Sunteți pe pagina 1din 16

PAg. 3 AdministrAŢie PAg. 4 fAPt divers PAg.

2 sociAl
Din luna iulie se instituie Polisportivul Avram Iancu Cincizeci de medici şi asis-
parcarea cu plată în spaţiul a fost nevoit să renunţe la tenţi medicali de la Spitalul
amenajat din Piaţa Unirii, provocarea pe care şi-a Militar din Timişoara au
lângă Primăria Deva. propus-o în luna iunie acordat consultaţii gratuite
Măsura va descongestiona şi nu va mai înota pe sătenilor din Sălaşu de Sus,
locurile ocupate, cu zilele, fluviul Mississippi. într-o acţiune de voluntariat
în parcarea menţionată. dedicată Centenarului.

Fondat de Cornel POENAR

Jumătate de veac a slujit Elis Ursu, coregraf al


Centrului Cultural „Drăgan Muntean”, pentru
a promova valorile românești, autentice, cu
precădere cele specifice județului./p16

Anul Xiii • nr. 570 • Apare 29 iunie - 5 iulie 2018 • 16 pagini • 1 leu • www.accentmedia.ro

Brădeni pe GRATUIT LA
GEOAGIU-BĂI !
Acoperişul Balcanilor

Completează talonul din


pagina 12 şi câştigă
o invitaţie gratuită
la Complexul Băile
Daco-Romane din Geoagiu Băi.

ZmeurA – o minune
incontestABilă A nAturii

/p.3

Ofertă unică!
Salvăm timp și bani! Anunţuri
Orice comandă la Tipografia
”Accent Media” aduce cele mai mari de mare
avantaje din publicitate:
• Un anunț gratuit, în mii de exemplare, şi mică
prin ediția tipărită a ziarului
”Accent Media”. publicitate
• Un anunț gratuit, vizualizat de zeci
de mii de persoane, în cotidianul în ziare
on-line ”Accent Media”.
Investești puțin, ești cunoscut locale Supranumită și ”fructul tinereții veșnice”,
în întreaga lume! şi centrale zmeura este, potrivit specialiștilor, o imensă
sursă de vitamine, minerale și antioxidanți.
Contact: e-mail: office@accentmedia.ro, Deva, 22 Decembrie, Cu un gust rafinat, dulce-acrișor și o aromă
telefon: 0722.402.044 sau la sediul din inconfundabilă, zmeura aduce multe
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, biroul 16.
37A • Tel. 0726 871 728 beneficii sănătății noastre, fiind un nesecat
www.accentmedia.ro www.accentmedia.ro izvor dătător de viață./pag.8
2 - ADMiniSTRAŢie 29 iunie - 5 iuLie 2018

Caravana medicilor militari


a ajuns în comuna Sălaşu de Sus
n Comuna a fost aleasă pentru că are 11 sate în componenţă.

Sălaşu de Sus – O acţiune


de voluntariat şi o mobilizare
cum rar se mai pot vedea a
avut loc în comuna Sălaşu de
Sus, la sfârşitul săptămânii
trecute, unde 50 de medici și
asistenți militari de la Spitalul
Clinic Militar de Urgență
„Dr.Victor Popescu” din Tim-
ișoara au fost prezenți în mij-
locul locuitorilor pentru a le
acorda consultaţii gratuite în
cadrul Caravanei medicale
”Uniţi Sub Tricolor prin Sănă-
tate”.
Echipa medicală a fost for-
mată din personal cu speciali-
tățile cardiologie, O.R.L.,
ortopedie-traumatologie, med-
icină dentară, pneumologie,
dermatovenerologie, medicină determinarea periferică a Ne aşteptăm la 500 de per-
de urgență, oftalmologie, gas- saturației de oxigen etc., in- soane care să vină să fie con-
troenterologie, chirurgie ge- clusiv consiliere medicală de sultate gratuit”, a declarat
nerală, medicină de familie, specialitate. iniţiatorul caravanei, medicul
farmacie, fiziokinetoterapie. „Am spus că trebuie să militar lt.col. Sorin Homeag.
Serviciile medicale gratu- facem ceva, ca români, în anul Prefectul județului Hune-
ite furnizate populației Țării Centenarului Marii Uniri. Dacă doara, Fabius Tiberiu Kiszely,
Hațegului au cuprins exam- tot lucrez la Spitalul Militar din însoțit de deputatul de Hune-
ene de ecografie cardiacă și Timişoara, am zis: „Ce-aş putea doara Sorin Marica și au-
abdominală, EKG, spirome- să fac pentru români, să dăm torități locale din comuna
trie, dermatoscopie pentru un sens mai puternic cuvântu- Sălașu de Sus au fost alături
afecțiuni tegumentare, evalu- lui „unire”? Am ales această de echipa caravanei med-
area acuității vizuale, doza- variantă, de a merge prin local- icale.
rea glicemiei, evaluare ităţile cu oameni mai necăjiţi, Acţiunea caravanei me-
kinetoterapeutică, precum și care nu au mai fost de mult la dicale a fost susţinută de
alte evaluări ale parametrilor medic. Am ales comuna Sălaşu Primăria Timişoara, care a
biologici, respectiv: tensiune de Sus pentru că are 11 sate în suportat costurile de trans- lui, Episcopia Ortodoxă doarei şi de Primăria co-
arterială, alură ventriculară, compunere şi un singur medic. port, de Mitropolia Banatu- Română a Devei și Hune- munei Sălașu de Sus.

Campania ,,Am 14 ani!” desfășurată în școlile din Deva, un succes


Deva - Peste 350 de elevi Copiii au fost interesați de informative pe subiectele
de la: Colegiul Național ,,De- subiectele campaniei și au abordate.
cebal”, Liceul de Arte ,,Sigis- adresat întrebări. Așa au La final, a reieșit faptul că
mund Toduța”, Colegiul aflat că până la vârsta de 14 un procent de 40% dintre
Național Sportiv ,,Cetate”, ani, sancțiunile se aplică elevii implicați în Campania
Colegiul Național Pedagogic părinților sau reprezentan- ,,Am 14 ani!” vor trebui să
,,Regina Maria” și Școala tului legal al minorului; după intre în posesia actului de
Gimnazială ,,Andrei Șaguna” ce împlinește 14 ani, minorul identitate în cel mult o lună
din Deva au fost informați răspunde legal, dar înainte de zile de acum înainte. Un
despre obligativitatea primei de aplicarea sancțiunii este număr semnificativ dintre
cărți de identitate și actele obligatoriu să fie expertizat copii aveau deja carte de
necesare pentru eliberarea din punct de vedere psiho- identitate, iar printre cei im-
acesteia, dar și despre logic pentru a vedea dacă are plicați în campanie există și
noutățile cu privire la discernământ; minorul (cu minori care își vor face doc-
răspunderea penală și con- vârsta între 14 ani -18 ani) umentul de identitate până
travențională ce revine per- sancționat contravențional, la sfârșitul acestui an.
soanei, odată cu împlinirea primește jumătate din mi- Campania a fost derulată
vârstei de 14 ani. nimul sau maximul amenzii din dorința de a veni în în-
Funcționarii publici de la prevăzute de lege și că dacă tâmpinarea tinerilor care îm-
cele două direcții aflate în este agresat fizic și ri- plinesc în curând vârsta de
subordinea Primăriei Mu- postează, sancțiunea care îi 14 ani, dar și a celor care au
nicipiului Deva s-au de- va fi aplicată este aceeași ca cartea de identitate dar nu
plasat la șase unități de și la cel care a provocat scan- cunosc suficient de bine
învățământ din oraș, unde dalul. drepturile și obligațiile care
au stat de vorbă cu elevii Organizatorii campaniei le revin ca urmare a obținerii
claselor a VII -a. au împărțit copiilor și pliante acesteia.
29 iUnie - 5 iULie 2018 ACTUALiTATe - 3

Parcarea publică din Brădeni pe Acoperişul


Balcanilor: „No, gata?
Piaţa Unirii va funcţiona No, hai!”
în regim cu plată şi
va fi monitorizată video
n Din luna iulie parcarea din Piaţa Unirii, de lângă Primăria Deva, va
fi cu plată.

U
n grup de brădeni steagul municipiului Brad
iubitori ai pentru a marca astfel Anul
muntelui, aceiași Centenarului Marii Uniri
care acum doi ani au 1918, dar şi Ziua Drapelului
urcat pe Mont Blanc, au Naţional.
pornit într-o cursă pentru Expediția montaniarzilor
a cuceri trei vârfuri din brădeni a avut drept slogan
Peninsula Balcanică. celebrul îndemn la luptă al
Brad – Brădenii nu se lui Avram Iancu “No gata? No
dezmint atunci când este hai!” acesta regăsindu-se pe
vorba să marcheze, prin acţi- steagurile arborate în mod
uni inedite, zilele importante simbolic pe cele trei vârfuri.
Deva – Municipalitatea din termenele prevăzute de lege, obține în baza documentelor din istoria poporului român. Primul vârf a fost Musala, la
Deva revine la o stare de nor- cei care doresc să parcheze de identitate și proprietate a Este şi cazul expediţiei care a capătul escaladei primarul
malitate în ceea ce priveşte acolo, vor fi nevoiți să plă- acestora. Parcarea publică avut loc săptămâna aceasta din Brad notând pe pagina sa
parcările publice amenajate tească”, a informat Primăria este destinată doar pentru în Peninsula Balcanică şi la de Facebook: „Astăzi, 22
pe banii contribuabililor şi Deva. mașinile fără remorcă, cu care au luat parte mai mulţi iunie, steagul României şi al
situate în zonele centrale ale Parcarea va avea sistem de masa maximă autorizată de locuitori ai municipiului Bradului a ajuns pe Vârful
oraşului. Este vorba de acele acces cu bariere și va fi în 2500 de kg. În incinta parcării Brad, alături de primarul lo- Musala. Sper, cu voia Bunului
parcări pentru care până regim de autotaxare. Stațio- se va circula cu viteza de max- calităţii Florin Cazacu. Dumnezeu, să ajungem în 24
acum nu se plătea nimic, narea sau parcarea autove- imum 10 km/oră, cu luminile În șapte zile, grupul și-a iunie şi pe Muntele Olimp, lă-
maşinile erau lăsate acolo cu hiculelor se va face doar pe de întâlnire aprinse și cu propus să atingă trei vârfuri cașul mitic al zeilor şi cel mai
orele, iar oamenii care aveau sectoarele semnalizate cu respectarea semnificației importante - Musala (2925 înalt vârf din Grecia, iar în 27
treabă la primărie sau în zona marcaje rutiere. indicatoarelor montate în in- m) cel mai înalt din Munții iunie pe Muntele Sfânt Athos,
central-administrativă a ora- Conducătorul auto va intra cintă. Balcani, vârful Mytikas pe Vârful Athon, la 2033 m.
şului trebuiau să-şi găsească în posesia unui tichet, eli- (2918 m) de pe Muntele Dorim astfel, în mod sim-
un loc de parcare te miri pe berat automat la intrarea în Sancţiuni Olimp, şi vârful Athon (2033 bolic, să marcăm Centenarul
unde. parcare. Taxarea se va face la m), de pe Muntele Athos. României și Ziua Drapelului
Constituie contravenții și se
Începând din luna iulie, automatul montat la ieșirea Pe cele trei vârfuri, bră- National!”. Un sincer bravo
sancționează cu amendă între
parcarea amenajată în Piaţa din Parcare, dotat cu cititor denii au arborat în mod sim- pentru această acţiune de un
100-500 de lei: ocuparea
Unirii, lângă primărie, în electronic de tichete, în func- bolic steagul României și impact aparte”.
locurilor de parcare destinate
spatele unui local cunoscut ție de durata de staționare a
persoanelor cu handicap a
din Deva, va fi cu plată. Chiar autovehiculului.
locurilor aflate în dreptul
dacă unii vor fi nemulţumiţi,
căilor de acces în Parcare,
măsura este benefică atât Tarifele pe ore unde se împiedică intrarea
pentru cetăţenii care caută,
În ceea ce privește tarifele mijloacelor de intervenție în
cu disperare, un loc de par-
de parcare, primele 15 cazul unor incendii, calamități
care pentru o oră, dar şi pen-
minute sunt gratuite. Apoi, sau urgențe; ocuparea spațiu-
tru administraţia locală,
primele două ore se vor taxa lui cu vehicule expuse pentru
deoarece parcarea în cauză
la 1 leu/oră. După cele două vânzare etc.
este situată pe un teren pen-
ore de staționare, tariful Sunt exceptate de la plată
tru care primăria plăteşte
scade la 0,5 lei/oră. Dacă motoretele, motocicletele, bi-
chirie câteva mii de euro pe
pierdeți tichetul de parcare, cicletele și autovehiculele anu-
an. Motiv pentru care aceşti
taxa suplimentară pentru mitor instituții publice sau
bani trebuie recuperaţi de la
eliberarea unui nou tichet persoane fizice precum: Sal-
cineva.
este de 25 de lei. vare, SMURD, Pompieri, Poliția
În cazul în care durata de Locală, Jandarmeria, MapN,
Acces prin sistem de parcare a mașinii depășește 5 Primăria Deva etc., atunci
bariere zile, tariful majorat este de 25 când este necesară parcarea în
„Dacă până acum nu s-a de lei pe zi. cazul situațiilor de urgență.
perceput nicio taxă, din luna Autovehiculele aparținând Regulamentul detaliat de
iulie 2018, după comunicarea persoanelor cu handicap sau organizare și funcționare a
și aducerea la cunoștință a căror deținător legal sunt parcării publice din Piața
publică a hotărârii de consiliu persoane cu handicap vor Unirii, nr. 8 din Deva va putea
local care aprobă modul de beneficia de un abonament fi consultat pe site-ul Primăriei
funcționare a Parcării, în de parcare gratuit care se Municipiului Deva.
4 - specIAl 29 IunIe - 5 IulIe 2018

