Sunteți pe pagina 1din 16

PAg. 2 POLITICĂ PAg. 2 DISTINCŢIE PAg.

16 TIMP LIBER
Deputatul Lucian Heiuş Bibliotecarul Avram Iancu, Schiorii se pregătesc
(PNL) critică politica din Petroşani, a primit cea pentru prima ieşire pe
Ministerului Finanţelor de mai înaltă distincţie a pârtie. Salvamontiştii
desfiinţare a unor posturi României pentru rezultatele atrag atenţia asupra
din ANAF, utile pentru o spectaculoase pe care pericolului de avalanşă
bună colectare a fondurilor le-a avut în promovarea la peste 1.600 metri
la bugetul de stat. imaginii ţării. altitudine.

Fondat de Cornel POENAR

Trupa latino „No mercy”, în mare vogă în


anii 80-90, va cânta în noaptea de
Revelion la Deva. /pag.16

Anul XIII • Nr. 593 • Apare 14 - 20 decembrie 2018 • 16 pagini • 1 leu • www.accentmedia.ro

Apă mai bună pentru Pag. 4 - CONCURS


Farmacia TACOMI
te face mai frumoasă!
180.000 de oameni Câştigătoarele din această
săptămână sunt:
• PAŞCA IOANA MARIA din Brad
• MARCU ECATERINA din Deva

/p.16

Ofertă unică!
Salvăm timp și bani! Anunţuri
de mare şi mică
Orice comandă la Tipografia
”Accent Media” aduce cele mai mari
avantaje din publicitate:
• Un anunț gratuit, în mii de exemplare,
prin ediția tipărită a ziarului
publicitate
”Accent Media”.
• Un anunț gratuit, vizualizat de zeci în ziare
locale
de mii de persoane, în cotidianul
on-line ”Accent Media”.
Investești puțin, ești cunoscut
în întreaga lume! şi centrale
Contact: e-mail: office@accentmedia.ro, Deva, 22 Decembrie, 37A •
telefon: 0722.402.044 sau la sediul din Tel. 0726 871 728
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, biroul 16.
www.accentmedia.ro www.accentmedia.ro
2 - AcTUALiTATe 14 - 20 Decembrie 2018

Deputatul Lucian Heiuş –


sceptic în privinţa bugetului
de stat pe anul viitor
sonal pentru a putea realiza
încasările necesare la bugetul
de stat.
Susţine
exploatarea
de la Certej
În ceea ce priveşte ex-
ploatarea de la Certej, derulată
de o companie canadiano-
română, deputatul PNL este de
părere că aceasta trebuie să
înceapă să funcţioneze.
„Eu susţin şi îmi doresc ca
această exploatare să înceapă
să funcţioneze. Eu întreb, oare
noi, ca români, suntem mai
bogaţi pentru că avem nişte
zăcăminte în subsolul ţării -
date de Dumnezeu, sau dacă
reuşim să le exploatăm, să le
scoatem la suprafaţă, să le va-
lorificăm, iar banii să fie
folosiţi în dezvoltarea zonei de
unde se exploatează aceste
zăcăminte?”, a întrebat, retoric
parlamentarul liberal.

P
roiectul legii buge- tului de stat pentru 2019. În lucru- pentru anul 2019 batere publică şi nu cred că se „Da, îmi doresc să înceapă
tului de stat pe anul opinia parlamentarului hune- bugetul general consolidat va va întâmpla până după 15 de- această exploatare, dar doresc
2019 ar fi trebuit să dorean, ministrul de Finanţe, fi aprobat probabil, undeva cembrie”, a apreciat Lucian ca redevenţele să fie corect
intre deja în dezbatere Eugen Teodorovici, ar trebui prin ianuarie. Dacă eşti un mi- Heiuş. plătite, să fie angajaţi oameni
publică. să se concentreze pe res- nistru responsabil, ce este În opinia sa, ministrul de din zonă care să fie bine plătiţi
Deva – Deputatul liberal pectarea termenelor în ceea mai important într-o ţară? Finanţe greşeşte şi atunci şi cu banii care rezultă din va-
Lucian Heiuş este sceptic în ce priveşte viitoarea lege a Legea bugetului pe baza că- când susţine că trebuie conce- lorificarea acestor resurse
ceea ce priveşte posibilitatea bugetului. reia şti cum funcţionează şi diaţi angajaţi din ANAF, naturale să se dezvolte Româ-
ca Parlamentul să adopte, în „Incompetenţa domnului cum se dezvoltă România apreciind că în cadrul insti- nia”, a conchis deputatul Lu-
acest an, proiectul legii buge- Teodorovici se vede prin acest anul viitor. Nu este în dez- tuţiei este o lipsă acută de per- cian Heiuş.

Avram Iancu, distins cu Ordinul Naţional "Steaua României" în grad de Cavaler


Deva – Înotătorul Avram spus Avram Iancu.
Iancu a fost distins cu Or- Anul acesta, Avram Iancu
dinul Naţional "Steaua Româ- a parcurs pe Marea Neagră
niei" în grad de Cavaler în traseul de 680 km dintre
semn de "înaltă apreciere şi Sulina şi Istanbul în 60 de
recunoaştere pentru excep- zile, din care 50 de zile le-a
ţionala performanţă sportivă, petrecut efectiv în apă. El a
pentru determinarea, pasi- înotat zilnic, fără costum de
unea şi perseverenţa cu care neopren şi fără labe de înot,
şi-a desăvârşit poziţia de între 13,8 şi 15 kilometri, la o
înotător ultra-performant la temperatură a apei de 15-16
nivel naţional şi inter- grade Celsius.
naţional”. Distincţia i-a fost El şi-a început cursa pe 2
acordată bibliotecarului din septembrie din locul în care
Petroşani de către preşedin- s-a aflat, anul trecut, la finalul
tele României, Klaus Iohan- celor 2.860 de kilometri pe
nis, care, de altfel, l-a felicitat care i-a parcurs înot, în vara
şi invitat pe Avram Iancu, la lui 2017, pe întreg cursul
recepţia oficială dată de Dunării.
Preşedinţie pe 30 noiembrie, Polisportivul din Petroşani
în cinstea Zilei Naţionale a mai este cunoscut şi pentru
României. performanţa sa prin care a
Avram Iancu s-a arătat parcurs înot Canalul Mânecii,
onorat de medalia primită depus în ultimii cinci ani pen- să primesc cea mai înaltă dis- unde am fost în lume. Le în august 2016, fără să poarte
subliniind că distincţia pri- tru promovarea imaginii ţării tincţie a ţării mele pe care am mulţumesc tuturor celor care costum de neopren sau labe
mită reprezintă o încununare noastre. încercat să o promovez, cum m-au sprijinit de-a lungul de înot.
a eforturilor pe care le-a „Este onorant pentru mine am putut eu mai bine, ori- timpul în acţiunile mele”, a
14 - 20 decembrie 2018 AcTUALiTATe - 3

Apă mai bună în tot judeţul,


graţie fondurilor europene
n Compania de apă SC Apa Prod SA Deva a finalizat cel de-al treilea proiect de mare anvergură, realizat cu fonduri
europene.

Deva - Aproape 200 de Reabilitări de staţii şi


kilometri de reţele de apă rezervoare
potabilă şi de canalizare au
fost construiţi sau reabilitaţi În acelaşi proiect au mai
în cadrul unui proiect derulat fost reabilitate staţiile de epu-
rare a apei din localităţile
de compania publică Apa
Deva şi Sântuhalm, cele două
Prod SA Deva, al cărei acţio-
având posibilitatea să prelu-
nar este Consiliul Judeţean
creze apele uzate de la
Hunedoara, finanţarea in- 185.000 de locuitori.
vestiţiei în valoare de 103,36 În plus, au fost reabilitate
milioane euro fiind asigurată rezervoarele de apă potabilă
din fonduri europene. din Deva şi Hunedoara, iar în
Proiectul a început în fe- oraşul Călan s-a rezolvat
bruarie 2013, când s-a sem- problema deficitului de apă şi
nat contractul de finanţare, a rezervei de incendiu.
iar lucrările s-au încheiat La rândul său, directorul
după trei ani, urmând alţi doi general al operatorului re-
ani pentru notificarea de- gional de apă, SC Apa Prod SA,
fectelor. Victor Arion, a menţionat că
"Prin acest proiect s-au re- proiectul de extindere şi re-
alizat investiţii importante în abilitare a infrastructurii de
infrastructura de apă şi apă apă şi apă uzată în judeţul
uzată a judeţului Hunedoara. Hunedoara este cel de-al
Între acestea se numără două treilea încheiat, după anul
staţii de tratare a apei în lo- 2001, de compania publică
calitatea Sântămăria Orlea, aflată în subordinea CJ Hune-
care deservesc toată regiunea doara.
Haţeg-Călan-Deva-Simeria şi "Proiectul s-a derulat în 17
care asigură un debit de 700 localităţi din judeţul Hune-
de litri de apă pe secundă. O doara. Obiectivul acestuia a
altă staţie de tratare a apei fost îmbunătăţirea standar- transport a apei potabile şi a 2007-2013, contractul de fi- tul de stat, 0,94% de la
este la Brad-Crişcior şi are un delor de viaţă şi a standarde- celei uzate", a spus Arion. nanţare fiind semnat în febru- bugetele locale ale primăriilor
debit de 60 de litri pe se- lor de mediu. În continuare, arie 2013. pe raza cărora se află benefi-
cundă, fiind în măsură să ne propunem să atragem fon- 103 milioane euro Sumele alocate au provenit
asigure apa potabilă pentru ciarii investiţiei, iar 6,19%
duri nerambursabile şi din ex- în proporţie de 82,7% din
toată zona Brad", a declarat În valoare de 103,36 mi- reprezintă cofinanţarea com-
erciţiul financiar 2014-2020, Fondul de Coeziune al Uniunii
Delia Doană, manager de bani din care să continue in- lioane euro, proiectul a fost fi- paniei Apa Prod SA Deva.
proiect. nanţat în cadrul POS Mediu Europene, 10,17% de la buge-
vestiţiile în infrastructura de

Petru Mărginean spune „adio” PSD şi revine în PUR


Deva - Fostul primar al ţiu Nistor, care s-a dovedit un restartez partidul pentru ca
municipiului Deva în pe- om responsabil şi integru. în anul 2019 să avem deja
rioada 2012-2016, Petru Închei prin a anunţa re- rezultate bune în alegerile
Mărginean, a demisionat din tragerea mea din PSD. pentru Parlamentul Euro-
Partidul Social Democrat Mulţumesc Organizaţiei PSD pean şi Preşedinţia Români-
(PSD), partid care l-a susţinut Deva şi le doresc să fie uniţi şi ei”, a precizat Petru
în alegerile parţiale pentru implicaţi şi pe mai departe în Mărginean.
Primăria Deva din anul 2017. dezvoltarea oraşului”, a men- Potrivit acestuia, PUR
„Din punct de vedere ţionat Petru Mărginean într- deţine în judeţul Hunedoara
politic, a sosit vremea să un comunicat de presă. peste 30 de organizaţii şi nu-
mulţumesc colegilor din PSD Ulterior, el a arătat că a clee locale.
care au fost alături de mine, în decis să se implice în recon- Petru Mărginean a fost pri-
ciuda momentelor tensio- strucţia organizatorică a PUR, mar al municipiului Deva în
nate. Nu este puţin lucru să fii partid care, de-a lungul anilor, perioada 2012-2016, ultima
membru al celui mai mare l-a susţinut în cariera politică oară fiind membru al PNL. El
partid politic din România. şi în ocuparea funcţiilor de a demisionat din partid şi din
Pentru mine a fost o expe- subprefect al judeţului Hune- Consiliul Local Deva, după ce
rienţă interesantă. Am întâl- doara şi de vicepreşedinte al a pierdut alegerile pentru un
nit în PSD prieteni vechi, am Consiliului Judeţean Hune- nou mandat, în anul 2016. La
cunoscut şi oameni extraordi- doara, dar şi de primar al mu- alegerile parţiale pentru pri-
nari. Le mulţumesc tuturor nicipiului Deva în mandatul mar din anul 2017, a fost
pentru susţinere! În mod spe- 2012-2016. susţinut de PSD, după ce
cial, îi mulţumesc preşedin- „Datoria mea morală este iniţial anunţase că va candida
telui PSD Hunedoara, Lauren- să mă întorc în PUR şi să ca independent.
4 - FRUMUSEŢE 14 - 20 DECEMBRIE 2018

