Sunteți pe pagina 1din 16

PAg. 3 semnAl PAg. 2 ADministrAţie PAg. 8-9 cum Alegem PePenii?

Talciocul din municipiul Dezvoltarea infrastructurii Gustoși, răcoritori, cu o


Deva, zona parcului Bejan, reprezintă o prioritate pen- aromă unică, pepenii roșii
funcţionează ilegal. tru administraţiile locale sau galbeni ne potolesc
Mai mulţi cetăţeni ne-au din judeţ. Mai multe setea în zilele caniculare,
sesizat mizeria rămasă, proiecte se derulează cu oferindu-ne, totodată, o
duminică de duminică, fonduri europene sau prin mulțime de substanțe nutri-
în urma acestui târg. programe guvernamentale. tive esențiale organismului.

Fondat de Cornel POENAR

Festivalul “Dac Fest” va avea loc, la acest


sfârşit de săptămână, pe platoul de la
Măgura Uroiului, lângă Simeria. /pag.16

Anul XiV • nr. 621 • Apare 12 - 18 iulie 2019 • 16 pagini • 1 leu • www.accentmedia.ro

“Porcăria” - pata de GRATUIT LA


GEOAGIU-BĂI !
pe obrazul Devei

Completează talonul
din pagina 4 şi câştigă
o invitaţie gratuită
la Complexul Băile
Daco-Romane din
Geoagiu Băi.

/p.3

Ofertă unică!
Salvăm timp și bani! Anunţuri
de mare şi mică
Orice comandă la Tipografia
”Accent Media” aduce cele mai mari
avantaje din publicitate:
• Un anunț gratuit, în mii de exemplare,
prin ediția tipărită a ziarului
publicitate
”Accent Media”.
• Un anunț gratuit, vizualizat de zeci
în ziare
de mii de persoane, în cotidianul
on-line ”Accent Media”.
locale
Investești puțin, ești cunoscut şi centrale
în întreaga lume!
Deva, 22 Decembrie, 37A •
Contact: e-mail: office@accentmedia.ro, Tel. 0722 402 044
telefon: 0722.402.044 sau la sediul din
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, biroul 16. E-mail: accentmediahd@yahoo.com
www.accentmedia.ro www.accentmedia.ro
2 - ADMINISTRAŢIe 12 - 18 IulIe 2019

Râu de Mori: Investiţiile în infrastructură,


cheia unei dezvoltări durabile

susţin ideea potrivit căreia fără văd pe teren prin lucrările


investiţii în infrastructură nu aflate în derulare”, a declarat
vom putea progresa. Iar dacă primarul comunei Râu de Mori,
bugetele locale nu ne ajută să Niculiţă Mang.
derulăm acele investiţii publice Potrivit acestuia, proiectul de
pe care apreciem că sunt nece- alimentare cu apă şi canalizare
sare în comunitatea noastră lo- de la Suseni are o valoare de 8
cală, investiţii solicitate de către milioane de lei. Al doilea proiect,
Râu de Mori – Aşezată la voltarea infrastructurii de apă, publice derulate de Primăria cetăţeni, atunci încercăm vari- prin care se propune moder-
poalele Masivului Retezat, co- canalizare şi drumuri, astfel Râu de Mori. Este vorba de un anta finanţării din alte surse, nizarea căminului cultural, se
muna Râu de Mori este una încât turiştii să aleagă această proiect de alimentare cu apă şi cum ar fi fondurile europene ridică la suma de 500.000 de
dintre cele mai frumoase din minunată zonă pentru a-şi pe- canalizare pentru satul Suseni sau programele guvernamen- euro. De notat este faptul că
judeţul Hunedoara, iar trece aici câteva zile de con- şi zona de agrement din staţi- tale. Sunt bani pentru care administraţia locală mai are în
potenţialul său turistic este cediu. unea Râuşor, dar şi de moder- depunem proiecte la toate in- derulare diverse proiecte de in-
unul impresionant. Tocmai de Pe această linie, a dezvoltării nizarea căminului cultural din stituţiile care ne pot oferi fi- teres local, majoritatea finanţate
accea, autorităţile locale şi-au locale durabile, se înscriu mai satul Râu de Mori. nanţări şi cred că eforturile din fonduri europene sau guver-
îndreptat atenţia spre dez- multe proiecte de investiţii „Am spus de mai multe ori şi colegilor mei din primărie se namentală.

Finanţări pentru Veţel: cadastrarea gratuită a ajuns


microîntreprinderi în etapa a doua
G
ratuitatea este vala-
bilă şi pentru dezba-
terile succesorale.

Veţel – Locuitorii comunei


Veţel pot beneficia, în contin-
uare, de avantajele financiare
aduse de cadastrarea gratuită
a terenurilor şi imobilelor. Se
întâmplă în condiţiile în care
firmele de topografie au fost
nevoite să lucreze la un preţ
Deva – O nouă oportunitate cu cel mult 9 salariați şi o cifră relativ mic pentru serviciile
de finanţare nerambursabilă de afaceri anuală netă sau ac- prestate, adică puţin mai mult
este disponibilă microîntre- tive totale de până la 2 mili- de 100 de lei pentru o parcelă.
prinderilor din judeţul Hune- oane de euro, echivalent în lei, Chiar şi aşa, autorităţile lo-
doara. Din această lună, cu cel puțin 1 an de activitate cale au reuşit să convingă
agenţii economici pot aplica (înfiinţate cel mai târziu la 3 topografii că munca lor este
pentru o finanțare cuprinsă ianuarie 2018) şi care au în- una importantă pentru comu-
între 25.000 de euro și registrat profit în anul fiscal nităţile locale, mai ales pentru
200.000 de euro, prin Regio- anterior și au avut cel puțin 1 satele care nu au fost, nicio-
Programul Operațional Re- salariat. La data depunerii dată, cooperativizate şi unde
gional, prioritatea 2.1 A - cererii de finanțare, solicitanţii nu au existat vechile registre ocupă de cadastrare. Am în- Pe de altă parte, cetăţenii
Microîntreprinderi (apel 2019 trebuie să aibă cel puțin un agricole, unele din timpul Im- tâmpinat aceeaşi problemă pe din Veţel care au avut interesul
- POR/604/2/1). salariat cu normă întreagă, pe periului Austro-Ungar. care au avut-o şi alte primării de a-şi pune în valoare propri-
Finanțarea poate fi apro- perioadă nedeterminată. Iată că acum administraţia din ţară, pentru că am identifi- etăţile mari, au ales să-şi facă
bată în limita a cel mult 90% Puteți depune cererea de fi- locală din comuna Veţel poate cat, cu greu, o firmă care să se întabulările pe cont propriu.
din cheltuielile eligibile, restul nanțare până la 08.11.2019, spune că a ajuns în etapa a apuce de treabă. Am reuşit să „Cadastrarea gratuită este
de cel puțin 10%, împreună cu ora 12:00, electronic, prin doua a campaniei de cadas- încheiem cu bine prima etapă, un lucru bun. Gratuitatea este
cheltuielile neeligibile, trebuie MySMIS. trare gratuită. „Din păcate, iar acum intrăm în etapa a valabilă şi pentru dezbaterile
asigurată din fonduri proprii. Bugetul total pentru acest preţul mic stabilit pentru o doua a acestui proiect”, spune succesorale, acolo unde sunt
Sunt eligibile pentru fi- apel de proiecte este de 77,4 parcelă a fost de natură să primarul comunei Veţel, Ioan impuse de situaţie”, a mai pre-
nanțare: microîntreprinderile milioane de euro. pună în gardă firmele care se Henţiu. cizat primarul comunei Veţel.
12 - 18 IULIE 2019 ACTUALITATE - 3

Ce facem cu „Porcăria” Devei? CJ Hune-


doara ar
aici, în ”Porcărie”, nu are
niciun viitor.
putea pre-
Am discutat cu cei de aici,
le-am spus ce intenționez să
lua patrimo-
facem. Vom reloca familiile
de aici în locuințe modulare,
niul fostei
în condiții civilizate, în zona
Bejan. Vor beneficia de
exploatări
această șansă doar cetățenii
care au domiciliul în Deva și
miniere
care se vor alinia la condițiile Petrila
de civilizație pe care Deva le
Deva - Consiliul Județean
cere. Cartierul Grigorescu va
Hunedoara va analiza opor-
reveni la normalitatea pe
tunitatea achiziționării de la
care a pierdut-o acum 20 de
Societatea Națională de
ani. Iar copiii din ”Porcărie”
Închideri Mine Valea Jiului
vor avea șansa unui nou în-
(SNIMVJ) a obiectivelor de
ceput, în locul civilizat care se
patrimoniu cultural de la
cheamă Deva”, scrie primarul
fosta Mină Petrila și a
Florin Oancea.
terenurilor din perimetrul
Reacţiile pe tema mutării
acestora.
au apărut imediat şi vin din
„Am fost pe teren la
partea unor persoane care

A
Petrila pentru a discuta posi-
dministraţia locală curăţeniei, scandalurile, obligatorii de civilizație pen- locuiesc, de data aceasta, în
bilitățile de a valorifica îm-
caută o soluţie pen- muzica tare, sunt doar câteva tru un oraș european, capi- zona Bejan sau în zona străzii
preună aceste clădiri. Cert
tru familiile defa- dintre problemele care au tală de județ. Depozitelor, un alt loc unde ar
este că dacă vom prelua în
vorizate din Cartierul apărut în cartier. Iar cireaşa „Istoria, pe scurt: zona de putea fi amplasate locuinţele
Grigorescu- zona Porcărie proprietate aceste obiective,
de pe tort este „Porcăria”, o barăci improvizate numită modulare despre care vor-
Deva – Locuitorii Cartie- există posibilitatea de a face
zonă locuită în special de ”Porcărie” a crescut, ca o bu- beşte primarul Devei.Comen-
rului Grigorescu, din Deva, la Mina Petrila o secție a
familii de rromi, în partea de ruiană, la marginea nordică a tariile pot fi citite pe pagina de
sunt nemulţumiţi, pe bună MCDR Deva care poate ame-
nord a cartierului. cartierului Grigorescu, în- facebook a primarului, care a
dreptate, de problemele pe naja aici un Muzeu al Mineri-
În ultimele două săp- cepând din urmă cu peste 20 avut buna inspiraţie să nu le
care le fac în zonă tot felul de tului, așa cum există și
tămâni, primarul municipiu- de ani. Aici s-au stabilit toți ascundă pentru ca oamenii
indivizi certaţi cu normele de posibilitatea ca unele clădiri
lui Deva, Florin Oancea, s-a refuzații soartei, în principal din cele două tabere să le vadă
convieţuire socială. Chiar să fie date în administrare
întâlnit cu oamenii din de etnie rromă. şi să-şi pună întrebările de
dacă nu se recunoaşte oficial, Primăriei Petrila. În ceea ce
cartier- iar nemulţumirile Condițiile de trai de aici bun simţ necesare.
s-a dovedit că ridicarea celor privește suprafața de circa
care i-au fost aduse la cunoş- sunt greu de imaginat, fo- Cert este că nimeni nu-şi
două blocuri sociale din 16 hectare de teren cred că
tinţă nu au fost puţine. De tografiile redau doar o mică doreşte vecini noi, fără re-
cartier a condus la o stare de poate fi pusă la dispoziția in-
câteva zile, primarul notează, parte a realității. Acum tră- spect pentru regulile de trai în
tensiune artificială între vestitorilor, pentru că benefi-
pe pagina sa de socializare, iesc aici apropape 40 de comun! Aşa că administraţia
„băştinaşii” cartierului de ciază de acces la tot ce
că îşi doreşte să readucă zona familii, aproximativ 150 de locală are în faţă o mare pro-
case, oameni liniştiţi şi cu înseamnă utilități”, a declarat
Grigorescu într-un cartier în oameni. Cei mai mulți sunt blemă de rezolvat. Să sperăm
bun simţ, şi persoanele aduse administratorul public al
care cetățenilor să le fie drag copii, cel mai mic are 4 luni. că se va găsi o soluţie unanim
acolo de autorităţi. Lipsa judeţului Hunedoara, Costel
să locuiască, în condițiile Adevărul: un copil născut acceptată şi acceptabilă!
Avram.

