Sunteți pe pagina 1din 16

PAg. 2 AdministrAţie PAg. 3 modernizări PAg.

8-9 trAdiţii
Fondurile nerambursabile Mai multe autobuze Născută dintr-un străvechi
din programe europene sau electrice hibrid vor circula cult al soarelui,
guvernamentale ajută pe străzile din Hunedoara, Sărbătoarea Sânzienelor
administraţiile locale să unde primăria va realiza marchează începutul verii,
deruleze mai multe coridoare de transport având loc la trei zile
investiţii publice. ecologic. după solstițiul de vară,
pe 24 iunie.

Fondat de Cornel POENAR

Un concert de muzică populară va avea loc


la casa de cultură din Deva, luni, 24 iunie.
Intrarea este liberă./pag.16

Anul XiV • nr. 618 • Apare 21 - 27 iunie 2019 • 16 pagini • 1 leu • www.accentmedia.ro

Concedii: un selfie îţi


poate aduce hoţii la uşă!

/p.16

Ofertă unică!
Salvăm timp și bani! Anunţuri
de mare şi mică
Orice comandă la Tipografia
”Accent Media” aduce cele mai mari
avantaje din publicitate:
• Un anunț gratuit, în mii de exemplare,
prin ediția tipărită a ziarului
publicitate
”Accent Media”.
• Un anunț gratuit, vizualizat de zeci
în ziare
de mii de persoane, în cotidianul
on-line ”Accent Media”.
locale
Investești puțin, ești cunoscut şi centrale
în întreaga lume!
Deva, 22 Decembrie, 37A •
Contact: e-mail: office@accentmedia.ro, Tel. 0722 402 044
telefon: 0722.402.044 sau la sediul din
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, biroul 16. E-mail: accentmediahd@yahoo.com
www.accentmedia.ro www.accentmedia.ro
2 - ADMiniSTRAŢie 21 - 27 iunie 2019

Băiţa: Axele de finanţare vizate


pentru investiţiile publice
A
utorităţile încearcă se află la standardul dorit de
atragerea de fonduri oamenii din comună. De
nerambursabile pen- asemenea, în planurile noastre
tru a nu afecta bugetul se înscriu lucrări de con-
local. strucţie pentru zece poduri în
Băiţa – Administraţia locală satele Lunca, Crăciuneşti şi
din comuna Băiţa are în plan Hărţăgani. Acum, pe aceste po-
atragerea de fonduri guverna- duri se poate circula doar cu
mentale sau de pe diferitele maşini mici”, a declarat pri-
axe de finanţare europene în marul comunei Băiţa, Damian
vederea derulării unor in- Diniş.
vestiţii publice necesare în co- Potrivit estimărilor efectu-
munitate. Sunt vizate, printre ate de specialişti, costurile de
altele, modernizarea unui reabilitare ale unui pod se
drum care face legătura între ridică la circa 500.000 de lei,
satele Fizeşti şi Barbura, care, iar la cel din Hărţăgani devizul
printre altele, are nevoie de lucrării se apropie de 2 mili-
ziduri de sprijin, asfaltare şi oane de lei.
rigole de scurgere a apei plu- Primarul comunei Băiţa a
viale. mai spus că un proiect impor-
„Drumul dintre Fizeşti şi tant este legat de introducerea
Barbura trebuie reabilitat pen- gazului metan în localităţile
tru că de aproape 20 de ani nu din zonă, mai ales că acum pe
s-a mai lucrat la acest drum, acolo trece şi magistrala de gaz
astfel încât să putem spune că care duce la Brad.

Crişcior: Fonduri Râu de Mori: Infrastructură de apă


nerambursabile pentru şi canalizare în mai multe sate
grădiniţă şi drumuri

F
ondurile AFIR, o necesare în vederea imple-
soluţie pentru pro- mentării. Astfel, PNDL II a
gramele de investiţii făcut posibilă extinderea şi
locale modernizarea iluminatului
Crişcior – O nouă grădiniţă public.
cu program prelungit este „Fondurile atrase pentru Râu de Mori – Investiţiile pentru proiectul de captare,
construită în Gurabarza, cu acest proiect au permis în- publice s-au aşezat pe o di- tratare şi aducţiune a apei
ajutorul unor fonduri accesate locuirea sistemului de ilumi- recţie fericită în comuna Râu potabile în comuna Râu de
de Primăria Crişcior în baza nat prin montarea de lămpi de Mori. Cunoscută ca una din- Mori. Documentaţiile au fost
unui proiect depus la Agenţia noi, mult mai economice din tre campioanele la atragerea depuse la Consiliul Judeţean
pentru Finanţarea Investiţiilor punct de vedere al consumu- de fonduri nerambursabile, Hunedoara pentru autorizaţia
Rurale (AFIR). De asemenea, lui. Lucrarea a fost deja re- administraţia locală derulează de construcţie”, a declarat pri-
în lucru se află modernizarea cepţionată, iar acum se acum mai multe proiecte pen- marul Niculiță Mang.
unor drumuri comunale, va- aşteaptă decontările pe tru care s-a muncit foarte mult, Conştient de faptul că acce-
loarea investiţiei ridicându-se sumele investite. Încercăm să dar care aduc satisfacţia unor sarea fondurilor nerambur-
la un milion de euro, lucrarea deblocăm aceste sume cât mai rezultate mult aşteptate de sabile necesită mult timp şi
fiind una complexă care nece- repede”, a spus primarul locuitorii comunei. birocraţie, edilul local lucrează,
sită inclusiv ziduri de sprijin. Ovidiu Furdui. „Continuăm paşii făcuţi împreună cu echipa sa, la dez-
Potrivit primarului co- Edilul local a mai arătat că pentru introducerea reţelei de voltarea unor noi proiecte. loarea totală a investiţiei
munei Crişcior, Ovidiu Furdui, prin fonduri guvernamentale canalizare în satele Râu de Este vorba de modernizarea ridicându-se la 15 milioane de
programele de finanţare ner- s-a reuşit atragerea sumelor Mori, Ostrovel, Brazi, Suseni, unor drumuri de interes local lei. Proiectele sunt extrem de
ambursabile au permis admi- necesare pentru lucrări la Valea Dâljii și Unciuc. Licitaţia în satele Valea Dâljii, Ohaba complexe şi presupun as-
nistraţiei locale să deruleze şi străzile Cucului şi Colnici, pre- a fost finalizată şi avem desem- Sibișel şi Clopotiva. faltarea a șapte kilometri de
alte proiecte pentru care buge- cum şi la drumurile Zdrapţi- nat un câştigător al acesteia. Aceste proiecte vor avea ca drum şi construirea a 24 de
tul local nu ar fi găsit resursele Podeu şi Zdrapţi-La Moară. De asemenea, aşteptăm avizul sursă de finanţare PNDL, va- podețe și poduri.
21 - 27 iunie 2019 ACTuALiTATe - 3

Hunedoara: 20 de milioane
de euro, din fonduri europene,
pentru transport ecologic
o autobază modernă la Hăș- târziu în prima jumătate a
dat, cu stații de încărcare anului viitor, să începem lu-
pentru autobuzele electrice crările. A fost munca unei în-
hibrid. tregi echipe de a atrage
Vor fi achiziționate 13 au- această sumă foarte mare
tobuze ecologice, de tip hib- din fonduri europene și îi fe-
rid, 188 de biciclete pentru licit încă odată pe toți cei
închiriat, 6 stații de închirie- care au lucrat pe această
re. Vor fi create piste de bici- strategie, pentru că până la
clete, vor fi modernizate urmă este rodul muncii lor.
trotuarele și zonele pieto- În scurt timp vom semna și
nale. Un număr de 99 de ar- cel de-al treilea proiect, Cori-
bori maturi și 78 de arbuști dorul de Vest, ce are o va-
ornamentali, cu grad ridicat loare de 10 milioane de
de retenție a dioxidului de euro”, a declarat primarul
carbon, se vor planta în zo- municipiului Hunedoara,
nele cuprinse în Coridorul Dan Bobouţanu.
Central și de Est, urmând ca În cadrul proiectului se va
numărul lor să crească odată implementa şi un sistem de
cu semnarea contractului închiriere a bicicletelor

E ste vorba despre euro și presupun, printre al- dernizarea suprafeței caro- pentru Coridorul de Vest. (bike-sharing), cu amplasa-
două dintre cele trei tele, transformarea zonei Sa- sabile, a suprafeței pietonale, „Sunt cele mai importante rea a șase stații de închiriere
proiecte ce vizează nitas în zonă pietonală, crearea de piste de biciclete, proiecte, ca valoare, dar și ca automată a bicicletelor, cu o
modernizarea transpor- crearea de noi piste de bici- modernizarea spațiilor verzi, modernizare a municipiului capacitate totală de 268 de
tului în municipiul Hunedoara, din cele 22 de- locuri de andocare a bici-
Hunedoara prin investiții clete, noi intersecții semafo- plantarea de arbori maturi și
în transportul public rizate, semafoare noi în arbuști ornamentali cu grad puse la ADR Vest. Practic, cletelor și o flotă de 188 de
ecologic – coridoarele intersecțiile deja existente de ridicat de retenție a CO2. prin implementarea acestor biciclete.
Central și de Est. pe lungimea Bd. Dacia, mo- Printre altele, vor fi moder- proiecte, Hunedoara se va Un sistem de e-ticketing
Hunedoara - Valoarea to- dernizarea străzilor Eroilor, nizate și create noi stații de schimba radical într-un ter- va fi implementat, iar sis-
tală a celor două proiecte Buituri, Mureșului. autobuz, stații de închiriere a men foarte scurt. Sperăm ca temul de semaforizare exis-
este de 20 de milioane de Proiectele vizează mo- bicicletelor şi se va construi în cursul acestui an, sau cel tent va fi modernizat.

Atenţionare
Condamnare într-un dosar cu fonduri APIA
ANAF: Posibile Deva - Fosta şefă a Oficiu-
lui Judeţean pentru Finan-
fraude prin ţarea Investiţiilor Rurale
(OJFIR) Hunedoara a fost con-
SMS! damnată de Tribunalul Hune-
doara la doi ani de închisoare
Deva - Agenţia Naţională cu suspendare într-un dosar
de Administrare Fiscală in- în care a fost acuzată de pro-
formează contribuabilii asu- curorii DNA că ar fi beneficiat
pra unei posibile fraude care fără drept de fonduri APIA
se petrece zilele acestea. prin folosirea de documente
Persoanele fizice recep- false sau inexacte. La pe-
ţionează sms-uri sau email- deapsă de adaugă şi un ter-
uri, în care sunt informaţi că men de încercare de patru
pot primi bani de la ANAF. ani, dar şi obligaţia de a resti-
Persoanele sunt sfătuite să tui APIA suma de 647.152 lei
acceseze un site, la care este sub forma daunelor materia-
disponibil un formular, în le.
care sunt solicitate, în nu- Sentinţa nu este definitivă
mele ANAF, date personale, şi poate fi atacată cu apel, în
inclusiv date ale conturilor și termen de 10 zile de la comu-
PIN-urile acestora. nicare.
„Rugăm contribuabilii să "În perioada 2010-2013,
nu acceseze site-ul din sms- inculpata Crăciun Florinda
urile primite și, totodată, le Emilia a folosit la Agenţia de
reamintim că Agenţia Naţio- Plăţi şi Intervenţie în Agricul- pentru suprafeţe de teren pe care Agenţia de Plăţi şi Inter- cată a inculpatei.
nală de Administrare Fiscală tură (A.P.I.A.) - Centrul Jude- care nu le deţinea în realitate. venţie pentru Agricultură s-a La momentul trimiterii în
nu transmite informații ţean Hunedoara, mai multe Prin aceste demersuri, incul- constituit parte civilă în ca- judecată, fosta directoare
nesolicitate prin sms, iar por- documente false şi inexacte în pata Crăciun Florinda Emilia drul procesului penal", se ara- OJFIR Hunedoara a susţinut
talul oficial al instituției este scopul de a obţine în mod in- a obţinut pe nedrept fonduri tă într-un comunicat al DNA că este nevinovată şi că va
www.anaf.ro”, se arată într-o just sume de bani în cadrul nerambursabile în valoare to- Serviciul Teritorial Alba Iulia, demonstra acest lucru în in-
comunicare ANAF. schemelor unice de plată, tală de 647.152 lei, sumă cu emis la data trimiterii în jude- stanţă.
4 - ACTuALiTATE 21 - 27 iuniE 2019

Emoţii la final de an şcolar,


la Podele!

