Sunteți pe pagina 1din 13

FORMULAR DE APLICARE

Programul de granturi mici


„Cetățeni activi pentru protecția mediului”.
Termenul limită pentru depunerea cererilor: 06 octombrie 2019
Denumirea proiectului: Promovarea participativă a eficienței energetice în
Comunitățile din zona Ramsar „Nistrul de Jos”
Aria geografică a proiectului:
 Regiunea geografică nr. 1: Comunitățile din bazinul hidrografic Lăpușna
 Regiunea geografică nr. 2: Comunitățile din zona Ramsar „Nistrul de Jos”
 Regiunea geografică nr. 3: Municipiul Chișinău
Tipul proiectului:
□ Nivel începător
□ Nivel intermediar
□ Nivel avansat
Durata proiectului: De la: 01.XII.2020 Până la: 30.X.2020

Informația despre aplicant:


Denumirea ONG-ului: Asociația Obștească ”Alianța între generații”
Domeniile de activitate: Dezvoltare durabilă, promovarea eficienței energetice, eco-
tehnologiilor, ecologie
Anul înregistrării: 1999
Numărul proiectelor implementate în ultimii 3 ani: 5
Codul fiscal: 3417570
Adresa: Str. Moldovei 9, MD-5901, or. Fălești
Telefon/Fax: 068111163
E-mail: cifalesti@gmail.com
Detalii bancare
Banca: BC MOLDOVA-AGROINDBANK SA
Codul băncii: AGRNMD2X789
IBAN: MD84AG000000022512742941
BIC/SWIFT:
Reprezentantul legal al proiect (numele și funcția): Gheorghe Șova
Președintele/Directorul executiv: Radion Cumpanici

Bugetul proiectului:
Costul total al Grant solicitat Co-finanțarea
proiectului (MDL) (MDL, și % din bugetul total) (MDL, și % din bugetul total)
505 000-00 400 000-00 MDL - 79,2% 105 000-00 MDL – 20,8%
Scurta descriere a proiectului (pâ nă la 500 cuvinte)
Descrieți problema (ele) ce urmează a fi abordată (e) în cadrul proiectului.

Proiectul reprezintă o continuare a proiectelor implementate de că tre AO ”Alianța între


generații” din Fă lești pe parcursul anilor 2012-2019, care a avut scopul de a construi un
parteneriat între organizațiile societă ții civile și comunită ți locale pentru aplicarea de
soluții eco-inovaționale în domeniul eficienței energetice, aplicarea de eco-tehnologii.
Confrom proiectului, vor fi selectate 30 reprezentanți ai gospodă riilor particulare din 13
localită ți rurale din raioanele Ș tefan Vodă și Că ușeni, componente a zonei Ramsar, pentru a
fi instruiți privind confecționarea colectoarelor solare pentru încă lzirea apei menagere.
Participanții vor primi gratuit colectorul solar, la care se mai adaugă câ te un boiler din
contribuția participanților.
În Moldova nu sunt realizate programe de formare și ateliere de lucru privind protecția mediului
și surselor regenerabile de energie (SRE), adresate populației din zona rurală, care ar permite
utilizarea de materii prime ieftine, disponibile pe piața autoxtonă, din care se pot confecționa
utilaje simple de generare de energie din surse regenerabile (colectoare solare pentru încălzirea
apei menajere și încălzire, mori de vânt, cuptorașe solare, etc.), și să fie instalate in gospodăriile
particulare, la ferma de cimp a fermierilor, la obiecte de menire sociala, etc;

Care este obiectivul principal și obiectivele specifice al proiectului? Care sunt pașii în
realizarea obiectivelor menționate (descrieți succint activitățile principale și rezultatele
așteptate). Indicați aici obiectivul General al proiectului (OO), obiectivele specifice: (SO1, SO2,
etc.), rezultatele așteptate (ER1, ER2) și activitățile principale ( Act 1.1, Act 1.2, etc.)

Obiectiv general:
Promovarea și dezvoltarea societății civile în vederea dezvoltării de instruire socio-
profesională, a cetățenilor din comunitățile din zona Ramsar „Nistrul de Jos” în domeniul
de eficiență energetică

OS1: Crearea în perioada de implementare a proiectului a rețelei de utilizatori de eco-tehnologii,


cu scopul de promovare a eficienței energetice în 13 localități rurale din raioanele Ștefan Vodă și
Căușeni din zona Ramsar
OS2: Organizarea a 2 ateliere teoretico-practice, cu participarea a 30 persoane interesate din
localitățile rurale și ONG-uri de mediu sau comunitare din raioanele Ștefan Vodă și Căușeni
OS3: Crearea unei platforme online unde se va reflecta informaţia teoretică si practică a
proiectului.

