Sunteți pe pagina 1din 16

PAg. 3 AdministrAţie PAg. 3 Protest PAg.

8 religie
Primăria Deva începe, de Energeticienii de la Sfinții Apostoli Petru și
luni, o nouă campanie de Termocentrala Mintia au Pavel sunt prăznuiți în
combatere a ţânţarilor protestat la Deva şi au aceeași zi, pe 29 iunie,
din oraş. Se va lucra pe cerut ca activitatea acestui după o perioadă de post,
timpul nopţii, iar producător de energie să care variază ca durată în
substanţele nu sunt continue. funcție de data Sfintelor
periculoase pentru om. Paști.

Fondat de Cornel POENAR

Şase elevi din judeţul Hunedoara au primit


10 pe linie la Evaluarea Naţională./pag.16

Anul XiV • nr. 619 • Apare 28 iunie - 4 iulie 2019 • 16 pagini • 1 leu • www.accentmedia.ro

Zile de caniculă: cum


ne protejăm sănătatea

Pag. 4 - CONCURS
Farmacia TACOMI
te face mai frumoasă!
/p.3 Câştigătoarele din această săptămână:
• IOVAN DANIELA din Deva
• VERZEŞ ADRIANA din Deva
Ofertă unică!
Salvăm timp și bani! Anunţuri
de mare şi mică
Orice comandă la Tipografia
”Accent Media” aduce cele mai mari
avantaje din publicitate:
• Un anunț gratuit, în mii de exemplare,
prin ediția tipărită a ziarului
publicitate
”Accent Media”.
• Un anunț gratuit, vizualizat de zeci
în ziare
de mii de persoane, în cotidianul
on-line ”Accent Media”.
locale
Investești puțin, ești cunoscut şi centrale
în întreaga lume!
Deva, 22 Decembrie, 37A •
Contact: e-mail: office@accentmedia.ro, Tel. 0722 402 044
telefon: 0722.402.044 sau la sediul din
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, biroul 16. E-mail: accentmediahd@yahoo.com
www.accentmedia.ro www.accentmedia.ro
2 - ADMiniSTRAŢie 28 iunie - 4 iulie 2019

Bucureşci: Reparaţiile la drumurile


vicinale, aproape de final
În plus, în plan local se con-
tinuă lucrările de igienizare a
rigolelor şi şanţurilor, în sensul
în care acestea sunt decol-
matate, iar rămurişul din
vecinătatea lor este tăiat şi
curăţat.

Reparaţii la biserici
Nu în ultimul rând, pri-
marul comunei Bucureşci a
mari din bugetul local- insufi- ţinut să adreseze mulţumirile
cient şi la volumul de cheltuieli sale conducerii Consiliului
curente- administraţia locală Judeţean Hunedoara pentru că
şi-a îndreptat atenţia spre fon- a acceptat să acorde fonduri
durile neramburdabile. nerambursabile pentru repa-

F
ondurile provin din ministraţiei locale din această drumurilor vicinale s-a reali- „Aşteptăm să semnăm un con- raţiile necesare la bisericile din
PNDL sau de la buge- comună situată în partea de zat deja în proporţie de 80%. tract de 80.000 de euro pentru Bucureşci (10.000 de lei) şi
tul propriu. nord a judeţului, unde lucrările De asemenea, continuăm construirea unei baze sportive Şesuri (12.000 lei). „Banii vor
Bucureșci – Reparaţiile la de reabilitare au vizat dru- reparaţiile la drumurile vici- în satul Bucureşci. Este o fi- fi folosiţi pentru reparaţii
două tronsoane de drumuri murile vicinale din Bucureşti, nale din toate satele, şi acolo nanţare care ne va permite să curente, iar domnului Costel
vicinale din comuna Bucureşci Merişor, Curechiu, Rovina, unde nu beneficiem de fi- construim un teren de sport Avram – administratorul pub-
sunt în atenţia autorităţilor lo- Şesuri. nanţări atrase şi le executăm realizat din material sintetic, lic al judeţului Hunedoara,
cale, ştiut fiind faptul că infra- „Acest proiect este finalizat cu fonduri de la bugetul local”, vestiare şi tot ceea ce este doresc să-i mulţumesc pentru
structura este unul dintre cele în proporţie de 60% pe cei 7 a declarat primarul comunei necesar pentru o bază sportivă că a susţinut proiectele depuse
mai importante lucruri pe care kilometri cuprinşi în calculul Bucureşti, Mircea Ghilean. de care se vor bucura tinerii la CJ Hunedoara de către cele
le solicită membrii unei comu- investiţiei. Pe un alt sector, tot Deoarece comunele mici din comuna noastră”, a spus două parohii”, a conchis pri-
nităţi locale. Este şi cazul ad- de 7 kilometri, reabilitarea nu-şi pot permite investiţii primarul comunei Bucureşci. marul Mircea Ghilean.

Fondurile nerambursabile-
soluţie pentru noi investiţii

O
peratorul regional de O asemenea logică a aface- tru achiziţia unui utilaj nou”,
apă din Orăştie rilor o întâlnim şi la compania spune directorul general Activi-
depune proiecte cu regională de apă Activitatea tatea Goscom, Nicolae Timaru.
finanţare nerambursabilă Goscom Orăştie. Aici, manage- UE oferă sprijin companiilor
pentru noi echipamente. mentul societăţii a deschis deja româneşti de stat care doresc
Orăştie – Nu mai este un calea spre accesarea de fonduri să facă investiţii în activitatea
secret pentru nimeni că acce- europene nerambursabile în de producţie şi servicii, sumele
sarea fondurilor europene vederea cumpărării unor uti- care pot fi accesate fiind
reprezintă cea mai convenabilă laje noi. cuprinse între 500.000 şi 5
soluţie pentru companiile care „Avem proiecte pentru milioane de euro.
doresc să-şi extindă afacerea dotarea societăţii noastre cu În cazul Activitatea Goscom
sau să efectueze investiţii im- utilaje sau cu maşini de inter- Orăştie, pe lista de investiţii
portante. Banii europeni nu le venţie. Fondurile europene sunt cuprinse un buldoexcava-
grevează bugetele generale, sunt de un real ajutor pentru tor, un excavator şenilat de 3,5
astfel că este mult mai eficient că ne permit să facem o tone şi o maşină de transport
să cofinanţezi un proiect decât economie de până la 70% din de 5,5 tone, prevăzută cu
să-l achiţi integral. sumele care ar fi necesare pen- graifer şi benă rabatabilă.
28 iUnie - 4 iULie 2019 ACTUALiTATe - 3

Urmează zile caniculare -


ce ne sfătuiesc medicii cantităţi consistente de lichid. va fi acoperit cu o pălărie de
Pentru a limita efectele soare.
temperaturilor ridicate în Copilul trebuie lăsat
locuinţe, ferestrele expuse la dezvelit atunci când doarme.
soare vor fi închise şi prote- În schimb, nu este recoman-
jate cu jaluzele sau draperii. dat scăldatul în apa rece
Ferestrele vor rămâne închise deoarece diferenţele mari de
pe toată perioada cât temper- temperatură pot să deter-
atura exterioară este supe- mine apariţia şocului. Este
rioară celei din locuinţă şi vor bine ca în zilele cu tempera-
fi deschise seara târziu, turi ridicate să fie evitate ac-
noaptea şi dimineaţa de- tivităţile în exterior care
vreme, provocând curenţi de necesită un consum mare de
aer, pe perioada cât tempera- energie (sport, grădinărit,
tura exterioară este infe- etc).
rioară celei din locuinţă. Consumul de alcool (inclu-
Vestimentaţia, în zilele cu siv bere sau vin) este interzis
temperaturi ridicate, trebuie întrucât acesta favorizează
să fie lejeră şi amplă, din fibre deshidratarea şi diminuează

N
naturale, de culori deschise. capacitatea de luptă a organ-
e aşteaptă un sfârşit tizează că a ieşi din casă la punerea directă şi prelungită Pe cap vor fi purtate pălării ismului împotriva căldurii. De
de săptămână cu orele prânzului, când asfaltul a capului la soare. Se mani- sau şepci în culori deschise. asemenea, va fi evitat con-
zile extrem de frige şi aerul pare de nerespi- festă prin: dureri de cap vio- O mare atenţie trebuie sumul băuturilor cu conţinut
fierbinţi. Medicii au tras rat, este imprudenţă curată. lente, somnolenţă, greaţă şi acordată copiilor, vârstni- ridicat de cofeină (cafea, ceai,
deja primele semnale de „Pe străzile cu asfalt încins eventual pierderea cunoş- cilor şi persoanelor cu diza- cola) sau de zahăr (sucuri ră-
alarmă. şi printre blocurile ce radiază tinţei, febră şi uneori arsuri bilităţi, oferindu-le perio- coritoare carbogazoase)
Deva - Temperaturile ridi- căldură, chiar şi cel mai sănă- ale pielii. dic lichide, chiar dacă nu deoarece acestea sunt diuret-
cate, cu un indice de disconfort tos organism poate să cedeze. Riscul de insolaţie este sunt solicitate. Părinţii tre- ice. În schimb, DSP Hune-
termic (indicele temperatură- Fără o hidratare corespunză- mult mai ridicat la copii. De buie să evite să iasă cu doara recomandă un consum
umezeală (ITU) mărit peste toare, care să menţină tem- aceea, trebuie evitată ex- copilul din casă în orele cu ridicat de fructe şi legume
valorile normale, pot să deter- peratura corpului în jur de 37 punerea prelungită la soare, temperaturile ridicate, mai proaspete (pepene galben,
mine efecte negative asupra grade Celsius, pot apărea mai ales între orele 11-18. ales dacă este vorba despre roşu, prune, castraveţi, roşii)
sănătăţii, mai ales la copii, crampele de căldură, inso- Persoana care a făcut inso- bebeluş (0-12 luni). În cazul deorece acestea conţin o
vârstnici, persoane cu dizabi- laţie, epuizare sau şoc hiper- laţie va fi dusă la umbră, în care este necesară de- mare cantitate de apă. O doză
lităţi sau boli cronice. termic”, spune medicul şef al încercându-se răcirea corpu- plasarea, atunci copilul va fi de iaurt produce aceeaşi
Direcţia de Sănătate Pu- DSP Hunedoara, Cecilia Birău. lui cu gheaţă sau apă rece, îmbrăcat lejer, chiar dacă hidratare ca şi un pahar de
blică (DSP) Hunedoara aver- Insolaţia este dată de ex- ventilaţie, administrarea unei are până la 9 luni, iar capul apă.

Energeticienii încearcă să mai salveze ce Veşti bune: se face


se poate din termocentrala Mintia dezinsecţie pentru ţânţari
Deva - Peste 250 de ener- Deva – Vremea căl-
geticieni de la termocentrala duroasă care alternează cu
Mintia au participat, la în- ore de ploaie puternică a
ceputul săptămânii, la un mit- permis dezvoltarea acceler-
ing organizat în Piaţa Victoriei ată a tânţarilor. Oamenii sunt
din Deva. Ei au cerut ca termo- înţepaţi de aceste insecte, iar
centrala să-şi continue activi- pentru unii locul unde a fost
tatea, deoarece este importantă muşcat arată ca în urma unei
atât pentru Sistemul Ener- alergii puternice.
getic Naţional, dar şi pentru Primăria Deva aduce o
populaţia din Deva, unde veste bună pentru locuitorii
asigură apă caldă şi căldură oraşului: luni, 1 iulie, va în-
pentru 4.700 de apartamente. cepe a doua acțiune de
„Încercăm să tragem un dezinsecţie terestră zone
ai municipiului Deva, alături toată perioada iernii pentru ca verzi în municipiul Deva, din combaterea țânțarilor adulți
semnal de alarmă mult mai
de primarul Florin Oancea. termocentrala Mintia să-şi acest an. și Biopren 50 LML cu sub-
puternic decât cele de până
Acesta a declarat că peste poată procura cărbune. Am Operatorul care a câştigat stanță activă S-Methoprene –
acum, în speranţa că guver-
4.700 de apartamente, nouă pregătit o adresă către pre- licitaţia pentru dezinsecţia pentru combaterea in-
nanţii se vor întoarce cu faţa
şcoli şi licee, dar şi spitalul mierul Viorica Dăncilă în care oraşului va stropi folosind sectelor zburătoare (muște,
spre judeţul Hunedoara şi vor
judeţean primesc căldură şi solicităm să ne primească la autospecialele din dotare, țânțari, molii și viespi) și a
legifera în interesul nostru.
apă din sistemul de termofi- discuţii împreună cu cei de la zonele verzi din toate insectelor târâtoare (gân-
Sperăm să salvăm acest pro-
care de la Mintia. termocentrala Mintia, pentru cartierele orașului, pentru a daci, furnici, ploșnițe, purici
ducător de energie electrică,
„Sunt mii de oameni care că sunt soluţii ca termocen- combate insectele dăună- și păianjeni)”, a informat
pentru că mai are multe de
depind de funcţionarea ter- trala să nu se închidă. Eu sper toare. Primăria Deva
spus pe piaţa energiei din
mocentralei Mintia. Tot ceea că nu-şi vor bate joc de o cen- “Substanțele care vor fi Acţiunea de dezinsecţie
România”, a declarat preşedin-
ce depinde de mine, ca primar, trală care funcţionează de utilizate pentru acțiunea de terestră va începe luni seara
tele Sindicatului "Solidaritatea
voi face. Am luat un credit de atâţia zeci de ani", a spus pri- dezinsecție sunt: K-Othrine la ora 23:00 şi se va încheia
Hunedoara", Cristian Iştoc.
1,2 milioane lei din care am marul municipiului Deva. Profi EC 250 cu substanță ac- în dimineaţa zilei de 2 iulie
La mitingul de protest au
plătit anticipat subvenţia pe tivă Deltametrin - pentru 2019, la ora 5:00.
luat parte şi mai mulţi cetăţeni
4 - SĂnĂTATe/ACTuAliTATe 28 iunie - 4 iulie 2019

