Sunteți pe pagina 1din 18

CUPRINS

1. Programul Operaţional Sectorial de mediu. Considerente generale.….............p. 2


2. Analiza SWOT………....................…………..…………………………..…...p. 4
3. Echipa campaniei………………………….......................................................p. 6
4. Scopul campaniei…………………………………………………….…..........p. 6
5. Obiective............................................................................................................p. 6
6. Public tinta.....…................................................................................................p. 7
7. Instrumente de comunicare…….................................................................…...p. 8
8. Logo…………………………………………………………..……………...p. 10
9. Slogan..............................................................................................................p. 10
Masuri specifice..............................................................................................p. 11
Buget alocat....................................................................................................p. 14
Perioada de desfasurare..................................................................................p. 15
10. Monitorizare si evaluare.................................................................................p. 15
11. Concluzii........................................................................................................p. 18

1
INTRODUCERE

Integrarea României în Uniunea Europeană deschide noi oportunităţi de dezvoltare


regională şi naţională. În acest proces de integrare, un rol important îl vor juca Fondurile
Structurale şi Fondul de Coeziune.
Informarea publicului larg şi a potenţialilor beneficiari va duce la creşterea capacităţii
de absorbţie prin încurajarea dezvoltării de proiecte relevante, oferind o şansă potenţialilor
beneficiari să elaboreze din timp un proiect viabil, conţinând date complete şi corecte, care să
poată fi selectat şi apoi implementat.
În plus, măsurile de informare asigură transparenţa utilizării fondurilor UE şi cresc
încrederea publicului larg în instituţiile statului, instituţiile Uniunii Europene şi chiar în
capacitatea de dezvoltare a regiunilor, prin exemplele de bune practici oferite. De asemenea,
publicul larg va conştientiza beneficiile integrării.
Programul Operaţional Sectorial de Mediu reprezintă documentul de programare a
Fondurilor Structurale şi de Coeziune care stabileşte strategia conform căreia aceste fonduri
vor fi alocate în vederea dezvoltării sectorului de mediu în Romania, în perioada 2007 – 2013.
Planul de Comunicare pentru Programul Operaţional Sectorial de Mediu oferă o
imagine coerentă pentru perioada 2007-2013, care defineşte un set de obiective, grupurile
ţintă, măsurile de informare şi publicitate, departamentele sau organismele administrative
responsabile, instrumentele de comunicare, bugetul estimativ necesar pentru implementarea,
monitorizarea şi evaluarea măsurilor cuprinse în plan.
Rezultatele multor cercetări au arătat că românii au un nivel relativ scăzut de
informare în ceea ce priveşte fondurie pre-aderare şi post-aderare; majoritatea fac confuzii
între cele două tipuri de fonduri aferente diferitelor perioade de programare şi nu cunosc
beneficiile instrumentelor structurale asupra României.
Ca răspuns la această situaţie, Autorităţile de Management şi Organismele
Intermediare au iniţiat mai multe măsuri care au avut ca scop nu numai să îi pregătească mai
bine pe potenţialii beneficiari ai finanţării europene post-aderare, dar şi să informeze publicul
larg şi să schimbe percepţia generală asupra fondurilor europene şi a accesiblităţii lor. Astfel,
“informare şi publicitate” a devenit sintagma principală, mai multe tipuri de materiale fiind
pregătite, adaptate la nevoile informaţionale ale grupurilor ţintă.