Avram Iancu, nevoit să renunţe


la înotul pe fluviul Mississippi
n Aprobările necesare pentru a străbate traseul de peste 3.000 de kilometri au stat în calea polisportivului din Petroşani.

Petroşani - Recunoscut doar efortul, în sine, ci şi o în-


pentru performanţele sale în treagă pregătire din punct de
înotul extrem în ape de- vedere logistic. Foarte im-
schise, bibliotecarul român portante sunt aprobările pe
Avram Iancu este nevoit să care trebuie să le primesc
renunţe la proiectul prin pentru a putea înota într-un
care şi-a propus ca în luna fluviu atât de lung, care stră-
iunie să străbată fluviul Mis- bate întreg continentul
sissippi, de la formarea sa în american. Din păcate, nu am
Lacul Itasca, până în Golful reuşit să primesc toate
Mexic. aprobările necesare pentru
Polisportivul din oraşul acest demers, fapt pentru
Petroşani a anunţat recent că care proiectul e... cam tras pe
nu mai poate înota pe cursul linie moartă. Este foarte
fluviului Mississippi din târziu, suntem în perioada la
cauză că nu a reuşit să obţină care, anul trecut, începusem
toate aprobările necesare deja înotul pe Dunăre. Dacă
pentru un asemenea demers acolo mi-au trebuit trei luni,
complex, însă a dat asigurări pentru Mississippi ar fi
că nu a renunţat la proiect. nevoie de patru luni, ceea ce
Chiar în situaţia în care ne duce, mult prea mult, în
documentele necesare s-ar adâncimea anului. Ca o fiecientă apă unde voi putea
perfecta în scurt timp, Iancu glumă, ne prinde iarna până să înot. Poate chiar anul
a calculat că este foarte să ajungem în Golful Mexic”, acesta voi începe un alt
târziu să mai plece înot, a spus Avram Iancu. proiect”, a completat Iancu.
deoarece are nevoie de cel Foarte ambiţios din fire, Reamintim că în primă-
puţin patru luni pentru a fi- bibliotecarul din Petroşani a vara acestui an, românul
naliza parcursul pe fluviul ţinut să precizeze că nu ex- Avram Iancu a anunţat că in-
american şi, pe măsură ce ne clude alte proiecte pe care le- tenţionează să străbată înot
apropiem de perioada toam- ar putea duce la îndeplinire. cei 3.730 de kilometri ai flu-
nei, vremea i-ar putea pune „Ţin foarte mult la acest viului Mississippi. Petroşe-
probleme. proiect legat de fluviul Mis- neanul este cunoscut pentru
„Este un proiect extraor- sissippi şi există şanse ca el că a traversat înot Canalul
dinar de complex, mai com- să fie reluat în viitor. Pe de Mânecii, în august 2016, şi a
plex decât cel prin care am altă parte, voi continua cu parcurs, în acelaşi mod, cei
parcurs fluviul Dunărea. alte încercări pentru că, din 2.860 de kilometri ai fluviu- până la vărsarea în Marea
Acest proiect nu presupune fericire, pe Pământ este su- lui Dunărea, de la izvoarele din Munţii Pădurea Neagră, Neagră.

Medalie de aur pentru Muzeul Civilizaţiei


Dacice şi Romane Deva
Deva - Muzeul Civilizației voltare de materiale și tivă pentru Finanțarea În-
Dacice și Romane Deva, insti- tehnici pentru salvgardarea vățământului Superior, a
tuție aflată în subordinea patrimoniului cultural”, fiind Cercetării, Dezvoltării și In-
Consiliului Județean Hune- nominalizate următoarele ovării, fiind contractat de
doara, aduce la cunoștința persoane implicate în către Agenția Spațială
opiniei publice un nou eveni- proiect: Irina Fierăscu, Radu Română.
ment prin care sunt recunos- Claudiu Fierăscu (Institutul Denumirea proiectului
cute valoarea activităților și Național de Cercetare - Dez- este următoarea: „Proiect
a proiectelor în care este an- voltare pentru Chimie și complex multidisciplinar
grenat. Petrochimie București), pentru monitorizarea, con-
Astfel, în perioada 13-15 Ioana Popițiu, Liliana Țolaș servarea, protecția și pro-
iunie 2018, MCDR alături de (Muzeul Civilizației Dacice și movarea patrimoniului
celelalte instituții partenere Romane Deva), Gabriel Rus- cultural românesc” (RO-
în cadrul Proiectului Com- toiu, Constantin Ioan Inel CHER), iar partenerii sunt
plex (RO-CHER) contractat (Muzeul Național al Unirii Institutul Național de Cerc-
de către Agenția Spațială Alba Iulia) și Alina Orțan etare - Dezvoltare pentru
Română, a participat la cea (Universitatea de Științe Chimie și Petrochimie Bu-
de-a III-a ediție a Salonul In- Agronomice și Medicină Vet- curești, Universitatea de Ști-
ternațional de Invenții și Ino- erinară București), instituția ințe Agronomice și Medicină
vații „Traian Vuia”, unde a din Timișoara, fiind organi- au fost acordate Proiectului menționată pe diplomă fiind Veterinară București, Muzeul
obținut Medalia de aur a Sa- zat de către Societatea In- component nr. 2 din cadrul INCDCP-ICECHIM. Național al Unirii Alba Iulia,
lonului. Evenimentul s-a des- ventatorilor din Banat. RO-CHER, „Nanotehnologia – Proiectul este susținut fi- alături de Muzeul Civilizației
fășurat la Casa Tineretului Diploma și medalia de aur abordare inovativă cu dez- nanciar de Unitatea Execu- Dacice și Romane Deva.
29 IUNIE - 5 IUlIE 2018 OPINII - 5

„Hunedoara puternică” -
un proiect PSD eşuat!
Strategie bazată pe tentativele de demisie (eșu-
coduri de urgenţă... ate) ale lui Vasilescu, An-
În urmă cu doi ani, dronache și Bobora. Comele
locuitorii județului Hune- de comunicare au pus admi-
doara au îndrăznit să nistrația PSD în situații
schimbe ceva. Roșul a luat jenante de nenumărate ori, iar
locul albastrului, galbenului și proiectele pe fonduri neram-
portocaliului. Administrația bursabile sunt doar povești
județeană PNL distrusă de pentru presă. Valea Jiului face
numeroase probleme, a fost parte din alt județ, iar extre-
înlocuită în totalitate cu mitățile acestuia au fost de-
„echipa puternică” a PSD. mult uitate de către psd-iști.
Acest lucru a avut la bază „Strategia” „echipei puter-
speranța că programul din nice” pare bazată pe coduri de
campania electorală va fi re- urgență și avertismente gen
spectat, iar la conducere vor bucătăria Sanatoriului Geoa-
veni oameni serioși care vor giu, reparații de tronson de
face „Hunedoara puternică”! drum, premii pentru veterani
Din păcate, în doi ani a fost și câțiva stropi de turism.
de notat înlocuirea PNL-iștilor
în consiliile de administrație și Scoaterea judeţului din
în alte funcții importante cu sărăcie... vorbe în vânt !
PSD-iști, aplicarea de corecții Prima direcție dintre cele
financiare de zeci de milioane cinci ale proiectului PSD
de lei pentru proiectele ratate, „Hunedoara puternică” pro-
criza Spitalului Județean, criza mitea „scoaterea județului din cablu în toate localitățile promisiuni? La cum adminis- stâlpi la Târnăvița, Feregi,
ADI Deșeuri, criza Parcului In- sărăcie prin dezvoltarea infra- județului; asfaltarea și reabil- trați județul, mai e nevoie de Bulzești, După Piatră și Balșa!
dustrial Călan, criza Parcului structurii, extinderea și mo- itarea tuturor drumurilor încă 20 de mandate! Pe bune? Acum înțeleg de ce
Industrial Hunedoara, scan- dernizarea tuturor rețelelor județene, orășenești și comu- P.S. Bobora și Nistor bagă Bobora își dă demisia lunar!
dalul drumului Sarmizege- de apă, canalizare și electrici- nale”!Pardon? Adică mai aveți televiziune prin cablu! Abia
tusa, demisia lui Nistor, tate, internet, televiziune prin doi ani să faceți toate aceste aștept să îi văd “atârnând “pe Cristian Gros

PSD se prăbuşeşte în sondaje!


Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru tor nu a făcut nici o decla- judeţeana au scăzut drastic
Consiliul Judeţean, dumneavoastră cu cine aţi vota? raţie în acest sens şi nu cre- scorul PSD, iar înfiinţarea
dem că pentru el există Pro Romania cu Victor Ponta
vreun dubiu în ceea ce în frunte scoate din visteria
priveşte veridicitatea acestui social-democraţilor mai bine
sondaj. Institutul de cerc- de 5%.
etare Avangarde este unul Previziunea că PSD va
preferat de PSD iar rezul- pierde în 2020 judeţul Hune-
tatul anunţat de către doara începe să devină certi-
partenerii de coaliţie ALDE tudine iar când aceste
este îngrijorător pentru semnale vin chiar din interi-
pesedişti . orul coaliţiei rămâne doar
La întrebarea: "Dacă du- întrebarea dacă diferenţele
minica viitoare ar avea loc nu sunt cu mult mai mari în
alegeri pentru Consiliul realitate decât cele din son-
Judeţean, dumneavoastră cu daj.
cine aţi vota?" rezultatul este Situaţia nou conturată în
elocvent: PNL 36%. PSD spectrul politic dă fiori PSD-

S
ondajul Avangarde rioada 5 - 17 mai 2018 pe un Colegii de coalitie ai PSD 28% ALDE 14%. RO100 7%. ului pe de o parte, iar pe de
prezentat de Mircea eşantion de 978 de per- au lansat aceste rezultate pe USR 6% iar PRO ROMÂNIA altă parte… asistăm la dic-
Ioan Moloţ zguduie soane, scoate la iveală o piaţă fără a ţine seama de 6%. În termeni politici rezul- tonul… “pleacă ai noştrii, vin
PSD-ul. PNL - 33%.PSD mare tragedie care se con- "deranjul" pe care l-ar putea tatul pare să fie cel corect, ai noştrii, noi rămânem….
28%. ALDE 11%. turează în PSD – prăbuşirea crea la nivel judeţean. problemele de la guvernare, toţi ca proştii”.
Un sondaj realizat în pe- partidului în sondaje! Preşedintele Laurenţiu Nis- parlament şi administraţia Cristian Gros
6 - SPORT 29 iunie - 5 iulie 2018

