Sunteți pe pagina 1din 8

M esagerul U I T L u n a r a l c o m u n e i M i r o s l a v a

GR AT

ISSN 2457-8924 O c t o m b r i e 2 017 Anul IX T i r a j 6 0 0 0 exe m p l a r e

Viitorul industriei ieșene


s-a mutat aici, la Miroslava!

• La numai un an de la deschiderea oficială, zona Delphi – Brătuleni, Parcul Industrial Miro- tui proiect, pentru că locurile de muncă reprezintă
Parcul Industrial Miroslava a devenit deja slava a atras încă de la prima strigare agenţi eco- principala resursă de venituri la bugetul local. Cu
neîncăpător nomici importanţi din ţară, interesaţi să-și cât vom avea aici mai mulţi angajaţi, cu atât înca-
• „Este clar, va trebui să‐l exndem, cât mai dezvolte afacerile aici, beneficiind de preţurile sările din taxe și impozite sunt mai mari. Ne bu-
foarte atractive la concesiuni și de accesul facil la curăm să vedem că Parcul Industrial a atras
repede”, a declarat Dan Niţă, primarul comunei drumuri și utilităţi publice.
în plenul Consiliului local Miroslava atenţia unor investitori importanţi care au hotărât
Consecventă angajamentelor asumate în mo-
să-și mute afacerile aici. Spaţiul alocat a devenit
mentul inaugurării, autoritatea locală a investit se-
La 24 ocombrie 2016, în Sala de Ședinţe a Pri- rios în amenajarea acestui parc industrial, astfel deja insuficient, așa că va trebui să extindem Par-
măriei avea loc lansarea oficială a celui mai impor- încât la momentul de faţă amenajările sunt în curs cul cât mai repede”, a declarat Dan Niţă, primarul
tant proiect de dezvoltare economică al de finalizare, iar agenţii economici își pot demara comunei Miroslava.
comunităţii din Miroslava: Parcul Industrial. Am- lucrările de construcţie. „După cum am mai spus Cine a investit la Miroslava și ce vrea să facă în
plasat pe un teren în suprafaţă de 44,6 hectare, în și cu alte ocazii, acordăm o atenţie deosebită aces- Parcul Industrial – citiţi în PAGINA 3.

Nu mai aruncaţi moloz pe domeniul public! Recensământul copiilor în vederea


înscrierii la Grădiniţa Miroslava în
Agenţii economici și persoa-
nele fizice care au organizări de
anul școlar 2018-2019
șantier, ori desfășoară diverse Grădiniţa cu program normal și prelungit Miroslava anunţă
activităţi de construcţie pe teri- că în perioada 30 octombrie – 3 noiembrie se face recensă-
toriul UAT Miroslava, sunt ru-
mântul copiilor în vederea înscrierii la grupa mică în anul
gaţi să respecte normele privind
școlar 2018 – 2019.
curăţenia pe domeniul public, în
Rugăm părinţii să colaboreze cu cadrele didactice din
caz contrar fiind pasibili de
grădiniţă în vederea întocmirii unei situaţii cât mai concrete.
amenzi uriașe.
Acte necesare: certificatul de naștere al copilului și copii după
În acest sens Primăria Miro-
cărţile de identitate ale părinţilor (sau măcar să ne comunice
slava intenţionează să mărească
numărul camerelor de luat ve- CNP-ul copilului).
deri, atât preventiv, cât și pentru Uneori, amenda nu dar cazul de faţă e unul mai Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul școlii.
contează aparte pentru că, deși amendat,
depistarea și sancţionarea con-
posesorul a continuat să-și des-
travenienţilor. De asemenea au- Având în vedere numeroasele Telefon pentru sesizări iluminat public
carce mizeria, în același loc, mai
toritatea locală are în vedere cazuri de poluare a domeniului multe zile la rând, sfidând efectiv
condiţionarea eliberării autori- Pentru o mai bună gestionare a reclamaţiilor privind
public cu reziduuri inerte, sau intervenţia autorităţilor, care nu funcţionarea iluminatului public în comună, Primăria
zaţiilor de construcţie de înche- gunoi menajer, Poliţia Locală Mi- puteau face altceva decât să-i mai Miroslava pune la dispoziţia cetăţenilor un număr de
ierea unor contracte de prestări roslava și-a înteţit controalele te- dea o amendă. Alţi asemenea gu- telefon la care pot suna, în caz de avarii/deranjamente:
servicii cu o firmă specializată în matice. Așa a fost depistată în noieri de ocazie care au fost sur- 0232-295.680, interior 27.
preluarea deșeurilor inerte, și mai multe rânduri o basculantă, prinși în flagrant că amestecă Apelurile vor fi preluat și trecute într-un registru
amenajarea unor spaţii speciale cu nr. de înmatriculare NT–78– deșeuri inerte cu gunoi menajer special, urmând ca personalul de specialitate să meargă
– la fiecare organizare de șantier SYK, care descărca moloz în zona au fost de asemenea amendaţi și la faţa locului și să remedieze defecţiunea, sau să înlo-
– pentru depozitarea și prelua- Balciu. Asemenea incidente sunt puși să-și recupereze mizeria din cuiască lampa arsă.
rea ulterioară a molozului. destul de frecvente în Miroslava, locul unde au lăsat-o iniţial.
2 Utile Mesagerul

Normative ale Consiliului Local


POLIIA LOCALĂ, ÎN ACIUNE
Amenzi pentru scandalagii şi
persoane certate cu curăţenia
În ședina de lucru ordinară, din dat de 28
septembrie 2017, Consiliul Local Miroslava a
dezbătut, votat și aprobat următoarele noma‐
ve locale:
• Hotărâre privind recficarea bugetului de
venituri și cheltuieli al Unităii Proiect de hotă‐
râre privind recficarea bugetului de venituri și
cheltuieli al Unităii Administrav‐Teritorială
Comuna Miroslava, judeul Iași, pe trim.III
2017;
• Hotărâre privind modificarea și completa‐
rea H.C.L. Miroslava nr.159/28.07.2017;
• Hotărâre privind aprobarea transformării
unor funcii publice de execuie vacante din
aparatul de specialitate al primarului Comunei
Miroslava, judeul Iași;
• Hotărâre pentru modificarea și completa‐
rea HCL Miroslava nr.93/30.03.2017, în sensul • Hotărâre pentru desemnarea reprezen‐ vul de invesie:«Exndere sistem de alimen‐
prelungirii perioadei de acordare a burselor de tanilor Consiliului Local Miroslava în Consiliile tare cu apă potabilă în com. Miroslava, jud.
studiu elevilor/studenilor provenii din familii de Administraie ale unităilor de învăământ Iași»;
defavorizate la nivelul Comunei Miroslava, de pe raza comunei Miroslava, judeul Iași, în
Bilanul acvităii Poliiei Locale pe ulmile luni este, din punctul nos‐ judeul Iași; anul școlar 2017‐2018; • Hotărâre privind aprobarea Planului Ur‐
tru de vedere, unul poziv. inând cont de numărul de locuitori care • Hotărâre privind modificarea și completa‐ • Hotărâre privind necesitatea aprobării banisc Zonal de trecere a suprafeei de 10.700
rea Nomenclatorului stradal al comunei Miro‐ modificării HCL Miroslava nr.13/07.07.2016 a mp teren extravilan, în intravilan sat Horpaz,
crește de la an la an și de suprafaa mare pe care se înnde Comuna Mi‐
slava; Valorii Ief (indicator de eficienă economică) Comuna Miroslava, judeul Iași, Tarlaua 70,
roslava (aproximav 8.300 ha), poliiși locali reușesc prin eforturi • Hotărâre privind aprobarea Procedurii de suportată de SC DELGAZ GRID SA și a Valorii de
susinute să facă faă problemelor diverse care apar zilnic. acordare a eșalonării și/sau amânării la plata cofinanare suportată de către UAT Comuna P1A, NC 68050, 68051, 68052, 68053, 68054,
Deși cetăenii din comună sunt oameni civilizai și gospodari, mai obligaiilor fiscale și a obligaiilor bugetare pre‐ Miroslava din studiile de fezabilitate pentru în vederea construirii de locuine individuale
există și elemente izolate care recurg la fapte ansociale, tulburând prin văzute la art.184 alin.(5) din Legea proiectele de exndere de reele electrice în P+M și P+1E și anexe aferente funciunii de lo‐
comportamentul lor liniștea celor din jur. nr.207/2015, datorate bugetului local de către comuna Miroslava, judeul Iași; cuire‐beneficiari Cosn Mircia și Gica;
persoane fizice și juridice; • Hotărâre privind necesitatea acordării cu
Poliia Locală Miroslava a aplicat mai multe sanciuni pentru a tem‐ tlu gratuit a dreptului de uz și servitute către • Hotărâre privind aprobarea Planului Ur‐
• Hotărâre privind însușirea Inventarului
pera avântul petrecăreilor de ocazie, dar nu i‐a omis nici pe cei care Domeniului Public al Comunei Miroslava, ca ur‐ SC DEL GAZ GRID SA a terenului ce aparine de banisc Zonal de trecere a suprafeei de 1000
aruncă gunoaie la întâmplare, fără să le pese de curăenia comunei sau mare a introducerii terenului în suprafaă de domeniul public al UAT Comuna Miroslava pen‐ mp teren extravilan, în intravilan sat Ciurbeș,
de mediul înconjurător la care ar trebui să fim tot mai ateni. 1.158 mp în inventar; tru execuia proiectului: “Exndere reea elec‐ Comuna Miroslava, judeul Iași, Tarlaua 78,
As el, în perioada septembrie – octombrie a.c., au fost amendai câ‐ • Hotărâre privind acordarea unui ajutor fi‐ trică de distribuie publică sat Valea Adinca, P1A, NC77973, în vederea construirii de
nanciar ocazional, în cuantum de 6.000 lei, comuna Miroslava, judeul Iași‐strada Sub
iva scandalagii care au tulburat liniștea și ordinea publică în localităi pre‐ Coșere – zona Nicuă Veronica”; locuine individuale P și anexe aferente
doamnei Rotaru Lidia din sat Corneș, comuna
cum Proselnici, Corneș și Ciurbeș. De asemenea, au fost amendate Miroslava, judeul Iași, pentru reabilitare spaiu • Hotărâre privind necesitatea aprobării in‐ funciunii de locuire‐beneficiari Budăianu
persoane care au fost surprinse că ard resturi vegetale sau că aruncă gu‐ de locuit; dicatorilor tehnico–economici pentru obiec‐ Maria și Iordache.
noaie pe domeniul public, cu precădere în zona de sub viaductul Corneș,
în zona Balciu (în apropiere de pla orma de depozitare a deșeurilor ve‐
getale) și la Brătuleni, pe malul Bahluiului, spre baza Viarom. Societatea GAZMIR IAȘI SRL, operator Se solicită ca imobilul să fie amplasat în La ofertare, vă rugăm să specificai deta‐
În acest sens au fost aplicate sanciuni – la Legea 61/1991; HCL distribuie gaze naturale în localitatea Miro‐ Sat Miroslava, judeul Iași, în perimetrul cu liat suprafaa imobilului construcie și teren,
47/2009; HCL 177/2015; HCL 188/2017 – în valoare totală de 18.800 lei. slava, aduce la cunoșnă publică faptul că o rază de maxim 500 m faă de Primăria co‐ preul pe mp și data de la care poate fi pus
Asigurăm cetăenii de bună credină din comună că poliiși locali vor primește oferte privind închirierea unui im‐ munei Miroslava, într‐o locaie ușor accesi‐ la dispoziie.
veghea zi și noapte pentru meninerea ordinii și liniși publice și vor in‐ obil pentru desfășurarea acvităii societăii: bilă la mijloacele de transport în comun, sau Adresa la care putei trimite oferta dvs.
terveni prompt ori de câte ori va fi nevoie. sediu social cu birouri personal și spaii ad‐ să aibă locuri de parcare pentru minim 10 este email: gazmiriasi@yahoo.com și fax
Șef serviciu, Milea Bogdan ministrave – minim 250 mp uli. autovehicule. 0232/242.466.