,,Ţigănie,, la talciocul din Bejan


D
eva - Mai mulți lucrurile se pot rezolva sim-
cetățeni din Deva plu, dacă Primăria Deva ar
ne-au semnalat o muta actualul talcioc din
situație anacronică, care Bejan în alte amplasamente
domnește în fiecare du- existente pe raza municipiu-
minică în cartierul Bejan lui Deva, locații moderne,
din municipiul Deva, o unde nu se blocheză circu-
zonă care tinde să devină lația, nu creează un discon-
cu adevărat de agrement, fort atât de mare locuitorilor
un loc în care deveanul din zonă, precum și acelor
vine să se relaxeze după o
investitori care au creat o
zi de muncă.
oază de liniște și un ambient
Aici, prin efortul mai mul-
deosebit. Mai mult decât
tor investitori și al Primăriei
atât, pe amplasamentul târ-
Deva, s-a creat o oază de li- Aglomeraţie şi disconfort în zona talciocului din Bejan gului de la Bejan, s-a promis
niște, de verdeață, avându-se
o grădiniță și o creșă pentru
în vedere mai multe locații mizerie de nedescris și multe zona și dă senzația de ban- pasibil la ceea ce se petrece
copii.
pentru diferite evenimente. altele. Cu alte cuvinte, zona tustană în toată regula? Cum aici, de dragul câtorva voturi
Aceleași persoane care
Contrar peisajului cotidian se transformă într-un loc în este încă în actualitate cam- pentru apropiata campanie
ne-au semnalat atmosferă de
de liniște, de frumos și bună care geme dezordinea și pania de igienizare a orașu- electorală, sfidând respectul
mizerie totală și aglomerație
dispoziție, în fiecare zi de du- nepăsarea. lui – povestea cailor, a pentru câțiva zeci de mii de
fără precedent, susțin că târ-
minică, pe parcursul mai Tocmai de aceea, mai Cartierului Grigorescu, se locuitori ai Devei care vin
gul – talciocul de la Bejan
multor ore, se creează o at- mulți locuitori din zonă se poate continua și cu cea de la aici în zona de agrement.
funcționează fără forme
mosferă de vacarm, de către întreabă dacă pe primarul Bejan, pentru a crea și aici o Tot cei care ne-au sem-
legale. Cu alte cuvinte, nu are
comercianții care vin în tal- Devei, Florinel Oancea, nu îl atmosferă curată și civilizată. nalat acest balamuc organi-
autorizație și funcționează
ciocul din zonă. Vacarm, doare capul de o asemenea Nu vrem să credem că pri- zat, care are loc în fiecare
ilegal!
aglomerație, drum blocat, stare creată, care pătează marul Devei va rămâne im- duminică la Bejan, spun că
4 - eveniment 12 - 18 iulie 2019

Întâlnire cu fiii
satului, la Tisa!
Cheia –Dupăpiatră,
sărbătoare de
suflet a moţilor
D uminică, 7 iulie
a.c., într-un cadru
natural de ex-
cepție, s-a desfășurat
ediția din acest an a
Sărbătorii de la Cheia,
eveniment care rea-
duce în memorie
faptele de vitejie ale
moților din anii 1848-

S âmbătă, 6 iulie a.c., pentru țesut pânză. Invitații 1849, când, printr-un
s-a desfășurat la noștri, tânărul Alex Pop și mare act de eroism, au
Tisa a treia întâl- doamna Leontina Prodan, ne- respins atacurile ar-
nire anuală a satului, și, au surprins plăcut cu matelor maghiare
de fiecare dată, organi- „Povestea cămășii de cânepă”, asupra Țării Moților.
zatorii evenimentului un film documentar și „Dru- Evenimentul s-a desfășu-
au abordat câte o temă mul Cânepii”. Evident, la nici- rat într-o atmosferă de reală
specifică locului. Prima una dintre întâlniri nu a lipsit evocare patriotică, aici fiind
ediție a fost o întâlnire spectacolul folcloric, susținut prezenți români din toate
de excepție a “Fiilor sa- de tineri soliști și ansambluri zonele țării, asociații cul- 1848-1849. Punctul de astfel de manifestări.
tului Tisa”. Un eveni- folclorice, sub coregrafia tural-patriotice, autorități lo- atracție l-a reprezentat pro- Remarcăm modul exem-
ment realizat cu tiseni, domnului Andrei Gabor. cale și județene. gramul artistic organizat cu plar de organizare a eveni-
pentru tiseni, cu activi- Pe lângă acest gen de întâl- Au fost depuse coroane de acest prilej, unde mai mentului de către Primăria
tăți desfășurate pe tot nire, pe care vrem să o orga- flori la statuia lui Avram tinerele talente din zonă, ală- Buceș, în pofida unui timp
parcursul zilei. nizăm în fiecare an, ne dorim Iancu, s-a oficiat o slujbă re- turi de nume de prestigiu, au deloc prietenos.
Anul trecut a fost “Sărbă- să derulam activități și ligioasă, militarii de la Brad încântat pe cei prezenți. Nu Felicitări celor implicați în
toarea Plutașilor Tiseni la proiecte care să ajute la dez- au dat onorul autorităților au lipsit nici micile înțepă- desfășurarea Sărbătorii de la
Centenarul Marii Uniri”. voltarea satului Tisa, din co- prezente, iar în final, pe turi între politicieni, care, în Cheia și totodată, acelor care
Prezentările deosebit de in- muna Burjuc, județul Hune- scena special amenajată, au loc să vegheze atent la mar- au venit special pentru
teresante au fost susținute de doara și a notorietății acestuia avut loc evocări ale eveni- ile probleme ale României, eveniment din toate colțurile
istoricii: Dr. Dorin Petresc – în folosul comunității locale. mentelor istorice din anii se umflă în pene pe scenă, la țării.
președinte fondator al Asoci- Bineînțeles, eforturile invi-
ației Arhiva Istorică Hune- taților și a voluntarilor care
doreană, Dr. Daniel I. Iancu - ne-au fost alături, au fost re-
Cercetător științific la Muzeul compensate cu minunate
Civilizației Dacice și Romane acuarele, creație a lui Mircea
Deva și Imre Szuhanek - Popițiu, artist plastic la EM
președintele Asociației Petro- ART Gallery, ne-a mai spus,
aqua Petroșani. între altele, Rodica Zoica.
„Anul acesta, ne destăinuie
Rodica Zoica, o persoană care
reprezintă sufletul acestei
manifestări, ne-am constituit
în Asociaţia Tisa Hunedorea-
nă, astfel că întâlnirea „Sărbă-
toarea Tisenilor” a avut loc
sub egida asociației și Paro-
hiei Burjuc. De această dată,
am vorbit despre unul dintre
meșteșugurile practicate Activitatea, scopul și obiec-
de-a lungul timpului, alături tivele asociației pot fi consul-
de plutărit, de către sătenii tate și pe pagina de Facebook,
tiseni: arta prelucrării cânepii Tisa Hunedoreana.
Week-end de vis la Geoagiu-Băi
Completează talonul de mai jos şi poţi beneficia, prin tragere la sorţi, săptămânal,
împreună cu familia ta, de două intrări gratuite la ştrandul Băile Daco-
Romane din Geoagiu Băi. Taloanele se depun la sediul redacţiei Accent Media
din Deva, str.22 Decembrie, nr.37 A, biroul 16, iar extragerile se fac în fiecare zi de joi a
săptămânii. Câştigătorii vor fi publicaţi în ziarul de vineri din săptămâna respectivă.

Nume ............................................... prenume ...........………….....…… CI

seria…….. nr…….......…... Adresa ....................................................

........................................................................ Tel…......................……..
12 - 18 IulIE 2019 DESPRE OAMENI - 5

AGREMENT, ODIHNĂ, TRATAMENT


leagurilor, am aflat de la
Florin Cătălin OLAR, în cali-
tatea sa de director executiv
și care ne-a declarat în exclu-
sivitate:
- Și pe linia repartizării
biletelor de tratament, noi
încercăm să fim alături de
pensionari, să-i sprijinim, să
avem un dialog cu aceștia,
rodnic, cu responsabilitate.
Dorim de fiecare dată să le
oferim sprijin printr-un lim-
baj comun, majoritatea op-
tând pentru factori balneari
și climaterici, astfel optând
pentru combinarea curei bal-
neare cu un concediu plăcut.
Iată și stațiunile pe tipuri
de boli: BOLI REUMATISMA-
LE (Geoagiu, 1 Mai Oradea,
Lacu Sărat, Băltărești, Ama-
ra, Felix, Herculane, Ocna Șu-
gatag), BOLI DIGESTIVE BOLI GINECOLOGICE- REU- faptul că pentru anul 2019

L
a orice vârstă ideea Casa Județeană de Pensii (Buziaș, Covasna, Tușnad, MATOLOGICE (Sovata), BOLI au fost solicitate și înregis-
generoasă de petre- Deva-Hunedoara, într-o Vatra Dornei, Slănic Mol- REUMATISMAL-CĂI RESPI- trate până acum peste 3 076
cere a „vacanței” sub stațiune balneoclimate- dova), BOLI CARDIOVASCU- RATORII (Govora, Slănic Pra- cereri și au fost repartizate
genericul „agrement, rică din țară. LARE (Buziaș, Covasna, hova, Târgu Ocna), peste 1 167.
odihnă, tratament” poate Care sunt stațiunile pe Tușnad, Vatra Dornei), BOLI BOLI-NEVROZĂ (Moneasa),
deveni o pasiune în a se tipuri de boli, pentru anul REUMATISMAL-GINECO- BOLI DIGESTIV-REUMATIS- Ioan Vlad
stabili locația de popas cu 2019, cu factori naturali de LOGICE (Amara, Eforie Nord, MALE (Căciulata). Georgeta-Ileana Cizmaș
bilet de tratament, prin cură și frumuseți ale me- Saturn, Neptun, Techirghiol), Aș mai dori să notați și

SFATUL MEDICULUI
DROGURILE - SCURTAREA PERIOADEI DE VIAȚĂ
L
a solicitarea tânăru-
lui C. I. din municip-
iul Hunedoara de a
afla amănunte privind
efectul dăunător al
drogurilor asupra
sănătății, am rugat-o să
ne prezinte acest aspect
pe dr. Cecilia BIRĂU de la
D.S.P. Hunedoara.
- Sănătatea este un aspect
esențial al calității vieții.
Starea de confort în viață,
sănătatea sunt de fapt liber-
tatea de a dispune plenar de
capacitățile și calitățile per-
sonale fizice, psihice și so- exemplu personal, trebuie să
ciale, în activitatea de bază a se alăture eforturilor școlii și
tinerei generații, precum și Feriți-vă de droguri! degradare intelectuală, mal- sunt recunoscute și tratate. comunității, în descurajarea
în momentele de refacere, Drogurile nu sunt formații etc. În acest caz, părinții consumului de droguri, în-
relaxare sau distracție. În groaznice la început, ele Alcoolismul, fumatul și reprezintă modele impor- demnând copiii la stabilirea
lipsa interesului pentru in- dând doar senzația unor consumul de droguri sunt tante pentru copiii lor, de alternative distractive și
formare și educație, tânărul trăiri extraordinare, dar apoi boli progresive privind consumul de dro- sportive, cât și la prietenii
se alege cu gustul amar al ajungi să te dezintegrezi Dacă nu sunt stopate duc guri, mai ales dacă stabilesc sănătoase cu tineri de
minții de pe urmă: „pre- fizic. Ce primim în schimb? - la pierderea sănătății. Nu în mod clar reguli în acest aceeași vârstă.
țuiești sănătatea abia când scurtarea perioadei de viață, contribuie însă la situații sens, cu accent pe con- Ioan Vlad
nu o ai”. dependență fizică și psihică, fără scăpare, disperate, dacă secințe. Părinții, printr-un Georgeta-Ileana Cizmaș
6 - SPORT 12 - 18 IUlIe 2019

