Sunteți pe pagina 1din 16

PAg. 3 soCiAl PAg. 2 invEstiţii PAg.

8-9 sănătAtE
Autorităţile din Deva dau Spitalul din Brad a primit Toamna și-a intrat în drep-
asigurări că populaţia din noi echipamente pentru turi, iar odată cu ea apar
oraş va beneficia de energia secţia de Ginecologie. şi bolile de sezon.
termică necesară la Finanţarea a fot asigurată Vă sugerăm câteva din
calorifere şi în această iarnă. de Ministerul Sănătăţii leacurile naturiste care
Nu este exclusă o creştere şi bugetul local. ne stau la îndemână.
a preţului la căldură.

Fondat de Cornel POENAR

Fostul administrator al sitului


Sarmizegetusa Regia, Vladimir Brilinsky,
a început un protest de zece zile în faţa
sediului CJ Hunedoara. /pag 2

Anul Xiii • nr. 588 • Apare 9 - 15 noiembrie 2018 • 16 pagini • 1 leu • www.accentmedia.ro

CEH este în pragul Pag. 4 - CONCURS


Farmacia TACOMI
te face mai frumoasă!
falimentului Câştigătoarele din această
săptămână sunt:
• MATEOI PAULA din Deva
• AVRAM MARIA AGLEIŢA din Ormindea

/p.3

Ofertă unică!
Salvăm timp și bani! Anunţuri
de mare şi mică
Orice comandă la Tipografia
”Accent Media” aduce cele mai mari
avantaje din publicitate:
• Un anunț gratuit, în mii de exemplare,
prin ediția tipărită a ziarului
publicitate
”Accent Media”.
• Un anunț gratuit, vizualizat de zeci în ziare
locale
de mii de persoane, în cotidianul
on-line ”Accent Media”.
Investești puțin, ești cunoscut
în întreaga lume! şi centrale
Contact: e-mail: office@accentmedia.ro, Deva, 22 Decembrie, 37A •
telefon: 0722.402.044 sau la sediul din Tel. 0726 871 728
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, biroul 16.
www.accentmedia.ro www.accentmedia.ro
2 - ACTUALiTATe 9 - 15 noiembRie 2018

Protest pentru cetatea Incendiu


înParcul
dacică Sarmizegetusa Regia natural
Grădiştea
n FostuladministratoralsituluiSarmizegetusaRegia,VladimirBrilinsky,ceredemisiavi-
cepreşedinteluiCJHunedoara,SorinVasilescu. Muncelului-
Deva - Fostul administra-
tor al sitului arheologic
Cioclovina
Sarmizegetusa Regia, Vla- Deva - Peste 70 de per-
dimir Brilinsky, a protestat, soane, pompieri militari şi
toată săptămâna, timp de o pădurari, ajutaţi de un eli-
oră, în faţa sediului Consiliu- copter al MAI, continuă inter-
lui Judeţean (CJ) şi al Prefec- venţiile pentru stingerea
turii Hunedoara solicitând, incendiului care a izbucnit, la
în principal, demisia vice- începutul săptămânii, în Par-
preşedintelui CJ Hunedoara, cul natural Grădiştea Munce-
Sorin Vasilescu, despre care lului- Ciocolovina, aria de
susţine că nu ar fi potrivit să manifestare a acestuia rămâ-
conducă activitatea Serviciu- nând constantă.
lui de administrare a monu- "În a treia zi de la în-
mentelor istorice. ceperea operaţiunilor sunt
"În primul rând, cer dislocaţi în aria de dez-
demisia vicepreşedintelui CJ voltare a arderii 51 de pom-
Hunedoara, Sorin Vasilescu, pieri militari de la
pentru incompetenţă profe- Detaşamentul Petroşani şi
sională în ceea ce priveşte Garda Baru, precum şi 20 de
actul de coordonare a Servi-
pădurari. Elicopterul MAI,
ciului de administrare a mon-
prevăzut cu un dispozitiv
umentelor istorice şi pentru
'bambi bucket' cu capacitate
incoerenţa politică de a
aduce cetăţile dacice sub de 3.500 de litri, a efectuat
aceeaşi umbrelă (a CJ Hune- al judeţului Hunedoara, nu s- şapte transporturi de apă în
doara, n.r.). (...) Este un cumul ar fi implicat în salvarea zona afectată de incendiu", a
de nemulţumiri şi de lucruri cetăţilor dacice din Munţii declarat purtătorul de cuvânt
pe care eu le găsesc nocive Orăştiei, deşi este membră a al Inspectoratului pentru
pentru viitorul Sarmizegetu- Comisiei parlamentare UN- Situaţii de Urgenţă Hune-
sei", a declarat Vladimir ESCO. doara, Anemona Doda.
Brilinsky. "Este al cincilea an în care Potrivit pompierilor, in-
Fostul administrator al strig, în gura mare, că turnul cendiul se manifestă în cinci
cetăţii dacice Sarmizegetusa locuinţă de la cetatea Costeşti focare, însă arderea nu a mai
Regia s-a arătat nemulţumit trebuie protejat pentru că avansat la noi parcele de pă-
şi de activitatea deputatului altfel el se va distruge. (...) dure. Focul se manifesta
social-democrat Laurenţiu Am încercat protejarea lui marţi pe aproximativ 20 de
Nistor, despre care spune că acum patru ani, dar de atunci hectare de litieră de pădure
ar fi greşit informat în ceea ce nimeni nu ia atitudine. Acest şi conifere din zona Ohaba
priveşte realitatea de la lucru este de neadmis", a ară- Ponor. Operaţiunea com-
Sarmizegetusa Regia. Brilin- tat Brilinsky. plexă de stingere a incendiu-
sky susţine că din acest motiv În replică, vicepreşedin-
lui urmăreşte realizarea unei
ar fi fost învinovăţit pe ne- tele CJ Hunedoara, Sorin
fâşii de delimitare a arderii,
drept că ar fi ridicat o con- Vasilescu, a declarat că nu are
niciun motiv să demisioneze pentru ca aceasta să nu se
strucţie ilegală în zona cetăţii
dacice. din funcţie, menţionând că, dezvolte în alte parcele de
O altă nemulţumire a fos- după aproape 30 ani, actuala anul 2017 la cetatea dacică s- taţii complete prin care, în vi- pin.
tului administrator al sitului conducere administrativă a au realizat primele investiţii itor, CJ Hunedoara va putea Accesul spre focarele in-
Sarmizegetusa Regia se judeţului ar fi singura care s- necesare pentru protejarea accesa fonduri neram- cendiului este dificil, echipe-
referă la ministrul pentru a implicat în rezolvarea unor monumentului UNESCO, în- bursabile pentru reabilitarea le de intervenţie fiind
românii de pretutindeni, Na- probleme de infrastructură la cepând cu legalizarea acti- şi conservarea Sarmizege- obligate să parcurgă un teren
talia Intotero, apreciind că Sarmizegetusa Regia. vităţii de pază şi până la tusa Regia. accidentat pe o distanţă de
aceasta, în calitate de deputat Potrivit acestuia, după întocmirea unei documen- aproximativ 4 km.

DotărinoilaspitalulmunicipaldinBrad
Brad- Spitalul Municipal cauter, urmând ca în perioada Reamintim că în luna sep-
Brad a primit, în această săp- viitoare aici să fie adus şi un tembrie, a fost dotat cu
tămână, încă o parte din ecograf performant. echipamente noi, perfor-
dotările necesare desfăşurării Valoarea totala a acestor mante, Laboratorul de Recu-
unui act medical de bună ca- echipamente este de peste perare Medicală şi Fizioterapie
litate. 320 000 lei, iar fondurile au al Spitalului Brad, fondurile
Compartimentul de Ob- fost asigurate de la Ministerul provenind exclusiv de la buge-
stetrică-Ginecologie al spi- Sănătăţii, cu o cofinanţare de tul local. S-au înlocuit astfel
talului a fost dotat cu o nouă la bugetul local al municipiu- toate echipamentele vechi şi s-
masă pentru intervenţii lui Brad, a declarat primarul au făcut dotările necesare
chirurgicale şi un nou electro- Florin Cazacu. pentru noi proceduri.
9 - 15 noiEmbRiE 2018 ACTUALiTATE - 3

În pragul falimentului: România trebuie


să recupereze 60 milioane euro de la CEH
n Complexul Energetic Hunedoara (CEH) a primit din partea României un ajutor de stat incompatibil, în valoare de aprox-
imativ 60 de milioane euro, pe care acum statul român trebuie să-l recupereze.
Deva – Comisia Euro- Acum, România trebuie să
peană (CE) a constatat că recupereze ajutorul ilegal
România a acordat un ajutor acordat societăţii", a declarat
de stat Complexului Ener- Margrethe Vestager, comi-
getic Hunedoara, însă între- sarul responsabil cu politica
prinderea nu a luat măsurile în domeniul concurenţei.
necesare pentru redresarea
activităţii. Prin urmare, fon- Ajutoarele de stat
durile provenite prin patru
La 21 aprilie 2015, Co-
împrumuturi finanţate din
misia a aprobat, în temeiul
fonduri publice, trebuie re-
normelor UE privind aju-
cuperate de la CEH, acestea
toarele de stat, un ajutor de
fiind considerate un ajutor
salvare temporar în valoare
ilegal, susţine Reprezentanţa
de 37,7 milioane de euro
Comisiei Europene în Româ-
(167 de milioane lei) pentru
nia.
Complexul Energetic Hune-
"Un guvern poate sprijini
doara, aflat în dificultate din
o societate care are difi-
punct de vedere financiar
cultăţi din punct de vedere
din anul 2013.
financiar dacă societatea are
„În contextul respectivei
un plan de restructurare
decizii, România s-a angajat
solid, contribuie la costurile
să prezinte un plan de res-
restructurării sale şi dacă de-
tructurare menit să asigure
naturarea concurenţei este a unor măsuri efective în di- tat de România în octombrie naturarea concurenţei create
viabilitatea viitoare a CE
limitată. În cazul CE Hune- recţia lichidării societăţii, în 2015 şi modificat în ianuarie de ajutor. De asemenea, regle-
Hunedoara, în eventualitatea
doara, aceste condiţii nu au martie 2018, Comisia a des- 2016 nu asigura viabilitatea mentările UE privind aju-
în care societatea nu avea să
fost îndeplinite - am con- chis o investigaţie aprofun- pe termen lung a CE Hune- toarele de stat nu prevăd
fie în măsură să ramburseze
statat că împrumuturile din dată”, se precizează în doara fără continuarea aju- aplicarea de amenzi.
ajutorul pentru salvare în
surse publice acordate de comunicatul Reprezentanţei torului de stat şi că acest
termen de şase luni. Ca ur-
România societăţii CE Hune-
mare a nerambursării aju- Comisiei Europene în Româ- plan nu a fost aplicat de în- Datoriile CEH
doara au conferit acesteia un
torului pentru salvare de nia. treprindere. sunt uriaşe
avantaj economic necuvenit. În cursul investigaţiei, În plus, Comisia a con-
către societatea CE Hune- CE Hunedoara datorează
Aceasta înseamnă că aju- Comisia a examinat confor- cluzionat că CE Hunedoara
doara şi în absenţa unui plan în prezent 547 de milioane
torul de stat a fost ilegal. mitatea cu normele UE nu a avut nicio contribuţie
de restructurare credibil sau euro diferitelor organisme
privind ajutoarele de stat a proprie notabilă la costurile de stat din România, inclu-
celor cinci împrumuturi fi- de restructurare şi că Româ-
Primăria Deva dă asigurări nanţate sau sprijinite din nia nu a propus măsuri pen-
siv banii primiţi prin cele
cinci împrumuturi care fac
fonduri publice acordate so-
că vom avea căldură în case cietăţii CE Hunedoara. Îm-
tru a limita posibilele
denaturări ale concurenţei
obiectul investigaţiei pri-
vind ajutoarele de stat
Deva - Primăria Deva dă purtate cu reprezentanţii preună, la 30 iunie 2016, rezultate ca urmare a încheiate joi. Întreprinde-
asigurări cetăţenilor că nu Complexului Energetic Hu- împrumuturile se ridicau la acordării unui sprijin semni- rea, care are aproximativ
vor fi probleme cu asigu- nedoara, aceştia au cerut o aproximativ 73 de milioane ficativ din partea statului. 6.500 de angajaţi, a înregis-
rarea căldurii în această majorare a subvenţiilor cu de euro, echivalentul a 337 Normele UE privind aju- trat pierderi din 2013 şi a
iarnă. Autorităţile locale sunt 60%, soluţie neacceptată de de milioane lei. toarele de stat impun, ca o intrat temporar în proce-
dispuse să majoreze sub- autorităţile locale. chestiune de principiu, recu- dura oficială de insolvenţă
venţia pe care o achită la ter- Municipalitatea a fost de Un plan fără viitor perarea fără întârziere a aju- în temeiul legislaţiei româ-
mocentrala Mintia pentru acord cu o creştere de 20% a Comisia a constatat că pla- toarelor de stat incompatibile, ne, procedură suspendată în
energia termică furnizată. subvenţiei pe care o achită nul de restructurare prezen- în scopul de a se elimina de- ianuarie 2016.
Totodată, nu este exclusă o pentru populaţie, dar decizia
creştere a tarifelor la popu- va fi luată doar cu aprobarea
laţie.
Conducerea Primăriei
Consiliului Local Deva.
Primarul a apreciat că ar fi
ANUNŢ
Deva a purtat discuţii cu posibilă şi o creştere cu Primăria comunei Luncoiu de Jos, județul Hunedoara organizează concurs pentru ocu-
reprezentanţii Complexului maxim 10% şi a preţului parea funcției publice de execuție de Inspector, clasa I, grad profesional debutant din
Energetic Hunedoara şi ai plătit de populaţie, însă toate cadrul compartimentului contabilitate, buget, resurse umane, impozite și taxe locale.
termocentralei Mintia pe aceste tarife vor mai fi discu- Condițiile de desfășurare a concursului sunt:
tema agentului termic dis- tate, deoarece negocierile cu a. Dosarul de înscriere se depune până la data de 26.11.2018, ora 15,00;
tribuit în sistemul centra- reprezentanţii Complexului b. Selecția dosarelor va fi în maxim 5 zile de la sfârșitul perioadei de depunere a dosarelor;
lizat. Autorităţile doresc ca Energetic Hunedoara nu c. Proba scrisă va avea loc în data de 06.12.2018, ora 10.00
populaţia să nu aibă pro- sunt încă finalizate. Condiţiile de participare la concurs:
bleme cu căldura, în condiţi- În muncipiul Deva sunt
a) studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
ile în care din luna ianuarie câteva mii de apartamente
se vor mai închide două branşate la sistemul de b) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
mine de cărbune din Valea Ji- încălzire. c) să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 din legea nr. 188/1999, republicată, pentru
ului, iar stocurile de huilă În prezent, prețul gi- ocuparea unei funcții publice.
pentru iarnă nu sunt nici gacaloriei la Deva este de Concursul se va desfășura la sediul instituției.
acum asigurate în proporţie 174,71 lei. Subvenția apro- Bibliografia se află afișata la sediul Primăriei comunei Luncoiu de Jos și pe site-ul Primăriei
de 100%. Potrivit primarului bată de Consiliul Local este comunei Luncoiu de Jos.
Florin Oancea, în discuţiile de 64,99 lei/Gcal.
4 - FrUmUSeŢe 9 - 15 noIembrIe 2018

