Sunteți pe pagina 1din 16

PAg. 5 ADMINISTRAŢIE PAg. 2 COMUNITATE PAg.

16 CULTURĂ
După aproape 30 de ani de Bugetele locale sunt O expoziţie a unui pictor
eforturi ale administraţiei chibzuite până în cel din Sibiu este deschisă la
locale, municipiul Brad este mai mic amănunt de către muzeul din Deva. Iubitorii
la doar câţiva paşi de a fi autorităţi. Banii sunt de artă vor putea vedea
racordat la conducta puţini, iar nevoile cresc. Sibiul în ipostaze dintre
magistrală de gaze cele mai frumoase.
naturale.

Fondat de Cornel POENAR

Bibliotecarul din Petroşani a reuşit să


încheie cursa înot, de 680 de kilometri,
dintre Sulina şi Istanbul./pag.3

Anul XIII • Nr. 587 • Apare 2 - 8 noiembrie 2018 • 16 pagini • 1 leu • www.accentmedia.ro

Şah-mat la deputat! Pag. 4 - CONCURS


Farmacia TACOMI
te face mai frumoasă!
Câştigătoarele din această
săptămână sunt:
• CORNELIA TOTOIŢĂ din Deva
• ALINA RUS din Brad

/p.6

Ofertă unică!
Salvăm timp și bani! Anunţuri
de mare şi mică
Orice comandă la Tipografia
”Accent Media” aduce cele mai mari
avantaje din publicitate:
• Un anunț gratuit, în mii de exemplare,
prin ediția tipărită a ziarului
publicitate
”Accent Media”.
• Un anunț gratuit, vizualizat de zeci în ziare
locale
de mii de persoane, în cotidianul
on-line ”Accent Media”.
Investești puțin, ești cunoscut
în întreaga lume! şi centrale
Contact: e-mail: office@accentmedia.ro, Deva, 22 Decembrie, 37A •
telefon: 0722.402.044 sau la sediul din Tel. 0726 871 728
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, biroul 16.
www.accentmedia.ro www.accentmedia.ro
2 - ACTUALiTATe 2 - 8 noiembrie 2018

În lipsa unor alocări bugetare, ŞTIRI • ŞTIRI • ŞTIRI


taxele şi impozitele locale Împuşcat la vânătoare
Brad - Un bărbat de 53 de ani, din municipiul Brad, a

rămân de bază fost împuşcat, din greşeală, în timpul unei partide de vână-
toare la mistreţ care se desfăşura pe raza comunei
Bulzeşti. Victima a fost transportată în stare gravă, cu o
n Administraţia locală din comuna Pui face economii acolo unde se plagă în abdomen, la Spitalul Judeţean de Urgenţă din
poate. Deva. Din primele cercetări ale poliţiştilor s-a stabilit că
Pui – Informaţiile triumfa- partida de vânătoare se desfăşura în condiţii legale, atât
liste despre mersul economiei victima, cât şi presupusul autor al faptei, un bărbat de 59
naţionale sunt contrazise de de ani, fiind vânători şi posesori legali de armă
realitatea din visteria primări-
ilor din ţară. Autorităţile lo- Bani pentru spital
cale se confruntă cu o Deva - Primăria Deva a virat spitalului judeţean peste
reducere a sumelor de bani 110.000 de lei în vederea dotării cu echipamente medicale
repartizate de la bugetul a laboratorului de endoscopie digestivă de la o secţie de
general consolidat, prin for- boli interne, precum şi a sălii de operaţie de la secţia de
mula direcţiilor regionale a fi- ortopedie. Alocarea sumelor de bani pe secţii s-a făcut în
nanţelor publice. conformitate cu solicitările medicilor specialişti de la Spi-
Exemplul concret vine din talul Judeţean de Urgenţă din Deva. Chiar dacă Spitalul
comuna Pui, una dintre
Judeţean de Urgenţă Deva se află în subordinea Consiliului
aşezările hunedorene care se
strângem aceşti bani re- fonduri europene sau prin Judeţean Hunedoara, anul acesta Primăria Deva a mai fi-
poate lăuda ca fiind un cam-
zolvând problemele pe care programele guvernamentale, nanţat unitatea medicală cu 415.000 lei, bani din care au
pion la atragerea de fonduri
amiabilă. Am trimis însă şi costurile cu avizele şi multe fost cumpărate echipamente medicale sau au fost efectu-
europene şi care s-a adaptat
noilor cerinţe ale adminis- înştiinţări şi somaţii de plată altele. ate lucrări de reparaţii de strictă necesitate.
traţiei publice. Din păcate, pentru că aşa prevede legea”, Efectele se văd, şi pentru
bugetul pentru anul 2018 a a menţionat primarul co- încadrarea în buget adminis- Cetăţeni de onoare ai judeţului
fost mai mic cu aproape munei Pui. traţia locală trebuie să reducă Deva - Membrii echipei RobotX de la Colegiul Naţional
700.000 de lei faţă de cât se Pe de altă parte, în acest an din cheltuieli. de Informatică "Traian Lalescu" Hunedoara au fost premi-
estimase la construcţia aces- cheltuiala la bugetul local a „Am redus cât s-a putut din aţi cu titlul de "Cetăţean de onoare al judeţului Hune-
tuia. Rectificarea bugetară nu crescut prin faptul că admin- sumele care se cheltuiau de la doara". În acest fel ei au fost recompensaţi pentru
a fost, nici ea, mai generoasă, istraţia centrală a trasat noi bugetul local pentr a ne putea performanţa de a câştiga concursul internaţional de ro-
astfel că la capitolul venituri s- sarcini în teritoriu, însă fi- asigura că vom avea banii botică "First Global Challenge", desfăşurat în vara acestui
au mai adăugat doar 200.000 nanţarea acestora a fost lăsată necesari altor proiecte şi in- an în Mexic. Festivitatea de premiere a avut loc în de-
de lei. tot în grija primăriilor. vestiţii utile pentru comuni- schiderea şedinţei Consiliului Judeţean (CJ) Hunedoara.
Potrivit primarului Victor De exemplu, de la bugetul tatea locală. Sper ca oamenii Cei nouă elevi şi mentorul lor, profesorul de fizică Mircea
Stoica, în perioada următoare local vor trebui asigurate o să înţeleagă acest lucru. De Nistor, au fost declaraţi "cetăţeni de onoare" printr-o
atenţia autorităţilor locale va parte din sumele pentru în- aceea, îi rog pe cei care nu şi- hotărâre ce a fost votată în unanimitate de către consilierii
fi îndreptată spre o mai bună soţitorii persoanelor cu hand- au plătit încă impozitele să judeţeni.
colectare a taxelor şi im- icap şi indemnizaţiile facă acest lucru. Celor care şi-
pozitelor locale. „În general, acestora, suma necesară fiind au îndeplinit această obligaţie Modernizări de drumuri
cetăţenii comunei şi-au achi- de peste 300.000 de lei, anual. cetăţenească, le mulţumesc
tat impozitele locale, dar ex- În balanţă se mai adună co- foarte mult”, a conchis pri- Deva - Consiliul Judeţean (CJ) Hunedoara a aprobat alo-
istă şi întârzieri. Încercăm să finanţările la proiectele cu marul Victor Stoica. carea unei sume de aproape 20 milione lei ca o primă
etapă dintr-un proiect ce vizează modernizarea a zece dru-
muri judeţene. Unele dintre acestea sunt situate în zone
Târgul de la Băiţa, stopat de turistice importante, iar altele sunt necesare pentru de-
schiderea şi dezvoltarea comunităţilor locale. Între dru-
riscul pestei porcine africane murile judeţene care fac obiectul unor viitoare
modernizări se numără cel care face legătura între local-
Băiţa – Riscul răspândirii „În opinia mea, trebuie să ităţile Streisângeorgiu şi Costeşti, important pentru de-
pestei porcine a impus mă- facem tot ceea ce este posibil schiderea unei noi căi de acces spre cetăţile dacice din
suri dure din partea au- pentru a preveni răspândi- Munţii Orăştiei, dar şi cel dintre localitatea Ohaba de sub
torităţilor. Una dintre acestea rea bolii. Oamenii din co- Piatră şi Cabana Pietrele, necesar pentru promovarea tur-
se referă la interzicerea orga- mună au înţeles că nu se ismului în Parcul Naţional Retezat.
nizării târgurilor de animale, poate organiza târgul de an-
deoarece virusul bolii poate imale pentru că există acest Finanţări pentru culte
fi transmis, în acest fel, de la risc al pestei porcin africane. Deva - Primăria Deva va finanţa, din nou, cultele reli-
o zonă la alta. Trebuie să respectăm cadrul gioase şi asociaţiile sportive. Suma cea mai mare, de
Aceasta este şi explicaţia legal şi, mai important, tre- 800.000 de lei, va ajunge, de la bugetul local la diverse
pentru care Târgul de buie să avem grijă de ceea ce culte şi biserici din Deva. Restul banilor, 200.000 de lei, vor
Toamnă, organizat, de re- este al nostru, ca animalele fi repartizaţi cluburilor
gulă, în această perioadă în pe care le creştem să rămână tui eveniment. De exemplu, sportive. Un număr de
comuna Băiţa, nu va mai sănătoase”, a arătat edilul anul trecut câştigătorii 16 parohii şi biserici din
avea loc. Primarul Damian local. tombolei au primit o moară Deva, Cristur şi Sân-
Diniş a menţionat că admi- Potrivit primarul Damian electrică şi un sistem de gard tuhalm, au solicitat fi-
nistraţia locală respectă di- Diniş, târgul de la Băiţa este electric. nanţări nerambursabile
rectivele legale care impun la ediţia a patra şi, în anii „Cu siguranţă, lucrurile de la bugetul general al
restricţii în ceea ce priveşte precedenţi, era una dintre vor reveni la normal şi sper municipiului. În cazul
pesta porcină africană, manifestările căutate de lo- ca anul viitor să nu mai fie sportului, este vorba de
arătând că este important ca calnici şi de către cei din aceste restricţii legate de 10 asociaţii şi cluburi
toată lumea să conştien- aşezările apropiate. Numărul pesta porcină africană. Dacă sportive ce s-ar putea
tizeze pericolul bolii, chiar expozanţilor a crescut de la vom fi sănătoşi, târgul de bucura de obţinerea
dacă ea nu a fost încă sem- an la an, iar din 2016 au fost anul viitor va fi unul de ex- unei finanţări neram-
nalată pe raza judeţului acordate şi premii în cadrul cepţie”, a dat asigurări pri- bursabile.
Hunedoara. unei tombole dedicată aces- marul comunei Băiţa.
2 - 8 noIembRIe 2018 ACTUALITATe - 3

Avram Iancu – omul care face cinste România


n Bibliotecarul din Petroşani a reuşit să încheie cursa înot, de 680 de kilometri, dintre Sulina şi Istanbul.

