Sunteți pe pagina 1din 16

Pag. 3 săNăTaTe Pag. 4 smaRTPhoNe Pag.

11 aUDIT La CNaIR
Medicii de familie din judeţ Elevii ar putea să nu mai Responsabilii cu întocmirea
au protestat faţă de subfi- aibă voie cu telefoanele mo- unui audit de siguranță
nanţarea sistemului de sănă- bile, la ore. Un proiect care rutieră pe lotul 3 de
tate. După cinci zile, medicii modifică regulamentul şco- autostradă au realizat un
au semnat contractele cu lar aduce mai multe noutăţi raport extrem de critic
Casa de Sănătate pentru a-şi în unităţile de învăţământ privind lucrarea în cauză.
ajuta pacienţii. /pag.5 din România.

Fondat de Cornel POENAR

Viceprimarul Răzvan Mareş ar putea fi


schimbat din funcţie la propunerea primaru-
lui Devei, pentru că nu ar fi coordonat efi-
cient activitatea unui serviciu public. /pag.16

anul XIII • Nr. 546 • apare 12 - 18 ianuarie 2018 • 16 pagini • www.accentmedia.ro

Poliţia Locală în vizorul


2018 - aNUL CâINeLUI
De PămâNT

primarului din Deva

Potrivit astrologiei chinezești, Anul


Câinelui de Pământ începe la 16 februarie
2018. Se pare că în acest an ne vom axa
pe importanța dialogului și solidarității,
dar vom avea de-a face și cu lupta îm-
potriva lăcomiei și mândriei. De aseme-
nea, vom redescoperi speranța, după ce
am avut de suferit din cauza inegalităților
și nedreptăților sociale./pag.8-9

sImoNa haLeP, DUbLă


CamPIoaNă La sheNzheN

/p.3

anunţuri de
mare şi mică
publicitate
în ziare locale şi
centrale Săptămână incredibilă pentru Simona
Halep, în primul ei turneu al anului, dispu-
Deva, 22 Decembrie, 37A • tat în China, la Shenzhen. Compatrioata
Tel. 0726 871 728 noastră a reușit parcursul perfect în cele
două probe, simplu și dublu, trecându-și
www.accentmedia.ro în palmares două noi trofee./pag.7
2 - aCTuaLiTaTe 12 - 18 ianuarie 2018

Consiliul Concurenţei- Căile Ferate Române,


trimise în judecată pentru
investighează paza vătămare corporală

Direcţiei Silvice

Deva - Compania Naţio- a trenului de călători pe care îl


nală ”Căi Ferate Române” aştepta pe o linie şi a unuia de
(CFR) a fost trimisă în jude- marfă pe cealaltă, din cauza
cată pentru vătămare corpo- curenţilor de aer provocaţi, s-
rală din culpă în cazul unui a dezechilibrat şi a căzut la
accident feroviar produs în pământ, cu braţul stâng peste
judeţul Hunedoara în 2014. În firul din dreapta al unei linii,
urma accidentului, o persoană astfel încât roţile trenului i l-
a rămas fără o mână, iar alte au amputat. De asemenea, ca
şase persoane fiind implicate. urmare a trecerii trenului, alte

C
onsiliul Concurenţei clanşată având la bază infor- documentele ridicate în Procurorii de la Parchetul două persoane au căzut la
a declanşat o investi- maţii furnizate de RNP Rom- cadrul inspecţiilor se află în de pe lângă Înalta Curte de pământ, iar celelalte s-au
gaţie referitoare la silva RA, prin Direcţia Silvică analiza Consiliului Con- Casaţie şi Justiţie au stabilit că dezechilibrat”, anunţă procu-
modul în care două firme Hunedoara, care a sesizat un curenţei, în cadrul procedurii CFR nu a montat indicatoare rorii.
au participat la licitaţia posibil comportament anti- specifice de investigaţie. de orientare pentru călători, Potrivit acestora, ”acciden-
pentru asigurarea pazei concurenţial. (...) Autoritatea ”Inspecţiile inopinate con- aceştia neştiind unde să tul s-a produs ca urmare a
sediului Direcţiei Silvice de Concurenţă suspectează stituie o etapă preliminară a aştepte un tren, iar staţia unde faptei inculpatei Compania
Hunedoara. că cele două companii (...) şi- investigaţiei, iar efectuarea s-a produs accidentul nu era Naţională CFR S.A. de a nu re-
Deva - Consiliul Con- ar fi coordonat comporta- lor nu reprezintă o antepro- autorizată să funcţioneze aliza în staţia de cale ferată
curenţei a declanşat o inves- mentul printr-un schimb de nunţare a Consiliului Con- ”Din probele administrate Subcetate indicatoare de ori-
tigaţie privind o posibilă informaţii sensibile din punct curenţei în ceea ce priveşte în cauză a rezultat că, după ce entare a călătorilor, astfel
trucare a unor licitaţii publice de vedere comercial, în ve- existenţa unei încălcări a s-a informat în prealabil în încât aceştia să poată identi-
organizate de Regia Naţio- derea eliminării concurenţei Legii concurenţei”, mai spun staţie cu privire la linia la care fica peroanele şi platformele
nală a Pădurilor – Romsilva, în cadrul procedurii de achiz- oficialii Consiliului. urma să sosească trenul pe corespunzătoare fiecărei linii
Direcţia Silvică Hunedoara, iţie publică organizată de În situaţia în care Consiliul care îl aştepta, persoana vătă- de cale ferată, aşa cum compa-
existând suspiciuni că două RNP – Romsilva RA, prin Di- Concurenţei va constata mată s-a deplasat către linia nia era obligată”.
firme participante s-ar fi înţe- recţia Silvică Hunedoara”, a încălcarea regulilor de con- respectivă, traversând alte trei Totodată, procurorii arată
les în privinţa procedurilor. informat autoritatea de con- curenţă, societăţile implicate linii de cale ferată. Din cauza că, din probe, a rezultat şi fap-
Ancheta Consiliului Con- curenţă. riscă amenzi de până la 10% lipsei indicatoarelor de ori- tul că staţia CF Subcetate nu
curenţei are la bază infor- În cadrul acestei investi- din cifra de afaceri. entare, călătorii nu au văzut deţinea autorizaţie de funcţio-
maţii venite chiar de la gaţii, în luna decembrie 2017, Cu toate acestea, compani- platforma pe care trebuiau să nare şi nu a luat măsuri speci-
Direcţia Silvică Hunedoara, Consiliul Concurenţei a efec- ile care cooperează cu autori- aştepte trenul, oprindu-se fice suplimentare de prevenire
care a sesizat un posibil com- tuat inspecţii inopinate la tatea de concurenţă în cadrul înainte de a ajunge la aceasta, a producerii unor evenimente
portament anticoncurenţial sediul celor două companii, programului de clemenţă pot între două linii de cale ferată. feroviare, funcţionând ilegal.
în cazul celor două firme de precum şi la sediul altor obţine imunitate la amendă Persoană vătămată, împreună Dosarul a fost trimis, spre
pază. societăţi implicate în proce- sau reduceri substanţiale ale cu alte şase persoane, sur- soluţionare, Judecătoriei Ha-
”Investigaţia a fost de- dura de achiziţie publică, iar amenzilor. prinsă de trecerea simultană ţeg.

Salvat de la moarte de cinci elevi-jandarmi


Batiz – Un bărbat a fost taria casei”, precizează Jan-
salvat de la moarte de cinci darmeria.
elevi jandarmi care au obser- Bărbatul le-a spus elevilor
vat că hainele victimei au că voia să aprindă focul în
luat foc. Bărbatul a fost văzut sobă folosind benzină.
de tineri în timp ce aceştia se Acesta nu a observat faptul
deplasau, cu o maşină, spre că şi-a dat cu combustibil şi
sediul Jandarmeriei din pe haine, iar în momentul
Deva, unde erau aşteptaţi să- când a aprins chibritul a fost
şi efecteze orele de practică. cuprins de flăcări.
„Elevii au oprit maşina Pentru fapta lor, cei cinci
pentru a sări în ajutorul băr- elevi ai Şcolii Militare de Sub-
batului. Doi dintre ei au dus ofiţeri Jandarmi Fălticeni -
bărbatul la răul din Ciorogar Sergiu-Adinel, Se-
apropiere pentru a stinge leşan Răzvan-Petrică, Merean
flăcările care l-au cuprins, iar Florin-Emanuel, Bulimej
ceilalţi trei au folosit extinc- Ionuţ şi Zgârcea Denis-Vlăduţ
torul din maşină pentru a – au fost felicitaţi de către su-
stinge incendiul din bucă- periori.
12 - 18 ianuarie 2018 aCTuaLiTaTe - 3

Primarul Devei critică dur


activitatea Poliţiei Locale

F „Nu sunt mulţumit”


lorin Oancea de modul în care se aplică 4.000- 5.000 de lei în mână", două minute şi a fost amendat,
(medalion) spune că legea în oraş. spus primarul. dar (poliţistul local, n.r.) nu s-
Poliţia Locală Deva Edilul local susţine că "Nu sunt mulţumit de acti- Florin Oancea afirmă că nu au uitat la Jeep-ul din faţă, că
este suprasaturată ca numărul poliţiştilor locali este vitatea Poliţiei Locale. Legea s-ar fi opus ca poliţiştii locali într-o anumită zonă, la un mic
număr de personal, iar mult mai mare decât prevăd spune: un poliţist la o mie de să câştige mai mulţi bani, însă scandal, au trecut doi poliţişti
salariile depăşesc 4.000 de normativele în vigoare şi că se cetăţeni. Populaţia Devei este semnalale venite de la cetăţeni locali şi când au văzut că se
lei, în mână. impune revenirea la formula de 69.300 de oameni, deci vor sunt defavorabile acestei ridică tonul, au tăiat-o! Nu, ei
Deva - Activitatea poliţiş- legală, care prevede un poliţist fi maxim 70 de poliţişti locali. structuri. trebuiau să fie acolo şi să
tilor locali din Deva este aspru local la o mie de locuitori. Acum sunt 112. N-o să le mai aplaneze scandalul! Sunt lu-
criticată de primarul munici- Prin urmare, din cei 112 dăm nici norma de hrană şi Plângeri de la cetăţeni cruri care vin din exterior şi
piului, Florin Oancea, care poliţişti locali, vor mai rămâne vom face o economie de cine decontează? Primarul,
spune că schema de personal doar 70, deoarece municipiul "Zilnic vin la mine oameni pentru că poliţiştii sunt în
300.000 de euro pe an. Nu se
a acestei direcţii din subor- Deva este înregistrat oficial cu care se plâng de activitatea subordinea mea", a conchis
justifică pentru că nivelul
dinea sa este supraîncărcată şi peste 69.000 de locuitori. Poliţiei Locale: că se amen-
salarizării a ajuns undeva la primarul Florin Oancea.
că oamenii sunt nemulţumiţi dează selectiv, că unul a parcat