Germania); • Holban Ștefan, cu Dragoslav Diana • Muhac Maria (81 ani, Miroslava);
Date de la Starea Civilă
Mica Publicitate În perioada 21 septembrie – 26 oc‐
• Bulat Luca Ioan (3 septembrie
2017, Republica Moldova).
Georgia;
• Popovici Emil Crisan, cu Ivanciuc
• Mircea Neculai (67 ani, Valea
Adâncă);
tombrie, la Oficiul de Stare Civilă al Ana Ionela; • Luca Ariclia (89 ani, Miroslava);
SERVICII Primăriei Miroslava au fost înregis‐ Căsătorii • Petrică Florin Daniel, cu Moldan
• Bran Alin Dumitru, cu Petrică Raluca Petronela; • Craus Dumitru (85 ani, Miroslava);
• Caut bonă pentru copii școlari, în Miroslava. Dorim o persoană serioasă, trate următoarele: Elena Simona; • Neagu Constann, cu Florea Elena • Moca Nicolae (77 ani, Miroslava);
cu experienă și răbdare. Salarizare negociabilă! Permisul de conducere • Popa Răzvan, cu Copăceanu Andra Mioara. • Petrică Vasile (53 ani, Ciurbeș);
reprezintă un avantaj. Telefon: 0721.280.783 Transcrieri (nașteri de copii în stră‐ Maria; Primăria comunei Miroslava le • Veringă Elena (84 ani, Miroslava);
inătate, din părini cu domiciliul • Balmuș Alexandru Cătălin, cu urează nerilor căsătorii „Casă de • Nechita Constann (70 ani, Valea
MEDITAII stabil în comuna Miroslava) Oprea Roxana Gabriela; piatră”!
• Alexoaie David Nicolas (20 iunie Adâncă);
• Student la informacă – ofer meditaii la informacă pentru liceeni. • Sava Marius Petrică, cu Bocăne
2016, Marea Britanie); Simona; Decese • Matei Constann (48 ani, Iași).
Rareș. Tel.: 0747‐610.037.
• Leiba Raul (15 iulie 2013, Repu‐ • Radu Ioan, cu Mămăligă Mariana; • Tanana Victor (67 ani, Iași); Primăria comunei Miroslava le
AUTO MOTO blica Moldova); • Crisan Alin Mihai, cu Mihăilă • Moisi Edward (49 ani, Valea adresează sincere condoleane fa‐
• Vând motoscuter Peugeot – com. Miroslava. Tel: 0740‐684.520. • Fronea Noel (20 ianuarie 2017, Iona; Adâncă); miliilor îndoliate!
• Vând Dacia 1310 break, în stare de funcionare. Tel: 0760‐265.689.

VÂNZĂRI
• Vând generator electric, nou, marca Honda, neulizat. Tel.: 0743‐
56.80.52. Anunţ
IMOBILIARE important!
• Cumpăr casă bătrânească. Ofer 20.000‐25.000 de euro. Telefon: 0749‐ Persoanele rezidente în
86.99.88 (Neagu Ion). localităile Corneș, Prosel‐
• Vând casă nouă în loc. Dancaș, plus teren 550 mp, ulităi. Pre nego‐
ciabil 58.000 euro Tel: 0754‐792.285; 0755‐517.680. nici, Dancaș, Găureni, Uri‐
• Arendez 10.500 mp – fâneaă, în Valea Ursului (lângă biserică). Tel: cani și Valea Ursului
(beneficiare ale programu‐ Aparatură de ultimă generaţie, Unde ne găsiţi ?
0745‐914.122. produse profesionale, personal -> Clădirea din intersecţia
• Vând lot de teren, 527 mp, în Valea Ursului, intravilan. Telefon: 0746‐ lui POS Mediu de exndere calificat în domeniu! semaforizată - ETAJ 1 – Acces pe
828.420. a reelei de alimentare cu scările laterale
• Vând casă, 90 mp plus 500 mp teren în localitatea Dancaș, com. Miro‐ apă potabilă) care șu că Servicii:
slava – la cheie. Pre 60.000 euro negociabil. Tel. 0754.79.22.85 sau au branșamente la reea Vă așteptăm în salonul nostru pentru
0755.51.76.80. executate din fondul Pri‐ ➼ Frizerie: tuns, spălat, stilizat un răsfăţ complet !
• Vând casă S+P+E, suprtafaă 230 mp plus 1200 mp teren, în sat Dancaș, ➼ Coafor: tuns, coafat, vopsit, trata- Program: Luni: 13.00-19.00
com. Miroslava. Pre negociabil 120.000 euro. Tel. 0754.79.22.85 sau măriei Miroslava, sunt invi‐ ment păr deteriorat Marţi-Sâmbătă: 09.00 - 19.00
0755.51.76.80. tate să se prezinte la Apa ➼ Manichiură și pedichiură – ojă Pentru programări :
• Vând teren în sat Horpaz cu suprafaa de 3.700 mp, extravilan. Tel. Vital pentru a‐și încheia sempermanentă sau gel Tel: 0332.146.903, 0745.08.60.61
contractele de prestări ser‐ ➼ Cosmetică: epilat, pensat, make- Email: adriana.soroaga@gmail.com
0754.401.457. up, masaj facial, tratamente www.facebook.com/salonnadine.ovi
vicii cu furnizorul de apă.

Boldoexcavator nou VÂNZĂRI ANIMALE ALTE LOCURI DE MUNCĂ


• Crescător ‐ vând pui zburai, diverse mărimi, rasa kabir, porumbac, alb de • SC Edil Industry SRL angajează casier pentru zona Valea Adâncă. Pentru mai
Date fiind numeroasele lucrări de întreinere pe care Primăria carne, roșu; bibilici(picheri) vârstă 30 zile.Tel.: 0746‐32.70.32. Sat Balciu, Miro‐ multe detalii sunai la tel.: 0751‐66.22.77 (Radu Lupu);
Miroslava le are de efectuat pe tot mpul anului, aceasta intenio‐ slava. • SC Edil Industry SRL angajează șofer autogunoieră. Pentru relaii sunai la tel.:
nează să cumpere un buldoexcavator nou. Fiind vorba de un ulaj 0751‐66.22.77. (Radu Lupu)
VÂNZĂRI DIVERSE
destul de scump, acesta va fi achiziionat prin GAL Stejarii Argini • Vând tuburi de 1000, 800 pentru fose, cămine, drenuri. Transport gratuit. • SC Quality Construct Instal SRL angajează personal în construcii, electricieni,
în 2018, urmând ca diferena de bani să fie acoperită cu fonduri Tel.: 0740‐37.66.87. Balciu. instalatori, finisori, rigipsari și muncitori necalificai. Tel.: 0753‐35.50.13;
de la bugetul local. • Vând suc de mere natural, 5 lei scla de 1 litru. Relaii la telefon 0232‐ • SC Labog Construcon Industries SRL angajează pentru șaner „Execuie Au‐
236.872; 0741‐049.398. Valea Ursului, str. Principală nr.20. tostradă Bucureș – Ploieș, sector 1 Bucureș km 0+000‐3+325, Nod Centura
Bucureș km 6+500, Nod Moara Vlăsiei km 19+500”, punct de lucru Bucureș:
IMOBILIARE ‐ Dulgheri, Fierari betoniș
Editor: Florin Antohi • Vând teren în zona Voroveș, parcelat în laturi de 413 mp. Ulităi, apă, gaz, ‐ Macaragii;
curent. Tel.: 0741 ‐ 47.44.42; ‐ Muncitori necalificai în construcii
Tipografie: Adevarul Holding SA • Vând casă, P+M, suprafaă desfășurată 200 mp, la roșu. Pre: 55.000 euro.
Datele dumneavoastră le putei lăsa la sediul firmei din Bucureș, Bulevardul
Tel.: 0741 ‐ 47.44.42;
Contact: 0748-013.063 • Vând teren Miroslava, 500 mp. Pre: 35 euro/mp. Tel.: 0741 ‐ 47.44.42.; Unirii nr. 15, Bl.3, Scara 2, etaj 4, ap.39, sau trimite pe adresa de email: a.me‐
Email: redactia.mesagerul@gmail.com • Vând casă în localitatea Dancaș, supraf. 90 mp, parter, teren 500 mp, per‐ linceanu@labog.ro. Salariul este negociabil la interviu, în funcie de experienă.
soană fizică. Pre: 60.000 euro, negociabil. Tel.: 0754 ‐ 79.22.85. Detalii la telefon: 0725‐982.956, 0735‐887.853, 0725.984.012.
Mesagerul Administraţie 3
Viitorul industriei ieșene s-a mutat aici, la Miroslava!
(connuare din pagina 1) mează că vor lucra cel puţin – investiţie 300.000 euro);
1.500 angajaţi, ceea ce ar în- • SC Masterprint SRL (ti-
În momentul de faţă, pen- semna un venit anual la bu- pografie – investiţie
tru suprafeţele de teren puse getul comunei Miroslava de 3.000.000 euro);
la dispoziţia investitorilor in- aproximativ 2,5 milioane • SC Cuptorul de VIS SRL
teresaţi, au fost încheiate euro (începând cu anul (producţie aluaturi congelate
contracte de concesiune cu 2019). Valoarea totală a in- – investiţie 3.005.000 euro);
25 de investitori, cu domenii vestiţiilor asumate de agenţii • SC Gemini Cad Systems
de activitate dintre cele mai economici se ridică la peste SRL (spaţiu industrial pentru
diverse. Gradul de ocupare a 33 milioane euro. inginerie aplicată – investiţie
Parcului este în prezent de În Parcul Industrial Miro- 2.950.000 euro);
59%, adică cu 300% mai slava sunt prezente următoa- • SC Ebookkeeper SRL
mare decât cel al Primăriei rele firme: (depozit farmaceutice – inves-
Miroslava care estima un • SC Fildas Trading (depo-
tiţie 4.000.000 euro);
grad de ocupare de doar 20% zit medicamente, birouri –
• SC Mega Edile Iași SRL
după primul an de activitate. investiţie 2.400.000 euro); ţie 200.000 euro); euro); • SC Inovalabel SRL (hală
• SC Bronson SRL (service (hală producţie – investiţie
Suprafaţa de teren rămasă li- • SC Electra SRL (hală pro- • SC Mecon SRL (hală în- producţie etichete autocolante
auto – investiţie 400.000 500.000 euro);
beră pentru viitorii investitori ducţie – investiţie 2.500.000 treţinere și reparaţii, birouri – – investiţie 9.100.000 euro);
euro); • SC Cepe Deli EU SRL (fa-
este de 14,4 hectare. euro); investiţie 542.000 euro); • SC ZUPFinestre SRL
• SC Look Ahead SRL (hale brică specialităţi carne – in-
industriale specifice industriei • SC Viarom SRL (hală • SC Misavan SRL (hală (hală tâmplărie PVC și alumi- vestiţie 250.000 euro);
Investiţii de peste 33 mentenanţă – investiţie depozitare, show-room, bi- niu – investiţie 150.000 • SC Vetro Solutions SRL
farmaceutice – investiţie
milioane euro în 1.000.000 euro); 500.000 euro); rouri – investiţie 400.000 euro); (depozit medicamente uz ve-
primul an • SC Deme Macarale SRL • SC Dogav SRL (hală pro- euro); • SC Knuth SRL (echipa- terinar – investiţie 514.658
(hală reparaţii – investiţie ducţie, show-room – investi- • SC Energy Logistic Park mente industriale – investiţie euro);
În halele și construcţiile 250.000 euro); ţie 250.000 euro); SRL (hală industrială, pro- 300.000 euro); • SC Casa Lebăda SRL
administrative care vor fi • SC Biotop Energy SRL • SC Yxantia SRL (hală de- ducţie, cercetare – investiţie • SC Allmetech Tools & (producţie detergenţi lichizi –
date în folosinţă aici se esti- (construcţii piscine – investi- pozitare – investiţie 120.000 4.420.000 lei); Machines SRL (hală producţie investiţie 800.000 euro).