Deva – După două luni de mâncare, ceai, cafea. Ne-au astfel din distanţa care trebuia
zile în care a înotat nu mai asigurat de tot sprijinul, 24 din parcursă.
puţin de 680 de km prin apele 24 (de ore, n.r.). Apoi ne-au Câteva ore mai târziu, el
agitate ale Mării Negre, Avram condus înapoi de unde ne-au adăuga: „Au fost 60 de zile! Au
Iancu a reuşit, din nou, o mare luat. Profesionişti! Şi primele fost parcurşi 680 de kilometri,
victorie despre care se poate fotografii din Turcia au fost fă- mai mult decât estimarea in-
spune, cel puţin până acum, că cute de către Paza de coastă", iţială. La capătul cursei am
este un record mondial: par- a postat Avram Iancu pe pag- înotat şi strâmtoarea Bosfor, în
curgerea în 60 de zile a unui ina sa de Facebook. întregime. A fost o cursă cu
traseu între oraşele Sulina şi Strâmtoarea Bosfor a fost, multe dificultăţi, pe toate pla-
Istanbul. cu siguranţă, unul dintre nurile. Dacă ar fi să le înşir, n-
A fost un efort imens, în locurile speciale în care Iancu aş mai termina. Dar oricât de
care bibliotecarul din Petro- a înotat. A ajuns acolo chiar multe ar fi fost, acestea pălesc
şani a fost nevoit să îndure va- de Ziua Naţională a Turciei şi, în comparaţie cu sacrificiul lui
luri mari, meduze veninoase şi mare a bravului Avram Iancu, lurilor mari. În acest timp, escortat de Paza de Coastă Brâncoveanu şi al fiilor săi", a
curenţi puternici. S-a oprit de aşa cum a trăit-o el, cel care s- sportivul a parcurs înot 345 turcă a încercat să-şi găsească scris Avram Iancu pe pagina
nevoie, chiar şi trei zile, pentru a luptat ore în şir, în fiecare zi, de kilometri, dintre care 235 un culoar bun pentru a-şi sa de Facebook.
că viaţa îi era pusă în pericol cu valurile şi cu apa din ce în de kilometri pe teritoriul duce obiectivul la final. Mai
de condiţiile meteo şi de ce mai rece a Mării Negre? României, iar 110 kilometri pe era puţin până la Istanbul, iar Dedicat Centenarului
marea agitată. A dormit în cort Avram Iancu a pornit înot, cel al Bulgariei. momentu final începea să Marii Uniri
alături de echipa de suport, pe 2 septembrie, de la Sulina, „Distanţa zilnică parcursă a aducă mai multă adrenalină
propunându-şi să străbată un fost de 11,5 km, raportată la El a menţionat că proiectul
acolo unde nu a putut găsi un decât de obicei. pe care l-a finalizat, la capătul
alt loc mai bun. Şi, în final, a traseu de 630 de kilometri de- 30 de zile, şi de 13,8 km, ra-
a lungul coastei Mării Negre, portată la 25 de zile de înot celor 60 de zile de înot de-a
reuşit! Printre vapoare, lungul ţărmului Mării Negre,
Modest, Avram Iancu spu- până la Istanbul. El şi-a în- efectiv. Sunt pe la jumătatea în Bosfor
nea, în urmă cu două zile, că ceput cursa din locul în care s- traseului”, scria Avram Iancu reprezintă felul său de a săr-
a aflat, anul trecut, la finalul pe pagina sa de facebook, un Finalul cursei a avut loc bători cei o sută de ani de la
traversarea Mării Negre de la
celor 2.860 de kilometri pe veritabil jurnal de trăiri ale miercuri, 31 octombrie, după Marea Unire din 1918.
Sulina la Istanbul este modul
care i-a parcurs înot, în vara campionului. 60 de zile extrem de grele, cu „În acest an unic, în care
în care el simte că trebuie cin-
lui 2017, pe întreg cursul Pe 21 octombrie, sportivul o temperatură a apei în sărbătorim împlinirea a 100
stit Anul Centenar al Marii
Dunării. a intrat în apele teritoriale ale scădere şi cu o stare de de ani de la Marea Unire a tu-
Uniri, dar, ca un bun creştin, şi-
Turciei, la graniţă fiind primit oboseală în creştere. Au fost turor românilor, acesta a fost
a adus aminte şi de jertfa pe
care domnitorul Constantin Bulgaria, după 345 de de poliţia de frontieră într-un 680 de kilometri pe care felul meu de a sărbători Cen-
Brâncoveanu şi fiii săi au kilometri înot mod de-a dreptul deosebit. Iancu i-a înotat în Marea Nea- tenarul. Totodată, am dorit să
gră, mai mult cu 50 de kilo- transmit faptul că în lume ex-
făcut-o la vechiul Constantino- Primele 30 de zile de la de- metri decât fusese stabilit la
pole, când li s-au tăiat capetele butul cursei sale înot au fost
Cu turcii, la cafea istă valori care transcend
plecare.
pentru că nu au vrut să re- marcate în Bulgaria, când „Ne-au aşteptat cu o am- Înainte de ultimii şapte chiar şi moartea. Iar România
nunţe la credinţa stră- Iancu a reuşit să treacă de por- barcaţiune pe graniţă, ne-au kilometri ai cursei, Avram are valori! Pentru că fiinţa ei
moşească. tul Varna. Din cele 30 de zile, invitat politicos să urcăm la Iancu nota că în strâmtoarea este milenară! Mulţumesc lui
Avram Iancu a fost nevoit să bord, ne-au condus la primul Bosfor a fost nevoit să tra- Dumnezeu care a înzestrat
Jurnalul unei aventuri rămână pe mal timp de cinci port unde ne-au făcut formal- verseze şenalul navigabil de poporul român cu un ADN
Cum a fost însă aventura pe zile, în principal din cauza ităţile de intrare. Timp în care câteva ori pentru a tăia din puternic”, a concluzionat
vremii nefavorabile şi a va- am fost serviţi cu trei feluri de curbele acestuia şi a reduce sportivul.

ANUNŢ
Primăria Municipiului Brad, judeţul Hune- INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ HUNEDOARA
doara, organizează concurs pentru ocuparea unui
post de execuţie de natură contractuală vacant de ANUNŢ
muncitor calificat – dulgher, treapta profesion- Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara, cu sediul în Deva, str. Al.Muncii, nr. 2, organizează licitaţie
ală I, în cadrul Serviciului Public de Gospodărire publică deschisă cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe, respectiv calculatoare PC, uzate fizic si moral.
Comunală Brad din subordinea Consiliului Local Licitaţia va avea loc la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara, în data de 19.11.2018 ora 10,00.
al Municipiului Brad (studii medii – calificare dul- În caz de neadjudecare licitaţiile următoare se vor organiza în data de 26.11.2018, ora 10,00 respectiv în
gher; vechime în specialitate 3 ani). data de 03.12.2018, ora 10,00.
Concursul se va desfășura astfel: Bunurile care fac obiectul licitaţiei pot fi văzute la sediul instituţiei în intervalul orar 8,30-16,00, de luni păna joi.
- proba scrisă - în data de 26.11.2018, ora 11,00 Preţul de pornire al bunurilor ce fac obiectul licitaţiei este menţionat în Anexa 1a la Regulamentul de desfăşurare
- interviu - în maxim 4 zile lucrătoare de la data
al licitaţiei aprobat, care va fi pus la dispoziţia participanţior.
probei scrise, la sediul Primăriei Municipiului
Brad din Brad, strada Independenţei, nr. 2, judeţul Pentru prezentare la licitaţie se vor prezenta următoarele:
Hunedoara. - copie Certificat de Înmatriculare la Registrul Comerţului şi copie Certificat fiscal pentru persoane juridice, iar
Data – limită până la care se pot depune actele pentru persoane fizice copie act identitate;
pentru dosarul de concurs este data de 16 noiem- - chitanţa prin care a fost achitată cota de cheltuieli de participare la licitaţie în cuantum de 30 lei, eliberată la
brie 2018. casieria instituţiei;
Persoană de contact: - chitanţa prin care a fost achitată garanţia de participare în cuantum de 100 lei, eliberată la casieria in-
Neaga Maria-Marinela - inspector stituţiei.
telefon: 0254 612 665 (interior 22), Documentele de participare la licitaţie se pot depune începând cu data de 14.11.2018, ora 8,30 la sediul
0787 646 304 I.T.M. Hunedoara, str. Al. Muncii, nr. 2 Loc. Deva, jud. Hunedoara.
e-mail: bradprim@yahoo.com
4 - FrUMUSeŢe 2 - 8 noieMbrie 2018

Mască anti-răceală
O chi umflați, piele îmbujorat, natural. Pentru un Aplică local o compresă rece nivelul de oboseală, motiv
iritată în jurul plus de vitalitate, încearcă să și apoi un produs hidratant pentru care vasele de sânge
nasului, buze us- aplici un iluminator pe zona special conceput pentru din zona ochilor se dilată, iar
cate, crăpate, ten palid pomeților. zona din jurul ochilor, pentru pielea capătă o nuanță mai
și cearcăne. Răceala nu a ajuta împotriva senzației închisă.
este chiar o plimbare Buze uscate, de uscăciune care face Pielea de la nivelul ochilor
prin parc și toate aceste crăpate ridurile și pungile să arate este subțire și totodată foar-
simptome ne fac să Nasul înfundat înseamnă mai rău. te sensibilă. Evită dema-
arătăm de parca ne-a a respira pe gură. Acest fapt chierea viguroasă, întrucât
lovit acceleratul de Iași. ne usucă buzele și, oricât de Piele iritată poți cauza traumatisme su-
Nu-i nimic, haideți să multă apă am bea, nu este Nas înfundat și scurgeri plimentare pielii. Zațul de
vedem câteva trucuri pe care suficient pentru a avea efect. nazale. Șervețelele se strâng cafea are proprietăți antiin-
să le folosim pentru a atenua Alege un balsam de buze cu grămadă lângă birou și flamatoare care ajută la
aceste efecte neplăcute. acid hialuronic pe care să îl pielea din jurul nasului și a menținerea elasticității pie-
ții în permanență în geantă și gurii se irită și se usucă. lii, iar cafeina protejează îm-
Ten palid pe care să îl aplici de câte ori Alegem să aplicăm local o potriva razelor UV și ajută la
Te ridici din pat și abia te este nevoie. cremă cu acid hialuronic sau circulația sângelui din zona
și eficient.
târâi până în fața oglinzii. Nu cu ceramide, pentru a întări ochilor. Amestecă zațul de
Încearcă aceste trucuri și
ai chef nici să te machiezi, Ochi umflați bariera naturală de protecție cafea cu câteva picături de
vei vedea că ele chiar
dar astăzi ai acea întâlnire Congestia și nopțile ne- a pielii și a o hidrata în pro- ulei de cocos și aplică pe
funcționează. Pentru a pre-
importantă pe care nu poți dormite spun un cuvânt funzime. Acest lucru te va zona de sub ochi. Masca tre-
veni și trata răceala, nu uita
nici să o contramandezi, nici greu. Pungile de sub ochi se ajuta să îți calmezi iritația și buie lăsată să acționeze timp
să alegi niște produse care să
să nu fii la înălțime. În măresc și noi arătăm de să îți continui ziua fără dis- de 10-15 minute, iar apoi
te ajute să îți întărești sis-
această situație nu ne parcă ne furișăm prin lume. confort. poate fi îndepărtată cu un
temul imunitar.
rămâne decât să scoatem Începem prin a ne masa ușor servețel umed.
blush-ul din sertar și să zona din jurul ochilor, pentru Cearcăne Ți se pare prea simplu? fB Talvescu Irina
aplicăm ușor, pentru un look a atenua retența de fluid. Lipsa somnului sporește Asta nu înseamnă că nu este

Farmacia TACOMI
te face mai frumoasă
Completează talonul de mai jos şi poţi beneficia, prin tragere la sorţi,
de un pachet de înfrumuseţare oferit de Laboratoarele
TACOMI. Săptămânal, se acordă două premii. Taloanele se depun la
sediul redacţiei Accent Media din Deva, str.22 Decembrie, nr.37 A, biroul
16, iar extragerile se fac în fiecare zi de joi a săptămânii. Câştigătorii vor
fi publicaţi în ziarul de vineri din săptămâna respectivă.

Nume ....................................................................................................................

prenume ...................................................... CI seria…….. nr….................…

Localitatea……….................................... Tel….................................................
2 - 8 noiembrie 2018 ACTUALiTATe - 5

Gaz metan în Ţara Zarandului

Visul brădenilor s-a împlinit


S
âmbătă, 27.10.2018, asigurate din Fondurile pro-
când, la sediul prii al TRANSGAZ SA (surse
primăriei Brad, într- de finanțare prevăzute în
un cadru festiv, directorul Programul de modernizare
general al TRANSGAZ S.A. investiții al TRANSGAZ SA
Ion STERIAN, a semnat pentru anii 2018-2019) iar
ordinul de începere a valoarea contractului este în
lucrărilor pentru conducta sumă de 22.455.347,20 lei
de transport gaze naturale fara TVA. Data estimată a fi-
etapa I tronson Mintia - nalizării lucrărilor este trim
Brad, în prezența pri-
IV 2019 (16 luni de la data
marului municipiului
Brad, Florin Cazacu, semnării ordinului de în-
oficialități județene, cepere a lucrărilor).
constructorul lucrării și Totodată constructorii i-au
numeroși invitați. asigurat pe cei prezenți,
Alături de echipa sa, direc- beneficiari și invitați, că se
torul general al TRANSGAZ S.A, vor depune toate eforturile
a prezentat pe scurt datele pentru respectarea termenu-
tehnice ale investiției care se va lui de execuție și a calității lu-
amplasa pe teritoriul judeţului crărilor.
Hunedoara, în extravilanul şi În cuvântul său, gazda
intravilanul localităţilor apar- evenimentului, primarul mu-
ţinătoare comunelor Veţel, nicipiului Brad sublinia : Brad. De atunci s-au intam-
Şoimuş, Băiţa, Vălişoara, Lun- "Încă dinainte de 1989 se plat multe. Astăzi semnăm or-
coiu de Jos, Ribiţa şi municipiul dorea ca municipiul Brad să dinul de începere a lucrărilor.
Brad. fie conectat la o rețea de gaz Le mulțumesc public tuturor
Trebuie subliniat faptul că metan. Acest lucru a presupus celor implicați în acest proiect.
această investiție va duce la eforturi financiare și nu Aproape 600 de proprietari au
dezvoltarea economico - so- numai. În 2004, când am ajuns trebuit să fie convinși să-și dea
cială a tuturor comunităților prima dată primar, primul acceptul pentru ca pe
din Munții Apuseni. punct din promisiuni era terenurile lor să poata trece
Sursele de finanțare sunt aducerea gazului metan la conducta de alimentare cu
gaz metan. Suntem la momen-
tul în care nu mai există
înapoi, adică lucrurile vor
merge doar înainte și la anul
vom avea gaz metan la Brad.
Este un vis împlinit pentru co-
munitatea brădeană. O șansă
pentru dezvoltarea municipi-
ului nostru".

