Sunteți pe pagina 1din 16

PAg. 4 ADminiStRAţiE PAg.

3 inVEStiţii ORA DE VARĂ


Ziua Mondială a Apei este Drumul judeţean dintre România trece în noaptea
marcată în judeţ prin Hunedoara şi Călan va de 24 spre 25 martie, la ora
diverse acţiuni. Societatea intra în reparaţii din oficială de vară.
Activitatea Goscom Orăştie această vară. Lucrările Astfel, ceasurile se vor da
a organizat o acţiune de sunt finanţate din fonduri cu o oră înainte, iar ora
ecologizare şi igienizare a europene şi se vor încheia 3:00 va deveni ora 4:00.
râului Grădişte. în anul 2020.

Fondat de Cornel POENAR

Municipiul Deva merită să devină un pol de


educaţie universitară, spune prof.univ.dr.
Ioan Radu, de la ASE Bucureşti /pag. 5

Anul Xiii • nr. 556 • Apare 23 - 29 martie 2018 • 16 pagini • 1 leu • www.accentmedia.ro

Drumul spre Sarmizegetusa BunA VEStiRE – SĂRBĂtOARE


A mântuiRii nOAStRE

Regia pune Consiliul


Judeţean la plată

Sărbătoare închinată Maicii Domnului,


Buna Vestire este prăznuită, în fiecare an,
la 25 martie și cinstește ziua în care Sfântul
Arhanghel Gavriil a binevestit Fecioarei Maria
că-L va naște pe Fiul lui Dumnezeu. /p.9

/p.3

Anunţuri
de mare
şi mică
publicitate
în ziare
locale
şi centrale
Deva, 22 Decembrie,
37A • Tel. 0726 871 728
www.accentmedia.ro
2 - aDmiNiStraŢie 23 - 29 martie 2018

Primarul Călin Dud, achi- Dezbateri pe tema legii


falimentului şi a insolvenţei
tat definitiv de instanţă
n Curtea de Apel Alba Iulia a respins recursul procurorilor.
Deva – Procesul în care
primarul comunei Luncoiu de
Jos, Călin Dud, era judecat sub
acuzaţia de luare de mită s-a
încheiat la Curtea de Apel

Î
Alba Iulia. Instanţa supe- n perioada 16-18 martie În iunie 2014 a fost pro-
rioară a menţinut hotărârea 2018 a avut loc la mulgată Legea privind proce-
luată de Tribunalul Hune- Geoagiu Băi seminarul durile de prevenire a
doara în iunie 2017, prin care de pregătire profesională insolvenței și de insolvență,
edilul local a fost achitat în ”Noutăți legislative cu influ- cunoscută mai ales sub denu-
acest proces, sentinţa Curţii ențe în procedura insol- mirea de Codul Insolvenței
de Apel Alba Iulia fiind defi- venței” organizat de care include în cuprinsul său şi
nitivă. U.N.P.I.R. filiala Hunedoara prevederile referitoare la con-
„Instanţa a respins ca ne- împreună cu filialele Alba, cordatul preventiv şi mandatul
fondat apelul declarat de Par- Dolj, Sibiu. ad-hoc.
chet împotriva sentinţei Falimentul ca instituție ju- Trebuie menționat faptul că
Tribunalului Hunedoara, ridică proprie economiei de legea reunește doar o parte a
hotărârea fiind definitivă”, a piață, deși are o conotație ne- reglementărilor în domeniu, și,
declarat Cosmin Muntean, gativă, are menirea să con- prin urmare, nu întrunește
purtătorul de cuvânt al Curţii tribuie la crearea unui climat condițiile unui Cod legislativ.
de Apel Alba Iulia. de încredere pentru investi- Cele mai importante prin-
Primarul Călin Dud a fost tori, pentru creditori, pentru cipii ale legii 85/2014 sunt:
acuzat de luare de mită într- oamenii de afaceri prin exis- acordarea unei șanse debito-
un dosar instrumentat de tența unui cadru normativ rilor pentru redresarea efi-
Parchetul de pe lângă Tri- sediul Primăriei Luncoiu de „Independent de modul cum adecvat. cientă și efectivă a afacerii,
bunalul Hunedoara. Edilul Jos şi la domiciliul lui Călin s-au făcut plăţile de către În România, primele regle- asigurarea unui grad ridicat de
local a fost reclamat la Par- Dud au fost organizate per- primărie, sau de faptul că fac- mentări ale vechiului drept transparență și previzibilitate
chet de un bărbat, Nicolae cheziţii. Ulterior, primarul a turile erau achitate la mo- românesc în care regăsim in- a procedurilor, acordarea unui
Rus, care a susţinut că pri- fost pus sub control judiciar mentul formulării stituția falimentului sunt Codul tratament egal creditorilor de
marul i-ar fi cerut două dru- de procurori şi trimis în jude- denunţului, tribunalul con- lui Caragea din Muntenia, în același rang, respectarea or-
jbe, în valoare de 1.300 de lei, cată laTribunalul Hunedoara. stată că în cauză nu există anul 1818, cât și Codul lui Cal- dinii de prioritate a creanțelor.
pentru ca acesta să-i faciliteze Instanţa Tribunalului Hu- probe temeinice care să ducă imach din Moldova, în Scopul legii este instituirea
plata unei facturi de lemne nedoara a constatat că nu la condamnarea inculpatului. anul1817. unei proceduri colective pen-
achiziţionată de primărie de există probe temeinice care (...) Mai mult, martorul de- Codul Comercial din 1887 tru acoperirea pasivului de-
la firma sa. să susţină acuzaţiile aduse nunţător declară incoerent cu include și instituția falimentu- bitorului, cu acordarea, atunci
Despre acest dosar s-a primarului din Luncoiu de Jos privire la modalitatea să- lui în cuprinsul său, respec- când este posibil, a șansei de
aflat în aprilie 2016, când la şi a dispus achitarea acestuia. vârşirii faptei, cu privire la tivele prevederi rămânând redresare a activității acestuia,
semnăturile de pe actele de- viabile, cu unele excepții până asanarea vieții economice prin
puse la dosar, respectiv fac- la apariția Legii 64/1995
Soluţia Curţii de Apel turi, fiind adus în faţa privind reorganizarea judi-
eliminarea intreprinderilor
ineficiente. Legea conține un
Respinge ca nefondat apelul declarat de PARCHETUL instanţei cu mandat de ciară și falimentul, prima regle- set de reguli clar determinate
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL HUNEDOARA împotriva aducere după ce a fost citat mentare propriuzisă, urmată și uniforme de asigurare a unui
sentinţei penale nr.86/31.05.2017 pronunţată de Tri- inclusiv cu menţiunea «în caz de Legea 85/2006. cadru echilibrat de votare a
bunalul Hunedoara în dosar nr. 4534/97/2016. În baza de neprezentare va fi amen- De asemenea a fost creată o planului de reorganizare, pen-
art. 275 alin. 3 C.pr.pen. cheltuieli judiciare avansate de dat»”, se arată în motivarea procedură pentru prevenția tru valorificarea în timp util și
stat în apel rămân în sarcina acestuia. Suma de 65 lei, instanţei. insolvenței extrem de nece- într-o manieră cât mai efi-
reprezentând onorariul parţial acordat apărătorului de- Sentinţa a fost atacată cu sară, nu numai pentru faptul că cientă a activelor.
semnat din oficiu pentru intimat, va fi suportată din fon- recurs la Curtea de Apel Alba există în majoritatea statelor În subsidiar are rolul de a
durile Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată în Iulia, iar pe 20 martie judecă- Uniunii Europene, ci și pentru asigura ieșirea rapidă de pe
şedinţa publică din 20.03.2018. Document: Hotarâre torii de acolo au hotărât că România a fost una din țările piață a debitorilor faliți, fali-
243/2018 20.03.2018. achitarea definitivă a pri- care a avut o astfel de legislație mentul presupunând transfor-
marului Călin Dud. încă din perioada antebelică, marea în bani a tuturor
legea concordatului preventiv, bunurilor în vederea satisfac-
adoptată în 1929 și abrogată în
ANUNȚ PUBLIC 1938.
erii creanțelor debitorului.
Pentru atingerea scopului
Legea concordatului pre- legiuitorul a stabilit ca apli-
SOF PRODUCTION STĂNIJA SRL, titularul activității: ventiv și a mandatului ad-hoc, carea acestor proceduri să fie
COD CAEN 2932: Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru mo- nr. 381/2009 a fost promul- încredințată unor organe ex-
toare de autovehicule gată în decembrie 2009 și a in- pres determinate: judecător
trat în vigoare în luna ianuarie sindic, practician în insolvență.
Cu sediul în localitatea Stănija, nr.167 B, jud. Hunedoara, CUI RO29082831, având punct a anului 2010, aplicându-se so-
de lucru în localitatea Brad, str. Moților, nr.37, jud. Hunedoara, anunță publicul interesat Procedura insolvenței per-
cietăților aflate în dificultate fi- soanelor fizice este reglemen-
asupra depunerii documentației necesare pentru reînnoirea autorizației de mediu. Infor- nanciară,dar al carei titular tată de legea 151/2015 și este
mațiile privind potențialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate execută sau este capabil să ex- destinată exclusiv debitorului
la sediul APM HUNEDOARA, localitatea Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, în zilele de luni-joi, ecute obligatiile exigibile, cu persoană fizică ale cărui obli-
scopul continuării activității in- gații nu rezultă din exploatarea
între orele 08,00-16,30 și vineri între orele 8,00-14,00. treprinderilor și păstrarea de către acesta a unei între-
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Hunedoara, în termen de 10 locurilor de muncă. Ne aflăm în prinderi.
zile lucrătoare de la data publicării anunțului. acest caz într-o procedură ex- Ec. Deli-Maria Alic
trajudiciară. Preşedinte UNPIR Hunedoara
23 - 29 maRtie 2018 aCtUaLitate - 3

Drumul spre Sarmizegetusa Regia


pune Consiliul Judeţean la plată
n Corecţiile financiare la proiectul de modernizare a drumului spre Sarmizegetusa Regia sunt de peste 2 milioane de lei.

Deva – Consiliul Judeţean


(CJ) Hunedoara a plătit Min-
isterului Dezvoltării Re-
gionale peste 2 milioane de
lei sub forma unei corecţii fi-
nanciare în urma lucrărilor
executate la drumul judeţean
care face legătura între local-
itatea Costeşti şi cetatea
Sarmizegetusa Regia.
Modernizarea celor 19
kilometri de drum a fost
efectuată în anul 2016, în
baza unui proiect finanţat
din fonduri europene neram-
bursabile, dar, din cauza de-
ficienţelor de executare, la
prima viitură puternică in-
frastructura carosabilului s-
a distrus în mai multe locuri.
Acest aspect nu a rămas
nesesizat de către experţii
ministerului, care au efectuat
o evaluare în teren şi au con-
statat că lucrările la
apărările de mal efectuate în
vecinătătea pârâului, nu au
respectat prevederile din
proiectul tehnic. Mai simplu
spus, gabioanele au fost exe-
cutate din piatră de râu şi nu
din piatră de carieră con-
casată, ultima fiind mult mai împotriva constructorului”, a din valoarea iniţială a proiec- licitaţii. Concluzia unei gafe
stabilă în cazul unor inci- declarat preşedintele CJ tului, practic acesta fiind cel „În perioada în care am
Hunedoara, Mircea Bobora. mai mic preţ oferit de către fost preşedinte al Consiliului Dincolo de aceste remarci
dente determinate de vii-
El a arătat că trebuie efec- competitori. Judeţean Hunedoara am fost trebuie stabilite şi vinovăţiile
turile de pe râu.
tuată o analiză a ceea ce Drumul s-a realizat, însă în situaţia de a mă confrunta reale ale persoanelor impli-
cate în acest proiect,
Contestaţie înseamnă consolidarea dru- calitatea infrastructurii s-a cu acest lucru la execuţia
deoarece chiar într-o recentă
mului, pentru că acolo sunt văzut la prima ploaie mai drumului spre Sarmizege-
CJ Hunedoara a contestat „trei puncte nevralgice” pe puternică, astfel că în august tusa Regia. Când am mers conferinţă de presă, noul şef
la Curtea de Apel Alba Iulia care constructorul trebuie 2016 a fost rupt de torenţi în acolo şi am văzut cum s-a lu- al investiţiilor din CJ Hune-
decizia luată de Ministerul obligat să le consolideze. mai multe locuri. crat, l-am întrebat pe dirigin- doara spunea că ar fi existat
Dezvoltării Regionale, dar a Chiar preşedintele de tele de şantier de ce sunt posibilitatea evitării corecţi-
plătit banii pentru că titlul Preţul cel mai mic atunci al CJ Hunedoara, de- lucrări de proastă calitate. ilor financiare. Trebuia doar
era executoriu şi risca o blo- putatul Laurenţiu Nistor, co- Mi-a răspuns: De unde vreţi întocmit, la timp, un docu-
care a conturilor instituţiei. Pe de altă parte, este tot ment din care să rezulte că
menta recent acest subiect să facem lucrări bune, dacă
Procesul este acum pe rol şi atât de adevărat că execuţia se schimbă materialul uti-
atunci când a anunţat faptul banii sunt puţini? Banii nu
pe 19 martie a avut cel de-al drumului spre Sarmizege- lizat la construcţia gabioa-
că Legea achiziţiilor publice au fost puţini, dar aşa au li-
doilea termen în instanţă. tusa Regia s-a realizat într- nelor, din piatră de carieră,
se va modifica în sensul în citat ei. Gândiţi-vă dacă la
„Procesul s-a amânat, din un timp record, licitaţia de în piatră de râu. O gafă care
care preţul cel mai mic pe o 59% mai poţi face lucrări de
motive de procedură, pentru execuţie fiind câştigată de o costă bugetul judeţului
lucrare nu va mai fi criteriul calitate”, a arătat Laurenţiu
luna aprilie. Sigur, dacă nu firmă care a susţinut că Hunedoara 2,016 milioane
principal de câştigare a unei Nistor.
câştigăm, ne vom îndrepta poate face lucrarea cu 59% lei!