2
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial de Mediu a
început activităţi în domeniul comunicării, singure sau in parteneriate cu alte instituții.
Autoritatea de Management a asigurat şi asigură în continuare diseminarea cât mai
largă a informaţiilor privind Programul Operaţional Sectorial de Mediu (oportunităţi de
finanţare, fonduri UE, contribuţii, criterii de selecţie, cadrul de implementare, rezultatele
programului etc.). În paralel cu acţiunile de promovare Programul Operaţional Sectorial de
Mediu realizate în parteneriat, Autoritatea de Management a organizat propriile activităţi de
informare şi publicitate privind Programul Operaţional Sectorial de Mediu şi de popularizare
a contribuţiei Uniunii Europene la dezvoltarea infrastructurii de mediu din România şi a
domeniilor care pot fi finanţate din fonduri europene. Aceste activităţi includ de la
corespondenţa scrisă purtată cu potenţialii beneficiari la elaborarea şi tipărirea de materiale
informative (broşuri, pliante, afişe etc) şi la întâlniri la nivel local şi în capitală cu părţile
interesate, iar câteva exemple grăitoare vor fi furnizate mai jos.
Ofiţerii de comunicare de la nivelul Autoritatii de Management şi Organismelor
Intermediare au iniţiat o serie de acţiuni de promovare, primul pas constând în elaborarea unei
broşuri de informare privind Programul Operaţional Sectorial de Mediu. Această broşură a
fost destinată informării potenţialilor beneficiari şi a publicului larg asupra oportunităţilor de
finanţare pentru proiecte de infrastructură de mediu, din fonduri comunitare şi a fost tipărită în
două ediţii, per total 7.000 de exemplare.
Pentru o mai bună informare şi promovare a Programului Operaţional Sectorial de
Mediu, alături de broşură au fost elaborate şi alte materiale informative suport: mape pentru
documente (4000 de bucăţi), pixuri (4000 de bucăţi), afişe (800 de bucăţi) şi bannere,
inscripţionate cu sigla „Fonduri Structurale 2007–2013” şi „Programul Operaţional Sectorial
de Mediu”. În plus, Organismele Intermediare au tipărit, la rândul lor, pliante de promovare a
Programului Operaţional Sectorial de Mediu. De asemenea, s-au organizat reuniuni la care au
participat autorităţile locale (primării, prefecturi, consilii locale şi judeţene, direcţii de
gospodărire a apelor), ONG-uri active în domeniul mediului la nivel regional, Agenţiile
Regionale de Dezvoltare, Agenţii Locale de Protecţia Mediului, aproximativ câte una pe lună.
S-au achiziţionat spaţii publicitare în cotidiene naţionale şi regionale/locale în vederea
publicării anunţului de solicitare de proiecte.
Toate aceste acţiuni au la bază strategia de comunicare elaborată de ofiţerii de
comunicare a Autoritatii de Management, fundamentată de cercetările sociologice, precum şi
de rezultatele consultărilor cu partenerii instituţionali. Această strategie, concretizată în Planul

3
de Comunicare pentru Programul Operaţional Sectorial de Mediu, este complementară cu
Strategia Naţională şi cu strategiile de comunicare pentru celelalte Programe Operaţionale.
Programul Operaţional Sectorial de Mediu reprezintă documentul de programare a
Fondurilor Structurale şi de Coeziune care stabileşte strategia conform căreia aceste fonduri
vor fi alocate în vederea dezvoltării sectorului de mediu în Romania, în perioada 2007 – 2013.
Iar pentru absorbția maxima a fondurilor UE s-a organizat o campanie de comunicare pentru
infrastructura de mediu.
Acest plan de comunicare este o campanie de tip IEC (informare- educare
-comunicare). Strategia de comunicare pentru Programul Operaţional Sectorial de Mediu are
ca scop: identificarea responsabilităţilor; identificarea obiectivelor; identificarea grupurilor
ţintă; identificarea celor mai potrivite instrumente de comunicare; stabilirea măsurilor de
informare şi publicitate; stabilirea bugetului orientativ; monitorizarea şi evaluarea măsurilor
de informare şi publicitate.

ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


• Legislaţia de mediu armonizată Nivelul relativ scăzut al investiţiilor,
aproape în totalitate cu legislaţia după 1990, în toate sectoarele de mediu
Uniunii Europene; strategii şi planuri comparativ cu necesarul de investiţii
de implementare a pentru conformarea cu standardele
• Diectivelor relevante pe fiecare sector europene;
de mediu; • Lipsa comunicării intersectoriale şi a
• Existenţa structurilor instituţionale de coordonării pentru managementul
bază pentru protecţia mediului ( pentru resurselor naturale şi al mediului.
monitorizarea conformării cu acquis-ul • Capacitatea limitata a beneficiarilor finali
comunitar, pentru implementarea /autorităţilor locale de a elabora
programelor de dezvoltare, pentru propuneri de proiect viabile;
managementul integrat al resurselor de
apă pe bazine hidrografice );
• Experienţa dobandită de către cei 35
beneficiari ISPA în municipalităţile mari
va fi folosită în implementarea
proiectelor din regiuni pe fondurile
Structurale şi Fondul de Coeziune;
• Creşterea conştientizării la nivelul
decizional pentru nevoia de aplicare a
politicilor de protecţie a mediului şi a
planurilor de acţiune;
OPORTUNITATI AMENINTARI
• Utilizarea fondurilor UE ca o • Dificultăţi în susţinerea costurilor de
contribuţie investiţie a proiectelor în domeniul