Investiţiile comunei Miroslava, la zi prăznicarului de la cimitirul


nou din Valea Adâncă. Se lu-
crează acum la finisări inte-
asfaltările încetează. Dacă nu
plouă sau nu dă îngheţul,
personalul tehnic va continua
proporţie de 90%. A mai
rămas de montat conducta de
distribuţie și refulare, iar
rioare, termenul de predare a totuși lucrările de amenajare acum se lucrează la finaliza-
Având în vedere că intrăm electrice, printr-un program • Strada Miron Barnovschi
lucrării fiind luna februarie a căilor de acces în Parcul In-
în sezonul rece, constructorii comun care implică o aso- (Uricani); rea staţiei de pompare a ape-
2018. Facilitatea va fi prevă- dustrial (Zona 2) la nivel de
au sistat toate lucrările de as- ciere între Primăria comunei • Strada Joldea Vodă (Uri- lor uzate. Estimările
zută cu sală de mese, bucătă- balast, pentru a asigura acce-
faltare în comună. Acolo Miroslava și furnizorul de cu- cani); personalului tehnic sunt ca la
rie, birou administrativ, sul rezidenţilor (persoane ju-
unde nu au fost încă realizate rent electric SC Delgaz Grid • Strada Pădurii (Uricani); finalul lunii noiembrie aceste
WC-uri. Valoarea totală a in- ridice) la suprafeţele de teren
căile de acces la proprietăţi, SA. • Strada Teodor Palade
vestiţiei este de 460.000 lei. concesionate. lucrări să fie gata.
podeţele și rigolele de scur- Așadar, în această pe- (Proselnici);
După finalizarea prăznicaru- Reţeaua de gaz metan Reţeaua de curent electric:
gere pluvială, acestea vor fi rioadă au demarat lucrări de • Concesiuni Lot 1 Cor-
lui, va urma amenajarea pro- (furnizor Gazmir): a fost fina- încă se află în faza de întoc-
realizate în funcţie și de cum modernizare și extindere a nești (lângă Le Gaga);
priu-zisă a cimitirului, cu alei lizată și urmează a se face re- mire a studiului de soluţie.
va fi starea vremii. • Concesiuni Lot 3 Cor-
reţelelor electrice în comună, prevăzute cu instalaţie de ilu- cepţia lucrării în aceste zile.
nești. Este problema cea mai difi-
pe următoarele străzi: minat public și parcelele des- Apă potabilă: la fel, au fost
Modernizări şi • Strada Stadionului (Bal- tinate înhumărilor. finalizate lucrările de extin-
cilă de rezolvat, având în ve-
extinderi la reţeaua ciu);
Amenajări la noul dere a reţelei de apă în zonă,
dere că necesită tot felul de
de curent electric • Strada Livezilor (Valea cimitir din Valea Lucrări în Parcul iar procedura de recepţie va aprobări de la furnizori, pre-
Adâncă); Adâncă avea loc pe 2 noiembrie. cum și o adaptare a graficului
Industrial de conectare la această utili-
În premieră, anul acesta • Strada Dealul Nucului Reţeaua de canalizare: în
au început să se face învestiţii (Balciu); Între timp, au continuat Drumurile: la fel ca și în zona de nord a Parcului In- tate, cu beneficiarii din ime-
serioase în calitatea reţelelor • Strada Iazului (Horpaz); lucrările de construcţie a cazul străzilor din comună, dustrial a fost executată în diata vecinătate.

Metode de combatere a ambroziei Sirena sună doar


• Mecanice: anumite lucrări agricole ce nece-
miercurea, între orele
• Anunţ public, în atenţia tuturor
locuitorilor comunei Miroslava! sită folosirea unor mașini și unelte agricole spe- 10.00 - 11:00
cifice. Smulgerea plantei se va face înainte de
Având în vedere efectele extrem de nocive pe perioada de înflorire și nu se face o dată pe su- • Exerciţii obligatorii de
care le are ambrozia asupra persoanelor care su- prafeţe mari. Este indicat ca persoanele care exe- alarmare publică
feră de astm cronic sau forme de alergie dintre cută această operaţie să poarte mănuși și mască
de protecţie; Inspectoratul pentru Situaii de Urgenă Iași
cele mai agresive la această plantă, Primăria co- anună că în fiecare miercuri (lucrătoare) a pri‐ Horpaz și un altul în Uricani. Având în vedere că
munei Miroslava recomandă următoarele măsuri • Chimice: floarea are o sensibilitate ridicată
mei săptămâni din lună, între orele 10:00 – sistemele de alarmare acuscă din Miroslava
de combatere: la erbicide, astfel încât un singur tratament apli- 11:00, vor avea loc exerciii de alarmare publică, sunt învechite, autorităile locale iau în calcul
• Preventive: evitarea transportării de sol con- cat la sfârșitul perioadei de fructificare poate să prin acionarea sirenelor acusce. posibilitatea ca într‐un viitor apropiat să mai
taminat cu această plantă, mărfuri agricole, pro- oprească perioada de propagare a plantei. La nivelul comunei Miroslava există trei as el achiziioneze asemenea dispozive, pentru a le
duse agricole sau utilaje din terenuri adiacente Vă rugăm să extirpaţi această plantă, dacă o de puncte de alarmere acuscă: unul în centrul amplasa, după o consultare prealabilă cu ISU
invadate; întâlniţi, prin metodele prezentate mai sus. localităii Miroslava (la Sala Polivalentă), unul în Iași, în alte locaii suplimentare.

S-a deschis Terasa MirroBello! Şase investiţii


Arderile de vegetaţie uscată
sunt interzise mari în educaţie şi
infrastructură
• Pentru depozitarea acestui
p de deşeuri pot fi accesate Comparmentul de Proiecte al Primăriei Mi‐
roslava se află în faza de depunere a documen‐
pla ormele specializate din taiei solicitate de Ministerul Dezvoltării (PNDL
Balciu şi Uricani etapa a II‐a), în vederea încheierii contractelor
de finanare pentru șase obiecve majore:
În această perioadă a curăţeniei de • Înfiinare reea de colectare ape uzate în
toamnă, Poliţia Locală Miroslava a pri- satele Proselnici, Corneș și Dancaș (8.595.449
mit sesizări din partea mai multor ce- lei);
tăţeni nemulţumiţi de vecinii care au • Exndere și modernizare Școala Gimna‐
dat foc la frunzele și iarba uscată, adu- zială „col. Constann Langa” Miroslava
nate din curţi și grădini. (8.303.903 lei);
Reamintim, pe această cale, tuturor • Exndere grădiniă și construire creșă în
Unde? Langa semaforul din centrul comunei, în cetăţenilor din comuna Miroslava, că: nivelul Comunei Miroslava sunt cadrul Școlii „Col. Constann Langa” Miroslava
curtea laboratorului de cofetărie‐paserie. „arderea sau incinerarea deșeurilor înfiinţate două platforme destinate în (2.916.674 lei);
menajere, vegetale, a miriștirilor, cau- exclusivitate depozitării resturilor ve- • Modernizare Școala Primară Proselnici
Vă așteptăm pe perioada verii între orele ciucurilor, maselor plastice sau a altor getale (iarbă, frunze). Una este situată (1.042.969 lei);
09:00 – 21:00 de luni până sâmbătă și duminică, categorii de deșeuri, în curţi, pe străzi, în satul Balciu (lângă Padoc), iar a doua • Exndere și modernizare Școala Primară
între orele 10:00 – 16:00, să vă relaxai la o prăjitură, pe terenuri aparţinând domeniului pu- la marginea satului Uricani. Ciurbeș (861.624 lei);
blic sau privat al comunei, cât și pe te- Depozitarea altor tipuri de deșeuri • Modernizare grădiniă cu program normal
îngheată, limonadă, pizza, sandwich, cafea și alte renuri proprietate privată” se pe aceste platforme este strict interzisă. Horpaz (680.989 lei).
bunătăi adevarate! sancţionează cu amendă de la 200 la Petrică Doru, agent pe probleme de Termenul limită de depunere a documenta‐
1.000 lei, conform HCL 47/2009. La mediu, Poliţia Locală Miroslava iei este 30 octombrie 2017.
4 Local Mesagerul