Drumul dintre Hunedoara şi Călan se modernizează


V
aloarea investiţiei Sunt aproximativ 10 kilometri înceapă execuţia propriu- unei porţiuni de urcare în mu- tivitatea în arealul celor două
se ridică la 33,2 de drum care vor fi modern- zisă. Să sperăm că nu vor fi nicipiul Hunedoara, unde va fi oraşe. De asemenea, va fi
milioane lei. izaţi în baza unui contract cu probleme deosebite, şi aici prevăzută o bandă în plus. De stimulată dezvoltarea turis-
fonduri nerambursabile eu- mă refer la contestaţii, astfel asemenea, vor fi modernizaţi mului, în special al celui care
Deva – Una dintre cele mai ropene în valoare de 33,2 încât să putem să avem o in- peste 3,5 kilometri de trotu- vizează Castelul Corvinilor şi
importante investiţii ale Con- milioane lei, finanţarea fiind vestiţie finalizată în anul are şi un pasaj peste calea fe- Mănăstirea Prislop, dar va in-
siliului Judeţean Hunedoara câştigată de CJ Hunedoara. 2020”, a spus vicepreşedin- rată Simeria-Petroşani. fluenţa şi calitatea traficului
se va derula, cel mai probabil, „Sperăm ca licitaţia pentru tele CJ Hunedoara, Sorin Potrivit datelor din fişa rutier pe DN 66 Simeria-
din vara acestui an, pe tron- proiectare şi execuţie să se Vasilescu. proiectului, modernizarea Petroşani, în condiţiile în care
sonul de drum judeţean care încheie în primele luni ale Drumul judeţean Hune- drumului va avea efecte pozi- pe sectorul Hunedoara-Călan
face legătura între municipiul acestui an, astfel încât în doara-Călan va avea câte o tive pentru cele peste 150 de circulă zilnic peste 7.000 de
Hunedoara şi oraşul Călan. partea a doua a anului să bandă pe sens, cu excepţia firme care îşi desfăşoară ac- maşini.
4 - ACTUALITATE 23 - 29 MARTIE 2018

ZIUA MONDIALĂ A APEI - 22 MARTIE 2018 Speranţa a murit?


VOLUNTARIAT PENTRU CURAŢAREA
A vem o boală nu-
mită Speranță. În

RÂURILOR DIN ORĂŞTIE mai bine, în mai


frumos… Spun boală
pentru că este răspân-

S âmbătă 17 martie dită și molipsitoare.


2018 , am avut bu- Spun Speranță, pentru
curia de a coordona că atunci când speri știi
echipa de ecologizare și că nu poți ridica un
igienizare a râului deget.
Grădiște , pe teritoriul Dar asta trebuie să facem:
municipiului Orăștie , să mișcăm toate degetele, să
până la podul rutier ne mișcăm mâinile, pi-
dinspre gară. Am parti- cioarele, corpul și să facem
cipat activ la această ce avem de făcut nema-
activitate, împreună cu iașteptând nimic de la ni-
o echipă de 24 voluntari meni. Dacă vrem bine nu
formată în principal din este suficient doar să-l facem
salariați ai SC Activi- noi înşine trebuie să-l în-
tatea Goscom SA , figem cu mâinile noastre în dosarele s-au făcut la copia-
reușită și sperăm ca și pe vi- reduta răului. Dacă vrem fru- tor. Nu mă mai miră faptul
președintele Consiliului
itor să mai inițiem acest gen mos nu este suficient să ne când văd fostul Preşedinte al
de Administrație al soci-
de proiecte . oprim să admirăm ceva, ci Franței, Sarkozy, acum câțiva
etății și directorul exec-
Invităm pe această cale trebuie să creăm la rândul ani spunea că suntem cei mai
utiv al Asociației de
tinerii , care sunt viitorul nos- nostru frumos, arătând cu corupți din Europa, că nu
Dezvoltare Intercomu-
tru , să aibă grijă de mediul degetul urâtul. Dacă vrem să putem intra în Schengen şi
nitară ,, Apazor,, .
înconjurător și să caute con- oprim distrugerea pădurilor ne dădea lectii că suntem cei
Echipa de voluntari a în-
stant soluții creative pentru în care trăiesc frații noștri, mai corupți din UE. Văd că a
ceput foarte hotărâtă această
protejarea lui. Copacii, aducându-ne aminte primit 50milioane de euro în
acțiune, cu toate că timpul nu
Mai este mult de muncă de rădăcini și privind cerul, genţi de la Gaddafi (fostul şef
a prea ținut cu noi, la mijlocul
pentru conștientizarea celor trebuie să ne așezăm în fața de stat care a plătit tero-
zilei ploaia făcându-și apa-
care poluează natura prin celor care cu ferocitate dis- riştii).
riția.
acțiunile lor și pentru ecolo- trug oxigenul copiilor noștri, A fost reținut pentru
Efortul echipei s-a mate-
gizarea în totalitate a zonelor cu bună știință, voit, urându- coruptie, unul din cei care ne
rializat prin colectarea a
cu deșeuri din municipiul ne de-a binelea. dădeau lecţii culmea. despre
aproximativ 15 tone de di-
Orăștie , dar dacă pe viitor ne Lumea în care trăim corupţie. Văd liste cu nume
verse deșeuri. În imaginile
concentrăm să ne mobilizăm vom modela viitorul într-un moare. Încet, dar sigur… Și, de persoane trimise de Brux-
aceleiași zone, se poate ob-
împreună, locuitori și au- mod durabil. totuși, de noi depinde pasul elles, (cine să fie arestaţi în
serva diferența, înainte și
torități și să ne asumăm re- Printr-o atitudine de res- următor. Acest pas foarte România). Oare la Bruxelles
după ecologizare.
sponsabilitatea pentru pect și recunoștință față de greu va fi făcut cu oameni în nu sunt corupți? Să fim seri-
Consider că această acți-
mediul înconjurător și natură, natură și printr-un comporta- care lucrurile elementare nu oşi... în orice ţară există
une de ecologizare a fost o
ment responsabil , vom avea le cunosc. În fiecare seară corupți spunea într-o confe-
o apă curată care ne va ofer- văd realităţi din majoritatea rință Dl Manuel Barroso. Ştia
işansaunei vieți mai sănă- instituțiilor statului. Văd perfect ce spune, Dl Barroso
toase. ministrul Economiei care nu a plecat la o bancă dragă
Această acțiune a fost or- ştie să poarte un dialog cu domniei sale!!! Peste tot exis-
ganizată în cinstea Zilei Mon- ziariştii (nu se mai pune tă corupți. Speranţa mea este
diale a apei din data de 22 problema de o pregătire pro- că toţi coruptii să facă pro-
Martie 2018, a cărei temă fesională adecvată unui min- priile lor partide, bănci, or-
este ,,Natură pentru apă - istru).Cel al Energiei care nu ganizații, că toţi sunt
Natură nepoluată pentru ape ştie ce înseamnă cuvântul specializaţi pe furat. Oare
curate,,. ,,energie". hoţii mai au vreo speranță?
Mulțumesc celor care s-au La justiţie vor fi multe lu- Noi oamenii de rând nu mai
ocupat de organizarea acestei cruri de pus la punct, pentru avem. SPERANŢA NOASTRĂ
acțiuni și tuturor celor care că în ultimii 10 ani a fost A MURIT. Doar hoţii mai au
au participat. dezastru, unii au făcut tot ce speranță.
DIRECTOR, s-a vrut după bunul plac. Un
Ing.NicolaeTimariu ziar din Bruxelles scria că Prof.Ioan Romeo Mânzală

Se sting luminile cu ocazia „Orei Pământului”


M ai multe oraşe din întreaga lume care sting fectului Județul Hunedoara, san - str. Castelului – curtea stingerea luminii și oprirea
din judeţ şi-au lumina, timp de 60 de Consiliului Județean Hune- exterioară a Castelului Corvi- aparatelor electrocasnice
anunţat intenţia minute, în scopul conștien- doara, Muzeului Civilizației nilor. În cele 60 de minute un neesențiale timp de o oră, în
de a participa la eveni- tizării impactului negativ pe Dacice și Romane, Teatrului grup de tineri voluntari de la mod voluntar.
mentul „Ora Pământu- care îl are asupra mediului de Artă, Centrului Cultural „Cercetașii României” vor Prima ediție a evenimen-
lui”, în care luminile se consumul exagerat de resur- ”Drăgan Muntean”, precum și scrie cu ajutorul lumânărilor, tului a avut loc în 2007, la
sting timp de 60 de se energetice. Astfel, sâm- la toate cele 11 unități de în- numele municipiului Hune- Sydney, în Australia. România
minute. bătă, 24 martie, între orele vățământ din oraș. doara, în curtea exterioară a participă la ”Ora Pământului”
20:30-21:30, în municipiul „Ora Pământului” va fi Castelului Corvinilor. din 2009, iar de anul acesta,
Deva - Municipiul Deva Deva se vor stinge luminile marcată şi în municipiul „Ora Pământului” (”Earth se pune un accent mai mare
participă, sâmbătă seara, la pe Bulevardul 1 Decembrie Hunedoara, între orele Hour”) se sărbătorește anual pe implicarea activă a tiner-
cel mai mare eveniment de 1918 (zona pietonală) și la 20.30-21.30, când se vor în toată lumea, în luna mar- ilor în construirea unui viitor
mediu din istorie, ală- sediile Primăriei și Consiliu- stinge luminile pe B-dul Li- tie, la inițiativa World Wide în armonie cu natura.
turându-se astfel orașelor lui Local Deva, Instituției Pre- bertății - str. Constantin Bur- Fund for Nature, și constă în
23 - 29 MARTIE 2018 INTERVIU - 5

"Deva merită să devină un pol


de educaţie universitară"
n Interviu dl prof. Ioan Radu, coordonator Centrul Teritorial ID ASE Deva

