Sunteți pe pagina 1din 16

PAg. 2 sociAl PAg. 3 economie PAg.

3 justiţie
Primăria Deva a prelungit Peste 500 de persoane Poliţiştii au prins şase
termenul până la care, şi-au depus cereri de tineri ce sunt acuzaţi că
pensionarii cu venituri mici, concediere colectivă, ar fi spart mai multe
îşi pot ridica tichetele de din cadrul Complexului locuinţe din Certej şi
călătorie gratuită, Energetic Hunedoara. Hărău. O parte din case
pe mijloacele de Preavizele expiră pe nu erau locuite în cursul
transport în comun. 28 decembrie. săptămânii.

Fondat de Cornel POENAR

Accesul turiştilor la Castelul Corvinilor din


Hunedoara se face printr-un nou sistem,
cu turnicheţi, care va evita aglomerările de
pe podul din lemn. /pag.6

Anul Xiii • nr. 592 • Apare 7 - 13 decembrie 2018 • 16 pagini • 1 leu • www.accentmedia.ro

Pag. 4 - CONCURS
Farmacia TACOMI
te face mai frumoasă!
Câştigătoarele din această
săptămână sunt:
• NEACŞU LILIANA din Hunedoara
• DĂNILĂ ELITA din Hunedoara

Fata munţilor a reuşit


o nouă performanţă /p.16

Ofertă unică!
Salvăm timp și bani! Anunţuri
de mare şi mică
Orice comandă la Tipografia
”Accent Media” aduce cele mai mari
avantaje din publicitate:
• Un anunț gratuit, în mii de exemplare,
prin ediția tipărită a ziarului
publicitate
”Accent Media”.
• Un anunț gratuit, vizualizat de zeci în ziare
locale
de mii de persoane, în cotidianul
on-line ”Accent Media”.
Investești puțin, ești cunoscut
în întreaga lume! şi centrale
Contact: e-mail: office@accentmedia.ro, Deva, 22 Decembrie, 37A •
telefon: 0722.402.044 sau la sediul din Tel. 0726 871 728
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, biroul 16.
www.accentmedia.ro www.accentmedia.ro
2 - AcTUALiTATe 7 - 13 decembrie 2018

Termen prelungit pentru Zile grele pentru Complexul


Energetic Hunedoara
eliberarea tichetelor
gratuite la transportul
public local
P
rimăria Municipiu-
lui Deva pre-
lungeşte cu două
săptămâni perioada de
distribuire a tichetelor
gratuite de călătorie pen-
tru transportul public în
municipiul Deva, valabile
pentru intervalul decem-
brie 2018 – martie 2019.

Deva – Autorităţile locale


din Deva au pregătite ti- Deva - Complexul Energetic fost îndeplinite, susţine
chetele gratuite pentru pen- Hunedoara va trebui să dea Comisia.
sioanrii cu venituri mici, care înapoi statului român aproxi- Comisia Europeană a mai
doresc să circule gratuit pe mativ 60 de milioane de euro, constatat că planul de restruc-
transportul local din mu- după o investigaţie a Comisiei turare nu asigura viabilitatea
nicipiu, potrivit unei Hotă- tele gratuite pentru trans- duvele de război necăsă- Europene. Comisia a constatat pe termen lung a Complexului
râri a CL Deva. portul public local până în torite, foştii deţinuţi politici, că producătorul de energie a Energetic Hunedoara, fără
Astfel, pot circula cu data de 7 decembrie 2018, refugiaţii şi deportaţii, re- primit din partea României un continuarea ajutorului de stat
aceste tichete pensionarii cu pot intra în posesia acestora voluţionarii, donatorii de ajutor de stat incompatibil, pe şi că acest plan nu a fost aplicat
venituri lunare mai mici de începând de luni, 10 decem- sânge şi Cetăţenii de Onoare care acum statul trebuie să-l de întreprindere.
1.000 de lei, veteranii de brie 2018, până vineri, 21 ai municipiului Deva. recupereze. În plus, Comisia a con-
război şi văduvele de război decembrie 2018. La ridicarea tichetelor Comisarul european re- cluzionat că producătorul de
necăsătorite, foştii deţinuţi În acest interval, biletele gratuite de călătorie este sponsabil cu politica în dome- energie nu a avut nicio con-
politici, refugiaţii şi depor- gratuite de călătorie se dis- obligatorie prezentarea ac- niul concurenţei, Margrethe tribuţie proprie notabilă la
taţii, revoluţionarii, dona- tribuie la sediul Primăriei tului de identitate, iar în Vestager, a declarat că un gu- costurile de restructurare.
torii de sânge şi Cetăţenii de Municipiului Deva (Piaţa cazul pensionarilor, şi a ul- vern poate sprijini o societate Normele UE privind aju-
Onoare ai municipiului Deva. Unirii, nr. 4), de luni până timului cupon de pensie care are dificultăţi din punct de toarele de stat impun, ca o
Cu toţii vor trebuie să pre- vineri, între orele 9:00- (copie). vedere financiar dacă soci- chestiune de principiu, recu-
zinte însă şoferilor de pe mij- 11:00, astfel: Tichetele gratuite de călă- etatea are un plan de restruc- perarea fără întârziere a aju-
loacele de transport în -camera 29 - pentru pen- torie pentru transportul turare solid, contribuie la toarelor de stat incompatibile.
comun tichetele emise de sionarii cu venituri lunare public local sunt valabile costurile restructurării sale şi De asemenea, reglemen-
Primărie. mai mici de 1.000 de lei; pentru 10 călătorii dus-în- dacă denaturarea concurenţei tările UE privind ajutoarele de
Cei care nu s-au putut -camerele 22 şi 24 – pen- tors/lună, pe raza munici- este limitată. În cazul CE Hune- stat nu prevăd aplicarea de
prezenta să-şi ridice tiche- tru veteranii de război şi vă- piului Deva. doara, aceste condiţii nu au amenzi.

Peste 500 de angajaţi de la minele din Valea Jiului,


concediaţi până la sfârşitul anului
Petroşani - Un număr de tate anumite reguli pentru a
530 de angajaţi vor fi disponi- nu se pune în pericol securi-
bilizaţi din mineritul Văii Jiu- tatea exploatărilor de căr-
lui până la sfârşitul acestui an, bune.
persoanele în cauză fiind în "Trebuie să avem grijă ca
preaviz până la data de 28 de- exploatările miniere să
cembrie. După această dată, funcţioneze în condiţii de si-
persoanele în cauză vor înceta guranţă şi de la 1 ianuarie
raporturile de muncă cu Com- 2019. Numărul persoanelor
plexul Energetic Hunedoara disponibilizate este puţin cam
(CEH). "Persoanele care se mare, dar permite totuşi
disponibilizează s-au înscris, funcţionarea în condiţii de se-
la cerere, pe listele de disponi- curitate a exploatărilor mi-
bilizări. Alte 20 de persoane, niere", a precizat preşedintele
care se aflau pe liste, nu au Sindicatului "Muntele".
primit acceptul să plece Persoanele concediate co-
deoarece au mai puţin de lectiv vor primi o sumă com-
cinci ani vechime în minerit", pensatorie în valoare de
a spus preşedintele Sindica- 37.000 de lei, brut, iar cei care
tului "Muntele", Darius Câm- nu îndeplinesc condiţiile de
pean. ieşire la pensie vor putea
Liderul sindical a arătat că beneficia de venituri de com-
în procesul de concedieri pletare pentru maximum doi
colective trebuie să fie respec- ani.
7 - 13 decembrie 2018 AcTUALiTATe - 3

Un elev riscă să fie exmatriculat


după ce s-a bătut la şcoală
n Fapta s-a petrecut la Colegiul Naţional IC Brătianu din oraşul Haţeg.
Haţeg - Un elev de clasa a plicat inspectorul şcolar ge-
XII-a de la Colegiul Naţional neral adjunct, Marta Mate.
"IC Brătianu" din oraşul Potrivit acesteia, veri-
Haţeg riscă să fie exmatricu- ficările efectuate în ultimele
lat din şcoală după ce, în zile au arătat că elevul propus
urmă cu o săptămână, a inter- pentru exmatriculare ar mai
venit în cearta dintre sora sa fi avut şi alte abateri, iar sora
şi o colegă de-a acesteia. tânărului nu a mai venit la
Băiatul a lovit-o pe colega şcoală de la producerea inci-
surorii sale, iar victima a avut dentului.
nevoie de îngrijiri medicale în
Spitalul Judeţean din Deva. În pauză
În urma cercetărilor in-
Incidentul a avut loc pe 27
terne efectuate de conducerea
şcolii, Consiliul Clasei - care noiembrie, în una dintre
este format din profesorii care pauze. Două colege s-au cer-
predau la clasa respectivă - a tat, într-o pauză, pe holul
propus exmatricularea elevu- liceului, iar cea mai mică, de
lui bătăuş. Decizia finală va fi 15 ani, l-a chemat în ajutor pe
luată vineri, 7 decembrie, de fratele mai mare, un băiat de
Consiliul Profesoral al unităţii 18 ani. Adolescentul a lovit-o
de învăţământ. Hotărârea pe colega surorii sale şi apoi a
poate fi contestată de către cei plecat.
implicaţi. Eleva lovită de tânăr a avut
nevoie de îngrijiri medicale,
Verificări în liceu fiind preluată de către o am-
bulanţă şi transportată la
„Sancţionarea elevilor ţine Unitatea de Primiri Urgenţe
de competenţa unităţii de în- Haţeg, de unde a fost trans-
văţământ, care a demarat Cercetări ale Poliţiei în ajutor fratele, în vârstă de 18 Poliţie Judeţean Hunedoara,
ferată la Spitalul Judeţean ani, deoarece se simțea ame- Bogdan Niţu.
procedurile de cercetare dis-
Hunedoara-Deva. „În urma verificărilor, poli- nințată. Acesta, fiind elev al Cazul a intrat în atenţia In-
ciplinară. S-a ajuns la varianta
Cazul a fost anunţat ţiştii au stabilit că, pe holul aceleiași unități școlare, a venit spectoratului Şcolar Hune-
de sancţionare a elevului. (...)
poliţiei de către conducerea unităţii de învăţământ, în cursul în scurt timp și a lovit-o pe doara, care a discutat cu
Unitatea de învăţământ dis-
pune de sistem de monitor- liceului la numărul de ur- pauzei, a avut loc un conflict eleva în vârstă de 16 ani, după conducerea liceului, urmând
izare audio-video, inclusiv în genţă 112, în cauză fiind de- între două eleve, în vârstă de care a ieșit în curtea unității ca elevii implicaţi în conflict ă
clasă. Sunt convinsă că au fost schis un dosar penal pentru 15 şi 16 ani, iar una dintre ele, școlare”, a declarat purtătorul fie consiliaţi din punct de
analizate toate dovezile”, a ex- loviri sau alte violenţe. în vârstă de 15 ani, şi-a chemat de cuvânt al Inspectoratului de vedere psihologic.