Gimnastică: România are o gimnastă ATLETISM: Medalie


de bronz pentru

calificată la JO pentru Tineret devenca Denisa


Bota la Istanbul

Î
ntrecerile de calificare Gabriel Burtănete totalizând Recent pe Stadionul
pentru Jocurile la finalul celor 6 execuții Ataturk din Istambul s-au
Olimpice ale Tineretu- 72.131 puncte și s-a clasat pe desfășurat întrecerile celei
lui programate dă se des- locul 19. Răzvan Marc a termi- de-a 48-a ediții a Campi-
fășoare în perioada 6 – 18 nat concursul de calificare pe onatelor Balcanice de
octombrie 2018 la Buenos locul 31 cu 71.631 puncte. atletism rezervate junior-
Aires, au adus României o Alături de sportivi, au fost la ilor 1 (sub 20de ani), com-
confirmare a faptului că Baku antrenorii Nicolae petiție la care data inițială a
vom avea acolo o Forminte și Adela Popa la fete întrecerilor a fost de-
reprezentantă din actualul și Augustin Pop și Cornel Bur- vansată cu două zile.
lot cantonat la Deva. Echipa României a partici-
duhosu la băieții, dar și arbitrii
Concursul de calificare s-a pat cu 44 de atleți, dintre
Angela Cacoveanu (feminin) și
desfășurat la Baku (Ajerbad- care 24 la masculin și 20 la
Eugen Cățean (mascuin), șeful
jan) iar miza competiției a fost feminin. Printre aceștia,
delegației române fiind
aceea ca gimnaștii participanți Marina Baboi (100 m,
Mircea Apolzan.
să ocupe un loc între primii 17 4x100 m), multiplă cam-
Din punct de vedere al pal-
sportivi, în clasamentul la in- pioană națională, cea care
maresului, gimnastica artis-
dividual compus. Cum spu- la Internaționalele Româ-
tică românească a obținut
neam gimnastica artistică niei din acest an a reușit
cele mai bune rezultate la
feminină românească s-a cali- recordurile personale atât
Jocurile Olimpice ale Tinere-
ficat pentru a treia oară, la la 100 m,și la 200 m, ca și
tului chiar la ediția inaugu-
Jocurile Olimpice ale Tinere- Georgiana Aniței (triplu-
patru aparate 48.632 puncte și terminat concursul pe locul 18 rală, în 2010, la Singapore,
tului, având în concursul de la salt), titlul mondial la cadeți
s-a clasat pe poziția a zecea, cu 47.398 puncte, ambele gim- prin performanțele lui Andrei
Baku două gimnaste partici- dar și Denisa Bota(CNS
aducând astfel calificarea naste fiind componente ale lo- Muntean (aur la inele și argint
pante și unde s-a aplicat re- Cetate Deva) în proba de
olimpică la tineret pentru gim- tului național de la Deva. la paralele) și Dianei Bulimar
gula cu doar o reprezentantă 5000 m.
nastica artistică feminină din În competiția masculină, (argint la sol), și aceasta fiind
din fiecare țară, calificată. Tânăra atletă din Deva ,
România. Cealaltă reprezen- România a ratat calificarea componentă a lotului național
Tânăra Ana Maria Puiu a pregătită de prof. Cornelia
tantă a României, Iulia Berar, a pentru doar un singur loc, de la Deva.
totalizat, după evoluțiile la cele Juratoni a reușit o perfor-
manță excelentă cucerind o
GIMNASTICĂ: Noua generație a clubului Cetate confirmă medalie de bronz în finala
acestei probe, clasându-se

C
ea de a patra ediție a mată și ea la clubul devean s- după sportivele din Grecia
Cupei Petrom la gim- a impus la individual compus și Turcia.
nastică artistică a re- categoria 11 ani, cu un total Acest rezultat o poate
unit, în sala de la Izvorani, de 52,583 puncte,situându-se califica pe Denisa Bota
toate sportivele care sunt pe locul I înaintea lui Roberta pentru campionatele Eu-
pregătite în cadrul proiec- Radu de la Dinamo București ropene de atletism la ju-
tului național ,,Țară, țară (dar aflată în pregătire la niori sub 20 de ani,
vrem campioane!”, Deva, în cadrul Centrului competiție care este pro-
un proiect inițiat de Național de Pregătire Olim- gramată la începutul lunii
antrenorii emeriți Mariana pică). Pe locul al treilea s-a iulie la Gyor, în Ungaria și la
și Octavian Bellu, susținut care o altă atletă din Deva,
situat o altă gimnastă de la
financiar de către OMV Giorgiana Timu a obținut
Petrom și care, iată are CNS Cetate Deva, Ioana Dan-
ciu, cu un total de 51,833 baremul de calificare.
primele rezultate.
Sub privirile exigente ale puncte iar Adina Crișan pe
emeriților Mariana Bitang și locul VII, Andreea Nechita JUDO: Sportivii
Octavian Bellu, dar și a altor locul X, Bianca Câmpean locul
XIII, Denisa Mândruț, Timeea
de la CNS
personalități din lumea gim-
nasticii românești( Sandra Krizbai și Fernanda Andrei Cetate Deva
Izbașa, Monica Roșu, Andrea aflandu-se și ele în clasamen-
tul primelor douăzeci de gim-
medaliați la
Răducan-președintele în exer-
cițiu al FR Gimnastică sau naste la această categorie. Campionatul
Anca Grigoraș-arbitru inter- În finalele pe aparate Mânecă-Voinea legitimată la
CS Farul Constanța, fiica fos-
nastele din Centrul Național
de Pregătire Olimpică al ju-
național U 13
național) gimnastele prezente Amalia Ghigoarță a fost cea
mai aplaudată pentru faptul tei gimnaste Camelia Voinea. nioarelor de la Deva. Circa 400 de sportivi au
la concursul de la Izvorani și- Tânăra gimnastă dovedește Rezultatele sunt pe măsura fost prezenți recent la finala
au prezentat acumulările din că a câștigat două medalii de
aur la bârnă(cu cea mai mare reale calităţi de viitoare mare eforturilor pe care le-au făcut pe țară a Campionatului
anii de pregătire și au fost no- campioană. în acest an de pregătire gim- Național pentru sportivi
notă din concurs- 13.900) și
tate de brigăzile de arbitre, Ea a fost urmată în clasa- nastele care sunt antrenate la sub 13 ani(U 13), com-
sol (13.700), o medalie de
pentru execuțiile din pro- ment de Ana Maria Bărbosu Deva de colectivul alcătuit din petiție desfășurată la Satu
argint la paralele (12,983 ) iar
gram. (care se pregăteşte centralizat Gina Gogean- Groza, Raluca Mare, cu concursul au-
Ioana Danciu s-a clasat pe
Erica Gogoașe, legitimată la Deva), iar Iulia Trestianu Bugner, Mădălina Susan, Lu- torităților locale și a fede-
locul III la paralele și la bârnă.
la CNS Cetate Deva, a câștigat (locul V), Abigail Condrei (VI), cian Sandu, Sorin Tolteanu și rației de specialitate. La
Remarcăm faptul că în toate
concursul de la individual Monica Ilie (VIII), Ana Olivian Guga și unde au ediția din acest an, printre
finalele pe aparate s-au califi-
compus categoria 10 ani, cu Turcu(X), Bianca Nicoleta Pit condiții de antrenament din- sportivii participanți s-au
cat câte trei gimnaste de la
un total de 51,198 puncte iar (11) s-au aflat în clasamentul tre cele mai bune, asigurate aflat și reprezentanți ai
CNS Cetate Deva. Roberta
în finalele pe aparate și-a tre- primelor 15 gimnaste la de conducerea CNS Cetate CNS Cetate Deva, tineri care
Radu s-a situat pe locul II la
cut în palmares o medalie de sol și pe locul III la sărituri. această categorie. Ana Maria Deva. se întorc acasă cu două
aur câștigată la sol cu 13.700 Concursul categoriei 12 Bărbosu a câștigat patru Vom reveni cu alte amă- medalii cucerite, de această
puncte și o medalie de bronz ani, atât la individual compus medalii de bronz în finalele pe nunte de la concursul junioa- dată de fetele de la secția de
la sărituri. cât și la finalele pe aparate a aparate, finale în care s-au relor, în numerele noastre judo a clubului devean.
Amalia Ghigoarță, legiti- fost câștigat de Sabrina regăsit pe diferite poziții gim- viitoare!
29 IUnIE - 5 IULIE 2018 SPORT - 7

LUPTE LIBERE ATLETISM:


Georgiana
antrenorului) s-a clasat pe
locul III și a cucerit, meritat, o Timu va fi
medalie de bronz la categoria
44kg- feminin. prezentă
Din cadrul aceleiași grupe
pregătite de prof. Suraj Mora- la europenele
van, Andrei Cojocaru s-a clasat
pe locul V la categoria 47 kg de cadeți
ca și colegul său Laurențiu Lo- Federația Română de
gojan la categoria 42 kg, Ari- Atletism a trimis în terito-
ana Indrieș loc V la categoria riu convocatorul pentru
52 kg feminin, George Draia participarea sportivilor la
locul VII la categoria 35 kg , Ed- ediția din acest an a campi-
uard Draia loc VII la categoria onatelor Europene pentru
42 kg, Robert Panta loc nouă cadeți, competiție progra-
la categoria 32 kg, la fel ca și mată să se desfăşoare în
Cristi Bezercu la categoria 29 perioada 4 – 8 iulie la Gyor,
kg. Din grupa antrenată de Ungaria.
Gheorghe Văcărașu, evoluții Delegația țării noastre
bune au avut Raluca Covaciu are în componență 16
ocupanta locului V la categoria sportivi și 11 oficiali și va
27 kg, Bianca Obreja locul VII pleca din București cu au-
la categoria 32kg iar din grupa tocarul pe data de 2 iulie.
antrenată de Ioan Ailincăi , Menționăm că din dele-
Mario Iana a ocupat locul IV la gație face parte și sportiva

S
categoria 23kg iar Andrei Giorgiana Timu, legitimată
ala Sporturilor din Cetate Deva care au înre- telor naționale. Marius Scor-
Manea locul VII la categoria 27 la CNS Cetate Deva, convo-
Pitești a gazduit în- gistrat rezultate bune, iar nea a cucerit medalia de
trecerile Campionatu- în palmaresul clubului kg. De remarcat că unii dintre cată pentru participarea în
argint după ce s-a clasat pe
lui Național de lupte libere devean sunt de acum trei acesti sportivi sunt la prima lor proba de triplusalt.
locul secund în finala cate-
pentru copii 9-10 ani la medalii . participare într-un concurs Eleva profesorului Ni-
goriei 42 kg, iar Bogdan
care au participat peste Elevii pregătiți și antrenați final de campionat național, iar colae Alexe a avut rezul-
Buțurcă a cucerit o medalie
350 de sportivi reprezen- de prof. Suraj Moravan, au fost emoțiile și-au spus cuvântul. tate bune în acest debut de
de bronz, el clasându-se pe
tând 40 de cluburi şi cei mai titrați sportivi deoa- Există speranța că în viitor sezon și are potențial pen-
locul al treilea la categoria 47
asociații sportive din țară. rece au urcat de trei ori pe mulți dintre acești luptători se tru calificarea în finala
kg.
Printre cei prezenți au fost podiumul de premiere la vor număra printre cei mai competiției de la Gyor. Să îi
Tânăra sportivă Sorana-
și reprezentanții CNS această ediție a Campiona- buni din țară. urăm succes!
Cristiana Moravan (chiar fiica