Istoria frumuseţii.
Un articol cu final fericit
C um decidem ce pală a speciei umane era a pictorilor acelor vremuri, locul ei era în jurul casei,
anume face ca o supraviețuirea, implicit per- portretiza femeia ca fiind având grijă de familie.
femeie să fie fru- petuarea. Cu cât corpul era voluptoasă, cu pielea de- În anii ’20 femeile au
moasă? Ideea despre mai rezistent, cu atât femeia schisă la culoare, obrajii ru- câștigat dreptul de a vota. În
corpul perfect și stan- putea să poarte mai multe meni și fețe rotunde. această perioadă, femeile au
dardele de frumusețe sarcini și să se apere mai efi- Încoronată în 1558, am început să câștige drept
s-au schimbat conside- cient. Sâni mari, șolduri volu- putea spune că Regina Eli- asupra aspectului lor.
rabil și spectaculos minoase și un stomac sabeta a fost un adevărat Tinerețe androgină, bust
de-a lungul timpului. sănătos. Astăzi, pentru a de- mic, atitudine ușor
Cu toate acestea, funda- scrie un astfel de corp, am băiețoasă, siluetă îngustă și
mentele formei corpului folosi cuvântul “obez”, nu- păr mai scurt. Este clar că
feminin au rămas aceleași. iașa? Fiind o lucrare artistică, acesta a fost momentul în
Așa că, data viitoare când există totuși șanse mari ca care figura plină, voluptoasă,
pe când credeai că idealul
simți că ești imperfectă, femeile din acea perioadă să simbol al fertilității, a ieșit
pentru corpul feminin nu
adu-ți aminte că perfecți- nu fi fost chiar atât de volup- din peisaj. Observăm cum
putea să devină mai subțire,
unea este un concept într-o toase, dar asta nu ne face percepția asupra frumuseții
au început anii ’90 atunci
continuă schimbare, ex- decât să întărească teoria că este strâns legată de rolul fe-
când Kate Moss a devenit cea
istând diferențe de necrezut, acela era un ideal de fru- meii în societate. Interesant,
mai slabă femeie fotomodel
chiar de la o generație la alta. musețe. nu-i așa? Am putea spune că
din toate timpurile.
Haideți să facem o călătorie În Grecia Antică, simbolul acesta a fost momentul în
Ce este perfect? În zilele
istorică și să vedem ce anu- frumuseții era femeia roș- care a început obsesia noas-
noastre putem spune că
me influențează felul nostru cată cu pielea foarte des- tră pentru greutate.
mass-media a intrat într-o
de a vedea frumusețea. chisă. Ceea ce este interesant Pe parcursul anilor ’50,
eră în care celebrează diver-
Cea mai veche însemnare de observant este că, în acele ’60, ’70, cantitatea de
sitatea. Dar, încă nu ne bu-
artistică asupra idealului vremuri, frumusețea mas- machiaj pe care femeile o
curăm prea tare. Dacă în
feminin este statuia Venus culină era mult mai celebrată trend setter. Ea obișnuia să aplicau s-a redus conside-
trecut standardele de fru-
din Willendorf, care datea- decât cea feminină. Statuile își tapeze fața cu o pudră
musețe se stabileau în
ză de acum peste 25 000 ani. vechi pe care le avem din foarte albă și să își vopsească
funcție de picturile unui
acele vremuri, ne arată fe- buzele într-un roșu închis.
artist celebru, în zilele noas-
meia ca având forme ro- Foarte repede, acesta a de-
tre programele de editare a
tunde și pline. Puțin diferit venit un simbol al clasei su-
pozelor câștigă foarte mult
față de măsurile de astăzi, perioare. Cu cât erai mai
teren. Aceste programe fac
nu-I așa? Grecii de azi au palid, cu atât se considera că
ca fotomodelele care oricum
trăsăturile simetrice ale statutul tău este mai înalt.
arată deja aproape perfect,
feței. După cum știm, Platon Înainte de Revoluția
să arate și mai bine. Fetelor,
a dezvoltat conceptual pro- Franceză, machiajul era
acestea sunt iluzii. Dacă nici
porției de aur. Platon se ref- comun atât printer femei, cât
așa-zisele profesioniste în
erea la frumusețe ca fiind o și printre bărbați. Pe vremea
ale frumuseții nu îi satisfac
mixtură de simetrie și ar- când Regina Victoria urca pe
pe zeii industriei, eforturile
monie ceea ce l-a împins să tron, în 1837, societatea ves-
noastre de a arăta ca în re-
determine care este pro- tică a decis că femeile ar tre-
viste n-o să ne facă decât să
porția de aur pentru o figură bui să se îmbrace foarte
devenim nesigure pe noi.
perfectă. modest, fără o notă person- rabil. Toată lumea aprecia
Acum că am stabilit că
În Epoca Renascentistă, ală, fără să se distingă prea acum un aspect mai natural.
standardele de frumusețe
După cum putem observa, artiștii au vrut să se înde- mult. Probabil că nu a fost o La fel s-a întâmplat și cu as-
sunt doar idealuri tempo-
nu are nicio legătură cu viz- părteze de modestia și stric- vreme prielnică pentru fash- pectul părului care acum era
rare, zic că ar fi timpul să ne
iunea asupra frumuseții din tețea religioasă care ion designeri. Acest aspect din nou lung. În anii ’80
relaxăm și să ne bucurăm de
zilele noastre. Această stat- caracterizau anii Evului are strânsă legătură cu felul putem spune că a început era
o viață sănătoasă, cu mai
uetă este o paradigmă a fer- Mediu. Au început să apre- în care era privit rolul femeii super-modelelor. Femeile
puține oglinzi prin preajmă!
tilității De ce? Pentru că, în cieze plăcerea, fertilitatea și în societate. Aceasta avea trebuiau să fie bronzate, sub-
acele vremuri, nevoia princi- tinerețea. Viziunea idealizată acum o identitate domestică, țiri, înalte și ușor atletice. Și fB Talvescu Irina

Farmacia TACOMI
te face mai frumoasă
Completează talonul de mai jos şi poţi beneficia, prin tragere la sorţi,
de un pachet de înfrumuseţare oferit de Laboratoarele
TACOMI. Săptămânal, se acordă două premii. Taloanele se depun la
sediul redacţiei Accent Media din Deva, str.22 Decembrie, nr.37 A, biroul
16, iar extragerile se fac în fiecare zi de joi a săptămânii. Câştigătorii vor
fi publicaţi în ziarul de vineri din săptămâna respectivă.

Nume ....................................................................................................................

prenume ...................................................... CI seria…….. nr….................…

Localitatea……….................................... Tel….................................................
9 - 15 noiembrie 2018 oPinii - 5

Angajament neonorat la Consiliul


Judeţean. Urmează demisia?
A
mai rămas un an și Promisiune neonorată și
jumătate din man- imposibil de onorat!
datul de patru ani 4. Un SISTEM INTEGRAT
câștigat de P.S.D. la Consi- DE PARCURI industriale și ac-
liul Județean Hunedoara, celeratoare de afaceri pentru
iar bilanțul este simplu întreprinderile mici și mijlocii,
de făcut. pentru fiecare oraș și mu-
O analiză a principalelor nicipiu din județ!
puncte ale programului Promisiune neonorată și
„Hunedoara Puternică” care imposibil de onorat!
a fost asumat de actualul 5. Parcurile industriale vor
președinte al Consiliului Ju- fi dotate cu toate facilitățile și
dețean și prezentat Biroului construcțiile necesare activ-
Permanent P.S.D. Hunedoara ităților de producție, transfer
în ședința de dinaintea și înaltă tehnologie desfășu-
alegerii acestuia în funcție de rate de investitiorii care vor
către consilierii (majoritari) ocupa spațiile acestora.
P.S.D., ne duce la o concluzie Promisiune onorată parțial.
clară: Bobora, Avram și Doar P.A. Simeria are activi-
echipa de la C.J. nu respectă tate, dar și aici au apărut pro-
promisiunile făcute de partid bleme grave.
în campania electorală din 6. Atragerea investitorilor
2016! prin facilitățile oferite de ad- 10. Intărirea și sprijinirea A IDENTITĂȚII SATULUI ECHIPĂ DE FOTBAL ÎN DI-
ministrațiile locale și cea ju- asociațiilor zonale ale pro- ROMÂNESC și dezvoltarea VIZIA NAȚIONALĂ.
Iată analiza: dețeană. ducătorilor locali și accesul turismului! Promisiune neonorată!
1. Reabilitarea, extinderea Promisiune neonorată la acestora la finanțări neram- Promisiune neonorată și
și modernizarea tuturor rețe- nivel județean! bursabile guvernamentale și imposibil de onorat! La o analiză mai atentă a
lelor de apă, canalizare, elec- 7. Sprijinirea și întărirea europene. 14. REABILITAREA ȘI MO- acestor puncta, ne putem da
tricitate, internet, televiziune producătorilor locali și a agri- Promisiune neonorată! DERNIZAREA UNITĂȚILOR seama că cei care au făcut
prin cablu ÎN TOATE LOCA- cultorilor. Reconversia profe- 11. Susținerea asociațiilor SANITARE ȘI MEDICALE din programul nu prea au știut cu
LITĂȚILE JUDEȚULUI. sională a forței de muncă. locale de producători și a pro- municipii, orașe și sate. ce se ocupă Consiliul Jude-
Promisiune neonorată și Promisiune neonorată! ducătorilor individuali, în ve- Promisiune neonorată și țean! Mai grav este că el a fost
imposibil de onorat! 8. Creșterea economică derea realizării de proiecte de imposibil de onorat! asumat și prezentat popu-
2. Obținerea avizelor nece- susținută prin ATRAGEREA investiții. 15. REABILITAREA ȘI lației județului în zeci de mii
sare PENTRU CONECTAREA FONDURILOR EUROPENE, în Promisiune neonorată! MODERNIZAREA TUTUROR
LA AUTOSTRADA A1 a mu- de exemplare, iar oamenii
principal a fondurilor eu- 12. Județul Hunedoara va UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂ-
nicipiilor Deva și Hunedoara așteaptă ca aceste promisiuni
ropene nerambursabile. deveni un PERIMETRU DE IN- MÂNT din mediul rural și
în zona Sântuhalm! să fie îndeplinite!
Promisiune neonorată! TERES CULTURAL ȘI TURIS- dotarea lor cu echipamente
Promisiune neonorată! TIC PENTRU EUROPA! În mod normal, după mod-
9. Primarii vor deveni moderne.
3. ASFALTAREA ȘI REABIL- Promisiune neonorată și Promisiune neonorată! elul Teleorman, Nistor are
coloana vertebrală a adminis-
ITAREA TUTUROR DRU- imposibil de onorat, mai ales 16. Susținerea sportului de obligația politică de a tăia în
trației județului.
MURILOR județene, orășenești Promisiune neonorată și că turismul a fost decapitat! performanță. VREM CA carne vie și a demite incom-
și comunale. imposibil de onorat! 13. Conservarea traditiilor, JUDEȚUL NOSTRU SĂ AIBĂ O petenții!