Grupare de hoţi oprită de poliţiştii din Şoimuş


Şoimuş – O grupă de in- strucţii, unelte de pescuit, Poliţiştii au pus în exe-
fractori formată din şase telefoane mobile. cutare 6 mandate de aducere
tineri, dintre care trei sunt „Deşi vizau în special anex- emise pe numele celor
adolescenţi cu vârste de 16 şi ele caselor aflate în con- bănuiţi de comiterea infracţi-
17 ani, a fost prinsă de strucţie, poliţiştii au stabilit unilor de furt calificat ce fac
poliţiştii Secției de Poliție Ru- faptul că, în data de obiectul cercetărilor (trei din-
rală Șoimuș, la capătul mai 18.10.2018, în intervalul orar tre aceştia fiind minori în
multor furturi pe care sus- 20:00-22:00, în timp ce pro- vârstă de 16 şi 17 ani, iar trei
pecţii le-au făcut din casele prietarii nu erau acasă, tinerii fiind majori în vârstă de 21 şi
unor oameni din Hărău şi au pătruns prin efracție într- 30 de ani), care au fost con-
Certej. un imobil din localitatea duşi la sediul Poliţiei, pentru
Faptele s-au petrecut în Hărău (aflat în construcţie, audieri.
perioada octombrie-noiem- dar locuit de proprietari) de Poliţiştii au stabilit că,
brie, iar prezumtivii autori – unde au sustras un laptop, după ce minorii şi tânărul de
6 tineri cu vârste cuprinse aparate electrice folosite în 21 de ani comiteau infracţiu-
între 16 şi 30 de ani - vizau construcţii şi unelte de pes- nile de furt calificat, cei doi
case aflate în construcție, din cuit, cauzând un prejudiciu bărbaţi în vârstă de 30 de ani
localităţile Hărău şi Certej. total în valoare de 5.000 de (ambii cu antecedente pe-
Hoţii acţionau pe timp de lei”, a informat IPJ Hunedoara. nale) au cumpărat bunurile
noapte, profitând de faptul că În urma perchezițiilor, provenite din activitatea in-
proprietarii (majoritatea fi- poliţiştii au recuperat mai fracţională, cu scopul de a le
indu-le chiar vecini) nu multe bunuri sustrase (moto- vinde. De asemenea, poliţiştii controlului judiciar, pentru o
locuiau la acele adrese. Sus- ferăstraie, mașini de găurit, Planul celor şase nu a fost, Secției de Poliție Rurală Șoi- perioadă de 60 de zile.
pecţii intrau prin efracţie în scule de pescuit, un acumula- însă, dus la îndeplinire, în- muș au luat măsura reținerii Poliţiştii continuă investi-
anexele locuinţelor (asigurate tor auto etc.) bunuri care trucât poliţiştii au stopat ac- pe o perioadă de 24 de ore gaţiile în acest caz, în vederea
cu sisteme precare de urmează a fi restituite per- tivitatea infracţională a față de cei trei minori, faţă de documentării întregii acti-
închidere) şi sustrăgeau tot soanelor vătămate, prejudiciu acestora şi au reuşit recupe- care Parchetul de pe lângă vităţi infracţionale a celor
ceea ce putea fi uşor de val- fiind, astfel, recuperat în pro- rarea aproape integrală a Judecătoria Deva a dispus, ul- şase hunedoreni.
orificat: scule pentru con- porţie de peste 90 %. prejudiciului. terior, măsura preventivă a
4 - FRUMUSEŢE 7 - 13 DECEMBRIE 2018

Ţi-e FRICĂ de MEDIC?


Iată ce trebuie să
faci. Sfaturi pentru
copii şi adulţi.
reacțiile tale;

“T oate visurile • Mita din sistemul de stat. Încercați acest exercițiu data pentru a deveni din ce în ce • recompensează-l după
tale împlinite Practic, reacționăm pe viitoare când simțiți o frică mai confortabil cu fiecare vizită la medic. Mergi
sunt de partea baza emoțiilor și încercăm să nejustificată. spitale/clinici/cabinete într-un parc de distracții sau
cealaltă a fricii”. Foarte ne apărăm pe termen scurt. Și, pentru că un articol de • mergi la control o dată pe în orice loc în care el se simte
corect și foarte moti- Punem pe locul doi siguranța prezentare a unei frici nu are an pentru a avea grijă de bine;
vațional, dar adevărul noastră pe termen mediu și nicio valoare intrinsecă, așa sănătatea ta, dar și pentru a fi • încearcă să-l atragi în
este că unele frici sunt lung. cum v-am obișnuit, haideți să confortabil în preajma ha- jocuri în care el este doctorul,
chiar justificate. Astăzi Multe boli grave pot fi ges- vedem câteva exerciții prac- latelor albe. iar tu pacientul. Astfel, se va
am ales să vorbesc des- tionate sau evitate dacă sunt tice pe care poți să le faci ca să Și dacă ție îți este frică de simți în control și va înțelege
pre una dintre cele mai detectate la timp. Experi- scapi de frica față de medic. medic, stai să vezi ce frică îi mai bine despre ce e vorba;
frecvente frici, iatrofo- mentele au arătat ca per- • înainte de vizita la medic, este copilului tău. Să vedem Au trecut doar câteva sute
bia, adică frica de soanele care s-au oprit şi au sunt recomandate o serie de câteva obiceiuri prin care îl de ani din timpurile în care
medic. contemplat temerile lor au exerciții de relaxare și de res- putem ajuta. aveam nevoie de frică și de
De ce cred eu că este una putut să înlăture frica şi să re- pirație • în primul rând, NICIO- negativitate ca să supravie-
dintre cele mai frecvente alizeze că informaţiile despre • trebuie să gândești pozi- DATĂ să nu te folosești de țuim. În acele timpuri, dacă
temeri? Pentru că iatrofobia sănătate nu trebuie să fie în- tiv și să iei în calcul beneficiile vestitul truc „Te duc la medic eram în pădure și auzeam un
combină două dintre cele mai totdeauna înfricoşătoare. tratamentului. În cazul meu, să-ți facă injecție, dacă nu ești sunet sau vedeam o umbră,
mari frici ale noastre. Frica Mintea noastră s-a obiș- lipsa durerilor era o recom- cuminte!”; mintea noastră era antrenată
față de necunoscut și frica nuit să o ia la galop, ca un cal pensă în sine • explică-i copilului, pe să își imagineze cel mai negru
față de autoritate. Dar pentru de curse. Atunci când ne • încearcă să te împri- înţelesul lui, de ce merge la scenariu, într-un mod firesc.
că acestea sunt prea abstracte simțim în primejdie, ne pre- etenești cu doctorul. O relație doctor. Nu încerca să-l De ce? Pentru că acele semne,
pentru a le înțelege într-un cipităm gândurile, ne accel- personală ajută enorm la păcălești pentru că la final cel mai probabil, semnalau
simplu articol, haideți să erăm ritmul respirației și capitolul încredere și astfel dezamăgirea va fi foarte mare, prezența unui prădător care ar
aducem discuția puțin mai cu inima ne bate mai tare. Aces- nu vei mai resimți teama iar următoarea vizită va fi de fi putut să ne vătămeze integri-
picioarele pe pământ. De ce tea sunt cele 3 semne vizibile irațională de o eroare med- coșmar; tatea fizică. Acum nu mai trăim
ne este, de fapt, frică? ale stresului. Dacă ne concen- icală • este important să înțe- circumstanțe asemănătoare.
• Teama de durere; trăm să oprim aceste 3 mani- • în cabinet, încearcă să ig- leagă copilul că nu este vina Pericolele de acest gen nu mai
• Frica de a afla un diag- festări, nu facem decât să le nori ceea ce face medicul și lui că e bolnav, iar medicul nu sunt frecvente. Mai mult ca
nostic grav; accelerăm ritmul și intensi- concentrează-te pe un obiect este altceva decât un om care niciodată, este nevoie să ne
• Neîncrederea in capaci- tatea. Soluția este să le ob- interesant din jur vrea să-l ajute; antrenăm mintea astfel încât
tatea profesionala a medicu- servăm. Să ne observăm • încearcă să retrăiești cu • dacă îi este frică sau răspunsul firesc să nu mai fie
lui; gândurile așa cum observăm ochii minții anumite amintiri rușine, explică-i că este abso- frica ci atenția la detalii. Într-o
• Experienţe anterioare niște fotografii care se deru- plăcute lut normal. Fiecare om trece lume în care prădătorii au de-
nefericite; lează prin fața noastră, să ne • planifică o activitate plă- prin asta; venit elemente abstracte, fuga
• Interesul redus al unor observăm respirația acceler- cută după vizita la medic • nu fii agitat sau speriat. nu mai este o soluție.
medici pentru vindecarea pa- ată și bătăile accelerate ale in- • ori de câte ori ai ocazia, Copilul simte imediat că este Sursă fotografie: Freepik
cientului; imii. Ca un spectator. însoțește-ți prietenii la medic, ceva în neregulă, analizând fB Talvescu Irina

Farmacia TACOMI
te face mai frumoasă
Completează talonul de mai jos şi poţi beneficia, prin tragere la sorţi,
de un pachet de înfrumuseţare oferit de Laboratoarele
TACOMI. Săptămânal, se acordă două premii. Taloanele se depun la
sediul redacţiei Accent Media din Deva, str.22 Decembrie, nr.37 A, biroul
16, iar extragerile se fac în fiecare zi de joi a săptămânii. Câştigătorii vor
fi publicaţi în ziarul de vineri din săptămâna respectivă.

Nume ....................................................................................................................

prenume ...................................................... CI seria…….. nr….................…

Localitatea……….................................... Tel….................................................
7 - 13 DECEMBRIE 2018 OPINII - 5

Incredibil! Salariu de aproape Cu ocazia Centenarului am primit


acasă, în cutiile poștale, felicitări
50.000 de euro la Consiliul
Judeţean Hunedoara!
19.000 de lei pe lună este
salariul nesimțit al lui Costel
Avram, administratorul pu-
blic al Consiliului Județean.
Ceea ce înseamnă 228.000
lei pe an, adică aproape
50.000 de euro!Și pentru ce?
Pentru a participa la con-
ferințe de presă, la tăiat de
panglici și la asistat de sem-
nat contracte? Este incredi-
bilă toleranța președintelui
Bobora la ceea ce se întâm-
plă în această instituție!
Acest fost manager perfor-

F
mant la o societate de top a
elicitări de la cel licitări au fost semnate per-
ajuns să fie manipulat de care ne drăcuie, sonal!? Noi zicem că nu! Este
președintele sforar al P.S.D. și agresează jurnaliști, evident că politicianul cel
acceptă un salariu nesimțit își trădează prietenii și mai controversat din județ
celui care s-a evidențiat doar colegii, este pictat pe nu se mai obosește de mult
prin traseism politic și prin pereții bisericii ca sfinții, pentru oamenii simpli și
„prietenia” cu președinții de își angajează familia ile- dacă tot există la partid
partid aflați la putere.Altfel, gal, dă oamenii afară din ștampilă pentru inducerea
de ce ar fi atâta nevoie de serviciu, nu își onorează în eroare a hunedorenilor, de
acest Avram, când există doi promisiunile electorale și ce să nu fie și folosită?Avem
vicepreședinți? a strâns o avere conside-
un mesaj pentru cei de la
Oare ce știe Avram să facă rabilă ca social democrat,
nimeni altul decât Nistor A.E.P.
și nu pot (sau nu vor) să facă
Laurențiu! Domnilor, poate vă faceți
acești doi oameni? S-a întâl-
nit hoțul cu prostul? Oare Dar din ce bani a plătit datoria și începeți să îi con-
primarul Devei, domnul aceste felicitări? De la Parla- trolați pe acești politicieni la
Florin Oancea nu se simte dea bani la Pediatrie, iar C.J. nu aibă dispensare medicale, ment, Partid sau s-a „rezol- modul serios (nu ca până
puțin cam fraier când ajută să îi arunce aiurea? Punem o transport local, drum, canali- vat altfel”? Întrebăm, pentru acum și știți la ce facem
Pediatria cu bani? Știm că altă întrebare: oare ce se zare și apă, iar din banii pu- că o felicitare costă cel puțin referire în cazul P.S.D.), iar
face acest lucru din compasi- putea face în județ cu acești blici un individ ca Avram să 1 leu, iar dacă se face o co- pentru tipografi e simplu, nu
une pentru copiii nostri și bani? Oare este corect ca lo- aibă asemenea salariu? mandă de 25.000 de bucăți, mai merge aşa, ci atenție la
apreciem gestul, dar este calnicii comunelor din pă- Pagină realizată de suma este considerabilă! cum „rezolvați altfel”! Știm
corect ca Primăria Devei să durenime (și nu numai) să Cristian GROS Deci? Cine a plătit?Aceste fe- ce ați făcut în 2016!