Cinci motive pentru care


îţi este mereu foame
Este suficient?
4. Nu mănânci suficiente
grăsimi sănătoase. Grăsimi-
le sănătoase sunt cele nesat-
urate, care mențin senzația
de sațietate. Dacă ai o senza-
ție constantă de foame,
încearcă să introduci în
regimul tău alimentar zilnic
pește, avocado, nuci și se-
mințe. Atenție la nuci și se-
mințe. Ele conțin o cantitate
mare de grăsime, de aceea
trebuie consumate cu mo- varză, varză de Bruxelles,
derație. fructe)
5. Mănânci prea mulți Revenim la cei mai impor-
carbohidrați. Dacă ne sim- tanți factori din lista obi-
țim lipsiți de energie vom ceiurilor zilnice: alimentație,
avea tendința de a mânca ali- somn și hidratare. Să nu
mente cu indice glicemic uităm nici de cele 30 de
ridicat cum ar fi dulciurile minute de mișcare în fiecare
sau produsele de patiserie. Și zi. Datorită ritmului alert

E xistă momente în lamusul. Data viitoare când surse de proteine sănătoase, ce se întâmplă de obicei ajungem să ne răsturnăm
care este absolut simți o foame incontrolabilă, cum ar fi un iaurt grecesc sau atunci când mâncăm carbo- prioritățile. Ne dorim să
normal să ni se s-ar putea ca, de fapt, să fii cereale integrale. Nutriţio- hidrați? Vrem să mâncăm și avem un serviciu bun pentru
facă foame, spre exem- deshidratat. Bea un pahar cu niștii recomandă un aport de mai mult. De ce? Asta se în- a trăi o viață frumoasă, dar
plu după un antrena- apă și așteaptă câteva 46 de grame de proteine pe tâmplă pentru că nivelul de ajungem să ne sacrificăm
ment fizic intens sau minute. Îți mai este foame? zi pentru femei si 56 de zahăr din sânge crește și viața frumoasă pentru a avea
dacă am sărit peste o 2. Nu dormi suficient. grame pentru bărbați. Pe creează un cerc vicios. Pen- un serviciu bun. Poate că,
masă. Astăzi am ales să Atunci când nu îți respecți etichetele fiecărui produs ai tru a evita acest lucru, cel aceasta este cea mai mare
vorbesc despre acele programul de somn, organis- acel tabel de valori nu- mai bine este să mănânci al- problemă a secolului în care
momente în care avem mul secretă mai multă gre- triționale. Fă un experiment imente bogate în fibre trăim.
o senzație inexplicabilă lină, care este un hormon și calculează astăzi câte (migdale, quinoa, susan, fa- Haideți să reîncepem să
de foame. care stimulează apetitul. De grame de proteine mănânci. sole, conopidă, broccoli, avem grijă de noi!
Aceasta poate fi provocată asemenea vei simți că ai
de un regim alimentar ne- nevoie de mai multă energie,
adecvat, de schimbări hormo-
nale sau de factori emoționali.
ceea ce înseamnă că te vei
trezi cu poftă de dulciuri și Aurel Vlaicu, omagiat
în satul natal!
Haideți să explorăm împre- de alți carbohidrați.
ună câteva dintre aceste posi- 3. Nu mănânci sufi-
bile cauze. ciente proteine. Da, știu că
1. Nu bei suficientă apă. este obositor să citești toate
Partea din creier care se etichetele și să fii atent/ă la
ocupă de apetit, dar și de toate aspectele programului
nevoia de fluide este hipota- tău alimentar. Când simți că
vrei o gustare, apelează la

Farmacia TACOMI
te face mai frumoasă
Completează talonul de mai jos şi poţi beneficia,
prin tragere la sorţi, de un pachet de înfru-
museţare oferit de Laboratoarele
TACOMI. Săptămânal, se acordă două premii.

Î
Taloanele se depun la sediul redacţiei Accent Media
ntr-un cadru sărbă- de tradiţii ale locului. Au fost lui erou. Mai multe grupuri
din Deva, str.22 Decembrie, nr.37 A, biroul 16, iar ex-
toresc, aparte, du- prezente autorităţi locale şi de copii din zonă au intonat
tragerile se fac în fiecare zi de joi a săptămânii.
minică 23 iunie judeţene, lideri ai formaţiu- cântece patriotice, care i-au
Câştigătorii vor fi publicaţi în ziarul de vineri din
2019, a fost organizat nilor politice din judeţ, invi- încântat pe cei prezenţi.
săptămâna respectivă.
un ceremonial în cadrul taţi de marcă din aviaţia Capul de afiş al omagierii
căruia a fost omagiat românească. de duminică a lui Aurel
Nume ......................................................................................... marele erou al aviaţei În cadrul manifestării a Vlaicu a fost o demonstraţie
româneşti ,Aurel fost evocată personalitatea de zbor, în care mai multe
prenume .................................................................................. Vlaicu. marelui inventator român, avioane tip MIG 21 şi
Astfel, în faţa muzeului Aurel Vlaicu, s-au depus co- avioane uşoare au survolat
CI seria…….. nr…................… Localitatea…................…… care îi poartă numele s-au roane de flori la statuia din zona, spre emoţia şi admi-
strâns câteva sute de oameni, faţa muzeului, iar preoţii din raţia oamenilor prezenţi la
................................Tel…............................................................ în mare parte îmbrăcaţi în sat au oficiat o slujbă reli- ceremonia de evocare a per-
straie populare, purtătoare gioasă de pomenire a mare- sonalității lui Aurel Vlaicu.
28 IUNIE - 4 IUlIE 2019 SPORT - 5

CS CFR SIMERIA - Activitate şi rezultate


în anul competiţional 2018-2019
M
ajoritatea
sportivilor clubului
începând cu
21.06.2019 se află în
vacanță până în 15 sau
22 iulie 2019, reluarea
pregătirilor fiind planifi-
cată în funcție de intrarea
în competiții a sportivilor
în anul competițional
2019-2020. Campioni ai județului Hunedoara – Trofeul Gheorghe Ola
Activitatea clubului a cu- Campioni ai județului Hunedoara – Trofeul Gheorghe Ene ediția 2018, juniori născuți în anul 2009;
noscut creșteri atât la nivelul ediția 2018, juniori născuți în anul 2010;
secțiilor sportive, de la 3 secții
în iunie 2018 la 6 secții în doua echipă de handbal, două Adrian a fost convocat la se-
iunie 2019. Au fost deschise echipe de baschet au disputat lecția finală a Turneului Spe-
secții sportive de bridge, bas- mai multe jocuri amicale iar ranțelor în 26.05.2019.
chet și atletism. sportivii de la atletism au bifat Un număr de alți 7 juniori
Numărul sportivilor care și ei două competiții. de la secția fotbal dar și 3 jucă-
au practicat și practică sportul Sportivii clubului au câști- toare de la handbal sunt doriți
la clubul din Simeria se află în gat competițiile organizate la de cluburi din țară, cluburi
creștere, de la o săptămână la nivel de județ și au reprezen- sportive la care se realizează
alta. Dacă în iunie 2018 erau tat județul Hunedoara la com- înaltă performanță.
petițiile de zonă la 7 categorii Sportivii clubului au parti- Campioni ai județului Hunedoara – juniori U11 născuți în anul 2008;
326 sportivi, în prezent sunt
peste 430 sportivi, cei mai de competiții (foto). cipat la multe turnee de pre-
mulți la fotbal, urmați de bas- De asemenea, doi sportivi gătire unde au obținut
chet, handbal, karate, atletism Paul Todea și Popa Brian sunt rezultate foarte bune.
și bridge. vicecampioni naționali la Amintim că în luna iunie, 8
Clubul are asigurate ser- Campionatul Național. echipe de la secția de fotbal au
viciile antrenorilor cu speciali- În perioada iunie 2018 – participat la turneul Țara
tatea disciplinei sportive pe 2019 trei juniori de la secția Hațegului Junior`s Cup, turneu
care o pregătesc, antrena- de fotbal s-au transferat la care s-a desfășurat la Hațeg și
mentele țin cont de procesul cluburi unde pot face înaltă Sântămărie Orlea.
de instruire și pregătire ase- performanță, la FCSB – Toma La finalul lunii mai, în-
mănător cu a cluburilor spor- Abrudean, la FC UTA ARAD – ceputul lunii iunie, juniorii
Raul Opric – jucătorul la lotul U11 născuți în 2008 au parti- Vicecampioni ai județului Hunedoara – juniori U13 născuți în
tive. anul 2007 și 2006;
În anul competițional național U17 și Andrei Deak la cipat la turneul internațional
2018-2019 un număr de 13 ACS Viitorul Arad. de la Aigle din Elveția. La com-
echipe au fost angrenante în Doi jucători, Alexandra petiție au participat 20 echipe
competiții la fotbal, o echipă la Vișan și Denis Negrilă, au fost din 6 țări din Europa (Elveția,
handbal și 32 sportivi de la solicitați de FC CFR 1907 CLUJ Franța, Portugalia, Bosnia,
karate în 8 competiții organi- și au participat la un turneu de România și Spania).
zate de Departamentul pregătire dedicat juniorilor Echipa CS CFR Simeria a
EUR&KA din cadrul Federației U11, în Cracovia – Polonia. fost singura echipă din Româ-
Române de Arte Marțiale, a Juniorul U15 Aprotosoaei nia și s-a clasat pe primul loc.
Echipei CS CFR Simeria i-a
fost înmânat și trofeul “FAIR- Câștigători ai campionatului județean – sistemul regulat și au
PLAY” – sportivii și oficialii de participat în Liga Elitelor U15, competiție organiztă de FRF
la club fiind model de com-
portare pe toată perioada
competiției.
Pentru a se obține aceste
rezultate, efortul financiar din
partea clubului, autorităților
locale și al părinților a fost pe
măsură, deoarece clubul a
Toma Abrudean - transferat Raul Opric - transferat la FC căutat să fie prezent în com-
la FCSB Liga I UTA Arad - liga a II-a petiții cu 1-2 echipe la aceeași
categorie de vârstă, apoi cali-
ficarea în play-off cu toate Campioni ai județului Hunedoara juniori B1 – născuți în 2002-2003
echipele și câștigarea dreptu-
lui de a reprezenta județul
Hunedoara în turneele de
zonă, a solicitat efort financiar.