P odele – o locali- deopotrivă învățătoare și cea pașii. Momentul de închi- nerale din Luncoiu de Jos, Tuturor elevilor le dorim
tate situată nu mai bună prietenă. dere de an școlar a fost ono- Călin Dorin Petric, precum și vacanță minunată și succes
departe de Brad, Din aproape în aproape, rat de către autoritățile de părinți și bunici, care au în viitorii ani de școală!
într-un cadru natural timpul fuge cu o viteză ului- locale ale comunei, prin per- trăit împreună clipele pre-
parcă desprins dintr-o toare, așa fel încât în urmă soana primarului Călin Dorin mierii și ale festivității de Cornel POENAR
filă de poveste, cu patru ani, unii copii Dud, directorul școlii ge- final de an școlar.
găzduiește o școală deslușeau tainele clasei în-
frumoasă aranjată cu tâi, iar acum se despart cu
mult bun gust.
Aici am întâlnit copii fru-
emoție în suflet de colegi şi
de cea care le-a îndrumat
SPIGM: Lucrări de înfrumusețare
moși, cu bujori în obrăjori,
emoționați de prezența ori-
cărei persoane care le trece
pașii și le-a sădit respectul
față de semeni și dragostea
de cunoaștere.
și întreținere în reședința
pragul școlii. La întâlnirea
oricărei priviri străine, sa-
Am consemnat, așadar, în
urmă cu câteva zile, emoțiile de județ
lută sfios, cu un respect cu- de final de an școlar, emoțiile
venit insuflat de Constantina despărțirii de colegi și de
Popa, cea care le este, școala care le-a îndrumat

Farmacia TACOMI
te face mai frumoasă
Completează talonul de mai jos şi poţi beneficia,
prin tragere la sorţi, de un pachet de înfru-
museţare oferit de Laboratoarele
TACOMI. Săptămânal, se acordă două premii.
Taloanele se depun la sediul redacţiei Accent Media
din Deva, str.22 Decembrie, nr.37 A, biroul 16, iar ex-

Î
tragerile se fac în fiecare zi de joi a săptămânii. n ultima perioadă, metalică în zona pietonală iluminare ambientală tip
Câştigătorii vor fi publicaţi în ziarul de vineri din Serviciul Public de din Piața Unirii. LED.
săptămâna respectivă. Întreținere și Tunelul este format din 3 Mai mult, pe stâlpii de ilu-
Gospodărire Munici- tronsoane metalice, con- minat public din scuarul cen-
Nume ......................................................................................... pală a executat diverse fecționat și montat în totali- tral de pe bulevardul Iuliu
lucrări de întreținere și tate de către angajații SPIGM Maniu, dar și sensul giratoriu
prenume .................................................................................. înfrumusețare ale Deva. din zona Gării Deva sunt
domeniului public pe Pe structura tunelului sunt montate jardiniere florale
CI seria…….. nr…................… Localitatea…................…… suprafata municipiului amplasate 5oo de ghivece cu suspendate cu mușcate
Deva. flori. Mușcate curgătoare, curgătoare, acestea inte-
................................Tel…............................................................ Astfel, a fost montat un având prevăzut un sistem de grându-se perfect în peisajul
tunel cu flori din structura irigare propriu și sistem de urban stradal existent.
21 - 27 IUNIE 2019 DESPRE OAMENI - 5

FEMEI CU CARE NE MÂNDRIM


Spaţiu de muncă şi afirmare profesională
Dialog cu Dr. Paula LUCULESCU, medic coordonator - compartimentul chirurgie plastică,
Spitalul Județean Deva
- Prin ce se poate carac- să ai convingerea că dorești
teriza activitatea unui medic un adevărat lucru, o faptă, - Privind continua
aparținător unui comparti- prin muncă, seriozitate și pregătire profesională ați
ment de chirurgie plastică? hotărâre. putea adăuga ceva?
- Prin vocația meseriei, a - Da, sunt Doctor în Medi-
dragostei de om, grija și res- - O satisfacție deosebită cină, am beneficiat de o bursă
pectul de pacient, adevărate ne puteți prezenta? de studiu de trei ani. Particip
atribuții în domeniul formării - Da, externarea unor pa- la conferințe și simpozioane
profesionale. Accent trebuie cienți vindecați care aveau o în domeniul profesiei. Privind
pus pe calitatea și eficiența suprafață mare de arsură pe studiul individual, acesta este
intervențiilor chirurgicale, întregul corp și care au pentru mine o continuă pre-
dar și a rezultatelor acestora părăsit secția bucuroși, cu ocupare.
conform așteptării pacien- zâmbetul însănătoșirii.
ților. - Care vă sunt gândurile
- De o nereușită vă de viitor?
- Cât despre comparti- amintiți? - Sub semnul dragostei
mentul ce-l conduceți, ce ne - Da. Am operat un tânăr pentru meseria aleasă - de-
puteți spune? de 17 ani cu o formațiune tu- venit normă de viață - îmi
- Avem un colectiv bine definește pe fiecare în parte. pensăm unele neajunsuri morală. Totul a fost reușit. M- doresc să fiu un medic cu o
închegat, cu o experiență va- Aici la noi, pe fondul grijii față prin servicii medicale mo- am bucurat. Dar rezultatele personalitate care să evi-
loroasă. Eu lucrez aici din de pacienți, se găsește un derne, actualizate, prin răb- biopsiei erau cele neaștep- dențieze demersul meu bio-
2002. Împreună cu colega spațiu de muncă, colaborare dare, calm și o continuă tate. grafic.
mea Corina CLEPCE, tânărul și afirmare profesională. pregătire profesională. Voi încerca să mă lupt cu
medic Călin ȘTEFAN și cele- - Aveți în evidență numă- mine, cu îndoielile și tem-
lalte membre ale colectivului, - Vă confruntați și cu - Personal, aveți modele rul de intervenții chirurgi- peramentul meu, insuflându-
încercăm cu multă responsa- greutăți? care vă inspiră? cale efectuate de D-vs.? mi optimismul, bucuria și
bilitate să facem din acest - Da. Cu situația generată - Nu pot spune că nu, dar - Da, peste 7500 și pot încrederea în împlinirea pro-
compartiment o fereastră de continua schimbare a sis- singurul etalon de care am spune că satisfacția mea este priei meniri.
mereu deschisă spre pacienți, temului de sănătate care nu ținut cont este propria mea de fiecare dată când văd pa-
iar pregătirea noastră profe- prea are ca pion principal pa- pregătire profesională și do- cienții vindecați și mai ales Ioan Vlad
sională să fie o sintagmă ce ne cientul. Noi încercăm să com- rința de performanță. Trebuie cei cu arsuri grave. Georgeta- Ileana Cizmaș

PACIENTUL ÎNTREABĂ - MEDICUL RĂSPUNDE


Î
n cadrul acestei rubrici cienți decedând prin suicid. alcool sau alte substanțe, con- de a adopta decizii, însoțesc
B.I. din municipiul Toate aceste date atestă sum de medicamente depre- frecvent unele forme de de-
Hunedoara, dorește să necesitatea diagnosticului sogene. presie. Uneori episodul de-
afle amănunte privind precoce și a intervențiilor far- Din punct de vedere psi- presiv asociază și tulburări
DEPRESIA ca frecventă tul- macologice și psihoterapeu- hopatologic, episodul depre- psihotice frecvent congru-
burare psihiatrică. tice adecvate în depresie. siv se caracterizează prin ente cu dispoziția.
Am solicitat amănunte în Minimalizarea sau ignorarea dispoziție depresivă care este Existența simptomelor so-
acest sens de la diagnosticului de depresie și/ o stare de tristețe profundă matice (palpitații, precordial-
Dr. Ramona BĂRĂNESCU, sau administrarea antidepre- care se prelungește și inter- gii, senzații de sufocare,
medic primar psihiatrie sivelor în doze corespunză- ferează cu viața de zi cu zi, tulburări gastro-intestinale,
(foto). este însoțită de scăderea cefalee, amețeli) se constituie
toare sunt două cauze
- Depresia este cea mai marcată a interesului și într-un factor de agravare a
importante care favorizează
frecventă tulburare psihi- plăcerilor pentru aproape evoluției clinice.
complicarea depresiei cu sui-
atrică, studiile epidemiologice toate activitățile, anhedonie, Pentru a depăși un episod
cidul.
sugerează că aceasta are o Identificarea simptoma- anergie, apatie, fatigabilitate. de depresie este necesar un
prevalență de 5-15% la tologiei de către medicul de În planul ideației, depresivul tratament antidepresiv și care pot fi utilizate pentru
populația adultă, riscul pe familie și informarea pacien- este dominat de sentimente psihoterapie. tratarea depresiei. Fiecare
timpul vieții pentru a dezvolta tului în vederea trimiterii de devalorizare, culpabilitate Tratamentul pentru de- dintre acestea acționează în
un episod depresiv major către specialist sunt două ele- și inadecvare personală, presie acționează treptat, pe mod diferit. Simptomele, an-
fiind de 10-25% pentru femei mente importante pentru scăderea stimei de sine, ru- o perioadă de câteva săp- tecedentele medicale, is-
și 5-12% pentru bărbați. obținerea unui rezultat pozi- minații existențiale cu carac- tămâni. Cu medicație, majori- toricul medical din familie
Prevalența cea mai frec- tiv în diagnosticul și trata- ter negativ și gânduri per- tatea pacienților observă oferă medicului psihiatru in-
ventă este întâlnită la mentul acestei tulburări. O sistente de moarte, sub- îmbunătățirea stării depre- dicii pentru alegerea me-
populația cu vârsta medie importanță deosebită revine aprecieri, sentimente de sive după 3 sau 4 săptămâni. dicației potrivite.
(25-45 ani), incidența depre- identificării principalilor fac- inutilitate și vinovăție, atitu- Fără tratament, starea de Tratamentul antidepresiv
siei având tendința să scadă tori de risc pentru depresie, dine negativă față de prezent tristețe profundă poate dura se recomandă să fie de cel
după vârsta de 65 ani. care sunt: istoric de episoade și anularea perspectivelor de 6 până la chiar 12 luni, afec- puțin 6 luni, până la 2 ani, un-
Datele actuale confirmă es- depresive anterioare, istoric viitor. tând grav viața profesională eori chiar mai mult. După
timări anterioare conform familial de tulburare depre- Modificarea greutății cor- și personală. Tratamentul această perioadă se încearcă
cărora depresia va deveni în sivă, istoric de tentative de porale și a apetitului alimen- timpuriu este recomandat scăderea treptată a dozei
anii următori una dintre cele suicid, sex feminin, vârsta de- tar, diminuarea libidoului și pentru a împiedica agravarea până la o doză minimă de în-
mai importante cauze de diza- butului sub 40 ani, perioada insomnia matinală comple- sau prelungirea bolii și poate treținere pentru a preveni
bilitate socială. Ar mai fi de postpartum, comorbidități cu tează semiologia unui episod preveni apariția unui nou recăderile.
semnalat că depresia majoră afecțiuni somatice, absența depresiv. Bradipsihia, inca- episod depresiv.
se asociază cu un procent înalt suportului social, evenimente pacitatea de a face față unor Există mai multe tipuri de Au consemnat: Ioan Vlad
de mortalitate, 15% din pa- negative de viață, consum de solicitări cognitive minime și medicamente antidepresive și Georgeta-Ileana Cizmaș
6 - SPORT 21 - 27 iunie 2019

Gimnastică: Devence, pe podium


la Constanţa
Î
n Sala Polivalentă din din Timeea Krisbai, Andreea
Constanța s-au des- Lucaciu,Denisa Mândruț și
făşurat întrecerile Bianca Câmpan s-a clasat pe
Campionatului național locul IV cu 147.800 puncte.
de gimnastică pe echipe Urmărind și evoluțiile in-
pentru juniori I și II și, ca dividuale să menționăm că
de obicei, competiția a Amalia Ghigoarță a finalizat
fost presărată cu multe concursul pe locul secund la
evoluții interesante dar individual compus cu un
și cu multe ratări, gim- total de 52.550 puncte, ur-
nastele din competiţie mată de colega ei, Ioana Dan-
fiind în al doilea an în ciu -52.450 puncte, cele două
care evoluează în astfel gimnaste având execuții mai
de competiții naționale. slab notate la sărituri și
A fost până la urmă un util paralele.
test de verificare pe care În concursul junioarelor II
gimnastele din cadrul pro-
nivelul trei de competiție,
gramului național “Țară, țară
Erica Gogoașe a câștigat
vrem campioane” l-au trecut
medalia de argint, ea având
cu bine.
Componentele din cadrul un total de 52.400 puncte.
grupei cantonate la Deva au Grupul de tehnicieni care
avut evoluții bune și au urcat le pregătesc pe aceste spor-
pe podiumul de premiere cu tive, Gina Gogean–Groza,
echipele de la cluburile unde Raluca Bugner, Lucian Sandu
ele sunt legitimate. De re- primele două locuri, pe locul echipa LPC Cetate Deva, alcă- de 157.150 puncte, înaintea și Cristinel Micu, s-au de-
marcat faptul că, la junioare trei clasându-se echipa CSA tuită din Amalia Ghigoarță, echipelor de la CSS 1 Con- clarat mulțumiți de aceste
II, nivelul 3 de competiție, Steaua Bucureşti. Ioana Danciu, Luana Șerbă- stanţa și CS Dinamo Bu- rezultate, iar pentru gim-
echipele de la CSS 1 Farul La nivelul junioarelor II nescu și Adina Crișan s-a cureşti. Cea de a doua echipă naste urmează o binemeri-
Constanța s-au situat pe nivelul patru de concurs, clasat pe locul I cu un total de la clubul devean, alcătuită tată vacanță.