Județul Hunedoara are 6 parlamentari P.S.D.,


care sunt plătiți anual cu peste 622,000 euro! Pentru ce?
2,880.000 lei, adică Ați putea spune că nu am vizi ca Nistor și Bobora sunt
622,030 euro ne costă dreptate, iar în acest caz vă „pensionarii” așezați pe
ANUAL cei 6 parlamentari ai rog să vă întrebați: cine este funcțiile cele mai importante
P.S.D. Hunedoara. În 4 ani Sorin Marica și ce știți des- din județ și „ne conduc” fără
sunt 2,488.120 euro. pre acesta? a mai avea vreun scop în
Activitatea desfășurată de Continuând calculul ba- afara orgoliului de a stăpâni
aceștia este greu de obser- nului public irosit și anali- județul, ne vom da seama că
vat, fiind remarcați doar la zând salariile nesimțite, nu avem nevoie de ei! Acești
numărătoarea lui Dragnea. indemnizațiile nemuncite din indivizi și-au demonstrat
Interesant este că, deși consiliile de administrație și limita și este vital pentru
poporul și-a exprimat prin pensiile speciale, vom vedea locuitorii județului Hune-
referendum dorința de a se că există bani! Că există fon- doara și pentru viitorul aces-
reduce numărul parlamen- duri, doar că ele sunt di- tuia ca în 2020 să le oferim
tarilor, acest lucru nu s-a în- recționate în mod eronat! poziția fiziologic normal de
tâmplat. Dacă vom realiza că indi- pensionar-bunic!
6 - actualitate 7 - 13 decembrie 2018

Statul oferă 2.250 de lei ŞTIRI • ŞTIRI • ŞTIRI

lunar pentru angajarea Fonduri europene pentru Deva


Deva - Municipalitatea deveană va accesa, până la finalul

şomerilor de peste 45 ani


acestui an, fonduri europene în valoare de 24 de milioane
de euro pentru diverse proiecte pe care primăria le-a
depus la ADR Vest, a declarat primarul Florin Oancea. Într-

A
genția Națională o conferinţă organizată cu prilejul împlinirii unui an de
pentru Ocuparea mandat, primarul a spus că primăria va depune toate
Forței de Muncă proiectele la timp, până la 31 decembrie, pentru a benefi-
aplică o serie de măsuri cia de aceste fonduri nerambursabile. Este vorba despre
active ce vizează inte- proiecte pe mobilitate urbană, care includ transportul pub-
grarea pe piața muncii a lic, amenajarea zonelor pietonale, iluminatul public şi
șomerilor și persoanelor multe altele. Astfel, centrul vechi al oraşului se va trans-
în căutarea unui loc de forma în zonă pietonală, iar transportul public de persoane
muncă. va trece, în următorii doi-trei ani, la varianta în care auto-
Deva - Printre măsurile buzele vor fi electrice.
destinate creșterii șanselor de
ocupare a șomerilor se nu-
mără acordarea de subvenții
limită de vârstă, dacă nu în-
deplinesc condiţiile de a so-
dul persoanelor cu handicap,
subvențiile se acordă pe o pe- Turnicheţi la Castel
în vederea stimulării angaja- licita pensia anticipată rioadă de 18 luni.
torilor de a încadra pe piața parţială, beneficiază lunar, pe În primele zece luni ale
muncii persoane aparţinând perioada angajării, până la acestui an, prin intermediul
unor categorii dezavantajate data îndeplinirii condiţiilor ANOFM, 19.669 de persoane
sau cu acces mai dificil pe respective. au fost încadrate prin acor-
piaţa muncii. De facilităţile menționate darea de subvenţii angajato-
Astfel, angajatorii care în- anterior (subvenție în cuan- rilor (conform Legii nr.
cadrează în muncă, pe pe- tum de 2.250 lei) beneficiază 76/2002 cu modificările şi
rioadă nedeterminată, şomeri şi angajatorii care, în raport cu completările ulterioare).
peste 45 ani sau părinți unici numărul de angajaţi, şi-au în- Toate aceste subvenții sunt
susţinători ai familiilor mono- deplinit obligaţia, potrivit legii, asigurate de ANOFM prin im-
parentale, şomeri de lungă du- de a încadra în muncă per- plementarea de proiecte fi-
rată sau tineri NEETs primesc soane cu handicap, precum şi nanțate din Fondul Social
lunar, pe o perioadă de 12 luni, angajatorii care nu au această European prin Programul
pentru fiecare persoană anga- obligaţie legală, dacă în- Operațional Capital Uman
jată din aceste categorii, o cadrează în muncă pe durată 2014-2020, urmărindu-se
sumă în cuantum de 2.250 lei, nedeterminată persoane cu astfel creșterea oportunită-
cu obligaţia menţinerii rapor- handicap şi le menţin rapor- ților de încadrare în muncă a
turilor de muncă sau de servi- turile de muncă sau de servi- persoanelor aflate în dificul-
ciu cel puţin 18 luni. ciu cel puţin 18 luni. tate din punct de vedere al
De aceeași subvenție bene- În situația încadrării în ocupării.
ficiază și angajatorii care în- muncă pe durată nedetermi- Facilităţile se acordă la so-
cadrează în muncă, potrivit nată a absolvenților, ANOFM licitarea angajatorilor pentru Hunedoara - Accesul turiştilor care vizitează Castelul
legii, şomeri care, în termen acordă angajatorilor subvenții persoanele din categoriile Corvinilor din Hunedoara se va desfăşura după ce aceştia
de 5 ani de la data angajării în- în cuantum de 2.250 de menţionate și înregistrate în îşi vor valida biletele la un sistem electronic construit pe
deplinesc, conform legii, lei/lună pe o perioadă de 12 evidenţele agenţiilor pentru bază de turnicheţi. Practic, vizitatorul plătește biletul la
condiţiile pentru a solicita luni, pentru fiecare absolvent ocuparea forţei de muncă casa de bilete, care se va muta imediat după poarta de
pensia anticipată parţială sau angajat. În cazul în care sunt judeţene, respectiv a munici- acces în curtea castelului, primește biletul și îl validează
de acordare a pensiei pentru încadrați absolvenţi din rân- piului Bucureşti ca să treacă de turnicheți. Biletul nu mai este verificat la
intrarea în incinta obiectivului turistic, astfel că nu se vor
Cardurile de sănătate sunt valabile 7 ani mai forma cozi pe podul care duce la castel. Turnicheții vor
fi conectați la două unități de emitere a biletelor şi pot
Deva - Casa de Asigurări asigura trecerea a 20 de persoane pe minut.
de Sănătate a judeţului Hune-
doara reaminteşte furnizo-
rilor de servicii medicale, Şosea iluminată
medicamente şi dispozitive Deva - Primăria Hunedoara a alocat de la bugetul local
medicale cu care se află în re- fonduri în valoare de 452.000 de lei pentru ca şoseaua care
laţie contractuală, dar şi asi- face legătura între Sântuhalm şi Hunedoara să fie ilumi-
guraţilor, că termenul de nată pe tot traseul acesteia. Ultima porţiune, cea dintre
valabilitate a cardurilor Cristur şi Hunedoara, a necesitat montarea a 54 de stâlpi
naţionale de sănătate emise de iluminat public care folosesc lămpi cu LED. Această
până la data de 31 iulie 2018 şosea este singura din judeţ, între două localităţi, pe care
a fost prelungit de la 5 la 7 ani se poate circula pe timp de noapte fără probleme de vi-
prin Hotărârea de Guvern nr. zibilitate, mai ales că anumite zone erau periculoase pen-
458 din 28 iunie 2018. tru şoferi şi pietoni.
„Menţionăm că aceste car- cardurilor emise anterior conform aceleiaşi Hotărâri de
duri sunt recunoscute drept datei de 31 decembrie 2012, Guvern. Totodată, reamintim
valabile de Platforma Infor- termenul de valabilitate este
31 decembrie 2019”, se arată
că acest document este per-
sonal şi netransmisibil, unul
Doi tigri
matică a Asigurărilor de
într-un comunicat al CASJ din rolurile cardului naţional Hunedoara - Grădina Zoologică din municipiul Hune-
Sănătate timp de doi ani după
Hunedoara. de sănătate fiind de a certifica doara s-a îmbogăţit cu o pereche de tigri. Animalele au fost
data de expirare a valabilităţii
Cardurile naţionale de că serviciile medicale decon- aduse de la Tg. Mureş, săptămâna trecută. Masculul are
inscripţionată pe suprafaţa
sănătate noi, care se emit în- tabile din Fondul Naţional şapte ani, iar femela trei ani. La Zoo Hunedoara mai este o
din material plastic, deoarece
cepând cu data de 1 august Unic de Asigurări Sociale de tigroaică. Pentru că a venit frigul, animalele de aici vor
certificatele digitale înscrise
2018, au de la început durata Sănătate au fost efectiv acor- primi porţii mai mari de mâncare.
în cipurile electronice au o
valabilitate de 7 ani. În cazul de valabilitate de şapte ani, date asiguratului respectiv.
7 - 13 dEcEmbriE 2018 AcTUALiTATE - 7

Adio geoblocare nejustificată


în comerţul online din UE!
C
onsumatorii online sporit de certitudine pentru nice și hardware.
nu vor mai fi dis- companii și mai ales consoli-
criminați pe motive darea încrederii consumato- Context
de naționalitate sau loc de rilor, reducerea costurilor de
reședință. Regulamentul a intrat în
tranzacționare și sarcina ad-
Deva – Noi reglementări ministrativă. vigoare în 22 martie 2018,
europene vin în sprijinul Ridicarea acestor restricții odată cu publicarea în Moni-
celor care agreează să marchează un pas important torul Oficial al UE și se aplică
cumpere produse de pe in- pentru consolidarea Pieței începând cu 3 decembrie
ternet. Dacă până acum era Unice Digitale. 2018.
nevoie de o anumită reşe- Inițiativa face parte din
dinţă sau pur şi simplu Ce este geoblocarea Strategia pentru Piața Unică
românii nu puteau cumpăra (geoblocking)? Digitală și se alătură altor
de pe o platformă online reușite recente, precum elim-
anume, din această lună lu- Este o practică discrimina- inarea taxelor de roaming și
crurile s-au schimbat. torie care împiedică acce- acordul privind accesarea
Regulamentul UE privind studiului Eurobarometru 397 site-ul din țara consumatoru- sarea unui magazin online serviciilor de conținut online
geoblocarea, intrat în din anul 2015), în timp ce lui sau cerința de a plăti cu găzduit într-un stat membru la nivel transfrontalier.
vigoare, va ridica restricțiile numai 19% din consumatori un card de debit sau de credit de către cetățenii unui alt Împreună cu eliminarea
și va facilita comerțul elec- efectuează practic achiziții dintr-o anumită țară. Drept stat membru, în esență în- tarifelor de roaming și posi-
tronic în beneficiul consuma- online dintr-o altă țară (date urmare, se va pune capăt dis- grădind accesul la anumite bilitatea ca oamenii să acce-
torilor și companiilor prin din 2015). Noile norme ale UE criminării online pe motive servicii sau produse. Această seze de oriunde din UE
normalizarea accesului la privind comerțul electronic de naționalitate sau loc de practică este posibilă prin conținutul online la care sunt
preturi, vânzări și condiții de vizează exploatarea acestei reședință. blocarea accesului la web- abonați (portabilitatea ser-
plată. potențiale cereri transfrontal- Nu doar consumatorii vor site-uri, refuzarea livrării sau viciilor de conținut online),
Aproape 40% din con- iere semnificative și crearea avea de câștigat, ci și com- aplicarea unor prețuri dife- aceasta este una dintre iniția-
sumatorii din UE au încredere de noi oportunități pentru paniile, printre beneficiile lor rențiate în funcție de națio- tivele importante care trans-
atunci când achiziționează companii. putând fi enumerate: asigu- nalitate, țară de reședință formă piața unică digitală
bunuri sau servicii prin inter- Astfel, vor fi eliminate ob- rarea unui acces mai bun la sau locația consumatorului. într-o realitate și creează noi
net de la vânzători situați într- stacolele nejustificate pre- produsele și serviciile oferite Sectoarele cele mai afectate drepturi digitale pentru toți
o altă țară a UE (conform cum redirecționarea către online; crearea unui nivel sunt electronice, electrocas- europenii.

