz a fost cucerită de An- (antrenor prof. Matei Parte- kg) clasate pe locul cinci în
morial se datorează tănărului dreea Manea(antrenor Ioan nie) ocupanta locului patru la competiția de la Tulcea.
14 - 20 IUNIE 2019 RElIgIE - 7

Sărbătoarea Rusaliilor

”În ziua cea din urmă – ziua cea mare


a sărbătorii –, Iisus a stat între ei şi a strigat,
zicând: Dacă însetează cineva, să vină la Mine
şi să bea. Cel ce crede în Mine, precum a zis
Scriptura, râuri de apă vie vor curge din
lăuntrul său”. ( Ev. Ioan )

E
ste una din cele mai au putut să împărtăşească în- liniştită, oamenii săvârşeau în practicile de alungare a fur- pentru că acolo pot fi spiritele
vechi sărbători creș- văţăturile lui Iisus Hristos în ritualuri de înduplecare şi de tunilor. rele.
tine, care se întreaga lume, creştinând mii îmbunare a spiritelor morţi- • Începând de la Rusalii,
prăznuiește la zece zile de păgâni. Și pentru că prin lor, împodobeau gospodăriile A doua zi de Rusalii timp de nouă săptămâni, nu se
după Înălţarea lui Hristos Duhul Sfânt ne împărtășim în şi mormintele cu ramuri de vor mai culege ierburi de leac.
şi la 50 de zile de la În- Preoţii, împreună cu toți
Hristos, în Biserica Ortodoxă tei şi făceau pomeni bogate. • În popor se spune că
vierea Sa. În această zi, credincioșii vor ieși în câmp,
slujbele încep cu rugăciunea Rusaliile (Ielele) sunt fiicele lui
Duhul Sfânt s-a coborât pentru a sfinţi apa şi a stropi
adresată Sfântului Duh: "Îm- În ziua de Rusalii câmpul, existând credința că
Rusalim Împărat, o personifi-
asupra apostolilor, dându- părate Ceresc, Mângâietorule, care a cetăţii Ierusalim. Rusali-
le darurile necesare pen- Se duc la biserici, pentru astfel nu va mai bate grindina.
Duhul Adevărului, Care pre- ile stau pe pământ vreme de o
tru propovăduirea sfințire, ramuri de tei și nuc, Se crede că cei care nu ţin săr-
tutindeni ești și pe toate le lună și nu pot fi văzute de oa-
Evangheliei în toate lim- acestea simbolizând limbile bătoarea de Rusalii, vor fi
împlinești; Vistierul bunătă- meni. Pe unde trec ele, apar tot
bile pământului. de foc ale puterii Sfântului pedepsiţi de Rusalii.
ților și Dătătorule de viață, felul de boli şi necazuri. Umblă
Duh, care s-a pogorât peste
vino și Te sălășluiește întru îmbrăcate în alb, dansează în
Rusaliile, noi și ne curățește pe noi de
Sfinţii Apostoli. Crenguțele se Superstiții de Rusalii văzduh şi caută locuri neum-
Cincizecimea, toată întinăciunea și mântu-
agaţă apoi la straşina caselor
blate. Locurile unde joacă
Pogorârea • Se spune că în ziua de
sau la icoane. Se crede că
iește, Bunule, sufletele noas- Rusalii nu e bine să te cerţi cu rămân arse şi neroditoare.
Sfântului Duh tre".
acestea capătă puteri miracu-
Pentru a fi feriţi de ele, oa-
alţii fiindcă vei fi "luat din
Marchează actul de trecere loase și apără de rele. Ra-
Rusalii". menii pun în casă pelin şi us-
a lucrării mântuitoare a lui Tradiții și murile de tei folosite la
• Tot în această zi, nu se turoi. În aceste zile, frunze de
Rusalii sunt păstrate peste
Hristos, din umanitatea Sa, în obiceiuri vară, pentru a putea fi folosite
intră în vie, păduri sau fântâni, pelin se pun în toate băuturile,
oameni. În ziua de Rusalii, de Rusalii cu excepţia apei.
Duhul Sfânt s-a pogorât peste • Există credința că Rusali-
Moșii de vară
apostoli, sub forma unor
limbi de foc şi le-a oferit aces- În ajunul Rusaliilor se
Întemeierea Bisericii Creştine ile răpesc uneori un tânăr fru-
mos ca să joace cu el, apoi îl
tora puteri nebănuite. Sărbă- comemorează morții. Se cre- Pogorârea Sfântului Duh marchează întemeierea Bis- eliberează. Dar acesta nu tre-
toarea se numește și dea că sufletele morţilor ericii Creştine, prin trimiterea de către Dumnezeu a Sfân- buie să spună ce a văzut, pen-
Cincizecimea întrucât este a (moșilor), după ce au părăsit tului Duh în lume, ca să împuternicească pe Sfinţii tru că altfel ar putea fi
cincizecea zi după Paști. Cei mormintele în Joia Mare şi au Apostoli să vestească Evanghelia. Biserica devine o reali- pedepsit.
12 apostoli au început să vor- zburat timp de 50 de zile, se tate văzuta prin pogorârea Duhului Sfânt, iar a fi creştin
bească în limbi străine, ne- întorc în lumea de dincolo. înseamnă a avea pe Duhul Sfânt. www.crestinortodox.ro
cunoscute până atunci. Astfel, Pentru ca trecerea lor să fie www.obiceiuri-populare.ro
8 - magazin 14 - 20 iunie 2019

Puterea tămăduitoare
a florilor de soc şi tei
C
ând mireasma flo-
rilor de soc și tei
inundă cerul și
pământul, este semn că
vara se apropie. Să ne bu-
curăm de parfumul lor îm-
bătător, dar să nu uităm de
calitățile binefăcătoare a
acestor buchețele minu-
nate de flori albe, dătă-
toare de liniște și pace.
Tocmai de aceea, în
această perioadă le vom
strânge cu grijă, folosindu-
le pentru farmacia casei
pe tot parcursul anului.

SOCUL
Despre soc terapeuții afir-
mă că este una din cele mai
puternice plante depurative
cunoscute în Europa. Asta
pentru că, sunt foarte rare
plantele din natură de la care
se pot folosi atât florile, cât și
frunzele, fructele, scoarța și
rădăcinile. Preparatele din prietăţi laxative, diuretice şi miere, după fiecare masă mentul bolilor degenerative, istrează câte o linguriţă de
soc sunt capabile să neutra- ginecologice”. principală. având un rol important în tinctură, diluată în puţină
lizeze cei mai periculoşi mi- prevenirea bolii canceroase şi apă, de trei ori pe zi.
crobi, să mărească puterea de Preparatele din soc Infuzia din fructe, a tumorilor benigne. Potrivit
apărare a organismului şi de Atât infuzia, cât și tinctura, scoarță şi rădăcini unor cercetări recente, ter- Mod de preparare:
stimulare a sistemului imuni- maceratul la rece sau socata de soc apia cu fructe de soc pre- Tinctura se prepară din
tar. În tradiţia populară se au efecte emoliente, antiin- Produce diureză şi o stare lungeşte tinereţea biologică. sucul proaspăt de fructe (ne-
spune că florile de soc au leac flamatoare, antiinfecţioase, de relaxare generală a orga- Și, nu în ultimul rând, extrac- maturizate sau maturizate) în
doar dacă sunt culese de un sudorifice, diuretice, expecto- nismului. În același timp, tul obținut din aceste fructe amestec cu alcool de 90 gra-
om cu inimă bună. rante şi detoxifiante. ceaiurile de soc sunt reco- este un concurent redutabil al de, în raport de 1:1. Prepa-
mandate ca adjuvant în trata- medicamentelor antivirale. ratul obținut se agită bine
Opinia specialiștilor Infuzia din flori de soc mentul bolilor de plămâni. până se omogenizează; după
• Renumitul fitoterapeut Tratează răcelile, bronşita,
Tinctura din preparare, tinctura se păs-
francez Eric Favre recomanda laringita, bolile de rinichi şi Fructele de soc fructe de soc trează în sticle mici, închise
Combate obezitatea, fiind ermetic, într-un loc răcoros.
folosirea florilor, fructelor şi provoacă transpirația, susțin Curăţă rinichii și stomacul,
și un remediu excelent, reco- Se administrează câte 2-4
scoarţei de soc pentru pu- cercetătorii. În aceste afecți- tratamentul cu fructe fiind
mandat de terapeuți, în cazul linguri pe zi, într-o cură de
terea lor tămăduitoare în nu- uni se recomandă câte două recomandat mai ales seden-
curelor de slăbire. Tinctura lungă durată, pentru pre-
meroase afecţiuni. “Scoarţa căni de ceai pe zi. Se prepară tarilor, care sunt predispuşi la
din fructe de soc se asociază venirea şi combaterea unor
de soc, de exemplu, spune fi- din două lingurițe de plantă obezitate. De asemenea, fruc-
cu un regim alimentar din afecţiuni cronice şi degenera-
toterapeutul francez, este uscată și o cană de apă clo- tele de soc au şi efect laxativ,
care sunt eliminate carnea, tive.
renumită pentru calităţile cotită. Planta se infuzează datorită conţinutului de tiro-
emoliente, sudorifice, diure- timp de 15 minute într-o cană xină şi de fructoză din com- prăjelile, dar şi produsele cu
tice şi laxative”. cu apă fierbinte. În afecţiuni poziţia lor. În același timp, aditivi alimentari, cum sunt Din rădăcina de soc
• Hipocrate spunea despre respiratorii, se consumă câte preparatele din fructe de soc zahărul şi margarina. În Se poate prepara un leac
soc că are “foarte bune pro- o cană de infuzie, îndulcită cu sunt recomandate în trata- curele de slăbire se admin- excelent, care a dat rezultate

