Sunteți pe pagina 1din 16

PAg. 2 AdmInIstrAţIe PAg. 2 eConomIe PAg.

8-9 LILIACUL
Primarii sunt îngrijoraţi de Un seminar naţional pe Cu un parfum îmbătător,
construcţia bugetului de teme economice a avut loc liliacul ne oferă în fiecare
stat, pe fondul creşterii în staţiunea Geoagiu Băi, primăvara câte un strop
cheltuielilor obligatorii specialiştii discutând din frumusețea și
şi alocărilor insuficiente probleme de actualitate în culoarea florilor sale
pentru echilibrarea domeniu. inconfundabile.
bugetelor locale.

Fondat de Cornel POENAR

Cristian FODOR: “Doresc să fiu în slujba


comunităţii cu toată priceperea
şi talentul meu.”/pag. 6

Anul XIV • nr. 608 • Apare 12 - 18 aprilie 2019 • 16 pagini • 1 leu • www.accentmedia.ro

Peste 300 de persoane Pag. 4 - CONCURS


Farmacia TACOMI
sunt diagnosticate cu te face mai frumoasă!
Câştigătoarele din această

Parkinson, în fiecare an săptămână sunt:


• MARIA RĂPCĂU din Tărăţel
• IULIA BENEA din Veţel

/p.3

Ofertă unică!
Salvăm timp și bani! Anunţuri
de mare şi mică
Orice comandă la Tipografia
”Accent Media” aduce cele mai mari
avantaje din publicitate:
• Un anunț gratuit, în mii de exemplare,
prin ediția tipărită a ziarului
publicitate
”Accent Media”.
• Un anunț gratuit, vizualizat de zeci în ziare
locale
de mii de persoane, în cotidianul
on-line ”Accent Media”.
Investești puțin, ești cunoscut
în întreaga lume! şi centrale
Contact: e-mail: office@accentmedia.ro, Deva, 22 Decembrie, 37A •
telefon: 0722.402.044 sau la sediul din Tel. 0726 871 728
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, biroul 16.
www.accentmedia.ro www.accentmedia.ro
2 - aCTUaliTaTe 12 - 18 aprilie 2019

Primarul din Crişcior, Construirea greşită a bugetului de


nemulţumit de stat, afectează comunităţile locale
alocările bugetare Î
n comuna Pui este
nevoie de bani pentru

C
cofinanţarea mai multor
omuna Crişcior proiecte de investiţii
primeşte doar 40.000 Pui – Bugetul de stat şi
de lei de la bugetul
alocările ulterioare sunt de
Consiliului Judeţean Hune-
doara. natură să-i îngrijoreze pe pri-
Crişcior – Primarul co- marii comunele hunedorene
munei Crişcior, Ovidiu Furdui, care au în derulare proiecte cu
este nemulţumit de modul în finanţări europene sau prin
care Consiliul Judeţean (CJ) programele naţionale de dez-
Hunedoara a înţeles să facă voltare locală (PNDL). Princi-
repartizarea sumelor de la pala problemă cu care se
bugetul judeţean pentru echili- confruntă autorităţile locale se
brarea bugetelor locale. Edilul referă la asigurarea cofi-
arată că la împărţirea banilor nanţărilor pentru aceste
nu s-a ţinut cont de proiectele primarul comunei Crişcior. proiecte, dintr-un buget local
ce trebuie cofinanţate de au- Edilul local este de părere grevat acum de cheltuieli su-
torităţile locale şi nici de struc- că anul 2019 va fi unul extrem plimentare, cum ar fi plata efecte negative asupra pro-
tura cheltuielilor pe fiecare de greu pentru administraţiile asistenţilor personali ai per- gramelor de investiţii. Avem
unitatea administrativ-terito- locale, în condiţiile în care soanelor cu handicap, asigu- cofinanţări la proiecte cu fon-
rială, în parte. acestea trebuie să asigure rată în anii trecuţi direct de la duri europene sau prin PNDL
„Consider că nu au fost res- plata salariilor pentru asis- bugetul de stat. a căror valoare totală ajunge la
pectate minime principii de tenţii personali ai persoanelor În comuna Pui sunt în deru- 8 milioane de euro. Mai avem
alocare a sumelor de la buget. cu handicap, dar şi voucherele lare zece proiecte, dintre care de plătit studii de fezabilitate,
Crişciorul este o comună mare, de vacanţă. şase sunt finanţate din fonduri care s-ar putea împotmoli din
în care fiinţează un liceu, avem Pentru asistenţii personali, europene, iar patru prin PNDL. lipsa banilor”, este de părere
multe proiecte de investiţii la sumele alocate ajung până la Investiţiile se referă la mod- primarul comunei Pui, Victor
care trebuie să asigurăm cofi- jumătatea anului, iar din iulie ernizări de drumuri, lucrări de Stoica.
nanţarea. Cum putem face va fi nevoie de o rectificare construcţie a reţelelor de apă La capitolul ce ţine de „Trebuie găsită o soluţie
asta, dacă ni s-au alocat doar bugetară. În ceea ce priveşte şi canalizare, modernizarea gospodărirea bugetului local pentru asigurarea sumelor
40.000 de lei? Pe de altă parte, voucherele de vacanţă, acestea unor clădiri publice, cum ar fi mai sunt cuprinse cheltuielile necesare, altfel ne vom bloca în
o comună cu 1.000 de locuitori sunt obligatorii, însă rămâne căminele culturale. cu reparaţiile de drumuri, cu planul administraţiei publice
şi un singur proiect în derulare de văzut cum vor fi asigurate „Faptul că bugetul de stat educaţia sau cele cu iluminatul locale. Este trist ceea ce se în-
primeşte 600.000 de lei. Este sumele necesare pentru achiz- prevede acum cheltuieli supli- public, ca să enumerăm doar tâmplă acum”, a conchis pri-
corect acest lucru?”, a întrebat iţia acestora. mentare este de natură să aibă câteva dintre ele. marul comunei Pui.

SEMINAR DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ


A UNIUNII NAŢIONALE A PRACTICIENILOR
ÎN INSOLVENŢĂ DIN ROMÂNIA –
FilialaHunedoara
Î
n perioada 05-07 men candidaţii trebuie să aibă Pregătirea profesională este o
aprilie2019 a avut loc studii superioare economice cerinţă obligatorie prevăzută
la Geoagiu-Băi, hotel sau juridice şi o vechime de 3 prin statut iar fiecare practi-
Germisara, Seminarul de ani în profesie. cian în insolvenţă trebuie să
pregătire profesională a Practicienii în insolvenţă îşi acumuleze 20 de puncte de
practicienilor în insol- desfaşoară activitatea într-un pregătire pe an.
venţă ““Aspecte de noutate domeniu sensibil al econo- Pentru seminarul organi-
în aplicarea legii insol- miei, administrează societăţi zat la Geoagiu s-au acordat Timişoara, magistraţi de la 88/2018.
venţei” care sunt în dificultate. participanţilor 10 ore de Tribunalele Alba, Cluj, Dolj, O participare importantă o
Seminarul a fost organizat Insolvenţa, respective fali- pregătire profesională. Sibiu, Hunedoara şi Timiş, reprezintă Asociaţia Naţio-
de Filiala Hunedoara, împre- mentul sunt fenomene nor- Scopul acestor seminarii practicieni în insolvenţă din nală a Evaluatorilor Autorizaţi
ună cu filialele Alba, Dolj şi male ale economiei de piaţă, este ca procedura insolvenţei toată ţara, reprezentanţi ai din România (ANEVAR) cu
Sibiu. necesare pentru a elimina din să se desfăşoare conform principalelor bănci, Banca teme privind ”Evaluarea pen-
Reglementarea legală a piaţă societăţile neperfor- celor mai bune practici, cu Transilvania, BCR, SGA. tru Insolvenţă”.
profesiei de practician în in- mante, care produc pierderi respectarea fidelă a normelor Un moment important în Importanţa evenimentului
solvenţă a fost realizată în atât lor, cât şi societăţilor cu de drept şi a celor de conduit programul seminarului a fost este dată de profesionalismul
noiembrie 1999 ca o necesi- care colaborează. deontologică. lansarea cărţii doamnei lectorilor prezenţi cât si de
tate a economiei de piaţă şi a Având în vedere problema- Problemele dreptului in- judecător Lotus Gherghina- temele privind problematica
standardelor Uniunii Eu- tica tot mai complexă a activi- solvenţei reprezintă prob- Preşedinte Secţia a II-a civilă şi modificările recente prin
ropene. tăţii practicienilor în insolvenţă leme în evoluţie, la confluenţa Curtea de Apel Craiova-“Tra- apariţia OUG 88/2018.
Profesia de practician sub conducerea UNPIR a fost între teorie şi practică. tamentul creditorilor şi regi- Mulţumim lectorilor pen-
necesită o pregătire de- înfiinţat în anul 2012, Institu- La dezbateri s-a făcut un mul juridic al creanţelor în tru că au acceptat invitaţia de
osebită, calitatea de practician tul Naţional de Pregătire a schimb de idei între practi- procedura insolvenţei” a susţine materiale de un înalt
se dobândeşte în urma unui Practicienilor în Insolvenţă cieni şi magistraţi, s-au anal- Uniunea Profesiilor Libe- nivel profesional şi îi asigu-
examen de acces, urmat de o (INPPI). izat perspectivele şi realizarea rale din România (UPLR) răm că efortul depus a fost pe
perioadă de stagiatură de 3 Începând din anul 2013 unei practici unitare. reprezentată de preşedintele deplin apreciat.
ani, urmată din nou de un ex- pregatirea profesională a La seminar au participat UPLR, ing. Adrian Vascu, care Preşedinte UNPIR Filiala
amen. practicienilor se desfaşoară magistraţi de la Curţile de a susţinut o temă de mare in- Hunedoara
Pentru înscrierea la exa- sub îndrumarea institutului. Apel Alba Iulia, Craiova şi teres, privind ordonanţa OUG Alic Deli Maria
12 - 18 aPrilie 2019 aCTUaliTaTe - 3