CONVOCATOR de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGA, în termen de cel mult 15


zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, cu con-
Administratorul unic al CHIMICA S.A, având sediul în Orăştie str. Codrului ditia ca fiecare punct sa fie însotit de o justificare sau de un proiect de ho-
nr. 24, jud. Hunedoara, CUI RO 2148292, nr. de ordine în Registrul Comerţului tarare propus spre adoptare de AGA.
J20/134/1991, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, De asemenea, acţionarii au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre
convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data de pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a
26.07.2018 ora 11:00, în Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 83, jud. Cluj, convocare Adunărilor Generale, înăuntrul aceluiaşi termen de 15 zile de la publicare
adresată acţionarilor înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de 11.07.2018, în Monitorul Oficial a convocatorului.
considerată ca dată de referinţă. Acţionarii înregistraţi la data de referinţă îşi pot exercita dreptul de vot
În cazul în care la data menţionată nu se întruneşte cvorumul de prezenţă direct, pe baza Buletinului sau a Cărţii de Identitate sau prin reprezentant
legal şi statutar, se convoacă şi se fixează, în temeiul art. 118 din Legea nr. cu procură specială / împuternicire.
31/1990, republicată, cea de-a doua Adunare Generală, pentru data de Procurile speciale / împuternicirile pentru reprezentare în cadrul
27.07.2018, la aceeaşi oră, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi. Adunării Generale a Acţionarilor, vor fi depuse/transmise la sediul Societatii
in original cel tarziu pana la data de 24.07.2018 (data numărului de regis-
Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor este ur- tratură în cazul documentelor depuse, respectiv data poştei de plecare în
mătoarea: cazul documentelor expediate), ora 11:00, în plic închis, cu menţiunea scrisă
1. Aprobarea transmiterii cu titlul gratuit, ca măsură de motivare și în clar şi cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA
performare, de a atrage un interes direct față de Societate prin dobândirea A ACTIONARILOR” din 26.07.2018 / 27.07.2018”. Procurile se întocmesc în
calității de acționar, a acțiunilor răscumpărate de societate de la diferiți trei exemplare, dintre care unul va fi trimis Societăţii până la data şi ora
acționari, fie care s-au retras din societate ca urmare a efectelor Legii nr. menţionată, unul va rămâne reprezentantului pentru a putea dovedi calitatea
151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranza- de reprezentant la cererea secretariatului adunării, iar un exemplar va
cționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, fie care rămâne acţionarului.
au depus cereri de înstrăinare urmând procedura prevăzută în Actul consti- Procurile /împuternicirile în original depuse sau expediate după data de
tutiv al Societății, către conducerea executivă și sau alte persoane cu statut 24.07.2018, ora 11:00, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvoru-
de angajat al societății, astfel: totalitatea acțiunilor proprii deținute de soci- mului de prezenţă şi vot şi la numărarea voturilor în Adunarea Generală a
etate la data adoptării hotărârii AGA; modul de repartizare efectiv va fi adop- Acţionarilor.
tat prin decizie de către Administratorul unic. Numai persoanele care sunt înregistrate ca acţionari la data de referinţă
2. Mandatarea domnului Alexandru Fărcaș pentru semnarea tuturor și au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul Adunării Generale a Acţiona-
oricăror acte și pentru îndeplinirea tuturor și oricăror demersuri necesare, rilor din data de 26.07.2018/27.07.2018, personal sau prin reprezentant.
în vederea realizării transmiterii acțiunilor în conformitate cu punctul ante- Documentele şi materialele informative referitoare la subiectele aflate pe
rior. ordinea de zi, se vor afla la dispoziţia acţionarilor cu cel puţin 5 zile înainte
3. Mandatarea reprezentantului permanent al Administratorului unic de Adunare şi se pot obţine de la sediul social al Societăţii.
pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor necesare în vederea înregistrării Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Societăţii sau la telefon
şi publicării hotărârilor AGA și pentru ducerea ei la îndeplinire. 0254-241.250, de Luni până Vineri între orele 09:00-15:00.
Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau împreună, cel puţin ADMINISTRATOR UNIC
5% din capitalul social al societatii, înregistraţi la data de referinţă, au dreptul
8 - SĂnĂTATe 29 iunie - 5 iuLie 2018

Zmeura – o minune
incontestabilă a naturii

n Supranumită și ”fructul tinereții veșnice”, zmeura este, potrivit specialiștilor, o imensă sursă de vitamine, minerale și
antioxidanți. Cu un gust rafinat, dulce-acrișor și o aromă inconfundabilă, zmeura aduce multe beneficii sănătății noastre,
fiind un nesecat izvor dătător de viață.

Calități terapeutice se spală sub jet de apă, apoi se smălţuit, cu volum dublu faţă alte 75 g fructe întregi, se
mixează timp de 30-40 de se- de cantitatea de sirop. Se Ceaiul de zmeură fierbe uşor şi se strecoară. În
Pentru prevenirea sau cunde. Pasta obținută se stre- amestecă până la dizolvarea sucul rezultat se adaugă trep-
combaterea unor afecțiuni, se Are o aromă și un gust
coară printr-o sită fină sau totală a zahărului, se fierbe la aparte, fiind un remediu tat 20 g griş şi 15 g zahăr, con-
folosesc atât fructele, cât și tifon, sucul obținut fiind con- foc mic timp de 30 de minute tinuând fierberea încă 4
frunzele, mugurii sau mlădi- străvechi. Spre toamnă, se
sumat imediat. Un astfel de şi se amestecă continuu, până culeg vârfurile tufelor care minute. Se amestecă spuma
țele tinere ale tufelor de suc diminuează reacțiile aler- încă 5 minute la rece şi se
dispare spuma. trebuie să aibă fructe și câteva
zmeur. gice, dar ajută și în lupta cu adaugă sucul extras din
Siropul fierbinte se toarnă frunzulițe. Din ele se fac
îmbătrânirea prematură. O în sticle sterilizate, bine încăl- buchețele mici, care se pun la primul lot de fructe.
Fructele proaspete cantitate de 150-200 grame zite și etanșeizate. Sticlele se uscat în locuri foarte bine
Se consumă ca desert, de suc este suficientă pentru acoperă cu pături până a doua aerisite. După uscare, acestea Oțetul aromat de
având efect revigorant și ră- a o zi. zi şi se păstrează la loc ră- se mărunțesc și se folosesc zmeură
coritor. În cazul unor afecți- coros. pentru obținerea ceaiului cu Se prepară din 1,5 kg.
uni, se vor consuma câte Siropul de zmeură proprietăți vindecătoare. fructe zdrobite și un litru de
200-300 g boabe de zmeură, Are un efect deosebit în Lichiorul de zmeură Pentru prepararea ceaiului,
înainte de fiecare masă, pe oțet alb, care se lasă la ma-
tratamentul bolilor cardiace (zmeurata) se folosesc 1-2 lingurițe de cerat timp de 10 zile. Se stre-
stomacul gol, timp de 12 zile. cu dureri, tulburări de tranzit, plantă mărunțită, care se fierb
După ce s-a consumat această Se obține dintr-un kilo- coară și se toarnă în sticle
afecțiuni oculare, astenie și 1-2 minute la foc mic, într-o bine închise.
cantitate de fructe, nu se gram de fructe proaspete care cană de apă clocotită. Se lasă
boli de piele. Se poate prepara
mănâncă nimic timp de patru se amestecă bine cu 500 g de apoi la infuzat 15 minute. Se
ore, întrucât fructele au efect dintr-un kilogram de fructe zahăr, se toarnă într-un vas de Frunzele proaspete
bine spălate, care se zdrobesc pot consuma 2-4 căni pe zi,
de încetinire a proceselor di- sticlă și se ține timp de 5-6 zile fiind foarte util în stările de sau uscate
gestive și de reducere a cu o lingură de lemn. Borcanul la soare, pentru macerare, agi-
se leagă la gură cu un tifon şi greață, reduce durerile. Ajută la prepararea unor
foamei. tându-se zilnic. Se toarnă într- ceaiuri cu un gust plăcut și
Fie că se consumă în stare se ţine 2-3 zile, timp în care o damigeană cu 500 g zahăr,
proaspătă, sub formă de sirop fructele se amestecă zilnic, unde se ţine la macerat 5-6
Spuma de zmeură acrișor, având proprietăți cal-
pentru a nu prinde mucegai. cu griş mante și emoliente.
sau suc, zmeura este un zile la soare, cu agitare zilnică.
remediu excepțional în bolile Sucul lăsat în borcan se trece Pentru uz extern, se folo-
După acest interval, se adaugă Are efecte benefice în gas-
tubului digestiv (diaree re- printr-un tifon dublu sau un litru alcool, se închide er- seşte sub formă de gargară, ca
trite hiperacide, ulcere, dis-
belă, arsuri gastrice, ulcere triplu, udat în prealabil cu metic şi se lasă la macerat infuzie concentrată, sau de-
pepsii de putrefacţie, hepatită,
gastro-duodenale, pancreas), apă, apoi se stoarce. Se lasă încă 2-3 săptămâni, la loc ră- rectocolită hemoragică, insu- coct contra afecţiunilor farin-
afecțiunile pulmonare (tuse, acoperit 24 de ore pentru a se coros. Lichiorul se strecoară ficienţă cardiacă, hipertensi- giene, stomatite, laringite,
bronşită, sensibilitate la limpezi, după care, se trece în prin tifon dublu, iar la această une, ateroscleroză, afecţiuni faringite, inflamaţii ale gâtu-
răceală, răguşeală și gripă). alt vas. La fiecare litru de suc cantitate se adaugă 100 ml de renale şi diferite boli in- lui, tuse, răceli şi nevralgii
se adaugă câte 1,25 kg zahăr rom, după care se toarnă în fecţioase. dentare.
Sucul de zmeură şi zeama unei lămâi pentru sticle, care se închid ermetic. Se prepară din 75 g fructe,
Pentru obținerea lui, conservare şi păstrarea cu- Se păstrează în loc aerisit și din care se stoarce sucul; www.ziarullumina.ro
fructele proaspete de zmeură lorii. Totul se trece într-un vas răcoros. pulpa stoarsă se amestecă cu www.formula-as.ro
29 iunie - 5 iulie 2018 ReliGie - 9

Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel


n Sunt prăznuiți în aceeași zi, pe 29 iunie, după o perioadă de post, care variază ca durată în funcție de data Sfintelor
Paști. Sfinții Apostoli Petru și Pavel s-au săvârșit la Roma, din porunca împăratului Nero, Petru fiind răstignit cu capul în
jos, iar lui Pavel tăindu-i-se capul. Cei doi mari corifei ai Apostolilor și-au închinat întreaga viață propovăduirii Evanghe-
liei lui Hristos.
Moaștele Sfinților dragostea lui către Mântuitor.
După Înălțarea la cer a Dom-
Apostoli Petru și Pavel nului și după pogorârea Duhu-
Potrivit Sinaxarului, tot pe lui Sfânt, Sfântul Petru nu a
29 iunie, Moaștele Sfinților precupețit nicio osteneală
Apostoli Petru și Pavel au fost pentru împlinirea poruncii
mutate împreună în locul Mântuitorului, de a vesti ade-
numit "ad catacumbas", de pe vărul mântuirii.
Via Appia din Roma în anul Sfântul Petru a murit răstig-
258. Sfinții Apostoli Petru și nit pe cruce, cu capul în jos, în
Pavel sunt autori de epistole anul 67, pe 29 iunie, la Roma.
incluse de Biserica între tex-
tele canonice ale Noului Testa- Sfântul Apostol Pavel
ment (Pavel – 14; Petru – 2). S-a născut într-o familie de
evrei, provenind din Tarsul
Sfântul Apostol Petru Ciliciei. Înainte de a trece la
S-a născut în Betsaida credință, el se numea Saul,
Galileei și era frate cu Sfântul prigonind cumplit pe cei ce
Apostol Andrei, „Cel întâi mărturiseau credința în Hris-
chemat” la slujirea credinței. tos și propovăduiau Învierea
Numele său iudeu era Simon, Lui. Dar, pe când călătorea
însă Mântuitorul îl va numi spre cetatea Damascului spre
Chifa (piatră). După ce a pes- a prinde creștinii de acolo, Saul
cuit pe lacul Ghenizaret, de- a văzut pe Domnul Hristos,
cide să-l urmeze pe Iisus, care i s-a arătat într-o lumină
devenind astfel ”pescar de oa- orbitoare și îl mustra: "Saule, ”La mulți ani”
meni”, renunțând la toate Saule de ce mă prigonești?”.
bunurile materiale. Cu toată Din acel moment hotărăște să tuturor celor care
dragostea pentru Iisus Hristos, se convertească și primește poartă numele de
Petru nu și-a putut învinge botezul de la Anania, episcopul Petru și Pavel !
slăbiciunea, lepădându-se de Damascului. Sub noul nume de
trei ori de Domnul sau, tocmai Pavel, el devine unul din cei
când Acesta era batjocorit și mai mari Apostoli ai lui Hris- fost decapitat în anul 67. crezând că dacă se respectă mănoase.
purtat de la Ana la Caiafa. Dar, tos. A dus vestea cea bună a această datină, sunt ocrotite • Tot acum, pentru sporul
cu multe lacrimi și zbucium, și- Evangheliei Domnului printre Tradiții și obiceiuri ogoarele de căderea grindinei. casei şi pentru sănătate, se re-
a ispășit întreita lui lepădare popoarele păgâne, binevestind • Respectând tradiția, fe- spectă tradiţia Moşilor de Sân-
de Domnul. La cea de a treia în multe locuri din Răsărit, Cunoscută în popor și sub
numele de Sânpetru, sărbă- meile nu au voie să mănânce petru şi se sfinţesc la biserică
arătare a Domnului Înviat ajungând până la Roma. A mere până în ziua sărbătorii, pachete cu colaci, lumânări,
ucenicilor Săi, Petru redobân- scris 14 epistole care se găsesc toarea Sfinților Apostoli Petru
și Pavel marchează miezul pentru a nu-i supăra pe cei tre- mere dulci şi mere acrişoare;
dește vrednicia de Apostol, în Sfânta Scriptură. Din cuţi la viaţa veşnică din familia apoi, aceste ofrande se împart
mărturisind de trei ori porunca împăratului Nero, a verii și perioada secerișului,
fiind însoțită de o serie de obi- respectivă. După această zi, oamenilor săraci.
ceiuri, tradiții și superstiții. doar tinerele fete au voie să • Ca să scape de pistrui, oa-
• În tradiția populară există mănânce mere, femeile în menii pistruiați se spală pe
Troparul Sfinților Apostoli Petru şi Pavel credința potrivit căreia, în- vârstă având dezlegare la față, la miezul nopții, când
”Cei ce sunteți între apostoli mai întâi pe scaun șezători cepând cu această zi, cucul şi mere abia de Sfântul Ilie. cântă cocoșul.
și lumii învățători, Stăpânului tuturor rugați-vă, pace lumii privighetorile nu mai cântă. • Dacă tună şi fulgeră în
să dăruiască și sufletelor noastre mare milă”. • Până la Sânpetru, nu se ziua sărbătorii, se spune că nu- www.sfapostolipetrusipavel
scutură merii, oamenii cile şi alunele vor fi vier- www.crestinortodox.ro