Circulaţia vehiculelor grele Completări la nomenclatorul


în Miroslava a fost limitată stradal al comunei Miroslava
Chiar dacă au mai apărut comentarii ne-
favorabile din partea unor cetăţeni neumul-
ţumiţi că le-a fost modificată adresa de
domiciliu, campania de refacere, completare
și numerotare a nomenclatorului stradal în
comuna Miroslava continuă. La ședinţa or-
dinară de Consiliul Local din data de 28 sep-
tembrie a.c., a fost aprobată Hotărârea
nr.189/2017, prin care a fost completată
Anexa nr.1 la HCL nr. 30/26.02.2016, cu ur-
mătoarele propuneri de denumiri de rezervă
pentru următoarele străzi (fără plan de si- Urseni, Săgeţii, Vânătorilor;
tuaţie): • Horpaz: Cerbului, Vânătorilor, Virtu-
• Miroslava: 8 martie, Prămăverii, Ghe- ţii, Zidului, Zăvoi, Afinului, Arcașilor, Cedri-
orghe Doja, Gheorghe Asachi, Albatrosului, lor, Macului, Nufărului;
Ciocârliei, Panduri, Ștefan cel Mare, Bucegi, • Proselnici: Ciprian Porumbescu, Cris-
Zimbrului; tofor Columb, Pictor Nicolae Grigorescu,
• Balciu: Câmpului, Avram Iancu, Carai- Pictor Octav Băncilă, Bucegi, Aurel Vlaicu,
man, Dumbrava Roșie, Emil Racoviţă, Ge- Mircea Eliade, Dumbrava, Dobrogeanu
orge Bacovia, George Coșbuc, George Gherea, Bucovinei;
• Ulajele, basculantele, • În cazul pierderii sau furtului autorizaiei de Enescu, Petru Rareș, Podul Înalt; • Valea Adâncă: Mircea Eliade, Nicolae
acces LT, se poate elibera o dovadă cu valabilitatea de Iorga, George Bacovia, George Călinescu,
camioanele sau orice alt o lună, care va purta aceleași înscrisuri ca și originalul.
• Brătuleni: Tudor Vladimirescu, Sfân-
tul Spiridon, Ecaterina Teodoroiu, Al. Ioan Triumfului, Al. Ioan Cuza, Zimbrului, Lt.col.
autovehicul de tonaj mare vor avea Dovada se va elibera după ce solicitantul a anunat Ghe. Valeriu Constantinescu, Ștrandului,
Cuza, Liviu Rebreanu, George Topârceanu,
acces pe drumurile publice doar în pierderea sau furtul la poliia locală. După expirarea Nicolae Titulescu, Mihail Sadoveanu, Con- Zăvoi;
baza unui permis de Liberă Trecere, termenului de o lună, se va elibera o nouă autorizaie, stantin Brâncuși, Câmpului; • Valea Ursului: Petalelor, Livada
al el sunt pasibile de amendă! după ce s‐a făcut dovada achitării taxei de 50 lei. • Ciurbești: Triumfului, Castanilor, Că- Veche, Plevnei, Cerbului, Posada, Virtuţii,
prioarei, Marin Preda, Nicolae Iorga, Balan- Corbului, Daliei, Balanţei, Pelinului;
Începând cu luna octombrie, accesul vehiculelor Lista străzilor aparţinând ţei, Corbului, Daliei, Dumbrava Roșie, • Uricani: Inului, Albatrosului, Cedrilor,
grele (cu masa totală maximă mai mare de 3,5 tone) Macului, Nufărului, Emil Racoviţă, George
pe drumurile publice din comuna Miroslava este con‐
domeniului public al comunei Iasomiei;
• Dancaș: Inului, Izvorului, Livada Enescu, Petru Rareș, Dumbrava, Triumfu-
diionat de plata unei taxe speciale, care poate fi plă‐ Miroslava Veche, Macilor, Mierlei, Nufăr, Măceșelor, lui;
tă la Primărie, sub forma unei autorizaii de liberă
trecere (prescurtat LT). • Miroslava: str. Valea Miroslavei, str. Mioriei, str. Păstorilor, Pelinului, Petalelor; • Vorovești: Morii, Păstorilor, Romani-
Persoanele fizice, sau juridice, ale căror vehicule Ion Vodă cel Viteaz, str. Fundacul cu Tei, str. Pădurii, • Găureni: Plevnei, Posada, Prieteniei, ţei, Vânătorilor, Petalelor, Mierlei, Daliei,
grele au fost depistate că circulă pe drumurile publice str. Olga Sturza, str. Mihail Kogălniceanu, str. Fundac Primăverii, Răchitei, Romaniţei, Sacului, Sacului, Zidului, Iasomiei.
ale comunei Miroslava fără această autorizaie vor fi Horaia; str. Ioan Potcoavă Vodă, str. Fermei, str. Flo‐
pasibile de plata unor amenzi cuprinse între 1.000 – rilor, str. Viilor, str. Viei, str. Școlii, str. Iancu Vodă Sasu,
2.000 lei. str. Aron Vodă, str. Constann Mavrocordat, str. Vasile

Restanţe la plata
Vor mai fi aplicate sanciuni contravenionale și
Alecsandri, str. Ștefan Răzvan Vodă, str. Radu Mihnea
pentru:
• Neluarea unor măsuri de curăare a străzilor de Vodă, str. Ștefan Toma Vodă, str. Eustae Dabija Vodă,
deșeurile rezultate în urma operaiunilor de încăr‐ str. Constann Mavrocordat Vodă, str. Grigore C. Bu‐

pășunatului
care/descărcare a mărfurilor, cu amendă de la 100 – ureanu, str. Dimitrie C. Butculescu, str. Elias Șaraga,
500 lei; str. prof. Anton Niu Neculai, str. Neculai Zaharia, str.
• Oprirea și staionarea pe domeniul public – cu Veronica Micle, str. Marin Preda, str. Trandafirilor, str.
excepia parcărilor publice – cu amendă de la 100 – George Topîrceanu, str. gen Emanoil Dascălu, str. La‐
500 lei; cului;
• Circulaia autovehiculelor pe străzile cu interdic‐ • Valea Adâncă: str. Veche, str. Drenurilor, str. Șco‐
ie de circulaie (acces interzis, limitare de tonaj) fără
lii, str. Sub Coșere, str. Imașului, str. Tudor Neculai, str.
permis de acces LT, sau circulaia pe străzile care nu
au fost înscrise în permisele de liberă trecere se sanc‐ Pepinierei, str. Valea Adâncă, str. Principală, str. Lacu
ionează cu amendă, de la 1.500 – 2.500 lei. Vodă, str. Florilor, str. Nucilor, str. Bazei, str. Prunilor,
Decizia de a limita accesul acestor vehicule pe dru‐ str. Costea Vodă, str. Iuga Vodă, str. Iazului, str. Fabricii,
murile publice din Miroslava a fost luată de autorită‐ str. Debarcaderului, str. Salciei, str. Corneș, str. Live‐
ile locale, ca urmare a nivelului ridicat de degradare zilor, str. Mărului, str. Caisului, str. prof. Constann
pe care îl prezintă în raport cu căile de acces recent Marnuc, str. Ioan Joldea Vodă, str. Ezăreni, str. Văii,
asfaltate, proiectate pentru traficul autoturismelor str. Veseliei, str. Morarilor, str. Lunca Bahlui, str. Gos‐
convenionale, de mic tonaj. Nu în ulmul rând, a fost podarilor, str. Gloriei, str. Coșarilor, str. Cicoarei;
luat în considerare și nivelul ridicat de disconfort pe
• Ciurbeș: str. Principală, str. Tineretului, str. Ro‐
care îl produc aceste vehicule asupra populaiei civile,
pentru că produc zgomot, fac mizerie și de multe ori zelor, str. Pădurii, str. prof. Neculai Hâran, str. Bisericii,
blochează traficul ruer. str. Izvoarelor, str. Căminului, str. Imașului, str. Viilor,
Vizate sunt îndeosebi camioanele și ulajele care str. Parcului, str. Recea, str. Iazului;
cară și aduc marfă la diversele organizări de șaner • Voroveș: str. Principală, str. prof. Dumitru Pri‐
care s‐au înmulit peste măsură în comună. cop, str. Militari, str. Focșoaia, str. Viilor, str. Pădurii,
str. Buzamet, str. Peptănari, str. Lacului, str. Siliște, str.
Pârâului, str. Serelor, str. Livezilor, str. Stânii, str. Bise‐
Procedura de autorizare ricii, str. Mărului, str. Haznalei, str. Părului, str. Cicoa‐
• Autorizaia de acces, numită „Libera trecere”, rei;
prescurtat LT, se emite de către Primăria Miroslava, • Balciu: str. Principală, str. Stadionului, str. Haz‐ Având în vedere că sezonul de pășunat se • Ovine și caprine, până la 1 an – 1,50
comparmentul financiar‐contabilitate. (Autorizaia nalei, str. Prunilor, str. Biserica Sf. Neculai, str. Izvoa‐ apropie de final (perioada oficială de pășunat lei/cap/an.
este prevăzută cu număr de înregistrare, serie, numă‐ relor, str. Viilor, str. Dealul Nucului, str. Fundăturii, str. fiind între 1 mai – 1 noiembrie), Primăria Mi- Comuna Miroslava dispune de 22 trupuri
rul de înmatriculare, masa totală autorizată, zona, tra‐ Azurului; roslava invită posesorii de animale să-și de pășune, împărţite în următoarele zone:
seul vizat, termen de valabilitate și este valabilă doar • Corneș: str. Dimitrie Anghel, str. Pădurea Surda, achite redevenţa anuală, pentru a nu fi nevoiţi • Trup 1 sat Miroslava – 63,14 ha;
însoită de documentul de plată și avizul de însoire a str. Dealul Popii, str. Câmpiei, str. Înfundată, str. Bise‐ să plătească penalizări pentru întârziere.
mărfii); • Trup 2 sat Balciu – 19,38 ha;
ricii, str. Sălciilor, str. Pădurii; Potrivit evidenţelor compartimentului de • Trup 3 sat Cornești – 22,09 ha;
• La ridicarea autorizaiei de acces se va prezenta
și depune dovada achitării tarifului corespunzător pe‐ • Găureni: str. Principală, str. Beldiman, str. Bise‐ profil, restanţa totală acumulată la taxa de pă- • Trup 4 sat Proselnici – 6,47 ha;
rioadei și zonei autorizate pentru care s‐a solicitat au‐ ricii, str. Antonie Ruset Vodă, str. Zorilor, str. Zăvoi; șunat – până la data de 23 octombrie 2017 – • Trup 5 sat Proselnici – 87,94 ha;
torizarea; • Uricani: str. Bisericii, str. Eroilor, str. Școlii, str. este de 15.439 lei, din care 10.039 lei repre- • Trup 6 sat Ciurbești – 36,21 ha;
• Valabilitatea autorizaiei va fi reglementată în Bahlui, str. Ponoare, str. Via Mare, str. Erou Craus Cle‐ zintă restanţe din 2016. • Trup 7 sat Horpaz – 18,19 ha;
funcie de durata construciei stabilită prin autorizaia mente, str. Podgoriei, str. înv. Miron Lupescu, str. Sal‐ După data de 1 noiembrie, pășunatul este • Trup 8 sat Valea Ursului – 3,5 ha;
de construire sau Avizul de funcionare (anual în cazul câmilor, str. Fântânii, str. Nucilor, str. Petrache Merc, strict interzis. Animalele depistate pe pășune
avizelor de funcionare pentru agenii economici sau • Trup 9 sat Găureni – 53,24 ha;
str. Preot urcanu, str. Pădurii, str. Fundac Călcâi, str. în afara acestei perioade vor fi reţinute și ca-
perioada reglementată de Autorizaie/anunul de în‐ • Trup 10 sat Brătuleni – 1,41 ha;
Bazinelor, str. Nicolae Labiș, str. Valea lui David, str. Ni‐ zate într-un ţarc special amenajat, iar poseso-
cepere a lucrărilor); • Trup 11 sat Dancaș – 40,58 ha;
• Cererea se depune la Centrul de Informare pen‐ chita Stănescu, str. Ion Neculce, str. Industriilor, str. rii le vor putea recupera ulterior contra unei
sume reprezentând contravaloarea zilelor de • Trup 12 sat Vorovești – 82,50 ha;
tru Cetăeni din cadrul Primăriei Comunei Miroslava; Cocorilor, str. Cetăuii, str. Cărturarilor, str. Cameliei;
• Brătuleni: str. Principală, str. Malduri, str. Bahlui, menţinere în ţarc. Amenajarea acestui ţarc a • Trup 13 sat Vorovești – 19,15 ha;
• Formularele pizate de autorizaie de acces LT • Trup 14 sat Vorovești – 12,15 ha;
vor fi executate de Primăria Miroslava (Direcia Teh‐ str. Pârâului, str. Bisericii, str. Recea, str. Ponoare, str. fost discutată în Consiliul Local, care va sta-
nică), iar culorile pizatelor se vor schimba în fiecare Fântânele, str. Basarabia; bili, împreună cu personalul tehnic al Primă- • Trup 15 sat Vorovești – 0,25 ha;
an calendarisc; • Dancaș: str. Principală, str. Pădurii, str. Școlii, str. riei valoarea acestei taxe. • Trup 16 sat Uricani – 15,41 ha;
• Autorizaiile de acces LT, în funcie de modul de Pădurea Surda; Taxele actuale pentru pășunat în comuna • Trup 17 sat Uricani – 13,50 ha;
tarifare, au valabilitate de o zi, sau o lună, sau cumul • Proselnici: str. Teodor Palade, str. înv. Cernescu Miroslava sunt următoarele: • Trup 18 sat Uricani – 13,45 ha;
de luni; Vasile, str. Islazului, str. Pădurii, str. Văraci, str. Belcia, • Bovine peste 2 ani – 8 lei/cap/ an; • Trup 19 sat Uricani – 31,69 ha;
• Autorizaia de acces LT nu este transmisibilă; • Trup 20 sat Uricani – 26,57 ha;
• În cazul deteriorării autorizaiei de acces LT se str. Movilă, str. Siliște, str. Mărului, str. Prunului, str. • Cabaline peste 2 ani – 20 lei/cap/ an;
poate elibera o nouă autorizaie (cu aceleași înscrisuri Conacului, str. Sfântul Nicolae, str. Fundac Tei, str. Fun‐ • Bovine până la 2 ani – 5 lei/cap/an; • Trup 21 sat Uricani – 9,20 ha;
ca autorizaia deteriorată), numai după prezentarea dac Salcâm, str. Verde, str. Crângului, str. Cocorilor; • Cabaline până la 2 ani – 10 lei/cap/an; • Trup 22 sat Uricani – 16,09 ha.
formularului deteriorat. Taxa pentru refacerea auto‐ • Valea Ursului: str. Albinelor, str. Mecanizării, str. • Ovine și caprine, peste 1 an – 3 În total, comuna Miroslava dispune de
rizaiei deteriorate este de 50 lei; Iazului, str. Olia Cazimir. lei/cap/an; 592,18 ha pășune.
Mesagerul Interviu 5
EI NE REPREZINTĂ