Concedieri la Primăria Deva - organigrama este prea mare


Deva - Conducerea Primă- fie aprobată în forma pe care
riei Deva are în plan să con- am propus-o noi sau poate fi
cedieze anul acesta circa 150 amendată. Organigrama se
de angajaţi pentru a putea re- va reduce cu aproximativ
duce astfel şi fondul de salarii 150 de persoane. Este im-
la o valoare suportabilă pen- portant un lucru: nu ne in-
tru bugetul local. Măsura este teresează persoanele, ci
necesară în condiţiile în care eficienţa unei activităţi. Am
taxele şi impozitele vor constatat că în anumite com-
rămâne neschimbate, în acest partimente sau servicii lu-
an. crurile nu merg cum ar
În prezent, spune primarul trebui”, a declarat primarul
Florin Oancea, organigrama municipiului Deva.
Primăriei Deva prevede 900 El a arătat că fondul de
de angajaţi, dublu faţă de salarii calculat se ridică acum
acum 7 ani, iar edilul local la circa 10 milioane de euro
susţine că cheltuiala cu salari- pe an, pentru 900 de oameni,
ile a crescut foarte mult şi nu propunerea executivului
mai lasă loc investiţiilor de la primăriei fiind o scădere a
bugetul local. sumelor cu 3,3 milioane de
„Noua organigramă am euro, banii economisiţi ur-
trimis-o spre avizare la mând să fie folosiţi pentru in-
Agenţia Naţională a Funcţio- vestiţii finanţate de la bugetul
narilor Publici. Ea poate să local.
4 - aCTuaLiTaTe 12 - 18 ianuarie 2018

Hoţul de la Castelul Telefoanele mobile


vor fi interzise
Corvinilor a fost la orele de curs
condamnat

J udecătoria Hune- plătească părţii civile suma rămâne pe primul loc în topul
doara l-a con- de 174.382,26 lei, reprezen- monumentelor istorice din
damnat la tând daune materiale”, se punct de vedere al veniturilor
închisoare pe bărbatul precizează în hotărârea ma- înregistrate anul trecut. Ast-
care a furat banii din gistraţilor. Sentinţa poate fi fel, valoarea încasărilor din
biletele vândute la atacată cu drept de apel în bilete şi închirieri ale sălilor a
castelul din Hunedoara. termen de 10 zile de la comu- depăşit 6 milioane de lei, pe
nicare. fondul unei creşteri a
Bucureşti – Telefoanele cient”, se menţionează în
Deva – Unul dintre cele numărului de turişti cu 11%.
mobile vor fi interzise la orele ordin.
mai spectaculoase jafuri pro- Un picior rupt „Anul trecut, Muzeul
de curs, la examene şi concur- Regulamentul mai prevede
duse anul trecut în judeţul Furtul a avut loc în Castelul Corvinilor a fost vizi-
suri, potrivit unui ordin de că notele nu pot fi folosite ca
Hunedoara a ajuns foarte noaptea de 1 spre 2 mai 2017 tat de 333.334 de turişti, mai
ministru care modifică Regu- mijloc de coerciţie, în sensul
aproape de punctul final. În la casieria Castelului mult cu 33.000 faţă de anul
lamentul-cadru de organizare disciplinării copiilor, şi că ele-
această săptămână, magis- Corvinilor. Poliţia a fost se- 2016, când pragul castelului a
şi funcţionare a unităţilor de vii scutiţi medical vor putea
traţii de la Judecătoria Hune- sizată de către un agent de fost trecut de un număr de
învăţământ preuniversitar. îndeplini la ora de educaţie
doara l-au condamnat la pază, care a observat că gea- 300.193 de persoane. În total,
Utilizarea acestora în tim- fizică sarcini precum arbitraj
închisoare pe bărbatul acuzat mul de la intrarea în casierie turiştii au plătit 6,2 milioane
pul orelor de curs va fi posi- sau cronometrare.
de procurori că ar fi furat era spart şi că persoane ne- de lei în anul 2007, în timp ce
bilă numai cu acordul De asemenea, este in-
170.000 de lei din încasările cunoscute pătrunseseră în în anul 2016 încasările au to-
cadrului didactic, în situaţia terzisă sancţionarea elevilor
castelului, bani rezultaţi din casa de bilete. talizat 5,29 milioane lei”, a co-
folosirii telefoanelor în proce- care nu poartă uniformă, efec-
vânzarea biletelor în miniva- La câteva zile de la municat Primăria Hunedoara.
sul educativ sau în situaţii de tuarea de către aceştia a ser-
vanţa de 1 mai 2017. anunţarea furtului, tânărul a
urgenţă. viciului pe şcoală sau
Tânărul de 31 de ani a fost fost reţinut de poliţişti în Vara aglomerată
„Pe durata orelor de curs, implicarea acestora în strân-
condamnat la trei ani şi şase secţia de Ortopedie a Spitalu- Aproape jumătate dintre
telefoanele mobile se păs- gerea „fondului clasei”. Acelaşi
luni de închisoare, el fiind lui Municipal din Hunedoara, turiştii din anul 2017 au fost
trează în locuri special ame- lucru este interzis şi pentru
găsit vinovat de comiterea in- unde se internase din cauza prezenţi la castel în lunile de
najate din sala de clasă, setate profesori sau părinţi.
fracţiunii de furt calificat. To- unei fracturi la gleznă. Ulte- vară, în august fiind înregis-
astfel încât să nu deranjeze „Consiliul reprezentativ al
todată, acesta va trebui să rior, suspectul a fost trimis în trat un vârf de peste 73.000
procesul educativ”, se arată în părinţilor este o structură,
restituie banii furaţi către arest preventiv. de persoane care au vizitat
regulament. fără personalitate juridică, a
Primăria Hunedoara, care a monumentul istoric din
Probleme mari vor avea şi cărei activitate este reglemen-
fost parte civilă în proces. Record de vizitatori Hunedoara.
elevii care sunt prinşi că au tată printr-un regulament
Astfel, instanţa l-a obligat Pe de altă parte, Castelul Considerat drept unul din-
copiat la examene, indiferent adoptat prin hotărârea
pe inculpatul Gal Gabriel „să Corvinilor din Hunedoara tre cele mai importante mon-
că este vorba de lucrări scrise adunării generale a preşed-
umente de arhitectură gotică
la ora de curs sau teste impor- inţilor comitetelor de părinţi
din România, castelul a fost
tante, cum ar fi bacalaureatul. pe grupă/clasă din unitatea
Costul unui bilet de intrare ridicat în secolul al XV-lea de
„Pentru frauda constatată de învăţământ, care nu are
Un bilet de intrare la Castelul Corvinilor costă 20 de lei Ioan de Hunedoara, pe o
la evaluările scrise, inclusiv la patrimoniu, nu are buget de
pentru adulţi, în perioada lunilor ianuarie şi februarie. Pen- stâncă la baza căreia curge
probele scrise din cadrul ex- venituri şi cheltuieli, nu are
sionarii beneficiază de o reducere de 10 lei, iar elevii şi stu- pârâul Zlaşti. Monumentul is-
amenelor organizate la dreptul de a colecta cotizaţii,
denţi plătesc 5 lei de persoană. În lunile ianuarie şi toric este prevăzut cu turnuri,
nivelul unităţii de învăţământ, donaţii şi a primi finanţări de
februarie, Castelul poate fi vizitat între orele 9,00 şi 17,00, bastioane şi un donjon, iar
conform prezentului regula- orice fel de la persoane fizice
cu ultima intrare la ora 16,45. acoperişurile înalte sunt
ment, se acordă nota 1 sau, sau juridice", se precizează în
acoperite cu ţiglă.
după caz, calificativul insufi- document.
12 - 18 IANUARIE 2018 ACTUALITATE - 5

Medicii de familie arată problemele


din sistemul de sănătate
T
imp de cinci zile cute de pacienţi, nu de puţine
medicii de familie ori oamenii fiind nevoiţi să
din judeţul Hune- aştepte validarea consultaţi-
doara au protestat faţă de ilor şi a reţetelor pentru că
subfinanţarea sistemului sistemul electronic s-a blocat.
public de sănătate şi îm-
potriva birocraţiei. Cinci zile de criză
După cinci zile în care între
Deva – Situaţia critică din cele două părţi – medicii de
sistemul public de sănătate, familie şi Casa de Sănătate- s-
dominată de o criză a fon- au schimbat diverse păreri, o
durilor alocate, plecarea ma- parte şi prin comunicate de
sivă a medicilor şi birocraţia presă, situaţia s-a calmat pen-
excesivă, a fost din nou în tru că medicii afirmă că au
atenţia opiniei publice. De cedat în folosul pacienţilor.
data aceasta, a fost rândul „Concluzia acestei pe-
medicilor de familie să arate rioade este că s-a dat un sem-
că lucrurile nu merg în di- nal foarte clar din partea
recţia bună şi că este nevoie medicilor de familie că situ-
de o restructurare a sistemu- aţia din sănătate nu este core-
lui, fără de care ne îndreptăm spunzătoare, este o
spre un blocaj iminent. subfinanţare cronică. Se gri- maticii, în folosul pacienţilor. fost o pierdere financiară. de a semna actele adiţionale”.
Totul a început de la pează sistemul de sănătate, Menţionez că nu s-a obţinut „Astfel, personalul insti-
semnarea actelor adiţionale deci el trebuie reformat din Interesul pacienţilor decât poate 1% din ceea ce tuţiei a depus eforturi de re-
prin care se prelungea con- temelii. Guvernanţii ne spun De aceeaşi părere este şi am cerut. Ne dorim să fim ducere la minimul posibil a
tractul pe 2017 încheiat de că se bagă foarte mulţi bani în preşedinta filialei judeţene medici, să putem presta un duratei procedurilor de
medicii de familie cu Casa de sistem; se bagă într-un sac Hunedoara a Patronatului act medical de calitate pentru încheiere de noi contracte, în
Asigurări de Sănătate (CAS), fără fund, pentru că dacă nu Medicilor de Familie, dr. Sil- pacienţii noştri”, a spus dr. Sil- acest scop lucrându-se atât
aceştia solicitând majorarea este reformat, nu se va simţi via Novac, care a precizat că via Novac. peste program cât şi în zilele
fondurilor la 10%, faţă de niciodată nimic”, a fost de medicii de familie au semnat libere”.
5,7% cât era anul trecut. părere preşedintele Colegiu- contractele cu Casa de Sănă- Reacţia Atât medicii de familie, cât
Un aspect important al lui Medicilor Hunedoara, dr. tate doar în interesul bolnav- CAS Hunedoara şi CAS Hunedoara au mulţu-
reclamaţiilor s-a referit la Grigore Crişan. ilor. Altfel, peste 300.000 de Pe de altă parte, CAS Hune- mit spitalelor şi medicilor de
starea în care se află sistemele El a explicat că medicii de oameni nu ar fi avut acces la doara afirmă, într-un comuni- la Urgenţă sau celor de gardă
informatice cu care trebuie să familie îşi doresc o relaţie medicamente compensate cat de presă, că a făcut „toate pentru faptul că au înţeles
lucreze medicii, aceştia foarte bună cu Casa de Sănă- sau consultaţii gratuite la demersurile pentru a se de- situaţia de criză şi s-au impli-
arătând, pe bună dreptate, tate, aşa cum a fost până medicul specialist. păşi într-un timp extrem de cat în rezolvarea problemelor
blocajele mult prea dese din acum, dar şi că este nevoie de „Am semnat doar pentru scurt blocajul creat prin re- în care au fost solicitaţi de
program. Sunt aspecte cunos- o altă abordare a proble- pacienţii noştri; pentru noi a fuzul unor medici de familie către bolnavi.