În 2020 Nistor poate dovedi că este un om corect!


L
a alegerile parla- Dacă el va ieși pe loc neeli- pendenți”, zilele trecute la în presă de fostul primar al derea alegerilor și distruge-
mentare viitoare gibil, nu va mai candida, iar Petroșani candidatul P.S.D. la Devei, am înțeles că a fost rea organizației locale Deva?
sperăm că va face dacă vreun mare „indepen- alegerile parțiale de la Deva rugat să participe la recon- Acolo e liniște și pace, totul
ceea ce a făcut la Deva la dent” va sta mai bine decât din 2017, cu care miniștrii și struirea acestui partid, lucru roz, iar jaluzelele sunt trase la
alegerile parțiale. Va P.S.D.-iștii în sondaj, îl va personaje importante din pe care îl va și face, deoarece geamuri, luminile stinse, iar
„scoate la campanie” cu aduce prin sms în partid! P.S.D. defilau prin municipiul a fost membru fondator! activitatea s-a mutat în con-
șase luni înainte candi-
dații P.S.D. pentru parla- Ca să știe cum stă, îi pro- reședință de județ dând lecții Adică? Va aduce membri siliile de administrație din in-
mentare, va face sondaje punem o simulare corectă on de administrație, a participat noi? Va participa la acțiuni, la stituțiile statului.
și va întocmi lista după line în 2019, ca să se poată la o ședință de partid. Ghin- ședințe și va face programe
cum vor alegătorii și nu orienta. ion! Ședința nu era P.S.D., ci politice? Păi și la P.S.D. nu se Pagină realizată de
mușchii lui. Dacă tot vorbim de „inde- P.U.R.! Din declarațiile făcute face reorganizare după pier- Cristian Gros
6 - SPorT 9 - 15 noiembrie 2018

FUTSAL: Juniorii de la West LUPTE


LIBERE:
Deva au câştigat derbyul local Sportivii
deveni
Întâlnirea dintre cele două
echipe de juniori din mu-
nicipiul Deva, West și Auto-
medaliați
bergamo , disputată, în cadrul la naționale
etapei a treia din Campi-
onatul Național de juniori,a
fost o dispută a orgoliilor, cei
de la Autobergamo Deva,
fiind și campionii en titre la
această categorie de vârstă.
Tensiunea jocului a fost
mare datorită faptului că din
formaţia de juniori a lui Auto-
bergamo care a câştigat în
vară titlul, mai mulţi jucători
au fost transferați la West
pentru noua ediţie de campi-
onat. Astfel foştii coechipieri
Grosu, Kovacs, Bulzan, Vesa şi
Ivan au evoluat la West Deva,
iar Toader, Pieptea, Moglan şi egalitatea pe tabelă, în echipa pregătită de Claudiu marcheze din nou prin
Costea la Autobergamo Deva min.30. la capătului unui Ghiura a fost din nou în avan- Grosu, 5 – 4 apoi au mai ratat

L
West Deva a deschis contraatac, cu un şut printre taj, 3 – 2, pentru ca înainte cu o lovitură de penalitate de la a Onești s-au des-
scorul în minutul 5 prin picioarele portarului de la câteva minute de final Tilea a 10 m prin Kovacs . fășurat la finalul
Boldor, la o centrare a lui West. Moglan îşi putea chiar finalizat un contraatac şi a Finalul de joc l-a evidențiat săptămânii trecute
Grosu și si-a mărit avantajul aduce echipa în avantaj, dar a West a condus din nou la din nou Grosu care a reușit să întrecerile din cadrul
prin Kovacs, bine servit de trimis pe lângă bară. două goluri diferenţă. înscrie pentru West,în poarta etapei finale ale Campio-
Boldor, astfel că echipa Autobergamo Deva a acu- Autobergamo a trecut în 5 goală, cu 13 secunde înainte natului Național indivi-
„gazdă” a întrecerii a condus mulat şase greşeli în min.32, + 0 şi Costea a redus diferența de final. dual pentru juniorii de
cu 2 – 0, din min.16 care a și iar antrenorul Adrian Moț la un singur gol în min. 36, iar În cele din urmă, West s-au la categoriile 3 și 4,
fost scorul primei reprize. prea tensionat a preferat să Anton să egaleze pentru a impus în faţa colegilor de la competiție la care au
Autobergamo a controlat se certe cu toată lumea pen- doua oară în min. 37. Autobergamo,cu scorul de 6 fost prezenți circa
mai bine jocul după pauză, tru această situație .Kovacs a Cei de la West, mai bine – 4, după un meci extrem de 200 de sportivi de la
Costea, a redus din diferență transformat lovitura de pe- temperați de către antrenorul tensionat şi de palpitant. cluburile și asociațiile
în min. 29 și tot el a restabilit nalitate de la 10 metri iar Claudiu Ghiura, au reușit să sportive din toată țara.
La finalul celor patru

Gimnaşti hunedoreni la Caiac: Regata Orșova o reușită zile de lupte, aprig dispu-
tate, sportivii secției de
Campionatul Național pentru sportivii deveni lupte din cadrul C.N.S.

R
"Cetate" Deva, au obținut o
ecent, la Orşova s-au
de gimnastică aerobică desfășurat întrece-
serie de rezultate care îi
poziționează printre cei
Sportiv de la Izvorani. rile din cadrul mai talentați din țară, în
Din județul Hunedoara vor tradiționalei competiții condițiile în care sunt cu
Regata Orșova la kaiac-
participa gimnaşti de la cele un an mai mici decât adver-
canoe, la care au fost
două cluburi acreditate la prezenți sportivi de la cele sarii cu care s-au luptat
aceste secțiuni, CNS Cetate mai bune cluburi care s-au pentru medalii.
Deva și CSS Petroșani, după întrecut pentru medaliile Tânărul Rareș Drăgan,
cum urmează: Emilia Monu, puse în joc de către orga- pregătit de prof. Suraj Mor-
Diana Căliman, Larisa Du- nizatori. echipaj cu colegul lui, Răzvan van a câștigat în urma
mitru,Nicoleta Patrichi, Daria Sportivii de la CNS Cetate Săiceanu, cei doi au câștigat o acestor întreceri medalia
Mihaiu, Mirela Frâncu, Denisa Deva, pregătiți de prof. medalie de bronz la caiac de argint la categoria 78 de

L
Popescu, Maria Murariu, Alexandru Mureșan, s-au dublu categoria juniori I la kg fiind cel mai titrat
a finalul acestei săp- Georgiana Negrea, Raluca sportiv devean. Au mai
tămâni sala Poliva- aflat printre cei evidențiați la 1000 m. Echipajul alcătuit din
Bocșer, Claudia Barna, Viorica ediția din acest an la care au Alexandru Miheţ și Răzvan urcat pe podiumul de pre-
lentă din Complexul
Gopșa, Adina Tiurean, Daniel cucerit 8 medalii din care 4 Săiceanu a participat la între- miere cucerind medalii de
Olimpic de la Izvorani va
găzdui întrecerile din Anton, Luissiana Budică, medalii de aur, 1 de argint si cerile de la caiac dublu ju- bronz următoarele spor-
cadrul ediției 2018 a Alexandru Cioranu, Darius Iri- 3 de bronz . niori III pe distanța de 1000 tive de la clubul devean:
Campionatului național, mie, Donna Haraga, Flavia Se- Desfășurată pe culoarele m şi au câştigat medalia de Alexandra Iana- la catego-
la care vor participa bastiana Senteași Alin Mihai special create pe Dunăre, aur, iar Săiceanu Răzvan la ria 44 kg, Lorena Macingo -
echipele reprezentând Popa pentru CNS Cetate Deva, competiția de la Orșova a re- caiac simplu juniori categoria 40 kg, Andreea Manea (42
toate secțiile de perfor- respectiv Elena Raluca Ape- unit la start nouă cluburi din III pe distanța de 1000 m a kg)-toate pregătite de
manță din țară. troaiei, Adina Istrate, Teodora țară ai căror sportivi au tras obţinut o medalie de argint și antrenorul Doru Ailincăi și
Federația Română de Gim- Carlecioiu, Elena Șotângă pen- din greu pentru a fi pe una de bronz la caiac simplu Bianca Obreja( 32 kg),
nastică a comunicat validările tru CSS Petroșani. podium. categoria juniori III pe dis- pregătită de antrenorul
pentru participarea sportivilor Competiția de la Izvorani Sportivul Cristian Vuivan a tanța de 2000 m. Gheorghe Văcărașu. Alte
la ediția din acest an a campi- este cea care încheie sezonul obţinut o medalie de aur la De altfel, sportivii de la două sportive- Andreea
onatelor naționale de gimnas- oficial intern din gimnastica caiac simplu, la categoria ju- CNS Cetate Deva au cucerit în Bocănici (categoria 62 kg)
tică aerobică, întreceri care se aerobică, sezon care a adus niori I pe distanța de 1000 m acest sezon 50 de medalii la și Sybilla Sărac(56 kg) s-au
vor desfășura începând de multe medalii pentru sportivii și o medalie de aur în proba competițiile la care au fost clasat pe locul V la aceste
astăzi și până duminică în sala români la Campionatele Mon- de caiac simplu juniori I pe prezenţi, din care 17 de aur, întreceri.
Polivalentă din Complexul diale de la Guimares. distanţa de 2000 m. În 16 de argint și 17 de bronz.
9 - 15 noiembrie 2018 PUbLiCiTATe - 7