Atletism: Florentina Marincu-Iuşco, medalie


de bronz la Jocurile Mondiale Universitare,
în proba de săritura în lungime
A
tletismul românesc Alexe. Pentru delegația Ro-
a înregistrat prima mâniei, medalia cucerită de
medalie la Jocurile Florentina Marincu-Iușco
Mondiale Universitare de este cea de-a treia medalie la
la Napoli 2019 , medalie această ediție a Jocurilor
care a fost cucerită la Mondiale Universitare de la
mare luptă de către Napoli 2019, după cele două
deveanca Florentina medalii de bronz cucerite la
Marincu-Iușco. Sportiva scrimă de Răzvan Ursachi
de la LPS Cetate Deva a (sabie) și Mălina Călugărea-
cucerit medalia de bronz
nu (floretă).
în proba de săritură
în lungime, cu rezultatul Foarte important este că
de 6,55 m. Florentina Marincu a obți-
Sportiva din Deva a sărit nut la începutul acestui se-
în cadrul finalei chiar mai zon în aer liber baremurile
mult, 6,80m, dar oficialii nu de calificare pentru Campio-
i-au validat încercarea, în natul Mondial de la Doha
ciuda contestației depuse și (Qatar) după ce a sărit 6,75
judecate preț de 20 de m la ediția cu numărul 12 a
minute. „Memorialului Octavian și
Ea a terminat proba pe Viorica Enescu” de la Râm-
locul al treilea și a cucerit nicu Vâlcea și apoi pentru
medalia de bronz, depășită Jocurile Olimpice de la Tokyo
fiind de Maryna Bekh-Ro- (Japonia), când, la ediția a
manchuk (Ucraina) – 6,84m 64-a a Internaționalelor de
și de Evelise Tavares Da Atletism ale României de la
Veiga (Portugalia) – 6,61m. Cluj, Florentina a sărit 6,87
m și a devenit prima atletă și-a continuat forma exce- Palmaresul internațional lungime și triplusalt, locul 1
În finala competiției de la
din țara noastră care va con- lentă ,s-a calificat din prima de până acum al Florentinei (lungime) și 3 (triplusalt) la
Napoli au concurat 12
cura la Jocurile Olimpice de în finala probei de săritură în Marincu -Iușco arată astfel: Campionatele Europene de
sportive.
la Tokyo, de anul viitor. lungime și a reușit în final să bronz la Campionatele Eu- juniori 1 și acum medalie de
Florentina Marincu-Iușco
Prezentă acum la Jocurile cucerească o medalie de ropene indoor de seniori bronz la Jocurile Mondiale
este legitimată la LPS Cetate
Mondiale Universitare, eleva bronz care este foarte va- (lungime - 2015), campioană Universitare.
Deva, acolo unde se
antrenorului Nicolae Alexe loroasă. mondială de cadeți (2013) la
pregătește cu prof. Nicolae

Fotbal: CS Hunedoara s-a reunit luni


C
omponenții echipei lui trecut în Liga a IV-a. Chiar
CS Hunedoara s-au dacă unele voci din cadrul
reunit luni la sediul clubului dau drept certă
clubului pentru începerea revenirea echipei în liga de
pregătirilor în vederea unde a retrogradat, este
noului sezon din liga a așteptată o astfel de decizie
treia, care va debuta pe din partea forului de specia-
24 august. litate, decizie care poate veni
Antrenorul Raul Spătaru, chiar în zilele dinaintea de-
cel cu care echipa a lucrat pe butului de sezon. Pentru ca
finalul sezonului trecut, a fost LPS Cetate Deva să evolueze
cel care a condus primul în viitorul sezon în Liga 3 este
antrenament. În afară de Va- nevoie, pe lângă susținerea fi-
sinc, care a acceptat oferta nanciară certă (care a fost
celor de la Crişul Chișineu asigurată până acum de către
Criș nu sunt noutăți încă în Primăria municipiului Deva)
lotul hunedorean. Condu- și de retragerea sau neîn-
cerea clubului este în trata- scrierea în campionat a două
tive cu câţiva jucători, care echipe, lucru care este posibil,
vor veni la pregătire cu clubul din municipiul de
echipa din Hunedoara. Sunt reședință al județului Hune-
fotbalişti din liga a treia, din doara făcând, se spune, o
judeţ și din județele limitrofe, cerere de înscriere în com-
ei vor fi atent urmăriți la un meci amical la Sântămărie cadrul clubului din orașul de dicale și antrenamente gra- petiție.
antrenamente şi conducerea Orlea cu ASU Poli Timişoara, pe Cerna. dual pentru verificarea în- A plecat dela formația de-
tehnică va decide în privinţa echipă de liga a doua. În ce Pregătirile echipei hune- tregului lot de jucători de veană Mărmăreanu, la Crișul
celor care rămân. priveşte partea financiară dorene vor continua în care dispune acum echipa. Chișineu Criș, iar alți jucători
Pe 13 iulie, în a doua săp- Primăria rămâne alături de această primă parte la sediul Situația este incertă la LPS sunt în căutare de contracte
tămână de pregătiri, formația echipă și pentru viitorul din municipiu , cu adaptarea Cetate Deva, echipă care a la echipe din Liga 3.
hunedoreană are programat sezon, au declarat surse din jucătorilor la efort, vizite me- retrogradat la finalul sezonu-
12 - 18 iulie 2019 SPORT - 7

“Cupa Cetăţii" la lupte pe nisip


L
a finalul săptămânii ria 50 kg.
trecute, în Stațiunea De la CSS Petroșani dintre
2 Mai de pe litoral, sportivii pregătiți de prof.
s-au desfășurat întreceri- Gheorghe Răducu s-au afir-
le Campionatului național mat la categoria juniorilor IV
de lupte libere pe plajă Iunia Sas (la 30 kg), Andreea
pentru juniorii de la cate- Chiriac (35 kg), Iulia Dornic
goriile III și IV, la care au (+ 50 kg) și Darius Popa (35
participat sportivi de la kg) au câștigat întrecerile
secțiile de performanță cucerind medaliile de aur,
din întreaga țară. Ianis Monete s-a clasat pe
La competiție au fost locul al doilea la 30 kg iar
prezenți și sportivi din ju- Dragoș Grosu a trminat com-
dețul Hunedoara de la LPS petiția pe locul cinci la + 60
Cetate Deva și CSS Petroșani, KG.
care au reușit să înregistreze În competiția tinerilor U
câteva rezultate bune și la 15, Andreea Chiriac (35 kg)
aceste întreceri. și Fineas Sas (40kg) au
Trei medalii de bronz au cucerit medaliile de bronz.
cucerit la aceste întreceri În acest sfârșit de săp-
naționale Iulia Alexe (catego- tămână, la Deva se va des-
ria 50 kg), Marius Scornea Buțurcă (CAT.60 kg), An- medalie de bronz la catego- ambele pregătite de antre- fășura o nouă ediție a "Cupei
(cat.60 kg) și Rareș Drăgan dreea Bocănici (cat.60 ria 35 kg iar Denisa Obrejan norul Ioan Ailincăi. Cetății" la lupte libere pe
(cat.+ 60 kg) toți pregătiți de kg),Cristi Bezercu (cat.35 kg) (cat. 30 kg),Raluca Covaciu În fine, din grupa prof. nisip, competiție la care vor
prof. Suraj Moravan. Din și Sorana Moravan (cat.50 (cat.30 kg) și Andrada Partenie Matei, sportiva Mi- participa tineri sportivi din
aceeași grupă, Adriana Gher- kg) s-au situat pe locul VII. Văcărașu (cat. 50 kg) s-au haela Szabo, a încheiat con- întreaga țară. Organizatorii
man(cat.40 kg) a ocupat la Din grupa antrenorului clasat pe locul VII, la fel ca și cursul pe un onorant loc V la întrecerii sunt cei de la LPS
final locul iar Laurențiu Lo- Gheorghe Văcărașu, sportiva Anca Romlak (cat.+ 60kg) și categoria 30 kg iar Daiana Cetate Deva în parteneriat cu
gojan (cat.50 kg), Bogdan Bianca Obrejan a cucerit o Andreea Vraci (cat. 60 kg), Covaci pe locul VII la catego- DJST Hunedoaara.

FUTSAL: Un nou transfer Jiul, în linie dreaptă pentru sărbătoarea


la Autobergamo Deva celor 100 de ani de activitate fotbalistică

A C
S Jiul Petroșani, pregătiri la stadion, care a leanu, președintele Federației
utobergamo Deva, care, la 22 de ani, a confirmat clubul fanion al Văii primit numele regretatului Române de Fotbal.
încearcă, încet, încet și va primi banderola de căpi- Jiului, se pregătește Petre Libardi, unul dintre sim- Au confirmat participarea:
să reîntregească tan al echipei. Cu puține zile de sărbătoarea celor 100 bolurile fotbalistice ale Petro- Vali Badea, Marian Pâcleșan,
lotul cu care va debuta în în urmă pe lista de transfer- de ani de activitate. șaniului, iar în cadrul Cornel Mihart, Dumitru Hoto-
noul sezon al primei ligi de uri la echipa Autobeergamo a Pe data de 3 august se vor manifestărilor, la care și-au boc, Gigi Mulțescu, Dani Tim-
fotbal în sală, după ce la fi- fost nominalizat și spaniolul desfășura mai multe anunțat prezența și conducă- ofte, Mihai Stoichiță. Pe data
nalul campionatului Iago Fernandez, de 22 de ani, manifestări dedicate tori ai federației de speciali- de 3 august, de la ora 10:00, la
clubul devean s-a venit de la Muncitorul Reșița. împlinirii a 100 de ani tate, pe lângă momentele Sala de Marmură a Primăriei
despărțit de marea ma- Important este faptul că de la înființarea echipei festive, vor fi organizate și Petroșani, primarul Tiberiu
joritate a componenților echipa deveană va avea un lot de fotbal Jiul Petroșani, meciuri între diferite gene- Iacob Ridzi va înmâna o carte
echipei din sezonul trecut. foarte tânăr, drept urmare a care acum este înscrisă rații ale Jiului. aniversară și un CD tuturor
În perioada vacanței de noilor achiziții făcute în în Liga a IV-a. Invitatul de onoare la acest celor care au făcut parte din
vară, conducerea clubului Au- această perioadă. Doi compo- Până atunci, însă, se fac eveniment este Răzvan Bur- istoria Jiului.
tobergamo a pus accent pe nenți de bază ai naționalei de
readucerea la Deva a unor tineret, portarul Cătălin Șer-
sportivi împrumutați la alte
formații spotive sau transfe-
ban și căpitanul echipei,
Sergiu Gavrilă(devean la ori- "Cupa Râușor" la minifotbal
C
rați la acestea Autobergamo gini) au semnat pentru Auto-
ompetiția de mini-
încearcă să se adapteze la bergamo Deva. Au revenit fotbal ajunsă acum
modificările de regulament acasă Andrei Grosu, Zabar la cea de a treia
din noul sezon competiţional, Kovacs și Mihnea Toader, dar ediție s-a desfășurat în
stabilite de către FR Fotbal și și Bogdan Pieptea și Andrei Zona de agrement de la
care precizează că începând Vesa.Alți doi juniori din zonă, Râușor, iar la întreceri s-
cu ediţia 2019 – 2020, de mare perspectivă, Antonio au înscris șase echipe
echipele din Liga I de futsal Tilea și Nicolae Trofin sunt de reprezentând comune din
din România sunt obligate să acum în lotul devean. Țara Hațegului, împărțite
folosească pe toată durata Săptămâna trecută a sem- în două serii de câte trei
unei partide cel puţin un jucă- nat pentru clubul devean și formnații.
tor sub 23 de ani, iar numărul brazilianul Antonio Carlos Prima grupă a fost alcătuită
jucătorilor străini înscrişi pe Junior, aflat la prima sa expe- din echipele din Râu de Mori,
foaia de joc s-a redus de la riență în România, care la doar Sălașu de Sus și Sântămăria
cinci la patru. 25 de ani, devine veteranul lo- Orlea, iar cea de a doua din co-
Din vechiul lot a rămas tului iar pentru o evoluție cât munele Totești, Bretea Ro-
alături de echipa deveană, mai bună în viitorul sezon mână și General Berthelot.
portarul Vlad Iancu, cel care conducerea clubului, președ- După meciuri palpitante,
va avea și funcția de antrenor intele Dorin Popa, poartă ne- locul al treilea a revenit celor
secund la club. A rămas în lot gocieri cu mai mulți jucători, de la Totești, care s-au celor de la Râu de Mori, iar partida decisivă, au învins, la
pentru următorul sezon și în vederea transferului către impus, în finala mică, la lovi- trofeul le-a revenit celor de limită, echipa din Sântămă-
tânărul Andre Luis Sasse, cel Autobergamo Deva. turi de departajare, în fața la Bretea Română, care, în ria Orlea.
8 - MAGAZIN 12 - 18 IULIE 2019

Cum alegem pepenii?


