Sunteți pe pagina 1din 16

www.bzi.

ro

stiri@bzi.ro

Anul 17

Calea Chi[in`ului nr. 22

Num`rul 5121

21 martie 2015

1,5 Lei

16 Pagini

Banca l-a f`cut s`-[i doreasc` moartea

Povestea crunt` a
ie[eanului care [i-a dat
foc \n sediul Raiffeisen

ACTUALITATE Pag. 8

SOCIAL

Pag. 5

A \nceput
b`t`lia pentru
[efia celei mai
importante
universit`]i

ECONOMIC

Pag. 6

Otrav`
periculoas`
descoperit`
\n aceste
produse!

Cu doar cteva luni


r`mase pn` la
declan[area campaniei
oficiale pentru alegerea
viitorului rector al celei
mai importante
universit`]i moderne din
Romnia, o serie de nume
sunt vehiculate pentru
ocuparea [efiei acestei
institu]ii
Substan]ele con]inute de
aceste produse foarte
c`utate pot s` cauzeze
boli extrem de grave.
Speciali[tii atrag aten]ia
asupra pericolului
consum`rii acestor
produse

Cer senin
Max: 12 grade C
Min: 1 grad C

ACTUALITATE

Pag. 9

Oamenii \n
fa]a c`rora
tremur`
miliardarii
Ia[ului
Marile averi vor fi
controlate de inspectori
care duc o via]` modest`.
Ace[tia abia au reu[it s`
\[i cumpere un
apartament de-a lungul
anilor, \ns` vor verifica [i
monitoriza cei mai boga]i
ie[eni [i afaceri[ti din
Moldova. Conform
declara]iilor de avere,
fiecare dintre inspectori
are o locuin]` [i mai
multe credite bancare

VREMEA

Vezi lista complet` a locurilor de munc` din Ia[i - paginile 10-15

ACTUALITATE

EVENIMENT

Pag. 8

Un magazin
\[i p`c`le[te
clien]ii
cu reduceri
fictive

Pag. 2

|nc` o lun`
pn` prim`ria
intr` \n era
pl`]ilor online
{efii din Palatul
Roznovanu vor s`
schimbe site-ul institu]iei
[i s` se racordeze la o
platform` de plat` online
a taxelor [i impozitelor

Conducerea lan]ului de
hipermarketuri a anun]at
c` va renun]a la afacerea
din Ia[i

20.03.15
BUN~
ZIUA
IA{I
EVENIMENTUL

Vizitatori Unici
231.514

Afi[`ri
540.058

Top Na]ional
Locul 6

31.521

151.956

Locul 23

ZIARUL
DE IA{I

22.016

95.133

Cf. SATI
19.03.15

EVENIMENT

S=mb`t`, 21 martie

700 milioane lei pentru


o strategie de
marketing la o
institu]ie din Ia[i
Aeroportul Interna]ional Ia[i a ajuns s` ofere cteva sute
de milioane lei vechi pentru o nou` strategie de consultan]`.
De aceast` dat` este vorba de fonduri pentru o serie de
servicii de consultan]` referitoare la stabilirea unei strategii
de dezvoltare sustenabil` pentru Aeroportul Ia[i. Banii, peste
66 mii lei, vor ajunge \n conturile Universit`]ii din Manchester,
Marea Britanie, The Manchester Metropolitan University
(MMU). Proiectul vizeaz` strategii de consultan]` \n dezvoltare,
achizi]ia fiind finalizat` zilele trecute. Practic, cei de la aeroport
vor s` fac` o alt` strategie pentru dezvoltarea regiei autonome
\n condi]iile \n care \n ultimii ani s-au f`cut studii peste studii
ce au avut ca obiect tocmai acest aspect. De aceast` dat` a
fost aleas` o universitate din str`in`tate. |n prezentare, cei
de la universitatea din Marea Britanie sus]in c` se ocup` [i
cu proiectele privind schimb`rile climatice. Sustenabilitatea
[i schimb`rile climatice sunt n topul proiectelor guvernelor
[i societ`]ilor din ntreaga lume. Investi]ii uria[e n cercetare,
tehnologie, legisla]ie [i politic` prezint` crearea unor noi
oportunit`]i. Noi avem un portofoliu \n cre[tere [i o expertiz`
relevant`, inclusiv \n cercetare [i colabor`ri cu diverse industrii,
dar [i \n responsabilitatea social` a ntreprinderilor, traficul
aerian [i design pentru autovehicule, se arat` \n prezentarea
universit`]ii din ora[ul britanic.
Vlad ROTARU
vladr@bzi.ro

~nc\ o lun\ pn\


prim\ria intr\ `n
era pl\]ilor online
 {efii din Palatul Roznovanu vor s`
schimbe site-ul institu]iei [i s` se
racordeze la o platform` de plat` online a
taxelor [i impozitelor
Dup` investi]ii de milioane de euro \n informatizarea prim`riei,
municipalitatea se preg`te[te s` intre cu adev`rat \n era pl`]ilor
online. Tot mai mul]i ie[eni au solicitat prim`riei racordarea la
platforma de pl`t` online ghi[eul.ro, lucru care pn` \n prezent
a fost amnat de municipalitate. |n condi]iile \n care solicit`rile
ie[enilor \n acest sens sunt tot mai dese, ba chiar \n condi]iile
\n care sunt comune mai avansate dect municipalitatea ie[ean`
din acest punct de vedere, [efii din Palatul Roznovanu au anun]at
remedierea situa]iei \n decurs de o lun`. Cnd va avea [i ora[ul
Ia[i posibilitatea de a pl`ti online impozitele, pe apartament, ma[ina
etc., f`r` a te mai deplasa la primarie sau centrele de cartier?
Pn` [i prim`ria Miroslava e \nscris` pe platforma ghiseul.ro. De
ce Primaria Iasi nu este \nscris` pe ghiseul.ro unde sunt \nscrise
zeci de prim`rii din toat` ]ara? Ceea ce se nume[te acum plat`
online implic` deplasarea la cel mai apropiat centru de cartier
sau la primarie. Dar dac` tot ajungi acolo, pl`te[ti la casierie,
nu? Probabil se dore[te men]inerea unor slujbe de casieri?, se
\ntreab` ie[eanul Adrian Olteanu. |n cel mult 30 zile [i cet`]enii
municipiului Iasi vor avea posibilitatea de a achita online taxele
[i impozitele, a transmis Serviciul Cabinet Primar.

Prim`ria vrea s` \[i schimbe site-ul


Anul acesta prim`ria are prev`zute investi]ii de 0,3 milioane
de lei \n licen]e informatice, de 0,7 milioane lei \n dot`ri IT [i
asta numai din excedentul bugetar pe 2014. La aceste sume se
adaug` alte 0,2 milioane lei pentru achizi]ii de dot`ri IT, 0,2
milioane pentu software de participare cet`]eneasc` online, 70.000
de lei pentru un studiu de securitate informatic`, dar [i 36.000
de lei pentru reproiectarea site-ului web al prim`riei.
Silviu BORDEIANU
silviubordeianu@bzi.ro

Proiecte noi la prim`riile din jude]


O autoritate local` din jude]ul Ia[i a
demarat o serie de proceduri privind mai
multe investi]ii \n localitate. Prim`ria comunei
Popricani a atribuit unor firme din jude]ul
Ia[i unele contracte privind \ntre]inerea [i
mentenan]a unor servicii publice din sediul
autorit`]ii. Este vorba de mentenan]a instala]iei
electrice de iluminat din comun`, de servicii
de asisten]` tehnic` de contabilitate, dar
[i de mentenan]a echipamentelor IT de la
prim`rie. Toate aceste proiecte vor costa
cteva mii de lei, valoarea urmnd a fi

suportat` de c`tre prim`rie. Contractele au


fost f`cute \n urm` cu cteva zile \n urma
unor proceduri derulate prin achizi]ie direct`.
{i comuna Dolhe[ti a achizi]ionat recent o
autoutilitar` de transport persoane. Pentru
achizi]ia microbuzului respectiv, autoritatea
local` din comuna Dolhe[ti a achitat
aproximativ 75 mii de lei c`tre Renault
Commercial Roumanie SRL. Totodat`, o
alt` autoritate local` din jude]ul Ia[i a
demarat recent o procedur` privind
implementarea unui proiect de alimentare

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

cu ap`. |n mai multe sate din comuna


Movileni a fost demarat` o licita]ie privind
un sistem integrat de alimentare cu ap`,
canalizare [i sta]ie de epurare. Proiectul
va fi f`cut \n satele Potngeni, Movileni,
Larga - Jijia [i Iepureni, valoarea total` a
obiectivului fiind de 818.692 lei, sum` ce
nu include TVA. Acest proiect urmeaz` s`
fie demarat \n perioada urm`toare \n toate
satele ce au f`cut obiectul contractului.
Vlad ROTARU
vladr@bzi.ro

EVENIMENT

S=mb`t`, 21 martie

Case, terenuri [i autoturisme.


Iat\ ce averi au primarii din
jude]ul Ia[i!
 Case de sute de metri p`tra]i
[i autoturisme de mii de euro

 Zeci de hectare de terenuri


de]inute de primarii din jude]ul
Ia[i
Primarii comunelor din jude]ul Ia[i nu se
mul]umesc cu o singur` cas`, un teren sau un
autoturism. Unii dintre ei b`t`u[i, al]ii condamna]i
la \nchisoare, cei pu[i \n func]ii \nalte de c`tre
oamenii de rnd se scald` \n bani. Gheorghe
Ancu]a, primarul comunei Sire]el, asupra c`ruia
judec`torii Tribunalului Ia[i decideau pe 15 mai
2013 condamnarea la 5 ani de \nchisoare cu
executare pentru s`vr[irea infrac]iunii de abuz
n serviciu contra intereselor publice, de]ine nu
mai pu]in de 5 terenuri, dobndite \n perioada
1994 - 2009. Cel mai mare dintre acestea este
un teren extravilan agricol, de 27.300 de metri
p`tra]i, cump`rat \n anul 2008. Conform declara]iei
de avere din anul 2011, acesta mai de]ine o cas`
de locuit de 108 metri p`tra]i, o anex` [i o
cl`dire cump`rat` \n anul 2009, de 251 de metri
p`tra]i. Vasile Dadu, primarul b`t`u[ al comunei
Probota, care a trntit la p`mnt un fost consilier

local s`pt`mna trecut`, de]ine conform declara]iei


de avere 3 terenuri, o cas`, 1 apartament \n
municipiul Ia[i, 3 tractoare, 2 pluguri [i un
autoturism Dacia. Cel mai mare dintre terenuri,
dobndit \ntre anii 1998 - 2010, are 20 de hectare
[i este de categoria 1. Primarul mai are un teren
de 0,9 hectare, \n satul Perieni, dobndit \n anul
2003 [i un teren \n comuna Probota, de 0,25 de
hectare, primit mo[tenire \n anul 1994. Vasile
Dadu mai de]ine o cas` de 120 de metri p`tra]i
\n comuna Probota, dobndit` \n anul 2004 [i
un apartament de 68 de metri p`tra]i \n municipiul
Ia[i, pe care \l are sub nume propriu din anul
2003. Acesta mai are 3 tractoare, 1 autoturism
Dacia [i 2 pluguri. |n loc s` repare drumurile
din comun`, utilajele prim`riei sunt folosite numai
pe mo[ia primarului. Pentru p`[unea comunal`
se \ncaseaz` o subven]ie anual` de 5 miliarde
lei vechi pe an. Banii se duc la asocia]iile de
cresc`tori controlate de primarul Dadu, spunea
\n 2013 Mihai Pipirig, unul dintre consilierii locali,
membru al PSD.
Gheorghe Milia, primarul comunei Butea,
de]ine din anul 1992 un teren arabil de 5.000
de metri p`tra]i, o cas` mo[tenit` \n anul 1994
de nu mai pu]in de 1.000 de metri p`tra]i [i

Gheorghe Ancu]a
\nc` o cas`, de asemenea mo[tenit`, de 1.300
de metri p`tra]i. Acesta mai de]ine un autoturism
marca Mazda [i un autoturism Cielo. Cristian
R\mbu, primarul comunei Movileni, de]ine 2
terenuri arabile, unul de 1.24 hectare, iar cel`lalt
de 3.33 hectare, dobndite \n anul 2013. Acesta
mai are din anul 2009 un apartament de 78.6
metri p`tra]i [i un autoturism Ford, fabricat \n
anul 2006, dobndit printr-un contract leasing.
Maricel Turcu, primarul comunei Andrie[eni,
are din anul 1997 un teren intravilan de 3.200
de metri p`tra]i [i un teren agricol din 2012 de
3.600 de metri p`tra]i. Acesta mai are din anul
1997 o cas` de locuit cu o suprafa]` de 80 de
metri p`tra]i.