Ce este o FARMACIE
TRADIŢIONALĂ?
Da, știu, atunci când auzi țerie, (îrg) apotecă, potică1. 2 individ și nu să ne înde- medicală care este individual-
“farmacie tradițională” ți se Știință care se ocupă cu pro- părteze de asta, prin a ne izată pentru fiecare pacient în
pare că cei doi termeni nu au blemele legate de prepararea, trata pe bandă rulantă. parte.
ce să caute unul lângă celălalt, păstrarea, controlul și dis- În trecut farmacia era Haideți să vedem acum
mai mult, sunt chiar opuși. tribuirea medicamentelor. 3 cunoscută ca "știintă a reme- definiția tradiției. TRADÍȚIE,
Vedem farmacia ca fiind o (Îs) ~ chimică Ramură a far- diilor". În prezent, în schimb, tradiții, s. f. Ansamblu de con-
încăpere rece, unde totul este maciei care studiază prepara- suntem obișnuiți să privim cepții, de obiceiuri, de datini
artificial iar cuvântul „tradi- rea și proprietățile compușilor medicamentele ca simple și de credințe care se stator-
țional” îl asociem cu căldura chimici farmaceutici. produse și farmaciștii ca şi nicesc istoricește în cadrul
vetrei familiei. Astăzi am ales Observăm că în definiție se vânzători. Această viziune su- unor grupuri sociale sau
să vorbesc despre un feno- repetă un cuvânt “prepară” perficial și industrializarea naționale și care se transmit
men pe cale de dispariție, din Dacă te-aș întreba ce e farma- masivă a științei farmaceutice din generație în generație, care o aplicăm responsabil
păcate: farmaciile tradițio- cia, nu-i așa că mi-ai spune că a dus la pierderea noțiunii de constituind pentru fiecare atunci când începem să ac-
nale, care au ca proprietar un este locul de unde ne cum- "Medicamente MAGISTRA- grup social trăsătura lui tivăm în domeniul pe care îl
farmacist. părăm medicamente? LE". Ce sunt aceste medica- specifică. iubim și pe care l-am ales.
Haideți, în primul rând, să Farmaciile care prepară mente magistrale? Simplul Avem aici câteva puncte 2. Aceste concepții și obi-
vedem ce spune dictionarul medicamente în propriul la- fapt că nu cunoaștem această din definiție, asupra cărora ceiuri se transmit din gene-
explicativ al limbii române. borator sunt din ce în ce mai noțiune este un semn că lu- vrem să ne oprim. rație în generație și sunt
Care este definiția farmaciei? puține. Sunt excepții, pe când crurile stau cu susul în jos și 1. Concepțiile și obiceiurile, 3. Trăsătura specifică a
Farmacie sf [At: LEG. EC. PL. ar trebui să fie normalitate. că trăim într-o lume a valo- adică informația prețioasă pe unui grup social.
66 / Pl: ~ii / E: fr pharmacie, Noi credem că progresul rilor inversate. care o avem la îndemână da- Am insistat să despic cele
lat pharmacia] 1 Loc special tehnologic ar trebui să ne în- Medicamentele magistrale torită eforturilor susținute ale două definiții pentru a ne da
amenajat unde se prepară și drume înspre tratamente sunt produsele care se cercetătorilor din toată lu- seama că cele două concepte
se comercializează medica- personalizate, adaptate nevo- prepară în farmacie, la cerere, mea, informație pe care o în- nu sunt opuse, ci se com-
mente Si: (înv; azi fam) spi- ilor și specificului nostru ca pe bază de rețetă prescripție vățăm în anii facultății și pe pletează. Și să înțelegem că
tradiția este un concept ab-
stract care include idei și obi-
ceiuri care se transmit în
cadrul unui grup social și care
ajung să îl caracterizeze pe
acesta. Se aplică și în dome-
niul farmaciei.
Farmacia tradițională este
spațiul, aș putea spune chiar
sacru, în care rolul farmacis-
tului rămâne intact, neviciat
de pârghiile capitaliste în care
banul este pus mai presus de
bunăstarea pacientului. Far-
macia tradițională militează
pentru prevenție și pentru
tratamente personalizate iar
farmacistul tradițional pe-
trece mai mult timp în labo-
rator decât la tejghea.
Întreabă-ți medical despre
rețete magistrale și haide să
încercăm împreună să reîn-
viem firescul. Multă sănătate!
fB Talvescu Irina

Farmacia TACOMI
te face mai frumoasă
Completează talonul de mai jos şi poţi beneficia, prin tragere la sorţi,
de un pachet de înfrumuseţare oferit de Laboratoarele
TACOMI. Săptămânal, se acordă două premii. Taloanele se depun la
sediul redacţiei Accent Media din Deva, str.22 Decembrie, nr.37 A, biroul
16, iar extragerile se fac în fiecare zi de joi a săptămânii. Câştigătorii vor
fi publicaţi în ziarul de vineri din săptămâna respectivă.

Nume ....................................................................................................................

prenume ...................................................... CI seria…….. nr….................…

Localitatea……….................................... Tel….................................................
14 - 20 DECEMBRIE 2018 OPINII - 5

Avram fură munca zecilor de Nu ne mai prostiți,


angajați ai C.J. și se mai și laudă sunteți incompetenți!
în presă cu rezultatele acestora
D
upă ce s-a cuibărit
în sânul echipei
care a câștigat
alegerile în județul Hune-
doara și s-a instalat din
poziția de prieten al lui
Nistor și în fotoliul de
administrator al județu-

A
lui după îndepărtarea nul 2018 a fost un hărțuirea administratorului
ciudată a lui Dan Stoian, an dezastruos pen- sitului Sarmizegetusa Regia,
Avram a început să fure tru județul Hune- Vladimir Brilinsky, îndepăr-
munca tuturor celor care doara, iar acest lucru este tarea administratorului public
timp de aproape 3 ani confirmarea incompe- Dan Stoian, hărțuirea direc-
s-au zbătut să rezolve tenței voastre! torului Teatrului „I.D. Sârbu”
problema arzătoare Marcat în principal de con- Petroșani, Cosmin Rădescu,
a deșeurilor. tre, demisii și scandaluri, anul demiterea nemotivată a mem-
Fără o activitate care să îi 2018 se încheie cu amenin- brilor ATOP Ioan Rus și Radu
ateste competența de ma- țarea returnării a 60 milioane Barb și angajarea președin-
nager (că ceea ce a făcut el la de euro pentru neimplemen- tilor P.S.D. Buștea și Dubar în
Apaserv poate oricine), se tarea proiectului ADI Deșeuri. locul lor, continuarea ignorării
mai laudă și cu pregătirea Dacă încercăm să subli- antreprenorilor din județul
utilajelor pentru deszăpe- niem în mod pozitiv activi- Hunedoara, deplasările fără
zire, dar strigător la cer este tatea C.J., nu prea găsim sens în străinătate, starea de-
că acum se ocupă și cu motive de laudă. Până și Cen- plorabilă a drumurilor jude-
pregătirea bugetului pentru tenarul a fost doar pentru fo- țene, angajarea prietenului lui
Consiliul Județean. tografii, felicitări și parada Nistor, Costel Avram, în
Adică? Adică Avram îm- politicienilor. Altceva? Nimic. funcția de administrator pu-
parte banii județului? Cum? De cealaltă parte, notabile blic, pe salariul nesimțit și ne-
După ce criterii? De unde sunt irosirea banului public, meritat de 19.000 de lei pe
știe el care sunt prioritățile? lipsa proiectelor și a unei lună, ignorarea primarilor,
Că nu demult spunea că va alizează că eventualele erori și a P.S.D. lui Avram? Și dacă strategii pentru dezvoltare, demisiile (nefinalizate) ale vi-
identifica problemele cu care l-ar putea costa scump? Că tot vorbim de „cel pictat în continuarea crizei parcurilor cepreședinților C.J., eșecul
se confruntă județul! Cum va deranjul unor „greșeli” ar biserică”, oare nu mai face o industriale și neputința de a final al programului „Hune-
face acest lucru? Va fi echili- putea să îi dea bătăi mari de conferință de presă să spună rezolva nici până acum situ- doara Puternică”, asumat de
brat cu foștii colegi din ce- cap și „duba” la poartă? tuturor „ce a făcut Costel ația de la ADI Deșeuri, scan- P.S.D. pentru județ și continua
lealte partide prin care a Oare Nistor își dă seama Avram pentru partid”? Sau dalurile între consilierii inducere în eroare a
făcut traseu? Va face ce a că își pune în cap o gramadă așteptați să spunem noi și ce județeni, angajările dubioase populației prin comunicate și
făcut și pe vremea când era de primari, pe lângă toți cei a făcut pentru P.N.L.? Tic-tac, în instituțiile C.J., vizitele (ne- conferințe că totul este roz.
director Apaserv? (mulți) care nu sunt de acord tic-tac! fericite) de lucru ale lui Nistor Ajunge! Ne-am dat seama
Totuși, Mircea Bobora re- cu lăsarea ca moștenire a C.J. Prietenii știu de ce! în biroul președintelui C.J., cu toții. Sunteți incompetenți!

Angajată a CJ Hunedoara dusă cu ambulanţa la Urgenţă,


în urma unui scandal monstru cu Costel Avram!
E
chipajul de la Ambu- concurând singur pe post, în stituţiei!
lanţă a stat peste 20 urma plecării (de nevoie) a Rămâne de văzut care
de minute în sediul fostului administrator, Dan este motivul real al scan-
Consiliului Judeţean!Cu Stoian!Despre ce este vorba dalului, dar şi măsurile pe
riscul îmbolnăvirii sau al încă nu se ştie foarte clar, care preşedintele C.J., Mircea
pierderii locului de cert este că ieri (luni n.r.) Bobora, le va lua împotriva
muncă, angajaţii C.J. nu Avram a urlat, ameninţând-o abuzului făcut de Avram şi
încalcă legea! cu demisia pe Groza Daniela dacă angajata CJ va face plân-
Se adevereşte faptul că Ileana, şef serviciu în cadrul gere la poliţie împotriva
administratorul public tre- Direcţiei Tehnice şi Investiţii abuzatorului, medicii fiind
buie să facă anumite lucruri a Consiliului Judeţean Hune- rezervați în privința diagnos-
(nu prea ortodoxe) pentru doara, iar astăzi aceasta a ticului, suspectând chiar un
prietenii care l-au susţinut şi, cedat presiunii, fiind nece- accident vascular!
astfel, face abuz de funcţia pe sară intervenţia unei echipe Pagină realizată de
care nu de mult a câştigat-o, medicale chiar în sediul in- Cristian GROS
6 - SPOrT 14 - 20 decembrie 2018

FUTSAL: Autobergamo Judo: SCM DEVA locul 5


în EUROPA LEAGUE
încheie anul pe primul loc

L
a București au fost Mentinăm că în primul tur
programate și s-au echipa SCM Deva a trecut cu
desfășurat întrece- scorul de 3-2 de AJ Limoges
rile din cadrul Europa (Franța) intrând în semifinală
League Cluburi – feminin, unde a cedat la limită cu
la care a luat startul și scorul de 2-3, în fața echipei
echipa Sport Club ESBM Blanc-Mesnil (Franța).