„Sunt un om al faptelor. Teoriile astea


cu doctrinele nu mă caracterizează”
Rep.: Am auzit că Ge- Ciurbești, ceva mai izolată Şoselele – cea mai
• Interviu cu orgiana, fata dumnea- de restul satului, spre iaz.
importantă realizare
consilierul local voastră, are acum o
funcţie importantă în
Am fost pe acolo, la pas și
am încercat să vorbesc cu Rep.: Ce ne puteţi
Gheorghe Olaru organizaţia judeţeană a oamenii, dar pe cei mai spune de drumul care
PNL Iași, cea de prim- mulţi dintre aceștia nu i-am face legătura între Ciur-
Chiar dacă nu e un fiu al vicepreședinte la tine- găsit acasă. Probabil că bești și Dancaș?
satului în adevăratul sens al ret. Prin urmare, aveţi mulţi dintre ei sunt navetiști Gh.O.: Încă nu i-a venit
cuvântului, pe Gheorghe un motiv în plus să fiţi și ajung acasă la ore târzii. vremea. Acel drum va fi as-
Olaru îl știe toată lumea din mai liberal decât alţii! Oricum, părerea mea e că ar faltat odată cu drumul care
Ciurbești, mai ales că are și Gh.O.: A muncit mult trebui să amenajăm o cale va face legătura cu zona de
un magazinaș de unde oa- pentru asta. Vă daţi seama de acces mai bună spre acea concesiuni a satului Cor-
menii își fac cumpărăturile cât mă bucur că a reușit să zonă dinspre iaz. Apoi, ar nești, spre Le Gaga. Proba-
se impună prin propriile ei mai trebui extinsă reţeaua bil că lucrările de asfaltare
zilnice. De multe ori oame-
forţe, de a ajuns să fie coop- de gaz metan pe strada Ro- vor începe la anul.
nii vin la el nu doar să cum-
tată și în structura naţională zelor și strada Principală, Rep.: Iluminat pu-
pere, ci să mai schimbe și de tineret la PNL! Sper să
câte o vorbă. Prietenii mai spre capăt. blic?
reușească ce și-a propus, iar Rep.: Unde a fost Gh.O.: Avem. Și instala-
apropiaţi îi spun Johnny. eu o susţin întru totul. baza sportivă a Tomiris- ţia se modernizează progre-
Când nu e el la magazin,
ului ce vreţi să faceţi? siv, cu lămpi moderne pe
toată treaba e în mâna si- rămân în poliţie cu rang de „Nea Johnny, uite ar
gură a doamnei Constanţa,
„M-am pensionat Gh.O.: Au fost mai LED-uri, mult mai eficiente
ofiţer, dar ca să o iau de la mai trebui făcut aia din punct de vedere al lumi-
soţia sa, o femeie implicată după 26 ani de capăt și să trec prin toate
multe propuneri, atât din
sau cealaltă” partea unor societăţi, cât și nozităţii și mai economice
puternic în toate activităţile poliţie” etapele de promovare, după a unor oameni, dar nu am din punct de vedere al con-
culturale din localitate. 26 ani de activitate grea, pe Rep.: Cum comuni- sumului.
Gh.O.: A fost un concurs luat încă o decizie. Am dis-
Practic, de când editez Me- un salariu mic, ar fi fost prea caţi cu oamenii din Rep.: Cu infracţiona-
de împrejurări… După ce cutat cu primarul în Consi-
sagerul în Miroslava, nu-mi mult. Am preferat să mă Ciurbești, cum vi se litatea, cum staţi?
am terminat liceul și mai liul Local să facem acolo un
amintesc să fi lipsit de la pensionez și sunt mulţumit par? Gh.O.: Sunt câteva ca-
apoi armata, m-am înscris azil de bătrâni, dar nu avem
vreo acţiune a Ansamblului așa. Gh.O.: Am o relaţie zuri cunoscute de persoane
la cursurile școlii de subofi- ceva concret, încă.
Ciurbeștenii, grup păstorit ţeri de miliţie de la Câm- bună cu ei. Inclusiv în cam- care mai fac scandal, dar în
de profesoara Eugenia Stan, pina. „Am intrat în CL la pania electorală, când lumea Club pentru tineret, general satul Ciurbești e o
alături de care a pus în va- Rep.: De ce nu aţi dat invitaţia primarului e mai tensionată, nu mi s-a
probabil, anul viitor
localitate liniștită.
loare cam tot ce înseamnă la ofiţeri din prima? Dan Niţă” întâmplat să-mi adreseze ca- Rep.: Care e cea mai
tradiţie mai importantă a Gh.O.: Era perioada di- reva o vorbă urâtă, sau un Rep.: Ţin minte că la importantă realizare a
zonei: artă culinară, port nainte de 90, când în miliţie Rep.: Profesional reproș. Chiar dacă aveam o întâlnire din campa- administraţiei locale în
popular, șezători. nu se putea înscrie oricine la vorbind, aţi lucrat pen- alte opţiuni electorale oame- nia electorală a prima- Ciurbești?
Din 2016, Gheorghe școala de ofiţeri. Trebuia să tru comunitate în cali- nii mi-au vorbit frumos și rului cu alegătorii din Gh.O.: Șoselele. Fără
Olaru este consilier local. ai recomandări peste reco- tate de angajat, iar ne-am respectat unii pe alţii. Ciurbești, niște tineri i- discuţie, acestea au ridicat
Invitaţia de a face parte din mandări, de la partid, de la acum, în calitate de con- Asta mi-a plăcut. Mă bucur mult confortul în comună.
au cerut să amenajeze
acest for decizional i-a venit locul de muncă și de peste silier local, prestaţi în că și acum, după ce am fost Ar mai trebui asfaltate câ-
un club, sau un spaţiu
din partea primarului Dan tot. Era prea mare bătaie de folosul comunităţii, dar ales consilier local, vin pe la teva uliţe sau capete de
destinat desfășurării de
Niţă încă din 2012. Atunci a cap, așa că am mers la subo- în calitate de voluntar… mine și-mi spun „nea Joh- drum. Le va veni vremea și
activităţi culturale.
fiţeri. Acolo l-am cunoscut Gh.O.: Nu chiar volun- nny, uite ar mai trebui făcut lor când vom mai prinde
refuzat, pentru că era prins Gh.O.: Da, am fost și eu
pe Nelu Căliman, cu care tar, pentru că există o in- aia sau cealaltă”. Chiar și niște proiecte de finanţare.
cu treburi gospodărești. la acea întâlnire. Solicitarea
am fost coleg și care e din demnizaţie de consilier local când e nevoie să fie schim- Rep.: Trotuare?
Acum e mult mai liber. tineretului din sat e justifi-
Ciurbești. Am fost pe la el de de 500 lei. Dar nu pentru bat un bec la reţeaua de ilu- Gh.O.: Deocamdată,
Ce se mai poate spune cată, iar conducerea Primă- trotuarele ies din discuţie.
mai multe ori, apoi am cu- cotizaţia aia am venit la minat public tot pe mine mă
despre Gheorghe Olaru? S- riei Miroslava are un proiect Așteptăm să se finalizeze
noscut-o pe Constanţa, cu Consiliu, vă daţi seama… caută. Nu mai sună la Pri-
a născut pe 3 iulie 1961, în mărie. Iar eu îi ajut și-mi în acest sens. Cel mai proba- mai întâi lucrările de canali-
care m-am și căsătorit ulte- Rep.: Dar pentru ce bil acel spaţiu cultural în
Anina, judeţul Caraș Seve- face plăcere să îi ajut. Proba- zare, apoi vom face trotua-
rior. aţi venit? care se va putea întâlni și ti-
rin. A făcut liceul în Iași, la bil că le e mai la îndemână rele. Ar fi păcat să dăm bani
Rep.: Ciudat cum le Gh.O.: Pentru primarul
Tehnoton, după care a să-mi spună mie decât să neretul pentru a socializa va să le facem acum, ca mai
mai potrivește viaţa. Dan Niţă. El m-a invitat mai
urmat cursurile școlii de su- sune la Primărie. fi la fosta școală. Clădirea de târziu să le stricăm cu săpă-
Știţi că Nelu Căliman a demult să mă alătur echipei
bofiţeri de poliţie, de la Rep.: Știu că și acolo va fi renovată din te- turile pentru conducte.
fost și el consilier local, lui de consilieri locali. În
Câmpina. După 26 de ani în doamna Constanţa e im- melii și se va putea amenaja
la Miroslava? 2012, n-am putut, că eram
poliţie s-a pensionat și s-a Gh.O.: Bineînţeles că plicată în acţiunile cul- inclusiv pentru acest gen de „Mă cunosc cu
cu casa în șantier, aveam activităţi, după ce va fi dată
retras la Ciurbești, unde și- știu, doar suntem prieteni și turale ale satului, colegii din CL şi ne
treabă până peste cap. spre administrare Asociaţiei
a făcut casa și a încropit un ne vedem destul de des! El împreună cu cu doamna
magazinaș cu de toate. nu mai este consilier local
Acum, fiind mai liber, am
Eugenia Stan. Ciurbeștenii. respectăm între noi”
zis da. Mi-a plăcut că s-a
pentru că acum colaborează Gh.O.: Așa e. Încercăm Rep.: Aţi condus, de
ţinut de cuvânt în tot ce a Rigolele pluviale încă
Reporter: Cam mare cu poliţia locală și nu e com- să contribuim cu ce putem. curând, lucrările Consi-
promis oamenilor în toate
distanţa de la Caraș Se- patibilitate între cele două mandatele sale. Când am
Ultima oară am căutat oa- sunt în lucru liului Local Miroslava
verin la Iași… funcţii. meni să facem o preselecţie din postura de preșe-
venit la Ciurbești, noroiul Rep.: Alte probleme
Gheorghe Olaru: Așa Rep.: Cât timp aţi lu- pentru o echipă de dansuri. dinte. Cum a fost?
era până la genunchi. Acum care știţi că reprezintă o
s-a nimerit, dar părinţii mei crat în poliţie? avem de toate: asfalt până la Gh.O.: Având în vedere
sunt de prin părţile astea. Gh.O.: 26 de ani.
poartă, apă, în curând vom
Zona dinspre iaz e preocupare a oamenilor că era o experienţă nouă pen-
Rep.: Și ce aţi făcut în cam izolată de restul din Ciurbești și nu au tru mine – fiind consilier local
Rep.: Adică din Ciur- avea și canalizare. Cum să
poliţie? fost încă rezolvate? la primul mandat – am avut
bești?
Gh.O.: De toate: am fost
nu-l sprijin? satului Gh.O.: Ar mai fi acele ri-
Gh.O.: Nu. Părinţii mei Rep.: Să înţeleg că ceva emoţii la început, dar pe
și la circulaţie, și la poliţia Rep.: Spuneaţi la în- gole de scurgere pluvială din parcurs mi-am intrat în ritm.
sunt din Șipote. Dar, pentru motivaţia dumneavoas- dreptul drumurilor recent
rurală, apoi la secţia econo- ceputul interviului nos- M-a ajutat mult și faptul că în
că vremurile erau cum erau, tră a fost una pragma- asfaltate. Mereu vin și mă
mică, la serviciul de investi- tru că sunteţi mulţumit Consiliul Local sunt oameni
tatăl meu a lucrat în mina tică și mai puţin întreabă de ce la unul s-a
gare a fraudelor. de activitatea adminis- cu care mă cunosc și ne res-
de lignit de la Anina. Acolo Rep.: Înseamnă că vă politică. Sau sunteţi li- făcut rigola și la altul nu.
m-am născut eu. După ce s- beral și în convingeri? traţiei locale, că ciur- pectăm între noi.
cunoașteţi și cu Lică beștenilor nu le lipsește Rep.: Din câte știu, Rep.: Ce altceva cre-
a pensionat am revenit Bâgu. Gh.O.: Sunt un om al acolo încă nu s-a făcut
nimic din ce ar fi nece- deţi că ar mai trebui să
acasă. Gh.O.: Cum să nu?! Va- faptelor. Teoriile astea cu recepţia finală a drumu-
sar pentru un trai urban discutăm în acest inter-
Rep.: V-aţi născut în sile Bâgu mi-a fost chiar șef. doctrinele nu mă caracteri- rilor, iar rigolele se ci-
decent. Totuși, ce cre- viu?
Caraș Severin, dar în Știţi că și el își are originile zează pe mine… mentează în funcţie de
deţi că ar mai trebui Gh.O.: Oricine din Ciur-
realitate sunteţi tot ie- tot de aici, din Ciurbești. M- Rep.: Dar dacă Dan cum a stabilit proiec-
făcut în Ciurbești? bești care are vreo pro-
șean de-al nostru… am văzut cu el recent la zi- Niţă va candida la PSD tantul, nu riveranii de la
Gh.O.: Aș putea spune blemă, poate să mă sune pe
Gh.O.: Așa îmi place să lele satului. sau pe lista altui partid drum.
că satul Ciurbești a fost telefonul personal, la 0746-
cred. De fapt, aș spune că Rep.: Nu știam… Cu aţi mai merge cu el? Gh.O.: Întocmai. Așa le- 075.715.
cumva privilegiat, pentru că
sunt ciurbeștean, nu? ce grad v-aţi retras din Gh.O.: Probabil, dar nu are de toate: asfalt, apă, gaz. am explicat și eu, să aibă Rep.: Vă mulţumim
Rep.: Da, mai ales că activitate? o spun cu certitudine. Nu Doar canalizarea lipsește, răbdare, că acele rigole încă pentru timpul acordat.
v-au pus oamenii consi- Gh.O.: Gradul maxim cred că va merge Dan Niţă dar și aceea va fi realizată sunt în lucru și că vor fi ter- Gh.O.: Cu plăcere, ori-
lier local. Totuși, cum de subofiţer. După 90 am la PSD sau la alt partid. printr-un proiect mare de- minate după cum și le-a când!
aţi ajuns la Ciurbești și urmat studii superioare și aș Chiar nu vrea să mai audă rulat prin Apa Vital. Ar mai programat constructorul în A consemnat
nu la Șipote? fi avut posibilitatea să mai de ei. Nu-i înghite deloc. fi totuși o zonă de case în acea zonă. Florin Antohi
6 Educaţie Mesagerul
ZIUA INTERNAIONALĂ A EDUCAIEI, 5 OCTOMBRIE 2017
Ce am sărbătorit în această zi?
• „Natura ne World Teachers`Day, zi, La iniţiativa doamnei di- bliotecă un loc deosebit
dedicată atât muncii și de- rector Iosub Beatrice și a unde să ne pregătim. Cu
aseamănă, educaia votamentului profesorilor, doamnei director adjunct ajutorul doamnei am învă-
ne deosebește!” cât și școlii. Evenimentul Vlăduţ Daniela a fost orga- ţat că fără carte și cărţi nu
(Confucius) ţine să ne reamintească fap- nizată o întâlnire cu invitaţi poţi face nimic în viaţă.
tul că o educaţie de calitate deosebiţi care ne-au pre- Doamna Laura Velescu,
Ziua de 5 octombrie a reprezintă cheia reușitei zentat lucruri interesante în dublă calitate, de repre-
fost desemnată de UNESCO profesionale și personale. despre importanţa educa- zentant al Liceului “Mihail
drept „Ziua Mondială a În acestă zi deosebită, le ţiei, dar și despre profesiile Kogălniceanu” și de consi-
Educaţiei” pentru a marca mulţumim tuturor dascăli- dumnealor. Doamna doctor lier local, a prezentat elevi-
semnarea „Recomandării lor care, înainte de orice, Oxana Bejenariu ne-a po- lor aspecte deosebite din
UNESCO / OIM pun suflet în procesul edu- vestit despre cei nouă ani viaţa liceului, ne-a subliniat
(Organizaţia Internaţională cativ, zi de zi, secundă de cât a învăţat să devină punctele forte ale educaţiei
a Muncii) privind statutul secundă. medic de familie, dar și des- din acest mediu școlar, tivă. Doamnele profesoare toţii la Copacul educaţiei,
profesorilor” (1966). Reco- Consider că această zi pre răceală și gripă, despre evidenţiindu-ne varietatea ne-au provocat să partici- am concluzionat că rădăci-
mandarea din 1966, alături este una mult-așteptată. ce putem face ca să preve- oportunităţilor de formare păm la câteva joculeţe inte- nile educaţiei pot fi amare.
de „Recomandarea privind Elevii Școlii Gimnaziale Col. nim sau să tratăm aceste profesională pe care le pot resante: Completează Dar, cu siguranţă, fructele-i
învăţământul superior” Constantin Langa s-au adu- afecţiuni de sezon. avea copii aici. Domnia sa acrostihul, Continuă pro-
nat să o sărbătorască alături Doamna bibliotecară ne-a împărtășit și din sunt dulci.
(1997), constituie principa- verbul, Ghici ghicitoarea Articol redactat de eleva
lul cadru de referinţă pen- de profesorii lor minunaţi, Otilia Porumboiu ne-a vor- experienţele sale profesio- mea. Am dezbătut ideea de
tru abordarea drepturilor și dar și de oameni deosebiţi bit despre cărţi și învăţătu- nale care ne-au inspirat și educaţie plecând de la afo- Petrovici Mirela-Teodora,
responsabilităţilor cadrelor de la care avem ce să rile care se ascund în ele. Îi ne-au făcut să înţelegem că risme, proverbe și dictoane clasa a VI-a A, cu
didactice la scară globală, învăţăm. Activităţile, va- mulţumim doamnei biblio- nu există „muncă de jos” celebre despre educaţie și susţinerea d-nei prof. Du-
așa cum arată și site-ul riate și interactive, au impli- tecare pentru sprijinul pe sau „muncă de sus”, ci doar ne-am exprimat propriile mitriu Carmen Oana, con-
en.unesco.org. cat elevii grupaţi în funcţie care ni-l dă în educaţie, zi muncă. idei despre importanţa silier educativ al Școlii
Pe 5 octombrie, în în- de nivel: clasele a V-a, a VI- de zi, încurajându-ne să Am avut parte și de o ac- învăţăturii. Gimnaziale “Col. Constan-
treaga lume, se sărbătorește a, a VII-a și a VIII-a. citim și oferindu-ne la bi- tivitate deosebită, interac- După ce am lucrat cu tin Langa”, Miroslava.