Activități:
1. Crearea rețelei de utilizatori de eco-tehnologii.
Indicatori: Acorduri de colaborare cu 13 primă rii din zona Ramsar, 4 ONG-uri de
mediu sau comunitare
2 Conferințe de informare proiect la lansare și finalizare cu participarea a 60
persoane
Vizită de studiu de 3 zile pentru 12 persoane din R. Moldova la 2 parteneri din
Rovno și Hmelnițk (Ucraina) – membri ai Rețelei Regionale CLEEN, care dezvoltă
modele de cluster energetic și energo-cooperative
3 module teoretice pregă tite de că tre experți din R. Moldova
2. Instruirea teoretică și practică a participanților selectați pentru cele 2 runde de
ateliere pratice
Indicatori
26 de participanți selectați și instruiți din 13 localităi rurale din zona Ramsar timp de 5
(total 10 zile) zile în cadrul a 2 runde de ateliere
4 ONG-uri de mediu locale sau comunitare
Confecționate circa 30 colectoare solare și instalate la beneficiari

3. Crearea platformei de promovare proiect


Indicatori:
Un site creat
O broșură despre modele de cluster energetic și energo-cooperative în 500 ex.
5 materiale în mass-media scrisă și audiovizuală

Scurta descriere a instituției aplicante (pâ nă la 500 cuvinte)


Descrieți experiența instituției aplicante în implementarea proiectelor și expuneți succint
proiectele implementate pe parcursul ultimilor trei ani. Menționați experiența relevantă
tematicii proiectului și experiența în desfășurarea proiectelor și conlucrarea cu
reprezentanții instituțiilor/populației localității unde urmează a fi implementat proiectul.

Prezentați detalii aferente instituției aplicante, numărul de persoane angajate/ statele de


personal, link-ul/ pagina de pe rețelele de socializare (după caz), pagina/portalul web/ site-
ul organizației (după caz).

Asociația Obștească “Alianţa între generaţii” din oraşul Faleşti a fost înregistrată la 11 februarie
1999 care urmăreşte implicare în proiecte la nivel local, naţional şi internaţional, în vederea
dezvoltării durabile a societăţii.
Domeniul de activitate al AO este axat pe promovarea dezvoltării durabile prin instruiri în
domeniul ecoturismului şi ecotehnologii.
În perioada 2013-2019 asociaţia este axată pe domeniul promovarea ecotehnologii, prin Reţeaua
Locală a utilizatorilor de ecotehnologii.
1. Studiu de fezabilitate pentru terenul de 11,4 ha a pădurii-parc din orașul Fălești. Aprilie
2019 – decembrie 2019, cu finanțare oferită de Programul GEF-UNDP-Moldova.
2. Proiectul Inginerie superioară pentru dezvoltarea durabilă și ecologică. Activitatea a fost
organizată în cadrul micro-proiectului “Higher Engineering for Ecologically Sustainable
Industrial Development”, în cadrul proiectului WECF "Managementul și dezvoltarea rețelei de
eficiență energetică CLEEN", finanțat de WECF (Women engage for a Common Future) și
Naturstrom Stiftung și GLS Treuhand, conform contractului № CLEEN ECOCLUB RIVNE-
Ucraina 2019 din 2.01.2019
3. Crearea Reţelei CLEEN în domeniul eficienţei energetice, finanţat de Comisia Uniunii
Europene, (CLEEN is a 3-year EU project with the aim to build a partnership of NGO in
Armenia, Georgia, Moldova and Ukraine with focus on energy efficency.). 2015 -2017

4. “Crearea Reţelei CLEEN în domeniul eficienţei energetice” este un proiect de 3 ani


(2015-2017), cu finanţare UE, administrat de Gutta Club, cu participarea a 4 ţări: Gruzia,
Armenia, Ucraina şi R. Moldova. AO “Alianţa între generaţii” din Făleşti a gestionat un grant
de 7500 EURO de promovare a eficienţei energetice în 9 teritorii: Cahul, Teleneşti, Orhei,
Floreşti, Nisporeni, Călăraşi, Donduşeni, Ungheni, Făleşti.
5. Crearea Reţelei Naţionale a utilizatorilor de eco-tehnologii, finanţat de SECTOR-REC-
Budapesta. a. 2013. a permis organizarea de seminare de informare a beneficiarilor în domeniul
ecotehnologiilor, ce provin din Colibaş (Cahul), Musteaţa şi Sărata Veche (Făleşti), Sipoteni
(Călăraşi)
6. Promovarea eco-tehnologiilor în zona rurală, în parteneriat cu AT “Ormax” din Drochia,
finanţat de UNDP-Moldova. a. 2011-2012. Promovarea eco-tehnologiilor în zona rurală, cu
finanţare oferită de UNDP-Moldova şi GEF, proiect administrat cu AT “Ormax” din Drochia,
care prevedea instruirea beneficiarilor din 3 localităţi din raionul Făleşti (Sărata Veche,
Musteaţa şi Făleşti)

