Sunteți pe pagina 1din 16

PAg. 2 Politic PAg. 3 sociAl PAg.

3 eDucAţie
Deputatul Sorin Marica Nu mai puţin de 25 de Un laborator unicat în
s-a înscris în Pro România, proiecte au fost depuse România a fost inaugurat
partid condus de Victor de cetăţenii din Deva pen- la Facultatea de Inginerie
Ponta şi doreşte tru a fi selectate în cadrul din Hunedoara, studenţii
unificarea forţelor acţiunii de bugetare pregătindu-se pentru
social-democrate. participativă iniţiată de noua industrie 4.0
primărie.

Fondat de Cornel POENAR

Ministrul Ioan Deneş promite finalizarea


lucrărilor la barajul Mihăileni în
următorii trei ani./pag.16

Anul XiV • Nr. 607 • Apare 5 - 11 aprilie 2019 • 16 pagini • 1 leu • www.accentmedia.ro

Prelevare de organe Pag. 4 - CONCURS


Farmacia TACOMI

la spitalul din Deva


te face mai frumoasă!
Câştigătoarele din această
săptămână sunt:
• LUPESCU CRISTINA din
Sarmizegetusa
• GEORGESC AURICA din Topliţa

/p.3

Ofertă unică!
Salvăm timp și bani! Anunţuri
de mare şi mică
Orice comandă la Tipografia
”Accent Media” aduce cele mai mari
avantaje din publicitate:
• Un anunț gratuit, în mii de exemplare,
prin ediția tipărită a ziarului
publicitate
”Accent Media”.
• Un anunț gratuit, vizualizat de zeci în ziare
locale
de mii de persoane, în cotidianul
on-line ”Accent Media”.
Investești puțin, ești cunoscut
în întreaga lume! şi centrale
Contact: e-mail: office@accentmedia.ro, Deva, 22 Decembrie, 37A •
telefon: 0722.402.044 sau la sediul din Tel. 0726 871 728
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, biroul 16.
www.accentmedia.ro www.accentmedia.ro
2 - aCTUaliTaTe 5 - 11 aPrilie 2019

Deputatul
Deputatul Sorin
Sorin Marica
Marica explică
explică
de
de ce
ce aa plecat
plecat din
din PSD
PSD

Parlamentarul s-a înscris în Pro România şi doreşte unificarea forţelor social-democrate.


Deva – Deputatul hune- atent şi aşa cum se ştia de mai partidului din care face parte, Social Democrat, Liviu Drag- vor fi date, de acum înainte, în
dorean Sorin Marica, actual- mult timp. Victor Ponta, se regăseşte nea, pentru a-i supune atenţiei România”, a mai arătat depu-
mente membru al Pro „Speram ca doamna In- comisarul european Corina o unificare a forţelor politice de tatul Pro România.
România, a explicat de ce a ple- totero să aibă un loc mai sus, pe Creţu. „Este un comisar apre- factură social-democrată în În cadrul unei conferinţe
cat din PSD, partid pe listele 5,7,9, ceea ce se discutase cu ciat în toate ţările membre UE”, perspectiva alegerilor pentru de presă, coordonatorul fil-
căruia a fost ales, de două ori, câteva luni în urmă. Speram să a spus Sorin Marica, Preşedinţia României. ialei judeţene Hunedoara
în Parlamentul României. Par- fie şi Ioan Mircea Paşcu (un menţionând că va face tot ceea „De astăzi înainte, menirea Emil Rîşteiu a mai anunţat
lamentarul a spus că nu are ce parlamentar european cu ex- ce este legal posibil pentru ca mea este pentru unitate între că fostul viceprimar al mu-
să-i reproşeze partidului din perienţă şi strateg al PSD, rezultatele Pro România la toţi social-democraţii din nicipiului Deva, Răzvan
care a făcut parte până în n.red.) pe această listă a social- alegerile europarlamentare România. Să încerce să facă o Mareş, nu mai face parte din
această săptămână, însă a re- democraţilor”, a afirmat Mar- din 26 mai să fie unul cât mai împăcare cu Victor Ponta, cu structura de conducere a or-
cunoscut că şi-ar fi dorit ca lis- ica. bun. Gabriela Firea, că doar împre- ganizaţiei, după ce acesta nu
tele de candidaţi pentru Deputatul Pro România şi-a Sorin Marica a mai anunţat ună putem să avem rezultate ar fi avut un comportament
Parlamentul European, de ex- arătat însă mulţumirea că pe că şi-a propus să se întâlnească bune pentru Cotroceni şi pen- aşa cum l-ar dori liderii for-
emplu, să fi fost întocmite mai lista propusă de actualul şef al luni cu preşedintele Partidului tru toate bătăliile politice care maţiunii.

Primăria Municipiului Deva este la zi cu Bani pentru Sarmizegetusa Regia


plata subvențiilor pentru energia termică Deva - Consiliul Judeţean (CJ) Hunedoara va susţine financiar,
cu cel puţin 100.000 de lei pe an, cercetările arheologice efectuate
furnizată de Termocentrala Mintia în perimetrul cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei, potrivit unui
protocol aprobat de consilierii judeţeni. Documentul este încheiat

P
rimăria Municipiu- 511/2018. între CJ Hunedoara, Universitatea "Babeş-Bolyai", Muzeul
lui Deva a plătit de la Administrația publică lo- Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca şi Muzeul Civi-
începutul anului cală subvenționează prețul la lizaţiei Dacice şi Romane (MCDR) din Deva. Potrivit protocolului,
2019 și până în prezent energia termică pentru materialul arheologic descoperit în perimetrul cetăţilor dacice
către Sucursala Electro- populație, pentru ca devenii va intra în patrimoniul Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane
centrale Deva – Termo- racordați la sistemul central- Deva, membrii colectivului ştiinţific putând prelua piese pentru
centrala Mintia, suma de izat de termoficare să benefi- studiu pentru o perioadă de cel mult şase luni.
1.011.255,91 lei, cieze de confort termic la
reprezentând subvențiile
privind acoperirea inte-
prețuri rezonabile. Incendii de vegetaţie uscată
Prețul subvenției pentru
grală a diferenței de preț Deva - Peste 100 de hectare de litieră de pădure au ars în
gigacalorie a crescut din luna
la energia termică judeţul Hunedoara, în ultimele trei zile, după ce fermierii au dat
decembrie 2018 și reprezintă
furnizată populației. foc vegetaţiei uscate de pe terenurile pe care le deţin. Focul
un efort suplimentar pentru
Prețul gigacaloriei pentru necontrolat s-a extins şi spre alte suprafeţe. În total, au ars peste
bugetul municipiului Deva,
subvențiile acordate de la 150 de hectare de teren, dintre care 106 hectare reprezintă litieră
însă subvenția vine ca o mă-
bugetul general al municipiu- de pădure, incendiile fiind localizate pe raza a 32 de localităţi din
sură de protecție socială, dat
lui Deva pentru acoperirea judeţul Hunedoara. Pentru stingerea flăcărilor au fost mobilizaţi
fiind veniturile reduse ale
integrală a diferenței dintre la faţa locului 224 de pompieri militari de la detaşamentele din
unei părți a populației orașu-
prețul de producere, trans- Deva, Hunedoara, Orăştie, Petroşani, Ilia şi Brad.
lui.
port, distribuție și furnizare a Coordonatele GPS ale parcelelor incendiate au fost transmise
Nicolae-Florin OANCEA
energiei termice livrate deve- APIA Hunedoara pentru identificarea posesorilor acestora şi lu-
nilor (apă caldă și căldură) a Primarul Municipiului
area unei decizii în ceea ce priveşte o eventuală suspendare a sub-
fost aprobat prin HCL nr. Deva
venţiilor.
5 - 11 aPrilie 2019 aCTUaliTaTe - 3

Prelevare de organe la Spitalul


Judeţean de Urgenţă Deva
Este pentru prima oară, în acest an, când în judeţul Hunedoara s-a găsit un donator
Deva – O persoană în Prelevarea organelor a
vârstă de 72 de ani, aflată în fost efectuată de o echipă
moarte cerebrală, este prima pluridisciplinară, iar inter-
persoană, din acest an, de la venţia a durat aproape 10
care au putut fi prelevare or- ore.
gane. Familia donatorului a O echipă de la Spitalul
fost de acord ca mai multe Fundeni Bucureşti, coordo-
organe ale acestuia să fie nată de dr. Vatachki Gue-
recoltate de către medicii nadiy Roumenov, a preluat
specialişti pentru a salva de la pacient ficatul, în timp
vieţile altor oameni în sufer- ce rinichii au fost prelevaţi
inţă. de o echipă de la Institutul
„Persoana în cauză a sufe- de Transplant Renal din Cluj
rit un accident vascular cere- Napoca, sub coordonarea dr.
bral hemoragic şi se afla în Dan Enache.
moarte cerebrală. Este prima Medicii au mai prelevat de
prelevare de organe, din la donator cornee şi condili
acest an, la Spitalul Judeţean femurali pentru Banca de ţe-
de Urgenţă (SJU) Deva. suturi din Bucureşti.
Dorim să mulţumim familiei Din cauza vârstei pacien-
donatorului pentru gestul tului, plămânii şi cordul nu
umanitar pe care l-a făcut, se pretau pentru recoltare.
salvând, în acest fel, mai Programul de prelevare a
multe vieţi", a declarat dr. organelor pentru transplant multe vieţi au fost salvate donatorilor, care au acceptat nate altor persoane aflate în
Raluca Pop, directorul med- a început la SJU Deva în anul graţie gesturilor umanitare ca organele rudelor aflate în suferinţă.
ical interimar al SJU. 2013, iar de atunci mai săvârşite de către familiile moarte cerebrală să fie do-

Laborator unicat la Facultatea S-a încheiat competiţia de


de Inginerie Hunedoara proiecte propuse de
cetăţenii din Deva
N
oile tehnologii 4.0
prezentate stu- Deva – Nu mai puţin de 25
denţilor într-un de proiecte au fost depuse de
laborator dedicat cetăţenii din Deva pentru a fi
roboţilor industriali selectate în cadrul acţiunii de
Hunedoara - Studenţii bugetare participativă iniţi-
Facultăţii de Inginerie Hune- ată de primărie. Practic, 25
doara (FIH) vor putea învăţa de cetăţeni sau organizaţii şi-
modul în care lucrează şi au manifestat interesul pen-
cum se face programarea tru ca autoritatea locală să
unei linii de fabricaţie de- execute proiecte de utilitate tersecția cu strada Minerva),
servită de roboţi industriali, publică acolo unde oamenii cu scopul de a creşte vizibili-
în cadrul unui laborator uni- au considerat că este nevoie. tatea acestora şi de a reduce
cat. Conform datelor Primă- riscul producerii în zonă a
„Prin inaugurarea labora- riei Deva, din cele 25 de unor evenimente rutiere ne-
torului de linii flexibile şi proiecte depuse, 17 au fost plăcute. Pe lista anunţată de
roboţi industriali păşim în declarate eligibile, iar şase au administraţia locală mai sunt
era industrială 4.0. Viitorii primit cele mai multe voturi înscrise cinci proiecte ce au ca
specialişti vor putea învăţa online din parte cetăţenilor obiect amenajarea unor
cum se poate programa o şi vor fi finanţate în limita terenuri de sport, spaţii verzi,
linie de fabricaţie deservită sumei de 500.000 de lei pro- locuri de joacă pentru copii,
de roboţi. Studenţii se vor pusă de municipalitate pen- crearea unor locuri de parcare
adapta la noile tehnologii, iar crează deja foarte mulţi ab- sităţile prin echipamente şi tru acest an. pentru degajarea trotuarelor
la terminarea facultăţii vor fi solvenţi ai facultăţii din tehnologie. Tinerii au acces şi refacerea iluminatului pu-
pregătiţi, din punct de Hunedoara. la tehnologii noi şi pot învăţa Treceri de pietoni blic pe o stradă din oraş.
vedere practic, pentru acest În cadrul laboratorului, ceea ce înseamnă 'Industry inteligente Cele şase proiecte câştigă-
gen de producţie”, a declarat studenţii vor putea să vadă, 4.0'. Pe de altă parte, pe vi- toare în cadrul procesului de
decanul FIH, prof. univ. Caius practic, modul în care se itor îi putem califica pe stu- Cel mai votat proiect (116 bugetare participativă vor fi
Pănoiu. poate prelua o comandă de denţi în unitatea noastră şi voturi) a fost „Treceri in- implementate de municipali-
Echipamentele, în valoare execuţie a unui produs, ce a să le oferim un loc de teligente pentru pietoni pe tate după întocmirea docu-
de 65.000 de euro, au putut fost trimisă de un client di- muncă”, a precizat Minel Bulevardul 22 Decembrie”, mentaţiilor tehnico-economice
fi asigurate în baza unui rect, prin internet, vor elabora Ciurea, directorul general al care presupune îmbunătăţirea care vor fi supuse aprobării
parteneriat încheiat între softul necesar producţiei şi fabricii din Orăştie. a trei treceri de pietoni exis- Consiliului Local Deva.
FIH şi un producător multi- apoi vor asista la asamblarea În cadrul noului laborator tente (în zonele cuprinse între La votul online au partici-
naţional de echipamente şi expedierea mărfii cerute. vor efectua lucrări practice străzile Liviu Oros și Petre pat 689 de cetăţeni, care au
electrice şi electrocasnice, „Avem un proiect mai studenţii din anii terminali şi Ispirescu – în fața Direcției avut posibilitatea să voteze o
care are o fabrică deschisă în amplu în care încercăm să cei care urmează un master Sanitar-Veterinare; străzile singură dată proiectul pre-
municipiul Orăştie. Aici lu- ajutăm liceele şi univer- în domeniu. Zăvoi și Veronica Micle și la in- ferat.
4 - SĂNĂTaTe 5 - 11 aprilie 2019