Soarele Miroslavei,
picătura de Flori și Halloween
• Zilele Şcolii Gimnaziale „Dimitrie Anghel” din Corneş
sănătate din bolul frunze uscate, bostani și măști
În perioada 25 – 27
cu salată… octombrie, la Şcoala de Halloween.
Fiind ocazia perfectă de a
Gimnazială din Corneş sparge rutina impusă de pro-
au avut loc zilele şcolii, grama școlară, elevii au fost de-
pracc o serie de a dreptul entuziasmaţi să se
implice în acţiune, fiecare după
acvităţi culturale şi propriile aptitudini: au desenat,
sporve, dedicate au cântat, au improvizat cos-
patronului spiritual al tume cu monștri, au recitat poe-
acestei unităţi de zii. Alţii s-au întrecut în
competiţii sportive ad-hoc. Cu
învăţământ, Dimitrie toţii au primit aprecierile invi-
Anghel, supranumit şi taţilor, care i-au aplaudat, iar
„poetul florilor”. cei mai implicaţi dintre ei au
primit și diplome.
În activitate, altminteri una Concursul pentru cea mai in-
tradiţională pentru școala din teresantă mască de Halloween a
Cornești, au fost implicaţi în- fost câștigat de Diaconu Magda-
deosebi elevii de gimnaziu, cei lena, Meargă Raluca, Radu
• După dulceaţa de ardei iuţi, o nouă din ciclul primar fiind invitaţi la Ionuţ, Moldan Beatrice și Pădu-
încercare productrivă a elevilor de la teatru. raru Paula. Au mai fost remar-
Liceul Agricol „Mihail Kogălninceanu” Tematica aleasă în acest an – caţi pentru implicare în
pentru că a coincis și cu pe- acţiunile dedicate Zilelor Școlii,
din Miroslava îşi face debutul pe piaţa rioada de Halloween – a fost la secţiunea „elevii au talent”:
reală una mixtă: toamna cu a ei bogă- Dănilă Denisa, Panţîru Maria,
ţie în culori și mistere, tradiţiile Hriban Delia, Vornicu Nicu, Ro-
În perioada 19-20 octombrie 2017, USAMV Iași a de sezon locale sau importate gojeanu Raul, Rusu Georgiana,
găzduit Târgul de Toamnă, eveniment la care au fost din cultura internaţională. Fi- și Dumitriu Denisa.
prezenţi producători agricoli, meșteșugari, de aseme- rește, pentru ca publicul invitat Zilele Școlii „Dimitrie An-
nea și elevii Liceului Tehnologic Agricol „Mihail Ko- la show să intre mai ușor în at- ghel” din Cornești s-au încheiat
gălniceanu” din Miroslava.
mosferă, sălile au fost ornate cu vineri, 27 octombrie.
Camera Agricolă Judeţeană Iași, în parteneriat cu
Universitatea de Știinţe Agricole și Medicină Veteri-
nară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași au desfășurat
Târgul de toamnă cu prilejul Congresului Internaţio-
nal al Universităţii, în perioada 19-20 octombrie
2017. La acest târg au fost prezenţi producători agri-
Elevii, părinţii și provocarea lalţi participanţi sunt reprezentanţi ai unor
școli din Turcia, Italia, Polonia și Grecia.
Proiectul va aborda grupul de vârstă 15-18
coli și meșteșugari, care au comercializat produse tra-
diţionale de sezon. aplicaţiilor pe telefonul mobil ani din școlile partenere, care sunt suficient
de avansaţi pentru a procesa tipul și cantitate
Dacă la ediţia de anul trecut, elevii Liceului Teh- de informaţii de interes digital, cunoștinţe pe
nologic Agricol „Mihail Kogălniceanu” din Miroslava • Liceul “Mihail Kogălniceanu” a care vor face parte din echipa de implemen- care le vor folosi creativ pentru a dezvolta
s-au făcut remarcaţi cu dulceaţa de ardei iute, pe care tare a proiectului, intenţionează să utilizeze aplicaţii.
câşgat implementarea unui acest proiect (prin activităţile prevăzute) ca
elevii o prepară în fiecare toamnă sub atenta supra- De asemenea, datorită faptului că partene-
veghere a profesorilor de specialitate. În acest an original proiect de p Erasmus+ mijloc de a depăși decalajul dintre folosirea rii nu au multă experienţă în proiectele Eras-
standul liceului a atras atenţia cu sortimente noi aleatorie a aplicaţiilor mobile și utilizarea mus + KA2, considerăm că unul dintre cele
obţinute din activităţile antreprenoriale desfășurate Prin activitatea susţinută a echipei respon- acestora pentru un scop bine definit - dezvol- mai inovatoare aspecte este dimensiunea eu-
la nivelul școlii: ulei de floarea soarelui presat la rece, sabile cu proiecte internaţionale, condusă de tarea de aplicaţii mobile. ropeană pe care dorim să o acordăm acestei
miere de albine, dulceaţă de ardei iute, bucheţele de prof. Avarvarei Ovidiu, Liceul Tehnologic Învăţarea dezvoltării aplicaţiilor mobile iniţiative.
lavandă, săculeţi cu lavandă. Agricol “Mihail Kogălniceanu” are plăcerea să este, credem, una dintre competenţele cheie Pe lângă elevi, vor fi și profesori care își vor
Anul acesta, vedeta standului a fost uleiul presat anunţe câștigarea unui proiect Erasmus+, în care vor fi necesare în viitor și, prin imple- dezvolta abilităţi de dezvoltare, folosire și uti-
la rece intitulat sugestiv pentru zona noastră, Soarele calitate de coordonator general. mentarea acestui proiect, oferim elevilor ca- lizare a aplicaţiilor mobile, ceea ce le va per-
Miroslavei. Uleiul este obţinut din producţia proprie Denumirea proiectului este “Mobile appli- drul necesar în care aceștia pot învăţa aceste mite să devină o resursă pentru generaţiile
de floarea soarelui, procesat în colaborare cu o uni- cations to ease learning for students” – Apli- abilităţi, lucru care se va dovedi util în oricare viitoare de elevi și să își îmbunătăţească baza
tate din satul Oţeleni condusă de Genoveva Cojocaru. caţii mobile care să ușureze învăţarea în dintre domeniile în care își vor alege viitoarea de materiale didactice.
Uleiul din seminţe de floarea soarelui presat la rândul elevilor. lor carieră. Cu toate acestea, în centrul atenţiei noastre
rece diferă de uleiul cu care mulţi s-au obișnuit să gă- În era digitală actuală, cu elevi care sunt De asemenea, prin acest proiect vor fi elevii, care vor participa activ la toate
tească prin procesare și păstrarea calităţii seminţelor. foarte atrași de acest domeniu, aplicaţiile mo- intenţionăm să creștem utilizarea aplicaţiilor activităţile proiectului - planificare, organi-
În plus, uleiul presat la rece este excelent în salate. bile sunt, în același timp, un prieten și un mobile în tematica școlilor și să solicităm pro- zare, diseminare. În acest fel, aceștia își vor
Nefiind prelucrat termic acest tip de ulei este foarte dușman. Elevii petrec o perioadă incredibil de fesorilor de IT și persoanelor responsabile din
lungă de timp pe telefoanele mobile, folosind putea dezvolta alte competenţe pe tot parcur-
bun în combinaţie cu produsele naturale proaspete. acest domeniu, să dezvolte un curs pentru sul vieţii și se vor simţi apreciaţi.
Târgul s-a desfășurat sub deviza „Susţine antrepre- o varietate de aplicaţii mobile. Acestea sunt
dezvoltatorii de aplicaţii pentru începători, pe Valoarea grantului pentru partea română
noriatul în rândul elevilor!” și anunţăm pe această adesea un “măr al discordiei” în relaţia dintre
care să-l putem folosi în viitor, fie ca parte a este de aproximativ 28.000 euro iar durata de
cale că toate produsele noastre le găsiţi la sediul li- părinţi și profesori, pe de o parte, și elevi, pe
conţinutului de bază al curriculum-ului, fie implementare este de doi ani. Să le urăm suc-
ceului din Miroslava! de altă parte.
Prin câștigarea acestui proiect, profesorii pentru cursuri opţionale. ces!
În afara ţării coordonatoare, România, cei- prof. Avarvarei Ovidiu
Mesagerul Eveniment 7
CÂNTEC, DANS ȘI BUNĂ DISPOZIIE