G
ustoși, răcoritori, cu
o aromă unică,
pepenii roșii sau
galbeni ne potolesc setea
în zilele caniculare,
oferindu-ne, totodată, o
mulțime de substanțe nu-
tritive esențiale organis-
mului. Cum îi alegem pe
cei mai buni și care sunt
calitățile lor terapeutice,
vom vedea în cele ce
urmează.

Pepenele roșu -
calități terapeutice
Potrivit specialiștilor, pe-
penele roșu hidratează de
două ori mai mult decât apa.
De asemenea, acesta conține
o substanță cu un puternic
efect antioxidant și un rol
important în reducerea împotriva bolilor cardiace. inghetata. care puteau fi introduse tot
riscului de apariție a di- Reduce durerile Ceaiul din semințe felul de substanțe chimice.
verselor forme de cancer. Detoxifiază musculare Este recomandat de spe- Pepenii care au lovituri, pot
organismul Atât pepenele roșu cât și cialiști pentru eliminarea avea gustul alterat.
Dă rezistență Consumat în porții gene- sucul său pot reduce durerile nisipului și a pietrelor de la Codița pepenelui
organismului roase, pepenele roșu ajută la musculare date de contracţi- rinichi, fiind un excelent di- Este mai verde la cei culeși
Prin conținutul generos de detoxifierea organismului. ile tip „cârcel“, îmbunătățind, uretic. Se prepară din patru de curând și uscată la cei de-
vitamina B6, tiamină, vita- Datorită conținutului redus totodată, timpul de refacere linguri de semințe, care se pozitați perioade mai lungi.
mina C și mangan, pepenele de calorii este folosit cu suc- după exerciţiile intensive ale zdrobesc și se pun la fiert Dar, acest test nu este valabil
roșu dă rezistență orga- ces în curele de slăbire în- sportivilor. Cercetătorii cred timp de 15 minute, în doi litri la cei comercializați în hyper-
nismului împotriva agenților trucât alungă foamea, ajută că acest lucru este datorat de apă. Ceaiul strecurat se bea marketuri, care au spații de
infecțioși, fiind considerat un la eliminarea apei reținute în substanţelor pe care pepe- pe parcursul a două zile, după depozitare la rece și pot păs-
puternic stimulent al sis- corp, având, totodată, și efect nele roşu le conţine. care se face o pauză de trei tra pepenele proaspăt mai
temului imunitar. diuretic. zile. Pentru efecte maxime, mult timp. Punctul din partea
Semințele de tratamentul se repetă la două opusa coditei trebuie sa fie
Reglează tractul În curele de slăbire pepene roșu săptămâni. galben, semn că lubenița este
intestinal coaptă.
Pepenele roşu este reco- Asigură o digestie bună și Interiorul fructului
Cu un conținut ridicat de mandat şi în curele de totodată, elimină paraziții in- Cum alegem
pepenii roșii Trebuie să fie roz și dulce,
apă și fibre, pepenele roşu slăbire, datorită conţinutului testinali, asigură o bună di- nicidecum violet. Pepenele
ajută la prevenirea consti- redus de calorii, în schimbul gestie. De asemenea, ele Atunci când dorim să ”forțat”, nu a avut timp să acu-
paţiei şi promovează sănă- unui aport bogat de nu- conţin un antioxidant care cumpărăm un pepene roșu, muleze zaharurile necesare,
tatea tractului digestiv. trienţi. Acest fruct se poate este esenţial în combaterea trebuie să fim atenți la:
dar nici să aibă aspectul roșu
consuma în porţii generoase, aterosclerozei, a hipertensi- natural. Astfel de pepeni au
Scade tensiunea alungă foamea cu rapiditate unii şi a anginei pectorale. Coaja fructului
Aspectul ei trebuie să fie semințele albe. Mai există
Sursă importantă de pota- şi facilitează eliminarea apei situații, spun cultivatorii, în
reţinute în corp, având şi Cum se consumă? uniform, semn că lubenița
siu, pepenele roșu ajută la este bine coaptă. Dacă coaja care pepenii au majoritatea
reglarea ritmului cardiac și a efect diuretic. În plus, gustul Se decojesc și se macină semințelor negre, dar mai
plăcut al pepenelui roşu îl re- are un aspect stafidit, acesta
presiunii arteriale. În urma fin, după care, se vor con- poate fi un indiciu că lubenița sunt și unele albe. Acest lucru
studiilor efectuate s-a ajuns comandă ca un bun în- suma una-două linguri pe zi, se întâmplă din cauza condiți-
locuitor al deserturilor nu este culeasă de curând. De
la concluzia că acest fruct de- la care se poate adăuga asemenea, coaja nu trebuie să ilor meteo, iar astfel de
licios oferă protecție sigură hipercalorice, asa cum este puțină miere de albine. pepeni nu sunt periculoși.
aibă urme de înțepături, prin

Pensiunea POnOR ***


Vaţa de Jos, str. Câmpului nr. 29, jud. Hunedoara• Tel. 0757-102807

• Servicii de cazare (apartament) • SPA – saună, piscină, masaj •


Organizare evenimente într-un cadru deosebit • Restaurant –
mâncăruri tradiționale, meniuri speciale • Barbeque.
12 - 18 IULIE 2019 MAGAZIN - 9

Dulceața fructului Pepenele galben


Specialiștii spun că nu ex-
istă nici o legătură între dul- Provine din zonele exotice
ceața unei lubenițe și faptul că ale Asiei, de unde a ajuns și în
pepenii au coaja de un verde Europa. Bogat în fibre,vita-
închis sau sunt ”vărgați”. Este mine și minerale, pepenele
doar o chestiune ce ține de galben este un energizant na-
soiul sau hibridul ales de pro- tural, care aduce multe bene-
ducător. ficii organismului. Este fructul
cu cel mai bogat conținut de
Pepenele copt vitamina A, având, totodată,
un aport redus de grăsimi și
Va fi mai greu, semn că are calorii.
mult suc și poate fi consumat.
De aceea, din doi pepeni Calități terapeutice
aproximativ de aceeași mă-
rime, vom opta pentru cel mai
greu. Întărește sistemul imu-
nitar
Testarea pepenelui Fruct – medicament, cum îl
achiziționat numesc specialiștii, pepenele
are un rol important în
Ca să ne dăm seama dacă menținerea sănătăţii organis-
pepenele roșu conține colo- mului. Rduce riscul atacului
ranți, vom proceda în felul ur- cardiac, are acţiune reglatoare
mător: asupra apetitului, dă rezis-
• Adăugăm o bucățică de tență organismului împotriva
miez într-un pahar cu apă la agenților infecțioși, fiind con-
temperatura camerei. Dacă siderat și un puternic stimu- glandei tiroide, susțin cercetă- mai pronunțate, cu atât miros plăcut, ușor dulceag și
apa va deveni doar tulbure lent al sistemului imunitar. torii. Astfel că, în caz de pepenele este mai copt. Dacă aromat, atunci pepenele este
înseamnă că este totul în re- hipotiroidie, principiile active suprafața este netedă și coaja unul copt si gustos. Dar dacă
gulă. Dacă apa se colorează în Detoxifiază organismul din pepenele galben se fix- verzuie, este un indiciu clar că are un miros prea dulce și
roz sau galben înseamnă că Dacă se consumă înainte ează pe suprafața celulelor se- pepenele a fost cules înainte ușor alcoolizat, este un semn
pepenele a fost injectat cu tot de masă, pe stomacul gol, cretoare, obligându-le să să fie destul de copt. clar că pepenele nu este bun.
felul de coloranţi. pepenele galben ajută la fabric hormoni. Atunci când
• La tăiere, atât miezul detoxifierea organismului, re- secreția și eliberarea hor- Codița pepenelui Important!
pepenelui roșu cât și a celui glează apetitul, având și cali- monilor tiroidieni sunt mai Dacă codița este încă acolo Consumul de pepene gal-
galben trebuie să fie moale și tatea de a potoli senzația de intense, adică hipertiroidie, sau dacă în acel loc există ben va fi evitat de diabetici. De
cu aspect nisipos. Dacă acesta foame. aceleași principii blochează proeminențe, înseamnă că asemenea, nu este indicat nici
este neted şi lucios, ceva nu mecanismul celular de eliber- pepenele a fost cules înainte femeilor care alăptează, nici
este în regulă. Combate stresul are a tiroxinei. de coacere. Locul de unde s-a copiilor de până la doi ani,
• Nervurile prezente în S-a constatat că, un con- desprins codița trebuie să fie fiind greu de digerat. Pe-
miezul pepenelui trebuie să sum regulat de pepene galben Cum alegem pepenii neted, semn că pepenele s-a penele galben nu este reco-
fie de culoarea fructului, combate cu succes stresul zil- galbeni? desprins singur de codiță în mandat nici persoanelor care
nicidecum albe. nic. • Atunci când dorim să momentul când s-a copt. Dar suferă de insuficiență renală.
• După achiziționare, vom cumpărăm un pepene galben, dacă acest loc este moale și
pune pepenele într-un vas cu Împiedică retenția îi vom evita pe cei cu coaja umed, este semn că pepenele Important!
apă. Dacă acesta se va ridica la de apă găurită, lovită sau cu pete începe să se altereze. Potrivit autorităților, pe-
suprafața apei, este semn că Datorită conţinutului bogat maro. penii din bazinele legumicole
de potasiu, pepenele galben Pepenele copt consacrate pentru producția
fructul poate fi consumat. În • Dacă în locul de depo-
ajută la eliberarea apei în Trebuie să fie greu pentru lor, vor fi însoțiți de o etichetă
cazul în care acesta se lasă la zitare al pepenilor sunt mărimea sa. Acest lucru in-
fundul vasului, nu este reco- exces din organism. Un bun muște, iar zeama se scurge pe pe care vor fi menționate nu-
dică faptul că este copt și
mandat a fi consumat. echilibru potasiu/sodiu fa- jos, este semn că pepenii au mele producătorului, locali-
proaspăt, cu un miez zemos.
• Dacă pepenele roşu sau vorizează schimburile hidrice fost culeși de foarte mult timp De asemenea, trebuie să fie tatea de origine, data
galben lăsat peste noapte în şi împiedică retenţia de apă în și pot fi alterați. tare, dar nu ca o piatra, ci să recoltării și prețul cu amă-
frigider rămâne lipicios, este ţesuturi. opună o rezistență elastică nuntul.
un semn că are conţinut cres- Textura cojii și culoarea atunci când este apăsat.
cut de nitraţi. Dacă acesta se Ajută glanda tiroidă Sunt un indiciu bun al www.manager.ro
usucă puţin, înseamnă că Pulpa pepenelui galben gradului de coacere. Cu cât La polul opus codiței www.gustos
poate fi consumat fără grijă. conține o substanță care coaja este mai galbenă sau Se află locul unde a fost http://sfatnaturist.ro
poate modifica activ secreția crem și striațiile de pe coajă floarea. Dacă acest loc are un https://agrointel.ro

CLINICA OPHTALENS T
CLINICĂ
PARTICULARĂ DE
OFTALMOLOGIE
ÎNCHIRIAZĂ TEREN
CENTRU LASER ÎN SUPRAFAŢĂ DE 1,6 HA ŞI
EXCIMER
HALA PRODUCŢIE CU UTILITĂŢI
OPTICĂ MEDICALĂ ÎN SUPRAFAŢĂ DE 400 MP,
LA INTRAREA ÎN ORAŞUL SIMERIA DINSPRE ORĂŞTIE
Str. 21 Decembrie 1989, Nr. 137 • Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Tel. programări: 0264/44 88 24 sau 0264/ 44 88 25 VIZAVI DE REVA (GRAMPET) .
Tel. magazin optică: 0740/27 65 77
Relaţii la telefon 0726-219999.
Clinica Ophtalens T
10 - tImp LIbEr 12 - 18 IULIE 2019

TV - FILMUL SĂPTĂMÂNII ALTE RECOMANDĂRI: Glume de vacanţă


Vineri, 12 iulie • Doi prieteni stau de vorbă
PRO CINEMA, ora 20,30, Legături de – Ce mai faci?
sânge – Destul de bine, doar un pic supărat. M-
TVR 2, ora 21,10, Impostoarea am certat ieri cu nevastă-mea.
– De ce?
Sâmbătă, 13 iulie – Nu cădem de acord asupra concediului.
PRO TV, ora 20,00, Thor Eu vreau în Thailanda, iar ea vrea să vină cu
KANAL D, ora 22,00, Drona mine.