Un moment intitulat “Pro-Memoria”, do- puse de zeci de ani pentru ca


deosebit cument ce va fi introdus într- această investiție să se rea-
L-a reprezentat semnarea, o capsulă a timpului, care va lizeze.
de către toți cei prezenți la sta mărturie a eforturilor
eveniment, a documentului personale și instituționale de- Mihaela Poenar
6 - opinii 2 - 8 noiembrie 2018

Răspuns la atacul fostului preşedinte al Consiliului Judeţean Hunedoara


(demisionarul) Nistor Laurenţiu, în emisiunea tv de săptămâna trecută:
Locuitorii judeţului Hune- Nistor de la Bejan plătit din programe şi campanii elec- am muncit în continuare pen-
doara aşteptau de la Nistor banii societăţii pe care o deţine, torale, adică: "te fac frumos şi tru judeţ până când am realizat
Laurenţiu răspunsuri la nu- ci am fost consilierul preşedin- deștept" şi le eşti dator! că Mircea Bobora nu face
meroasele acuzaţii din toată telui Consiliului Judeţean Da! Tu Nistore, le eşti altceva decât să îţi urmeze or-
presa, scuze pentru drăcuirea Hunedoara, plătit din banii DATOR! dinele!
devenilor şi pentru agresarea hunedorenilor! Pentru că tu, în urma relaţiei Eu sunt jurnalist Accent -
jurnaliştilor în apărarea lui Nu am lucrat pe moşia lui la cu respectivele persoane, ai Media şi nu am nevoie de alt
Dragnea, explicaţii pentru an- Târnăviţa, ci într-o instituţie avut de câştigat mai mult decât serviciu. Pot să îţi spun că dacă
gajările fictive din CJ, pentru publică unde, şi el şi eu, am fost oricine! Vrei să dau nume? aş fi acceptat propunerea de a
trădările din partid, pentru plătiţi din bani publici şi nu de Ca să fiu mai explicit, ei ţi-au fi angajat la CJ şi să lucrez la
neasumarea pierderii la el de pe card! făcut un serviciu şi tu i-ai plătit! partid "la biroul de la parter"
alegerilor la Deva, pentru Nu l-am consiliat la table Doar că nu la fel ca cei pe acum aş fi avut o mare pro-
demisia din CJ şi trădarea sau poker, ci în probleme de care i-ai angajat fictiv şi sunt blemă (am şi martori când mi
votanţilor de la alegerile locale, administraţie publică, eficienţă plătiţi din bani publici! Nu cum s-a făcut propunerea). Dar nu,
pentru pierderea procesului cu managerială şi comunicare. sunt recompensaţi "simpati- niciodată eu nu ţi-am cerut ser-
ANI, pentru felul în care şi-a Când mai spune că hrăneşte zanţii" sau membrii de partid viciu pentru mine sau soţia ţi-ai vândut oamenii şi prietenii
strâns averea, pentru demisia oamenii şi le dă să mănânce băgaţi în consiliile de adminis- mea, ba mai mult chiar şi pen- care au crezut în tine, ai vândut
din CJ şi pentru multe altele! (vorbe învăţate de la mentorul traţie! tru postul de consilier am fost pe nimic omul care te înţelegea
Deputatul a lansat o serie de său, Costel Avram, ajuns cumva Tu nu eşti grof sau lord (asta propus de o altă persoană, deci înainte de a începe să vorbeşti,
atacuri fără cap şi fără coadă, administrator public în CJ) să şi nu ai cum), ba din contră tu eşti poveştile cu "serviciul" nu sunt l-ai vândut pe cel care îţi tem-
iar acum (datorită democraţiei spună de ce! un politician înavuţit, pe mă- reale! pera pornirile şi cu care îţi
câştigate în 89) în mod firesc îşi Dacă nu poate, îi spun eu: sură ce judeţul a sărăcit! Aceste poveşti nu ar fi exis- făceai "temele" înainte de a
primeşte răspunsurile: pentru că oamenii scriu, citesc, Atunci când tu ai ales Parla- tat dacă mai aveai "comuni- merge la televiziuni!
Eu nu am fost consilierul lui îl sfătuiesc, îl orientează, îi fac mentul, eu am rămas la CJ şi carea" de pe vremuri, dar tu Trist dar adevărat!

Șah-mat la deputat!
Î
n timp ce copiii hune- tatea desfășurată ilegal (după
dorenilor își iau lumea sentința definitivă a I.C.C.J.) la
în cap și aleg calea biroul parlamentar al tatălui.
pribegiei lăsându-și
părinții și familiile acasă, Deci? Se poate!
fiica deputatului hune- În România condusă de
dorean Nistor Laurențiu se P.S.D., copiii deputaților dau
descurcă. Și se descurcă concurs pe un post într-o lo-
bine. calitate aflată într-un capăt al
Bălan Ioana Liliana (fostă țării, iar la patru zile sunt
Nistor) a dat concurs în data transferați pe un post diferit
de 14.11.2016 pentru un post la o instituție aflată în celălalt
de Șef Serviciu Comunicare la capăt al țării!
Casa Județeană de Pensii Con- Și poate că nu se afla nicio-
stanța, post care nu se regă- dată de această „inginerie”,
sește în Legea Nr. 188 din 8 doar că atitudinea fiicei depu-
Decembrie 1999, art. 58 (!), tatului față de colegi și încer-
iar pe data de 15.12.2016 a carea ei de a transforma
fost angajată pe postul res- angajații instituției în simpa-
pectiv. tizanți P.S.D. cu like și share
La doar patru zile, adică în au pus capăt răbdării tuturor.
data de 19.12.2016, doamnei Legalitatea acestei anga-
Bălan, fostă Nistor, i s-a cerut jări o stabilesc alții, noi doar
transferul la Casa Județeană punem cititorilor întrebările.
de Pensii Hunedoara de către Este moral? Este normal?
unul dintre directorii insti- Este corect?
tuţiei care nu avea atribuții în
acest sens, iar transferul a Șah, domnule deputat! Iată că scriu! Scriu că emi- Se poate! care românii pleacă este
fost făcut în funcția publică de Articolul acesta l-am scris siunea are nevoie de traducă- Dar nu pentru toți! salariul, dar şi condiţiile de
conducere de Șef Serviciu ca urmare a imboldului dat tor, scriu că Nistor laudă Cifrele I.N.S. (care nu mint) viață. Aveți vreo remușcare
Plăți-Prestații, post care nu a de prestația pe care ați avut-o performanțele guvernării arată însă că situația la nivel când vă gândiți că din 2008
fost scos la concurs sau de- într-o emisiune TV de săp- P.S.D.-iste cu eforturi (ver- național stă astfel: În 2007, sunteți deputat al acestei țări
clarat vacant. tămâna trecută, când spu- bale) evidente și afirmă că procentul românilor care lu- din care fug oamenii?
Interesant este faptul că în neați că pot să scriu până îmi românii o duc bine, iar lu- crau peste hotare era de 7,4%. Stop joc! Șah-mat, domnule
dosarul profesional al fiicei cade mâna. crurile sunt pe făgaș normal. În 2017 cifra a urcat la aproape președinte!
deputatului nu apare activi- 20%. Principalul motiv pentru Cristian GROS
2 - 8 noiembrie 2018 PUbLiCiTATe - 7

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAD 2. declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că acesta deţine sau are ca-
MUNICIPIUL BRAD – PRIMĂRIA pacitatea financiară de a deţine un număr de autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau
în temeiul contractelor de leasing, pe care le va utiliza în realizarea serviciului de trans-
ANUNŢ port, precizând care sunt criteriile de departajare stabilite la art. 14^2 alin. (6) pe care
le poate îndeplini, pe fiecare autovehicul şi pe numere de circulaţie, dacă este posibil.  
Privind declanșarea procedurii de atribuire a autorizațiilor taxi nr.34 și nr.37 3.Solicitanţii vor depune un dosar care va cuprinde următoarele documente:
Pentru efectuarea transportului de persoane în regim de taxi în Municipiul Brad a) cerere de participare la procedura de atribuire;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 (actualizată) privind transportul b) declaraţia pe propria răspundere că deţine autorizaţie de transport valabilă;
în regim de taxi şi în regim de închiriere, a Ordinul M.I.R.A, nr.356/2007 privind apro- c) declaraţia pe propria răspundere că deţine sau va deţine, în termen de maximum
barea Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind 6 luni, autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, cu
transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere şi cu H.C.L. nr.55/2008 privind precizarea criteriilor de departajare pe care le îndeplineşte fiecare pentru obţinerea
aprobarea Modalităţilor şi declanşării procedurii de atribuire în gestiune a serviciilor punctajelor;
de transport în regim de taxi, aducem la cunoştinţă celor interesaţi următoarele: d) scrisoare de garanţie în cuantum de 5% din valoarea cu care va fi achiziţionat
1. Primăria Municipiului Brad anunţă demararea procedurii de atribuire a autor- fiecare autovehicul, pentru fiecare dintre acestea, în cazul în care transportatorul au-
izaţiilor taxi pentru transport persoane în regim de taxi cu numărul 34 și numărul 37, torizat nu deţine autovehiculele necesare la data depunerii declaraţiei prevăzute la lit.
înregistrate în Registrul special de atribuire a autorizaţiilor taxi. b).
2.Data limită până la care pot fi depuse cererile de înscriere pentru participarea la 4.Autorizaţia taxi se eliberează de către Compartimentul autorizare,monitorizare,
procedură este 10.01.2019 ora 12:00 la camera 1 – Registratura Primăriei Municipiului control transport public local, transport taxi şi în regim de închiriere, dacă a fost
Brad. atribuită în cadrul procedurii de atribuire a gestiunii serviciului, după depunerea ur-
În conformitate cu prevederile art.10, alin.(1) și (2) din Legea nr. 38/2003 (actua- mătoarelor documente în copie:
lizată) privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, dreptul de a par- a) autorizaţia de transport;
ticipa la procedura de atribuire a autorizațiilor taxi îl au numai transportatorii autorizați b) certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a autovehiculului din care să
de către Compartimentul autorizare,monitorizare, control transport public local, trans- rezulte că acesta este deţinut de către transportatorul autorizat respectiv în proprietate
port în regim de taxi şi de închiriere din cadrul Primăriei Municipiului Brad. sau în temeiul unui contract de leasing;
În temeiul art.1^1, lit.w) din Legea nr. 38/2003 (actualizată) privind transportul c) certificatul de agreare emis de Registrul Auto Român;
în regim de taxi şi în regim de închiriere, transportatorul autorizat, este transportatorul d) declaraţia pe propria răspundere privind criteriile de departajare, pe care autove-
care deține autorizație de transport privind transportul în regim de taxi, eliberată de hiculul respectiv le îndeplineşte.
autoritatea de autorizare, în condițiile legii. 5.Analiza cererilor şi documentelor depuse, aplicarea criteriilor de departajare, sta-
Obținerea autorizației de transport în regim de taxi, pentru transportatorii care își bilirea transportatorului autorizat căruia i se va atribui autorizaţia se va face în perioada
au domiciliul sau reședința pe raza administrativ teritorială a Municipiului Brad și care 11.01.2019-21.01.2019.
doresc să participe la procedura de atribuire a autorizațiilor taxi, se realizează pe baza 6.Lista cu autorizațiile taxi atribuite pentru transportul de persoane, conţinând
unei documentații, care trebuie să conțină următoarele : datele de identificare ale transportatorului autorizat şi punctajul obţinut din în-
a) cererea transportatorului pentru eliberarea tipului de autorizaţie de transport; deplinirea criteriilor de departajare pentru , va fi făcută publică în data de 24.01.2019
b) copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comerţului ca transportator, ora 12:00 la sediul Primăriei Municipiului Brad.
respectiv persoană fizică autorizată, asociaţie familială autorizată sau persoană juridică, 7. În termen de 15 zile de la publicarea listei prevăzute la pct.6 se pot depune
după caz; contestaţii la primarul municipiului, cu privire la deficienţele semnalate în procedura
c) dovada îndeplinirii condiţiei de capacitate profesională, respectiv: de atribuire a autorizaţiilor.
1. copie de pe certificatul de competenţă profesională pentru managerul de trans- 8. Dispoziţiile primarului privind rezolvarea contestaţiilor se emit şi se comunică în
port în regim de taxi şi închiriere, eliberat conform normelor aprobate prin hotărâre a termen de 10 zile de la primirea acestora.
Guvernului, pentru transportatorul persoană juridică sau asociaţie familială; 9.Dispoziţia primarului poate fi atacată în contenciosul administrativ în termenele
2. copie de pe certificatul de atestare a pregătirii profesionale al taximetristului care legale prevăzute.
este transportator persoană fizică autorizată; 10. Demararea procedurii de eliberare a autorizaţiei taxi atribuite va fi în data
d) dovada îndeplinirii condiţiei de onorabilitate, respectiv: 21.02.2019.
1. certificatele de cazier judiciar ale conducătorilor auto şi, după caz, ale managerului 11.Acordarea punctajelor se face pe baza îndeplinirii criteriilor de departajare, de-
de transport în regim de taxi şi închiriere, din care să rezulte că aceştia nu au fost con- clarându-se câştigător autovehiculul care a obţinut punctajul cel mai mare. În cazul
damnaţi pentru: obţinerii aceluiaşi punctaj, autorizaţia taxi se va atribui acelui autovehicul cu capacitatea
- infracţiuni contra siguranţei pe drumurile publice; cilindrică cea mai mare.
- infracţiuni privind traficul şi consumul de droguri; Criteriile de departajare şi punctajele care se acordă la atribuirea autorizaţiei taxi
- infracţiuni contra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale; sunt următoarele:
- infracţiuni privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile; 1. vechimea transportatorului în activitatea de transport persoane în regim de taxi
- infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale; – 5 puncte pentru fiecare an de vechime;
- infracţiuni contra patrimoniului; 2. anul de fabricaţie al autovehiculului - 10 puncte pentru autovehiculul fabricat în
2. avizele medicale şi psihologice ale conducătorilor auto şi, după caz, avizele anul atribuirii, iar pentru fiecare an de vechime se diminuează cu câte 2 puncte;
medicale şi psihologice ale managerului de transport în regim de taxi şi închiriere, 3. norma de poluare Euro a autovehiculului - 10 puncte pentru autovehiculul cu Euro
obţinute conform normelor aprobate prin ordin al ministrului transporturilor; 4 şi 5 puncte pentru cel cu Euro3;
3. cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta este operator economic; 4. gradul de confort al autovehiculului (dotarea cu aer condiţionat)- 5 puncte pentru
4. Declaraţie pe propria răspundere privind perioadele în care transportatorul a autovehiculul dotat cu aer condiţionat;
mai executat servicii de transport în regim de taxi sau de transport în regim de 5. gradul de protecţie a pasagerilor (dotarea cu airbag-uri)- 5 puncte pentru autove-
închiriere, după caz, cu menţionarea intervalelor când a avut interdicţii şi motivul aces- hiculul dotat cu airbag pentru pasagerul din faţă şi 10 puncte pentru autovehiculul dotat
tora; cu airbag-uri şi pentru pasagerii din spate;
e) dovada îndeplinirii capacităţii financiare, respectiv: 6. efortul investiţional al transportatorului- 10 puncte pentru autovehiculul deţinut
1. Declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spaţiile în proprietate şi 5 puncte pentru cel deţinut în baza unui contract de leasing.
necesare pentru parcarea tuturor autovehiculelor cu care va desfăşura transportul în Informaţii suplimentare se pot solicita la Compartimentul autorizare,monitorizare,
regim de taxi sau transportul în regim de închiriere, spaţii deţinute în proprietate sau control transport public local, transport în regim de taxi şi de închiriere din cadrul
prin contract de închiriere; Primăriei Municipiului Brad.
8 - reLiGie 2 - 8 noiembrie 2018