Exponatul lunii decembrie Eleve premiate la concursul


naţional de pictură
la muzeul din Deva

Deva – Două eleve de la juite de această competiţie a


Liceul de Artă „Sigismund avut loc în foaierul Liceului
Toduţă” din Deva au fost pre- de Arte „George Georgescu”
Deva - Muzeul Civilizaţiei tricoloră română, purtată de preajma anului 1918. miate la ediţia din acest an a din Tulcea şi a fost urmat de
Dacice şi Romane Deva pro- Lt. Valeriu Pascu la Marea Ne referim la decorații, Concursului Naţional de Pic- festivitatea de premiere.
pune vizitatorilor, începând Adunare Națională de la Alba uniforma militară purtată în tură "Alexandru Ciucurencu"- Liceul de Arte „Sigismund
cu data de 1 decembrie 2018, Iulia din 1 decembrie 1918. calitate de căpitan în Armata editia a XXVIII-a, ce a avut Toduţă”-Deva a fost repre-
un nou exponat în cadrul Banderola a intrat în Română, fotografii, cărți, etc. loc, recent, la Tulcea. zentat de două eleve de la
proiectului intitulat „Ex- colecțiile muzeului din Deva Exponatul are lungimea de În concurs au intrat 250 secţia de Arte Plastice, profe-
ponatul lunii”, ce poate fi ad- în anul 1978, fiind donată, 36 cm, lățimea de 3 cm, iar pe de lucrări ale elevilor talen- sor coordonator Alina Neal-
mirat în spaţiul special alături de alte obiecte care i- culoarea galben a banderolei, taţi din clasele V-XII, coş, ambele fiind premiate:
amenajat la intrarea în au aparținut lui Valeriu Pascu a lăsat scris următorul reprezentanţi ai şcolilor din premiul III- Alexandra Pam-
Palatul Magna Curia. Pascu, legate de eveni- text: „1 Decembre 1918. Alba 27 de oraşe. filoiu, cls. a VII-a, şi menţiune,
Este vorba de o banderolă mentele istorice trăite în Iulia Lt. V. Pascu”. Vernisajul expoziţiei prile- Ingrid Rezmeriţă, cls.a V-a.
8 - mAGAZiN 7 - 13 DECEmbriE 2018

Superstiţii, tradiţii şi obiceiuri


în luna decembrie
n Tradițiile și obiceiurile aceste luni se îm-
pletesc fericit cu minunatele noastre colinde,
care ne vestesc Nașterea Pruncului Iisus. Nu-
mele lunii decembrie vine de la cuvântul latin
”decem” care înseamnă zece și reprezintă a
zecea lună în calendarul roman, cu început de
an la 1 martie. Denumirea s-a păstrat și în cal-
endarul Iulian și Gregorian, cu începutul de an
la 1 ianuarie.

Iarna astronomică Sfânta Varvara


În emisfera nordică, unde Care îi apără de boli pe
se află și țara noastră, 21 de- copii, mamele lor, pe tinerele
cembrie este prima zi de fete dar și pe mineri, se ține în
iarnă astronomică, având cea data de 4 decembrie.
mai scurtă zi și cea mai lungă Superstițiile zilei
noapte a anului. Începând cu • În dimineaţa acelei zile,
această dată, până la 21 iunie, toţi ai casei trebuie să-şi facă
zilele vor crește continuu, iar semnul crucii pe faţă cu
nopțile vor scădea, în mod miere de stup, pentru a se feri
corespunzător. de bubat.
Acest eveniment astro- • Tot acum se dau de po-
nomic este legat de mișcarea mană turte sau azimi calde şi
anuală aparentă a Soarelui pe unse cu miere, pentru ca şi
sfera cerească, ce reprezintă vărsatul să fie cald, moale şi torit pentru ajutor la boli, menii sacrificau porci. După ziua. Seara îşi fac o turtită
consecința mișcării reale a dulce. lovituri, dar și pentru vite. aceea, ziua începea să crească jumătate sare, jumătate faină
Pământului în jurul Soarelui. • Copiii nu trebuie să Acum, se pun crenguţe de și Crăciunul devenea o sărbă- şi o mănâncă; se crede că , vi-
În emisfera sudică a Pămân- mănânce porumb copt, fasole pomi fructiferi în apă, pentru toare a luminii și a vieții. itorii lor miri li se vor arăta în
tului, fenomenul are loc in- sau seminţe de dovleac, pen- a înflori până la Anul Nou, vis, spre a li se da apă să bea.
vers, momentul respectiv tru ca erupţia să nu fie mare ocazie cu care se aprecia şi Ajunul Crăciunului – • Copiilor li se dă să
marcând începutul verii as- şi deasă ca seminţele respec- rodul livezilor. Sărbătoarea 24 decembrie mănânce bostan pentru a fi
tronomice. tive. lui Moș Nicolae se pre- graşi peste an.
• Nu se vor purta straie În tradiția populară,
lungește până în data de 7 de- Ajunul Crăciunului este săr- • Este bine să se mănânce
Denumirea populară negre, iar mâncare nu se va cembrie, zi în care nu se pește, ca peste an, oamenii să
face în vase negre, pentru, ca bătoarea de sfârșit de an, pa-
a lunii decembrie lucrează, se fac praznice pen- tronată de Moș Ajun. Despre fie apărați de friguri.
să nu se facă tăciune în grâne. tru cei plecați, dar și pentru • Nu se dă nimic din casă;
Este Undrea sau Andrea, • În această zi se pun în Moș Ajun se spune că ar fi
nume care vine de la Sfântul cei pierduți fără urmă prin fost frate geamăn cu Moș Cră- se crede că cel ce dă, îşi dă
apă crengi de măr sau de lume. În aceeaşi zi, este Sf. norocul din casă.
Andrei, sărbătorit pe 30 vişin, care se lasă până la ciun, deoarece seamănă între
noiembrie. I se mai spune și Filofteia, care se ţine de către ei ca două picături de apă. To- • În această zi se fac
Florii. Dacă aceste rămurele fete, pentru a fi ajutate în pregătirile pentru Crăciun,
Luna lui Cojoc sau Ningău, în- înfloresc până atunci, e semn todată, se știe despre Moș
trucât această lună este căsătorie şi în lehuzie, dar şi Ajun că ar fi fost ultimul din- ziua Naşterii Mântuitorului
că anul va fi mănos, iar dacă de către gospodari pentru
geroasă, iar gerul înțeapă ca nu, va fi secetos. tre apostoli. De asemenea,
niște ace, undrele sau an- binele vitelor din bătătură. Moș Ajun este cel care a Sărbătoarea
drele. În tradiția populară se Ziua Sf. Sava poruncit să se dea flăcăilor Crăciunului
crede că așa cum este vreme Sărbătoarea Ignatului colaci, să se umble cu colin-
Se sărbătorește pe 5 de- Este prăznuită, cu mare
la început de decembrie, așa Are loc în data de 20 de- datul. bucurie, în ziua de 25 decem-
va rămâne timp de zece săp- cembrie, elementul central al cembrie, zi în care, conform Povestea spune că, înainte
sărbătorii îl constituie po- brie și marchează Nașterea
tămâni. unei vechi tradiții, se sacrifică de a naște, Maica Domnului a Mântuitorului Iisus. Este, to-
mana rituală, dar și magia. porcul pentru masa de Cră- cerut ajutor lui moș Ajun, dar todată, prima sărbătoare
Sărbători, tradiții, ciun. Numele ei vine de la acesta, considerându-se prea creștină a Mântuitorului, fiind
Sfântul Nicolae Sfântul Mucenic Ignatie Teo- sărac, a trimis-o către fratele
superstiții și obiceiuri Este primul Moș generos,
însoțită de voie bună, iubire
forul, trecut în calendar la său mai înstărit – moș Cră- de Dumnezeu și de semeni.
care aduce copiilor daruri, data respectivă. ciun. Astfel, Fecioara Maria a De asemenea, Nașterea
Zilele Bubatului odată cu venirea iernii. Poate În credința vechilor daci, născut în staulul al cărui Domnului nostru Iisus Hris-
Au loc la începutul lunii, și de aici ziua de șase decem- porcul era sacrificat ca simbol stăpân era Moș Crăciun. tos reprezintă una din cele 12
între patru și șase decembrie, brie se mai numește și ”Crăci- al divinității întunericului, sărbători domnești, cunos-
fiind consacrate vărsatului, unul copiilor”. Protector al care slăbea puterea Soarelui În această zi: cute de către credincioși și
una din bolile cele mai copiilor, dar şi al tâlharilor, al în cea mai scurtă zi a anului, • Fetele posteau, pentru a- sub numele de praznice îm-
temute în mediul rural. corăbierilor şi al oştenilor, la Solstițiul de iarnă. Pentru a şi putea vedea ursitul; altele părătești.
Sfântul Nicolae este sărbă- veni în ajutorul Soarelui, oa- se feresc să bea apă toată www.traditii-superstitii.ro
7 - 13 DECEmbriE 2018 mAGAZiN - 9

Varza murată -
”vedeta” sezonului rece

G Previne cancerul
ustoasă și foarte varza murată conţine mai mare parte vitaminei C şi sul- procesul de îmbătrânire a ţe-
sănătoasă, varza multă vitamina C decât varza fului, pe care le conţine, în şi reglează sutului cutanat. Radicalii
murată este ”vedeta” în stare crudă, ajutând la în- cantităţi generoase. colesterolul liberi combătuţi de antioxi-
sezonului rece. Crudă sau tărirea sistemului imunitar. danţi sunt principalii respon-
gătită, ea aduce multe ben- În urma cercetărilor efec-
De asemenea, în conținutul ei Reglează tensiunea tuate s-a ajuns la concluzia că sabili pentru apariţia
eficiile organismului, fiind se găseşte vitamina B12, care arterială ridurilor, decolorării pielii,
un adevărat izvor de vita- unii dintre compușii verzei
încetineşte îmbătrânirea şi Sursă important de pota- murate au un rol deosebit de petelor cutanate şi a altor
mine și minerale. Apreci- protejează sistemul nervos, semne de îmbătrânire.
ată îndeosebi pentru siu, varza acră ajută la important în prevenirea can-
prevenind pierderile de cerului de sân, cancerului de
efectele ei antiinflama- reglarea tensiunii arteriale,
memorie. colon, cancerului de prostată Protejează sistemul
torii, poate fi folosită pen- precum și la diminuarea
tru tratarea sau şi reducerea nivelului coles- osos
Stimulează digestia riscului de infarct miocardic
ameliorare mai multor sau accident vascular cere- terolului rău LDL. Legumele crucifere sunt
afecțiuni. Fibrele din varză ajută la surse excelente de minerale
bral. Asta pentru că, potasiul
protecţia tractului digestiv,
este un bun vasodilatator, Menţine sănătatea (calciu, magneziu şi potasiu),
Calități terapeutice stimulând, totodată, evac- ochilor părţi integrante ale procesu-
uarea completă a resturilor care relaxează vasele san- lui natural de protecţie a
Varza murată își păstrează guine şi ajută fluxul sanguin Varza murată este bogată
calitățile după intrarea în fer- din colon. În acest fel, se în caroten, un antioxidant oaselor împotriva degradării
previn episoadele de consti- să circule mai bine. sau a instalării osteoporozei.
mentație, la care se adaugă benefic sănătăţii ochilor, care
microelemente, săruri min- paţie şi alte probleme legate poate preveni instalarea de-
erale, fermenţi şi enzime de digestie. Opreşte inflamaţiile generării maculare sau a Atenție!
apărute pe toată perioada În conținutul verzei se cataractei, afecţiuni specifice Pentru persoanele care au
fermentării. Tocmai de aceea, Detoxifiază găsește un agent antiinflama- înaintării în vârstă. probleme cu tiroida, con-
este considerată a fi un ade- organismul tor puternic, care și-a dovedit sumul de varză este con-
vărat medicament natural. Varza este, de asemenea, Protejează pielea traindicat deoarece poate
eficiența în reducerea
şi un bun detoxifiant, pu- interfera cu nivelul de iod din
efectelor mai multor tipuri de Antioxidanţii din compo- organism şi poate agrava
Întărește sistemul rificând sângele prin stimula- inflamaţii, iritaţii, alergii, ziția verzei sunt de un real
imunitar rea eliminării toxinelor din boala.
dureri articulare şi afecţiuni folos în menținerea sănătăţii
Potrivit specialiștilor, corp. Acest efect de detoxi- şi frumuseţii pielii, încetinind
cutanate. www.click.ro
fiere al verzei se datorează în
10 - timp liber 7 - 13 decembrie 2018

TV - FILMUL SĂPTĂMÂNII SE SPUNE CĂ: Minutul de umor


Se termină sezonul doi • La tăiat lemne
Pe un frig năprasnic, doi ardeleni tăiau lemne.
Unul purta căciulă, celalalt, nu avea nimic pe cap.
– No, da’ nu ti-e frig?
– Ba da, dar de la accident, nu mai port căci-
ulă.
– Care accident?
– De când mi-a zis unu’ că îmi dă o sticlă de
palincă și nu l-am auzit!