Peste 300 de hunedoreni diagnosticaţi,


anual, cu Boala Parkinson
Ziua Internaţională a Bolii Parkinson a fost marcată la Deva.
Deva – Boala Parkinson, tora, şi de la neuroni la mus-
caracterizată prin tremură- culatură.
turi ale capului sau ale mem-
brelor, din cauza distrugerii Înţeleşi aşa cum sunt
lente şi progresive a neu-
Este nevoie ca bolnavii de
ronilor, este diagnosticată,
Parkinson să fie înţeleşi aşa
anual, la peste 300 de per-
cum se manifestă ei şi oa-
soane care locuiesc în
menii să nu mai emită păreri
judeţul Hunedoara. Este o
care sunt departe de adevăr.
boală degenerativă care se
Acesta ar fi mesajul Asoci-
manifestă, de regulă, la per-
aţiei Antiparkinson, preşe-
soanele în vârstă, însă
dintele organizaţiei, Dan
medicii atrag atenţia că în ul-
Răican, menţionând că soci-
timii ani au fost consemnate
etatea trebuie educată pen-
cazuri şi la oameni mai
tru a relaţiona corect cu un
tineri.
bolnav de Parkinson. Din pă-
„Evoluţia cazurilor aş pu-
cate, superficialitatea îi face
tea spune că este liniară-
pe unii conaţionali ai noştri
între 300 şi 400 de cazuri noi
să vină cu o concluzie
depistate în fiecare an, în
greşită, ba chiar unii au spus
judeţul Hunedoara. Ceea ce
despre unii bolnavi că ar fi în
vrem noi să transmitem
stare de ebrietate.
populaţiei este că această
„Principala problemă a
boală nu este apanajul
unui bolnav de Parkinson în
vârstei a treia, ci apare şi la
România este modul în care
vârste tinere, astfel că în
îl vede opinia publică: îl vede
2018 avem înregistrate la
ca pe un beţiv, alteori îl ig-
grupa de vârstă 15-64 de ani,
noră. De aceea, este necesară
un număr de 62 de cazuri”, a
educarea opiniei publice”, a
declarat medicul şef al Di-
spus Dan Răican. Asociaţia Antiparkinson
recţiei de Sănătate Publică Asociaţia Antiparkinson are organizaţii la Târgu Mureş,
(DSP) Hunedoara, dr. Cecilia care acum nu există în far-
Birău.
Medicamente macii. Conform datelor
Braşov şi Bucureşti pentru ca bolnavii să fie aproape unii
de alţii şi să conlucreze împreună.
Problema acestor bolnavi În România lipseşte un prezentate în cadrul sim-
este, în principal, inexistenţa registru naţional al bolna- pozionului, costul tratamen-
unui neurotransmiţător, vilor de Parkinson, pe baza tului pentru un bolnav de de Parkinson, iar în Europa ilor de Parkinson, Cetatea
dopamina, care împiedică căruia s-ar putea face eva- Parkinson ajunge la circa numărul acestora ajunge la Deva şi casa de cultură a mu-
transmiterea implusurilor luări şi s-ar putea lua decizii 2.000 de lei pe lună. 1,2 milioane persoane. nicipiului au fost iluminate
nervoase între neuroni, ceea referitoare la aducerea în În România sunt înregis- Pentru a atrage atenţia joi seara în culoarea roşie.
ce duce la distrugerea aces- ţară a unor medicamente traţi circa 72.000 de bolnavi asupra problemelor bolnav-

Drumul spre staţiunea Geoagiu Băi O nouă prelevare de


intră în reparaţii organe la Spitalul Judeţean
Deva – Drumul spre staţi- Vărmaga – Nojag unde, la de Urgenţă Deva
unea Geoagiu Băi, pe sectorul sfârșitul acestei ierni s-a pro- Deva - O nouă prelevare Judeţean Hunedoara, insti-
de la halta CFR Geoagiu, până dus o alunecare de teren care de organe a avut loc la Spi- tuţie în subordinea căreia se
în oraş, intră în lucrări de a antrenat stânci de pe ver- talul Judeţean de Urgenţă află SJU Deva.
reparaţii. Împreună cu pri- sanți și a blocat complet (SJU) Deva, la începutul aces- Prima prelevare de or-
marul orașului Geoagiu, Vasile partea carosabilă. tei săptămâni, donatorul gane din acest an, la SJU
Cărăguț, reprezentanții ad- „Acest drum a fost închis fiind un bărbat în vârstă de Deva, a avut loc în urmă cu o
ministrației județene au sta- circulației publice până la 31 60 de ani, aflat în moarte săptămână, donatorul fiind
bilit că sunt necesare lucrări martie, conform unei hotărâri cerebrală din 7 aprilie. un bărbat de 72 de ani de la
de plombare a gropilor apă- a Consiliului Județean însă, Potrivit reprezentanţilor care s-au recoltat ficatul şi
rute după anotimpul rece. turiștii ajung în stațiunea pentru a putea fi redeschis în SJU Deva, echipe de medici rinichii.
De asemenea, pe sectorul Geoagiu Băi. Or, în condițiile în condiții de siguranță sunt din Bucureşti şi Cluj Napoca Programul de prelevare a
cuprins între Geoagiu și Bozeș, care ne dorim o dezvoltare a necesare lucrări de intervenție au prelevat ficatul şi rinichii organelor pentru transplant
sunt necesare lucrări de în- turismului, este necesar să in- care trebuie executate de o de la donator, urmând ca or- a început la SJU Deva în anul
treținere și reparații, plombe și vestim în infrastructură”, a de- firmă specializată în detonări ganele să ajungă la pacienţii 2013, iar, de atunci, mai
covor asfaltic, care vor demara clarat administratorul public pentru împușcarea versantu- care au nevoie urgentă de un multe vieţi au fost salvate
în cel mai scurt timp. al județului Hunedoara, Costel lui. În caz contrar, există peri- transplant. graţie gesturilor umanitare
„Drumul de la Geoagiu este Avram. colul unor noi alunecări și nu "Organele prelevate de la săvârşite de către familiile
foarte important pentru noi De asemenea, împreună cu ne putem permite așa ceva”, a persoana aflată în moarte donatorilor, care au acceptat
nu numai pentru faptul că de- primarul comunei Hărău, Lu- declarat Costel Avram. cerebrală vor salva vieţile ca organele rudelor aflate în
servește o comunitate însem- cian Albu Weber, a fost evalu- Abia după efectuarea aces- mai multor pacienţi care au moarte cerebrală să fie do-
nată, ci și pentru că este ată situația de la kilometrul tor lucrări, drumul va fi re- nevoie imediată de un trans- nate altor persoane aflate în
principala cale prin care 8+500 al DJ 761 Banpotoc – deschis circulației publice. plant", a informat Consiliul suferinţă.
4 - SĂNĂTATe 12 - 18 Aprilie 2019

Astenia de primăvară.
Mit sau realitate?
D eși nu se cunoaște mală. Și atunci de ce să le ig- spanac. Este bine ca în Miere și alte produse
cauza exactă a as- norăm? această perioadă să reducem apicole. Mierea este cunos-
teniei de primă- Și pentru că simpla înși- consumul de paste făinoase şi cută ca panaceu universal și
vară, efectele ei sunt ruire a unor simptome nu ne dulciuri şi să le înlocuim cu poate că această reputație pe
reale și nu trebuie igno- ajută cu nimic, să vedem ce cât mai multe fructe şi care și-a câștigat-o are legă-
rate. În primul rând tre- putem face pentru a ne îm- legume. Un ajutor de nădejde tură cu faptul că este singurul
buie să înțelegem că bunătății situația. Mintea și pentru fortificarea organis- aliment care nu se strică
îndemnul “este doar în corpul comunică între ele mului sunt cerealele care niciodată. Miere, propolis,
mintea ta, treci peste!” printr-o autostradă bidirec- reprezintă o sursă bogată de fagure sau lăptișor de matcă.
n-a ajutat niciodată pe țională. Dacă nu ne simțim vitamine, fibre, carbohidraţi
nimeni. Simptomele psi- bine, nu gândim bine și dacă şi minerale, care vă vor ajuta Ceaiuri de sunătoare, că-
hice și emoționale tre- nu gândim bine, nu ne simțim să vă recâştigaţi energia şi tină, cicoare, păpădie, măceş
buie tratate cu aceeași bine. Urmărind această lo- pofta de viaţă. Nu vă speriați, şi coada şoricelului, cu efecte nu ți-am spus nimic nou, dar
seriozitate precum cele gică, este evident că pentru a nu trecem la un regim vege- energizante, de curățare, an- te invit să mai citești odată și
fizice. Cum ar fi să îi ne energiza psihic trebuie să tarian, este necesar și un tiinflamator și tonic psihic. să îți pui informația pe o listă
spunem unei persoane ne energizăm la nivel fizic. aport din complexul de vita- pe care să o lipești pe frigider.
care și-a rupt piciorul Haideți să vedem câteva tru- mina B. Surse bogate sunt fi- Mișcare. Primăvara este Astfel are să îți sară mereu în
“este doar în piciorul curi pe care le putem aplica catul de pasăre și carnea de un anotimp ideal pentru ex- atenție.
tău, treci peste”? pentru a ne fortifica tonusul pește. cursii la munte, plimbări în Poate că informația nu e
Tristețe, plâns, anxietate, psihic și emoțional. aer liber și mers pe bicicletă. nouă, dar atitudinea ta poate
migrene, irascibilitate, obo- Condimente: busuioc, Exercițiul fizic este un obicei fi, începând chiar de acum,
seală, și toate acestea fără nici Alimentație: Consumați leuștean, rozmarin. Aceste care stimulează producția de una nouă, diferită. De la
o explicație concretă? La fel cu încredere citrice, mere, plante aromatice au efecte endorfine, supranumite, pe obișnuința de a pune accen-
ca un picior rupt, și aceste morcovi, ardei, cartofi dulci, tonice și energizante care bună dreptate, moleculele tual pe problemă, poți trece la
simptome ne împiedică să broccolli, roșii, castraveți, combat depresia și stresul. fericirii. dorința de a găsi o soluție pe
funcționăm la capacitate nor- salată verde, urzici, ceapă și Probabil că te vei gândi că care să o aplici activ.

Farmacia TACOMI CLINICA OPHTALENS T


CLINICĂ
te face mai frumoasă
Completează talonul de mai jos şi poţi beneficia, prin tragere la sorţi,
PARTICULARĂ DE
OFTALMOLOGIE
de un pachet de înfrumuseţare oferit de Laboratoarele
TACOMI. Săptămânal, se acordă două premii. Taloanele se depun la
sediul redacţiei Accent Media din Deva, str.22 Decembrie, nr.37 A, biroul CENTRU LASER
16, iar extragerile se fac în fiecare zi de joi a săptămânii. Câştigătorii vor EXCIMER
fi publicaţi în ziarul de vineri din săptămâna respectivă.

Nume .................................................................................................................... OPTICĂ MEDICALĂ


Str. 21 Decembrie 1989, Nr. 137 • Cluj-Napoca, Jud. Cluj
prenume ...................................................... CI seria…….. nr….................… Tel. programări: 0264/44 88 24 sau 0264/ 44 88 25
Tel. magazin optică: 0740/27 65 77
Localitatea……….................................... Tel….................................................
Clinica Ophtalens T
12 - 18 apriliE 2019 EvEnimEnt - 5

Elis Ursu - o viaţă dedicată


folclorului românesc

D
upă mai bine de promisiunea că le va fi ală- şi Mariana Anghel, Cristian cepție, au marcat marți, 09 ani, ca dansatoare în ansam-
patru decenii, Elis turi și¬-i va susține în ac- Fodor, Robert Târnăveanu, aprilie 2019, aniversarea a blul fostului Club al Sindi-
Ursu, coregraf al tivitatea artistică, ieșind Bogdan Toma, Lena Miclăuş, peste 40 de ani de carieră catelor. De peste 40 de ani
Centrului Cultural „Dră- din scenă grațios, în pași Ana Almăşana Ciontea şi in- artistică a doamnei Elis Ursu promovează valorile româ-
gan Muntean”, promo- de dans. strumentiştii Pera Bulz, Cris- – coordonatorul de peste 30 neşti autentice – cântecul,
toarea valorilor românești La ceas aniversar, Ansam- tian Benea, Septimiu Marişca, de ani, al Ansamblului fol- jocul și portul popular, împre-
autentice specifice județu- blul „Silvana” al Centrului Cul- Daniel Balea, alături de cloric ”Silvana”. ună cu marea familie pe care
lui Hunedoara, a decis să tural „Drăgan Muntean”, prezentatorul Mihai Feier, Distinsa doamnă, Elis a format-o.
predea ștafeta tinerei gen- soliștii Mariana Deac, Adriana printr-un eveniment de ex- Ursu, a urcat pe scenă la 14 Mihaela Poenar
erații de artiști deveni, cu
6 - INTERVIU 12 - 18 APRILIE 2019