Î
Municipal Deva. În finala mică, cea care a
n Liga 1 de futsal,luni un total de 29 de puncte. caută antrenor deoarece
seară s-a desfășurat Formația deveană pregă- stabilit locurile 3-5 la această
“Această victorie, implicit Robert Lupu s-a hotărât să
derby-ul etapei a XII-a, tită de Ramona Enache și ediție, judoka din formația de-
locul 1 în campionatul națio- rămână doar selectioner al veană au fost învinse cu scorul
ultima programată în Mugurel Ciușcă în următoarea
nal, este cadoul nostru de săr- echipei naționale. de 4-1 de către sportivele din
acest an calendaristic , componență: Alexandra Pașca
bători, pentru orașul Deva”, a Sezonul regulat al Ligii 1 (a evoluat la categoria 52 kg), echipa din Rusia, Ratiborets,
formația deveană Auto- declarat imediat după partida de futsal se va relua în a doua
bergamo jucând pe Ana Melnik(52 kg), Yutaka Ki- SCM Deva ocupând în final
de la Timișoara, Dorin Popa, jumătate a lunii ianuarie, Au- taoka (57kg), Paraschiva Șin- locul 5.
terenul rivalei Informati-
ca Timișoara, ambele for- președintele celor de la Auto- tobergamo Deva urmând a cari(57 kg),Shoko Ono (63 Competiția de nivel Euro-
mații urmărind victoria. bergamo. evolua în deplasare, la FK kg), Bianca Marton(63 kg), pean al cluburilor a fost clar
Jucând excelent, echipa de- În clasamentul primei ligi, Odorheiu Secuiesc, celelalte Honoka Araky (70 kg), Daria dominată de echipele din
veană s-a impus cu scorul de echipa din Deva este urmată partide ale etapei a XIII-a Biriș (70kg) și Cristina Săr- Franța, ele reușind să ocupe
4-1 (2-0), pe terenul for- de United Galați(28 de fiind Imperial Miercurea Ciuc buleț (+70 kg) a reușit o bună primele trei locuri, RSC
mației timișorene, iar în puncte) și de Imperial Wet – Informatica Timișoara, performanță la aceste între- Champigny fiind urmată în
urma acestui succes, Auto- Miercurea Ciuc care a acumu- Dunărea Călărași – Poli Iași, ceri europene, luptătoarele clasament de ESBM Blanc-
bergamo încheie anul calen- lat 25 de puncte .Informatica Gloria Buzău – Clujana Cluj și din municipiul Deva clasându- Mesnil si de SGS Judo, ultima
daristic în poziția de lider Timișoara se clasează pe United Galați – Bukovina se la finalul competiției pe un la egalitate cu Ratiborets din
autoritar al clasamentului, cu locul patru cu 25 de puncte și Vicov. onorant loc V. Rusia.

Fotbal: Vlad Tudorache, Sportivii de la CNS CETATE DEVA


jucătorul cu cele mai pe podium la Arad
constante evoluții
S
portivii judoka legiti-
mați în cadrul secției
de la CNS Cetate Deva,
pregătiți de Daniel Gârbo-
van și Constantin Vasiliu
au participat la o com-
petiție internațională de
tradiție, la Arad, organi-
zată la finalul săptămânii
trecute.
Sâmbătă s-a desfășurat
Cupa CSM Arad pentru cate-
goriile de vârstă sub 14 ani ,
la care sportivii deveni au fost
printre evidențiați ei înre-
gistrând următoarele rezul-

M
ijlocașul de 23 de gralist în 11 meciuri, și a tate: la categoria U12: obținut următoarele rezul- 2018, an în care sportivii de
ani al echipei de marcat 2 goluri. Este unul Alexandru Glodean loc 1, tate: –Larisa Cadar locul I, la CNS Cetate Deva au obținut
fotbal din liga a dintre cei mai constanți jucă- Maria Păcurar și Andreas Sergiu Vancea –locul III iar un număr de 19 medalii la
doua, ACS Energeticianul, tori din trupa lui Bogdan An- Schulleri Andreas, locul II iar Andreea Hojda s-a situat pe competițiile oficiale, campi-
Vlad Tudorache a con- done. la U 14 ani Raluca Cadar s-a locul V. În a doua parte a zilei onate naționale, bifând și trei
tribuit din plin la egalul Atunci când vrea mai situat pe locul I , Mate Robert de duminică s-a desfășurat campionate balcanice şi două
obținut de gruparea sa pe mult, Tudorache se pregă- locuI III, iar Bogdan Denșore- Ziua Judoului Arădean pentru cupe europene. Din păcate
terenul uneia dintre pre- tește chiar și suplimentar. anu locul V. sportivi sub 18 ani, unde vacanța este scurtă, o parte
tendentele la promovare, "Mulți jucători o fac, până la Duminică, tot la Arad, în David Ionuți s-a clasat pe dintre sportivi încep pregă-
Chindia Târgoviște, dar a urmă este o competiție între prima parte a zilei s-au des- locul 1, Ana Maria Cismaș pe tire de iarnă în primele zile
avut și multe alte evoluții noi și fiecare vrea să devină fășurat întrecerile etapei a 4- locul II, pe locurile trei s-au ale noului an , într-un canto-
foarte bune. mai bun, să joace mai mult și a EuroLiga sportivi sub 16 clasat Alexandru Ilie și Larisa nament la munte, pregătire
În cele 14 meciuri din să progreseze, și numai prin ani, competiție la care par- Cadar iar pe locul V Ionuţ pentru primele competiții ofi-
acest tur, Vlad, singurul jucă- antrenament şi jocuri ofi- ticipă cluburi din patru țări Ilie. ciale și de obiectiv din luna
tor din Vale care evoluează la ciale se poate face asta", a Serbia, Croația, Ungaria și „Cu această competiție s-a februarie” a declarat prof.
Energeticianul a fost inte- mărturisit jucătorul. România. Sportivii deveni au încheiat anul competițional Gârbovan Daniel.
14 - 20 decemBrie 2018 Sport - 7

Atletism: Succese hunedorene Tenis de câmp


Sorana Cârstea s-a
retras din echipa
la Bacău de FEDCUP

T
enismena Sorana
Cîrstea (28 ani, locul

Î
n Sala Polivalentă din 85 WTA), a făcut un
Bacău s-au desfășurat anunț bombă ieri dimi-
întrecerile din cadrul neață ea anunțându-și
competiței atletice, Cupa 1 printr-un mesaj emoțio-
Decembrie, la care au par- nant, retragerea din
ticipat și zece atleți de la echipa de FED Cup a
CSȘ Hunedoara, care au României, pentru care a
obținut rezultate de ex- debutat în urmă cu 12 ani.
cepție. "La 16 ani și 14 zile am
Cei zece tineri atleți de la jucat primul meci, fiind și
CSȘ Hunedoara au urcat, cu astăzi cea mai tânăra debu-
toții pe podiumurile de pre- tantă din istoria țarii noas-
miere ale concursului de la tre! Am reprezentat cu
Bacău, care s-a desfășurat pe mândrie și onoare tricolorul
două categorii de vârstă, res- de fiecare dată când am avut
ocazia! Simt că mi-am făcut
pectiv juniori I și II comasați
datoria și acum este momen-
și juniori III, cucerind 15
tul să predau ștafeta noii
medalii.
generatii! Aș vrea să
Medaliile de aur la juniori
mulțumesc cu această ocazie
I+II au fost cucerite de către colegelor de echipă, Fede-
ștafetele feminine de 4X200 rației, căpitanilor, antreno-
m și 4X400 m , avîndu-le, am- Tânărul atlet Adelin Pop a drei Marian și, din nou, Adelin Andrei Marian și Adelin Pop. rilor și celor care au pus
bele, în componență, pe Sara sosit al doilea la 1500 m, iar Pop. De remarcat faptul că deși umărul la succesul nostru!
Scurtu, Denisa Tibichi, Cezara Anda Gheață a fost dublă Pentru clubul hunedorean hunedorenii se pregătesc Dar mai ales românilor care
Bucur și Petrina Pivniceru. medaliată cu argint la 200 m medalii de bronz au mai câști- doar pe pista de pe stadionul m-au susținut atât de frumos
Hunedoreanca Sara Scurtu a și la săritura în înălțime, ambii gat junioarele III, Petrina din municipiul Hunedoara de-a lungul anilor!", a fost
câștigat o medalie de aur în la juniori III, iar la juniori I+II Pivniceru la 200 m și Anda sau pe alte locații nespecifice mesajul postat de Sorana pe
proba de 60 m , probă la care Sara Scurtu a mai câștigat o Gheață, în probele de arun- atletismului, ei sunt mereu contul său de Facebook.
Petrina Pivniceru s-a impus, medalie de argint la 200 m, carea greutății și la 400 m, iar printre cei care se află în frun- Sorana Cîrstea a jucat în
dar la juniori III, iar Adelin același loc fiind ocupat și de la juniori I+II, Sebastian Duca, tea ierarhiilor competițiilor total 29 de meciuri în FED
Pop,la aceeași categorie de ștafeta băieților de 4X200 m, la 200 m ca și ștafeta băieților naționale, spre satisfacția Cup, la simplu și la dublu,
vârstă (juniori III) a câștigat compusă din juniopii Sebast- de 4X200 m, în formula: Se- antrenorilor de la clubul totalizand 16 victorii și 13
aurul în proba de 800m. ian Duca, Andrei Salomia, An- bastian Duca, Andrei Salomia, hunedorean. înfrângeri.

ŞAH: Turneu pentru elevi la Deva Karate: Mircia Popa,


pe cea mai înaltă treaptă
C
lubul de șah din
Deva a organizat în
municipiul de la
a podiumului în Slovenia
poalele Cetății o com-
petiție reușită, la care au
participat peste 60 de
tineri sportivi din Alba
Iulia, Sebeș, Simeria și
Deva, iubitorii acestui
sport. Clubul devean a
găsit și parteneri impor-
tanți în derularea acestui
nou turneu, iar Rotary
Club Deva Castrum și
Hotel President Deva au
asigurat celor care au
participat, locații și
Cea de-a 24-a editie a peste 1.200 de sportivi din 28
premiile pentru cei mai
buni șahiști. Campionatului European de de tari
Întrecerile din cadrul karate Fudokan pentru ca- Deveanul Mircea Cristian
turneului dotat cu Cupa „Ro- deți, juniori, tineri, vârstnici, Popa ( centură neagră 5 DAN,
tary Deva Castrum” s-au dis- veterani și totodată Cupa eu- Maestru emerit al sportului)
putat în sistem elevețian, cu ropeană pentru copii s-a des- a urcat pe cea mai înaltă
5 runde și au fost spectacu- făşurat în Slovenia la treaptă a podiumului de con-
loase, mulți dintre asistenți Portoroz. curs, ocupând locul I în proba
fiind surprinși de evoluția și Cele două competiții inter- de Kumite, cu echipa Româ-
ticipanți de clasele I - VIII) Tudor Mihăescu Duță. naționale au fost organizate niei.
soluțiile gășite de unii tineri unde au fost 38 de partici- De menționat că la fiecare
dintre cei care au evoluat la de WFF (Federația Mondială De asemenea, sportivul
panți dar a câștigat David secţiune, legitimaţi şi nelegit- Fudokan) și au constat în trei din Deva a câștigat si medalia
turneu. Foltuț urmat de Abel Reilea- imaţi, sau acordat ca premii
Dintre cei 10 participanți turnee separate: fudokan de argint în proba de Fuguko
nu și Florin Negrilă. pentru locul 1 un trofeu şi o
la categoria Preșcolari s-a ev- tradițional, general fudokan individual, categoria la se-
La nivelul sportivilor legit- medalie, iar toţi copiii parti-
idențiat Alexandru Sechel, și, pentru prima dată,profe- niori 35-49 de ani (un tur de
imați (clasele I-VIII) –unde cipanţi au primit din partea
urmat în clasament de către sional Karate Bouts-Pro, s-au kata si un tur de kumite). El a
au fost prezenți 13 sportivi a organizatorilor diplome şi
Victor Sava și Luca Stratica. desfășurat în Portorož participat la aceste întreceri
câștigat Francesca Maniul medalii, plus o serie de pre-
La categoria amatorilor (par- (Slovenia) și au reunit la start şi în calitate de arbitru.
urmată Ianis Tarciuc și mii surpriză. (Foto: arhivă)
8 - mAGAZiN 14 - 20 DECEmbriE 2018

Calităţile
uimitoare
ale
seminţelor
de chimen

n Condiment aromatic, folosit și apreciat în arta culinară, chimenul este un aliment care stimulează întregul sistem imu-
nitar. În urma cercetărilor efectuate, analizele de laborator au arătat că semințele de chimen pot fi eficiente atât în
tratarea sau ameliorarea mai multor afecțiuni, cât și în prevenirea unor forme de cancer.