Sărbători, superstiţii şi obiceiuri


în luna noiembrie
n Aflată la granița dintre iarnă și toamnă, luna lui Brumar este imprevizibilă, cu zile calde, dar și reci, semn că nu și-a
uitat menirea. Tot acum, vinul aspru începe să se limpezească în butoaie, primind dulceață și savoare, în așteptarea săr-
bătorilor iernii. Tradițiile și obiceiurile acestei luni aduc cu ele povești, povețe și sfaturi legate de obiceiurile
gospodărești.

Sărbătorile lunii noiembrie


1 noiembrie – Sf. Cosma și Damian (Vrâncevul);
8 noiembrie – Soborul Sfinților Mihail și Gavril;
11 noiembrie – Sf. Mina (Sărbătoarea tâlharilor);
14 noiembrie – Filipii de toamnă; Lăsatul secului pentru
Postul Crăciunului;
21 noiembrie – Intrarea în Biserică a Maicii Domnului;
30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei.

Sf. Cosma și Damian


(Vrâncevul)
Luna noiembrie începe cu
sărbătoarea ”doctorilor fără
arginți”, Cosma şi Damian.
Buni tămăduitori, aceștia nu
luau plată de la nimeni.

Sfinţii Mihail şi Gavril


Sunt sărbătoriți, în ziua de 8
noiembrie, când Biserica Orto-
doxă cinstește Soborul Sfinților
Arhangheli Mihail și Gavril şi a
tuturor Puterilor Cereşti celor
fără de trupuri. În popor,
această sărbătoare mai poartă
numele de ”Vara Arhanghe-
lilor”. Cifra 8 este simbolul vieţii
veşnice, noiembrie fiind a noua
lună de la creaţie, care s-a
săvârşit în luna martie, ca un
simbol al celor nouă cete în-
gereşti. desfăşoară mai multe practici încep șezătorile. În această zi, focuri aprinse. Se crede că torii se dezlănţuie forţele
Totodată, ziua de 8 noiem- cu caracter magic, fiind vorba, gospodinele n-au voie să acum, de Ovidenii, încep să malefice, duşmanii tradi-
brie este însoţită de numeroase în principal, de magia în- coase, mai ales cu aţa roşie, să „vadă” şi vrăjitoarele, care ţionali ai ţăranului.
superstiţii și obiceiuri. Acum, se toarcerilor, a faptelor hoţilor, împungă în piele sau să ia acumulează puterea demo- Noaptea de 29 spre 30
obişnuieşte să se facă ofrande a lucrurilor furate, dar şi de acul sau orice lucru ascuţit în nică, iar fetele pot să-şi vadă noiembrie este denumită
alimentare, precum şi magia dragostei pentru în- mână, să nu macine, să nu ursitul, prin intermediul unui „Noaptea Strigoilor”, când
aprinderea de lumânări pentru toarcerea inimilor ursiţilor. În dărăcească lâna, să nu dea mare număr de practici ma- vieţile şi casele oamenilor pot
vii şi morţi. această zi, femeile duc la bise- nimic cu împrumut, mai ales gice specifice. Se spune că aşa fi perturbate de diferite crea-
Zilele de 9 şi 10 noiembrie
rică lumânări, pe care le sărături şi foc, altfel vine cum va fi vremea de Ovidenii, turi demonice. Strigoii, mo-
sunt numite Filipii de Toamnă
lipesc de sfeşnice cu capătul lupul şi-i mănâncă vitele, iar aşa va fi toată iarna. roii, vârcolacii, pricolicii şi
şi se ţin şi pentru a fi feriţi de
lupi. Magia populară spune că care de obicei se aprinde în dacă n-are ce mânca îl triculicii alături de lupi, sunt
de Filipi nu este bine a de- jos, ca să se întoarcă răul spre mănâncă pe om. Sărbătoarea demonii care pot ataca în
scânta. casă voitorilor de rău, întoc- Sfântului Andrei – această noapte. Ca să se pro-
Se spune că cine va lucra în mai cum au întors lumâ- Intrarea în 30 noiembrie tejeze, gospodarii ung cu us-
una din aceste trei zile se va narea; fetele mari duc şi ele Biserică a Maicii La această dată, românii îl turoi geamurile şi ţăruşii
canoni mult până să-i iasă su- astfel de lumânări, pe care le Domnului celebrează pe Sfântul Andrei, porţilor. Ascunderea coaselor
fletul la moarte. Colacii şi ali- întorc şi astfel le aprind, ca să Prăznuită pe data de 21 cel care a adus pentru prima este o altă măsură de pro-
mentele împărţite acum sunt se întoarcă spre ele inimile noiembrie, această sărbă- dată pe pământul strămoşilor tecţie împotriva lupilor. Tot în
numite Moşii de Arhangheli. celor doriţi. toare este cunoscută în noştri cuvântul lui Hristos. această noapte se desfășoară
popor sub numele de Vovi- Sfântul Apostol Andrei este activităţi magice cu caracter
11 noiembrie – Lasatu’ Secului pentru denii sau Ovidenii. În popor, considerat nu numai creşti- oracular.
Sf. Mina (Sărbătoarea Postul Nașterii există obiceiul ca, în ajunul nătorul României, ci şi ocroti-
tâlharilor); Domnului sărbătorii, să se petreacă torul acestor locuri. În popor www.superstitii.ro
Acum se fac petreceri și noaptea cu lumină şi cu se crede că în ajunul sărbă- www.crestinortodox.ro
În această perioadă, se
2 - 8 noiembrie 2018 mAGAZin - 9

Formarea personalităţii – în funcţie


de ordinea în care se nasc copiii
F
ie că suntem unici la ambiției și al concurenței mai
părinți, fie că suntem scăzut fața de frații mai mari.
cei mai mari sau De asemenea, pentru că fa-
mezinii familiei, ordinea milia nu le dă suficientă
în care ne-am născut, atenție, aceștia vor căuta
statutul social și economic înțelegere la prieteni și cu-
își poate pune amprenta noștințe. Sunt flexibili, coope-
asupra personalității ranți și sociabili, capabili să-și
noastre, susțin cercetă- facă noi prietenii și să țină
torii. foarte ușor legătura cu ei.
Studiile au demonstrat că,
în cazul familiilor cu mai Fetele
mulți copii, ordinea în care
aceștia au venit pe lume are Sunt creative, respon-
un impact deosebit asupra sabile, independente și sub-
modului lor de viață. Astfel tile. De la părinți au nevoie de
că: spațiu și blândețe.
Băieții
Primul născut Care au un frate sau o soră
Se bucură de mai multă mai mare sunt dominați
atenție din partea părinților emoțional. De la părinți au
sau a rudelor, pentru că pre- nevoie de interacțiune fizică,
zintă o noutate în familie. El orientare și impunere de li-
se va strădui să nu deza- mite. Uneori au tendințe spre
măgească, astfel că, reușește furie, învinuiri sau cinism.
să ducă la capăt lucrurile pe
care și le-a propus. De aseme- Al treilea născut
nea, are un puternic simț al Are latura fizică domi-
responsabilității, dar și rezul- nantă.
tate academice uimitoare. Fetele
Fetele Sunt bine ancorate în rea-
Sunt puternice, mature și litate, curajoase și axate pe re-
au orientare spre familie. Se alizarea voinței. Mențin și
descurcă bine în rolul de îmbunătățesc relațiile sociale.
mamă, profesoară sau lider. Profesiile în care pot excela Băieții responsabili decât frații lor.
De la părinți au nevoie de sta- sunt: doctor, psiholog sau Al patrulea născut Carismatici și amuzanți,
bilitate. judecător. În caz de dezechili- Este caracterizat de acți- aceștia adoră societatea și ac- Cei singuri la părinți
Băieții bru, se blochează și devin de- une. tivitățile fizice. Au nevoie de Spre deosebire de primii
Singuri la părinți au latura pendente și critice. Fetele atenție, sunt creativi și opti- născuți, aceștia nu vor trebui să
mentală dezvoltată pe Se orientează spre schim- miști. În relații, preferă să lupte pentru atenția adulților.
gândire și interior. Detașarea Băieții bare și interiorizare. Conș- dețină controlul. În momentele Sunt responsabili și au tendința
și creativitatea le pot aduce Sunt centrați pe comuni- tiente de ele și de ceea ce se de criză sunt exigenți și să-și asume sarcini importante,
multe beneficii în viață. Unii care și interiorizare. Pot fi petrece în jurul lor, adesea nestăpâniți. formând astfel un mediu bine
dintre ei au tendințe nega- buni strategi și foarte flexibili. sunt preocupate de mistic. structurat în cadrul familiei. De
tiviste, de rebeliune inte- Față de cei din jur, uneori sunt Ultimii născuți asemenea, ei simt nevoia de a
Mintea le este deschisă spre
rioară. retrași, dar conferă echilibru controla lucrurile, iar atunci
noutate. Se opun, uneori, valo- Fiind cei mai tineri membri ai
celor agitați. În caz de când se întâmplă anumite
rilor existente și creează altele. familiei, sunt plăcuți de toată evenimente neașteptate, sunt
Al doilea născut dezechilibru, sunt manipula- Atunci când le lipsește echili- lumea. Există șanse să fie mai deranjați.
Va avea o atitudine mai re- tivi, secretoși și lipsiți de brul, devin rebele. Excelează în creativi decât frații lor mai mari.
morală. www.divahair.ro,
laxată și, deseori, un nivel al profesiile: filosof sau profesor. Dar, pot fi răsfățați și mai puțin Sursa: bzi.ro