4
importantă pentru îmbunătăţirea standardelor infrastructurii de mediu, în special de către
de mediu în România; comunităţile mici şi medii;
• Dezvoltarea unor planuri de investiţii • Dificultăţi de natură organizatorică,
pe termen lung în condiţiile politică
dezvoltării şi financiară, determinate de procesul de
durabile; regionalizare;
• Adoptarea abordării „ producţie mai • Costuri ridicate pentru conformarea
curată” cu standardele europene privind
ce duce la creşterea eficienţei utilizării schimbul de tehnologii şi folosirea
resurselor şi a energiei, inclusiv BAT pentru IMA;
implementarea principiului „Cele mai bune • Presiunea crescută asupra
tehnici disponibile” ; biodiversităţii şi
• Dezvoltarile strategice substanţiale calităţii aerului în corelare cu creşterea
( regionalizarea ) legate de îmbunatăţirea economică;
serviciilor publice şi dezvoltarea durabilă. • Ineficienţa investiţiilor pe termen
• Oportunităţile pentru investiţii private scurt şi mediu pentru reducerea
şi riscurilor de dezastre naturale care pot
comerţ; provoca pagube materiale şi umane
• Dezvoltarea unei pieţe viabile de importante
reciclare a • Cooperarea diverselor instituţii-
deşeurilor/materiei prime rezultate din organisme implicate în managementul
procesarea deşeurilor; FSC;
• Introducerea surselor regenerabile de • Disponibilitatea terenurilor pentru
energie; dezvoltarea infrastructurii de mediu;
• Dezvoltarea de Parteneriate Public- • Cresterea exploatărilor, vânătorii,
Private; turismului şi construcţiilor ilegale în ariile
• Dezvoltarea potenţialului turistic; protejate;
• Dezvoltarea turismului ecologic. • Utilizarea neadecvată a fondurilor UE,
• Oportunităţile de training pentru AM/ fără
OI/Beneficiari din proiectele de luarea în considerare a posibilelor efecte
asistenţătehnică pe PHARE şi ISPA; asupra mediului şi biodiversităţii, de exemplu
• Cresterea rolului beneficiarului în pentru dezvoltarea infrastructurii care
implementarea proiectului (“proprietatea” conduce la fragmentarea habitatelor.
asupra proiectului la nivel local ) • Neconformarea cu cerinţele
Directivelor UE
pentru sectorul de apă în cazul unei absorbţii
scăzute a fondurilor europene cauzate de
procesul complex de pregătire şi gestionare a
proiectelor, precum şi a co-finanţării
costisitoare;
• Întârzierea derulării proiectelor cauzate de
aprobarea târzie a POS Mediu, urmată de
înfiinţarea târzie a Comitetului de
Monitorizare şi aprobarea criteriilor de
selecţie;
• Întârzierile în aprobarea proiectelor
majore;
• Dificultăţile ce apar în finanţarea
proiectelor generatoare de venituri;

5
• Dezangajarea fondurilor.

ECHIPA CAMPANIEI

În cadrul Autoritatii de Management a fost înfiinţat un compartiment specializat pe


evaluare şi publicitate, iar doi ofiţeri de comunicare au fost desemnaţi să fie responsabili cu
informarea şi publicitatea. Programului Operaţional Sectorial de Mediu: Mălina Frăteanu,
ofițer de comunicare, Victor Ionescu, ofițer de comunicare la Direcția Programare și
Evaluare ,Direcția Generală pentru Managementul Instrumentelor Structurale Ministerul
Mediului și Dezvoltării Durabile. Fiecare Organism Intermediar a desemnat un ofiţer de
comunicare pentru promovarea Programului Operaţional Sectorial de Mediu în regiune, astfel
încât, în prezent, există o intreaga reţea de ofiţeri de comunicare.
Ofiţerii de comunicare cooperează îndeaproape pentru a asigura coordonarea
activităţilor de informare şi publicitate şi respectarea Planului de Comunicare, schimbul
de bune practici şi cunoaşterea rezultatelor implementării Planului de Comunicare.
În plus, Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale a organizat şi
coordonează un grup de lucru format din ofiţeri de comunicare din cadrul tuturor
Autoritatilor de Management. Acest grup de lucru a participat la elaborarea Strategiei
Naţionale de Comunicare pentru Instrumente Structurale 2007-2013, document care
sintetizează direcţiile pe care le vor urma Autorităţile de Management din România în ce
priveşte informarea şi publicitatea pentru instrumentele structurale în perioada de
programare menţionată mai sus. Grupul de lucru îşi propune, de asemenea, ca Autorităţile
de Management să îşi coordoneze activităţile de comunicare, pentru a se evita
suprapunerile şi inadvertenţele.

SCOPUL

Planului de Comunicare este crearea condiţiilor pentru absorbţia maximă a fondurilor


UE disponibile pentru infrastructura de mediu.