• Pe o plajă
Duminică, 14 iulie O tânără purta un costum de baie, care se
PRO CINEMA, ora 20,30, Dragoste de reducea doar la nişte şnururi şi bentiţe. La un
probă moment dat, este interpelată de un preot.
TVR 2, ora 22,10, Africa mea - Ce-ar zice mama dumitale dacă te-ar
vedea în costumul ăsta?
TVR 1 Luni, 15 iulie - Cred că s-ar supăra teribil pe mine. Costu-
TVR 2, ora 20,10, Dragoste accidentală mul este al ei...
PRO TV, ora 21,30, Ninja: Răzbunarea
Vineri, 12 iulie, ora 21,10 • La mare
- Doamnă, zise un tip foarte furios, copilul
Un american liniștit Marți, 16 iulie
PRO CINEMA, ora 20,00, Furia
dumitale mi-a turnat nisip şi apă în pălăria de
paie!
Acțiunea filmului are loc în Saigon,Vietnam,1952. În timp PRO TV, ora 21,30, Dragonul de aur - Nu e copilul meu, e al vecinei... Al meu e
ce vietnamezii luptau împotriva francezilor în nord, locuitorii
acestui oras colonial se agață de modul lor de viață exotic și cel care-ți bagă nămol în adidaşi!
otrăvitor. Acolo, ziaristul Thomas Fowler se împrietenește cu Miercuri, 17 iulie
ofițerul american Alden Pyle. Cu timpul, Fowler descoperă PRO CINEMA, ora 20,30, Operațiunea • Doi soți
niște secrete teribile despre noul său prieten, care se Valkyrie Întorşi din concediul pe care-l petrecuseră
dovedește a fi agent CIA. Mai mult decât atât, amândoi se în- FILM NOW, ora 23,40, Aici și acum separat: ea la mare, el la munte, cei doi soţi iau
drăgostesc de o tânără vietnameză. Atunci când Pyle este cina, apoi se culcă liniștiți. După miezul nopţii,
găsit mort în râul Saigon, inspectorul poliției franceze îl soţia sare speriată și strigă:
Joi, 18 iulie
cheamă pe ziaristul londonez pentru a recunoaște cadavrul. - Scoală-te! Am auzit maşina lui bărbatu-
Bănuind că Fowler îi ascunde ceva în legătură cu moartea TVR 2, Ora 20,10, Șapte zile în infern
meu...
americanului, inspectorul îl vizitează pe acesta, oferindu-i PRO TV, ora 21,30, Celularul
- M-am dus! - strigă soţul sărind pe geam.
șansa de a spune adevărul. Dar Fowler alege să tacă.

BERBEC TAUR GEMENI RAC


Dacă vă propuneți să faceți Urmează o perioadă dinamică, Ar fi de dorit să fiți mai organi- Aveți multe idei și proiecte pe
mai multe lucruri în același în care vă veți simți foarte bine. zați atât acasă cât și la locul de care intenționați să le puneți în

H
timp, s-ar putea să neglijați pri- Sunteți hotărâți să rămâneți la muncă. Aveți ocazia să vă afir- practică. Doriți să realizați lu-
oritățile. Ar fi de dorit să amâ- locul de muncă, atât cât este mați și să vă atingeți obiec- cruri deosebite, dar pentru
nați planurile mai puțin necesar, pentru a finaliza toate tivele propuse la compania în asta trebuie să vă mobilizați și
importante și să valorificați din situații urgente. Procedând care lucrați. Dar succesul va fi să vă drămuiți cu atenție tim-

O plin timpul liber pe care-l aveți.


Familia vă poate solicita un
ajutor bănesc.
astfel, reușiți să vă remarcați și,
nu este exclus, să primiți ceva
bani în plus la salariu.
deplin doar dacă veţi colabora
cu persoane pasionate de
muncă, la fel ca voi.
pul. N-ar strica să participați și
la activități recreative, care să
vă mențină în formă.

R LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

O
Vă gândiți tot mai mult la va- Relațiile profesionale sunt la Concentrați-vă doar pe lucrurile În prima jumătate a intervalu-
canța care se apropie și negli- cote înalte, iar eforturile pe serioase și nu vă pierdeți în lui veți avea mult de muncă,
jați lucrurile esențiale de la care le faceți la serviciu par să amănunte. Realizările voastre mai ales că ați neglijat unele
locul de muncă. Încercați să fi- aibă sorți de izbândă. Este la locul de muncă se vor vedea, proiecte începute. Acum sun-

S nalizați toate proiecte începute


și nu ratați ofertele primite din
exterior. Sentimentele voastre
posibil să anulați un contract
care nu vă aduce beneficii și să
primiți o ofertă mult mai avan-
iar aprecierile nu întârzie să
apară. Trebuie să găsiți soluții și
pentru problemele din cuplu și
teți nevoiți să le finalizați, ca să
puteți călători în voie acolo
unde v-ați propus. La sfârșitul

C
sunt confuze și nu știți ce drum tajoasă. În dragoste veți avea să vă gândiți serios la ceea ce vă săptămânii veți fi înconjurați
să alegeți. numai de câștigat. avantajează. de prieteni dragi.

O SĂGETĂTOR
Atmosfera de lucru de la servi-
ciu este mai relaxantă, mai ales
CAPRICORN
Ritmul vostru de lucru se accele-
rează și faceți tot ce depinde de
VĂRSĂTOR
Este timpul să mergeți pe un
drum nou, care să vă aducă
PEŞTI
Planurile pe care le faceți în
această perioadă se vor finaliza

P că lucrările începute ați reușit


să le duceți la bun sfârșit. Aveți
mai mult timp pentru voi. O re-
lație care nu părea să aibă sorți
voi să vă înscrieți în normele de
lucru. Aveți multe de făcut la
serviciu, iar colegii nu sunt dis-
mai aproape de aspirațiile
voastre profesionale. Ca să
reușiți, nu trebuie să aveți pre-
cu succes. Încep să se vadă
rezultatele muncii voastre. Fie
că este vorba de câștiguri mari,
puși să vă ajute. Veți reuși să tenții prea mari de la cei din un bonus de vacanță sau chiar
de izbândă, se revitalizează. faceți tot ce v-ați propus, ca să jur. În dragoste, bucurați-vă de de o avansare la locul de muncă.
Totul depinde doar de voi! puteți pleca în vacanță, alături tot ce vi se oferă și nu priviți O surpriză din partea unor pri-
de cei mai buni prieteni. niciodată înapoi. eteni vă poate bucura mult.
12 - 18 iulie 2019 OPiNii - 11