Pensiunea POnOR *** • GEL CREMĂ – ARTICULAȚII


• GEL CREMĂ – VARICE
Vaţa de Jos, str. Câmpului nr. 29, jud. Hunedoara• Tel. 0757-102807
• SARE DE BAIE CU PLANTE
- ARTICULAȚII
• SARE DE BAIE CU
PLANTE - RELAXARE
Produsele SALIS DAVA conțin
ingrediente naturale şi
sunt realizate după rețete proprii
Str. Urușagului, nr. 17, corp C11/2,
Florești, Jud. CLUJ
• Servicii de cazare (apartament) • SPA – saună, piscină, masaj • Farmacist Cristina TEODORESCU
Organizare evenimente într-un cadru deosebit • Restaurant – Tel: +40 728 117 335
mâncăruri tradiționale, meniuri speciale • Barbeque. E mail: cristina.salisdava@yahoo.com
10 - tIMp lIBER 2 - 8 NOIEMBRIE 2018

TV - FILMUL SĂPTĂMÂNII SERIALE NOI: Minutul de umor


Vineri, 2 noiembrie ,Happy Channel, • Discuție între mama și fiu
ora 20,00 – De ce ai și păr alb, mami?
– Ei, bine, de câte ori mă necăjesti și mă faci
”Victoria” să plâng, unul din firele mele de păr devine
Serialul prezintă începutul domniei alb.
Copilul cade pe gânduri:
uneia dintre cele mai importante regine – Mamă, atunci cum se face că bunica are
ale Regatului Unit al Marii Britanii și Irlan- TOATE firele albe?
dei – Victoria. Inspirat din evenimente
reale și din jurnalele reginei, filmul descrie • În tren
un portret însuflețit al transformării ei Doi ardeleni călătoreau cu trenul. Vine con-
dintr-o tânără de 18 ani în soție, mamă și ductorul.
lider al unui imperiu. Pe tot parcursul se- -Biletele la control, vă rog!
rialului vom urmări aventuri pasionale, -Mă, Gheorghe, noi avem belet?
lupte pentru putere și iubiri neîm- -No.
părtășite. În centrul acțiunii se află noua -N-avem belet, domn controlor !
Regină – o femeie puternică, complexă și -Bani de amendă aveți?
plină de voință care luptă să devină o per- -Mă, Gheorghe, bani de amendă avem?
soană emblematică. -No.
-N-avem bani, domn controlor!
TVR 1 -Vă bateti joc de mine? Bilet nu aveți, bani
Vineri, 2 noiembrie, ora 21,10 nu aveți. Atunci, ce dracu’ aveți?
Renăscut din cenușă -Ce-avem, mă Gheorghe?
-Avem abonament.
Acțiunea filmului are loc în mijlocul Marii Crize, când
America era cuprinsă de problemele economice devasta- • Soția disperată
toare. În această perioadă grea, James J. Braddock, un boxer – Simt că nu mai rezist, m-ai adus la dispe-
de top al anilor 20, supranumit "Cinderella Man", este rare! ofta nevasta-mea aseară, când m-a văzut
doborât și el de criză, fiind nevoit să accepte ajutoare sociale că iar am ajuns acasă beat.
– Draga mea, i-am răspuns printre su-
sau să muncească în port, pentru a-și întreține familia. În ghițuri, eu știam că tu mă iubești, dar n-am
pragul disperări, într-o ultimă tentativă de a-și ajuta familia, crezut că chiar așa, la disperare…
Braddock s-a întors în ring, când nimeni nu-i mai acorda nicio
șansă. Condus de iubire, onoare și o doză incredibilă de curaj, • Pe o stradă
a încercat să transforme în realitate un vis imposibil. Îl Un băiat îl oprește pe un bătrân și-l între-
anunță pe fostul său antrenor și manager, Joe Gould, că se abă:
simte în stare să lupte cu John Griffin. Gould este hotărât să- -Nu vă supărați,cum ajung la facultate?
i acorde această șansă. -Învățând fiule, învățând !

BERBEC TAUR GEMENI RAC


În programul vostru apar situ- Vă străduiți să găsiți o activi- Descoperiți activități noi și în- Primiți vești bune chiar din
ații noi, complicate, la care vă tate nouă în timpul vostru liber. tâlniți oameni capabili să-și primele zile ale săptămânii.

H
străduiți să le faceți față. Mun- Orice inițiativă sortită să aducă asume riscuri sau să pună pe Poate fi vorba de o moștenire
ciți mai mult, dar veți avea și mai mulți bani în bugetul roate o afacere profitabilă. sau de un post mai bun la locul
venituri mai mari. La serviciu vostru este binevenită. Sunt Luați decizii majore în această de muncă. Proiectele la care lu-
primiți vești bune legate de o șanse mari să intrați într-o perioadă, care vă vor aduce crați vă solicită mult, dar la

O posibilă avansare. În plan sen-


timental, nu sunt probleme de-
osebite.
afacere profitabilă sau să găsiți
ceva care poate fi vândut cu
profit.
satisfacții mari. Profitați de o
conjunctură favorabilă și
reușiți să vă sprijiniți familia.
final, vor veni și satisfacțiile.
Viața sentimentală nu este așa
cum v-ați dori să fie.

R LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

O
Este momentul să reluați Veniturile voastre cresc în pe- Sunteți în așteptarea unui Investițiile la care vă gândiți de
proiectele abandonate și să le rioada următoare și vă bucu- eveniment important în pe- ceva vreme, mai pot aștepta.
duceți la bun sfârșit. Nu de rați de zile frumoase. Cu toate rioada următoare. Vă faceți Nu e momentul potrivit, mai
altceva, dar vă vor aduce satis- acestea, sunteți în căutare de planuri noi și încercați să vă ales că se apropie iarna, și totul

S facții nesperate. Familia vă


sprijină în tot ce faceți. Un pri-
eten de departe vă propune o
noi resurse financiare. Asta pen-
tru că intenționați să începeți
un proiect important pentru voi
acomodați la o situație nouă
din familie. Câștigurile voastre
vă aduc satisfacții, dar cineva
este în defavoarea voastră. Este
bine să economisiți bani, pe
care să-i folosiți la momentul

C
colaborare interesantă, care vă și familie. O persoană de de- din familie încearcă să vă strice oportun. Nu vă lăsați influen-
pune pe gânduri. parte vă dă un semn. planurile de viitor. țați de cei din jur.

O SĂGETĂTOR
Evitați deciziile importante la în-
ceputul intervalului și căutați să
CAPRICORN
Intenționați să începeți o activi-
tate nouă sau să vă căutați un alt
VĂRSĂTOR
Problemele de la locul de
muncă le veți rezolva singuri,
PEŞTI
Încă de la începutul intervalu-
lui veți primi tot felul de

P studiați cu atenție orice eveni-


ment din viața voastră. La servi-
ciu nu sunt probleme deosebite,
în schimb, în relația de cuplu s-ar
loc de muncă. Cu toate acestea,
rutina vă ține pe loc. Urmează să
aveți întâlniri cu persoane care
fără sprijinul nimănui. Asta
dacă vă concentrați pe ceea ce
aveți de făcut și nu cereți de la
noutăți, care vă vor surprinde
plăcut. Veți lua decizii impor-
tante într-un timp foarte scurt
v-ar putea ajuta, sau care să vă nimeni mai mult decât puteți și reușiți să realizați ceea ce v-
putea să apară. Tocmai de aceea, arate drumul de urmat. Este face voi. Ar fi bine să petreceți ați propus. În zilele mai grele,
ar fi bine să petreceți câteva zile posibil să intervină o schimbare mai mult timp cu familia, care ar trebui să vă bazați doar pe
liniștite cu partenerul. în relația de dragoste. vă poate influența în bine. intuiție.
2 - 8 nOiembrie 2018 OPinii - 11

Oare suntem naivi fără leac?