Proiect: Pacientul poate oferi donaţii Cererile pentru ajutoarele de


doar unităţii sanitare unde a fost îngrijit încălzire trebuie reactualizate
Deva – Persoanele care au înregistrat modificări ale
Bucureşti - Pacientul veniturilor de la 1 ianuarie 2018 trebuie să completeze
poate oferi donaţii doar noile formulare la sediile direcţiilor de asistenţă socială.
unităţii sanitare unde a fost „Beneficiarii ajutoarelor de încălzire a locuinței, conform
îngrijit, cu respectarea legii, O.U.G nr. 70/2011, privind măsurile de protecție socială
prevede o propunere legisla- în perioada sezoului rece, cu modificările și completările
tivă pentru modificarea şi ulterioare, ale căror venituri s-au majorat începând din
completarea art. 34 din 01.01.2018 sunt rugați să se prezinte cu acte doveditoare
Legea drepturilor pacientu- privind veniturile modificate până în data de 15.02.2018,
lui 46/2003. la sediul Direcției de Asistență Socială Deva, Strada Ion
„Donaţiile vor fi incluse în Luca Caragiale Nr. 4 (fosta Cuza Vodă, nr. 36, bl. 112) în
situaţia privind execuţia vederea actualizării cererilor pentru ajutoarele de
bugetului de venituri şi chel- încălzire, depuse anterior modificărilor survenite”. În
tuieli al spitalului public, Deva, cele mai multe ajutoare sunt acordate pentru
care se afişează lunar pe pa- jaţilor sau unităţii unde a nală a acestuia”. încălzirea pe gaz.
gina de web creată în acest fost îngrijit plăţi supli- Iniţiatorii subliniază fap-
scop de Ministerul Sănătăţii, mentare sau donaţii, cu res- tul că nu îşi doresc „completa
prin grija ordonatorilor de pectarea legii, ÎCCJ a statuat anulare a dreptului la re-
credite ai unităţilor sanitare”, însă că „fapta medicului an- cunoştinţă”, ci susţin ca
se arată în propunerea leg- gajat cu contract de muncă „acesta să se manifeste doar
islativă semnată de un grup într-o unitate spitalicească prin donaţiile transmise
de parlamentari, preponde- din sistemul public de sănă- către unitatea medicală în
rent USR, informează digi24. tate de a primi plăţi supli- care pacientul a fost îngrijit
În expunerea de motive a mentare sau donaţii de la şi nu către medici sau alţi an-
propunerii legislative se pacienţi nu constituie o ex- gajaţi ai centrelor medicale”.
arată că, deşi în art 34 din ercitare a unui drept re- Camera Deputaţilor este
Legea 46/2003 se spune că cunoscut de lege (...) urmând for decizional pentru această
pacientul poate oferi anga- a fi angajată răspunderea pe- propunere legislativă.
6 - SPOrT 12 - 18 ianuarie 2018

Gică Popescu este noul consilier pe


probleme de sport al primului-ministru
P
rim-ministrul Mihai a mai spus Tudose.
Tudose a anunțat, La turneul continental din
că noul său consilier 2020, România ar puteasă fie
pe probleme de sport va gazda a patru meciuri: trei în
fi Gică Popescu. Jobul grupe şi unul din optimi.
acestuia va fi să coor- Jocurile s-ar disputa pe
doneze pregătirile pentru Arena Naţională, însă o
organizarea Europeanu- condiţie ar fi ca patru sta-
lui din 2020 la București, dioane din Bucureşti,
atunci când România va fi Ghencea, Dinamo, Giuleşti,
una dintre gazde. respective Arcul de Triumf,
Prim-ministrul crede că şi să fie modernizate. Pe aceste
Gică Hagi se va implica ală- stadioane ar urma să se
turi de Gică Popescu. antreneze naţionalele care
”Sunt convins că şi Gică vor veni în Capitală.
Hagi va da o mână de ajutor”,

FOTBAL: Care este de fapt ATLETISM


componenţa Comitetului
Executiv al FRF

O
ficialul FRF, Marcel hotărârile actualului preşe- care-l pui să decidă!? Deciziile
Puşcaş, un contes- dinte Răzvan Burleanu pot fi Cex al FRF, în totalitate, pot fi
tatar al actualei contestate de oricine. anulate de orice nemulţumit
conduceri, a cerut zilele "În data de 5.03.2014, la care invocă în instanţă inexis-
acestea Tribunalului Bu- FRF au avut loc alegeri. S-a tenţa acestui Comitet Execu-
cureşti să afle compo- modificat şi preşedintele şi în tiv. Componenţa Comitetului
nenţa Comitetului special Comitetul Executiv, Executiv LEGAL al FRF care
Executiv al FRF, aşa cum e adică organul de conducere al este AZI înregistrat pe terito-
el înregistrat în acte. activităţii fotbalistice.Trebuia riul României este răspunsul

A
Răspunsul a fost şocant: iute, iute, ca acesta să fie în- dat de Tribunal şi în posesia u debutat competi- Sarah Scurtu s-a impus la
preşedinte e încă Mircea registrat pe teritoriul căruia aţi intrat şi voi. De fapt, tiile atletice de sală 200 m iar Sebastian Bol-
Sandu, cel care nu mai e în României, la Tribunal, con- “Hotărârile Adunării Generale la care au fost boaca a sosit al treilea la 400
fruntea forului din 2014, vi- form legii. Fără a înregistra ale FRF au dreptul să fie puse prezenți si atleții m.
cepreşedinte e Dumitru acest lucru poate însemna că în executare doar de Comite- reprezentând CSS Hune- Într-o altă competiție de
Dragomir, fost conducător al în relaţia de orice natură cu tul Înregistrat la Tribunalul doara. La concursul Cupa sezon dar desfăşurată la
LPF până în 2013, şi membru terţi, comiţi un fals, înşeli, Bucureşti”, a explicat Marcel de iarnă desfăsurat re- Bacău, Petrina Pivniceru s-a
e Sorin Ţerbea, mort de cinci abuzezi, organul tău de con- Puşcaş pentru revista 100% cent la Bucuresti, tinerii
impus în probele de 60 si
ani. În aceste condiţii, ducere fiind altul decât cel pe Sport. atleti hunedoreni au
cucerit 7 medalii. 200 m, dar şi la săritura în
Mihai Lazăr a evoluat la lungime, secondată fiind de
colega ei de club Andrada
S-a stins din viață Mircea Sîrbu, categoria juniorilor I unde a
obtinut o medalie de aur în Ghiață. Andrei Popa s-a evi-
președintele AJF Hunedoara proba de 400 m și alte două
medalii de argint la 60 m si
denţiat câştigând detașat
probele de 800 si 1500 m.
Federația Română de Fotbal regretă dispariția, la vârsta de 200 m. Colegul lui de la CSS Sunt doar primele com-
67 de ani, a lui Mircea Sîrbu, președintele Asociației Județene Hunedoara, Alexandru HU- petitii ale sezonului şi atleţii
de Fotbal Hunedoara. ŢANU, şi el junior de catego- pregătiţi de Florin Bucur,
Mircea Sîrbu, cel mai longeviv preşedinte al unei Asociaţii ria a I-a a sosit pe locul Raul Popa, Olimpia Lazăr,
Judeţene de Fotbal din România, și-a început primul mandat secund în proba de 800 m, tehnicieni coordonaţi de Ma-
încă din anul 1995. iar junioara II Cerasela Im- rieta Ilcu Răileanu şi Ştefan
Federația Română de Fotbal regretă dispariția lui Mircea buzan a încheiat proba de Beregsaszy, promit un sezon
Sîrbu și transmite condoleanțe familiei și celor apropiați. 200 m pe locul al treilea. de excepţie cu multe medalii
La categoria juniorilor III- pentru clubul hunedorean.
12 - 18 IanuarIE 2018 SPOrT - 7

VOLEI LEGISLAŢIE
Textul iniţial al Ordo-
nanţei de Urgenţă nr.
38/2017, promulgată în
luna mai a anului trecut
de cabinetul Grindeanu, a
fost modificat în Parla-
ment, formula finală trim-
isă preşedintelui ţării,
spre promulgare, fiind
una favorabilă exploatării
resurselor publice în in-
teres privat.
Trei ar fi modificările
operate de parlamentari
şi care ridică mari semne
de întrebare:
1. a dispărut pragul
maxim de 5% din bugetul
local, fixat iniţial de gu-
vern, pe care primăriile îl
puteau direcţiona către
sport.
2. au fost şterse orice
referiri la obligativitatea

N
de a respecta legislaţia co-
aţionala de volei ju- Generaţia condusă de Mar- Under 16. Denisa Ionescu, Ilinca
nioare Under 17 a munitară şi cea naţională
ius Macarie este una a sper- România a cedat un singur Macarie, Karina Elena Mu- privind ajutorul de stat.
României s-a impus anţei atât timp cât se află la a set în cele trei partie dispu- rariu, Andreea Cristina Murar,
cu victorii pe linie la 3. bazele sportive ad-
doua prezenţă consecutivă la tate: 3-0 cu Elveţia, 3-0 cu Francesca Alupei, Cosmina- ministrate de stat se pot
grupa de calificare de la un turneu final european. Suedia şi 3-1 cu Belgia, în Marinescu, Florina Isabela
Ploieştişi merge la da spre folosinţă gratuită
turneul final al Campi- Anul trecut, tot în Bulgaria, meciul decisiv de duminică. Murariu, Georgiana Popa, cluburilor, indiferent că
onatului European din tinerele jucătoare tricolore s- Echipa României le-a avut Alexia Căruţaşu, Alexandra acestea sunt private sau
Bulgaria, din luna aprilie. au clasat pe locul 7 la CE în componenţă pe Ioana Spinoche, Mara Dumitrescu. publice.
Fiecare din cele trei
schimbări favorizează pu-
Gabriel Trifu, noul căpitan Simona Halep, dublă ternic cheltuirea necon-
trolată a resurselor
nejucător al echipei de Cupa campioană la Shenzhen publice, iar unul din
puncte este „cu dedicaţie“
Davis a României. Andrei
S
ăptămână incredibilă pentru patronii cluburilor
Mlendea va fi antrenor pentru Simona Halep,
în primul ei turneu al
private, care vor putea
folosi gratuit infrastruc-
anului, disputat în China, tura statului pentru a face
la Shenzhen. Compatrioata profit în folosul propriu.
noastră a reușit parcursul Modificările la Legea
perfect în cele două probe, Sportului nr. 69/2000 au
simplu și dublu, trecându- fost trimise, în forma
și în palmares două noi prezentată mai sus, către
trofee. promulgare la preşedin-
Unul dintre acestea, chiar tele României, Klaus Io-
foarte important, pentu că hannis. Acesta a respins-o
este primul ei titlu de dublu. şi a trimis-o înapoi, la Par-
"Mulţumesc, Shenzhen Open, lament, spre reexaminare,
pentru această săptămână cu mai multe observaţii.
minunată. Multe mulţumiri De acum încolo, proce-
partenerei mele de dublu, Simona s-a impus cu 6-1, 2-6, dura este simplă. Parla-
Irina Begu, şi echipei mele! 6-0, pentru cel de-al 16-lea mentul va reanaliza textul,
Grozav mod de a începe anul titlu al carierei. dar nu este obligat să facă
2018. Următoarea oprire, În urma acestui rezultat, şi modificări. Îl poate re-
Melbourne", le-a transmis Si- Simona se menține pe primul trimite în aceeaşi formă la
loc în lume, iar luni, când va fi preşedinte, care va trebui