Metastaza produsă
de o boală incurabilă şi
netratabilă: ,,idioţenia"
,,Națiunea noastră se trans- nu se mai poate merge la in- Nu ne mai miră nimic ! turisit el însuși; că un alt fost
formă într-o națiune de idi- finit așa! Numai și numai pen- premier, fiu de kaghebist re-
oți" - Neil de Grasse Tyson tru voturi ! Pe ei, politicienii îi Să trecem la lucruri mult cunoscut, a pus bazele desfi-
ajută doar cu sfaturi. Dacă mai serioase, unde de- ințării României, lucru
Această boală s-a răspândit asemenea oameni votează scoperim idioți la orice pas. confirmat de realitate; că alt
peste tot, ca o metastază. Nu destinul nostru, chiar că sun- Dacă, acum vreo zece ani, con- fost premier a lucrat pentru
mai conștientizăm nimic: cine tem un popor de idioți! Acești sideram o ofensă la adresa Securitate ca „personal militar
suntem, unde mergem, ce fa- oameni sunt doar o masă de românilor astfel de afirmații civil”, o spun documentele și is-
cem, ce alegem. De dimineața manevră, care poate fi manip- (cum a fost, de exemplu, Pat- toricii; că încă un fost premier,
până seara, am devenit ,,sclavii ulată foarte ușor de occiden- apievici și alții ca el, care de scurtă durată ca premier,
spuneau că fac ”pișu pe acest se bucură că și-a trimis să-l
banilor". Oamenii nu au în cap tali și acoliții lor din România. dar de nemaiîntâlnit de lungă
popor idiot”), iată că azi am reprezinte în parlament ace-
decât sex și bani. Și, atunci Cum este posibil ca astfel durată ca guvernator, a fost
ajuns să le accept. lași om mizerabil, care l-a înșe-
când ne conduc: lăcomia, min- de oameni să hotărască des- turnător la Securitate sub nu-
Pentru că, asistăm la je- lat și i-a făcut viața grea; idiotul
ciuna, îmbogățirea rapidă și tinul copilului meu și al dum- mele de „Manole” – o spune
fuirea propriei țări de către român se bucură că au ajuns la
banii, nu putem spune decât neavoastră?! CNSAS; că altă fostă pacoste de
„reprezentanții poporului” de UE, prin votul lui, niște
că suferim de idioțenie. Politicienii noștri, ca să premier băsist, în trecut CC al
mai bine de trei decenii, după „abonați” la traiul de lux, fără
Iată ce spunea Petre Țuțea, rămână pe scaune, calcă peste UTC, a colaborat strâns cu Se-
principiul „hai să ne furăm că- să aibă niciun merit, în afara
unul dintre oamenii cei mai cadavre, vând țara pentru in- curitatea de după 89; că, încă o
ciula” - la care poporul privește de susținerea din umbră a Ser-
înțelepți ai acestei nații: ,,Un terese personale. Nu spun că catastrofă de fost premier, Vic-
ca prostu-n târg. Și, cu toate viciilor și lălăiala promisiu-
tâmpit mai mare ca mine nu toată diasporă este așa. Oa- toraș, s-a „pisicit” puțin cu
există. Să faci 13 ani de tem- menii serioși nu se lăsă ma- astea, alege aceiași reprezen- nilor din campania de o lună,
noua Securitate, după cum spunea un cunoscut analist
niță pentru un popor de idioți. nipulați și nu se comportă ca tanți, la fiecare patru ani. Ac-
susține mafalda-președinte- drag sufletului meu, Dl Albert
De asta, numai eu am fost în niște huligani. Au fost civilizați ceptă să voteze, cu entuziasm,
știe-tot Petrov, unde, la Bru- Toma. Dacă n-ar fi de plâns, aș
stare”. aici, așa vor fi și în străinătate. europarlamentarii trimiși la
îmbogățire, în UE, stabiliți de xelles s-a găsit un loc călduț, pe râde ca prostul și aș spune că
Dacă aș vrea să fiu sarcas- Nu ne trebuie probe, avem zi măsură, pentru amândoi.
tic, aș spune: stai blând, Petre de zi probe concludente. partide, în jocul lor de interese „Românii au talent”...
și recompense personale față Oare nu cumva cei care fac Ce este cu adevărat tragic
Țuțea, a mai fost unul, Cor- rău acestei țări au locuri căl-
neliu Coposu, care a stat în în- Ne îndreptăm spre de șefi. Sunt indiferenți față de pentru români, ca popor, este
crimele unei justiții aservite, duțe, asigurate în Occident, iar faptul că idioțenia nu se
chisoare 17 ani, pentru același idioțenie cei care fac bine, au locuri ,,căl-
popor de idioți! Dar câți n-au care execută dosare și con- tratează! Dacă nu ne vom trezi
Această boală este prezentă damnă oameni nevinovați, duțe" la Rahova?! Dacă este
mai fost? Și totuși, idioțenia n- la realitate, să știm să ne re-
în toate păturile sociale din după cum primesc ordin, la așa, înseamnă că noi nu mai
a dispărut, pentru că o avem spectam pe noi, în primul
România. Vă mai dau un exem- lipsa de atitudine față de nepo- existăm ca nație. Suntem o
în genă. Asemeni produsului rând, să ne autoeducăm, să
plu concret. O “doamnă", tismul și curvăsăria practicată colonie, așa cum se discută pe
unui incest, care, spun cer- iubim aproapele, să avem cul-
președinte a ICCJ, spunea: pe față, de niște jigodii de la conțuri, și ar fi păcat!
cetătorii, ori devine geniu, ori tul familiei, atunci vom avea și
,,plec atunci când vreau eu și politicieni, care sfidează orice Biografia năclăită de zoaiele
idiot. Doar că noi le avem pe turnătoriei și misiunilor aco- conducători pe măsură. Tre-
stau cât vreau eu”. Justiția a bun simț, angajându-și ”cop- buie să întărim și să respectăm
amândouă: suntem un popor perite, în care se scaldă sute și
ajuns la mâna acestor oameni, chiii” și secretarele pe funcții Educația, Sănătatea, Justiția,
de geniu, dar și de idioți! La sute de nume, care au deținut
nu spre binele nostru, ci spre de consilieri, pe la cabinete Biserica, Organele Statului.
noi, prostituatele au ajuns și încă dețin poziții majore în
binele lor. Fac ce vor și în- parlamentare, ministeriale,
mari vedete în televiziuni, în structurile de putere ale ultim- Doar așa vom avea un popor
casează salarii cât vor. Atunci, ambasade, reprezentanțe și pe
presă și în viața publică. Nu ilor 30 de ani, din care răzbate civilizat și un Stat de Drept.
ne mai mirăm de ce nu se face la Bruxelles, unde ”taie frunze
pot da nume, dar atâta sunt de duhoarea vechii și noii Secu- Atâta timp cât pe noi ne con-
dreptate. Mergeam cu mașina la câini”. Acceptă atitudinea de
analfabete unele dintre ele, rități, constituie un paradox in- trolează ,,BANII" și nu ,,VALO-
la mine în oraș. Pe o trecere de spectator umilit la toate „de-
încât nu știu să scrie, dar să explicabil pentru români! RILE UMANE ", atunci suntem
pietoni, un tip, în jur de 20-25, scălecările” grupurilor de de-
mai și citească o carte. Ne-am Adevărul este împărțit în un popor de bezmetici.
ani cu două sticle de Cola în bili care se autonumesc, cu
emancipat de nu mai știm două: adevărul globaliștilor- Am ajuns să ne vindem va-
mână, se oprește în mijlocul emfază, „diaspora”, și care ne-
diferența dintre un om cult și progresiști și adevărul oame- lorile țării pentru bani, inclusiv
străzii și bea liniștit dintr-o sti- au lăsat să ne spălăm pe cap cu
un incult. nilor simpli, dar creduli. copiii (vezi cazul Sorina) și a
clă. Ne privește, apoi bea, lejer, o greață ca președinți, în timp
și din a doua. Se adunaseră, de ce ei își duc viața pe alte me- Dacă ar avea măcar pete de altor mii de copii vânduți. În
Poporul nostru o parte și de alta, în jur de 14- inteligență pe creier, românii astfel de condiții, pot re-
iubește inculții leaguri.
15 mașini, dar el nu avea nicio ar proceda la un troc; în mă- cunoaște că ,,idioțenia "a de-
și incultura sura în care boala nu-i vinde- venit ,,metastază". Tocmai de
treabă. A plecat doar atunci Referitor la justiție
Stăteam la Vama Nădlag, la când a vrut el, și a stat cât a cabilă, măcar s-o facem aceea, trebuie să ne reinven-
o coadă de 6 km. Venea acasă vrut. Și, atunci care este dife- În ultimul timp, Klaus Io- suportabilă. Dar românul este tăm, să fim noi cu adevărat !
o parte din așa-zisa „diasporă”. rența între acest tip și doamna hannis (în sfârșit), Ministrul obișnuit cu jugul. Poporul de Dar până atunci, mai trece
În diaspora reală sunt, cu președinte? Diferența există: Justiției, Ana Bircheal, Lia inconștienți sare zglobiu la vot mult timp!
forme legale, aproximativ doamna încasează bani de la Savonea - președinte CSM , și-i susține, cu dragoste patri- Voi încheia cu o frază înțe-
250.000 de români. Ceilalți, de Statul Român cât vrea ea, nu Dana Gârbovan și mulți alții au otică, pe acești șmenari, de leaptă, care spune totul, a unui
aproximativ patru milioane, cât trebuie. Mai schimbă și recunoscut că sunt probleme fiecare dată când leprele astea mare om de sport: ,,Nu gene-
sunt fără forme legale. Dar nici haina cu un înalt demnitar, mai mari în funcționarea și decizi- scot pe ochi lacrimi de croco- rațiile contează, ci educația".
în filmele cu sălbatici nu am primește și pensie specială. ile justiției. Și, revenind la cele dil. Câte dovezi clare, evidente, Mircea Lucescu.
văzut asemenea comporta- Tipul de pe trecerea de pietoni spuse mai sus, observăm că mai sunt necesare pentru a re- ,,Sfârșitul lumii va fi o cata-
ment. Muzică dată la maxim, nu este plătit de statul roman, toți care au trecut pe la putere, cunoaște că suntem un popor strofă, dacă selecția naturală
înjurături, vorbe pe care nici dar a vrut el să-și arate erau plini de ,,bube" în cap. de idioți? va fi alterată până la punctul în
vocabularul nu le mai acceptă, mușchii, ca și doamna de la Că fostul președinte a fost Românii sunt mereu mân- care oamenii talentați vor fi
oameni needucați. Majoritatea CSM. Adică, fac ce vor, indifer- (și este) securistul Petrov, cu dri că sunt români, că fac parte copleșiți de idioți "
aveau numere de Anglia, Italia, ent de poziția socială. Și unul și documente; că fostul premier, din tabere de prostit idioți, nu-
Franța și Spania. Trebuie re- celălalt ne-au dat o lecție de Radu Vasile, era informator al mite pesediști, liberali, useriști Al dumneavoastră același
glementat ceva și cu diaspora, caracter. Securității, după cum a măr- sau pemepiști; idiotul de rând Prof .Ioan Romeo Mânzală
12 - Ce gătim în week-end? 12 - 18 iulie 2019

ciorbă de roșii cu bacon


resc în apă fierbinte și se
inGrediente curăță de coajă.
Când cartofii încep să se
750 g roșii bine coapte, 2 cepe, 2 morcovi, 350 g
pătrundă, se adaugă și roși-
bacon afumat, 3 cartofi medii, un ardei capia roșu, 2,5
ile tăiate mărunt, iar peste
l apă, sare, piper, busuioc, cimbru, tarhon, leuștean și
câteva minute, ardeiul tocat.
pătrunjel, o crenguță rozmarin, 110 ml ulei.
Ciorba se potrivește apoi de
sare, iar spre final, se adaugă
mod de preparare: baconul se rumenește ușor. și condimentele.
Ceapa se curăță și se toacă Separat, într-un alt vas, se După stingerea focului,
solzișori, morcovii se dau pe pun la fiert cartofii curățați și deasupra se presară ver-
răzătoarea mare, iar baconul tăiați cubulețe. După câteva deața tocată, iar oala se
se taie cubulețe sau fideluțe. minute, legumele călite se acoperă cu un capac.
Toate aceste ingrediente se toarnă peste cartofi și se lasă Poftă bună!
călesc în ulei încins, până la fiert. www.bucataras.ro
când se pătrunde ceapa, iar Între timp, roșiile se opă-

Perișoare cu sos de smântână și mărar


mod de preparare:
La carnea tocată se adaugă inGrediente
oul, orezul spălat, ceapa și 600 g carne tocată (poate fi amestec de carne de pui
verdeața tocată mărunt. Totul și de porc), o ceapă, 3 linguri orez, un ou, câteva fire
se condimentează cu sare și de mărar și pătrunjel, sare, piper.
piper, apoi ingredientele se sos: 250 g smântână fermentată (20% grăsime), 2
amestecă până la omoge- căni de supă (rezultată din fierberea perișoarelor), o
nizare. Din compoziția rezul- lingură cu vârf de făină, puțin unt (30 g) sau 2-3 linguri
tată, (cu mâinile umezite în de ulei, doi căței mari de usturoi, sare (vegeta), piper,
apă), se fac perișoare mici, de o legătură de mărar verde.
mărimea unei nuci, care se
pun pe un platou. Se pune când sunt fierte, perișoarele amestecă până se formează o
apoi la fiert o oală cu aproxi- vor fi scoase pe un platou cu pastă omogenă, care se stinge
mativ doi litri de apă și puțină tent. Când sosul începe să fi- sosul de perișoare se condi-
ajutorul spumierei. Apa în cu puțină apă rece. Treptat,
sare, iar când dă în clocot, se arbă se adaugă smântâna. mentează cu sare și piper, se
care au fiert se păstrează. peste ea se toarnă câte puțin
adaugă perișoarele pregătite După două-trei clocote, în sos adaugă usturoiul și mărarul
Pentru pregătirea sosului, din apa în care au fiert peri-
anterior, lăsându-le la fiert se pun perișoarele și se mai tocat, apoi se ia de pe foc.
untul se pune la topit într-o șoarele, amestecându-se con-
25-30 de minute. Se înde- lasă la fiert încă 5-10 minute.
tigaie, iar când s-a încins, se tinuu, să nu se facă cocoloașe,
părtează spuma formată, iar Înainte de a se stinge focul, https://romaniadeastazi.ro
adaugă făina. Totul se până se obține un sos consis-

Prăjitură cu iaurt și caise


adaugă albușurile bătute
inGrediente spumă. După omogenizare, se
5 ouă, 200 g iaurt, 100 ml ulei, 200 g zahăr, 220 g toarnă într-o tavă tapetată cu
făină, 500 g caise, un plic zahăr vanilat, un plic praf hârtie de copt. Blatul se nive-
de copt, sare. lează, iar jumătățile de caise,
trecute prin 20 g. de făină, se
mod de preparare: bat spumă, iar când încep să aranjază uniform pe suprafața
Gălbenușurile, separate de se întărească, se presară za- blatului. Tava se dă la cuptor
albușuri, se mixează cu un hărul. Compoziția cu gălbe- pentru 35-40 de minute.
praf de sare, praful de copt, nușuri se amestecă apoi cu www.libertateapentru­-
vanilia și iaurtul. Albușurile se 200 g de făină, la care se femei.ro
12 - 18 IULIE 2019 jocUrI - 13