DORESC SĂ FIU ÎN SLUJBA


COMUNITĂŢII CU TOATĂ
PRICEPEREA ŞI TALENTUL
Dialog cu Cristian FODOR, director general al
MEU
Centrului Cultural „Drăgan Muntean” - Deva
- Ce v-a determinat să de-
veniți director general?
- Datorită preocupărilor
mele artistice care m-au adus
frecvent în calitate de colabo-
rator cu instituțiile de cultură,
am avut posibilitatea de a
vedea situații diverse... am în-
vățat din toate că se poate
ajunge la performanță. Cred
că am calitățile necesare unui
director și permanent am în
vedere dezvoltarea person-
ală, dorind să fiu cât mai bun
posibil în ceea ce fac. Încerc
permanent să creez armonie,
să ofer un mediu plăcut, să
acord atenție sarcinilor per-
sonale și ale celorlalți angajați
ai instituției, pentru ca împre-
ună să realizăm tot ceea ce
presupun acțiunile noastre.
Prin metoda mea de lucru,
caut să dau importanță
fiecărui angajat, acesta im-
plicându-se cu toată pri-
ceperea sa în toate acțiunile.
O instituție de cultură trebuie
să răspundă comunității prin
produse culturale diverse, în
scopul creșterii gradului de
acces și prin participarea aceasta s-a întâmplat în anul tiștilor care ne calcă pragul. a Devei, acesta desfășurându- Concertul tradițional de col-
cetățenilor la viața culturală. 2013 când s-au pus bazele Am în vedere permanent îm- se pe durata a trei zile: 31 mai inde, Revelion în aer liber etc.
Ansamblului Profesionist bunătățirea și sporirea în cal- - 1 și 2 iunie 2019. Pe lângă investițiile și
- Ce înseamnă pentru „Drăgan Muntean” al județu- itate a activităților noastre și reparațiile mai mici pe care ni
dumneavoastră funcția de lui Hunedoara, instituție ce implementarea pe viitor de - Punctați câteva activ- le permitem din bugetul insti-
director general? am condus-o până la finele noi proiecte, care să ne aducă ități ale Centrului Cultural tuției suntem implicați, ală-
- Pentru mine, faptul că mă anului 2016. beneficii materiale și spiri- „Drăgan Muntean”! turi de Primăria Minicipiului
aflu în fruntea unei instituții Începând din luna martie a tuale. - Din punct de vedere al Deva într-un proiect de an-
de cultură, înseamnă să fiu în anului 2018 conduc Centrul continuității și calității vergură ce urmează să fie
slujba comunității cu toată Cultural „Drăgan Muntean” - Care vă este agenda de prestației artistice, sunt de depus zilele acestea la Com-
priceperea și talentul meu, din Deva, o instituție de pres- lucru a perioadei? remarcat Ansamblul Folcloric pania Națională de Investiții,
înseamnă să ajut la conser- tigiu din județul nostru, - Agenda mea de lucru este „Silvana”, Trupa de teatru care vizează reabilitarea și
varea, protejarea, trans- dorind să o aducem la stan- plină de evenimente, idei și „Pro Scenium”, Cercul de dans modernizarea majoră a insti-
miterea, promovarea și dardele pe care le merită. Eu proiecte frumoase și fruc- modern pentru copii și tuției.
punerea în valoare a culturii cred în vorba înțeleaptă din tuoase. În viitorul apropiat, Grupul folcloric „Florile doru-
tradiționale și a patrimoniu- popor că „Omul sfințește suntem implicați în organi- lui”. Între evenimentele care - Gânduri de viitor!
lui cultural imaterial. Mă pre- locul”. zarea spectacolului de 1 Mai, au rezistat timpului și au o - Cum spuneam și mai sus,
ocupă, de asemenea, educația Am început prin a crea care va avea loc în pădurea longevitate deosebită se preocuparea mea de bază ca
permanentă și formarea con- condiții mai bune de lucru Bejan din Deva, eveniment numără Festivalul Inter- director este creșterea cal-
tinuă de interes comunitar în colectivului Centrului Cul- care a devenit tradiție și este național de Umor „Liviu ității produselor noastre cul-
afara sistemelor de educație. tural „Drăgan Muntean”, prin așteptat de întreaga comuni- Oros”, Festivalul Național de turale, grija pentru tot ce
Până la urmă, pentru mine, renovarea tuturor birourilor, tate. Dorim să facem și în Muzică Pop „Stelele Cetății”, avem și putem dezvolta și de-
funcția de director general precum și dotarea lor cu mo- acest an un spectacol de cali- Festivalul-concurs de inter- sigur, implementarea de noi
implică seriozitate, disciplină, bilier și echipament elec- tate cu invitați care să pretare muzică pop pentru proiecte care pot deveni
foarte multă responsabilitate tronic nou. Am făcut toate mulțumească toate categori- copii și tineret „Steluțele „brand” pentru instituția
și multă dăruire sufletească. acestea treptat cu un buget ile de public. Pregătim Festi- Cetății” și care începând cu noastră. Până la urmă, scopul
așa cum a fost alocat și în tre- valul Internațional de Umor anul 2013 se desfășoară sub principal este promovarea
- Cum ați debutat în cut, înainte ca eu să ajung în „Liviu Oros”, care va avea loc denumirea „Deva Music Star”, valorilor culturale românești.
această nouă activitate? această funcție, urmând ca în în luna mai, precum și eveni- Zilele Devei, Ziua Recoltei, 1
- Dacă ar fi să vorbesc de- anul în curs să îmbunătățim mentul ce marchează 750 de Decembrie - Ziua Națională a Ioan Vlad
spre debutul meu ca director, și alte spații destinate ar- ani de atestare documentară României, Târgul de iarnă, Georgeta-Ileana Cizmaș
12 - 18 ApRilie 2019 spoRt - 7

Futsal: România - Armenia JUDO


Sala Sporturilor din
municipiul Deva a găzduit,
la finalul săptămânii tre-
cute, întrecerile din cadrul
etapei finale a Campiona-
tului Național Școlar de
judo pentru sportivi până
la 18 ani, competiție orga-
nizată de către Ministerul
Educației și Cercetării prin
Inspectoratul Școlar al
Județului, Direcția pentru
Sport și Tineret Hune-
doara și LPS Cetate Deva.
S-au aflat pe tatami, spor-
tivi reprezentând 25 clu-
buri din întrega țară iar la
finalul întrecerilor, LPS
Cetate Deva s-a situat pe
un onorant loc patru in
clasamentul pe cluburi, cu
un total de patru medalii
din care două medalii de
aur și două de bronz.
Medaliile de aur au fost
obținute de Ionut Ilie la
categoria - 66kg și David
Ionuţi la categoria +90kg .

L
Cele două medalii de
iga 1 de futsal se va în- vocat 14 jucători iar pentru doi petrece în toamnă, dar și pen- portari, Roberto Voin – portari;
trerupe pentru a face această convocare reprezintă o tru următorii ani. Acesta a fost Cristian Matei, László Szőcs bronz au fost aduse la
loc în acest week-end premieră, Roberto Voin și și motivul pentru care am ,Adrian Pânzaru, Paulo Ferreira clubul devean de către
unei noi acțiuni a echipei sportivele Andreea Hojda,
naționale de seniori, a doua Sergiu Gavrilă, ambii de la In- ținut să convocăm jucători (ambii Autobergamo Deva), An-
formatica Timișoara. tineri, pentru că după prelim- drei Crăciun, Dumitru „Mimi” care a concurat la catego-
din acest an.
Dubla cu Armenia de la inariile pentru Campionatul Stoica Marian Plugaru, Ionuț ria +70kg și de Ana Maria
Echipa națională va disputa
două meciuri amicale în com- Chiajna e a doua acțiune a Mondial urmează cele pentru Movileanu ,Felipe Oliveira ,Ique la categoria -52kg.Foarte
pania selecționatei similare a echipei naționale de seniori din Campionatul European, iar Ribeiro , Sergiu Gavrilă. apropape de podiumul de
Armeniei. acest an, după cele două meci- unul dintre obiectivele noas- Naționala României face premiere au fost Larisa
Meciurile dintre România și uri de verificare din februarie tre este acela de întinerire a parte din Grupa 5 a Main Alina Cadar -63kg, Sergiu
Armenia se vor disputa în zilele de la Piatra-Neamț, când Româ- echipei”, a mai spus Robert Round-ului calificărilor pentru Vancea - 60kg care au
de duminică, 14 aprilie, ora nia a jucat cu Italia. Lupu. FIFA Futsal World Cup, alături încheiat competiția pe
18:00, și marți, 16 aprilie, ora “E o acțiune importantă în Iată lotul naționalei Româ- de Kazakhstan, Olanda și Alba- locul V. Tinerii judoka de
17:00, la Sala Sporturilor Con- programul nostru de niei pentru cele doup meciuri nia. Meciurile se vor juca la Pi- la LPS Cetate Deva sunt
cordia din Chiajna. pregătire a debutului în pre- amicale împotriva Armeniei: atra-Neamț în perioada 22-27 pregătiți de către prof. Dan
Pentru această acțiune, se- liminariile pentru Campi- Petrișor Tonița (Autoberg- octombrie a acestui an. (Foto: Gârbovan și Constantin
lecționerul Robert Lupu a con- onatul Mondial, care se va amo Deva), Andrei Grigoraș– arhivă) Vasiliu.

Medalii pentru
Rugby: Știința se pregătește pentru Gimnastică popicarii din
derby-ul cu echipa din Năvodari Așa cum v-am mai informat în perioada 10 – 14 aprilie, județul Hunedoara

D
ivizia Naţională de Năvodari, a obţinut şi ea un la Szczecin- Polonia se vor desfășura întrecerile celei de a Finala campionatului
Seniori la rugby a succes lejer, 61 – 3 în de- 8-a ediție a Campionatelor Europene individuale de gim- Național de popice pentru
programat la plasarea de la Gura Humoru- nastică artistică. Miercuri au concurat băieții în concursul tineri sub 23 de ani s-a
sfârşitul săptămânii lui. de calificare pentru individual compus și finalele pe desfășurat pe arena din
trecute meciurile etapei cu În clasamentul play-off, aparate , joi au concurat fetele în calificari iar finalele de Ploiești, iar la finalul între-
numărul 2 din play-off. după două etape, conduc cu la individual compus sunt programate astzi. Sambata si cerii, sportivii care au
Favoritele s-au impus din câte 10 puncte CS Năvodari şi duminică vor fi programate finalele pe aparate. Toate cele reprezentat cele două
nou cu autoritate, singura ex- Ştiinţa Petroşani, departajate trei dintre gimnaste din delegația României: Carmen Ghi- cluburi din județul nostru
cepţie numindu-se Rugby Club de esaveraj (128 – 3 faţă de 79 ciuc, Denisa Golgotă și Nica Ivănuș, sunt legitimate la au reușit o nouă perfor-
Bârlad, care a câştigat greu, 18 – 14), urmate de RC Bârlad cu Liceul cu Program Sportiv Cetate Deva și sunt însoțite de manță. Popicarii de la
– 15, întâlnirea de la Bucureşti 9 puncte. Pentru ultimul loc către Liliana Cosma , Nicolae Forminte și Marius Vintilă. Inter Petrila, pregătiți de
cu Griviţa. Ştiinţa Petroşani şi- din semifinale se luptă cele- Succes! Marcel Dobrică, în formula
a continuat marşul triumfal lalte trei formaţii, Griviţa Bu- Radu Balaban, Adrian
prin Divizia Națională în
această ediţie de campionat și
cureşti cu un punct, Bucovina
Suceava şi Gura Humorului cu
Fotbal: Curs de perfecționare Matei, Denis Pădurean,
Claudiu Feier, Alexandru
a înregistrat o nouă victorie în
care a obţinut punctul bonus
zero puncte. Etapa viitoare
programează sâmbătă, de la
pentru antrenori Ionesi, Alexa Simon, Se-
bastian Sporidon și Răz-
ofensiv. Duminică, rugbyştii ora 10:00, marele derby CS Federația Română de Fotbal prin Școala Federală de van Kovacs, au cucerit
antrenaţi de Adrian Costache Năvodari - Ştiinţa Petroşani, Antrenori va organiza Cursul de Perfecționare al antreno- medalia de argint, de-
s-au impus cu 38 – 7 în partida duel care este foarte posibil să rilor, în data de 15 aprilie la Deva, în incinta Inspectora- venind, astfel, vicecampi-
de pe teren propriu cu CSM decidă primul loc în play-off, tului Școlar Județean Hunedoara, Sala Spiru Haret, oni naționali. “Se putea și
Bucovina Suceava. Echipa din dar şi să se reediteze în finala începând cu ora 10:00. Sunt invitați să participe antrenori mai bine, dar pot spune că
Valea Jiului a reuşit şase eseuri, campionatului. Celelalte par- posesori de licență UEFA B și UEFA A din județele Hune- în mare sunt destul de
patru dintre ele transformate, tide ale rundei a treia sunt RC doara, Arad, Alba, Caraș-Severin și Timișoara. Din partea mulțumit de evoluția
faţă de unul singur al suceve- Bârlad -RC Gura Humorului şi Federației Române va fi prezent la curs fostul mare jucător, sportivilor”, a spus Marcel
nilor. Principala contracandi- CSM Bucovina Suceava - RC Aurel Țicleanu. Dobrică.
dată a Ştiinţei la primul loc, CS Griviţa Bucureşti.
8 - SĂNĂTATE 12 - 18 APRILIE 2019