A.M. Academia de Studii cultatea de Management, una partamentelor de specialitate. că studenții Facultății de Ma- despre Deva se vorbește
Economice (ASE) este una din cele mai performante spe- Și acest lucru poate fi confir- nagement primesc încă din destul de mult în mediul uni-
dintre cele mai prestigioase cializări ale ASE București. mat de studenții din anul I de timpul facultății toate cunoșt- versitar economic. Mulți au
instituţii de învăţământ su- La fel ca și în alte regiuni la Deva, care se afla deja în se- ințele necesare pentru a-și de- privit, încă de anul trecut cu
perior din România. Din ale țarii, în Deva, în județul mestrul doi de studiu. schide o afacere proprie sau interes și, poate, cu mirare, in-
acest an şcolar, aţi decis să Hunedoara sau în județele Doresc să subliniez, în plus, pentru a deveni consultanți în tenția ASE București de a re-
redeschideţi Centrul IDD de limitrofe există tineri cu un că ne gândim la o apropiere și management. deschide Centrul Teritorial
la Deva. Care a fost moti- mare potențial profesional, mai mare a studenților ASE de din Deva și de a înființa o spe-
vaţia acestei hotărâri? care nu pot să-și completeze la Deva de colegii lor de la Bu- A.M. Care sunt proiectele cializare foarte pretențioasă,
I.R. Este adevărat, Acade- studiile, în special din motive curești, deoarece vrem ca și ASE în legătură cu Centrul cea de Management al firmei.
mia de Studii Economice din financiare, în diverse centre cei din Deva să simtă că de la Deva? Acum, după aproape un an de
București este cea mai presti- universitare. Ca urmare am aparțin mediului I.R. Proiectele ASE la redeschiderea centrului
gioasă universitate de în- decis, conform practicii inter- academic al București referitoa- nostru, vă pot spune că am
vățământ economic superior naționale, să venim noi, ASE- ASE. Inten- re la Centrul Teri- constatat și constat un mare
din România. În urma eval- ul București, la ei acasă și să-i ționăm ca torial de la Deva interes din partea multor per-
uării externe efectuate de ajutăm să-și îndeplinească în fiecare sunt numeroase. sonalități locale pentru spri-
către Consiliul ARACIS, ASE acest deziderat. an univer- La baza acestora jinirea consolidării existenței
București a fost acreditată ca Și nu în ultimul rând, con- sitar să or- stă și partener- noastre în municipiul Deva.
fiind o universitate cu grad de ducerea ASE, dar și eu, în cal- ganizam iatul încheiat Un rol aparte îl are în acest
încredere ridicat, atât în itate de fiu al Devei, am manifes- între ASE și sens Prefectura județului
domeniul cercetării științifice, considerat că acest municipiu tări studen- Primăria Mu- Hunedoara și Primăria Mu-
cât și în cel al activității didac- merită, poate și trebuie să țești și nicipiului Deva. nicipiului Deva. Noi dorim ca
tice. devină în timp un pol de edu- științifice co- Avem o comu- Deva să devină un pol inter-
Suntem o universitate cu o cație universitară a tuturor mune. De ex- nicare excelentă național de bune practici în
istorie veche, în care s-au for- celor care doresc să-și emplu, în acest în acest sens cu managementul educațional
mat mulți specialiști cu largă desăvârșească pregătirea pro- an universitar autoritatea economic, care să atragă stu-
recunoaștere internațională fesională în domeniul eco- vom organiza, în denți nu numai din județ sau
în domeniul economic. nomic. De aceea, derulăm în data de 7 mai, din regiunea de vest a Româ-
Doresc să subliniez că data prezent aici un program de li- la Centrul niei, ci și din țările vecine.
de 6 aprilie 1913 constituie cență în specializarea Man-
un moment de referință în în- agement iar, de la toamnă, un A.M. Care este rolul au-
vățământul superior eco- program de master în Man- Teritorial din Deva, o sesiune locală din Deva, dar și cu Insti- torităţii locale într-un
nomic românesc, marcând agementul Afacerilor Mici si științifică comună, la care vor tuția Prefectului. În cadrul asemenea proiect?
înființarea, în baza legii pro- Mijlocii. participa 25 de studenți de la Centrului Teritorial funcțio- I.R. Dacă v-aș răspunde că
mulgată prin Decret Regal nr. Facultatea de Administrație și nează, în baza protocolului de rolul autorităților locale este
2978, a Academiei de Înalte A.M.Cine sunt studenţii Management Public din ASE. colaborare semnat cu mu- extrem de important, aș
Studii Comerciale și Industri- ASE? Iar în viitorul an universitar, nicipiul Deva, un Centru de spune mult prea puțin. Obiec-
ale din București. Așa că, în I.R. Studenții ASE reprez- sperăm sa-i avem ca oaspeți, Excelență. Prin intermediul tivul nostru, ca Deva să devină
acest an, în luna aprilie, Aca- intă, așa cum am precizat, la București, la un eveniment acestuia intenționăm ca, în co- un pol de referință la nivel
demia de Studii Economice mulțimea tuturor celor care, asemănător, pe studenții Fac- laborare cu autoritățile locale, național în pregătirea univer-
din București va aniversa 105 indiferent de vârstă sau spe- ultății de Management de la să organizăm programe de sitară, va putea fi atins doar
ani de la înființare. cializare, doresc să cunoască Deva, inclusiv la sesiunea cer- formare continuă, să con- daca ASE București va avea o
Motivația redeschiderii și să stăpânească tot ceea ce curilor științifice studențești. tribuim la realizarea unor colaborare strânsă și con-
Centrului Teritorial al ASE la definește astăzi conceptul de Profit de acest interviu ca proiecte de dezvoltare locală structivă cu autoritățile locale,
Deva, din toamna anului economie globală, bazată pe să invit pe toți cei care doresc și, în general, să răspundem, astfel încât și noi, prin proce-
2017, are la bază mai multe cercetare, dezvoltare și ino- să cunoască oferta noastră ed- în funcție de competențele sul didactic și de cercetare, să
considerente luate în calcul de vare. Nu ne adresăm neapărat ucațională, să participe la noastre, la toate solicitările răspundem exigențelor stra-
conducerea academiei, din doar proaspeților absolvenți Zilele Porților Deschise, pe venite din partea autorităților tegiei de dezvoltare econom-
care aș sublinia: de liceu, ci tuturor celor care care le vom organiza la Deva, locale. Și, în egală măsură, ace- ică și socială a județului
La Deva au funcționat, cu doresc să învețe ce înseamnă în zilele de 26 și 27 martie, re- leași gânduri le avem și față de Hunedoara. Nu cerem au-
mult succes, în perioada cu adevărat economie și man- spectiv 7 și 8 mai, ocazie cu mediul de afaceri. torităților locale altceva decât
1998-2007, trei specializări agement într-o piață con- care vom putea răspunde tu- Personal, doresc ca, pe să ne sprijine în promovarea
ale ASE, care au format spe- curențială. turor întrebărilor puse de cei modelul bunelor practici din intențiilor noastre, să fie ală-
cialiști în domeniul finanțelor interesați. exterior, să organizăm un turi de noi în proiectele pe
publice, a contabilității și ad- A.M. Există diferenţe între board al Centrului Teritorial al care dorim să le dezvoltăm si
ministrației publice. studiile urmate la Bucureşti A.M. Care sunt perspec- ASE de la Deva în care să să înțeleagă că ASE București
Municipiul Deva și, în ge- şi cele de la Deva? tivele absolvenţilor ASE? atragem personalități locale se afla aici pentru a aduce un
neral județul Hunedoara, are I.R. Doresc să subliniez că I.R. Absolvenții de la ASE din mediul de afaceri, insti- plus de valoare în tot ce se
nevoie în continuare de spe- nu există absolut nicio difer- au toate perspectivele profe- tuții publice și de învățământ, construiește în Deva și în
cialiști în antreprenoriat, în ență între studiile și planurile sionale pe care și le doresc, astfel încât activitățile peda- județul Hunedoara.
managementul firmelor, care de învățământ, pe care le par- atât la nivel național cât și in- gogice și de cercetare ale Personal, doresc să aducem
să ajute la revigorarea eco- curg studenții de la București, ternațional. Bineînțeles că, noastre să răspundă nece- cât mai curând la Deva și
nomică a județului și la o re- Deva, Piatra Neamț sau competitivitatea lor pe piața sităților acestora. parteneri din mediul universi-
poziționare a acestuia în Buzău, unde ASE are deschise forței de muncă va depinde în tar internațional, să dezvoltăm
fruntea județelor perfor- centre teritoriale. Mai mult mare măsură de seriozitatea A.M. În ce măsură Centrul aici parteneriate universitare,
mante din România. Acesta chiar, toate cursurile sunt cu care se vor implica în pro- de la Deva poate deveni un astfel încât studenții noștri,
este un motiv fundamental ținute de profesori titulari de cesul de pregătire, atât la ci- pol pentru alte proiecte din care învață la Deva, să simtă că
pentru care, de anul trecut, a disciplină de la ASE București, clul de licență, cât și la cel de domeniul universitar? aparțin unui mediu universi-
fost delocalizată în Deva Fa- desemnați de conducerea de- masterat. Doresc să subliniez I.R. Personal, cred că, deja, tar veritabil și competitiv.
6 - SPORT 23 - 29 MARTIE 2018

KARATE: Sportivii de la CSM HANDBAL:


Echipa
Petroşani au cucerit 12 titluri la națională
Campionatele naţionale de stil feminină
a pierdut
C în Rusia
ampionatul Naţional
de Karate Shito-ryu,

N
pentru seniori, aţionala feminină
tineret, juniori, cadeți, de handbal a
minicadeți și copii, com- României a fost
petiție care s-a desfășurat învinsă de formaţia
la Complexul de la Izvo- Rusiei, cu scorul de 30-
rani a reunit 385 de prac- 25 (17-15), la Togliatti,
ticanți ai acestui stil de într-un meci din grupa
arte marțiale reprezen- a 4-a a preliminariilor
tând 19 cluburi din în- Campionatului Euro-
treaga țară. pean din 2018.
Printre cluburile partici- Printre marcatoarele
pante s-a numărat și CSM Jiul „tricolorelor” s-a aflat și
Petroșani, antrenorul Radu Valentina Ardean – Elisei,
Polifronie deplasând la căpitanul echipei națio-
această competiție un număr nale, care a înscris de două
de 24 de sportivi, care au ori, dar reușitele lui „Super
cucerit 26 de medalii, dintre Alice” nu au putut să le
care 12 de aur, 5 de argint și ajute pe “tricolore” în acest
nouă de bronz. Sunt noii cam- meci. După trei etape,
pioni naționali Ionuţ Ipate – România și Rusia conduc
seniori – 75 kg, Ionuţ Molnar în grupă, cu patru puncte
- U21 -75 kg, Andreea Po- fiecare, urmate de Austria
lifronie - junioare -55 kg, An- (2) și Portugalia (0), aces-
drada Dinea - junioare -50 kg, tea jucând între ele, pe
Alexandru Tofan - cadeti +70 tărâm lusitan, aseară, după
kg, Dragoş Catan - cadeţi -65 copii 8-9 ani -30 kg și Mathias cadeţi +50 kg, Rareș Catan minicadeți -50 kg, Răzvan Ih- închiderea ediției. La „eu-
kg, Alexandru Bradu - cadeţi - Popescu - copii 8-9 ani -40 kg minicadeți -45 kg și echipa de natiuc - copii 10-11 ani +45 ropene” se califică primele
55 kg, Adrian Meroniac - copii (la joc tehnic), junioare, iar medalii de bronz kg, Adrian Danciu - copii 8-9 două din grupă, iar urmă-
10-11 ani +45 kg, Sebastian Medaliații cu argint sunt au obținut Ionuţ Molnar - se- ani +40 kg, Mathias Popescu - torul joc al României va fi
Tătăruşanu - copii 10-11 ani - Anneliese Cebuc - juniori -50 niori -75 kg, Adrian Cebuc - copii 8-9 ani -40 kg, Robert duminică, la Cluj, tot cu
40 kg, Yannis Pricob - copii 8- kg, Valentina Prodan - cadeţi - seniori -70 kg, Adrian Cebuc - Chiriluţ - copii 8-9 ani -35 kg Rusia.
9 ani +40 kg, Teodora Catan - 50 kg, Anisia Stăncioiu - mini- U21 -75 kg, Luminiţa Graur - și echipa de seniori.