Pensiunea POnOR ***


Vaţa de Jos, str. Câmpului nr. 29, jud. Hunedoara• Tel. 0757-102807

• Servicii de cazare (apartament) • SPA – saună, piscină, masaj •


Organizare evenimente într-un cadru deosebit • Restaurant –
mâncăruri tradiționale, meniuri speciale • Barbeque.
10 - tImp LIbEr 29 IUNIE - 5 IULIE 2018

TV - FILMUL SĂPTĂMÂNII ALTE RECOMANDĂRI: Minutul de umor


Vineri, 29 iunie • Întrebare
PRO CINEMA, ora 20,30, Sezon de vână- - Maestre, care-i secretul înțelepciunii?
toare - Să nu te contrazici cu proștii.
TVR 2, ora 21,10, Capcana din munți - Maestre, nu cred că acesta-i răspunsul!
- Ai dreptate !
Sâmbătă, 30 iunie
PRO CINEMA, ora 20,30, Blonda de la • Timp liber
Drept - Iubi, mergem la film weekend-ul acesta ?
PRO TV, ora 23,00, Avocatul - Nu pot ! Poate celălalt…
- Nu poate nici el, l-am întrebat !
Duminică, 1 iulie
• Două blonde:
ANTENA 1, ora 20,00, Vrei să te însori
- Soro, am văzut filmul Jurassic Park . Nu
cu mine
înțeleg de unde au avut dinozaurii ăia care au
TVR 2, ora 22,10, Cal
jucat in film !
-Eu cred că s-a filmat acum un milion de
Luni, 2 iulie ani, pe vremea lor !
PRO CINEMA, ora 20,30, Luptând cu
ANTENA 1 focul • Un telefon…
PRO TV, ora 21,30, Non-stop Chemați-l, vă rog, pe dl director Bulă la
Vineri, 29 iunie, ora 21,45
telefon!
Prințesa îndărătnică Marți, 3 iulie
TVR 2, ora 20,10, Să se facă dreptate
– E ocupat.
– Dar eu sunt soția lui!
Filmul spune povestea unei adolescente pe nume Mia PRO CINEMA, ora 22,30, Lista – Toate spun așa…
Thermopolis, care locuiește cu mama ei în San Francisco și
primește vestea că este o prințesă adevărată. Timidă și neîn- • Într-un parc
demânatică, ea are puțini prieteni. Atunci când Helen, bunica Miercuri, 4 iulie
TVR 2, ora 21,10, Omul cu masca de fier Un bărbat se așază pe o bancă. La un mo-
din partea tatălui vine în vizită din Genovia, un mic regat în
FILM CAFE, ora 22,00, În pat cu duș- ment dat, vine altul se așază pe aceeași bancă
Europa, Mia află că este moștenitoarea tronului. Mai mult
decât atât, bunica-i spune că dacă refuză tronul, Genovia va manul și se tot apropie de el. Primul se trage mai în-
rămâne fără conducător. Până la urmă, Helen o convinge pe colo, tot mai departe, dar degeaba. La un mo-
Mia să ia „lecţii de prinţesă” de la Regină, spunându-i că are ment dat, apare un polițist, iar bărbatu-i zice:
Joi, 5 iulie
timp să ia o decizie până la balul care sărbătoreşte Indepen- -Domnule, omul ăsta nu mă lasă în pace, se
PRO CINEMA, ora 20,30, Aurul negru
denţa Genoviei. Și astfel, lucrurile iau o întorsătură cu totul dă la mine!
TVR 2, ora 21,10, Lupta unei mame
deosebită. -Da’ tu ce cauți în părculețul nostru?!

BERBEC TAUR GEMENI RAC


Intenționați să faceți o in- La serviciu este mult de lucru și Manifestați prudență atunci Chiar dacă la locul de muncă
vestiție importantă pentru vi- vă străduiți să faceți față tuturor când cineva vă face o ofertă vor mai fi câteva situații ten-

H
itorul familiei voastre, dar provocărilor. Nu va fi ușor, mai care pare de nerefuzat. Bazați- sionate, din care veți ieși victori-
mare atenție la buget! La ser- ales că aveți mulți colegi plecați vă pe intuiție, pentru că pot oși, în dragoste situația rămâne
viciu, dacă nu vi se respectă în concediu. Feriți-vă, totuși, să apărea tot felul de lucruri as- neschimbată. Vă bucurați ală-
opiniile s-ar putea să reacțion- lăsați pe cineva să rezolve prob- cunse. Pentru cei singuri se turi de partener, de zile fru-

O ați, ceea ce nu este pe placul șe-


filor. Încercați să vă stăpâniți și
să acționați cu prudență.
lemele în locul vostru, pentru că
există riscul să pierdeți bani sau
încrederea în oameni.
anunță întâlniri sporadice, dar
și o posibilă relație pe termen
lung.
moase și vă faceți planuri pe
termen lung. Situația financiară
se îmbunătățește pe zi ce trece.

R LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

O
Sarcinile profesionale le veți Proiectele îndrăznețe la care Este posibil să renunțați la Mare atenție la buget, mai ales
duceți la bun sfârșit, mai ales lucrați vă vor aduce câștiguri unele călătorii scurte, întrucât la începutul intervalului, când
dacă stați departe de intrigile și nesperate. Dacă v-ați schimbat familia vă solicită sprijin. As- aveți mai multe cheltuieli. Dar
discuțiile care au loc la serviciu. locul de muncă, veți avea parte censiunea voastră profesion- afacerile merg bine, iar

S Stabiliți-vă prioritățile și nu
lăsați pe nimeni să vă distragă
atenția. Schimbările din ultima
de o nouă șansă, în care să
faceți ceea ce vă place mai
mult. În viața sentimentală
ală depinde de experiența pe
care o aveți. Ideea este că
puteți realiza multe, dacă ges-
proiectele în care sunteți impli-
cați vă vor aduce bani mai
mulți. În relația cu partenerul

C
vreme, chiar dacă v-au luat prin încercați să fiți alături de tionați corect relațiile cu supe- de cuplu, trebuie să puneți lu-
surprindere, erau necesare. partener. riorii. crurile la punct.

O SĂGETĂTOR
Vor apărea noi provocări în
plan profesional, pe parcursul
CAPRICORN
Câștigurile obținute din munca
voastră vă ajută să faceți sur-
VĂRSĂTOR
Aveți mari șanse să vă îm-
bunătățiți viața și să puneți și
PEŞTI
Încă de la începutul intervalu-
lui, relațiile parteneriale sunt

P intervalului. Este posibil ca


unele decizii luate de superiori
să nu mai poată fi schimbate,
iar acest lucru să vă afecteze
prize plăcute celor dragi. La ser-
viciu lucrați la un proiect
important și depuneți eforturi
ceva bani de-o parte, mai ales
că vă gândiți la o vacanță de
neuitat. Veți avea discuții
dinamice, aducătoare de
profit. Proiectele de grup ar
putea fi profitabile, dacă faceți
să-l finalizați înainte de termen. legate de munca voastră cu din ele o prioritate. Spre sfârși-
munca. Evitați să discutați cu Dacă unii colegi de serviciu nu șefii sau cu unele persoane di- tul intervalului obțineți infor-
cei din jur despre planurile sau vor o colaborare eficientă, încer- rect interesate de ceea ce rea- mații prețioase, care vă ajută
intențiile voastre de viitor. cați să nu depindeți de ei. lizați. în munca voastră.
29 iunie - 5 iulie 2018 OPinii - 11

Anormalul a devenit normal!