N
u-mi vine să cred că atâta talent încât nu-ți dai vor suporta consecințele vrei să cauți pe cineva să lu-
trăiesc în țara în seama dacă este teatru sau re- blestemelor la care suntem creze o zi în gospodărie, nu
care unii oameni, și alitate. Acesta este omul noi acum supuși de cei pe care găsești. Dar, barurile sunt
nu puțini, sunt în rolul farselor, omul cretinității anu- noi îi jecmănim cu bună ști- pline. Preferă să bea și să as-
naivilor fără leac, de pe lui 2018. Înghițim mereu ință. Asta datorită caracteru- culte muzică.
planeta Pământ. Văd fără toate găluștele spuse de unii lui uman care, pe zi ce trece se Ajutoarele sociale au făcut
să vreau, cum fiecare de pe scaunele călduțe, sun- deteriorează. din acești oameni leneșii țării.
cetățean al acestei țări tem dispuși să înghițim și Ființele umane, care mai Cei care sunt plecați în
joacă rolul naivului în ”cuiele” lui Decebal. dețineau un strop de rațiune, străinătate vin cu fel de fel de
poziția civică în care a au fost corupte cu mărunțișul mașini străine, în special în
ajuns, de bună voie sau
împins de val.
Ne ,,miștocărim” și cu care se poate linge fundul luna august, să arate românu-
Nu mai știu să fac diferența
suntem ”miștocăriți” ! unui trădător de țară, și lui din țară ce mușchi,
împinse la trădarea semenilor ochelari de soare, lanțurile de au păcănele. Apropo de ma-
între un om serios și un hoț. Suntem în fiecare seară in- nipulare: observ că în
săi, cu amenințări sau de aur masiv de la gat, ghiuluri și
Ca să ajungă unii pe niște pos- toxicați cu manipulări or- această țară, în care locuiesc
bună-voia respectivului jucă- mașini cu volan pe dreapta.
turi călduțe, unde scaunele se dinare și de alte persoane și eu din păcate, totul se face
tor de rolul prostului fără leac. Fac case cu zeci de turnulețe,
încălzesc pe parcurs, trebuie care, în trăirile lor, procedează prin manipulare interesată și
Cum să nu te indignezi când case imense, fără să stea
să umble la ,,sensibilitatea la o subiectivitate mascată. Și prin exploatarea prostiei gen-
au trecut treizeci de ani peste cineva în ele doar caii.
"prietenilor sus puși în atunci cum vrem să pro- eralizate.
această țară și totul se joacă Aceste case supranumite
politică. Încep să prezinte di- gresăm când noi, de la cap la Nu mai există nicio va-
numai în rolul prostului fără ,,multinaționalele românești "
verse acte false, măsluiesc coadă, ne ,,miștocărim și sun- loare, totul este desconsiderat
leac, indiferent de poziția so- deoarece ei și multinațio-
diplome, fac masteratul la o tem ”miștocăriți”. Mă con- și catalogat după rolul de
cială, indiferent că tu, ca ființă nalele în Romania fac ce vor,
anume Academie. De aici sider, încă, omul cu speranța mare naiv pe care îl joacă per-
umană, vrei să fii și tu în adică nu plătesc nimic statului
merg la alta, care a fost fon- la purtător. Mă întreb în sonajele principale. Eu cred că
rându’ lumii civilizate cât de român, nu au autorizații de
data de un ,,domn”, special fiecare clipă petrecută alături sunt un intrus în lumea în
cât, pentru a nu mai fi arătat construcții, nici unii, nici alții.
pentru cei care vor intra în de aceste ființe, dacă ei sunt care rolul de prost este reali-
cu degetul că ești naiv? Iar când cineva deranjează pe
politică. Apoi își fac doctoratul conștienți de rolul pe care îl tatea însăși. Sper într-o min-
proprietari, băieții de la mul-
în altă parte, unde se reco- joacă sau așa cred ei, după une întâmplătoare, ca această
mandă prin CV-uri pompoase, mintea lor, că trebuie să se
De treizeci de ani tinaționalele romanești sar la
bătaie, își etalează relațiile de țară să iasă de sub jugul jucă-
false și mincinoase, atribu- manifeste în comunitatea Trăim într-o manipulare torului în rolul naivului fără
la primării, gardieni etc. Cei
indu-și, deseori, titlul de doc- subjugată de jucători în rolul de nu mai știm de capul nos- leac, înainte de a se împămân-
de la multinaționale adună
tor. Numai într-o țară în care naivilor. Acești oameni sunt tru. Petre Țuțea spunea: ,,că el teni acest rol pentru vecie, fi-
catrafusele și pleacă s-au
există mulți naivi se poate în- inconștienți de ce spun și o de ce a făcut pușcărie 12 ani indcă ar fi vai și amar de
amenință că pleacă. De ce se
tâmpla așa ceva. fac, fie în particular, fie în pu- pentru o țară de idioți? Avea poporul ce sălășuiește pe
întâmplă toate astea, pentru
blic. Mă refer la politicieni, la dreptate. Străinii au adus cel- acest meleag frumos și iubit
ca noi ne ,,mâncăm " unii pe
În fruntea unor insti- așa zișii formatori de opinii, la ebra sărbătoare Halloween, în
ceilalți, în loc să avem demni- de râvnitorii lui.
tuții ale statului așa zișii sociologi etc. schimbul pădurilor, gazelor
tate și să aplicăm legea, in-
Vedem oameni care se
O mare de jucători în rolul naturale, curentului electric,
diferent de unde vin, de unde Parcă suntem bătuți de
penibilizează, fac pantofii
naivului sunt nevindecabili de petrolului, pământului etc.
sunt. Și, atâta timp cât sunt soartă
metastaza politicianistă care, Halal naivi mai suntem!!!!
unor politicieni cu factori de aici, se raportează limbii și Se spune că țara care-și
văd că s-a întins în toate Acești ani care au trecut
decizie, ca să ajungă pe acele legilor statului roman. omoară conducătorul în ajunul
structurile statului român. înseamnă o viață de om,
scaune negre și mari. Dar nu Un război româno-român, Crăciunului va fi blestemată pe
Acești indivizi sunt bolnavi de această țară numită România
numai în politică se întâmplă cu pioni școliți în afară sau vecie. Toată lumea, oriunde te
această boală fără leac, care este subjugată de jucătorii în
acest lucru, ci și în justiția din căsătoria cu fete având ră- duci în Romania se întreabă :
conduc o țară de jucători în rolul naivului fără leac, rol ce
România, unde, în ultimii ani dăcini bine înfipte în diferite care este salvarea noastră? În-
rolul de momâi, fără minte și și-l transmit de la unu la altul,
a fost dezasru. De dragul de a structuri. Râd de noi cei dela cotro ne îndreptăm? Pe cine
fără onoarea de a fi om, într-o fără jenă și cu tupeu ne-
raporta șefilor ierarhici ce #rezist, acei miniștri mediocri mai reprezentam!
viață ce îți este dat să exiști o mărginit, pentru a menține în
”meseriași” sunt, s-a ajuns să din Guvernul celebrului Cio- Sunt unele din puținele în-
singură dată pe planeta Pă- continuare subjugat acest
se terfelească noțiunea de loș, care chiar nu au făcut trebări auzite pe la colţuri puse
mânt. Constat cu surprindere popor sărac cu duhul și
justiție. Când dorești să afli nimic pentru noi, decât pen- de oameni. Oare de ce? Con-
că omul din mine, care am o omenos cu întreaga șleahtă
anumite lucruri și întrebi pe tru străini. Mai nou, o văd pe ducătorii noștri chiar nu văd și
anume rațiune, ființă care de șmenari politici, cocoțați la
cineva din justiție, primești Corina Crețu certând Guver- nu aud? Numai ei pot răspunde
observ că nimic pe lumea conducerea țării pe aceste
niște răspunsuri halucinante, nul că nu face ce trebuie ca să la întrebările celor care intro-
aceasta nu mai are valoare. locuri călduțe, prin tupeu,
spuse parcă intenționat, să nu aducă bani în țară. Dar mă în- duc votul în urnă Menționez că
șpagă și furtișaguri. Dar, ca să
înțelegi nimic. treb, a dat și raportul dlui naivitatea fără leac predomină
Nu mai există onoare, ajungă acolo, au vândut tone
Soroș, că acum un an, Soros
decență și bun simț de ”gargară. doar la anumite persoane ,nu
Care este rolul Observ că fiecare jucător
era primit de toată ceata de la la întregul popor roman, iar noi
procurorului? Totul se tranșează cu tupeu
de rolul prostului îndeamnă
Bruxelles ca un Președinte de trebuie să alegem ce trebuie
și cu puterea pe care o deții în stat, inclusiv de Corina Crețu, ales. Să scoatem aceasta țară la
Un bun prieten, care a lu- populația acestei țări la nere-
comunitatea proștilor, pe care cu îmbrățișări si sărutări. Dle liman, să fim noi stăpâni și nu
crat în poliție, mă întreba care spectarea legilor, la anarhie, la
i-ai subjugat cu niște mărunțiș Soroş, îmi pare rău, dar tre- alții care dirijează din afara cu
mai este rolul procurorului, distrugerea cu orice preț a
necesar traiului de înbuibat, buie să vă felicit și trebuie să ajutorul marionetelor de la
pentru că el nu mai înțelege țării, iar jucătorii în rolul de
spunea un mare învățat. fiți mândru câți ,,proști ,naivi conducere. Este ,,opinia mea",
nimic. Pentru că, se știe, momâie din această țară, se
Rămân blocat când niște și fraieri pentru bani ați găsit iar Constituția României îmi
procurorul nu este numai lasă manipulați la nesfârșit și
nulității acum 20-30 de ani, în lume, inclusiv la noi. Iar garantează dreptul la opinie
apărătorul statului, ci și al intră în această horă. Am
au ajuns în posturi cheie, care acum defilați ca un tânăr, cu Nu sunt părtinitor cu niciun
cetățeanului. văzut la o anumită televiz-
conduc zi de zi această țară ca toate că aveți aproape 90 ani. partid politic, indiferent care va
Constituția României, bună iune, care nu plătește un leu
pe un vas naufragiat. Toți sun- La noi se vând pentru 2 fi la putere și nici nu sunt plătit
sau rea, așa spune. Dar, în statului roman, cum niște re-
tem simpli muritori, dar ob- mici și o farfurie cu fasole. Se din bani publici. Toți putem
naivitatea noastră noi credem porteri jignesc, lovesc și mint
serv că toți suntem pasivi și spune că țara în care se face avea opinii bune sau rele în
orice ne spun unii si alții nea- acest popor.
avem impresia că iubim și multă manipulare și poporul țara noastră, dar sper ca din
veniți în spațiul public. De la Oamenii, pentru nimic au
chiar ne place acest spectacol crede, este țara unde oamenii aceste opinii să se nască idei
cel mai mic și până la cel mai devenit nimeni și calcă peste
ieftin. Dar nu realizam că, au multă incultură, unde bune pentru această națiune.
mare, fiecare joacă în rolul cadavre. Oamenii pentru
copiii noștri, oricâte averi le tinerii nu mai citesc o carte.
naivului ce trebuie să existe nimic au devenit leneși, nu
facem acum lăsându-le Bibliotecile sunt goale, în Al dv același Prof Ioan
neapărat în piesă. Și-l joacă cu mai vor să mai lucreze. Dacă
moștenire, vor fi blestemați și comparație cu localurile unde Romeo Mânzală
12 - Ce gătim în week-end? 2 - 8 noiembrie 2018

SUpă-CREMă DE lEGUME CU CIUpERCI


INGREDIENTE
200 g buchețele de broccoli, 300 g ciuperci
proaspete, 3 cartofi, 1 ceapă, 1 morcov, 100 ml smân-
tână lichidă, 50 g unt, sare, piper, pătrunjel, după gust,
frunze de dafin, după gust.

litri de apă. Supa se condi- Smântâna lichidă se


mentează după gust cu sare toarnă apoi în supa de
și piper și totul se lasă la foc legume și totul se mixează cu
mediu, timp de 20 de minu- blenderul vertical.
te. După ce legumele au fiert, La supa-cremă se adaugă
Mod de preparare: cu unt, în oala de ciorbă. cile, care se lasă la călit ală- ciupercile se scot din apă cu apoi ciupercile și pătrunjel
Cartofii și morcovii se taie Se adaugă apoi bucățile de turi de celelalte legume. Pes- ajutorul unei spatule și se tocat.
bucățele și se pun la înăbușit broccoli, iar la final, ciuper- te legumele călite se toarnă 2 pun de-o parte. www.click.ro

pIEpT DE pUI CU MozzaRElla șI CUș-CUș, la CUpToR


Mod de preparare: peră acest strat cu restul de
FURSECURI
FURSECUR CU NUCI
Pieptul de pui se scoate de cuș-cuș, se condimentează cu INGREDIENTE
pe os, se curăță de piele, se sare și piper, se toarnă supa de 550 grame de piept de
spală și, după ce s-a scurs de pui pe întreaga suprafață și pui, 250 grame de cuș-
apă, se taie bucățele. Uleiul se tava se dă la cuptor, neacope- cuș, cu bob mare, 100
toarnă într-o tigaie, iar când se rită, pentru 15-20 minute. grame de unt, 100 grame
încălzește puțin, se adaugă 50 După acest interval de de mozzarella, 2-3 lin-
grame de unt feliat. Când timp, se scoate tava din cuptor, guri de ulei de floarea
untul s-a topit, în el se rume- se amestecă ușor straturile de soarelui, 100 ml de supă
nesc bucățelele din piept de cuș-cuș și mozzarella, apoi se de pui, sare, piper.
pui, întorcându-se, din când în adaugă bucățelele rumenite
când, pe toate fețele. Între de piept de pui, împreună cu • Pentru ca untul să nu se
timp, se fierbe cuș-cușul în untul în care s-au prăjit. Tava ardă, se toarnă în tigaie, în Mod de preparare:
apă clocotită cu sare, timp de se acoperă cu un capac sau o prealabil, 2-3 linguri de ulei de Untul se mixează cu za- INGREDIENTE
7-8 minute, după care, se folie alimentară și se dă din floarea soarelui. hărul și vanilia până la 120 g unt la temper-
clătește în două-trei ape reci și nou la cuptor, 10-15 minute. • Dacă nu aveți supă de pui, obținerea unei creme. Se atura camerei, 80 g zahar,
se lasă să se scurgă. Important: puteți folosi supă concentrată. adaugă și gălbenușul, mixân- un ou, un plic de zahar
Se unge cu unt o tavă ter- • Bucățelele de piept de Dar, din osul pieptului și din du-se în continuare, până la vanilat, 150 g făină, un
morezistentă și se pune în ea pui nu trebuie să fie prea mici, piele, se poate obține, prin încorporare. La final, se în- praf de sare, praf de copt,
jumătate din cantitatea de pentru că se vor mai strânge fierbere, cantitatea de supă corporează făina și praful de 100 g nuci, alune,
cuș-cuș, peste care se presară la preparare. necesară preparării. copt, amestecându-se ușor, migdale ușor prăjite și to-
un strat de mozzarella răzuită • Nu fierbeți cuș-cușul mai • Când dați prima dată tava până la omogenizare. cate, 1/2 borcan gem.
și restul de unt, feliat. Se aco- mult decât este cazul. la cuptor, trebuie să fie nea- Se pregătesc nucile, iar
coperită, pentru ca supa să se separat, se bate albușul cu o tură în fiecare bucățică de
îmbibe în cuș-cuș, iar moz- furculiță, până se spumează. aluat, în care se pune câte o
zarella să se topească. Din aluatul obținut se for- linguriță din dulceața prefe-
• După ce adăugați bucă- mează biluțe cu diametrul de rată.
țelele de piept de pui în tavă, 2-2,5 cm care se tăvălesc prin Tava se dă la cuptorul
trebuie să o acoperiți cu ca- albuș. Bilele de aluat date preîncălzit la 175°C, timp de
pacul pentru ca mâncarea să prin albuș se rostogolesc ușor 15-20 de minute, până când
se prepare înăbușit și să nu se în nuci și se așază în tava fursecurile se rumenesc fru-
usuce carnea. acoperită cu hârtie de copt. mos.
www.bucataras.ro Cu degetul se face o adânci- www.retetepractice.ro

CLINICA OPHTALENS T
CLINICĂ
PARTICULARĂ DE
OFTALMOLOGIE

CENTRU LASER
EXCIMER

OPTICĂ MEDICALĂ
Str. 21 Decembrie 1989, Nr. 137 • Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Tel. programări: 0264/44 88 24 sau 0264/ 44 88 25
Tel. magazin optică: 0740/27 65 77
Clinica Ophtalens T
2 - 8 noiembrie 2018 jocuri - 13