Primăria comunei Sîntămăria-Orlea, JUDETUL HUNEDOARA


judeţul Hunedoara COMUNA SĂLAŞU DE SUS
PRIMARIA
anunţă: Sălaşu de Sus, nr.21; Tel./Fax:0254779501;
Email:primariasalasudesus@yahoo.com
Primăria comunei Sîntămăria-Orlea, cu sediul în Sîn-
tămăria-Orlea, nr. 130, judeţul Hunedoara, organizeaza concurs A NUNŢ
pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcţiei contrac-
tuale de executie vacantă de referent superior în cadrul Com- Primăria Comunei Sălașu de Sus, judetul Hunedoara, cu sediul in Sălașu de Sus, nr. 21,
partimentului asistență socială în aparatul de specialitate al judetul Hunedoara, organizează concurs pentru ocuparea a trei functii contractuale de exe-
primarului. cutie vacante, de muncitor calificat IV, pe perioada nedeterminata, la compartimentul utilitar
din cadrul aparatului de specialitate al primarului , conform HG.nr.286/23.03.2011 .
Condiţii generale de participare: Concursul se va desfasura astfel:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale -proba scrisa in data de 10.12.2018, ora 10,00;
Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic -proba interviu in data de 12.12.2018, ora 10,00;
European şi domiciliul în România; Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; condiţii:
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 1. Muncitor calificat IV :
d) are capacitate deplină de exerciţiu; -studii (obligatoriu): gimnaziale ;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru - vechime(obligatoriu): minim 3 ani ;
care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate -calificare electrician;
de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; -calificare fochist.
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau 2. Muncitor calificat IV :
alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; -studii (obligatoriu): gimnaziale ;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei in- - vechime(obligatoriu): minim 3 ani ;
fracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, -calificare instalator apa-canal;
de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea -calificare zugrav, tencuitor.
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni 3. Muncitor calificat IV :
săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea -studii (obligatoriu): gimnaziale ;
funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. - vechime (obligatoriu): minim 3 ani ;
- carnet de conducere categoria B;
Condiţii specifice:
-calificare mecanic pentru intretinere si reparatii;
-absolvent liceu cu diploma de bacalaureat;
-calificare masinist la masini pentru terasamente.
-vechime în muncă minim 6 ani și șase luni.
Dosarele de concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării
anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Primăriei Comunei Sălaşu
Concursul se va desfăşura astfel:
de Sus, situat în Sălaşu de Sus, nr.21.
- în data de 06 decembrie 2018, ora 10.00 – proba scrisă,
la sediul Primăriei Sîntămăria-Orlea;
Relatii suplimentare la sediul Primăriei Comunei Salasu de Sus, persoana de contact Vlad
- în data de 07 decembrie 2018, ora 10.00 - interviul la Călăruța Rozica, telefon/fax:0254779501.
sediul Primăriei Sîntămăria-Orlea.
ROMÂNIA
Dosarul pentru înscriere la concurs se depune in termen de
JUDEȚUL HUNEDOARA
10 zile lucratoare de la data publicarii anuntului in Monitorul Ofi-
cial al Romaniei, Partea III, la sediul Primăriei Sîntămăria-Orlea,
PRIMĂRIA COMUNEI VEŢEL
respectiv pana in data 26.11.2018 ora 12.00. Veţel, str. Mihai Eminescu, nr. 256, jud. Hunedoara, cod 337525
Condiţiile specifice de participare, bibliografia şi actele nece- Tel.: 0254 237 733; Fax: 0254 237 847
sare pentru dosarul de concurs se afişează la sediul Primăriei Sîn- E-mail: primaria.vetel@gmail.com
tămăria-Orlea.
Relaţii suplimentare cu privire la bibliografie şi conţinutul ANUNŢ
dosarului pentru concurs se obtin de la doamna Minteuan
Marinela – persoana care asigura secretariatul comisiei de con- Primăria Comunei Veţel, judeţul Hunedoara, organizează în data de 12.12.2018, ora
curs, telefon 0254/770630. 10,00 - concurs în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacantă:
“inspector, clasa I, grad profesional superior” în compartimentul de urbanism şi ame-
najarea teritoriului din aparatul de specialitate al Primarului comunei Veţel, judeţul Hune-
doara,
JUDEŢUL HUNEDOARA
- nivelul studiilor: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii su-
MUNICIPIUL DEVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEVA perioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă absolvite cu diplomă
Serviciul Administrare Unităţi de Învăţământ, de licență :în domeniul – inginerie civilă,
Comunicare, Promovare Imagine -condiţii minime de vechime în muncă: 7 ani.
Compartiment Comunicare, Promovare Imagine Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Primăriei Comunei Veţel, Str. Mihai Emi-
Piaţa Unirii nr. 4, RO 330 152 Deva
Tel. +40 254 21 85 79, +40 254 21 34 35, nescu, nr. 256, jud. Hunedoara, în 20 de zile de la apariţia anunţului în monitorul oficial şi în
fax: +40 254 22 61 76 ziar;
E-mail: relatii.presa@primariadeva.ro; Probele stabilite pentru concurs:
Web site: www.primariadeva.ro
- Selectarea dosarelor,
COMUNICAT - Proba scrisă,
- Interviul.
Biroul Ridicări Vehicule din cadrul Primăriei Municipi-
ului Deva anunță căîn data de 31.10. 2018, în baza Condiţiile de desfăşurare a concursului:
Hotărârii Consiliului Local al municipiului Deva - data până la care se pot depune dosarele: în 20 de zile de la apariţia anunţului în moni-
nr.160/2018, privind reglementarea activității de ridicare, torul oficial şi în ziar;
transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate - instituţia publică la care se depun dosarele: Primăria comunei Veţel, judeţul Hunedoara
neregulamentar pe drumurile publice sau pe domeniul – secretariat,
public sau privat al municipiului Deva, au fost ridicate ur- - data, ora şi locul organizării concursului:
mătoarele autoturisme abandonate: - selecţia dosarelor de înscriere: în 5 zile lucrătoare de la ultima zi de depunere a dosarelor;
- proba scrisă - 12.12.2018, ora 10,00
Marcă vehicul Număr Înmatriculare Locul ridicării Data pentru susţinerea interviului va fi stabilită de către Preşedintele comisiei de concurs.
Opel Corsa HD 09 LTJ Deva, Aleea Streiului Condiţiile de participare la concurs, bibliografia şi actele necesare pentru dosarele de în-
Renault HD 01 KCZ Deva, Aleea Romanilor scriere sunt afişate la sediul Primăriei Comunei Veţel.
Skoda Rapid HD 77 JET Deva, Aleea Patriei Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0254/237733, persoana de contact: Tat Maria.
8 - SĂnĂTATe 9 - 15 noiembRie 2018

Remedii naturiste pentru


bolile de sezon

n Toamna și-a intrat în drepturi, iar odată cu ea apar fluctuațiile de temperatură și umezeală, care ne afectează pe fiecare
într-un fel sau altul. Și cum simptomele sunt diferite, în funcție de organism, trebuie să luăm măsuri de precauţie, care
să ajute la minimalizarea vulnerabilităţii lui. Iată câteva din leacuri naturiste care ne stau la îndemână:

Când apar răcelii. Pentru răceală sau vindecător”, ceapa are efect doar când cartofii s-au răcit. înainte de culcare.
simptomele răcelii dureri în gât, se poate face o antibacterian și antiviral,
Atunci când apar primele inhalație cu aburii aromați de fiind extrem de eficientă, sub Băutură Lămâia
semne ale virozei, terapeuta la 4-6 picături de ulei de lev- toate formele. În caz de cu muștar Se poate folosi și ea în
Maria Lohmann ne reco- ănțică, santal sau mușețel. De răceală, iată cum se pro- cazul gâtului iritat, pro-
asemenea, uleiul de eucalipt cedează: se taie o ceapă mare Este utilă în caz de
mandă o licoare puternic răgușală sau atunci când cedându-se astfel: se dă prin
condimentată, folosind urmă- calmează iritația gâtului dacă, felii și se pune peste noapte în storcătorul de fructe o lămâie
în timpul nopții se pune sub farfurie, lângă pat. Prin in- vocea este suprasolicitată.
toarea rețetă: se rade o lin- Pentru prepararea acestei întreagă, cu tot cu coajă.
guriță de ghimbir proaspăt, pernă o batistă pe care s-au halarea mirosului de ceapă, Sucul, pulpa și coaja fărâ-
picurat câțiva stropi de ulei răceala trece mai repede. Tot băuturi, se amestecă o lingură
se pune într-o cană cu apă și de muștar cu o lingură de mițate, se amestecă bine cu
se încălzește până dă în clo- de eucalipt. în caz de răceală, se taie miere polifloră, până se
mărunt 1-2 cepe, peste care miere și una de lămâie.
cot, apoi se lasă la foc mic, obține o pastă consistentă.
timp de cinci minute. Ca efec- Usturoiul se toarnă apă clocotită. Se După fiecare masă se ia câte o
lasă la infuzat câteva minute, Oțetul de mere
tul să fie mai puternic, se Este folosit, sub mai multe linguriță de pastă și, timp de
adaugă puțină scorțișoară. forme, efectul lui vindecător apoi ceaiul obținut se bea Este eficient în amelio- o jumătate de oră, nu se bea
După ce fiertura s-a răcit, se fiind confirmat și de către oa- fierbinte, îndulcit cu miere. rarea sau tratarea durerilor nimic.
adaugă zeamă de lămâie și se menii de știință. Pentru revi- de gât. În astfel de situații, se
îndulcește cu miere. Se vor gorarea organismului, protecția În cazul durerilor înmoaie un prosop de Sucul de coacăze
bea câte trei căni în cursul împotriva răcelii, se proce- în gât bucătărie într-un sfert de
litru de oțet de mere, care se negre
zilei, ultima fiind înainte de dează în felul următor: se vor
culcare. Peste noapte, prin curăța de coajă cinci căței de Cataplasmele stoarce și se înfășoară în jurul Este recomandat de tera-
transpirație, virușii vor fi usturoi, care se zdrobesc și se gâtului. Deasupra se pune un peuți întrucât conține nume-
cu cartofi fular de lână și se ține așa, roase substanţe secundare cu
eliminați iar în dimineața ur- amestecă bine cu cinci linguri
mătoare se vor vedea rezul- de zahăr. Deasupra se toarnă Atunci când apar durerile timp de 30 de minute. Dar, acţiune antivirală. Se poate
tatele. puțină apă, care se pune la foc în gât, cataplasmele cu cartofi oțetul de mere este util și folosi, sub formă de gargară,
până dă în clocot. După cinci sunt foarte eficiente. În astfel pentru desfundarea nasului. în cazul durerilor în gât.
de situații, se fierb doi cartofi Acesta se încălzește într-o
Uleiul de eucalipt minute se strecoară, iar din
sucul obținut se ia câte o lin- mari și se zdrobesc, obți- ceașcă, iar aburii lui se in- În caz de bronșită
Amestecat cu lămâiță și nându-se un pure. Acesta se halează.
cuișoare, câte 10 picături din guriță de-a lungul zilei. Se taie o ceapa mare în
împachetează în jurul gâtului, Alternativ, se poate lua, de rondele care se pune la fiert
fiecare, se pune în inhalațiile iar deasupra se pune un trei ori pe zi, câte o linguriță
cu aburi, fiind foarte util Ceapa prosop uscat și apoi un fular
cu un pahar de vin și o lingură
de oțet de mere, diluat în 1/2 de ulei de floarea soarelui.
atunci când apar simptomele Supranumită ”leacul atot- din lână. Acesta se va scoate pahar de apă. Se bea seara,
9 - 15 noiembrie 2018 mAGAZin - 9

Băutura se îndulcește cu mele semne, se vor consuma fierbinte se dizolvă o lingură amestecă o cană de vin de se lasă la infuzat timp de cinci
miere, iar din ea se consumă 5-6 căni de ceai pe zi, îndulcit de sare de mare, apoi se in- coacăze negre, cu aceeași can- minute. Se bea câte o ceașcă de
câte 5-6 linguri pe zi. cu miere, la interval de 30 spiră aburii, timp de 10 titate de apă. Se poate folosi și câteva ori pe zi. Tot pentru
minute. În caz de temper- minute. Pentru a se mări efec- sirop cu alcool pur de 18-20 desfundarea nasului se folo-
Frunzele de varză atură ridicată, ceaiul se poate tul se poate pune, în timpul de grade. Preparatul se con- sește un litru de apă clocotită,
albă combina cu mentă. zilei, într-o lampă de aro- sumă seara, înainte de culcare în care se va pune, în proporții
moterapie, apă și sare de și va avea ca efect o transpi- egale, busuioc, chimen sau 20
Se zdrobesc, se pârjolesc Cimbrul mare. rație abundentă. Procedura se grame ace de pin. După ce
puțin la flacăra aragazului sau repetă după o oră, iar dimi- vasul se ia de pe foc, se in-
pe plită, se ung cu untură de Poate combate, de la nas
înfundat, tuse, răguşeală, până Pentru scăderea neața, se consumă o jumătate halează aburii și se respiră
pasăre și se aplică, cât mai febrei de cană de vin, fără apă. Chiar adânc.
calde, pe piept. Se acoperă la sinuzită, bronşită, gripă în
general. De asemenea, infuzia Se prepară un leac delicios, dacă răceala trece până a
apoi cu un prosop de bumbac, doua zi, se recomandă o dietă În cazul durerilor mus-
iar procedura se repetă, timp este folosită şi pentru revigo- din două gălbenușuri de ou,
rarea corzilor vocale. În caz de amestecate cu patru linguri ușoară și repaus la pat încă 24 culare
de trei-patru zile. Un astfel de de ore.
remediu fluidizează secreția, răceală și gripă, se consumă de zahăr sau miere, până se Se prepară o infuzie din
ușurând espectorația. câte o cană de infuzie, din obține o cremă spumoasă. coajă de salcie albă sau decoct
două în două ore. Aceasta se toarnă peste lapte Pentru nas din două linguri de plantă la o
fierbinte, care se va bea înfundat cană cu apă, din care se bea de
Busuiocul
Inhalaţiile cu sare înainte de culcare. Se pregătește o infuzie din trei ori pe zi.
Are efecte antiseptice şi câte o linguriță de: anason,
expectorante, fiind recoman- marină
Vinul de coacăze cuișoare, lemn dulce și o jumă- https://www.femeia.ro
dat în inhalaţii cu decoct sau Se fac atunci când bronhi- tate de linguriță de ghimbir,
intern, sub formă de ceai. ile sunt încărcare cu mucus. negre http://www.formula-as.ro
toate zdrobite. Peste ele se https://www.csid.ro
Atunci când răceala dă pri- Astfel că, într-un litru de apă În caz de răceală, se toarnă 1/4 l de apă fierbinte și