P
reşedintele PNL, Lu- dle ORBAN, duceți acest par- Opoziției care să adune toate tită de Dl ORBAN în fața
dovic Orban, a de- tid la un dezastru. În 4-5 rân- forţele de dreapta să poată camerelor de luat vederi
clarat, la Suceava, că duri exprimate sunt cinci face treaba. Altfel PNL se va spunea:
susţine protestele de minciuni grosolane. Nu ştiu prăbuși urât. ''Preşedintele Iohannis în-
stradă şi că a îndemnat cum poate să mai stea în totdeauna a fost alături de so-
membrii şi simpatizanţii fruntea partidului. Toată Politician în lume cietate (...) (minciună) O
partidului să participe la strategia gândită la moţiunea paralelă! manifestare este o formă de
acestea. de cenzură a fost haotică. exprimare a unui punct de
''Cu siguranţă. Am îndem- Cu minciuna, manipularea,
Atunci când nici cei care sem- vedere de către cetăţenii care
nat membrii de partid, sim- ura şi incitarea la loviri, vio-
nează pentru depunerea sunt lipsiţi de putere şi care
patizanţii PNL, să fie prezenţi lenţe în stradă nu se face aşa
moțiunii nu se prezintă la vot au ca formă de exprimare
la toate manifestaţiile publice politică. Eu cred că trăiţi într-
în acel partid este o mare această manifestare în spaţiul Trebuie modificate Codul
paşnice, civilizate, care se or- o lume paralelă (nu stat), o
problemă. Numai în 30 de public (dar autorizat). Mie mi
ganizează în susţinerea moţi- lume a groazei, nesimţirii, vi- penal şi cel de Procedură pe-
zile au plecat 5 (cinci) parla- se pare că este perfect demo-
unii de cenzură, care se olenţei. Pleacă Dle ORBAN! nală. Sunt foarte multe lucruri
mentari. Am văzut câtă ma- cratică o astfel de mani-
organizează pentru a împie- Partidul are nevoie de liniște, care s-au învechit şi trebuie
nipulare, câtă minciună, ură festare, chiar e salutară şi
dica Guvernul să adopte o de oameni competenţi care schimbate, inclusiv schimbaţi
etc. Dle ORBAN, dacă obser- poate să arate că există o
nouă Ordonanţă 13, (o min- să fie în fruntea partidului. anumiti preşedinţi de partide
vam că nu vin membrii PNL mare susţinere pentru moţi-
ciună cât el de mare) care se După aceste acţiuni, plecați politice. Oamenii care nu ştiu
să demonstreze în Piaţa Vic- unea de cenzură (minciuna)
organizează în apărarea unei acasă dle ORBAN. Se vede de să conducă un partid, nu au ce
toriei, eu, dacă eram Preşe- şi pentru încetarea acestei
justiţii independente (inde- departe ca Cioloş este spri- căuta acolo.
dintele PNL nu mai veneam perioade negre din istoria
pendența? protocoale.execu- jinit de oamenii care au con-
în mijlocul celor 30-40 de post-democratică a Româ-
tii la comanda politica) şi care dus şi conduc sisteme de În loc de concluzie!
demonstranţi, mă făceam de niei, şi anume guvernele lui
se organizează, la urma forță. Cioloş vă pândeşte la
râsul curcilor. Dacă nu erati Dragnea'', a mai spus Orban. Am scris aceste rânduri,
urmei, pentru ca România să colturi,să devină prim min-
numit de partid candidat în fiind ferm convins ca dum-
revină la o traiectorie nor- istru și să candideze la Preșe-
caz că Guvernul cădea, Prim
denție.O să fie o nucă tare
Orban – într-o de- neavoastră cunoaşteti bine
mală, firească, la o traiectorie Ministru, moţiunea era posi- gringoladă totală!
europeană, democratică, în pentru PNL și Iohannis. această situaţie, dar poate că
bil să treacă. Opoziţie nu se numai aşa unii oameni
interesul general''. ORBAN vorbește ,,gura fără Dl ORBAN este într-o de-
face ca USR înjurând şi politici vor vedea şi vor
el". L-a atras și pe Președinte gringoladă totală. A jignit toţi
chemând oamenii în stradă. schimba ceva în această ţară.
PNL – dus spre Politica şi schimbările se fac
în acest joc neînțeles de ni- judecătorii CCR, am văzut că
dezastru! meni decât de un singur om nu cunoaște nici Constituția Nu se poate să schimbăm un
în Parlamentul României. prim-ministru slab, cu altul şi
și chiar de Preşedinte. Sau in- României. "Vorbiți în necu-
''M-am ferit să mă afişez Trebuie un lider puternic al mai slab. Nu putem să lăsăm
vers? Într-o alocuțiune ros- noștință de cauză. Este o
personal la manifestaţii,(altă un om să facă haos în ţară ca
minciună) pentru că nu rușine să spuneți că CCR este
să aducă un guvern să facă el
vreau să creăm pretexte pro- altceva decât ce este. Bune sau ce vrea în ţara asta. Trebuie
pagandei nocive a partidului rele, hotărârile CCR trebuie să fim cumpătaţi în tot ce
de guvernământ, să spună că respectate începând cu Preşe- facem şi spunem. Cioloş a
există vreo potenţare politică dintele şi terminând cu oa- venit pe nefericirea oame-
sau un interes politic (minci- menii de rând. Hotărârile CCR nilor morți de la ,,Colectiv".
una) în aceste manifestaţii. că ne convin sau nu, trebuie Acum doreşte să vină tot pe
Cred că, 99% din cei care ies respectate inclusiv de Iohan- ,,haosul străzii”. Nouă nu ne
în stradă, ies din proprie nis şi cele date de ICCJ D-lui trebuie Cioloş, Dăncilă etc,
voinţă, pentru că ei consideră Dragnea. Ca România să care nu au făcut nimic decât
că este necesar să-şi exprime meargă într-o direcţie bună, au cosmetizat. Sper că va
punctul de vedere în spaţiul trebuie făcute schimbări la răsări soarele şi pe strada
public şi să încerce să con- vârful statului, justiției, guver- noastră, a celor de jos.
tribuie la îndreptarea nului, instituțiilor de forță şi
României pe direcţia bună'', altele, reducerea tuturor la 4 Al Dvs.
explicat Orban. Îmi pare rău ani fără drept de a candida. Prof. Ioan Romeo Mânzală

Ansamblul “Românașul” al Liceului de Arte “Sigismund Toduță”–


ambasador al tradiţiilor româneşti în China
O
delegație a Liceului Europei Centrale și de Est cu Datorită bunei colaborări unora dintre elevii liceului: am putut face comparaţie
de Arte “Sigismund un spectacol folcloric, format dintre cele două școli, elevii „A fost o experiență unică între ele, dar China nu se
Toduță” Deva for- din suite de dansuri au beneficiat de o tabără de pe care nu o voi uita o viață poate compara cu niciuna!
mată din 9 elevi, membri tradiționale românești. o săptămână în regiunea întreagă, din care am în- Este unică, deosebită şi
ai ansamblului folcloric Pe întreaga durată a șederii Ningbo-Shanghai, în care au vățat o mulțime de lucruri inegalabilă! În concluzie -
“Românașul”, însoțiți de di- lor în China, membrii ansam- locuit alături de familii de noi, am descoperit noi ori- altă viaţă” (Matei David - in-
rectorul adjunct Mateș blului au mai oferit spectacole chinezi, având ocazia să zonturi, am legat o mulțime strumentist la Ansamblul
Adela-Ioana și profesorul la festivitatea de închidere a cunoască mai bine tradițiile de prietenii și am avut “Românașul”).
de muzică Sân Călin, au anului universitar la Universi- și obiceiurile acestei țări, să ocazia să cunoaștem o altă „Sperăm ca această
efectuat o vizită în China, tatea Zheijian, dar și la dineul viziteze punctele de atracție cultură” (Alexandra Cornea- colaborare începută în anul
în perioada 7-20 iunie, în oficial oferit de către Primăria turistice din regiune, au dansatoare la Ansamblul 2013 să continue și în viitor,
cadrul parteneriatului pe orașului Ningbo partici- participat la cursuri de “Românașul”); oferind ambelor părți impli-
care liceul îl are cu Școala panților la conferință. Liceul limba chineză, taiji, canto, „M-am bucurat de o ex- cate șansa de a cunoaște
de Afaceri Externe din de Arte “Sigismund Toduță” a lecții de gastronomie, au periență care mă motivează două culturi atât de diferite,
Ningbo. fost prezent și la secțiunea ex- legat prietenii care vor dura să continui să muncesc pen- dar care au ca punct comun
Deva - Elevii au fost invitați pozițională, alături de 23 de peste timp. tru ceea ce îmi doresc” respectul și prietenia” a de-
pentru a deschide cea de-a V- universități din Europa, un Impresiile puternice pe (Maria Ivan-instrumentist clarat prof.dr.Adela Ioana
a ediție a Conferinței Inter- liceu de arte din Polonia și care această acţiune au la Ansamblul “Românașul”). Mateș, director adjunct al
naționale de Cooperare în Colegiul Național „Iancu de lasat-o participanţilor se „Am avut ocazia sa Liceului de Arte „Sigismund
Educație, între China și țările Hunedoara”. regăsesc în declaraţiile vizitez state din Europa si Toduţă”-Deva.
12 - Ce GĂTiM În WeeK-enD? 29 iunie - 5 iuLie 2018

cIORBă DE PăSTăI VERzI cU câRNAțI AFUMAțI TARTă cU zMEURă


INGREDIENTE
pentru aluat: două căni de făină, o lingură de zahăr,
puțină sare, ½ cană de unt foarte rece, ¼ cană de apă,
1-2 linguri de oțet, un ou.
Pentru umplutură: 5 căni de zmeură, ¾ cană zahăr,
1/3cană făină, o lingură suc de lămâie, un ou, praf de
nucșoară, o lingură de apă.

INGREDIENTE capac, iar legumele se lasă


400 g păstăi verzi, un dovlecel mic, 2 cepe, 3-4 10 minute să fiarbă. După
cartofi, un morcov, un ardei gras, 3-4 cârnați afumați, acest interval, în ciorbă se
150 g smântână, 50 ml ulei, mărar, tarhon. pun cârnații tăiați rondele și
cubulețele de dovlecel.
Mod de preparare: 10-12 minute, se adaugă apa, Se mai lasă la fiert 10-15
Ceapa tăiată mărunt, îm- cartofii tăiați cubulețe, minute, se adaugă mărarul
preună cu morcovul se păstăile și tarhonul. tăiat mărunt și ciorba se
călesc în 50 ml de ulei. După Cratița se acoperă cu un drege cu smântână.

MâNcARE DE țELINă cU PUI


INGREDIENTE
400 g piept de pui,
100 g măsline, o țelină, o
ceapă, două roșii, o Mod de preparare:
lămâie, ulei de măsline, Pentru prepararea aluatului, făina se amestecă bine cu za-
pătrunjel, piper, sare. hărul și sarea. Untul se dă pe răzătoare și se încorporează în
făină, obținându-se astfel o compoziție fărâmicioasă. Separat,
După câteva minute, peste într-o cană, se amestecă apa, oțetul și oul, care se toarnă
legume se toarnă puțin din peste aluatul obținut, amestecându-se până la omogenizare.
apa în care a fiert pieptul de Cu mâinile date prin făină, aluatul se împarte în două bucăți,
pui și o lingură de făină di- din care se întind două foi. Între timp, se încinge cuptorul.
zolvată în apă. Totul se Într-un vas mai mare se amestecă, cu grijă, zmeura, za-
amestecă bine, până când hărul, făina, zeama de lămâie și nucșoara.
sosul începe să se lege. Prima foaie de aluat se întinde într-o formă de tartă, se
Aproape de final, se înțeapă cu furculița, iar peste ea se toarnă umplutura, care
adaugă fâșiile din piept de se nivelează uniform. Marginea aluatului se umezește cu
pui, se presară sare și piper, puțină apă. Peste umplutură se așază cea de a doua foaie, fie
Mod de preparare: mărunt, iar măslinele se taie lăsându-se încă cinci minute întreagă fie tăiată fâșii. Dacă foaia se pune întreagă, se
Pieptul de pui se pune la în jumătăți și li se înde- pe foc. La sfârșit se pun măs- înțeapă și ea cu furculița. Oul se bate cu puțină apă, iar cu
fiert, iar când s-a pătruns, se părtează sâmburii. linele, se presară pătrunjelul amestecul format se unge foaia de deasupra, peste care se
scurge de apă și se taie fâșii. Se pregătește o tigaie în tocat și se servește cu o felie presară puțin zahăr.
Legumele se curăță și se care se toarnă trei linguri de de lămâie, deasupra. Tarta se dă la cuptor și se lasă la foc potrivit, până se
spală. Țelina se taie cubulețe, ulei, şi se călește întâi ceapa, rumenește deasupra. După ce se răcește, se poate felia.
ceapa și roșiile se toacă țelina, apoi se adaugă roșiile. www.culinare.ro www.clickpoftabuna.ro

Week-end de vis la Geoagiu-Băi


Completează talonul de mai jos şi poţi beneficia, prin tragere la sorţi, săptămânal, îm-
preună cu familia ta, de două intrări gratuite la ştrandul Băile Daco-Ro-
mane din Geoagiu Băi. Taloanele se depun la sediul redacţiei Accent Media din
Deva, str.22 Decembrie, nr.37 A, biroul 16, iar extragerile se fac în fiecare zi de joi a săp-
tămânii. Câştigătorii vor fi publicaţi în ziarul de vineri din săptămâna respectivă.

Nume ........................................... prenume ..........................................……

CI seria…….. nr…....…...........… Localitatea………....................................