Şapte obiceiuri care nu ştiai că


sunt periculoase pentru copilul tău
D ragi mămici, este 2. Premergătoarele manifestări nevrotice sau sărac în fier și foarte bogat în
timpul pentru pentru copii imunitate scăzută, datorită nutrienți. Un ingredient care
curățenia de Aceste jucării sunt deja in- faptului că organismul nu a nu este necesar în dieta celor
primăvară! Curățenie terzise în Canada. Efectul lor fost învățat să răspundă în mici. Poate avea efecte nega-
între idei și informații nociv este deja dovedit ca mod natural la factorii de tive asupra rinichilor, poate
eronate care se trans- având un impact mai mare mediu. provoca anemie sau alergii.
formă în obiceiuri no- decât efectele benefice. Printre Sfat: Hainele ar trebui să Sfat: Laptele de vacă poate
cive pentru copiii noștri. pericole se numără: acciden- fie din materiale naturale prin fi introdus în alimentația
tări, dezvoltare neechilibrată a care pielea să poată să respire. copilului doar după vârsta de 1
1. Jucării colorate puter- mușchilor piciorului, curburi 4. Suc de fructe an. Cu toate acestea aveți grijă
nic sau care generează ale coloanei vertebrale, în- pasteurizat să nu depășiți cantitatea de
sunete nenaturale târzierea abilităților motorii Etichete atrăgătoare și 500ml. Înlocuiți laptele cu alte
Înainte de a merge la gră- independente datorită lipsei mesaje care ne induc în ingrediente bogate în calciu:
diniță, copiii explorează lumea de motivație. eroare. Deși suntem tentați să produse din lapte fermentat, 7. Condusul mașinii în
din jur și își formează de- Sfat: Folosiți acest tip de ac- credem că este o alegere sănă- legume verzi, fructe și ingredi- ultimul trimestru de
prinderi sociale prin inter- cesoriu sub atenta supervizare toasă, sucul de fructe pasteur- ente bogate în vitamina D: ouă, sarcină
mediul jucăriilor. Culorile, a unui adult, nu mai mult de 15 izat are vitamine puține, în ficat de vită. Desigur, atunci când sun-
sunetele și detaliile nenatu- minute pe zi și doar după ce timp ce este foarte bogat în za- 6. Telefoane mobile, tem însărcinate, cei din jur au
rale, excesive pot avea efecte copilul a început să se poată haruri. Poate cauza probleme tablete și alte gadgeturi tendința de a ne apăra în
negative asupra dezvoltării ridica independent. dentare și obezitate. electronice exces. Aceasta generează în
creativității și pot influența 3. Haine prea groase Sfat: facem sucuri proaspăt Lumina albastră de la noi un răspuns-reacție opus.
dezvoltarea personalității: Avem obiceiul ca atunci stoarse sau le dăm celor mici ecranele cu LED are impact Vrem să facem mai multe
comportament agresiv, frici când ieșim afară să îi înfofolim fructe. negativ asupra retinei, ceea ce decât ar trebui. Cu toate aces-
neîntemeiate sau chiar depre- pe cei mici. Știința ne spune că 5. Lapte de vacă poate duce la degenerare tea sunt unele activități pe
sie adolescentină. acest lucru le face mai mult “Toți am crescut cu lapte de maculară, cataractă sau chiar care poate că ar fi mai bine să
Sfat: alege jucării din mate- rău decât bine. Procesul de vacă și uite că suntem bine!” orbire. le evităm. Una dintre acestea
riale naturale (lemn, materiale termoreglare nu este bine Dacă un obicei se perpetuează Atunci când folosește o este condusul mașinii. Dis-
textile naturale), în culori acordat în primii ani de viață. de multe generații, asta nu tabletă sau un telefon mobil, tanța mică dintre volan și ab-
blânde. Jucăriile ar trebui să O îmbrăcăminte prea groasă înseamnă că nu trebuie în- copilul este absorbit din domenul tău poate fi fatală
arate realist. poate duce la supraîncălzire, locuit. Laptele de vacă este lumea reală în lumea virtuală. chiar și în cazul unui impact
Astfel că se întrerupe procesul minor. De asemenea felul în
de deprindere a unor abilități care purtăm centura de sigu-
motorii și senzoriale fine care ranță ne poate afecta.
sunt esențiale pentru dez- Sfat: Este bine să conduci
voltarea corectă a lobului mașina doar dacă este absolut
frontal. Aceasta este partea necesar. Trebuie să avem grijă
din creier responsabilă pentru ca în orice moment să purtăm
limbaj, personalitate, pentru ambele părți ale centurii de
procesul de comunicare și de siguranță. Partea de sus tre-
luare a deciziilor. buie așezată peste umăr, între
Sfat: Permiteți-le copiilor să sâni și să coboare prin lateralul
folosească aceste gadgeturi nu abdomenului. Partea de jos tre-
mai mult de 1 oră pe zi în tim- buie așezată sub abdomen ast-
pul săptămânii iar în weekend fel încât să nu pună presiune pe
ajungeți împreună la o înțe- acesta și să susțină zona pel-
legere echilibrată. Încercați să viană.
îi direcționați pe cei mici înspre Atât de multe informații și
jocuri care să stimuleze in- atât de multe surse. Realitatea
teligența. De asemenea trebuie este tot mai greu de filtrat. Nu
să aveți grijă ca atunci când vă speriați și luați fiecare as-
folosește aceste gadgeturi să pect, rând pe rând, cu răbdare.
interacționați cu ei. Irina TÂLVESCU

Farmacia TACOMI CLINICA OPHTALENS T


CLINICĂ
te face mai frumoasă
Completează talonul de mai jos şi poţi beneficia, prin tragere la sorţi,
PARTICULARĂ DE
OFTALMOLOGIE
de un pachet de înfrumuseţare oferit de Laboratoarele
TACOMI. Săptămânal, se acordă două premii. Taloanele se depun la
sediul redacţiei Accent Media din Deva, str.22 Decembrie, nr.37 A, biroul CENTRU LASER
16, iar extragerile se fac în fiecare zi de joi a săptămânii. Câştigătorii vor EXCIMER
fi publicaţi în ziarul de vineri din săptămâna respectivă.

Nume .................................................................................................................... OPTICĂ MEDICALĂ


Str. 21 Decembrie 1989, Nr. 137 • Cluj-Napoca, Jud. Cluj
prenume ...................................................... CI seria…….. nr….................… Tel. programări: 0264/44 88 24 sau 0264/ 44 88 25
Tel. magazin optică: 0740/27 65 77
Localitatea……….................................... Tel….................................................
Clinica Ophtalens T
5 - 11 APRILIE 2019 EvENIMENT - 5

SIMBOL AL DĂRUIRII PENTRU


BINELE CELOR DIN JUR
2006. Era o zi mohorâtă de
ianuarie. Soarele era fugit de pe
bolta cerului.
Valeriu Bârgău se despărțea
de familie, de cititorii „Călăuzei
noastre”, de toți pe care l-au
cunoscut și apreciat ca un „păs-
tor” grijuliu care și-a oferit su-
fletul pentru a sprijini pe
oricare i-a cerut ajutor.
2019. Martie, lună în care ar
fi împlinit 69 ani, dar plecarea
lui a fost prea timpurie, căci
pământul avar și lacom a cerut
parcă cu grăbire „împrumutul
înapoi”.
Cât a trăit și-a înțeles viața
ca o chemare, o vocație. A fost
optimist, cu o puternică ro-
bustețe morală și plin de râvnă,
adăugând la puterile proprii și
raza cerească a harului.
În memoria lui, la Colegiul
Național „Decebal” Deva (di-
rector, prof. dr. Florin Marin
Ilieș) s-a desfășurat o inedită
activitate cultural-omagială,
sub genericul „Valeriu Bârgău -
flacără ce-a ars ascunsă” la a
cărei reușită au contribuit din Bârgău, trecut pe tărâmul vieții tipar, sub semnătura omului alte premii din partea săp- „Am participat la un eveniment
plin cadrele didactice Monika veșnice, ne rămâne pildă zidi- omagiat. tămânalului „Accent Media”, cultural-omagial, la un mo-
Matei, Monika Hompot, Oana toare, vrednică de urmat, un Un moment aparte, a fost care a oferit și diplome de par- ment comemorativ încărcat de
Fodor, Iolanda Iacob, Gloria Ca- simbol al dăruirii pentru binele premierea câștigătorilor con- ticipare tuturor cadrelor didac- o trăire sufletească și artistică,
sandra Nitu și Eugenia Ciortea. celor din jur.” cursului de jurnalism cu tema tice prezente. dublat de lansarea romanului
Despre Valeriu Bârgău a Prezentă la această festivi- „Țara - pământul sufletului Oferirea de dulciuri tuturor „Pământul tuturor faptelor”
vorbit Cornel Poenar - direc- tate, Mariana Pândaru Bârgău meu”, printre care: Andreea elevilor participanți, cât și mo- sub semnătura lui Valeriu
torul săptămânalului „Accent a punctat multe din faptele lui Tușlea, Ștefania Mihuț, Dan mentul cultural artistic semnat Bârgău.
Media”, care printre altele, a Valeriu, bine agonisite de-a Vlad Bădău, Cătălina Maria de cunoscuta interpretă de Ne-am bucurat de o atmos-
spus: „Valeriu a fost ca o luntre lungul călătoriei lui pe pământ Roșu, Maria Pioară, Andreea muzică populară, Ana Almă- feră plăcută, fructuoasă, bro-
ce plutește între două extrem- și care îl vor însoți pe drumul Oprița, Daria Almășan, Miruna șana Ciontea, au întregit dată pe firul rememorării și al
ități purtând în ea viața și des- veșniciei. Având parcă în față Pascu și Alexandru Benteu (a reușita unei activități omagiale imaginarului artistic ce oferă
tinul. A folosit la maximum neștearsa icoană, chipul lumi- se vedea foto). Toți au primit dedicată lui Valeriu Bârgău - un iubitorilor de literatură per-
nădejdea ca o „ancoră” tare și nos al lui Valeriu Bârgău, cu o diplome din partea U.Z.P.R. ziarist de excepție, un luptător spectiva creșterii interioare
neclintită a sufletului pe marea puternică încărcătură emoțio- (președinte Doru Dinu Glăvan), adevărat pe arena vieții. într-o multitudine de mani-
învolburată a vieții. nală, a prezentat în premieră cărți din partea Bibliotecii De consemnat este și de- festări”.
Scriitorul, poetul, criticul romanul „Pământul tuturor Județene „Ovid Densușianu” clarația în exclusivitate a Ioan Vlad
literar și jurnalistul Valeriu faptelor”, recent ieșit de sub (manager Sebastian Bara) și doamnei prof. dr. Oana Fodor: Georgeta-Ileana Cizmaș