Serbările Ciurbeștilor, a XII-a ediţie


Duminică, 1 octom- mentul amiezii, pentru a
brie, pe o vreme extraor- viziona programul artis-
dinar de frumoasă, tic susţinut de elevi ai
comunitatea din Ciur- școlii, oamenii ai locului
bești s-a reunit pentru a și artiști de muzică popu-
sărbători cea de a XII-a lară sau ușoară. Vedeta
ediţie a manifestărilor spectacolului a fost (cum
religioase, culturale și ar- altfel?) Ansamblul Artis-
tistice intitulate „Serbă- tic Ciurbeștenii, formaţie
rile Ciurbeștilor”. Ca și la îndrumată de prof. Euge-
ediţiile precedente, ser- nia Stan, care a făcut o
barea a început crești- frumoasă impresie în
nește, cu programul faţa publicului atât la
religios de la biserică: Muzeul Satului din Bu-
Utrenia, Liturghia și Pa- curești, cât și la alte ma-
rastasul comemorativ- nifestări culturale,
omagial dedicat ctitorilor dedicate păstrării tradi-
bisericii și eroilor. Iar la ţiilor autentice româ-
final programul religios nești.
– susţinut de părintele La zilele Ciurbeștilor,
paroh Romeo Ungu- ediţia a XII-a, au fost
reanu – a fost încheiat cu prezente și oficialităţile fost aglomeraţie mare,
un Te Deum de mulţu- locale, care s-au adresat iar o bună parte din pu-
mire și cuvenita adresare mulţimii, făcându-le cu- blicul prezent a renunţat
către obște. noscute proiectele pe la calitatea de spectator
Dincolo de smerenia care le au în lucru. Scena, și a dansat, de mama fo-
specifică unor astfel de special amenajată în par- cului, pe terenul din faţa
acţiuni comunitatea a aș- cul din centrul satului, a scenei.
teptat nerăbdătoare mo- fost intens solicitată. A Atmosfera a fost com-
pletată de micile tarabe,
la care comercianţii lo-
cali au vândut tot felul de
nimicuri. Berea, micii și
multe alte bunătăţi s-au
găsit din abundenţă. Ser-
bările s-au încheiat, spre
seară, când fiecare s-a în-
dreptat spre casa lui.
Spre deplina mulţumire
a poliţiei locale, nu au
fost incidente.

Condiţii de acordare
Cum și în ce condiţii pot fi arse miriștile? a ajutorului social
Deși e o practică foarte întâlnită în Mai există și o Hotărâre de Guvern al ministrului mediului și pădurilor
Cererea și declaraţia pe propria răspun-
România în această perioadă a anu- nr. 537/2007, care stabilește sanc- nr. 30/147 din 8 februarie 2010). dere, precum și celelalte acte doveditoare
lui, legislaţia europeană și implicit ţiuni și pentru nerespectarea norme-
privind componenţa familiei și veniturile
cea românească descurajează arderea lor de prevenire și stingere a Se poate şi legal! realizate se înregistrează la Primăria comu-
miriștilor, a vegetaţiei ierboase și a incendiilor atunci când se efectuează
Totuși, pentru a înlătura vegetaţia nei Miroslava.
stufărișurilor, fără un accept prealabil lucrări de ardere a unor resturi vege-
nedorită există și metode în confor- Pentru soluţionarea cererii privind acor-
din partea autorităţii competente tale, fără luarea unor măsuri de evi-
mitate cu prevederile legale. Astfel, darea ajutorului social se va afectua o an-
pentru protecţia mediului și informa- tare a propagării focului către
după obţinerea aprobărilor necesare, chetă socială la domiciliul/reședinţa
rea serviciilor publice comunitare vecinătăţi, respectiv plantaţii agri-
arderea miriștii se poate face cu res- solicitantului, ori la locul desemnat de soli-
pentru situaţii de urgenţă. Acest lucru cole, depozite, păduri șamd. Amenzile
pectarea următoarelor măsuri: citant, în cazul persoanelor fără locuinţă.
este reglementat prin OUG 195/2005, prevăzute în acest normativ sunt cu-
Acordarea sau neacordarea dreptului la
iar nerespectarea prevederilor acestei prinse între 1.000 – 2.500 lei. • Condiţii meteorologice fără vânt;
ajutor social se face prin dispoziţia scrisă a
ordonanţe se sancţionează cu amenzi Nu în ultimul rând, legea stabilește • Parcelarea miriștii în suprafeţe de primarului, iar dreptul la ajutorul social se
contravenţionale cuprinse între foarte clar că nu este permisă arderea maxim 10 ha, prin fâșii arate; acordă începând cu luna următoare înregis-
3.000 – 6.000 lei pentru persoanele vegetaţiei pe terenurile agricole și pa- • Izolarea zonei de ardere faţă de trării cererii. În vederea urmăririi respectă-
fizice și 25.000 – 50.000 lei persoa- jiștile permanente (Ordin al ministru- căile de comunicaţie, construcţii, cul- rii condiţiilor de acordare a dreptului la
nele juridice. lui agriculturii și dezvoltării rurale și turi agricole vecine, instalaţii, fond fo- ajutorul social, se efectuează anchete sociale
restier, prin executarea de fâșii arate; la un interval de trei luni sau ori de cate ori
• Desfășurarea arderii numai pe este nevoie.
timp de zi; Obligaţiile beneficiarilor de ajutor social
• Asigurarea până la finalizarea ar- Titularul ajutorului social este obligat să
derii a personalului de supraveghere depună, din trei în trei luni, la Primaria Mi-
și stingere a eventualelor incendii; roslava, o declaraţie pe propria răspundere
• Asigurarea pentru suprafeţe de privind componenţa familiei și veniturile
ardere mai mici de 5 ha a substanţe- realizate de membrii acesteia, însoţită de o
lor și mijloacelor de stingere nece- adeverinţă eliberată de Direcţia Generală a
sare. Finanţelor Publice Iași cu privire la venitu-
În comuna Miroslava deșeurile ve- rile realizate supuse impozitului pe venit.
getale se pot depune pe cele două De asemenea, persoanele apte de muncă
care solicită ajutorul social și care nu reali-
platforme din satele Balciu și Uricani,
zează venituri din salarii sau din alte activi-
fără nici un cost pentru cetăţeni. De-
tăţi, au următoarele obligaţii:
oarece se înmulţesc vertiginos cazu- - să dovedească, cu adeverinţă eliberată
rile de indisciplină în acest sens, ISU de AJOFM Iași, că sunt înregistrate ca per-
Miroslava și Poliţia Locală Miroslava soane în căutarea unui loc de muncă.
au sancţionat deja mai mulţi contra- - să presteze lunar, la solicitarea prima-
venienţi și acţiunea va continua fără rului, acţiuni sau lucrări de interes local.
vreun alt avertisment.
8 Sport Mesagerul