• Discuție între soți


Soția:
– Bărbatul trebuie să fie un pic mai frumos ca
maimuța!
Soțul:
– Bărbatul trebuie sa fie un pic mai frumos
Sezonul doi al serialului ”Mireasa din decât maimuța cu care trăiește!
Istanbul” se termină pe 10 decembrie. Ac-
PRO TV torii filmează în continuare pentru se- • Întâmplare
zonul trei. Locul lui va fi luat de serialul În fața circului, plâng doi clovni:
”Dragoste și ură”, sezonul trei, unde ac- – Ce ați pățit ? – întreabă un trecător.
Vineri, 7 decembrie, ora 0,00 torul Emarah Erdogan va fi înlocuit cu – A murit elefantul!
– Și îl iubeați așa de mult?
VACANȚĂ ALL INCLUSIVE Keremcem (Bahar viață furată).
– Nu, dar ne-au pus să-i săpăm groapa!
Ca să-și salveze căsnicia, Dave și soția lui, Ronnie acceptă • La tribunal
ca terapie neconvențională, o călătorie într-o insulă tropicală. Trăiește o nouă poveste - Doamnă, nu bănuiați nimic atunci când in-
Locul se numește Eden Resort, iar acolo, distracția este la
maximum. Dar acest ”paradis”, condus de faimosul guru, pe de dragoste culpatul v-a condus în acel parc întunecat?
- Ehe, bănuiam eu ceva, dar nu-mi trecea prin
nume Marcel, are reguli stricte. Foarte curând, cei doi reali- După ce s-a despărțit de actorul Furkan cap ca o să-mi ia geanta și să fugă.
zează că relaxarea e rapid înlocuită de exerciții fizice Palali (”Camera 309”), actrița
epuizante și nimic nu este negociabil. Încetul cu încetul, Burcu Kiratli, protagonista serialului • Două blonde
echilibrul căutat se transformă în certuri zgomotoase, soldate ”Dragoste și ură”, trăiește o nouă poveste Se uitau cu interes la o pereche de mănuși din
cu încercări spectaculoase de evadare din “colivia aurită”. de dragoste, alături de cântărețul Sinan cauciuc, într-o vitrină.
Nimic nu mai e ceea ce părea, nici măcar relațiile dintre Akcil. Apropiații lor susțin că, în vara anu- – La ce or fi bune mănușile astea?
“clienții” de pe insulă. Alături de bunii lor prieteni, cei doi soți lui viitor, cei doi se vor căsători. – Eh, cum la ce?! Te poți spăla pe mâini fără să
vor descoperi adevăratul preț al călătoriei lor exotice. te uzi!

BERBEC TAUR GEMENI RAC


Săptămâna începe bine pentru Doriți o schimbare în plan pro- Încă de la începutul intervalului, Sunt șanse mari să reușiți să
voi și sunteți hotărâți să re- fesional, dar nu este cazul să o situația voastră financiară se faceți tot ceea ce v-ați propus în

H
zolvați toate problemele cu faceți în această perioadă. Asta îmbunătățește. Se deschide o această săptămână. Imagi-
care v-ați confruntat în ultima pentru că pot apare situații nouă etapă de câștig la locul de nația și creativitatea vă sunt de
vreme. Luați decizii radicale și neprevăzute, pe care nu le-ați muncă și veți accepta toate mare ajutor în finalizarea unor
definitive în privința carierei. luat în calcul. Relațiile cu antu- schimbările care vor veni pe proiecte importante. Pentru a

O Încheiați și niște capitole legate


de datorii, taxe și impozite.
rajul apropiat se îmbunătățesc.
Finalul săptămânii îl petreceți
alături de cei dragi.
parcursul intervalului. Starea de
sănătate s-a îmbunătățit și vor
trece toate problemele avute.
vă îmbunătăți viața personală,
este momentul să faceți schim-
bările la care vă gândiți.

R LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

O
Chiar dacă la începutul inter- Încă din primele zile ale săp- Vor veni schimbări importante Dacă nu sunteți atenți, capitolul
valului nu prea aveți chef de tămânii, relațiile cu prietenii și în plan profesional, dar nu vă afectiv vă poate influența mun-
nimic, pe parcurs lucrurile se colegii de serviciu se vor schimba vor afecta în mod deosebit. Șefii ca, iar rezultatele vor fi în de-
schimbă din multe puncte de în bine. Asta pentru că ați re- vă susțin în ceea ce faceți, iar favoarea voastră. Există

S vedere. Se deschid noi portițe de


comunicare cu partenerii de
afaceri, dar mare atenție la doc-
nunțat la cei care urmăreau
doar să profite de pe urma voas-
tră. La serviciu lucrurile merg
proiectele pe care le aveți vă
vor aduce bani și satisfacții în
plus. Totul este să perseverați și
posibilitatea de a călători în
afara țării și de a cunoaște oa-
meni deosebiți. Sunt posibile di-

C
umentele pe care le semnați. bine, chiar dacă aveți mai mult să nu vă lăsați influențați de cei aloguri importante cu șefii
Păstrați proporția în toate ! de lucru în această perioadă. din jur. legate de proiectele voastre vi-

O SĂGETĂTOR
itoare.
Apar multe noutăți în perioada
CAPRICORN
instituții oficiale.
Aveți foarte multe de făcut și tre-
VĂRSĂTOR
banii și bunurile voastre.
Sarcinile de serviciu le veți fi-
PEŞTI
uniuni importante pentru voi.
Energia de care dispuneți în

P următoare. Reușiți să vă achi-


tați datoriile mai vechi, primiți
cadouri și recompense sau
chiar o moștenire. În plan pro-
buie să vă programați timpul în
așa fel încât să finalizați proiec-
tele în derulare. Vă preocupă situ-
naliza mai repede, mai ales că
în ajutorul vostru vor veni o
parte dintre colegi. Negocierile
această perioadă vă conferă
mai multă combativitate.
Reușiți să faceți aproape tot ce
ația financiară și încercați să vă sau relațiile parteneriale se v-ați propus în plan profe-
fesional, primiți sarcini noi și achitați toate datoriile. Dacă nu derulează așa cum vă doriți, sional, iar popularitatea voas-
veți avea discuții la nivel înalt sunteți atenți, unele persoane din iar notorietatea voastră este în tră este în creștere. Dozați-vă
cu șefii sau reprezentanții unor familie încearcă să profite de creștere. Veți participa la re- eforturile și acceptați toate
7 - 13 decembrie 2018 OPiNii - 11

Ţara fără busolă şi cârmaci


”Bravii și înțelepții pot efectiv, nu fac nimic. Toate manent, pe cei care au un ministru, că altfel el nu avea
să ierte și să scuze acolo partidele care au venit la put- handicap fizic sau psihic, pe nimic din ce trebuie să aibă
unde lașii și proștii nu dau ere au angajat și reangajat copiii orfani loviți de soartă, un adevărat intelectual, cum
dovadă de milă”. toate neamurile, conform ar- mamele singure, cu copii spun unii ,,stofă de intelec-
Benjamin Franklin, borelui genealogic, inclusiv mici, care nu pot merge la tual". Dar să fie și prim-min-
rudele amantelor domnilor serviciu și alte câteva cazuri istru!!!!
Corabia cu doi politicieni. Dar să ne în- de acestea. Guvernul zero!!! Nimic! A
cârmaci se scufundă toarcem un pic în urmă, să Avem noi opt milioane de risipit, împrăștiat, a făcut
vedem ce au făcut anumite handicapați? Ar fi groaznic ! prăpăd cu doi și un sfert,
Toți banii câștigați din pri-
guverne, care au fost la cârma Atunci, ce înseamnă protecție după care și el, și Prună, Tu-
vatizări, ăia care n-au fost fu-
țării. socială? Pomană electorala dorache, Anca Dragu au dis-
rați prin comisioane, au intrat
Voi începe cu guvernarea contra voturi? Haiducie de părut în ceață. Ei când vor
în salarii, i-am cheltuit pe
Tăriceanu, care a moștenit de asta, redistributivă, de la cei plăti poporului? Niciodată,
mâncare, băutură, țigări,
la guvernul care avea mi- care au, spre cei care stau? Și pentru că sunt vegheați de
mașini de lux, plimbări în
nistru de Finanțe pe Dl cine alimentează bugetul de lilieci, vulpi etc. Soroș îi o producție de bunuri și ser-
străinătate și în țară.
Tănăsescu, o situație eco- stat, redistribuit apoi prin plătește și le creează pro- vicii vandabile. Și au trecut 29
În anii '90, prețurile la
nomică cât de cât echilibrată, asistență socială? Privații, tecție peste tot, că doar ei de ani, nu 5. Dlor de la PSD,
combustibili și resurse ali-
deficit 1,5%, un milion de obligați de stat să țină în apară interesele lor, nu ale faceți ce trebuie să faceți! Mă
mentare, carne, pâine, etc. au
bugetari, pensii și salarii cam spate opt milioane și peste poporului roman. uit la Sică Mandolină cum se
fost plafonate, indiferent de
cât își permitea bugetul. Ca sa trei milioane de compatrioți agită. Oare știe de ce se agită?
costurile de producție, să fie
accesibile populației. Con-
fie o guvernare mai cu ,,Moț", bugetari, plus alți asistați so- Ce trebuie să facem? Se visează europarlamentar?
a început dezastrul. cial, sub alte forme. O fi Dacă în țară nu ești bun, cum
secința: au dispărut combi- O familie serioasă, când își
Și ce a făcut? Profitând de corect? O fi bine? Cred că noi vrei să fii bun în afară?
natele de produs carne, proiectează viitorul, își pune
"duduiala" economiei, bazată am devenit inconștienți.
fabricile de pâine, cam tot ce problema unei case, a unei
deținea statul. A dispărut și
mai mult pe afaceri imobil-
mașini, mobilă, bunuri de
Unde suntem acum ?!
Bancorexul, în parte, pentru
iare și fluxuri financiare ex- A venit și celebrul folosință îndelungată, bani La mila instituțiilor finan-
că trebuia să plătească im-
terne speculative, a umflat BOC deoparte pentru educația ciare internaționale,
aparatul bugetar cu 400.000
porturile de resurse energet- El nu a fost prim-ministru, copiilor, pentru vreo boală, tremurăm să nu se supere pe
de persoane, a mărit pensiile
ice, la prețuri mult mai mari ci, mai mult ,,să trăiți șefu". Pe ceva, sa fie acolo. elles,
noi Fondul, Băncile, Brux
și salariile bugetarilor, a creat
decât cele de vânzare, în vremea lui, s-au furat mil- O societate serioasă, într-o ne taieGermania, Franța și să
agenții de stat, peste 22, că
parte, pentru că a fost deval- iarde de euro, s-au devalizat țară normală, se gândea, mai luăm doarfinanțările. Noi le
erau diverse obligații din
izat prin credite prefer- bănci, s-au aruncat cu banii întâi la viitor. În primul rând, ei se întorc pe hârtie, că tot la
campania electorală, în care
ențiale, cu dobânzi sub cele poporului peste tot, numai ca infrastructură, autostrăzi, mai curați. Ne- banii, dar sunt
clientelele politice și-au dat
ale pieței. acei bani să se întoarcă în șosele, utilități în zone defa- tat la bănci deam împrumu
singure salarii și pensii "nes-
Măcar să le fi vândut pe buzunarele portocalii. Numai vorizate, să vină străinii cu când o să re- nu mai știm
imțite", ca și cum "duduiala"
bani buni, nu să dispară așa, cine nu a vrut, nu a furat tehnologie, cu bani, cu man- aceste împru-turnăm toate
economică va ține veșnic. Nu
în neant. Au venit firme din atunci! Dacă s-au furat inclu- agement performant, cu piețe situație muturi. Într-o
i s-a părut suficient, așa că a
străinătate să exploateze siv banii alocați unor servicii de desfacere. Apoi, modern- ne-a vân-similară, Ceaușescu
lăsat în urmă un deficit de
zăcămintele noastre din țară, speciale, vă puteți imagina izarea sistemelor ce țin de nici asta dut mâncarea, acum
5,5%, după o creștere eco-
inclusiv din județul Hune- unde suntem. FBI caută și buget, educație, sănătate, dem. Rău nu mai avem s-o vin
nomică de 8%. Cum nicio mi-
doara. Aud că au găsit aur, acum. O parte ar fi tot în țară justiție, ordinea publică. buni, poateam ajuns, oameni
nune nu ține la nesfârșit,
cupru și alte zăcăminte așa, la ei, dar transformați în ne vom trezi, dar să nu fie
acum vedem rezultatele. Vă
peste noapte, în urma unor locuințe de lux. De la cele- Oare cei de acum au prea târziu.
aduceți aminte de creditele
studii superficiale. Sunt su- brele roabe pline cu sticle de făcut ceva? Și iată-ne, în anul de gratie
cu buletinul ? A fost cea mai
perficiale pentru că multe șampanie, la edificiile lui 2018, nu mai știm pe unde să
mare Păcăleală inteligentă a Au făcut dezastru, au anga-
documente și hărți rezultate Lenuța de peste tot, inclusiv scoatem cămașa. De buget
poporului roman, în favoarea jat oameni care nu știu de ce
de pe urma cercetărilor au din America, la averile lui trag toți ca de un hoit, nu știu
băncilor, în care profitul lor s- merg la serviciu, ,au triplat
luat, în anii 90, drumul spre Adrian, Vasile, Puiu, Ancuța și cum să-și mai justifice exis-
a triplat. Dacă "duduiala" se salariile, au mărit taxele și im-
companiile de afară, pe bani a multor analfabeți și pipițe, tența în Parlament, să-și
baza pe o producție de bu- pozitele, au scumpit carbu-
grei. care acum ne râd în nas. În amețească alegătorii, doar,
nuri și servicii vandabile, de ranții, mâncarea, tot ce noi
toate județele au organizat doar, vor mai prinde un man-
genul Fordului, Renault, mai folosim au preturi colosale.
Timpul trece, ,,găști speciale pentru furat". dat. Ei nu au bun simț, nu au
ziceam. Sau dacă exporturile Au dat cu două mâini și au
leafa merge Ca să aibă rezervă de unde să pe Dumnezeu, nu au
creșteau cu 30-40%, era ex- luat cu patru. Suntem o țară
mai fure, au tăiat pensii, scrupule.
Foarte mulți cetățeni au traordinar. Dar așa, ce-a fost fără politicieni de valoare. Se
salarii, indemnizații etc. Iar La Dl Președinte am reali-
considerat și consideră că e vânt, ca vântul s-a dus și a pricep la furat, mințit și
acum, justiția veghează să nu zat că după atâta efort depus
mai bine să muncești la stat, cules furtună, bineînțeles șmecherii. Guvernele lui
plătească acoliții lui Băsescu cu ocazia Centenarului, tre-
ca bugetar, chiar dacă tai pentru noi, amărâții de rând. Dragnea, foarte slabe, nu au
nimic. buie să plece într-o binemer-
frunze la câini. Timpul trece, Domnii justițiabili nu vor 10 km de autostradă. itată vacanță. Dar, de data
leafa merge chiar dacă stai la Unde suntem să facă deranj la UȘA lui Bă- Dar se pricep sa bage la asta, cred că fără celebrele
cafele, pe internet, la discuții campioni, de nu poate sescu, că pleacă imediat în burtică și la teșcherea, astfel ,,pungi din plastic" de pe
pe chat, bârfe de tot felul. nimeni să treacă provincie, de unde au venit. încât copiii și nepoții noștri străzile Londrei, Parisului,
Resursele bugetare, obți- peste noi? Oare cei dintre ei, care vor da tot prin gropi, fără au- Romei. Mai bine la Piața Obor,
nute din taxele și impozitele La asistența socială. Ce-o fi greșesc, când vor plăti? A tostrăzi, fără joburi bine la Hunedoara, că acolo nu te
privaților sau din exploatarea însemnând asistența asta so- urmat Ponta, care, într-ade- plătite în propria țară, de vor bagă nimeni în seamă.
bogățiilor naturale (s-au tăiat cială, de profită de ea opt mil- văr, a început cu pași mici, fi obligați să plece în bejenie, Până la urmă, nu este prea
păduri, s-au furat, pe bucăți ioane de români, jumătate este adevărat, să repare din în căutare de slujbe, la tare afirmația: suntem o țară
întreprinderi întregi, am vân- din populația țării, eu unul nu jaful lui BOC. Cum s-au mișcat căpșuni și munci casnice. fără viitor și fără cârmaci !! O
dut rezervele energetice de înțeleg. Orice politică sănă- lucrurile spre bine, a trebuit Fără educație și asistență să ne mai revenim vreodată?
petrol si gaze), fără gânduri toasă (nu e cazul nostru), să plece Ponta, pentru a veni medicală de calitate, fără in-
de viitor. Acești bugetari sunt înțelege prin asistenta socială un Domn Cioloș, care a fost vestiții pentru dezvoltarea Al dumneavoastră, Prof.
de ordinul milioanelor, care să-i ajuți, temporar sau per- pus, cred, obligatoriu prim- turismului și agriculturii, fără Ioan Romeo Mânzală
12 - CE gătIM în wEEk-EnD? 7 - 13 DECEMBRIE 2018