CLINICA OPHTALENS T
CLINICĂ
PARTICULARĂ DE
OFTALMOLOGIE

CENTRU LASER
EXCIMER

OPTICĂ MEDICALĂ
Str. 21 Decembrie 1989, Nr. 137 • Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Tel. programări: 0264/44 88 24 sau 0264/ 44 88 25
Tel. magazin optică: 0740/27 65 77
Clinica Ophtalens T
14 - 20 iunie 2019 magazin - 9

foarte bune în tratamentul as-


citei, precizează Eugen Giur- Ceaiul din flori de tei
giu, doctor în biochimie. O • Ajută la ameliorarea mi-
linguriță de rădăcină de soc grenelor şi promovează o di-
se fierbe, timp de zece minu- gestie sănătoasă, atunci când
te, într-o cană cu apă. După este asociat cu ceaiul de mu-
răcire, la acest decoct se şeţel sau de mentă.
adaugă una-două linguriţe de • Tratează constipaţia, dia-
suc de lămâie. reea şi previne deterioarea
Important! celulară, graţie flavonoidelor
Fructele de soc sunt foarte cu rol de protecţie împotriva
puternice fiind mai degrabă radicalilor liberi, care sunt
medicament decât aliment. principalii factori în apariţia
Luate în cantități mari - peste bolilor grave.
200 g -, aceste fructe pot crea • Ceaiul de tei este folosit
probleme. Simptomele into- ca sedativ uşor şi este reco-
xicației sunt: voma, arsuri la mandat să fie băut cu 30 de
stomac, iritarea gâtului, difi- minute înainte de culcare, în
cultăți în respirație, convulsii. special în cazul persoanelor
De asemenea, tratamentul care se confruntă cu tulburări
cu fructe de soc este con- de somn şi stări de nervozi-
traindicat persoanelor cu di- tate şi anxietate.
aree cronică sau acută. • Amestecat cu bicarbonat
de sodiu, este folosit şi la gar-
TEIUL gară, pentru tratamentul in-
Este recunoscut din cele flamaţiilor amigdalelor şi în
mai vechi timpuri pentru ca- caz de tuse convulsivă. continenţa şi previne for- tăți antiseptice şi antiinfla- în raport 1:9, se consumă câte
litățile sale terapeutice extra- • Este indicat şi în curele de marea pietrelor la rinichi. matorii, care fac din acest ali- un păhărel, de mai multe ori
ordinare. Preparatele din flori slăbire deoarece are efect di- ment un tratament naturist pe zi.
de pot ajuta la ameliorarea uretic, ajutând la eliminarea Mierea din flori de tei eficient în caz de răceală,
sau vindecarea unor afecțiuni. retenţiei de apă din organism. gripă, tuse şi crampe abdom- Pulberea
Crește uşor temperatura cor- Se obține din nectarul flo-
rilor de tei, a cărei culoare inale. Se obține din florile de tei,
Florile de tei pului şi ne ajută să transpirăm
poate varia de la galben des- uscate foarte bine, apoi zdro-
Se recoltează pe timp în- mai mult, scăpându-ne în În cosmetică bite cu râșnița de cafea. Se ad-
acest mod de toxinele din chis la portocaliu închis şi
sorit, la minim 24 de ore după care are un miros dulce lem- Florile de tei sunt folosite ministrează pe stomacul gol,
ploaie. Florile se desprind cu corp. de trei-patru ori pe zi, câte o
• Pentru persoanele care nos, uşor de recunoscut. în combinaţie cu florile de al-
tot cu frunzulițe și se usucă la Acest tip de miere este con- băstrele pentru comprese îm- linguriță de pulbere, care se
umbră, în straturi subțiri, lip- se confruntă cu afecţiuni re- ține câteva minute sub limbă,
nale, ceaiul de tei este de siderată una dintre cele mai potriva cearcănelor şi ca
site de umiditate. După us- bune deoarece este foarte bo- remediu pentru ochii obosiţi apoi se înghite.
care, se păstrează în săculețe asemenea indicat, pentru că
are proprietatea de a trata in- gată în vitamina B, aminoacizi şi umflaţi. În plus, florile de tei
de pânză. şi antioxidanţi. Are proprie- măcinate amestecate cu lapte Tinctura
şi ovăz constituie o excelentă Se prepară din pulberea
• Pentru romani, teiul era considerat simbolul iubirii conjugale și al fidelității. mască de faţă cu proprietăţi florilor de tei. Se pregătește
• Triburile germanice considerau teiul un arbore al păcii și al dreptății. În fiecare vară, de revigorare şi hidratare a un borcan de sticlă, care se
atunci când înflorea, era adorat ca arbore sacru, sărbătorit cu dansuri și muzică. tenului tern, palid, lipsit de umple pe jumătate cu pul-
• Prezicătorii sciți împărțeau frunzele de tei în trei bucăți egale, apoi le înfășurau în jurul strălucire. bere, apoi peste ea se toarnă
degetelor de la mâna stângă, pentru a obține inspirația și a căpăta puterea de a ghici. alcool de patruzeci de grade
• În folclorul polonez există credința că teiul plantat în fața casei ajută oamenii să-și Preparate din și totul se amestecă. După
păstreze credința în Dumnezeu și să nu cedeze ispitelor. flori de tei omogenizare, borcanul se
• Potrivit unei credințe populare franceze, o căsătorie nu se mai destramă dacă mirii trec închide ermetic și se lasă la
la nuntă pe sub doi tei care au coroanele împreunate. macerat timp de opt zile.
Apa de tei
• La români, ramurile înflorite de tei se duc la biserică de Rusalii, iar după ce au fost Lichidul se filtrează prin tifon
Are un gust plăcut, sim-
sfințite se păstrează acasă, lângă icoane, având darul de a alunga spiritele rele. şi se păstrează în sticluţe mici,
țindu-se din plin aroma in-
• În unele sate din Bucovina se împodobesc mormintele cu flori de tei, pentru a aduce închise la culoare.
confundabilă a florilor de tei.
celor plecați pacea și împăcarea. Se prepară din 100 g flori us- www.click.ro
• În trecut, părinții plantau un tei atunci când li se năștea un copil, existând credința ca cate, 30 ml de alcool şi 70 ml www.formula-as.ro
aceștia vor fi ocrotiți de boli. Dacă totuși se îmbolnăveau, erau duși la umbra unui tei. de apă. După diluarea cu apă, www.sanatate.ro