Doi sportivi Breazu Delia și Ionuț Vesa sunt campioni naționali la


Campionatul Național și vor reprezenta România la Campionatul Andrei Deak - transferat la Junioarele IV de la secția de handbal au reprezentat județul Hune-
Mondial din Brazilia în luna octombrie 2019. ACS Viitorul Arad doara la Turneul Euroregiune la Sânnicolau Mare – județul Timiș
6 - SPORT 28 iuniE - 4 iuliE 2019

JE de la Minsk: Medalie de aur pentru Cătălin


Chirilă şi Victor Mihalachi, la canoe dublu!
S
portivii români proba de puşcă aer compri-
Cătălin Chirilă şi Vic- mat 10 m, şi de Cătălin Chir-
tor Mihalachi au ilă şi Victor Mihalachi, la
cucerit medalia de aur în canoe-2 pe 1.000 m. Medali-
proba de canoe-2 pe ile de argint au fost cucerite
1.000 metri, miercuri, la de Dacian Barna şi Andreea
Jocurile Europene de la Bogati în proba de perechi
Minsk! mixte din concursul de gim-
Chirilă şi Mihalachi au fost nastică aerobică, respectiv
cronometraţi cu timpul de 3 perechea Ovidiu Ionescu/
min 40 sec 919/1000, fiind Bernadette Szocs la tenis de
urmaţi de Ucraina (Iuri masă - dublu mixt. Medaliile
Vandiuk, Andrei Rîbaciuk), 3 de bronz au fost obţinute la
min 41 sec 692/1000, şi de sambo, prin Daniela Poroi-
Rusia (Kiril Şamşurin, Ilia neanu (cat. 56 kg), Anda Mi-
Pervuhin), în 3 min 42 sec haela Vâlvoi (cat. 64 kg) şi
547/1000. Alina-Petronela Păunescu
Mihalachi este dublu cam- (cat. +80 kg), şi la gimnastică
pion mondial al probei aerobică - grup (Gabriel
(2010, 2014), iar Chirilă e doua medalie de aur obțin- ual feminin, pușcă de aer acum de două medalii de aur, Bocşer, Mihai Alin Popa, Da-
medaliat cu aur la Eu- ută de sportivii români la comprimat pe distanța de 10 două de argint şi patru de cian Nicolae Barna, Dorin
ropenele Under-23 din 2019. jocurile de la Minsk, după metri. bronz. Aurul a fost câştigat Marian Broţei şi Andreea Bo-
Aceasta este cea de-a Laura Coman, la tir individ- Bilanţul României este de Laura Georgeta Coman, în gati).

Breakdance-ul, sport olimpic.


Va fi inclus în programul
jocurilor de la Paris din 2024

J
ocurile Olimpice din dance-ului în programul jocu-
2024, de la Paris, vor rilor de la Paris a venit după
marca apariția unui succesul înregistrat la Jocurile
nou sport: breakdance-ul. Olimpice ale Tineretului, de
O formă de dans acro- anul trecut, unde și-a făcut
batic, inspirat din cultura debutul.
hip-hop. Această disciplină, apăru-
Breakdance-ul presupune tă pe străzile din New York la
mișcări ce forțează limitele începutul anilor '70, este afil-
corpului uman. iată Federației Internațio-
Decizia introducerii break- nale de Dans Sportiv.

Simona Halep - Angelique


Kerber 4-6, 3-6. Românca
a fost eliminată din sferturile
de finală de la Eastbourne

S
imona Halep (7 WTA) Halep (27 de ani) a pierdut
a fost învinsă de ger- după o oră şi zece minute de
manca Angelique joc. Românca a obţinut un cec
Kerber, locul 5 mondial, de 23.455 de dolari şi 100 de
în două seturi, 4-6, 3-6, în puncte WTA pentru prezenţa
sferturile de finală de în sferturile turneului pe
la Eastbourne, turneu iarbă.Kerber (31 de ani) este
dotat cu premii totale de campioana de anul trecut de
998.712 dolari. la Wimbledon.
28 IUNIE - 4 IUlIE 2019 DESPRE OAMENI - 7

TINERI ÎN AFIRMARE
SUCCESUL - MULȚUMIREA ZĂRITĂ ÎN OCHII PACIENTULUI
Dialog cu Alexandra VACARIU - medic specialist urolog la Spitalul Municipal BRAD
- De ce v-ați ales meseria orice serviciu urologic, acti- drei VACARIU, este tot cineva. Am încercat să iau de
de urolog? vitatea sub semnul dragostei urolog, pot spune că această la fiecare din mentorii mei
- Am dorit să lucrez într-o față de meseria aleasă. specialitate face parte din fa- tot ce mi-au oferit mai in-
ramură chirurgicală, iar uro- - Ce înseamnă pentru milia noastră. Practicând teresant, mai eficient în ac-
logia întrunește criteriile dumnoavoastră succesul? aceeași meserie și îm- tivitatea urologică, eu având
necesare. Pot spune că urolo- - După mine, succesul părtășindu-ne aceeași pasi- o deviză proprie: mai întâi
gia m-a ales pe mine. înseamnă mulțumirea zărită une, integrăm cu succes trebuie să fii OM, apoi
- Vorbiți-ne despre servi- în ochii pacientului atunci partea profesională cu cea de MEDIC. Nu pot să nu spun că
ciul de urologie pe care-l când acesta pleacă din cabi- familie. soțul meu m-a sprijinit să-mi
reprezentați. net mulțumit, cu încredere în - Încercaţi o definiţie a formez încredere în mine și
- Profesez de la începutul mine și un zâmbet pe buze. pacientului? în tot ce fac ca medic urolog.
lunii iunie 2018, în cadrul - Ca femeie este greu să fii - Este părintele, bunicul - Privind pregătirea pro-
Ambulatoriu din Spitalul urolog? sau copilul cuiva, este un om fesională, ce ne puteți
Municipal Brad. Este un ser- - Și da și nu. Este greu, ca cu suferință care vine la spune?
viciu urologic nou înființat femeie, să lucrezi într-o ra- medic cu speranța să fie aju- - Particip la cursuri și con-
care oferă consultații com- mură chirurgicală căci tre- tat, însănătoșit. Eu de fiecare grese în specialitate, atât în
plete pe baza biletului de buie să-ți sacrifici din timpul dată încerc să-i fiu aproape, țară și nu numai.
trimitere, ecografii uro-geni- muncii în urologie? tău liber. În rest, nu este cu să-i ofer tot ce pot din - Gânduri de viitor?
tale și asigură urgențele. - Am avut o perioadă de nimic mai diferit decât într-o cunoștințele mele profesio- - Să continui activitatea
Conducerea spitalului se adaptare. Experiența și altă ramură medicală. nale pentru ca el, pacientul, aici, la Brad și să devin un
străduiește să doteze cabine- cunoștințele însușite la Spi- - Cum împărțiți activi- să devină sănătos. membru permanent al spi-
tul în vederea unei bune talul Județean Târgu Mureș tatea de medic cu cea de - Care vă este modelul în talului din localitate, să fiu
funcționalități. îmi permit să-mi desfășor, familie? profesiune? mereu alături de oamenii
- Cum a fost începutul atât aici la Brad, cât și la - Întrucât și soțul meu, An- - Nu pot să nominalizez pe acestei zone miniere.

INTERVIUL ZILEI cu Alida Elena MIHĂILĂ, directorul Compartimentului Resurse


Umane din cadrul SC SERVICE SRL Hunedoara
M-AM „CĂȚĂRAT”, CURAJOS, PE FIRUL VIEȚII
– Pentru început, punc- realizări la care desigur ați sare pentru a stimula respon- tuală, tenacitatea, responsabil-
tați-ne câteva amănunte din contribuit și dvs. sabilitatea în realizarea cal- itatea, determinarea personală
datele biografice. – Realizările nu se datoresc ității muncii. Îmi doresc o cu raportare la prezența și aju-
– Sunt născută pe plai numai mie în întregime, dar prezență activă în viața firmei. torul lui Dumnezeu și nu în ul-
hunedorean, într-o zi de pot spune că, dacă doi oameni timul rând, talentul și
aprilie, norocoasă pentru din conducerea firmei, adică – Sunteți o femeie apreci- disponibilitatea de analiză și
mine. Am avut o copilărie eu și soțul meu, merg cu opti- ată în comunitate. Vă simțiți sinteză.
fericită, fără griji. Am absolvit mism pe același drum al suc- cumva invidiată?
liceul de construcții, Școala cesului, rezultatele activității – Nu știu dacă sunt sau nu – Cum trebuie să se im-
postliceală de mecanică și în nu întârzie să apară. Firma invidiată. Poate că da. Cei care plice o femeie în iubirea și
final secția de Comunicare so- noastră de transport per- invidiază însă, ar trebui să înțelegerea familială?
cială și relații publice din soane s-a dezvoltat cu pași vadă câte sacrificii am făcut și – O căsnicie se aseamănă
cadrul Facultății „Lucian mărunți, dar cu dăruire profe- fac în activitatea mea, pentru cu o loterie: ori câștigi, ori
Blaga” din Sibiu. Actualmente sională. Avem 50 de angajați, ca firma să fie mereu apreci- pierzi. O cale de mijloc nu este momente de împliniri, dar și
sunt director al Comparti- o autogară, un service auto, o ată de beneficiari și nu numai. eficientă. Eu am norocul și unele pe care mi le reproșez.
mentului Resurse umane din linie I.T.P. și un parc auto bine Oricum, elanul și pasiunea îmi sunt mulțumită că am lângă Implicată în activitatea zilnică,
cadrul SC SERVICE SRL Hune- pus la punct. Am o bucurie însoțesc dorința de cunoaș- mine un om implicat și dornic de multe ori nu am putut fi
doara. firească întrucât, recent, ni tere și cimentare a compe- de a construi cu simț de mereu alături de unicul fiu,
s-a alăturat în firmă și feciorul tenței profesionale. răspundere, atât pe linie fa- deși acesta a simțit mereu
– Sunteți mulțumită de nostru, Radu, care a înțeles și milială, cât și pe cea de afaceri. dragostea de mamă, iubirea
rezultatele activității dvs. dorește să preia ștafeta activ- – Ce vă caracterizează? În familie, pe bază de comuni- părintească. Vis-a-vis de vi-
profesionale? ității părinților. Pot afirma că – Sunt profesionistă și în- care, femeia trebuie să dă- suri, sunt mândră că în firmă
– Pregătirea mea, dragos- firma noastră are un colectiv căpățânată în dorința de-a ruiască și să primească, în fiecare salariat are conștiința
tea față de muncă, de profesie, bine sudat, a fost în perma- duce la bun sfârșit proiectul același timp, iubire, înțelep- responsabilității într-un tot
având alături pe soțul meu, nentă competiție și care a de- propus sau sarcinile la care m- ciune și bucurie. Să aibă îm- unitar cu cea a colectivului, pe
Dan Cornel Mihăilă – în cali- venit o personalitate. La noi am angajat și-mi revin. Ce mă preună cu soțul planuri fondul competenței profe-
tatea sa de administrator, am există o relație reciprocă între deranjează însă, e faptul că nu concrete de acțiune, îmbinând sionale.
reușit să obțin rezultate efi- răspunderea personală și cea îndrăznesc să mă lupt cu cunoștințele cu experiența.
ciente, desigur pe fondul de- colectivă. lumea egoistă, cu oamenii in- – Și, în final, spuneți-ne, vă
terminării și ambiției. De fapt, dividualiști. Eu ofer sprijin – Ne puteți spune câteva considerați o învingătoare în
sunt adepta rigurozității, re- – Care vă sunt gândurile celor ce mi-l solicită, chiar dorințe care v-au rămas viață sau o învinsă?
sponsabilității și priceperii. Eu pentru anul 2019? dacă nu mi s-a întors cu ce am neîmplinite și, de ce nu, vi- – Mă consider o învingă-
am fost și sunt o luptătoare și – Nu pot fi decât optimistă, dat, dar așa sunt eu și nu suri care au fost finalizate? toare, sunt mulțumită de tot
am reușit de fiecare dată să adevărate provocări pentru doresc să fiu altfel. – Munca este o constantă în ce am realizat. După mine, a fi
obțin rezultatele scontate. M- calitatea muncii și a vieții, viața mea și de multe ori îmi învingător înseamnă a trece
am „cățărat” cu curaj pe firul gânduri realizabile pe bază de – Cât despre calitățile prin răpește momente în care aș peste obstacole, iar depășirea
vieții și nu am renunțat nicio- soluții concrete, eficiente. Îmi care o femeie se poate re- putea citi o carte sau să ies la acestora înseamnă o victorie.
dată la luptă, dovedind perse- doresc putere de muncă și marca în profesiunea aleasă, o plimbare în parc. Dar, am în-
verența unui om creativ. asimilare. Doresc ca întregul ce ne puteți spune? vățat că nu poți să-ți realizezi Pagină realizată de
nostru colectiv să găsească – După mine, acestea sunt: visurile fără sacrificii. În cei 26 Ioan Vlad și
– Prezentați-ne câteva noi mijloace și metode nece- rafinamentul, elevația intelec- de ani de activitate am trăit Georgeta-Ileana Cizmaș
8 - ReLiGie 28 iunie - 4 iuLie 2019

Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel


S
unt prăznuiți în
aceeași zi, pe 29
iunie, după o pe-
rioadă de post, care vari-
ază ca durată în funcție
de data Sfintelor Paști.
Sfinții Apostoli Petru și
Pavel s-au săvârșit la
Roma, din porunca îm-
păratului Nero, Petru
fiind răstignit cu capul în
jos, iar lui Pavel tăindu-i-
se capul. Cei doi mari
corifei ai Apostolilor și-au
închinat întreaga viață
propovăduirii Evangheliei
lui Hristos.