Fotbal: CSO Retezatul Hațeg are șanse la promovare în liga a III-a


S
âmbătă s-au desfășu- lui jucător al Haţegului, Mihai salvator la cîteva acțiuni ale
rat partidele de Suciu, decedat cu puţine zile gazdelor. În minutul 16 a de-
fotbal contând pen- înainte. Gazdele au asaltat viat în corner şutul lui Puie
tru prima manșă a baraju- poarta lui Paşca încă din start din şase metri, apoi a respins
lui de promovare în liga și după două ocazii ale lui centrarea lui S. Popa (min.
a treia, iar campioana Copil – şut pe lângă poartă 19) şi a intervenit din nou la
judeţului Hunedoara, CSO după o combinaţie între S. ocazia aceluiaşi Puie în min.
Retezatul Hateg a întâlnit Popa şi Măgulean (min. 1) şi 25.
în deplasare formația Puie (min. 6), Progresul a de- Măgulean, în min. 27 şi
similară din județul Arad, schis repede scorul. În min. 8, Copil în min. 25, nu au
Progresul Pecica. nimerit poarta hațeganilor,
Huţanu a centrat şi Arsene a
Partida de la Pecica s-a trimiţând peste transversală,
reluat cu capul din opt metri,
disputat pe o căldură sufo- dar gazdele se vor desprinde gazdelor, Rusu, în min. 66, echilibrat jocul şi au fost
învingându-l pe portarul
cantă (au fost 38 de grade), în în min. 28, prin golul înscris după care Drâglă, Arsene şi ocazii la ambele porţi. În
Retezatului.
prezenţa a 650 de spectatori de către Măgulean a făcut 2 – Păcurar au semnat ocaziile primul rând, Pecica are o vic-
Portarul echipei din Hațeg
și a început cu un moment de 0 când a înscris cu latul din gazdelor. torie, noi nu am făcut mare
a fost la înălțime intervenind
reculegere în memoria fostu- marginea careului mic. A fost Finalul de joc a a aparţinut lucru, doar că am evitat să
un duș rece pentru oaspeți echipei din Hațeg, care a tre- pierdem la scor. Trebuie să ne
care s-au trezit și Retezatul a cut în trei rânduri pe lângă pregătim în linişte, pentru că
ANUNŢ echilibrat disputa, ba chiar a egalare. Tiric, în min.86 a
trimis un balon puţin pe
jucând acasă datele proble-
mei se schimbă. Astăzi, dacă
trecut la conducerea ostili-
ALEXMAR SRL cu sediul în municipiul Brad, str. tăţilor în finalul primei re- lângă bară, în minutul 90 temperatura era normală,
Horea, nr. 60A, jud. Hunedoara, anunță depunerea so- prize iar eforturile echipei, au Dăncescu are un şut deviat iarba mai umedă şi tunsă mai
fost răsplătite cu înainte de foarte greu de portarul Pro- scurt, cred că viteza jocului
licitării pentru eliberarea autorizației de mediu pen- gresului şi Puşcă – finalizare era mai mare şi ne-ar fi avan-
pauză, când Tiric a şutat de la
tru obiectivul - Fabricarea încălțămintei, situat în circa 22 de metri în stânga lui imprecisă din careu la o fază tajat pe noi. Chiar şi aşa,
Rusu, învingându-l pe por- creată de Tiric (min. 90+2) băieţii mei au dat totul şi au
municipiul Brad, str. Horea, nr. 60A, jud. Hunedoara. Returul va avea loc la făcut faţă acestor condiţii.
tarul Progresului. 2-1 a fost
Informații se pot obține la sediul APM Hunedoara, rezultatul cu care s-a intrat la Haţeg, sâmbătă 22 iunie, de la Ştiam că Pecica nu poate să
vestiare la pauză. ora 17.30. rupă ritmul decât dacă te sur-
din Deva, str. A. Vlaicu, nr. 25, de luni până vineri „Am început prost fotbalis- prinde cu linia de fund prea
La reluare, partida s-a
(orele 8-16). jucat mai mult pe contre, tic, dar şi ca atitudine. Jucă- sus, cu spaţii. Au jucători de
fiecare echipă încercând să torii mei au fost timoraţi de calitate, dar mai ştiam că
Eventualele sesizări și reclamații pot fi depuse în
dea lovitura decisivă care i-ar miza jocului, am greşit şi am după minutul 60 cad”, a de-
termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării fi uşurat misiunea în retur. luat două goluri, au mai avut clarat imediat după meci
anunțului. Puşcă l-a încercat cu un șut şi alte ocazii. Apoi am mutat Flaviu Itul, antrenorul Rete-
de la 25 de metri, pe portarul tactic în ambele reprize, am zatului Haţeg.
21 - 27 IUNIE 2019 sPoRT - 7

KARATE: Mircea Popa, pe podium


la Campionatul European
S
portivul devean rioada 13-16 iunie a.c., unde de MTS (Ministerul Tinere-
Mircea Cristian Popa, a ocupat, la categoria 35-49 tului şi Sportului).
deţinător al centurii ani (older seniors), locul doi Partenerii evenimentului
negre (5 Dan) şi maestru la proba KOGO kumite şi au fost Universitatea din
emerit al sportului, locul doi la kumite cu echipa Pitești şi Consiliul Județean
a urcat, la sfârşitul României, locul doi la Fuku Argeș. Campionatul s-a bu-
săptămânii trecute, pe Go (un tur kata şi un tur ku- curat de participarea a apro-
podiumul Campionatului mite), precum şi locul 4 la ximativ 400 de delegați din
European de Karate kata. 20 de țări din Europa.
Tradiţional organizat Evenimentul s-a derulat În urma participării la
la Pitești. sub egida Președinției Ro- Cupa Europei din Soci, Rusia,
Sportivul, reprezentând mâniei la Consiliul Uniunii sportiva Clubului Sportiv
clubul Ronin din Deva, a par- Europene și a fost organizat "Cristal" Hateg, Kovaci An-
ticipat la ediția cu numărul de FRKT (Federația Română dra, a reușit să obțină o
34 a Campionatului Euro- de Karate Tradiţional), ETKF medalie de aur pentru Ro-
pean de Karate Tradițional, (European Traditional Ka- mânia! Felicitări și mult suc-
care s-a desfăşurat în pe- rate Federation) și susținut ces în continuare!

Gala Fight Zone, ediția a V-a, Jocurile Europene Minsk 2019


la Deva
Î S
ala Polivalentă din Laura Coman (tir sportiv), (legitimați la LPS Cetate
n organizarea ACS Craiova) l-a învins prin aban- incinta Complexului este cea care va purta dra- Deva), o parte dintre compo-
Pera Box Deva, don pe Ciprian Mureșan, iar Olimpic Sydney pelul Romaniei la ceremonia nenții echipei naționale de
duminică seara la Sala Mihai Desrobitu (CS Vâlcea) 2000, din Izvorani, a de deschidere a Jocurilor Eu- fotbal pe plajă legitimați la
Sporturilor din Deva, l-a învins prin abandon pe găzduit ceremonia de ropene, și a rostit jurământul West Deva, Beatrice Miklos
circa 800 de spectatori au Andrei Dărămuș din Alba prezentare a echipei olimpic al sportivilor, în timp
asistat la o nouă ediție a (tir cu arcul) împreună cu
Iulia. Sportivul Cornel Scu- olimpice, care va ce jurămantul antrenorilor și antrenorul Viorel Habian.
întrecerilor din cadrul taru, acum legitimat la un reprezenta România la
“Fight Zone – La poalele oficialilor a fost rostit de În cadrul acestei com-
club din Viena a învins prin Jocurile Europene de la Maria Fumea (antrenor gim-
Cetății Deva”. Minsk, în perioada 21-30 petiții continentale, 4.000 de
abandon pe Andrei Vasinca, nastică aerobică). sportivi sunt așteptați să
A fost ediția a cincea cu o iar deveanul Cristian Florin iunie 2019. Delegația are
participare deosebită din Din delegația României ajungă la Minsk, în capitala
Văduva nu a reușit să treacă în componență123 de
partea sportivilor și cu o or- sportivi, antrenori, per- fac parte și sportivi care Belarusului, care vor concura
de Dorin Corin Doghi. reprezintă județul nostru la
ganizare excelentă, după sonal medical şi oficiali. pentru cele 199 de medalii
Ultimele patru meciuri din această a doua ediție a
modelul marilor întreceri de La ceremonie au fost pre- puse în joc de către comitetul
programul galei au fost cele Jocurilor Europene - atleta
acest gen. Competiția de la zenți Mihai Covaliu, preşe- de organizare a acestei com-
mai așteptate. În meciul cate- Florentina Marincu – Iușco
Deva a avut și un slogan dintele Comitetului Olimpic petiții.
goriei grea la kickbox dintre (însoțită de antrenorul Nico-
reușit: “Luptă în ring și nu pe şi Sportiv Roman, George La cea dintâi ediţie a
Varga Victor (Sparta Figh Tg lae Alexe), gimnasta Denisa
stradă”, demonstrându-se Mures) și Caius Gazibara Boroi, secretarul general al Jocurilor Europene, care a
încă odată că astfel de între- COSR, Andrei M. Grinkevich, Golgotă (împreună cu prof. avut loc la Baku, în Azerbaid-
(Stoia Ruben team), ultimul a Nicolae Forminte), boxeurul
ceri au mare priză la public. câștigat fără probleme dis- ambasadorul Republicii Be- jan, în 2015, Echipa Olimpică
Mai mult, un invitat de seamă larus în România, membri ai Cosmin Petre Gîrleanu, gim- a României a cucerit 12
puta. În main eventul 2 din
din Statele Unite a venit să Comitetului Executiv al naștii de la aerobică Marian medalii – trei de aur, cinci de
gală, deveanul Eugen Mailat
susțină competiția: raper-ul COSR. Brotei, Mihai Alin Popa argint, patru de bronz
a fost învins de către Alexan-
american Wess Vega. Acesta a dru Radnev (Superkombat
încălzit pentru debut tri- Academy Romania), decizia KARATE: Medalii pentru karatiștii din Valea Jiului

Î
bunele. fiind îndelung contestată de
Gala a fost deschisă cu în- n perioada 14-16 Iunie
către spectatorii din tribune. a avut loc la Arad
tălnirea de kickbox dintre În finala piramidei de kick- a VII-a ediție a Campio-
Iancu Mario Ayan din Bu- box, multiplul campion natului European De
curești și deveanul Ionuț național Daniel Ionescu Karate Shito Ryu, la care
Grigorescu, pe care sportivul Barbu l-a învins la puncte pe au participat peste 500 de
de la ACS Pera Box a câștigat- bucureșteanul Vlăduț Oprica. sportivi din 17 ţări.
o la puncte. Apoi, în meciul Finalul spectacolului a fost Din lotul Național al Ro-
MMA pentru centură, Edwin unul foarte scurt. În main- mâniei au făcut parte și 7
Petrea (Absolut Ploiesti) l-a event-ul galei, într-un meci sportivi ai CSM JIUL Petroşani
învins prin KO pe David Duicu pentru centură, hunedorea- care au obținut 2 medalii de
din Brașov. În singurul meci nul Ghiță Francezu, la cei 50 aur, 2 medalii de argint, 4 timp ce Ionuț Molnar și-a tre- câștigat o medalie de bronz la
al fetelor, Diana Bucur (ACS de ani ai săi nu a reușit să țină medalii de bronz și 3 locuri 5. cut în palmares două medalii kumite în competiţia pe
Pera Box) a învins-o fără piept invitatului din Franța, Miruna Mălăuță a câștigat (ambele în proba de kumite) echipe cadeți.
drept de apel pe Elena Cioacă, Freddy Kemayo, cunoscut medalia de aur în proba de -una de argint cu echipa de Valentina Prodan a înche-
iar în meciul de box pentru luptător, cu un palmares im- kumite cu echipa de senioare seniori și una de bronz la in- iat concursul pe local V în
centură, Ivan Alin (zis En- presionant. a României și o medalie de dividual 80 kg. concursul junioarelor, atât la
glezu) a câștigat în fața lui Sportivul francez a abor- argint, la individual kumite Andreea Polifronie a adus individual 58 kg, cât și pe
Florin Ovidiu (Criscior). dat lupta foarte relaxat și a senioare 60 kg. la palmaresul clubului din echipe iar Adrian Cebuc a
Interesante au fost apoi reușit să câștige întâlnirea Junioara Aneliesse Cebuc, Valea Jiului două medalii de punctat în proba de kumite -
meciurile de la categoriile su- prin KO în prima repriză, ad- a urcat pe podiumul de pre- bronz, ambele în proba de ku- 72 kg. Toți sportivii de la CSM
perioare. Multiplul campion judecându-și și centura pusă miere în proba de kumite mite seniori - una cu echipa Jiul Petroșani sunt pregătiți
Iska Ismaylov (Azerbaijan), în joc de către organizatorii echipe și a câștigat o medalie națională și una la individual de prof. Radu Polifronie și
legitimat acum la un club din evenimentului. de aur cu echipa națională, în 53 kg, iar Alexandru Bratu a Alina Tinca-Polifronie.
8 - TRADiŢii 21 - 27 iunie 2019