Pensiunea POnOR ***


Vaţa de Jos, str. Câmpului nr. 29, jud. Hunedoara• Tel. 0757-102807

ÎNCHIRIAZĂ TEREN
ÎN SUPRAFAŢĂ DE 1,6 HA ŞI
HALA PRODUCŢIE CU UTILITĂŢI
ÎN SUPRAFAŢĂ DE 400 MP,
LA INTRAREA ÎN ORAŞUL SIMERIA DINSPRE ORĂŞTIE
VIZAVI DE REVA (GRAMPET) .
• Servicii de cazare (apartament) • SPA – saună, piscină, masaj •
Organizare evenimente într-un cadru deosebit • Restaurant – Relaţii la telefon 0726-219999.
mâncăruri tradiționale, meniuri speciale • Barbeque.
10 - tImp lIbEr 14 - 20 IUNIE 2019

TV - FILMUL SĂPTĂMÂNII SERIALE NOI: Citate amuzante ale


Miercuri, 19 iunie, PRO 2, ora 16,45 unor celebrități
”Inimi și lacrimi” „În viață orice ocupație e bună, cu condiția
să nu se transforme în muncă.” – Marin Preda
Serialul prezintă, la început, povestea „Se spune că banii nu aduc fericirea… Dar
unui cuplu aparent fericit, Parth și fru- toți vor să se convingă singuri.” – Zig Ziglar
moasa Shorvori. Cei doi se căsătoresc în „Oamenii se împart în două: unii care caută
ciuda faptului că familiile lor nu sunt de și nu găsesc, alții care găsesc și nu-s mulțumiți”
acord. Dar viețile celor doi soți se schimbă – Mihai Eminescu
odată cu apariția unei tinere, pline de „Nu mă interesează ce se scrie despre mine,
viață, Teni, care decide să devină mamă atât timp cât nu este adevărat.” – Catherine
surogat pentru copilul lor. Hepburn
„La fiecare petrecere sunt două categorii de
oameni: cei care doresc să plece acasă și cei
care nu doresc să plece acasă. Problema este că,
de obicei sunt căsătoriți unii cu ceilalți.” – Ann
Landers
„Bărbații se căsătoresc cu femei cu speranța
că nu se vor schimba niciodată. Femeile se căsă-
toresc cu bărbați cu speranța că se vor schimba
TVR 2 la un moment dat. În mod invariabil, atât băr-
bații, cât și femeile sunt dezamăgiți.” – Albert
Einstein
Duminică, 16 iunie, ora 22,20 „Fanatismul strică chiar și celei mai bogate
inteligențe.” – Lucian Blaga
Cursa „Împrumută întotdeauna bani de la un pes-
imist. Nu se va aștepta să îi dai înapoi.” – Oscar
Filmul spune povestea unui pilot al șoselelor, un bărbat Wilde
singuratic și misterios, care avea o viață dublă. Era cascador „Mi-a luat 15 ani să descopăr că nu am
în timpul zilei, dar și cel mai căutat pilot care participa la ja- niciun talent pentru scris, însă nu am mai putut
furi în timpul nopții. Shannon, agentul pilotului intenționează să renunț ulterior fiindcă în momentul acela
să construiască o mașină care să poată concura pe un circuit eram prea faimos.” – Robert Benchley
profesionist. Aparent singuratic, pilotul se îndrăgostește de „Nu sunt deștept, dar când privesc în jur
vecina lui, Irene, o mamă vulnerabilă, târâtă într-o lume a in- prind curaj.” – Ion Creangă
fractorilor odată cu întoarcerea soțului ei din închisoare. În „La vârsta mea fac ceea ce făcea Mark Twain.
urma unui jaf menit să achite datoriile lui Standard, lucrurile Îmi iau ziarul meu zilnic și mă uit la pagina cu
ies de sub control și Ryan realizează că trebuie să lupte pen- necrologuri. Dacă nu sunt acolo, fac ceea ce
tru femeia pe care o iubește. făceam de obicei”. – Partick Moore

BERBEC TAUR GEMENI RAC


În perioada următoare, veți La serviciu vă străduiți să faceți Energia de care dispuneți vă Urmează o săptămână cu
primi informații de la per- față sarcinilor pe care le-ați ajută să schimbați multe lu- multe activități plăcute, dar

H
soanele apropiate, care vă sunt primit, iar pentru a reuși, veți cruri în viața voastră. Ar fi de pline de neprevăzut. Vă întâlniți
de folos în plan profesional. rămâne și peste program. Vor dorit să priviți cu atenție la tot cu persoane importante și dis-
Trebuie să vă selectați prior- apare cheltuieli neprevăzute și ce se întâmplă în jurul vostru, cutați lucruri legate de profesia
itățile și, foarte important, să se recomandă prudență în priv- ca să puteți lua hotărârile cele voastră. Se anunță oportunități

O nu vorbiți cu nimeni despre


planurile voastre de viitor. În
familie este multă agitație.
ința banilor. Partenerul de
cuplu vă ajută să rezolvați toate
problemele ivite.
mai bune. Revizuiți-vă pla-
nurile personale și profesio-
nale. Astrele vă favorizează.
în plan profesional. Sfârșitul in-
tervalului îl petreceți alături de
prietenii apropiați.

R LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

O
Socializarea este punctul vostru Aveți multe reușite în plan pro- Relațiile profesionale sunt la În plan profesional, traversați o
forte în această săptămână. fesional și tocmai de aceea sun- cote înalte și obțineți venituri în perioadă bună. Sunteți apreciați
Participați la discuții cu teți foarte solicitați la locul de plus. Intuiția vă ajută să aveți o de șefi, dar și de colegi, cu care
partenerii de afaceri și luați muncă. Vi se fac propuneri de altă viziune asupra posibili- împărtășiți toate realizările

S hotărâri importante pentru ac-


tivitatea viitoare. Perioada este
favorabilă și celor care susțin
colaborare sau primiți un post
mai bun, aducător de profituri
însemnate. Analizați cu atenție
tăților de a vă îmbunătăți situ-
ația financiară. Este posibil să
începeți o nouă colaborare, în
obținute la locul de muncă. Vă
tentează o nouă colaborare cu
un partener din afara țării și

C
examene. Persoanele singure își ofertele și nu vă lăsați influ- afara serviciului. În plan senti- faceți tot ce este posibil să
pot găsi perechea potrivită. ențați de aparențe. mental, lucrurile merg bine. obțineți acceptul șefilor.