Moaștele Sfinților
Apostoli Petru și Pavel
Potrivit Sinaxarului, tot pe
29 iunie, Moaștele Sfinților
Apostoli Petru și Pavel au fost
mutate împreună în locul
numit "ad catacumbas", de pe
Via Appia din Roma în anul
258. Sfinții Apostoli Petru și
Pavel sunt autori de epistole ”La mulți ani”
incluse de Biserica între tex- treia arătare a Domnului În- spre cetatea Damascului spre toarea Sfinților Apos-
tele canonice ale Noului Testa- viat ucenicilor Săi, Petru re- a prinde creștinii de acolo, toli Petru și Pavel tuturor celor care
ment (Pavel – 14; Petru – 2). dobândește vrednicia de Saul a văzut pe Domnul Hris- marchează miezul îşi sărbătoresc onomas-
Apostol, mărturisind de trei tos, care i s-a arătat într-o lu- verii și perioada secer-
ori dragostea lui către Mântu- mină orbitoare și îl mustra: ișului, fiind însoțită de o
tica în această zi!
Sfântul Apostol Petru
itor. După Înălțarea la cer a "Saule, Saule de ce mă serie de obiceiuri, tradiții și
S-a născut în Betsaida
Domnului și după pogorârea prigonești?”. Din acel moment superstiții.
Galileei și era frate cu Sfântul • Dacă tună şi fulgeră în
Duhului Sfânt, Sfântul Petru hotărăște să se convertească și • În tradiția populară există
Apostol Andrei, „Cel întâi
nu a precupețit nicio oste- primește botezul de la Anania, credința potrivit căreia, în- ziua sărbătorii, se spune că
chemat” la slujirea credinței.
neală pentru împlinirea episcopul Damascului. Sub cepând cu această zi, cucul şi nucile şi alunele vor fi vier-
Numele său iudeu era Simon,
poruncii Mântuitorului, de a noul nume de Pavel, el devine privighetorile nu mai cântă. mănoase.
însă Mântuitorul îl va numi
vesti adevărul mântuirii. unul din cei mai mari Apostoli • Până la Sânpetru, nu se • Tot acum, pentru sporul
Chifa (piatră). După ce a pes-
Sfântul Petru a murit ai lui Hristos. A dus vestea cea scutură merii, oamenii casei şi pentru sănătate, se re-
cuit pe lacul Ghenizaret, de-
răstignit pe cruce, cu capul în bună a Evangheliei Domnului crezând că dacă se respectă spectă tradiţia Moşilor de Sân-
cide să-l urmeze pe Iisus,
jos, în anul 67, pe 29 iunie, la printre popoarele păgâne, această datină, sunt ocrotite petru şi se sfinţesc la biserică
devenind astfel ”pescar de oa-
Roma. binevestind în multe locuri ogoarele de căderea grindinei. pachete cu colaci, lumânări,
meni”, renunțând la toate
din Răsărit, ajungând până la • Respectând tradiția, fe- mere dulci şi mere acrişoare;
bunurile materiale. Cu toată
dragostea pentru Iisus Hris- Sfântul Apostol Pavel Roma. A scris 14 epistole care meile nu au voie să mănânce apoi, aceste ofrande se împart
S-a născut într-o familie de se găsesc în Sfânta Scriptură. mere până în ziua sărbătorii, oamenilor săraci.
tos, Petru nu și-a putut învinge
evrei, provenind din Tarsul Din porunca împăratului pentru a nu-i supăra pe cei • Ca să scape de pistrui, oa-
slăbiciunea, lepădându-se de
Ciliciei. Înainte de a trece la Nero, a fost decapitat în anul trecuţi la viaţa veşnică din fa- menii pistruiați se spală pe
trei ori de Domnul sau, tocmai
credință, el se numea Saul, 67. milia respectivă. După această față, la miezul nopții, când
când Acesta era batjocorit și
purtat de la Ana la Caiafa. Dar, prigonind cumplit pe cei ce zi, doar tinerele fete au voie să cântă cocoșul.
cu multe lacrimi și zbucium, mărturiseau credința în Hris- Tradiții și obiceiuri mănânce mere, femeile în
și-a ispășit întreita lui lepă- tos și propovăduiau Învierea Cunoscută în popor și sub vârstă având dezlegare la www.sfapostolipetrusipavel
dare de Domnul. La cea de a Lui. Dar, pe când călătorea numele de Sânpetru, sărbă- mere abia de Sfântul Ilie. www.crestinortodox.ro

CLINICA OPHTALENS T
CLINICĂ
PARTICULARĂ DE
OFTALMOLOGIE

CENTRU LASER
EXCIMER

OPTICĂ MEDICALĂ
Str. 21 Decembrie 1989, Nr. 137 • Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Tel. programări: 0264/44 88 24 sau 0264/ 44 88 25
Tel. magazin optică: 0740/27 65 77
Clinica Ophtalens T
28 iunie - 4 iuLie 2019 MAGAZin - 9

Scurt istoric al clătitelor


C
redem că nu există foasă şi mai groasă, în Asia
cineva căruia să nu-i grosimea diferă de la o zonă
placă clătitele, la alta, dar e umplută cam
fie ele simple sau peste tot cu ingrediente
umplute cu gem, brânză sărate (brânză, carne, legu-
sau alte ingredient. me); în Africa, pe de altă
parte, clătitele sunt suport
Iată câteva lucruri intere- pentru diferitele sosuri şi
sante despre originea modes- humus-uri, neamurile ger-
telor, dar atât de agreatelor manice le consumă de-
clătite: „Clătitele fac parte opotrivă ca desert şi ca blat
dintre puţinele feluri de mân- moale peste care se pun di-
care de care gurmanzii-şefi ai verse topping-uri sărate, în
Greciei Antice ar trebui să fie timp ce europenii de gintă
mândri, pentru că au trecut latină păstrează destinaţia,
testul timpului (şi încă ce reţeta şi aspectul clătitelor re-
test!), ajungând să fie gătite alizate de greci în Antichitate.
chiar şi în bucătăria secolului
XXI. Dacă ar fi să traducem „Firimiturile
denumirea originală (adică
grecească) a clătitei i-am împăratului”
spune „tigăiță”, pentru că şi Una dintre cele mai neo-
atenienii îi spuneau „tagen- bişnuite reţete de clătite s-a
ites”, „teganites” sau „tage- născut în timpul Imperiului
nias” (toate variantele fiind Austro-Ungar şi poartă o de-
derivate ale cuvântului „te- numire care te duce cu gân-
gano” care desemna tigaia de dul la conducătorii acelor Despre festivalul spune că persoana care Dubaiul întrece cu mult
prăjit). vremuri: kaiserschmarrn. reuşeşte să arunce o clătită în această performanţă. O sin-
clătitelor din România sus şi să o prindă cu mâna gură clătită, servită într-unul
„Firimiturile împăratului” au
Dacă se întâmplă să fiţi în dreaptă în tigaie, în timp ce în dintre restaurantele de lux
Reţeta fost preparate pentru prima
Braşov, chiar înainte de in-
dată pentru Francisc Iosif I stânga ţine o monedă de aur, din acest excentric oraş se
Cronicarul Athenaeus po- trarea în Postul Paştelui, nu va avea noroc şi prosperitate vinde la preţul de 25.000 de
vesteşte cum era preparat (1830-1916) şi imediat ce
vezi rezultatul realizezi cât de trebuie să rataţi Festivalul tot anul. euro. Este presărată cu aur
acest desert: plakous-ul Clătitelor, de la Prejmer. De- Şi în Anglia se organizează comestibil.
(compoziţia formată din 500 inspirat e numele desertului
– fâşii rupte din clătite (făcute venit deja tradiţie, este un bal un festival al clătitelor:
gr. de făină, 60 ml de vin alb, mascat care durează până în Shrove Tuesday (n.r. Marţea Recorduri legate de
60 ml de lapte acru, o jumă- din făină, ouă, lapte), cara-
melizate, amestecate cu gem zori. Peste 20.000 de clătite Spovedaniei), cunoscut şi sub
tate de linguriţă de sare) era sunt făcute în această noapte,
clătite
şi alune de pădure mărunţite. denumirea de Pancake Tues-
prăjit într-o cantitate mică de după reţete secrete. Sean McGinlay si Natalie
Soţia împăratului, Elisabeta a day (n.r. Marţea Clătitelor).
ulei de măsline. După ce com- Festivalul simbolizează tri- King, doi bucătari din Glas-
poziţia începea să facă băşici Bavariei (cunoscută mai de- gow, au construit cel mai
grabă sub denumirea de Sisi), umful luminii asupra întu- Cele mai scumpe
şi era rumenită pe ambele nericului şi alungarea iernii. mare turn de clătite din lume.
feţe, se servea caldă, dimi- fiind preocupată de silueta sa, clătite Acesta măsura nu mai puţin
neaţa. Se asezona neapărat cu dăduse ordin bucătarilor să-i de 75 de centimetri. Pentru
Festivaluri ale Tot în Anglia, de data asta
miere şi seminţe de susan, facă doar deserturi uşoare, această performanţă au
în Manchester, se vând unele
uneori şi cu brânză. care să nu îngraşe. La vederea clătitelor în lume dintre cele mai scumpe clătite muncit nu mai puţin de 22 de
Rude vechi ale pâinii, lipiei „bombei calorice”, împără- În Franţa, în schimb, se ore şi au folosit 100 de ouă,
teasa a refuzat să mănânce din lume. Costă în jur de 1330
şi chiar ale blatului de pizza, sărbătoreşte Ziua Clătitelor. de dolari şi se prepară cu peste 10 litri de lapte, 5 kilo-
clătitele s-au răspândit peste clătitele astfel pregătite. Exas- Sărbătoarea are loc în data de grame de făină şi 3 kilograme
perat, soţul ar fi exclamat homar, caviar, trufe şi sos Hol-
tot în lume, de cele mai multe 2 februarie, Ziua Binecuvân- landaise - în prepararea de unt. Iar recordul pentru
ori schimbându-şi ba com- înainte de a mânca de- tării Fecioarei Maria. A ajuns clătita aruncată cel mai sus
opotrivă porţia sa şi a con- căruia se foloseşte una dintre
poziţia, ba aspectul. În Amer- însă să fie cunoscută drept cele mai scumpe şampanii este de 9,47 de metri şi a fost
ica, amestecul pentru clătite soartei: „Ia să văd ce Ziua Clătitelor, pentru ca stabilit în 2010, la New York.
firimituri(schmarrn) a gătit din lume, Dom Perignon.
conţine şi praf de copt şi e tradiţia cere să fie servite ast- Reţeta a fost creată de restau- www.historia.ro
prăjit într-o formă mai pu- bucătarul!”. fel de preparate. Superstiţia www.mega-image.ro
rantul de lux Opus.