Vasile Macovei, primarul comunei Focuri,


de]ine conform declara]iei de avere neactualizat`
de 4 ani un teren intravilan de 0,42 de hectare
[i 1 cas` de locuit, de 101 metri p`tra]i, dobndit`
\n anul 1989, prin dona]ie. Daniel Cre]u, primarul
comunei Victoria din anul 2004, de]ine un teren
agricol de 2 hectare [i 2 terenuri intravilane,
unul de 1.089 metri p`tra]i [i cel`lalt de 2.240
metri p`tra]i. Acesta mai de]ine 2 cl`diri [i un
autoturism Hyundai, fabricat \n anul 2008.
De[i, conform Agen]iei Na]ionale de Integritate
(A.N.I.), declara]iile de avere ale primarilor ar
trebui reg`site pe site-urile prim`riilor, acestea
nu sunt prezente \n toate cazurile men]ionate.
Andrei LUCA

Campanie masiv\ de `mp\durire la Hrl\u


Ocolul Silvic Hrl`u continu` [i anul acesta
campania de \mp`duriri demarat` \n cursul anului
trecut. Pentru c` perioada din an cuprins` \ntre
15 martie - 15 aprilie este declarat` \n \ntreaga
lume ca fiind Luna P`durii, iar ziua de 21 martie
este declarat` Ziua P`durii, Ocolul Silvic Hrl`u
a mobilizat \ncepnd de ast`zi tinerii pentru a relua
ac]iunile de plantare a copacilor. Astfel, cu ajutorul
unor voluntari mobiliza]i la apelul Prim`riei Hrl`u,
tinerii membri ai Asocia]iei Tinerilor Ortodoc[i de
pe lng` Protopopiatul Hrl`u, elevii Colegiului
Na]ional {tefan cel Mare din Hrl`u [i elevii
Liceului Tehnologic, dar [i al]i voluntari vor \ncepe
de la primele ore ale dimine]ii plant`rile \n zona

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

numit` Vama cu tabl` la o distan]` de circa 5


kilometri de localitatea Prcovaci. S-a estimat c`
[i anul acesta la aceast` campanie de \mp`durire
vor participa peste 200 de voluntari. Campania se
desf`[oar` sub sloganul |mp`durim pentru Romnia.
Costurile nu sunt foarte mari avnd \n vedere c`
suntem ajuta]i de tineri voluntari, iar puie]ii sunt
din pepinierele Ocolului Silvic. Vom planta \n
special stejari si frasini, a spus Ioan Amariei, [eful
Ocolului Silvic Hrl`u. Pentru ziua de ast`zi este
programat` \mp`durirea a 4 hectare. Suprafa]a
total` vizat` de campaniile de \mp`durire ale
Ocolului Silvic este \ns` mult mai mare.
Constantin MAZILU

SOCIAL

S=mb`t`, 21 martie

Topul [colilor [i liceelor


din jude]ul Ia[i dup\
performan]ele elevilor la
Evaluarea Na]ional\
Datele sunt oficiale [i vizeaz` performan]ele elevilor de clasa
a VIII-a. Acestea au fost prezentate de c`tre reprezentan]ii
Inspectoratului {colar Jude]ean (ISJ). n anul [colar 2014-2015,
Inspectoratul {colar Jude]ean are n vedere, printre obiectivele
prioritare, ameliorarea rezultatelor la examenele na]ionale. n acest
sens, n luna decembrie 2014 a fost organizat` prima simulare a
examenului de Evaluare Na]ional` (EN). Prin analiza [i interpretarea
rezultatelor ob]inute s-a realizat o diagnoz` a stadiului de preg`tire
a elevilor pentru sus]inerea acestui examen, necesar` optimiz`rii
demersului didactic, identific`rii [i aplic`rii unor m`suri ameliorative,
precum [i a unor strategii de lucru individualizat [i personalizat,
n m`sur` s` asigure succesul fiec`rui elev. Subiectele, elaborate
de echipe de lucru coordonate de inspectorii de specialitate, au
fost n concordan]` cu programele [colare [i cu modelele postate
pe site-ul Ministerului Educa]iei. n ansamblu, acestea au avut
un nivel mediu de dificultate, a precizat \n raportul intitulat
Starea \nv`]`mntului preuniversitar ie[ean prof. Gavril`. |n acest
context, plecnd de la procentul de promovabilitate, topul celor
mai bune [coli [i licee din municipiu [i jude]ul Ia[i (dup` derularea
EN - n.r.) este urm`torul: Colegiul Na]ional - 100 la sut`, Colegiul
Costache Negruzzi - 100 la sut`, Colegiul Na]ional Mihai Eminescu
- 99.07 la sut`, Colegiul Na]ional Emil Racovi]` - 98.97 la sut`,
Liceul Teoretic Miron Costin - 97.96 la sut`, Liceul Teoretic Ion
Neculce din Trgu Frumos - 96.77 la sut`, Colegiul Na]ional
{tefan cel Mare din Hrl`u - 90.63 la sut`, Liceul Teoretic de
Informatic` Grigore Moisil Ia[i - 90.43 la sut`, Liceul Teoretic
Vasile Alecsandri Ia[i - 87.07 la sut`, Colegiul Na]ional Mihail
Sadoveanu Pa[cani - 84.09 la sut`, Colegiul Richard Wurmbrand
Ia[i - 83.33 la sut`, {coala Gimnazial` Iordache Cantacuzino
Pa[cani - 80.00 la sut`, {coala Gimnazial` {tefan Brs`nescu Ia[i
- 75.95 la sut`, Colegiul Na]ional Garabet Ibr`ileanu Ia[i - 75.81
la sut`. Continuarea pe www.bzi.ro
Valentin HU}ANU

Un simplu gnd a devenit un vis pentru ni[te ie[eni

Dac\ trec [i de aceast\


`ncercare, vor g\si
lini[tea sufleteasc\
La c]iva kilometri de inima Ia[ului,
\ntr-un s`tuc lini[tit [i plin de oameni cu
frica lui Dumnezeu, \n anul 2006, localnicii
\mpreun` cu preotul au pornit construc]ia
unei frumoase biserici. Biserica din Holboca
va purta hramul Sftului Dosoftei, fiind
prima Biseric` din ]ar` cu acest nume.
Loca[ul de cult era necesar locuitorilor,
avnd \n vedere c` aproape 350 de familii
trebuie s` mearg` la slujbe [i rnduieli
biserice[ti \ntr-un vechi depozit. Cu inima
plin` de credin]`, oamenii au pus mn` de
la mn`, iar l`ca[ul de cult a \nceput s`
se ridice de la temelie. Din p`cate lucr`rile
au fost sistate din cauza lispsurilor financiare,
iar acum preotul Teofil Irimia \mpreun` cu
s`tenii lupt` din r`sputeri pentru a face
rost de bani s` continue construc]ia. Acum,
la fiecare slujb` pe care o ]ine preotul, to]i
participan]ii se \ngr`m`desc \n micu]ul
hambar care ]ine loc de biseric`, un loc
unde pe tot parcursul iernii geamurile au
fost \nghe]ate, singura surs` de c`ldur`
fiind o mic` sob` care nu a f`cut fa]`

gerului. Cteva icoane ag`]ate pe pere]i [i


cteva scaune puse \n loca[ dau de \n]eles
c` acolo \n fiecare duminic` se ]ine slujb`.
Importan]a Bisericii este conturat` de c`tre
nevoile fiec`rei familii de cre[tini din sat.
Toate rnduielile, de la botez pn` la
\nmormntare, sunt foarte greu de efectuat
\n actualul spa]iu, iar cununiile se fac
departe de sat pentru c` locul nu permite
aproape nimic. De aceea s`tenii \[i doresc
din tot sufletul ca biserica lor s` fie terminat`,
s` poat` participa la fiecare slujb` \n condi]ii
civilizate. Noi \mpreun` cu p`rintele am
pus mn` de la mn` [i am strns ct am
putut pentru ridicarea bisericii. Fiecare a
dat ct a putut, \ns` toate materialele de
construc]ie sunt foarte scumpe. Acum este
o problem` foarte mare pentru c` lipsa
cupolei [i acoperi[ului permit precipita]iilor
s` intre, astfel se deterioreaz` \ncet, dar
sigur, \ntreaga construc]ie, sus]ine Ioan
Ceopeic`, unul din enoria[i.
Preotul satului spune c` \n acest moment

cel mai important este s` ridice turla bisericii


[i s` o acopere pentru c` dac` face acest
lucru \n timp poate lucra la interior. Cel
mai importat este s` construim turla [i
acoperi[ul. Dup` ce facem acest lucru, am
primit promisiuni de la s`teni c` vor dona
cte un geam, o u[`, fiecare dup` cum
poate. Dup` calculele f`cute am avea nevoie
de aproximativ 100.000 de lei pentru turl`
[i acoperi[. Este o sum` enorm` pentru
s`teni, dar sper`m, cu ajutorul lui Dumnezeu
[i al oamenilor, s` reu[im s` strngem
ace[ti bani ct mai repede. Infiltra]iile fac
tot mai mult r`u construc]iei [i distrug
\ncet, \ncet toat` truda noastr`, a declarat
preotul Teofil Irimia.
Cei care doresc s` participe financiar
la construc]ia Bisericii pot depune orice
sum`
\n
contul:
RO19CECEIASI0136RON0421401, deschis
de c`tre Parohia Sf. Dosoftei, Holboca 2.
Drago[ SAVIN
dragossavin@bzi.ro

GRAFIC BETA INVEST


SERVICII TIPOGRAFICE LA CELE MAI MICI PRETURI,

Trimite o cerere de oferta la:


grafic.beta.invest@gmail.com

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

SOCIAL

S=mb`t`, 21 martie

A `nceput b\t\lia pentru [efia celei


mai importante universit\]i ie[ene.
Detalii inedite despre
poten]ialii candida]i
 Cu doar cteva luni
r`mase pn` la
declan[area campaniei
oficiale pentru alegerea
viitorului rector al celei
mai importante
universit`]i moderne din
Romnia, o serie de
nume sunt vehiculate
pentru ocuparea [efiei
acestei institu]ii

pentru programe de masterat [i studii


doctorale respectiv fostul decan al
Facult`]ii de Geografie [i Geologie,
prof. univ. dr. Henri Luchian - prorector
pentru Rela]ii interna]ionale [i parteneriate
de studii [i cercetare al`turi de prof.
univ. dr. C`t`lin T`nase - prorector
pentru organizarea [i dezvoltarea sistemului
informa]ional, evaluarea activit`]ilor [i
a personalului, ct [i director al Gr`dinii
Botanice Anastasie F`tu. Desigur, pe
lng` ace[tia, este posibil s` mai apar`
[i al]i candida]i surpriz`.

La finalul acestui an, prof. univ. dr.


Vasile I[an \[i va \ncheia cel de-al doilea
mandat ca rector al Universit`]ii Alexandru
Ioan Cuza (UAIC), [i vor demara
alegerile pentru un nou rector. Din
informa]iile ob]inute de reporterii
cotidianului BUNA ZIUA IA{I (BZI),
pn` la acest moment se vechiculeaz`
numele a patru membri ai comunit`]ii
academice cuziste. Este vorba de: conf.
univ. dr. Stefan Marian Cojocaru Facultatea de Filosofie [i {tiin]e Social
Politice [i contracandidatul de acum
patru ani al lui I[an, prof. univ. dr.
Ovidiu-Gabriel Iancu, actual prorector

I[an: M` a[tept la o
abordare colegial`
Avnd \n vedere apropierea acestui
moment extrem de important pentru
viitorul Universit`]ii Cuza, interpelat
de reporterii BZI, rectorul Vasile I[an
a ]inut s` precizeze c`-[i dore[te o
competi]ie colegial` pentru ocuparea
[efiei prestigioasei unit`]i de \nv`]`mnt
superior [i ca totul s` fie f`cut prin
consultarea \ntregii comunit`]i academice.
Eu \mi doresc ca viitoarele alegeri s`
fie rezultatul unor consult`ri colegiale,
a[a cum a fost [i pn` acum. Eu nu

sunt \n m`sur` s` ofer sfaturi pentru


viitorii candida]i, ci doar s` sper ca
destinele universit`]ii s` fie duse mai
departe \ntr-o manier` care s`-i duc`
prestigiul mai departe, a spus I[an.
Mai departe, avnd \n vedere c` Cojocaru
[i Iancu sunt cota]i cu cele mai mari
[anse \n aceast` competi]ie, ambii au
fost re]inu]i \n a confirma sau infirma
eventuala lor candidatur`. Eu m` simt
onorat c` numele meu este vehiculat
ca viitor candidat la pozi]ia de rector
al UAIC. Acum nu pot s` spun dac`
voi candida sau dac` nu voi candida...
|nc` avem un rector \n func]ie [i mai
este o perioad` pn` cnd se vor
declan[a alegerile. S` nu uit`m c`
domnul I[an a condus institu]ia \ntr-o
perioad` extrem de dificil`, pe care a
gestionat-o foarte bine. Repet, m` simt
onorat c` sunt pe lista poten]ialilor
candida]i. Despre faptul c` profesorii
Cojocaru, Luchian [i T`nase ar putea
candida pentru pozi]ia de rector, recunosc
c` am auzit discu]ii, a ]inut s` arate
prorectorul Iancu. De precizat acesta
are un CV impresionant avnd \n vedere
c` a derulat proiecte [i granturi \n
state precum Marea Britanie [i Japonia.

|n acest context, omul care a fost la


un pas s` ob]in` o victorie spectaculoas`
la ultimele alegeri de la UAIC \n fa]a
lui Vasile I[an, profesorul Cojocaru, a
]inut s` se ab]in` de la orice comentariu.
Nu pot comenta nimic. |mi cer scuze,
a ]inut s` arate acesta. Cu toate c`,
\n repetate rnduri, reporterii BZI au
\ncercat s` ob]in` un punct de vedere
[i din partea prorectorilor Luchian [i
T`nase, ace[tia nu au r`spuns telefonic
pentru a comenta eventuala lor candidatur`
la [efia Cuza.

E timpul s` se
instaureze democra]ia
\n universitate
Tocmai pe aceast` idee, avnd \n
vedere c` o universitate tr`ie[te prin

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

studen]ii ei, Silvian Emanuel Man liderul Ligii Studen]ilor (LS) de la


UAIC a ]inut s` dezv`luie ce a[tept`ri
are de la viitorul rector. E timpul s`
instaur`m o democra]ie real` \n
Universitatea Cuza, \n care nimeni s`
nu mai aib` frica de a contesta deciziile
conducerii... Noi am f`cut primul pas,
iar acum e rndul corpului profesoral
s`-[i aleag` cei mai buni oameni, care
s` fie devota]i \ntregii comunit`]i
academice, nu unor interese de grup.
E important ca viitorii candida]i s` aib`
un program de management academic
viabil [i ancorat spre modernitatea
sistemului universitar european [i
american, a transmis Man.
Valentin HU}ANU
valentin@bzi.ro

ECONOMIC

S=mb`t`, 21 martie

Aten]ie, p\rin]i ie[eni!


Otrav\ deosebit de
periculoas\ descoperit\
`n aceste produse!
 Substan]ele con]inute de aceste
produse foarte c`utate pot s` cauzeze
boli extrem de grave

 Speciali[tii atrag aten]ia asupra


pericolului consum`rii acestor produse
Dorin]a de a ob]ine un profit u[or [i rapid \i \mpinge pe tot
mai mul]i produc`tori la neglijarea total` a s`n`t`]ii produselor
lor. Riscul \mboln`virii consumatorilor nu este luat \n seam` nici
de cei care pretind c` produc [i comercializeaz` produse presupus
s`n`toase. Dac` analiz`m etichetele unor sucuri din magazinele
ie[ene, cum ar fi sucul Rauch, care [i-a f`cut un titlu de glorie
din preten]ia c` e cel mai natural, vom avea surpriza s` constat`m
c` este o diferen]` foarte mare \ntre alimentul natural luat din
copac sau p`mnt, [i ceea ce este con]inut \n recipientul vndut
ca suc natural. Un pahar de suc din comer] con]ine o cantitate
enorm` de zah`r, att din fructoza fructelor, ct [i din adaosuri
artificiale. Acestea se metabolizeaz` rapid \n ficat [i se transform`
\n exces de gr`simi, care duc la obezitate, diabet [i boli
cardiovasculare, ct [i la acumularea de toxine \n corp, arat`
Raluca Schacter, specialist \n nutri]ie clinic`. |n mod natural, pe
lng` fructoz`, un fruct con]ine [i alte substan]e importante cum
ar fi fibrele, antioxidan]ii [i al]i nutrien]i vitali care se asimileaz`
f`r` consecin]e negative de c`tre organism.