O SĂGETĂTOR
Stabiliți-vă prioritățile atunci
când este vorba de serviciu. Fi-
CAPRICORN
La locul de muncă aveți multe
de făcut întrucât se deschide o
VĂRSĂTOR
Traversați o perioadă bună,
atât în plan profesional, cât și
PEŞTI
Trebuie să vă detașați de ne-
plăcerile cotidiene și să mergeți

P nalizați lucrările începute și


abia după ce realizați acest
lucru treceți la altele. În caz
contrar, puteți avea probleme.
nouă etapă. Apar sarcini și res-
ponsabilități noi, de care tre-
buie să vă achitați la timp.
sentimental. Șefii vă apreciază
munca și nu este exclusă o
avansare. Proiectele pe care le
pe drumul ales de voi. Doar așa
veți reuși să faceți față proble-
melor care mai apar în calea
Ajutorul colegilor este bine- propuneți vor fi acceptate, dar voastră. Este nevoie de răbdare
Situația financiară este stabilă venit, mai ales în selectarea și aducătoare de venituri. și prudență atunci când luați o
și nu aveți motive de nemulțu- priorităților. Țineți cont de Partenerul de cuplu vă face o hotărâre pe termen lung.
mire. ideile lor surpriză. Dozați-vă eforturile.
14 - 20 IUNIE 2019 OPINII - 11

MINCIUNĂ, SINCERITATE, INFATUARE


- bolile societăţii româneşti
„Sinceritatea este baza falsifică personalitatea, sunt mult rău? Se aștepta cineva metrul pătrat".
spirituală a unei societăți veșnic agitați. Și, de multe la reacția acelei tinere de a
și a unor indivizi" – Cehov ori, uită ce-au mințit. nu suporta adevărul și a Nu se poate face
alege sfârșitul vieții – sinu- politică fără minciună
Oare de ce mințim? Sau Viața bate filmul, de ciderea?
Și, implicit, manipulare.
ne place să mințim, ori sun- cele mai multe ori Nu este mult adevăr în
Minciuna face casă bună și
tem educați de mici să aforismul: „Sinceritatea nu
Unii amestecă adevărul cu lumea de rând. Dar, cel
mințim oamenii și să ne înseamnă a spune tot ce gân-
cu minciuna, dau culoare gri mai mult se observă în
mințim pe noi. Omul sincer deşti, ci a gândi tot ce spui”?
adevărului, culoare neclară, mediul politic. Politicienii,
beneficiază de calitatea Este necesar ca filtrul rațiu-
amăgitoare, derutându-i pe oamenii care fac politică în
francheții, a loialității. Este nii să acționeze asupra
cei din jur. Comunicarea este interesul țării, trebuie să fie
omul lipsit de ipocrizie. El simțămintelor? Manipularea
necesară în relațiile dintre sinceri. Peiorativ se spune că
este sincer cu sine și cu agresiunii din mass-media
oameni pentru înțelegerea sunt cei care fac din politică sinceritate din partea alegă-
ceilalți, fiindcă nu poți fi sin- creează formele cele mai
adevărului, pentru lumina un mijloc pentru realizarea torilor, dar și a candidaților.
cer cu alții, dacă nu ești sin- perverse ale minciunii. Se
lui, de multe ori, în scopul intereselor personale. Sigur Sinceritate înseamnă adevăr
cer și împăcat cu tine însuți. minte pe toate palierele so-
elucidării unei probleme sau că nu toți se înscriu în și adevărul însemnă vertical-
Când minţim, şi nici măcar ciale. Se minte prin inven-
de a ajuta pe cel ce se zbate această formulă. Fac ei parte itate. S-a ajuns acum, în soci-
nu conştientizăm acest tarea unui fapt inexistent. Nu
în întuneric și nu poate ieși din categoria oamenilor du- etatea noastră, că orice spui
lucru, îi păcălim nu numai pe putem trăi în minciună! Sin-
la lumină. Vorbim de ade- plicitari? Sau funcția le corect și adevărat, nu există
cei din jur, ci şi pe noi înşine. ceritatea trebuie să-l îm-
vărurile care ne înconjoară. schimbă personalitatea? Tra- să nu te conteste cineva. Pen-
Cehov spunea că: „cel care bogățească pe celălalt, nu
Se mai întâmplă să spui ade- seismul nu este fariseism și tru că statul, în loc ca să-și
se minte pe sine şi-şi pleacă să-l sărăcească sau, mai rău,
vărul și să nu fii crezut, fi- putem pretinde de la un respecte propriile legi, el
urechea la propriile sale să-l lovească. Iar omului i se
indcă cel căruia i-l spui, politician să fie sincer ?! Tre- este primul care nu le re-
minciuni, ajunge să nu mai cere să aibă puterea de a su-
judecă prin prisma propri- buie motivația compromisu- spectă.
deosebească adevărul nici în porta adevărul ascuns și
ilor lui păcate; el este un om lui. Exemplele sunt nu-
el, nici în jurul lui, să nu mai dintr-o dată dezvăluit, înfipt
obișnuit cu minciuna și, de- Politica este numită de meroase. Noi trebuie sa ne
aibă respect nici pentru sine, ca un cuțit în inimă. Inclusiv
sigur, este greu să accepte unii „arta ticăloşeniei”, tocmai trezim la realitate. Am îm-
nici pentru ceilalţi”. Eu nu fac între soț și soție există peste
adevărul spus cu sinceritate. fiindcă există întotdeauna prumutat de la Occident tot
o demonstrației de filozofie, 60% așa-zisa “minciună de
El este suspicios, te poate motivaţia compromisului, a ce a fost mai rău. Minciuna a
încerc în acest articol câteva cuplu”.
acuza pe tine de neadevăr, promisiunii, dădea o cono- devenit o artă, dar oare arta
dintre ,,bolile" umane în Concluzia este că firile
crezând că astfel se de- tație pozitivă termenului de a devenit tot o minciună?
lumea pe care o trăim. slabe nu pot primi adevărul,
barasează de minciună. Min- ideologie, reușind să argu- Sincer, nu mai poți face sep-
Așa-zisele ,,boli" le întâl- el le tulbură. Curaj și înțelep-
cinoșii niciodată nu vor menteze, într-o manieră ararea dintre minciună și
nim la tot pasul, în viața de zi ciune îi trebuie și celui care
scapă de această boală. convingătoare, că între ide- adevăr, totul este la gră-
cu zi. Viața a demonstrat că dezvăluie adevărul, și, la fel,
Înțeleptul consideră că un ologie și om, ca ființă socială, madă. Oare istoria cum este?
noi, ca indivizi, nu ne facem curaj și înțelepciune celui
adevăr absolut şi general va- este o legătură greu de rupt.
bine până nu o să începem care primește adevărul în su-
labil pentru toate persoanele Atunci, cum o rup cu atâta
un tratament de detoxifiere flet. Dar, adevărul trebuie să
a acestor maladii umane.
nu există, pentru că timpul şi
triumfe! Există și remedii
ușurință unii politicieni? Opusă sincerității este
Omul fără minciună și infat-
societatea, împreună cu oa-
pentru rănile care ar putea fi
Politicienii fac casă bună cu perfidia
menii se schimbă, mentali- infatuarea. Este trista mani-
uare trăiește perfect, dar es- produse în urma dezvăluirii O trăsătură de caracter
tăţile se schimbă, astfel festare a prostiei !
ențialul acestui “perfect " adevărului. Sentimentul manifestată prin minciună,
înţelegerea lumii sau orice Infatuații stăpânesc cu
este sinceritatea. iertării este nelimitat, el cinism, răutate, viclenie,
tip de înţelegere se schimbă; măiestrie acută arta igno-
A fi sincer înseamnă a poate ocupa întregul suflet. necinste (separate sau îm-
ceea ce a fost valabil timp de ranței. Nu există respect,
grăi adevărul, înseamnă să În fond, sinceritatea face preună toate), de multe ori
sute de ani, poate să nu mai principii ,realitate sau val-
existe o concordanță între parte din simplitatea vieții. în ciuda aparențelor binevoi-
fie valabil şi astăzi, adevărul oare. Toate se rezumă la
gânduri, cuvinte şi fapte. Oa- Simțirea omului o drama- toare. Și ele sunt folosite în
fiind într-o continuă schim- funcții, voturi și bani. Exista
menii sinceri au fețele se- tizează. zilele noastre drept arme de
bare. Suntem călăii propriei burți pline, amante, vile,
nine, privirea clară, te Copiii sunt sinceri, chiar luptă dintre cele mai efi-
noastre vieți. mașini de lux, haine scumpe ,
privesc direct în ochi, sunt dacă ei fac cu greu distincție ciente. Cu ele se poate dis-
legi pe care nu le respectă
oameni vii. Unii spun că sin- între real și imaginar al- truge până și „o nație".
ceritatea ar fi o prostie. Sin-
Sinceritatea înseamnă terând adevărul, ei totuși nu
decât proștii.
Mulțumesc celor care m-au
ceritatea este calitate sau
o inimă deschisă mint. Sufletele lor sunt cu-
Când politica se dovedeș-
contestat, înjurat, amenințat
defect? Știm că minciuna,
spre adevăr rate și nevinovate, de aceea i-
te a fi haotică, este normal ca
pentru ceea ce scriu ! Doar
oamenii să aibă cumplite în-
ipocrizia, falsul sunt negre, Trebuie spus și înfăptuit a iubit Hristos și i-a chemat așa am realizat că trăiesc în
doieli, să devină suspicioși.
iar sinceritatea este albă. adevărul cu sinceritate, chiar la EL. Lipsa de cultură duce adevărata societate româ-
Ei au nevoie de adevăruri
Omul sincer este liniştit, dacă uneori, preţul plătit la deficit de democrație. Țara nească, 2019 !
spuse cu sinceritate, pentru
netemător, împăcat cu sine, este mare? Nu era mai bine noastră nu se distruge sin- Va rog, continuați!
a înțelege și a pune umărul la
iar cei din preajma lui se să nu fi existat acea destăi- gură, ci noi bipezii o dis-
ridicarea societății. De aceea,
simt bine. Oamenii mincinoși nuire? Sinceritatea dezvălui- trugem. Băsescu spunea ca Al dumneavoastră același
cred că pentru reușită este
poartă măști pe chipul lor, își rii adevărului nu a făcut mai există mulți ,,tâmpiți pe Prof. Ioan Romeo Mânzală
nevoie, în primul rând, de
12 - CE gătIm îN wEEk-ENd? 14 - 20 IUNIE 2019