ANUNŢ Dosarele se vor depune până la data de 10.04.2019 , ora 14,00 la sediul
societății și vor cuprinde următoarele documente :
SC Activitatea Goscom S.A. , cu sediul în Orăștie , Piața Victoriei , nr.19, - Cerere tip de participare la concurs
organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi : - Copie act identitate
- Operator la tratarea și epurarea apelor uzate – 1 post - Curriculum vitae – model european
- Operator circuite rețea apă – 1 post - Copie diplome (certificate) de studii – inclusiv atestat pază
- Adeverință de la medicul de familie care atestă starea de sănătate
Cerințe : - Copie carnet de muncă sau adeverințe care să ateste vechimea în muncă
- Studii medii - calificare în ocupațiile operator circuite rețea apă/ și specialitate
operator la tratarea și epurarea apelor uzate / operator instalații apă canal, Cererea tip se va completa la sediul societății , la data depunerii dosaru-
dovedite cu certificat de calificare profesională
lui.
- Apt pentru lucrul în ture și pe timp de noapte
- Sănătate şicondiţie fizică bună pentru manipulare manuală a maselor Copiile de pe documentele solicitate vor fi însoțite de documentele ori-
- Abilităţi de comunicare, dinamic. ginale , în vederea certificării în conformitate cu originalul, sau se vor
- Atestat pază depune copii legalizate.
- Cunoștințe operare PC și experiența în domeniu , constituie avantaj Numai candidații care corespund întocmai cerințelor posturilor vor fi
contactați pentru a participa la concurs.
Concursul va avea loc în data de 12.04.2019 , ora 11,00 și constă într- Informații suplimentare se pot obține la sediul societății, sau la numerele
un interviu şi o probă practică. de telefon 0254/241723.
6 - SPoRt 5 - 11 APRILIE 2019

Judo: Sportivii din Deva,


medaliaţi la Satu Mare
L
a finalul săptămânii național de junioare. Robert Trufaș de la CS Judo
trecute Federația În cadrul întrecerilor de la Deva, antrenor Liviu Cos-
Română de Judo a or- junioare U 16, Patricia Nistor mescu, a ocupat locul trei,
ganizat la Satu Mare fi- (categoria 57 kg) a câștigat cucerind medalia de bronz la
nalele pe țară din cadrul medalia de aur, iar colega ei, U 16.
Campionatului Național Carla Duma, s-a situat pe Menţionăm că urmare a
pentru juniori U 14 și U locul al treilea, medalie de rezultatelor obținute la acest în-
16, la care au participat bronz la aceste finale pe țară, ceput de sezon competițional,
circa 800 de sportivi ca și Andreea Ciopraga, loc III, junioarele Ane Marie Brebina-
reprezentând secțiile de medalie de bronz la 70 kg. ru, Bianca Prodan , Geoargiana
performanță din întrega O medalie de argint a cu- Miller, Alina Făcăeru, Patricia
țară.
cerit deveanca Vasilica Bo- Nistor, Claudia Farbă vor parti-
În întrecerile de la U 14,
dea, la categoria 63 kg, iar cipa în perioada următoare la
Alina Bauer a câștigat proba
Alexia Bogdan, locul cinci la Cupa Europeană de cadeţi la
de la categoria 40 kg unde s-
48 kg. Teplice – Cehia, iar senioarele
a situat pe primul loc al
Tânăra Larisa Cadar s-a din centrul devean,Paraschiva
podiumului de premiere,
clasat pe local trei, medalie de Șincari, Cătălina Topala, Alina
fiind noua campioană națio-
bronz la categoria 63 kg, iar Jorovlea, Anamaria Melnik, vor
nală și medaliată cu aur.
sora ei Raluca Cadar ,locul fi prezente la Cupa Europeană
Medalie de aur a cucerit și pregătite în cadrul Centrului mitrita Rus , Mihaela Țipa și
cinci la acceaşi categorie. U 21 care se va desfășura la Lu-
Anastasia Bobeș (categoria național de pregătire de la Dan Gârbovan.
Toate aceste sportive sunt gnano, Italia.
52 kg), componentă a lotului Deva de către antrenorii Du- De asemenea, juniorul

Gimnastică aerobică: Medalii pentru Gimnastică: Campionatele


gimnaștii români în Portugalia Europene - test de verificare
de perechea mixtă a senior- pentru gimnaștii noştri
ior, formată din Mihai Popa
(legitimat la LPS Cetate Deva)
și Sandra Dincă. În finalele
competiției din Portugalia la
OPEN juniori: trio-ul alcătuit
din Claudia Gheorghe, Daniel
Țavoc și Leonard Manta a ocu-
pat locul cinci iar la seniori s-
au înregistrat următoarele
rezultate:

O
medalie de aur și La juniori, Daniel Țavoc, - locul 4 la perechi mixte
(David Gavrilovici și Sarmiza
două de bronz este crescut și lansat în marea
Niculescu);
bilanțul gimnaştilor performanță la CSS Petroșani, - locul 5 la trio (Teea Milea,
români care au participat a ocupat prima poziție a Steliana Stoenescu și Flavia
la finalul săptămânii tre- podiumului de premiere la Sentea-ultima legitimată la
cute,la întrecerile Cupei individual masculin, probă în LPS Cetate Deva);
Mondiale de seniori și ale care un alt român, Leonard - locul 5 la individual mas-
Open-ului de juniori Manta a câștigat medalia de culin (Gabriel Bocșer).
desfășurate la Cantan- bronz. Cea de-a treia meda- Felicitări tuturor sporti-
hede, Portugalia. lie, tot de bronz, a fost adusă vilor și antrenorilor!

S
Atletism:  Etapa județeană a Olimpiadei -au încheiat operați- ului Uniunii Europene de
unile de înscriere Gimnastică (UEG) va partic-
Naționale a Sportului Școlar pentru participare la ipa la această competiție cu

E
chipe reprezentând zonă a ONSS, dar și un test util cătuită din Georgiana Timu, Eva Campionatele Europene patru gimnaste și șase gim-
unitățile școlare la pentru sportivii practicanți ai Alzner, Andreea Mihai, Mihaela Individuale de gimnastică naști, delegația fiind între-
care se mai practică atletismului pentru campi- Ioani și Denisa Stroia, care a to- care se vor desfășura în gită de câte 3 antrenori la
atletismul, au fost prezente onatele naționale, rezultatele talizat 1454 puncte, situându-se perioada 10-14 aprilie fiecare categorie de partici-
la mijlocul săptămânii tre- sunt importante. înaintea echipei de la CN “Iancu 2019 în localitatea pare, medic și kinetote-
cute la Deva unde s-au des- Întrecerile de tetratlon au de Hunedoara”, care a avut doar poloneză Sczczecin, un rapeut, câte un arbitru și un
fășurat întrecerile etapei fost câștigate de echipa LPS 1196 puncte. util test pentru viitoarele şef de delegație.
județene din cadrul Deva (în alcătuirea) Grațiela Atleţii de la LPS Cetate Deva mondiale de calificare la Concursul de la Sczczecin
Olimpiadei Naționale a Pantea, Andrada Popi, Geor- au câștigat și întrecerea băie- Jocurile Olimpice. se va disputa doar la indivi-
Sportului Școlar(ONSS), la giana Barta, Delia Burileanu, ților, echipa alcătuită din Rareș În întrecerea feminină dual,unde după calificări, se
tetratlon și pentatlón, com- Denis Berindeie, Eduard Oprea, Maier, Gheorghe Damian, Da- sunt înscrise 124 gimnaste vor acorda titlurile de cam-
petiție care este coordonată Florin Andraș și Răzvan Săi- niel Creangă, Rareș Dumitru și reprezentând 36 de țări, iar pioni europeni şi la finalele
la nivel național de către ceanu care vor reprezenta Adrian Mutu totalizând 1540 la masculin vor fi prezenți pe aparate. Vom reveni cu
cele două ministere, cel al județul la etapa de zonă de la puncte, înaintea celor de la 183 gimnasti din 39 de țări. precizări legate de compo-
Sportului și cel al Educației. Arad. Colegiul Economic Hermes și Fără a fi făcute nomina- nența nominală a delegației
Cum întrecerile de la Deva au La pentatlon fete a câștigat CN Mihai Eminescu din Pe- lizările oficiale menționăm României la această com-
fost de calificare la etapa de echipa de la LPS Cetate Deva, al- troşani. că România, conform site- petiție europeană.
5 - 11 aPrilie 2019 sPort - 7

Cristian Petrean: “Niciun Badminton Echipa


CN Decebal Deva

arbitru nu a greşit intenţionat” pe podium la


Timișoara

P
rezent la partida din
liga a patra dintre
CSM Vulcan și Inter
Petrila, președintele Aso-
ciației Județene de Fotbal,
Cristian Petrean, a făcut
declarații despre activi-
tatea arbitrilor de fotbal
din județ. Echipa de Badminton a
El a spus: “Activitatea arbi- Colegiului National Dece-
trilor este monitorizată în per- bal, coordonator prof.
manenţă și se încearcă o Popa Sorina – a participat
îmbunătățire în acest sens. Nu la finalul săptămânii tre-
cred că greșește cineva în mod cute, la întrecerile etapei
intenționat. Acțiunile de per- regionale din cadrul Olim-
fecționare a arbitrilor sunt piadei Naționale a Sportu-
continue, chiar sâmbătă a fost lui Școlar, compeție la care
organizat un nou curs, ne au fost prezente 8 echipe
dorim uniformizarea deciziilor reprezentând județe din
și în primul rând creșterea în vestul țării. Echipa colegiu-
valoare a arbitrilor. Sunt arbitri lui devean, alcătuită din
care au calități dar trebuie să Sara Nimirceag, Ioana
avem răbdare cu ei și trebuie Nemeș, Victor Florea și
să fim conștienți că un joc nu Daniel Dănilă a încheiat
se poate disputa fără arbitri. competiția pe un onorant
Iar dacă greșesc să fiți convinși cește nu greșește și ei sunt oa- după ce mai mulți antrenori, ciat evoluțiile din teren fără a loc III, ceea ce reprezintă
că e doar o consecință a lipsei meni” a mai spus președintele mai cu seamă cei de la vicia rezultatele. De cele mai în nou succes pentru elevii
de experiență sau poate o zi AJF. echipele din Valea Jiului s-au multe ori, acuzele vin pentru sportivi de la această insti-
mai proastă, se întâmplă și la Declarația oficialului din declarat nemulțumiți pentru acordarea cartonașelor gal- tuție școlară. Felicitări!
jucători. Doar cine nu mun- cadrul AJF Hunedoara vine modul în care arbitrii au apre- bene jucătorilor din teren.

ANUNŢ Bibliografia și tematica sunt următoarele :


SC Activitatea Goscom S.A. , cu sediul în Orăștie, Piața Victoriei , nr.19 , anunță Bibliografie Tematică
organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant de Legea contabilității nr.82/1991, cu modificările Integral
economist în cadrul Serviciului Financiar Contabil , în data de 18.04.2019, ora și completările ulterioare
09,00. Ordinul 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului Cap.VII
Condiții generale de participare, pentru candidat: - cadru al Serviciului de alimentare cu apă și de Drepturile
- Cetățenie română sau a altor țări membre UE , domiciliul în România canalizare și obligațiile
- Cunoaște limba română scris și vorbit operatorilor și
- Vârsta minimă reglementată de lege utilizatorilor
- Capacitate deplină de exercițiu Cap.IX-Contractul
- Stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează , atestată de furnizare/
pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie prestare și
- Îndeplinește condițiile de studii și vechime specifice cerințelor postului utilizare
- Nu are înscrieri în cazierul judiciar, pentru săvârșirea vreunei infracțiuni a serviciilor de
Condiții specifice: apă și canalizare
- Studii superioare economice de lungă durată Ordinul 90/2007 pentru aprobarea Contractul de Integral
- Vechime în specialitate , domeniul financiar-contabil , minim 5 ani furnizare/prestare și utilizare a serviciilor de apă
- Cunoștințe operare PC – min.word , excel și canalizare
- Cunoștințe ample de legislație financiar contabilă Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă Cap.IV–Operatori
- Capacitate de adaptare rapidă la un mediu dinamic și de canalizare și utilizatori
- Capacitatea de prioritizare a sarcinilor și respectarea termenelor de predare Cap.V Finanțarea
- Persoană responsabilă , organizată , atentă la detalii serviciului de
- Capacitate de analiză și sinteză alimentare cu
Până la data de 15.04.2019 , candidații vor depune dosarul de înscriere , care va apă și de
cuprinde: canalizare
- Cerere tip de participare la concurs Legea 227/2015 privind Codul Fiscal , cu modificările Titlul I
- Copie act identitate și completările ulterioare și Normele de aplicare - Dispoziții
- Cazier judiciar generale
- Curriculum vitae – model european Ordin 1802/2014 - pentru aprobarea Reglementărilor Cap.2 –
- Copie diplomă de studii contabile privind situațiile financiare anuale individuale Dispoziții și
- Adeverință de la medicul de familie care atestă starea de sănătate şi situațiile financiare anuale consolidate principii generale
- Copie carnet de muncă sau adeverințe care să ateste vechimea în muncă și spe- Cap.3 – Reguli
cialitate generale de
Copiile de pe documentele solicitate vor fi însoțite de documentele originale , în evaluare
vederea certificării în conformitate cu originalul , sau se vor depune copii legalizate. Cap.4 – Bilanțul
Cererea tip se va completa la sediul societății , la data depunerii dosarului. și contul de
Concursul constă în proba de evaluare a cunoștințelor teoretice , printr-o lucrare profit și
scrisă. pierdere
Informații suplimentare se pot obține la sediul societății, sau la numerele de tele-
fon 0254/241723.
8 - SĂNĂTATE 5 - 11 APRILIE 2019

Ştevia, loboda şi ştirul –


remedii naturiste de sezon
Plante cu multiple proprietăți tămăduitoare, ștevia, loboda și știrul sunt doar câteva din ”leacurile verzi” pe care
natura ni le oferă la început de primăvară. Prin efectul lor benefic asupra organismului, ele sunt de mare ajutor
în această perioadă, mai ales persoanelor care țin post.