Gustul \nainte de s`n`tate


Sucul din comer] con]ine \ns` o concentra]ie uria[` de fructoz`,
\n lipsa celorlal]i nutrien]i benefici. O analiz` am`nun]it` a
etichetelor acestor produse poate eviden]ia [i alte probleme, chiar
mai grave. |ntre aceste ingrediente, printre cele mai periculoase
sunt \ndulcitorii sintetici. Dintre ace[tia se eviden]iaz` aspartamul.
Acesta este unul din cele mai periculoase substan]e care se adaug`
\n alimente procesate, care genereaz` o rat` foarte ridicat` de
reac]ii adverse. Potrivit cercet`rilor [i medicilor care studiaz`
efectele adverse ale aspartamului, urm`toarele afec]iuni pot fi
declan[ate sau \nr`ut`]ite prin consumul acestuia: tumori ale
creierului, scleroz` multipl`, epilepsie, sindromul oboselii cronice,

Dosar executare nr. 2911/2014


Potrivit dispozitiilor art. 838, alin. 1, Cod Proc. Civ., aducem la
cunostinta generala ca in ziua de 10.04.2015, orele 09:30, va avea
loc la sediul B.E.J.A Dominte si Asociatii din Iasi, str. Grigore
Ureche, nr.1-3, bloc W. Maracineanu, demisol, vanzarea la licitatie
a imobilului situat in Vaslui, Str. Dimitrie Bolintineanu, bl. 433, sc.
B, et. 2, ap. 12, Judetul Vaslui, compus dintr-un teren cota indiviza
in suprafata de 17 mp in proprietate si o constructie cu suprafata
utila de 65 mp, compusa din 3 camere si dependinte, inscris in
C.F. nr. 70156-C1-U8, nr. cadastral 416/2;12.
Pretul de la care porneste licitatia este de 183.200,00 Lei.
Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului
urmarit sa-l aduca la cunostinta executorului judecatoresc inaintea
datei stabilite pentru vanzare.
Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere imobilul urmarit
silit sa se prezinte la data, locul si ora stabilita pentru vanzare,
avand asupra lor cartea de identitate si pana la aceasta data sa
prezinte oferta de cumparare.
Executor Judecatoresc
Tufeanu Vasile Bogdan

GRAFIC BETA TRUST


SERVICII TIPOGRAFICE COMPLEXE,
Parkinson, Alzheimer, retardare mintal`, limfom, defecte de na[tere
sau diabet. Aspartamul este produs din combina]ia a trei alte
substan]e chimice de sintez` acid aspartic, fenilanalina si metanol.
Consumul de fenilanalina poate duce la acumularea \n exces a
acestei substan]e in creier, care duce la scaderea nivelului de
serotonina si astfel la dezechilibre emotionale serioase cum sunt
depresia, violenta si schizofrenia. Este de asemenea periculos
pentru fetus [i copiii mici. Acesulfamul K este un alt \ndulcitor
artificial care a fost corelat cu tumori renale, migrene, depresii
[i toxicitate a ficatului. Testele de toxicitate ale acestuia au fost
foarte pu]ine [i irelevante, dar cu toate acestea a fost aprobat \n
America pentru consumul popula]iei. Reprezentan]ii Direc]iei
Sanitare Veterinare [i pentru Siguran]a Alimentelor arat` spre
factorii de decizie care poart` o mare parte din vin`. Vorbim
despre o toleran]` prea mare a legisla]iei. Sucurile de pe pia]`
con]in ori cantit`]i mari de zah`r, ori prea mul]i \ndulcitori. Unul,
maxim doi \ndulcitori sunt suficien]i pentru o b`utur`. Este
nepermis s` existe trei, patru sau chiar cinci substan]e de \ndulcire
\ntr-o b`utur` [i \n asemenea cantit`]i. De asemenea, exist`
substan]e care nu au ce c`uta \ntr-o b`utur`, cum ar fi
carboximetilceluloza, o sare folosit` ca agent de \ngro[are, au
declarat reprezentan]ii laboratorului Direc]iei Sanitar-Veterinare [i
pentru Siguran]a Alimentelor Ia[i.
Vlad ROPOTIC

Cerere de ofert:
tipografiagraficbeta@gmail.com

CONTRACTE DE MUNC~ IN DANEMARCA


12 luni, salarii de la: 1400 euro
* Limba Englez\ (conversa]ional)
* Vrsta: 20-30 ani
NU se pl\te[te comision `n ]ar\!
Completa]i CV-ul la adresa:
www.agrojobdk.com
* avem plec`ri \n fiecare lun`

Colegiul C. Negruzzi Ia[i anun]` organizarea


urm`toarelor concursuri jude]ene pentru elevii de clasa a IV-a:
Concursul de Limb`, Literatur` [i Comunicare Ionel Teodoreanu,
edi]ia a XI-a, n data de 28 martie 2015, ora 9.00
Concursul de Matematic` Traian Lalescu, edi]ia a XVI-a,
n data de 29 martie 2015, ora 9.00
Ini]iate de [coala noastr` n anul 2000 (Concursul Traian Lalescu - matematic`), respectiv 2005 (Concursul Ionel Teodoreanulimba romn`), n parteneriat cu ISJ Ia[i, cele dou` concursuri au devenit repere importante n calendarul competi]ional al
nv`]`mntului ie[ean. Motiva]ia organiz`rii acestor concursuri este reprezentat` de sus]inerea performan]ei ca premis` a excelen]ei
n educa]ie printr-un demers de evaluare bine articulat [tiin]ific, metodic [i educativ care valorizeaz` competen]ele specifice
elevului de final de ciclu primar achizi]ii [tiin]ifice, atitudini, valori.
Subiectele vor avea n vedere elemente de curriculum extins pentru clasele
a III-a [i a IV-a, fiind concepute astfel nct s` valorifice competen]a de
exprimare scris`, capacitatea de receptare, de explorare [i de valorizare a
textului literar, originalitatea [i creativitatea micilor competitori la limba romn`,
respectiv deprinderile de calcul, gndirea logico-matematic` [i perspicacitatea
elevului n domeniul matematic.
Interesul elevilor pentru concursuri va fi recompensat prin oferirea de
premii n c`r]i, diplome de participare [i materiale promo]ionale cu nsemnele
Colegiului Costache Negruzzi Ia[i. n func]ie de nivelul performan]elor atinse
la matematic` [i/sau limba romn`, elevii pot beneficia de oportunitatea de
a se nscrie n clasa a V-a la Colegiul Costache Negruzzi Ia[i.
Perioada de nscriere este 09-25 martie 2015, ntre orele 1000-1500, la
secretariatul Colegiului. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine de la secretariatul
institu]iei (telefon 0232210510) [i de pe site-ul [colii (http://colegiulnegruzzi.ro).
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

ECONOMIC

S=mb`t`, 21 martie

Ziua Mondial\ a Apei,


s\rb\torit\ la Ia[i
 Evenimentul se desf`[oar` anual prin
ample ac]iuni de promovare, dar [i prin
proiecte referitoare la reducerea riscului
la inunda]ii

Administra]ia Bazinal` de Ap` (ABA) Prut-Brlad a organizat


ieri o conferin]` de pres` referitoare la campania Apa - via]` [i
pericol, derulat` cu ocazia Zilei Mondiale a Apei, s`rb`torit` pe
22 martie. |n cadrul evenimentului au fost prezentate ac]iuni de
promovare constnd \n principal \n \ntlniri cu cet`]eni de toate
vrstele din jude]ele Boto[ani, Ia[i, Vaslui, Gala]i, dar [i prezentarea
proiectelor finan]ate cu fonduri europene, din bazinele hidrografice
din cele 4 jude]e. Ac]iunile de promovare fac parte din proiectul
Lucr`ri pentru reducerea riscului la inunda]ii n bazinul hidrografic
Prut-Brlad. Proiectul se deruleaz` prin Programul Opera]ional
Sectorial Mediu 2007-2013, n cadrul Axei prioritare 5
Implementarea structurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale
n zonele cele mai expuse la risc, Domeniul major de interven]ie
1 Protec]ia mpotriva inunda]iilor. Proiectul are o nsemn`tate
deosebit` n comunit`]ile riverane cursurilor de ap` din spa]iul
hidrografic Prut-Brlad, viznd protejarea cet`]enilor din zonele
cu risc ridicat de inunda]ii [i dezvoltarea sigur` a localit`]ilor.
Inunda]iile reprezint` unul dintre cele mai dezastruoase fenomene
naturale extreme, declan[ate ca urmare a rela]iei de cauzalitate
direct` dintre factorii atmosferici (precipita]iile) [i cei hidrici. La
ace[tia se adaug`, n multe situa]ii, factorii antropici, deoarece
dezvoltarea economic` deosebit`, extinderea teritoriilor urbanizate
[i a celor desp`durite au indus modific`ri radicale n evolu]ia

fenomenelor hidroclimatice extreme. Prin aceast` manifestare


atragem aten]ia asupra importan]ei apei, dar [i a proiectelor
derulate \n prezent \n bazinele hidrografice. Proiectul nostru
Lucr`ri pentru reducerea riscului la inunda]ii \n bazinul hidrografic
Prut-Brlad r`spunde unor cerin]e [i obliga]ii, dar [i unor
reglement`ri [i directive europene. |n prezent, se deruleaz` lucr`ri
la bazinul hidrografic Bahlui, a declarat Tudor Blidaru, manager
proiecte din cadrul ABA Prut-Brlad. De asemenea, elevii din
[colile ie[ene vor participa la \ntlnirile cu reprezentan]ii institu]iei.
Copiii au fost receptivi \n ceea ce prive[te campania de promovare
[i vom continua s` le oferim informa]ii despre Ziua Mondial` a
Apei. Ac]iunile se vor derula pna \n luna aprilie, a declarat Dan
Buruian`, purt`tor de cuvnt \n cadrul ABA Prut-Brlad.
Raluca ZAMISNICU

SPECIALI{TI |N ECONOMIE, cu titluri


academice \n ]ar` [i str`in`tate precum [i
atest`ri profesionale \n domeniul financiarcontabil, prest`m urm`toarele servicii: *
Analiza economico-financiar`, studii de
fezabilitare planuri de afaceri; * Expertize
contabile judiciare [i extrajudiciare; * Evalu`ri
patrimoniale [i bunuri mobile; * Misiuni de
administrare [i arbitraje - lichid`ri societ`]i; *
Auditare societ`]i, fonduri europene; *
Consultan]` economico-financiar`, drept
comercial parte economic`; * Transformare,
fuziune, dizolvare voluntar` societ`]i; *
Comunicare [i rela]ii publice, resurse umane;
* Management, contabilitate [i informatic` de
gestiune.
Rela]ii la tel/fax: 0232.218842, 0723.364346.

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

ACTUALITATE

S=mb`t`, 21 martie

Povestea crunt\ a ie[eanului care [i-a


dat foc `n sediul Raiffeisen. Banca
l-a f\cut s\-[i doreasc\ moartea
 Gestul [ocant al ie[eanului care s-a autoincendiat \n sediul
unei b`nci comerciale din centrul Ia[ului ascunde \n spate o
poveste teribil` [i disperat`

 Gravitatea situa]iei nu st` \n datoriile pe care b`rbatul le avea,


ci \n imposibilitatea de a recupera banii depu[i de-a lungul
anilor \n contul deschis la banca Raiffeisen
 Acesta se zb`tea de aproape o s`pt`mn` s` recupereze banii
depu[i pentru asigurarea de via]` a fiului s`u \n vrst` de doar 5 ani
 Ingnoran]a b`ncii [i disperarea unui p`rinte s`-[i ajute familia
bolnav` l-au \mpins pe acesta la un gest extrem, stropindu-se cu
diluant [i dndu-[i foc \n sediul din centrul ora[ului dup` ce a
spus: |mi pare r`u c` a]i furat banii copilului meu
Fapta teribil` la care a recurs Paul Budulea
a venit ca un [oc total \n rndul romnilor care
se confrunt` cu b`ncile comerciale, mai ales c`
ie[eanul \n vrst` de 47 de ani nu era din cercul
persoanelor cu datorii \n b`nci, ci a celor care au
f`cut eforturi uria[e ca s` fac` o depunere, adic`
s` bage bani \n banc`. Ie[eanul este tat`l unui
copil \n vrst` de doar 5 ani [i lucreaz` \n str`in`tate.
|n urm` cu trei ani, acesta a deschis un cont la
Raiffeisen Bank Romnia pentru a face o asigurare
de via]` b`ie]elului \n a[a fel \nct acesta s` aib`
un viitor sigur din punct de vedere financiar. |n
tot acest timp, att el ct [i so]ia sa care lucreaz`
\n Italia au rupt din c[tigul lor pentru a depune
lunar bani \n contul deschis la banca austriac`.
|n urm` cu o s`pt`mn` am venit \n Romnia
pentru c` aveam ceva probleme \n familie [i am
vrut s` scot din contul acesta ni[te bani ca s`
rezolv situa]ia. Contul l-am deschis pentru copilul
meu, o asigurare de via]` pentru care am pl`tit
\nc` de acum trei ani. Eu lucrez \n Palermo, iar
so]ia lucreaz` [i ea \n Italia, a[a cum fac mai toate
femeile din Romnia. Raiffeisen \mi lua banii direct
din alt cont, nu mergeam eu la sediu s` pl`tesc,
cnd e vorba de dat bani, se asigur` ei s`-i ia de
la tine. Suma nu este una foarte mare, sunt 6.000
de lei, dar aveam mare nevoie pentru c` mama
mea este foarte bolnav`, dar [i pentru copil am
nevoie de banii ace[tia pe care eu i-am b`gat \n
cont, nu altcineva, poveste[te ie[eanul Paul Budulea.

|mi pare r`u c` a]i furat


banii copilului meu
B`rbatul poveste[te c`, timp de o s`pt`mn`,
a mers zilnic la sediul b`ncii ca s` poat` extrage
o sum` de bani \n a[a fel \nct s`-[i ajute familia.