BOX: Recital pugilistic la Paris BASCHET: Bucureştiul va fi gazda turneului


final al Campionatului European
R
omânia va găzdui
pentru a treia oară
în istorie turneul
final al Campionatului Eu-
ropean de baschet 3x3,
eveniment care se va des-
făşura la Bucureşti, între
14 şi 16 septembrie 2018,
a anunţat, marţi, site-ul
oficial al forului inter-
naţional, potrivit fr-
baschet.ro.
După ce a găzduit ediţia in-
augurală în 2014 şi apoi
ediţia din 2016, Bucureşti va
fi din nou capitala baschetului
Boxeurul român Mihai atât mai mult dacă vorbim de
3x3 din Europa, iar naţiona-
Nistor a dat sâmbătă seara Nistor, cel care a făcut ceva
lele tricolore vor avea o nouă
un recital pugilistic deosebit victime celebre în cariera sa,
ocazie să lupte pentru trofee.
și a câștigat fără multe pro- cum ar fi Joshua, Hrgovic sau
La ediţiile anterioare, Româ-
bleme (3-0), în Salle Wa- Clemente. Am încredere în
nia a obţinut medalia de aur,
gram, sala operei din Paris, mine, dar ce pot să spun, cu
la masculin, în 2014 și pe cea
meciul vedetă din programul siguranţă, este că va fi un
de argint, la feminin, în 2016. final european de la Bucureşti tate de ţară organizatoare,
serii, surclasându-l pe Ante duel de first class” declara
Competiţia reuneşte cele mai un total de 59 de echipe dar va lua parte la turneul de
Verunica, un boxer care înaintea meciul Ante
valoroase 12 echipe din Eu- naţionale, la masculin şi fem- la Constanţa.
pornea partida cu neaştep- Verunica.
ropa, atât la masculin, cât şi la inin, din 33 de ţări, în cadrul a Baschetul 3x3 a fost inclus
tată de multă încredere: Meciul a contat pentru cir-
feminin. Campioanele en titre trei turnee de calificare: Con- anul trecut pe lista disci-
”Nistor e un boxer periculos, cuit WSB, în care românul
sunt Letonia şi Rusia, la mas- stanţa, Poitiers (Franţa) şi Es- plinelor olimpice şi urmează
dar eu pot să-l bat. E clar că luptă pentru France Fighting
culin, respectiv feminin. caldes-Engordany (Andorra). să debuteze la ediţia Tokyo
în această competiţie nu sunt Roosters, informează site-ul
Conform FIBA, se vor lupta România este calificată din 2020 a Jocurilor Olimpice.
pugilişti slabi şi fiecare ad- oficial al federației Române
pentru calificarea la turneul oficiu la turneul final, în cali-
versar trebuie respectat. Cu de Box.
23 - 29 MARTIE 2018 SPORT - 7

Tenis de câmp: Simona Halep, Gimnastică


meci caritabil cu Serena Williams

C
ampioană olimpică gimnastică.
la Sydney cu echipa 'Ce bucurie poate fi mai
şi multiplă cam- mare decât atunci când
pioană mondială, An- munca şi performanţele îti

S
dreea Răducan (34 de sunt răsplătite. Sunt extrem
imona Halep a jucat Miami are un caracter bani pentru copiii cu autism. ani), una dintre cele mai de bucuroasă să mă aflu ală-
în noaptea de marţi demonstrativ. Americanca a Fondurile de la “Miami All valoroase gimnaste din turi de cei mai buni gimnaşti
spre miercuri un lovit prea tare mingea , la fel Star Tennis for Charity”au
meci organizat în scop istoria României, a fost ai lumii din toate timpurile.
ca în turneele oficiale, fost donate către aceeaşi or- inclusă în Hall of Fame-ul Introducerea mea în Inter-
caritabil, în care adver- nimerind-o din greşeală pe ganizaţie care a susţinut şi
sară i-a fost Serena sportului marcat de national Gymnastics Hall of
româncă. Serena a realizat turneul "Tennis With the figurile legendare din Fame înseamnă pentru mine
Williams.
imediat că nu a procedat Stars", în cadrul căruia Si- ţara noastră. excelenţă şi istorie. E un bun
La un moment dat, Serena
corect, iar expresia de pe faţa mona a participat în urmă cu Actual preşedinte al Fe- moment pentru a mulţumi
a luat lucrurile prea în serios,
creând un incident care putea ei spune totul. Deţinătoarea a două săptămâni. Spectatorii deraţiei Române de Gimnas- încă o dată tuturor celor care
23 de titluri de Grand Slam şi- au savurat un moment inedit, tică, Andreea va participa în mi-au fost alături şi au
fi evitat.
a dus mâna la gură când şi-a atunci când Simona Halep a luna mai, alături de alte crezut în mine. Sunt re-
Sportiva noastră, lider
dat seama ce a făcut, apoi i-a jucat alături de antrenorul ei, staruri ale lumii, la o gală cunoscătoare şi vă mulţu-
mondial din circuitul WTA, a
cerut scuze Simonei Halep. Darren Cahill, contra cuplului specială în care îi va fi re- mesc înca o dată!", a scris
fost lovită în plin cu mingea
trimisă de Serena Williams, Cele două tenismene şi- american Serena Williams/ cunoscută oficial activitatea Răducan pe pagina sa de
care a uitat că meciul de la au atins scopul, strângând Francis Tiafoe. de aproape trei decenii în facebook.

Victorie istorică a României U19!


Fotbaliștii lui Boingiu au făcut instrucție cu Serbia U19: 4-0
R
eprezentativa de Sâmbătă vor avea loc par-
fotbal a României tidele Ucraina - Serbia şi
U19, pregătită de România - Suedia, iar marţi
Adrian Boingiu, a obținut vor avea loc meciurile Serbia
o victorie istorică îm- - Suedia şi România - Ucraina.
potriva reprezentativei Doar prima clasată se va cali-
similare a Serbiei, în fica la turneul final din Fin-
primul meci al nostru din landa, programat în perioada
cadrul Turului de Elită 16-29 iulie.
U19. Din grupa 4, alături Singura calificare a
de naționalele României și
României la un Campionat
Serbiei mai fac parte
echipele Suediei și European la această categorie
Ucrainei, care au terminat de vârstă datează din 2011,
la egalitate, scor 0-0, tot când selecţionerul naţionalei
pe ”Ilie Oană”. Meciul de atunci era Lucian Burchel,
acesta s-a jucat înaintea însă reprezentativa României
partidei naționalei noas- s-a calificat direct, din pos-
tre. tura de echipă gazdă.
Tricolorii s-au impus prin
golurile marcate de Alexan- Doar locul 1 merge
dru Măţan (20, 61), Olimpiu la Euro
Moruţan (23) şi Tudor Băluţă La turneul final programat
(55). Dacă Măţan şi Băluţă în Finlanda, în perioada 16-
joacă la FC Viitorul, Moruţan 29 iulie 2018, se califică se-
evoluează la FC Botoşani, dar lecționatele care câștigă cele
aparţine de FCSB. Băluţă, Marco Dulca - Olimpiu Meciul, care iniţial trebuia tenţii Andreas Staudinger 7 grupe de la Turul de Elită.
Selecţionerul Adrian Moruţan (Claudiu Micovschi, să aibă loc la Mogoşoaia, dar (Austria) şi Teodoro Sobrino Tragerea la sorți pentru faza
Boingiu a aliniat echipa: 84), Vlad Dragomir (căpitan), a fost mutată din cauza (Spania). grupelor din cadrul turneului
Daniel Vlad - Denis Haruţ, Alexandru Măţan (Denis terenului impracticabil, a fost În celălalt meci al zilei, final va avea loc pe 30 mai în
Vladimir Screciu, Constantin Drăguş, 68) - Andrei Sîntean arbitrat de austriacul Alexan- Suedia şi Ucraina au terminat Vassa, Helsinki. (www.digis-
Dima, Robert Neciu - Tudor (Robert Moldoveanu, 65). der Harkam, ajutat de asis- nedecis, 0-0, tot la Ploieşti. port.ro)
8 - SĂNĂTATE 23 - 29 MARTIE 2018

Medicamentele primăverii – frunzele


de leuştean, ţelină şi pătrunjel

n Sunt adevărate comori oferite de natură la început de primăvară. Efectele lor terapeutice au fost cunoscute și apreciate
din cele mai vechi timpuri, fiind utilizate de medicina populară ca plante tămăduitoare. Și cum la început de sezon ca-
litățile lor curative sunt la nivel maxim, să le cunoaștem mai bine și să le apreciem la adevărata lor valoare.

Leușteanul reia de câte ori este nevoie. leuștean, din care se consumă
trei căni pe zi, administrate la În afecțiunile cardio- Frunzele de pătrunjel
Era folosit, în trecut, ca Indigestia și dispepsia două ore după masă. vasculare
plată tămăduitoare pentru bo- Sunt foarte eficiente în tul-
lile de piept, digestive, la vin- Se tratează cu o cură de Este folosit sucul de țelină, burǎrile menstruale, în special
zece zile în care se consumă În caz de retenție care are rolul de a reduce pre- în dismenoree, prin efectul
decarea unor plăgi, dar și în urinară
ritualurile magice. Medicii suc de leuştean, câte două lin- siunea arterială, prevenind sau analgezic, calmând spas-
greci au lăsat primele însem- guriţe înaintea meselor prin- Se recomandă leuşteanul bolile de inimă. Sucul de țelină mele dureroase ale uterului.
nări despre efectele benefice cipale. Iar proaspăt, consumat proaspăt, tăiat mărunt, adău- se amestecă, în cantități egale, Vindecǎ tǎieturile adânci,
ale frunzelor verzi de leuștean ca atare, leuşteanul este efi- gat la supe calde şi în salatele cu miere și se administrează vânǎtǎile, pot duce la resor-
asupra digestiei, asimilației și cient în combaterea sindro- de legume. cinci linguri, de trei ori pe zi, birea unor tumori.
a sistemului nervos. Astăzi, mului colonului iritabil şi a timp de o lună. Dar, se pot con-
leușteanul este apreciat de colitei, dar și în caz de consti- Frunzele de țelină suma și frunzele de țelină, care Sucul de pătrunjel
specialiști subliniindu-se că pație. sunt eficiente în cazul is- Pentru obținerea lui, se pun
Potrivit specialiștilor, aces- chemiei cardiace, ajutând la
principiile active pe care le tea sunt mult mai active din frunzele în storcător și apă, cât
conţine au o puternică acţiune În cazul afecțiunilor prevenirea infarctului. să le cuprindă. Compoziția
cutanate punct de vedere terapeutic
terapeutică asupra aparatului decât rădăcina. Frunzele de obținută se filtrează. Se con-
respirator, a aparatului reno- Leușteanul se folosește sub Pătrunjelul sumă imediat sau poate fi păs-
țelină conțin uleiuri volatile cu
urinar, asupra sistemului en- formă de cataplasmă. Frun- Provine de pe malurile trată la frigider cel mult 4 ore.
efecte antibiotice, antioxi-
docrin şi a celui imunitar. zele proaspete se zdrobesc și Mării Mediterane, fiind adus la Pentru că un astfel de suc este
se aplică pe locul afectat, dante, antitumorale și antivi- un remediu puternic, se ad-
noi cu cel puțin 2000 de ani în
ținându-se cel puțin o oră. rale. ministrează în combinație cu
În caz de bronșită urmă. Întăreşte imunitatea or-
După ce se îndepărtează, ganismului, are un rol impor- suc de morcov, țelină sau
Datorită efectului său anti-
porțiunea afectată se lasă să se Reîntineresc tant în distrugerea radicalilor spanac. Sucul crud ajută la
inflamator și expectorant,
usuce. organismul liberi, având proprietăţi antia- funcționarea naturală a tiroi-
leușteanul este des utilizat în Frunzele de țelină stopează
cazul bolilor de piept. În acest lergice, antitumorale și com- dei, a glandelor suprarenale,
sens, se face o cură în care se Pentru prevenirea procesele antioxidante la nivel bate retenția de apă. De fiind, totodată, util în bolile sis-
consumă un pahar de suc de cistitei celular, prevenind procesele asemenea, ajută ficatul, temului ocular, afirmă special-
Se va consuma mult de îmbătrânire. În acest sens, hrănind astfel sângele și flu- iștii. Cura cu suc de pătrunjel
leuștean pe zi, în 2-3 porții. se recomandă consumul de
Tratamentul durează mini- leuștean proaspăt. Dar, odată idele corpului. Este eficient în durează două săptămâni.
instalată, cistita se poate trata frunze de țelină proaspete, blocajul funcţiei hepatice, al
mum două săptămâni şi se asociat cu o dietă de crudități.
cu infuzie combinată de plǎmânilor şi rinichilor. www.sanatate.bzi.ro
23 - 29 MARTIE 2018 RELIGIE - 9