Liliacul şi puterea
lui vindecătoare

C
u un parfum îmbătă- vară, fiind apreciat atât pen- lasă la uscat, într-un loc losesc sub formă de decoct, loare foarte închisă. Infuzia
tor, liliacul ne oferă, tru parfumul delicat al flo- aerisit și se întorc în fiecare zi. tinctură sau vin. Sub formă de obținută se lasă la răcit, iar
în fiecare primăvara rilor sale, cât și pentru La fel se procedează și cu decoct, se consumă o cană pe când este doar călduţă, se
câte un strop din fru- proprietățile vindecătoare. În frunzele. zi. Din tinctură se ia o lin- aplică pe locul afectat de ar-
musețea și culoarea flo- scop terapeutic, de la această În medicina populară sunt guriță pe zi, adăugată la o sură. Se fixează cu un pansa-
rilor sale inconfundabile. plantă se folosesc, atât folosite în tratamentul gripei, cană de ceai. Administrarea ment steril şi se ţine timp de
Floare a nunților, aniver- scoarța tulpinii, cât și frun- tuberculozei, răcelii, tusei, în se va face seara, înainte de 24 de ore. Pansamentul nu
sărilor sau petrecerilor în zele sau florile, fiecare dintre caz de diaree sau pietre la culcare, timp de 3 zile. A patra trebuie lăsat să se usuce,
aer liber, liliacul sem- ele având perioade diferite de rinichi. Gargara cu infuzie din zi, se ia un purgativ (30 deoarece va agrava rana.
nifică tradiția, familia, recoltare, cât și tehnici flori de liliac ajută în vinde- grame sulfat de sodiu sau După 24 de ore, pansamentul
moștenirea spirituală, el
diferite de uscare. carea laringitei sau a altor sare amară). se scoate, iar odată cu el se în-
putând fi dăruit mamei,
afecțiuni ale gâtului. lătură şi primul strat de im-
părinților și rudelor. Se
crede că, în funcție de cu- Frunzele și florile Remedii cu frunze purităţi.
lorile sale, florile de liliac de liliac Scoarța arbustului de liliac
pot transmite mesaje de Sunt folosite sub formă de Trebuie tăiată fâșii subțiri, În cazul durerilor de
dragoste sau sentimente infuzii, decocturi, tincturi, înainte de înflorirea liliacului. dinți
prietenești.
În cazul rănilor sau
cataplasme sau unguente. Au După uscare, se păstrează arsurilor Fiertura din frunze de lili-
efecte tonice, astringente și într-o pungă de hârtie sau ac este deosebit de utilă în
Proprietăți pot alina mai multe suferințe săculeți de tifon. Înainte de Se folosește o infuzie din astfel de situații. Pentru
interne. Florile se culeg doar folosire se macină. Prepara- frunze de liliac, care se obținerea ei, se taie mărunt
terapeutice prepară în felul următor:
atunci când sunt deschise în tele din scoarţă de liliac au 10 frunze de liliac, iar peste
Liliacul este una din cele proporție de 80%, apoi se proprietăţi vermifuge. Se fo- Frunzele de liliac se fierb ele se toarnă o jumătate de
mai populare flori de primă- până când apa capătă o cu-

Pensiunea POnOR ***


Vaţa de Jos, str. Câmpului nr. 29, jud. Hunedoara• Tel. 0757-102807

• Servicii de cazare (apartament) • SPA – saună, piscină, masaj •


Organizare evenimente într-un cadru deosebit • Restaurant –
mâncăruri tradiționale, meniuri speciale • Barbeque.
12 - 18 APRILIE 2019 SĂNĂTATE - 9

litru de apă caldă. Vasul se


lasă acoperit timp de o oră,
după care apa se strecoară. Se
folosește pentru clătirea gurii
de câteva ori, până ce durerea
de dinți dispare.

Decoctul din frunze


Este foarte util în cazul
pielii iritate, arse de soare, în-
roșite sau care prezintă pete.
Când tenul este înroşit, ars
sau pistruiat, frunzele strivite
şi înmuiate în apă călduţă îl
vor calma, înviora şi îi vor
conferi supleţe. De asemenea,
frunzele de liliac, fierte în
lapte dulce, ajută la curățarea
tenului de pete.

Remedii cu flori
de liliac

Aceste flori minunate, cu


un parfum amețitor, au fost
folosite, în scop terapeutic,
încă din cele mai vechi tim-
puri. Erau consumate, în acele
vremuri, pentru eliminarea
paraziților intestinali, dar și
pentru tratarea malariei. patic sau stări de vomă. Pen- suma înainte de masă. se filtrează. Peste lichidul Mugurii de liliac
Astăzi au o gamă largă de în- tru obținerea infuziei se obținut se toarnă apa disti- Sunt recomandați de ter-
trebuințări, fiind folosite atât folosește o linguriță de flori Remediu împotriva lată, în proporție de 1 la 2. apeuți în cazul pancreasului
în scop terapeutic, cât și în uscate, la o cană de apă rănilor și loviturilor bolnav sau dacă s-a instalat
cosmetică. fierbinte. Se lasă la infuzat În astfel de situații, florile Unguentul din flori deja diabetul. Infuzia din
timp de zece minute, după de liliac pot fi o soluție efi- de liliac muguri de liliac se prepară
Pentru tratarea care se poate consuma. cientă. Se va folosi o ceașcă de Ajută la reducerea dure- dintr-un litru de apă clocotită,
afecțiunilor flori de liliac uscate, peste rilor reumatismale. Se pre- la care se adaugă o lingură de
respiratorii Pentru durerile care se adaugă 0,5 litri de pară din 40 de grame de flori, muguri de liliac. Din
Este folosită infuzia din lombare țuică, lăsându-se la macerat care se pun la macerat într-un amestecul obținut se va con-
flori de liliac, obținută dintr-o Se poate face o infuzie din timp de 14 zile. Lichidul litru de ulei, ținându-se două suma câte o linguriță, de trei
linguriţă de flori uscate de lil- flori de liliac, folosindu-se o obținut se strecoară și se săptămâni, într-un loc în- ori pe zi.
iac la o cană cu apă fierbinte. lingură mare de flori, la o cană poate administra sub formă tunecos și cald. După acest in-
O astfel de infuzie ajută la de apă. Cana se va acoperi de comprese, care vor fi terval se poate utiliza, Pulberea din muguri
scăderea febrei, dar și la timp de o oră, apoi se stre- schimbate de trei ori pe zi. ungându-se și masându-se de liliac
tratarea bronșitei sau larin- coară. Din preparatul obținut, zonele dureroase cu acest Este și ea, deosebit de utilă
gitei. se consumă câte o lingură, de Apa din flori amestec, de câteva ori pe zi. bolnavilor de diabet, folosin-
patru ori pe zi. de liliac du-se sub formă de decoct.
Tonic cardiovascular Se folosește în cosmetică, Un alt mod de Pentru început, mugurii se
Potrivit specialiștilor, in- Pentru creșterea sub formă de comprese pen- preparare al usucă, se macină și pulberea
fuzia din flori de liliac ajută la poftei de mâncare tru piele sau revigorarea unguentului se păstrează în borcane de sti-
fluidizarea sângelui. Specialiștii recomandă o tenului și se prepară astfel: se Se folosesc două linguri de clă. Peste două lingură de pul-
linguriță de flori uscate de lil- umple o sticlă pe jumătate cu flori tocate sau mixate, care se bere se toarnă 200 ml de apă
În caz de balonare iac și o linguriță de sunătoare. flori, peste care se toarnă al- amestecă bine cu două linguri fierbinte, care se pune apoi la
Infuzia de din flori uscate Se lasă la infuzat într-o cană cool, până la un litru. Com- de unt sau untură. Acestea se fiert, la foc mic sau pe baie de
de liliac este benefică în caz cu apă timp de 10 minute. poziția se păstrează la țin în baie de aburi timp de 30 aburi, timp de 15 minute.
de balonări, disconfort he- Ceaiul obținută se va con- întuneric 2-3 săptămâni, apoi de minute, după care se lasă După ce se strecoară, se aduce
la răcit. Se păstrează la la volumul inițial cu puțină
frigider. Seara, înainte de cul- apă fiartă. Se consumă câte o
Vinul de liliac care, locul bolnav se lingură, de trei ori pe zi.
Se prepară din următoarele ingrediente: încălzește apoi se masează cu
• 3 kg de flori de liliac unguentul obținut. Uleiul esențial
• 2 linguri de zahăr brun din liliac
• 2 lămâi Tinctura din Oferă numeroase beneficii
• 1 lingură de drojdie inactivă flori de liliac organismului. Ajută la de-
• 3 l de apă Se obține din flori scongestionarea căilor nazale,
Mod de preparare proaspete. Acestea se pun la ameliorarea bolilor de
Florile de liliac, bine spălate, se pun în apă într-o sticlă de o jumătate de rinichi, elimină stresul și
clocotită, apoi se oprește focul, iar oala se litru, iar peste ele se toarnă al- durerile de la coloană. Este
acoperă cu un capac. După 48 de ore, infuzia cool de 40 de grade. Se lasă la folosit și pentru eliminarea
se strecoară, la care se adaugă zahărul, droj- macerat timp de 21 de zile, la mirosurilor neplăcute din
dia inactivă, sucul de la cele două lămâi. loc întunecos, apoi se storc încăperi, având, în același
Compoziția se amestecă bine, până când za- bine florile și se filtrează. Se timp, și un efect relaxant.
hărul se dizolvă complet. Se lasă apoi la fer- pun câte 30 de picături în 50
mentat timp de șapte zile, după care, vinul obținut se toarnă în sticle închise ermetic ml de apă, care se consumă de www.clicksanatate.ro.
și se mai lasă 30 de zile. Dacă este necesar, după acest interval se mai strecoară o dată. trei ori pe zi, timp de trei luni, https://doc.ro/sanatate
înainte de masă. www.frunza-verde.ro
10 - tImP LIbER 12 - 18 APRILIE 2019