Tematica proiectului se încadrează în domeniul de activitate a organizației pe parcursul ultimilor


7 ani, ele fiind enumerate în proiectele enunțate mai sus. Având un spectru largu de localități în
care am organizat activități de promovare a eficienței energetice, echipa proiectului a avut
colaborări cu reprezentanții autorităților publice locle de nivelul I și II, colaborări cu ONG-uri în
cadrul Rețelei Regionale CLEEN, din care fac parte Ucraine, Georgia, Armenia și Republica
Moldova.
AO ”Alianța între generații” din Fălești are ca administrare un director executiv și serviciu
financiar, în domeniul de referință a proiectului dat avem pregătiți 3 consultanți calificați,
capabili să desfășoare activitățile practice, iar la cele teoretice cu implicarea consultanților de la
Globeco International SRL, care implimentează proiecte de investiții în domeniul energiei
regenerabile.

DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiectivul general și obiectivele specifice ale proiectului (max. 200 cuvinte)


Obiectivul general trebuie să descrie schimbarea, pe termen lung, ce va avea loc în comunitate
urmare a implementării proiectului.

Promovarea și dezvoltarea societății civile în vederea dezvoltării de instruire socio-


profesională, a cetățenilor din comunitățile din zona Ramsar „Nistrul de Jos” în domeniul
de eficiență energetică

Obiectivele specifice trebuie să fie SMART (specifice, măsurabile, realizabile, relevante și


limitate în timp). Obiectivele specifice trebuie să fie realizate până la sfârșitul implementării
proiectului.
OS1: Crearea în perioada de implementare a proiectului a rețelei de utilizatori de eco-
tehnologii, cu scopul de promovare a eficienței energetice în 13 localități rurale din
raioanele Ștefan Vodă și Căușeni din zona Ramsar
OS2: Organizarea a 2 ateliere teoretico-practice, cu participarea a 30 persoane interesate
din localitățile rurale și ONG-uri de mediu sau comunitare din raioanele Ștefan Vodă și
Căușeni
OS3: Crearea unei platforme online unde se va reflecta informaţia teoretică si practică a
proiectului.
Relevanța proiectului și aria de implementare (max. 500 cuvinte)
De ce credeți că proiectul trebuie să fie implementat? Care este situația/realitate la moment? Care
este abordarea/strategia de intervenție a Dvs.? Vă rugăm să corelați activitățile proiectului cu
angajamentele naționale privind realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (nr. 5, 6, 7 și 13).
Experiența AO ”Alianța între generații” pe parcursul a 7 ani impune extinderea proiectelor de
instruire în domeniul eficienței energetice în comunitățile din zona Ramsar „Nistrul de Jos” în 13
localități rurale din raioanele Ștefan Vodă și Căușeni. Zona a fost identificată datorită faptului că
aici sunt implementate mai multe proiecte de mediu, dezvoltate de ONG-uri în colaborare cu
APL de nivelul I.
Aplicarea proiectului aici este perfectă și datoriă condițiilor meteorologic, astfel perioada însorită
începe în luna martie cu topirea zăpezii, vara este destul de fierbinte, toamna până în noiembrie
este caldă şi cu ploi neînsemnate. Suma anuală a temperaturilor pozitive atinge 3500-3700°C, iar
cu temperaturi active (mai mari de 10°C) – 3200-3300°C. Dar aceste oportunități nu sunt
valorificate de populația din zonă din cauză că nu cunosc soluții de eficiență energetică, eco-
tehnologii, creându-se mitul unor tehnologii complicate și costisitoare.
Proiectul are corelație cu cu angajamentele naționale privind realizarea Obiectivelor de
Dezvoltare Durabilă Obiectivul 7: Energie accesibilă și curată, dar are tangențe directe și cu
Obiectivul 13: Acțiune asupra climei
Proiectul propune selectarea a câte 2 reprezentanți din comunitățile din zona Ramsar „Nistrul de
Jos” în 13 localități rurale din raioanele Ștefan Vodă și Căușeni (în total 26 participanți plus
reprezentanți ai 4 ONG-uri = 30 persoane). Grupul țintă va fi instruit teoretic cu privire la
modalitățile de implicare, evaluare a mijloacelor de utilizare a energiei regenerabile, prin
invitarea unor experți în domeniu. De asemenea, cele 30 de persoane selectate vor participa la 2
runde de ateliere practice pentru confecționarea de colectoare solare pentru încălzirea apei
menajere în condiții casnice.