OBIECTIVE

6
Obiectivul general al Planului de Comunicare pentru Programul Operaţional Sectorial de
Mediu este asigurarea transparenţei în ceea ce priveşte finanţarea europeană şi înţelegerea
contribuţiei europene oferite infrastructurii de mediu din România, prin Programul
Operaţional Sectorial de Mediu şi instrumentele structurale.
Obiectivele specifice ale Planului de comunicare sunt:
Obiectiv specific 1: Dezvoltarea unui cadru de comunicare adecvat destinat
informării grupurilor ţintă.
Obiectiv specific 2: Informarea potenţialilor beneficiari asupra oportunităţilor de
finanţare pentru proiectele de infrastructură de mediu, precum şi asupra responsabilităţilor
care le revin privind informarea şi publicitatea.
Obiectiv specific 3: Informarea publicului despre scopul, importanţa şi priorităţile
Programului Operaţional Sectorial de Mediu cu privire la dezvoltarea şi modernizarea
infrastructurii de mediu în România.
Obiectiv specific 4: Informarea grupurilor ţintă asupra efectelor/rezultatelor
proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu, asigurând transparenţa
implementării programului.
Obiectiv specific 5: Asigurarea coordonării eficiente a activităţii Autoritatii de
Management privind informarea şi publicitatea Programul Operaţional Sectorial de Mediu cu
activităţile de comunicare ale celorlalte Autorităţi de Management care implementează
programe operaţionale.
Obiectiv specific 6: Asigurarea transparenţei în ce priveşte finanţările obţinute din
instrumentele structurale prin intermediul Programului Operaţional Sectorial de Mediu.

PUBLICUL TINTA

Planul de Comunicare vizează diferite categorii de grupuri ţintă. Acestea sunt:


autorităţi publice centrale, regionale şi locale; (potenţialii) beneficiari ai Programul
Operaţional Sectorial de Mediu; societatea civilă; publicul larg; mass-media.
Fluxul de informaţii va porni din cadrul AM către următoarele segmente:
- Organismele Intermediare (care vor disemina informaţiile către potenţialii beneficiari
şi publicul larg din regiune),
- autorităţi şi parteneri,
- ONG-uri,
- mass-media şi publicul larg.

7
Informaţia va fi adaptată în funcţie de cei cărora li se adresează, prin aceasta
înţelegându-se o adaptare atât a vocabularului, cât şi a conţinutului, astfel încât să corespundă
nevoilor informaţionale şi caracteristicilor segmentului respectiv.
O publicitate eficientă a Programului Operaţional Sectorial de Mediu şi a contribuţiei
Uniunii Europene, în calitate de co-finanţator a proiectelor de intrastructură de mediu în
România, va duce la conştientizarea populaţiei asupra efectelor benefice ale programului
asupra sănătăţii mediului şi a populaţiei; conştientizarea populaţiei în ce priveşte contribuţia
benefică a Uniunii Europene la dezvoltarea României; conştientizarea cetăţenilor în ce
priveşte dezvoltarea regională şi naţională; va întări cooperarea între părţile implicate în
procesul de implementare.

INSTRUMENTE DE COMUNICARE

O serie de canale şi instrumente de comunicare vor fi utilizate pentru atingerea


publicului ţintă şi informarea acestuia în ceea ce priveşte Fondurile Structurale şi Fondul de
Coeziune. Alegerea celui mai bun instrument de comunicare pentru a realiza diseminarea
informaţiei constituie un aspect important al strategiei de comunicare. Canalele de
comunicare sunt selectate în funcţie de eficacitatea lor faţă de publicul ţintă şi de tipul de
informaţie ce trebuie transmisă.

Public ţintă Tip de informaţie Canale de comunicare


Autorităţile centrale, - informaţii generale referitoare - internet (website)
regionale şi locale la Programul Operaţional - mass-media
Public larg Sectorial de Mediu şi - TV
Societatea civilă proiectele dezvoltate în cadrul - radio
Mass-media acestui program, precum şi în - evenimente
ce priveşte finanţarea
europeană

Potenţiali beneficiari - informaţii privind - sesiuni de informare/


oportunităţile de finanţare seminarii
oferite de Programul - help desk
Operaţional Sectorial de - internet (website)
Mediu (inclusiv condiţile de - mass-media
eligibilitate, procedura de
aplicare şi alte aspecte utile);
- informaţii privind
implementarea Programului
Operaţional Sectorial de
8
Mediu.

Se va urmări ca toate materialele de informare şi publicitate vor fi însoţite de logo-ul