TV - FILMUL SĂPTĂMÂNII SERIALE NOI: Minutul de umor


Luni, 15 aprilie, TVR 1, ora 17,00 • Discuție între doi prieteni
De când m-am însurat, mă simt ca la 16
”Aripile Nordului” ani…
- Serios, cum așa ?
Serialul spune povestea a doi piloți ex- - Păi mănânc ce apuc, beau pe ascuns,
perimentați, tată și fiică, ce intervin în fumez în baie și mă văd cu prietenii când duc
situații critice. Mel Ivarson și fiica sa Krista gunoiul…
sunt proprietarii companiei aeriene Arctic
Air. Cei doi, tată și fiică, se confruntă ade- • Discuţie între prieteni
sea cu furtuni devastatoare, urgențe med- - În ultimul timp te văd foarte prost dispus.
icale, accidente aviatice sau chiar Ai probleme ?
operațiuni periculoase de trafic de - Da. Am aflat că în curând voi fi tată.
droguri. Chiar dacă cei doi se descurcă în - Şi ce e rău în asta ?
astfel de situații dificile, nu reușesc să țină - Nevastă-mea nu a aflat încă.
sub control situația financiară a com-
paniei. Aceștia sunt nevoiți să accepte aju- • Obrăznicie
torul lui Bobby Martin, fiul fostului Pe o bancă în parc, doi îndrăgostiţi se săru-
tau pasional.
co-fondator al companiei Arctic Air. În La un moment dat, lângă ei se aşază un
timp ce Bobby are de rezolvat un aspect domn, care o fixează cu privirea pe femeie.
PRO CINEMA din trecutul său iar Mel se confruntă cu Văzând asta, partenerul ei izbucneşte :
problem de moralitate, Krista trebuie să - N-am mai pomenit atâta obrăznicie !
aleagă între cei doi bărbaţi. - Regret, nu vreau sa va deranjez, dar tre-
Vineri, 12 aprilie, ora 20,30 buie să-i cer nevestei cheia de la casă!
Lincoln • Mesajele din telefon
Acțiunea filmului începe în anul 1865, spre sfârșitul Soțul și-a uitat telefonul acasă, iar când s-
Războiului Civil american. Într-o perioadă critică, în care țara a întors de la serviciu a găsit două mesaje:
este răvășită de război, Abraham Lincoln vrea să pună capăt Primul de la amantă:
măcelului, să unească țara și să treacă la abolirea sclaviei. - Dragul meu, iubitul meu, mi-e dor de
Abraham Lincoln încearcă să treacă Amendamentul care va tine. Te pup dulce. Sună-mă ! A ta Mărie.
Al doilea, de la soție:
interzice pentru totdeauna sclavia în Statele Unite. Filmul se - Nu-ți face griji. Am sunat-o eu !
concentrează în special pe ultimele luni de viață ale lui Lin-
coln, iar acesta este surprins ca om al deciziilor ce au dus la • Cadoul
scrierea istoriei. De asemenea, sunt scoase în evidență abi- Iubitule, unde e cadoul meu?
litățile sale politice incontestabile, tactul desăvârșit, care l- – Iubito, vezi Ferrari ăla roșu de afară?
au făcut pe Lincoln să străbată cu succes o perioadă greu -Wow, iubitule…
încercată. – Ți-am luat un ruj de aceeași culoare….

BERBEC TAUR GEMENI RAC


Sunteți încrezători și puternici în Urmează o perioadă destul de agi- Apar schimbări importante în Sunt șanse să plecați într-o călăto-
forțele voastre, iar eficiența tată, în care ar trebui evitate in- activitatea voastră profesională. rie și să vă implicați într-un proiect

H
muncii este pe măsură. Pot vestițiile majore sau achiziții care Aveți discuții cu șefii sau cu per- de anvergură. Este momentul să le
apărea conflicte în domeniul nu se justifică. Cu toate acestea, soane importante, legate de demonstrați șefilor puterea voas-
carierei sau a finanțelor. Tocmai planurile voastre de viitor trebuie munca voastră. Înainte de a lua tră de muncă și, eventual, să cereți
de aceea, căutați să vă păstrați să aibă prioritate și să nu renunțați o hotărâre, trebuie să manifestați o mărire de salariu. Nu trebuie să

O calmul atunci când este vorba


de munca voastră sau relațiile
cu familia.
la nimic din ceea ce v-ați propus. În
a doua parte a intervalului se con-
turează noi perspective pentru voi.
multă prudență, discreția, răb-
dare și calm. Selectați-vă prior-
itățile și mergeți pe drumul ales.
vă mulțumiți cu puțin! Familia vă
solicită sprijin într-o chestiune mai
delicată.

R LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

O
În acest interval, este posibil să Urmează o săptămână agitată, La locul de muncă lucrurile nu Vi se propune o nouă relație
vi se ofere o șansă nesperată în în care vă faceți planuri de viitor. stau așa cum ar trebui. Neregulile partenerială, care nu trebuie
plan profesional. Veți participa La serviciu pot avea loc discuții și discuțiile neprincipiale continuă, pierdută. Reușiți să obțineți pro-
la o reuniune cu persoane im- legate de munca voastră, dar nu iar acest lucru nu trebuie tolerat. grese remarcabile la locul de

S portante, care vă pot schimba


viața. Totul este să manifestați
prudență în tot ce vi se propune
trebuie să lăsați pe nimeni să vă
domine sau să vă umilească.
Comportați-vă normal și aveți
Alegeți o cale de acțiune care să nu
vă afecteze în mod direct munca
și relațiile profesionale. A doua
muncă, mai ales că vă asumați
sarcini mai dificile. Relația cu
partenerul de cuplu poate avea

C
și să nu luați hotărâri pripite. încredere în forțele și capaci- parte a intervalului vă aduce chel- de suferit, dacă nu ajungeți la un
Primiți o veste surprinzătoare. tatea voastră de muncă. tuieli în plus, dar le veți face față. numitor comun.

O SĂGETĂTOR
Capacitățile voastre intelectuale
sunt la cote înalte, dar trebuie să
CAPRICORN
Dialogurile de la locul de muncă
sunt constructive și reușiți să re-
VĂRSĂTOR
Sunt șanse să primiți bani sau să
vi se propună un post important.
PEŞTI
Este o săptămână agitată, în
care este posibil să încheiați un

P găsiți o modalitate prin care să


le fructificați în mod benefic.
Sunt posibile răsturnări de situ-
ație la serviciu, discuții cu per-
alizați multe lucruri utile pentru
voi. Nu este exlus să primiți un
bonus sau să fiți avansați. S-ar
Gestionați cu atenție situația și nu
neglijați lucrurile mărunte, care
pot deveni importante. Consultați-
capitol important din viața
voastră și să deschideți altul nou.
Stabiliți-vă obiectivele pe ter-
putea să plecați în călătorii scurte, vă cu partenerul de cuplu dacă men lung, pentru că e vremea
soanele din anturajul apropiat, pentru a rezolva unele chestiuni este nevoie să luați o hotărâre. marilor schimbări. Câștigurile
doar lucrurile se vor liniști spre legate de serviciu. În plan familial, Spre sfârșitul intervalului vă veți din munca proprie vă aduc sat-
sfârșitul intervalului. se poate deschide o nouă etapă. întâlni cu rudele apropiate. isfacții și vă motivează.
12 - 18 apRilie 2019 OpiNii - 11