Tel…..................……..............................
Câştigătorii din această săptămână sunt:
• HAŢEGAN EUFROSINA din Hunedoara
• VULTURAR VIOREL din Brad
29 IUNIE - 5 IULIE 2018 jocUrI - 13

N - O - P - LUIS - AA - AIA- S - AN - N - AT - TIZ - W - REA - I - M - CASEMIRO - INVIA - CLAIE - OIER - LM - SQ - VI - FIU - AG - TI


Dezlegarea integramei - A - SUNA - FAN - ALVES - UNT - NU - H - LA - AER - GREMIO - BI - ARTAG - BY - ES - SEU - MAR - COSTA - VARIA - H - H - NT -
din numărul trecut D - RA - S - BAIAT - ORI - TJ - AF - PAULINHO - DS - ARENA - PRINT - RAL - GIULIANO - T - TIV - IRITA - DADACE - CAT
14 - MiCA PuBliCiTATe 29 iunie - 5 iulie 2018

l Vând apartament două camere l Vând cabană zona Căprioara, l Vând casă, central, Deva,
IMOBILIARe Deva, zona piață, et.1, 50 mp, renovat, D+P+1, două apartamente a 3 camere,
Deva, 20 mp, plus două terase
CT. cupru, termopan, balcon închis, uși acoperite, sobă teracotă, 700 mp baie, bucătărie, garaj, 263 mp, CT, ter-
l Vând cabinet stomatologic noi, totul nou, semimobilat. Preț:
teren, fântână cu hidrofor, pomi fruc- mopan, teren 602mp, pomi fructiferi.
în Municipiul Brad, jud. Hune- 43.000 euro, telefon: 0745.202.448. Preț:224.000 euro, telefon:
doara, str. Libertății, bl.B1, tiferi. Preț: 17.000 euro, tel.
l Vând casă cu grădină, pomi 0721.055.313.
Parter( vis-à-vis de Poștă). 0725.452.888.
Spațiul are 3 camere, baie, 2 fructiferi, Brad, sat Tărățel. Telefon: l Vând apartament trei camere,
aparate stomatologice, 2 steril- 0748.557.794. Vând apartament 2 camere,
l
Deva, Dacia, et.2, semidecomandat,
izatoare, 2 aparate detartraj U.S., l Vând casă, trei camere, baie, de- elegant, cu suprafață generoasă
(55mp), zonă liniștită și verde, cu 43 mp, termopan, ușă metalică. Preț:
3 lămpi pentru fotopolimelizare, pendințe, 75 mp, Brad (deasupra Peny
mobilat. Denumire M&L SOLI- Market), varianta Deva-Oradea. Preț: îmbunătățiri și finisaje deosebite. 26.000 euro, telefon: 0721.055.313.
DENT SRL. Preț: 50.000 Eur ne- 60.000 euro, telefon: 0729.423.035. Este situat la parter, cu balcon mare și l Vând apartament 3 camere,
gociabil. Persoană de contact: Vând garsonieră în Deva,
l boxă, în spatele blocurilor turn din Deva, central, et.3, decomandat, 75
Mogoșan Lidia, tel 0726 11 54 68. Dorobanți, et.3, decomandată, ter- vecinătatea Pieții Arras. mp, 2 băi, 2 balcoane, CT, termopan,
mopan, centrală termică, gresie, fa- Preț: 43.000 euro, tel. 0722.327.148. AC, renovat, ocupabil imediat. Preț:
ianță, parchet. Preț: 21.500 euro, l Vând casă, (la roșu), D+P+M, la 50.000 euro, telefon: 0725.452.888.
lVând apartament telefon: 0732.823.011. 15 km de Deva, în satul Bretelin, SC
2 camere, neamenajat, parter, l Vând gospodărie în Brâznic,
Vând apartament 3 camere,
l 329. S.desf.412 mp, FS 1,6 m,
Deva, Aleea Streiului, bl.85 com.Ilia, compusă din: două corpuri
Deva, Dacia, et.2, semidecomandat, teren 757 m, pretabil casă de locuit,
(Micro 15). Relații la telefon: de casă, 2 pivnițe, anexe mari, 3+2
32 mp, termopan, ușă metalică. casă de vacanță, pensiune etc.
0722.743.852. camere, apa curentă+fântână, curte,
Preț:26.000 euro, tel. 0725.452.888. Tel. 0751.462.085.
grădină, drum asfaltat. Se oferă bonus
l Vând casă nouă în Deva, cen- l Vând spațiu comercial, Deva, l Vând apartament 2 camere, alte terenuri. Preț negociabil, telefon:
tral, P+1, 6 camere, 2 băi, bucătărie, central, parter, 70 mp, CT, termopan, 60 mp, zonă centrală, etaj 3, cu patru 0733.617.581.
garaj, SC 160 mp, CT, termopan, teren intrare din stradă. Preț: 60.000 euro, nivele, balcon 6 mp. Deva,
400 mp, beci, totul nou, utilități. Preț: telefon: 0733.345.459. l Vând casă în sat Pojoga
AL. Crizantemelor, colț cu Zamfirescu.
99.000 euro, telefon: 0721.055.313. (4 km de la Zam), cu 2 camere,
l Vând apartament 2 camere Telefon: 0720.843.289.
l Vând urgent casă, anexe, bucătărie, cămară, baie, hol, grădină
Deva, semidecomandat, 36 mp. cu l Vând apartament 2 camere,
suprafață 75 mp plus 2 ha fânețe, 3000 mp arabil+pomi fructiferi,
balcon închis, CT, termopan, mobilat Deva, zona piață, et.2, decomandat, 50
DV.(Penny Market). Preț: 60.000 euro, zonă foarte liniştită. Preţ 50.000 lei.
telefon: 0729.423.035. și renovat modern. Preț: 21.000 euro, mp, balcon,CT, termopan, izolație
telefon: 0721.055.313. exterioară, renovat și mobilat modern. Tel. 0769.897.804.
l Vând apartament 2 camere,
Deva, 48 mp, decomandat, CT, zona l Vând apartament 2 camere, Fără agenții ! Preț: 39.000 lei, l Vând apartament două
Miorița, etaj intermediar. Preț: 31.000 etaj 3, cu balcon, ușă metalică, 50 mp, telefon: 0735.923.683. camere, posibilitate spaţiu comer-
euro, telefon: 0721.055.313. zona piață Deva, bloc de cărămidă. l Persoană fizică cumpăr în Deva cial, salon coafor, cabinet medical.
l Vând sau schimb casă, comuna Preț: 33.000 euro, fix, telefon: apartament 2 camere, etaj 1, bloc de Brad, Aleea Privighetorilor, bl.35.
Bretea Mureșană, nr.63 cu aparta- 0722.968.910. cărămidă. Exclus agenții imobiliari ! Telefon: 0723.382.890.
ment sau garsonieră, plus diferență. Telefon: 0767.370.464.
l Vând casă, trei camere, baie,
Casa are trei camere, bucătărie, hol, l Vând garsonieră Brad, etaj 2,
baie la parter, la fel bucătărie, baie și cămară, dependințe, construite 1959- lVând apartament trei camere,
gresie, faianţă, parchet, termopane,
cămară la sub sol, bucătărie de vară, 1987, suprafață totală 75 mp, lângă Gojdu, semidecomandat, CT, termopan,
aer condiționat, ușă metalică, renovat. instalaţii sanitare şi electrice noi,
alte anexe, 194 mp. Poate fi folosită și șoseaua Deva-Oradea, localitatea
pentru două familii, având suprafață Preț: 40.000 euro, telefon: zona oraşul nou. Preţ 35.000 lei.
Brad, jud. Hunedoara. Preț: 60.000
totală de 14.474 mp. Telefon: 0733.345.459. Telefon: 0725.318.158.
euro, telefon: 0729.423.035.
0784.585.454.
l Vând apartament 4 camere,
l Vând casă, Chișcădaga, 2 lVând apartament două camere,
Deva, piață-gară, decomandat, 90 mp,
ÎNCHIRIeRI
camere, hol, beci, bucătărie de vară, semidecomandat, etaj 1, gresie, fa-
CT, 2 băi, 3 balcoane, ușă metalică, l Ofer pentru închiriere unei
șură, atelier și teren. Preț: 70.000 lei, ianță, termopan, parchet stejar, în
semimobilat. Preț: 50.000 euro, familii cu serviciu, apartament 2
telefon: 0722.968.910. spatele ștrandului, Deva. Preț: 85.000 telefon: 0725.452.888. camere, zona piață, Deva, CT, ter-
l Vând casă în comuna Zam, două lei, telefon: 0731.879.049.
l Proprietar, vând apartament
mopan, mobilat și utilat complet. Preț:
camere, balcon închis, mobilată, par-
Vând apartament 4 camere,
l
2 camere, decomandat, în Brad, str. 180 euro/lună, plus garanție. Telefon:
chet, cablu, tv. fântână în curte, căsuță
de vară, pomi fructiferi, teren arabil Deva, zona Gojdu, et.3, semidecoman- General Vasile Milea, bl.B3, et.1 S.48 0725.452.888.
2900 mp. Preț: 10.000 euro, negocia- dat, 90 mp, CT, termopan. Preț: mp, CT, gaz. Preț:23.000 euro, l Închiriez garaj în Deva, str. Co-
bil. Telefon: 0733.832.559. 45.000 euro, telefon: 0745.202.448. negociabil, telefon: 0729.025.887. ziei, nr.6, telefon: 0723.229.046.

TAlOn De AnunŢ GRATuiT PenTRu PeRSOAne FiZiCe IMPORTANT!


Talonul se poate depune şi în căsuţele poş-
Nume ........................................................................................ Prenume .........................................................................
tale ACCENT MEDIA din:
Text anunţ .............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,
Mioriţa, Dacia
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS
................................................................................................................................................................................................... (din Parcul Industrial)
..................................................................................................................................................................................................
PeTROŞANI: Magazin CARREFOUR
Preţ ................................. Telefon: .....................................................................................................................................
***********
Trimiteţi talonul la adresa: DEVA, Str. 22 Decembrie, nr. 37A (Clădirea Cepromin), birou 16. Răspunderea pentru conţinutul articolelor
revine exclusiv autorului.
AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE
29 iunie - 5 iulie 2018 MiCA PuBliCiTATe - 15