Buna Vestire – sărbătoare


a mântuirii noastre
S
ărbătoare închinată
Maicii Domnului, ”Astăzi este începutul mân-
Buna Vestire este
tuirii noastre și arătarea
prăznuită, în fiecare an, la
25 martie și cinstește ziua tainei celei din veac: Fiul lui
în care Sfântul Arhanghel Dumnezeu – Fiu Fecioarei se
Gavriil a binevestit Fe- face și Gavriil Darul bine
cioarei Maria că-L va naște îl vestește…”
pe Fiul lui Dumnezeu.
Fiind sărbătorită în pe- sau Blagoveștenia se mai
rioada Postului Mare, în numește și ”Ziua cucului”.
această zi Biserica acordă
• De aceea, în unele locuri
dezlegare la pește.
din țară, se obișnuia ca, în
această zi, flăcăii și fetele să
Buna Vestire sau întrebe cucul câți ani trebuie
Blagoveștenia să mai aștepte până se vor
”Fără Buna Vestire nu căsători. Dacă pasărea tăcea,
avem nici Crăciun, nici Paşte“, era prilej de bucurie, pentru
spunea un cunoscut părinte. că tăcerea semnifică o căsăto-
Buna Vestire are o dată rie grabnică. Dacă cucul cânta,
fixă, 25 martie – zi de la care, însemna că mai trebuiau să
până la Crăciun, când Fe- aștepte încă un an. De aseme-
cioara Maria l-a născut pe nea, dacă primul cântec al cu-
Iisus, sunt exact nouă luni. cului era auzit pe stomacul
Zi a bucuriei, care anunţă gol, în stânga sau în spatele
începutul mântuirii noastre, omului, acest lucru era un
Buna Vestire reflectă atât în- semn rău
truparea Fiului lui Dumnezeu, • Primul cântec al cucului
dar şi cinstea deosebită de trebuie să-i găsească pe toți
care s-a bucurat Fecioara oamenii îmbrăcați în haine
Maria de a-L naşte după trup curate, veseli și cu bani în
pe Fiul lui Dumnezeu, Iisus buzunar.
Hristos. Bucuria anunţată de • Se spune că, în această zi,
Înger cuprinde astăzi comu- este bine să se pună în pragul
nităţile credincioşilor şi se casei sare și pâine pentru
adresează fiecăruia dintre hrana îngerilor.
noi, dându-ne făgăduinţă şi • În unele zone din Buco-
speranţă: „Cele ce nu sunt cu vina, de Buna Vestire nu se
putinţă oamenilor sunt cu pun ouă la cloșcă deoarece se
putinţă la Dumnezeu“. crede ca puii ar putea ieși cu
În manuscrisele liturgice, două capete și patru picioare.
Buna Vestire este confirmată • Tot în această zi, oamenii
ca prima sărbătoare închinată nu trebuie să se certe,
Maicii Domnului. deoarece este mare păcat.
Cine se ceartă de Buna Ve-
Tradiții și obiceiuri stire, se crede că va avea toporul sau îi stropeau cu curți și le dau foc. Acest obicei crede că persoanele care
necaz tot anul. țuică. poartă numele de ”Noaptea mănâncă pește se vor simți
• Așa după cum îi spune și
• În alte locuri, pentru a • În unele locuri din Mara- focurilor”. bine tot anul.
numele, Buna Vestire aduce
avea parte de roade bogate, mureș, oamenii adună toate • Pentru că de Buna Vestire www.cuvantul-ortodox.ro
întotdeauna vești bune.
oamenii amenințau pomii cu lucrurile nefolositoare din este dezlegare la pește, se www.traditii-superstitii.ro
• În popor, Buna Vestire

La împlinirea a 196 de ani de la atestarea istorică a POLIŢIEI


ROMÂNE, ca instituţie modernă, aflată în slujba legii, echipa manage-
rială a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Hunedoara îşi reafirmă
aprecierea faţă de eforturile pe care poliţiştii hunedoreni le-au depus
pentru aplicarea legii, pentru realizarea unui climat
de siguranţă civică în judeţul Hunedoara şi pentru
îndeplinirea obligaţiilor pe care Poliţia Hunedoreană
le-a asumat în faţa comunităţii.
La ceas aniversar, îi asigurăm pe cetăţenii
judeţului că vom apăra intereselor legitime
ale acestora cu aceeaşi onestitate şi curaj,
manifestând solicitudine şi respect în
relaţia cu aceştia.
LA MULŢI ANI!
Î. ŞEFUL INSPECTORATULUI
Comisar şef de poliţie
BÎRLEA OVIDIU GABRIEL
10 - TIMp lIbER 23 - 29 MARTIE 2018

TV - FILMUL SĂPTĂMÂNII ALTE RECOMANDĂRI: Minutul de umor


Vineri, 23 martie • Două blonde …
PRIMA, ora 20,30, Drumul oaselor - Fată, sunt bine machiată?!
- Nu, încă ți se vede fața !
PRO TV, ora 23,30, Cu lumea-n cap
• Discuție între prietene
Sâmbătă, 24 martie - Soțul meu are 65 de ani și mai umblă după
TVR 2, ora 20,10, Dirty Dancing femei! Ce să fac!
PRO CINEMA, ora 20,30, Toate lucrurile - Lasă-l în pace! Și eu am un câine care
bune aleargă după mașini, dar nu a prins niciuna !

• Judecătorul tolerant…
Duminică, 25 martie Un judecător și-a pus în gând să fie mai to-
TVR 2, ora 20,10, Cantemir lerant în ajunul sărbătorilor.
DIVA, ora 23,00, Parfum de femeie - De ce ești acuzat?
- De a-mi fi făcut cumpărăturile cu antici-
pație.
Luni, 26 martie - Dar ăsta nu-i un delict! Cu câtă anticipație?
DIGI FILM, ora 20,00, Urmărit în noapte - Păi, înainte de a se deschide magazinul.
TVR 2 PRO CINEMA, ora 20,30, Lunetistul
• Doi arestați discutau în celulă:
Vineri, 23 martie, ora 20,10 − De ce ai fost arestat?
Marți, 27 martie
New York Melody TVR 2, ora 20,10, Anatomia unei în-
− Pentru concurență.
− Cum adică?
scenări − Fabricam aceleași bancnote ca și statul.
Filmul urmărește destinele a doi tineri, care visează la o PRO CINEMA, ora 20,30, Un om pericu-
carieră muzicală. Gretta și Dave formează un cuplu încă din los • Discuție între soți
liceu și compun muzică împreună. Cei doi pleacă la New York - Dragule, dacă hoții m-ar răpi pe mine şi pe
mama, de cine ți-ar fi mai mult milă?
în căutarea faimei. Acolo, Dave primește o ofertă din partea Miercuri, 28 martie - De hoți…
unei case renumite de discuri, iar faima îl determină să se în- TVR 2, ora 20,10, Doi oameni în oraș
străineze de Gretta. Rămânând singură, aceasta, împreună cu PRO CINEMA, ora 20,30, Copacul lui • La judecătorie
un prieten londonez, cântă într-un bar. Viața ei se schimbă Joshua - Şi vreţi să spuneţi că soţul dumneavoastră
atunci când vocea ei specială a fost remarcată de Dan, un pro- s-a spânzurat? o întreabă judecătorul pe tânăra
ducător fără succes, care lucra la o casă de înregistrări. Cucerit văduvă.
de talentul ei neșlefuit, dar veritabil, Dan îi propune să înre- Joi, 29 martie
- Da, domnule judecător, răspunde aceasta.
gistreze un album, care le va aduce succesul mult dorit. După TVR 2, ora 20,10, Pericol iminent - Şi cum explicaţi atunci mulţimea de cucuie
această întâlnire întâmplătoare, viața celor doi se schimbă în PRO CINEMA, ora 20,30, Oamenii com- pe care le are?
bine, ei petrecându-și întreaga vară în New York City. paniei - S-a spânzurat cu un elastic…

BERBEC TAUR GEMENI RAC


Cariera voastră este în ascen- Săptămâna debutează cu Încercați și reușiți să vă restabi- Sunteți foarte ocupați, iar re-
siune, dar trebuie să fiți vești bune legate de o liți echilibrul interior, întrucât lațiile socio-profesionale le

H
foarte atenți în relațiile cu avansare sau începerea unui acțiunile voastre sunt dictate de puneți pe primul plan. Este
șefii sau colaboratorii, care nou proiect, care vă avanta- ceea ce simțiți. Chestiunile bă- posibil să primiți recompense
vor încerca să vă stopeze acți- jează. Veți avea discuții sau nești sau o moștenire sunt în bănești importante, în urma
unile. Bazați-vă pe per- întâlniri cu persoane impor- atenția voastră, dar trebuie să muncii depuse. Evitați cheltu-

O soanele din mediul


profesional cu care sunteți
implicați în proiecte.
tante. Schimbul de idei sau in-
formații vă ajută să realizați
lucruri deosebite.
aveți mai multă răbdare. Sfârși-
tul săptămânii vă aduce activităţi
dinamice în plan profesional.
ielile inutile și nu vă bazați pe
câștiguri iluzorii. Aveți o viață
sentimentală intensă.

R LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

O
Munciți mult și atrageți Proiectele la care ați muncit Este posibil să finalizați un Vă veți confrunta cu o situație
atenția șefilor prin acțiunile încep să prindă contur. Primiți proiect mai dificil, iar acest mai delicată, în care sunteți
voastre deosebite. Cu toate vești bune din toate părțile, iar lucru să vă aducă avansarea. nevoiți să luați decizii imedia-
acestea, relațiile colegiale sunt persoane din familie vă ajută în Veți descoperi că puteți obține te. Trebuie să fiți foarte atenți

S tensionate și este puțin proba-


bil ca cineva de la serviciu să
vă dea o mână de ajutor. Tre-
rezolvarea unor probleme. Ar
fi de dorit să vă reconsiderați
propriile repere în viață și chiar
rezultate bune, dacă vă bazați
pe oamenii pe care i-ați ajutat
cândva. În familie există tot
la cheltuieli și să nu investiți
în proiecte costisitoare. Fi-
nalul săptămânii vă poate

C
buie să fiți foarte atenți la in- să excludeți din anturajul felul de tensiuni, dar le veți aduce amintiri neplăcute
formațiile pe care le primiți. vostru persoanele duplicitare. aplana, rând pe rând. legate de o iubire mai veche.