Istoria chimenului bol al credinței. Astfel că, în În Franța frumoase. Fiert în lapte sau deca boli autoimune, precum
medicină populară a Se pune şi acum în apă, chimenul era folosit pen- artrita, psoriazisul, astmul,
Este fascinantă, această diferitelor popoare europene, tru bolile inimii. Ceaiul de chi- alergiile și rinitele. Scade
plantă minune fiind una din diferitele feluri de brânză fer-
chimenul este nelipsit, fiind mentată, pentru a uşura di- men se consuma, de trigliceridele, tensiunea,
mirodeniile importante ale folosit în alimentaţie, ca asemenea, în caz de răceală. nivelul de colesterol, reduce
lumii antice. Primele dovezi gestia.
medicament şi, nu în ultimul Combinat cu ceai de iarbă simptomele eczemelor, ac-
despre folosirea chimenului rând, ca ingredient magic. creață, era folosit ca întăritor neei, bronșitei, pneumoniei,
în scopuri medicinale le avem În arhipelagul britanic
pentru cei slăbiți de boli. Cu gastritei, ulcerelor, bolilor de
de la învățații egipteni, care l- În Germania Chimenul se dădea găinilor chimen se aroma țuica, utilă ficat, oboselii cronice și can-
au descris în papirusurile lor, pentru a nu se rătăci şi a în cazul durerilor de stomac cerul. Se folosește sub formă
la fel ca și medicii Greciei an- Era considerat un panaceu rămâne “legate” de gospo-
în afecţiuni gastrice şi intesti- sau pentru poftă de mâncare. de pulbere de chimen, infuzie
tice. dărie. (ceai), tinctură, ulei volatil și
nale. Din el se făcea un li-
chior,“Kummel”, folosit în Planta anului 2016 ulei pentru uz extern. Pentru
În timpul împăratului În Romania a avea eficiența scontată, spe-
roman Iulius Cezar inapetență, iar seminţele Cunoscut sub denumirea
pisate se puneau în baia su- Este cunoscut și sub denu- sa științifică “Carum Carvi”, cialiști recomandă ca chi-
Chimenul a fost introdus în garilor pentru a le calma coli- mirea de secărea, chimion sau chimenul a fost desemnat menul să fie achiziționat doar
dieta soldaţilor pentru a-i feri cile. Fiind un condiment chimin, fiind printre puținele planta anului 2016, de către din magazinele naturiste.
de bolile infecţioase, de foarte popular, aici există obi- condiment care cresc spontan Cercul de Studiu “Istoria dez-
epuizare şi de afecţiunile di- ceiul ca mirii, la nuntă, sa-și la noi în țară. Poate fi întâlnit voltării plantelor medicinale” Prepararea și
gestive. De asemenea, romanii dăruiască semințe de chimen, prin fânețele și pajiștile din
îl foloseau pentru aromarea și zonele de deal și de munte.
de la Universitatea din administrarea
pentru a-și arăta fidelitatea Wuerzburg din Germania.
conservarea cărnii. unul față de celălalt.
chimenului
În tradiția populară Proprietăți
În Evul Mediu În Olanda Ceaiul și decoctul din chi- terapeutice Pulberea
Chiar dacă în timpuri Aburul emanat de fiertura men se administra copiilor Pe lângă calitățile sale de Se prepară din semințele
străvechi chimenul era un de chimen era inhalat pentru mici, care aveau crampe. aromatizare a preparatelor uscate de chimen, măcinate
simbol al lăcomiei și trădării, uşurarea respiraţiei şi vinde- Fetele foloseau zeama de chi- culinare, chimenul are multi- cu râșnița de cafea. Se
în Evul Mediu semnificația se carea celor cu bronşită men călduță, cu care se spălau ple virtuți terapeutice, păstrează maxim șapte zile,
schimbă, el devenind un sim- pe față, pentru a se face mai dovedite științific. Poate vin- într-un borcan închis ermetic.
14 - 20 DECEmbriE 2018 mAGAZiN - 9

remediu conține cantități in- tratamentul cu extract apos


fime de fier, îmbunătățește sau în alcool.
foarte mult asimilarea lui.
Pentru uz extern
Gastrita
Studiile efectuate arată că Micoza bucală
administrarea semințelor de În această situație, se fac
chimen protejează țesuturile clătiri ale gurii, de trei ori pe
protectoare ale stomacului. În zi, cu 100 ml de infuzie com-
astfel de situații, se admin- binată, în care se pun una-
istrează 2-3 căni de infuzie două picături de ulei de
combinată pe zi, în cure de chimen.
trei săptămâni, urmate de o
pauză de zece zile, după care În cazul rănilor
tratamentul se poate relua. deschise
Greața provocată de Rana se spală și se curăță
medicamente foarte bine cu tinctură de chi-
men nediluată. Tratamentul
Se poate elimina prin ad- este dureros pe moment, dar
ministrarea unei infuzii com- este foarte util.
binate, obținută din chimen și
Se administrează, de regulă, La compoziție se adaugă 10 perimentală, dat publicității în mentă, în proporții egale. Se Important !
câte o jumătate de linguriță, picături de ulei volatil de chi- martie 2006, arată că un consumă, pe parcursul unei • La copiii mici, tratamen-
de patru ori pe zi. men, soluția se agită bine, apoi tratament făcut timp de 15 zile, înaintea meselor princi- tul intern se administrează
se toarnă în sticluțe închise la săptămâni cu pulbere de chi- pale. Este un bun tratament și doar la indicația medicului.
Infuzia fierbinte culoare. Se administrează câte men, inhibă dezvoltarea tu- contra anorexiei. • Consumul în exces de ceai
Se obține din 1-2 lingurițe o lingură de patru ori pe zi, în morilor în intestinul gros. Se
de chimen poate avea efecte
de semințe, peste care se tratamente cu durată de 1-3 recomandă administrarea a Scade colesterolul adverse asupra sistemului di-
toarnă 250 ml de apă clo- luni. șapte grame de pulbere de Administrarea de infuzie gestiv, cauzând spasme.
cotită. Se acoperă timp de 15 semințe de chimen pe zi (doza combinată de chimen, 1-1,5 • Chimenul dulce poate fi
minute, apoi se strecoară. Uleiul volatil exactă este de 0,06 grame pe litri pe zi, în cure de patru săp- toxic în doze mari, așadar, nu
Se găsește în magazinele și kilogram-corp), în cure cu o tămâni, ajută la scăderea co- se va depăși doza recoman-
Infuzia combinată farmaciile naturiste și trebuie durată de patru luni, urmate lesterolului negativ, susțin dată.
specificat pe ambalaj faptul că de doua luni de pauză. specialiștii. Un alt efect al
Se poate prepara din două • Viitoarele mame, nu tre-
lingurițe de pulbere, peste este utilizat pentru uz intern tratamentului cu chimen este buie să consume ceai de chi-
care se toarnă un pahar de sau extern. În caz de diaree, colită și o ușoară scădere a men în timpul sarcinii.
apă. Se lasă la macerat 6-8 ore,
de fermentație glicemiei, dar care apare mai
la temperatura camerei, după Remedii naturiste Se administrează pulberea ales la tratamentul cu pulbere www.clickpentrufemei.ro
care, se strecoară. Extractul de chimen, amestecată, în de chimen și mai puțin la www.formula-as.ro
cu chimen – uz intern proporții egale, cu frunze de
obținut se lasă de-o parte, iar În caz de astm,
planta rămasă după filtrare se mentă. Se iau zilnic câte 4-6
astm alergic, bronșită lingurițe din aceasta combi-
opărește cu încă un pahar de cronică
apă. După răcire, cele două ex- nație, pe o perioada de 1-3
tracte se combină, iar prepa- Se administrează amestecul săptămâni. Combinația chi-
ratul obținut se administrează de infuzie combinată și ulei men-mentă este utilă în mai
pe parcursul unei zile. volatil de chimen. Pe lângă multe afecțiuni digestive,
efectul antispastic, chimenul unde efectul este rapid, da-
Tinctura ajută la eliminarea secrețiilor torită calităților antiseptice,
în exces de pe căile respira- antiinflamatoare a celor două
Pentru prepararea ei se torii. De asemenea, uleiul plante.
folosesc zece linguri de pulbe- volatil de chimen este antihis-
re, care se acoperă cu 400 ml taminic, ajutând la calmarea Deficitul de fier
alcool alimentar de 50 de reacțiilor alergice la nivelul din organism
grade. Se amestecă bine și aparatul respirator.
compoziția se toarnă într-un În astfel de situații, se con-
borcan, care se închide er- sumă câte o cană de infuzie
În cazul cancerului combinată de chimen, dimi-
metic. După aproximativ 12 de colon
zile, preparatul se strecoară. neața, pe stomacul gol și
Un studiu de medicină ex- seara. Chiar dacă acest
10 - timp liber 14 - 20 decembrie 2018

TV - FILMUL SĂPTĂMÂNII ALTE RECOMANDĂRI: Minutul de umor


Vineri, 14 decembrie • La semafor
PRIMA, ora 20,30, Declarație de Un tip traversează strada pe roșu. N-apucă
dragoste bine să pună piciorul pe trotuar, că se aude
TVR 2, ora 23,10, New York, te iubesc fluierul suav al polițistului:
– Domnule, dar n-ați văzut că e roșu? De ce
ati traversat? Trebuie să vă dau o amendă!
Sâmbătă, 15 decembrie – Domnule polițist, nu înțelegeți. Eu sunt …
PRO TV, ora 20,00, Singur acasă 2, Pier- Daltonist!
dut în New York – Ei și ce, acolo la voi, în DALTONIA, NU
PRIMA, ora 23,00, Masacru la Roma sunt SEMAFOARE ?!?!