ciorbă de coNopidă cu pui


iNGredieNte
o conopidă mare de 1 kg. un piept de pui, o ceapă
mare, doi morcovi, un ardei roșu, două roșii, 200 ml
smântână, un ou, 3 linguri ulei, 2 linguri zeamă de
lămâie, sare, piper, pătrunjel verde.

Mod de preparare: amestecă din când în când.


Conopida se desface în Pieptul de pui se curăță, se taie
buchețele, se spală și se pune bucățele și se călește și el îm-
în apă cu sare. Ceapa, morcovii preună cu legumele. Când
și ardeiul se spală și se taie carnea și-a schimbat culoarea,
cubulețe, iar morcovii rondele. se adaugă trei litri de apă și se câteva minute, se cojesc roșiile ciorba se condimentează și se smântână. Deasupra se pre-
Zarzavaturile astfel pregătite lasă la fiert. Se adaugă apoi și se adaugă la ciorbă. acrește cu zeama de lămâie. sară pătrunjel verde tocat.
se pun la călit în ulei și se bucățele de conopidă. După După alte 4-5 minute, La final, se drege cu ou și Poftă bună!

Friptură de curcaN îN sos de viN şi portocale


folie sau un capac. Tava se dă
iNGredieNte la cuptor, la foc potrivit, pen-
o pulpă de curcan, două portocale, un pahar de vin tru o oră şi jumătate. Din când
demisec, usturoi, foi de dafin, boia, 1-2 linguri de ulei. în când, se scoate din cuptor,
iar carnea se stropeşte cu
Mod de preparare: sare, piper şi boia, iar ingredi- sosul din tavă. Cu 15 minute
Pulpa de curcan se spală şi entele se amestecă bine cu înainte de a fi gata, friptura se
se şterge cu un prosop din ulei. După ce compoziţia s-a ornează cu felii de portocală,
hârtie. Se împănează cu omogenizat, peste ea se se acoperă şi se mai dă puţin
bucăţi de usturoi și se aşază toarnă vinul şi sucul de por- la cuptor.
într-un vas termorezistent, tocale. Dacă este cazul, se mai Spre final, se îndepărtează
uns cu ulei. adaugă condimente. Sosul folia sau capacul şi se lasă să
Se zdrobesc apoi 4-5 căţei obţinut se toarnă peste pulpa se rumenească maxim 10
de usturoi, la care se adaugă din tavă, care se acoperă cu o minute.

iNGredieNte prăJitură cu pişcoturi


400g de pişcoturi, un gem acrișor, 4 mere roşii mari, Compoziţia obţinută se
un litru de lapte, 5 ouă, esenţă de vanilie şi zahăr vani- toarnă peste pişcoturile din
lat, 200g de zahăr, unt pentru uns tava, 2-3 linguri de tavă, după care, tava se dă la
pesmet. cuptor pentru 20 de minute,
timp în care, laptele aromat
Mod de preparare: După ce a fiert, laptele se va fi absorbit de pişcoturi.
Tava se tapetează cu unt și aromează cu esenţă de După acest interval, tava se
pesmet, apoi se aşază un vanilie şi zahăr vanilat. Găl- scoate din cuptor, iar peste
strat de pişcoturi, lăsându-se benuşurile, separate de al- pişcoturi se pun albuşurile
puţin spaţiu la margini. buşuri, se amestecă bine cu bătute cu 50 g de zahăr. Tava
Pişcoturile se ung cu gem, iar 150 g de zahăr. Crema din se mai dă la cuptor circa 10
deasupra lor se aşază mere- gălbenuşuri şi zahăr se sub- minute, până se rumeneşte
le tăiate bucăţele. Peste mere ţiază cu lapte călduţ, apoi se bezeaua.
se pune apoi al doilea strat amestecă bine cu laptele www.bucataras.ro
de pişcoturi. fiert şi aromat cu vanilie. www.culinare.ro
14 - 20 IUNIE 2019 jocUrI - 13

F - M - DAT - B - H - LUA - C - BOTINE - ADIDASI - SAL - AIA - STIR - RI - CRACA - URS - CIAN - CE - CEA - TP - TENISI - BASCHETI - A - AE - EO - ACAR - AI - OIER - L - SABOTI
Dezlegarea integramei - OPINCI - SI - ORA - APA- ANI - USAR - VIDE - IDE - DAR - MARS - MULT - TIT - REA - PAL - TI - T - U - ET - I - PO - IA - E - ZIAR - A - C - V - ORZ - TOT - AS - MOCASINI - ABATI
din numărul trecut - URLET - ATICA - TVA - IN - NAI - SLAPI - CIOCATE - IAR - TRON - ARATI - RA - T - IDO - TEL - PRR - IG - J - AA - INFASAT - PANTOFI - GHETE - CIZME - PIUAR
14 - MiCA PuBLiCiTATe 14 - 20 iunie 2019