Pensiunea POnOR ***


Vaţa de Jos, str. Câmpului nr. 29, jud. Hunedoara• Tel. 0757-102807

ÎNCHIRIAZĂ TEREN
ÎN SUPRAFAŢĂ DE 1,6 HA ŞI
HALA PRODUCŢIE CU UTILITĂŢI
ÎN SUPRAFAŢĂ DE 400 MP,
LA INTRAREA ÎN ORAŞUL SIMERIA DINSPRE ORĂŞTIE
VIZAVI DE REVA (GRAMPET) .
• Servicii de cazare (apartament) • SPA – saună, piscină, masaj •
Organizare evenimente într-un cadru deosebit • Restaurant – Relaţii la telefon 0726-219999.
mâncăruri tradiționale, meniuri speciale • Barbeque.
10 - tImp lIbEr 28 IUNIE - 4 IUlIE 2019

TV - FILMUL SĂPTĂMÂNII ALTE RECOMANDĂRI: Minutul de umor


Vineri, 28 iunie • Logica popoarelor privind canicula
PRO TV, ora 21,10, Hobbitul:Bătălia Logica neamţului: Dacă astăzi e caniculă şi
celor cinci oștiri mâine va fi aceeaşi caniculă, trebuie să inves-
PRO CINEMA, ora 22,15, Stone tim într-un aparat de aer condiţionat care să
ne permită să muncim mai eficient
Logica grecului: Dacă astăzi e caniculă şi
Sâmbătă, 29 iunie mâine va fi tot caniculă, trebuie să mergem în
PRIMA, ora 20,00, În slujba legii vizită la cineva care are acasă aer condiţionat
PRO CINEMA, ora 22,30, Hotelul şi să stăm măcar o săptămână la ei.
Logica francezului: Dacă astăzi e caniculă şi
Marigold mâine e aceeaşi caniculă, înseamnă că de fapt
astăzi este mâine???
Duminică, 30 iunie Logica SUA: Dacă astăzi e caniculă şi mâine
PRO TV, ora20,00, Greu de pensionat 2 e caniculă, ne vedem nevoiţi să intervenim cu
armata şi s-o stârpim
PRO CINEMA, ora 22,30, Reacție în lanț Logica chinezului: Dacă azi e caniculă şi
mâine va fi tot caniculă, am face bine s-o ex-
Luni, 1 iulie portăm!
PRO CINEMA, ora 21,15, În amintirea fi- Logica românului: Te fac o bere? Cică azi şi
mâine o să fie caniculă.
PRO TV ului
HBO, ora 22,30, Venom • La școală
Profesorul întreabă clasa:
Marți, 2 1ulie – Dacă aveți un dolar și-i mai cereți unul
tatălui, câți bani aveți?
Sâmbătă, 29 iunie, ora 20,00 PRO CINEMA, ora 20,30, Lista
Bulă ridică mâna, profesorul îl lasă să
HBO, ora 22,30, În întuneric răspundă, iar acesta zice:
Johnny English… se întoarce! – Un dolar.
Filmul vorbește despre agentul secret Johnny English Re- Miercuri, 3 iulie – Nu știi matematică, zice profesorul deza-
TVR 2, ora 20,00 Minnesota Clay măgit.
born, care, în urmă cu cinci ani, a ratat o misiune important
– Nici dumneavoastră nu-l știți pe tata !
în Mozambic. De aceea, el a decis să se izoleze într-o localitate PRO CINEMA, ora 22,30, Mâini ucigașe
izolată din Asia, unde și-a petrecut timpul șlefuindu-și abili- • La judecătorie
tățile unice. Dar, atunci când s-a aflat că s-a pus la cale un Judecătorul întreabă martorul
Joi, 4 iulie
atentat la viața premierului Chinei, șefii săi din agenție – Ai văzut că vecinul tău își bate soacra?
încearcă să dea de urma acestui agent special. Acum, când ANTENA 1, ora 20,00, G.I. Joe: Ascensi-
– Da domnule judecător.
lumea are nevoie de el, Johhny English intră din nou în acți- unea Cobrei – Și de ce n-ai intervenit?
une. Pentru Johnny English dezastrul poate fi o soluție, dar PRO CINEMA, ora 22,15, 30 de nopți – Păi, să vedeți, la început am vrut să inter-
eșecul – niciodată! vin, dar când am văzut ca o poate bate singur…

BERBEC TAUR GEMENI RAC


Intenționați să începeți un nou Aveți foarte multe de rezolvat la Veți rezolva, pe rând, toate Vă bucurați de zile frumoase
proiect pentru confortul fami- locul de muncă, unde pro- situațiile cu care vă confrun- și, mai ales, de rezultate bune

H
liei. Dar pentru asta veți avea blemele s-au aglomerat. Dar tați și vor veni zile mai lin- în domeniul în care activați.
nevoie de sprijinul parteneru- sănătatea și tonusul ridicat vă iștite. Trebuie să aveți mai Dar, ca să țineți totul sub con-
lui de viață. Înainte de a lua o ajută să treceți peste toate nea- multă încredere în forțele trol, nu amestecați obligațiile
decizie, pregătiți-vă să faceți junsurile. Pot apare mici con- voastre și să dați dovadă de de serviciu cu distracția. Nu

O față unor cheltuieli majore.


Este foarte important să vă
stabiliți responsabilitățile.
flicte între colegi și veți avea
rolul de mediator. Concentrați-
vă și pe nevoile familiei!
răbdare. Căutați să evitați tot
ce vă supără și mergeți liniștiți
și cu atenție pe drumul ales.
trebuie să lăsați nimic la voia
întâmplării și, mai ales să nu
risipiți banii câștigați.

R LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

O
Pentru a face ca lucrurile să fie În perioada următoare veți Trebuie să aveți mare grijă de Starea voastră de spirit nu este
în favoarea voastră la serviciu, avea câștiguri mai mari, care imaginea voastră pentru că una foarte bună. Nimic nu este
trebuie doar să participați la vă vor permite să plecați în cineva încearcă să vă de- așa cum vă doriți și, aveți im-
toate activitățile propuse. Pro- călătoria mult visată. Încercați scopere secretele. Tocmai de presia că unii dintre colegi se

S fesionalismul vostru va fi apre-


ciat de șefi și veți avea numai de
câștigat. În plan sentimental,
să-i ajutați și pe cei din jur, pen-
tru că tot ce dăruiți, vi se va în-
toarce înzecit. Dragostea este
aceea, nu lăsați pe oricine să
intre în sufletul vostru. La
locul de muncă vor apare con-
descurcă mai bine decât voi.
Această stare este trecătoare,
vă veți reveni, iar situația fi-

C
există o anumită incertitudine, la început de drum și vă bucură flicte și bârfe, pe care nu tre- nanciara se va regla simțitor.
dar totul se rezolvă pe parcurs. atitudinea partenerului. buie să le băgați în seamă. Vor urma și cheltuieli mai mari.

O SĂGETĂTOR
Primiți vizita unor prieteni
dragi, iar acest lucru vă face
CAPRICORN
Problemele din ultimul timp v-
au copleșit și ați devenit iras-
VĂRSĂTOR
Veți clarifica, pe parcursul in-
tervalului, toate aspectele
PEŞTI
Trebuie să fiți optimiști atunci
când vă gândiți la un nou

P plăcere. Veți discuta multe, veți


afla informații importante pen-
tru voi. Banii pe care-i așteptați
vor veni foarte curând. Dacă au
cibili. Încercați să vă
controlați, să fiți mai siguri pe
voi și să nu dați înapoi în fața
negative din relația sentimen-
tală. Reușiți, împreună cu
partenerul să realizați lucruri
proiect. Probleme vor fi, dar le
veți învinge. Este timpul să
ieșiți în evidență și la locul de
unor probleme mai dificile. frumoase, benefice pentru voi muncă, mai ales dacă sunteți
existat probleme de comuni- Asta pentru că aveți puterea și și familie. Cariera voastră este nou angajat. Asta pentru că,
care la locul de muncă, situația energia necesară de a în- în ascensiune, iar banii se vor foarte puțini dintre colegii
se ameliorează. drepta tot ce a fost greșit. înmulți. voștri au curajul să se afirme.
28 iUniE - 4 iUliE 2019 OPinii - 11

Personajele vremurilor
noastre: TU şi EU !
,,Polemizează cu un om în timp ce majoritatea popu- brezi. Trăirile, idealurile, lu- Mă interesează însă extrem
mai inteligent decât tine: lației este sub limita sărăciei. crurile bune pot constitui vi- de mult din perspectiva co-
el va câștiga dar, deși ai Judecătorii CSM au sabotat brații ale sufletului. Pot fi eu municării și relaționării cu
pierdut, poți beneficia de ședința unde se discuta un exemplu de a vedea lu- oamenii de reala valoare,
ceva ce-ți va fi de folos". alegerea Adinei Florea. Dacă crurile dintr-o altă perspec- atât din țara mea, cât și din
I.S. .Turgheniev există această teamă, sunt tivă? Sau să reacționez diferit întreaga lume, pe care i-am
multe semne de întrebare. de majoritatea societății din cunoscut deja, sau pe care îi
Trăim astăzi într-o lume această lume superficială? voi cunoaște în viitor. Este o
profund materialistă, care a Eu de ce mai votez ?! Am sentimentul că dacă lume cât se poate aproape de
uitat de tot: de bunătate, de anumite idei vor ajunge să adevăr.
Văd, mai nou, că se vorbea
căldură, de iubire, de morali- fie înțelese de oamenii din Sunt convins că din
de mari suspiciuni, de frau-
tate, de principii, de umani- jur, asta îi va face să-și pună această lume pot transmite mică parte din infamii. În
dare a alegerilor. Nimeni nu
tate și chiar de Dumnezeu. anumite întrebări referitoare ceva bun și celor din jur. ciuda faptului că există des-
mai discută de așa ceva. Păi
Banul e regele suprem al so- la modul lor de a vedea viața. Poporul are o zicală: “ Pe tui oameni care, având bun
dacă toată lumea face ce vrea
cietății. Toată lumea e într-o Întrebări care pot conduce la acest pământ să construim o simț și decență, dezaprobă
cu votul meu de fraier, eu de
goană nebună după bani. trezirea conștiinței. Credința casă, să facem un copil, să total ceea ce vad.
ce mai votez? Noi, oamenii,
Asistăm și participăm la o mea este că nebunia și sper- sădim un pom”. Și totuși… Sunt destul de
acționăm ca într-o junglă.
luptă continuă în societate, anța vieții se vor transforma Personal, mi se pare mulți oameni care au val-
Puțini dintre noi mai avem
cu orice arme. În ciuda dez- și vor deschide sufletul omu- foarte puțin. Cred că rolul oare, oameni care încă mai
reguli morale. Singurele reg-
voltării tehnologice, oamenii lui de lângă mine. unui om care gândește este respectă adevăratele valori
uli sunt cele legale, ce sunt
au devenit mult mai răi, mai Toate acestea se pot și de a lăsa semenilor câteva și care se simt împresurați
respectate doar de frică.
frustrați, mai încrâncenați în transmite oamenilor. Mă uit din gândurile sale, din trăir- de acest șuvoi de nonvaloare,
Aproape că nu mai există
luptele sociale. Sunt asemă- în jur și constat că societatea ile sale, din concluziile sale. de ieftin, de dezumanizare.
exemple de oameni curați,
nători unor câini care se în care am ajuns să trăim În fapt, acesta a fost modul în Ei, de fapt, sunt singurii care
morali, principiali. Rar ve-
sfâșie pe ciolan. Parcă sun- este jalnică, nu mai există care a evoluat societatea mai pot face ceva în sensul
dem demnitate. În orice caz,
tem într-o junglă. principii, valoare, este plină umană. Este modul fiecăruia schimbării în bine a soci-
aceste puține excepții sunt
Mă uit la ei, din orice merg de răutate, total sărăcită, de a contribui la evoluție ma- etății în care trăim. Și ei au
pierdute într-o mare a peni-
la tribunal și au o dorință plină de invidie și chiar ură, terială sau spirituală. Din copii sau vor avea și sunt
bilului și compromisului.
fantastică de a se duela ani inundată de ieftin și golită de altă perspectivă, cred că pen- probabil îngroziți de per-
Suntem oameni care nu mai
întregi pentru nimic, pe umanitate și decență. Nu am tru orice om normal este su- spectivele sumbre ale vieții
cunosc cuvântul ,,logică"
sălile tribunalelor. Am de- cum și nu vreau să mă ficient să își amintească o acestora într-un asemenea
Constatăm neputincioși pro-
venit niște oameni fără su- adaptez la asemenea tren- clipă de anumite trăiri, tip de societate.
movarea ieftinului, prostului
flet. Când mă uit la cazul duri penibile. Știu că există emoții, sentimente sau să re- În afară de aceștia, sunt
gust, non-valorilor, ridicate
,,Sorina", îmi vine să înnebu- destul de mulți oameni de alizeze un moment existența extrem de mulți oameni
în ultimii ani la rang de ex-
nesc când văd mascații, bună factură, care gândesc divină, pentru ca atitudinea
emple. Așa am promovat în ”adormiți” sufletește și mo-
polițiștii, asistenții sociali și similar, dar care nu se pot lui față de propria viață sau
justiție, parchete, politic și, ral, în hibernare. Ei “s-au
pe celebra procuroare Pi- împotrivi în niciun fel acestui față de semeni să se schimbe
de ce nu, în toate structurile adaptat” la realitățile vieții,
țurcă… flagel de materialism, mur- mult în bine.
statului. au acceptat faptul că “asta e
Această femeie care nu dărie morală și superficiali- Acele lucruri la care mă
Avem două milioane de situația”. Sunt sigur ca anu-
are ce căuta nici în calitate de tate ce împresoară întreaga refer ne transformă și ne
bugetari, patru milioane de mite lucruri, cele de care am
procuror, nici de mamă, a societate. Oamenii de cali- readuc, cel puțin pe moment,
pensionari. Oare cine lu- amintit mai sus, îi pot trezi, îi
demonstrat lacunele oame- tate sunt parcă o altă specie, la calitatea pe care am avut-
crează pentru banii acestor pot activa, îi pot face să re-
nilor nepregătiți din sistem aflată pe cale de dispariție. Ei o inițial și de care uităm atât
oameni? La nivelul ”supe- fuze adaptarea la acest stan-
(nepregătiți uman). Din câte suportă zilnic, afectați, tren- de des, acea de a fi OAMENI.
rior” al societății avem multă dard moral impus de
pare, aici este o “gașcă" ce se dul societății, așteptând Din păcate, sunt foarte puțini
ură, hoție, demagogie, ipo- societate și îi pot face să-și
compune din oameni care oameni care ar face aseme-
crizie, minciună. Nu exista parcă ceva. Dar acel ceva nu amintească cine sunt, cum
reprezintă mai multe insti- nea lucruri. Trăim vremuri
onoare, cuvânt, principii poate apărea peste noapte. sunt ei în realitate, cum s-au
tuții. Îmi este rușine că avem tulburi, schimbătoare. Și nu
morale, credință. Suntem de- Acel ceva, acel refuz de în- născut și care le sunt ade-
asemenea oameni care lu- sunt deloc fericit pentru asta.
pendenți de televizor. Ne in- scriere în trend, poate veni văratele idealuri, adevăratele
crează în statul roman. Personal, simt că în sensul
teresează viața materială, numai din atitudinea de valori, îi pot face mai curați,
O altă bombă în magis- asta am ceva de oferit.
“trăind doar clipa”, consid- respingere, manifestată ex- mai demni, mai umani. Si,
tratură: o doamnă judecă- Neavând încă experiența în a
erând acesta unicul scop al trem de fiecare dintre noi. printr-o minimă schimbare
toare din CSM, Andrea Chiș, scrie, aș considera un imens
vieții. Oare când avem și conducă- sau trezire a acelor oameni,
cere desființarea Secţiei SIJ, succes să fiu în măsură să
pe banalul motiv că mulți tori de calitate? ei îi pot influența pe alții în
magistrați se pensionează de
Tabloul vieții de astăzi redau cât mai fidel și cât mai
bine, îi pot face să devina mai
frica SIJ-ului. Doamna Chiș, Este destul de jalnic din Trăim vremuri pe înțelesul cititorilor ceea
buni.
dacă lucrurile stau așa, punct de vedere spiritual și tulburi, schimbătoare ce simt și ceea ce gândesc.
înseamnă că sistemul este creștinesc. Vibrația sufletului Un motiv personal pentru "Polemizează și cu prostul!
putred rău! De ce nu doriți produce o trăire interioară,
Sunt foarte puțini cei Oricum nu vei obține nici
care am decis să scriu acest care iau atitudine!
,,răspunderea magistratu- într-un anumit mod de a articol este tocmai că trăiesc faimă, nici beneficii.... Dar de
lui"? Când mama este pro- înțelege viața. Și pot produce într-o altă lume, diferită de Și extrem de puțini cei ce să nu te distrezi uneori? “
curor, tata avocat iar fiul vibrație interioară. Și mai ceea ce văd în jurul meu. O care taxează penibilul, spun I .S. Turgheniev.
(fiica ) judecător, cum este în știu ca uneori, vibrația inte- lume mai cumpătată, fără a fi lucrurilor pe nume cu mult
magistratură? Este foarte rioară a celui de lângă tine te sclavul banului, o lume a to- curaj, decență și obiectivi- Al dumneavoastră același
bine, aveți bani cât cuprinde, poate face și pe tine să vi- leranţei, o lume a Realității. tate, care corectează măcar o Prof. Ioan Romeo Mânzală
12 - CE gătIm îN wEEk-ENd? 28 IUNIE - 4 IUlIE 2019