O SĂGETĂTOR
Doriți să faceți mai multe
schimbări în viața voastră,
CAPRICORN
Este momentul să faceți anu-
mite schimbări în activitatea
VĂRSĂTOR
Săptămâna începe bine pentru
voi. La serviciu lucrurile s-au
PEŞTI
Încă din primele zile ale inter-
valului sunteți înconjurați de

P dar trebuie să vă fixați pe


acțiuni bine definite. Planurile
voastre legate de casă și fam-
ilie vor avea sorți de izbândă.
voastră, pentru a vă putea bu-
cura de încrederea celor din jur.
Feriți-vă să faceți promisiuni pe
mai liniștit, dar trebuie păstrat
ritmul de lucru. Altfel, munca
voastră poate fi afectată serios.
colegi, care vă pot ajuta să re-
zolvați un proiect important.
Cântăriți bine lucrurile, iar
care să nu le puteți onora. Ocupați-vă de treburi serioase deciziile luați-le singuri! Do-
Mai puțin favorizate sunt Urmează o perioadă cu multe iar daca este cazul, cereți spri- rința de a medita serios la lu-
călătoriile de orice fel. De realizări, dar trebuie să țineți jinul celor din jur. Urmează crurile care vă frământă este
aceea, ar fi bine să le amânați. cont de limitele pe care le aveți. noutăți financiare importante. ușor de realizat.
23 - 29 MARTIE 2018 ACTUALITATE - 11

Emoţii pentru siderurgia Termenul pentru


declaraţia unică

hunedoreană din cauza


ar putea fi 15 iulie
Bucureşti – Circa un milion
de persoane ar trebui să

taxelor vamale impuse de SUA


depună Declaraţia unică la
Fisc, potrivit estimărilor Min-
isterului de Finanţe, care acum
pregăteşte simplificarea oblig-
n Taxele vamale impuse de americani pentru produsele din oţel şi aluminiu importate din UE vor aţiilor declarative prin depu-
nerea unei singure declaraţii.
lovi şi producţia din România. Este vorba despre "Declaraţia
unică" privind impozitul pe
Deva - România se de importantă pentru econo- venit şi contribuţiile sociale
numără printre cele nouă țări mia Uniunii Europene şi a datorate de persoanele fizice,
europene care vor fi serios României, în particular. documentul urmând să co-
afectate de impunerea de „Impunerea acestor taxe maseze şapte declaraţii, între
către SUA de taxe vamale la de către SUA va pune în peri- care şi vestitul Formular 600.
importurile de oțel și alu- col doar în România mii de „Cele şapte declaraţii se co-
miniu din UE, iar siderugia locuri de muncă”, a afirmat masează într-una singură şi se
din judeţul Hunedoara poate deputatul european, originar depune la un singur termen.
fi una dintre victimele aces- din judeţul Hunedoara. Este o singură pagină. Un sin-
tui război comercial în gur termen de depunere, un
condiţiile în care la combi- UE, decisă la singur termen de plată”, a de-
natul din municipiul Hune- contramăsuri clarat ministrul de Finanţe,
doara se produc diverse UE nu-și dorește un război Eugen Orlando Teodorovici.
profile. comercial cu SUA, însă este Termenul de depunere pro-
Chiar dacă majoritatea im- decisă să-și apere proprii pus pentru acest an este 15
porturilor americane din cetățeni și industriile. (OMC) a fost deja notificată cauza supracapacității de iulie, însă de anul viitor aceas-
România se referă, în cazul „În principiu, introducerea în această privință, UE producție a Chinei, care a tă declaraţie se va depune ex-
siderugiei, la ţevi fără sudură, taxelor vamale de către SUA dorind „să joace după re- adus distorsiuni semnifica- clusiv online şi va fi un singur
atenţia trebuie îndreptată pentru produsele de oțel și gulile internaționale”. tive pe piața globală. „Aceasta termen de depunere, 31 mar-
asupra producătorilor eu- aluminiu din UE va intra în Conform acestuia, Uni- este o criză care durează de tie, pentru anul fiscal prece-
ropeni care, în situaţia în care vigoare în noaptea dinspre unea Europeană, deci şi mai mulți ani, însă măsurile dent al realizării veniturilor şi
nu vor avea unde să-şi dis- 22 spre 23 martie. (...) UE nu- România, în calitate de im- decise de președintele Don- estimare a anului în curs.
tribuie produsele, vor testa şi și dorește un război comer- portant partener de securi- ald Trump nu reprezintă De asemenea, pentru acest
piaţa de la noi. În condiţiile cial cu SUA, din care toată tate și strategic în cadrul soluția optimă. (...) Toți vom an, Ministerul de Finanţe ana-
unor produse subvenţionate lumea va avea de pierdut, NATO al SUA, este pe deplin avea de suferit, atât statele lizează posibilitatea introdu-
mascat de stat, nu este exclus însă Comisia Europeană a membre ale UE și cetățenii cerii unui sistem de bonificaţii
îndreptățită să beneficieze de
ca acestea să invadeze piaţa decis deja contramăsurile, în- lor, cât și economia și pentru contribuabilii care
scutire de la aceste măsuri la
românească prin simplul tocmind o listă a produselor cetățenii SUA”, a subliniat vi- achită anticipat obligaţiile fis-
fel ca Mexic și Canada,
motiv că vor fi mai ieftine americane care vor fi taxate”, cepreședintele INTA. cale estimate datorate. De ex-
partenerii SUA în NAFTA. emplu, persoanele care vor
decât ceea ce producem noi. a explicat Iuliu Winkler, care Iuliu Winkler a mai spus
Deocamdată singurul ofi- este și vicepreședinte al că state, precum Turcia, achita integral până la 15 iulie
cial care a atras atenţia Comisiei de Comerț Inter-
China, suprapro- 2018 obligaţiile fiscale da-
ducţie la oţel şi Ucraina sau Rusia, mari pro-
asupra pericolului este parla- național (INTA) a Parlamen- ducătoare de oțel, în situația torate vor avea o reducere de
mentarul european Iuliu tului European.
aluminiu 10%, iar pentru plata acestora
în care SUA va introduce taxe
Winkler, în opinia căruia data El a precizat că Organiza- Winkler a mai arătat că s- vamale, își vor reorienta ex- până la 30 septembrie 2018
de 23 martie este una extrem ția Mondială a Comerțului a ajuns în această situație din porturile spre UE. reducerea este de 5%.

Anunţ licitaţie publică


PENITENCIARUL Deva, str. Sîntuhalm, nr. 1, jud. Hunedoara,tel. 0254- în cuantum de 10 % din preţurile iniţiale de vânzare, aceasta urmând a se
218920, fax. 0254-230780, vinde prin licitaţie publică cu vânzare urma- depune în cont RO81TREZ3665005XXX000111, deschis la Trezoreria Deva, cod
toarele bunuri scoase din funcţiune care pot fi vizionate la sediul unităţii: fiscal RO 4374660, sau se plăteşte la caseria unităţii cu cel puţin 3 zile înainte
• Autoutilitara furgon vitrat pt transport detinuti, marca Roman, tip de desfăşurarea licitaţiei.
8135FPM, 26 locuri – 1 buc la pretul de 2800 lei La licitaţie poate participa orice persoană fizică sau juridică care va prezenta
• Autospecializata furgon pt. transport detinuti,marca AB tip 16215F, 35 până la data stabilită, următoarele documente:
locuri – 1 buc la pretul de 3500 lei - Chitanţa eliberată de casieria unităţii reprezentând achitarea taxei de par-
• Autospecializata basculanta in 2 planuri, cab AV, marca I.M Mîrsa, tipul ticipare la licitaţie, în sumă de 10 lei (contravaloarea documentaţiei);
R8135FK, 3 locuri – 1 buc la pretul de 5100 lei - Copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comerţului sau, după
• Autospecializata izoterma marca Roman, tipul 10215FI, 3 locuri - 1 buc la caz, copie de pe certificatul de înmatriculare la registrul comertului si de pe
pretul de 5600 lei codul fiscal, pentru persoanele juridice, sau copie de pe actul de identitate, pen-
Valoarea minimă a salturilor de supralicitare va fi de 10 lei. tru persoanele fizice.
Persoanele fizice şi juridice interesate vor putea achiziţiona contra cost - dovada virării în contul unităţii a garanţiei de participare la licitaţie.
dosarul de prezentare de la sediul unităţii, începând cu data de 06.04.2018, ur- Licitaţia va fi organizată în data de 16.04.2018, ora 11,00. În caz de nead-
mând ca documentele de participare la licitaţie să fie depuse de cei interesaţi, judecare la prima şedinţă se va organiza o altă licitaţie în data de 27.04.2018, la
la sediul unităţii organizatoare până la data de 11.04.2018. ora 11,00, iar în caz de neadjudecare la a doua şedinţă se va organiza o a treia
Pentru a aparticipa la licitaţie, cei interesaţi vor achita garanţia de participare, şedinţă de licitaţie în data de 18.05.2018, la ora 11,00.
12 - CE GĂTIM ÎN WEEK-END? 23 - 29 MARTIE 2018

INGREDIENTE cIoRbă DE PERIșoaRE DIN cIUPERcI


o ceapă mare, un ardei kapia roșu, 200 gr varză prepară perișoarele.
proaspătă tocată, legume pentru ciorbe (păstârnac, Ciupercile se curăță, se
țelină, morcov, pătrunjel), 3 linguri ulei de floarea spală și se trec prin mașina
soarelui, 1/2 cutie roșii pasate, 2,5 l apă, sare și piper de tocat. Se amestecă apoi cu
după gust, o foaie de dafin. făina, pudra de turmenic,
Perișoarele: 500 gr ciuperci, 7 linguri cu vârf de busuioc, sare și piper. La final
făină albă, 1/2 linguriță turmeric, busuioc uscat, 3 lin- se adaugă trei linguri de ulei,
guri ulei verdeață, (marar, pătrunjel, țelină. amestecându-se ușor, până
la omogenizare.
Mod de preparare: varza tocată, legumele pen- Din compoziția obținută
Ceapa și ardeiul se taie tru ciorbe, apa, foaia de se formează perișoarele,
cubulețe, apoi se călesc în dafin, sare și piper. În timp ce care se adaugă la ciorba de
ulei. Se adaugă, pe rând, zarzavaturile fierb, se pe foc. Focul se reduce puțin, iar perișoarele se lasă la fiert până se ridică.

PEșTE la cUPToR, UMPlUT cU lEGUME


INGREDIENTE
un pește de 2,5 kg, sucul de la o lămâie, sare și piper după gust.
Umplutura: o legătură de pătrunjel, un ardei gras, roșu, un ardei gras verde, o căpățână
mare de usturoi, un ardei iute, o lingură de coriandru măcinat, 4 roșii mari, sare și piper
după gust.
Sosul: un kilogram de roșii, sucul de la două lămâi, 10 căței de usturoi, vegeta, 50 ml ulei.
Garnitura de orez: 400 g orez, 3 cepe mijlocii, 4-5 căței de usturoi, 30 ml ulei, o lingură
curry, 2 linguri pastă de roșii, o lingură vegeta, 300 ml suc de roșii, sare după gust, apă caldă
pentru gătit orezul.

Mod de preparare:
PRăjITURă cU NUcI șI baNaNE Peștele, curățat și spălat, se
deschide și se crestează pe
lățime. Se stropește cu suc de
INGREDIENTE lămâie în interior și exterior,
pentru blat: 100 ml ulei, 70 ml suc proaspăt de por- apoi se condimentează. În
tocale, 80 ml apă, 100 g zahăr, 125 g banane coapte, 75 crestăturile formate se vor
g nuci tocate fin, ½ scorțișoară, ½ coajă rasă de porto- pune felii de lămâie, care vor
cală, ½ linguriță extract de vanilie, 180 g făină, ½ pa- aroma peștele. Legumele
chet praf de copt, puțină sare. pentru umplutură se spală, se
Glazura: 120 g zahăr pudră, 2 linguri cacao, 30 ml toacă mărunt și se asezonează
apă fierbinte, o lingură de ulei fierbinte. după gust. Cu legumele astfel
pregătite se va umple peștele.
Mod de preparare: Între timp, orezul se lasă la în- peste care se așază peștele la compoziție se adaugă
Uleiul se mixează cu apa minerală, sucul de portocale și muiat în apă rece și se trece la umplut, se acoperă cu folie orezul scurs de apă, sucul de
zahărul, după care, se adaugă bananele, bine pasate. Se în- prepararea sosului. alimentară, iar tava se dă la roșii și apa necesară pentru
corporează și nucile, aromele, iar la final, făina împreună cu Roșiile, curățate de coajă, cuptorul încins timp de 40 de pregătirea orezului. Orezul se
praful de copt. Aluatul obținut se toarnă într-o tavă tapetată se vor tăia mărunt și se vor minute. lasă la fiert fără să se
cu hârtie de copt și se dă la cuptorul preîncălzit timp de 20- amesteca cu usturoiul tocat, Cepele se taie solzișori și se amestece în el, iar dacă este
25 de minute. După ce este coaptă, prăjitura se scoate din sucul de lămâie, vegeta, uleiul călesc împreună cu usturoiul cazul, se mai pune apă. La
tavă, se așază pe un grătar și se lasă să se răcească. Apa, îm- de măsline, piperul și sare tăiat rondele. După ce s-au final, focul se stinge, iar dea-
preună cu uleiul se pune la fiert și se toarnă apoi peste cacao după gust. Se pregătește apoi călit, se adaugă pasta de roșii, supra se presară verdeața.
și zahărul pudră. După omogenizare, glazura se întinde pe o tavă mai mare, în care se curry, vegeta și sare. Ingredi-
toată suprafaţa prăjiturii. (www.divainbucatarie.ro) toarnă compoziția pentru sos, entele se amestecă bine, apoi www.gustos.ro