l Vând urgent casă în roșu în l Vând casă în roșu, 3 camere, l Vând garsonieră Deva, bloc
IMOBILIARe satul Sâncrai, formată din 3 camere, nou, semifinisată, 25 mp, cu balcon,
teracotă, hol mare, cămară, beci
l Vând apartament două camere, din care două tencuite, cu teracotă, încăpător, două bucătării de vară zona Bd.22 Decembrie. Preț: 19.000
Deva, zona Eminescu, bloc cu un sin- grajd mare și șură, beci încăpător, vechi, grajd, șură, alte utilități, curte euro, telefon: 0725.452.888.
gur nivel, parter, CT, termopan, curte două bucătării vechi și alte depend- l Vând casă cu grădină, 2470
interioară, beci la demisol, posibilități mare, grădină de zarzavat și de pomi
ințe. Este bună pentru casă de va- mp, din cărămidă, pe fundație
construcție garaj în curte. Preț nego- fructiferi. Preț: 25.000 euro, telefon:
canță. Preț: 25.000 euro, telefon: solidă din piatră, cu pivniță zidită
ciabil, telefon: 0729.231.522. 0254.730.209, 0760.193.089.
0254.730.209, 0760.193.089. în piatră, 3 camere mari (4x4) și
l Vând casă în sat Râpaș, comuna l Vând apartament două camere loc pentru baie, sursă de apă pro-
l Vând în Deva, zona Progresului
Turdaș, 2 camere, baie, hol, bucătărie, apartament cu 4 camere, 2 băi, de- Deva, 40 mp, balcon, CT, termopan, prie, grădină cu pomi fructiferi,
șură, teren 2800 mp, gaz, apă, curent, bara, balcon. Apartamentul are gea- izolat exterior, renovat, mobilat și uti- gard din beton, anexe gospodărești,
drum asfaltat. Preț: 25.000 euro, tele- muri termopan, gresie, faianţă, uşă lat modern. Preț: 32.000 euro, telefon: în satul Fizeș, comuna Băița, la 17
fon: 0725.147.370. metalică, izolat pe interior 95%, par- 0721.055.313. km. de Deva. Preț negociabil, tele-
l Vând urgent și ieftin casă în chet stejar, loc parcare. Etajul 3 din 4. fon: 0769.223.207, 0726.392.735.
l Vând apartament două camere,
Sâncrai, 3 camere, dintre care două Apartamentul este situat aproape de Deva, Bejan, decomandat, cu ter- l Vând casă în Chișcădaga, două
mobilate, teracotă, două bucătării piaţă, parc şi cetate. Preţ: 54 ooo camere, hol, bucătărie de vară, beci,
mopan, mobilat, centrală electrică.
vechi, grajd, șură, fântână cu apă euro fix. Telefon 0722 603 959. grajd, curte, apă, gaz, canal. Preț:
Preț: 16.000 euro, tel. 0725.475.211.
potabilă, grădină de legume și pomi l Vând casă+anexe+grădină în 70.000 lei, telefon: 0725.452.878.
l Vând casă în comuna Zam, ren-
fructiferi. Preț: 25.000 euro, telefon: Şoimuş, strada Viilor, nr.279.
0760.193.089, 0254.730.209. Tel. 0720.105.531, 0754.094.969, ovată, două camere, balcon închis, că- l Vând casă în sat Pojoga
0734.531.776. suță de vară, fântână, cablu TV, pomi (4 km de la Zam), cu 2 camere,
l Vând casă, duplex, în Șoimuș,
fructiferi, teren arabil 2900 mp. Preț:
nr.364, compusă din 6 camere, 3 băi, l Vând apartament 3 camere, bucătărie, cămară, baie, hol, grădină
15.000 euro, telefon: 0733.832.559.
bucătărie mare, beci, încălzire cen- Aleea Crișului, termopan, CT, etaj 2, 3000 mp arabil+pomi fructiferi,
ușă metalică, parchet. Preț: 34.000 l Vând casă, dependințe, teren
trală pe gaz, apă curentă, garaj, zonă foarte liniştită. Preţ 50.000 lei.
grădină 500 mp și anexe. Preț: euro, telefon: 0738.246.138, 3556 m, în Brad. Preț negociabil, tele-
fon: 0729.423.035. Tel. 0769.897.804.
110.000 euro, telefon: 0723.784.821, 0769.213.866.
l Vând garsonieră în Deva, str. M
0721.479.233. l Vând urgent și ieftin casă în SCHIMBURI De LOCUINŢĂ
Simeria, trei camere, din care două Eminescu, confort 1, 31 mp, bucătărie,
l Vând casă, 2 camere, hol, l Schimb apartament 2 camere,
mobilate și cu teracotă, beci spațios, 8/24, gresie, faianță, termopan, uși,
bucătărie de vară, grajd plus atelier, baie, 3/3 mp, centrală, apă trasă sepa- et.1, din cărămidă, izolat termic, în
curte, grădină, toate utilitățile, două bucătării de vară vechi, grajd
mare, șură, găbănaș, fântână pota- rat, renovată recent, totul nou. Tele- zonă centrală, Hunedoara, cu asemă-
Chișcădaga. Preț: 70.000 lei, fon: 0724.786.105, 0772.082.324. nător în Deva sau Simeria. Suport
telefon: 0725.452.888. bilă, cotețe, grădină de legume și
pomi fructiferi. Preț: 30.000 euro, l Vând garsonieră Deva, et.2, 33 diferența de preț. Tel. 0727.288.460.
l Vând apartament 3 camere, mp, CT, termopan, baie cu cabină de
telefon: 0254.730.209, 0760.193.089.
Aleea Crișului, termopan, CT, etaj.2, duș, mobilată. Preț: 21.000 euro, tele- ÎNCHIRIeRI
gresie, faianță, parchet, ușă metalică. Vând apartament 2 camere,
l
fon: 0722.564.004. l Ofer pentru închiriere aparta-
Nu sunt agent imobiliar. Preț:34.000 Deva, Kogălniceanu, et.3, balcon, ter-
lVând casă în Deva, P+1+M, la ment 2 camere, 52 mp, decomandat,
euro, telefon: 0738.246.138., mopan, izolat, CT, 51 mp. Preț: 41.000
roșu, depozit 123 mp, garaj, teren 700 balcon, CT, termopan, mobilat și utilat
0769.213.866. euro, telefon: 0745.202.448. mp, toate utilitățile. Preț: 26.000 euro, modern, zona piață, Deva. Chirie: 280
l Vând apartament 3 camere, 2 l Persoană fizică, vând garson- telefon: 0745.202.448.
euro/lună, plus garanție. Telefon:
băi, et.2, 70 mp, decomandat, CT, bal- ieră mică, 14 mp, cu hol, baie cu duș, l Proprietar, vând apartament 3
0745.202.448.
con, boxă, zona piață, renovat. Preț: cameră cu chiuvetă, în zonă centrală, camere+garaj+boxă, 2 băi, CT, 93 mp,
57.000 euro, telefon: 0745.202.448. mobilat, an construcție: 2007-2008, l Ofer pentru închiriere spaţiu
încălzire centrală, geam termopan,
curte interioară privată, zona micul hală 100 mp, vad comercial, pentru
l Vând casă, dependințe, teren semimobilată, ușă metalică, la parter.
Dallas, Deva. Preț: 88.000 euro, tele- producţie, depozitare, acces auto bun.
10 ari, pomi fructiferi, apă Pretabilă pentru amenajarea unui fon: 0737.702.160.
curentă,zonă bună, nepoluată, la Dispune de toate facilităţile posibile.
birou. Preț: 10.000 euro, telefon:
l Vând casă nouă în Deva, P+1, Deva, cartier Oituz, str. Florilor. Preţ
stradă. Casa are și beci, curte sepa- 0732.456.730, 0746.209.471, 160 mp, 5 camere, 2 băi, bucătărie, negociabil. Tel. 0735/837.114,
rată pentru animale. Preț: 21.000 0354.104.168. garaj, beci, CT, termopan, totul nou, 0722/634.552.
euro, tel. 0748.557.794.
l Vând apartament 2 camere, teren 400 mp, apă, gaz, curent, canal.
l Vând apartament 3 camere, l Ofer pentru închiriat casă în
Deva, piață, parter cu balcon de 5 m, Preț: 103.000 euro, tel. 0725.452.888.
zona IRE, et 1, decomandat, două băi, Deva, P+1, 5 camere, 4 băi, bucătărie,
renovat și mobilat, uși noi, 50 mp, l Vând apartament 2 camere,
CT, termopan, aer condiționat, mo- CT, termopan, ușă metalică, parțial garaj, depozit, CT, mobilată și utilată.
dern, mobilat modern. Preț: 60.000 ideal pentru cabinet sau birou. Preț: mobilat. Deva, Micro 15. Preț: Chirie: 500 euro/lună. Telefon:
euro, telefon: 0725.452.888. 39.000 euro, telefon: 0725.452.888. 24.000 euro, telefon: 0726.667.754. 0733.345.459.

TALOn De AnunŢ GRATuiT PenTRu PeRSOAne FiZiCe IMPORTANT!