Ștevia
A fost folosită din timpuri
străvechi pentru vindecarea
sau ameliorarea unor afecți-
uni. Are proprietăți antibacte-
riene, antiseptice, depurative
și laxative. Este bogată în vita-
mine, săruri minerale, pro-
teine, fibre, care-i conferă
calități curative și medicale.
Cu un gust dulce-acrișor, ște-
via ocupă un loc important și
în bucătăria tradițională ro-
mânească.

Indicații terapeutice
Frunzele de ștevie
Pot fi consumate în diferite
preparate culinare, dar sunt
folosite și sub formă de cata-
plasme, în tratarea unei game
largi de afecțiuni ale pielii.
Detoxifiază organismul
Consumul de ștevie este
mentală și fizică, fiind, toto- dusă, specialiștii susțin că ște- pielii. De asemenea, rădăcina pe foc şi se ţine acoperită zece
indicat mai ales la începutul
dată, o barieră împotriva bac- via are capacitatea de a regla șteviei era folosită în trecut la minute, apoi se strecoară
primăverii, când organismul
teriilor care provoacă îmbol- nivelul zaharului din sânge. vopsit în diferite culori — printr-o sită. Întreaga canti-
este slăbit și lipsit de vita-
năvirea dinților. Ajută la Temperează senzația de foa- verde, galben, albastru. tate se bea pe parcursul unei
mine. Prin proprietățile sale
eliminarea lichidului în exces me, combate pofta de dulciuri, zile, după mese, timp de zece
depurative, ștevia curăță or-
din organism și combate ajutând astfel la scăderea în Sucul din rădăcină de de zile. Tratamentul poate fi
ganismul de toxinele adunate
oboseala fizică și psihică. Fiind greutate, dar și a nivelului co- ștevie reluat din două în două luni.
în decursul iernii. De aseme-
alcalinizantă, este recoman- lesterolului. Are proprietăți antibacte-
nea, reglează greutatea cor-
dată și pentru restabilirea În caz de tensiune arteri- riene și ajută la combatarea Important !
porală prin scadera apetitului
echilibrului gastric. ală tusei, pneumoniei și tubercu- Atât frunzele cât și rădă-
și a poftei de dulciuri. O cană
Este bine să se consume lozei. cina șteviei sunt contraindi-
de ceai de ștevie, consumată
Recomandată în anemie două-trei cești de infuzie de Decoctul din rădăcină cate persoanelor cu afecțiuni
după fiecare masă, accele-
Atât rădăcina, cât și frun- frunze pe zi. uscată de ştevie pulmonare, ale căilor respira-
rează tranzitul intestinal,
zele de ștevie sunt bogate în Se folosește în caz de torii, celor cu stomac sensibil,
ușurează digestia și ajută la
fier, dar conțin și alte sub- Rădăcina de ștevie acnee, eczeme sau psoriazis și reumaticilor sau celor cu
eliminarea toxinelor din or-
stanțe precum taninuri, rășini, Preparatele din rădăcină se prepară astfel: în 600 ml pietre la rinichi.
ganism.
fosfor, calciu, vitaminele A și C, de ștevie au eficiență în apă plată se pun 20 g rădăcină Preparatele pe bază de ște-
Revitalizează organis-
utile în tratarea anemiei. tratarea unor boli de piele, proaspătă (sau 30-40 g vie obținute din rădăcină sau
mul
Reglează nivelul zahăru- epuizare fizică și nervoasă, rădăcină uscată) şi se fierb semințe, pot avea efecte ne-
În urma cercetărilor efectu-
lui din sânge reumatism, gută, insuficiență timp de 20 de minute. După dorite, dacă sunt luate în can-
ate, s-a ajuns la concluzia că
Cu o valoare energetică re- hepatică, icter, infecții ale acest interval, fiertura se ia de tități mari, susțin naturiștii.
ștevia stimulează energia

Pensiunea POnOR ***


Vaţa de Jos, str. Câmpului nr. 29, jud. Hunedoara• Tel. 0757-102807

• Servicii de cazare (apartament) • SPA – saună, piscină, masaj •


Organizare evenimente într-un cadru deosebit • Restaurant –
mâncăruri tradiționale, meniuri speciale • Barbeque.
5 - 11 APRILIE 2019 SĂNĂTATE - 9

Loboda prostatei, ajută la tratarea


carențelor de vitamine și mi-
A fost utilizată încă din an- nerale, dar și în stagnarea tu-
tichitate, în scop terapeutic. morilor benigne ale prostatei.
Are proprietăţi antioxidante, Pentru obținerea ei se iau 300
conţine numeroşi nutrienţi şi g spice de ştir, cu tot cu semi-
vitamine benefice organismu- nţe, şi se pun la uscat într-o
lui. Cu un gust plăcut, loboda cameră bine aerisită şi în-
este folosită cu succes în tunecoasă. După zece zile se
bucătărie, pentru prepararea
fărâmiţează şi se râşnesc cu
diferitelor rețete culinare sau
ajutorul unei maşini electrice
în combinație cu spanacul și
de cafea, după care se de-
alte legume verzi.
pozitează într-un săculeţ de
pânză. Peste o lingură cu
Calități terapeutice
pulbere de spic de ştir se
Loboda are capacitatea de toarnă o cană cu apă clocotită.
a regla digestia, de a îm- Se lasă la infuzat timp de 15
bunătăţi sănătatea rinichilor, minute, apoi se răceşte. Se
de a întări sistemul imunitar, consumă la temperatura ca-
de a detoxifia sângele sau de merei, de patru ori pe zi, cu 30
a regla cardiovascularitatea. de minute înaintea meselor
De asemenea, unii specialişti principale, ultimul ceai fiind
susţin faptul că un consum administrat cu un sfert de oră
regulat de lobodă, ar putea înainte de culcare. Durata re-
Reduce riscul acciden- Sucul de lobodă veacuri o plantă de origine di-
ajuta la prevenirea anumitor
telor vasculare Are efecte benefice în vină, un dar oferit de zei oa- comandată a tratamentului
tipuri de cancer şi boli cro-
Datorită conținutului ridi- tratarea polichisturilor ova- menilor, fiind venerat şi este de zece zile şi poate fi re-
nice.
cat de fier și vitamina K, lo- riene. Se prepară dintr-o legă- folosit ca element sacru. luat la interval de 30 de zile.
boda întărește vasele de tură de frunze de lobodă cu Populaţiile străvechi ale Asiei
Stimulează digestia
sânge, îmbunătățind, totodată 150 ml de apă, date prin menţionau această buruiană Infuzia de știr
Bogată în fibre și alte mi-
circulația a sângelui. De aceea, blender. Se mai poate obține ca având rangul de regină a Era folosită în trecut ca
nerale, loboda ajută la stimu-
un consum regulat de lobodă și din frunze tocate mărunt, nemuririi, aztecii o socoteau medicament tradițional, tonic,
larea digestiei. Astfel că, un
reduce riscul apariţiei acci- apoi stoarse. Se consumă câte hrană a imortalităţii, iar grecii astringent, în scop nutritiv,
consum regulat de lobodă re-
dentelor vasculare. o jumătate de pahar pe stom- antici o denumeau „amaran- pentru combatarea diareei sau
duce şansele de constipaţie,
acul gol, de trei ori pe zi, timp thus“, adică planta care nu a scaunelor cu sânge. Infuzia de
precum şi problemele gas-
Remineralizează și vita- de o lună. moare. Atât inflorescenţa, cât știr se poate folosi sub formă de
trointestinale mai grave, cum
minizează organismul şi frunzele de ştir au un gargară și ameliorează durerile
ar fi ulcerele gastrice sau
Întrucât conțin o mare Vinul de lobodă conţinut ridicat, dar echilibrat de gât sau afta bucală. De
chiar cancerul de colon.
parte cantitate de vitamina C, Obținut dintr-o cană de suc de proteine, vitamine, săruri asemenea este utilă pentru
frunzele de lobodă ajută la re- și un pahar de vin roșu este minerale şi aminoacizi. În tre- curățarea eczemelor, în special
Simulează rinichii
generarea celulară, împiedi- un bun tonic și revigorant, cut, știrul era folosit în ali- a celor provocate de alergii.
Este dovedit ştiinţific fap-
când îmbătrânirea și întărind mai ales în cazul stărilor de mentație, dar și pentru
tul că loboda are efect laxativ
imunitatea organismului. Lo- oboseală, congestie, epuizare tratarea unor afecțiuni. De la Important!
şi diuretic, ceea ce înseamn că
boda poate fi folosită ca un fizică și nervoasă. ştir se consumă partea verde, Tratamentele cu ştevie şi
stimulează urinarea. Acest
bun tonic în tratarea asteni- tânără şi foarte tânără, dar şi ştir sunt contraindicate fe-
lucru ajută la purificarea
ilor de primavară, dar poate Important ! seminţele. Pentru calităţile meilor însărcinate sau care
rinichilor şi elimină rapid tox-
avea efect benefic și în curele Întrucât loboda conține în sale nutritive şi beneficiile alăptează, dar şi persoanelor
inele, excesul de săruri, apă
de slăbire sau în combaterea cantitățui mari acid oxalic, aduse organismului, știrul a care suferă de obstrucţii in-
sau chiar grăsimea din organ-
creșterii nivelului coles- consumul ei trebuie evitat în fost inclus de cercetători pe testinale sau biliare.
ism. În plus, consumul de lo-
terolului. cazul litiazei renale, biliare lista cu plantele vechi, ce tre-
bodă este considerat a fi
sau gută. buie reabilitate şi reintroduse
benefic şi pentru sănătatea www.agropost.ro
Infuzia de lobodă în cultură.
vezicii biliare. www.csid.ro
Are o puternică acţiune di- Știrul Calități terapeutice
https://sanatate.bzi.ro
uretic-depurativă, remineral- Plantă cu proprietăți unice, Pulberea din seminţe de
Elimină toxinele http://www.taifasuri.ro
izantă şi vitaminizantă, dar şi știrul a fost considerat de ştir stagnează tumorile
Consumul frunzelor tinere
de lobodă este indicat de spe- emolientă sau calmantă. În
cialiști în curele de detoxifiere. afecţiunile pulmonare şi în
Având și rol diuretic, planta durerile de stomac, acţio-
mai conține pigmenți antioxi- nează ca un calmant sigur,
danți, care ajută la regener- uşurând în mare măsură res-
area organismului. Folosită la piraţia şi confortul bolnavului.
prepararea ciorbelor sau Pentru prepararea ei, se fierb
salatelor, loboda încetinește în clocot 500 ml apă, iar cu
procesul de îmbătrânire, este zece minute înainte de a se
un bun remineralizant și stim- lua de pe foc se adaugă 200 g
ulează metabolismul. frunze (verzi sau uscate) şi o
linguriţă cu seminţe de lo-
Ameliorează tusea și bodă. Vasul se acoperă timp
astmul de un sfert de oră, după care,
În amestec cu puțin oțet, infuzia se strecoară şi se
miere și sare, fiertura de lo- păstrează la temperatura
bodă este eficientă în amelio- camerei. Întreaga cantitate se
rarea sau traterea astmului, împarte în trei părţi egale şi
tusei, a gâtului inflamat, se bea înaintea meselor prin-
alergiilor sau a gutei. Sub cipale. Infuzia de lobodă se
formă de infuzie, planta este consumă timp de o săp-
utilă și în tratarea durerilor tămână, tratamentul putând fi
de stomac. reluat o dată la 30 de zile.
10 - tImP LIbER 5 - 11 APRILIE 2019