C
mona Halep, pe pagina sa de
omitetul Director al echipei de dublu, și a evoluat Twitter, tuturor celor care i- dat publicității noul clasa- să-l promulge, pentru că
FRT, după discuții cu în 15 întâlniri. au fost alături în această săp- ment, va avea un avans de nu are dreptul de a-l res-
toți componenții lo- Printre cele mai impor- tămână de vis, mesaj postat la 330 de puncte față de locul 2, pinge de două ori.
tului național, a decis nu- tante rezultate obținute de puțin timp după ce s-a impus pe care va urca daneza Caro-
mirea fostului jucător el, alături de Andrei Pavel, în finala de dublu. A fost 1-6, line Wozniacki.
Gabriel Trifu în funcția de sunt victoriile din 1997, când 6-1, 10-8, pentru Halep și La dublu, în schimb, Si-
căpitan-nejucător al cei doi au trecut cu 3-0 de Irina Begu, în finala de dublu mona va reuși un salt impor-
echipei de Cupa Davis a rușii Evgheni Kafelnikov cu principalele favorite ale tant și reintră în top 100, pe
României. Acesta va fi aju- (fost nr. 1 ATP) și Andrei Ol- turneului, cehoaicele Barbora 93, după o urcare de 53 de
tat de Andrei Mlendea, hovskiy, într-un meci din Krejcikova şi Katerina Sini- poziții.
noul antrenor al echipei primul tur al Grupei Mondi- akova. Și Irina Begu reușește să
României. ale, și din 2002, în Slovacia, Cu Siniakova, învinsa din urce în clasament, atât la sim-
Gabriel Trifu a jucat tot în primul tur al Grupei finala de dublu, Simona se în- plu, trei locuri mai sus, până
vreme de nouă ani pentru Mondiale, când s-au impus tâlnise și în finala de simplu, pe 40, cât și la dublu, pe 32 în
echipa României, a fost unul cu 3-2 în fața perechii Karol jucată cu puțin timp înainte, lume după un salt de șase
dintre jucătorii de bază ai Beck/Dominik Hrbaty. finală de asemenea câștigată. poziții.
8 - mAgAzIN 12 - 18 IANUARIE 2018

2018 în
zodiacul chinezesc
- Anul Câinelui
de Pământ

P
otrivit astrologiei chinezești, Anul Câinelui de Pământ începe la 16 februarie 2018. Se pare că în acest an ne vom axa pe importanța dia-
logului și solidarității, dar vom avea de-a face și cu lupta împotriva lăcomiei și mândriei. De asemenea, vom redescoperi speranța, după ce
am avut de suferit din cauza inegalităților și nedreptăților sociale.

Câinele de Pământ toate se pot rezolva prin atenție, bărbații născuți în direcția dorită. Problemele de belșug și pot atrage invidia
diplomație și tact. Lăsați această zodie au tendința să sănătate se vor termina, iar celor din jur.
Este un semn masculin partenerul să vă ajute, vorbiți- domine și să ceară prea mult energia și creativitatea vor fi
care ne face să ne concentrăm i despre problemele voastre, de la partener. Femeile în la cote înalte. Cu toate acestea, IEPURELE - 1915,
atenția spre agricultură, într-un cuvânt, este nevoie de schimb, sunt mai visătoare, nativii din această zodie au 1927, 1939, 1951,
mediul înconjurător, dar și comunicare. Cei singuri, au romantice și vor da dovadă de tendința să se impună în căs- 1963, 1975, 1987,
asupra părții spirituale a vieții șanse să-și găsească feminitate, cucerind inimile nicie și să ridice vocea atunci 1999 și 2011.
noastre. Ce ne rezervă astrele partenerul. oricărui bărbat. când lucrurile nu merg așa
pentru fiecare zodie în parte, Persoanele aparținătoare
cum doresc ei. Sunt foarte acestei zodii vor fi nevoite să-
în funcție de anul nașterii, BIVOLUL -1913, 1925, TIGRUL - 1914, 1926, geloși, iar când descoperă in-
vom vedea în cele ce urmează: și schimbe stilul de viață și să
1937, 1949, 1961, 1938, 1950, 1962, fidelitatea, pot fi necruțători. fie mai atente în ce proiecte se
1973, 1985, 1997 si 1974, 1986, 1998 și Cei singuri vor pune relațiile implică. Pentru că, va fi un an
ȘOBOLANUL - 1912, 2009. 2010. sentimentale pe planul doi,
1924, 1936, 1948, în care vor obține totul sau
Pentru nativii acestei zodii Este un an bun, în care fiind interesați mai mult de nimic. Vor avea de-a face cu
1960, 1972, 1984, carieră. Toți vor avea bani din
1996 si 2008. este un an al relansării. Cre- toate lucrurile vor evolua în situații stresante, menite să-i
ativitatea, ingeniozitatea îi determine să-și atingă scopul.
Celor născuți în această ajută în muncă şi în demer- Apar schimbări și în plan pro-
zodie li se recomandă să nu se surile financiare. Cei singuri, Legenda zodiacului chinezesc fesional și financiar, având
avânte într-o afacere, înainte vor avea ocazia să întâlnească Ne spune că Buddha, înainte să părăsească această mari șanse de reușită, dacă
să analizeze toate oportu- o persoană deosebită, care îi lume, a chemat toate animalele de pe pământ, dar numai luptă pentru ce-și doresc. În
nitățile sau riscurile. Viața va conduce spre o frumoasă douăsprezece au venit ca să-și ia rămas bun. Pentru a le plan sentimental, lucrurile se
sentimentală este presărată poveste de dragoste, pe ter- răsplăti pe cele care s-au prezentat la chemarea lui, Buddha schimbă și vor avea parte de
de instabilități. Tensiunile din men lung. Totodată, ei vor face a hotărât ca fiecare an din calendar să poarte numele unuia iubirea partenerului. Cei sin-
cuplu se vor datora stresului un bilanț a tot ce s-a întâmplat dintre ele, în ordinea sosirii lor. guri, vor atrage atenția prin
de la muncă și banilor. Dar în viața lor în ultimii ani. Dar farmecul lor. De aceea, se re-

Week-end GRATUIT la Aqualand Deva


Completează talonul de mai jos şi poţi beneficia, prin tragere la sorţi,
săptămânal, împreună cu familia ta (1-4 persoane), de o intrare
gratuită la Aqualand Deva. Taloanele se depun la sediul redacţiei
Accent Media din Deva, str.22 Decembrie, nr.37 A, biroul 16, iar extragerile
se fac în fiecare zi de joi a săptămânii. Câştigătorii vor fi publicaţi în ziarul
"

de vineri din săptămâna respectivă.


Nume ............................................ prenume ...........………………….....……

CI seria…….. nr…….............……....…. Adresa…………………………………

……………….............................................................. Tel…......................……..
12 - 18 IANUARIE 2018 MAGAZIN - 9

comandă prudență atunci multă prudență. În plan senti- Important este să aveți put- partenerul are nevoie de spri- simt că vor începe o nouă
când apare în calea lor o per- mental, lucrurile stau bine, erea de a le învinge cu ușur- jin, veți fi alături de el. Dar, în viață, vor fi dominați de o cu-
soană interesantă. dar, în anumite situații, nu ință, fără să vă lăsați marcați tot acest proces de evoluție, riozitate constructivă, care-i
forțați lucrurile. Lăsați de ele. Vor fi și momente ex- veți reuși să păstrați și o doză va orienta spre explorarea
DRAGON - 1916, partenerul să decidă atunci traordinare, în care energia de mister, ceea ce vă va spori unor situații provocatoare. Își
1928, 1940, 1952, când este cazul. Este foarte voastră ajunge la cote farmecul personal. vor atinge cu ușurință sco-
1964, 1976, 1988, important să aveți încredere maxime. Profitați de asta și purile, dar doresc cu ardoare
2000, 2012. în partener. Spre finele anului canalizați-vă eforturile spre COCOȘ - 1921, 1933, atenția partenerului. De
Anul 2018 va aduce multe vă veți tempera energia și vă împlinirea viselor voastre. În 1945, 1957, 1969, aceea, presiunea pe care o vor
schimbări în plan sentimental veți găsi echilibrul interior. carieră veți avea succes, iar 1981, 1993, 2005, pune în relație ar putea
nativilor acestei zodii. Dacă acest lucru vă motivează. 2017. dăuna, iar partenerul își va
relația nu funcționează la cote CAL - 1918, 1930, Reușiți să scăpați și de unele Anul acesta veți pune un pierde calmul. Ca lucrurile să
maxime, va fi din cauza ten- 1942, 1954, 1966, situații emoționale și vă veți accent deosebit pe latura co- meargă bine, nu exagerați
dințelor egoiste de gelozie. 1978, 1990, 2002, implica doar în acțiunile care municării, școală, muncă, niciodată cu nimic.
Reproșurile nu vor întârzia să 2014. vă reprezintă. Dacă sunt ten- familie. Va fi un an plin de re-
apară, iar de aici și până la După toate necazurile prin siuni în cuplu, aveți puterea să alizări pentru nativii acestei MISTREȚUL - 1911,
apariția unui posibil divorț, care ați trecut, în acest an vă treceți peste toate. Vă veți în- zodii, care vor reuși să facă 1923, 1935, 1947,
nu mai este mult. Celor care veți afirma atât în plan profe- drepta atenția spre viața spir- față tuturor provocărilor care 1959, 1971, 1983,
sunt în căutarea unor relații, sional, cât și sentimental. În ituală. sunt pe cale să le apară în față. 1995 si 2007.
soarta le poate surâde. S-ar plan profesional, veți cunoaș- Pragmatismul care-i caracter- Cei născuți în această zodie
putea să găsească persoana te lucruri noi și veți fi martorii MAIMUȚA - 1920, izează îi va ajuta în carieră, trebuie să aibă grijă la decizi-
care-și dorește o familie. De unor schimbări pozitive, care 1932, 1944, 1956, dar și în plan afectiv. În acest ile pe care le vor lua, mai ales
asemenea, anul acesta le va vor sta la baza evoluției voas- 1968, 1980, 1992, fel, vor face alegerile corecte în vară. Cu toate acestea, se
aduce nativilor zodiei Dragon tre viitoare. Totul este să re- 2004 si 2016. în ambele situații. Dar, pentru anunță un an plin de eveni-
mai multă siguranță de sine, nunțați la suspiciunile avute și Va fi un an mai obositor a face față tuturor cerințelor, mente fericite, în care astrele
mai mulți bani și mai multe să vă manifestați prin curaj și decât 2017, în care se pot în- canalizați-vă cu atenție ener- sunt de partea lor, aducându-
oportunități de schimbare în inteligență. Dacă vă veți des- tâmpla multe și pot avea loc gia de care dispuneți. Femeile le șanse în plan profesional și
bine. chide inima spre iubire, veți răsturnări de situație. Poate fi din această zodie s-ar putea financiar. În plan sentimental,
avea parte de ea și veți vedea și un an glorios, dacă știți cum să aibă probleme cu fertili- vor depăși anumite situații
ȘARPELE - 1917, 1929, viața în roz. Lăsați familia să să vă gestionați energia și să tatea. Bărbații singuri își vor limită, dar trebuie să facă față
1941, 1953, 1965, vorbească și acționați doar mergeți mai departe. În acest găsi perechea. unor teste de natură afectivă.
1977, 1989, 2001, așa cum credeți că e bine pen- caz, vă veți recăpăta echili- Totul se va limpezi pe parcurs,
2013. tru voi. Altfel, s-ar putea să re- brul, renunțați la trecut și vă CÂINELE - 1910, 1922, dacă există iubire și încredere.
Nativii din această zodie gretați. orientați spre ceea ce doriți să 1934, 1946, 1958, Cei singuri, care-și caută
vor călători mult în anul faceți, mai ales în carieră. Nu 1970, 1982, 1994, partenerul, trebuie să renunțe
acesta și vor avea belșug din CAPRA (OAIA)- 1919, renunțați la nimic și mergeți 2006. la dorința de a domina în
toate punctele de vedere. 1931, 1943, 1955, mai departe. Pentru că, perse- Încă de la începutul lunii cuplu. Încercați să fiți tandri și
Chiar dacă se anunță un an 1967, 1979, 1991, verența învinge ! În dragoste februarie, norocul le va atenți cu partenerul.
bun în plan financiar iar suc- 2003, 2015. sunteți foarte atenți și cereți surâde nativilor din această
cesul va fi răsunător, se reco- Nu vă așteptați la prea de la partener corectitudine. zodie. Se vor schimba multe www.zodiacool.ro
mandă ca înainte de a face un multe în acest an, pentru că În caz contrar, lucrurile se pot lucruri în viața lor, mai ales în www.libertatea.ro
lucru să manifestați mai obstacole vor fi la tot pasul. schimba în rău. Atunci când privința profesiei. Aceștia www.eastrolog.ro
10 - timp liber 12 - 18 ianuarie 2018