Fondurile europene, un capitol


dezastruos pentru România şi
metoda de a ne minţi singuri!
G
uvernanții se uluitor fenomen sunt canto- amintit despre numărul exce- ciente din sistem și "nu vina
lamentează, jelesc și nate exclusiv în ograda țării. siv de mare al auditorilor și al funcționarilor publici".
impun prudență la Mai exact, în dreptul deci- controlorilor de proiecte. În opinia oficialului, re-
cheltuieli, fiindcă nu-i așa, denților care o compun. Pro- Toți alcătuiesc o imensa pi- forma nu trebuie sa fie una
criza e doamna cu coasa ce cedurile licitațiilor din punct atră de moară prin neconcor- "partizană", ci convenită cu
bate cu degetele-i descar- de vedere tehnic sunt arhi- danța și inconsecvența de întreg spectrul politic, iar
nate la ușa unei țări sfri- cunoscute. care nu se dezic măcar o clipă. șeful statului și premierul au
jite. Dar nici locatarii "Toate acestea amplifică in- obligația să se asigure că reco-
vizați nu arată ca s-ar sin- Mulți veniți, certitudinea investitorilor. mandările instituțiilor inter-
chisi de văditele semne ale puțini aleși Autoritatea se protejează de naționale privind reforma
primejdiei de pustiire. este atât de încurcată încât
incompetență prin tot mai administrației va fi aplicată. nici funcționarii nu găsesc
Mai precis, mâna de ajutor Cei din urmă, pe
multe proceduri", a conchis Care reformă? capetele. Fondurile europene
în care stau ticsite fișicurile cu sprânceană și cu dedicație.
expertul citat. constituie un moft sau, dacă
bani europeni este ignorată Nivelul alarmant de ridicat al
birocrației din sfera au-
Statul român se vreți, o pilulă prescrisă unui
cu o nonșalanță vecină cu ire-
torităților de management
S-a creat și o mafie șubrezește pe zi ce copil malnutrit, însă sclifosit
sponsabilitatea. O impasibili-
tate bolnăvicioasă însușită produce deopotrivă, in-
a firmelor de trece și plin de ifose. La urma-
dignare, timp risipit și, în cele
consultanță Noi suntem, inclusiv urmei, nimeni nu te poate
benevol. Aduce cu zicala de-
spre capra râioasă, mândră de din urmă, lehamite. Rezul- Au progresat de la Logan la Președintele, în campanii face bine cu sănătatea lui. Ba,
coada ei înfoiată. tatele sunt extrem de conclu- Mercedes, vorbesc ”elevat"cu- electorale. Statul nu este in- una peste alta, mai dam
Romania este a șaptea țară dente. Un primar de oraș s-a vinte europene numai de ei teresat de amărâtul de rând copilului și medicamente ex-
din frăția europeană ca plâns că din 40 de dosare s-au știute, au lângă ei câte două să facă și el ceva pentru a tăi pirate, care nu au niciun efect,
mărime a populației, însă se aprobat două, dar a cheltuit asistente manager și câteva mai bine, statul este interesat iar copilul speră că sănătatea
situa, anul trecut, în a doua pe firme de consultanță zeci pipițe, care învârt hârtii pen- de a mânca cât se poate de lui va fi mai bună. Fondurile
jumătate a clasamentului, ca de miliarde din banul public. tru amărâtul de rând, care mult de pe om, ca să plătească europene - o amăgire care fac
dimensiune economică luată Acei bani sunt aruncați pe fer- crede tot în ceea ce spun regește pe cei care nu fac parte din jocul de cuvinte al
în calcul după valoarea PIB. eastră degeaba, fără niciun băieții de la consultanță. Cer nimic. Corupția nu este înfi- politicienilor, jocurilor elec-
Chestiunea aspirării fon- folos în a face ceva pentru co- documente peste documente, ințată de România, uitați-vă în torale mincinoase, care nu se
durilor continentale de către munitate. În Polonia, dosarul care nu au nimic de-a face cu toată Europa ce corupție ex- văd la orizont, odată cu lu-
țara noastră este de-a dreptul pentru a accesa fonduri eu- fondurile europene. Grupurile istă în Franța, Germania, minița de la capătul tunelului,
dramatică. Mii, zeci de mii de ropene este compus din așa-zise ,,țintă"sunt o înșelă- Olanda, Italia etc. Corupția în marca Ciorbea. Ne îmbătam
pagini, bani mulți dați cinci-șapte file. Fiecare torie mascată de a suge bani aceste țări, și nu numai, a cu apă rece fără prea multe
firmelor de consultanță, care polonez poate să-și scrie pro- europeni și de a se îmbogăți atins cote alarmante. De ce speranțe. Avem o țară blocată
vânează de ani buni așa ceva. priul dosar. Ca la noi, la ni- alții. Din 42 de persoane care, numai noi suntem circul Eu- din punct de vedere al in-
Din o suta de dosare, trec, meni ! Noi trebuie să fim chipurile, fac cursuri, cursuri ropei în materie de corupție? vestițiilor, al micilor și marilor
poate, unu sau două. Ori s-a DEȘTEPȚI, importanți, cu numai de ei știute, de cei de la Pentru că cei care alcătuiesc și afaceri, investitorii nu vin în
greșit ceva, ori nu au puncta- nasul pe sus, că altfel nu sun- celebra ,,consultanță"(parca conduc statul sunt mari- România, fug cât văd cu ochii,
jul necesar, ori stau pline de tem români. ar fi o academie) câștigă unu- onetele Bruxelles-ului. La ce haosul se simte pe străzi, în
praf dosarele depuse de ani Motivările șoarecilor de doi cursanți praf în ochi. trebuie 54.000 angajați la buzunare, în traiul de zi cu zi,
de zile, că nu sunt banii birou, cu galoane de șefie, Băieții DEȘTEPȚI din consul- Bruxelles ? O parte sunt cei în familie și, cel mai grav, în in-
aprobați de Bruxelles. cum că personalul este subdi- tanță își bagă banii în buzunar care fac parte din celebrele stituțiile statului, așa-zis de
,,Deoarece, pe lângă riscul mensionat, salvează aparențe și trec cu cei care câștigă, să le laboratoare care fac și desfac drept. Se simte lipsa unei
de a pierde sume foarte con- de moment. Să treacă la sim- indice cum se fac imple- afaceri murdare și jocuri mâini de fier, avem mâini
sistente din banii alocați pe- plificări de procedură și mentarea și achizițiile. Alte politicianiste. Noi anual plă- dibace, care conduc doar pen-
rioadei apropiate, economia atunci armata de conțopiști etape de a fura bani fără a face tim sume exagerate de bani la tru interesele unora și a al-
românească pierde timp nu-și mai găsește rostul! nimic, doar a semna niște hâr- Bruxelles și atragem ,,praful tora, de a băga bani în
scump de recuperare a de- Același înalt funcționar eu- tii. S-a îngrozit și Uniunea EU- de pe tobă"de la Timmermans buzunare prin diverse
calajului față de celelalte nați- ropean este cât se poate de ROPEANĂ de noi și de stilurile și acoliții lui. Și atunci, de metode. Una din aceste
uni membre ale UE"". explicit în ceea ce spune: "Am noastre de a păcăli organis- unde atâția bani din fonduri metode este cea care reiese
Concluzia fără echivoc îi suspendat plăți pentru un mele internaționale și nu europene!! Imigranții din Eu- din fondurile europene. Exact
aparține unui reprezentant de proiect fiindcă documentația numai, de a ne păcăli pe noi. ropa trebuie hrăniți regește, cum am amăgi un copil cu o
prim rang al Comisiei Eu- împovărătoare nu asigura În aceeași realistă, dar fără muncă, fără nimic. ciocolată. Cred că noi, ro-
ropene. corectitudinea și conformi- dureroasă notă acuzativă, Până atunci, fondurile eu- manii, nu ne mai putem
Cum sa nu aibă dreptate tatea. Beneficiarii aceștia nu Joost Kohlmann, director la ropene ce pot constitui un im- reveni din aceste nelegiuiri
omul, când rata de absorbție mai pot face față problemelor. Unitatea Comisiei Europene portant aport financiar nu niciodată.
a fondurilor europene se află Procedurile ineficiente și in- pentru Finlanda, Bulgaria și sunt decât o noțiune abordată ,, Amăgirea ca și speranța
undeva pe la genunchiul adecvate sufocă imple- România a pus degetul pe în dorul lelii. Fondurile eu- sunt cele mai incurabile boli
broaștei, măsurându-se într- mentarea proiectelor în rană. El a menționat că ad- ropene le pot accesa tot cei cu ale omului”.
un procent cu o singură cifră. Romania". Dixit! De aseme- ministrația publică slabă este bani și relații. Birocrația pen- Al dumneavoastră același
Principalele cauze ale acestui nea, finanțistul european a consecința structurilor inefi- tru a obține celebrele fonduri Prof.Ioan Romeo Mânzală
12 - CE gătIm în wEEk-End? 12 - 18 APRILIE 2019

Reţete de post
SUPĂ DE LINTE
cubuleţe. Se călesc în ulei, se
INGREDIENTE adaugă puţină apă şi se lasă
un morcov, o rădăcină să se înăbuşe sub capac. Spre
de pătrunjel, două cepe, final, se adaugă şi chimenul.
două roşii, un dovlecel Între timp, se pune apa la
mic, o lingură de ulei, fiert cu puţină sare şi atunci
patru căni de apă, o cană când clocoteşte, se toarnă
de linte, o lingură de chi- peste legume. Se adaugă apoi
men, sare, usturoi şi cim- lintea şi se lasă să fiarbă.
bru, opţional. Când lintea este fiartă, se
pune usturoiul şi cimbrul. In-
gredientele se pot şi mixa,
Mod de preparare: astfel rezultând o supă
Legumele se curăţă şi se taie cremă de legume.

OREZ CU PRUNE USCATE


ardeiul tocate mărunt, orezul
INGREDIENTE și trei căni de apă, sare și
300 g prune uscate, 3 cepe, un morcov, un ardei piper după gust, alte condi-
roșu, 3 linguri de ulei, o cană de orez (200 g), o lingură mente preferate.
de ierburi cu mărar, sare, piper. Totul se amestecă foarte
bine, iar când orezul s-a um-
flat, se adaugă prunele. Com-
Mod de preparare: scurs. Ceapa se curăță, se poziția se amestecă, apoi se
Prunele se spală bine în taie peștișori și se călește în dă la cuptorul încins, pentru
două-trei ape, se opăresc în ulei. Când devine sticloasă, 10-15 minute.
apă clocotită, apoi se pun la se adaugă morcovul și www.bucataras.ro

PRĂjITURĂ CU MERE
Mod de preparare:
Margarina se taie în INGREDIENTE
cubuleţe şi se pune deasupra Pentru aluat: 250 g margarină, 80 gr zahăr, 250 ml
unui vas cu apă fierbinte, apă minerală, esenţă de vanilie sau zahăr vanilat, sare,
timp de un minut. Se un plic de praf de copt, făină cât cuprinde.
amestecă apoi cu zahărul, Umplutura: un kilogram de mere, 80 g zahăr,
vanilia, praful de copt, stins scorţişoară, 30 ml apă, 50 g gris, zahăr pudră pentru
într-o lingură de oţet, sarea decor.
şi apa. Treptat, se adaugă
făina şi se frământă până se iar după cinci minute, se întinde umplutura. Deasupra
obţine un aluat omogen, care adaugă grisul şi scorţişoara. se aşează cea de a doua foaie,
se lasă 30 de minute la rece. Când a scăzut apa, cratiţa se care se înţeapă cu furculiţa.
Între timp, se curăţă merele, ia de pe foc, iar merele se Tava se dă la cuptor, timp de
se rad şi se pun într-o cratiţă. lasă la răcit. Aluatul se îm- 25-30 de minute. Prăjitura se
Peste ele se toarnă apa, za- parte în două foi, prima se lasă să se răcească şi se
hărul, apoi cratiţa se pune la aşează într-o tavă tapetată decorează cu zahăr pudră.
foc. Se amestecă continuu, cu făină, iar peste ea se www.culinare.ro

ÎNCHIRIAZĂ TEREN
ÎN SUPRAFAŢĂ DE 1,6 HA ŞI
HALA PRODUCŢIE CU UTILITĂŢI
ÎN SUPRAFAŢĂ DE 400 MP,
LA INTRAREA ÎN ORAŞUL SIMERIA DINSPRE ORĂŞTIE
VIZAVI DE REVA (GRAMPET) .

Relaţii la telefon 0726-219999.


12 - 18 APRILIE 2019 jocuRI - 13

B - D - ARC - H - IAC - P - E - FACTOR - ROATA - AVION - LO - MACARIA DESIPRI - FALD - BOCANC - NASA - G - CIREASA - ATLETA - RM - PANAS - ATENA - RAPT - OT
Dezlegarea integramei - T - CINE - BRACI - A - ELE - E - JOC - TAP - T - AI - NI - TRIA - LAS - REIAT - FASTA - NH - E - REAL - STAR - CAZNE - INEC - O - ATE - FIICA - TARI - A - TIP - RING - TRI
din numărul trecut - S - BM - MA - ALTA - D - SIR - C - AMOR - STOR - ARSA - ARMATURA - ARESTAT - UZA - TO - FN - BR - NEA MAKRI - PARAIT - INERTA - TAINIC - USA
14 - MICA PUBLICITATE 12 - 18 APRILIE 2019