Pensiunea POnOR *** • GEL CREMĂ – ARTICULAȚII


• GEL CREMĂ – VARICE
Vaţa de Jos, str. Câmpului nr. 29, jud. Hunedoara• Tel. 0757-102807
• SARE DE BAIE CU PLANTE
- ARTICULAȚII
• SARE DE BAIE CU
PLANTE - RELAXARE
Produsele SALIS DAVA conțin
ingrediente naturale şi
sunt realizate după rețete proprii
Str. Urușagului, nr. 17, corp C11/2,
Florești, Jud. CLUJ
• Servicii de cazare (apartament) • SPA – saună, piscină, masaj • Farmacist Cristina TEODORESCU
Organizare evenimente într-un cadru deosebit • Restaurant – Tel: +40 728 117 335
mâncăruri tradiționale, meniuri speciale • Barbeque. E mail: cristina.salisdava@yahoo.com
10 - tIMp lIBER 9 - 15 NOIEMBRIE 2018

TV - FILMUL SĂPTĂMÂNII SE SPUNE CĂ: Minutul de umor


A suferit de dislexie • Într-un restaurant
- O juma` de votcă vă rog!
- Nu servim persoane care sunt în stare de
ebrietate.
- Nu pentru mine, pentru prietenul meu.
- Dar unde e prietenul tău?
- Afară, doarme în fața ușii!

• La piață
Într-o zi de târg, Ion merge la piață să vândă
un cocoș. La un moment dat, se apropie de el
un bătrânel și-l întreabă:
- E bun cocoșul, taică? Se pricepe la călcat?
- E bun, tataie! Calcă tot ce prinde: găini,
rațe, gâște, oi, porci, vaci, a prins și un vultur,
pe care nu l-a iertat!
Frumoasa Sureyya din serialul - Păi atunci de ce-l vinzi, omule?!
”Mireasa din Istanbul” s-a confruntat cu - Hmmm… de la o vreme se uită cam ciudat
mari probleme în copilărie, fiind diagnos- la mine…
ticată cu dislexie, o afecțiune care
PRO TV încetinește procesul de învățare, de citire • La psihiatru:
Vineri, 9 noiembrie, ora 23,00 și ascultare. Primii ani de școală au fost – Doctore, fluturi, peste tot fluturi, zise pa-
VIAȚA LUI PI traumatizanți, dar cu bunica ei, a reușit să
treacă cu bine peste acest obstacol și să
cientul, agitându-și brațele pe sus.
– Da’ de ce le faci vânt spre mine?!
Filmul spune povestea unui tânăr care supraviețuiește ajungă unde este astăzi, mărturisește ac-
unui dezastru maritim și se vede silit să pornească într-o trița Asli Enver. • O blondă își sună prietena
călătorie epopeică, plină de aventuri și de descoperiri. După – Dragă, azi noapte am dormit la un hotel și
naufragiul unui transatlantic, Pi Patel, fiul adolescent al unui Adela Noriega se întoarce acum sunt disperată pentru că nu pot ieși din
director de grădină zoologică din India, plutește în derivă cameră!
Protagonista unor telenovele de succes – Cum așa?
într-o barcă de salvare, în mijlocul Oceanului Pacific, alături (Amor real sau Focul iubirii), actrița Adela – Păi camera are numai trei uși. Una duce în
de o hienă, un urangutan, o zebră rănită și un tigru de Bengal. Noriega ar putea reveni în lumina reflec- baie, una duce în dulap și una care are pe
Puștiul își folosește toate cunoștințele enciclopedice în ceea toarelor, alături de Fernando Carillo, ac- mâner un semn pe care scrie: ”Nu deranjați’?!
ce privește comportamentul animalelor. Asta pentru a-l ține torul din ”Rosalinda”. Actorul a lipsit și el
la distanță pe fiorosul tigrul Richard Parker, dușmanul de o vreme de pe micile ecrane, dedicându-se • Un bețiv
moarte al lui Pi. Dar, pe parcursul călătoriei, cei doi învață pentru o perioadă de timp, cine- Iese din bar și se împiedică de o piatră. Se
treptat să coexiste, tigrul devenind principalul atu al lui Pi în matografiei. ridică, însă cade iar. Supărat, spune:
încercarea acestuia de a găsi calea către casă. – Dacă știam că pic iar, nu mă mai ridicam…

BERBEC TAUR GEMENI RAC


Este necesar să vă achitați toate În sectorul profesional sau fi- La serviciu este destul de multă Inventivi și hotărâți să realizați
datoriile, înainte de a face in- nanciar vor fi schimbări nepre- agitație și există posibilitatea să lucruri frumoase, reușiți să aveți

H
vestițiile pe care vi le-ați propus. văzute sau elemente pe care nu vă afirmați în anumite activități. o contribuție însemnată la
În a doua parte a intervalului, le-ați luat în calcul. Veți trece De aceea, să fiți atenți la șansele proiectele aflate în derulare la
găsiți un nou punct de echilibru peste ele cu bine, ba mai mult, care vi se deschid în perioada ur- locul de muncă. În astfel de
atunci când lucrurile nu merg aveți numai de câștigat. În mătoare. În plan financiar, de- condiții, se pot schimba multe,

O așa cum vă doriți. La serviciu,


evitați să promiteți mai mult
decât sunteți în stare să oferiți.
dragoste, n-ar strica să fiți
obiectivi și nu în ultimul rând,
mai atenți cu partenerul.
veniți conștienți la nevoia de a
avea rezerve, dar și dispuși în a
construi ceva durabil.
începând de la un post mai bun
sau ceva bani în plus la salariu.
În dragoste nu sunt probleme.

R LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

O
Se recomandă mai multă pru- Vă doriți mai mult spațiu, con- Proiectul la care lucrați se Ideile voastre prind viață la
dență atunci când vă luați anu- fort sau libertate de mișcare. Le apropie de final. Cereți sprijinul locul de muncă. Șefii sunt intere-
mite angajamente sau semnați veți realiza pe toate, dar aveți colegilor, dar aceștia nu sunt dis- sați de ceea ce le-ați propus, așa
documente importante. Este nevoie de răbdare sau de tim- puși să vi-l dea. Totul depinde de că sunt șanse să aveți o mare re-

S posibil să plecați într-o călătorie


în afara țării sau să colaborați cu
persoane străine. Din cauza
pul necesar. Și, nu în ultimul
rând, aprobarea familiei este
esențială în demersurile pe care
voi, așa că veți căuta soluții care
să vă ajute. Dacă intenționați să
începeți o nouă poveste de dra-
alizare profesională. Veniturile
voastre vor crește simțitor, dacă
dați curs unor oportunități. Este

C
grabei, se pot ivi neînțelegeri, dar doriți să le faceți. Se clarifică lu- goste, n-ar strica să manifestați posibil să reîntâlniți o persoană
le veți rezolva fără probleme. crurile și în domeniul financiar. mai multă prudență. importantă.

O SĂGETĂTOR
Trebuie să profitați de tot ce
viața vă aduce în cale și să
CAPRICORN
Comunicați bine cu cei din jur și
realizați, mai ales la locul de
VĂRSĂTOR
Notorietatea voastră va crește,
mai ales că sunteți invitați să
PEŞTI
Cariera voastră este în ascensi-
une și vă pregătiți pentru o

P acționați așa cum vă dictează


conștiința. Sfaturile celor din
jur nu vă sunt de folos, ba mai
mult, vă pot aduce neplăceri.
muncă, lucruri importante. Dar
atenție, nu ascultați de cei care
vă fac anumite propuneri de
participați la diverse proiecte în
cadrul grupurilor în care acti-
vați. În cercul de prieteni pot
nouă realizare în plan profe-
sional. Chiar dacă aveți nevoie
să studiați mai mult, acest lucru
colaborare care, uneori, pot fi în apare zvonuri, neînțelegeri, iar nu vă oprește să mergeți mai
Apar schimbări în plan profe- defavoarea voastră. Intențio- toate acestea vă afectează. departe. Sunteți hipersensibili,
sional și sunteți nevoiți să lup- nați să faceți o schimbare în Bani aveți, dar îi cheltuiți foarte mai ales în perioadele în care
tați pentru ceea ce vă doriți. viața voastră sentimentală. repede, pe lucruri inutile. aveți mult de lucru.
9 - 15 noieMbrie 2018 oPinii - 11

,,Marea Păcăleală "