TV - FILMUL SĂPTĂMÂNII ALTE RECOMANDĂRI: Minutul de umor


Vineri, 5 aprilie • Sâmburii de măr
PRO CINEMA, ora 20,30, Ana și regele Trecând printr-un parc, un polițist ob-
TVR 2, ora 23,10, Război contra clanu- servă că un copil mânca sâmburi de măr.
lui Mirat, polițistul îl întreabă:
– Ce faci, băiete?
– Mănânc sâmburi de măr.
Sâmbătă, 6 aprilie – Și la ce te ajută?
TVR 2, ora 20,10, Arca vieții – Te face mai deștept.
ANTENA 1, ora 23,00, Comoara națion- – Dă-mi și mie cinci sâmburi.
ală – 80 de lei.
Polițistul plătește și începe să mănânce.
După un timp, se adresează băiatului:
Duminică, 7 aprilie – Mă copile! De banii ăștia îmi puteam lua
PRO CINEMA, ora 20,30, La pescuit în o pungă mare de mere și aveam mai mulți
deșert sâmburi.
TVR 2, ora 22,00, Joc de culise – Vezi! Deja și-au făcut efectul…

• La veterinar
Luni, 8 aprilie Ion vede pe Gheo ducând un cal de
DIVA, ora 16,00, Dragoste și întâmplare căpăstru.
TVR 1 PRO CINEMA, ora 20,30, Infernul - Mă Gheo, da' unde duci calu'?
- La veterinar.
Vineri, 5 aprilie, ora 21,10 Marți, 9 aprilie - Au ce are, mă? Nu mâncă?
- Ba mâncă.
Ecaterina din Alexandria PRO CINEMA, ora 20,30, Sfidarea
FILM NOW, ora 22,00, Sicario 2: Sol-
- Dară nu-i șchiop?
- Nu-i șchiop.
Răpită din Egipt de împăratul roman Maxenţiu, pe când dado - O fi beteag?
avea doar 13 ani, tânăra Ecaterina – cea care va fi venerată, - Ba nu-i beteag.
peste secole, ca sfântă mare muceniţă – se converteşte la Miercuri, 10 aprilie - Apăi atunci de ce-l duci la veterinar?
creştinism şi se dedică studiului. Fascinat de frumuseţea şi FILM CAFE, ora 20,05, Masca - Apăi dacă-i al lui...
de mintea ei sclipitoare, împăratul vrea s-o ia de soţie, dar
PRO CINEMA, ora 22,30, Joc diabolic
este refuzat, fata reproşându-i persecuţiile împotriva creş- • De ziua mea…
tinilor. Maxenţiu convoacă atunci 50 dintre cei mai de seamă Ieri, de ziua mea, am intrat în barul de
filozofi ai imperiului, în speranţa că aceştia vor respinge ar- Joi, 11 aprilie după colț și am exclamat: "În seara asta vreau
gumentele ei pro-creştine, însă Ecaterina câştigă dezbaterea. FILM NOW, ora 20,00, Film artistic să-ți fac cinste!"
Furios, împăratul o condamnă atunci la moarte prin tragere PRO CINEMA, ora 22,30, Alexander și - Cu cine vorbești?- strigară deodată toți
pe roată. Legenda spune că, după martiriul ei, îngerii au pur- cea mai oribilă zi cei prezenți, întorcându-și capul către mine.
tat trupul Ecaterinei pe Muntele Sinai din Egipt. - Cu gura mea, evident ! - am răspuns eu.

BERBEC TAUR GEMENI RAC


Este posibil să fiți afectați de Este momentul să discutați cu Sunteți protejați de astre, care Comunicarea cu superiorii este
unele decizii greșite pe care le superiorii despre o mărire de vă influențează pozitiv relațiile bună în perioada următoare, iar

H
iau colegii voștri la serviciu. Nu salariu, întrucât sarcinile voastre sociale, munca, banii și călători- proiectele voastre se apropie de
sunt excluse evenimente impre- de serviciu au crescut simțitor. În ile. Planurile voastre legate de final. Nu sunt excluse premiile
vizibile sau vești nedorite. Toate caz contrar, gândiți-vă serios la bani se vor derula mai lent, dar sau o avansare. Totul depinde de
acestea vă mobilizează și, într- un alt loc de muncă, în care să vă cu folos. Nu trebuie să fiți deza- puterea voastră de muncă și co-

O un final, vă ajută să treceți cu


bine peste situațiile sensibile. Nu
vor fi probleme cu banii.
fie recunoscute meritele. Per-
soanele apropiate vă vor susține
în toate demersurile.
măgiţi de unele eșecuri sau ob-
stacole ivite, pentru că le veți
trece pe toate cu bine.
municare. Sunt posibile unele
discuții cu rudele apropiate
legate de o eventuală moștenire.

R LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

O
Dacă intenționați să faceți o in- În perioada următoare, feriți-vă Se anunță surprize plăcute pen- Treceți printr-o perioadă mai
vestiție importantă, trebuie să de împrumuturi sau promisiuni tru voi, iar lucrurile se vor delicată, în care amintirile din
manifestați multă atenție atunci deșarte, venite din partea unor schimba într-un ritm alert. trecut nu vă dau pace. Descope-
când este vorba de bani. Chiar persoane pe care nu le Toate vor fi în favoare voastră, riți lucruri noi despre oamenii pe

S dacă traversați o perioadă bună


din punct de vedere financiar, nu
vă jucați cu banii voștri sau ai
cunoașteți suficient de bine. Pen-
tru început, studiați ofertele și
analizați cu atenție informațiile
dacă știți cum să gestionați situ-
ațiile neprevăzute. La serviciu
nu vă bazați pe sprijinul
care i-ați apreciat cândva. La
serviciu vă străduiți să vă achi-
tați cu grijă de toate sarcinile

C
familiei. Conjunctura astrală primite. În familie lucrurile s-au colegilor, pentru că veți fi deza- primite, fără să cereți sprijinul
este favorabilă. liniștit. măgiți. nimănui.

O SĂGETĂTOR
Sunteți nevoiți să luați o decizie
majoră, legată de locul de
CAPRICORN
Ar fi de doriți să păstrați un
echilibru în toate. Este vorba
VĂRSĂTOR
Încercați să fiți mai atenți cu cei
din jur, și, mai ales, să nu le faceți
PEŞTI
Ca să obțineți ceea ce v-ați pro-
pus, este cazul să renunțați la

P muncă sau de condițiile în care


lucrează partenerul vostru. Vor
fi schimbări neașteptate, care vă
obligă să fiți mai activi, pe toate
atât de timpul petrecut la servi-
ciu, cât și de cel petrecut alături
de familie. Doar așa puteți re-
reproșuri nefondate persoa-
nelor apropiate. La locul de
muncă sunt schimbări, care vă
proiectele costisitoare și să vă
gândiți la modalități mai prac-
tice. Dacă situația voastră finan-
zolva unele neînțelegeri avute pot afecta direct. Nu vă faceți ciară este precară, încercați să
planurile. Munca voastră va fi din familie. O soluție ingenioasă probleme, reușiți să vă aco- cereți sprijin prietenilor, dar nu
răsplătită, dar este nevoie și de o din partea voastră ar fi de bun modați din mers, ba mai mult, vi vă adresați băncilor. Familia vă
schimbare. augur. se ușurează munca. este alături în tot ce faceți.
5 - 11 aprilie 2019 OpiNii - 11

De ce nu respectă românii legea?


A
m văzut de ce nu se lor durând 10-12ani. Dar Dar și cei care gestionează doar a guvernului. În primul
lasă românii de degeaba se face de către banul public trebuie să fie rând, suntem noi (care accep-
furat și de ce nu justiție atâta circ, actorii cir- atenți și corecți (aparat tăm mita și ilegalitățile), cei
respectă legea. O altă cului rămân cu banii și proștii supraîncărcat, achiziții dis- ce lovim tot în noi. Victime ale
meteahnă la care nu cu uitatul la televizor. cutabile, votanți plătiți ca economiei subterane vor fi
putem renunța este dis- Toți mimează că justiția asistați social), să fie respon- pensionarii și oamenii de
prețul, desconsiderarea funcționează, când justiția nu sabili față de semeni, dacă rând, care vor avea prea
față de lege și față de se- funcționează pe probe, ci pe sunt plătiți de stat. Dar, tim- puține mijloace de subzis-
menii săi. Nu știu să fie protocoale și ascultări, mai pul trece, leafa mare merge, tență.
român care sa aibă un re- bine mergem la teatru. Poate noi muncim cu drag și ne Probabil că nu ne simțim
spect deosebit față de
veni un conducător oricât de gândim de pe acum la dis- responsabili de asta și
legi, în așa fel încât să-și
conducă viața cu gândul drastic în acest sens, mental- tracții, excursii în străinătate aruncăm toată murdăria în
la respectarea lor. itatea nu poate fi schimbată etc. Noi și așa nu respectam curtea guvernului. Însă faptul
Nu numai oamenii obiș- cu forța. Avem o mentalitate nimic, nici pe noi ca nație !!! că asistăm la ilegalități făcute
nuiți se arată dezinteresați de tribală, de a ne jupui unii pe Dacă legile se înscriu în chiar de către factorii de-
ele, ci și cei care ar trebui să ceilalți. Exemplul este luat de drumul comunității spre cizionali și nu ne implicăm,
le pună în aplicare, sau să la politicieni. Dumnezeu, au șanse să fie re- poți pleca românule la cul-
vegheze la respectarea lor. spectate, însă situația nu este care. Noi nu mai știm ai cui
Prin contrast, alte state eu- Ce sunt legile? prea roză. Ele se înscriu în co- mai suntem. Noi avem treabă
munitatea HOȚILOR! Până cu toată lumea, dar nimeni cu pe scaune și ne luăm man-
ropene au cetățeni și con- Legile sunt norme de con- datul în primire. Nu există un
ducători mult mai când majoritatea nu va noi. Toți vin să le dăm ce
viețuire în comun. Respec- torționar mai bun pentru un
disciplinați. La noi este un ajunge la o conștiință a inter- avem (bogății), dar noi de la
tarea unor asemenea norme popor decât propria sa lași-
haos total. Orice s-ar întâm- dependenței suficient de put- cine mai luam ceva?
a fost datoria transmisă de tate. Când este vorba de stri-
pla, cât de grav s-ar încalcă ernică, va fi greu de promovat Guvernul, dacă vrea să
Dumnezeu către poporul gat în fața palatelor, suntem
legea, mă refer la cei din vâr- respectul și responsabilitatea lupte, trebuie sa fie eficient în
evreu, prin decalog și scrier- voinici (în opoziție), dar când
ful statului, nu pățește nimeni în această țară. Ei fentează, tot ce face. Chiar dacă Parla-
ile lui Moise. Însă nici acesta trebuie să ne rupem de lumea
nimic, dar nici nu pleacă, nici noi fentăm, și așa ne desfi- mentul ar da legile cele mai
nu s-a arătat foarte vrednic în aranjamentelor, majoritatea
mutați cu macaraua nu vor să ințăm, iar fraierii plătesc ! bune pentru eradicarea evaz-
respectarea lor. Iisus a venit și suntem incapabili.
lase scaunele. iunii, cine să le pună în apli-
a ridicat această datorie la alt Cerem insistent la alții
Pot să aibă câte dosare ar nivel. Nu prin lege se mântu-
Guvernul Dăncilă care?
Să presupunem că funcțio- ceea ce nici noi nu putem. Ca
avea, tot pe scaunul ăla iește omul, ci prin respectul și Este hulit, pentru că nu și cu preotul. Mirenii îi cer lui
rămân. Poate să aibă orice narul care trebuie să facă or-
iubirea față de semeni și de poate scoate la suprafață su- să fie sfânt, dar propria lor
trecut mizerabil, din contră, dine trece la treabă. Nu cred
Dumnezeu. Unde sunt pre- ficienți bani din economia neorânduială și necinste nici
este susținut de Europa pen- că ar face prea multe, până
lații să ajute acum duhov- subterană, că statul e falit, iar nu o bagă în seamă. Dacă ei s-
tru un scaun mai bun. Deci: ca când va suna telefonul șefu-
nicesc acest popor ?! relațiile "tovărășești" între ar sfinți, i-ar fi rușine și preo-
să ajungi cineva mare în frun- lui, a cărui "prieteni" au fost
Mulți respectă oamenii români sunt mai puternice. tului să facă greșeli. Și
tea statului și în Uniunea EU- afectați. Însă șeful este primul
după poziția socială, după Acum s-au împrumutat trei biserica calcă pe urmele
ROPEANĂ, trebuie să ai care trebuie să refuze influ-
mulțimea averilor, după miliarde de euro să plătească
eticheta de HOȚ. Nere- ențele. Așa se întâmplă și în justiției și este la un pas de a
statutul și puterea lor în pe unii trântori. Trântorii
spectarea legii a devenit un justiție. Uitați-vă seară de se face de ras. Preoții trebuie
lume. Acest tip de respect, ăștia aparțin tuturor partide-
fenomen foarte periculos. seară la mijloacele media și să fie foarte atenți, că au viitor
dublat de interesul personal, lor. Pentru întreținerea trân-
Mai trebuie desființată CCR și vedeți ce justiție și justițiabili sumbru.
este adesea mai puternic torilor, statul jupoaie omul.
putem pleca acasă. Rămân avem. S-au făcut de râs. Mulți Dacă legea nu va urmări
decât dreptatea, binele și Exemplu: CAS, dacă omul nu
câteva partide care doresc nu mai au treabă nici cu log- să slujească cu adevărat
meritul real al lor. Ar fi bine ca lucrează, de unde să plă-
acest lucru. O țară în care ica mentală, dar să ne mai cetățenii, nu intereselor, când
nu prin lege să se facă mân- tească pe an 2400 lei?
conducătorii nu respectă gândim la caracter, omenie oamenii vor înțelege că fără o
tuirea, ci prin comportamen- Măi oameni buni, de ce
legile este o țară în haos, etc. rânduială comună nu există o
tul uman. Dar noi nu știm să mai faceți propagandă, când
neguvernabilă, fără Parla- Daca șeful cel mare al stat- viață împreună, atunci vor fi
ne iubim unii pe ceilalți. Dor- omul nu are de unde? Oa-
ment și fără Președinte. ului își verifica cinstit oa- șanse de schimbare. Suntem
ința de a ocoli legile nu poate menii mor cu zile acasă. Par-
Românii se hrănesc cu bani menii, dacă ei fac mai departe sub legea selecției naturale,
fi oprită, se face în echipă, cu tidele politice vor ajunge
negri mai mult. acest lucru și nu intervin nu a dragostei și respectului
avantaje reciproce (la scară într-un unghi mort, unde nu
Indiciul cel mai sigur al când se descoperă nereguli, pentru frații noștri. Ca să tre-
redusă), dar cu consecințe va mai merge nimeni la vot.
acestei stări de lucruri este ca să le mușamalizeze, ar fi cem la respect, e nevoie de o
negative la scara întregului Oamenii s-au săturat, legile
economia subterană. Nu știu șanse să se schimbe ceva. profundă schimbare de men-
neam. sunt proaste și nici nu se re-
la ce valori se ridică sumele Poate un singur om porni un talitate. Suntem capabili?
Bugetarii acum au cel mai spectă. Păi dacă omul nu mai
care circulă pe ascuns, spe- asemenea proces? De câți ar Poate. Dar oare vrem asta?
mare avantaj, salarii mari, zile este respectat, cum vreți ca el
cialiștii vorbesc însă de valori avea nevoie ca să reușească? Domnilor români, de ce
libere cât cuprinde, dar uită să respecte? S-a mizat ca vor
mari, părți bune din PIB (35- Unde sunt ei? mergeți la Bruxelles să vă
esențialul: unde plătești, poți fi bani din fondurile eu-
45%). cere calitate. De aceea și ser- ropene. Tot Bruxelles-ul este pârâți propria clasă politică,
Numărul mare de procese viciile funcționarilor, a stăpânul, dă când vrea și la
Trebuie lăsată propriul popor? De ce dom-
în care oamenii fără posibili- medicilor, profesorilor etc. nu cine vrea.
campania electorală nilor vă alegem, ca să ne ju-
tăți de a influența instanțele mai pot lăsa de dorit. Nu mai Incompetența de a reduce
și ura cați la ruleta Europei?
mor cu dreptatea în mână, în pot suferi din cauza con- evaziunea, recunoscută prin La noi, campania elec-
timp ce unii vinovați clar, tribuabililor care "plătesc " și adoptarea acestei soluții pen- torală începe cu doi ani Al dv.același
scapă nepedepsiți, procesele contribuie cu mai mult acum. tru ieșirea din criză, nu este înainte, iar ura, cum ajungem Prof. Ioan Romeo Mânzală
12 - CE gătIm în wEEk-End? 5 - 11 APRILIE 2019