CLINICA OPHTALENS T
CLINICĂ
PARTICULARĂ DE
OFTALMOLOGIE

CENTRU LASER
EXCIMER

OPTICĂ MEDICALĂ
Str. 21 Decembrie 1989, Nr. 137 • Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Tel. programări: 0264/44 88 24 sau 0264/ 44 88 25
Tel. magazin optică: 0740/27 65 77
Clinica Ophtalens T
23 - 29 MARTIE 2018 jocuRI - 13

T - A - P - HAIOSI - RA - UN - AN - ASA - ASPIC - EVA - TO - S - A - A - ALUAT - G - O - P - MOLDOVA - AR - EXEMPLU - MART - RAMNICU


Dezlegarea integramei SARAT - BEC - PLIA - AIA - TRI - N - SUB - A - OA - BU - I - TL -MUS - BRAS - CART - ORA - RAR - BT - R - AE - I - URS - C - RT - ASIA -
din numărul trecut TAIA - P - A - BRR - OT - TI - TS - TAZLAU - MURES - L - SUCEAVA - UZI - PAIATA - ARO - ARA - C - AT - LEU - REA - APTA - ACRI
14 - MICA PUBLICITATE 23 - 29 MARTIE 2018

l Vând apartament 3 camere, lVând casă în sat Pojoga


IMOBILIARe Vând apartament
l garaj și boxă, Deva, str. Cuza Vodă. (4 km de la Zam), cu 2 camere,
2 camere, elegant, cu Preț: 67.000 euro, tel. 0727.974.306.
l Vând cabinet stomatologic suprafață generoasă (55mp), bucătărie, cămară, baie, hol, grădină
în Municipiul Brad, jud. Hune- l Vând apartament trei camere, 3000 mp arabil+pomi fructiferi,
zonă liniștită și verde, cu
doara, str. Libertății, bl.B1, îmbunătățiri și finisaje Deva, Dacia, et.2, semidecomandat, zonă foarte liniştită. Preţ 50.000 lei.
Parter( vis-à-vis de Poștă). 43 mp, termopan, ușă metalică. Preț:
deosebite. Este situat la Tel. 0769.897.804.
Spațiul are 3 camere, baie, 2 26.000 euro, telefon: 0721.055.313.
aparate stomatologice, 2 steril- parter, cu balcon mare și
l Vând apartament două
izatoare, 2 aparate detartraj U.S., boxă, în spatele blocurilor Vând garsonieră Deva, et.1, cu
l
turn din vecinătatea Pieții camere, posibilitate spaţiu comer-
3 lămpi pentru fotopolimelizare, balcon, 36 mp, str. M. Eminescu. Preț:
mobilat. Denumire M&L SOLI- Arras. Preț: 41.000 euro, cial, salon coafor, cabinet medical.
65.000 lei, telefon: 0735.923.683.
DENT SRL. Preț: 50.000 Eur ne- tel. 0722.327.148. Brad, Aleea Privighetorilor, bl.35.
l Persoană fizică, vând casă în
gociabil. Persoană de contact: Telefon: 0723.382.890.
Mogoșan Lidia, tel 0726 11 54 68. Crăciunești, lângă șosea sau schimb
l Vând apartament 4 camere, Vând garsonieră Brad, etaj 2,
cu garsonieră în Deva. Aștept oferte l
Deva, piață-gară, decomandat, 90 mp, la telefon: 0725.371.788 (Jeni). gresie, faianţă, parchet, termopane,
CT, 2 băi, 3 balcoane, ușă metalică,
l Vând apartament l Vând casă, central, Deva, 2 instalaţii sanitare şi electrice noi,
semimobilat. Preț: 50.000 euro, tele-
2 camere, neamenajat, parter, camere, bucătărie, baie, 3 sobe de zona oraşul nou. Preţ 35.000 lei.
fon: 0725.452.888.
Deva, Aleea Streiului, bl.85 teracotă, gaz, curte, teren 100 mp. Telefon: 0725.318.158.
(Micro 15). Relații la telefon: l Vând garsonieră, Geoagiu Băi,
Preț: 30.000 euro, tel. 0722.968.910.
0722.743.852. et.3, hol, baie, bucătărie complet
amenajată, CT, termopan, uși noi. lVând garsonieră în Deva, 30 SCHIMBURI LOCUINŢĂ
l Vând apartament 2 camere, 60 Preț: 16.000 euro, telefon: mp., et.3, cu balcon, CT, ușă metalică, l Schimb în Hunedoara aparta-
mp, zonă centrală, etaj 3, cu patru 0748.039.401, 0728. termopan, renovată. Preț: 17.500 ment 2 camere, etaj 2, bloc de
nivele, balcon 6 mp. Deva, AL. Crizan- euro, telefon: 0735.923.683. cărămidă, zona RDS, cu tot confortul,
l Proprietar, vând apartament
temelor, colț cu Zamfirescu. Telefon: l Vând apartament 2 camere, nemodificat, cu garsonieră confort 1,
2 camere, decomandat, în Brad, str.
0720.843.289. Deva, Bd. Decebal, decomandat, ușă zona de la teatru până la Micro 2,
General Vasile Milea, bl.B3, et.1 S.48
metalică, termopan, izolat exterior, Dunărea, plus diferență. Exclus
l Vând apartament 2 camere, mp, CT, gaz. Preț:23.000 euro,
bucătărie mobilată, zona piață. parter, ultimul etaj sau G-uri.
Deva, zona piață, et.2, decomandat, 50 negociabil, telefon: 0729.025.887.
Preț: 36.000 euro, telefon: Nu sunt agenție.
mp, balcon,CT, termopan, izolație exte- l Vând casă, central, Deva, 0721.055.313. Telefon: 0751.813.770.
rioară, renovat și mobilat modern. D+P+1, două apartamente a 3 camere,
l Vând gospodărie în Brâznic,
Fără agenții ! Preț: 39.000 lei, telefon: baie, bucătărie, garaj, 263 mp, CT, ter- ÎNCHIRIeRI
com.Ilia, compusă din: două corpuri
0735.923.683. mopan, teren 602mp, pomi fructiferi.
Preț:224.000 euro, telefon: de casă, 2 pivnițe, anexe mari, 3+2 l Ofer pentru închiriere casă,
l Vând casă, (la roșu), D+P+M, la camere, apa curentă+fântână, curte, Deva, Progresului,70 mp, CT, ter-
0721.055.313.
15 km de Deva, în satul Bretelin, SC grădină, drum asfaltat. Se oferă bonus mopan, mobilată și utilată, pentru
329. S.desf.412 mp, FS 1,6 m, teren 757 l Vând garsonieră Deva – Dacia,
alte terenuri. Preț negociabil, telefon: persoane serioase sau firmă. Preț: 300
m, pretabil casă de locuit, casă de va- 16 mp, cameră, hol, baie, convector,
0733.617.581. euro/lună plus garanție. Telefon:
canță, pensiune etc. Tel. 0751.462.085. gaz, termopan, ușă metalică. Preț:
11.000 euro, telefon: 0722.968.910. l Vând apartament 2 camere 0745.202.448.
l Vând apartament 4 camere, Deva, zona parc, 50 mp, balcon, ușă l Ofer pentru închiriat aparta-
l Vând apartament 2 camere
Deva, zona Gojdu, et.3, semidecoman- Deva, 50 mp, balcon, CT, termopan, ușă metalică, gaz cu două focuri, parchet, ment 2 camere, la o familie cu servi-
dat, 90 mp, CT, termopan. Preț: metalică, mobilat și utilat complet, etaj intermediar. Preț: 28.000 euro, ciu. Zona piață, decomandat,
45.000 euro, telefon: 0745.202.448. etaj intermediar. Preț: 35.000 euro. telefon: 0727.974.306. mobilat și utilat complet, termopan,
l Persoană fizică cumpăr în Deva l Vând apartament 2 camere, foarte curat. Preț: 700 lei/ lună, plus
Vând apartament 3 camere, cu
l
apartament 2 camere, etaj 1, bloc de Deva, bd. Decebal, et.2, CT, termopan, garanție. Telefon: 0725.452.888.
garaj și boxă, central, Deva, bloc P+2,
cărămidă. Exclus agenții imobiliari ! cu acoperiș de țiglă. Preț: 65.000 euro, renovat, vedere spre bulevard. Preț: l Ofer pentru închiriere garaj,
Telefon: 0767.370.464. telefon: 0745.202.448. 47.000 euro, telefon: 0733.345.459. Deva, zona piață, pentru depozit sau
l Vând apartament trei camere, l Vând apartament 3 camere,
mașină. Preț: 200 lei/lună, telefon:
l Vând apartament 2 camere,
Gojdu, semidecomandat, CT, ter- Deva, central, et.3, decomandat, 75 0722.968.910.
Bd.Iuliu Maniu, CT, termopan, recent
mopan, aer condiționat, ușă metalică, mp, 2 băi, 2 balcoane, CT, termopan, l Ofer spre închiriere spaţiu
renovat. Preț: 40.000 euro, telefon: renovat. Preț: 41.000 euro, telefon: comercial 45 mp, central. Brad.
AC, renovat, ocupabil imediat. Preț:
0733.345.459. 50.000 euro, telefon: 0725.452.888. 0722.968.910. Informaţii la tel . 0745.368 070.

TALON DE ANUNŢ GRATUIT PENTRU PERSOANE FIZICE IMPORTANT!


Talonul se poate depune şi în căsuţele poştale
Nume ........................................................................................ Prenume .........................................................................
ACCENT MEDIA din:
Text anunţ .............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,
Mioriţa, Dacia
...................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... ORĂŞTIe: Librăria Collegium
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS (din
Parcul Industrial)
Preţ ................................. Telefon: .....................................................................................................................................
Trimiteţi talonul la adresa: DEVA, Str. 22 Decembrie, nr. 37A (Clădirea Cepromin), birou 16. PeTROŞANI: Magazin UNITECH (în incinta
Jiul Shopping Center)
AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE
23 - 29 MARTIE 2018 MICA PUBLICITATE - 15