stabilit pentru campanie şi se vor conforma cu regulile europene privind activităţile de
comunicare. În toate materialele se va sublinia contribuţia Uniunii Europene la finanţarea
proiectelor de mediu prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu şi sprijinul pe care
Comunitatea Europeană îl acordă pentru dezvoltarea economico-socială a României.
Internetul este unul dintre canalele de bază de comunicare cu publicul pe tot parcursul
perioadei de programare 2007-2013. În prezent, pagina web este cel mai eficient mod de a
intra în contact cu un număr mare de persoane interesate, mai accesibil decât publicitatea în
presa scrisă, TV sau orice alt instrument de comunicare, electronic sau de alt tip.
Site-urile vor fi dezvoltate pentru a informa publicul în ce priveşte Programul
Operaţional Sectorial de Mediu, posibilităţile de a aplica pentru finanţare europeană,
proiectele în derulare, ştiri, adrese folositoare şi alte informaţii generale. Va exista o secţiune
specială pentu vizitatorii site-ului unde vor putea pune întrebări, exprima opinii, formula
cereri de informaţii şi trimite comentarii. Aceste informaţii şi „dialogul virtual” continuu
vizează asigurarea transparenţei în procesul de promovare şi implementare a Programului
Operaţional Sectorial de Mediu.
De asemenea, o gama larga de materiale publicitare cum ar fi: publicaţii tipărite: se
vor publica textul integral al, Programului Operaţional Sectorial de Mediu ghidurile
solicitanţilor (guideline for the applicant), broşurile Programului Operaţional Sectorial de
Mediu; electronice: CD-uri cu o colecţie a regulamentelor UE, ghidurile solicitanţilor, textul
broşurii Programului Operaţional Sectorial de Mediu, newsletter etc.; materiale suport
:pliante, mape, genţi, cuburi de hârtie, mouse pads, steguleţe din hârtie etc.
În fiecare an, se vor organiza întâlniri în regiuni şi conferinţe de presă în Bucureşti.
Întâlnirile vor fi sub forma sesiunilor de informare pentru potenţialii beneficiari ai
Programului Operaţional Sectorial de Mediu, având ca scop creşterea conştientizării privind
oportunităţile de finanţare oferite de Uniunea Europeană prin intermediul Fondurilor
Structurale şi Fondul de Coeziune şi, totodată, a posibilelor dificultăţi ce pot apărea pe
parcursul implementării.
De asemenea, se vor organiza evenimente tematice cu ocazia unor sărbători
internaţionale: Ziua Mediului, Ziua Internaţională a Apei, Ziua Pământului, Ziua
Internaţională a Habitatului. Sunt prevăzute întâlniri cu cetăţenii şi cu jurnalişti . Aceste zile

9
au fost alese pe de o parte pentru că sunt deja cunoscute ca sărbători internaţionale şi există un
orizont de aşteptare din partea presei în legătură cu aceste zile.
Instrumente de comunicare directă exista sub forma help desk-urilor: centre de
informare vor fi organizate la nivelul Organismelor Intermediare pentru a oferi informaţii
grupurilor ţintă în ceea ce priveşte oportunităţile de finanţare şi managementul proiectelor.
Se vor realiza:comunicate de presă, conferinţe de presă în fiecare an; articole şi spoturi
informative în presa scrisă, la televiziune şi radio, prin care să se anunţe evenimentele
importante/anunţurile pentru solicitare de propuneri de proiecte/licitaţiile etc; articole scrise
de Autoritatea de Management, care să fie tipărite în presa centrală şi locală: reviste
specializate (ex: InfoMediu), ziare etc. Se va menţine contactul permanent cu jurnaliştii.

LOGO

Pentru logo s-au folosit culorile albastru si verde pentru ca sunt cele mai sugestive:
albastru pentru apa si verde pentru vegetatie. Combinatia cromatica verde albastru este
proaspata - un element in plus care sustine ideea unui mediu curat. Mainile sugereaza ocrotire,
daruire, ingrijire. Asocierea dintre fl oare si maini exprima in mod evident ocrotirea naturii.

SLOGANUL CAMPANIEI

Sloganul campaniei este „ Investim in mediu. Credem in viitor.”


Sloganul a fost conceput din doua parti prin care am incercat sa cuprindem prezentul
si viitorul. Propozitii scurte cu un mesaj clar, legatura intre prezent si viitor o reprezinta anii
in care noi investim intr-un mediu curat pentru a da sansa unui viitor mai bun.

Mesajele cheie care vor fi transmise prin intermediul activităţilor şi materialelor de informare
şi publicitate sunt:

10
• Prin intermediul proiectelor dezvoltate prin Programul Operaţional Sectorial de
Mediu, se urmăreşte protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi a standardelor de
viaţă în România.
• Uniunea Europeană şi autorităţile române finanţează proiectele de infrastructură de
mediu care corespund obiectivelor Programului Operaţional Sectorial de Mediu şi sunt
pregătite conform specificaţiilor.
• Instrumentele Structurale sunt accesibile fără discriminare, iar gestionarea lor este
transparentă şi controlată de autorităţi specializate.

MASURI SPECIFICE

Activităţile de informare şi publicitate legate de Programul Operaţional Sectorial de