Sărbătoarea Sânzienelor
N
ăscută dintr-un
străvechi cult al
soarelui, Sărbă-
toarea Sânzienelor
marchează începutul
verii, având loc la trei zile
după solstițiul de vară, pe
24 iunie. Și pentru că
Sânzienele înfloresc în
preajma zilei de 24 iunie,
când credincioşii
ortodocşi celebrează
Naşterea Sfântului Ioan
Botezătorul, Sărbătoarea
Sânzienelor este asociată
cu această zi.

Noaptea de Sânziene
Plină de magie și farmec,
Noaptea de Sânziene era con-
siderată magică şi sfântă. În
popor există credința că
cerurile se deschid la miez de
noapte, forţele benefice şi
malefice ajung la apogeu, iar
barierele dintre lumea reală
şi cea de dincolo, cad.

Numele sărbătorii de 23 spre 24 iunie, ele Tradiții și obiceiuri că, dacă lasă un obiect în trec torțele pe sub picioare.
Vine de la zeița romana plutesc în aer sau umblă pe de Sânziene această noapte afară, roua Când făcliile dau să nu mai
Santa Diana, patroana vână- pământ, cântă şi dansează, care se depune pe el îi va ardă bine, junii satului
torilor și a pădurilor, sau de • În popor există obiceiul
împart rod holdelor, umplu ca în Noaptea Sânzienelor, 23 conferi proprietăţi magice, cu coboară cu ele spre sat, dând
la florile albe sau galbene, cu de fecunditate femeile căsă- condiţia să fie luat înainte de ocoale grădinilor și livezilor,
o mireasmă îmbătătoare. Nu- spre 24 iunie, femeile merg
torite, înmulţesc animalele şi să caute ierburi care vor fi răsăritul soarelui. înfigându-le apoi în mijlocul
mite şi Sfintele, Frumoasele, păsările, umplu de leac şi • Pentru a-și cunoaște sor- lor. Acest obicei transmite
Măiestrele, sau Drăgaicele, folosite pentru vindecarea
miros florile, tămăduiesc bo- bolilor şi pentru descântece. titul, în Noaptea de Sânziene bucuria oamenilor pentru
Sânzienele sunt, în tradiţia lile şi suferinţele oamenilor. fetele își pun sub pernă izbânda căldurii și a soarelui
populară, fiinţe ireale, făpturi Aceste ierburi se duc la bise-
Iar dacă oamenii nu le sărbă- rică pentru a fi sfinţite şi des- câteva din florile culese. În asupra frigului, reprezentând
fantastice, luminoase, care toresc cum se cuvine, Sân- plus, cele care au fost vred- un semn al fertilității și al
aduc binele, spre deosebire cântate de influenţele negative
zienele se supără, devenind ale Ielelor sau Rusaliilor, zânele nice și și-au făcut cununi din bunăstării.
de iele, care sunt zânele rele surate bune cu înrăitele Iele flori de Sânziene, pot să le
ale pădurii. Dar indiferent de rele ale pădurilor. După acest
sau Rusalii. ritual, ierburile vor fi numai arunce peste acoperișul Sânzienele – plante cu
nume, aceste făpturi mitice De asemenea, ele se răz- casei. Iar dacă acea cunună
există în folclorul tuturor bune de leac. multiple proprietăți
bună pe femeile care nu țin • Altă tradiţie spune că va avea norocul și va rămâne
popoarelor, semnificând iu- sărbătoarea de la 24 iunie, atârnată acolo sus, atunci va tămăduitoare
birea și fertilitatea. fetele care vor purta flori de
pocindu-le gura. Nici băr- Sânziene în păr sau în sân în fi semn că fata se va căsători Folosite de sute de ani
bații nu scapă ușor. Pe cei această zi, vor deveni mai în curând. pentru tratarea mai multor
În credinţa populară care au jurat strâmb vreo- • În unele locuri din țară afecțiuni, misterul acestei
atrăgătoare şi mai drăgăs-
Sânzienele sunt percepute dată sau au făcut alt rău, îi toase. există obiceiul numit ”Făclia plante iubitoare de soare, nu
a fi nişte femei frumoase, ade- așteptă pedepse îngrozi- • Se crede că cei ce se vor de Sânziene”, torța aprinsă în a putut fi pătruns în totalitate
vărate preotese ale soarelui, toare, despre Sânziene ști- spală cu rouă în zorii zilei de Noaptea de Sânziene. Pe de către știință. Se spune că
divinităţi nocturne ascunse indu-se că sunt mari 24 iunie, vor fi mai chipeşi şi înserate, feciorii se adună în este printre puținele plante
prin pădurile întunecate şi iubitoare de dreptate. mai supli. Cine nu are un vârful dealului unde își la care proprietățile chimice
neumblate de om. În noaptea talisman, îl poate crea. Astfel aprind făcliile, dansează și nu justifică decât într-o

CLINICA OPHTALENS T
CLINICĂ
PARTICULARĂ DE
OFTALMOLOGIE

CENTRU LASER
EXCIMER

OPTICĂ MEDICALĂ
Str. 21 Decembrie 1989, Nr. 137 • Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Tel. programări: 0264/44 88 24 sau 0264/ 44 88 25
Tel. magazin optică: 0740/27 65 77
Clinica Ophtalens T
21 - 27 iunie 2019 TRADiŢii - 9

foarte mică măsură acțiunile dimineața, apoi a doua zi se


terapeutice. strecoară. Plantele rămase
după macerat se opăresc, iar
Florile de Sânziene după răcire se amestecă cele
Sunt așezate în semnul două extracte. Ceaiul obținut
Sfintei Cruci, ceea ce ne duce se bea pe stomacul gol, fiind
cu gândul la faptul că au fost foarte eficient în cazul bolilor
binecuvântate de Dumnezeu. de ficat, rinichi, pancreas sau
Binecuvântate cu frumusețe, splină.
culoare și un parfum dulce-
îmbătător, florile de Sânziene Pulberea
sunt răspândite peste tot, în Florile uscate de Sânziene
flora spontană. Cu proprietăți se macină fin, apoi se cern.
terapeutice de excepție, Doza pentru adulți este de o
Sânzienele își merită din plin linguriţă, de trei ori pe zi. Pul-
renumele de plante magice. berea se ţine sub limbă, timp
Ele au în egală măsură atât de 10-15 minute, apoi se
proprietăți vindecătoare sau înghite cu puţină apă. La
de înfrumusețare, cât și de copii, doza se înjumătăţeşte.
imunizare față de anumite
boli. De culoare albă sau găl- Maceratul care se filtrează. Tinctura vedere cantitativ. Se vor evita pe zi, seara. Tratamentul
buie, aceste flori misterioase, Se obține dintr-un litru de obținută se toarnă într-o far- alimentele care balonează durează minim o săptămână.
pot aduce pace și liniște su- apă, la care se adaugă patru- furie întinsă și se lasă timp de sau constipă. Suplimentar,
fletească celui care le culege. șase linguri de pulbere de 12-24 de ore să se evapore, înainte de masă, se ia un vârf Pe plăgile psoriazice
plantă. Se lasă la macerat, la până ce volumul scade de trei de cuţit de pulbere de chimen Se va aplica, de trei ori pe
Sânzienele galbene temperatura camerei, timp ori. Se va obține astfel o pastă şi unul de sânziană galbenă. zi, extractul fluid de Sânziene
de opt ore, după care se fil- închisă la culoare, parfumată, galbene. Tratamentul este de
Au cele mai variate între- trează și se consumă imediat.
buințări în medicina tradițio- cu virtuți vindecătoare de- În cazul bolilor tiroidi- lungă durată și se asociază cu
La frigider se poate păstra osebite. ene o dietă corespunzătoare. Ex-
nală românească. Preferă doar 8-10 ore.
locurile însorite, deschise și Se consumă zilnic, pe sto- tractul de Sânziene galbene
uscate, fiind întâlnite mai ales Unguentul macul gol, trei căni de mac- se poate amesteca cu extrac-
Tinctura Se obține prin topirea unui erat de Sânziene. Tratamentul
în zonele de deal. Mirosul flo- tul fluid de Arnică, (care se
Se obține din pulberea pachet de unt care se spumu- durează minim șase luni. Pen-
rilor este asemănător cu cel prepară la fel ca și extractul
plantei. Se vor pune 20 de lin- iește bine. După limpezire, tru hipotiroidie, maceratul
al mierii. În contrast cu miro- de Sânziene), în proporții
guri de pulbere într-un litru înainte de răcire, se adaugă poate fi făcut din 2-3 linguri
sul lor dulceag, gustul este de alcool de 50 grade (o egale.
foarte amar, fiind un indiciu două linguri de extract fluid de Sânziene și 2-3 linguri de
jumătate de litru de alcool al- coji verzi de nucă (uscate și
al proprietăților tonice și de Sânziene. Pasta se omoge- Pentru curățarea petelor
imentar îndoit cu apă) sau măcinate). Tratamentul du-
drenante ale acestei plante. nizează şi se ține la rece. de pe piele
într-un litru de rachiu natu- rează 12-24 de luni.
În scop terapeutic se folosesc ral. Se lasă la macerat 12-14 Se folosește, cu succes,
florile, iar preparatele princi- zile, agitându-se zilnic vasul.
Remedii naturiste unguentul de Sânziene, care
pale sunt infuzia, maceratul cu sânziene În caz de epilepsie sau curăță și petele de natură
La final, lichidul se strecoară boli de nervi
la rece şi tinctura. şi se aşează în sticluţe închise Cistita şi bolile renale chimică. Astfel că, după o
Se consumă, zilnic, trei spălare insistentă, timp de 1-
la culoare. Pentru tratamentul adju-
Recoltarea căni de macerat simplu sau în 2 minute cu un tampon îm-
vant al cistitei şi al bolilor re-
Se face începând din luna combinație cu alte plante, pe bibat în tinctură de Sânziene,
Extractul fluid de Sân- nale se iau 1-2 linguriţe de
iunie până în august, în tim- stomacul gol, tratamentul se aplică unguentul de
ziene tinctură de sânziene, diluată durează trei luni. În epilepsie,
pul înfloritului, la 3-5 cm dea- Pentru obținerea lui se în 100 ml de apă, de trei ori Sânziene, într-o peliculă de
supra solului. Se usucă la Sânzienele pot fi asociate cu
folosesc 20 de linguri de pul- pe zi. grosime medie. Tratamentul
umbră, în straturi subțiri, în- Sovârf, iar în depresie, cu
bere de Sânziene. Pulberea se se face zilnic, timp de una-
torcându-se zilnic. Talpa gâștii.
pune într-un vas, la care se În caz de hernie două săptămâni.
adaugă trei părți de alcool al- Se administrează o lingură Cicatrizează rănile, vin-
Preparate din imentar de 90 de grade și o de tinctură de Sânziene în http://traditiidin-
Sânziene galbene decă infecțiile
parte de apă, în așa fel încât jumătate de cană de apă, de În cazul rănilor vechi, cica- romania.ro/
Ceaiul să cuprindă toată pulberea și trei ori pe zi, între mese. http://www.crestin-
tricelor și a infecțiilor de la
Pentru prepararea lui, să rămână o peliculă de al- Tratamentul dureaza 49 de ortodox.ro/
nivelul pielii, se va aplica, pe
planta mărunțită se lasă la cool deasupra. Se lasă la mac- zile, timp în care mesele vor http://www.formula-
locul afectat, extractul fluid
macerat de seara până erat timp de 14 zile, după fi moderate din punct de as.ro
de Sânziene galbene, o dată