PEșTE cu NăuT șI lEGumE, la cuPToR


INGREDIENTE
doi pești (merluciu), un
ardei roșu, un morcov,
două cepe verzi, o cutie cu
năut, o mână de roșii
cherry, un cățel de usturoi,
sare, piper, două linguri Utile în bucătărie
ulei, ulei de măsline pen-
tru stropit peștele, busuioc • Pentru a se preveni lipirea mâncării de tigaie, evitați să
uscat, pătrunjel verde. turnați mâncare rece într-o tigaie fierbinte. De asemenea,
nu puneți alimentele într-o tigaie care nu e perfect curată.
sară sare, piper și busuioc legume, peste care se pun • Pentru ca mâncarea să nu dea în foc în timpul fierberii,
mod de preparare: uscat. Cratița se acoperă cu un bucățile de pește. Peștele se ungeți marginea oalei cu un strat subțire de unt. Acest pro-
Peștele se spală, se curăță capac, iar legumele se lasă să stropește cu ulei de măsline, cedeu funcționează foarte bine în timpul fierberii orezului,
și se taie în bucăți. Morcovii și fiarbă 10-15 minute. Se adau- vasul se acoperă și se intro- peștilor și cartofilor.
ceapa se taie rondele, iar gă roșiile cherry, apoi usturo- duce în cuptor pentru 30-40 • Dacă ouăle pe care le-ați pus la fiert au crăpat, le puteți
ardeiul roșu, în fâșii. Năutul se iul pisat. Compoziția se de minute. După acest inter- repară prin adăugarea unei linguri de oțet în apă, atunci
scurge de suc și se spală. Într- amestecă și se mai lasă pe foc val, se ia capacul, iar peștele când observați că s-au fisurat. Dacă deja albușul a început
o cratiță se încinge uleiul și se 1-2 minute. se mai lasă 10-15 minute la să iasă din ou, această metodă nu va mai funcționa.
pune la călit ardeiul, mor- Peștele se condimentează, cuptor. Când s-a rumenit, se • Verificați temperatură uleiului înainte de a pune ceva
covul și ceapa. După aproxi- se rumenește într-o tigaie scoate din cuptor și se presară la prăjit. În cazul în care nu aveți termometru, puteți face
mativ două minute, se adaugă grill, unsă cu ulei. Se pre- cu pătrunjel tocat deasupra. asta utilizând un cub de pâine. Dacă acesta devine arămiu
și năutul. Peste legume se gătește apoi un vas ceramic în într-un minut, uleiul are aproximativ 175-185 grade Celsius,
toarnă o cană de apă, se pre- care se toarnă amestecul de www.bucataras.ro în 40 de secunde: 185-195 grade Celsius, iar în 20 de se-
cunde: 195-205 grade.
• Ca să înlăturați grăsimea din supe, puneți 4 cuburi de
PRăjITuRă ”FulG DE NEa”, cu NEcTaRINE gheață în bol. Grăsimile se vor strânge în jurul bucăților de
gheață, care apoi vor fi înlăturate. Trebuie să luați în con-
INGREDIENTE siderare că acest procedeu poate răci supa, deci există posi-
bilitatea de a fi nevoie să o reîncălziți.
Pentru blat: 4 ouă, • Când alegeți carnea de pui, verificați să aibă pielea de
200 g zahăr, 200 g făină, culoarea untului și să nu fie uscată. De asemenea, trebuie să
o fiolă esență de vanilie. fie compactă și să nu prezinte zone închise la culoare.
Pentru cremă: 250 g Carnea de pui proaspătă trebuie păstrată la frigider, acope-
unt, 200 g zahăr pudră, rită, până la 2 zile.
150 ml lapte, un plic • Pentru a se obține șnițele mai crocante, puneți în com-
zahăr vanilat, 2 lingurițe poziția prin care treceți carnea o linguriță de praf de copt.
fulgi de cocos. Prăjiți-le apoi în ulei bine încins, pentru a se evita absorbția
Pentru decor: nec- unei cantități prea mari de grăsime.
tarine și cocos. • Nu sărați carnea înainte de gătire, pentru că tot ce face
mod de preparare: scobitoarea. sărea este să absoarbă sucul și să împiedice rumenirea ei.
Gălbenușurile se mixează Pentru cremă: laptele se unge cu crema de unt, din Adăugați sărea atunci când carnea este pe jumătate gătită.
cu zahărul, iar albușurile se fierbe și se lasă să se care se mai păstrează 5-6 lin- Când este gata, gustați-o și mai adăugați sare dacă vi se pare
bat spumă. Cele două com- răcească, până ajunge la tem- guri. Peste umplutură se necesar.
poziții se combină și se peratura camerei. Se ames- așază cea de-a doua foaie de • Pentru a se obține un orez catifelat, adăugați o linguriță
adaugă, pe rând, esența și tecă apoi cu zahărul, zahărul blat și se porționează. de zeamă de lămâie în apă, înainte de a pune orezul. Nu-i va
făina amestecată cu praful de vanilat, fulgii de cocos și Fiecare bucată se trece prin schimbă aromă, însă va umfla boabele și se va obține un
copt, până se obține o com- untul moale. Ingredientele se crema rămasă apoi se pilaf perfect.
poziție omogenă. Compoziția mixează aproximativ 10 tăvălește prin fulgii de cocos. • Pastele și orezul devin mai puțin lipicioase, dacă în apa
se pune într-o tavă și se dă la minute. Pentru un gust aparte, se în care le fierbem adăugăm câțiva stropi de oțet.
cuptor pentru aproximativ Blatul copt se taie în două decorează cu nectarine. www. reteteculinare.ro
30 de minute. Se testează cu foi egale. Una dintre ele se www.retetepractice.ro

CLINICA OPHTALENS T
CLINICĂ
PARTICULARĂ DE
OFTALMOLOGIE

CENTRU LASER
EXCIMER

OPTICĂ MEDICALĂ
Str. 21 Decembrie 1989, Nr. 137 • Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Tel. programări: 0264/44 88 24 sau 0264/ 44 88 25
Tel. magazin optică: 0740/27 65 77
Clinica Ophtalens T
7 - 13 DECEMBRIE 2018 joCuRI - 13

V - B - B - CIORBA - SS - AR - HULUBI - LOIAL - BU - UI - N - T - B - NUMAI - C - B - S - NEPRIETEN - RETORICA - ASIA - VISIN - ALO - UR - AJ - ORFAN - NAI
Dezlegarea integramei - IARBA - US - NI - OT - IMENSI - C - STANA - SPION - ODA - II - OHO - GET - ATINE - CAI - CR - DERAIA - RR - CLER - AS - AI - DANA - COLANT - ATAC - PRE
din numărul trecut - ANUAL - IAR - ANIMATIE - SA - IA - PI - ACEA - UNDREA - DR - STAND - AU - NIT - VIER - LA - IAC - AUT - EPIC - B - RONT - AGATA - PARLAMENTAR
14 - MICA PUBLICITATE 7 - 13 DECEMBRIE 2018

l Vând apartament 2 camere, l Vând apartament 2 camere, l Vând apartament 2 camere,