Impactul așteptat pe domeniile socio-economic și cel de mediu (max. 500 cuvinte).


Vă rugăm să descrieți succint modul în care proiectul se încadrează în necesitatea ariei geografice și
în obiectivele de dezvoltare durabilă. Expuneți impactul social și impactul de mediu ce este planificat a
fi realizat urmare implementării proiectului?
Prin intermediul proiectului se vor crea premizele de crestere a confortului social datorita
veniturilor ce se obtin în urma reducerii de cheltuieli de consum pentru energia consumată;
cresterea gradului de integrare comunitară; cresterea gradului de socializare, gradul de instruire
și cunoaștere a unui domeniu nou de implicare la reducerea emisiilor de CO2.
Lunar, pe parcursul anului 2020-2021 se preconizeaza efectuarea unor evaluări a stadiului
activitatii, care se vor face raportate la nivelul anului și lunii comparabile din anul precedent.
În urma acestei verificări se va intocmi un proces verbal de constatare a progresului acestor
reduceri de cheltuieli, mentionându-se obiecțiile și eventualele corecții care ar trebui aduse. 
Din punct de vedere economic, prin intermediul acestui proiect se urmărește dacă prin
implementarea lui se vor crea premizele de crestere a veniturilor populatiei si activitati conexe
prin reducerile survenite în baza utilizării sistemului de olector solar; dacă această investitie duce
la echilibrarea bugetară la nivel local.
Cel puțin 30 de familii din 13 localități din zona de referință vor beneficia de reduceri
substanțiale a cheltuielile pentru energie. Dacă luăm în mediu fiecare familie compusă din 4
membri, cel putin 120 de persoane vor fi beneficiari direcți.
Comunitatea locală din 13 primării vor învăța lucruri inovatoare despre eficiența energetică si
schimbarile climatice și vor cunoaște importanța acestor abordari prin implicarea directă a
beneficiarilor particulari, care dupa ce participă la atelierul teoretico-practic asigură
funcționalitatea sistemelor aflate în dotare, contribuind la durabilitatea proiectului
Impactul e relevant în raport cu nr. de instalații cu emisii de CO2 aplicate la nivel comunitar.
Descrierea problemei (max. 500 cuvinte)

Care sunt problemele ce stau la baza ideii proiectului? Care sunt problemele ce urmează a fi descrise
în propunerea de proiect? De ce au apărut aceste probleme? Au existat și alte
proiecte/intervenții/activități pentru soluționarea acestor probleme? Există documente/decizii
aprobate de autoritățile publice locală sau naționale pentru soluționarea acestor probleme?

Moldova este un importator de resurse energetice, preţurile că rora sunt, în mod constant,
în creștere. Dezvoltarea surselor regenerabile de energie sunt vitale pentru populația din
mediul rural, care are nevoie de programe de formare și ateliere de lucru privind protecția
mediului și folosirea surselor regenerabile de energie. Există deja practici de succes, care
pot fi preluate – utilizarea de materiale ieftine, disponibile pe piață , pentru a simplifica
accesul la surse de energie regenerabile (colectoare solare pentru instalații de încă lzire a
apei, mori de vâ nt, mașini de gă tit solare, uscă toare solare de fructe etc.). Energia solară
este una dintre sursele de energie regenerabilă cu mare potențial în R. Moldova, care poate
contribui la reducerea dependenței energetice.
Proiectul reprezintă o continuare a proiectelor implementate de că tre AO ”Alianța între
generații” din Fă lești pe parcursul anilor 2012-2019, care a avut scopul de a construi un
parteneriat între organizațiile societă ții civile și comunită ți locale pentru aplicarea de
soluții eco-inovaționale în domeniul eficienței energetice, aplicarea de eco-tehnologii.
Proiectul contribuie și se încadrează perfect în domeniile tematice de dezvoltare durabilă ,
și anume promovarea surselor alternative și regenerabile de energie (energia eoliană ,
solară , biomasa etc.) la nivel de comunitate. Domeniile 7 și 13 se regă sesc și în obiectivele
generale ale proiectului de mentorat, care prevă d crearea unei rețele de utilizatori de eco-
tehnologii, care acționează împreună pentru promovarea eficienței energetice și adaptarea
la schimbă rile climatice. Confrom proiectului, vor fi selectate 30 reprezentanți ai
gospodă riilor particulare din 13 localită ți rurale din raioanele Ștefan Vodă și Că ușeni,
componente a zonei Ramsar, pentru a fi instruiți privind confecționarea colectoarelor
solare pentru încă lzirea apei menagere. Participanții vor primi gratuit colectorul solar, la
care se mai adaugă câ te un boiler din contribuția participanților.
În Moldova nu sunt realizate programe de formare și ateliere de lucru privind protecția mediului
și surselor regenerabile de energie (SRE), adresate populației din zona rurală, care ar permite
utilizarea de materii prime ieftine, disponibile pe piața autoxtonă, din care se pot confecționa
utilaje simple de generare de energie din surse regenerabile (colectoare solare pentru încălzirea
apei menajere și încălzire, mori de vânt, cuptorașe solare, etc.), și să fie instalate in gospodăriile
particulare, la ferma de cimp a fermierilor, la obiecte de menire sociala, etc;
Oamenii din localități rurale au un nivel foarte scăzut de cunoștințe privind eficiența energetică
și despre audit energetic a clădirilor ceea ce le-ar permite sa identifice potențialul de economisire
a energiei, de dezvoltare a activităților și punerea în aplicare a măsurilor de eficiență energetică.