• Un bețiv mergea pe stradă


Duminică, 16 decembrie La un moment dat, întâlnește o doamnă
PRO TV, ora 20,00, Inferno cu un cărucior:
DIVA, ora 21,30, Cu tata de Crăciun -O, Doamne, iar văd dublu !
-Nu, domnule, sunt gemeni.
-Toți patru?!
Luni, 17 decembrie
PRO TV, ora 20,30, Omul - Furnică • Într-o zi de iarnă
PRO CINEMA, ora 20,30, În viață mai și
PRO CINEMA câștigi
Cu multă zăpadă și ceață, pe o potecă în-
gustă, o doamnă se îndrepta spre casă. Din
sens opus, în fața ei vede o namilă cu brațele
Marți, 18 decembrie întinse. Speriată, îşi adună puterile şi când
Duminică, 16 decembrie, ora 22,15
tipul vine aproape se repede la el şi îi dă un
PRO TV, ora 20,30, Zeii Egiptului
Sfârșitul aventurii DIVA, ora 21,30, Școala de rock
şut zdravăn. Se aude zgomot de sticlă spartă,
zboară cioburi în toate părţile, iar individul
Acțiunea filmului se petrece la Londra, în timpul celui de- strigă exasperat:
al Doilea Război Mondial. Prinsă într-o căsătorie de conve- Miercuri, 19 decembrie - Obsedatelor! E al treilea geam pe care mi-
niență, Sarah Miles, o femeie pasională, îl cunoaște pe TVR 2, ora 21,30, Nevăzut, necunoscut l spargeţi!
romancierul Maurice Bendrix, la o petrecere dată de soțul ei.
PRO CINEMA, ora 23,00, Reacție în lanț
Ea se îndrăgostește fulgerător de el, iar acesta îi răspunde cu • Doi tipi ies dintr-un bar:
aceeași pasiune. Relația lor ia sfârșit după un bombardament – Am hotărât. Mergem la femei!
asupra Londrei, când casa lui Bendrix este lovită, el fiind rănit Joi, 20 decembrie – Ascultă frate, soția mea este tânără și fru-
grav. Doi ani mai târziu, Maurice se întâlnește cu Henry, iar TVR 2, ora 21,30, Dragoste și orhidee moasă!
vechea pasiune pentru soția acestuia se reaprinde. Chinuit DIVA, ora 21,30, Trenul de Crăciun – Bine, bine, dacă insiști, mergem la tine!
de gelozie, scriitorul vrea să reintre în viața fostei sale iubite.

BERBEC TAUR GEMENI RAC


Urmează o mulțime de eveni- În preajma sărbătorilor, chel- Apropierea sărbătorilor vă Zilele următoare vor fi cu
mente frumoase acum, în tuielile sporesc de la o zi la aduce în suflet bucurie și suișuri și coborâșuri, dar le

H
preajma sărbătorilor. S-ar alta. Tocmai de aceea, calcu- speranța de mai bine. Lu- veți face față cu bine. Per-
putea să primiți invitație la lați-vă banii cu atenție, ca să crurile vor evolua în favoarea soanele apropiate își schimbă
o petrecere, care nu trebuie faceți față tuturor tentațiilor. voastră, iar norii negri vor planurile de sărbători, iar
ratată. Sunt și vești bune Spre sfârșitul intervalului, trece în cel mai scurt timp. La unele se străduiesc să vă

O legate de bani, pentru că veți


primi un bonus sau o primă,
pe lângă salariul obișnuit.
veți primi o veste bună legată
de salariu. Astrele vă avanta-
jază!
serviciu nu sunt probleme,
dar vă străduiți să finalizați
cu bine tot ce aveți de făcut.
atragă de partea lor. La locul
de muncă intervin situații
neprevăzute.

R LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

O
Încercați să vă achitați de Aveți șansa să vă împliniți un Ar fi bine să evitați aglomer- La serviciu lucrurile merg
toate responsabilitățile și vis, spre deosebire de alți ani, ația și să nu lăsați treburile bine, dar aveți foarte mult de
manifestați prudență în re- când sărbătorile de iarnă n- de pe o zi pe alta. Pot apare lucru, acum, spre sfârșitul an-
lațiile cu cei din jur. La servi- au fost așa cum v-ați fi dorit. situații neprevăzute, care vă ului. Cu toate acestea, veți

S ciu se face bilanțul muncii


voastre și s-ar putea să apără
unele schimbări. În plan fi-
La serviciu este mult de lucru,
iar ca să finalizați totul, veți
rămâne și peste program.
vor obliga să vă schimbați
planurile de sărbători. Reușiți
să vă achitați toate obligațiile
găsi o soluție și totul va fi în
favoarea voastră. Spre sfârși-
tul intervalului, lucrurile se

C
nanciar, astrele sunt de Munca voastră este apreciată legate de familie și să petre- liniștesc. Veți primi o veste
partea voastră. de șefi și veți primi un bonus. ceți câteva zile frumoase. bună din străinătate.

O SĂGETĂTOR
Vă străduiți să acoperiți toate
datoriile restante, iar conjunc-
CAPRICORN
Ați muncit mult, iar acum ar
trebui să evitați activitățile
VĂRSĂTOR
În prima parte a intervalu-
lui, vă străduiți să finalizați
PEŞTI
Se anunță zile aglomerate în
perioada următoare, dar veți

P tura vă este favorabilă, în-


trucât primiți ceva bani în plus
de la serviciu. În familie pot
apare situații neprevăzute,
solicitante. O dorință mai
veche este pe cale să se în-
deplinească, iar acest lucru
un proiect important, care
vă poate aduce bani în plus,
dar și o avansare. Astrele vă
face față tuturor provocă-
rilor. Puneți accent pe relați-
ile cu cei din jur și vă faceți
vă dă mari speranțe în viitor. dau semne bune, mai ales în planuri noi cu familia sau
care să vă schimbe planurile. Investițiile făcute își arată privința mariajului, unde se prietenii. Banii pe care-i
Persoana iubită vă propune o roadele și vă puteți permite pot ivi surprize de pro- așteptați vor veni, dar mare
călătorie în străinătate. un concediu de vis. porții. atenție la cheltuieli !
14 - 20 decembrie 2018 OPiNii - 11

Normalul unei lumi nebune


T
răim într-o lume sunt făcute prost, iar băieții legătură cu lumea, ci cu tine. ban, partidele slabe și toate
atât de nebună, fură statul pe rupte. Modi- Totul ține de înțelegerea astea cu concursul Uniunii
încât nici CIORAPII ficările la coduri, din 2375 omului, iar asta depinde de Europene. Aici se întâmplă
nu-și mai găsesc articole, peste 1300 au fost noi înșine și de felul în care ceva. Părerea mea este că aici
PERECHEA! prost făcute și refuzate. Și privim lucrurile, de felul în corupția a ajuns mai mare
atunci, ce să mai vorbim! Nu care înțelegem normalitatea, decât în alte părți. Lumea a
Este imposibil ca toți oa- ne rămâne decât să strigăm de povestea pe care ne-o început să miroase că în Uni-
menii sa fie la fel. Și e bine, să plece acasă. spunem despre ea. Noi unea EUROPEANĂ se întâm-
pentru că tocmai asta scoate ”Nebunia” lor are un scop alegem dacă vedem lumea ca plă multe nelegiuiri. De fapt,
în evidență și ne pune la dis- precis, dar ,,nebunia" noastră fiind nebună sau doar intere- acolo unde ,,hoții strigă
poziție unicitatea fiecăruia. nu este îndreptată către ceva santă, în diversitatea mani- hoții", nici lucrurile nu merg.
Totul e să alegem, să le concret, pentru că voi acțion- festărilor ei. ,,Când îi privești Politicienii europeni, ca și cei
vedem oamenilor frumu- ați din poziția de ignoranți. pe ceilalți oameni cum sunt, români, nu mai văd și nu aud.
sețea, indiferent dacă for- Trebuie purtată o luptă cu fără a interpreta nimic la Cum vrei să faci politică ,,mut
mele în care se exprimă ni se lumea nebună într-un câmp modul personal, este imposi- și orb"?
par ciudate. Să învățăm că tactic foarte inteligent. bil să fii rănit de ceea ce spun Lumea este în multe Trebuie schimbat ceva în
normalitatea nu e într-un Am devenit ei. Dacă respecți logica lu- feluri, poate și nebună, dar țara asta! Noi încă mai
singur fel, că nu poate fi pre- observator ! crurilor vei putea călători în riscăm să ne pierdem sănă- sperăm, dar nu mai cred
scrisă. lume cu inima deschisă". tatea mintală dacă nu re-
De la o vreme, reușesc tot nimic. Doar Dumnezeu mai
Populația lumii e în creș- nunțăm la nevoia de a
mai mult să nu mai văd poate face o minune pe acest
tere, deci adevărata nebunie Lumea se schimbă, eticheta și la ambiția de a
lumea ca fiind nebună, ci pământ, restul sunt povești
abia începe. Cu cât vom fi din păcate în rău schimba lumea, de a o trans-
pestriță, interesantă. În felul spuse la un foc de tabără.
mai mulți, cu atât mai divers forma după chipul și ase-
ne vom manifesta. Și, ar fi in- acesta, reușesc s-o contem- Oamenii și în special
mănarea noastră. Întrebare Fă ce simți tu
dicat să ne relaxam și să ne plu, sa fiu atent, fără să mă tinerii, nu mai au raționa-
simplă: lumea este nebună cu viața ta!
lăsăm surprinși, fascinați și mai implic prea mult emo- ment, logica vieții, caracterul
pentru că așa simt eu, sau
inspirați de nebunia lumii în țional și fără să reacționez uman și multe altele. Nu mai Nu există reguli. Tu faci
pentru că nu e cum am fost
care trăim. decât la nevoie. Am devenit simt nimic, nici că trăiesc, nu regulile pentru tine. Iar din
învățat ce înseamnă nor-
Lumea este foarte bine observator. Fac adesea exer- mai știm să ne respectăm acest punct, lumea nu va mai
malul?
așa cum este – nebună sau cițiul extraterestrului, adică unii pe alții. Pe mine mă fi nebună, pentru că nu va
Ieși din peisaj și din cor-
cum vrem să-i zicem. Cu noi, privesc viața și lumea de ajută, că înțeleg mai bine oa- mai conta. Când vezi drumul
pul tău și privește tot tabloul
la nivel individual, este o parcă acum o văd pentru menii. Nu mai consider drept înaintea ta, nu te vei
de sus. Cât de normal și de
problemă. Aș zice chiar două. prima dată. Analizez detaliile lumea nebună de când sun- mai concentra la pădurea în-
realizabil este să facem
Una de moralitate și încă una și implicațiile interacțiunilor tem într-o conjunctură ne- tunecoasă de la stânga cu
lumea, sau o bucata din ea,
de exces de logică. Cei care dintre oameni, noile posibil- bună. Când îi descopăr uscăturile ei, nici la lacul
să se muleze pe viața ta? Și
sunt convinși că trăiesc într- ități ce se nasc cu fiecare ală- omului principiile, motivați- adânc, plin de crocodili, de la
cât de util ar fi să te adaptezi
o lume nebună, sunt oamenii turare a două nebunii ile, când sunt atent la ce dreapta cărării.
tu la lume, să te integrezi mai
exagerat de logici și mai diferite. ,,Fă ceea ce îți spune spune și la limbajul corpului Drumul era acolo și
bine, să folosim tot ce are ea
puțin empatici. sufletul că e bine, pentru că lui, când îl ascult cu empatie, înainte, dar tu vedeai doar o
bun în nebunia ei?
Avem nevoie atât de em- oricum vei fi criticat. Vei fi când mă deschid cu dragoste pădure și un lac, nebune și
Dar cât timp în mintea ta
patie, cât și de logică. Empa- condamnat de ceilalți și dacă și respect, pot să-i înțeleg pline de primejdii. Dacă
este o nebunie de idei, mai
tia fără logică se poate faci ceva și dacă nu faci" modul de gândire. Când nu îi încerci mereu să fii normal,
multe convingeri opuse, vei
transforma în defect, ne (E.Roosevelt). privesc ca pe nebuni, oa- nu vei știi niciodată cât de
percepe lumea ca pe ceva
poate împiedica să arătăm De ce sa privești oamenii menii îmi arată fața lor fru- extraordinar ai putea fi. Am
copleșitor, în care nu mai știi
lucrurile așa cum sunt ele. Pe ca fiind nebuni? De ce nu moasă. Cei de jos au o față crezut și cred că lumea nu
cum s-o scoți la capăt. Ițele
de altă parte, realismul ex- fascinanți? De ce să nu de- mult mai curată, fără a te este nebună. Cred că eu sunt
sunt încâlcite doar în capul
agerat te izolează de lume, scoperi frumusețea și auten- aștepta la interpretări pe prea normal.
tău. Acolo trebuie făcută or-
iar prejudecățile îți ticitatea din spatele care numai șmecherii le înțe- Lumea este nebună pen-
dine și eliminate toate con-
sabotează fiecare relație din „nebuniei”? De ce ai pierde leg. tru că ne concentram pe felul
vingerile care îți dăunează și
viața ta, inclusiv pe cea cu asta? Te vei îmbogăți cu ex- în care este ea! Doar micile
nu servesc devenirii tale. În-
tine însuți. periențe și informații Oare de ce am ajuns cepe cu ideile pe care le re- secrete au nevoie sa fie pro-
Noi nu mai vrem să trăim prețioase. Să nu ne refuzăm să ne împușcăm cunoști repede ca nefiind ale tejate. Cele mari sunt ,,la
normal, să ne bucurăm de ceea ce nu înțelegem. Poate unii pe alții ! tale, ci implantate de familie vedere" întrucât oricum ni-
ziua de mâine, să ne bu- ascunde sensuri noi și utile. meni nu le ia în serios ( Mar-
Am văzut cazul din Franța, și societate. Când te blochezi
curăm de sănătate. Vedem și Trebuie să iubim nebunii, să shall McLuhan).
care arată clar de ce s-a ajuns mintal, lumea pare nebună.
noaptea când dormim numai învățăm de la ei multe lu-
aici. Proasta conducere a Nu am mai scris special des-
bani, bani și iar bani. Alții, cruri, utile societății. Al dumneavoastră
politicienilor, îmbogățirea pre politicieni, ei și așa nu fac
case, case și iar case. Păi da, A rămâne întreg la minte același
celor bogați, multinațio- nimic, doar mint, promit,
pentru că în Parlament legile într-o lume nebună, nu are Prof Ioan Romeo Mânzală
nalele, care nu plătesc niciun fură și atât.
12 - CE gătIM în wEEk-EnD? 14 - 20 DECEMBRIE 2018