IMOBILIARe CT, termopan, ușă metalică, parțial Deva, 48 mp, decomandat, CT, zona
elegant, cu suprafață generoasă
l Vând apartament 2 camere, mobilat. Deva, Micro 15. Preț: Miorița, etaj intermediar. Preț: 31.000
(55 mp), zonă liniștită și verde, cu
Deva, zona parc, etaj 1, 43 mp, balcon, 24.000 euro, telefon: 0726.667.754. euro, telefon: 0721.055.313.
îmbunătățiri și finisaje deosebite.
sobe de teracotă pe gaz. Preț: 37.000 l Vând garsonieră Deva, bloc Este situat la parter, cu balcon mare l Vând casă în comuna Zam, două
euro, telefon: 0725.452.888.
nou, semifinisată, 25 mp, cu balcon, și boxă, în spatele blocurilor turn din camere, balcon închis, mobilată, par-
l Vând casă în comuna Zam, ren- zona Bd.22 Decembrie. Preț: 19.000
ovată, două camere, balcon închis, că- vecinătatea Pieții Arras. chet, cablu, tv. fântână în curte, căsuță
euro, telefon: 0725.452.888.
suță de vară, fântână, cablu TV, pomi Preț: 43.000 euro, tel. 0722.327.148. de vară, pomi fructiferi, teren arabil
l Vând casă în comuna Zam, 2900 mp. Preț: 10.000 euro, negocia-
fructiferi, teren arabil 2900 mp. Preț: l Vând apartament 2 camere,
15.000 euro, telefon: 0733.832.559. 2 camere, renovată, căsuță de vară, bil. Telefon: 0733.832.559.
baie, bucătărie, holuri, cămară,
fântână, curte, cablu TV, uși noi,
l Vând casă, dependințe, teren grădină, ușă metalică, gresie, faianță, l Proprietar, vând apartament
pomi fructiferi, teren arabil 2900
3556 m, în Brad. Preț negociabil, tele- parchet, mobilat, bloc de cărămidă,
mp. Rog seriozitate, persoană fizică. 2 camere, decomandat, în Brad, str.
fon: 0729.423.035. 40 mp, zonă centrală. Preț: 34.000
Preț: 15.000 euro, telefon: General Vasile Milea, bl.B3, et.1 S.48
l Vând garsonieră Deva, et.2, 33 euro, telefon: 0726.475.016.
0733.832.559. mp, CT, gaz. Preț:23.000 euro,
mp, CT, termopan, baie cu cabină de l Vând apartament 2 camere,
duș, mobilată. Preț: 21.000 euro, tele- Vând apartament 4 camere,
l negociabil, telefon: 0729.025.887.
piață, parter înalt, balcon, CT, ușă
fon: 0722.564.004. baie, bucătărie, balcon, CT, termopan, metalică, 50 mp. Preț: 40.000 euro, l Vând casă în sat Pojoga
l Vând garsonieră în Deva, str. M
termopan, pe mijloc, Deva, zona Lido. telefon: 0725.452.888.
Preț: 44.500 euro, telefon: (4 km de la Zam), cu 2 camere,
Eminescu, confort 1, 31 mp, bucătărie, l Vând apartament două
8/24, gresie, faianță, termopan, uși, 0722.968.910. bucătărie, cămară, baie, hol, grădină
camere, decomandat, ultracentral, 3000 mp arabil+pomi fructiferi,
baie, 3/3 mp, centrală, apă trasă sepa- l Vând casă cu grădină, 2470
Deva, etaj intermediar, 60 mp, ame-
rat, renovată recent, totul nou. Tele- mp, din cărămidă, pe fundație zonă foarte liniştită. Preţ 50.000 lei.
fon: 0724.786.105, 0772.082.324. najări deosebite, vedere spectacu-
solidă din piatră, cu pivniță zidită loasă în două părți, CT, termopan, uși Tel. 0769.897.804.
l Vând casă în Deva, P+1+M, la în piatră, 3 camere mari (4x4) și loc interioare schimbate, ușă metalică, l Vând apartament două
roșu, depozit 123 mp, garaj, teren 700 pentru baie, sursă de apă proprie, gresie, faianță, parchet laminat. Preț: camere, posibilitate spaţiu comer-
mp, toate utilitățile. Preț: 26.000 euro, grădină cu pomi fructiferi, gard din
telefon: 0745.202.448. 41.000 euro, negociabil. Tel. cial, salon coafor, cabinet medical.
beton, anexe gospodărești, în satul 0726.770.765.
l Proprietar, vând apartament 3
Brad, Aleea Privighetorilor, bl.35.
Fizeș, comuna Băița, la 17 km. de
camere+garaj+boxă, 2 băi, CT, 93 mp, l Vând casă în Chișcădaga, două Telefon: 0723.382.890.
Deva. Preț negociabil, telefon:
mobilat, an construcție: 2007-2008, 0769.223.207, 0726.392.735. camere, hol, bucătărie de vară, beci,
curte interioară privată, zona micul grajd, curte, apă, gaz, canal. Preț: SCHIMBURI De LOCUINŢĂ
Dallas, Deva. Preț: 88.000 euro, tele- Vând casă în Sâncrai, 3
l
70.000 lei, telefon: 0725.452.878. l Schimb apartament 2 camere,
fon: 0737.702.160. camere, în roșu, două bucătării
vechi, beci, fântână cu apă potabilă, l Proprietar, vând apartament 3 et.1, din cărămidă, izolat termic,
l Vând casă nouă în Deva, P+1, camere, decomandat, în Dorobanți, în zonă centrală, Hunedoara, cu
160 mp, 5 camere, 2 băi, bucătărie, grajd mare, șură, alte anexe precum
și pădure în composesorat. Preț: hol central, 2 băi, 2 balcoane, cămară, asemănător în Deva sau Simeria.
garaj, beci, CT, termopan, totul nou, beci, izolat exterior, CT, termopan,
25.000 euro, negociabil, telefon: Suport diferența de preț.
teren 400 mp, apă, gaz, curent, canal. renovat și utilat modern, totul la co-
Preț: 103.000 euro, telefon: 0254.730.209, 0760.193.089. Telefon 0727.288.460.
mandă. Preț: 73.000 euro, telefon:
0725.452.888. l Vând casă, de cărămidă, 0772.185.332. ÎNCHIRIeRI
l Vând casă în Chișcădaga, la 12 stâlpi beton, 4 camere, mobilate,
km de Deva, 2 camere, hol, bucătărie lVând casă în Deva, 2 camere, l Ofer de închiriat apartament 3
parchet hol, gresie în baie,
de vară, grajd, curte și grădină, toate baie, bucătărie, beci, garaj, izolată, camere, Deva, zona piață, decoman-
bucătărie dublă 5/7 mp, salon
utilitățile. Preț: 70.000 lei, telefon: renovată, CT, termopan, 600 mp teren,
11/6mp, cămară, baie, grădină 1 dat, CT, termopan, mobilat și utilat
0745.202.448. canalizare, apă gaz, în zonă bună.
ha, în Bucova, C.S. lângă Hațeg sau complet, pentru o familie cu serviciu.
l Vând urgent casă din cărămidă, Preț: 68.000 lei, tel. 0725.452.888.
schimb cu apartament în Hune- Preț: 250 euro/lună, telefon:
12 ari grădină, pomi fructiferi, apă l Vând apartament 2 camere,
doara sau Haţeg. Preț bun, ofer 0745.202.448.
curentă. Preț negociabil, telefon: et.2, semidecomandat, termopan, ușă
0748.557.794. bonus o grădină 0,5 ha, acte fun-
ciare la zi. Preț: 22.000 euro, metalică, renovat. Preț: 25.000 euro, lÎnchiriez garsonieră Deva, zona
l Vând casă de vacanță în Dorobanți. Preț: 100 euro, telefon:
tel.:0755.667.714, 0745.377.359. telefon: 0745.202.448.
Săcărâmb, 20 km de Deva, 2 corpuri, 0724.578.929.
3 camere, bucătărie, bie, beci, SC 170 l Vând apartament 3 camere, l Vând garsonieră Deva, zona
mp, sobe teracotă, 1500 mp teren, Deva, Gojdu, parter înalt exterior, Lido, et.1, cu balcon, 29 mp, CT, l Închiriez garsonieră, Deva, str.
fântână. Preț: 34.000 euro, negocia- CT, termopan, ușă metalică. Preț: termopan. Preț: 22.500 euro, Mărăști, parter, Deva. Preț 100 euro,
bil, telefon: 0721.055.313. 46.000 euro, telefon: 0745.202.448. telefon: 0725.452.888. negociabil, telefon: 0730.106.589.

TALON DE ANUNŢ GRATUIT PENTRU PERSOANE FIZICE IMPORTANT!


Talonul se poate depune şi în căsuţele poş-
Nume ........................................................................................ Prenume .........................................................................
tale ACCENT MEDIA din:
Text anunţ .............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,
Mioriţa, Dacia
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS
................................................................................................................................................................................................... (din Parcul Industrial)
..................................................................................................................................................................................................
PeTROŞANI: Magazin CARREFOUR
Preţ ................................. Telefon: .....................................................................................................................................
***********
Trimiteţi talonul la adresa: DEVA, Str. 22 Decembrie, nr. 37A (Clădirea Cepromin), birou 16. Răspunderea pentru conţinutul articolelor
revine exclusiv autorului.
AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE
7 - 13 DECEMBRIE 2018 MICA PUBLICITATE - 15

l Ofer pentru închiriere unei l Vând teren în Ghergheș, 10 km l Vând tractor U 650, remorcă l Doamnă serioasă, cu aparta-
familii cu serviciu, apartament 2 de Deva, între case, 1200 mp, FS 20 m, apicolă 5,0 tone, ambele cu cauciucuri ment și mașină, doresc să cunosc un
apă, curent, cabană din lemn. Preț: 6 noi, disc 34 m, plug cu 3 brăzdare și domn manierat, nefumător, care nu
camere, zona piață, Deva, CT, ter- euro/mp, telefon: 0745.202.448.
grapă. Preț negociabil, la vedere. Tele- consumă alcool, să ne îngrijim la
mopan, mobilat și utilat complet. bătrânețe. Vârsta domnului: între 63-
l Vând teren în Sântuhalm, fon: 0727.636.444.
Preț: 180 euro/lună, plus garanție. 67 de ani. Aș prefera să aibă permis de
aproape de DN, 2300 mp, FS 20 m, cu
Telefon: 0725.452.888. utilități aproape. Preț: 5 euro/mp, l Vând Opel Astra, 1,7, Diesel, conducere. Telefon: 0799.391.409.
l Ofer pentru închiriere aparta- telefon: 0722.968.910. caravan, Af 2002, stare bună, înma- l Domn din Brad, distins, 63 de
triculat, CS, preț: 1700 euro, Fiat ani, caut o doamnă de vârstă apropi-
ment trei camere, Deva, Cuza Vodă,
l Vând 4905 mp teren intravilan, Punto, 1,2 benzină, înmatriculat, stare ată pentru prietenie – căsătorie.
decomandat, CT, termopan, mobilat și cabană 70 mp, în comuna Gurasada, bună, preț: 800 euro, negociabil. Tele- Telefon: 0752.755.480.
utilat complet, pentru o familie cu ser- ultracentral, utilități: apă curentă, fon: 0755.667.714. l Domn văduv, pensionar
viciu. Preț: 250 euro/lună, plus curent electric 220 V și trifazic.
l Vând Renault Laguna, AF 2005,
71/170/82, nefumător, nu consum
garanție. Telefon: 0721.055.313. Preț: 6 euro/mp, negociabil, telefon: alcool, fără mașină, doresc să cunosc o
0787.682.280. Diesel, gri-metalizat, actele la zi.
l Ofer pentru închiriere casă, Preț: 2600 E, negociabil. doamnă singură. Tel. 0739.345.372.
Deva, Progresului,70 mp, CT, ter- l Vând teren DN 7 Deva, 750 mp, Telefon: 0799.391.409. l Pensionar, caut nevastă săracă,
mopan, mobilată și utilată, pentru FS 13 m, toate utilitățile pentru spălă- sănătoasă și frumoasă, să-mi fie lu-
torie auto sau depozit-magazin. Preț: l Vând Ford Fiesta, AF 2002, tip mină-n casă. Asta mi-am dorit și-mi
persoane serioase sau firmă.
51.000 euro. Telefon: 0722.968.910. nou, motor 1388, benzină, 185.000 doresc, pe lume cât mai trăiesc.
Preț: 300 euro/lună plus garanție.
km., de culoare neagră, 4 uși, înma- Telefon: 0756.847.708.
Telefon: 0745.202.448. l Vând 2 ha teren arabil în Lunca triculat, AC, geamuri și oglinzi elec-
Mureș, sat Spini. Terenul este împărțit l Domn, 84/174/74, serios, fără
l Ofer pentru închiriere garaj, trice, cârlig remorcare, proiectoare
în 5 loturi. Două sunt lângă râul Mureș, ceață, două chei cu telecomandă, vicii, doresc să cunosc o doamnă de
Deva, zona piață, pentru depozit sau
iar trei lângă șoseaua veche, DN7. stare foarte bună, proprietar. Preț: vârstă apropiată, fără vicii, aspect
mașină. Preț: 200 lei/lună, telefon:
Preț: 1,3 lei/mp, tel.0737.702.160. 1650, negociabil, tel. 0751.813.770. plăcut, pentru prietenie. Telefon:
0722.968.910.
l Vând teren intravilan, Luncoiu
0766.410.201.
l Ofer pentru închiriere la per- l Vând Opel Astra G, motor de
de Jos, lângă şosea. Tel.: 0254.684.775, DIVERSE
soane serioase, cu serviciu, garsonieră 0720.067.310. 106 COP, an fabricație 2003, înma-
decomandată, balcon. 43 mp, CT, ter- triculat în 2016, stare perfectă, l Vând goblenul ”Maica Domnu-

mopan, mobilată și utilată modern.