AO ”Alianța între generații” din Fălești dispune de experiență în confecționarea de colectoare


solare, iar prin intermediul experților, partenerilor vom crea o platformă bună de promovare a
energiei regenerabile, eco-tehnologiilor.
Activitățile proiectului
Descrieți activitățile proiectului. Vă rugăm să grupați activitățile după obiectivele specifice
ale proiectului.

Pentru fiecare activitate indicați următoarele:


1. Descrieți clar și concis activitatea planificată;
2. Descrieți metodele de implementare;
3. Descrieți rezultatele așteptate;
4. Cine va fi responsabil pentru implementare
5. Unde va avea loc activitatea;
6. Numărul beneficiarilor și/sau participanților (numărul total, divizate după gen);
7. Care sunt costurile activității ( vă rugăm să menționați linia bugetară aferentă).

Nu uitați să includeți activitățile pentru asigurarea vizibilității proiectului.

Activitatea 1: Masă rotundă de lansare a proiectului - Planificarea pentru succes.


Activitatea are ca scop promovarea proiectului, informarea potențialilor beneficiari din grupul
țintă asupra beneficiilor pe care le oferă acest proiect. Echipa de implementare în comun cu
administrația a 13 primării din zona Ramsar va pregăti Planul de proiect în detaliu, pregătirea
metodologică, Instrucțiuni. Are loc în Luna 1. Loc de desfășurare: în Ștefan Vodă și Căușeni, cu
participarea totală a 60 persoane.
Responsabil: Managerul de proiect, asistent-evaluator.
Activitatea 2: Constituirea grupului de coordonare.
În fiecare raion – Ștefan Vodă și Căușeni va fi stabilit un grup de coordonare, constituit din 4
ONG-uri locale de mediu sau comunitare. Ideea este ca în această structură să implice
reprezentanți ai tuturor părților interesate - profesori, funcționari publici, structuri ale societății
civile, mass-media, pentru a-i implica în proiect la diferite etape. Toate aceste decizii privind
dezvoltarea Proiectului vor fi luate de această structură.
Grupul de coordonare va exercita managementul proiectului - va fi format din 6 membri. -
Manager de proiect, 4 coordonatori locali, și evaluator de proiect.
Luna I-II. Localitate: Ștefan Vodă și Căușeni.
Responsabil: Managerul de proiect, asistent-evaluator.
3. Selectarea participanților la instruire teoretică și practică în Proiect
Fiecare primărie va identifica un grup de 4-5 persoane conform unor criterii stabilite la Masa
rotundă de lansare a Proiectului, care vor participa la interviuri înainte de decizia finală de
participare în proiect. Criteriile vor fi interesul special în domeniu, motivația, munca în
structurile societății civice, abilități tehnice, capacitatea de a asigura o contribuție financiară. Ca
regulă, ne așteptăm ca fiecare dintre cele 13 primării să aibă câte 2 participanți. Total – 26
persoane plus 4 reprezentanți de ONGuri locale de mediu sau comunitare.
Luna I – II. Responsabil: Managerul de proiect.
4. Pregătirea instrumentelor de evaluare. Contractare experți
Este extrem de important încă de la începutul proiectului să avem instrumente de selectare a
participanților la atelierele teoretice și practice pe parcursul întregii perioade de implementare.
De aceea, asistentul-evaluator își va pregăti pachetul de evaluare și îl va prezenta pentru discuția
din fața primei reuniuni a grupului de coordonare.
Luna II-III. Responsabil asistentul-evaluator.
5. Pregătirea curriculei (modul) privind informarea și instruirea pentru dezvoltare
durabilă
Echipa de proiect va fi implicată în organizarea și pregătirea materialelor pentru prima etapă a
programului de instruire – Cursul teoretic privind eficiența energetică și promovarea energiei
regenerabile
Vor fi identificați/contractați 5 experți în domeniul de eficiență energetică, care vor propune