SalaTă DE oREz Cu ToN șI poRumb boabE Ce trebuie să știm atunci


INGREDIENTE când cumpărăm carne?
200 g orez, două con- Carnea de pasăre
serve de ton mărunțit Carnea şi produsele de pasăre ar trebui să se simtă reci la
sau bucăți, un ardei atingere. Culoarea pielii de curcan este alb-crem. Culoarea
kapia roșu, o conservă de sub piele ar trebui să fie rozalie.
cu boabe de porumb, 10- Produsele cu piele trebuie să fie curăţate de pene, os, car-
15 măsline, două fire tilaje, tendoane şi vânătăi.
ceapă verde, pătrunjel, Alegeţi pachetele care sunt înfăşurate strâns şi care nu au
sare de mare, piper, o perforări. Asiguraţi-vă că ambalajele nu conţin lichid excesiv,
lămâie. ceea ce poate indica o fluctuaţie de temperatură sau o de-
pozitare îndelungată.
mod de preparare:
Orezul se pune la fiert în Carnea de vită
apă cu puțină sare. După ce s- Alegeţi carnea de vită de o culoare roşu purpuriu. Roşu
a fiert, se clătește bine cu apă purpuriu este tipic cărnii de vită ambalată în vid. Odată ex-
rece și se toarnă într-un bol dientele din bol. Măslinele, ușor, se condimentează cu pusă la oxigen, carnea de vită va căpăta o culoare roşu
mai mare. dacă sunt prea mari se pot sare și piper, apoi se aprins. Carnea de vită trece printr-o serie de modificări de
Conservele de ton se scurg tăia mai mărunt și se pun stropește cu sucul de la o culoare în timpul perioadei de valabilitate. Aceste schimbări
de excesul de ulei și se răs- peste compoziția obținută. lămâie. sunt normale.
toarnă peste orezul din bol. În final, conserva de po- Se pune pentru o oră la Dacă este vineţie, de nuanţă gri ori de culoare închisă, evi-
Ceapa verde, ardeiul kapia și rumb se scurge de apă, apoi frigider, ca să se pătrundă taţi să o achiziţionaţi. De asemenea, evitați carnea cu grăsime
pătrunjelul verde se toacă se toarnă peste celelalte in- aromele, apoi se poate servi îngălbenită. Carnea nu trebuie să se lipească de degete când
mărunt și se adaugă la ingre- grediente. Salata se amestecă în boluri individuale. e pipăită. Carnea în care intră degetele, care e moale, e de
proastă calitate.
Carnea de vită tocată poate fi de un roşu aprins la
buDINCă DE GRIş suprafaţă, unde este expusă la oxigen, în timp ce interiorul
rămâne roşu purpuriu. După o expunere prelungită la oxi-
gen, aceasta capătă o tentă maro.

Carnea de porc
Alegeţi bucăţi de carne de porc de culoare roz, ferme la
atingere, tari, cu fibrele dense, cu grăsime albă sau roz-alb.
Mare atenţie şi la miros, acesta fiind unul din principalii in-
dicatori.
Este indicat să nu cumpăraţi niciodată carne condimen-
tată sau marinată, acesta fiind modul în care unii comercianţi
ascund mirosul cărnii de proastă calitate sau chiar alterată.
INGREDIENTE În cazul produsului care provine de la porci tineri, carnea
este roz-albicioasă şi are o consistenţă moale, în timp ce la
o cană de griş, cinci porcii bătrâni, carnea are o culoare ceva mai închisă.
ouă, 100 g zahăr tos www.realitatea.net
mod de preparare: torul foarte bine încins. Se (pentru albuşuri), trei
Se amestecă gălbenuşu- ține aproximativ 40 de căni de lapte, 250 g
rile cu 100 g de zahăr, apoi se minute, până capătă o cu- zahăr, coaja rasă de la o
încorporează grişul. Se bat loare uşor arămie. În acest lămâie, două plicuri de
albuşurile spumă (ca pentru timp, se fierbe laptele cu 250 zahăr vanilat.
bezele), apoi se pun peste g de zahăr, vanilia şi coaja de
amestecul cu griş şi se omo- lămâie. După ce budinca s-a până se absoarbe tot siropul,
genizează. Compoziţia se copt, se toarnă siropul apoi se lasă la răcit, ca să se
toarnă într-o tavă rotundă, obținut peste ea. poată tăia.
unsă cu unt, şi se dă la cup- Vasul se ţine acoperit (wwwretete.ro)

CLINICA OPHTALENS T
CLINICĂ
PARTICULARĂ DE
OFTALMOLOGIE

CENTRU LASER
EXCIMER

OPTICĂ MEDICALĂ
Str. 21 Decembrie 1989, Nr. 137 • Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Tel. programări: 0264/44 88 24 sau 0264/ 44 88 25
Tel. magazin optică: 0740/27 65 77
Clinica Ophtalens T
14 - 20 DECEMBRIE 2018 joCuRI - 13

C - I - D - PIFTIE - RUINA - FIN - SL - PECIE - A - RA - R - J - A - ASIATI - IA - A - O - CARNACIOR - CALTABOS - MO - D - ARATA - BB - SI - HT - N - OALA


Dezlegarea integramei - CEAFA - ANCA - OJA - N - ENE - AL - NA - AT - IR - OG - M - ORNA - AGAVE - ABIA - AA - U - B - SPIRIT - AO - LEBARVURST - FII - PAI - I - BA - ORT
din numărul trecut - SALAM - CATEI - TE - TA - KAIZER
14 - MICA PUBLICITATE 14 - 20 DECEMBRIE 2018

l Vând casă de vacanță în l Vând apartament 3 camere, l Proprietar, vând apartament