Nu doar c` a fost ignorat de angaja]ii b`ncii, dar


a fost trimis pe drumuri, f`r` ca problema s` se
rezolve. O s`pt`mn` \ntreag` am umblat, zi de
zi. Nu [tiam ce s` mai fac, \n timpul `sta nu
mai puteam gndi normal, mama mea fiind \n
stare grav`, iar eu nu puteam s` o ajut pentru
c` banii pe care m` bazam erau la ei. M-au trimis
dintr-o parte \n alta, chiar [i la Bucure[ti. Pur [i
simplu eram d`rmat, nu mai vedeam nicio solu]ie
nic`ieri. Nu spun c` erau banii mei, ci ai copilului.
Am fost iar`[i diminea]` [i am primit acelea[i
texte din partea Raiffeisen. M-am \ntors dup`
pu]in timp, am intrat \n mijlocul b`ncii [i am
strigat: |mi pare r`u c` a]i furat banii copilului
meu [i mi-am dat foc, poveste[te Paul Budulea.
Dup` acest moment, o stare de panic` s-a
instalat \n sediul b`ncii de pe strada Palat. Un
angajat a luat un sting`tor [i a lichidat fl`c`rile,
dup` care gardienii l-au imobilizat pe ie[ean [i
l-au scos afar` sunnd totodat` [i la 112. Ie[eanul
a fost preluat de un echipaj al ambulan]ei [i
transportat la Clinica de Chirurgie Plastic` a
Spitalului Sf. Spiridon. Medicii de aici au declarat
c` pacientul \n vrst` de 47 de ani prezenta arsuri
de gradul II la niveul gtului [i al minii stngi,
starea sa de s`n`tate fiind stabil`.
Reprezentan]ii Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean
Ia[i sus]in c` ie[eanul nu a primit nicio amend`,
\n schimb s-a ales cu avertisment pentru perturbarea
lini[tii publice, \n vreme ce reprezentan]ii b`ncii
nu au anun]at pagube materiale provocate de acesta.

Ce spun oficialii
Raiffeisen Bank
De cealalt` parte, reprezentan]ii b`ncii sus]in
c` atitudinea b`rbatului este extrem` [i nemotivat`.

Domnul avea un cont curent \ncheiat prin


intermediul nostru cu Metropolitan Life. Era un
contract pentru o asigurare de via]` pe 20 de
ani, pentru el [i copiii lui. Contul a fost deschis
\n anul 2012 [i presupune s` depui ni[te sume
mici lunar timp de 3 ani, f`r` s` retragi niciun
ban. Dup` 3 ani, clientul poate s` retrag` banii
economisi]i. Domnul a pl`tit timp de un an [i
jum`tate [i dup` aceea nu a mai achitat nicio
sum`. I-am explicat faptul c` acel cont este
suspendat pentru c` nu a mai pl`tit. El [tia ce
presupune acest contract [i era pus \n tem` cu
condi]iile contractului, deci [i l-a asumat. A cerut
banii pe care \i avea \n acel cont alimentat un
[i jum`tate, dar ace[tia nu pot fi primi]i dect
din luna mai a acestui an, cnd intr` \n perioada
de economisire, conform contractului. A pierdut
ni[te bani, asta e. {i-a asumat acel contract pentru
asigurarea de via]`, a spus Anca Ha]egan,
reprezentantul Raiffeisen Bank.

Amenzi uria[e \mpotriva


b`ncilor din Ia[i
Institu]ia financiar bancar` a mai fost sanc]ionat`
\n anii trecu]i pentru diverse abuzuri. Anul trecut,
banca a fost sanc]ionat` cu amend` contraven]ional`
\n valoare de 10.000 de lei de c`tre Comisariatul
Jude]ean pentru Protec]ia Consumatorilor (CJPC)
Ia[i cu 10.000 de lei dup` ce un ie[ean a reclamat
abuzurile b`ncii. Acesta era nemul]umit de rela]ia
contractual` pe care o avea cu Raiffeisen Bank.
Dup` ce au verificat documenta]ia pus` la dispozi]ie

de clientul ie[ean, comisarii au g`sit mai multe


nereguli \n contractul \ncheiat de acesta cu banca,
care afectau consumatorul. Clientul ie[ean f`cuse
un credit bancar cu dobnd` variabil`, \n urma
cu 6 ani. Acesta a achitat lunar rata stabilita prin
contract [i nu r`m`sese niciodat` dator b`ncii.
Totul a decurs normal, pn` \n momentul \n care
[i-a dat seama c` pl`te[te un comision care nu
apare nic`ieri \n contractul semnat \n urm` cu
c]iva ani. Dup` ce au verificat documentele puse
la dispozi]ie de reclamant, comisarii au constatat
c` \n mod gre[it, pe graficele de rambursare
eliberate consumatorului, comisionul de administrare
nu apare cu aceasta denumire, ci sub denumirea
alte pl`]i, aspect care induce \n eroare consumatorul.
|n decursul anului 2013, Banca Raiffeisen a mai
primit trei amenzi, \n cuantum de 17.000 lei [i
un avertisment. Ultima amend` a fost de 15.000
de lei, aplicat` pentru c` banca a obligat \n mod
nejustificat un client ie[ean s` pl`teasc` o sum`
considerat` restant` pentru neachitarea unei rate.
Num`rul reclama]iilor depuse de ie[eni anul acesta
au reprezentat 20 la sut` din num`rul total de
sesiz`ri ale ie[enilor. Astfel, au fost \nregistrate
peste 40 de reclama]ii \mpotriva Volksbank,
Unicredit }iriac Bank, BCR sau Raiffeisen Bank.
Cea mai mare amend` aplicat` anul acesta de
comisarii CJPC Ia[i a fost de 10.000 de lei
\mpotriva unei b`nci care a aplicat un comision
mai mare dect cel prev`zut \n contractul de
credit ini]ial.
Vlad ALEXA
Raluca ZAMISNICU

Un hipermarket din Ia[i \[i p`c`le[te clien]ii cu reduceri


fictive. Vor doar s` scape mai repede de marf`
Conducerea lan]ului de
hipermarketuri a anun]at
c` va renun]a la afacerea
din Ia[i
Unul dintre cele mai mari magazine
din zona materialelor de construc]ii [i
de amenaj`ri interioare a anun]at \n
urm` cu aproape un an faptul c` va
renun]a la afacerile din Romnia, printre
punctele sale de lucru aflndu-se [i
magazinul din zona industrial` a Ia[ului.
|n urma acestei decizii, compania a
anun]at [i mari reduceri de pre], pn`
la epuizarea stocului. Aceste reduceri

par a fi \ns` fictive, \ntruct o cutie de de parchet laminat g`sindu-se la acela[i


vopsea lavabil` de 27,5 kg, de exemplu, magazin concurent la un pre] f`r`
care poate fi g`sit` \n orice alt mare reducere, de maxim 49.90 lei.
hipermarket, este scoas` la vnzare la
pre]ul de 289 de lei. |ntr-un magazin
Baumax va fi \nlocuit de
concurent, vopseaua lavabil` apar]innd
Leroy Merlin
aceluia[i produc`tor poate fi g`sit` la
Din etichetele cu care a fost \mpnzit
pre]ul de 290 de lei pentru 40 de kg.
Magazinul Baumax a fost \mpnzit hipermarketul reiese faptul c` magazinul
de etichete promo]ionale, care arat` va fi \nchis definitiv \n momentul \n
faptul c` produsele ar fi fost reduse care stocul va fi epuizat. Acesta pare
sau au fost puse pe raft la pre]uri mult a fi [i motivul pentru care magazinul
mai mici. Parchetul laminat, de exemplu, Leroy Merlin, cel care urmeaz` s`
este redus de la 59.42 lei la 50.94 lei. cumpere cele 15 magazine pe care
O reducere din nou fictiv`, un astfel retailerul austriac de bricolaj Baumax
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n

le de]ine \n Romnia, nu a putut da


detalii \n leg`tur` cu data la care va
avea loc transformarea magazinelor.
Momentan nu avem o dat` concret`
pentru transformarea magazinelor, \ns`
cu siguran]` vom anun]a pe site-ul
companiei [i pe paginile re]elelor de
socializare, a declarat Andreea Bordun,
referent de specialitate marketing al
companiei Leroy Merlin.
Astfel, la Ia[i, magazinul Baumax
mai are doar o scurt` perioad` de via]`,
dup` care se va trece la transformarea
acestuia \ntr-un magazin Leroy Merlin.
Francezii de la Leroy Merlin sunt
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

prezen]i n Romnia din 2011, printrun magazin deschis n Bucure[ti, iar


n septembrie 2014 au inaugurat al
doilea centru comercial, la Craiova.
Leroy Merlin de]ine aproape 350 de
magazine cu suprafe]e ntre 6.500 si
17.000 metri p`tra]i n 12 ]`ri. Oferta
de la rafturi e cuprins` ntre 30.000 si
60.000 de produse, iar n 2013 a nregistrat
o cifr` de afaceri de 13 miliarde de
euro.
Pn` la \nchiderea edi]iei Baumax
nu a oferit un punct de vedere.
Andrei LUCA

ACTUALITATE

S=mb`t`, 21 martie

Halucinant! Singurii
oameni `n fa]a c\rora
tremur\ miliardarii Ia[ului
 Marile averi vor fi controlate de inspectori care
duc o via]` modest`
 Ace[tia abia au reu[it s` \[i cumpere un
apartament de-a lungul anilor, \ns` vor verifica [i
monitoriza cei mai boga]i ie[eni [i afaceri[ti din
Moldova
 Conform declara]iilor de avere, fiecare dintre
inspectori are o locuin]` [i mai multe credite
bancare
 {efa serviciului este cea mai s`rac`
Noul compartiment creat special \n
cadrul Agen]iei Na]ionale de Administrare
Fiscal`, care are ca scop controlul celor
mai boga]i oameni din Moldova, va fi
condus de oameni capabili, dar care
nu au mari averi. Comparativ cu averile
pe care le au miliardarii Ia[ului, func]ionarii
publici au salarii modeste, dar atribu]ii
mari. Astfel, am considerat necesar s`
vedem cu ce curaj vor pleca la lupta
mpotriva de]in`torilor de mari averi
inspectorii noii structuri ce provin din
cele 6 jude]e din Moldova [i am constatat
c` averile ce le de]in cei 8 func]ionari
coopta]i \n b`t`lia \mpotriva propriet`]ilor
ilicite sunt mai degrab` modeste.

{i-au cump`rat un
apartament sau o cas`
Ortansa Tudor este [ef coordonator
al serviciului regional al marilor averi.
Aceasta a lucrat la Direc]ia de Finan]e
Vaslui. Conform declara]iei de avere
din anul 2013, aceasta de]ine o cas`
de locuit, cump`rat` \mpreun` cu so]ul
\n anul 1999, care are o suprafa]` de
50,38 metri p`tra]i. Aceasta are un credit
la OTP Bank, contractat \n anul 2007,
\n franci elve]ieni [i \nc` unul, la
Raiffeisen Bank, contractat \n anul 2012,
valoarea lui fiind de 15.000 de lei. La
Vaslui c[tiga anual 41.168 de lei.

Eugen Alexa, inspector superior la


Finan]ele ie[ene, are un teren intravilan
dobndit \n anul 1997, de 301 metri
p`tra]i, un apartament \n Ia[i, mo[tenire
primit` \n anul 2010, cu o suprafa]`
de 98 de metri p`tra]i. Are mai multe
credite bancare la diverse b`nci [i a
\ncasat un venit anual de 34.955 de
lei. Daniel Isac, inspector superior la
Finan]ele ie[ene are un teren intravilan
\n comuna Valea Lupului, cump`rat \n
anul 2008, cu o suprafa]` de 535 de
metri p`tra]i, iar \n Ia[i un apartament
de 76,72 metri p`tra]i, cump`rat \n anul
2002 \mpreun` cu so]ia. Inspectorul are
un cont de economii de 22.705 lei,
deschis \n anul 2013 la Banca Transilvania.
Acesta a \ncasat anul trecut 39.186 de
lei din func]ia de economist. Cornel
Gherasim - consilier superior Finante
Boto[ani are dou` apartamente, un
autoturism Daewoo Cielo [i dou` conturi
la BCR. Mihai Bilan - consilier superior
Finan]e Vaslui [i Elena Scripcaru inspector superior Finan]e Ia[i au de
asemenea o locuin]` fiecare [i mai
multe credite bancare.