Î Ca la noi,
ntr-o țară coruptă, de avut senzația că dna Crețu chichițe se folosesc pentru a
nu iei şi nu dai mită, este susținută de anumite nu pleca de pe acele scaune la nimeni !
banii nu știi să-i persoane cu mari interese și anumite persoane A început
,,speli". de către unele ambasade din să râdă și tanti Maria din cel “Aceste trepte care s-au
Avem la cârma statului România. Acum nu este mai îndepărtat sat de munte, pus la ușoara încercare de
oameni care nu au ce căuta vorba de generali americani unde am ajuns noi cu justiția. democratizare a României –
în aceste funcţii nici în cele în retragere sau de ,,tinerelul Auzim tâmpenii, seară de se dărâmă tocmai că unii
mai urâte momente. Sunt oa- "Soroș, pe care-l aștepta în seară, făcute de oamenii politicieni au făcut ce au vrut
meni iresponsabili, oameni ușa biroului de la Bruxelles justiției în ultimii 10 ani. în țara asta fără ca nimeni să
care nu au condus un butic în cu brațele deschise (oare Toată lumea apară câțiva plătească. Au fost făcute in-
viața lor, dar un minister sau degeaba)? Acum se vine cu domni și doamne, ca și cum stituții anticorupție, care au
o țară. Sunt oameni care au lecția învățată de la Brux- numai domniile lor ar fi fost dirijate tot din străină-
ajuns acolo de nici ei nu știu elles, având multe roluri în justițiabili în Romania. De- tate, iar unele au devenit ele
cum și de ce au ajuns. Am palmares, știind ce trebuie să spre “Câteva cărămizi care se corupte.
văzut lupte surde și oarbe ca câștige și să facă pentru ca puseseră la fragila încercare ,,Capii,, mergeau la ordin şi În peisajul ăsta
niște copii fără părinți. Ei nu aceste fonduri europene să de democratizare a Româ- luau notițe,apoi veneau în trist și grotesc
știu că alegătorii s-au intre tot în buzunarele unor niei – zboară zilele astea, una Romania. Aici, comandau
”Avem la cârma statului
deșteptat si încep să râdă de firme străine care sunt nom- câte una, șutate de bocancii muzica, iar apoi începea dan-
român un băiețel greoi, spe-
ei. Sunt oameni care au ple- inalizate de alții. unor oameni care au călcat sul televizat.
riat, înlemnit într-un corp
cat la București iar acum au peste cadavre numai sa S-au pus sechestre pe lu-
mare și înalt – lipsit aproape
ajuns de nici nevestele nu și Geanta lui Dragnea ajungă sus, care au făcut ce cruri care nu existau fizic, iar
total de contact cu propriile
le mai recunosc. Ajunși la au vrut în țara asta, folo- cei care furau nu erau văzuți.
emoții.
Capitală și-au găsit altele, ca Aflu că celebri ziariști de Exemplu: dna Georgescu cu
sindu-se de meseria de Îl blamați cu toții zilele
să fie in ton cu moda. la ,,Riseproject” au fost fi- soțul ei au scos 221mil euro
justițiabili. Unii oameni au astea, dar nu cred că poți
nanțați o parte din Olanda. din țară. Unde era DNA,
ajuns sus, indiferent ce avea altceva decât milă și
Finanțarea europeană Cred că Dl Timmermans s-a OLAH, Serviciile? Despre
,,dosare" aveau,or cât de dal- disperare pentru situația în
gândit la ei că trebuie să mai Elena Udrea s-a aflat că are
Am văzut-o pe Corina matieni sunt.. Și atunci, cum care, involuntar, a lăsat să fi-
facă rost încă de o geantă cu în America 400 de aparta-
Crețu fiind ofensată că a fost vreți sa-i spunem lui Drag- arbă țara, ca broasca aia în
fel de fel de lucruri dedicate mente la Maiami, Buzăianu
criticată chiar de oameni din nea infractor, când și coriștii apă clocotită.
lui Dragnea pentru că s-a în Elveția are castele. Puiu
propriul partid. Eu nu i-am sunt la fel. Adică, hoțul strigă Nu știu cum de ne putem
opus ca Portul Constanţa să Popovici și mulți alți, cu con-
suportat pe Codrin Ștefă- hoții.“ păcăli așa ușor asupra oame-
ajungă la olandezi. cursul unor oameni din
nescu sau Darius Vâlcov nilor – probabil pentru că
Problema ,,GEANTA" de America joacă în aceeași
niciodată, dar socotelile lor Teleorman este o prostie a
La cârma statului mulți avem de-ale noastre cu
horă cu cei din România de
sunt total reale... Pentru cele sutele, încă neconștientizate.
celor care au orchestrat așa Avem băieți care au luat unde au scos miliarde de
3 spitale regionale Cluj, Iaşi, Dar omu’ acesta, cu zâmbet
ceva, o făcătură ordinară a viața și țara la mișto, speriați, euro. Iar la noi și la Bruxelles
Craiova finanțarea euro- cinematografic, atâta poate.
unor neprofesioniști de doi înlemniți de teamă, lipsiți toată lumea spune că suntem
peană este de 150 milioane Nu poate să joace. Îi e teamă
bani, iar asta a demonstrat aproape total de contact cu corupți, ca prin spate să se
de euro. Acum este 120 mili- de confruntări, amână de-
cât de prost se manipulează propriile emoții”care ei nu fure liniștit. Cum s-au scos
oane... reprezintă paper- cizii la nesfârșit, se refugiază
în România. Liviu Dragnea știu de ce sunt acolo. Am miliarde de euro din ţară?
york-ul hârtiilor proiectul în reflexe funcționărești și
poate deveni astfel un erou văzut ministru la economie Cele mai mari nenorociri s-
făcut de BEI studiu de fez- tabieturi protocolare, gân-
național, fără să vrea, făcut care nu știe de ce este pus au făcut pe vremea lui Bă-
abilitate, design, proiect etc. dește lent, vorbește fără nu-
de un om și camarilele lui. Se acolo. A condus un service sescu, care în loc să
Rămân 30 milioane de euro anțe, cu tonalități fabricate și
dorește de la Bruxelles auto înainte și acum conduce clădească un stat de drept cu
pentru construcții. Statul forțate – toate cu mare con-
scoaterea din circuit cu orice economia țarii noastre, că așa pârghii puternice, a reușit
român trebuie să pună 1,2 sum energetic, unul care îl
preț chiar și cu strada a lui dorește seful lui de la Piatra- performanța să instaureze
miliarde euro. În mare parte devitalizează și îl îngheață
Liviu Dragnea si Guvernul Neamț. Sunt miniștri care nu cea mai mare corupție după
trebuie plătiți tot unor firme într-o rușinoasă inactivitate
Dăncilă, că nu au dat Gazele au apărut niciodată în lume. 1989 (statul mafiot). Acum
europene pentru construcții, - spunea Oana Moraru, un
naturale și Portul Constanța Nimeni nu-i cunoaște, iar alții ne dă lecții de cinste și
dotări, echipamente. Proiec- formator de opinie respec-
olandezilor lui Timmermans apar la TV continuu de trei democrație la TV.
tantul este al BEI. El decide tat.
și altora. Este cea mai mare ani fără să spună nimic con- Păi cum să se lege cineva
cine, ce cum. Dacă ar face ”Ce blestem o fi pe țara
mizerie ordinară să spui că cret, -legea pensiilor. În de el când toți tremurau in
numai statul român, cos- asta să rămână suptă de sec-
un țăran a găsit o Geantă cu tabăra Opoziției nu știe fata lui și a actelor pe care
turile ajung la 420 mil euro, ole de șmenari și învârtitori
acte (marca Dragnea) și să le stânga ce face dreapta. Noroc le-ar deține. S-a înconjurat
la o treime din calculele plini de vitalitate și în-
dea la reporterii Riseproject. că PSD are și opoziție în inte- de golani,de mafioți în mai
Corinei Crețu. credere, condusă de bărbați
Au fost la un pas, olandezii, rior creată de dna Firea. Oare toate instituțiile statului, iar
Dacă se vine și în partene- rupți de sine, împietriți într-
pe vremea lui Cioloş, să nu cumva dna Firea a cheltuit aceștia erau scoși la înain- o masculinitate infantilă și
riat public-privat, statul vine primească Portul Constanţa. bani mai mulți și nu a făcut tare. Săgeți pentru a fura sau plină de frici și neputințe?”
cu 25% din investiții, adică Lucrurile nici acum nu sunt nimic,iar acum încearcă să se
a crea drumul spre hoție. Să Suntem păcăliți, ni se spune
105 mil. de euro, cu 12% mai departe. Puterea se câștigă spele pe mâini cu Liviu Drag-
nu creadă cineva că acum nu că a mai trecut o jumătate de
mic față de calculele Corinei politic, nu la lupte de stradă. nea ,,vinovatul de serviciu "
se fură de când nu mai este oră sau că sunt șase ore - ca
Crețu. Oare care este rolul din Romania? Democrația la
Băsescu. și cum asta ar avea vreo im-
Corinei Crețu,cel de a umfla Ce face justiția ? noi începe să se prăbușească portantă. Cert este faptul că
costurile și a insista pe Toate reușitele lor din ul-
iar noi nu mai avem busolă, timpul nostru, așa zis al
aceste fonduri? Primează in- De justiție nu mai putem timii doi ani mă fac să cred că
ne-au luat străinii tot, dar ab- Vieții, e un timp al Morții !” -
teresele?... Corina Crețu mai vorbi că a devenit o piesă de vor ajunge la un moment dat
solut tot. Acum, noi cerșim la Mircea Eliade.
dorește un mandat, dar nu satiră și umor, care se joacă să sărbătorească pe bune.
străni după ce ne-au luat tot
știe unde să se lipească, cum pe scena unui Teatru de Când noi toți vom fi învinși –
cu japca sau cu bunăvoința Al dv. Același Prof. Ioan
fac marea majoritate. Am Estradă. Este de plâns, nu de unii dintre noi, chiar vânați.
noastră. Romeo Mânzală
râs, când vezi de câte
12 - CE gătIm îN wEEk-ENd? 9 - 15 NOIEmbrIE 2018

SuPă cREmă DE DovlEac PRăjITuRă cu GEm șI NucI


INGREDIENTE
Pentru blat: 3 gălbenușuri și un ou întreg, 250 g unt,
150 g zahăr, 500 g făină, praf de copt, esență de vanilie.
Pentru umplutura cu gem: 2 albușuri, 150g zahăr,
5ml esentă de rom, un praf sare, 200g magiun de prune.
Pentru crema de nucă: 400g nuci măcinate, 3 linguri
de lapte, 4 gălbenușuri, 4 albușuri, 300g zahăr pudră,
5g esentă de vanilie, 2 linguri de cacao.

mod de preparare:
Untul, ținut la temperatura camerei, se mixează cu es-
ența de vanilie, gălbenușurile, oul și zahărul tos, până se
obține o cremă spumoasă. Se adaugă apoi făina ameste-
INGREDIENTE cată cu praful de copt, până se obține un aluat omogen,
care se desprinde cu ușurință de pe pereții vasului. Aluatul
1 kg miez de dovleac,
apă cu sare. Între timp, se Supa cremă se condimen- se împarte în trei părți. O parte se înfășoară într-o folie al-
o ceapă mare, un ardei
curăţă ceapa, usturoiul, tează cu sare și piper după imentară și se dă la rece. A doua foaie se întinde într-o tavă
gras roșu, un cățel de us-
ardeiul gras şi se pun toate la gust, se adaugă uleiul de măs- unsă cu unt și tapetată cu hârtie de copt. Foaia se întinde
turoi, 5 litri de apă, două
fiert împreună cu dovleacul, line și se mai lasă să dea un cu mâna până se uniformizează.
linguri de ulei de măs-
la foc mic. După ce legumele clocot. Pentru umplutura cu gem se bat albușurile cu un praf
line, sare și piper alb,
au fiert, supa se strecoară. Pentru un plus de savoare, de sare și zahărul tos, pană se obține o bezea tare. La com-
după gust.
Bucățile de dovleac se se mai pot adăuga câțiva sâm- poziție se adaugă magiunul amestecându-se ușor, până la
mod de preparare: pasează cu mixerul, iar peste buri de nucă sau muguri de omogenizare. Crema obținută se întinde peste aluatul din
Dovleacul se curăță, se taie piureul obținut se toarnă pin. tavă, se uniformizează, iar peste ea se întinde cea de a
bucățele și se pune la fiert în supa în care au fiert legumele. http://acasalaromani.ro doua foaie de aluat.

mâNcaRE DE coNoPIDă
mod de preparare: prazul se călesc în puțin ulei
Legumele se spală, se și o ceașcă de apă, lăsându-se INGREDIENTE
curăță și se toacă mărunt. doar să se înmoaie. După ce un piept de pui, o
Dacă se folosesc roșii legumele s-au înmuiat, se conopidă medie, 3-4
proaspete, acestea se deco- adaugă pieptul de pui tăiat roșii proaspete sau 100
jesc și se taie cubulețe. bucăți și conopida. Peste in- g sos de roșii, 3 ardei
Conopida se rupe în bucățele gredientele din cratiță se capia, 3 morcovi, o
și se pune la fiert în apă cu toarnă apa în care a fiert ceapă, un fir praz, Nucile măcinate se amestecă apoi cu gălbenușurile fre-
sare. După ce a dat un clocot, pieptul de pui. Totul se lasă opțional, două linguri cate cu zahăr și cele patru albușuri bătute spumă cu un
se scurge de apă și se trece la fiert aproximativ 20 de făină, două cești de apă, praf de sare. La compoziție se adaugă praful de cacao,
printr-un jet de apă rece. minute, la foc mediu. După pătrunjel, ulei. laptele și esența, totul amestecându-se bine până se obține
Separat, într-un alt vas, se acest interval, se adaugă o cremă consistentă, în așa fel încât să nu curgă. Dacă este
fierbe pieptul de pui. sosul de roșii. Se prepară două linguri de făină și o prea moale, se mai pot adăuga doi biscuiți sfărâmați.
Morcovul, ceapa, ardeiul și apoi un amestec omogen din ceașcă de apă, care se toarnă Crema de nuci se întinde peste cea de a doua foaie de
peste ingredientele din aluat. Aluatul pus la rece se scoate din frigider și se
cratiță și se mai lasă încă 10 răzuiește peste crema de nuci, folosindu-se răzătoarea cu
minute la fiert. Mâncarea se ochiuri mari. Firimiturile de aluat se distribuie uniform,
sărează și se condimentează apoi prăjitura se dă la copt pentru 30-35 minute, în cup-
după gust și se stinge focul. torul încins la 180˚C, ținându-se până se rumenește la
Deasupra se presară pătrun- suprafață. După ce este coaptă, se lasă să se răcească, apoi
jelul proaspăt tocat. se porționează cu un cuțit bine ascuțit și cu lama înmuiată
http://bucatariara- în apă, după fiecare tăiere.
monei.com https://foartehaios.info

CLINICA OPHTALENS T
CLINICĂ
PARTICULARĂ DE
OFTALMOLOGIE

CENTRU LASER
EXCIMER

OPTICĂ MEDICALĂ
Str. 21 Decembrie 1989, Nr. 137 • Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Tel. programări: 0264/44 88 24 sau 0264/ 44 88 25
Tel. magazin optică: 0740/27 65 77
Clinica Ophtalens T
9 - 15 noiembrie 2018 jocuri - 13