TORTELLINI CU CARNE LA CUPTOR


INGREDIENTE
un pachet de
Tortelini, 300 g ciuperci
tăiate, două ouă, 300g
de carne (pui, salam cu
şuncă, parizer etc.), caş-
caval sau brânză, puţin
unt.

ciupercile tăiate mărunt se


călesc împreună, timp de 10
minute. Pastele se strecoară,
se amestecă bine cu ciuper-
cile şi carnea, apoi se adaugă
Ţelina
ouăle bătute. Într-o tavă ter- Ţelina, foarte apreciată de grecii antici datorită vir-
morezistentă, unsă cu unt tuţilor sale terapeutice, este un medicament deosebit de
sau margarină se toarnă preţios, bogat în vitamine şi minerale, recomandat în
compoziţia obţinută. Dea- hipertensiune arterială, reumatism, gută şi astenie.
Mod de preparare: se toarnă un pahar cu apă supra se rade caşcaval sau Ţelina are efect calmant, fiind utilă împotriva stresului
Pastele se fierb, timp de rece. Cratiţa se acoperă cu un brânză. Tava se dă la cup- şi a insomniilor. Este bogată în acid folic şi eficientă în
10-15 minute, cu vegeta sau capac şi se mai lasă câteva torul încins, timp de 20 de tratarea reumatismului, artritei şi gutei. Sucul de ţelină
delicat, după care, peste ele minute. Între timp, carnea și minute. este diuretic, ajută la eliminarea fluidelor în exces şi a
acidului uric. Ceaiul din seminţe de ţelină are eficienţă în
tratarea cistitei şi a altor infecţii urinare.
CREMEŞ ALb
Salată de ţelină cu măr şi morcov
INGREDIENTE Ingrediente: o ţelină, un măr, un morcov, două găl-
benuşuri, 300 ml ulei, sare.
250-350 g făină, o lin- Din cele două gălbenuşuri şi ulei se face maioneza.
gură cu vârf de untură Ţelina se curăţă, se spală şi se toacă mărunt. Morcovul şi
sau 125 g margarină, un mărul se curăţă şi se dau pe răzătoare. Ingredientele se
ou, trei linguri de zahăr amestecă bine cu maioneza, după care se adaugă sare,
pudră, un praf de copt, puţin zahăr, piper, după gust.
100 grame de lapte. (www.retete.ro)
Ingrediente pentru
cremă: o budincă de
vanilie, patru linguri de
zahăr, 500 g lapte, 100 g
unt, arome.

Mod de preparare:
Făina se amestecă bine cu
untura, se adaugă apoi oul,
zahărul pudră, iar praful de
copt se stinge cu 100 g zahăr. vanilie se amestecă cu puţin Când compoziţia se îngroaşă,
Aluatul se frământă bine, lapte rece, se adaugă za- se adaugă untul şi aromele.
după care se împarte în trei. hărul, iar după ce se dizolvă, Crema încă fierbinte, se
Se fac trei foi, care se coc pe se toarnă peste laptele în clo- pune între foi.
dosul tăvii. cot, amestecându-se conti- Deasupra se cerne zahăr
Crema: Budinca de nuu, să nu se facă cocoloaşe. pudră.

ÎNCHIRIAZĂ TEREN
ÎN SUPRAFAŢĂ DE 1,6 HA ŞI
HALA PRODUCŢIE CU UTILITĂŢI
ÎN SUPRAFAŢĂ DE 400 MP,
LA INTRAREA ÎN ORAŞUL SIMERIA DINSPRE ORĂŞTIE
VIZAVI DE REVA (GRAMPET) .

Relaţii la telefon 0726-219999.


5 - 11 APRILIE 2019 jocuRI - 13

A - C - FIR - C - Z - SCHECI - AGATA - AGHIASMATAR - BT - AFRO - IERI - IA - RANA - GA - ASTEA - OCTOIH - N - N - C - TEL - ARTAR - A - HUHUREZI - ALIA - UIMI - MOLIT-
Dezlegarea integramei FELNIC - TRIOD - HIT - PA - RE - VICIA - NA - TEASTA - TAR - LASAT - BASM - IDIOMELAR - PAP - E - CAV - OCNE - ANEMONA - AC - TEURI - SLIT - IS - N - ASOCIA - ITI -
din numărul trecut ARATOS - STARET - POETA - ERODA - AT - RATA - CUSMA - LAT - AV - AN - ANA - RI - ARMII - IRIGA - ASA - ENOH - TH - IVAR - LIPAIT - DENS - REDA - EV - RAITA - AIURA
14 - MICA PUBLICITATE 5 - 11 APRILIE 2019