l Persoană fizică, vând garson- l Proprietar, vând apartament 3


IMOBILIARe ieră mică, 14 mp, cu hol, baie cu duș, camere+garaj+boxă, 2 băi, CT, 93 mp, SCHIMBURI De LOCUINŢĂ
l Vând apartament 3 camere, 2 cameră cu chiuvetă, în zonă centrală, mobilat, an construcție: 2007-2008, l Schimb apartament 2 camere,
băi, et.2, 70 mp, decomandat, CT, bal- încălzire centrală, geam termopan, curte interioară privată, zona micul et.1, din cărămidă, izolat termic, în
con, boxă, zona piață, renovat. Preț: semimobilată, ușă metalică, la parter. Dallas, Deva. Preț: 88.000 euro, tele- zonă centrală, Hunedoara, cu asemă-
57.000 euro, telefon: 0745.202.448. Pretabilă pentru amenajarea unui fon: 0737.702.160.
nător în Deva sau Simeria. Suport
l Vând casă, dependințe, teren 10 birou. Preț: 10.000 euro, telefon: l Vând casă nouă în Deva, P+1, diferența de preț. Tel. 0727.288.460.
ari, pomi fructiferi, apă curentă,zonă 0732.456.730, 0746.209.471, 160 mp, 5 camere, 2 băi, bucătărie,
bună, nepoluată, la stradă. Casa are și 0354.104.168. garaj, beci, CT, termopan, totul nou, ÎNCHIRIeRI
beci, curte separată pentru animale. teren 400 mp, apă, gaz, curent, canal.
Vând apartament 2 camere,
l Preț: 103.000 euro, tel. 0725.452.888. l Ofer pentru închiriat casă în
Preț: 21.000 euro, telefon:
0748.557.794. Deva, piață, parter cu balcon de 5 m, l Vând urgent casă din cărămidă, Deva, P+1, 5 camere, 4 băi, bucătărie,
renovat și mobilat, uși noi, 50 mp, 12 ari grădină, pomi fructiferi, apă garaj, depozit, CT, mobilată și utilată.
l Vând urgent casă în roșu în
ideal pentru cabinet sau birou. Preț: curentă. Preț negociabil, telefon: Chirie: 500 euro/lună. Telefon:
satul Sâncrai, formată din 3 camere, 39.000 euro, telefon: 0725.452.888. 0748.557.794. 0733.345.459.
din care două tencuite, cu teracotă,
l Vând casă în roșu, 3 camere, l Vând apartament 2 camere,
grajd mare și șură, beci încăpător, l Ofer locuință, la curte, zona
teracotă, hol mare, cămară, beci CT, termopan, ușă metalică, parțial
două bucătării vechi și alte depend- mobilat. Deva, Micro 15. Preț: spital, Deva, unei persoane încadrată
ințe. Este bună pentru casă de va- încăpător, două bucătării de vară 24.000 euro, telefon: 0726.667.754. în muncă sau pensionată, pentru aju-
canță. Preț: 25.000 euro, telefon: vechi, grajd, șură, alte utilități, curte tor casnic și contravaloare consum.
l Vând garsonieră Deva, bloc
0254.730.209, 0760.193.089. mare, grădină de zarzavat și de pomi Telefon: 0724.451.762.
nou, semifinisată, 25 mp, cu balcon,
l Vând casă+anexe+grădină în
fructiferi. Preț: 25.000 euro, telefon:
zona Bd.22 Decembrie. Preț: 19.000 l Ofer de închiriat apartament 3
Şoimuş, strada Viilor, nr.279. 0254.730.209, 0760.193.089.
euro, telefon: 0725.452.888. camere, Deva, zona piață, decoman-
Tel. 0720.105.531, 0754.094.969, l Vând apartament două camere
l Vând casă cu grădină, 2470 dat, CT, termopan, mobilat și utilat
0734.531.776. Deva, 40 mp, balcon, CT, termopan, complet, pentru o familie cu serviciu.
mp, din cărămidă, pe fundație
l Vând în Deva, zona Progresului
izolat exterior, renovat, mobilat și uti- solidă din piatră, cu pivniță zidită Preț: 250 euro/lună, tel.
apartament cu 4 camere, 2 băi, de- lat modern. Preț: 32.000 euro, telefon: în piatră, 3 camere mari (4x4) și 0745.202.448.
bara, balcon. Apartamentul are gea- 0721.055.313. loc pentru baie, sursă de apă pro-
muri termopan, gresie, faianţă, uşă l Ofer pentru închiriere unei
l Vând apartament două camere, prie, grădină cu pomi fructiferi,
metalică, izolat pe interior 95%, par- Deva, Bejan, decomandat, cu ter- gard din beton, anexe gospodărești, familii cu serviciu, apartament 2
chet stejar, loc parcare. Etajul 3 din 4. mopan, mobilat, centrală electrică. în satul Fizeș, comuna Băița, la 17 camere, zona piață, Deva, CT, ter-
Apartamentul este situat aproape de Preț: 16.000 euro, telefon: km. de Deva. Preț negociabil, tele- mopan, mobilat și utilat complet.
piaţă, parc şi cetate. Preţ: 54 ooo euro 0725.475.211. fon: 0769.223.207, 0726.392.735. Preț: 180 euro/lună, plus garanție.
fix. Telefon 0722 603 959.
l Vând casă în comuna Zam, ren- l Vând casă în Chișcădaga, două Telefon: 0725.452.888.
l Vând apartament 3 camere, camere, hol, bucătărie de vară, beci,
ovată, două camere, balcon închis, că- l Ofer de închiriat o cameră de
zona IRE, et 1, decomandat, două băi, grajd, curte, apă, gaz, canal. Preț:
suță de vară, fântână, cablu TV, pomi cămin, Deva, Dacia, fostul cămin al
CT, termopan, aer condiționat, mod- 70.000 lei, telefon: 0725.452.878.
ern, mobilat modern. Preț: 60.000 fructiferi, teren arabil 2900 mp. Preț: Maconului, etaj 1. Telefon:
15.000 euro, telefon: 0733.832.559. l Proprietar, vând apartament 3
euro, telefon: 0725.452.888. 0730.106.589.
l Vând casă, dependințe, teren
camere, decomandat, în Dorobanți,
l Vând apartament 3 camere, hol central, 2 băi, 2 balcoane, că- l Ofer pentru închiriere aparta-
Aleea Crișului, termopan, CT, etaj 2, 3556 m, în Brad. Preț negociabil, tele- ment trei camere, Deva, Cuza Vodă,
mară, beci, izolat exterior, CT, ter-
ușă metalică, parchet. Preț: 34.000 fon: 0729.423.035.
mopan, renovat și utilat modern, decomandat, CT, termopan, mobilat și
euro, telefon: 0738.246.138, l Vând garsonieră în Deva, str. M totul la comandă. Preț: 73.000 euro, utilat complet, pentru o familie cu
0769.213.866. Eminescu, confort 1, 31 mp, bucătărie, telefon: 0772.185.332. serviciu. Preț: 250 euro/lună, plus
l Vând urgent și ieftin casă în 8/24, gresie, faianță, termopan, uși, l Vând casă în sat Pojoga garanție. Telefon: 0721.055.313.
Simeria, trei camere, din care două baie, 3/3 mp, centrală, apă trasă sepa-
(4 km de la Zam), cu 2 camere, l Ofer pentru închiriere garaj,
mobilate și cu teracotă, beci spațios, rat, renovată recent, totul nou. Tele-
bucătărie, cămară, baie, hol, grădină Deva, zona piață, pentru depozit sau
două bucătării de vară vechi, grajd fon: 0724.786.105, 0772.082.324.
3000 mp arabil+pomi fructiferi, mașină. Preț: 200 lei/lună, telefon:
mare, șură, găbănaș, fântână pota- l Vând garsonieră Deva, et.2, 33 zonă foarte liniştită. Preţ 50.000 lei.
bilă, cotețe, grădină de legume și 0722.968.910.
mp, CT, termopan, baie cu cabină de Tel. 0769.897.804.
pomi fructiferi. Preț: 30.000 euro, duș, mobilată. Preț: 21.000 euro, tele- l Ofer pentru închiriere la per-
telefon: 0254.730.209, 0760.193.089. fon: 0722.564.004. lVând apartament două soane serioase, cu serviciu, garsonieră
l Vând apartament 2 camere, l Vând casă în Deva, P+1+M, la
camere, posibilitate spaţiu comer- decomandată, balcon. 43 mp, CT, ter-
Deva, Kogălniceanu, et.3, balcon, ter- roșu, depozit 123 mp, garaj, teren 700 cial, salon coafor, cabinet medical. mopan, mobilată și utilată modern.
mopan, izolat, CT, 51 mp. Preț: 41.000 mp, toate utilitățile. Preț: 26.000 euro, Brad, Aleea Privighetorilor, bl.35. Preț: 140 euro/lună, plus garanție.
euro, telefon: 0745.202.448. telefon: 0745.202.448. Telefon: 0723.382.890. Telefon: 0727.974.306.

TALON DE ANUNŢ GRATUIT PENTRU PERSOANE FIZICE IMPORTANT!


Talonul se poate depune şi în căsuţele poş-
Nume ........................................................................................ Prenume .........................................................................
tale ACCENT MEDIA din:
Text anunţ .............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,
Mioriţa, Dacia
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS
................................................................................................................................................................................................... (din Parcul Industrial)
..................................................................................................................................................................................................
PeTROŞANI: Magazin CARREFOUR
Preţ ................................. Telefon: .....................................................................................................................................
***********
Trimiteţi talonul la adresa: DEVA, Str. 22 Decembrie, nr. 37A (Clădirea Cepromin), birou 16. Răspunderea pentru conţinutul articolelor
revine exclusiv autorului.
AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE
12 - 18 APRILIE 2019 MICA PUBLICITATE - 15