l Ofer pentru închiriere la per- l Vând teren intravilan, Deva, Zăvoi, l Vând urgent motor pentru
PIERDERI
soane serioase, cu serviciu, garsonieră la șosea, 2800 mp, FS 20 m, utilități. bicicletă, 2,5 CP, benzină, 80 cc ca-
decomandată, balcon. 43 mp, CT, ter- Preț: 45 euro/mp, tel. 0727.974.306. l Pierdut certificate constata-
pacitate, nou, ambalat în cutie.
mopan, mobilată și utilată modern. Preț: 150 lei, tel. 0740.242.507. toare pentru sediu şi activităţi la terţi
l Vând 1500 mp., teren, la capă- ale SC CONSULTING FARC SRL, CUI
Preț: 140 euro/lună, plus garanție. l Vând motocultor 12 CP, com-
tul barajului Cinciș (Dăbâca), la șosea, 35940689. Se declară nule..
Telefon: 0727.974.306. pus din cositoare, remorcă, plug,
împrejmuit, cu stâlp de curent și
l Caut de închiriat, pe termen lampă de iluminat la poartă, pretabil freză, semănătoare, disc scos cartofi. DIVERSE
lung, garsonieră sau apartament cu pentru orice construcție. Preț negocia- Telefon: 0744.633.217. l Vând aragaz nou, ”Meta-
două camere, în Deva. Preț: bil, telefon: 0746.602.684. lica”, de culoare albă, cu 4 ochiuri
l Vând Opel Astra G, motor de
0721.055.313. și cuptor, pe gaz. Dimensiuni:
l Vând 6 ari grădină, intravilan, 106 COP, an fabricație 2003, înma-
l Închiriez garsonieră confort I, 50x50x85 cm. Preț negociabil,
Vulcan – str. Vulturilor, Deva. triculat în 2016, stare perfectă, telefon: 0254.214.191.
et. 2, zonă centrală, Deva, mobilată și Telefon: 0732.139.547. 160.000 km., ținut în garaj.
utilată, cu balcon. Relații la tel. l Vând dulap cu două uși, cu
Se oferă și 8 cauciucuri cu genți
0723834445. l Vând teren intravilan, Boholt, suprapozări, nou. Preț: 1000 lei, tele-
4500 mp, FS 45 m, apă, gaz, curent. (vară-iarnă), perfectă stare. Preț
l Închiriez spaţiu comercial în
fon: 0751.462.085.
Preț: 6 euro/mp. Tel. 0733.345.459. 2900 euro, negociabil, telefon:
Brad, suprafaţa aprox. 100 mp, 0720.692.501. l Vând masă stejar solidă, 2,50/1
pretabil pentru bar, restaurant, l Vând teren intravilan, m, 650 lei, antenă parabolică Dolce, cu
magazin alimentar. Preţ avantajos. Luncoiu de Jos, lângă şosea. OFERTE DE SERVICIU echipament complet, nefolosită, preț:
Tel.: 0745.970.007. Tel.: 0254.684.775, 0720.067.310. 350 lei. Telefon: 0751.462.085.
l Angajez menajeră la casă în
TERENURI l Vând rucsac cu 3 comparti-
AUTO regim full-time pentru locație din mente, roșu. Preț; 25 lei, telefon:
l Vând teren pentru construcție Hunedoara. Caut o doamnă harnică,
l Vând Opel Agila, AF 2001, 0743.137.888
casă, cu toate utilitățile la poartă, responsabilă, serioasă și în vârstă de
2740 mp și 640 mp, la 5 km. De Deva. 128.000 km, albastru metalizat, benz- l Vând mobilă dormitor, garni-
minim 55 de ani. Doresc sa fiu contac-
Preț: 15 euro și 8 euro/mp, negociabil, ină, încălzire centralizată, airbag-uri, tură pat dublu+dulapuri, second,
tată doar de persoanele ce corespund
telefon: 0744.633.217. radio, casetofon, înmatriculat, stare furnir lăcuit. Preț: 580 lei, telefon:
cerințelor menționate anterior. 0743.137.888.
l Vând teren DN 7 Deva, 750 mp,
foarte bună, consum 4,5-5 l, ITP 2018, Ofer salariu motivant și chiar și
rovignetă aprilie 2018. Preț: 1200 l Vând măsuță cu scaun alimen-
FS 13 m, toate utilitățile pentru spălă- cazare pentru doamnele din afara lo-
torie auto sau depozit-magazin. Preț: euro, negociabil, tel.0749.063.432. tar pentru copii și scaun auto pentru
calității. Telefon: 0753.083.333.
51.000 euro. Telefon: 0722.968.910. copii. Preț negociabil, telefon:
l Vând Golf 5 break, 2008, jenți, l Văduv, pensionar, caut femeie 0744.633.217.
l Vând teren în localitatea senzori parcare, full, înmatriculat. pentru menaj și curățenie, o zi pe l Vând iezi, de la capră de Banat.
Popești, la 10 km de Hunedoara, 3200 Preț: 4700 euro, telefon: săptămână. Plata 100 lei pentru ziua Preț cu reducere, cât mai urgent. Tele-
mp. FS 80 m, grădină cu pomi, parcela- 0723.419.531. respectivă. Preț: 0756.847.708. fon: 0740.473.456.
bil. Preț: 6 euro/mp, tel.0721.055.313.
l Vând Ford Fiesta, AF 2002, l Vând bicicletă pentru adulţi,
l Pensionară, execut costume
l Vând 2 ha teren arabil în Lunca motor 1299 B, 4 uși, telecomandă, marcă germană, stare bună.
populare pentru copii. Telefon
Mureș, sat Spini. Terenul este împărțit gri-metalizat, ITP 2018, cauciucuri V- Preţ 250 lei. Tel. 0722.327.148.
în 5 loturi. Două sunt lângă râul 0753.128.090.
I, radio CD, comenzi pe volan, spoturi l Vând schiuri Rosignol și Fiskar,
Mureș, iar trei lângă șoseaua veche, alungite pe lateral-spate, înmatricu- CERERI DE SERVICIU 60 lei/perechea și bocanci Landrover
DN7. Preț: 1,3 lei/mp, telefon:
lată, stare bună de funcționare, nr.37, preț 60 lei. Tel. 0743.137.888.
0737.702.160. l Doamnă serioasă, doresc să fac
135.000 km. Preț:1450 euro, l Cumpăr vas inox, de preferință
curățenie sau menaj la apartamente
l Vând loc de casă în Hațeg, str. negociabil, telefon: 0751.813.770. 300-400 litri. Telefon: 0769.473.088.
sau hotel. Am experiență în domeniu!
Râu Mare Retezat, 5600 mp, FS 31 m,
l Vând autoturism Skoda Fabia, Telefon: 0737.303.795. l Vând mașină de cusut electrică,
posibilități apă, canal, curent, gaze. Se
vinde și jumătate, cu FS 15,5 metri. model Avantaj, nouă, pe benzină, tip valiză, adusă din Germania. Preț:
4000 km rulați, AF 2010, înmatricu-
MATRIMONIALE 300 lei, telefon: 0254.776.082.
Preț: 12 euro/mp, tel.0747.179.190.
lat, stare perfectă, unic proprietar. l Tânăr, 39 de ani, serios, înalt, cu l Vând două corpuri suspendate
l Vând 8 ha teren arabil, zona simțul umorului, caut doamnă sau
Preț: 6000 euro, negociabil, telefon: de bucătărie, 32/53/2,15 și
Dobra, la 33 km de Deva. Preț: 1,2 domnișoară pentru căsătorie. Poate să
0721.613.095. 32/53/1,70 și două fotolii 60/55. Preț
lei/mp. Telefon: 0725.452.888. fie și săracă, de la oraș sau sat, dar se- negociabil, telefon: 0744.633.217.
l Vând autoturism Opel Agila, rioasă și credincioasă. Eu sunt orto-
l Vând curte și grădină intravi- l Vând bibliotecă poloneză, com-
lan, 2340 mp în Bretea Mureșană, cu AF 2001, stare bună de funcționare, dox, am serviciu, casă, tot confortul.
127.000 km., rovignetă aprilie 2018, pusă din două corpuri și dulap,
gard de fier, fântână, pompă de apă, Rog seriozitate. Telefon: 0729.820.711.
aproape nouă. Preț negociabil,
viță de vie și pomi fructiferi. ITP 2018. Preț: 1200 euro, negocia- l Domn distins din Brad, doresc să
telefon: 0728.160.401.
Preț: 5 euro/mp, negociabil, telefon: bil, telefon: 0749.063.432. cunosc o doamnă pe măsură, pentru
0729.022.748, 0254.214.191. l Vând sobă emailată de încălzit,
l Vând Peugeot Diesel, 1500 prietenie, eventual căsătorie. Telefon:
pe gaz sau butelie 25/70/70 cm, masă
l Vând urgent teren intravilan în cmc, 4 uși, roșu, AF 1995,VT 2019, 0740.239.101, 0740.690.984.
și scaun pentru alimentație copii
Brad, bun pentru construcții sau agri- înmatriculat în mai, 2017, arată și l Domn 63/170/80, serios, fără (6luni-3 ani) și scaun auto pentru
cultură, 4300 mp. Preț: 7 euro/mp, obligații, cu apartament proprietate, copii. Preț negociabil, telefon:
funcționează foarte bine. Preț: 4000
telefon: 0723.424.912.
lei, telefon: 0725.147.370, Deva. doresc să cunosc o doamnă de vârstă 0744.633.217.
l Vând teren pentru cabană în apropiată, pentru căsătorie. Rog serio- l Vând vin roșu și alb, făcut
Sântandrei, 600 mp, cu acte și proiect l Vând Opel Astra G, 1600 cmc,
zitate! Telefon: 0734.076.624. numai din boabe, 8 lei litrul, cantitate
topografic. Preț: 4800 euro, telefon: benzină, stare perfectă. Preț: 2400 minimă 5 litri. Telefon: 0724.451.762.
l Pensionar, 65/1,70/70, serios și
0745.202.448. euro, negociabil, tel. 0720.692.501. sincer, evlavios, fără alcool, nefumător, l Vând fustă de piele, mărimea
casă la țară, apartament în Deva, caut 32, nouă, maro închis. Preț: 50 lei,
Nota redacţiei: doamnă de la țară sau oraș, serioasă,
telefon: 0725.483.189.
Publicaţia Accent Media preia conţinutul anunţurilor de MICĂ PUBLICITATE, în con- familistă, veselă. Telefon:
formitate cu textul menţionat pe taloanele de anunţuri gratuite pentru persoane 0725.271.053.
fizice. Prin urmare, răspunderea pentru conţinutul anunţurilor revine celor care le-au l Văduv, 76/170/80, doresc să
S-a deschis un azil de
completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul
cunosc o doamnă de 60-68 de ani bătrâni, privat, în Hunedoara.
redacţiei. Ne rezervăm dreptul de a refuza publicarea acelor anunţuri care încalcă,
pentru prietenie-căsătorie. Telefon: 0753.083.333.
prin conţinutul lor, legea.
Telefon: 0758.413.149.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro


16 - ActuAlItAtE 23 - 29 MARtIE 2018

Muzeul din Deva,


proiect complex în
colaborare cu Agenţia
Spaţială Română

Deva - Muzeul Civilizației iectului, acesta este împărțit


Dacice și Romane Deva, sub în patru componente, în trei
egida Consiliului Județean dintre acestea MCDR Deva
Hunedoara, anunță începutul fiind partener direct și
derulării în parteneriat cu alte anume:
instituții din țară a unui 1. „Monitorizarea obiec-
proiect în valoare de peste tivelor din patrimoniul cul-
5.200.000 de lei, durata de tural cu ajutorul tehnologiilor
implementare a acestuia fiind spațiale”
de 32 de luni, în perioada 1 2. „Nanotehnologia – abor-
martie 2018 și 31 octombrie dare inovativă cu dezvoltare
2020. de materiale și tehnici pentru
Proiectul este susținut fi- salvgardarea patrimoniului
nanciar de Unitatea Executivă cultural”
pentru Finanțarea Învățămân- 3. „Promovarea patrimoni-
tului Superior, a Cercetării, ului cultural folosind teh-
Dezvoltării și Inovării, fiind nologii actuale de
contractat de către Agenția reconstrucție digitală”.
Spațială Română. Denumirea „Proiectul RO-CHER pro-
proiectului este următoarea: pune o metodologie pluridis-
„Proiect complex multidisci- ciplinară inovativă care
plinar pentru monitorizarea,
conservarea, protecția și pro-
integrează expertiză de înalt
nivel științific pentru salvgar-
OPRIRI DE APĂ
movarea patrimoniului cul- darea patrimoniului cultural„, Se sistează furnizarea apei potabile în:
tural românesc” (RO-CHER), în cadrul proiectului fiind
iar partenerii sunt Institutul prezente „două unități mu- LOCALITATEA: Hațeg
Național de Cercetare - Dez- zeale care personifică două
voltare pentru Chimie și repere majore în istoria DATA: 23.03.2018
Petrochimie București, Uni- națională: originea națiunii și
versitatea de Științe Agro- Marea Unire a tuturor româ- INTERVAL ORAR: 09:00 - 15:00
nomice și Medicină Veterinară nilor (Muzeul Civilizației
București, Muzeul Național al Dacice și Romane Deva, re- STRAZI AFECTATE : Viilor 2.
Unirii Alba Iulia, alături de spectiv Muzeul Național al
Muzeul Civilizației Dacice și Unirii Alba Iulia)”, se arată în MOTIVUL: Remediere avarie rețea dis-
Romane Deva. documentele oficiale ale tribuție pe strada Nicolae Titulescu.
Datorită complexității pro- proiectului.

ÎNCHIRIAZĂ TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 1,6 HA ŞI HALA


PRODUCTIE CU UTILITĂŢI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 400 MP.
LA INTRAREA ÎN ORAŞUL SIMERIA DINSPRE ORĂŞTIE
VIZAVI DE REVA (GRAMPET)
Relaţii la telefon 0726219999

SĂPTĂMÂNAL DE INFORMAŢII ŞI ADVERTORIAL Echipa redacţională: Cornel Poenar, Mihai Stan, Cornelia Holinschi,
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A, judeţul Hunedoara - RO Dorel Neamţu, Alexandra Tarod - reporter junior
Tel. 0354 102 250 • Fax/e-mail: 0354 780 256 Tehnoredactare: Codruţa Goţa
ISSN 1842 - 9955
accentmediahd@yahoo.com www.accentmedia.ro FORTES FORTUNA ADjUVAT!