TV - FILMUL SĂPTĂMÂNII PRO TV


Vineri, 12 ianuarie, ora 23,15
Nașul 2
BERBEC Filmul aduce în prim plan o lume mai
Este posibil să primiți o veste bună de la o puțin accesibilă, unde cuvântul dat, promi-
persoană care vrea să vă angajeze sau să siunile făcute au o valoare capitală, iar
lucreze cu voi. S-ar putea să apară și oportunități onoarea este la mare preț. Sunt prezentate
de avansare, dacă șefii vă implică într-un proiect două generații mafiote din New York, care
nou. Sentimental, lucrurile încep să se așeze. luptă pentru putere în familia Corleone. În
prima parte este vorba despre umilele în-
TAUR ceputuri ale clanului sicilian şi ascensiunea
La serviciu veți fi solicitați să colaborați la în New York a tânărului Don Vito care, după
un nou proiect care vă dă multă bătaie de cap, ce Mafia i-a omorât familia, fuge din Sicilia
dar vă aduce și beneficii materiale însemnate. În natală. În partea a doua a filmului este
dragoste, lucrurile se schimbă. vorba despre ascensiunea lui Michael, noul
Don al clanului și încercarea lui de a supune
GEMENI Las Vegasul.
În perioada următoare veți primi bani în
plus sau cadouri din partea celor apropiați. Dar,
trebuie să manifestați prudență și chibzuință în SERIALE NOI: Minutul de umor
privința banilor, să nu-i risipiți pe nimicuri. Veți
avea dialoguri și întâlniri cu persoane dragi. PRO 2, 16 ianuarie, de luni până duminică, • Într-un minister…
RAC ora 21,00 – Câte persoane lucrează la voi în minister?, îl
întreabă prim-ministrul pe un subaltern.
Sunteți hotărâți să schimbați multe lucruri
în viața voastră, dar gândiți-vă bine atunci
Regina nopții – Cu ministrul, două sute unu.
Serialul spune povestea unei tinere, Selin Bulut – Adică, dacă îl scădem pe ministru, lucrează
când luați o decizie. Dacă au fost momente în care 200 de persoane.
situația voastră financiară nu era foarte bună, lu- și a lui Kartal. Selin lucrează într-o parfumerie în
– Nu, dacă ministrul lipseşte, nu mai lucrează
crurile se vor redresa cât mai curând. Franţa și locuiește împreună cu mama ei în
nimeni!
Grasse. Destinul ei este influenţat de doi bărbaţi,
LEU care se îndrăgostesc ea: Aziz, un văduv mai în
Urmează momente bune pentru voi, mai • Bulă sună la radio
vârstă, şi Kartal, un bărbat chipeş, mâna dreapta – Alo, bună ziua, sunt la Radio?
ales la locul de muncă. Acolo lucrurile încep a lui Aziz, care este căsătorit cu fiica acestuia, – Da, domnule, spuneţi!
să se așeze, iar situația voastră financiară se îm- Esra. Kartal trăiește în Istanbul și lucrează la o – Adică sunt în direct?!
bunătățește. afacere mare de familie. După ce părinții i-au fost – Da, domnule, spuneţi!
FECIOARA uciși, el a fost crescut de Aziz. În semn de re- – Adică îmi aud vocea şi cei din supermarke-
Aveți planuri mari în acest an, visați la lucruri cunoștință, Kartal acceptă să se căsătorească cu turi?!
importante, dar este cazul să și luptați pentru ele. fiica lui Aziz, Esra, chiar dacă nu o iubea. Într-o Nervos, omul de la radio îi spune:
Trebuie să-i convingeți și pe cei din jur să vă susțină călătorie de afaceri o cunoaște pe Selin, de care se – Da, domnule! Spune odată ce vrei!
ideile. Odihniți-vă mai mult și dozați-vă eforturile. îndrăgostește. Dar dragostea lor pură este pusă la – Alinuţo, să nu mai iei pâine că a luat mama!
multe încercări.
BALANȚA • Întrebare la radio Erevan
Se anunță o perioadă benefică pentru voi, - Este posibil ca prostia să fie motivul divorţu-
în toate privințele. Agitația din ultima vreme vă lui?
face să luați decizii importante privitoare la re- - Este posibil, dar, de cele mai multe ori, prostia
lațiile profesionale, dar și sociale. este motivul căsătoriei !
SCORPION • La școală
Vă veți confrunta, pe parcursul intervalului, În prima zi de școală, Bulă se agită în banca lui.
cu situații la care nu știți cum să reacțion- Văzându-l, profesoara îl întreabă:.
ați. Păstrați-vă calmul și lăsați ca lucrurile să se - Ce ai, Bulă, de ce eşti aşa de nervos?
rezolve de la sine. În carieră se anunță o perioadă - Păi se poate, doamna profesoară, pe uşă scrie
mai bună, dar trebuie să depuneți mai mult efort. clasa I şi când colo aici sunt bănci de lemn…
SĂGETĂTOR
Sunt mari șanse să vă deschideți o afacere SUDOKU Rezolvarea jocului din numărul trecut
sau să aveți o colaborare fructuoasă. Dacă
trebuie să rezolvaţi chestiuni legate de o
moștenire, partaj sau alte lucruri asemănătoare,
manifestați prudență atunci când semnați acte.
CAPRICORN
La locul de muncă urmează să vi se încre-
dințeze un proiect important, din care veți
avea câștiguri însemnate pe tot parcursul anului.
Vor fi discuții ample cu partenerii de afaceri.
VĂRSĂTOR
În plan financiar, veștile sunt bune. Se pare că
veți primi un bonus pentru munca depusă în
afara serviciului. Vă gândiți să schimbați ceva în viața
voastră, dar consultați-vă și cu partenerul de viață. Dezlegarea integramei din numărul trecut
C - E - E - I - ARS - F - B - L - MOSTENITOR - INIMOSI -
PEȘTI FAIMOSI - MAMOSI - AR - ZR - CAR - INERT - ITARI -
Este momentul să vă stabiliți prioritățile și ABA - MI - OAC - AE - RAC - OJE - MARTIN - GORIOT - P
să vă canalizați eforturile spre lucruri im- - NBA - O - EA - TEZA - ANI - B - NORD - RARE - SEA - A
portante. La serviciu sunt vești bune legate de o - NOROC - I - TAR - AA - E - RS - UA - AT - GD - OARBA -
schimbare. Nu pierdeți ocazia și acționați rapid, AZ - A - S - ASIA - CLU - ALAMBICATA - TOR - ITAN -
REAL - SONTAC - AD - TALENT - MARTISOR - AIA - RID
ca să vă puteți afirma. - JAB - AP - SE - ERATA - CADOU - PLOCON
12 - 18 IANuARIe 2018 ACTuALITATe - 11

CNAIR: Pe autostrada Sebeş-Turda


aluneci ca în baie, pe gresie
R
esponsabilii cu în-
tocmirea unui audit
de siguranță rutieră
pe lotul 3 de autostradă au
realizat un raport extrem
de critic privind lucrarea
în cauză.

Alba - O porţiune de 12
kilometri din autostrada
Sebeş-Turda trebuia deschisă
în această săptămână, dar in-
spectorii companiei de dru-
muri au constatat la faţa
locului... că nu se poate dintr-
un motiv foarte serios: reţeta
folosită la asfaltare face
şoseaua periculos de alune-
coasă.
Lotul 3 are o lungime de
12,5 kilometri şi trebuia inau-
gurat, ca de altfel întreaga au-
tostradă Sebeş-Turda, încă din
2016. Încă nu s-a făcut re- prindă viteză pe mai mulţi Ioniță. Mandatul acestuia Referitor la aceste proiecte, Rutiere) care ar trebui să aibă
cepţia lucrărilor şi deja con- kilometri de autostradă din urmează să expire la sfârşitul premierul spune că nu sunt interesul de a oferi românilor
structorul trebuie să facă Transilvania se tem că alţii vor acestei săptămâni. bine conectate, iar lucrările o autostradă fără nicio prob-
reparaţii. ajunge să se bucure de tron- Se discută, de asemenea, trenează. lemă de calitate și cu toate
Şefului şantierului a fost sonul Sebeş - Turda. despre situația autostrăzilor funcționalitățile. Potrivit pre-
prezent la inspecţia făcută de Porţiunea de autostradă și despre proiectele care tre- Lăţime insuficientă vederilor legale este obligato-
specialiştii Companiei de Au- dintre Turda şi Sebeş trebuie nează. De altfel, Mihai Tudose rie realizarea unei evaluări de
Unul dintre aspectele se-
tostrăzi dar nu a vrut să co- să aibă 70 de kilometri. Com- a avut câteva replici acide la siguranță rutieră la fiecare re-
sizate de acești responsabili
menteze afirmaţiile oficialilor. pania de drumuri promite că adresa proiectelor anunțate cepție de lucrări.
este faptul că unele dintre
„Vorbim de exces de bitum, va fi dată în folosinţă anul de șefii de la Autostrăzi. Situația a fost criticată pu-
bretelele de acces pe au-
de probleme legate de rugo- acesta, când ar trebui inaugu- „Le-am spus colegilor mei ternic de către Asociația Pro
tostradă au o lățime în jurul a
zitate, adică de aderenţa în raţi în total 157 de kilometri că nu sunt sănătoși la cap. O Infrastructura. ”Din punctul
doi metri. ”Cu greu încape un
sine a asfaltului, elemente de de şosea rapidă în mai multe autostradă pleacă dintr-un nostru de vedere, încă o
Duster pe unele dintre aces-
planeitate executate necon- zone oraș și se duce în alt oraș. Nu- amânare a deschiderii acestui
tea”, au apreciat oficiali din
form”, spune Alin Șerbănescu, i autostradă un tronson care proiect pentru Digi24.ro, lot de autostradă din motive
purtătorul de cuvânt al Com- Premierul a trimis pleacă de la kilometrul cutare Lățimea standard a unei discutabile este atât o crimă la
paniei Naționale de Adminis- Corpul de Control și ajunge la kilometrul cutare”, benzi de autostradă este de adresa șoferilor care se de-
trare a Infrastructurii Rutiere. Corpul de Control al a spus premierul. 3,75 metri, iar în cazul unui plasează pe drumul național
El compară circulația pe primului ministru a început Aceste declarații vin în drum național este de 3,5 paralel și pe care au loc acci-
autostradă cu cea pe o pată de analiza la Compania Naţio- contextul în care șefii de la metri. dente frecvente, cât și o bătaie
ulei sau cu mersul în baie, pe nală de Administrare a Infra- Autostrăzi încearcă să-i pre- Raportul care conține nu- de joc față de banul public, ex-
gresia udă. Constructorul lo- structurii Rutiere, în contextul zinte tot felul de lucrări, inclu- meroase nereguli este însă istând un risc ridicat de a plăti
tului 3 este firma italiană Tir- în care se ia în discuție pre- siv autostrăzile pe care acum contestat tocmai de CNAIR daune financiare conside-
rena Scavi. lungirea mandatului direc- le au în stadiul de proiect și (Compania Națională de Ad- rabile constructorului pentru
Şoferii care sperau să torului interimar, Ștefan care ar urma să fie construite. ministrare a Infrastructurii această tergiversare”.