C - E - G - SAMBAR - ORA -VA - ULM - V - BC - AVE - IERI - CAT - R - LOPATAR - ATOM - PA - SET - UCISA - REMARCA - TUR - NET
Dezlegarea integramei - ZI - U - UC - U - DAVID - LACAT - TT - ETA - I - TRIL - ANI - A - RAION - TX - CAR - TM - AERISIRI - ALBA - SIST - CN - ERZAT - ITE
din numărul trecut - LU - J - D - ROI - NEA - PAGANA - CATAR - BATISCAF - NE
14 - MICA PUBLICITATE 9 - 15 NOIEMBRIE 2018

l Vând casă, de cărămidă, stâlpi l Proprietar, vând apartament 3 l Vând apartament 2 camere,
IMOBILIARe beton, 4 camere, mobilate, parchet camere, decomandat, în Dorobanți, Deva, zona piață, et.2, decomandat, 50
l Vând casă în Chișcădaga, la 12 hol, gresie în baie, bucătărie dublă hol central, 2 băi, 2 balcoane, cămară, mp, balcon,CT, termopan, izolație
km de Deva, 2 camere, hol, bucătărie 5/7 mp, salon 11/6mp, cămară, beci, izolat exterior, CT, termopan, exterioară, renovat și mobilat modern.
de vară, grajd, curte și grădină, toate baie, grădină 1 ha, în Bucova, C.S. renovat și utilat modern, totul la co-
utilitățile. Preț: 70.000 lei, telefon: Fără agenții ! Preț: 39.000 lei,
lângă Hațeg sau schimb cu aparta- mandă. Preț: 73.000 euro, telefon:
0745.202.448. ment în Hunedoara sau Haţeg. Preț telefon: 0735.923.683.
0772.185.332.
l Vând urgent casă din cărămidă, bun, ofer bonus o grădină 0,5 ha, l Proprietar, vând apartament
acte funciare la zi. Preț: 22.000 lVând casă în Deva, 2 camere,
12 ari grădină, pomi fructiferi, apă 2 camere, decomandat, în Brad, str.
curentă. Preț negociabil, telefon: euro, tel.:0755.667.714, baie, bucătărie, beci, garaj, izolată,
renovată, CT, termopan, 600 mp teren, General Vasile Milea, bl.B3, et.1 S.48
0748.557.794. 0745.377.359.
canalizare, apă gaz, în zonă bună. mp, CT, gaz. Preț:23.000 euro,
l Vând casă de vacanță în l Vând apartament 3 camere,
Preț: 68.000 lei, telefon: negociabil, telefon: 0729.025.887.
Săcărâmb, 20 km de Deva, 2 corpuri, Deva, piață, decomandat, A.C. 2 băi, 0725.452.888.
3 camere, bucătărie, bie, beci, SC 170 CT, termopan, bucătărie mobilată. l Vând casă în sat Pojoga
mp, sobe teracotă, 1500 mp teren, Preț: 55.000 euro, tel. 0721.055.313. l Vând apartament 2 camere, (4 km de la Zam), cu 2 camere,
fântână. Preț: 34.000 euro, negocia- et.2, semidecomandat, termopan, ușă bucătărie, cămară, baie, hol, grădină
l Vând apartament 2 camere,
bil, telefon: 0721.055.313. metalică, renovat. Preț: 25.000 euro, 3000 mp arabil+pomi fructiferi,
elegant, cu suprafață generoasă (55 telefon: 0745.202.448.
l Vând apartament 2 camere, zonă foarte liniştită. Preţ 50.000 lei.
CT, termopan, ușă metalică, parțial mp), zonă liniștită și verde, cu
l Vând garsonieră Deva, zona Tel. 0769.897.804.
mobilat. Deva, Micro 15. Preț: îmbunătățiri și finisaje deosebite.
Lido, et.1, cu balcon, 29 mp, CT, l Vând apartament două
24.000 euro, telefon: 0726.667.754. Este situat la parter, cu balcon mare termopan. Preț: 22.500 euro, camere, posibilitate spaţiu comer-
l Vând garsonieră Deva, bloc și boxă, în spatele blocurilor turn din telefon: 0725.452.888. cial, salon coafor, cabinet medical.
nou, semifinisată, 25 mp, cu balcon, vecinătatea Pieții Arras.
zona Bd.22 Decembrie. Preț: 19.000 l Vând urgent casă, anexe, Brad, Aleea Privighetorilor, bl.35.
Preț: 43.000 euro, tel. 0722.327.148. suprafață 75 mp plus 2 ha fânețe,
euro, telefon: 0725.452.888. Telefon: 0723.382.890.
l Vând apartament 3 camere, DV.(Penny Market). Preț: 60.000 euro,
l Vând casă în comuna Zam,
2 camere, renovată, căsuță de vară, Deva, Gojdu, parter înalt exterior, telefon: 0729.423.035. SCHIMBURI De LOCUINŢĂ
fântână, curte, cablu TV, uși noi, CT, termopan, ușă metalică. Preț: lVând apartament 2 camere, l Schimb apartament 2 camere,
pomi fructiferi, teren arabil 2900 46.000 euro, telefon: 0745.202.448. Deva, 48 mp, decomandat, CT, zona et.1, din cărămidă, izolat termic,
mp. Rog seriozitate, persoană fizică. l Vând apartament 2 camere, Miorița, etaj intermediar. Preț: 31.000 în zonă centrală, Hunedoara, cu
Preț: 15.000 euro, telefon: baie, bucătărie, holuri, cămară, euro, telefon: 0721.055.313. asemănător în Deva sau Simeria.
0733.832.559. l Vând casă în comuna Zam, două
grădină, ușă metalică, gresie, faianță, Suport diferența de preț.
l Vând casă cu grădină, 2470 parchet, mobilat, bloc de cărămidă, camere, balcon închis, mobilată, par- Telefon 0727.288.460.
mp, din cărămidă, pe fundație solidă 40 mp, zonă centrală. Preț: 34.000 chet, cablu, tv. fântână în curte, căsuță
din piatră, cu pivniță zidită în pia- euro, telefon: 0726.475.016. de vară, pomi fructiferi, teren arabil ÎNCHIRIeRI
tră, 3 camere mari (4x4) și loc pen- 2900 mp. Preț: 10.000 euro, negocia-
tru baie, sursă de apă proprie, l Vând apartament 2 camere, l Ofer de închiriat apartament 3
bil. Telefon: 0733.832.559.
grădină cu pomi fructiferi, gard din piață, parter înalt, balcon, CT, ușă camere, Deva, zona piață, decoman-
l Vând garsonieră în Deva,
beton, anexe gospodărești, în satul metalică, 50 mp. Preț: 40.000 euro, dat, CT, termopan, mobilat și utilat
Fizeș, comuna Băița, la 17 km. de Dorobanți, et.3, decomandată, ter-
telefon: 0725.452.888. complet, pentru o familie cu serviciu.
Deva. Preț negociabil, telefon: mopan, centrală termică, gresie, fa-
l Vând apartament două ianță, parchet. Preț: 21.500 euro, Preț: 250 euro/lună, telefon:
0769.223.207, 0726.392.735.
camere, decomandat, ultracentral, telefon: 0732.823.011. 0745.202.448.
l Vând casă în Sâncrai, 3
Deva, etaj intermediar, 60 mp, ame- l Vând casă, (la roșu), D+P+M, la l Închiriez garsonieră Deva, zona
camere, în roșu, două bucătării
najări deosebite, vedere spectacu- 15 km de Deva, în satul Bretelin, SC Dorobanți. Preț: 100 euro, telefon:
vechi, beci, fântână cu apă potabilă,
loasă în două părți, CT, termopan, uși 329. S.desf.412 mp, FS 1,6 m,
grajd mare, șură, alte anexe precum 0724.578.929.
și pădure în composesorat. Preț: interioare schimbate, ușă metalică, teren 757 m, pretabil casă de locuit,
gresie, faianță, parchet laminat. Preț: casă de vacanță, pensiune etc. lÎnchiriez garsonieră, Deva, str.
25.000 euro, negociabil, telefon:
0254.730.209, 0760.193.089. 41.000 euro, negociabil. Tel. Tel. 0751.462.085. Mărăști, parter, Deva. Preț 100 euro,
0726.770.765. l Vând apartament 2 camere, negociabil, telefon: 0730.106.589.
l Vând apartament 4 camere,
baie, bucătărie, balcon, CT, termopan, l Vând casă în Chișcădaga, două 60 mp, zonă centrală, etaj 3, cu patru l Persoană fizică, caut spre
termopan, pe mijloc, Deva, zona Lido. camere, hol, bucătărie de vară, beci, nivele, balcon 6 mp. Deva, închiriere apartament 2 camere, în
Preț: 44.500 euro, telefon: grajd, curte, apă, gaz, canal. Preț: AL. Crizantemelor, colț cu Zamfirescu. Deva. Exclus agenție ! Telefon:
0722.968.910. 70.000 lei, telefon: 0725.452.878. Telefon: 0720.843.289. 0744.561.541.

TALON DE ANUNŢ GRATUIT PENTRU PERSOANE FIZICE IMPORTANT!


Talonul se poate depune şi în căsuţele poş-
Nume ........................................................................................ Prenume .........................................................................
tale ACCENT MEDIA din:
Text anunţ .............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,
Mioriţa, Dacia
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS
................................................................................................................................................................................................... (din Parcul Industrial)
..................................................................................................................................................................................................
PeTROŞANI: Magazin CARREFOUR
Preţ ................................. Telefon: .....................................................................................................................................
***********
Trimiteţi talonul la adresa: DEVA, Str. 22 Decembrie, nr. 37A (Clădirea Cepromin), birou 16. Răspunderea pentru conţinutul articolelor
revine exclusiv autorului.
AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE
9 - 15 NOIEMBRIE 2018 MICA PUBLICITATE - 15