Talonul se poate depune şi în căsuţele poş-
Nume ........................................................................................ Prenume .........................................................................
tale ACCENT MEDIA din:
Text anunţ .............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,
Mioriţa, Dacia
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS
................................................................................................................................................................................................... (din Parcul Industrial)
..................................................................................................................................................................................................
PeTROŞANI: Magazin CARREFOUR
Preţ ................................. Telefon: .....................................................................................................................................
***********
Trimiteţi talonul la adresa: DEVA, Str. 22 Decembrie, nr. 37A (Clădirea Cepromin), birou 16. Răspunderea pentru conţinutul articolelor
revine exclusiv autorului.
AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE
14 - 20 iunie 2019 MiCA PuBLiCiTATe - 15

l Ofer pentru închiriere unei l Vând 7 hectare de pădure, zona l Domn de 64 de ani, 170/83,
Pestiș-Hunedoara – pin, carpen, 70 ani
OFERTE DE SERVICIU
familii cu serviciu, apartament 2 doresc să cunosc o doamnă de vârstă
camere, zona piață, Deva, CT, ter- vechime. Preț: 3200 euro/hectar. l Angajez cioban. Rel. la tel. apropiată, fără vicii, pentru căsătorie.
Telefon: 0721.055.313. 0760.603.165. Rog seriozitate! Tel. 0734.076.624.
mopan, mobilat și utilat complet.
Preț: 180 euro/lună, plus garanție. l Vând teren în Ghergheș, 10 km l Societatea comercială ANDRIS l Domn, 60 ani, 172/80, sincer,
Telefon: 0725.452.888. de Deva, între case, 1200 mp, FS 20 m, – ALEXIOU CONSULTING SRL anga- loial, fără vicii majore, ortodox, cred că
apă, curent, cabană din lemn. Preț: 6 jază îngrijitoare. Cerințe minime
l Ofer de închiriat o cameră de euro/mp, telefon: 0745.202.448. există o femeie care să fie alături de
cămin, Deva, Dacia, fostul cămin al obligatorii: studii medii și mine, cu bună înțelegere și la bine și la
Maconului, etaj 1. Tel. 0730.106.589. AUTO cunoașterea limbii engleze. CV-ul se greu, în schimbul proprietății. Rog seri-
l Vând autoutilitară N, Mercedes va trimite la următoarea adresa
l Ofer pentru închiriere garaj, ozitate! Telefon: 0720.366.434.
Benz Sprinter, 413 CD, 14025, ITP, de e-mail: pandris@aktor.gr.
Deva, zona piață, pentru depozit sau l Domn discret, 40 de ani, doresc o
până în anul 2020. Preț: 5500 euro, Pensionară, din Deva, doresc să
mașină. Preț: 200 lei/lună, telefon: negociabil, telefon:0734.080.115.
l
ajut la curățenie pe o doamnă sau relație discretă, cu o doamnă discretă,
0722.968.910.
l Vând Renault Simbol, benzină, domn, de preferință la curățenie casă, pentru a ieși din monotonie. Aștept la
l Ofer pentru închiriere la per-
1,2, roșu, 4 uși, AF 2010, E.4, 1700 km, curte, grădină, în Deva sau împre- telefon: 0734.387.097.
soane serioase, cu serviciu, garsonieră
ținută în garaj, nerulată iarna, unic jurimi, două zile pe săptămână. Rog l Domn din Brad, distins, 63 de
decomandată, balcon. 43 mp, CT, ter- proprietar, Deva. Preț avantajos, tele-
mopan, mobilată și utilată modern. seriozitate. Telefon: 0771.139.136. ani, caut o doamnă de vârstă apropiată
fon: 0745.344.510. pentru prietenie – căsătorie.
Preț: 140 euro/lună, plus garanție. l Caut femeie pentru a îngriji o
Telefon: 0727.974.306. l Vând Nissan Micra, AF 2000 persoană vârstnică (bolnavă), în Telefon: 0752.755.480.
benzină, toate taxele la zi, cc 998 cm, 2 Deva. Informații la telefon: DIVERSE
l Închiriez spaţiu comercial în
uși, stare foarte bună. Preț negociabil, 0723.056.710.
Brad, suprafaţa aprox. 100 mp, l Vând mobilă sufragerie import
telefon:0723.357.090.
pretabil pentru bar, restaurant, l Fac curățenie în case și aparta- Germania, lemn masiv, sculptată,
magazin alimentar. Preţ avantajos. l Vând Ford Escort Turnier, AF mente, doar în Deva. Preț avantajos, masă extensibilă, 8 scaune, canapea,
Tel.: 0745.970.007. 1997, acte la zi, bine întreținut, ITP re- telefon: 0732.369.565. vitrină, masă televizor, comodă, co-
cent, valabil – martie 2020, cu multi- l Caut femeie pentru menaj și modă 2 uși, canapea extensibilă și
TERENURI ple înlocuiri cu piese noi, stare foarte
curățenie, o zi pe săptămână. butoi de 120 l, din frăgar. Preț nego-
bună. Preț: 1250 euro, telefon:
l Vând teren intravilan în zona Telefon: 0756.847.708. ciabil, telefon: 0748.143.489.
0767.510.260.
de agrement Valea Căoiului –Vețel, l Pensionară, execut costume
1457,05 mp, FS 70 m, șosea asfaltată. l Vând pentru colecționari un pat
l Ocazie! Vând Nissan E 11, populare pentru copii. Tel.0753.128.090. din fier, vechi de 200 de ani, o toaletă
Preț: 7 euro/mp, telefon: benzină, AF 2013, 25.000 km, reali,
0748.143.489. MATRIMONIALE cu oglindă, cam de 80 de ani și un și-
unic proprietar, înscrisă, acte la zi. fonier cu două uși, un set de vase noi,
Vând teren intravilan, în Bejan - Preț: 7500 euro, negociabil, telefon: l Pensionar singur, 65/170/70,
l din inox, fabricate în Elveția, fundul
Şoimuş, supraf. 2880 mp, FS - 33m, 0728.776.944. cu apartament şi maşină, loial, vaselor are 9 straturi. Telefon:
curent, apă, gaz, proiect topo. Preţ: familist, agreabil, cu bun simţ, comu- 0724.451.762.
13.000 euro, neg. Tel. 0725/452.888. l Vând pentru Dacia Super Nova nicativ, fără vicii, doresc să cunosc o
următoarele piese second hand: aripi doamnă serioasă, de la ţară sau oraş. l Vând fustă de piele, mărimea
l Vând loc casă în Haţeg, str. Râu față, triple spate, alternator, electro- Rog seriozitate. Tel. 0748/294.350. 32, de culoare maro închis. Preț: 60 lei,
Mare Retezat, supraf. 5700 mp, FS - 31 negociabil. Telefon: 0725.483.189.
m, posibilităţi apă, curent, canalizare, motor. Prețuri negociabile, telefon: l Doamnă singură, 49 de ani, fără
gaz. Se vinde şi înjumătăţit. Preţ 0769.473.088. obligații, fără vicii, caut doamne/
l Vând zece lăzi pentru albine, pe
12 euro/mp. Tel. 0747/179.190. domni pentru petrecerea timpului
l Vând Citroen CT Diesel, 1400 liber într-un mod plăcut. Nu exclud și 12 rame, zece rame fără ceară, 9
l Vând teren extravilan în Haţeg, cmc, argintiu, AF 2006, 4 uși, o relație de prietenie serioasă, pe ter- magazii superioare cu câte 10 rame,
7200 mp din care 5000 mp livadă închidere centralizată, AC, funcțional, men lung. Exclus persoanele needu- fiecare, pâslă pentru pregătiri de
pruni+2200 mp fâneţe, în Câmpul Mare. geamuri electrice. Preț: 1800 euro, cate. Telefon: 0762.034.459. iarnă. Preț: 100 lei/bucată, telefon:
Preţ 15.000 euro. Tel. 0747/179.190. 0760.193.089, 0254.730.209.
telefon: 0725.147.370. l Doamnă, 54 de ani, doresc o re-
l Vând teren în Popești, 3600 mp, lație de prietenie, bazată pe respect,
Vând Skoda Fabia break, cu l Vând sobă teracotă premon-
cu front stradal 17 m, la șosea, 800 m l
cu un domn de vârstă apropiată, fără
intravilan. Preț: 6 euro/mp, telefon: turelă electrică și haion, motor 1,4, 75 tată, tip cizmă, cu plită şi cuptor. Soba
obligații. Prefer să dețină mașină. Rog este dotată cu racord la coşul de fum.
0738.246.138. CP, benzină, AC, gri metalizat, cârlig seriozitate: 0749.198.130.
remorcă, înmatriculată, Euro 4, ITP Preţ 1.050 lei. Tel. 0723.243.733.
l Vând teren intravilan, 550 mp, l Sunt singur, divorțat, fără obligații,
Deva, str. Vulturilor (prelungirea Vul- valabil până în 2019. Preț negociabil, situație materială OK, 51/178/70, agre- l Vând culegeri matematică
can).Telefon: 0732.139.547. telefon: 0724.246.514. abil, comunicativ, cu bun simț, doresc (cl. V-VIII - Gheba, liceu /Giurgiu-
să cunosc o doamnă într-o situație Turtoiu, R. Trandafir, Geometrie-
l Vând teren Deva, la șosea, 4200 l Vând Fiat Punto, 1,2, benzină,
mp, FS 33 m x128m, ideal pentru de- asemănătoare și, sigur, împreună vom Trigonometrie de Stere Ianuş, Analiză
4 uși, AF 2002, înmatriculat, stare alunga singurătatea. Rog seriozitate!
pozit, fabrică. Preț: 70 euro/mp, nego- matematică de Bătineţu, Algebră de
foarte bună, direcție schimbată, con- Telefon: 0730.350.889.
ciabil, telefon: 0721.055.313. Năstăsescu-Niţă, Analiză Matematică
sum foarte mic. Preț: 750 euro, tele-
l Domn singur, catolic, fără vicii, de Nicolescu) şi culegeri fizică de
l Vând teren intravilan, la șosea, fon: 0754.377.359 sau 0755.667.714. de vârsta a treia, doresc să cunosc o Gugui, Hristev. Tel. 0726.344.495.
Deva-Hunedoara, 3 ha, FS 546 m, cu doamnă fără vicii, de vârsta a treia,
clădiri, toate utilitățile, ideal pentru l Vând tractor U 650, remorcă
care să fie alături de mine la bine și la l Vând goblenul ”Maica Domnu-
fabrică sau depozite. Preț:12 apicolă 5,0 tone, ambele cu cauciucuri lui Rugându-se”, înrămat, dimensi-
rău, să luptăm împreună împotriva
ruto/mp. Telefon: 0722.564.004. noi, disc 34 m, plug cu 3 brăzdare și singurătății. Rog seriozitate. Telefon: uni:16x21. Preț: 450 lei, negociabil.
grapă. Preț negociabil, la vedere. Tele- 0254.211.731. Telefon: 0725.483.189.
l Vând teren în localitatea
Cristur, la șoseaua Deva-Hunedoara, fon: 0727.636.444.
între case, 2160 mp, FS 22 m, toate l Vând VW Passat 2007, full, mer- Deva, 22 Decembrie, 37A •
utilitățile. Preț: 23.000 euro, telefon: ită văzut. Preț: 4800 euro, telefon: Tel. 0726 871 728
0745.202.448.
0742.074.855. www.accentmedia.ro
Nota redacţiei:
Publicaţia Accent Media preia conţinutul anunţurilor de MICĂ PUBLICITATE, în con- Anunţuri de mare şi
formitate cu textul menţionat pe taloanele de anunţuri gratuite pentru persoane
fizice. Prin urmare, răspunderea pentru conţinutul anunţurilor revine celor care le-au mică publicitate
în ziare locale şi centrale
completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul
redacţiei. Ne rezervăm dreptul de a refuza publicarea acelor anunţuri care încalcă,
prin conţinutul lor, legea.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro


16 - actualitate 14 - 20 iunie 2019

Ştrandul Municipal Lecție de voluntariat:


200 de elevi și profesori de la
”Transilvania” au curățat
din Deva îşi străzile de gunoaie!

deschide porţile În prima zi, intrarea este liberă.

Deva - Un grup de elevi și a continuat miercuri, când


profesori de la Liceul Tehno- alţi o sută de elevi de clasele
logic ”Transilvania” Deva și- IX-XI au adunat deșeurile din
au propus să dea tuturor zona cuprinsă între liceul la
devenilor o lecție de volun- care învață și Sala Sporturilor.
tariat. Timp de două zile, ei Scopul acțiunii este foarte
au adunat deșeurile aruncate clar: conștientizarea păstrării
la voia întâmplării pe străzi, curățeniei de către locuitorii
alei și în zonele verzi din orașului. În plus, elevii au
două cartiere ale orașului. dorit să atragă atenția și
În prima zi, o sută de elevi asupra avantajelor volun-
de gimnaziu, însoțiți de pro- tariatului - atât pentru comu-
Deva – Sezonul vacanţei Densuşianu", un punct de vestiarele și grupurile sani- fesorii lor au strâns gunoaiele nitate, cât și pentru
de vară vine cu veşti bune prim-ajutor de la Crucea Ro- tare zugrăvite și moderni- din cartierul Dacia. Acțiunea dezvoltarea personală.
pentru iubitorii înotului şi șie și un punct de salvamari. zate”, au informat autorităţile.
plajei. Ştrandul Municipal Tarifele de acces în ștrand Bazinul olimpic a fost re-
Deva îşi deschide oficial sunt aceleași ca și anul trecut: condiționat iar celelalte două Ştiri din comuna Luncoiu de Jos
porţile în acest sezon estival, intrare adulți – 10 lei, intrare bazine mai mici au beneficiat • Primarul comunei Luncoiu de
sâmbătă, 15 iunie, la ora copii, elevi, studenți, pension- de lucrări de mentenanță. De Jos, Călin Dorin Dud, a semnat, luni
10:00. Clienţii au la dispoziţie ari – 5 lei, închiriere șezlong – asemenea au fost montate 10 iunie 2019, la Ministerul Dez-
trei bazine cu apă, duşuri, 10 lei. aparate de clorinare a apei în voltării Regionale și Administrației
cabine de schimb, terase şi Ștrandul va fi deschis zilnic, casa pompelor. Publice, contractul de finanțare
puncte de alimentaţie pu- de marţi până duminică între Ștrandul Municipal se află în privind modernizarea a încă 6 km
blică, terenuri de volei, fotbal, orele 10.00-20.00, iar luni, administrarea Serviciului Pu- de drumuri comunale și străzi.
zonă de fitness. între orele 12:00 – 20:00. blic de Întreținere și Gospo- • Sfârşitul lunii iunie aduce
În incinta ştrandului va „Ștrandul a fost igienizat, s- dărire Municipală Deva, locuitorilor comunei Luncoiu de Jos,
funcţiona ,,Biblioteca de vară”, a făcut deratizarea și s-a tuns respectiv a Serviciului Admi- bucurie şi relaxare. Asta pentru că,
un punct de închiriere cărţi al iarba din incintă. Băncile au nistrare Baze Sportive și de în perioada 29-30 iunie 2019 vor
Bibliotecii Judeţene „Ovid fost reparate și vopsite, iar Agrement. avea loc “Zilele Comunei”. Pentru o
bună desfăşurare a manifestărilor, cei care vor să participe
la competiţiile sportive, sunt aşteptaţi, în perioada 11-24
iunie la sediul Primăriei Luncoiu de Jos pentru înscrieri.

SĂPTĂMÂNAL DE INFORMAŢII ŞI ADVERTORIAL Echipa redacţională: Cornel Poenar, Mihai Stan, Mihaela Poenar,
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37a, Judeţul Hunedoara - ro Cornelia Holinschi, Ioan Vlad, Alexandra Tarod - reporter junior
Tel. 0354 102 250 • Fax/e-mail: 0354 780 256 Tehnoredactare: Codruţa Goţa
Issn 1842 - 9955
accentmediahd@yahoo.com www.accentmedia.ro ForTes ForTuna aDJuvaT!