cioRBă de aGRișe inGRediente


4-5 aripioare de pui, o ceapă albă, 3 morcovi, 1/2
rădăcină de țelină, 2 ouă, 200 ml smântână de gătit,
250 gr agrișe, sare piper.

morcovii și țelina. Ceapa se fiert până se coagulează.


toacă mărunt, iar morcovii și Ciorba se potrivește de sare
țelina se dau pe răzătoarea și piper, se drege cu gălbe-
cu ochiuri mari. nușurile de ou și smântână,
Când aripile sunt aproape apoi se presară pătrunjel
fierte, se adaugă ceapa și tocat deasupra.
rădăcinoasele. După ce rădă- Se acoperă cu un capac
cinoasele s-au fiert, se pentru ca aromele să se
adaugă agrișele, care se lasă pătrundă, iar după 15-20 de
să fiarbă până se ridică la minute, se poate servi.
mod de preparare: spală și se pun la fiert în 3-4 să fiarbă, se va lua spuma. suprafață. Albușurile se pot
Aripioarele de pui se litri de apă. Când apa începe Între timp, se curăță ceapa, turna în ciorbă, lăsându-se la www.reteteculinare.ro

Budincă de dovlecei cu piept de pui


bine de apa pe care au lăsat-
inGRediente o și se pun într-un alt vas.
700 g dovlecei tineri, 300 g piept de pui, o ceapă, 3 Dovleceii scurși de apă se
amestecă ușor cu oul, cașca-
linguri de smântână fermentată, o linguriță de muștar,
valul ras, ceapa călită și
un ou, 100 g cașcaval tare, o lingură de ulei, sare și carnea marinată de pui.
condimente, după gust. După omogenizare, com-
poziția se toarnă într-o tavă
mod de preparare: țește, apoi se călește în ulei tapetată cu hârtie de copt, se
Pieptul de pui se curăță, se încins, până se va rumeni. nivelează deasupra în așa fel
spală și se taie cubulețe. Se Cașcavalul se dă prin răză- încât să fie răspândită uni-
pune apoi într-un bol și se toarea mare. form pe toată suprafața tăvii.
combină cu muștarul, smân- Dovleceii se curăță de Tava se introduce apoi în
tâna, sare și piper. Totul se coajă, se dau prin răzătoarea cuptorul preîncălzit la 200
amestecă foarte bine după mare, se sărează puțin și se grade C, unde se ține 40-50
care, se lasă la marinat. lasă câteva minute într-un de minute.
Ceapa se curăță și se mărun- vas mai mare. Se storc apoi https://retete-usoare.info

pRăjituRă cu mălai și lapte Bătut


uscat. După omogenizare,
inGRediente aluatul obținut se toarnă
150 g făină, 225 g mălai, 1/2 linguriță praf de copt, într-o tavă termorezistentă,
100 g unt, 100 g zahăr, 2 ouă, 200 ml lapte bătut, unt. tapetată cu hârtie de copt.
Se dă apoi la cuptorul pre-
încălzit la 180 grade, lăsân-
mod de preparare: untul topit, peste care se du-se acolo până se
Se pregătește un bol în pune zahărul și se amestecă rumenește frumos. La final,
care se toarnă făina, mălaiul, bine. Se adaugă cele ouăle și se poate face testul cu sco-
praful de copt și sare, apoi laptele bătut, iar după omo- bitoarea.
ingredientele se amestecă. genizare, compoziția obținu-
Într-un alt bol se toarnă tă se toarnă peste amestecul http://www.e-retete.eu
28 IUNIE - 4 IULIE 2019 jocUrI - 13

T - B - P - VAPAIE - A - ARSI - GIGOLO - MACAR - I - MA - IMN - I - UNA - BATAI - EON - DM - BIR - AGII - BIO - CAVALER - T - AR - DECORURI
Dezlegarea integramei - ANA - S - CO - AA - L - STUT - LAGAR - AS - AMU - TARAM - MITAN - IARA - A - MINUT - RATAT - OV - RUJ - P - DR - PREPARATI - NEA - CRI
din numărul trecut - AVUT - MP - MASAJ - ARI - CEA - IUTAR - TG - NZ - BENEFICIA - REA - ABIL - LAT - GATITA - LELITA - CITATII - ANTIBIOTIC
14 - MiCA PuBliCiTATe 28 iunie - 4 iulie 2019