l Ofer pentru închiriere unei apă, curent, cabană din lemn. Preț: 6 l Vând Ford Mondeo break, AF l Domn din Brad, distins, 63 de
familii cu serviciu, apartament 2 euro/mp, telefon: 0745.202.448. 1996, benzină, AF 1996, 1600 mc, ani, caut o doamnă de vârstă apropi-
camere, zona piață, Deva, CT, ter- consum 7%, înscrisă RO, acte la zi, ITP ată pentru prietenie – căsătorie.
l Vând teren în Sântuhalm,
mopan, mobilat și utilat complet. 1019, închidere din telecomandă, Telefon: 0752.755.480.
aproape de DN, 2300 mp, FS 20 m, cu
Preț: 180 euro/lună, plus garanție. radio cu USB, portbagaj spațios, bine l Domn văduv, pensionar
utilități aproape. Preț: 5 euro/mp,
Telefon: 0725.452.888. întreținută. Preț: 650 euro, telefon: 71/170/82, nefumător, nu consum
telefon: 0722.968.910.
0761.599.566. alcool, fără mașină, doresc să cunosc o
l Ofer pentru închiriere aparta-
l Vând 4905 mp teren intravilan, doamnă singură. Tel. 0739.345.372.
ment trei camere, Deva, Cuza Vodă, l Vând 4 jante cu 4 găuri,
cabană 70 mp, în comuna Gurasada, l Domn, 59 de ani, 1,72/80, Deva,
decomandat, CT, termopan, mobilat și echipate cu cauciucuri de vară pe 15
ultracentral, utilități: apă curentă, cu apartament proprietate, doresc să
utilat complet, pentru o familie cu ser- inch., stare bună. Preț: 300 lei, tot
curent electric 220 V și trifazic. cunosc o doamnă (50-59 ani), pentru
viciu. Preț: 250 euro/lună, plus setul. Telefon: 0751.813.770.
Preț: 6 euro/mp, negociabil, telefon: prietenie sau căsătorie. Din dragoste
garanție. Telefon: 0721.055.313. 0787.682.280. l Vând Ford Fiesta, AF 2002, tip
și respect, ofer jumătate din contrac-
l Ofer pentru închiriere casă, nou, motor 1388, benzină, 185.000
l Vând teren intravilan, Cristur, tual pe proprietate. Tel. 0720.366.434.
Deva, Progresului,70 mp, CT, ter- km., de culoare neagră, 4 uși, înma-
pe partea dreaptă, 1890 mp, aproape triculat, AC, geamuri și oglinzi elec- l Pensionar, caut nevastă săracă,
mopan, mobilată și utilată, pentru de șosea. Preț: 5 euro/mp, telefon: trice, cârlig remorcare, proiectoare sănătoasă și frumoasă, să-mi fie lu-
persoane serioase sau firmă. 0735.923.683. ceață, două chei cu telecomandă, mină-n casă. Asta mi-am dorit și-mi
Preț: 300 euro/lună plus garanție.
l Vând teren intravilan, între stare foarte bună, proprietar. Preț: doresc, pe lume cât mai trăiesc. Tele-
Telefon: 0745.202.448. fon: 0756.847.708.
case, localitatea Sântandrei, 1700 mp, 1650, negociabil, tel. 0751.813.770.
l Ofer pentru închiriere garaj, FS 9 m, gard, 2 intrări, toate utilitățile. l Domn discret, 40 de ani, doresc
Deva, zona piață, pentru depozit sau Preț: 6 euro/mp, telefon: l Vând Opel Agila, AF 2001,
o relație discretă cu o doamnă, pentru
mașină. Preț: 200 lei/lună, telefon: 0745.202.448. 128.000 km, albastru metalizat,
a petrece timpul liber. Aștept telefon
0722.968.910. benzină, încălzire centralizată, sau SMS la nr. 0734.387.097.
l Vând teren DN 7 Deva, 750 mp,
l Ofer pentru închiriere la per- airbag-uri, radio, casetofon,
FS 13 m, toate utilitățile pentru spălă- l Domn, 84/174/74, serios, fără
soane serioase, cu serviciu, garsonieră înmatriculat, stare foarte bună,
torie auto sau depozit-magazin. Preț: vicii, doresc să cunosc o doamnă de
decomandată, balcon. 43 mp, CT, ter- consum 4,5-5 l, ITP 2018, rovignetă
51.000 euro. Telefon: 0722.968.910. vârstă apropiată, fără vicii, aspect
mopan, mobilată și utilată modern. aprilie 2018. Preț: 1200 euro,
negociabil, tel.0749.063.432. plăcut, pentru prietenie. Telefon:
Preț: 140 euro/lună, plus garanție. l Vând 2 ha teren arabil în Lunca
Mureș, sat Spini. Terenul este împărțit 0766.410.201.
Telefon: 0727.974.306. l Vând Opel Astra G, motor de
l Închiriez spaţiu comercial în
în 5 loturi. Două sunt lângă râul 106 COP, an fabricație 2003, înma- DIVERSE
Brad, suprafaţa aprox. 100 mp, Mureș, iar trei lângă șoseaua veche, triculat în 2016, stare perfectă, l Vând sobă de gătit cu burlane
pretabil pentru bar, restaurant, DN7. Preț: 1,3 lei/mp, telefon: 160.000 km., ținut în garaj. emailate, 300 lei, dulap cu 4 uși, 320
magazin alimentar. Preţ avantajos. 0737.702.160. Se oferă și 8 cauciucuri cu genți lei, scaune cu spătar, preț pe bucată.
Tel.: 0745.970.007. (vară-iarnă), perfectă stare.
l Vând teren intravilan, Luncoiu Telefon: 0748.557.794.
de Jos, lângă şosea. Tel.: 0254.684.775, Preț 2900 euro, negociabil,
l Vând fustă de piele, talia 32,
TERENURI 0720.067.310. telefon: 0720.692.501.
nouă. Preț: 55 lei, negociabil, telefon:
l Vând teren în localitatea
AUTO OFERTE DE SERVICIU 0725.483.189.
Cristur, la șoseaua Deva-Hunedoara,
între case, 2160 mp, FS 22 m, toate Vând Fiat Punto, 1,2, benzină, 4 l Vând garaj, Deva, Mărăști,
l l Caut femeie pentru menaj și
utilitățile. Preț: 23.000 euro, telefon: uși, AF 2002, înmatriculat, stare foarte curățenie, o zi pe săptămână. spate D5, 21 mp, uși metalice. Preț:
0745.202.448. bună, direcție schimbată, consum Telefon: 0756.847.708. 12.000 euro, telefon: 0722.564.004.
foarte mic. Preț: 750 euro, telefon: l Vând pătul de porumb știuleți,
l Vând teren intravilan Deva, l Schimb şi repar plase insecte
0754.377.359 sau 0755.667.714. din metal, 3/0,80/2,40, sobă
zona Bejan, 500 mp, toate utilitățile, pentru geamurile termopan. Tel.
preț: 10.000 euro. Telefon: 0722.603.959. emailată de încălzit, la gaz sau
l Vând tractor U 650, remorcă
0726.770.765. butelie, 25/70/70, 2 fotolii, scaun
apicolă 5,0 tone, ambele cu cauciucuri l Pensionară, execut costume
auto pentru copii și masă alimen-
noi, disc 34 m, plug cu 3 brăzdare și populare pentru copii. Tel.0753.128.090.
l Vând 3,565 mp și casă, depend- tație. Telefon: 0744.633.217.
grapă. Preț negociabil, la vedere. Tele-
ințe, 3016 mp, plus 2 ha teren, gratis. MATRIMONIALE l Vând 4 tablouri foarte vechi,
Telefon: 0729.423.035. fon: 0727.636.444.
l Văduv, 76/170/70, doresc să de 50 și peste 100 de ani, goblen și
l Vând teren în localitatea l Vând Opel Astra, 1,7, Diesel, cunosc o doamnă de 60-68 de ani, pictură în ulei. Tel. 0728.355.149.
Archia, între case, 1400mp, FS 15 m, caravan, Af 2002, stare bună, înma- pentru prietenie-căsătorie. Telefon: l Vând goblenul”Maica Domnu-
toate utilitățile. Preț: 10 euro/mp, triculat, CS, preț: 1700 euro, Fiat 0758.413.149. lui” rugându-se, dimensiuni: 126x21
telefon: 0725.452.888. Punto, 1,2 benzină, înmatriculat, stare
l Doamnă serioasă, cu aparta- cm, înrămat. Preț: 450 lei, negociabil,
bună, preț: 800 euro, negociabil. Tele-
l Vând teren intravilan Deva, ment și mașină, doresc să cunosc un telefon: 0725.483.189.
fon: 0755.667.714.
zona Vulcan, 550 mp. Preț negociabil, domn manierat, nefumător, care nu l Vând urgent şi convenabil vin
telefon: 0732.139.547 l Vând Renault Laguna, AF 2005, consumă alcool, să ne îngrijim la alb şi negru, din producţie proprie,
Diesel, gri-metalizat, actele la zi. bătrânețe. Vârsta domnului: între 63- numai din boabe selectate la preţ de
l Vând 7 hectare de pădure, zona 67 de ani. Aș prefera să aibă permis de 8 lei/litru, cantitate minimă 5 l.
Preț: 2600 E, negociabil.
Pestiș-Hunedoara – pin, carpen, 70 ani conducere. Telefon: 0799.391.409. Tel. 0724.451.762.
Telefon: 0799.391.409.
vechime. Preț: 3200 euro/hectar.
Telefon: 0721.055.313. l Vând Dacia Sandero, AF 2015, Deva, 22 Decembrie, 37A •
l Vând teren în Ghergheș, 10 km
30.000 km la bord. Preț: 7500 euro, Tel. 0726 871 728
de Deva, între case, 1200 mp, FS 20 m, telefon: 0254.225.678, 0745.231.153.
www.accentmedia.ro
Nota redacţiei:
Publicaţia Accent Media preia conţinutul anunţurilor de MICĂ PUBLICITATE, în con- Anunţuri de mare şi
formitate cu textul menţionat pe taloanele de anunţuri gratuite pentru persoane
fizice. Prin urmare, răspunderea pentru conţinutul anunţurilor revine celor care le-au mică publicitate
în ziare locale şi centrale
completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul
redacţiei. Ne rezervăm dreptul de a refuza publicarea acelor anunţuri care încalcă,
prin conţinutul lor, legea.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro


16 - actualitate 9 - 15 noiembrie 2018

Pelerinaj la mormântul primului Lucian Heiuş: "PSD Hunedoara


i-a mințit cu nerușinare
episcop al unitarienilor pe locuitorii Văii Jiului"

M
Biserica Unitariană Ma- inciunile îndru-
ghiară aniversează în 2018, gate de social-
450 de ani de la Edictul de la democrații
Turda, moment istoric în care hunedoreni ies la iveală.
s-a enunțat pentru prima Vânzarea de iluzii cetățe-
dată libertatea religioasă în nilor acestui județ este un
Europa. Dieta Transilvaniei, mod de lucru, care însă,
întrunită la Turda la în- după cum arată chiar
ceputul anului 1568, a adop- documentele propriului
tat o hotărâre istorică: lor Guvern, se întorc
documentul recunoscut ulte- împotriva lor!
rior ca Edictul de la Turda Zeci de mii de locuitori ai
prin care s-a proclamat liber- Văii Jiului au fost păcăliți de
tatea conștiinței religioase camarila pesedistă, care a
pentru prima oară în istoria promis că drumul spre Her-
modernă a Europei și dreptul culane va fi modernizat pe
Deva - Cetatea Devei va fi de persoane. fiecărei comunități de a-și baza unor semnături.Nimic
sâmbătă, 10 noiembrie, loc de Pelerinajul va începe la alege predicator. Totodată, mai fals!Promisiunile celor
de la PSD Hunedoara se între care chiar un ministru,
pelerinaj pentru membrii poalele Dealului Cetății Deva, Edictul mai conține și inter- nu a reușit să își convingă
bisericii unitariene, veniți din la ora 13:00, de unde va zicerea discriminării pe baze dărâmă precum piesele de
domino. După ce continuarea nici măcar propriul Guvern
orașele Transilvaniei pentru porni procesiunea către religioase. de necesitatea continuării lu-
a-l comemora pe fondatorul monumentul ridicat în me- Pentru a marca acest mo- lucrărilor la drumul spre
Herculane nu a fost cuprinsă crărilor la acest drum!
și primul episcop unitarian moria episcopului. La ora ment, Biserica Unitariană or- Grobianismul social-
din Ardeal, Francisc David, 14:00, va fi oficiată o slujbă ganizează și alte evenimente în bugetul de stat pentru anul
acesta, acum, reprezentanții democraților hunedoreni nu
care a fost întemnițat și a religioasă, după care vor avea festive în municipiul Deva, mai are limite! Valea Jiului și
murit în fosta închisoare a loc cuvântări ale oficial- printre care vineri, 9 noiem- Ministerului Transporturilor
vin și scot la lumină minciu- hunedorenii nu sunt bătaia
cetății. ităților și participanților la brie 2018, o expoziție la de joc a unor oameni care nu
La a 21-a ediție a pelerina- eveniment și momente cul- Muzeul Civilizației Dacice și nile îndrugate de social-
democrații hunedoreni. au nicio strategie, ci au doar
jului comemorativ, la locul tural-artistice. Romane Deva, la ora 18:00, cu dorința de a-și construi im-
unde episcopul Francisc La finalul pelerinajului, cei participarea ÎPS Ferenc Drumul spre Herculane va fi
declasificat și trecut în pro- perii în jurul propriilor in-
David și-a petrecut ultimele prezenți vor avea posibili- Bálint Benczédi, episcopul terese!
zile din viață, vor participa și tatea să depună coroane de Bisericii Unitariene Maghiare prietatea unității administra-
tiv-teritoriale căreia i-a Deputat LUCIAN
oaspeți din Ungaria și Statele flori la monumentul come- și a profesorului universitar HEIUȘ, Președinte PNL
Unite ale Americii, peste 1000 morativ al lui Francisc David. dr. Sándor Kovács. aparținut. Armata de parla-
mentari ai PSD Hunedoara, Hunedoara

oPriri De aPĂ
Se sistează furnizarea apei potabile în: LA MULŢI ANI,
LOCALITATEA: SIMERIA
DATA: 13.11.2018
MARIA DUMITRA!
Draga mea soţie, acum
INTERVAL ORAR: 08:00-12:00 la aniversarea a 66 de
STRĂZI AFECTATE: Localitatea SIMERIA, str. Ciorcârliei, Sadoveanu, Rândunicii ani de viaţă, doresc să-ţi
MOTIVUL: cuplarea extindere reţea apa DN 90 mm str Ciocârilei
transmit că te apreciez
şi te preţuiesc ca OM şi
pentru tot ce mi-ai dăruit:
iubire, sprijin, încredere şi
puterea de a merge pe un
drum drept în viaţă.
Voi fi mereu alături de tine
la bine şi la rău.

ÎNCHIRIAZĂ
TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE
1,6 HA ŞI HALA PRODUCTIE CU UTILITĂŢI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 400 MP.
LA INTRAREA ÎN ORAŞUL SIMERIA DINSPRE ORĂŞTIE
VIZAVI DE REVA (GRAMPET) Relaţii la telefon 0726219999

SĂPTĂMÂNAL DE INFORMAŢII ŞI ADVERTORIAL Echipa redacţională: Cornel Poenar, Mihai Stan, Cornelia Holinschi,
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A, Judeţul Hunedoara - RO Cristian Gros, Dorel Neamţu, Alexandra Tarod - reporter junior
Tel. 0354 102 250 • Fax/e-mail: 0354 780 256 Tehnoredactare: Codruţa Goţa
ISSN 1842 - 9955
accentmediahd@yahoo.com www.accentmedia.ro FORTES FORTUNA ADJUVAT!