l Vând casă în roșu, 3 camere, l Vând urgent casă din cărămidă, l Vând casă în sat Pojoga
IMOBILIARe teracotă, hol mare, cămară, beci 12 ari grădină, pomi fructiferi, apă (4 km de la Zam), cu 2 camere,
l Vând urgent casă în roșu în încăpător, două bucătării de vară curentă. Preț negociabil, telefon: bucătărie, cămară, baie, hol, grădină
satul Sâncrai, formată din 3 camere, vechi, grajd, șură, alte utilități, curte 0748.557.794.
3000 mp arabil+pomi fructiferi,
din care două tencuite, cu teracotă, mare, grădină de zarzavat și de pomi l Vând apartament 2 camere,
zonă foarte liniştită. Preţ 50.000 lei.
grajd mare și șură, beci încăpător, fructiferi. Preț: 25.000 euro, telefon: CT, termopan, ușă metalică, parțial
mobilat. Deva, Micro 15. Preț: Tel. 0769.897.804.
două bucătării vechi și alte depend- 0254.730.209, 0760.193.089.
ințe. Este bună pentru casă de va- 24.000 euro, telefon: 0726.667.754. l Vând apartament două
l Vând apartament două camere
canță. Preț: 25.000 euro, telefon: l Vând casă de vacanță în camere, posibilitate spaţiu comer-
0254.730.209, 0760.193.089. Deva, 40 mp, balcon, CT, termopan, Săcărâmb, 20 km de Deva, 2 cor-
izolat exterior, renovat, mobilat și uti- cial, salon coafor, cabinet medical.
l Vând casă+anexe+grădină în puri, 3 camere, bucătărie, bie, beci,
lat modern. Preț: 32.000 euro, telefon: SC 170 mp, sobe teracotă, 1500 mp Brad, Aleea Privighetorilor, bl.35.
Şoimuş, strada Viilor, nr.279. 0721.055.313. Telefon: 0723.382.890.
Tel. 0720.105.531, 0754.094.969, teren, fântână. Preț: 34.000 euro,
l Vând apartament 2 camere, negociabil, telefon: 0721.055.313.
0734.531.776. SCHIMBURI De LOCUINŢĂ
Deva, Kogălniceanu, et.3, balcon, ter- lVând garsonieră Deva, bloc
l Vând în Deva, zona Progresului
mopan, izolat, CT, 51 mp. Preț: 41.000 nou, semifinisată, 25 mp, cu balcon, l Schimb apartament 2 camere,
apartament cu 4 camere, 2 băi, de- euro, telefon: 0745.202.448.
bara, balcon. Apartamentul are gea- zona Bd.22 Decembrie. Preț: 19.000 et.1, din cărămidă, izolat termic, în
muri termopan, gresie, faianţă, uşă l Vând apartament două camere, euro, telefon: 0725.452.888. zonă centrală, Hunedoara, cu asemă-
metalică, izolat pe interior 95%, par- Deva, Bejan, decomandat, cu ter- l Vând casă cu grădină, 2470 nător în Deva sau Simeria. Suport
chet stejar, loc parcare. Etajul 3 din 4. mopan, mobilat, centrală electrică. mp, din cărămidă, pe fundație diferența de preț. Tel. 0727.288.460.
Apartamentul este situat aproape de Preț: 16.000 euro, telefon: solidă din piatră, cu pivniță zidită
piaţă, parc şi cetate. Preţ: 54 ooo euro 0725.475.211. în piatră, 3 camere mari (4x4) și ÎNCHIRIeRI
fix. Telefon 0722 603 959. l Vând casă în comuna Zam, ren- loc pentru baie, sursă de apă pro- l Ofer de închiriat apartament 3
l Vând apartament 3 camere, ovată, două camere, balcon închis, că- prie, grădină cu pomi fructiferi,
camere, Deva, zona piață, decomandat,
zona IRE, et 1, decomandat, două băi, suță de vară, fântână, cablu TV, pomi gard din beton, anexe gospodărești,
CT, termopan, mobilat și utilat com-
CT, termopan, aer condiționat, mod- fructiferi, teren arabil 2900 mp. Preț: în satul Fizeș, comuna Băița, la 17
km. de Deva. Preț negociabil, tele- plet, pentru o familie cu serviciu. Preț:
ern, mobilat modern. Preț: 60.000 15.000 euro, telefon: 0733.832.559.
fon: 0769.223.207, 0726.392.735. 250 euro/lună, tel. 0745.202.448.
euro, telefon: 0725.452.888. l Vând casă, dependințe, teren
l Vând casă în Sâncrai, 3 l Ofer pentru închiriere unei
l Vând apartament 3 camere, 3556 m, în Brad. Preț negociabil, tele-
Aleea Crișului, termopan, CT, etaj 2, fon: 0729.423.035. camere, în roșu, două bucătării familii cu serviciu, apartament 2
ușă metalică, parchet. Preț: 34.000 vechi, beci, fântână cu apă pota- camere, zona piață, Deva, CT, ter-
l Vând garsonieră în Deva, str. M
euro, telefon: 0738.246.138, bilă, grajd mare, șură, alte anexe mopan, mobilat și utilat complet.
Eminescu, confort 1, 31 mp, bucătărie,
0769.213.866. precum și pădure în composesorat. Preț: 180 euro/lună, plus garanție.
8/24, gresie, faianță, termopan, uși,
l Vând urgent și ieftin casă în
Preț: 25.000 euro, negociabil, tele- Telefon: 0725.452.888.
baie, 3/3 mp, centrală, apă trasă sepa-
Simeria, trei camere, din care două fon: 0254.730.209, 0760.193.089.
rat, renovată recent, totul nou. Tele- l Ofer de închiriat o cameră de
mobilate și cu teracotă, beci spațios, fon: 0724.786.105, 0772.082.324. lVând apartament două cămin, Deva, Dacia, fostul cămin al
două bucătării de vară vechi, grajd l Vând garsonieră Deva, et.2, 33 camere, decomandat, ultracentral, Maconului, etaj 1. Telefon:
mare, șură, găbănaș, fântână pota- mp, CT, termopan, baie cu cabină de Deva, etaj intermediar, 60 mp, ame- 0730.106.589.
bilă, cotețe, grădină de legume și duș, mobilată. Preț: 21.000 euro, tele- najări deosebite, vedere spectacu- l Ofer pentru închiriere aparta-
pomi fructiferi. Preț: 30.000 euro, fon: 0722.564.004. loasă în două părți, CT, termopan,
telefon: 0254.730.209, 0760.193.089. ment trei camere, Deva, Cuza Vodă,
l Vând casă în Deva, P+1+M, la uși interioare schimbate, ușă metal- decomandat, CT, termopan, mobilat și
l Persoană fizică, vând garson- roșu, depozit 123 mp, garaj, teren 700 ică, gresie, faianță, parchet laminat. utilat complet, pentru o familie cu ser-
ieră mică, 14 mp, cu hol, baie cu duș, mp, toate utilitățile. Preț: 26.000 euro, Preț: 41.000 euro, negociabil. Tel. viciu. Preț: 250 euro/lună, plus
cameră cu chiuvetă, în zonă centrală, telefon: 0745.202.448. 0726.770.765. garanție. Telefon: 0721.055.313.
încălzire centrală, geam termopan, l Proprietar, vând apartament 3 l Vând casă în Chișcădaga, două l Ofer pentru închiriere garaj,
semimobilată, ușă metalică, la parter. camere+garaj+boxă, 2 băi, CT, 93 mp, camere, hol, bucătărie de vară, beci, Deva, zona piață, pentru depozit sau
Pretabilă pentru amenajarea unui mobilat, an construcție: 2007-2008, grajd, curte, apă, gaz, canal. Preț:
birou. Preț: 10.000 euro, telefon: mașină. Preț: 200 lei/lună, telefon:
curte interioară privată, zona micul 70.000 lei, telefon: 0725.452.878.
0732.456.730, 0746.209.471, 0722.968.910.
Dallas, Deva. Preț: 88.000 euro, tele- l Proprietar, vând apartament 3
0354.104.168. fon: 0737.702.160. l Ofer pentru închiriere la per-
camere, decomandat, în Dorobanți,
l Vând apartament 2 camere, l Vând casă nouă în Deva, P+1, soane serioase, cu serviciu, garsonieră
hol central, 2 băi, 2 balcoane, că-
Deva, piață, parter cu balcon de 5 m, 160 mp, 5 camere, 2 băi, bucătărie, mară, beci, izolat exterior, CT, ter- decomandată, balcon. 43 mp, CT, ter-
renovat și mobilat, uși noi, 50 mp, garaj, beci, CT, termopan, totul nou, mopan, renovat și utilat modern, mopan, mobilată și utilată modern.
ideal pentru cabinet sau birou. Preț: teren 400 mp, apă, gaz, curent, canal. totul la comandă. Preț: 73.000 euro, Preț: 140 euro/lună, plus garanție.
39.000 euro, telefon: 0725.452.888. Preț: 103.000 euro, tel. 0725.452.888. telefon: 0772.185.332. Telefon: 0727.974.306.

TALON DE ANUNŢ GRATUIT PENTRU PERSOANE FIZICE IMPORTANT!


Talonul se poate depune şi în căsuţele poş-
Nume ........................................................................................ Prenume .........................................................................
tale ACCENT MEDIA din:
Text anunţ .............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,
Mioriţa, Dacia
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS
................................................................................................................................................................................................... (din Parcul Industrial)
..................................................................................................................................................................................................
PeTROŞANI: Magazin CARREFOUR
Preţ ................................. Telefon: .....................................................................................................................................
***********
Trimiteţi talonul la adresa: DEVA, Str. 22 Decembrie, nr. 37A (Clădirea Cepromin), birou 16. Răspunderea pentru conţinutul articolelor
revine exclusiv autorului.
AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE
5 - 11 APRILIE 2019 MICA PUBLICITATE - 15

l Închiriez spaţiu comercial în l Vând grapă din fier, originală, l Tânără, simpatică, sinceră, se-
Brad, suprafaţa aprox. 100 mp, după tractor 445 CP. Preț: 200 lei, tele- MATRIMONIALE rioasă doresc să cunosc un tânăr serios
pretabil pentru bar, restaurant, fon: 0769.473.088. pentru căsătorie-prietenie. Rog seriozi-
l Domn tânăr, 40 de ani, doresc o
magazin alimentar. Preţ avantajos. tate! Telefon: 0744.818.223.
Tel.: 0745.970.007. l Vând Citroen CT Diesel, 1400 relație de prietenie sau căsătorie cu o
cmc, argintiu, AF 2006, 4 uși, închidere doamnă serioasă, care știe ce vrea de l Domn din Brad, distins, 63 de
centralizată, AC, funcțional, geamuri la viață, alături de un bărbat serios, ani, caut o doamnă de vârstă apropiată
TERENURI electrice. Preț: 1800 euro, telefon: credincios, cu frica lui Dumnezeu. Îmi pentru prietenie – căsătorie.
l Vând teren intravilan, 550 mp, 0725.147.370. doresc o relație serioasă, care să ducă Telefon: 0752.755.480.
Deva, str. Vulturilor (prelungirea Vul- la căsătorie. Eu nu am nicio obligație. PIERDERI
can).Telefon: 0732.139.547. l Vând Dacia Sandero, motor 1,2,
Telefon: 0737.806.045. l Pierdut contract de construire
benzină, 75 CP, consum 5,5%, geamuri
l Vând teren Deva, la șosea, 4200 electrice, cauciucuri noi, 62.000 km, l Domn singur, catolic, fără vicii, 137/4 din 1975 şi proces verbal anexă
mp, FS 33 m x128m, ideal pentru de- fabricație pentru Germania, înmatric- de vârsta a treia, doresc să cunosc o la contract pe numele ŞDIREA ROMU-
pozit, fabrică. Preț: 70 euro/mp, nego- doamnă fără vicii, de vârsta a treia, LUS PETRU. Se declară nule.
ulată în august 2018, ITP valabil
ciabil, telefon: 0721.055.313. care să fie alături de mine la bine și la
2020. Preț negociabil, telefon: l Pierdut permise pentru călă-
l Vând teren intravilan, la șosea, 0724.246.514. rău, să luptăm împreună împotriva torii pe calea ferată eliberate de
Deva-Hunedoara, 3 ha, FS 546 m, cu singurătății. Rog seriozitate. Telefon: SNTFC CFR CALATORI SA – Regionala
clădiri, toate utilitățile, ideal pentru l Vând Skoda Fabia break, cu 0254.211.731. Timișoara și cupon de pensii pentru
fabrică sau depozite. Preț:12 turelă electrică și haion, motor 1,4, 75 călătorii gratuite, eliberat de Casa de
l Domn de 64 de ani, 170/83,
ruto/mp. Telefon: 0722.564.004. CP, benzină, AC, gri metalizat, cârlig Pensii a județului Hunedoara, pe nu-
remorcă, înmatriculată, Euro 4, ITP doresc să cunosc o doamnă de vârstă
apropiată, fără vicii, pentru căsătorie. mele Nechifor Maria. Se declara nule.
l Vând teren în localitatea valabil până în 2019. Preț negociabil,
Cristur, la șoseaua Deva-Hunedoara, telefon: 0724.246.514. Rog seriozitate! Tel. 0734.076.624. l Pierdut certificat constatator
între case, 2160 mp, FS 22 m, toate eliberat de ORC HD al MUNERAN
l Domn văduv, ortodox, fără vicii,
utilitățile. Preț: 23.000 euro, telefon: l Vând Fiat Punto, 1,2, benzină, 4 MĂRIOARA ÎNTREPRINDERE INDI-
0745.202.448. uși, AF 2002, înmatriculat, stare foarte cu proprietate la țară, doresc să VIDUALĂ, cu sediul în municipiul
bună, direcție schimbată, consum cunosc o doamnă în vârstă de până în Deva, str. Teilor, bl. 47, ap. 57, jud.
l Vând teren intravilan Deva, 70 de ani, pentru prietenie-căsătorie.
foarte mic. Preț: 750 euro, telefon: Hunedoara, F201023/2004, CUI
zona Bejan, 500 mp, toate utilitățile, Telefon: 0747.856.827. 21466071. Se declară nul.
0754.377.359 sau 0755.667.714.
preț: 10.000 euro. Telefon:
0726.770.765. l Domn serios, cu bună situaţie l Pierdut certificat constatator
l Vând tractor U 650, remorcă
materială, caut, pentru căsătorie, nr. 17088/21.04.2010 al punctului de
l Vând 3,565 mp și casă, depend-
apicolă 5,0 tone, ambele cu cauciucuri
doamnă de cca 1,63 m, 60 kg şi lucru din comuna Vața de Jos, sat
ințe, 3016 mp, plus 2 ha teren, gratis. noi, disc 34 m, plug cu 3 brăzdare și
65-70 ani. Tel. 0736.383.325. Birtin, nr. 18, jud. Hunedoara, eliberat
Telefon: 0729.423.035. grapă. Preț negociabil, la vedere. Tele-
de ORC HD pentru CRISTIAN PETRU
fon: 0727.636.444. l Văduv, 77/170/70 doresc să ȘTEFAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTOR-
l Vând 7 hectare de pădure, zona cunosc o doamnă de 60-70 de ani
l Vând Ford Fiesta, AF 2002, tip IZATĂ, cu sediul în municipiul Brad,
Pestiș-Hunedoara – pin, carpen, 70 ani pentru prietenie-căsătorie.
nou, motor 1388, benzină, 185.000 str. Plopilor, bl. 33, ap. 4, jud. Hune-
vechime. Preț: 3200 euro/hectar.
km., de culoare neagră, 4 uși, înma- Telefon: 0758.413.149. doara, F20/4/2004, CUI 21465777. Se
Telefon: 0721.055.313.
triculat, AC, geamuri și oglinzi elec- declară nul.
l Domn pensionar, 64/175/75,
l Vând teren în Ghergheș, 10 km trice, cârlig remorcare, proiectoare DIVERSE
familist, loial, sincer, manierat, fără
de Deva, între case, 1200 mp, FS 20 m, ceață, două chei cu telecomandă,
apă, curent, cabană din lemn. Preț: 6 vicii, evlavios, cu apartament și căsuță l Vând fân de grădină, aproxima-
stare foarte bună, proprietar. Preț:
euro/mp, telefon: 0745.202.448. la țară, auto, caut o doamnă serioasă, tiv două tone, preț convenabil, în satul
1650, negociabil, tel. 0751.813.770. Sâncrai. Telefon: 0254.730.209,
familistă, gospodină, fără vicii, pentru
l Vând teren intravilan, Luncoiu 0760.193.089.
l Vând VW Passat 2007, full, mer- a ne ajuta la bătrânețe. Telefon:
de Jos, lângă şosea. Tel.: 0254.684.775,
0720.067.310. ită văzut. Preț: 4800 euro, telefon: 0725.271.053. l Vând, în Deva, măsuță TV cu
0742.074.855. rotițe, vitrină sticlă fumurie și raft,
AUTO l Domn, 60 ani, 172/80, sincer, 66/63, balansoar lemn curbat, nou,
l Vând Opel Astra, 1,7, Diesel, loial, fără vicii majore, ortodox, cred că 300 lei, abajur lampadar alb-crem,
l Vând Ford Escort Turnier, AF
caravan, Af 2002, stare bună, înma- există o femeie care să fie alături de nou, 200 lei, picior lampadar de mar-
1997, acte la zi, bine întreținut, ITP re- triculat, CS, preț: 1700 euro, Fiat mură, 50 lei. Telefon: 0726.426.011.
cent, valabil – martie 2020, cu multi- mine, cu bună înțelegere și la bine și la
Punto, 1,2 benzină, înmatriculat, stare l Vând convenabil vin alb și roșu,
ple înlocuiri cu piese noi, stare foarte bună, preț: 800 euro, negociabil. greu, în schimbul proprietății. Rog seri-
bună. Preț: 1250 euro, telefon: producție proprie, fără zahăr sau alte
Telefon: 0755.667.714. ozitate! Telefon: 0720.366.434. chimicale, la 7 lei litrul. Cantitatea
0767.510.260. minimă 5 litri. Se poate gusta. Telefon:
l Domn discret, 40 de ani, doresc o
l Vând Nissan Micra, AF 2000 OFERTE DE SERVICIU relație discretă, cu o doamnă discretă, 0724.451.762.
benzină, toate taxele la zi, cc 998 cm, 2 pentru a ieși din monotonie. Aștept la l Vând otavă de lucernă și fân, în
l Caut femeie pentru a îngriji o
uși, stare foarte bună. Preț negociabil, persoană vârstnică (bolnavă), în Deva. telefon: 0734.387.097. Nojag, nr. 167, județul Hunedoara.
telefon:0723.357.090. Informații la telefon: 0723.056.710. Telefon: 0754.391.915.
l Doamnă serioasă, cu aparta-
l Vând bocanci solizi, nr. 37,
Ocazie! Vând Nissan E 11, benz- l Fac curățenie în case și aparta- ment și mașină, doresc să cunosc un
l
mente, doar în Deva. Preț avantajos, marca Landrover. Preț: 50 lei, telefon:
ină, AF 2013, 25.000 km, reali, unic domn manierat, nefumător, care nu 0743.137.888.
proprietar, înscrisă, acte la zi. Preț: telefon: 0732.369.565. consumă alcool, să ne îngrijim la
l Vând pat matrimonial, 200x220
7500 euro, negociabil, telefon: l Caut femeie pentru menaj și bătrânețe. Vârsta domnului: între 63-
curățenie, o zi pe săptămână. cm, piele ecologică albă, saltea relaxa.
0728.776.944. 67 de ani. Aș prefera să aibă permis de Preț: 500 lei, negociabil, telefon:
Telefon: 0756.847.708.
conducere. Telefon: 0799.391.409. 0723.337.622.
l Vând pentru Dacia Super Nova l Schimb şi repar plase insecte
următoarele piese second hand: aripi pentru geamurile termopan.
față, triple spate, alternator, electro- Tel. 0722.603.959. Deva, 22 Decembrie, 37A •
motor. Prețuri negociabile, telefon: l Pensionară, execut costume Tel. 0726 871 728
0769.473.088. populare pentru copii. Tel.0753.128.090.
www.accentmedia.ro
Nota redacţiei:
Publicaţia Accent Media preia conţinutul anunţurilor de MICĂ PUBLICITATE, în con- Anunţuri de mare şi
formitate cu textul menţionat pe taloanele de anunţuri gratuite pentru persoane
fizice. Prin urmare, răspunderea pentru conţinutul anunţurilor revine celor care le-au mică publicitate
în ziare locale şi centrale
completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul
redacţiei. Ne rezervăm dreptul de a refuza publicarea acelor anunţuri care încalcă,
prin conţinutul lor, legea.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro


16 - ActuAlItAtE 5 - 11 APRIlIE 2019

SEMINAR DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ Ministrul Apelor și Pădurilor,


“Aspecte de noutate în aplicarea legii insolvenţei” la Mihăileni
5-7 aprilie 2019, Geoagiu-Băi, jud.Hunedoara

Î
n perioada 5-7 aprilie
2019 va avea loc la
Geoagiu-Băi, hotel Ger-
misara, Seminarul
de pregatire profesională
a practicienilor în insol-
venţă cu tema “ASPECTE
DE NOUTATE IN APLI-
CAREA LEGII INSOL-

F
VENŢEI.
La seminar participă ma- inalul săptămânii aproximativ 15 ani.
gistrați, reprezentanti ai Uni- Lector INPPI - ”Conflicte nizare” trecute a consemnat, După evaluarea actualei
unii Profesiilor Liberale din create în cazul executării 10,00 – 10,30 - ing. la barajul Mihăileni, situații, autoritățile centrale
Romania(UPLR), reprezen- o vizită inedită, cea au promis cetățenilor că, în
silite individuale în paralel cu Adrian Vascu – Președinte
tanti ai Asociatiei Nationale a a ministrului Apelor și cel mult trei ani, lucrările la
procedura insolvenței ” Uniunea Profesiilor Libe- Pădurilor, Ioan Deneș.
Evaluatorilor din România 17,00 - 17,30– ec.Viorica- rale din România- ”OUG nr. baraj vor fi terminate. Fi-
Prezența ministrului a nalizarea lucrărilor pre-
(ANEVAR), reprezentanţi ai Munteanu– practician în in- 88/2018 și evaluarea” fost generată de numeroase supune rezolvarea mai
principalilor creditori, bănci, solvență, membru CNC, 10,30 – 11,00 - jud.dr. solicitări din partea au- multor solicitări din partea
reprezentanţi ANAF cât şi Lector INPPI - ”Incidența Csaba BelaNasz –judecator- torităților locale privind lu- cetățenilor din zonă privind
practicieni în insolvenţă din modificărilor fiscale cu impact Curtea de ApelTimișoara - crările de finalizare de la regimul juridic al terenurilor,
toată ţara. asupra procedurii insol- "Modificarea planului de reor- baraj, lucrări începute în acordarea titlului de propri-
Seminarul este organizat venței” ganizare în reglementarea- urmă cu 32 de ani. etate pentru cei evacuați din
de Filiala Hunedoara, împre- 17,45 -18,15 - jud. Mocan dată de legea 85/2014 " Potrivit datelor finan- zonă, rezolvarea stării dru-
ună cu filialele Alba, Dolj şi Livia – judecător Curtea de 11,30 - 12,00 – - jud.dr. ciare, finalizarea barajului ar mului Brad-Abrud, care se
Sibiu. Apel Alba-Iulia– ”Regimul ju- Moțu Flavius – președintele însemna o sumă de aproxi- află de mai mulți ani într-o
Se vor dezbate teme de o ridic al creanțelor curente în Tribunalului Specializat- mativ 70 milioane de lei. În- stare jalnică. Starea precară
mare importanţă pentru par- procedura generală a insol- Cluj– ”Situația juridică a cre- cepute în urmă cu 32 de ani, a acestui drum a condus la
ticipanţii la procedura insol- venței din perspectiva legii anțelor născute după data lucrările de la Mihăileni au retragerea unui investitor
venţei, problemele dreptului nr.85/2014 și a jurispru- deschiderii procedurii. Im- trenat, nepermis de mult, din zona Apusenilor, pier-
insolvenţei, necesitatea de co- denței în materie” pactul modificărilor aduse- din lipsa fondurilor. Până în zându-se astfel peste 400 de
municare între specialişti care 18,15 – 18,45 - ec.ing. Legii nr. 85/2014 de OUG nr. prezent, la fața locului s-au locuri de muncă.
participă la procedura insol- Daniel Manațe – vicepre- 88/2018” mai perindat încă cinci La finalul întâlnirii, pri-
venţei. ședinte ANEVAR- ”Aspecte 12,00 - 12,30 – ec.ing. miniștri, care au venit, au marul comunei Buceș, Tra-
Calitatea acestui seminar relevante în evaluarea pentru Sorin Adrian Petre – Prim luat act de doleanțele săte- ian Achim Mărcuș, a solicitat
este dată de profesionalismul insolvență” vice preşedinte ANEVAR – nilor, și au plecat. Dacă ar fi un sprijin concret Guvernu-
lectorilor şi de problematica 18,45 - LANSARE CARTE- “Evaluarea în cadrul procesu- să luăm în calcul alocațiile lui României pentru fina-
de mare actualitate. Jud. Lotus Gherghina - Pre- lui de insolvenţă. Standarde bugetare de aproximativ lizarea lucrărilor la baraj,
ședinte Secția a II-a civilă de evaluare ANEVAR rele- cinci milioane de lei pe an, fi-
PROGRAM SEMINAR Curtea de Apel Craiova- vante.” obiectiv de interes strategic
nalizarea lucrărilor la baraj pentru zonă.
Vineri 05.04.2019 ”Tratamentul creditorilor și 12,30 -13,00 - av. Stan s-ar mai întinde, de acum Cornel Poenar
(15,00-19,30) regimul juridic al creanțelor Tîrnoveanu – practician în înainte, pe o perioadă de
16,00 – 16,30 - drd.Nistor în procedura insolvenței” - insolvență, Prim-Vicepre-
Adriana Violeta -practician
în insolvență, lector INPPI -
Editura Universul Juridic şedinte UNPIR - ”Analizaposi-
bilei neconstituționalități a
OPRIRI DE APĂ
””Deschiderea procedurii in- Sâmbătă 06.04.2019 art. 5 pct. 72 (dublul prag) șia Se sistează furnizarea apei în localitatea
solvenței/falimentului în (9,30-13,30) art. 143 alin. 1 teza finală (exe- Hunedoara, în data de 05.04.2019,
lumina noilor reglementări. 9,30 – 10,00 – Prof. univ. cutarea individuală în cadrul între orele: 08:00 – 15.00.
Provocări generate de legis- dr. RaduBufan - Universi- insolvenței) din Legea Sistarea afectează străzile: B-dul Traian
laţia în vigoare. Soluţii pro- tatea de Vest Timișoara, 85/2014, așa cum a fost
puse.” bl.15, B-dul Dacia bl.7B, 8, 20A, 38, 37B sc.C, D, Privighetorilor
ec.Bogdan Herzog – Practi- amendată de OUG 88/2018 ”
16,30 – 17,00 - av. Car- cian în insolvență – „Testul- PREŞEDINTE UNPIR bl.9, 12, 13, 16, 18, Zambilelor bl.11, 14, 19, și Bucegi bl.10.
men Popa – practician în in- creditorului privat. Analiza FILIALA HUNEDOARA Motivul sesizării: remediere avarie rețea apă b-dul Traian
solvență, membru CNC, viabilităţii societăţii în reorga- ALIC DELI MARIA bl.15, sc.E.

SĂPTĂMÂNAL DE INFORMAŢII ŞI ADVERTORIAL Echipa redacţională: Cornel Poenar, Mihai Stan, Mihaela Poenar,
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A, Judeţul Hunedoara - RO Cornelia Holinschi, Ioan Vlad, Alexandra Tarod - reporter junior
Tel. 0354 102 250 • Fax/e-mail: 0354 780 256 Tehnoredactare: Codruţa Goţa
ISSN 1842 - 9955
accentmediahd@yahoo.com www.accentmedia.ro FORTES FORTUNA ADJUVAT!