Creşte preţul gazelor naturale


P
reţul gazelor naturale mativ 5,6%, începând cu data sumatorii casnici, conform leg-
pentru populaţie de 10 ianuarie. Acest procent islaţiei în vigoare.
creşte începând de de creştere variază de la un „Subliniem că această
miercuri, companiile de furnizor la altul”, anunţă Fede- ajustare de preţ a fost cauzată
utilităţi estimând o raţia Asociaţiilor Companiilor exclusiv de majorarea cos-
creştere medie de 5,6%, de Utilităţi din Energie (ACUE). turilor de achiziţie a gazelor
procentul fiind diferit de la Începând cu 1 aprilie 2017, din producţia internă, tariful
un furnizor la altul. preţul cu care furnizorii de distribuţie şi marja de
cumpără gazul de la producă- furnizare rămânând neschim-
Deva - Ca urmare a creşterii torii interni nu mai este stabilit bate”, mai spun oficialii ACUE.
costului de achiziţie a gazelor de autorităţi, fiind rezultatul Autoritatea Naţională de
naturale pe care furnizorii îl evoluţiei cererii şi ofertei din Reglementare în domeniul En-
plătesc producătorilor de gaze piaţă. ergiei (ANRE) a anunţat luni că
naturale, ANRE a decis, în con- ANRE analizează periodic preţurile pentru furnizarea re-
formitate cu metodologia în evoluţia preţului gazelor glementată a gazelor naturale
vigoare, majorarea preţului achiziţionate de furnizori la clienţii casnici care nu si-au
final al gazelor naturale pentru având obligaţia de a ajusta va- schimbat furnizorul vor creşte
populaţie în medie cu aproxi- loarea de transfer către con- în medie cu 4,8 lei pe lună, pentru un consum mediu de 700 Kwh/lună/loc de consum.
12 - CE GĂTIM ÎN WEEK-END? 12 - 18 IANUARIE 2018

ruladă de ciuperci cu piept de pui


inGrediente
500 g ciuperci, un piept
de pui, 50 g orez, două ouă,
un cartof mai mare, o
ceapă, condimente, pătrun-

Sfaturi practice
jel, mărar, ceapă verde, ulei.

• Dacă doriţi să preparaţi un ceai cu gheaţă, nu adăugaţi


zahărul când ceaiul e încă la temperatură ridicată, ci
numai după ce s-a răcit. Altfel, ceaiul va fi mai dulce decât
doriţi.
• Un amestec de jumătate apă şi jumătate lapte ajută la
păstrarea culorii naturale a multor legume şi fructe care
mod de preparare: pieptul de pui, orezul fiert şi genizată înăuntru şi se dă la se folosesc la gătit.
Ciupercile se curăţă, se cartoful ras pe răzătoarea cuptor, timp de o oră, la foc • Slănina şi carnea grasă, tăiate şuvițe sau felii, vor fi
taie în cubuleţe mici şi se mică. Se adaugă și cele două potrivit. lăsate aproximativ 4-5 minute în apă foarte rece, înainte
călesc în ulei. Orezul se ouă, condimentele, după Rulada se poate servi de a fi prăjite. Rezultatele vor fi spectaculoase atât ca as-
fierbe separat, iar pieptul de gust, apoi verdeaţa. Se caldă, cu cartofi şi salată pect, cât şi ca gust.
pui şi ceapa se toacă prin pregăteşte o formă de chec, verde, dar și rece, la masa de • Peştele se curăţă de solzi mai repede dacă se cufundă
maşina de carne. După ce s- în care se pune hârtie de dimineaţă şi seară. Poftă repetat, în apă clocotită.
au călit, ciupercile tăiate copt, unsă cu untură sau ulei. bună ! • Mirosul de varză fiartă se îndepărtează dacă se
mărunt se amestecă bine cu Se toarnă compoziţia omo- (Rețetă Rodica) adaugă în cratiţă două nuci, cu tot cu coajă, pe durata găti-
tului. Varza are un gust mult mai bun dacă se găteşte fără
Budincă de mere capac.
• Prăjiturile se scot mai uşor din formă, fără să se rupă,
dacă se pune tava fierbinte pe un vas rece, scos din frigider
inGrediente
sau pe un prosop umezit în apă rece.
5-6 mere, două franze- • Foile de plăcintă devin mai pufoase dacă înainte de
luţe, trei pahare cu lapte, 3 coacere sunt unse cu untdelemn, amestecat cu sifon.
ouă, 50 g stafide sau • Cremele de ciocolată vor fi mai fine şi mai aromate
vişine din dulceaţă, 1/2 dacă veţi topi ciocolata într-o jumătate de ceaşcă de cafea
pahar de zahăr, 100 g unt, şi nu în apă caldă aşa cum se procedează de obicei.
un praf de sare, pesmet. • Ştrudelul cu mere devine mai aromat dacă este în-
siropat cu lichidul rezultat prin fierberea cojilor de mere
în apă cu zahăr.
• Fasolea verde îşi păstrează culoareA dacă în apa în
care fierbe se adaugă o lingură de bicarbonat. La oală nu
trebuie pus capac.
• Muştarul se păstrează în condiţii perfecte, dacă se
toarnă deasupra puţin ulei sau se pune o felie de lămâie,
mod de preparare: felii de franzeluţă, care se în- timul rând trebuie să fie cu
care se schimbă periodIC, cu alta proaspătă.
Merele se curăţă de coajă moaie în ouăle bătute și felii de franzeluţă. Deasupra
• Orezul rămâne întreg şi alb la fiert, dacă în apa în care
şi se taie felii. Franzeluţa se lapte. se toarnă laptele şi oul rămas
fierbe se adaugă o felie de lămâie.
taie felii şi fiecare felie se în- Peste feliile de franzelă se de la franzela înmuiată, apoi,
• Oul este mai uşor de curăţat dacă în apa în care fierbe
moaie în ouăle bătute şi aşază un rând de mere tăiate, pe toată suprafaţa se pun
se adaugă câteva picături de oţet.
amestecate cu lapte, vanilie se presară puţin zahăr și se felii subţiri de unt. Se coace
• Micii vor fi foarte gustoşi dacă se pun pe grătarul bine
şi sare. Se unge apoi o formă adaugă stafide sau vişine din la foc potrivit, timp de 25-35
încins, presărat cu sare, iar ei sunt stropiţi cu puţină apă.
cu unt, peste care se presară dulceaţă. de minute.
www.culinar.ro
pesmet şi se tapetează cu Procedura se repetă, ul- www.retete culinare.ro

CLINICA OPHTALENS T Tratament pentru VARICE


CLINICĂ
PARTICULARĂ DE
cu LIPITORI
OFTALMOLOGIE • Fizioterapie • Kinetoterapie• Reflexoterapie
• Masaj terapeutic şi de întreţinere
CENTRU LASER • Hirudoterapie (terapie cu lipitori) pentru varice,
EXCIMER tromboflebite şi alte afecţiuni
• Osteopatie (manipulări vertebrale)
OPTICĂ MEDICALĂ • Cosmetică (pensat,vopsit)• Epilat p i t o ri. ro
• Împachetări cu parargilă ww w. l i
Str. 21 Decembrie 1989, Nr. 137 • Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Tel. programări: 0264/44 88 24 sau 0264/ 44 88 25 Kineto Rorelax Fizio SRL,
Tel. magazin optică: 0740/27 65 77 Brad, Str.1 Mai, bl. A4, ap.2
Clinica Ophtalens T Tel.: 0254 611 768; 0722 209 382 ; 0724 068 023
12 - 18 IANUARIE 2018 jocURI - 13
14 - MiCa PuBLiCiTaTe 12 - 18 ianuarie 2018