Inspectorii suceveni,
cei mai boga]i
Adrian Marius Bucaciuc, inspector
superior finan]e Suceava, are, conform

declara]iei de avere, un teren agricol


de 1.200 de metri p`tra]i \n municipiul
Suceava, dobndit mpreun` cu so]ia
n 2008 prin cump`rare [i al]i 500 de
metri p`tra]i n intravilanul municipiului
Suceava ob]inu]i mpreun` cu so]ia tot
prin cump`rare. Sotii Bucaciuc au
mpreun` o cas` de locuit de 120 de
metri p`tra]i n Suceava, construit` n
2011, n regie proprie. Inspectorul
Bucaciuc conduce un automobil Seat
fabricat n 1997, dobndit prin cump`rare.
Nu are investi]ii, depozite n b`nci, dar
nici credite bancare. |n ceea pe prive[te
salariul lunar, acesta a c[tigat \n 2014
\n jur de 3.200 de lei. |n declara]ia de
interese, Adrian Marius Bucaciuc a
precizat c` este membru al sindicatului
Sed Lex. Valentin Iftimescu, inspector
principal Finan]e Suceava are re[edin]a
declarat` n municipiul F`lticeni. Acesta
de]ine patru terenuri dobndite prin
cump`rare n anii 2005, 2007 [i dou`

n 2010, n suprafe]e de 1.023, 2.500,


1.100, respectiv 686 de metri p`tra]i,
toate n comuna R[ca. Aici, familia
Iftimescu are o cas` de locuit de 112
metri p`tra]i, dar [i un spa]iu comercial
de 54 de metri, ambele dobndite n
anul 2007. Inspectorul Iftimescu este
proprietarul unui autoturism Volkswagen
fabricat n 2009. Are dou` credite, unul
din 2007, \n valoare de 49.500 de euro,
un card de cump`r`turi de 5.400 de
lei la Raiffeisen Bank, dar [i un mprumut
de 7.000 de euro de la o persoan`
fizic` datnd din anul 2012. Ct priveste
veniturile anuale declarate cu ultimul
prilej luna iunie a anului 2014, acestea
au fost de 33.914 lei pentru Valentin
Iftimescu, conform fi[ei postului, n
vreme ce veniturile so]iei din comer]
au fost 0 lei. Au mai contribuit la
bugetul familiei Iftimescu [i cei doi
copii, cu dou` aloca]ii anuale nsumnd
fiecare 504 lei.

|ncep controalele la
marile averi
La nivelul ANAF a fost \ntocmit`
o list` cu 450 de persoane provenind
din cele 6 jude]e ale Moldovei care
sunt suspecte [i prin urmare vor fi
verificate. |n termenii tehnici ai finan]i[tilor
este vorba de persoane care prezint`
risc fiscal. Noului serviciu i-au fost
repartizate ni[te birouri \n cl`direa
Direc]iei Regionale Vamale, iar cei 8
inspectori au \nceput deja primele
verific`ri. Afaceri[tii ie[eni sus]in c`
este benefic noul serviciu. Foarte bine
c` l-au f`cut. Ce am avut de pl`tit, am
pl`tit [i am fost deja verificat. E o idee
bun`, a spus Ioan Zapodeanu, regele
terenurilor din Ia[i. Afaceristul Bogdan
Pi]igoi nu a comentat pe marginea
acestui subiect.
Raluca ZAMISNICU
ralucazamisnicu@bzi.ro

Aten]ie unde face]i ecografie! Operate de[i nu aveau nevoie de a[a ceva
Pentru a evita situa]ii de
acest gen, pacien]ii sunt
sf`tui]i s` se adreseze
medicului de specialitate
[i apoi s` ia o decizie.
Interven]ia chirurgical` nu
este recomandat` \n toate
situa]iile
Nu de pu]ine ori tinerele au ajuns
pe masa de opera]ie cu toate c` interven]ia
chirurgical` nu era necesar` [i totul
se putea rezolva printr-un simplu tratament
sau controale periodice. Medicii de
specialitate sus]in c` astfel de cazuri
se \ntmpl` atunci cnd pacientele fac
ecografie abdominal` la un medic de
alt` specialitate [i observ` un chist la
unul dintre ovare [i indic` interven]ie
chirurgical`. Speriate, tinerele, f`r` a

mai consulta un medic ginecolog, se sunt func]ionale [i nu trebuie operate,


duc direct la chirurg [i insist` s` fie dac` nu exist` suspiciune de tumor`.
operate. A[a se ajunge la o interven]ie Acestea se ]in sub observa]ie [i, de
care putea fi evitat` cu u[urin]`. Medicii multe ori, se rezolv` spontan, dispar.
ginecologi au precizat c` chisturile Este indicat, dac` nu obligatoriu, s`-l
ovariene sunt destul de frecvente mai urm`re[ti o perioad` [i apoi se decide
ales la vrste tinere. Ace[tia spun c` tratamentul terapeutic. Un chist ovarian
tratamentul chirurgical este recomandat func]ional nici nu este o boal`. Atunci
\n anumite situa]ii [i nu toate chisturile cnd este mai mare de 3 centimetri
trebuie \ndep`rtate. Exist` o problem` se nume[te chist, iar cnd este mai
pe care \ncerc`m s` o rezolv`m. O mic de 3 cm, vorbim de un folicul. |n
parte dintre paciente sunt v`zute ecografic fiecare lun` ovarul face un folicul [i
de medici de alte specialit`]i [i atunci de 2 cm [i nu trebuie operat. Dac` \n
cnd descoper` un chist ovarian \i dou`-trei-patru luni chistul ajunge la o
recomand` pacientei s` se opereze. dimensiune mai mare de 6 cm se ia
Pacienta se sperie [i se opereaz`. Aici \n calcul interven]ia chirurgical`. Este
este [i gre[eala tinerelor care nu vin foarte important ca pacienta s` consulte,
s` fac` o investiga]ie la medicul specialist \ntotdeauna, [i un medic ginecolog, de
[i nici nu ne informeaz` corect. La specialitate. Eu am o conduit` mai
vrste tinere, majoritatea chisturilor conservatoare. De exemplu, \n Anglia,
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n

\n 46 la sut` din interven]iile pe chist


ovarian sunt ar`tate c` au fost chisturi
func]ionale, a declarat prof. dr. {tefan
Bu]ureanu, [eful Clinicii de ginecologie
din cadrul Maternit`]ii Elena Doamna
din Ia[i. |n majoritatea cazurilor, interven]ia
chirurgical` se efectueaz` laparoscopic.
Asta \nseamn` o perioad` scurt` de
spitalizare [i refacerea mult mai rapid`
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

a pacientei postoperator. |n principiu


se intervine laparoscopic, dar nu
\ntotdeauna rezolvi problema pe viitor.
Medicul face absolut tot ce este posibil
pentru a p`stra ovarul [i [ansele de
sarcin`, a declarat prof. dr. {tefan
Bu]ureanu.
Magda OLTEANU
magda@bzi.ro

PUBLICITATE

S=mb`t`, 21 martie

10

M I C A PU B L I C I T A T E
VNZRI DIVERSE
PUI CURC, RAS GREA. Vindem
pui curc`, ras` grea, f`r`
colesterol, albi, 1 kg, 30 zile,
vaccina]i, deparazita]i, ce pot
dep`[i la maturitate 30 kg. Punem
la dispozi]ie, de asemenea, [i
furaje. Oferim consultan]`
veterinar`. Centre de distribu]ie a
puilor: Ia[i, Bac`u, Roman, Vaslui,
Barlad, Hu[i, Foc[ani, Bra[ov,
Gala]i. Pre] 29 lei buc. Rela]ii la:
0740.182460. Email:
tvrx2004@yahoo.com
MA{INA SEMIAUTOMAT
AMBALAT ZAHAR PLICULE}E 5
GRAME. Stare func]ional` bun`.
Detalii la tel. 0756.356857,
0751.661330.
FRIGIDER ZANUSSI [i MA{IN DE
SPLAT INDESIT, aproape noi, \n
stare perfect` de func]ionare. Pre]
negociabil - 850 ron (ambele). Tel.
0788.683162.
ARBU{TI GARD VIU - 1 leu/bc,
(HIBISCUS, LIGUSTRUM, BUXUS,
JUGASTRU, CARPEN, SNGER), *
TUIA pentru gard viu 3 lei/bc
(THUJA PICATA, THUJA
BRABANT), * PUIE}I MAGNOLII (1
AN) - 3 lei/bc, etc. Plantele sunt
aclimatizate (produse \n Romnia).
Rela]ii la tel. 0762.061555.
Vnd MAGNOLII, MESTECENI, TUIA
LUMNARE, TEI, MALIN, O}ETAR
RO{U, PIN, MOLID, FRASIN,
AR}AR, STEJAR etc. - la pre]uri
mici. Vnd arbu[ti gard viu 1 leu
/bc. Plantele sunt aclimatizate
(produse \n Romnia). Rela]ii la tel.
0762.061555.

Automat`. capacitate motor: 2496


cm3. Dot`ri: ESP (Program
Electronic de asigurare a Stabilit`]ii)
climatronic, scaune \nc`lzite, oglinzi
electrice, geamuri electrice,
banchet` rabatabil` (se face pat), 6
airbag (frontal + lateral), volan
reglabil, radio, jante aluminiu, bare
portbagaj. Ma[in` de familie,
silen]ioas`, confortabil` [i sigur`.
Rela]ii la tel. 0753.472549,
0751.589488.
Vnd Fiat Doblo, an 2008, culoare
ro[ie, motor 1.4, benzin`, consum
foarte bun, al doilea proprietar,
kilometri reali 102.000 km, arat` [i
func]ioneaz` impecabil. Pre]: 3.700
Euro, negociabil. Rela]ii la telefon:
0754.305189.

VNZRI IMOBILIARE
Apartamentul propus spre vnzare
este situat \n zona Gar`, lng`
BILLA, \ntr-un bloc pe cadre
construit \n 1989, situat la un etaj
intermediar, avnd o suprafa]` de
48 mp, compus din 2 camere de
tip decomanadat, amenajat
complet, \mbun`t`]it cu: central`
termic`, izola]ie termosistem,
tmpl`rie PVC cu geam termopan,
instala]ii schimbate, u[i interior
schimbate, geam la baie.
Apartamentul se poate vinde
complet mobilat [i utilat.Pre]
54900 euro. Rela]ii la telefon:
0758.512667

VAND URGENT AFACERE LA


CHEIE! MOAR gru -porumb,
furaje. Construc]ie 200 mp din care
80 mp locuibili, diverse anexe, 4000
mp teren la 50 km de Ia[i. Pre]
negociabil. Rela]ii la telefon:
0742.180891.
CAS DE BANI. Pre] de criz`,
negociabil. 0232.218842,
0723.364346.
VASE Kochgeschirr-set pentru
pregatit mncarea (\n suc propriu),
diverse m`rimi. 50 % reducere.
Rela]ii la tel. 0743.166575.
DOU SOBE DE TERACOT
complete. Pre] de criz`, negociabil.
0232.218842, 0723.364346.
FELIATOR PROFESIONAL (fabrica]ie
italian`). 450 E. Rela]ii la tel.
0746.328777.
LEMNE pentru foc: carpen, salcm,
fag, foarte uscate, paletizat (cubaj
corect), t`iate [i cr`pate, transport
gratuit. Nu cump`ra]i de la escroci!
Rela]ii la telefon: 0769.617575.

Apartamentul este situat \n zona


Centru-Civic, lng` Palatul de
Justi]ie , \ntr-un bloc pe cadre,
construit \n 1980, situat la un etaj
intermediar, avnd o suprafa]` de
84 mp, compus din camere de tip
decomandat, model cu 3 balcoane
[i este \mbun`t`]it cu: central`
termic`, izola]ie termosistem,
tmpl`rie pvc cu geam
termopan(par]ial), eliberare
imediat`. Apartamentul este ideal
att pentru investi]ie \n vederea
\nchirierii, ct [i pentru locuit. Pre]
73900 euro. Rela]ii la:
0758.512667

PORUMB ECO (BOABE) - 2,5 tone.


Pre] excelent. Loc Hude[ti, jud.
Boto[ani. Rela]ii la tel.
0742.767560.
MIERE DE ALBINE (Poliflor`).
Natural` 100% (ECO). Pre]: 20
RON/Kg. Rela]ii 0765.394295 sau
0754607385. |n Ia[i transportul se
asigur` gratuit indiferent de
cantitate. Se emite [i factur`.
GARAJ METALIC - stare foarte
bun`, demontabil, pentru
str`mutare. Tel. 0743.166575.

VNZRI AUTO
AUDI A6. An fabrica]ie: 2002.
Combustibil: Diesel. Cutie de viteze:

Apartamentul este situat \n zona


Centru-Podul de Fier, lng` noul
Palat de Justi]ie, \ntr-un bloc pe
cadre construit \n 1985, situat la
etajul 2, avnd o suprafa]` de 74
mp, compus din 3 camere de tip
decomandat amenajat complet,
\mbun`t`]it cu: central` termic`,
tmpl`rie PVC cu geam termopan,
amenaj`ri de lux, instala]ie
sanitar`/electric` schimbat`,

balcon \nchis. Se vinde par]ial


mobilat. Pret 68500 euro Rela]ii la:
0758.512667

Apartamentul este situat \n zona


Copou, lng` bulevardul principal,
\ntr-un bloc de 4 nivele, situat la
etajul 3, avnd o suprafa]` de 95
mp, compus din 4 camere de tip
decomandat, model cu 2 b`i [i 3
balcoane, amenajat la interior,
\mbun`t`]it cu: central` termic`,
izola]ie exterioar`, tmpl`rie pvc cu
geam termopan, aer condi]ionat,
gresie, faian]`, parchet, geam la
baie, loc de parcare, 2 boxe,
eliberare rapid`. Pre] 86000 euro.
Rela]ii la: 0758.512667

VIL - VALEA LUPULUI - 200 mp


construi]i, 800 mp teren. Toate
utilit`]ile. Finisaje lux. S + P + E.
Rela]ii la tel. 0751.494036.

BRNOVA - * 2500 mp teren


intravilan, * 1000 mp teren intravilan
- cu toate utilit`]ile. Pre] negociabil.
Rela]ii la tel. 0743.891567.

Apartament o camer` complex


reziden]ial 2015. Apartament bloc
nou, construc]ie 2015, structura pe
c`dre de beton, decomandat,
compartimentat pentru a eficientiz`
ct mai bine suprafa]` util` de 37
mp. Complexul este amplasat \ntr-o
zona lini[tit`, beneficiaz` de un
cadru intim [i de o priveli[te
deosebit`. Pre] promo]ional: 36500
euro. Pentru mai multe detalii:
0746.785621.

VND (INCHIRIEZ) LE}CANI Ia[i


(Proprietar) CAS parter + dou`
nivele, \nc`lzire central` lemne,
parter, etaj I, locuibile, 8 camere.
Pentru vnzare - 35.000 E. |nchiriere
100 E /camer`. Tel. 0755.074905.
0332.145309.

Apartament cu 3 camere complex


reziden]ial 2015. Apartament bloc
nou, construc]ie 2015, structura pe
cadre de beton, decomandat,
buc`tarie separat`, compartimentat
pentru a eficientiz` ct mai bine
suprafa]` util` de 69 mp. Complexul
este amplasat \ntr-o zona lini[tit`,
beneficiaz` de un cadru intim [i de
o priveli[te deosebit`. Pre]
promo]ional: 66500 euro. Pentru
mai multe detalii: 0746.785621.
Persoan` fizic` vnd garsonier` 24
mp - NICOLINA I, etaj IV din V bloc
izolat termic, camer` video, interfon,
gresie, faian]`, parchet, geam
termopan, u[` metalic`. Pre]
negociabil. Tel. 0767.983165.
Magnolia Residence \]i ofer` pre]uri
promo]ionale pentru apartamentele
cu 2 camere, finisate 100%, cu rate
la dezvoltator. Acum apartament cu
2 camere de 52 mp la doar 43.000
euro. Profit` de ofert`! Rela]ii la
telefon: 0755.122000.