Pensiunea POnOR ***


Vaţa de Jos, str. Câmpului nr. 29, jud. Hunedoara• Tel. 0757-102807

ÎNCHIRIAZĂ TEREN
ÎN SUPRAFAŢĂ DE 1,6 HA ŞI
HALA PRODUCŢIE CU UTILITĂŢI
ÎN SUPRAFAŢĂ DE 400 MP,
LA INTRAREA ÎN ORAŞUL SIMERIA DINSPRE ORĂŞTIE
VIZAVI DE REVA (GRAMPET) .
• Servicii de cazare (apartament) • SPA – saună, piscină, masaj •
Organizare evenimente într-un cadru deosebit • Restaurant – Relaţii la telefon 0726-219999.
mâncăruri tradiționale, meniuri speciale • Barbeque.
10 - tImp lIbEr 21 - 27 IUNIE 2019

TV - FILMUL SĂPTĂMÂNII SERIALE NOI: Minutul de umor


ANTENA STARS, sâmbătă, 22 iunie, • Din curiozitate:
ora 22,45 - Numele dumneavoastră?
Regina din Palermo - Adam.
- Numele soției?
Încărcat de emoție, luptă dramă și iu- - Eva.
bire, serialul continuă povestea Giuliei - Incredibil ce coincidență. Din întâmplare,
Abate din serialul „Brigada antimafia”. Des- este și un șarpe aici?!
pre frumoasa Giulia, toată lumea credea - Sigur că da!… Mamă soacră, te caută
că a murit într-o explozie. Dar aceasta are cineva !
o altă viață și trăieşte sub o nouă identi-
tate, în Liguria. Atunci când află că fiul ei, • Blugii de anul trecut
Leonardo, este în viață, ea renunță la tot și - Am probat blugii de anul trecut și mă de-
pleacă să-l caute în Sicilia. clar mulțumită! Nu mă încap, dar în buzu-
narul lor am gasit 200 de lei. O să-mi cumpăr
alții…

• Constatare
- Am o inimă bună… La cap e problema! -
HAPPY CHANEL Nu-mi stă bine părul…

• Discuție între doi medici psihiatri


Duminică, 23 iunie, ora.... - Eu prefer pacienții cu dublă personali-
tate.
Aventură de-o noapte - De ce ?
- Fiindcă mă plătesc amândoi !
Scriitoarea Joanna Reed și agentul imobiliar Michael sunt
căsătoriți de trei ani și locuiesc în New York. Cei doi participă
la o petrecere dată de colegii lui Michael, iar Joanna observă • După 20 de ani
că Michael îşi petrece mult timp vorbind cu frumoasa Laura, Ion și Gheo se întâlnesc după 20 de ani, iar
una dintre colegele lui, despre care acesta n-a spus niciodată Ion zice:
nimic. Tocmai de aceea, îl suspectează că are o aventură cu - Mă, Gheo, cine-i gagica aia nașparlie care
ea şi acasă, îi cere explicaţii. După o ceartă urâtă ei totuși se se tot ține după noi ?
împacă în acea noapte. În dimineața următoare, Michael - Nevastă-mea, zice Gheo.
pleacă spre Philadelphia, într-o călătorie de afaceri, însoțit - Mă Gheo, nu am știut, am greșit, iartă-
de Laura. Acolo, bărbatul încearcă să reziste tentației de a-și mă!
petrece noaptea în brațele colegei sale. - Nu tu ai greșit Ioane, aici e vina mea !

BERBEC TAUR GEMENI RAC


Sunt posibile discuții cu La serviciu este multă agitație Vă străduiți să găsiți noi modal- Aveți multă energie iar acest
partenerii de afaceri sau cola- și sunteți nevoiți să rezolvați ități de a vă crește veniturile. lucru vă ajută să vă realizați un

H
boratorii legate de investițiile toate sarcinile mărunte, pe Dacă reevaluați locul de muncă vis mai vechi. La serviciu vor
pe care urmează să le faceți. care le-ați cam neglijat. Ca să și modul în care vă administrați avea loc schimbări și s-ar putea
Trebuie să manifestați pru- reușiți, dozați-vă eforturile banii, s-ar putea să aveți mult să fiți nevoiți să faceți o alegere
dență și să nu vorbiți mai mult pentru că, în caz contrar, există de câștigat. În plan sentimental, între două oferte de muncă. Vă

O decât este necesar. În plan sen-


timental, este momentul să vă
debarasați de trecut.
riscul să vă risipiți energia fără
să realizați prea multe. În plan
financiar, staţi bine.
nativii acestei zodii pot încheia
o etapă de cuplu sau pot întâlni
persoana mult visată.
preocupă și partea sentimen-
tală, unde lucrurile nu merg
chiar așa cum vă doriți.

R LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

O
Nativii acestei zodii vor lua, în În perioada următoare s-ar Situația financiară se va îm- Sunteți hotărâți să schimbați
perioada următoare, decizii putea să faceți unele călătorii bunătăți, iar temerile voastre multe în viața voastră, și asta cât
foarte importante atât în plan scurte, pentru a vă rezolva legate de anumite lucruri ne- mai repede. Selectați-vă prior-
profesional, cât și sentimental. problemele legate de o propri- plăcute, vor dispare. Discuțiile itățile și evitați să începeți prea

S Este posibil să încheiați o


afacere de anvergură, împreună
cu un prieten apropiat. Există
etate. Toate demersurile voastre
vor avea succes și veți privi cu
mai multă încredere spre viitor.
care vor avea loc în familie nu
sunt pe placul vostru. Poate fi
vorba de renovarea locuinței
multe activități. Nu aveți pro-
bleme financiare, dar asta nu
înseamnă că vă puteți permite

C
posibilitatea să renunțați la re- La locul de muncă este bine să sau despre achiziționarea unor orice. Vă faceți planuri de va-
lația actuală și să vă reorientați. evitați discuțiile contradictorii. bunuri. canță împreună cu partenerul.

O SĂGETĂTOR
Urmează o serie de oportu-
nități și nu vă puteți hotărî pe
CAPRICORN
La locul de muncă veți avea dis-
cuții cu șefii sau alte persoane
VĂRSĂTOR
În perioada următoare vă veți
gândi mai mult la vacanță, dar
PEŞTI
Este o perioadă foarte bună pen-
tru voi, în care veți reuși să ieșiți

P care să le alegeți. În acest sens,


sfatul unui prieten apropiat vă
prinde bine. Este posibil să ac-
ceptați un proiect interesant,
oficiale. Veți trata cu seriozitate
toate problemele puse în dis-
cuție și urmează să vă hotărâți
vă faceți și planuri pentru vi-
itor. Selectați cu atenție infor-
mațiile primate și nu vă grăbiți
în evidență prin tot ce realizați.
Veți avea discuții cu unii dintre
colaboratorii apropiați pentru a
dacă acceptați sau nu prop- în luarea deciziilor. Meritele căuta soluții viabile legate de un
care vă poate pune în valoare unerile legate de munca voastră. voastre profesionale sunt re- proiect de anvergură. Nativii
capacitățile profesionale. Ca să vă hotărâți, aveți nevoie de marcate de șefi și este posibil să acestei zodii vor fi mai deschiși în
odihnă și mai multă liniște. vi se propună un post mai bun. exprimarea sentimentelor.
21 - 27 iuniE 2019 OPinii - 11