l Vând apartament 2 camere, l Vând apartament 2 camere,


IMOBILIARe Aleea Moților, semidecomandat, etaj 1, SCHIMBURI LOCUINŢĂ
Deva, bd. Decebal, et.2, CT, termopan,
gresie, faianță, termopan, parchet ste- renovat, vedere spre bulevard. Preț: l Schimb în Hunedoara aparta-
l Vând cabinet stomatologic
jar, lângă sala sporturilor. Preț: 47.000 euro, telefon: 0733.345.459.
în Municipiul Brad, jud. Hune- ment 2 camere, etaj 2, bloc de
75.000 lei, telefon: 0731.879.049.
doara, str. Libertății, bl.B1, l Vând apartament 2 camere, cărămidă, zona RDS, cu tot confortul,
Parter( vis-à-vis de Poștă). Vând apartament 2 camere,
l nemodificat, cu garsonieră confort 1,
Deva, semidecomandat, cu balcon,
Spațiul are 3 camere, baie, 2 Deva, Bd. Decebal, decomandat, ușă zona de la teatru până la Micro 2,
centrală termică, termopan, parchet,
aparate stomatologice, 2 steril- metalică, termopan, izolat exterior, Dunărea, plus diferență. Exclus parter,
gresie, faianță. Preț: 22.000 euro,
izatoare, 2 aparate detartraj U.S., bucătărie mobilată, zona piață. Preț: ultimul etaj sau G-uri. Nu sunt agenție.
36.000 euro, telefon: 0721.055.313. telefon: 0735.923.683.
3 lămpi pentru fotopolimelizare, Telefon: 0751.813.770.
mobilat. Denumire M&L SOLI- l Vând apartament 2 camere,
Vând gospodărie în Brâznic,
l
DENT SRL. Preț: 50.000 Eur ne- com.Ilia, compusă din: două corpuri Bd.Iuliu Maniu, CT, termopan, recent ÎNCHIRIeRI
gociabil. Persoană de contact: renovat. Preț: 41.000 euro, telefon:
de casă, 2 pivnițe, anexe mari, 3+2 l Ofer pentru închiriere la per-
Mogoșan Lidia, tel 0726 11 54 68. 0722.968.910.
camere, apa curentă+fântână, curte, soane serioase, cu serviciu, garsonieră
grădină, drum asfaltat. Se oferă bonus l Vând/închiriez garsonieră con- decomandată, balcon. 43 mp, CT, ter-
alte terenuri. Preț negociabil, telefon: fort 1, mobilată, zonă ultracentrală mopan, mobilată și utilată modern.
l Vând apartament
0733.617.581. (lângă Ulpia), compusă din: cameră, Preț: 140 euro/lună, plus garanție.
2 camere, neamenajat, parter,
Deva, Aleea Streiului, bl.85 l Vând casă nouă Deva, P+1, 3 bucătărie, baie, hol şi 2 debarale deco- Telefon: 0727.974.306.
(Micro 15). Relații la telefon: camere, 2 băi, 2 bucătării, CT, terasă mandate. Tel. 0723.834.445. l Ofer pentru închiriere garaj,
0722.743.852. plus garaj, semimobilată, termopan,
l Vând garsonieră, cameră plus Deva, zona piață, pentru depozit sau
totul nou, teren 1050 mp, canal, apă,
baie 14 mp, CT, termopan, parter, mașină. Preț: 200 lei/lună, telefon:
gaz. Preț: 95.000 euro, telefon:
l Vând apartament 3 camere, 0745.202.448. central, Deva, pentru locuit sau spațiu 0722.968.910.
garaj și boxă, Deva, str. Cuza Vodă. de birou. Telefon: 0745.202.448. l Caut de închiriat, pe termen
Vând apartament 2 camere
l
Preț: 67.000 euro, telefon: lung, garsonieră sau apartament cu
Deva, zona parc, 50 mp, balcon, ușă l Vând apartament patru camere
0727.974.306. două camere, în Deva. Preț:
metalică, gaz cu două focuri, parchet, Deva, Gojdu, et.2, semidecomandat,
l Vând apartament trei camere,
0721.055.313.
etaj intermediar. Preț: 28.000 euro, 2 băi, CT, termopan, mobilat și utilat
Deva, Dacia, et.2, semidecomandat, telefon: 0727.974.306. l Ofer spre închiriere spaţiu
complet. Preț: 58.000 euro,
43 mp, termopan, ușă metalică. Preț: telefon: 0733.345.459. comercial 45 mp, central. Brad.
l Vând casă în Chișcădaga, 2
26.000 euro, telefon: 0721.055.313. Informaţii la tel . 0745.368 070.
camere, hol, beci, anexe, curent, l Vând apartament 2 camere cen-
l Vând garsonieră Deva, et.1, cu pivniță, teren: 2500 mp. Preț: 70.000 l Închiriez garsonieră confort I,
tral, Deva, cu balcon, 57 mp, CT,
balcon, 36 mp, str. M. Eminescu. Preț: lei, negociabil, telefon: 0735.923.683. et. 2, zonă centrală, Deva, mobilată și
termopan, renovat modern și mobilat.
65.000 lei, telefon: 0735.923.683. utilată, cu balcon. Relații la tel.
l Vând apartament 2 camere, Preț: 37.000 euro, tel. 0721.055.313.
0723834445.
l Persoană fizică, vând casă în parter, Gojdu, 46 mp, balcon, ter- lVând apartament două l Ofere pentru închiriere aparta-
Crăciunești, lângă șosea sau schimb mopan, ușă metalică, semirenovat.
camere, posibilitate spaţiu comer- ment 3 camere, central, Deva, CT, ter-
cu garsonieră în Deva. Aștept oferte Preț: 31.500 euro, telefon:
la telefon: 0725.371.788 (Jeni). 0721.055.313. cial, salon coafor, cabinet medical. mopan, pentru sediu de firmă. Preț:
Brad, Aleea Privighetorilor, bl.35. 230 euro/lună, telefon: 0722.968.910.
l Vând casă, central, Deva, 2 l Vând sau închiriez spațiu
camere, bucătărie, baie, 3 sobe de Telefon: 0723.382.890. l Ofer pentru închiriere aparta-
comercial, 62 mp, Deva, str. Mărăști,
teracotă, gaz, curte, teren 100 mp. vis a vis de Sala Sporturilor. Relații la lVând casă în sat Pojoga ment 2 camere, mobilat și utilat, Deva,
Preț: 30.000 euro, telefon: telefon : 0731.55.61.81 (4 km de la Zam), cu 2 camere, pentru persoane cu serviciu. Preț: 600
0722.968.910. lei/lună, telefon: 0745.202.448.
l Vând apartament trei camere bucătărie, cămară, baie, hol, grădină
l Vând garsonieră în Deva, 30 3000 mp arabil+pomi fructiferi, l Ofer pentru închiriat garso-
Deva, zona Opera, etaj 3, decomandat,
mp., et.3, cu balcon, CT, ușă metalică, zonă foarte liniştită. Preţ 50.000 lei. nieră mobilată și utilată în Deva,
termopan, renovată. Preț: 17.500 2 băi, 2 balcoane, CT, termopan, aer
Tel. 0769.897.804. Gojdu. Preț: 500 lei/lună, telefon:
euro, telefon: 0735.923.683. condiționat, modern. Preț: 55.000
0743.137.888.
Vând garsonieră în Deva, zona euro, negociabil. Tel. 0727.974.306. l Vând garsonieră Brad, etaj 2,
l l Închiriez spaţiu comercial în
Dacia, parter, baie, hol, bucătărie, Vând apartament 4 camere,
l gresie, faianţă, parchet, termopane, Brad, suprafaţa aprox. 100 mp,
cameră 26 mp, amenajată, totul nou, Deva, zona Piață, decomandat, CT, ter- instalaţii sanitare şi electrice noi, zona pretabil pentru bar, restaurant,
termopan, uși noi. Preț: 16.500 euro, mopan. 2 băi, 85 mp. Preț: 45.000 oraşul nou. Preţ 35.000 lei. magazin alimentar. Preţ avantajos.
negociabil, telefon: 0722.603.648. euro, telefon: 0745.202.448. Telefon: 0725.318.158. Tel.: 0745.970.007.

TaLOn De anunŢ GraTuiT PenTru PerSOane FiZiCe IMPORTANT!


Talonul se poate depune şi în căsuţele poştale
Nume ........................................................................................ Prenume .........................................................................
ACCENT MEDIA din:
Text anunţ .............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,
Mioriţa, Dacia
...................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... ORĂŞTIe: Librăria Collegium
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS (din
Parcul Industrial)
Preţ ................................. Telefon: .....................................................................................................................................
Trimiteţi talonul la adresa: DEVA, Str. 22 Decembrie, nr. 37A (Clădirea Cepromin), birou 16. PeTROŞANI: Magazin UNITECH (în incinta
Jiul Shopping Center)
AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE
12 - 18 ianuarie 2018 MiCa PuBLiCiTaTe - 15

l Vând teren arabil Deva, l Vând urgent motor pentru l Pensionar, 65/1,70/70, serios și
TERENURI 12.800 mp. Preț trei lei/mp, sincer, evlavios, fără alcool, nefumă-
bicicletă, 2,5 CP, benzină, 80 cc ca-
l Vând teren pentru cabană în telefon: 0745.202.448. pacitate, nou, ambalat în cutie. tor, casă la țară, apartament în Deva,
Sântandrei, 600 mp, cu acte și proiect Preț: 150 lei, telefon: caut doamnă de la țară sau oraș, se-
topografic. Preț: 4800 euro, telefon: l Vând teren intravilan, Boholt, rioasă, familistă, veselă. Telefon:
0740.242.507.
0745.202.448. 4500 mp, FS 45 m, apă, gaz, curent. 0725.271.053.
Preț: 6 euro/mp. Tel. 0733.345.459. l Vând Logan 1,5 Diesel, AF 2006,
l Văduv singur, 67 de ani, caut
l Vând loc de casă cu toate util- 104.000 km, ITP 2018, de culoare gri parteneră pentru a pregăti masa de
itățile la poartă, 2700 mp, la 5 km de l Vând teren în localitatea Criș- metalizat, cauciucuri V-I, noi, stare sărbători, pe care să le facem împre-
Deva. Telefon: 0744.633.217. cior, Brad, pășune plus pădure. Preț: foarte bună de funcționare, unic pro- ună, la casă. Telefon: 0756.847.708.
95.000 lei, telefon: 0745.202.448. prietar. Preț: 11.500 lei, telefon:
l Vând teren intravilan, Deva, l Tânără, ardeleancă, simpatică,
0751.813.770.
Zăvoi, la șosea, 2800 mp, FS 20 m, util- l Vând 3 ha teren arabil în sinceră, doresc să cunosc un tânăr se-
ități. Preț: 45 euro/mp, telefon: l Vând motocultor 12 CP, compus
Săuleşti şi 1,3 ha în Simeria. Preţ: 500 rios pentru prietenie –căsătorie. Rog
0727.974.306. din cositoare, remorcă, plug, freză,
euro/ha, cu proiect topografic întocmit, seriozitate! Telefon: 0744.818.223.
semănătoare, disc scos cartofi. Tele-
l Vând 1500 mp teren la Hune-
carte funciară. Telefon: 0745.202.448. fon: 0744.633.217. l Văduv, pensionar, doresc să