Știinţa Miroslava - Pandurii Tg. Jiu: 1-1


• Pandurii au egalat în
prelungiri, dintr‐un
penalty inventat
Știinţa Miroslava a
pierdut două puncte
uriașe, în meciul de pe
teren propriu cu Pandurii
Târgu Jiu. Băieţii noștri au
controlat partida din
etapa a 14-a aproape în to-
talitate. Au condus o oră
pe tabelă și au fost la câ-
teva secunde de o victorie
mare, dar au fost egalaţi în
prelungiri dintr-un pe-
nalty cel puţin discutabil.
În al patrulea minut de
prelungiri, fundașul ie- plan. Autorul golului din Bujor intrând în locul lui de pe terenul Miroslavei, chiar nu mă așteptam să bitrul dă doar galben. Por-
șean Agrigoroaei l-a talo- minutul 28 a scăpat singur Vodă, iar schimbarea a după faza din minutul 94 avem prospeţimea pe care tarul faultează în afara ca-
nat în careu pe Șendroiu, spre poartă, portarul adus un plus de consis- care a încins spiritele la am avut-o azi. Îmi felicit reului în postură de ultim
a trimis mingea în corner, Stanca l-a faultat la margi- tenţă în jocul oaspeţilor. Uricani. băieţii, dar nu putem lupta apărător, e roșu clar, dar
printr-o alunecare, iar ar- nea careului, dar a fost Pandurii a echilibrat vizi- în asemenea condiţii. arbitrul dă galben. Nu se
bitrul Bogdan Anghelinei avertizat doar cu un carto- bil disputa, a avut o pose- Kerezsy: „Nu se Munca întregului colectiv poate! Își bat joc de
a dictat penalty, spre stu- naș galben, în loc să fie eli- sie mai bună și, firesc, au poate să le tai elanul a fost distrusă de arbitri. munca noastră! Nu se
pefacţia gazdelor. Ciprian minat. Un minut mai apărut și ocaziile la poarta unor copii cu astfel Au dictat aiurea cinci mi- poate să le tai elanul unor
Rus a transformat cu sigu- devreme, Marin a fost și el lui Turiţă. În minutul 60, nute de prelungiri și am copii cu astfel de decizii!
ranţă și a adus Pandurilor la un pas de gol, dar a tri- Bujor, fost atacant al Poli- de decizii! Aceste luat gol în minutul 94 Aceste greșeli le taie pi-
un punct nesperat, cu mis peste poartă dintr-o tehnicii Iași, a ratat incre- greşeli îi dărâmă dintr-un penalty inventat. cioarele, îi dărâmă psi-
doar câteva secunde în- poziţie ideală, după o pasă dibil din patru metri, psihic!” Se vede clar cum jucătorul hic!”, a declarat Kerezsy la
ainte de finalul jocului. foarte bună primită de la portarul Turiţă interve- nostru a lovit mingea. În finalul partidei.
Taciuc. Din exact aceeași nind cu un reflex specta- La sfârșitul partidei, prima repriză a fost roșu Articol scris de
Prima repriză, poziţie, Marin marcase culos la reluarea antrenorul gazdelor, clar la portarul Stanca, ar- Narcis POHOAŢĂ
golul victoriei în urmă cu atacantului gorjean. Ace- Adrian Kerezsy, a răbufnit
dominată clar de la adresa arbitrilor.„Îmi
două etape, cu Olimpia lași Bujor a ratat de puţin ȘTIINA MIROSLAVA ‐ PANDURII TÂRGU JIU: 1‐1
Miroslava Satu Mare. ţinta, în minutul 76, din felicit jucătorii, au făcut Alexandru Taciu 28' / Ciprian Rus 90+4' ‐ pen.
Antrenorul gorjenilor, lovitură liberă. un joc foarte bun, ne-am Turiă ‐ Ambrosie (Cerneuanu 71'), Andr. Chindriș, Seb. Bucur, Agri‐
Știinţa a dominat clar
Marcel Ploaie, a mutat in- În cele din urmă, oas- creat ocazii. După două goroaei ‐ Cărăruș, Săvoaia, Corban ‐ Taciuc (Izmană 82'), Viorică (Nemanu
prima parte, pe care a în-
spirat în minutul 49, Vlad peţii au plecat cu un punct deplasări foarte lungi, 62'), Al. Marin (cpt.)
cheiat-o în avantaj graţie
golului marcat de Taciuc, Rezerve neulizate: intea ‐ Asăvoaei, Ed. Sandu, Căinari
în minutul 28. Mijlocașul Antrenor: Adrian Kerezsy
gazdelor a scăpat singur Următoarele meciuri din tur ale CS Ştiinţei Miroslava Rz. Stanca (cpt.) ‐ Homei, D. Lung, Turda, Vasilescu ‐ Vodă (Bujor 49'),
pe partea stângă și a „înţe- Raiciu, D. Drugă, Tudoran (Șendroiu 77') ‐ Cip. Rus, Durkovic (Șut 59')
• Etapa 15: 4 noiembrie, ora 18:00: ASU Poli Timișoara – Șina Miroslava (Stadionul „Dan Pălnișanu” Timișoara); Rezerve neulizate: Ov. Jianu ‐ Celea, D. Pîrvulescu, Măicăneanu
pat” balonul în poartă, pe • Etapa 16: 8 noiembrie, ora 18:00: CS Metalul Reșia – Șina Miroslava (Stadionul Voina Snagov, jud. Ilfov); Antrenor: Marcel Ploaie
lângă portarul Stanca ieșit • Etapa 17: 11 noiembrie, ora 18:00: Șina Miroslava – Foresta Suceava (Stadionul Uricani); Stadion: Comunal (Miroslava ‐ Iași);
în întâmpinare. Fază trasă • Etapa 18: 18 noiembrie, ora 18:00: Luceafărul Oradea – Șina Miroslava (Stadionul „Iuliu Bodola” Oradea); Arbitru: Bogdan Ionu Anghelinei (Galai); Asisteni: Florian Alexandru
la indigo în minutul 45, cu • Etapa 19: 25 noiembrie, ora 18:00: Șina Miroslava – Ripensia Timișoara (Stadionul Uricani). Vișan (Galai) și Daniel Vlase (Slobozia Conachi).
același Taciuc în prim-

Adrian Kereszy este noul Aerobic, pilates şi Kangoo-jumping,


antrenor al Știinţei! la Sala Polivalentă Miroslava
De ce să vii la clasele de Aerobic?
• Şinţa Miroslava ‐ Pentru că arzi multe grăsimi urmând și o dietă po‐
trivită;
este a noua echipă din ‐ Pentru prevenirea afeciunilor cardiovasculare;
Liga a 2‐a care îşi ‐ Supori mai bine stresul;
schimbă antrenorul ‐ Îi întăreș sistemul imunitar;
‐ Reduci riscul mai multor afeciuni;
Conducerea divizionarei ‐ Îi îmbunătăeș toate funciile corpului și te simi
secunde Știinţa Miroslava a mai sănătos;
decis să-l demită pe antre- ‐ Îi îmbunătăeș tonusul;
norul Cristi Ungureanu ‐ Te ajută să ai o viaă mai lungă și frumoasă.
după eșecul la scor suferit
pe terenul Dunării Călărași, De ce să vii la Pilates?
scor 0-6, în etapa a 11-a a ‐ Îmbunătăește flexibilitatea;
Ligii 2. Locul lui Cristian ‐ Crește fora musculară și tonifierea acesteia, în
Ungureanu pe banca teh- special în zona abdominală, lombară, bazin și fe‐
nică a fost luat de Adrian sieri;
Kereszy, “secundul” lui Fla- ‐ Îmbunătăește controlul muscular în zona spatelui
vius Stoican la CSM Poli esc;
și a picioarelor; ‐ Corectează postura;
Iași. Kereszy îl va avea ca ‐ Îmbunătește stabilizarea coloanei vertebrale;
antrenor secund la Știinţa ‐ Crește densitatea osoasă;
eu sunt optimist”, a declarat palmares două promovări ‐ Îmbunătăește postura; ‐ Scade riscul de osteoporoză;
pe Gelu Petrache, coordo- Adrian Kereszy. în Divizia B cu echipele ale ‐ Ameliorează durerile de spate;
natorul Centrului de Copii ‐ Crește mobilitatea datorită poziiei;
Acesta a fost antrenor se- clubului din Iași și anume, ‐ Relaxarea umerilor, gâtului și zonei cervicale; ‐ Arderea caloriilor;
și Juniori al clubului din
cund la CSM Poli Iași în ul- Poli-Unirea, în 2002, și cu ‐ Întărește mușchii pelvieni; ‐ Punerea limfei în mișcare;
Miroslava.
timii patru ani, perioadă în Poli II, în 2006. ‐ Îmbunătăește capacitatea de concentrare; ‐ Este movant, distracv.
“Este un pas important
înainte pentru cariera mea, care i-a avut ca principali pe Știinţa Miroslava este a ‐ Îmbunătăește legătura minte‐corp.
îmi doresc să pun în prac- Liviu Ciobotariu, Marius no4ua echipă de Liga a
Lăcătuș, Ionuţ Chirilă, Cos- doua, care își schimbă an- De ce KANGOO JUMPS? Vă așteptăm cu mare drag!
tică ceea ce am acumulat în
ultimii ani ca antrenor se- tel Enache, Nicolo Napoli, trenorul principal în acest ‐ Elimină majoritatea durerilor de spate; Programări și informaii la tel:
Eugen Neagoe și Flavius sezon, după Dunărea Călă- ‐ Protejează arculaiile și coloana vertebrală îm‐
cund la CSM Poli. Am fost
potriva șocurilor;
0746.827.072 ‐ Giorgiana
solicitat să redresez situaţia Stoican. Totodată, în staff- rași, CS Mioveni, ASA 2013
ul administrativ al Știinţei a Târgu Mureș, Pandurii ‐ Întărește întreaga musculatură a corpului ‐ Instructor internaional Kangoo Jumps
echipei și am acceptat, sunt
convins că pot scoate echipa fost cooptat Corneliu Costă- Târgu Jiu, Olimpia Satu ‐ Crește cantatea de oxigen asimilată; ‐ Instructor aerobic‐ fitness
din subsolul clasamentului. chescu, acesta având Mare, AFC UTA Arad, Fo- ‐ Sistemul imunitar se ameliorează; ‐ Inginer în chimie alimentară
Situaţia nu este ușoară din funcţia de manager sportiv. resta Suceava și Luceafărul ‐ Sistemul cardiovascular și pulmonar se îmbunată‐ ‐ Tehnician nutriionist
punct de vedere sportiv, dar Adrian Kereszy are în Oradea.

S-ar putea să vă placă și