l Vând casă, dependințe, teren l Vând casă în roșu, 3 camere, l Vând casă în Chișcădaga, două
IMOBILIARe 10 ari, pomi fructiferi, apă teracotă, hol mare, cămară, beci camere, hol, bucătărie de vară, beci,
l Vând apartament 3 camere, curentă,zonă bună, nepoluată, la încăpător, două bucătării de vară grajd, curte, apă, gaz, canal. Preț:
Deva, Bd.Iuliu Maniu, decomandat, stradă. Casa are și beci, curte sepa- vechi, grajd, șură, alte utilități, curte 70.000 lei, telefon: 0725.452.878.
78 mp, CT,. termopan, mobilat, etaj rată pentru animale. Preț: 21.000 mare, grădină de zarzavat și de pomi
intermediar. Preț: 45.000 euro, l Vând casă în sat Pojoga
euro, tel. 0748.557.794. fructiferi. Preț: 25.000 euro, telefon:
telefon: 0745.202.448. l Vând apartament 3 camere,
(4 km de la Zam), cu 2 camere,
0254.730.209, 0760.193.089.
l Vând apartament două camere zona IRE, et 1, decomandat, două băi, bucătărie, cămară, baie, hol, grădină
CT, termopan, aer condiționat, mo- l Vând apartament două camere, 3000 mp arabil+pomi fructiferi,
Deva, zona Piaţa Centrală, etaj 1,
suprafaţă 52 mp, centrală termică, dern, mobilat modern. Preț: 60.000 Deva, Bejan, decomandat, cu ter- zonă foarte liniştită. Preţ 50.000 lei.
izolat exterior, balcon. Preţ: 39.900 euro, telefon: 0725.452.888. mopan, mobilat, centrală electrică.
Tel. 0769.897.804.
euro. Tel. 0721.055.313. l Vând urgent casă în roșu în Preț: 16.000 euro, tel. 0725.475.211.
l Vând apartament două camere, satul Sâncrai, formată din 3 camere, l Vând casă în comuna Zam, ren- SCHIMBURI De LOCUINŢĂ
Deva, zona Eminescu, bloc cu un sin- din care două tencuite, cu teracotă, ovată, două camere, balcon închis, că-
l Schimb apartament 2 camere,
gur nivel, parter, CT, termopan, curte grajd mare și șură, beci încăpător, suță de vară, fântână, cablu TV, pomi
două bucătării vechi și alte depend- fructiferi, teren arabil 2900 mp. Preț: et.1, din cărămidă, izolat termic, în
interioară, beci la demisol, posibilități zonă centrală, Hunedoara, cu asemă-
construcție garaj în curte. Preț nego- ințe. Este bună pentru casă de va- 15.000 euro, telefon: 0733.832.559.
canță. Preț: 25.000 euro, telefon: nător în Deva sau Simeria. Suport
ciabil, telefon: 0729.231.522. l Vând casă, dependințe, teren
0254.730.209, 0760.193.089. diferența de preț. Tel. 0727.288.460.
l Vând casă în sat Râpaș, comuna 3556 m, în Brad. Preț negociabil, tele-
l Vând în Deva, zona Progresului fon: 0729.423.035.
Turdaș, 2 camere, baie, hol, bucătărie,
apartament cu 4 camere, 2 băi, de- ÎNCHIRIeRI
șură, teren 2800 mp, gaz, apă, curent, lVând garsonieră în Deva, str. M
bara, balcon. Apartamentul are gea- l Ofer pentru închiriere aparta-
drum asfaltat. Preț: 25.000 euro, tele- Eminescu, confort 1, 31 mp, bucătărie,
muri termopan, gresie, faianţă, uşă ment 2 camere, etaj 1, zonă centrală,
fon: 0725.147.370. metalică, izolat pe interior 95%, par- 8/24, gresie, faianță, termopan, uși,
baie, 3/3 mp, centrală, apă trasă sepa- decomandat, CT, termopan, mobilat și
l Vând urgent și ieftin casă în chet stejar, loc parcare. Etajul 3 din 4.
rat, renovată recent, totul nou. Tele- utilat modern, Deva. Chirie: 250
Sâncrai, 3 camere, dintre care două Apartamentul este situat aproape de
piaţă, parc şi cetate. Preţ: 54 ooo fon: 0724.786.105, 0772.082.324. euro/lună, plus garanție, pentru fami-
mobilate, teracotă, două bucătării
euro fix. Telefon 0722 603 959. l Vând garsonieră Deva, et.2, 33 lie cu serviciu. Telefon: 0725.452.888.
vechi, grajd, șură, fântână cu apă
potabilă, grădină de legume și pomi l Vând casă+anexe+grădină în mp, CT, termopan, baie cu cabină de l Ofer pentru închiriere aparta-
fructiferi. Preț: 25.000 euro, telefon: Şoimuş, strada Viilor, nr.279. duș, mobilată. Preț: 21.000 euro, tele- ment 2 camere, 52 mp, decomandat,
0760.193.089, 0254.730.209. Tel. 0720.105.531, 0754.094.969, fon: 0722.564.004. balcon, CT, termopan, mobilat și utilat
0734.531.776. l Proprietar, vând apartament 3 modern, zona piață, Deva. Chirie: 280
l Vând casă, duplex, în Șoimuș,
l Vând apartament 3 camere, camere+garaj+boxă, 2 băi, CT, 93 mp, euro/lună, plus garanție. Telefon:
nr.364, compusă din 6 camere, 3 băi, mobilat, an construcție: 2007-2008,
bucătărie mare, beci, încălzire cen- Aleea Crișului, termopan, CT, etaj 2, 0745.202.448.
ușă metalică, parchet. Preț: 34.000 curte interioară privată, zona micul
trală pe gaz, apă curentă, garaj, euro, telefon: 0738.246.138, Dallas, Deva. Preț: 88.000 euro, tele- l Ofer pentru închiriere spaţiu
grădină 500 mp și anexe. Preț: 0769.213.866. fon: 0737.702.160. hală 100 mp, vad comercial, pentru
110.000 euro, telefon: 0723.784.821, l Vând casă nouă în Deva, P+1, producţie, depozitare, acces auto bun.
l Vând urgent și ieftin casă în
0721.479.233. 160 mp, 5 camere, 2 băi, bucătărie, Dispune de toate facilităţile posibile.
Simeria, trei camere, din care două
l Vând casă, 2 camere, hol, mobilate și cu teracotă, beci spațios, garaj, beci, CT, termopan, totul nou, Deva, cartier Oituz, str. Florilor. Preţ
bucătărie de vară, grajd plus atelier, două bucătării de vară vechi, grajd teren 400 mp, apă, gaz, curent, canal. negociabil. Tel. 0735/837.114,
curte, grădină, toate utilitățile, mare, șură, găbănaș, fântână pota- Preț: 103.000 euro, tel. 0725.452.888. 0722/634.552.
Chișcădaga. Preț: 70.000 lei, bilă, cotețe, grădină de legume și l Vând apartament 2 camere,
l Ofer pentru închiriat casă în
telefon: 0725.452.888. pomi fructiferi. Preț: 30.000 euro, CT, termopan, ușă metalică, parțial
mobilat. Deva, Micro 15. Preț: Deva, P+1, 5 camere, 4 băi, bucătărie,
telefon: 0254.730.209, 0760.193.089.
l Vând apartament 3 camere, 24.000 euro, telefon: 0726.667.754. garaj, depozit, CT, mobilată și utilată.
Aleea Crișului, termopan, CT, etaj.2, l Vând apartament 2 camere, Chirie: 500 euro/lună. Telefon:
l Vând casă cu grădină, 2470
gresie, faianță, parchet, ușă metalică. Deva, Kogălniceanu, et.3, balcon, ter- mp, din cărămidă, pe fundație 0733.345.459.
Nu sunt agent imobiliar. Preț:34.000 mopan, izolat, CT, 51 mp. Preț: 41.000 solidă din piatră, cu pivniță zidită l Ofer de închiriat o cameră de
euro, telefon: 0738.246.138., euro, telefon: 0745.202.448. în piatră, 3 camere mari (4x4) și cămin, Deva, Dacia, fostul cămin al
0769.213.866. l Vând apartament 2 camere,
loc pentru baie, sursă de apă pro- Maconului, etaj 1. Tel. 0730.106.589.
prie, grădină cu pomi fructiferi,
l Vând apartament 3 camere, 2 Deva, piață, parter cu balcon de 5 m, l Ofer pentru închiriere garaj,
gard din beton, anexe gospodărești,
băi, et.2, 70 mp, decomandat, CT, bal- renovat și mobilat, uși noi, 50 mp, în satul Fizeș, comuna Băița, la 17 Deva, zona piață, pentru depozit sau
con, boxă, zona piață, renovat. Preț: ideal pentru cabinet sau birou. Preț: km. de Deva. Preț negociabil, tele- mașină. Preț: 200 lei/lună, telefon:
57.000 euro, telefon: 0745.202.448. 39.000 euro, telefon: 0725.452.888. fon: 0769.223.207, 0726.392.735. 0722.968.910.

TAlOn De AnunŢ GRATuiT PenTRu PeRSOAne FiZiCe IMPORTANT!


Talonul se poate depune şi în căsuţele poş-
Nume ........................................................................................ Prenume .........................................................................
tale ACCENT MEDIA din:
Text anunţ .............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,
Mioriţa, Dacia
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS
................................................................................................................................................................................................... (din Parcul Industrial)
..................................................................................................................................................................................................
PeTROŞANI: Magazin CARREFOUR
Preţ ................................. Telefon: .....................................................................................................................................
***********
Trimiteţi talonul la adresa: DEVA, Str. 22 Decembrie, nr. 37A (Clădirea Cepromin), birou 16. Răspunderea pentru conţinutul articolelor
revine exclusiv autorului.
AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE
28 iunie - 4 iulie 2019 MiCA PuBliCiTATe - 15

l Închiriez spaţiu comercial în l Vând Nissan Micra, AF 2000 l Fac curățenie în case și aparta-
Brad, suprafaţa aprox. 100 mp, benzină, toate taxele la zi, cc 998 cm, 2 mente, doar în Deva. Preț avantajos,
DIVERSE
pretabil pentru bar, restaurant, uși, stare foarte bună. Preț negociabil, telefon: 0732.369.565. l Vând masă pliabilă cu șase
magazin alimentar. Preţ avantajos. telefon:0723.357.090. l Caut femeie pentru menaj și
scaune și bicicletă semicursieră. Preț
Tel.: 0745.970.007. curățenie, o zi pe săptămână. negociabil, telefon: 0735.195.269,
l Vând Ford Escort Turnier, AF 0254.211.687.
Telefon: 0756.847.708.
TERENURI 1997, acte la zi, bine întreținut, ITP re-
cent, valabil – martie 2020, cu multi- l Pensionară, execut costume l Vând ceas cu cuc, o butelie de
l Vând teren arabil, 38 ari, în ple înlocuiri cu piese noi, stare foarte populare pentru copii. Tel.0753.128.090. 5l, cu ceas corespunzător, 4 butelii de l
Lunca Crișului, întabulat. Preț nego- litru și aragaz de voiaj. Prețuri con-
ciabil, telefon: 0735.195.269,
bună. Preț: 1250 euro, telefon: MATRIMONIALE venabile, telefon: 0724.451.762.
0254.211.687. 0767.510.260.
l Pensionar singur, 65/170/70,
cu apartament şi maşină, loial, l Vând canapea-colţar, extensibil,
l Vând teren Archia, 2,2 hectare, l Ocazie! Vând Nissan E 11,
familist, agreabil, cu bun simţ, comu- 2 lăzi depozitare, stofă nuanţe de bej,
utilități, parcelabil. Preț: 16 euro/mp, benzină, AF 2013, 25.000 km, reali,
nicativ, fără vicii, doresc să cunosc o stare foarte bună, 1100 lei neg. şi
telefon: 0722.564.004. unic proprietar, înscrisă, acte la zi.
doamnă serioasă, de la ţară sau oraş. covor 2,5 x 1,6 m, cu carpetă
l Vând teren intravilan în zona
Preț: 7500 euro, negociabil, telefon: 0,8 x 0,5 m, în culorile grena, bej.
Rog seriozitate. Tel. 0748/294.350.
de agrement Valea Căoiului –Vețel, 0728.776.944. Stare foarte bună, 300 lei neg.
l Doamnă singură, 49 de ani,
1457,05 mp, FS 70 m, șosea asfaltată. Telefon 0726.426.011.
Preț: 7 euro/mp, telefon: l Vând pentru Dacia Super Nova fără obligații, fără vicii, caut
0748.143.489. următoarele piese second hand: aripi doamne/ domni pentru petrecerea l Vând mobilă sufragerie import
față, triple spate, alternator, electro- timpului liber într-un mod plăcut. Nu Germania, lemn masiv, sculptată,
l Vând teren intravilan, în Bejan - motor. Prețuri negociabile, telefon: exclud și o relație de prietenie se-
Şoimuş, supraf. 2880 mp, FS - 33m, masă extensibilă, 8 scaune, canapea,
0769.473.088. rioasă, pe termen lung. Exclus per- vitrină, masă televizor, comodă, co-
curent, apă, gaz, proiect topo. Preţ: soanele needucate. Telefon:
13.000 euro, neg. Tel. 0725/452.888. l Vând Citroen CT Diesel, 1400
modă 2 uși, canapea extensibilă și
0762.034.459. butoi de 120 l, din frăgar. Preț nego-
l Vând loc casă în Haţeg, str. Râu
cmc, argintiu, AF 2006, 4 uși,
închidere centralizată, AC, funcțional, l Doamnă, 54 de ani, doresc o re- ciabil, telefon: 0748.143.489.
Mare Retezat, supraf. 5700 mp, FS - 31 lație de prietenie, bazată pe respect,
m, posibilităţi apă, curent, canalizare, geamuri electrice. Preț: 1800 euro, l Vând pentru colecționari un pat
gaz. Se vinde şi înjumătăţit. Preţ cu un domn de vârstă apropiată, fără
telefon: 0725.147.370. din fier, vechi de 200 de ani, o toaletă cu
12 euro/mp. Tel. 0747/179.190. obligații. Prefer să dețină mașină.
Rog seriozitate: 0749.198.130. oglindă, cam de 80 de ani și un șifonier
l Vând Skoda Fabia break, cu
l Vând teren extravilan în Haţeg, cu două uși, un set de vase noi, din inox,
turelă electrică și haion, motor 1,4, 75 l Sunt singur, divorțat, fără oblig- fabricate în Elveția, fundul vaselor are
7200 mp din care 5000 mp livadă
pruni+2200 mp fâneţe, în Câmpul Mare. CP, benzină, AC, gri metalizat, cârlig ații, situație materială OK, 51/178/70, 9 straturi. Tel. 0724.451.762.
Preţ 15.000 euro. Tel. 0747/179.190. remorcă, înmatriculată, Euro 4, ITP agreabil, comunicativ, cu bun simț,
valabil până în 2019. Preț negociabil, doresc să cunosc o doamnă într-o l Vând goblenul ”Maica Domnu-
l Vând teren în Popești, 3600 mp, telefon: 0724.246.514. situație asemănătoare și, sigur, îm- lui Rugându-se”, înrămat, dimensi-
cu front stradal 17 m, la șosea, 800 m preună vom alunga singurătatea. Rog uni:16x21 cm. Preț: 470 lei, negociabil.
intravilan. Preț: 6 euro/mp, telefon: l Vând VW Passat 2007, full, mer-
0738.246.138. seriozitate! Telefon: 0730.350.889. Telefon: 0725.483.189.
ită văzut. Preț: 4800 euro, telefon: l Domn singur, catolic, fără vicii, l Vând fustă de piele, mărimea
l Vând teren intravilan, 550 mp, 0742.074.855. de vârsta a treia, doresc să cunosc o 32, de culoare maro închis. Preț: 60 lei,
Deva, str. Vulturilor (prelungirea Vul- doamnă fără vicii, de vârsta a treia,
can).Telefon: 0732.139.547. l Vând tractor U 650, remorcă negociabil. Telefon: 0725.483.189.
apicolă 5,0 tone, ambele cu cauciucuri care să fie alături de mine la bine și
l Vând teren Deva, la șosea, 4200 la rău, să luptăm împreună împotriva l Vând zece lăzi pentru albine, pe
noi, disc 34 m, plug cu 3 brăzdare și
mp, FS 33 m x128m, ideal pentru de- singurătății. Rog seriozitate. Telefon: 12 rame, zece rame fără ceară, 9
grapă. Preț negociabil, la vedere. Tele- 0254.211.731. magazii superioare cu câte 10 rame,
pozit, fabrică. Preț: 70 euro/mp, nego-
ciabil, telefon: 0721.055.313. fon: 0727.636.444. fiecare, pâslă pentru pregătiri de
l Domn de 64 de ani, 170/83,
doresc să cunosc o doamnă de vârstă iarnă. Preț: 100 lei/bucată, telefon:
l Vând teren intravilan, la șosea,
Deva-Hunedoara, 3 ha, FS 546 m, cu
OFERTE DE SERVICIU apropiată, fără vicii, pentru căsătorie.
0760.193.089, 0254.730.209.
clădiri, toate utilitățile, ideal pentru l Angajez cioban. Rel. la tel. Rog seriozitate! Tel. 0734.076.624. l Vând sobă teracotă premon-
fabrică sau depozite. Preț:12 0760.603.165. tată, tip cizmă, cu plită şi cuptor. Soba
l Domn din Brad, distins, 63 de
ruto/mp. Telefon: 0722.564.004.
l Societatea comercială ANDRIS ani, caut o doamnă de vârstă apropi- este dotată cu racord la coşul de fum.
l Vând teren în localitatea – ALEXIOU CONSULTING SRL anga- ată pentru prietenie – căsătorie. Preţ 1.050 lei. Tel. 0723.243.733.
Cristur, la șoseaua Deva-Hunedoara, jază îngrijitoare. Cerințe minime Telefon: 0752.755.480.
între case, 2160 mp, FS 22 m, toate l Vând culegeri matematică
utilitățile. Preț: 23.000 euro, telefon: obligatorii: studii medii și PIERDERI (cl. V-VIII - Gheba, liceu /Giurgiu-
0745.202.448. cunoașterea limbii engleze. CV-ul se Turtoiu, R. Trandafir, Geometrie-
l Pierdut certificat constatator nr.
va trimite la următoarea adresa Trigonometrie de Stere Ianuş, Analiză
l Vând 7 hectare de pădure, zona 39478 pentru punctul de lucru din matematică de Bătineţu, Algebră de
Pestiș-Hunedoara – pin, carpen, 70 ani de e-mail: pandris@aktor.gr. mun. Brad, str. Avram Iancu, nr. 32, jud. Năstăsescu-Niţă, Analiză Matematică
vechime. Preț: 3200 euro/hectar. l Pensionară, din Deva, doresc să Hunedoara, eliberat de ONRC Hune- de Nicolescu) şi culegeri fizică de
Telefon: 0721.055.313. ajut la curățenie pe o doamnă sau doara, al SC HAIR STUDIO BY AN- Gugui, Hristev. Tel. 0726.344.495.
l Vând teren în Ghergheș, 10 km domn, de preferință la curățenie casă, DREEA JURJ SRL, cu sediul în mun.
de Deva, între case, 1200 mp, FS 20 m, curte, grădină, în Deva sau împre- Brad, str. Fundătura Prunului, nr. 14, l Vând urgent masă pliabilă, cu
apă, curent, cabană din lemn. Preț: 6 jurimi, două zile pe săptămână. Rog jud. Hunedoara, nr. de înregistrare în șase scaune și bicicletă semicursieră.
euro/mp, telefon: 0745.202.448. registrul comerțului J20/1035/2019. Prețuri convenabile, telefon:
seriozitate. Telefon: 0771.139.136.
AUTO Se declară nul. 0254.225.678, 0745.231.153.
l Caut femeie pentru a îngriji o
l Vând autoutilitară N, Mercedes persoană vârstnică (bolnavă), în
Benz Sprinter, 413 CD, 14025, ITP, Deva, 22 Decembrie, 37A •
Deva. Informații la telefon:
până în anul 2020. Preț: 5500 euro, Tel. 0726 871 728
negociabil, telefon:0734.080.115. 0723.056.710.
www.accentmedia.ro
Nota redacţiei:
Publicaţia Accent Media preia conţinutul anunţurilor de MICĂ PUBLICITATE, în con- Anunţuri de mare şi
formitate cu textul menţionat pe taloanele de anunţuri gratuite pentru persoane
fizice. Prin urmare, răspunderea pentru conţinutul anunţurilor revine celor care le-au mică publicitate
în ziare locale şi centrale
completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul
redacţiei. Ne rezervăm dreptul de a refuza publicarea acelor anunţuri care încalcă,
prin conţinutul lor, legea.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro


16 - ACtuAlItAtE 28 IuNIE - 4 IulIE 2019

Copii de nota 10 la Festivalul “CARPATICA”

Evaluarea Naţională
Deva – Şase elevi din
judeţul Hunedoara au înche-
iat examenul de Evaluare
Naţională cu media 10 şi nu
vor avea nicio problemă să
fie admişi, mai departe, la
liceul pe care şi-l doresc.

P
Elevii Francesca Maniul, alatul Copiilor Deva, doara, Arad, Caraş-Severin,
de la Şcoala generală „Andrei în colaborare cu In- Călăraşi, Dolj, Gorj, Mara-
Şaguna” Deva, Bogdan Bor- spectoratul Școlar mureş, Olt şi Prahova.
zei, de la Liceul tehnologic Județean Hunedoara, Con- Joi, 27 iunie, în Piaţa Victo-
energetic Deva, Ariana Flo- siliul Județean Hunedoara, riei din Deva, de la ora 18 va
rea şi Alexis Mihaloianis, de Primăria Municipiului avea loc parada costumului,
la Colegiul „Iancu de Hune- dintre absolvenții clasei a 1982 de elevi care au obținut Deva, Centrul Cultural dansului şi cântecului popular,
doara”, Maria Dinişoni, de la VIII-a, din care 2.671 au fost note peste 5. În județ au fost “Drăgan Muntean” Deva, iar de la ora 19, festivitatea de
prezenți. obținute șase medii de 10, Centrul de Cultură și Artă deschidere a festivalului.
Şcoala „Ovid Densusianu”
al Județului Hunedoara Paradele portului popular
Haţeg, şi Alexandra Zahares- „Probele s-au desfășurat spre deosebire de anul trecut
precum şi cu sprijinul Di-
cu, de la Şcoala gimnazială în condiții optime, cu re- când au fost doar două medii vor avea loc vineri, de la ora
recţiei Judeţene pentru
„Avram Stanca” Petroşani, spectarea prevederilor din de 10”, a informat Inspec- Tineret şi Sport Hunedoara 12, la Băcia şi de la ora 18, la
sunt copiii care au muncit metodologia de organizare și toratul Şcolar Judeţean. şi al primăriilor din Brad, Petrila, iar sâmbătă, 29 iunie,
din greu, iar rezultatele lor s- desfășurare a examenului de În cazul elevilor care merg Băcia şi Petrila, orga- de la ora 17, în municipiul
au văzut cu 10 pe linie! Evaluare Națională și a pro- la liceu, media generală de nizează în perioada 26 – 30 Brad. Tot în Parcul Tineretului
Evaluarea Naţională a cedurilor transmise de MEN. admitere se calculează con- iunie 2019, Festivalul din Brad va avea loc şi Festivi-
avut loc în perioada 18 - 21 Niciun elev nu a fost elimi- siderând 80% media de la Internațional de Folclor tatea de încheiere a festivalu-
iunie, în 16 centre de examen nat. Primele rezultate afișate, evaluarea națională și re- "CARPATICA DEVA". lui.
din județul Hunedoara. La înainte de etapa contestați- spectiv 20% media anilor de La eveniment, aflat la cea Parteneri media ai eveni-
examen s-au înscris 2.861 ilor, indică un număr de gimnaziu. de a XX-a ediţie, participă mentului sunt: Accent Media
ansambluri folclorice din Bul- Deva, Avântul Liber şi Ziarul
Exclusiv. Sonorizarea va fi
Campioni în Cetate - demonstraţie de taekwondo garia, Slovacia, Ucraina şi Ser-
bia, dar şi ansambluri asigurată de BELL SOUND
Deva - Cetatea Deva va fi won - Do Lupii Deva), folclorice din județele Hune- STUDIO SRL Deva.
duminică, 30 iunie, gazda Cristinel Popa (antrenor
unei demonstraţii de taek- emerit al sportului ACS Red Ansamblurile participante
wondo ITF, care se înscrie în Tigers Călan) şi Ionuţ Lascău
seria evenimentelor sportive (antrenor CS Pantera Neagră Dance Ensemble „MLADOST” Montana, BULGARIA
desfăşurate sub genericul Petroşani). Kud „BRANISLAV NUSIC” Resavica, SERBIA
„OBLIK” Hanusovce Nad Toplou, SLOVAKIA
,,Campioni în Cetate”. Iubitorii Cei care vor asista la
„DRUZHBA” Palace of Children and Youth, Rivne,
acestui sport sunt aşteptaţi la demonstraţii vor putea vedea
UKRAINE
ora 10:30, pe Platforma Arti- tehnici folosite în această artă „MUGURAŞII GORJULUI” Palatul Copiilor Tg-Jiu, GORJ
lerie Vest. La ora 12:00, marţială coreeană, caracteri- „COŞĂUL” Palatul Copiilor Baia Mare, MARAMUREŞ
demonstrații de taekwondo zată în special prin lovituri „GHIOCELUL” Palatul Copiilor Călăraşi, CĂLĂRAŞI
susținute de sportivii celor înalte cu piciorul şi cu pum- „HORA FLORILOR” Osica de Jos, OLT
trei cluburi se vor desfăşura Printre sportivii cu vârste nul. „BORDEIAŞUL” Clubul Copiilor Bechet, DOLJ
şi în incinta Ștrandului Mu- cuprinse între 8 şi 14 ani se Evenimentul sportiv este „RAPSODIA PRAHOVEI” Palatul Copiilor Ploieşti, PRAHOVA
nicipal Deva. află şi membrii ai Lotului organizat de ACS Taekwon - „GLIMBOCA” Şc. Gen. „Gh. Frăţilă”, Glimboca CARAŞ-
Demonstraţiile de taek- Naţional de Taekwon - do ITF Do Lupii Deva, în parteneriat SEVERIN
wondo sunt susţinute de al României, medaliaţi la cu Primăria Municipiului „MUREŞUL” Ilia, HUNEDOARA
sportivi de la cluburile: ACS diferite competiţii de gen. Deva și Serviciul Public de În- „FII SATULUI ROMOS” Romos, HUNEDOARA
Taekwon - Do Lupii Deva, ACS Luptătorii de arte maţiale treținere și Gospodărire Mu- „DOINA MUREŞULUI” Orăştie, HUNEDOARA
Red Tigers Călan şi CS Pan- sunt antrenaţi de: Mihai nicipală Deva. „JUNII PETRILENI” Petrila, HUNEDOARA
tera Neagră Petroşani. Bumbu (antrenor ACS Taek- Intrarea este liberă! „RAPSODIA MUNŢILOR” Petrila, HUNEDOARA
„VINE STREIUL DE LA MUNTE” Băcia, HUNEDOARA
„PĂDUREANCA” Palatul Copiilor Deva, HUNEDOARA

OPRIRI DE APĂ
Se sistează furnizarea apei în localitatea
Deva, în data de 28.06.2019,
între orele: 08:00 – 15:00.
Sistarea afectează străzile: T. Vuia, Digu-
lui, Ardealului, Bucovinei și Banatului.
Motivul sesizării: cuplare cale ferată.
SC Apa Prod SA își cere scuze pentru disconfortul creat
și vă mulțumește pentru înțelegere.

SĂPTĂMÂNAL DE INFORMAŢII ŞI ADVERTORIAL Echipa redacţională: Cornel Poenar, Mihai Stan, Mihaela Poenar,
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A, Judeţul Hunedoara - Ro Cornelia Holinschi, Ioan Vlad, Alexandra Tarod - reporter junior
Tel. 0354 102 250 • Fax/e-mail: 0354 780 256 Tehnoredactare: Codruţa Goţa
ISSn 1842 - 9955
accentmediahd@yahoo.com www.accentmedia.ro FoRTES FoRTunA ADJuVAT!