B - C - T - N - DEVA VARA - O - PRETUI - IE - CLU - S - ATEI - RT - RA - IK - ARENA - AHA - L - DIEMRICHER BURG - MIA - U - R - AD
Dezlegarea integramei - ROI - GRI - TA - NS - NON - CAL - MA - E - A - CA - ATU - NC - AK - AIA - UTA - L - C - AN - ARA - B - A - AE - ITA - AR - ROLAND
din numărul trecut BORSA - ACTIV - NEO - AI - S - RAR - RAI - CARII - PT - R - ANJOU - MIEL - VIA
14 - MICA PUBLICITATE 2 - 8 NOIEMBRIE 2018

l Vând apartament 2 camere, l Vând casă în Deva, 2 camere, l Proprietar, vând apartament
IMOBILIARe baie, bucătărie, beci, garaj, izolată,
elegant, cu suprafață generoasă (55 2 camere, decomandat, în Brad, str.
l Vând casă de vacanță în renovată, CT, termopan, 600 mp teren,
mp), zonă liniștită și verde, cu General Vasile Milea, bl.B3, et.1 S.48
Săcărâmb, 20 km de Deva, 2 corpuri, canalizare, apă gaz, în zonă bună.
îmbunătățiri și finisaje deosebite. mp, CT, gaz. Preț:23.000 euro,
3 camere, bucătărie, bie, beci, SC 170 Preț: 68.000 lei, telefon:
mp, sobe teracotă, 1500 mp teren, Este situat la parter, cu balcon mare negociabil, telefon: 0729.025.887.
0725.452.888.
fântână. Preț: 34.000 euro, negocia- și boxă, în spatele blocurilor turn din l Vând casă în sat Pojoga
bil, telefon: 0721.055.313. vecinătatea Pieții Arras. l Vând apartament 2 camere,
(4 km de la Zam), cu 2 camere,
Preț: 43.000 euro, tel. 0722.327.148. et.2, semidecomandat, termopan, ușă
l Vând apartament 2 camere, bucătărie, cămară, baie, hol, grădină
CT, termopan, ușă metalică, parțial metalică, renovat. Preț: 25.000 euro,
l Vând apartament 3 camere, 3000 mp arabil+pomi fructiferi,
mobilat. Deva, Micro 15. Preț: telefon: 0745.202.448.
Deva, Gojdu, parter înalt exterior, zonă foarte liniştită. Preţ 50.000 lei.
24.000 euro, telefon: 0726.667.754. CT, termopan, ușă metalică. Preț: l Vând garsonieră Deva, zona
Tel. 0769.897.804.
l Vând garsonieră Deva, bloc 46.000 euro, telefon: 0745.202.448. Lido, et.1, cu balcon, 29 mp, CT,
nou, semifinisată, 25 mp, cu balcon, termopan. Preț: 22.500 euro, l Vând apartament două
Vând apartament 2 camere,
l
zona Bd.22 Decembrie. Preț: 19.000 telefon: 0725.452.888. camere, posibilitate spaţiu comer-
baie, bucătărie, holuri, cămară,
euro, telefon: 0725.452.888. grădină, ușă metalică, gresie, faianță, cial, salon coafor, cabinet medical.
l Vând urgent casă, anexe,
l Vând casă în comuna Zam, parchet, mobilat, bloc de cărămidă, suprafață 75 mp plus 2 ha fânețe, Brad, Aleea Privighetorilor, bl.35.
2 camere, renovată, căsuță de vară, 40 mp, zonă centrală. Preț: 34.000 DV.(Penny Market). Preț: 60.000 euro, Telefon: 0723.382.890.
fântână, curte, cablu TV, uși noi, euro, telefon: 0726.475.016. telefon: 0729.423.035.
pomi fructiferi, teren arabil 2900 SCHIMBURI De LOCUINŢĂ
mp. Rog seriozitate, persoană fizică. Vând apartament 2 camere,
l lVând apartament 2 camere,
piață, parter înalt, balcon, CT, ușă Deva, 48 mp, decomandat, CT, zona l Schimb apartament 2 camere,
Preț: 15.000 euro, telefon:
metalică, 50 mp. Preț: 40.000 euro, Miorița, etaj intermediar. Preț: 31.000 et.1, din cărămidă, izolat termic,
0733.832.559.
telefon: 0725.452.888. euro, telefon: 0721.055.313. în zonă centrală, Hunedoara, cu
l Vând casă cu grădină, 2470
l Vând apartament două
asemănător în Deva sau Simeria.
mp, din cărămidă, pe fundație solidă l Vând casă în comuna Zam, două
camere, decomandat, ultracentral, Suport diferența de preț.
din piatră, cu pivniță zidită în pia- camere, balcon închis, mobilată, par-
Deva, etaj intermediar, 60 mp, ame- Telefon 0727.288.460.
tră, 3 camere mari (4x4) și loc pen- chet, cablu, tv. fântână în curte, căsuță
tru baie, sursă de apă proprie, najări deosebite, vedere spectacu- de vară, pomi fructiferi, teren arabil
grădină cu pomi fructiferi, gard din loasă în două părți, CT, termopan, uși ÎNCHIRIeRI
2900 mp. Preț: 10.000 euro, negocia-
beton, anexe gospodărești, în satul interioare schimbate, ușă metalică, bil. Telefon: 0733.832.559. l Ofer de închiriat apartament 3
Fizeș, comuna Băița, la 17 km. de gresie, faianță, parchet laminat. Preț: camere, Deva, zona piață, decoman-
l Vând garsonieră în Deva,
Deva. Preț negociabil, telefon: 41.000 euro, negociabil. Tel. dat, CT, termopan, mobilat și utilat
0769.223.207, 0726.392.735. 0726.770.765. Dorobanți, et.3, decomandată, ter-
mopan, centrală termică, gresie, fa- complet, pentru o familie cu serviciu.
l Vând casă în Sâncrai, 3 l Vând apartament 2 camere,
ianță, parchet. Preț: 21.500 euro, Preț: 250 euro/lună, telefon:
camere, în roșu, două bucătării Deva, piață, CT, termopan, cu balcon, telefon: 0732.823.011. 0745.202.448.
vechi, beci, fântână cu apă potabilă, 55 mp, renovat. Preț: 39.000 euro,
l Vând casă, (la roșu), D+P+M, la l Închiriez garsonieră Deva, zona
grajd mare, șură, alte anexe precum telefon: 0745.202.448.
și pădure în composesorat. Preț: 15 km de Deva, în satul Bretelin, SC Dorobanți. Preț: 100 euro, telefon:
l Vând casă în Chișcădaga, două 329. S.desf.412 mp, FS 1,6 m,
25.000 euro, negociabil, telefon: camere, hol, bucătărie de vară, beci, 0724.578.929.
0254.730.209, 0760.193.089. teren 757 m, pretabil casă de locuit,
grajd, curte, apă, gaz, canal. Preț: casă de vacanță, pensiune etc. l Închiriez garsonieră, Deva, str.
l Vând casă, de cărămidă, stâlpi 70.000 lei, telefon: 0725.452.878. Tel. 0751.462.085. Mărăști, parter, Deva. Preț 100 euro,
beton, 4 camere, mobilate, parchet
l Proprietar, vând apartament 3 l Vând apartament 2 camere, negociabil, telefon: 0730.106.589.
hol, gresie în baie, bucătărie dublă
5/7 mp, salon 11/6mp, cămară, baie, camere, decomandat, în Dorobanți, 60 mp, zonă centrală, etaj 3, cu patru l Persoană fizică, caut spre
grădină 1 ha, în Bucova, C.S. lângă hol central, 2 băi, 2 balcoane, cămară,
nivele, balcon 6 mp. Deva, închiriere apartament 2 camere, în
Hațeg sau schimb cu apartament în beci, izolat exterior, CT, termopan,
AL. Crizantemelor, colț cu Zamfirescu. Deva. Exclus agenție ! Telefon:
Hunedoara sau Haţeg. Preț bun, ofer renovat și utilat modern, totul la co-
mandă. Preț: 73.000 euro, telefon: Telefon: 0720.843.289. 0744.561.541.
bonus o grădină 0,5 ha, acte fun-
ciare la zi. Preț: 22.000 euro, 0772.185.332. l Vând apartament 2 camere, l Ofer pentru închiriere unei
tel.:0755.667.714, 0745.377.359. l Vând apartament 4 camere, Deva, zona piață, et.2, decomandat, 50 familii cu serviciu, apartament 2
l Vând apartament 3 camere, baie, bucătărie, balcon, CT, termopan, mp, balcon,CT, termopan, izolație camere, zona piață, Deva, CT, ter-
Deva, piață, decomandat, A.C. 2 băi, termopan, pe mijloc, Deva, zona Lido. exterioară, renovat și mobilat modern. mopan, mobilat și utilat complet.
CT, termopan, bucătărie mobilată. Preț: 44.500 euro, telefon: Fără agenții ! Preț: 39.000 lei, Preț: 180 euro/lună, plus garanție.
Preț: 55.000 euro, tel. 0721.055.313. 0722.968.910. telefon: 0735.923.683. Telefon: 0725.452.888.

TALON DE ANUNŢ GRATUIT PENTRU PERSOANE FIZICE IMPORTANT!


Talonul se poate depune şi în căsuţele poş-
Nume ........................................................................................ Prenume .........................................................................
tale ACCENT MEDIA din:
Text anunţ .............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,
Mioriţa, Dacia
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS
................................................................................................................................................................................................... (din Parcul Industrial)
..................................................................................................................................................................................................
PeTROŞANI: Magazin CARREFOUR
Preţ ................................. Telefon: .....................................................................................................................................
***********
Trimiteţi talonul la adresa: DEVA, Str. 22 Decembrie, nr. 37A (Clădirea Cepromin), birou 16. Răspunderea pentru conţinutul articolelor
revine exclusiv autorului.
AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE
2 - 8 NOIEMBRIE 2018 MICA PUBLICITATE - 15