Mediu vor fi realizate în mod continuu, în cadrul a trei campanii integrate majore:
- campanie intensivă de conştientizare desfăşurată pe parcursul perioadei 2007-2008 care
are ca scop informarea grupurilor ţintă privind Programul Operaţional Sectorial de Mediu
şi implicaţiile sale, şi condiţiile de obţinere a asistenţei financiare nerambursabile; acest
tip de campanie este caracterizat printr-o intensitate mare a comunicării. Este inclus un
spot radio şi un spot TV.
- campanie de susţinere (activitate începută în campania anterioară) şi atragerii a cât mai
multor investiţii în infrastructura de mediu (2009 – 2012) - are ca scop reamintirea şi
“întărirea” efectului campaniei şi activităţilor de informare anterioare şi păstrarea
interesului pentru subiectul în discuţie. Este inclus un spot TV şi pregătirea următoarei
etape de programare.
- campanie finală (2013) care are ca scop prezentarea rezultatelor implementării POS
Mediu (aplicaţii depuse, proiecte finanţate etc.). Sunt incluse un spot TV şi reuniuni
caracterizate printr-un grad înalt de vizibilitate cu specialişti din domeniul mediului.
La sfârşitul fiecărui an se va realiza un calendar cât mai detaliat al acţiunilor de
informare şi publicitate prevazute pentru anul viitor, care să conţină bugetul prevăzut şi detalii
organizatorice (inclusiv persoanele responsabile cu implementarea acţiunilor).
Sunt prezentate mai jos toate activităţile, rezumând cele trei campanii de
comunicare, pentru fiecare obiectiv avut în vedere:
Obiectiv specific 1: Dezvoltarea unui cadru de comunicare adecvat destinat
informării grupurilor ţintă.

11
Activităţi:
 Elaborarea Specificaţiilor Tehnice din cadrul Caietului de Sarcini pentru proiectele de
informare şi publicitate destinate informării publicului ţintă;
 Dezvoltarea website-urilor ,internetul fiind un mijloc rapid şi eficient de comunicare
în masă;
 Actualizarea periodică a website-urilor;
 Administrarea website-urilor;
 Întocmirea unui portofoliu de fotografii pentru materialele informative pentru
Programul Operaţional Sectorial de Mediu.
 Elaborarea de articole pentru publicaţii de specialitate;
 Elaborarea şi distribuirea materialelor informative privind Programul Operaţional
Sectorial de Mediu (postere, broşuri etc.).
Obiectiv specific 2: Informarea potenţialilor beneficiari asupra oportunităţilor de
finanţare pentru proiectele de infrastructură de mediu, precum şi asupra responsabilităţilor
care le revin privind informarea şi publicitatea.
Activităţi:
 Organizarea unui eveniment dedicat aprobării Programului Operaţional Sectorial de
Mediu;
 Organizarea evenimentelor de informare dedicate promovării Programului Operaţional
Sectorial de Mediu (ex: seminarii pentru beneficiari organizate în vederea creşterii
gradului de conştientizare cu privire la oportunităţile de finanţare etc.);
 Stabilirea unei reţele de dialog pentru a se realiza o legătură permanentă cu potenţialii
beneficiari/ beneficiarii în vederea asigurării transparenţei şi continuităţii
informaţionale cu privire la implementarea Programului Operaţional Sectorial de
Mediu;
 Organizarea de seminarii de informare a beneficiarilor asupra responsabilităţilor
acestora privind măsurile de informare şi publicitate ce le revin pentru proiectele pe
care le desfăşoară cu finanţare din Fondul European de Dezvoltare Regională şi
Fondul de Coeziune din cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu;
 Stabilirea unor help-desk-uri (centre de informare) la nivelul Organismelor
Intermediare care să sprijine potenţialii beneficiari şi parteneri în ceea ce priveşte
oportunităţile de finanţare şi managementul de proiect;

12
 Promovarea oportunităţilor de finanţare oferite de instrumentele structurale şi a
evenimentelor /acţiunilor dedicate Programului Operaţional Sectorial de Mediu.
Obiectiv specific 3: Informarea publicului cu privire la scopul, importanţa şi priorităţile
Programului Operaţional Sectorial de Mediu pentru dezvoltarea şi modernizarea
infrastructurii de mediu în România.
Activităţi:
 Promovarea cu ajutorul unei campanii audio în Bucureşti şi cele 8 regiuni;
 Promovarea cu ajutorul unei campanii video în Bucureşti şi cele 8 regiuni;
 Participarea la târguri şi conferinţe.
 Organizarea unor evenimente ecologice tematice, de exemplu, de Ziua Pământului,
pentru a promova şi sublinia impactul pozitiv al proiectelor finanţate prin Programul
Operaţional Sectorial de Mediu asupra stării mediului.
Materiale adiţionale de informare şi publicitate vor fi folosite în promovarea
Programului Operaţional Sectorial de Mediu când se vor organiza evenimentele ecologice
majore (Ziua Mondială a Apei – 22 Martie, Ziua Pământului – 22 Aprilie, Ziua Mediului – 5
Iunie, Ziua Mondială a Habitatului – 1 Octombrie): tricouri, mouse pads, baloane, umbrele.
Suplimentar: vizită într-o rezervaţie naturală organizată pentru jurnalişti.
Obiectiv specific 4: Informarea grupurilor ţintă asupra efectelor/rezultatelor
proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu, asigurând transparenţa
implementării programului.
Activităţi:
 Organizarea de reuniuni privind progresul înregistrat;
 Publicarea rapoartelor de evaluare;
 Organizarea de acţiuni de informare şi impact audio-vizual privind proiectele de
succes;
 Organizarea unei caravane pentru mass-media, în scopul asigurării transparenţei
privind utilizarea instrumentelor structurale;
Obiectiv specific 5: Asigurarea coordonării eficiente a activităţii Autoritatii de
Management privind informarea şi publicitatea cu activităţile de comunicare ale celorlalte
Autorităţi de Management care implementează programe operaţionale.
Activităţi:
 Participarea la realizarea unei identităţi vizuale comune tuturor materialelor destinate
informării privind programele operaţionale