VRĂJEALA ieftină a păpuşarilor


democraţiei duce la haos şi
faliment nedeclarat !
N
u există democrație doamne respectabile avem? de roboți, nu într-una umană. tora au distrus această ţară,
şi stat de drept abso- Liuţa şi-a asigurat soţiorul, Se știe că puterea corupe și nu conducătorii!! Mecanis-
lut perfect nicăieri Legea pensiei nu o mai intere- puterea absolută corupe ab- mele sunt la fel de ne-
în lume. Observăm, dar ne sează, că nici ea nu știe ce este solut. Ca atare, una dintre pu- funcționale și în statele mari
prefacem că nu auzim şi nu acolo. teri va prelua puterea asupra și puternice, dar acolo e greu
vedem că democraţia, Rovanica pleacă şi ea să celorlalte. Fiți pe pace, nu este de "citit" desfășurarea eveni-
statul de drept, că liberal- mai câștige un bănuț că este vorba de puterea legislativă, mentelor.
ismul nu funcționează așa foarte săracă. Am trecut pe executivă sau judecătorească. Statul subteran din acele
cum a fost gândit. Este lângă conacul ei şi m-am Acestea sunt subordonate și țări dispune de resurse uriașe
japcă pentru japcă. crucit. Dăncilă încearcă acum transformate în "câmp tactic" și aparate imense de propa-
Uitaţi-vă ce este în lume, ne să mai dreagă ceva, dar staţi… de către o putere aparte, mai gandă, cu ajutorul cărora ca această ţară să nu devină
îndreptăm spre un dezastru bani au cheltuit în această gu- ocultă și mai discretă. crează enorme perdele de un ,,câmp tactic" de dezmem-
economic, ecologic, spiritual vernare de nici lor nu le vine Oficial, această putere este fum, în spatele cărora "re- brare ca restul nu mai avem
şi mental, un dezastru al oa- să creadă. Acum nu mai subordonată celorlalte puteri. zolvă" toate problemele prin nimic, toate sunt date
menilor care nu mai au ce primește telefoane de la șeful. În realitate este deasupra lor metode ce merg de la cele străinilor.
mânca, un dezastru al religi- PNL joaca o piesă de teatru și le stăpânește in mod dicta- polițienești până la cele Strigătul meu şi al nostru
ilor, un faliment care există în şi vrăjeală ieftină foarte per- torial. Este puterea dirijată de mafiote. Un stat de drept este de disperare este ca România
multe ţări încă nedeclarat, o iculoasă. A luat agitator care o sistem? Uitaţi-vă câte voturi suveran si reprezentat de sa fie a noastră, a neamului
Uniune EUROPEANĂ care, să se trezească la alegeri exact false descoperă acum oamenii conducători reali si nu dictate românesc ,a acestui popor
dacă nu se va schimba con- cum s-a trezit PSD acum de nu la STS, iar toți tac şi nu zic din afară. Este vizibil ce se în- unde Dumnezeu ne-a dat să
ducerea, mentalitatea, nu le vina să creadă. Orchestra nimic. Mă uitam la Ponta care tâmplă acum ,,totul pentru in- avem Capitala Daciei, Grădina
peste mult timp va fi în fali- Ludovic Orban a luat şi solist stătea în dreapta lui Iohannis teresele altora". Dar pentru Maicii Domnului, Pământul
ment. Vorbim despre ,,drep- vocal. Dar solistul va lua locul la semnarea “pactului", înțe- ale noastre când vor fi? La Făgăduinței şi multe altele. În
turile omului", respectarea șefului Orchestrei cât de les doar de un singur om. Ce Statul Subteran ordinele sunt lume există o piramidă a put-
legilor, o justiție corectă, curând. USR şi PLUS s-au veselie era la Cotroceni, dar executate de către ,,păpușari " erii.
alegeri corecte (au ieșit la trezit pe cai, dar nu știu unde asta este de moment. Sacii nu numiţi din afară de către alții, În Piramida Puterii se vede
iveală peste un milion de vo- merg. Au spus multe poveşti sunt urcați în căruţă, mai este iar cei care vor să facă ceva că familiile regale ocupă
turi, de care nu zice nimeni în campania electoral, dar caii până departe. sunt distruşi din interior. locurile dinspre vârful pi-
nimic) toate acestea şi multe sunt mârţoage. Vorba aceea… Oare s-a uitat tragedia de la Care este diferența dintre ramidei. Puterea lor reală este
altele sunt ,,vrăjeli” ale demo- avem păpuși, dar sunt gonfla- Colectiv? Dan Barna am un rege şi un președinte? enormă. Și nu este dată de
crației şi statului de drept. bile. Totuși, poveștile cu Zâne, crezut că este serios, dar când Regele nu va fi păpușar nicio- vreo Constituție a țării lor,
Ilene Cosânzene și Feți Fru- am văzut că a făcut holding cu dată. Un președinte poți să-l este dată de puterea ocultă
Prin ce se defineste un moși îmi par mai frumoase și PSD, ca şi colegii de la PLUS, la schimbi, dar cu regele e mai conferită de piramidă. Rezultă
stat de drept? mult mai credibile. sacii cu bani ai statului. Man- complicat. Pare logic, nu? To- logic că familiilor regale nu le-
Nimeni nu știe. Te pome- agerul acestui holding este Dl tuși, istoria este plină de regi a fost "răpită" nici o putere.
nești că mai există naivi care “Nu există democrație Pâslaru. Am văzut când a de- și împărați remarcabili. Dimpotrivă, într-un mod dia-
înghit poveștile cu și despre și stat de drept, clarat Barna că votează legile Dar dintre președinții de bolic au ales să predea
democrație și "minunatul nicăieri în lume” căsătoriei dintre Ion și Vasile astăzi nu găsesc vreunul de la aproape toată puterea ofi-
mecanism check and balan- şi între tanti Veta si tanti care să putem lua lumină. Și cială, păstrând doar puterea
Cuvintele despre "demo-
ces", prin care puterile statu- Leana de la munte Nu pot oricum, nu președintele ocultă. Puterea oficială este
crație" nu pot fi luate în serios,
lui sunt separate, dar se spune decât “du-te acasă Dan deține puterea, ci șeful din aducătoare de neajunsuri,
înainte de toate pentru că
controlează și se echilibrează Barna. Dar puterea Statului subteran s-au cel de peste puterea ocultă are numai
sunt pline de fracturi logice și
între ele, bla, bla, bla... Minu- care te-a format şi ales, te veg- hotare.Țineți minte că Repu- avantaje. Cu alte cuvinte, au
de gogoși propagandistice ce
nate povești... Plătim peste 1,4 hează domnule Barna”. blica România a fost călărită și delegat ponoasele și au păs-
se dovedesc tot mai des a fi
milioane de bugetari, care măcelărită timp de 10 ani de trat foloasele.
înțesate de minciuni și manip-
vorba lui Remus Borza, ulări grosolane. PSD nu a
Cine a votat în un informator care acum vede Ultimele evenimente arată
“plimbă aer." făcut campanie, a crezut că tot
numele nostru? ce stat a creat de nici lui nu-i că se acumulează multe tensi-
PSD a dat toate drepturile vine să creadă. Poporul l-a uni și nemulțumiri în toată
ce au făcut ei, au făcut bine şi Dacă nici la "alegerile" din
din lume, sporuri peste iubit şi tot poporul l-a trimis lumea, mai multe și mai grave
lumea votează pe bandă ru- 26 mai nu ați înțeles nici
sporuri, mai trebuia sporul de în “concediu la Bruxelles”. S-a ca niciodată. Manevranţii n-
lantă. Unii parlamentari care acum cine a votat în numele
stat pe wc şi voucherul de a stresat foarte mult aici ca să au cum să fie străini de așa
sunt președinți de organizații, noastru, pentru ca sa iasă
mânca gratuit la toate restau- distrugă acest stat. ceva. Să fie preludiul unei noi
nici nu au venit o dată în județ acești oameni sunt șanse re-
rantele din ţară, depinde de la ei, în timpul campaniei, să duse să înțelegeți de acum în- "revoluții" mondiale? Că doar
meniu. Doamne, cât de fraieri vadă starea de spirit. Au uitat colo. Vedeți frământările din
Piramida Puterii e tot mai limpede că popoa-
suntem? Dragnea şi ,,cadâ- regula democrației: ,,SIS- Republica Moldova. Vi se pare Îmi pare rău să spun, dar rele s-au lehămătuit de atâta
nele” lui au crezut că o să TEMUL PRIVAT susține SIS- că acolo este un stat func- popoarele nu hotărăsc nicio- democrație de mucava. În
voteze toți PSD. Au luat-o în TEMUL PUBLIC şi nu invers, țional? Deși are toate instru- dată nimic. Manevranţii sunt toate țările lumii, nu există
barba că nu au știut să con- nici multinaționalele nu mentele necesare pentru a cei care manevrează popoa- manevră politică fără păpu-
ducă, să gândească, să facă susțin sistemul public.” funcționa, totuși nu funcțio- rele, făcându-le să creadă că șari.
legi pentru popor şi nu pentru Nu există democrație și nează. Cu cât un stat este mai au înfăptuit "revoluții". Dacă Trăim cu speranța într-o
hoţii din politică. Lucru vala- stat de drept, nicăieri în lume, mic și mai slab, cu atât se ob- se acumulează prea multă lume dominată de multă vră-
bil pentru toate partidele. El a spunea un expert ONU. Nici servă mai ușor cât de gripate nemulțumire populară sau jeală. Oare cu asemenea oa-
intrat la pușcărie pe mâna lui, separația puterilor, nici con- și de ruginite sunt "mecanis- este nevoie de schimbări, meni ce viitor mai avem? De
că l-au trădat femeile puse de trolul și echilibrul lor reci- mele democratice". păpușarii crează emoții colec- aceea cumpăr vrăjeală pentru
el. Au venit din Teleormanul proc. Există doar tentative și Ştiţi că Venezuela era una tive și ghidează poporul re- politicieni.
inteligenţei românești. Bravo surogate. Pentru că ar fi și ab- dintre cele mai puternice ţări spectiv în direcția "corectă".
Dragnea ai confundat că surd să fie altfel. Așa ceva ar din punct de vedere economic Dle Iohannis lăsați jocurile al- Al dumneavoastră același
oltenii cex-ul cu sexul. Ce putea exista într-o societate din lume. Iar mecanismele al- tora fiţi un bun român astfel Prof. Ioan Romeo Mânzală
12 - CE gătIm îN wEEk-ENd? 21 - 27 IUNIE 2019

Ciorbă Cu ouă
mod de preparare:
Legumele se curăță și se inGrEDiEntE
taie cubulețe, iar ceapa se 2 cartofi, 2 morcovi, o rădăcină de ţelină, o rădăcină
taie mărunt. Într-o oală de de păstârnac, o ceapă, o cutie mică de roșii în bulion,
ciorbă se pun trei litri de apă 4 ouă, 1/2 litru zeamă de varză, o legătură de leuștean,
la fiert. Când apa dă în clocot, 3 linguri de ulei, sare.
se adaugă ceapa și rădăci-
noasele. Se lasă la fiert se acrește cu zeamă de varză. Se presară leuștean dea-
aproximativ 10 minute, apoi Se potrivește de sare, apoi se supra și se poate servi cu
se adaugă cartofii și uleiul. pun, pe rând, cele patru ouă. smântână.
După alte 20 de minute, Când ouăle s-au fiert, oala se
se pun roșiile în bulion, iar trage de pe foc. https://retete.unica.ro
după câteva clocote, ciorba

Cartofi Carbonara la Cuptor


ată cubulețe. Se lasă la călit
inGrEDiEntE timp de cinci-zece minute, la
un kg. cartofi, o ceapă, 100 g cașcaval, 50 g bacon, o foc mic. Separat, într-o altă
lingură unt, 150 g carne de curcan, 300 ml smântână, tigaie se prăjește baconul. Se
un ou, pătrunjel, sare, piper. pregătește apoi o tavă de
copt, în care se așază un strat
mod de preparare: Separat, într-un bol se de cartofi. Deasupra se pune
Cartofii se curăță, se taie toarnă smântâna, care se amestecul de smântână, apoi
rondele și se pun la fiert într- amestecă bine cu oul și caș- carnea prăjită și baconul.
o oală cu apă clocotită. Se cavalul ras pe răzătoare. Tava se dă la cuptor timp de
lasă la fiert timp de zece Ceapa se pune la călit în ulei 15-20 de minute, la foc
minute, apoi se scurg de apă încins, iar când devine sti- potrivit.
și se așază pe un platou. cloasă se adaugă carnea tăi- https://romaniadeastazi.ro

prăjitură Cu blat DE maC, CrEmă masCarCaponE și Căpșuni


Între timp, se pregătește
inGrEDiEntE crema. Căpșunii se spală, se
blatul: 6 albușuri, 170 g zahăr pudră, 150 g fulgi de curăță de codițe, apoi se taie
nucă de cocos, 100 g mac. pe jumătate. Gelatina se di-
zolvă în 60 ml de apă căl-
Crema: 500 ml smântână pentru frișcă cu minim
duță, iar după ce s-a răcit, se
30% grăsime, 250 g brânză mascarpone, 5 linguri amestecă bine cu zahărul și
zahar, un plic zahăr vanilat, 2 lingurițe granule de zahărul vanilat.
gelatină (opțional), 800 g căpșuni. În plus, napolitane. La compoziție se adaugă
apoi brânza mascarpone și
mod de preparare: ou, adăugându-se zahărul câte puțin din smântâna mi-
Se pregătește o tavă cu di- până se va obține o bezea xată. Pe blatul copt și răcit se
mensiunea de aproximativ tare. La final se încorporează distribuie un strat de cremă,
25 x 35 cm.,tapetată cu hâr- nuca de cocos cu macul, apoi peste care se pun căpșunii.
tie de copt, iar cuptorul se bezeaua de albușuri. Com- Peste stratul de căpșuni se
preîncălzește la 180° C. poziția astfel pregătită se întinde, uniform, crema ră-
Macul se amestecă bine cu toarnă în tavă, se nivelează și masă. napolitane fărâmițate. poate porționa.
nuca de cocos. Separat, se se pune la copt pentru 15-20 Crema se nivelează iar Prăjitura se pune la http://bucataria-
mixează spumă albușurile de de minute. deasupra ei se presară frigider câteva ore, apoi se universala.com
21 - 27 IUNIE 2019 jocUrI - 13

P - B - O - CAP - Z - UNT - J - CIOCANEL - EMIRI - UDE - GE - SOT - ACASA - AFON - HM - TARANCA - ANALIZA - ELE - ALBIRI - GRESAT - TU’R-
Dezlegarea integramei NURA - DILUATA - JA - M - P - S - SEF - Z - UNU - A - DIDACTIC - ACEIA - ROB - SUPERB - SCAUN - VIRA - KT - ALA - STOR - SACAIT - ROD -
din numărul trecut ILIAC - GER - SEA - VECIN - ANTEBELIC - NJ - TAINICA - ROMANCUTE
14 - MiCA PuBLiCiTATe 21 - 27 iunie 2019