C - Z - IMN - B - V - FORARI - INIMA - TATE - OCA - UR - CEP - CHIU - CRI - SOLAR - LEAFA - STRES - TITRAT - T - A - G - ITA - MUTANTI - COTNARI -
Dezlegarea integramei ALBINE - ELE - HA - LAND - AO - SLUTA - BARBII - RA - HAI - ZERO - NEAM - RASFOI - TAL - R - AI - ZALOG - ATASAT - JA - H - RANA - ACRI - PRIPIT -
din numărul trecut OSII - IESI - NEON - UDA - AT - PETALA - RIAL - VN - AM - TITAN - USA - VITEI - BARE - LITRE - PENSII - MULATRA - VAGA - ROIRI - MA - AU - AE -
RODII - PRR - STEA - ANTICA - ATE - SERII - ER - INRAI - SPLAI
14 - MiCA PuBliCiTATe 12 - 18 iulie 2019

l Vând apartament 3 camere, 2 l Vând casă în roșu, 3 camere, l Vând casă în Chișcădaga, două
IMOBILIARe
băi, et.2, 70 mp, decomandat, CT, bal- teracotă, hol mare, cămară, beci camere, hol, bucătărie de vară, beci,
l Vând garsonieră, Dorobanți, con, boxă, zona piață, renovat. Preț: încăpător, două bucătării de vară grajd, curte, apă, gaz, canal. Preț:
27 mp, etaj 3, cu balcon, CT, termopan, 57.000 euro, telefon: 0745.202.448. vechi, grajd, șură, alte utilități, curte 70.000 lei, telefon: 0725.452.878.
mobilată. Preț: 24.000 euro, telefon: mare, grădină de zarzavat și de pomi
l Vând casă, dependințe, teren l Vând casă în sat Pojoga
0725.452.888.
10 ari, pomi fructiferi, apă fructiferi. Preț: 25.000 euro, telefon: (4 km de la Zam), cu 2 camere,
l Vând apartament 3 camere, curentă,zonă bună, nepoluată, la 0254.730.209, 0760.193.089.
Deva, Bd.Iuliu Maniu, decomandat, bucătărie, cămară, baie, hol, grădină
stradă. Casa are și beci, curte sepa- l Vând apartament două camere, 3000 mp arabil+pomi fructiferi,
78 mp, CT,. termopan, mobilat, etaj rată pentru animale. Preț: 21.000
intermediar. Preț: 45.000 euro, Deva, Bejan, decomandat, cu ter- zonă foarte liniştită. Preţ 50.000 lei.
euro, tel. 0748.557.794. mopan, mobilat, centrală electrică.
telefon: 0745.202.448. Tel. 0769.897.804.
l Vând apartament 3 camere, Preț: 16.000 euro, tel. 0725.475.211.
l Vând apartament două camere zona IRE, et 1, decomandat, două băi,
Deva, zona Piaţa Centrală, etaj 1, lVând casă în comuna Zam, ren- SCHIMBURI De LOCUINŢĂ
CT, termopan, aer condiționat, mo-
suprafaţă 52 mp, centrală termică, dern, mobilat modern. Preț: 60.000 ovată, două camere, balcon închis, că- l Schimb apartament 2 camere,
izolat exterior, balcon. Preţ: 39.900 euro, telefon: 0725.452.888. suță de vară, fântână, cablu TV, pomi et.1, din cărămidă, izolat termic, în
euro. Tel. 0721.055.313. fructiferi, teren arabil 2900 mp. Preț: zonă centrală, Hunedoara, cu asemă-
l Vând urgent casă în roșu în
15.000 euro, telefon: 0733.832.559. nător în Deva sau Simeria. Suport
l Vând apartament două camere, satul Sâncrai, formată din 3 camere,
Deva, zona Eminescu, bloc cu un sin- din care două tencuite, cu teracotă, l Vând casă, dependințe, teren diferența de preț. Tel. 0727.288.460.
gur nivel, parter, CT, termopan, curte grajd mare și șură, beci încăpător, 3556 m, în Brad. Preț negociabil, tele-
interioară, beci la demisol, posibilități două bucătării vechi și alte depend- fon: 0729.423.035. ÎNCHIRIeRI
construcție garaj în curte. Preț nego- ințe. Este bună pentru casă de va- lVând garsonieră în Deva, str. M l Ofer locuinţă la curte, Deva,
ciabil, telefon: 0729.231.522. canță. Preț: 25.000 euro, telefon: Eminescu, confort 1, 31 mp, bucătărie, zona spital, unui student, sau per-
0254.730.209, 0760.193.089. 8/24, gresie, faianță, termopan, uși, soană (femeie sau bărbat) încadrată
l Vând casă în sat Râpaș, comuna
Turdaș, 2 camere, baie, hol, bucătărie, l Vând în Deva, zona Progresului baie, 3/3 mp, centrală, apă trasă sepa- în muncă sau la pensie, pentru ajutor
șură, teren 2800 mp, gaz, apă, curent, apartament cu 4 camere, 2 băi, de- rat, renovată recent, totul nou. Tele- gospodăresc. Tel. 0724.451.762.
drum asfaltat. Preț: 25.000 euro, tele- bara, balcon. Apartamentul are gea- fon: 0724.786.105, 0772.082.324.
muri termopan, gresie, faianţă, uşă l Ofer pentru închiriere aparta-
fon: 0725.147.370. l Vând garsonieră Deva, et.2, 33
metalică, izolat pe interior 95%, par- ment 2 camere, etaj 1, zonă centrală,
mp, CT, termopan, baie cu cabină de
l Vând urgent și ieftin casă în chet stejar, loc parcare. Etajul 3 din 4. decomandat, CT, termopan, mobilat și
duș, mobilată. Preț: 21.000 euro, tele-
Sâncrai, 3 camere, dintre care două Apartamentul este situat aproape de fon: 0722.564.004. utilat modern, Deva. Chirie: 250
mobilate, teracotă, două bucătării piaţă, parc şi cetate. Preţ: 54 ooo euro/lună, plus garanție, pentru fami-
euro fix. Telefon 0722 603 959. l Proprietar, vând apartament 3
vechi, grajd, șură, fântână cu apă lie cu serviciu. Telefon: 0725.452.888.
camere+garaj+boxă, 2 băi, CT, 93 mp,
potabilă, grădină de legume și pomi l Vând apartament 3 camere,
mobilat, an construcție: 2007-2008, l Ofer pentru închiriere aparta-
fructiferi. Preț: 25.000 euro, telefon: Aleea Crișului, termopan, CT, etaj 2,
curte interioară privată, zona micul ment 2 camere, 52 mp, decomandat,
0760.193.089, 0254.730.209. ușă metalică, parchet. Preț: 34.000
euro, telefon: 0738.246.138, Dallas, Deva. Preț: 88.000 euro, tele- balcon, CT, termopan, mobilat și utilat
l Vând casă, duplex, în Șoimuș, 0769.213.866. fon: 0737.702.160. modern, zona piață, Deva. Chirie: 280
nr.364, compusă din 6 camere, 3 băi, l Vând casă nouă în Deva, P+1, euro/lună, plus garanție. Telefon:
l Vând urgent și ieftin casă în
bucătărie mare, beci, încălzire cen- 160 mp, 5 camere, 2 băi, bucătărie, 0745.202.448.
Simeria, trei camere, din care două
trală pe gaz, apă curentă, garaj, mobilate și cu teracotă, beci spațios, garaj, beci, CT, termopan, totul nou, l Ofer pentru închiriere spaţiu
grădină 500 mp și anexe. Preț: două bucătării de vară vechi, grajd teren 400 mp, apă, gaz, curent, canal.
hală 100 mp, vad comercial, pentru
110.000 euro, telefon: 0723.784.821, mare, șură, găbănaș, fântână pota- Preț: 103.000 euro, tel. 0725.452.888.
producţie, depozitare, acces auto bun.
0721.479.233. bilă, cotețe, grădină de legume și l Vând apartament 2 camere,
CT, termopan, ușă metalică, parțial Dispune de toate facilităţile posibile.
l Vând casă, 2 camere, hol, pomi fructiferi. Preț: 30.000 euro, Deva, cartier Oituz, str. Florilor. Preţ
mobilat. Deva, Micro 15. Preț:
bucătărie de vară, grajd plus atelier, telefon: 0254.730.209, 0760.193.089. 24.000 euro, telefon: 0726.667.754. negociabil. Tel. 0735/837.114,
curte, grădină, toate utilitățile, l Vând apartament 2 camere, l Vând casă cu grădină, 2470 0722/634.552.
Chișcădaga. Preț: 70.000 lei, Deva, Kogălniceanu, et.3, balcon, ter- mp, din cărămidă, pe fundație l Ofer pentru închiriat casă în
telefon: 0725.452.888. mopan, izolat, CT, 51 mp. Preț: 41.000 solidă din piatră, cu pivniță zidită Deva, P+1, 5 camere, 4 băi, bucătărie,
l Vând apartament 3 camere, euro, telefon: 0745.202.448. în piatră, 3 camere mari (4x4) și garaj, depozit, CT, mobilată și utilată.
Aleea Crișului, termopan, CT, etaj.2, loc pentru baie, sursă de apă pro- Chirie: 500 euro/lună. Telefon:
l Vând apartament 2 camere,
prie, grădină cu pomi fructiferi,
gresie, faianță, parchet, ușă metalică. Deva, piață, parter cu balcon de 5 m, 0733.345.459.
gard din beton, anexe gospodărești,
Nu sunt agent imobiliar. Preț:34.000 renovat și mobilat, uși noi, 50 mp, în satul Fizeș, comuna Băița, la 17 l Ofer de închiriat o cameră de
euro, telefon: 0738.246.138., ideal pentru cabinet sau birou. Preț: km. de Deva. Preț negociabil, tele- cămin, Deva, Dacia, fostul cămin al
0769.213.866. 39.000 euro, telefon: 0725.452.888. fon: 0769.223.207, 0726.392.735. Maconului, etaj 1. Tel. 0730.106.589.

TAlON De ANuNŢ GRATuiT PeNTRu PeRSOANe FiZiCe IMPORTANT!


Talonul se poate depune şi în căsuţele poş-
Nume ........................................................................................ Prenume .........................................................................
tale ACCENT MEDIA din:
Text anunţ .............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,
Mioriţa, Dacia
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS
................................................................................................................................................................................................... (din Parcul Industrial)
..................................................................................................................................................................................................
PeTROŞANI: Magazin CARREFOUR
Preţ ................................. Telefon: .....................................................................................................................................
***********
Trimiteţi talonul la adresa: DEVA, Str. 22 Decembrie, nr. 37A (Clădirea Cepromin), birou 16. Răspunderea pentru conţinutul articolelor
revine exclusiv autorului.
AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE
12 - 18 iulie 2019 MiCA PuBliCiTATe - 15