13
 Coordonarea activităţilor de informare şi publicitate cu celelalte Autoritati de
management.
Obiectiv specific 6: Asigurarea transparenţei în ce priveşte finanţările obţinute din
instrumentele structurale prin intermediul Programului Operaţional Sectorial de Mediu.
Activităţi:
 Realizarea unui studiu de evaluare a impactului diferitelor instrumente de comunicare
şi a activităţilor de informare şi publicitate desfăşurate de Autorităţile de Management
din alte State Membre UE;
 Stabilirea indicatorilor de monitorizare şi evaluare a impactului activităţilor de
informare şi publicitate;
 Evaluarea, la nivel naţional, în conformitate cu indicatorii de monitorizare şi evaluare
dezvoltaţi anterior, a impactului campaniilor derulate;
 Elaborarea secţiunii de informare şi publicitate în rapoartele anuale şi final, în vederea
informării Comitetului de Monitorizare şi a Comisiei Europene;
 Amendarea Planului de Comunicare, ori de câte ori este necesar, pentru asigurarea
îndeplinirii obiectivelor acestuia şi conformarea cu cerinţele şi reglementările din
domeniu.
Toate activitățile finanțate prin Planul de Comunicare actual vor fi dedicate exclusiv
promovării și asigurării vizibilității Programului Operaţional Sectorial de Mediu și
obiectivelor sale și utilizării Instrumentelor Structurale. Activitățile de comunicare nu vor fi
folosite spre atingerea altor scopuri, deoarece o situație de acest tip ar face ca eveniemtnul,
materialele suport etc să fie considerate ca neeligibile pentru a primi finanțare UE.

BUGETUL ALOCAT

Bugetul alocat activităţilor de informare şi publicitate privind Programul


Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013 se ridică la valoarea de aproximativ 30 de
milioane Euro. AM va gestiona toate fondurile alocate prin contractele de Asistență Tehnică.
Bugetul alocat activităţilor de informare şi publicitate privind Programul
Operaţional Sectorial de Mediu este prezentat în următorul tabel, care prezintă bugetul
orientativ alocat per an, pentru perioada de programare 2007-2013:

14
Buget de
An Total Contribuție UE stat
2007 2.829.888 2.122.416 0.707.472
2008 5.216.215 3.912.161 1.304.054
2009 4.360.539 3.270.404 1.090.134
2010 4.507.749 3.380.811 1.126.937
2011 3.126.324 2.344.743 0.781.581
2012 2.976.312 2.232.234 0.744.078
2013 6.967.284 2.225.463 1.741.821
TOTAL 30,000,000 26,238,233 8,746,078

PERIOADA DE DESFASURARE

Campania se va desfasura pe perioada 2007-2013. Iar cele trei campanii


integrate in acest Plan au un calendat precis: campanie intensivă de conştientizare
desfăşurată pe parcursul perioadei 2007-2008, campanie de susţinere intre 2009 –
2012) si campanie finală in 2013.

MONITORIZARE SI EVALUARE

Activităţile de informare şi publicitate privind Programul Operaţional Sectorial de


Mediu vor fi constant monitorizate şi evaluate pe întreaga perioada de programare 2007-2013,
pentru a se asigura îndeplinirea obiectivelor stabilite în acest Plan de Comunicare.
Monitorizarea şi evaluarea activităţilor de informare şi publicitate vor face posibilă
aprecierea unor aspecte precum:
 Eficacitatea informării şi publicităţii – inclusiv aprecierea celor mai bune mijloace
şi instrumente de comunicare folosite;
 Folosirea adecvată a finanţării UE în domeniul informării şi publicităţii,
identificarea punctelor slabe şi îmbunătăţirea activităţilor desfăşurate, ceea ce va
duce la îndeplinirea obiectivelor iniţiale.
In tabelul de mai jos sunt schematizate clar indicatorii de monitorizare pentru fiecare
instrument de comunicare:

INSTRUMENTE DE COMUNICARE INDICATOR DE MONITORIZARE


- numărul de pagini publicate
- frecvenţa actualizării website-ului (zilnic/lunar