l Ofer pentru închiriere aparta- l Vând 4905 mp teren intravilan, l Vând 4 jante cu 4 găuri, l Domn, 59 de ani, 1,72/80, Deva,
ment trei camere, Deva, Cuza Vodă, cabană 70 mp, în comuna Gurasada, echipate cu cauciucuri de vară pe 15 cu apartament proprietate, doresc să
decomandat, CT, termopan, mobilat și ultracentral, utilități: apă curentă, inch., stare bună. Preț: 300 lei, tot cunosc o doamnă (50-59 ani), pentru
utilat complet, pentru o familie cu ser- curent electric 220 V și trifazic. setul. Telefon: 0751.813.770. prietenie sau căsătorie. Din dragoste
viciu. Preț: 250 euro/lună, plus Preț: 6 euro/mp, negociabil, telefon: și respect, ofer jumătate din contrac-
l Vând Ford Fiesta, AF 2002, tip
garanție. Telefon: 0721.055.313. 0787.682.280. tual pe proprietate. Tel. 0720.366.434.
nou, motor 1388, benzină, 185.000
l Ofer pentru închiriere casă, l Vând teren intravilan, Cristur, km., de culoare neagră, 4 uși, înma- l Pensionar, caut nevastă săracă,
Deva, Progresului,70 mp, CT, ter- pe partea dreaptă, 1890 mp, aproape triculat, AC, geamuri și oglinzi elec- sănătoasă și frumoasă, să-mi fie lu-
mopan, mobilată și utilată, pentru de șosea. Preț: 5 euro/mp, telefon: trice, cârlig remorcare, proiectoare mină-n casă. Asta mi-am dorit și-mi
0735.923.683. ceață, două chei cu telecomandă, doresc, pe lume cât mai trăiesc. Tele-
persoane serioase sau firmă.
stare foarte bună, proprietar. Preț: fon: 0756.847.708.
Preț: 300 euro/lună plus garanție. l Vând teren intravilan, între
1650, negociabil, tel. 0751.813.770.
Telefon: 0745.202.448. case, localitatea Sântandrei, 1700 mp, l Domn discret, 40 de ani, doresc
FS 9 m, gard, 2 intrări, toate utilitățile. l Vând Opel Agila, AF 2001, o relație discretă cu o doamnă, pentru
l Ofer pentru închiriere garaj, Preț: 6 euro/mp, telefon:
128.000 km, albastru metalizat, a petrece timpul liber. Aștept telefon
Deva, zona piață, pentru depozit sau 0745.202.448.
benzină, încălzire centralizată, sau SMS la nr. 0734.387.097.
mașină. Preț: 200 lei/lună, telefon:
l Vând teren DN 7 Deva, 750 mp, airbag-uri, radio, casetofon,
0722.968.910. l Domn, 84/174/74, serios, fără
FS 13 m, toate utilitățile pentru spălă- înmatriculat, stare foarte bună, vicii, doresc să cunosc o doamnă de
l Ofer pentru închiriere la per- torie auto sau depozit-magazin. Preț: consum 4,5-5 l, ITP 2018, rovignetă vârstă apropiată, fără vicii, aspect
soane serioase, cu serviciu, garsonieră 51.000 euro. Telefon: 0722.968.910. aprilie 2018. Preț: 1200 euro, plăcut, pentru prietenie. Telefon:
decomandată, balcon. 43 mp, CT, ter-
l Vând 2 ha teren arabil în Lunca
negociabil, tel.0749.063.432. 0766.410.201.
mopan, mobilată și utilată modern.
Mureș, sat Spini. Terenul este împărțit l Vând Opel Astra G, motor de
Preț: 140 euro/lună, plus garanție.
106 COP, an fabricație 2003, înma-
DIVERSE
Telefon: 0727.974.306. în 5 loturi. Două sunt lângă râul
Mureș, iar trei lângă șoseaua veche, triculat în 2016, stare perfectă, l Vând garaj, Deva, Mărăști,
l Închiriez spaţiu comercial în spate D5, 21 mp, uși metalice. Preț:
DN7. Preț: 1,3 lei/mp, telefon: 160.000 km., ținut în garaj.
Brad, suprafaţa aprox. 100 mp, 12.000 euro, telefon: 0722.564.004.
0737.702.160. Se oferă și 8 cauciucuri cu genți
pretabil pentru bar, restaurant,
magazin alimentar. Preţ avantajos. (vară-iarnă), perfectă stare. l Vând pătul de porumb știuleți,
l Vând teren intravilan, Luncoiu Preț 2900 euro, negociabil,
Tel.: 0745.970.007. din metal, 3/0,80/2,40, sobă
de Jos, lângă şosea. Tel.: 0254.684.775,
telefon: 0720.692.501. emailată de încălzit, la gaz sau
0720.067.310.
butelie, 25/70/70, 2 fotolii, scaun
TERENURI OFERTE DE SERVICIU
AUTO auto pentru copii și masă alimen-
l Vând teren în localitatea tație. Telefon: 0744.633.217.
l Vând Fiat Punto, 1,2, benzină, 4 l Caut femeie pentru menaj și
Cristur, la șoseaua Deva-Hunedoara, l Vând 4 tablouri foarte vechi,
uși, AF 2002, înmatriculat, stare foarte curățenie, o zi pe săptămână.
între case, 2160 mp, FS 22 m, toate de 50 și peste 100 de ani, goblen și
bună, direcție schimbată, consum Telefon: 0756.847.708.
utilitățile. Preț: 23.000 euro, telefon: pictură în ulei. Tel. 0728.355.149.
0745.202.448. foarte mic. Preț: 750 euro, telefon: l Schimb şi repar plase insecte
0754.377.359 sau 0755.667.714. pentru geamurile termopan. Tel. l Vând goblenul”Maica Domnu-
l Vând teren intravilan Deva, 0722.603.959. lui” rugându-se, dimensiuni: 126x21
zona Bejan, 500 mp, toate utilitățile, l Vând tractor U 650, remorcă cm, înrămat. Preț: 450 lei, negociabil,
apicolă 5,0 tone, ambele cu cauciucuri l Pensionară, execut costume
preț: 10.000 euro. Telefon: telefon: 0725.483.189.
0726.770.765. noi, disc 34 m, plug cu 3 brăzdare și populare pentru copii. Tel.0753.128.090.
l Vând urgent şi convenabil vin
grapă. Preț negociabil, la vedere. Tele- MATRIMONIALE alb şi negru, din producţie proprie,
l Vând 3,565 mp și casă, depend- fon: 0727.636.444. numai din boabe selectate la preţ de
ințe, 3016 mp, plus 2 ha teren, gratis. l Văduv, 76/170/70, doresc să
8 lei/litru, cantitate minimă 5 l.
Telefon: 0729.423.035. l Vând Opel Astra, 1,7, Diesel, cunosc o doamnă de 60-68 de ani, Tel. 0724.451.762.
caravan, Af 2002, stare bună, înma- pentru prietenie-căsătorie. Telefon: l Vând bocanci, marca Lan-
l Vând teren în localitatea 0758.413.149.
triculat, CS, preț: 1700 euro, Fiat drover, nr. 37, solizi, pentru iarnă.
Archia, între case, 1400mp, FS 15 m,
Punto, 1,2 benzină, înmatriculat, stare l Doamnă serioasă, cu aparta- Preț: 50 lei, telefon: 0743.137.888.
toate utilitățile. Preț: 10 euro/mp,
bună, preț: 800 euro, negociabil. Tele- ment și mașină, doresc să cunosc un l Vând costum pentru femei,
telefon: 0725.452.888.
fon: 0755.667.714. domn manierat, nefumător, care nu model clasic, de primăvară-toamnă,
l Vând teren intravilan Deva, consumă alcool, să ne îngrijim la talia 44-46, culoare orange.
l Vând Renault Laguna, AF 2005,
zona Vulcan, 550 mp. Preț negociabil, bătrânețe. Vârsta domnului: între 63- Preț: 80 lei, negociabil. Telefon:
telefon: 0732.139.547 Diesel, gri-metalizat, actele la zi. 0725.483.189.
67 de ani. Aș prefera să aibă permis de
Preț: 2600 E, negociabil.
conducere. Telefon: 0799.391.409. l Vând frigider ”Arctic”, mare,
l Vând 7 hectare de pădure, zona Telefon: 0799.391.409.
Pestiș-Hunedoara – pin, carpen, 70 ani l Domn din Brad, distins, 63 de stare bună. Preț avantajos, telefon:
vechime. Preț: 3200 euro/hectar. l Vând Dacia Sandero, AF 2015, ani, caut o doamnă de vârstă apropi- 0726.972.966.
Telefon: 0721.055.313. 30.000 km la bord. Preț: 7500 euro, ată pentru prietenie – căsătorie. l Vând, în Deva, canapea două
telefon: 0254.225.678, 0745.231.153. Telefon: 0752.755.480. persoane, extensibilă, cu ladă, ușă ex-
l Vând teren în Ghergheș, 10 km
de Deva, între case, 1200 mp, FS 20 m, l Vând Ford Mondeo break, AF l Domn văduv, pensionar terioară din lemn, 2 yale, vizor, tocuri,
apă, curent, cabană din lemn. Preț: 6 1996, benzină, AF 1996, 1600 mc, 71/170/82, nefumător, nu consum măsuță TV cu vitrină de sticlă fu-
euro/mp, telefon: 0745.202.448. alcool, fără mașină, doresc să cunosc o murie, pe role. Preț negociabil, telefon:
consum 7%, înscrisă RO, acte la zi, ITP
doamnă singură. Tel. 0739.345.372. 0726.426.011.
l Vând teren în Sântuhalm,
1019, închidere din telecomandă,
aproape de DN, 2300 mp, FS 20 m, cu radio cu USB, portbagaj spațios, bine Deva, 22 Decembrie, 37A •
utilități aproape. Preț: 5 euro/mp, întreținută. Preț: 650 euro, telefon:
0761.599.566. Tel. 0726 871 728
telefon: 0722.968.910.
www.accentmedia.ro
Nota redacţiei:
Publicaţia Accent Media preia conţinutul anunţurilor de MICĂ PUBLICITATE, în con- Anunţuri de mare şi
formitate cu textul menţionat pe taloanele de anunţuri gratuite pentru persoane
fizice. Prin urmare, răspunderea pentru conţinutul anunţurilor revine celor care le-au mică publicitate
în ziare locale şi centrale
completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul
redacţiei. Ne rezervăm dreptul de a refuza publicarea acelor anunţuri care încalcă,
prin conţinutul lor, legea.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro


16 - actualitate 2 - 8 noiembrie 2018

Dog Park-ul din Deva trece Expoziţie de pictură la


muzeul din Deva
la programul de iarnă Deva - Muzeul Civilizaţiei cunoscute, dar mereu altfel
Iarba a fost tunsă, băncile Dacice şi Romane Deva, cu simţite, înţelese şi redate de
montate pentru stăpânii ani- sprijinul Consiliului Județean artişti. În abordarea sa figu-
malelor au fost reparate și Hunedoara, a vernisat ieri rativă se manifestă fascinaţia
lăcuite, gardurile au fost vop- expoziția de pictură „Ahitec- ritmurilor arhitecturale or-
site. Toate lucrările de ,,îm- turi medievale sibiene”, a donate ascensional, jocul în-
prospătare” a parcului au fost artistului plastic Pele Con- tâlnirilor dintre diagonalele
executate de angajații din stantin. acoperişurilor, forţa zidu-
cadrul Biroului Administrare Lucrările artistului pot fi rilor şi zvelteţea arcadelor,
Baze Sportive și de Agrement. văzute în sălile de expoziție toate sub <<privirile>> ves-
Spațiul este dotat și cu ale Palatului Magna Curia, de titelor lucarne ce veghează
grupuri sanitare şi cişmele. la etajul superior al clădirii. asupra destinelor cetăţii.
Dog Park-ul este situat în Constantin Pele transpune Cromatica, în armonii atent
apropierea șoselei de centură pe pânză peisajul urban al căutate, contraste de culori
a Devei. Intrarea este gratuită, unuia dintre cele mai fru- reci şi calde sau de comple-
precum și folosirea echipa- moase oraşe din România: mentare, susţine ritmul şi vi-
mentelor pentru exerciții și Sibiul. talitatea motivelor.” apreciază
dresaj canin, amplasate în „Urmând tradiţia înain- dr. Iulia Mesea- istoric şi critic
parc. Dog Park-ul poate fi taşilor săi pictori, Constantin de artă.
folosit și pentru concursuri Pele nu se abate de la Expoziția poate fi vizitată
de dresaj și expoziții canine. plăcerea de a surprinde pe în perioada 01 - 26 noiem-
Proprietarii animalelor pânze motivele atât de brie 2018.
sunt rugați de administrația
publică locală să fie dotați cu
mănuși și pungi din plastic
pentru a putea curăța dejecți-
ile fiziologice ale patrupede-

Î
ncepând din 1 noiem- pentru animalele de com- lor și să le arunce în coșurile
brie 2018 și până în panie și stăpânii lor. de gunoi special instalate în
data de 15 martie Dog Park-ul este conceput incinta parcului. ANUNŢ
2019, orarul de special ca un spaţiu pentru Nerespectarea curățeniei
funcționare pentru Dog plimbare, relaxare și joacă a pe domeniul public de către SC MOŢUL COMPROD SRL , cu sediul în satul Crişan,
Park-ul din Deva va fi între câinilor, dar este dotat şi cu persoanele care posedă ani- nr 25, comuna Ribiţa jud. Hunedoara, anunţă aprobarea
orele 9:00-17:00. elemente pentru exerciţii şi male de companie constituie proiectului cu denumirea “Înfiinţare fabrică de
Deva - Câinii de companie dresaj a acestora: rampe, ob- contravenție și se sancțio- brichete din rumeguş” depus la Asociaţia Intercomuni-
din municipiul Deva au la dis- stacole, cercuri pentru sări- nează conform legii. tară ŢARA ZARANDULUI LEADER GAL şi începerea pro-
poziţie un parc de peste 5.000 turi, tunel, cauciucuri Conducerea Serviciului Pu- cedurii de achiziţie utilaje.
de metri pătraţi, unde se pot suspendate și alte echipa- blic de Întreținere și Gospo- Proiectul este finanţat cu fonduri Europene Neram-
juca în voie, supravegheați de mente concepute special în dărire Municipală Deva bursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
stăpâni. Dog Park-ul care se acest sens. Toate aceste ele- lucrează la o strategie de pro- (PNDR).
află în administrarea Servici- mente montate în parc au fost movare a Dog Park-ului, care Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este imple-
ului Public de Întreținere și reparate, curățate și vopsite, va include și organizare de mentat de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale
Gospodărire Municipală Deva pentru ca patrupedele să le evenimente specifice: con- din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Ru-
a fost pregătit și în acest an poată folosi la maximum. cursuri, expoziții canine etc. rale şi este finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul
României prin Fondul European Agricol pentru Dez-
voltare Rurală.

oPriri De aPĂ
Se sistează furnizarea apei potabile în:
LOCALITATEA: Deva
DATA: 02.11.2018
INTERVAL ORAR: 09:00 – 12:00.
STRĂZI AFECTATE: Ardealului, Traian Vuia, Munteniei, Bu-
covinei, Banatului și Digului.
MOTIVUL: Remediere avarie rețea pe strada Ardealului, nr.
10 (robinet rupt in camin).

ÎNCHIRIAZĂ LOCALITATEA: Densuș


DATA: 01.11.2018 – 02.11.2018
TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE INTERVAL ORAR: 01.11.2018 / ora 17:00 – 02.11.2018
1,6 HA ŞI HALA PRODUCTIE CU UTILITĂŢI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 400 MP. / ora 13:00
STRĂZI AFECTATE: localitatea Densuș, Pesteana, Pestenita,
LA INTRAREA ÎN ORAŞUL SIMERIA DINSPRE ORĂŞTIE Hatagel.
VIZAVI DE REVA (GRAMPET) Relaţii la telefon 0726219999 MOTIVUL: Avarie rețea apă potabilă in zona centrala.
(repere: intre Primărie și Biserică ).

SĂPTĂMÂNAL DE INFORMAŢII ŞI ADVERTORIAL Echipa redacţională: Cornel Poenar, Mihai Stan, Cornelia Holinschi,
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A, judeţul Hunedoara - RO Cristian Gros, Dorel Neamţu, Alexandra Tarod - reporter junior
Tel. 0354 102 250 • Fax/e-mail: 0354 780 256 Tehnoredactare: Codruţa Goţa
ISSN 1842 - 9955
accentmediahd@yahoo.com www.accentmedia.ro FORTES FORTUNA ADjUVAT!