module relevante proiectului nostru. Draft-ul comunicărilor va fi pus pe site-ul proiectului, care
va fi creat într-o activitate descrisă mai jos.
Vor fi propuse participarea experți invitați: Grigore Musteață, AO ”Colaborare” din Edineț,
expert în domeniul eficienței energetice și a surselor regenerabile de energie, Corneliu Mârza,
consultant energetic Globeco International SRL,
Temele propuse:
1. Energia regenerabilă colectorul solar
2. Surse de energie regenerabilă. Provocări şi aşteptări privnd utilizarea potenţialului SER
disponibil
3. ENERGII REGENERABILE – soare, vânt, apă
4. Tehnologii de confecționare colector solar.
5. Cluster energetic, energo-cooperative, ~revolvernii fond~
Luna III-VII. Responsabil: Managerul de proiect.
Activitatea 6. Vizita de studiu de 3 zile la membrii Rețelei CLEEN din Ucraina
Va fi organizată la AO Ecoclub din Rovno, care deține Secretariatul Rețelei CLEEN, promotori
ai modelelor de cluster energetic, energo-cooperative, organizatori de webinare la subiecte de
interes, cu intenția de a face cunoștință cu I energo-cooperativă funcțională în Ucraina.
La Хмельницький енергетичний кластер participanții vor face cunoștință cu I cluster
energetic creat în Ucraina.
Participanți: 2 membri din echipa de implementare (managerul de proiect și asistentul-evaluator),
3 experți selectați pentru modulele teoretice, 4 reprezentanți ai ONG-urilor de mediu sau
comunitare din raioanele Ștefan Vodă și Căușeni, 3 reprezentanți mass-media (care vor relata
despre modelele de claster energetic și energo-cooperative).
Vizita de studiu va fi efectuată în Luna III, pentru a oferi posibilitate participanților să redacteze
prezentările pentru atelierele de lucru cu beneficiarii, dar și descrierea modelelor de cluster
energetic și energo-cooperative, pentru editarea unei broșuri.
Responsabil: Managerul de proiect.
Activitatea 7. Prezentarea modulului de instruire
Modulul dezvoltat va fi prezentat publicului selectat în cadrul a 5 zile de funcționare a 2 runde
de ateliere de instruire teoretică și practică de confecționare de colectoare solare pentru încălzirea
apei menajere, instalarea acestor sisteme, explicarea calculului de emisii de CO2 lunar și anual,
Luna VII- VIII. Responsabil: Managerul de proiect, Experții de module contractați
8. Dezvoltarea site-ului interactiv.
Site-ul ar trebui să fie activ pe întreaga durată a Proiectului. Proiectul va dezvolta o platformă
digitală pentru a-și susține și disemina activitățile pentru persoane interesate - profesori, tineri,
profesioniști în educație și factori de decizie, cetîțenii. Platforma va fi în 3 limbi - engleză,
română, rusă, accesată de utilizatori de pretutindeni..
Platforma va fi condusă de AO Alianța între generații, care o va dezvolta, va menține și va
gestiona dezvoltarea ulterioară.
Procesul pregătire a materialelor pentru Site va fi administrat de managerul de proiect, asistentul-
evaluator, dar și reprezentanții Rețelei Regionale CLEEN, din componența căreia facem parte.
Site-ul va avea legături către proiecte și inițiative, probleme de dezvoltare și bază de date pentru
educația pentru dezvoltare.
Luna III – XI. Responsabil: asistentul-evaluator
Activitatea 9: Instruirea teoretică și practică a participanților selectați pentru cele 2 runde
de ateliere pratice
Dezvoltarea efectivă a proiectului se bazează pe instruirea a 30 participanți selectați.
Instruirea va fi organizată în una din comunitățile selectate de proiect, unde activează un ONG
local sau este interesată comunitatea și dispune de local pentru a desfășura activități practice.
Atelierul va decurge 5 zile, câte 7 ore/zi, timp în care 30 de participanți vor participa la o