l Vând teren intravilan,


cunosc o femeie de la țară, harnică și
doara, la capătul barajului Dăbâca, în l Vând Opel Astra G, motor de gospodină. Telefon:0756.847.708.
incinta localității, împrejmuit, lângă Luncoiu de Jos, lângă şosea. 106 COP, an fabricație 2003, înmatric- l Văduv, 76/170/80, doresc să
șosea, stâlpi de curent la poartă, bun Tel.: 0254.684.775, 0720.067.310. ulat în 2016, stare perfectă, 160.000 cunosc o doamnă de 60-68 de ani
pentru două familii. Preț negociabil, km., ținut în garaj. Se oferă și 8 cauci- pentru prietenie-căsătorie. Telefon:
telefon: 0746.602.684. AUTO 0758.413.149.
ucuri cu genți (vară-iarnă), perfectă
Vând autoturism Opel Agila, AF stare. Preț 2900 euro, negociabil, tele-
l Vând curte și grădină, intravi- 2001, stare bună de funcționare, fon: 0720.692.501.
PIERDERI
lan, 2340 mp, în Bretea Mureșană, 127.000 km., rovignetă aprilie 2018, l Pierdut Certificat constatator al
care conține următoarele: gard de fier ITP 2018. Preț: 1200 euro, negociabil, sediului social PFA Stoianov Maria
telefon: 0749.063.432. OFERTE DE SERVICIU Cristina, CUI 21729135 din data de
la stradă, fântână, pompă de apă,
l Vând Golf 5 break, 2008, jenți, l Societate comercială angajează 15.05.2007. Se declară nul.
baracă 4x4 mp, unelte, curent electric
senzori parcare, full, înmatriculat. contabil pentru evidenţă primară. Se l Pierdut chitanțier fiscal, CABI-
contorizat, viță de vie, pomi fructiferi,
Preț: 4700 euro, telefon: cere: experienţă în domeniu, domici- NET AVOCAT ȚĂRANU RAMONA- COR-
drum asfaltat prin fața porții. Preț: 5 NELIA, CIF-21490550, seria RA, de la
0723.419.531. liul stabil în Deva. Informatii la tele-
euro/mp, telefon: 0729.022.748, nr. 01-50. Se declară nul.
l Vând Ford Fiesta, AF 2002, fon: 0722.281.876.
0254.214.191. l Pierdut Certificat constatator I.I
motor 1299 B, 4 uși, telecomandă, gri- l CASA BATIZ - CĂMIN DE
Mihoc Daniel Floricultor, nr.
l Vând teren intravilan, locali- metalizat, ITP 2018, cauciucuri V-I, BĂTRÂNI angajează asistent social cu 25143/17.03.2010. Se declară nul.
tatea Sântuhalm, 1140 mp, cu proiect radio CD, comenzi pe volan, spoturi experienţă în asistenţa socială cu l Pierdut Certificat constatator
casă, apă, gaz, curent, canal. Preț: alungite pe lateral-spate, înmatricu- normă întreagă. Informţii la tel. sediu, nr. 1176111761, din 22.03.2010,
12.500 euro, telefon: 0722.968.910. 0738710990 sau la sediul din Batiz, eliberat de ORC Hunedoara-Deva, pe
lată, stare bună de funcționare,
l Vând 1500 mp., teren, la capă- 135.000 km. Preț:1450 euro, negocia- nr. 24, jud. Hunedoara. numele Ghena Tănțel Costel – per-
bil, telefon: 0751.813.770. soană fizică autorizată. Se declară
tul barajului Cinciș (Dăbâca), la șosea, l Văduv, pensionar, caut femeie
nul.
împrejmuit, cu stâlp de curent și l Vând VW Pasat Break, full, AF pentru menaj și curățenie, o zi pe săp-
lampă de iluminat la poartă, pretabil 2012, 04, Euro 5, înmatriculat, 2000 tămână. Plata 100 lei pentru ziua re- DIVERSE
pentru orice construcție. Preț negocia- cmc. Preț:9599 euro, telefon: spectivă. Preț: 0756.847.708.
bil, telefon: 0746.602.684. 0723.419.531. S-a deschis un azil de
l Angajez menajeră la casă în bătrâni, privat, în Hunedoara.
l Persoană fizică, vând loc de regim full-time pentru locație din Telefon: 0753.083.333.
l Vând Peugeot Diesel, 1500 cmc,
casă la 5 km de Deva, 2700 mp, cu Hunedoara. Caut o doamnă harnică,
4 uși, roșu, AF 1995,VT 2019, înma-
toate utilitățile la poartă. responsabilă, serioasă și în vârstă de
triculat în mai, 2017, arată și l Vând măsuță TV cu vitrină, loc
Preț:15 euro/mp, negociabil, minim 55 de ani. Doresc sa fiu contac- pentru DVD player, cu rotițe, culoare
tel. 0744.633.217. funcționează foarte bine. Preț: 4000 tată doar de persoanele ce corespund natur, L.65 cm, l 40 cm, I 63, Deva.
l Vând teren în Leșnic, la șosea
lei, telefon: 0725.147.370, Deva. cerințelor menționate anterior. Preț: 150, telefon: 0726.426.011.
3100 mc, FS 18 m, apă, gaz, curent, l Vând Opel Astra G, 1600 cmc, Ofer salariu motivant și chiar și cazare l Vând fustă de piele, mărimea
canal. Preț: 6 euro/mp. benzină, stare perfectă. Preț: 2400 pentru doamnele din afara localității. 32, nouă, maro închis. Preț 50 lei, ne-
Telefon: 0721.055.313. Telefon: 0753.083.333. gociabil, telefon: 0725.483.189.
euro, negociabil, tel. 0720.692.501.
l Vând teren intravilan, 2700 mp, l Pensionară, execut costume l Vând scule strungărie, burghie,
la 5 km. de Deva. Preț negociabil, l Vând Ford Mondeo Break, AF conuri, cuțite, fitinguri, teu, cot etc. bi-
populare pentru copii. Tel. 0753.128.090.
telefon: 0744.633.217. 1996, verde metal, 1600 cmc, benzină cicletă de damă Bermud nemțească.
7%, centralizat din telecomandă, CERERI DE SERVICIU Telefon: 0725.191.467.
l Vând 6 ari grădină, intravilan,
Vulcan – str. Vulturilor, Deva. radio cu USB, asigurare ITP 2019, în- l Vând lanțuri antiderapante noi,
l Doamnă serioasă, doresc să fac fabricație Germania, două perechi,
Telefon: 0732.139.547. scris RO, bine întreținut. Preț: 900
curățenie sau menaj la apartamente preț: 40 lei, canistră metalică de ben-
l Vând teren intravilan, (La euro, variante, telefon: 0761.599.566, zină, 20 l, puțin utilizată și pompă
sau hotel. Am experiență în domeniu!
Roci), în prelungirea Vulcan, Deva. Hunedoara. PK60 pentru apă curată, preț: 40 lei,
Telefon: 0737.303.795. Telefon: 0749.020.075.
Telefon: 0726.635.141. l Vând Mercedes Benz A 170,
l Pensionară, doresc să îngrijesc
l Vând masă TV cu vitrină, loc
l Vând 1 ha teren agricol cu diesel, foarte bine întreținut. Preț: bătrâni bolnavi sau cu alte probleme, pentru DVD, culoare natur, pe rotițe,
pomi fructiferi. Drum asfaltat, apă, 1200 euro, negociabil, telefon: sau copii, zilnic, 8-10 ore.
65/40/63 cm. Telefon: 0726.426.011.
curent electric. Tel. 0736.383.325. 0720.449.472. Telefon 0732.123.396.
l Vând goblenul ”Maica Domnu-
MATRIMONIALE lui rugându-se”, dimensiuni:16x21 cm,
Nota redacţiei: înrămat, preț: 420 lei, negociabil. Tele-
Publicaţia Accent Media preia conţinutul anunţurilor de MICĂ PUBLICITATE, în con- l Domn 63/170/80, serios, fără fon: 0725.483.189.
formitate cu textul menţionat pe taloanele de anunţuri gratuite pentru persoane obligații, cu apartament proprietate, l Vând bibliotecă poloneză,
fizice. Prin urmare, răspunderea pentru conţinutul anunţurilor revine celor care le-au
completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul doresc să cunosc o doamnă de vârstă compusă din două corpuri și dulap,
redacţiei. Ne rezervăm dreptul de a refuza publicarea acelor anunţuri care încalcă, apropiată, pentru căsătorie. Rog seri- aproape nouă. Preț negociabil,
prin conţinutul lor, legea.
ozitate! Telefon: 0734.076.624. telefon: 0728.160.401.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro


16 - actualitate 12 - 18 ianuarie 2018

Viceprimarul municipiului Arta fierului la vechii daci,


expusă la Deva
Deva ar putea fi M
uzeul Civilizației
Dacice și Romane
Deva, cu sprijinul

schimbat din funcţie


Consiliului Județean
Hunedoara, organizează
expoziția „Metalurgia
fierului”.

Deva - Regiunea Cetăţilor


dacice din Munţii Orăştiei se
individualizează nu numai
prin prezenţa unei arhitecturi
monumentale, cu ziduri din
blocuri de calcar fasonate, cu
planuri inovatoare sau cu in-
stalaţii care permiteau un specifice unui atelier de met-
confort ridicat, ci şi prin di- alurgie, lupe şi lingouri de
versitatea şi calitatea ridicată fier, unelte de dulgherie şi
a obiectelor folosite zi de zi, tâmplărie, unelte agricole,
produse local sau importate arme etc.
din teritorii îndepărtate. Evenimentul vine în con-
În cadrul acestei expoziţii tinuarea și în completarea
ne propunem prezentarea altei expoziții organizate în
uneia dintre activităţile care cadrul unui proiect finanţat
s-a remarcat în această arie – din granturi norvegiene și
metalurgia fierului, cu vari- anume „Incursiuni dacice în
atele sale aspecte. Pentru a spațiul virtual”, dorindu-se
ilustra ideea expoziţiei sunt astfel oferirea unor informații
expuse artefacte din fier de- suplimentare și diversificate
scoperite în aria capitalei Re- despre civilizația dacilor din
gatului Dac, cum ar fi unelte Munții Orăștiei.

Poetul Mihai Eminescu,


sărbătorit la Deva

P B
iblioteca Județeană
rimarul reproşează nefavorabil asupra activităţii hicule specifice, cu toate că „Ovid Densusianu”
subordonatului său desfăşurate de Serviciul Pu- acestea existau în inventarul Hunedoara-Deva or-
că nu s-a ocupat efi- blic de Întreţinere şi Gospo- SPIGM Deva. Conform rapor- ganizează și în acest an, în
cient de activitatea SPIGM dărie Municipală Deva în tului, prejudiciul calculat ziua de 15 ianuarie, Ziua
Deva anul 2017, serviciu coordo- pentru anul 2017 se ridică la Culturii Naționale, ziua de
Deva – Relaţia dintre pri- nat de viceprimar”, se arată aproximativ 107.500 euro, naștere a lui Mihai Emi-
marul Florin Oancea şi vi- în expunerea de motive care sumă rezultată tocmai din nescu, o manifestare cul-
ceprimarul Răzvan Mareş însoţeşte proiectul de serviciile contractate. turală specială desfășurată
pare că a ajuns într-o zonă hotărâre. sub genericul „Ce-ți doresc
foarte rece, după ce edilul şef Demisie eu ție, dulce Românie”.
al municipiului Deva a pro- Prejudiciu de peste Primarul Florin Oancea a
pus schimbarea din funcţie a 100.000 euro anunţat deja că mai multe Deva - Este cea de-a IX-a
subalternului său. Decizia Raportul Corpului de Con- servicii descentralizate ale ediție a acestei îndrăgite
este înscrisă într-un proiect trol al primarului arată o Primăriei Deva vor face manifestări cultural-educa- ne amintim versurile sale ne-
de hotărâre ce va fi supus situaţie îngrijorătoare la obiectul verificărilor Corpu- tive pe care o dedicăm an de muritoare vor putea fi
dezbaterii consilierilor locali SPIGM Deva în ceea ce lui de control şi că un prim an marelui nostru Eminescu. prezenţi la statuia acestuia
din Deva în cadrul şedinţei priveşte procedura de achiz- audit a fost efectuat la SPIGM. Este, de asemenea, prima din Parcul Municipal „Cetate”
Consiliului Local Deva ce va iţii publice. Unele contracte Verificările au avut loc în activitate culturală pe care în ziua de 15 ianuarie, de la
avea loc săptămâna viitoare. au fost încheiate diverse contextul în care fostul direc- Biblioteca o organizează în ora 10,00, când va avea loc
Iniţiatorul proiectului de firme pentru prestarea unor tor al SPIGM Deva şi-a anul Centenarului Marii Uniri evocarea poetului naţional,
hotărâre este primarul Florin servicii relativ similare celor prezentat demisia din de la 1918, activitate pusă urmată de un moment muzi-
Oancea (PNL), în document de la SPIGM Deva care sunt la funcţie, începând cu data de sub semnul patriotismului cal susținut de Asociația
făcându-se referire la con- preţuri mult mai mari decât 1 ianuarie, iar Inspectoratul marelui nostru poet. Versul Corală „Sargeția”, solist Gheo-
cluziile unui audit efectuat la tarifele proprii ale acestei de Poliţie Judeţean a solicitat pe care l-am ales drept rghe Pop, dirijor prof. Nicolae
SPIGM Deva de către Corpul structuri subordonate CL acestui serviciu mai multe generic sintetizează perfect Icobescu. Manifestarea va
de control al primarului, pen- Deva. documente legate de activi- dragostea profundă a poetu- continua cu un recital de
tru activitatea derulată de Sunt preţuri mari la con- tatea desfăşurată în ultima lui pentru România și dorința poezie eminesciană susținut
acest serviciul public pe par- tractarea unor servicii de în- perioadă, a arătat edilul local. de a o vedea tot mai înflori- de actrițele Isabela Haşa şi
cursul anului trecut. grijit spaţiile verzi, curăţenia Viceprimarul Răzvan toare și mai demnă între nați- Cristina Lazăr, iar apoi, de la
„În urma controlului efec- şi reparaţia locurilor de joacă Mareş ocupă această funcţie unile lumii. ora 12,00, va avea loc un con-
tuat, a fost întocmit de către pentru copii sau cele pentru din 24 iunie 2016, el fiind Ca de obicei, toți cei care îl curs între elevii de la liceele
Serviciul de control un raport închirierea unor autove- membru al PSRO. iubim pe Eminescu și vrem să din Deva.

SĂPTĂMÂNAL DE INFORMAŢII ŞI ADVERTORIAL Echipa redacţională: Cornel Poenar, Mihai Stan, Cornelia Holinschi,
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A, Judeţul Hunedoara - RO Mircea Părăianu, Dorel Neamţu, Alexandra Tarod - reporter junior
tel. 0354 102 250 • Fax/e-mail: 0354 780 256 Tehnoredactare: Codruţa Goţa
ISSN 1842 - 9955
accentmediahd@yahoo.com www.accentmedia.ro FORtES FORtuNA ADJuvAt!