l Vând apartament 3 camere, l Vând apartament 2 camere, l Vând garsonieră Deva, bloc
IMOBILIARe zona IRE, et 1, decomandat, două băi, nou, semifinisată, 25 mp, cu balcon,
Deva, piață, parter cu balcon de 5 m,
l Vând apartament două camere CT, termopan, aer condiționat, mo- zona Bd.22 Decembrie. Preț: 19.000
renovat și mobilat, uși noi, 50 mp,
Deva, zona Piaţa Centrală, etaj 1, dern, mobilat modern. Preț: 60.000 euro, telefon: 0725.452.888.
ideal pentru cabinet sau birou. Preț:
suprafaţă 52 mp, centrală termică, euro, telefon: 0725.452.888. l Vând casă cu grădină, 2470
izolat exterior, balcon. Preţ: 39.900 39.000 euro, telefon: 0725.452.888.
l Vând urgent casă în roșu în mp, din cărămidă, pe fundație
euro. Tel. 0721.055.313. l Vând casă în roșu, 3 camere, solidă din piatră, cu pivniță zidită
satul Sâncrai, formată din 3 camere,
l Vând apartament două camere, din care două tencuite, cu teracotă, teracotă, hol mare, cămară, beci în piatră, 3 camere mari (4x4) și
Deva, zona Eminescu, bloc cu un sin- grajd mare și șură, beci încăpător, încăpător, două bucătării de vară loc pentru baie, sursă de apă pro-
gur nivel, parter, CT, termopan, curte două bucătării vechi și alte depend- vechi, grajd, șură, alte utilități, curte prie, grădină cu pomi fructiferi,
interioară, beci la demisol, posibilități ințe. Este bună pentru casă de va- mare, grădină de zarzavat și de pomi gard din beton, anexe gospodărești,
construcție garaj în curte. Preț nego- canță. Preț: 25.000 euro, telefon: fructiferi. Preț: 25.000 euro, telefon: în satul Fizeș, comuna Băița, la 17
ciabil, telefon: 0729.231.522. km. de Deva. Preț negociabil, tele-
0254.730.209, 0760.193.089. 0254.730.209, 0760.193.089.
l Vând casă în sat Râpaș, comuna
fon: 0769.223.207, 0726.392.735.
l Vând în Deva, zona Progresului l Vând apartament două camere,
Turdaș, 2 camere, baie, hol, bucătărie, l Vând casă în Chișcădaga, două
apartament cu 4 camere, 2 băi, de- Deva, Bejan, decomandat, cu ter-
șură, teren 2800 mp, gaz, apă, curent, camere, hol, bucătărie de vară, beci,
bara, balcon. Apartamentul are gea- mopan, mobilat, centrală electrică.
drum asfaltat. Preț: 25.000 euro, tele- grajd, curte, apă, gaz, canal. Preț:
muri termopan, gresie, faianţă, uşă Preț: 16.000 euro, tel. 0725.475.211.
fon: 0725.147.370. 70.000 lei, telefon: 0725.452.878.
metalică, izolat pe interior 95%, par-
Vând urgent și ieftin casă în l Vând casă în comuna Zam, ren-
l chet stejar, loc parcare. Etajul 3 din 4. l Vând casă în sat Pojoga
Sâncrai, 3 camere, dintre care două ovată, două camere, balcon închis, că-
Apartamentul este situat aproape de
mobilate, teracotă, două bucătării suță de vară, fântână, cablu TV, pomi (4 km de la Zam), cu 2 camere,
piaţă, parc şi cetate. Preţ: 54 ooo
vechi, grajd, șură, fântână cu apă euro fix. Telefon 0722 603 959. fructiferi, teren arabil 2900 mp. Preț: bucătărie, cămară, baie, hol, grădină
potabilă, grădină de legume și pomi 15.000 euro, telefon: 0733.832.559. 3000 mp arabil+pomi fructiferi,
l Vând casă+anexe+grădină în
fructiferi. Preț: 25.000 euro, telefon: l Vând casă, dependințe, teren zonă foarte liniştită. Preţ 50.000 lei.
Şoimuş, strada Viilor, nr.279.
0760.193.089, 0254.730.209. Tel. 0720.105.531, 0754.094.969, 3556 m, în Brad. Preț negociabil, tele- Tel. 0769.897.804.
l Vând casă, duplex, în Șoimuș, fon: 0729.423.035.
0734.531.776.
nr.364, compusă din 6 camere, 3 băi, l Vând apartament 3 camere,
l Vând garsonieră în Deva, str. M SCHIMBURI De LOCUINŢĂ
bucătărie mare, beci, încălzire cen- Aleea Crișului, termopan, CT, etaj 2, Eminescu, confort 1, 31 mp, bucătărie, l Schimb apartament 2 camere,
trală pe gaz, apă curentă, garaj, ușă metalică, parchet. Preț: 34.000 8/24, gresie, faianță, termopan, uși, et.1, din cărămidă, izolat termic, în
grădină 500 mp și anexe. Preț: euro, telefon: 0738.246.138, baie, 3/3 mp, centrală, apă trasă sepa-
zonă centrală, Hunedoara, cu asemă-
110.000 euro, telefon: 0723.784.821, 0769.213.866. rat, renovată recent, totul nou. Tele-
nător în Deva sau Simeria. Suport
0721.479.233. fon: 0724.786.105, 0772.082.324.
l Vând urgent și ieftin casă în diferența de preț. Tel. 0727.288.460.
l Vând casă, 2 camere, hol, l Vând garsonieră Deva, et.2, 33
Simeria, trei camere, din care două
bucătărie de vară, grajd plus atelier, mp, CT, termopan, baie cu cabină de ÎNCHIRIeRI
mobilate și cu teracotă, beci spațios,
curte, grădină, toate utilitățile, duș, mobilată. Preț: 21.000 euro, tele-
două bucătării de vară vechi, grajd l Ofer pentru închiriere aparta-
Chișcădaga. Preț: 70.000 lei, fon: 0722.564.004.
mare, șură, găbănaș, fântână pota- ment 2 camere, etaj 1, zonă centrală,
telefon: 0725.452.888. l Vând casă în Deva, P+1+M, la
bilă, cotețe, grădină de legume și decomandat, CT, termopan, mobilat și
pomi fructiferi. Preț: 30.000 euro, roșu, depozit 123 mp, garaj, teren 700
l Vând apartament 3 camere, utilat modern, Deva. Chirie: 250
telefon: 0254.730.209, 0760.193.089. mp, toate utilitățile. Preț: 26.000 euro,
Aleea Crișului, termopan, CT, etaj.2, euro/lună, plus garanție, pentru fami-
telefon: 0745.202.448.
gresie, faianță, parchet, ușă metalică. l Vând apartament 2 camere, lie cu serviciu. Telefon: 0725.452.888.
l Proprietar, vând apartament 3
Nu sunt agent imobiliar. Preț:34.000 Deva, Kogălniceanu, et.3, balcon, ter- camere+garaj+boxă, 2 băi, CT, 93 mp, l Ofer pentru închiriere aparta-
euro, telefon: 0738.246.138., mopan, izolat, CT, 51 mp. Preț: 41.000 mobilat, an construcție: 2007-2008, ment 2 camere, 52 mp, decomandat,
0769.213.866.
euro, telefon: 0745.202.448. curte interioară privată, zona micul balcon, CT, termopan, mobilat și utilat
l Vând apartament 3 camere, 2 Dallas, Deva. Preț: 88.000 euro, tele- modern, zona piață, Deva. Chirie: 280
l Persoană fizică, vând garson-
băi, et.2, 70 mp, decomandat, CT, bal- fon: 0737.702.160. euro/lună, plus garanție. Telefon:
con, boxă, zona piață, renovat. Preț: ieră mică, 14 mp, cu hol, baie cu duș,
l Vând casă nouă în Deva, P+1, 0745.202.448.
57.000 euro, telefon: 0745.202.448. cameră cu chiuvetă, în zonă centrală, 160 mp, 5 camere, 2 băi, bucătărie, l Ofer pentru închiriere spaţiu
încălzire centrală, geam termopan, garaj, beci, CT, termopan, totul nou,
l Vând casă, dependințe, teren hală 100 mp, vad comercial, pentru
10 ari, pomi fructiferi, apă semimobilată, ușă metalică, la parter. teren 400 mp, apă, gaz, curent, canal. producţie, depozitare, acces auto bun.
curentă,zonă bună, nepoluată, la Pretabilă pentru amenajarea unui Preț: 103.000 euro, tel. 0725.452.888.
Dispune de toate facilităţile posibile.
stradă. Casa are și beci, curte sepa- birou. Preț: 10.000 euro, telefon: l Vând apartament 2 camere,
Deva, cartier Oituz, str. Florilor. Preţ
0732.456.730, 0746.209.471, CT, termopan, ușă metalică, parțial
rată pentru animale. Preț: 21.000 mobilat. Deva, Micro 15. Preț: negociabil. Tel. 0735/837.114,
euro, tel. 0748.557.794. 0354.104.168. 24.000 euro, telefon: 0726.667.754. 0722/634.552.

TALOn De AnunŢ GRATuiT PenTRu PeRSOAne FiZiCe IMPORTANT!


Talonul se poate depune şi în căsuţele poş-
Nume ........................................................................................ Prenume .........................................................................
tale ACCENT MEDIA din:
Text anunţ .............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,
Mioriţa, Dacia
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS
................................................................................................................................................................................................... (din Parcul Industrial)
..................................................................................................................................................................................................
PeTROŞANI: Magazin CARREFOUR
Preţ ................................. Telefon: .....................................................................................................................................
***********
Trimiteţi talonul la adresa: DEVA, Str. 22 Decembrie, nr. 37A (Clădirea Cepromin), birou 16. Răspunderea pentru conţinutul articolelor
revine exclusiv autorului.
AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE
21 - 27 iunie 2019 MiCA PuBLiCiTATe - 15