IMOBILIARe Săcărâmb, 20 km de Deva, 2 corpuri, Deva, Gojdu, parter înalt exterior, 2 camere, decomandat, în Brad, str.
l Vând apartament două camere, 3 camere, bucătărie, bie, beci, SC 170 CT, termopan, ușă metalică. Preț:
mp, sobe teracotă, 1500 mp teren, General Vasile Milea, bl.B3, et.1 S.48
Deva, Bejan, decomandat, cu ter- 46.000 euro, telefon: 0745.202.448.
mopan, mobilat, centrală electrică. fântână. Preț: 34.000 euro, negocia- mp, CT, gaz. Preț:23.000 euro,
bil, telefon: 0721.055.313. l Vând apartament 2 camere,
Preț: 16.000 euro, telefon: negociabil, telefon: 0729.025.887.
0725.475.211. l Vând apartament 2 camere,
elegant, cu suprafață generoasă
(55 mp), zonă liniștită și verde, cu l Vând casă în sat Pojoga
l Vând apartament 2 camere, CT, termopan, ușă metalică, parțial
mobilat. Deva, Micro 15. Preț: îmbunătățiri și finisaje deosebite. (4 km de la Zam), cu 2 camere,
Deva, zona parc, etaj 1, 43 mp, balcon,
sobe de teracotă pe gaz. Preț: 37.000 24.000 euro, telefon: 0726.667.754. Este situat la parter, cu balcon mare bucătărie, cămară, baie, hol, grădină
euro, telefon: 0725.452.888. l Vând garsonieră Deva, bloc și boxă, în spatele blocurilor turn din 3000 mp arabil+pomi fructiferi,
l Vând casă în comuna Zam, ren- nou, semifinisată, 25 mp, cu balcon, vecinătatea Pieții Arras. zonă foarte liniştită. Preţ 50.000 lei.
ovată, două camere, balcon închis, că- zona Bd.22 Decembrie. Preț: 19.000 Preț: 43.000 euro, tel. 0722.327.148. Tel. 0769.897.804.
suță de vară, fântână, cablu TV, pomi euro, telefon: 0725.452.888.
l Vând apartament 2 camere, l Vând apartament două
fructiferi, teren arabil 2900 mp. Preț: l Vând casă în comuna Zam, baie, bucătărie, holuri, cămară,
15.000 euro, telefon: 0733.832.559. 2 camere, renovată, căsuță de vară, camere, posibilitate spaţiu comer-
grădină, ușă metalică, gresie, faianță,
fântână, curte, cablu TV, uși noi, parchet, mobilat, bloc de cărămidă, cial, salon coafor, cabinet medical.
l Vând casă, dependințe, teren
3556 m, în Brad. Preț negociabil, tele- pomi fructiferi, teren arabil 2900 40 mp, zonă centrală. Preț: 34.000 Brad, Aleea Privighetorilor, bl.35.
fon: 0729.423.035. mp. Rog seriozitate, persoană fizică. euro, telefon: 0726.475.016. Telefon: 0723.382.890.
Preț: 15.000 euro, telefon:
l Vând garsonieră Deva, et.2, 33 l Vând apartament două
mp, CT, termopan, baie cu cabină de
0733.832.559.
camere, decomandat, ultracentral,
SCHIMBURI De LOCUINŢĂ
duș, mobilată. Preț: 21.000 euro, tele- l Vând apartament 4 camere, Deva, etaj intermediar, 60 mp, ame- l Schimb apartament 2 camere,
fon: 0722.564.004. baie, bucătărie, balcon, CT, termopan, najări deosebite, vedere spectacu- et.1, din cărămidă, izolat termic,
l Vând garsonieră în Deva, str. M termopan, pe mijloc, Deva, zona Lido. loasă în două părți, CT, termopan, uși în zonă centrală, Hunedoara, cu
Eminescu, confort 1, 31 mp, bucătărie, Preț: 44.500 euro, telefon: interioare schimbate, ușă metalică, asemănător în Deva sau Simeria.
8/24, gresie, faianță, termopan, uși, 0722.968.910. gresie, faianță, parchet laminat. Preț: Suport diferența de preț.
baie, 3/3 mp, centrală, apă trasă sepa- l Vând casă cu grădină, 2470 41.000 euro, negociabil. Tel. Telefon 0727.288.460.
rat, renovată recent, totul nou. Tele- mp, din cărămidă, pe fundație 0726.770.765.
fon: 0724.786.105, 0772.082.324. solidă din piatră, cu pivniță zidită lVând casă în Chișcădaga, două ÎNCHIRIeRI
l Vând casă în Deva, P+1+M, la în piatră, 3 camere mari (4x4) și loc camere, hol, bucătărie de vară, beci, l Ofer de închiriat apartament 3
roșu, depozit 123 mp, garaj, teren 700 pentru baie, sursă de apă proprie, grajd, curte, apă, gaz, canal. Preț:
grădină cu pomi fructiferi, gard din camere, Deva, zona piață, decoman-
mp, toate utilitățile. Preț: 26.000 euro, 70.000 lei, telefon: 0725.452.878.
telefon: 0745.202.448. beton, anexe gospodărești, în satul dat, CT, termopan, mobilat și utilat
l Proprietar, vând apartament 3
Fizeș, comuna Băița, la 17 km. de complet, pentru o familie cu serviciu.
l Proprietar, vând apartament 3 camere, decomandat, în Dorobanți,
Deva. Preț negociabil, telefon: Preț: 250 euro/lună, telefon:
camere+garaj+boxă, 2 băi, CT, 93 mp, hol central, 2 băi, 2 balcoane, cămară,
0769.223.207, 0726.392.735. 0745.202.448.
mobilat, an construcție: 2007-2008, beci, izolat exterior, CT, termopan,
curte interioară privată, zona micul l Vând casă în Sâncrai, 3 renovat și utilat modern, totul la co- l Închiriez garsonieră, Deva, str.
Dallas, Deva. Preț: 88.000 euro, tele- camere, în roșu, două bucătării mandă. Preț: 73.000 euro, telefon:
vechi, beci, fântână cu apă potabilă, Mărăști, parter, Deva. Preț 100 euro,
fon: 0737.702.160. 0772.185.332.
grajd mare, șură, alte anexe precum negociabil, telefon: 0730.106.589.
l Vând casă nouă în Deva, P+1, l Vând garsonieră Deva, zona
și pădure în composesorat. Preț: l Ofer pentru închiriere unei
160 mp, 5 camere, 2 băi, bucătărie, Lido, et.1, cu balcon, 29 mp, CT,
25.000 euro, negociabil, telefon:
garaj, beci, CT, termopan, totul nou, termopan. Preț: 22.500 euro, familii cu serviciu, apartament 2
0254.730.209, 0760.193.089.
teren 400 mp, apă, gaz, curent, canal. telefon: 0725.452.888. camere, zona piață, Deva, CT, ter-
Preț: 103.000 euro, telefon: l Vând casă, de cărămidă,
l Vând apartament 2 camere, mopan, mobilat și utilat complet.
0725.452.888. stâlpi beton, 4 camere, mobilate,
parchet hol, gresie în baie, Deva, 48 mp, decomandat, CT, zona Preț: 180 euro/lună, plus garanție.
l Vând casă în Chișcădaga, la 12
bucătărie dublă 5/7 mp, salon Miorița, etaj intermediar. Preț: 31.000 Telefon: 0725.452.888.
km de Deva, 2 camere, hol, bucătărie euro, telefon: 0721.055.313.
de vară, grajd, curte și grădină, toate 11/6mp, cămară, baie, grădină 1 l Ofer pentru închiriere aparta-
utilitățile. Preț: 70.000 lei, telefon: ha, în Bucova, C.S. lângă Hațeg sau l Vând casă în comuna Zam, două
schimb cu apartament în Hune- ment trei camere, Deva, Cuza Vodă,
0745.202.448. camere, balcon închis, mobilată, par-
doara sau Haţeg. Preț bun, ofer chet, cablu, tv. fântână în curte, căsuță decomandat, CT, termopan, mobilat și
l Vând urgent casă din cărămidă,
bonus o grădină 0,5 ha, acte fun- de vară, pomi fructiferi, teren arabil utilat complet, pentru o familie cu ser-
12 ari grădină, pomi fructiferi, apă
curentă. Preț negociabil, telefon: ciare la zi. Preț: 22.000 euro, 2900 mp. Preț: 10.000 euro, negocia- viciu. Preț: 250 euro/lună, plus
0748.557.794. tel.:0755.667.714, 0745.377.359. bil. Telefon: 0733.832.559. garanție. Telefon: 0721.055.313.

TALON DE ANUNŢ GRATUIT PENTRU PERSOANE FIZICE IMPORTANT!


Talonul se poate depune şi în căsuţele poş-
Nume ........................................................................................ Prenume .........................................................................
tale ACCENT MEDIA din:
Text anunţ .............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,
Mioriţa, Dacia
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS
................................................................................................................................................................................................... (din Parcul Industrial)
..................................................................................................................................................................................................
PeTROŞANI: Magazin CARREFOUR
Preţ ................................. Telefon: .....................................................................................................................................
***********
Trimiteţi talonul la adresa: DEVA, Str. 22 Decembrie, nr. 37A (Clădirea Cepromin), birou 16. Răspunderea pentru conţinutul articolelor
revine exclusiv autorului.
AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE
14 - 20 DECEMBRIE 2018 MICA PUBLICITATE - 15

l Ofer pentru închiriere casă, l Vând 2 ha teren arabil în Lunca l Vând Opel Astra, 1,7, Diesel,
COMEMORĂRI
Deva, Progresului,70 mp, CT, ter- Mureș, sat Spini. Terenul este împărțit caravan, Af 2002, stare bună, înma-
mopan, mobilată și utilată, pentru în 5 loturi. Două sunt lângă râul Mureș, triculat, CS, preț: 1700 euro, Fiat Cu tristețe în suflet am-
persoane serioase sau firmă. iar trei lângă șoseaua veche, DN7. Punto, 1,2 benzină, înmatriculat, stare intim că se împlinesc 40
Preț: 1,3 lei/mp, tel.0737.702.160. bună, preț: 800 euro, negociabil. Tele- de zile de când a trecut în
Preț: 300 euro/lună plus garanție.
fon: 0755.667.714. neființă dragul nostru soț, tată
Telefon: 0745.202.448. l Vând teren intravilan, Luncoiu
și bunic.
de Jos, lângă şosea. Tel.: 0254.684.775,
l Ofer pentru închiriere garaj, l Vând Opel Astra G, motor de NICOLAE BOTA,
0720.067.310.
Deva, zona piață, pentru depozit sau 106 COP, an fabricație 2003, înma- fost librar în municipiul
mașină. Preț: 200 lei/lună, telefon: AUTO triculat în 2016, stare perfectă, Brad. Parastasul va avea loc
0722.968.910. l Vând pentru Dacia Super Nova 160.000 km., ținut în garaj. sâmbătă, 15 decembrie,
următoarele piese second hand: aripi Se oferă și 8 cauciucuri cu genți la Biserica Ortodoxă Brad, la
l Ofer pentru închiriere la per- ora 12,30. Familia.
față, triple spate, alternator, electro- (vară-iarnă), perfectă stare.
soane serioase, cu serviciu, garsonieră motor. Prețuri negociabile, telefon: Preț 2900 euro, negociabil,
decomandată, balcon. 43 mp, CT, ter- 0769.473.088. telefon: 0720.692.501. l Pensionar, caut nevastă săracă,
mopan, mobilată și utilată modern. sănătoasă și frumoasă, să-mi fie lu-
l Vând grapă din fier, originală,
Preț: 140 euro/lună, plus garanție. după tractor 445 CP. Preț: 200 lei, tele- OFERTE DE SERVICIU mină-n casă. Asta mi-am dorit și-mi
Telefon: 0727.974.306. fon: 0769.473.088. l Fac curățenie în case și aparta-
doresc, pe lume cât mai trăiesc.
l Închiriez spaţiu comercial în mente, doar în Deva. Preț avantajos, Telefon: 0756.847.708.
l Vând Citroen CT Diesel, 1400
Brad, suprafaţa aprox. 100 mp, cmc, argintiu, AF 2006, 4 uși, închidere
telefon: 0732.369.565. DIVERSE
pretabil pentru bar, restaurant, centralizată, AC, funcțional, geamuri l Caut femeie pentru menaj și
l Vând vin roșu, din boabe se-
magazin alimentar. Preţ avantajos. electrice. Preț: 1800 euro, telefon: curățenie, o zi pe săptămână. lecționate, pentru sărbători. Preț: opt
Tel.: 0745.970.007. 0725.147.370. Telefon: 0756.847.708.
lei/litru, minim cinci litri. Telefon:
l Schimb şi repar plase insecte 0724.451.762.
l Vând Dacia Sandero, motor 1,2,
TERENURI benzină, 75 CP, consum 5,5%, geamuri
pentru geamurile termopan. Tel.
l Vând goblenul ”Maica Domnu-
0722.603.959.
l Vând teren în localitatea electrice, cauciucuri noi, 62.000 km, lui” rugându-se, înrămat, dimensiuni:
Cristur, la șoseaua Deva-Hunedoara, fabricație pentru Germania, înmatric- l Pensionară, execut costume 16x21. Preț: 450 lei, negociabil, tele-
între case, 2160 mp, FS 22 m, toate ulată în august 2018, ITP valabil populare pentru copii. Tel.0753.128.090. fon: 0725.483.189.
utilitățile. Preț: 23.000 euro, telefon: 2020. Preț negociabil, telefon: MATRIMONIALE l Vând foarte convenabil set de
0745.202.448. 0724.246.514.
l Domn, 60 ani, 172/80, sincer, 16 oale, complet noi, ambalaj original,
l Vând teren intravilan Deva, l Vând Skoda Fabia break, cu loial, fără vicii majore, ortodox, cred oțel inoxidabil, cu baza din nouă stra-
zona Bejan, 500 mp, toate utilitățile, turelă electrică și haion, motor 1,4, 75 că există o femeie care să fie alături de turi, fabricat în Elveția. Preț negocia-
preț: 10.000 euro. Telefon: CP, benzină, AC, gri metalizat, cârlig mine, cu bună înțelegere și la bine și la bil, telefon: 0724.451.762.
0726.770.765. remorcă, înmatriculată, Euro 4, ITP greu, în schimbul proprietății. Rog se- l Vând rucsac școlar, roșu. Preț:
valabil până în 2019. Preț negociabil, riozitate! Telefon: 0720.366.434. 20 lei, telefon: 0743.137.888.
l Vând 3,565 mp și casă, depend- telefon: 0724.246.514.
ințe, 3016 mp, plus 2 ha teren, gratis. l Tânără, simpatică, sinceră, se- l Vând mașină de cusut electrică,