AUTO 160.000 km., ținut în garaj. lui” rugându-se, înrămat, dimensiuni:
Preț: 140 euro/lună, plus garanție. l Vând pentru Dacia Super Nova Se oferă și 8 cauciucuri cu genți 16x21. Preț: 450 lei, negociabil, tele-
următoarele piese second hand: aripi (vară-iarnă), perfectă stare. fon: 0725.483.189.
Telefon: 0727.974.306.
față, triple spate, alternator, electro- Preț 2900 euro, negociabil, l Vând foarte convenabil set de
l Închiriez spaţiu comercial în motor. Prețuri negociabile, telefon:
telefon: 0720.692.501. 16 oale, complet noi, ambalaj original,
Brad, suprafaţa aprox. 100 mp, 0769.473.088. oțel inoxidabil, cu baza din nouă stra-
pretabil pentru bar, restaurant,
l Vând grapă din fier, originală, OFERTE DE SERVICIU turi, fabricat în Elveția. Preț negocia-
magazin alimentar. Preţ avantajos. bil, telefon: 0724.451.762.
după tractor 445 CP. Preț: 200 lei, tele- l Fac curățenie în case și aparta-
Tel.: 0745.970.007.
fon: 0769.473.088. mente, doar în Deva. Preț avantajos, l Vând rucsac școlar, roșu. Preț:
telefon: 0732.369.565. 20 lei, telefon: 0743.137.888.
TERENURI l Vând Citroen CT Diesel, 1400
cmc, argintiu, AF 2006, 4 uși, închidere l Caut femeie pentru menaj și l Vând mașină de cusut electrică,
l Vând teren în localitatea centralizată, AC, funcțional, geamuri curățenie, o zi pe săptămână. cu multe operații de cusături, adusă
Cristur, la șoseaua Deva-Hunedoara, electrice. Preț: 1800 euro, telefon: Telefon: 0756.847.708. din Germania. Preț: 250 lei, telefon:
între case, 2160 mp, FS 22 m, toate 0725.147.370. l Schimb şi repar plase insecte 0254.776.082.
utilitățile. Preț: 23.000 euro, telefon:
pentru geamurile termopan. Tel.
0745.202.448. l Vând Dacia Sandero, motor 1,2, l Vând haină din piele, trei sfer-
0722.603.959.
benzină, 75 CP, consum 5,5%, geamuri turi, culoare vișinie, mărimea 42/44,
l Vând teren intravilan Deva, electrice, cauciucuri noi, 62.000 km, l Pensionară, execut costume
de damă, și haină din piele, neagră,
zona Bejan, 500 mp, toate utilitățile, fabricație pentru Germania, înmatric- populare pentru copii. Tel.0753.128.090.
preț: 10.000 euro. Telefon: pentru bărbați, mărimea 50/52. Stare
ulată în august 2018, ITP valabil MATRIMONIALE
0726.770.765. foarte bună. Telefon: 0728.160.401.
2020. Preț negociabil, telefon:
0724.246.514. l Tânără, simpatică, sinceră, se- l Vând 78 cărți de joc Tarot sau
l Vând 3,565 mp și casă, depend- rioasă doresc să cunosc un tânăr se- ghicit, plus un manual ghid, în stare
ințe, 3016 mp, plus 2 ha teren, gratis. l Vând Skoda Fabia break, cu rios pentru căsătorie-prietenie. Rog excepțională, nefolosite. Preț: 300 lei,
Telefon: 0729.423.035. turelă electrică și haion, motor 1,4, 75 seriozitate! Telefon: 0744.818.223.
CP, benzină, AC, gri metalizat, cârlig telefon: 0728.355.149.
l Vând teren în localitatea l Domn discret, 40 de ani, doresc
remorcă, înmatriculată, Euro 4, ITP l Vând cavou de două persoane,
Archia, între case, 1400mp, FS 15 m, o relație discretă, cu o doamnă dis-
valabil până în 2019. Preț negociabil, cu capac, plăci, trotuar. Telefon:
toate utilitățile. Preț: 10 euro/mp, cretă, pentru a ieși din monotonie.
telefon: 0724.246.514. 0724.786.105.
telefon: 0725.452.888. Aștept la telefon: 0734.387.097.
l Vând VW Passat 2007, full, mer- l Văduv, 76/170/70, doresc să l Vând sobă de gătit cu burlane
l Vând teren intravilan Deva, ită văzut. Preț: 4800 euro, telefon: cunosc o doamnă de 60-68 de ani, emailate, 300 lei, dulap cu 4 uși, 320
zona Vulcan, 550 mp. Preț negociabil, 0742.074.855. pentru prietenie-căsătorie. Telefon: lei, scaune cu spătar, preț pe bucată.
telefon: 0732.139.547 0758.413.149.
l Vând Fiat Punto, 1,2, benzină, 4
Telefon: 0748.557.794.
l Vând 7 hectare de pădure, zona uși, AF 2002, înmatriculat, stare foarte
Pestiș-Hunedoara – pin, carpen, 70 ani bună, direcție schimbată, consum Deva, 22 Decembrie, 37A •
vechime. Preț: 3200 euro/hectar. foarte mic. Preț: 750 euro, telefon: Tel. 0726 871 728
Telefon: 0721.055.313. 0754.377.359 sau 0755.667.714.
www.accentmedia.ro
Nota redacţiei:
Publicaţia Accent Media preia conţinutul anunţurilor de MICĂ PUBLICITATE, în con- Anunţuri de mare şi
formitate cu textul menţionat pe taloanele de anunţuri gratuite pentru persoane
fizice. Prin urmare, răspunderea pentru conţinutul anunţurilor revine celor care le-au mică publicitate
în ziare locale şi centrale
completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul
redacţiei. Ne rezervăm dreptul de a refuza publicarea acelor anunţuri care încalcă,
prin conţinutul lor, legea.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro


16 - ActUAlitAte 7 - 13 DeceMBRie 2018

Alpinista Alexandra Marcu Competiţii

a cucerit cel mai înalt


sportive la
acest sfârşit

munte din Uganda


de săptămână
Deva - În perioada 22
noiembrie - 7 decembrie
Palmares Alexandra Marcu 2018, Ministerul Tineretului
Alexandra Marcu este cunoscută pentru faptul că a și Sportului prin Direcția
reuşit să escaladeze şase dintre cei mai înalţi vulcani ai Județeană pentru Sport și
lumii, prima reuşită având loc atunci când tânăra avea Tineret Hunedoara și Minis-
doar 14 ani. terul Educației Naționale
În ianuarie 2015, ea reuşea să cucerească, la numai 17 prin Inspectoratul Școlar
ani, cel mai înalt vulcan din lume, Ojos del Salado (6.893 Județean Hunedoara orga-
metri), fiind astfel cea de-a treia femeie din lume care
nizează Programului Națio-
reuşeşte să escaladeze cu succes acest vulcan din Chile.
Alexandra Marcu este şi cel mai tânăr alpinist din Eu- nal de utilitate publică
ropa care a urcat pe vulcanul Pico de Orizaba (5636 m), ”ROMÂNIA ÎN MIȘCARE”, în

A
lpinista Alexandra Cei doi alpinişti din Deva din Mexic, şi cel mai tânăr român care a escaladat masivul cadrul căreia se vor des-
Marcu şi tătăl său, au plecat în Uganda pe 23 Kazbek, din Georgia. fășura competiții sportive la
Dan Marcu, au reuşit noiembrie cu intenţia de- fotbal, volei și tenis de masă
să cucerească, chiar de clarată de a cuceri vârful pentru elevi din clasele a V-a
Ziua Naţională a României, Margherita cu ocazia Zilei în expediţie, Alexandra Marcu. Munţii Lunii, după cum au fost
Margherita Peak (5.109 Antrenamentele pentru menţionaţi de geograful și a VI-a, nelegitimați.
Naţionale a României.
m), din Uganda. această expediţie au fost Ptolemeu- care preciza că Faza județeană se va des-
Pentru îndeplinirea acestui
Deva – Alexandra şi Dan obiectiv la timp ei au fost destul de dure şi s-au desfăşu- sunt mereu acoperiţi cu ză- fășura vineri, 7 decembrie,
Marcu au reuşit să dea condiţionaţi de trecerea mai rat pe tot parcursul acestui an. padă- se află în Africa Ecuato- între orele 14.00 - 18.00, în
dovadă, încă o dată, de mă- multor obstacole care au în- Cei doi alpinişti au dus în rială, între Uganda şi Congo. următoarele locații: - Fotbal
sura talentului lor, după ce, la ceput cu traversarea unor spate un rucsac de cel puţin Cu toate că sunt situaţi la și tenis de masa:- Sala Spor-
capătul unei expediţii care a zone mlăştinoase şi s-au 10 kilograme pe distanţe numai 48 de km de Ecuator, turilor Deva - Strada Mărăști
durat şapte zile, au reuşit să încheiat cu escaladarea unui lungi în relief accidentat. cele mai înalte vârfuri ale
30
cucerească Margherita Peak, gheţar. Alexandra şi Dan Marcu se acestui masiv montan sunt
cel mai înalt vârf din Munţii întorc în ţară pe 10 decembrie acoperite de zăpadă, în per- - Volei: Colegiul Național
Rwenzori şi al treilea din şi promit că vor prezenta, în manenţă. Margherita Peak Pedagogic “Regina Maria”
Prin mlaştină, Deva - strada Gheorghe Bar-
Africa. spre gheţar detaliu, aspecte din expediţia este cel mai înalt vârf din
„Şapte zile grele prin „Mi se pare foarte intere- în Uganda. Până atunci, cei doi Uganda şi este învăluit de nori itiu, nr. 2 .
junglă, mlaştină, gheţar. Misi- sant, pentru că până la se află încă în Uganda, unde o mare parte din an. La această etapă participă
une îndeplinită! Am sărbătorit această expediţie nu am întâl- există o comunitate româ- Expediţia celor doi temer- echipele câștigătoare ale
Centenarul Marii Uniri, chiar nit o zonă de mlaştină. Cred că nească unde au fost primiţi, ari din Deva a fost susţinută fazei pe centre metodice.
pe 1 decembrie, la 5.109 m, pe va fi o experienţă destul de in- după ascensiune, cu produse de Consiliul Judeţean Hune- Echipele câștigătoare vor
Margherita Peak, al treilea teresantă pentru că pe lângă tradiţionale pregătite ca doara şi de mai mulţi spon-
primi diplome, medalii, cupe
vârf al Africii! La mulţi ani, bocancii de munte va trebui acasă. sori, fiind programată pentru
nouă zile. și tricouri.
România!”, a scris Alexandra să ne luăm şi cizme de cauciuc
Marcu pe pagina sa de so- pentru a putea traversa Munţii Lunii
cializare. mlaştina”, declara, la plecarea Munţii Rwenzori sau

ANUNŢ

SC MOŢUL COMPROD SRL , cu sediul în satul Crişan,


nr 25, comuna Ribiţa jud. Hunedoara, anunţă aprobarea
proiectului cu denumirea “Înfiinţare fabrică de
brichete din rumeguş” depus la Asociaţia Intercomuni-
tară ŢARA ZARANDULUI LEADER GAL şi începerea pro-
cedurii de achiziţie utilaje.
Proiectul este finanţat cu fonduri Europene Neram-
ÎNCHIRIAZĂ bursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
(PNDR).
TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este imple-
1,6 HA ŞI HALA PRODUCTIE CU UTILITĂŢI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 400 MP. mentat de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale
LA INTRAREA ÎN ORAŞUL SIMERIA DINSPRE ORĂŞTIE din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Ru-
rale şi este finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul
VIZAVI DE REVA (GRAMPET) Relaţii la telefon 0726219999 României prin Fondul European Agricol pentru Dez-
voltare Rurală.

SĂPTĂMÂNAL DE INFORMAŢII ŞI ADVERTORIAL Echipa redacţională: Cornel Poenar, Mihai Stan, Cornelia Holinschi,
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A, judeţul Hunedoara - RO Cristian Gros, Dorel Neamţu, Alexandra Tarod - reporter junior
Tel. 0354 102 250 • Fax/e-mail: 0354 780 256 Tehnoredactare: Codruţa Goţa
ISSN 1842 - 9955
accentmediahd@yahoo.com www.accentmedia.ro FORTES FORTUNA ADjUVAT!