l Închiriez spaţiu comercial în l Vând grapă din fier, originală, l Sunt singur, divorțat, fără oblig- l Domn din Brad, distins, 63 de
Brad, suprafaţa aprox. 100 mp, după tractor 445 CP. Preț: 200 lei, tele- ații, situație materială OK, 51/178/70, ani, caut o doamnă de vârstă apropiată
pretabil pentru bar, restaurant, fon: 0769.473.088. agreabil, comunicativ, cu bun simț, pentru prietenie – căsătorie.
magazin alimentar. Preţ avantajos. doresc să cunosc o doamnă într-o situ- Telefon: 0752.755.480.
l Vând Citroen CT Diesel, 1400
Tel.: 0745.970.007. ație asemănătoare și, sigur, împreună
cmc, argintiu, AF 2006, 4 uși, închidere PIERDERI
vom alunga singurătatea. Rog seriozi-
centralizată, AC, funcțional, geamuri l Pierdut Certificat de înregis-
TERENURI electrice. Preț: 1800 euro, telefon: tate! Telefon: 0730.350.889.
trare sanitar-veterinară nr
l Vând teren intravilan, 550 mp, 0725.147.370. l Domn tânăr, 40 de ani, doresc o 1050/24.04.2013, cod exploatație RO
Deva, str. Vulturilor (prelungirea Vul- relație de prietenie sau căsătorie cu o 0911250029, eliberat de DSVSA
can).Telefon: 0732.139.547. l Vând Dacia Sandero, motor 1,2,
doamnă serioasă, care știe ce vrea de Hunedoara-Deva, pe numele ANTAL
benzină, 75 CP, consum 5,5%, geamuri la viață, alături de un bărbat serios,
l Vând teren Deva, la șosea, 4200 electrice, cauciucuri noi, 62.000 km, OCTAVIA STELUȚA, persoană fizică au-
mp, FS 33 m x128m, ideal pentru de- credincios, cu frica lui Dumnezeu. Îmi torizată, cu sediul în Sălașu de Sus,
fabricație pentru Germania, înmatric-
pozit, fabrică. Preț: 70 euro/mp, nego- doresc o relație serioasă, care să ducă nr.86, județul Hunedoara. Se declară
ulată în august 2018, ITP valabil
ciabil, telefon: 0721.055.313. la căsătorie. Eu nu am nicio obligație. nul.
2020. Preț negociabil, telefon:
0724.246.514. Telefon: 0737.806.045. l Pierdut certificat de înregis-
l Vând teren intravilan, la șosea,
Deva-Hunedoara, 3 ha, FS 546 m, cu l Domn singur, catolic, fără vicii, trare, două certificate constatatoare
l Vând Skoda Fabia break, cu de vârsta a treia, doresc să cunosc o pentru punctele de lucru și certificat
clădiri, toate utilitățile, ideal pentru turelă electrică și haion, motor 1,4, 75
fabrică sau depozite. Preț:12 doamnă fără vicii, de vârsta a treia, constatator pentru activități la benefi-
CP, benzină, AC, gri metalizat, cârlig care să fie alături de mine la bine și la ciar, eliberate de ONRC Hunedoara,
ruto/mp. Telefon: 0722.564.004.
remorcă, înmatriculată, Euro 4, ITP rău, să luptăm împreună împotriva pentru SC GLASS & DOORS PLAST SRL,
l Vând teren în localitatea valabil până în 2019. Preț negociabil, cu nr. de ordine în registrul comerțului
singurătății. Rog seriozitate. Telefon:
Cristur, la șoseaua Deva-Hunedoara, telefon: 0724.246.514. J20/251/2010, CUI 26691660. Se de-
0254.211.731.
între case, 2160 mp, FS 22 m, toate clară nule.
l Vând Fiat Punto, 1,2, benzină, 4 l Domn de 64 de ani, 170/83,
utilitățile. Preț: 23.000 euro, telefon:
uși, AF 2002, înmatriculat, stare foarte l Pierdut certificat de înregis-
0745.202.448. doresc să cunosc o doamnă de vârstă
bună, direcție schimbată, consum trare emis de ORC Hunedoara, pentru
apropiată, fără vicii, pentru căsătorie. PFA Pop Ioan, cu sediul în Hunedoara,
l Vând teren intravilan Deva, foarte mic. Preț: 750 euro, telefon:
zona Bejan, 500 mp, toate utilitățile, 0754.377.359 sau 0755.667.714. Rog seriozitate! Tel. 0734.076.624. număr de ordine în RECOM
preț: 10.000 euro. Telefon: l Domn serios, cu bună situaţie F20/387/2004, CUI 25189186. Se de-
0726.770.765. l Vând tractor U 650, remorcă clară nul.
apicolă 5,0 tone, ambele cu cauciucuri materială, caut, pentru căsătorie,
l Vând 3,565 mp și casă, depend- doamnă de cca 1,63 m, 60 kg şi l Pierdut certificat de înregis-
noi, disc 34 m, plug cu 3 brăzdare și
ințe, 3016 mp, plus 2 ha teren, gratis. grapă. Preț negociabil, la vedere. Tele- 65-70 ani. Tel. 0736.383.325. trare în original pentru firma CRAICI
Telefon: 0729.423.035. fon: 0727.636.444. LUCIA PFA F20/638/2009, pierdut
l Domn pensionar, 64/175/75, certificat constatator la sediul social
l Vând 7 hectare de pădure, zona l Vând Ford Fiesta, AF 2002, tip familist, loial, sincer, manierat, fără nr. 40294/23.07.09, pierdut certificat
Pestiș-Hunedoara – pin, carpen, 70 ani nou, motor 1388, benzină, 185.000 vicii, evlavios, cu apartament și căsuță constatator la beneficiar nr.
vechime. Preț: 3200 euro/hectar. km., de culoare neagră, 4 uși, înma- la țară, auto, caut o doamnă serioasă, 32096/07.10.13. Le declar nule.
Telefon: 0721.055.313. triculat, AC, geamuri și oglinzi elec-
trice, cârlig remorcare, proiectoare
familistă, gospodină, fără vicii, pentru DIVERSE
l Vând teren în Ghergheș, 10 km a ne ajuta la bătrânețe. Telefon: Vând goblenul ”Maica Domnu-
ceață, două chei cu telecomandă, l
de Deva, între case, 1200 mp, FS 20 m, 0725.271.053. lui Rugându-se”, înrămat, dimensi-
apă, curent, cabană din lemn. Preț: 6 stare foarte bună, proprietar. Preț:
1650, negociabil, tel. 0751.813.770. l Domn, 60 ani, 172/80, sincer,
uni:16x21. Preț: 450 lei, negociabil.
euro/mp, telefon: 0745.202.448. Telefon: 0725.483.189.
l Vând VW Passat 2007, full, mer- loial, fără vicii majore, ortodox, cred că
l Vând teren intravilan, Luncoiu l Vând urgent masă pliabilă, cu
de Jos, lângă şosea. Tel.: 0254.684.775, ită văzut. Preț: 4800 euro, telefon: există o femeie care să fie alături de șase scaune și bicicletă semicursieră.
0720.067.310. 0742.074.855. mine, cu bună înțelegere și la bine și la Prețuri convenabile, telefon:
AUTO greu, în schimbul proprietății. Rog seri- 0254.225.678, 0745.231.153.
OFERTE DE SERVICIU ozitate! Telefon: 0720.366.434. l Vând fân de grădină, aproxima-
l Vând Ford Escort Turnier, AF
l Caut femeie pentru a îngriji o tiv două tone, preț convenabil, în satul
1997, acte la zi, bine întreținut, ITP re- l Domn discret, 40 de ani, doresc o
persoană vârstnică (bolnavă), în Deva. Sâncrai. Telefon: 0254.730.209,
cent, valabil – martie 2020, cu multi- Informații la telefon: 0723.056.710. relație discretă, cu o doamnă discretă,
0760.193.089.
ple înlocuiri cu piese noi, stare foarte pentru a ieși din monotonie. Aștept la
l Fac curățenie în case și aparta- l Vând, în Deva, măsuță TV cu
bună. Preț: 1250 euro, telefon: mente, doar în Deva. Preț avantajos, telefon: 0734.387.097.
0767.510.260. rotițe, vitrină sticlă fumurie și raft,
telefon: 0732.369.565. l Doamnă serioasă, cu aparta- 66/63, balansoar lemn curbat, nou,
l Vând Nissan Micra, AF 2000 l Caut femeie pentru menaj și ment și mașină, doresc să cunosc un 300 lei, abajur lampadar alb-crem,
benzină, toate taxele la zi, cc 998 cm, 2 curățenie, o zi pe săptămână. domn manierat, nefumător, care nu nou, 200 lei, picior lampadar de mar-
uși, stare foarte bună. Preț negociabil, Telefon: 0756.847.708. mură, 50 lei. Telefon: 0726.426.011.
consumă alcool, să ne îngrijim la
telefon:0723.357.090. l Schimb şi repar plase insecte l Vând convenabil vin alb și roșu,
pentru geamurile termopan. bătrânețe. Vârsta domnului: între 63-
producție proprie, fără zahăr sau alte
l Ocazie! Vând Nissan E 11, benz- Tel. 0722.603.959. 67 de ani. Aș prefera să aibă permis de
chimicale, la 7 lei litrul. Cantitatea
ină, AF 2013, 25.000 km, reali, unic l Pensionară, execut costume conducere. Telefon: 0799.391.409. minimă 5 litri. Se poate gusta. Telefon:
proprietar, înscrisă, acte la zi. Preț: populare pentru copii. Tel.0753.128.090. l Tânără, simpatică, sinceră, se- 0724.451.762.
7500 euro, negociabil, telefon: rioasă doresc să cunosc un tânăr serios l Vând otavă de lucernă și fân, în
0728.776.944. MATRIMONIALE pentru căsătorie-prietenie. Rog seriozi- Nojag, nr. 167, județul Hunedoara.
Vând pentru Dacia Super Nova tate! Telefon: 0744.818.223. Telefon: 0754.391.915.
l l Doamnă, 54 de ani, doresc o re-
următoarele piese second hand: aripi lație de prietenie, bazată pe respect,
față, triple spate, alternator, electro- cu un domn de vârstă apropiată, fără Deva, 22 Decembrie, 37A •
motor. Prețuri negociabile, telefon: obligații. Prefer să dețină mașină. Rog Tel. 0726 871 728
0769.473.088. seriozitate: 0749.198.130.
www.accentmedia.ro
Nota redacţiei:
Publicaţia Accent Media preia conţinutul anunţurilor de MICĂ PUBLICITATE, în con- Anunţuri de mare şi
formitate cu textul menţionat pe taloanele de anunţuri gratuite pentru persoane
fizice. Prin urmare, răspunderea pentru conţinutul anunţurilor revine celor care le-au mică publicitate
în ziare locale şi centrale
completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul
redacţiei. Ne rezervăm dreptul de a refuza publicarea acelor anunţuri care încalcă,
prin conţinutul lor, legea.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro


16 - actuaLitate 12 - 18 aPRiLie 2019

Legea Muntelui – Viorel Cataramă,


la Deva
benefică pentru
locuitorii judeţului

Preşedintele Partidului Dreapta Liberală - Viorel

L
egea Muntelui fa- voltarea activităţilor din zona Există însă şi câteva Cataramă vă invită vineri, 12 aprilie, ora 15.00, la Sala Mică
cilitează investiţiile montană, atât cele care ţin de condiţii pentru ca locuitorii a Centrului Cultural Drăgan Muntean din Deva, unde va
şi aduce fonduri de agricultură, dar altele, din zonelor montane să poată susţine o conferinţă de presă în care va prezenta programul
un miliard de euro pentru sfera serviciilor, cultură sau accesa finanţările oferite, iar pentru România al formaţiunii politice pe care domnia sa o
zonele montane. păstrarea tradiţiilor. una dintre ele ţine de modul conduce. La eveniment vor fi prezenti reprezentanti ai medi-
Deva – Legea Muntelui "Îmi pun speranţe mari în de organizare. „Dacă până ului de afaceri hunedorean.
este benefică pentru locui- proiectele pe zona montană. acum faptul că aveam pământ
torii din zonele montane pen-
tru că poate asigura finanţări
Vreau să ridicăm problema
următorului exerciţiu buge-
şi animale ne dădea dreptul
sau puteam beneficia de Parada automobilelor de
de un miliard de euro în ur-
mătorii zece ani pe diferite
tar al Uniunii Europene în
care zona montană să fie bine
politicile agricole comune şi
de Planul Naţional Strategic
epocă, la Castelul Corvinilor
programe de dezvoltare eco- încadrată în aşa fel încât fer- din România, care era progra- Hunedoara - Primăria sesori și pasionați de mașini
nomică locală. Aceasta este mierii să fie încurajaţi să ac- mul operaţional, de data asta Hunedoara, în parteneriat cu de epocă. Organizatorii își
concluzia întâlnirii care a fost ceseze cât mai mulţi bani în lucrurile vor fi altfel. Oamenii Asociația Retromobil Club propun expunerea unui
organizată, în această săp- zona montană", a spus pre- trebuie să înţeleagă faptul că România, organizează sâm- număr de aproximativ 30 de
tămână, de către Direcţia fectul. trebuie să treacă la organi- bătă, 13 aprilie, între orele mașini de epocă. „Retro
Agricolă Judeţeană (DAJ) Potrivit directorului DAJ zare. Sunt organizaţii cu car- 10,00 – 14,00, evenimentul Parada Primăverii 2019"
Hunedoara cu primarii din Hunedoara, Călin Marian, acter profesional şi aici mă “Retro Parada Primăverii este un eveniment care se
judeţ, cu directorul Agenţiei legea permite investiţii în sec- refer la asociaţii şi federaţii, 2019”. Manifestarea va avea organizează concomitent în
Naţionale a Zonei Montane şi toare de activitate deficitare care să-şi apere interesele de loc în curtea Castelului peste 40 de oraşe din ţară.
reprezentanţi ai Ministerului în zonele montane. „Legea crescători de animale, de cul- Corvinilor și va reuni po- Intrarea este liberă.
Agriculturii. vine cu programe de investiţii tivatori, de pomicultori din
Prezent la dezbateri, pre- în mai multe domenii, printre zona montană şi o altă com-
fectul judeţului Hunedoara, care centre de colectare a ponentă, cea a organizaţiilor
Fabius Kiszely, a menţionat că lânii, centre de colectare a cu caracter economic şi aici
suntem singurul judeţ din fructelor de pădure, centre de mă refer, în special, la coope-
ţară în care toate unităţile ad- colectare a laptelui. Sunt rative", a arătat consilierul
ministrativ - teritoriale au domenii deficitare în spaţiul ministrului Agriculturii pe
fost incluse în zona montană. montan, dar care se aplică probleme montane, Tiberiu
El a arătat că judeţul Hune- foarte bine în acest areal”, a Ştef.
doara are potenţial în dez- spus Călin Marian.

SĂPTĂMÂNAL DE INFORMAŢII ŞI ADVERTORIAL Echipa redacţională: Cornel Poenar, Mihai Stan, Mihaela Poenar,
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37a, judeţul Hunedoara - ro Cornelia Holinschi, Ioan Vlad, Alexandra Tarod - reporter junior
tel. 0354 102 250 • Fax/e-mail: 0354 780 256 Tehnoredactare: Codruţa Goţa
Issn 1842 - 9955
accentmediahd@yahoo.com www.accentmedia.ro Fortes Fortuna aDjuVat!