Telefon: 0729.423.035. l Vând VW Passat 2007, full, mer- rioasă doresc să cunosc un tânăr se- cu multe operații de cusături, adusă
ită văzut. Preț: 4800 euro, telefon: rios pentru căsătorie-prietenie. Rog din Germania. Preț: 250 lei, telefon:
l Vând teren în localitatea 0742.074.855. seriozitate! Telefon: 0744.818.223. 0254.776.082.
Archia, între case, 1400mp, FS 15 m,
l Vând Fiat Punto, 1,2, benzină, 4 l Domn discret, 40 de ani, doresc l Vând haină din piele, trei sfer-
toate utilitățile. Preț: 10 euro/mp,
uși, AF 2002, înmatriculat, stare foarte o relație discretă, cu o doamnă dis- turi, culoare vișinie, mărimea 42/44,
telefon: 0725.452.888.
bună, direcție schimbată, consum cretă, pentru a ieși din monotonie. de damă, și haină din piele, neagră,
l Vând teren intravilan Deva, foarte mic. Preț: 750 euro, telefon: Aștept la telefon: 0734.387.097. pentru bărbați, mărimea 50/52. Stare
zona Vulcan, 550 mp. Preț negociabil, 0754.377.359 sau 0755.667.714. foarte bună. Telefon: 0728.160.401.
l Doamnă serioasă, cu aparta-
telefon: 0732.139.547 l Vând tractor U 650, remorcă ment și mașină, doresc să cunosc un l Vând 78 cărți de joc Tarot sau

l Vând 7 hectare de pădure, zona apicolă 5,0 tone, ambele cu cauciucuri domn manierat, nefumător, care nu ghicit, plus un manual ghid, în stare
Pestiș-Hunedoara – pin, carpen, 70 ani noi, disc 34 m, plug cu 3 brăzdare și consumă alcool, să ne îngrijim la excepțională, nefolosite. Preț: 300 lei,
vechime. Preț: 3200 euro/hectar. grapă. Preț negociabil, la vedere. Tele- bătrânețe. Vârsta domnului: între 63- telefon: 0728.355.149.
Telefon: 0721.055.313. fon: 0727.636.444. 67 de ani. Aș prefera să aibă permis de
l Vând cavou de două persoane,
conducere. Telefon: 0799.391.409.
l Vând teren în Ghergheș, 10 km
cu capac, plăci, trotuar. Telefon:
l Vând Renault Laguna, AF 2005,
l Domn din Brad, distins, 63 de 0724.786.105.
de Deva, între case, 1200 mp, FS 20 m, Diesel, gri-metalizat, actele la zi.
apă, curent, cabană din lemn. Preț: 6 ani, caut o doamnă de vârstă apropi-
Preț: 2600 E, negociabil. l Vând sobă de gătit cu burlane
euro/mp, telefon: 0745.202.448. ată pentru prietenie – căsătorie.
Telefon: 0799.391.409. emailate, 300 lei, dulap cu 4 uși, 320
Telefon: 0752.755.480.
l Vând teren în Sântuhalm,
lei, scaune cu spătar, preț pe bucată.
l Vând Ford Fiesta, AF 2002, tip l Domn văduv, pensionar Telefon: 0748.557.794.
aproape de DN, 2300 mp, FS 20 m, cu
nou, motor 1388, benzină, 185.000 71/170/82, nefumător, nu consum
utilități aproape. Preț: 5 euro/mp, l Vând garaj, Deva, Mărăști,
km., de culoare neagră, 4 uși, înma- alcool, fără mașină, doresc să cunosc o spate D5, 21 mp, uși metalice. Preț:
telefon: 0722.968.910.
triculat, AC, geamuri și oglinzi elec- doamnă singură. Tel. 0739.345.372. 12.000 euro, telefon: 0722.564.004.
l Vând teren DN 7 Deva, 750 mp, trice, cârlig remorcare, proiectoare
FS 13 m, toate utilitățile pentru spălă- ceață, două chei cu telecomandă, Deva, 22 Decembrie, 37A •
torie auto sau depozit-magazin. Preț: stare foarte bună, proprietar. Preț: Tel. 0726 871 728
51.000 euro. Telefon: 0722.968.910. 1650, negociabil, tel. 0751.813.770.
www.accentmedia.ro
Nota redacţiei:
Publicaţia Accent Media preia conţinutul anunţurilor de MICĂ PUBLICITATE, în con- Anunţuri de mare şi
formitate cu textul menţionat pe taloanele de anunţuri gratuite pentru persoane
fizice. Prin urmare, răspunderea pentru conţinutul anunţurilor revine celor care le-au mică publicitate
în ziare locale şi centrale
completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul
redacţiei. Ne rezervăm dreptul de a refuza publicarea acelor anunţuri care încalcă,
prin conţinutul lor, legea.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro


16 - ActuAlItAtE 14 - 20 DEcEMBRIE 2018

Muzeul din Deva, gazda Salonului


de iarnă al artiştilor fotografi
M
uzeul Civilizației imagine. „De la fotografia de
Dacice și Romane stradă sau arhitectură, la ANUNŢ DE LICITAŢIE
Deva, cu sprijinul arta conceptuală sau fo-
Consiliului județean tografia de portret, trecând privind concesionarea prin licitaţie publică
Hunedoara, vă invită să prin spectaculoase scene de a unei suprafeţe de 150 mp. teren situată în
participați vineri, 14 de- peisaj, toate aceste „practici” Municipiul Brad, sat Ruda Brad,
cembrie 2018, începând de sinceritate vizuală conțin judeţul Hunedoara
cu ora 18.30, la vernisajul ingredientul magic al pasiu-
celei de-a doua ediție a nii pentru imaginea fo- 1.Informaţii generale privind concedentul, în special denu-
salonului de iarnă al ar- tografi Hunedoreni (AAFH), tografică, cu toate extensiile mirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefon, telefax
tiștilor fotografi hune- în colaborare cu Muzeul Civ- ei ca limbaj de comunicare şi/sauşi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: MUNICIP-
doreni, intitulat „FOTO ilizației Dacice și Romane contemporan”, a declarat IULUI BRAD- PRIMĂRIA; CIF 4374962; str. Independenţei, nr. 2,
narațiuni”. Deva, fiind o acțiune derulată Grigore Roibu, preşedinte Brad, judeţul Hunedoara; 0254-612666; 0254-612669; brad-
Deva -Evenimentul va sub patronajul Asociației Ar- AAFH şi curator al expoziţiei. prim@yahoo.com;
avea loc în spațiile special tiștilor Fotografi din Româ- Salonul de iarnă este ul- 2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special
destinate artelor plastice și nia (AAFR). timul eveniment din acest an descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie conce-
vizuale din Palatul Magna Expoziția „FOTO narați- sionat: Teren în intravilanul localității, zona rurală, cu acces din
organizat de AAFH. Cu
Curia și prezintă publicului uni” este o selecție a celor DC 16, identificat în Cartea Funciară nr.65883 Brad, număr
această ocazie, va fi înmânat topografic (284-297)/2, domeniul public, suprafața 150 mp., cat-
26 lucrări, de la tot atâția ar- mai bune fotografii realizate titlul „Fotograful anului”, dis-
în acest an de membri AAFH. egoria de folosință ”altele”, situat în Municipiul Brad, sat Ruda
tiști fotografi, printuri de tincție pe care AAFH o oferă Brad, județul Hunedoara.
mari dimensiuni (100 x70 Multitudinea de genuri abor- fotografului care a contribuit 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc
cm). date arată faptul că fiecare în mod excepțional în anul în caietul de sarcini
Salonul este organizat de autor are propria sa modali- 2018, la promovarea artei fo- 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele intere-
către Asociația Artiștilor Fo- tate de a se exprima prin tografice hunedorene. sate pot solicita un exemplar al documentaţiei de atribuire. Per-
soanele interesate pot solicita un exemplar al documentaţiei de
Condiţii de schi în staţiunea Straja atribuire, pe care concedentul o va asigura în cel mult 4 zile lu-
Trupa No crătoare de la data înregistrării solicitării.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din
Mercy cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire: Municipiul Brad - Primăria, Biroul
cântă la pentru administrarea domeniului public şi privat – cam.16, str.
Independenţei, nr.2, judeţul Hunedoara.
Revelion 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui ex-
emplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de ur-
în Deva genţă a Guvernului nr. 54/2006: 150 lei care se pot achita la
casieria Primăriei Municipiului Brad sau în cont RO
Deva – Trupa latino No 63TREZ36921360250XXXXX deschis la Trezoreria Brad.
Mercy va fi vedeta specta- 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 28.12.2018,
colului de Revelion care ora 15,00
se va desfăşura în aer Lupeni - Stratul de zăpadă deja turişti, numărul acestora 4. Informaţii privind ofertele:
liber, la Deva. Alături de în staţiunea Straja măsoară, în fiind aşteptat să crească mai
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 07.01.2019, ora
invitaţii din străinătate 14.00
medie, 15-20 de centimetri, mult după prima jumătate a 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Municipiul Brad,
vor evolua Cristina Vasiu după ce administratorii pârti- lunii decembrie.
şi trupele Quas şi Topaz. str. Independenţei, nr. 2, jud. Hunedoara.
ilor au pornit tunurile de ză- Pe de altă parte, salvamon- 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare
Spectacolul va începe padă artificială, trei dintre tiştii din judeţul Hunedoara re- ofertă: 1 (un) exemplar original
la ora 21,00, pe scena din pârtii fiind pregătite pentru comandă turiştilor să nu se 5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de de-
faţa Primăriei Deva, şi se schiorii care au sosit deja în aventureze pe trasee, deoarece schidere a ofertelor: 08.01.2019, ora 10.00 la sediul Primăriei
va încheia cu un foc de ar- zonă. Telegondola care urcă vremea schimbătoare a făcut Municipiului Brad; sala 7
tificii. din Lupeni în Straja a fost pusă ca stratul de zăpadă să nu fie 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau
în funcţiune pentru turişti, iar consolidat suficient. Din acest adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor
apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul
cabanele sunt pregătite pentru motiv, pot apărea avalanşe în
Hunedoara, Secţia de Contencios Administrativ, municipiul Deva,
a-şi primi oaspeţii. zonele de vâlcele. str. 1 Decembrie, nr.35, județul Hunedoara, telefon: 0254 211
În staţiunea Parâng, stratul Turiştii care urcă la munte, 576, fax: 0245 216 333, e-mail: tribunalul.hunedoara@just.ro
de zăpadă ajunge la circa 10 la acest sfârşit de săptămână 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile
centimetri la peste 1.600 de sunt rugaţi să întrebe la refu- abilitate, în vederea publicării este 11.12.2018.
metri altitudine şi nu se poate giile Salvamont despre starea
schia. În ambele staţiuni mon- traseelor şi despre evoluţia
tane din Valea Jiului au venit vremii. OPRIRI DE APĂ
Se sistează furnizarea apei potabile în:
ÎNCHIRIAZĂ LOCALITATEA: Hunedoara
TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE DATA: 14.12.2018
INTERVAL ORAR: 09:00- 15:00
1,6 HA ŞI HALA PRODUCTIE CU UTILITĂŢI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 400 MP. STRĂZI AFECTATE: Ghioceilor bl.37, Eroilor bl.24, 26, 30 și
LA INTRAREA ÎN ORAŞUL SIMERIA DINSPRE ORĂŞTIE 36, Rândunicii bl.25 și 27 sc. D, E și F, bl.28 sc. A, B și C,
Rozelor bl. 27 sc. A, B și C, bl.28 sc.D, E și F, bl.31, Indepen-
VIZAVI DE REVA (GRAMPET) Relaţii la telefon 0726219999 denței bl. 22A, bl.29, bl.32 și Mioritei bl.35.
MOTIVUL: Remediere avarie rețea pe str. Eroilor bl.30, sc.B.

SĂPTĂMÂNAL DE INFORMAŢII ŞI ADVERTORIAL Echipa redacţională: Cornel Poenar, Mihai Stan, Cornelia Holinschi,
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A, judeţul Hunedoara - RO Cristian Gros, Dorel Neamţu, Alexandra Tarod - reporter junior
Tel. 0354 102 250 • Fax/e-mail: 0354 780 256 Tehnoredactare: Codruţa Goţa
ISSN 1842 - 9955
accentmediahd@yahoo.com www.accentmedia.ro FORTES FORTUNA ADjUVAT!