l Ofer pentru închiriat casă în l Vând teren în localitatea l Vând tractor U 650, remorcă l Domn singur, catolic, fără vicii,
Deva, P+1, 5 camere, 4 băi, bucătărie, Cristur, la șoseaua Deva-Hunedoara, apicolă 5,0 tone, ambele cu cauciucuri de vârsta a treia, doresc să cunosc o
garaj, depozit, CT, mobilată și utilată. între case, 2160 mp, FS 22 m, toate noi, disc 34 m, plug cu 3 brăzdare și doamnă fără vicii, de vârsta a treia,
Chirie: 500 euro/lună. Telefon: utilitățile. Preț: 23.000 euro, telefon: grapă. Preț negociabil, la vedere. Tele- care să fie alături de mine la bine și la
0745.202.448. rău, să luptăm împreună împotriva
0733.345.459. fon: 0727.636.444.
singurătății. Rog seriozitate. Telefon:
Ofer pentru închiriere unei l Vând 7 hectare de pădure, zona
l 0254.211.731.
Pestiș-Hunedoara – pin, carpen, 70 ani OFERTE DE SERVICIU
familii cu serviciu, apartament 2 l Domn de 64 de ani, 170/83,
vechime. Preț: 3200 euro/hectar.
camere, zona piață, Deva, CT, ter- Telefon: 0721.055.313. l Angajez cioban. Rel. la tel. doresc să cunosc o doamnă de vârstă
mopan, mobilat și utilat complet. 0760.603.165. apropiată, fără vicii, pentru căsătorie.
l Vând teren în Ghergheș, 10 km
Preț: 180 euro/lună, plus garanție. l Societatea comercială ANDRIS Rog seriozitate! Tel. 0734.076.624.
de Deva, între case, 1200 mp, FS 20 m,
Telefon: 0725.452.888. apă, curent, cabană din lemn. Preț: 6 – ALEXIOU CONSULTING SRL anga- l Domn, 60 ani, 172/80, sincer,
l Ofer de închiriat o cameră de euro/mp, telefon: 0745.202.448. jază îngrijitoare. Cerințe minime loial, fără vicii majore, ortodox, cred că
cămin, Deva, Dacia, fostul cămin al obligatorii: studii medii și
Maconului, etaj 1. Tel. 0730.106.589.
AUTO există o femeie care să fie alături de
cunoașterea limbii engleze. CV-ul se mine, cu bună înțelegere și la bine și la
l Vând autoutilitară N, Mercedes
l Ofer pentru închiriere garaj, va trimite la următoarea adresa
Benz Sprinter, 413 CD, 14025, ITP, greu, în schimbul proprietății. Rog seri-
Deva, zona piață, pentru depozit sau până în anul 2020. Preț: 5500 euro, de e-mail: pandris@aktor.gr.
ozitate! Telefon: 0720.366.434.
mașină. Preț: 200 lei/lună, telefon: negociabil, telefon:0734.080.115. l Pensionară, din Deva, doresc să
0722.968.910. l Domn din Brad, distins, 63 de
ajut la curățenie pe o doamnă sau ani, caut o doamnă de vârstă apropiată
l Vând Renault Simbol, benzină,
l Ofer pentru închiriere la per- 1,2, roșu, 4 uși, AF 2010, E.4, 1700 km, domn, de preferință la curățenie casă, pentru prietenie – căsătorie.
soane serioase, cu serviciu, garsonieră ținută în garaj, nerulată iarna, unic curte, grădină, în Deva sau împre- Telefon: 0752.755.480.
decomandată, balcon. 43 mp, CT, ter- proprietar, Deva. Preț avantajos, tele- jurimi, două zile pe săptămână. Rog
mopan, mobilată și utilată modern. fon: 0745.344.510. seriozitate. Telefon: 0771.139.136. DIVERSE
Preț: 140 euro/lună, plus garanție. Caut femeie pentru a îngriji o l Vând canapea-colţar, extensibil,
Telefon: 0727.974.306. l Vând Nissan Micra, AF 2000 l
persoană vârstnică (bolnavă), în 2 lăzi depozitare, stofă nuanţe de bej,
benzină, toate taxele la zi, cc 998 cm, 2
l Închiriez spaţiu comercial în uși, stare foarte bună. Preț negociabil, stare foarte bună, 1100 lei neg. şi
Deva. Informații la telefon:
Brad, suprafaţa aprox. 100 mp, telefon:0723.357.090. covor 2,5 x 1,6 m, cu carpetă
0723.056.710.
pretabil pentru bar, restaurant, 0,8 x 0,5 m, în culorile grena, bej.
magazin alimentar. Preţ avantajos. l Vând Ford Escort Turnier, AF l Fac curățenie în case și aparta- Stare foarte bună, 300 lei neg.
Tel.: 0745.970.007. 1997, acte la zi, bine întreținut, ITP re- mente, doar în Deva. Preț avantajos, Telefon 0726.426.011.
cent, valabil – martie 2020, cu multi- telefon: 0732.369.565.
ple înlocuiri cu piese noi, stare foarte l Vând mobilă sufragerie import
TERENURI l Caut femeie pentru menaj și
Germania, lemn masiv, sculptată,
bună. Preț: 1250 euro, telefon: curățenie, o zi pe săptămână.
l Vând teren intravilan în zona 0767.510.260. Telefon: 0756.847.708. masă extensibilă, 8 scaune, canapea,
de agrement Valea Căoiului –Vețel, vitrină, masă televizor, comodă, co-
1457,05 mp, FS 70 m, șosea asfaltată. l Ocazie! Vând Nissan E 11, l Pensionară, execut costume modă 2 uși, canapea extensibilă și
Preț: 7 euro/mp, telefon: benzină, AF 2013, 25.000 km, reali, populare pentru copii. Tel.0753.128.090. butoi de 120 l, din frăgar. Preț nego-
0748.143.489. unic proprietar, înscrisă, acte la zi. MATRIMONIALE ciabil, telefon: 0748.143.489.
Vând teren intravilan, în Bejan - Preț: 7500 euro, negociabil, telefon:
l l Pensionar singur, 65/170/70, l Vând pentru colecționari un pat
Şoimuş, supraf. 2880 mp, FS - 33m, 0728.776.944. din fier, vechi de 200 de ani, o toaletă
cu apartament şi maşină, loial,
curent, apă, gaz, proiect topo. Preţ: familist, agreabil, cu bun simţ, comu- cu oglindă, cam de 80 de ani și un și-
l Vând pentru Dacia Super Nova
13.000 euro, neg. Tel. 0725/452.888. nicativ, fără vicii, doresc să cunosc o fonier cu două uși, un set de vase noi,
următoarele piese second hand: aripi
doamnă serioasă, de la ţară sau oraş. din inox, fabricate în Elveția, fundul
l Vând loc casă în Haţeg, str. Râu față, triple spate, alternator, electro-
Rog seriozitate. Tel. 0748/294.350. vaselor are 9 straturi. Telefon:
Mare Retezat, supraf. 5700 mp, FS - 31 motor. Prețuri negociabile, telefon: 0724.451.762.
m, posibilităţi apă, curent, canalizare, 0769.473.088. l Doamnă singură, 49 de ani, fără
gaz. Se vinde şi înjumătăţit. Preţ obligații, fără vicii, caut doamne/ l Vând goblenul ”Maica Domnu-
12 euro/mp. Tel. 0747/179.190. Vând Citroen CT Diesel, 1400 lui Rugându-se”, înrămat, dimensi-
l domni pentru petrecerea timpului
l Vând teren extravilan în Haţeg, cmc, argintiu, AF 2006, 4 uși, liber într-un mod plăcut. Nu exclud și uni:16x21 cm. Preț: 470 lei, negociabil.
7200 mp din care 5000 mp livadă închidere centralizată, AC, funcțional, o relație de prietenie serioasă, pe ter- Telefon: 0725.483.189.
pruni+2200 mp fâneţe, în Câmpul Mare. geamuri electrice. Preț: 1800 euro, men lung. Exclus persoanele needu- l Vând fustă de piele, mărimea
Preţ 15.000 euro. Tel. 0747/179.190. telefon: 0725.147.370. cate. Telefon: 0762.034.459. 32, de culoare maro închis. Preț: 60 lei,
l Vând teren în Popești, 3600 mp, l Doamnă, 54 de ani, doresc o re- negociabil. Telefon: 0725.483.189.
l Vând Skoda Fabia break, cu
cu front stradal 17 m, la șosea, 800 m lație de prietenie, bazată pe respect,
intravilan. Preț: 6 euro/mp, telefon: turelă electrică și haion, motor 1,4, 75 l Vând zece lăzi pentru albine, pe
cu un domn de vârstă apropiată, fără
0738.246.138. CP, benzină, AC, gri metalizat, cârlig 12 rame, zece rame fără ceară, 9
obligații. Prefer să dețină mașină. Rog
remorcă, înmatriculată, Euro 4, ITP magazii superioare cu câte 10 rame,
l Vând teren intravilan, 550 mp,
seriozitate: 0749.198.130.
valabil până în 2019. Preț negociabil, fiecare, pâslă pentru pregătiri de
Deva, str. Vulturilor (prelungirea Vul- l Sunt singur, divorțat, fără obligații, iarnă. Preț: 100 lei/bucată, telefon:
can).Telefon: 0732.139.547. telefon: 0724.246.514.
situație materială OK, 51/178/70, agre- 0760.193.089, 0254.730.209.
l Vând teren Deva, la șosea, 4200 l Vând Fiat Punto, 1,2, benzină, abil, comunicativ, cu bun simț, doresc
să cunosc o doamnă într-o situație l Vând sobă teracotă premon-
mp, FS 33 m x128m, ideal pentru de- 4 uși, AF 2002, înmatriculat, stare
pozit, fabrică. Preț: 70 euro/mp, nego- foarte bună, direcție schimbată, con- asemănătoare și, sigur, împreună vom tată, tip cizmă, cu plită şi cuptor. Soba
ciabil, telefon: 0721.055.313. alunga singurătatea. Rog seriozitate! este dotată cu racord la coşul de fum.
sum foarte mic. Preț: 750 euro, tele-
Telefon: 0730.350.889. Preţ 1.050 lei. Tel. 0723.243.733.
l Vând teren intravilan, la șosea,
fon: 0754.377.359 sau 0755.667.714.
Deva-Hunedoara, 3 ha, FS 546 m, cu l Vând VW Passat 2007, full, mer-
clădiri, toate utilitățile, ideal pentru Deva, 22 Decembrie, 37A •
ită văzut. Preț: 4800 euro, telefon:
fabrică sau depozite. Preț:12
0742.074.855.
Tel. 0726 871 728
ruto/mp. Telefon: 0722.564.004. www.accentmedia.ro
Nota redacţiei:
Publicaţia Accent Media preia conţinutul anunţurilor de MICĂ PUBLICITATE, în con- Anunţuri de mare şi
formitate cu textul menţionat pe taloanele de anunţuri gratuite pentru persoane
fizice. Prin urmare, răspunderea pentru conţinutul anunţurilor revine celor care le-au mică publicitate
în ziare locale şi centrale
completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul
redacţiei. Ne rezervăm dreptul de a refuza publicarea acelor anunţuri care încalcă,
prin conţinutul lor, legea.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro


16 - actUalitate 21 - 27 iUnie 2019

Un selfie din concediu Campioni în Cetate


sau un check-in din
aeroport vă pot
aduce hoţii la uşă

P
oliția Română a victime ale furturilor. Campa- urile de socializare imagini din
lansat o campanie de nia „Păstrați surprizele doar care să reiasă că deţin în casă
prevenire a furturilor pentru vacanță!” este derulată bunuri de valoare sau că sunt
din locuinţe, în contextul în în 12 ţări europene. plecați de acasă. Selfie-urile
care ne aflăm deja în pe- Specialiștii în prevenirea sunt și ele distractive, dar tre-
rioada de concedii şi mulţi criminalității recomandă cetă- buie avut grijă la ce se observă
dintre noi şi-au planificat țenilor să nu comunice date de- în imagine.
vacanţa în alte locuri. spre plecarea de acasă pentru În judeţul Hunedoara, în
o perioadă mai lungă în con- primele 5 luni ale anului 2019,
Deva - Pentru că furtul din vorbirile cu alte persoane sau au fost sesizate 264 infracţiuni
locuință este infracțiune în toa- pe reţele de socializare. de furt din locuinţe, în cazul
te statele europene, poliţiştii au „Check-in-ul din aeroport celor comise prin efracție în- Deva - Cetatea Deva va face parte din lotul național
lansat o inițiativă ce are drept aduce like-uri, dar vă face vul- registrându-se cu 22% mai găzdui o demonstrație de arte de karate shotokan al
scop conștientizarea cetățe- nerabil în fața hoților”, ne puţine faţă de perioada simi- marțiale. Iubitorii acestui României.
nilor cu privire la modalităţile atenţionează poliţiştii. lară a anului 2018, majoritatea sport sunt așteptați pe Plat- Evenimentul sportiv ,,Cam-
prin care își pot proteja De asemenea, cetățenii sunt fiind înregistrate în mediul forma Artilerie Vest sâmbătă, pioni în Cetate” este organizat
locuinţa, pentru a nu deveni sfătuiți să nu posteze pe site- urban. începând cu ora 11:00. De- de Clubul Sportiv Elite Center
monstrațiile de karate vor fi Hunedoara în parteneriat cu
Sfaturi utile pentru o casă sigură susținute de membrii Clubu- Primăria Municipiului Deva și
lui Sportiv Elite Center Hune- Serviciul Public de Întreținere
Asiguraţi o bună luminozitate în casa scării şi în faţa apartamentului. Indiferent dacă locuiţi doara. Karatiștii, cu vârste și Gospodărire Municipală
la casă ori la bloc, punerea în funcţiune, de către o societate autorizată, a unui sistem de alar- cuprinse între 6 și 17 ani, sunt Deva.
mare anti-efracţie poate sigura eficient protecţia locuinţei dvs., în special pe durata absenţei medaliați cu aur, argint și Organizatorii îi așteaptă pe
de la domiciliu. bronz la competiții naționale deveni și pe turiști să se bu-
Dacă intrarea în scara blocului este prevăzută cu interfon, nu permiteți accesul decât per- de gen. cure de spectacolul oferit de
soanelor cunoscute, pe care le așteptați în vizită; Sportivii vor fi însoțiți de sportivii care practică shoto-
Fiți precauți când la ușă se prezintă, fără a fi solicitat vreun serviciu, persoane necunoscute instructorul Eric Șoș, care la kan, acest stil de karate foarte
care declară că sunt de la companiile de utilități ( gaz, curent, primărie, cablu TV, etc.) sau care vârsta de 23 de ani este mul- cunoscut și răspândit în lume
pretind a fi reprezentanți a unor supermarketuri/vânzători ambulanţi ce oferă gratuit (ori la tiplu campion național și in- și care pune accent pe tehni-
preţuri avantajoase) diferite produse, sau prezintă diverse promoții – nu permiteți accesul lor ternațional. cile în lupta de la distanță și
în locuință, sau dacă totuși o faceți, nu îi lăsați nesupravegheați nici măcar pentru scurt timp; Pentru rezultatele remar- pe dezvoltarea vitezei.
Evitaţi să vă afişaţi sau să discutaţi despre bunurile de valoare pe care le deţineţi în locuinţă cabile, el a fost recompensat La ora 12:30, demonstrați-
(bani, bijuterii, seif, obiecte de artă); de Ministerul Tineretului și ile de karate shotokan se
Nu lăsaţi bilete în uşă sau mesaje pe robotul telefonic prin al căror conţinut să se subînţe- Sportului cu titlul de Maestru mută în incinta Ștrandului
leagă absenţa dumneavoastră; Emerit al Sportului. Eric Șoș Municipal Deva.
Dacă aveți suspiciuni în legătură cu persoane străine aflate în scara de bloc anunțați imediat
poliția și alertați vecinii;
Învăţaţi copiii să fie discreţi şi să nu se laude altor persoane cu achiziţiile făcute de dum-
neavoastră (televizor LCD, laptop, sau că aveţi sume mari de bani în casă, etc.);
Cele mai frumoase cântece
În situaţia în care cheile de la uşa de acces au fost pierdute, uitate într-un loc public sau sus-
trase odată cu actele de identitate, schimbaţi de urgenţă încuietorile.
populare din Ardeal, pe scena
Centrului Cultural din Deva
Deva – „Satule, grădină mândră” este genericul sub care
iubitorii de folclor sunt invitaţi luni, 24 iunie 2019, la ora
18:00, în sala mare a Centrului Cultural „Drăgan Muntean”
din Deva, la un spectacol al celor mai frumoase cântece
populare din zona Ardealului.
Pe scenă vor urca soliştii Ana Anuţoiu, Ciprian Roman,
Cristian Fodor, Alisa Toma, Lorena Pascu, Ovidiu Olari şi
Valentin Crainic, alături de Ansamblul folcloric „Ritmuri
Zărăndene” al comunei Băiţa.
Organizatorii evenimentului sunt Episcopia Devei şi
Hunedoarei, Centrul Cultural „Drăgan Muntean” Deva şi
Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Hunedoara.
Intrarea la eveniment este liberă.

SĂPTĂMÂNAL DE INFORMAŢII ŞI ADVERTORIAL Echipa redacţională: Cornel Poenar, Mihai Stan, Mihaela Poenar,
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A, judeţul Hunedoara - Ro Cornelia Holinschi, Ioan Vlad, Alexandra Tarod - reporter junior
tel. 0354 102 250 • Fax/e-mail: 0354 780 256 Tehnoredactare: Codruţa Goţa
ISSn 1842 - 9955
accentmediahd@yahoo.com www.accentmedia.ro FoRteS FoRtunA ADjuvAt!