Apartamentul propus spre vnzare


este situat \n zona Gar`, lng`
Billa, la bulevardul principal [i la 5
minute de Pia]a Unirii, \ntr-un bloc
pe cadre construit in 1990, avnd
o suprafa]` de 100 mp, compus
din 4 camere de tip decomandat,
model cu 2 b`i [i 2 balcoane,
amenajat de LUX, \mbun`t`]it cu:
central` termic`, \nc`lzire prin
pardoseal`, tmpl`rie PVC cu
geam termopan, instala]ii
schimbate, pe mijlocul blocului, aer
condi]ionat, loca]ie excelent`.
Apartamentul se vinde complet
mobilat [i utilat la pre]ul de 84900
euro. Rela]ii la: 0758.512667

Proprietar vnd apartament cu 1


camer` \n complex reziden]ial nou construc]ie 2014, zona Sf. Laz`r,
vizavi de Palas. Dot`ri: gresie,
faian]`, parchet, CT proprie. Pre]uri
de la 1200 Euro/mp. Tel:
0785.219334.
Proprietar vnd apartament cu 2
camere \n complex reziden]ial nou construc]ie 2014, zona Sf. Laz`r,
vizavi de Palas. Dot`ri: gresie,
faian]`, parchet, CT proprie. Pre]uri
de la 1200 Euro/mp. Tel:
0785.219334.
Proprietar vnd apartament cu 3
camere \n complex reziden]ial nou construc]ie 2014, zona Sf. Laz`r,
vizavi de Palas. Dot`ri: gresie,
faian]`, parchet, CT proprie. Pre]uri
de la 1200 Euro/mp. Tel:
0785.219334.
Proprietar vnd apartament cu 4
camere \n complex reziden]ial nou construc]ie 2014, zona Sf. Laz`r,
vizavi de Palas. Dot`ri: gresie,
faian]`, parchet, CT proprie. Pre]uri
de la 1300 Euro/mp. Tel:
0785.219334.

VND CAS P + 1, integral


c`r`mid` pe 800 mp, intabulat`,
certificat energetic, liber` de sarcini.
Locuin]a are 196 mp locuibili. Este
situat` \n satul PUN - la 150 m de
strada principal`. Pe timp de iarn`
accesul este facil. Rela]ii la tel.
0762.780991.
Vnd apartament 2 camere,
decomandat, confort 1 m`rit, 60
mp, bloc beton din anul 1986, etaj
1/4, 2 vederi, 2 balcoane, central`,
tevi de cupru, tmpl`rie REHAU - 3
straturi, garaj [i box`, Dancu, str.
Dasc`lilor, nr. 10. Pre]: 36.000 euro,
negociabil. Telefoane: 0332.108872
[i 0755.848685.

VND CAS P + 1, integral


c`r`mid` pe 800 mp, intabulat`,
certificat energetic, liber` de sarcini.
Locuin]a are 196 mp locuibili. Este
situat` \n satul PUN - la 150 m de
strada principal`. Pe timp de iarn`
accesul este facil. Rela]ii la tel.
0762.780991.

APARTAMENT 4 CAMERE - 90 mp,


Ia[i, str. Pompieri nr. 2, bloc 653,
sc. A, ap. 3, parter, cu central`,
geam termopan, balcon \nchis,
gresie, faian]`, canalizare separat`.
Se recomand` [i pentru cabinet
medical sau spa]iu comercial. Rela]ii
la tel. 0332.460888, 0742.094748.

|NCHIRIERI
nchiriere terenuri, hale, birouri Dacia, DN 28/E58, Toyota.
0758.250406.
APARTAMENT, lng` Universitate, 2
camere semidecomandate,
mobilate, cu toate utilit`]ile.
0721.239594.
OFER spa]iu de \nchiriat pentru
coafez`, cosmetician`, manichiurist`
[i maseuz` \n cartier Dacia. Chirie
foarte avantajoas`! Rela]ii la
COPOU - Apartament 3 camere,
lng` Gr`dina Copou, cu toate
utilit`]ile. Rela]ii la tel. 0724.521788.
2 camere la Cas` Ia[i - Centru cu
utilit`]i. Rela]ii la tel. 0758.022564.
3 Camere mobilate/nemobilate sau
apartament integral, zona
Universitatea de Medicin`, IA{I.
Pachet - internet, cablu, telefon fix,
central` termic`. Tel. 0755.074905.
0332.145309.

SERVICII - TRANSPORT
TRANSPORT MARF, servicii mut`ri
mobil` pentru apartamente, vile etc.
cu dube [i camioane supra\n`l]ate
de 1 to-6 to. Pre]uri negociabile.
Asigur manipulan]i. 0744.972137.
0757880466 /www.mutariiasi.ro /
www.transportmarfaisi.ro
ASIGURM URMTOARELE
SERVICII: -TRANSPORT MARF
GENERAL CU GREUTATE
MAXIM 5 TONE {I VOLUM 40
METRI CUBI-MUTRI MOBIL DIN
APARTAMENTE, CASE, VILE SAU
SEDII FIRM * |NCRCTDESCRCAT, DEMONTATREMONTAT- |NFOLIAT, *
DEBARASARE MOBILIER VECHI.
DE ASEMENEA, BENEFICIA}I DE
ASIGURAREA BUNURILOR CE
TREBUIESC RELOCATE. PENTRU
UN CALCUL INFORMATIV APELA}I
CU |NCREDERE LA NUMRUL:
0757.880466.

URGENT - PF, bloc nou, BUCIUM,


ap. 2 camere, 52 mp, mobilat la
comand`, utilat complet, aer
condi]ionat, loc de parcare propriu.
Actele la zi. PRIMA CAS. 36.000 E,
negociabil. Rela]ii la tel.
0740.431156.

TRANSPORT MARF IA{I. Mut`ri


mobil` bagaje. TEL. 0744.106419.
Ofer manipulan]i. Transport mobil` [i
alte m`rfuri. Mut`ri apartamente,
garsoniere, sedii firm`, bagaje,
electrocasnice, debaras`ri mobil`,
baruri etc. cu dube \nchise
Mercedes Sprinter 1, 2, 3, 4 to,
\ncepnd de la 50 ron/ cursa local`
[i 1 ron/ km extern. Ofer manipulan]i
[i Servicii de
Depozitare/Debarasare. 50 RON/
CURSA LOCAL.

TEREN - ideal pentru vile - 2 loturi a


1000 mp, zon` la intrarea \n Ia[i.
Tel. 0724.521788.

MUTRI MOBIL IA{I/ TRANSPORT


MARF. 0755.432536. Pre]: 50
RON (local). Transport marf`, colete,

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

11

PUBLICITATE

S=mb`t`, 21 martie

M I C A PU B L I C I T A T E
mut`ri mobilier, electrocasnice,
debaras`ri obiecte vechi [i orice alte
bunuri. Asigur`m transportul
acestora indiferent de or` sau
destina]ie cu dube 3.5 t volum
maxim. Asigur la cerere echip`
pentru manipularea m`rfii.
Transport marf` de toate felurile,
mut`ri-reloc`ri locuin]e, mobil`, etc.
Ofer servicii de transport marf` \n
Ia[i [i \n ]ar` cu camioneta
Mercedes, Sprinter, foarte
\nc`p`toare [i cu lift hidraulic,
sarcina util` 3,5 to. Servicii de
mut`ri locuin]e cu echipa de
manipulan]i cu experien]`. Se
elibereaz` factur` la cerere. Ofer
Seriozitate. Relatii: 0730.523423.
TRANSPORT MARF INTERN {I
INTERNA}IONAL cu Mercedes
Sprinter de 3.5 To(21mc), VW LT de
5 To (15mc), Fiat Ducato de 2.0 To
(12mc), pe orice tip de marf`
inclusiv refrigerate, ct [i congelate.
Mut`ri Apartamente, Garsoniere,
Sedii de Firm`, Bagaje. Asigur`m
MANIPULAN}I la cererea clientului.
Asigur`m [i depozitare permanent`,
ct [i temporar`. Toate pre]urile
sunt negociabile \ncepnd de la 0. 9
lei pe km. Cursa local` 50 lei. Rela]ii
la: 0751.361891, 0786.363286
NON STOP
IEFTIN TRANSPORT MARF. Mut`ri
Ia[i mobil`, bagaje, apartamente
etc. 0744.403505. Transport marf`
Ia[i - bagaje, mobil`, bagaje [i
m`rfuri de orice fel. Mut`ri frigidere
aparate uz casnic, garsoniere,
apartamente, sedii firme. Debaras`ri
baruri [i orice tip de m`rfuri cu dube
\nchise Mercedes Sprinter, Vw Iveco
1, 2, 3, 4 tone 50 / ron curs` local`
[i 1 leu km extern. Ofer seriozitate.
Ofer manipulan]i la cerere. Pre]: 50
Ron Cursa Local`. tel.
0744.403505.
TRACTRI auto profesionale non
stop pn` la 7 Tone util 80 ron local
/exterior. Pre] \n func]ie de km
parcur[i [i greutate. Pre]urile sunt
neg. Rela]ii: 0749.113311 /
0766.280731.

SERVICII INSTALA}II
Execut`m instala]ii termosanitare,
electrice - instala]ii \n pardoseal`
[i/sau pe calorifere, mont`m aparate
de aer condi]ionat, centrale termice
[i cazane pe lemne, amenaj`ri
interioare de orice complexitate.
Totul la cele mai avantajoase pre]uri.
Tel. 0746.634406.

EXECU}II FORAJE
EXECUT FORAJE de mic` [i mare
adncime, pu]uri pentru ap`, la cele
mai mici pre]uri, executant cu
tehnologie modern`. Materiale de
calitate special pentru foraje. Rela]ii
la telefon: 0743.249992.

SERVICII CONSTRUC}II
COPERTINE, la comand` de la 100
ron metru. Rela]ii la 0746.758562.
Execut`m lucr`ri de amenaj`ri
interioare la cele mai mici pre]uri.
Tel. 0748.049608 sau 0757.852079.
EXECUTM lucr`ri de amenaj`ri
interioare (var, glet, rigips, parchet,
gresie, faian]`), case la ro[u,
termosistem, hidroizola]ii terase [i
bloc. Rela]ii la: 0757.477810.
AMENAJRI INTERIOARE de orice
complexitate. Totul la cele mai

avantajoase pre]uri. Tel.


0746.634406.
EXECUT LUCRRI AMENAJRI
INTERIOARE - REGIPS, FAIAN},
GRESIE. TEL. 0753.357097.

SERVICII - REPARA}II
ELECTRICE ELECTROCASNICE
Repara]ii ma[ini de sp`lat. Orice
model, orice defect la domiciliul
clientului, piese din stoc sau la
comand`. Schimb`m rulmen]i la
cazane capsulate. Garan]ia lucr`rii
asigurat` pe o period` de 12 luni.
Ne deplas`m [i \n afara localit`]ii.
Rela]ii la: 0748.824719
Electrician autorizat E-ON: panouri
automate, contoare, instala]ii
electrice, lumini, prize, \mp`mnt`ri,
senzori, etc. Mari reduceri! Rela]ii la
telefon: 0757.766935.
Frigotehnist repar orice tip de
frigider la domiciliul dvs. \n cel mai
scurt timp, \n ora[ul IA{I [i zonele
limitrofe. Ma deplasez [i pentru
constatare. Se pot executa lucrari
de: schimbare compresor,
vaporizator, schimbare de
termostate, incarcare freon,
schimbare condensator, filtru,
adaptare placi vaporizatoare la
combinele cu por(sparte) in
instalatie, etc. Se ofera garantia
pieselor si a lucrarii! Tel.
0751294248

SERVICII JURIDICE CONTABILITATE


BIROU DE MEDIATOR ROXANAALICE HORGA, Str. Sf. Laz`r, nr. 4,
bl. Pene[ Curcanul, ALDO Office
Center, biroul nr. 11, IA{I, TEL./FAX
0232.260.210; mobil:
0742.137.500; e-mail:
roxanahorga@iasiavocat.ro;
roxanahorga@yahoo.com . OFERIM
SERVICII DE CALITATE,
PROFESIONALISM,
CONFIDEN}IALITATE. MEDIERE |N
DOMENIILE: DREPTUL FAMILIEI
(divor], partaj, exercitarea autorit`]ii
p`rinte[ti minori, stabilire locuin]`
minori, program vizitare, etc ),
CONFLICTE COMERCIALE; DREPT
CIVIL (succesiuni, granituire,
revendicare, preten]ii, evacuare,
partaje, obliga]ia de a face),
INFRAC}IUNI LA PLNGEREA
PREALABIL (lovire, v`t`mare
corporal`, furt \ntre so]i, abuz de
\ncredere, violare de domiciliu,
tulburare de posesie, abandon de
familie), INFRAC}IUNI PENTRU
CARE |MPCAREA PR}ILOR
|NLTUR RSPUNDEREA
PENAL, ACCIDENTE DE
CIRCULA}IE, MALPRAXIS, LITIGII
DE MUNC, PROTEC}IA
CONSUMATORULUI, PROTEC}IA
INTELECTUAL, EDUCA}IE {I
|NV}MNT, etc. CU NOI VE}I
REU{I CE V PROPUNE}I.
ACCEPT DIALOGUL GSE{TE
SOLU}IA REZOLV CONFLICTUL.
Informarea [i eliberarea certificatului
de informare sunt gratuite!!!!
SC ORIEDA CONT EXPERT SRL,
societate de expertiz` contabil`
autorizat` CECCAR, ofer` servicii
complete de eviden]` contabil`,
expertiz` contabil` judiciar` [i
extrajudiciar`, certificare bilan]uri,
salarizare [i resurse umane [i alte
servicii conexe. Consultan]`
gratuit`. Contact: tel:
0733.688244, email:
orieda@gmail.com

EXPERT solu]ioneaz` dosare cu


\mprumuturi \n franci elve]ieni. Tel.
0232.218842, 0723.364346.

SERVICII
STOMATOLOGICE
OFERTA de detartraj ultrasonic +
periaj profesional + flourizare la 70
RON, ambele arcade. OFERTA
este valabil` pn` la 30 aprilie
2015 numai DETORAMACLINIC
din cartier Dacia, str. Rampei, nr.
9A, \ntre Biserica Catolic` [i Peco.
Program`ri la 0740.879.850, \ntre
orele 9.00 - 19.00.
TRATAMENTE STOMATOLOGICE
GRATUITE. La UMF Ia[i, 2 studen]i
la stomatologie bine preg`ti]i
primesc pacien]i gratuit pentru
extrac]ii, carii, tratament de canal.
Toate tratamentele sunt gratuite.
Suna]i la num`rul 0758.476513.
TRATAMENTE STOMATOLOGICE
GRATUITE. Student la stomatologie,
anul 5, fac extrac]ii dentare
pacien]ilor cu resturi dentare, din]i
sau tratament endodontic din]ilor
care pot fi salva]i, \n cadrul Spitalului
Bolt`, sub supravegherea medicului
stomatolog. Totul este gratis. Rela]ii
la telefon: 0749.500288.