15
etc.)
- numărul de vizitatori lunari
- numărul de descărcări/accesări per vizitator
- numărul de pagini vizualizate lunar
- numărul de documente încărcate lunar
- numărul de documente descărcate lunar
- numărul de FAQ
- numărul de întrebări la care s-a răspuns
Website - numărul de ştiri publicate lunar
- numărul de newsletter-uri elaborate lunar
- numărul de newsletter-uri transmise lunar
- numărul de newsletter-uri descărcate lunar
- numărul de adrese incluse în lista de mail-uri
- feed-back primit (sugestii, calitatea şi
cantitatea comentariilor)
Publicaţii (tipărite şi în format - numărul de publicaţii elaborate şi diseminate
electronic) - numărul de publicaţii încărcate / descărcate pe
site
Materiale suport - numărul de materiale suport produse şi
diseminate (CD-uri, mape, cuburi de hârtie,
mouse pads, steguleţe de hârtie etc.)
Evenimente (seminarii / workshop-uri / - numărul de evenimente care au loc şi sunt
conferinţe / focus group-uri / alte organizate (în Bucureşti şi regiuni)
evenimente) - numărul de invitaţii trimise
- numărul de participanţi
- numărul de chestionare produse şi distribuite
participanţilor
- feedback de la participanţi (întrebări adresate,
chestionare completate, sugestii)
- numărul de evenimente ecologice diferite
organizate
- numărul de publicaţii / materiale informative şi
materiale suport distribuite
- numărul de întrebări adresate şi la care s-a
răspuns
Târguri şi conferinţe - numărul de târguri / conferinţe la care s-a
participat
- numărul de publicaţii şi materiale informative
distribuite
- numărul de vizitatori la stand, după caz
Relaţii cu mass-media - numărul de conferinţe de presă organizate
- numărul de instruiri pentru jurnalişti
- numărul de comunicate de presă
- numărul de articole de ziar scrise de către
jurnalişti
- articole pozitive / negative redactate1 de
jurnalişti
- numărul de articole elaborate de Autoritatea de
1
Un articol de presă pozitiv înseamnă că informaţia este preluată şi diseminată corect; un articol de presă negativ
înseamnă că informaţia nu a fost înţeleasă corect şi, deci, a fost distorsionată de jurnalişti.

16
Management pentru a fi tipărite în ziare/reviste
specializate etc.
- numărul de spoturi publicitare plătite
- numărul de campanii TV/radio
- numărul de difuzări
Instrumente de comunicare directă - numărul de help desk-uri stabilite
- numărul de cereri de informaţii primite (şi la
care s-a răspuns) la help desk-urile
Organismelor Intermediare
- numărul de cereri de informaţii primite (şi la
care s-a răspuns) la nivelul Autoritatilor de
Management
- dacă este cazul, numărul de cereri de
informaţii primite (şi la care s-a răspuns)

Procesul de evaluare a impactului comunicării presupune o modalitate eficientă de


control a implementării activităţilor de informare şi publicitate şi mai ales o măsurare a
rezultatelor obţinute, a eficacităţii şi gradului de funcţionalitate a comunicării. Persoanele
chestionate vor fi rugate să specifice cum au obţinut informaţia, sursa informaţiei (spot
publicitar, revistă, articol de ziar etc.). Impactul măsurilor de comunicare poate fi apreciat
printr-un studiu specific.
Evaluarea impactului este absolut necesară şi implică trei etape: evaluarea ex-ante
(înainte de demararea activităţilor de comunicare) – implică o analiză a situaţiei actuale, care
a fost realizată prin studii şi cercetări făcute pentru a determina nivelul de cunoaştere al
cetăţenilor români privind fondurile de pre- şi post aderare; această evaluare a fost deja
realizată de instituţii specializate (AB Research, Gallup, Agenţia pentru Strategii
Guvernamentale – Barometrul Politicilor Publice, iulie 2006), o evaluare intermediară (2010),
evaluarea finală – sondaje de opinie/ studii/ cercetări anuale de tip cantitativ care vor avea
rolul de suport în evaluarea impactului campaniilor de informare şi a oricăror alte activităţi de
comunicare realizate.

CONCLUZII

17
Planul de Comunicare oferă o imagine coerentă asupra a ceea ce îşi propune AM POS
Mediu pentru informarea publicului ţintă în ceea ce priveşte finanţarea prin Programul
Operaţional a proiectelor de mediu, pentru perioada de programare 2007 – 2013. În plus,
activităţile de informare şi publicitate au ca scop atragerea unui număr suficient de aplicaţii
bine elaborate pentru proiecte viabile de infrastructură de mediu. De asemenea, prin acest
plan, se asigură transparenţa în ceea ce priveşte folosirea fondurilor UE şi a co-finanţării
naţionale şi o mai bună vizibilitate a modului de implementare a proiectelor finanţate în
cadrul POS Mediu din FSC.

18

S-ar putea să vă placă și