l Ofer pentru închiriere garaj, l Pensionară, din Deva, doresc să l Sunt singur, divorțat, fără obli-
AUTO gații, situație materială OK, 51/178/70,
Deva, zona piață, pentru depozit sau ajut la curățenie pe o doamnă sau
mașină. Preț: 200 lei/lună, telefon: l Vând Ford Escort, din Austria, agreabil, comunicativ, cu bun simț,
domn, de preferință la curățenie casă,
preț: 1000 euro, Alfa Romeo 3500 doresc să cunosc o doamnă într-o
0722.968.910. euro, VW Passat, acte la zi, 1200 euro, curte, grădină, în Deva sau împre-
l Închiriez spaţiu comercial în Dacia combi, pe injecție, acte la zi. jurimi, două zile pe săptămână. Rog situație asemănătoare și, sigur, îm-
Brad, suprafaţa aprox. 100 mp, Telefon: 0742.695.238. seriozitate. Telefon: 0771.139.136. preună vom alunga singurătatea. Rog
pretabil pentru bar, restaurant, seriozitate! Telefon: 0730.350.889.
l Vând autoutilitară N, Mercedes l Caut femeie pentru a îngriji o
magazin alimentar. Preţ avantajos. l Domn singur, catolic, fără vicii,
Benz Sprinter, 413 CD, 14025, ITP, persoană vârstnică (bolnavă), în
Tel.: 0745.970.007. până în anul 2020. Preț: 5500 euro, de vârsta a treia, doresc să cunosc o
Deva. Informații la telefon:
negociabil, telefon:0734.080.115. doamnă fără vicii, de vârsta a treia,
TERENURI 0723.056.710. care să fie alături de mine la bine și
l Vând Nissan Micra, AF 2000 l Caut femeie pentru menaj și la rău, să luptăm împreună împotriva
l Vând teren arabil, 38 ari, în benzină, toate taxele la zi, cc 998 cm, 2
Lunca Crișului, întabulat. Preț nego- curățenie, o zi pe săptămână. singurătății. Rog seriozitate. Telefon:
uși, stare foarte bună. Preț negociabil, Telefon: 0756.847.708. 0254.211.731.
ciabil, telefon: 0735.195.269,
telefon:0723.357.090.
0254.211.687. l Pensionară, execut costume l Domn de 64 de ani, 170/83,
l Vând Ford Escort Turnier, AF populare pentru copii. Tel.0753.128.090. doresc să cunosc o doamnă de vârstă
l Vând teren Archia, 2,2 hectare,
utilități, parcelabil. Preț: 16 euro/mp, 1997, acte la zi, bine întreținut, ITP re- MATRIMONIALE apropiată, fără vicii, pentru căsătorie.
telefon: 0722.564.004. cent, valabil – martie 2020, cu multi- Rog seriozitate! Tel. 0734.076.624.
l Tânără, ardeleancă, simpatică,
ple înlocuiri cu piese noi, stare foarte
Vând teren intravilan în zona serioasă, sinceră, gospodină, doresc să l Domn din Brad, distins, 63 de
l bună. Preț: 1250 euro, telefon:
de agrement Valea Căoiului –Vețel, 0767.510.260. cunosc un tânăr serios, pentru priete- ani, caut o doamnă de vârstă apropi-
1457,05 mp, FS 70 m, șosea asfaltată. nie-căsătorie. Rog seriozitate! Telefon: ată pentru prietenie – căsătorie.
Preț: 7 euro/mp, telefon: l Ocazie! Vând Nissan E 11, 0744.818.223. Telefon: 0742.695.238.
0748.143.489. benzină, AF 2013, 25.000 km, reali, l Tânăr, 38 de ani, 1,63, 67 kg, DIVERSE
l Vând teren intravilan, în Bejan - unic proprietar, înscrisă, acte la zi. Brad, serios, fără vicii, fără copii, ne-
l Vând pătul de porumb știuleți,
Şoimuş, supraf. 2880 mp, FS - 33m, Preț: 7500 euro, negociabil, telefon: fumător, caut o relație serioasă de pri-
etenie/căsătorie. Poate avea copii. din metal, sobă emailată de încălzit,
curent, apă, gaz, proiect topo. Preţ: 0728.776.944.
Telefon: 0733.155.451. la gaz sau butelie, plăci de teracotă,
13.000 euro, neg. Tel. 0725/452.888.
l Vând pentru Dacia Super Nova din demolări, scaun auto pentru copii.
l Văduv, 77/170/70, doresc să
l Vând loc casă în Haţeg, str. Râu următoarele piese second hand: aripi Preț negociabil, telefon:
Mare Retezat, supraf. 5700 mp, FS - 31 cunosc o doamnă de 60-68 de ani, 0744.633.217.
față, triple spate, alternator, electro- pentru prietenie-căsătorie. Telefon:
m, posibilităţi apă, curent, canalizare, motor. Prețuri negociabile, telefon:
gaz. Se vinde şi înjumătăţit. Preţ 0758.413.149. l Vând masă pliabilă cu șase
12 euro/mp. Tel. 0747/179.190. 0769.473.088.
l Pensionar, 80 de ani, doresc să scaune și bicicletă semicursieră. Preț
l Vând teren extravilan în Haţeg, l Vând Citroen CT Diesel, 1400 cunosc o doamnă de vârstă apropiată negociabil, telefon: 0735.195.269,
7200 mp din care 5000 mp livadă cmc, argintiu, AF 2006, 4 uși, pentru prietenie sau căsătorie. Tele- 0254.211.687.
pruni+2200 mp fâneţe, în Câmpul Mare. închidere centralizată, AC, funcțional, fon: 0787.649.226.
l Vând ceas cu cuc, o butelie de
Preţ 15.000 euro. Tel. 0747/179.190. geamuri electrice. Preț: 1800 euro, Domn singur, 61 ani, 1,72/80 kg
l 5l, cu ceas corespunzător, 4 butelii de
l Vând teren în Popești, 3600 mp, telefon: 0725.147.370. din Deva, cu proprietate personală, l litru și aragaz de voiaj. Prețuri con-
cu front stradal 17 m, la șosea, 800 m doresc o relație adevărată cu o venabile, telefon: 0724.451.762.
intravilan. Preț: 6 euro/mp, telefon: l Vând Skoda Fabia break, cu
doamnă de maxim 60 de ani. Domicil-
0738.246.138. turelă electrică și haion, motor 1,4, 75 l Vând canapea-colţar, extensi-
iul îl va decide femeia. Telefon:
CP, benzină, AC, gri metalizat, cârlig bil, 2 lăzi depozitare, stofă nuanţe de
l Vând teren intravilan, 550 mp, 0720.366.434.
remorcă, înmatriculată, Euro 4, ITP bej, stare foarte bună, 1100 lei neg. şi
Deva, str. Vulturilor (prelungirea Vul- l Pensionar singur, 65/170/70,
can).Telefon: 0732.139.547. valabil până în 2019. Preț negociabil, covor 2,5 x 1,6 m, cu carpetă
telefon: 0724.246.514. cu apartament şi maşină, loial,
0,8 x 0,5 m, în culorile grena, bej.
l Vând teren Deva, la șosea, 4200 familist, agreabil, cu bun simţ, comu-
mp, FS 33 m x128m, ideal pentru de- l Vând VW Passat 2007, full, mer- nicativ, fără vicii, doresc să cunosc o Stare foarte bună, 300 lei neg.
pozit, fabrică. Preț: 70 euro/mp, nego- ită văzut. Preț: 4800 euro, telefon: doamnă serioasă, de la ţară sau oraş. Telefon 0726.426.011.
ciabil, telefon: 0721.055.313. 0742.074.855. Rog seriozitate. Tel. 0748/294.350. l Vând mobilă sufragerie import
l Vând teren intravilan, la șosea, l Vând tractor U 650, remorcă l Doamnă singură, 49 de ani, Germania, lemn masiv, sculptată,
Deva-Hunedoara, 3 ha, FS 546 m, cu apicolă 5,0 tone, ambele cu cauciucuri fără obligații, fără vicii, caut masă extensibilă, 8 scaune, canapea,
clădiri, toate utilitățile, ideal pentru noi, disc 34 m, plug cu 3 brăzdare și doamne/ domni pentru petrecerea vitrină, masă televizor, comodă, co-
fabrică sau depozite. Preț:12 grapă. Preț negociabil, la vedere. Tele-
ruto/mp. Telefon: 0722.564.004. timpului liber într-un mod plăcut. Nu modă 2 uși, canapea extensibilă și
fon: 0727.636.444. exclud și o relație de prietenie se- butoi de 120 l, din frăgar. Preț nego-
l Vând teren în localitatea rioasă, pe termen lung. Exclus per- ciabil, telefon: 0748.143.489.
Cristur, la șoseaua Deva-Hunedoara, OFERTE DE SERVICIU soanele needucate. Telefon:
între case, 2160 mp, FS 22 m, toate l Vând pentru colecționari un pat
Societatea comercială ANDRIS 0762.034.459.
utilitățile. Preț: 23.000 euro, telefon: l din fier, vechi de 200 de ani, o toaletă
0745.202.448. – ALEXIOU CONSULTING SRL anga- l Doamnă, 54 de ani, doresc o re- cu oglindă, cam de 80 de ani și un și-
jază îngrijitoare. Cerințe minime lație de prietenie, bazată pe respect, fonier cu două uși, un set de vase noi,
l Vând 7 hectare de pădure, zona
obligatorii: studii medii și cu un domn de vârstă apropiată, fără din inox, fabricate în Elveția,
Pestiș-Hunedoara – pin, carpen, 70 ani
cunoașterea limbii engleze. CV-ul se obligații. Prefer să dețină mașină. fundul vaselor are 9 straturi.
vechime. Preț: 3200 euro/hectar.
Telefon: 0721.055.313. va trimite la următoarea adresa Rog seriozitate: 0749.198.130. Telefon 0724.451.762.
de e-mail: pandris@aktor.gr.
l Vând teren în Ghergheș, 10 km
de Deva, între case, 1200 mp, FS 20 m, l Fac curățenie în case și aparta- Deva, 22 Decembrie, 37A •
apă, curent, cabană din lemn. Preț: 6 mente, doar în Deva. Preț avantajos, Tel. 0726 871 728
euro/mp, telefon: 0745.202.448. telefon: 0732.369.565.
www.accentmedia.ro
Nota redacţiei:
Publicaţia Accent Media preia conţinutul anunţurilor de MICĂ PUBLICITATE, în con- Anunţuri de mare şi
formitate cu textul menţionat pe taloanele de anunţuri gratuite pentru persoane
fizice. Prin urmare, răspunderea pentru conţinutul anunţurilor revine celor care le-au mică publicitate
în ziare locale şi centrale
completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul
redacţiei. Ne rezervăm dreptul de a refuza publicarea acelor anunţuri care încalcă,
prin conţinutul lor, legea.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro


16 - actUalitate 12 - 18 iUlie 2019

Sute de reenactori la Cel mai fain târg din Ardeal,


„Produs de Cluj”, vine la
Festivalul Dac Fest de Shopping City Deva

la Măgura Uroiului
Festivalul se află la
ediţia a X-a.
Simeria - Platoul de la
nunţii şi ale focului sacru.
Sufletul festivalului este
Asociaţia Terra Dacica
festival internaţional vestit.
Pe lângă grupurile de reen-
actori din ţară, la Dac Fest
Măgura Uroiului va fi extrem Aeterna, care vă aşteaptă, în 2019, vin mai multe asociaţii
de animat la acest sfârşit de perioada 12-14 iulie la Festi- din Italia, Bulgaria, Ungaria şi
săptămână. Aproximativ 300 valul Dac Fest, de lângă Sime- Rusia. La această ediţie, în
de reenactori vor recrea aici ria. semn de apreciere pentru fo-
atmosfera de acum 2.000 de Evenimentul de reconsti- tografii care ne sunt alături an
ani, din timpul dacilor şi ro- tuire istorică a început cu paşi de an, vom organiza şi un
manilor, şi vor arăta publicu- mici, în urmă cu 10 ani, la in- concurs foto cu premii.
lui scene de luptă între cele iţiativa a trei oameni dârji: Luptele sunt programate
două tabere, dar şi confrun- Angelica Bălos, Paul Cheptea sâmbătă la ora 19,00 şi du-
tări între gladiatori. Nu vor şi Szell Lorincz. În timp, a minică, de la ora 15.30. Deva – Între 12 și 14 iulie, tarii vor da drumul la grătare
lipsi ritualurile dacice ale crescut şi acum a devenit un Intrarea este liberă. Shopping City Deva găz- în aer liber, iar copiii își pot
duiește târgul din Ardeal petrece timpul în parcul de
,,Produs de Cluj”. Meșterii distracții special amenajat
populari vin cu bunătăți de pentru ei. Atmosfera va fi în-
casă, costume tradiționale, treținută de ansamblurile
bijuterii, decorațiuni unice și folclorice care vor veni, în
minuțios elaborate. pași de dans tradițional, cu
Timp de 3 zile, producă- multă voie bună și multe
torii ardeleni întind mesele cântece populare.
pline cu brânzeturi, cărnuri, Între artiştii de muzică
dulcețuri, miere și siropuri populară invitaţi se numără
făcute după rețetele lăsate Bogdan Toma, Cornelia și
moștenire în familie. Pentru Lupu Rednic, Ana Ilca
că e loc din plin la evenimen- Mureșan, Angela Rusu, Adri-
tul organizat în parcarea ana și Mariana Anghel, Aurel
centrului comercial, bucă- Tămaș.

SĂPTĂMÂNAL DE INFORMAŢII ŞI ADVERTORIAL Echipa redacţională: Cornel Poenar, Mihai Stan, Mihaela Poenar,
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A, judeţul Hunedoara - ro Cornelia Holinschi, Ioan Vlad, Alexandra Tarod - reporter junior
tel. 0354 102 250 • Fax/e-mail: 0354 780 256 Tehnoredactare: Codruţa Goţa
ISSn 1842 - 9955
accentmediahd@yahoo.com www.accentmedia.ro ForteS FortunA ADjuvAt!