l Ofer pentru închiriere aparta- l Vând teren în Sântuhalm, 1500 l Vând 4 jante cu 4 găuri, l Pensionară, execut costume
ment trei camere, Deva, Cuza Vodă, mp, FS 21 m, utilități aproape. Preț: echipate cu cauciucuri de vară pe 15 populare pentru copii. Telefon
decomandat, CT, termopan, mobilat și 10 euro/mp, telefon: 0721.055.313. inch., stare bună. Preț: 300 lei, tot 0753.128.090.
utilat complet, pentru o familie cu ser- setul. Telefon: 0751.813.770.
viciu. Preț: 250 euro/lună, plus
l Vând teren intravilan, Cristur, MATRIMONIALE
pe partea dreaptă, 1890 mp, aproape l Vând Ford Fiesta, AF 2002, tip
garanție. Telefon: 0721.055.313. Tânăr, 37/1,64/65, din Brad, ne-
de șosea. Preț: 5 euro/mp, telefon: nou, motor 1388, benzină, 185.000
fumător, doresc să cunosc o tânără
l Ofer pentru închiriere casă, 0735.923.683. km., de culoare neagră, 4 uși, înma- pentru o relație serioasă de priete-
Deva, Progresului,70 mp, CT, ter- triculat, AC, geamuri și oglinzi elec- nie/căsătorie. Telefon: 0753.603.220.
l Vând teren intravilan, între
mopan, mobilată și utilată, pentru trice, cârlig remorcare, proiectoare
case, localitatea Sântandrei, 1700 mp, ceață, două chei cu telecomandă, l Domn, 63/170/80, doresc să
persoane serioase sau firmă. FS 9 m, gard, 2 intrări, toate util- cunosc o doamnă de vârstă apropiată,
Preț: 300 euro/lună plus garanție. stare foarte bună, proprietar. Preț:
itățile. Preț: 6 euro/mp, telefon: pentru prietenie și eventual căsătorie.
1650, negociabil, telefon:
Telefon: 0745.202.448. 0745.202.448. Rog seriozitate! Tel. 0734.076.624.
0751.813.770.
l Ofer spre închiriere spaţiu l Văduvă, 65/162/65 doresc să
l Vând teren pentru construcție
comercial 45 mp, central. Brad. casă, cu toate utilitățile la poartă, l Vând Opel Agila, AF 2001, cunosc un domn fără vicii, serios, pen-
Informaţii la tel . 0745.368 070. 2740 mp și 640 mp, la 5 km. De Deva. 128.000 km, albastru metalizat, tru prietenie. Telefon: 0774.026.465.
l Ofer pentru închiriere garaj, Preț: 15 euro și 8 euro/mp, negocia- benzină, încălzire centralizată, l Pensionar, văduv, caut pereche
Deva, zona piață, pentru depozit sau bil, telefon: 0744.633.217. airbag-uri, radio, casetofon, înma- pentru a participa la o nuntă.
mașină. Preț: 200 lei/lună, telefon: triculat, stare foarte bună, consum Telefon: 0756.847.708.
l Vând 8 ha teren arabil, zona
0722.968.910. Dobra, la 33 km de Deva. Preț: 1,2 4,5-5 l, ITP 2018, rovignetă aprilie l Domn singur, simpatic, drăguţ,
l Ofer pentru închiriere la per- lei/mp. Telefon: 0725.452.888. 2018. Preț: 1200 euro, negociabil, 60 de ani, doresc o relaţie serioasă
soane serioase, cu serviciu, garsonieră tel.0749.063.432. bazată pe dragoste şi respect.
l Vând teren DN 7 Deva, 750 mp, Tel. 0720.296.975.
decomandată, balcon. 43 mp, CT, ter- l Vând Golf 5 break, 2008, jenți,
mopan, mobilată și utilată modern. FS 13 m, toate utilitățile pentru spălă- l Văduv, 76/1,70/80, doresc să
senzori parcare, full, înmatriculat.
Preț: 140 euro/lună, plus garanție. torie auto sau depozit-magazin. Preț: Preț: 4700 euro, tel. 0723.419.531. cunosc o doamnă de 60-68 de ani,
Telefon: 0727.974.306. 51.000 euro. Telefon: 0722.968.910. pentru prietenie-căsătorie. Telefon:
l Vând Opel Astra G, motor de
0758.413.149.
l Închiriez garsonieră confort I, l Vând 2 ha teren arabil în Lunca 106 COP, an fabricație 2003, înma-
et. 2, zonă centrală, Deva, mobilată și l Tânăr, 39 de ani, serios, înalt, cu
Mureș, sat Spini. Terenul este împărțit triculat în 2016, stare perfectă,
utilată, cu balcon. Relații la tel. în 5 loturi. Două sunt lângă râul simțul umorului, caut doamnă sau
160.000 km., ținut în garaj. Se oferă
0723834445. Mureș, iar trei lângă șoseaua veche, domnișoară pentru căsătorie. Poate să
și 8 cauciucuri cu genți (vară-iarnă),
l Închiriez spaţiu comercial în DN7. Preț: 1,3 lei/mp, telefon: fie și săracă, de la oraș sau sat, dar se-
perfectă stare. Preț 2900 euro, nego-
Brad, suprafaţa aprox. 100 mp, 0737.702.160. rioasă și credincioasă. Eu sunt orto-
ciabil, telefon: 0720.692.501.
pretabil pentru bar, restaurant, dox, am serviciu, casă, tot confortul.
magazin alimentar. Preţ avantajos. l Vând loc de casă în Hațeg, str. Rog seriozitate. Tel. 0729.820.711.
OFERTE DE SERVICIU
Tel.: 0745.970.007. Râu Mare Retezat, 5600 mp, FS 31 m, l Domn distins din Brad, doresc să
posibilități apă, canal, curent, gaze. cunosc o doamnă pe măsură, pentru
Se vinde și jumătate, cu FS 15,5 CĂUTĂM COLEGĂ
TERENURI Crama Murfatlar Hunedoara îşi prietenie, eventual căsătorie. Telefon:
metri. Preț: 12 euro/mp, 0740.239.101, 0740.690.984.
l Vând teren în Ghergheș, 10 km măreşte echipa şi caută o colegă
tel.0747.179.190.
de Deva, între case, 1200 mp, FS 20 m, pentru postul de DIVERSE
apă, curent, cabană din lemn. Preț: 6 l Vând 6 ari grădină, intravilan, consilier vânzări cramă.
euro/mp, telefon: 0745.202.448. Vulcan – str. Vulturilor, Deva. l Vând urgent vin alb și roșu, pen-
Dacă eşti din Hunedoara, deţii
Telefon: 0732.139.547. tru evenimente, producție proprie.
cunoştinţe minime de operare pe Preț: 8 lei/kg, telefon: 0724.451.762.
l Vând teren în Sântuhalm,
l Vând teren intravilan, Boholt, calculator, esti o persoană
aproape de DN, 2300 mp, FS 20 m, cu l Vând pat pentru dormitor plus
4500 mp, FS 45 m, apă, gaz, curent. dinamică, zâmbitoare şi îţi place să
utilități aproape. Preț: 5 euro/mp, saltea 2000/1600. Preț foarte bun,
Preț: 6 euro/mp. Tel. 0733.345.459. interacţionezi cu oamenii, te
telefon: 0722.968.910. telefon: 0762.137.002.
aşteptam cu drag în echipa noastră.
l Vând teren intravilan, Luncoiu l Vând masă de circular, din
l Vând 4905 mp teren intravilan, În schimbul colaborării
de Jos, lângă şosea. Tel.: 0254.684.775, metal, motor 1,8 kw, la 220 V, cu
cabană 70 mp, în comuna Gurasada, îţi oferim un pachet salarial
0720.067.310. motor de măcinat porumb și mere,
ultracentral, utilități: apă curentă, atractiv, un mediu de lucru plăcut Deva. Preț negociabil, telefon:
curent electric 220 V și trifazic. Preț: 6 AUTO precum şi posibilitatea de a te 0730.474.287.
euro/mp, negociabil, telefon: dezvolta personal.
l Vând Ford Mondeo break, AF l Vând două fotolii 60/65 și un
0787.682.280. Asteptam CV-urile la adresa de fotoliu pat, scaun auto pentru copii,
1996, benzină, AF 1996, 1600 mc, mail: fabimarsrl@yahoo.com.
l Vând curte și grădină intravi- consum 7%, înscrisă RO, acte la zi, ITP masă alimentație copii, cu scaun. Preț
Mai multe detalii la numărul de negociabil, telefon: 0744.633.217.
lan, 2340 mp în Bretea Mureșană, cu 1019, închidere din telecomandă,
telefon 0722281876.
gard de fier, fântână, pompă de apă, radio cu USB, portbagaj spațios, bine l Vând cazan țuică, capacitate
viță de vie și pomi fructiferi. întreținută. Preț: 650 euro, telefon: 20 l. Preț negociabil,
Preț: 5 euro/mp, negociabil, telefon: 0761.599.566. telefon: 0730.474.287.
l Schimb şi repar plase insecte
0729.022.748, 0254.214.191. l Vând azil de bătrâni în Hune-
l Vând autoturism Skoda Fabia, pentru geamurile termopan. Tel. doara. Tel. 0753.083.333.
l Vând 3 ha teren intravilan, la model Avantaj, nouă, pe benzină, 0722.603.959.
l Vând suport pentru cupă pen-
șosea, la intrare în Hunedoara, FS 546 4000 km rulați, AF 2010, înmatricu- l Angajez menajeră la casă în tru tractor 45 CP, care se prinde sub
m, cu clădiri și toate utilitățile, gard, lat, stare perfectă, unic proprietar. regim full-time pentru locație din tractor. Preț: 100 euro, telefon:
poartă. Preț: 15 euro/mp, telefon: Preț: 6000 euro, negociabil, Hunedoara. Caut o doamnă harnică, 0769.473.088.
0725.452.888. telefon: 0721.613.095. responsabilă, serioasă și în vârstă de l Cumpăr vas de inox sau fibră de
minim 55 de ani. Doresc sa fiu sticlă de aproximativ 200-300 litri.
Nota redacţiei: contactată doar de persoanele ce Telefon: 0769.473.088.
Publicaţia Accent Media preia conţinutul anunţurilor de MICĂ PUBLICITATE, în con- corespund cerințelor menționate an-
formitate cu textul menţionat pe taloanele de anunţuri gratuite pentru persoane l Vând mașină electrică de cusut,
fizice. Prin urmare, răspunderea pentru conţinutul anunţurilor revine celor care le-au
terior. Ofer salariu motivant marca Privileg, adusă din Germania,
completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul și chiar și cazare pentru doamnele în stare perfectă, cu multe modele de
redacţiei. Ne rezervăm dreptul de a refuza publicarea acelor anunţuri care încalcă, din afara localității. Tel. cusături și suveică normală. Preț: 250
prin conţinutul lor, legea. 0753.083.333. lei, telefon: 0254.776.082.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro


16 - actUalitatE 29 iUniE - 5 iUliE 2018

Elis Ursu, premiată pentru întreaga sa carieră


J
umătate de veac a slujit tului artistic, luptând pentru a partea comunității pe care a
Elis Ursu, coregraf al aduce pe scenă valorile ade- slujit-o atâtea zeci de ani. Pen-
Centrului Cultural „Dră- vărate ale neamului româ- tru exemplul său de profe-
gan Muntean”, pentru a nesc. sionalism şi dăruire, pentru
promova valorile Fiind un spirit generos, Elis modul în care a ales să pro-
românești, autentice, cu a dăruit “fără a contabiliza”, moveze folclorul românesc,
precădere cele specifice arzând pe scândura sacră a cel autentic, vă propunem să
județului Hunedoara. scenei, în calitate de artist, dar ne întâlnim cu ea și să-i
Prezentă pe scenă de la și de coregraf al Ansamblului spunem că-i mulțumim pen-
vârsta de 14 ani, dansator pe “Silvana”. Din tot ce-a trăit și a tru ceea ce este și ceea ce face.
atunci, această doamnă a co- realizat Elis Ursu au rămas, Sâmbătă, 30 Iunie 2018,
ordonat de la înființare până pentru fiecare dintre noi, am- ora 11.00, doamna Elis Ursu
acum ansamblul folcloric „Sil- intiri de neuitat și spectacole vine să o întâlnim în Piața Vic-
vana” din Deva, singurul care din care se vor inspira și cei toriei, din Centrul Devei.
nu a avut întreruperi în activ- din viitor.
itatea sa niciodată. Acesta a Având vocație de artist,
început să funcționeze din bun organizator și de mamă,
noiembrie 1975, odată cu de- Elis a considerat întotdeauna
schiderea fostei Case de Cul- Ansamblul “Silvana”- familia
tură, actualul Centru Cultural sa. Noi cei care, la un moment
„Drăgan Muntean”, formația dat, am făcut parte din acest
fiind compusă din dansatori colectiv artistic, am simțit
amatori. Generații întregi de acest lucru, poate atunci când
tineri s-au format și au dansat ne-a fost mai greu… Eu, per-
pe scena acestei instituții de sonal, o admir pe Elis pentru
cultură. Este cert că Elis - așa iubirea și dăruirea ei în slujba
cum îi spunem noi - se dis- culturii populare românești.
tinge printr-o imensă Elisabeta Ursu a iubit și a pro-
dragoste de viață, de oameni movat jocul, cântecul și ar-
și de frumos. Elis trăiește tiștii adevărați pe marile
viața ca pe o poveste de scene ale țării și ale lumii în
dragoste, că doar numai din spectacole de mare ținută
dragoste poți face artă și ea artistică.
face acest lucru minunat. Cu siguranță, cuvintele
Ceea ce Elis Ursu atinge, se sunt prea mici și prea puține
transformă în performanță și pentru a descrie bucuria și
frumos. Viața ei înseamnă emoția dăruite de Elis timp de
cântec și joc, oferind publicu- 50 de ani. Pentru toate aces-
lui de pretutindeni spectacole tea și pentru multe altele,
inedite, frumoase și dorite. Ea pentru frumusețea specta-
a iubit și iubește calitatea ac- colelor, în care și eu am avut
un rol, vreau a spune
Mulțumesc, Admirație și Re-
spect, omului și artistului Elis
Ursu”.
Elis Ursu se confundă cu is-
toria Centrului Cultural „Dră-
gan Muntean” din Deva, iar
acum, când se apropie finalul
carierei profesionale, în prag
de pensionare, considerăm
mai mult decât oportună
ocazia de a i se mulțumi din

ÎNCHIRIAZĂ
TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE
1,6 HA ŞI HALA PRODUCTIE CU UTILITĂŢI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 400 MP.
LA INTRAREA ÎN ORAŞUL SIMERIA DINSPRE ORĂŞTIE
VIZAVI DE REVA (GRAMPET) Relaţii la telefon 0726219999

SĂPTĂMÂNAL DE INFORMAŢII ŞI ADVERTORIAL Echipa redacţională: Cornel Poenar, Mihai Stan, Cornelia Holinschi,
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A, Judeţul Hunedoara - RO Cristian Gros, Dorel Neamţu, Alexandra Tarod - reporter junior
Tel. 0354 102 250 • Fax/e-mail: 0354 780 256 Tehnoredactare: Codruţa Goţa
ISSN 1842 - 9955
accentmediahd@yahoo.com www.accentmedia.ro FORTES FORTUNA ADJUVAT!