instruire practică unde vor confecționa 30 colectoare solare.
Aplicantul va contracta achiziționarea de componente necesare pentru confecționarea unui lot
total de 30 colectoare solare pentru încălzirea apei menajere. Se va determina utilajul și
echipamentul de care este nevoie a fi procurate și utilizate în cadrul ateliereor practice.
Luna IV-VII. Loc de desfășurare: Ciobruciu (Ștefan Vodă).
Responsabil: managerul de proiect
Activitatea 10. Procesul de sustenabilitate a proiectului.
Va dura 4-5 luni, iar în acest proces participanți la proiect urmează să instaleze colectoarele
solare în gospodăria casnică sau laa eizia autorității publice locale. Utilizatorii de colectoare
solare instalate vor monitoriza economiile produse după instalarea și conectarea lor, dar vor fi
instruiți cum să calculeze emisiile de CO2 de la propria instalatie. Va fi creat un formular și
metodologia de colectare a datelor, care va calcula economiile reale ce reies din aceste aplicații,
dar și reducerile de emisii în atmosferă de CO2.
În cadrul vizitelor de monitorizare, vor fi întâlniri comune ale utilizatorilor de colectoare solare,
vor împărtăși idei și practici, rezultatele ce rezultă din folosirea acestor instalații, eficiența lor,
economiile produse, vor schimba informații și analize abordând problemele de dezvoltare
durabilă.
Luna VI-XI. Responsabil: managerul de proiect.
Activitatea 11. Prezentări de proiect în fiecare comunitate.
Utilajele confecționate și instalate vor fi prezentate în fiecare comunitate, la care doritorii vor
putea avea acces liber pe perioada de monitorizare și sustenabilitate.
Activitatea de sustenabilitate constă în procurarea de către utilizator a echipamentelor de
instalare și funcționare a colectorului (boiler, tosol, antigel, țevi de conectare)
Rezultatele fiecărei aplicații pot fi prezentate unor grupuri diferite de persoane din comunitate și
vor fi puse în diseminare pe site-ul proiectului.
Luna IX-XI. Responsabil: managerul de proiect
Activitatea 12: Promovarea și difuzarea proiectului
1. Prezentări în timpul conferințelor de lansare a modulului și pachetul de educație pentru
dezvoltare durabilă.
2. Postere pentru fiecare localitate-participantă.
3. Postere pentru fiecare colector instalat
4. Website
5. Rețea on-line de practicanți din domeniul educației pentru dezvoltare durabilă,
ecotehnologii, eficiență energetică.
6. Mijloace de difuzare prin presa scrisă sau audiovizual, canale de socializare, site-uri
7. Editarea unei broșuri a modelelor de cluster energetic și energo-cooperative
Luna I-XII. Responsabil: managerul de proiect, asistentul-evaluator
Activitatea 13. Organizarea și realizarea Mesei rotunde de finalizare a proiectului
Participanți: Echipa de implementare, administrațiile-partenere, participanții la proiect, mass-
media. Scopul activității este de a disemina informațiile cu privire la derularea proiectului,
analize, lecții, durabilitate, cu prezentarea materialelor elaborate și tipărite în cadrul proiectului.
Participanți: 50 persoane.
Luna XI. Responsabil:Managerul de proiect.
Activitatea 14. Raportare, evaluare, monitorizare
Activitatea va intra în responsabilitățile asistentului-evaluator, care va pregăti Raportul narativ,
asigurând Anexele. Raportul financiar va fi pregătit împreună cu contabilul.
Luna XI. Responsabil: Managerul de proiect, asistentul-evaluator, contabilul
Parteneriatele locale
Descrieți parteneriatele la nivel local ce au fost stabilite sau urmează a fi stabilite pentru
implementarea proiectului.
1. Parteneriate cu 13 primării din zona Ramsar „Nistrul de Jos” din raioanele Ștefan
Vodă și Căușeni.
2. Parteneriate cu 4 ONG-uri locale de mediu sau comunitare

Planificarea proiectului

Activitatea / luna I II III IV V VI VII VIII IX X XI


Obiectiv specific nr. 1 OS1: Crearea în perioada de implementare a proiectului a rețelei
de utilizatori de eco-tehnologii, cu scopul de promovare a eficienței
energetice în 13 localități rurale din raioanele Ștefan Vodă și
Căușeni din zona Ramsar
Activitatea 1.1 Masă X
rotundă de lansare a
proiectului
Activitatea 1.2 X X
Constituirea grupului
de coordonare.
Activitatea 1.3 Pregăti- X
rea instrumentelor de
evaluare. Contractare
experți
Activitatea 1.4 Pregăti- X X
rea curriculei (modul)
privind informarea și
instruirea pentru
dezvoltare durabilă
Activitatea 1.5 Vizita de X
studiu de 3 zile la
membrii Rețelei
CLEEN din Ucraina
Activitatea 1.6 X X
Prezentarea modulului
de instruire
Activitatea 1.7 X
Organizarea și
realizarea Mesei
rotunde de finalizare a
proiectului
Activitatea 1.8 X
Raportare, evaluare,
monitorizare
Obiectiv specific nr. 2 OS2: Organizarea a 2 ateliere teoretico-practice, cu participarea a
30 persoane interesate din localitățile rurale și ONG-uri de mediu
sau comunitare din raioanele Ștefan Vodă și Căușeni
Activitatea 1.1 Selecta- X X
rea participanților la
instruire teoretică și
practică în Proiect
Activitatea 1.2 Instrui- X X
rea teoretică și practică
a participanților selec-
tați pentru cele 2 runde
de ateliere pratice
Activitatea 1.3 X X X X X
Procurări/tender
echipamente
componente colector
Activitatea 1.4 Procesul X X
de sustenabilitate a
proiectului.
Activitatea 1.5 X X X
Prezentări de proiect în
fiecare comunitate.
M&E X X
Obiectiv specific nr. 3 OS3: Crearea unei platforme online unde se va reflecta informaţia
teoretică si practică a proiectului.
Activitatea 1.1 X X X X X
Dezvoltarea site-ului
interactiv
Activitatea 1.2 X X X
Redactarea și edita-
rea broșurii cluster și
energo-cooperative
Activitatea 1.3 Postere X X
pentru fiecare
localitate-participantă.
Postere pentru fiecare
colector instalat
M&E X

Gestionarea riscurilor (max. 200 cuvinte)


Descrieți riscurile prevăzute de Dvs. în implementarea proiectului și modul în care le veți soluționa.
1. Gestionarea unui parteneriat divers cu APL din 13 localități rurale.
AO ”Alianța între generații” are experiență în gestionarea proiectelor. Principala soluție este
comunicarea clară și procesul de luare a deciziilor. Crearea unui grup de coordonare din care fac
parte reprezentanți ai 4 ONG-uri locale de mediu sau comunitare va funcționa încă de la începutul
proiectului, iar reuniunile de planificare ulterioare vor permite să discutăm deschis și colectiv
provocărilor de management în procesul de luare a deciziilor.
2. Procesul de achiziție a componentelor necesare pentru atelierul practic de confecționare de
colectoare solare pentru încălzirea apei menajere e prea mare.
Identificarea furnizorilor de componente necesare va fi începută din Luna I, fapt care ar facilita
procurările în termen.
3. Deficit de resurse, inclusiv reţineri de personal, resurse insuficiente şi aşteptări nerealiste resurselor
alocate

Instrumente adecvate de management de proiect vor fi folosite pentru a planifica,


monitoriza şi documenta toate activităţile de proiect care să permită un nivel ridicat al
proiectului de control şi de adaptare.

Durabilitatea proiectului (max. 200 cuvinte)


Ce acțiuni planificați să întreprindeți pentru a asigura durabilitatea rezultatului proiectului?
Proiectul este conceput pentru a consolida un parteneriat între aplicant și 13 localități din zona
Ramsar, iar obiectivele sunt setate pentru a pune baza unei colaborări durabile atît între parteneri,
cît și beneficiarii proiectului, nu doar pe durata acestuia, ci să devină un model de sprijin în
adoptarea eco-tehnologiilor de la nivel de model la cea de producere de colectoare solare la nivel
local.
Potenţialul de parteneriat este reprezentat de legătura între aplicant şi 4 ONG-uri locale de mediu
sau comunitare din raioanele Ștefan Vodă și Căușeni.
Aplicantul va urmări 12 luni după implementare, prin intermediul a 4 ONG-uri locale de mediu
sau comunitare calculul emisiei de CO2 și va face publice periodic rezultatele implementării de
eco-tehnologii la nivel de emisii. Aceste date vor fi incluse în fișe de monitorizare a funcționării
colectorului solar pentru incalzirea apei menajere pentru perioada a.2020-2021 și întocmirea
raportului final privind monitorizarea funcționării a 30 de colectoare solare de încălzire a apei
menajere.
Populația din cele 13 localități va beneficia de consultanță pentru doritorii de a confecționa
colectoare solare, asistați de beneficiarii de proiect.
Utilizatorii de colectoare solare vor fi invitați să facă partea din Rețeaua Regională CLEEN,
participarea la concursuri de eficiență energetică.

Proiectul va beneficia de o creştere a vizibilităţii în zona în domeniul eficienței energetice și eco-


tehnologiilor, iar acest aspect va permite ca proiectul să se extindă ca promovare şi strategie
pentru noi colaborări şi crearea de posibilităţi de afaceri.

S-ar putea să vă placă și