SERVICII DIVERSE
TELEMARK - SOLU}IA PENTRU
CUMPRTURI RAPIDE. Livrez
produse alimentare la domiciliu din
magazinele cu preturile cele mai
mici. Rela]ii la telefon: 0758.852874.
{COALA DE {OFERI AUTO DRIVER
organizeaz` cursuri de instruire
practic` [i teoretic` pentru ob]inerea
permisului de conducere categoriile:
B, C [i E. Seriozitate [i experien]`.
Rela]ii la tel. 0744.820208.
{COALA DE {OFERI SIGUR LA
VOLAN - Centrul de preg`tire [i
perfec]ionare \n domeniul
transporturilor rutiere, organizeaz`
cursuri s`pt`mnale, la cele mai mici
pre]uri, \n vederea ob]inerii
ATESTATE {OFERI transport: marf`,
persoane, agabaritic, taxi, ADR,
Manageri de transport marf` [i
persoane, Instructori auto [i
Profesori de legisla]ie rutier` etc.
www.sigurlavolan.ro. Rela]ii la
telefon: 0740.882200;
0740.034212.
OFERTA LUNII ATESTATE
INSTRUCTORI AUTO. Organiz`m
cursuri, la cele mai mici pre]uri,
pentru ob]inerea ATESTATE
INSTRUCTORI AUTO/ Profesori de
legisla]ie rutier`, \n vederea angaj`rii.
www.sigurlavolan.ro . Rela]ii la
telefon: 0740.034212.
{COAL DE {OFERI profesioni[ti,
organizeaz` cursuri \n vederea
ob]inerii permisului de conducere
cat. A, B, BE, C, CE, D, TR. Dac`
v` \nscrie]i pentru categoriile C, CE.,
D ave]i traseul GRATUIT la ob]inerea
ATESTATELOR (CPI) marf` [i
persoane. www.sigurlavolan.ro Tel:
0740.882200; 0740.034212.

LOCURI DE MUNC
S.C. FASULO EST EUROPA
LOGISTICA S.R.L. din Timi[oara
angajeaz`, \n vederea extinderii
activit`]ii: {OFERI
PROFESIONI{TI PE TIR. Se cere:
1 an experien]` demonstrabil` pe
TIR \n transportul interna]ional,

cazier auto/judiciar, recomandare.


Se ofer`: venituri salariale
\ncepnd cu 1600 euro. Se
lucreaz`: singur pe camion,
frig/cistern` alimentar` (f`r` ADR).
Tel: 0749.021612 sau
0256.471412, fax: 0256.471417.
e-mail:
romania@fasulotrasporti.com.
Inter Euro Jobs recruteaz` [oferi TIR
cu atestate [i experien]` n transport
interna]ional pentru activitate n
Fran]a. Se ofer` salariu motivant
conform legisla]iei UE [i posibilitate
cazare. CV-urile se primesc la
adresa intereurojobs@gmail.com.
Persoanele selectate vor contactate
telefonic.
Inter Euro Jobs recruteaz` persoane
cu experien]` multipl` ca sudor,
vopsitor, carosier pentru repara]ii
ma[ini de mare tonaj pentru
activitate n Fran]a. Se ofer` salariu
motivant conform legisla]iei UE [i
posibilitate cazare. CV-urile se
primesc la adresa
intereurojobs@gmail.com.
Persoanele selectate vor contactate
telefonic.
CAUT LOC DE MUNC. Inginer
mecanic cu atestate de inspector
tehnic I.T.P. clasa II + G.P.L. si(de)
manager \n transport marfa +
persoane (persoana desemnat`),
caut loc de munc`. Men]ionez c` la
ultimul loc de munc` am de]inut
func]ia de [ef atelier repara]ii auto [i
m` ocup`m \n mod special de
departamentul piese de schimb,
diagnoza auto [i inspec]ii tehnice
I.T.P. Rela]ii la telefon:
0743.379309.
ANGAJM SECRETAR pentru
Paris [i jude]ul Iasi. Competen]e
medii PC [i internet. Toate detaliile:
www.pcparis.com/ro
E{TI |N CUTAREA UNUI LOC DE
MUNC? Noi avem solu]ia! C`ut`m
URGENT dou` persoane care s` fie
serioase, s` nu aib` probleme cu
consumul de alcool [i care sa ne
ajute la treburile gospod`re[ti. Avem
nevoie de o femeie pentru cur`]enie
\n cas` [i pentru g`tit [i un b`rbat
pentru a se ocupa de treburile
gospod`re[ti prin curte. Casa este
\n zona P`un - Ia[i. Oferim salariu
motivant, carte de munc` [i toate
d`rile platite la bugetul statului. O
ocazie unic`, nu o rata]i! Mai multe
rela]ii la num`rul de telefon:
0744.663190.
Farmacie de circuit deschis din
Germania ofer` un post de farmacist
cu norm` \ntreag`. Salarizarea
corespunde tarifului corespunz`tor
german. Cerin]e: - Studiul de
farmacie; - Cuno[tin]e de limba
german` (cel pu]in nivel mediu); Flexibilitate, dorin]` de a \nva]` un
nou sistem de lucru; - Vrsta pn`
\n 40 de ani. CV-ul inclusiv dovada
absolvirii facult`]ii [i a cuno[tin]elor
de limb` sunt a[teptate sub form`
electronic` la adresa:
apothekeimkauflandfrankenthal@gm
x.de
Firm` german` caut` o menajer` cu
experin]` pentru activitate \n
Germania cu contract direct. Plata
se efectueaz` conform standardelor
germane. Cerin]e: - Flexibilitate,
dorin]` de munc`, cultul lucrului
bine facut, rigurozitate, igien`
ireprosabil`; - Experin]` \n domeniu,
inclusiv abilit`]i culinare; - Vrsta
pn` \n 45 de ani. CV-ul inclusiv
dovezi ale calific`rii [si experin]ei
sunt a[tepate sub form` electronic`
la adresa: office@east-solutions.com

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Angajez secretar` cu studii


superioare - \n domeniu [coal` de
[oferi. Tel. 0746.658817.
COMPANIA DE PAZ angajeaz`
agen]i de securitate cu experien]`
pentru obiective din Municipiul Ia[i.
Se ofer` pachet salarial \ncepnd cu
920 lei pentru un program de lucru
\n 4 ture. Pentru detalii ne pute]i
contacta la telefon 0734.444411 [i
recrutare@companiadepaza.ro
SC ANGAJEAZ {I SCOLARIZEAZ
INSTRUCTOR AUTO, CATEG. A, B,
C, D, CE. 0745.255288.
SC angajeaz` muncitori necalifica]i.
Rela]ii suplimentare la tel./fax.
0232.230113.
GRUPUL DE FIRME DEN SECURITY
/ POLARIS SECURITY angajeaz`
dispecer centru de alarm`, tehnician
sisteme de securitate [i agent
interven]ii ([ofer). CV-urile se depun
pe adresa: stefan@densecurity.ro
Rela]ii la tel. 0769.058428.
GRUPUL DE FIRME DEN SECURITY
/ POLARIS SECURITY angajeaz`
agen]i de paz` [i agen]i interven]ie
(soferi). Rela]ii la tel. 0761.785080.
Acoperitor \nvelitor ]igl`, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, Szeged
Grup SRL. Rela]ii la: 0741.192999;
karomcont@yahoo.com
Administrator, studii medii, cu
experien]`, Master Cleaning
Standard SRL. Rela]ii la:
0749.017234;
mcs.master_cleaning@yahoo.com
(de contactat dupa ora 17).
Administrator, studii medii, cu
experien]`, Master Cleaning
Soluntions SRL. Rela]ii la:
0749.017234;
mcs.master_cleaning@yahoo.com
(de contactat dupa ora 17).
Agent comercial, studii medii,
experien]` 1 an, Dalkia Termo Ia[I
SRL. Rela]ii la: 0232.232360
INT.1270; 0755011157;
0755.042188;
cecilia.alexiu@dalkia.ro;
cristina.vasilencu@dalkia.ro
Agent de asigurare, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, Destine Broker
de Asigurare SRL. Rela]ii la:
0731.436968; 0786.205496;
viorelsdrobis@gmail.com sau
margasdrobis@gmail.com
Agent de securitate, studii medii,
calificare, cu atestat (10 posturi sunt
pentru Suceava), Compania de Paza
Pantera SRL. Rela]ii la:
0232.219911;
pantera.security@gmail.com
Agent de securitate, studii medii
(liceu), f`r` experien]` precizat`,
Nord Est Security Force SRL. Relatii
la: 0232.228881
Agent de vnz`ri, studii superioare,
absolvent promo]ia 2014, cuno[tin]e
marketing, vnz`ri, Ascendo SRL.
Rela]ii la: 0332.800435;
0720.998596;
catalin.balcan@ascendoiasi.ro
Agent de vnz`ri, studii medii,
experien]` 1 an, CL Cosmetics SRL.
Rela]ii la: 0740.602030;
onmacabim.org@gmail.com
Agent de vnz`ri, studii medii cu
experien]`, Master Cleaning
Standard SRL. Rela]ii la:
0749.017234;
mcs.master_cleaning@yahoo.com
(de contactat dupa ora 17).
Agent de vnz`ri, studii medii cu
experien]`, Master Cleaning

PUBLICITATE

S=mb`t`, 21 martie

12

M I C A PU B L I C I T A T E
Solutions SRL. Rela]ii la:
0749.017234;
mcs.master_cleaning@yahoo.com
(de contactat dupa ora 17).
Agent servicii client, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, cuno[tin]e
operare pc, limba italian` avansat,
Fire Credit SRL, Rela]ii la:
0332.711711; 0332.730168;
jobs@fire-credit.ro
Agent servicii client, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, cuno[tin]e
limba francez`, turca, SCC Services
Romnia SRL. Rela]ii la:
0735.211246; 0232.211885;
theodor.irimescu@scc.com
Agent servicii client, studii
medii/superioare, cuno[tin]e it,
cunoa[terea unei limbi str`ine
(englez`, francez`, german`,
spaniel`, Italian`, portughez`),
Capgemini Services Romania SRL.
Rela]ii la: 0767.479862;
raluca.paduraru@capgemini.com
Analist servicii client, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, cuno[tin]e limba francez`,
SCC Services Romnia SRL. Rela]ii
la: 0735.211246; 0232.211885;
theodor.irimescu@scc.com
Asistent manager, f`r` studii
precizate, experien]` 1 an, Perfect
Carpets SRL. Rela]ii la:
0332.803968;
0332.803967;georgiana.pintilescu@
covor-online.ro
Barman, studii medii, experien]` 6
luni, Granpanino SRL. Rela]ii la:
0743.558787
Bobinator, scoala profesional`,
experien]` 2 ani, Tehnoton SRL.
Rela]ii la: 0232.231740;
0232.233900; juridic@tehnoton.com
Buc`tar, studii de specialitate, limba
englez`, cursuri de igien`,
Galli&Ruggeri SRL. Rela]ii la:
0745.236675;
recrutare@spingrouphr.ro
Buc`tar (fast-food), studii medii cu
experien]`, Prod-Flash SRL. Rela]ii
la: 0741.299259
Casier, 10 clase, experien]` 1 lun`,
Profi Rom Food SRL. Rela]ii la:
0731.313611; larisa.marin@profi.ro
Cofetar/ Patiser, [coal`
profesional`, experien]` minim 3 ani,
Triumf AG SRL. Rela]ii la:
0232.240313; 0745.319070;
triumf_ag@yahoo.com
Confec]ioner, studii medii,
experien]` 1 an, Blue Magic art
SRL. Relatii la: 0374.090626
Confec]ioner, studii medii; f`r`
experien]` precizat`, Belum Dan
SRL. Rela]ii la: 0742.973815;
chdan2003@yahoo.com
Confec]ioner, f`r` studii precizate,
cu experien]`, Cora Textiles SRL.
Rela]ii la:0332.803004;
0332.803006; 0747.090090;
office@coratextiles.com
Confec]ioner, studii medii, cu
experien]` 3 ani, Cristian ABC SRL.
Rela]ii la: 0232.217037;
0232.223364;
geaninapp_is@yahoo.com
Confec]ioner, studii medii,
experien]` 1 an, Katty Fashion SRL.
Rela]ii la: 0332.800797;
0752.139210; office@kattyfashion.ro
Confec]ioner, studii medii (nivel de
calificare I sau II), f`r` experien]`
precizat`, Ia[i Conf SA. Rela]ii la:

0232.277953; 0232.230240;
secretariat@iasiconf.ro
Confec]ioner, studii medii, cu
experien]`, Michael Com SRL.
Rela]ii la: 0232.239430;
michaelcom_resurseumane@yahoo.
com
Confec]ioner, f`r` studii precizata,
cu experien]`, Siorom SRL. Rela]ii
la: 0745.528817;
cristian.prodan@sioen.be sau
irina.sauca@sioen.be
Confec]ioner, studii medii, cu
experien]` 1 an, Neyla SRL. Rela]ii
la: 0744.514.586;
neylacomp@gmail.com
Confec]ioner (40 posturi pentru
jude]ul Ia[i, 16 posturi pentru jude]ul
Vaslui - comuna Vetri[oaia)f`r` studii
precizate, cu calificare, cu
experien]` minim 1 an, Confec]ii
Integrate Moldova SRL. Rela]ii la:
0232.415793; 0723.616201;
tpopa@cimiasi.ro
Confec]ioner, prelucr`tor \n industria
textila, f`r` studii precizate,
experien]` 1 an, Perfect Carpets
SRL. Rela]ii la: 0332.803968;
0332.803967;georgiana.pintilescu@
covor-online.ro
Confec]ioner, prelucr`tor \n industria
textil`, studii medii, experien]` minim
1 an, Biltex SRL. Rela]ii la:
0762.200632
Confec]ioner, prelucr`tor \n industria
textil`, f`r` studii precizate, cu
experien]` 5 ani, All Cio Invest SRL.
Rela]ii la: 0766.466911;
0747.992806; 0332.730180;
ciobotaru@allcioinvest.ro
Consilier juridic, studii superioare,
experien]` 2 ani, Dalkia Termo Ia[I
SRL. Rela]ii la: 0232.232360
INT.1270; 0755.011157;
0755.042188;
cecilia.alexiu@dalkia.ro;
cristina.vasilencu@dalkia.ro
Consilier vnz`ri asigur`ri studii
superioare, cu experien]` 1 an,
Allianz }iriac Asigur`ri. Rela]ii la:
0232.211695; 0744.191315;
simona.polcovnicu@allianztiriac.ro
Consultant \n domeniul for]ei de
munc`, studii medii liceale,
cuno[tin]e limba german`, PMK
Medical Care SRL. Rela]ii la:
0758.111054; tmihutiu@pmkmedicalcare.de
Contabil, studii superioare de
specialitate; absolvent cu
licen]`/diserta]ie; cuno[tin]e limba
englez`/francez`/Italian` nivel
avansat; voluntariat \n domeniu,
Fiscontexpert Consult SRL.Rela]ii la:
0721.640485; 0746.295847;
recrutare@spingrouphr.ro
Contabil, studii superioare de
specialitate; cuno[tin]e limba
englez`/francez`/Italian` nivel
avansat; cuno[tin]e softuri de
contabilitate; experien]` minim 1 an,
Fiscontexpert Consult SRL. Rela]ii
la: 0721.640485; 0746.295847;
recrutare@spingrouphr.ro
Contabil, absolvent de facultate sau
liceu de profil, promo]ia 2014,
Rating Group SRL. Rela]ii la:
contabilitate.expertiza2005@gmail.c
om
Controlor calitate, studii medii [i
experien]` 3-5 ani, Katty Fashion
SRL. Rela]ii la: 0332.800797;
0752.139210; office@kattyfashion.ro

Croitor (confec]ioner modele etalon),


studii medii (nivel 2 de calificare),
f`r` experien]` precizat`, Ia[I Conf
SA. Rela]ii la:
0232.277953;0232.230240;
rpasca@iasiconf.ro ;
secretariat@iasiconf.ro
Designer grafic` (operator
calculator), experien]` minim 2 ani,
s` cunoasc` Corel Draw, Adobe,
Dulgher, studii medii, calificare,
experien]` 5 ani, Elmar SRL. Rela]ii
la: 0232.211730; office@elmar.ro
Dulgher, f`r` studii precizate,
experien]` \n domeniu 2 ani, Mihu
D`nu]-Construc]ii Imobiliare. Rela]ii
la: 0762.522783;
danutmihu@yahoo.com
Dulgher, studii medii, f`r` experien]`
precizat`, Szeged Grup SRL. Rela]ii
la: 0741.192999;
karomcont@yahoo.com
Electrician, studii medii, calificare,
experien]` 5 ani, Elmar SRL. Rela]ii
la: 0232.211730; office@elmar.ro
Electrician, studii medii, experien]` 5
ani, calificare, Fortus SA. Rela]ii la:
0232.222023; office@fortus-iasi.ro
Electrician auto, studii medii,
certificat de calificare, cuno[tin]e
automatiz`ri industriale [i
calculatoare de bord, electronic`
aplicat` \n industria auto, Salubris
SA. Rela]ii la: 0232.276244 int.106
Electrician echipamente, calificare,
experien]` 2 ani, Structuri Met Prod
SRL. Rela]ii la: 0232.261940;
0728.913197
Electrician energetician, studii medii,
permis categoria B, experien]`
minim 2 ani, autorizare ANRE
IIA+IIB, cuno[tin]e PC,
disponibilitate deplas`ri, cuno[terea
schemelor electrice, Electric Power
SRL. Rela]ii la:
office@electricpower.com.ro
Electronist, studii medii, permis
categoria B, f`r` experien]`
precizat`, Electron Service SRL.
0232.222060; 0744.543536;
elsc@iasi.rdsmail.ro
Expert documenta]ie tehnic`, studii
superioare tehnice, f`r` experien]`
precizat`, limba englez` obligatoriu,
Atexis SRL. Rela]ii la: 0232.406100;
0232.406134; office@atexis.ro
Fierar betonist, f`r` studii precizate,
experien]` \n domeniu 2 ani, Mihu
D`nu]-Constructii Imobiliare. Rela]ii
la: 0762.522783;
danutmihu@yahoo.com
Fierar betonist, scoala profesional`,
experien]` 2 ani, Tehnoton SA.
Rela]ii la: 0232.231740;
0232.233900; juridic@tehnoton.com
Fierar betonist, studii medii,
calificare, experien]` 5 ani, Elmar
SRL. Rela]ii la: 0232.211730;
office@elmar.ro
Finisor, [coal` profesional`,
experien]` 2 ani, Tehnoton SA.
Rela]ii la: 0232.231740;
0232.233900; juridic@tehnoton.com
Gestionar depozit, studii liceale,
experien]` 5 ani, Agroindustriala
Bucium SA. Rela]ii la: 0232.230999;
0232.231517; 0742.109865
Grafician, studii medii/superioare
experien]` minim 2 ani, cuno[tin]e
Software, Corel Draw, Adobe
Ilustrator, Adobe Photoshop, Flash,
My Dream SRL. Rela]ii la:
0332.456975;
art_studio_iasi@yahoo.com

Inginer CCA, studii superioare,


experien]` 5 ani, Elmar SRL. Rela]ii
la: 0232.211730; office@elmar.ro
Inginer chimist, studii superioare,
experien]` 2 ani, cuno[tin]e
autocad, Tehnoton SA. Rela]ii la:
0232.231740; 0232.233900;
juridic@tehnoton.com
Inginer de sistem \n informatic`,
studii superioare, f`r` experien]`
precizat`, cuno[tin]e limba francez`.
SSC Services Romnia SRL. Rela]ii
la: 0735.211246; 0232.211885;
theodor.irimescu@scc.com

Macaragiu, studii medii, f`r`


experien]` precizat`, Rotraining
SRL. Rela]ii la: 0232.242811;
office@edurom.ro
Maistru industria confec]iilor, f`r`
studii precizate, experine]` 3 ani,
Perfect Carpest SRL. Rela]ii la:
0332.803968;
0332.803967;georgiana.pintilescu@
covor-online.ro
Maistru industria confec]iilor, studii
medii, cu experien]` 1 an, Neyla
SRL. Rela]ii la: 0744.514586;
neylacomp@gmail.com

Inginer mecanic, studii superioare,


specializare marketing, cuno[tin]e
marketing industrial, Fortus SA.
Rela]ii la: 0232.222023;
office@fortus-iasi.ro

Manager marketing, studii medii,


experien]` 3 ani, CL Cosmetics
SRL. Rela]ii la: 0740.602030;
onmacabim.org@gmail.com

Inginer mecanic, studii superioare,


s` fi lucrat \n proiectare, cuno[tin]e
tehnologia sudurii, Fortus SA. Rela]ii
la: 0232.222023; office@fortusiasi.ro

Manager sisteme de management al


calit`]ii, studii superioare, certificare
conform legisla]iei, experien]` 5 ani,
Tehnoton SA. Rela]ii la:
0232.231740; 0232.233900;
juridic@tehnoton.com

Inspector \n domeniul securit`]ii [i


s`n`t`]ii \n munc`, acreditat pentru
evaluarea riscului de accidente [i
\mboln`vire profesional`; cuno[tin]e
de limb` englez`/francez`/Italian`
nivel avansat; cuno[tin]e de
legisla]ie general` [i specific` de
protec]ie a muncii; experien]` minim
3 ani, Spin Group&HR SRL. Rela]ii
la: 0721.640485; 0746.295847;
0332.818587;
recrutare@spingrouphr.ro
Instalator, studii medii, experien]` 5
ani, calificare, Fortus SA. Rela]ii la:
0232.222023; office@fortus-iasi.ro
Instalator centrale termice, studii
medii, experien]` 1 an, posesor
permis auto categoria B, TCI Vector
Instal SRL. Rela]ii la: 0232.255588;
office.tcivectorinstal@gmail.com
Instalator re]ele termice [i sanitare,
studii medii, experien]` 5 ani, Elmar
SRL. Rela]ii la: 0232.211730;
office@elmar.ro
Ipsosar, f`r` studii precizate,
experien]` \n domeniu 2 ani, Mihu
D`nu]-Construc]ii Imobiliare. Rela]ii
la: 0762.522783;
danutmihu@yahoo.com
L`c`tu[, studii medii, experien]` 5
ani, calificare, Fortus SA. Rela]ii la:
0232.222023; office@fortus-iasi.ro
L`c`tu[ confec]ii metalice, scoala
profesional`, experien]` 2 ani,
Tehnoton SA. Rela]ii la:
0232.231740; 0232.233900;
juridic@tehnoton.com
L`c`tu mecanic, studii medii
experien]` 5 ani, Hidromold SRL.
Rela]ii la: 0744.185242;
office@hidromold.ro
L`c`tu[ SDV, studii medii cu
experien]`, Europartener SRL.
Rela]ii la: 0232.248182;
0232.248183;
office@europartener.ro
Leg`tor manual, studii medii,
calificare, experien]` 2 ani,
Flamarion SRL. Rela]ii la:
0232.242977; 0232.242977;
0744.540663;
flamarion_iasi@yahoo.com
Lucr`tor comercial, 10 clase,
experien]` 1 lun`, Profi Rom Food
SRL. Rela]ii la: 0731.313611;
larisa.marin@profi.ro
Lucr`tor sortare de[euri reciclabile,
f`r` studii [i experien]` precizate,
Johny Recycle SRL. Rela]ii la:
0757.732832;
johnyrecycle@yahoo.ro

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Ma[inist pod rulant, studii medii,


experine]` 5 ani, autoriza]ie, Fortus
SA. Rela]ii la: 0232/222023;
office@fortus-iasi.ro
Mecanic utilaj, studii medii cu
experien]`, Europartener SRL.
Rela]ii la: 0232.248182;
0232.248183;
office@europartener.ro
Motostivuitor, f`r` studii precizate,
experien]` 3 ani, Perfect Carpest
SRL. Rela]ii la: 0332.803968;
0332.803967;georgiana.pintilescu@
covor-online.ro
Muncitor cur`]enie, studii medii, cu
experien]`, Master Cleaning
Standard SRL. Rela]ii la:
0749.017234;
mcs.master_cleaning@yahoo.com
(de contactat dupa ora 17)
Muncitor cur`]enie, studii medii, cu
experien]`, Master Cleaning
Solutions SRL. Rela]ii la:
0749.017234;
mcs.master_cleaning@yahoo.com
(de contactat dupa ora 17)
Muncitor necalificat, studii medii,
experien]` 3 ani,activitatea se
desf`[oar` \n 3 schimburi,se solicit`
persoane care au posibilitatea de
navet` pe o distan]` de cel mult 15
km, Greenfiber Interna]ional SA.
Rela]ii la: 0332.411852;
0332.411853;
office.iasi@greenfiber.ro
Muncitor necalificat \n confec]ii,
studii medii, f`r` experien]`
precizat`, Katty Fashion SRL. Rela]ii
la: 0332.800797; 0752.139210;
office@katty-fashion.ro
Muncitor necalificat \n confec]ii,f`r`
studii precizate, experien]` 1 an,
Perfect Carpest SRL. Rela]ii la:
0332.803968;
0332.803967;georgiana.pintilescu@
covor-online.ro
Muncitor necalificat \n confec]ii,
studii generale (persoane necalificate
cunosc`toare a ma[inii de cusut sau
doritoare s` \nve]e), f`r` experien]`
precizat`, Ia[i Conf SA. Rela]ii la:
0232.277953; 0232.230240;:
secretariat@iasiconf.ro
Muncitor necalificat \n confec]ii,
studii medii, f`r` experien]`
precizat`, Timtex Company SRL.
Rela]ii la: 0232.277783
Muncitor necalificat \n construc]ii,
f`r` studii [i experien]` precizate,
Mihu D`nu]-Construc]ii Imobiliare.

13

PUBLICITATE

S=mb`t`, 21 martie

M I C A PU B L I C I T A T E
Rela]ii la: 0762.522783;
danutmihu@yahoo.com
Muncitor necalificat \n construc]ii,
f`r` studii precizate, experien]` \n
domeniu 2 ani, Elmar SRL. Rela]ii la:
0232.211730; office@elmar.ro
Operator CNC, scoala profesional`,
experien]` 1 an, Tehnoton SA.
Rela]ii la: 0232.231740;
0232.233900; juridic@tehnoton.com
Operator comercial (limba italian`),
studii medii, cuno[tin]e limba italian`
nivel mediu-avansat, f`r` experien]`
precizat` (cu 8 ore/zi), Open Mind
SRL. Rela]ii la: 0232.233153;
0755.018010;
l.pastragus@openmindgroup.it
Operator mase plastice, scoala
profesional`, experien]` 2 ani,
Tehnoton SA. Rela]ii la:
0232.231740; 0232.233900;:
juridic@tehnoton.com
Operator prelucrarea [i fabrucarea
polimerilor, studii medii, experien]` 3
ani, activitatea se desf`[oar` \n 3
schimburi, se solicita persoane care
au posibilitatea de naveta pe o
distan]` de cel mult 15
km,Greenfiber Interna]ional SA.
Rela]ii la: 0332.411852;
0332.411853;
office.iasi@greenfiber.ro
Operator vnz`ri prin telefon, studii
medii, experien]` minim` 3/6 luni,
limba englez` avansat, Telecall
Center SRL. Rela]ii la: 0743.057857;
andreea.s@zigosoft.ro
Osp`tar, studii medii, experien]` 6
luni, Granpanino SRL. Rela]ii la
telefon: 0743.558787.
Osp`tar, f`r` studii [i experien]`
precizate, absolvent promo]ia 2014,
Gheisman SRL. Rela]ii la:
0734.545758
Osp`tar, studii de specialitate, limba
englez`, cursuri de igien`,
Galli&Ruggeri SRL. Rela]ii la:
0745.236675;
recrutare@spingrouphr.ro
Patiser / Cofetar, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, Produse de
Cas` SRL. Rela]ii la: 0755.978737;
produsedecasa@yahoo.com
Pizzar, studii medii, experien]` 2 ani,
Granpanino SRL. Rela]ii la telefon:
0743.558787.
Presator metale la rece, scoala
profesional`, experien]` 2 ani,
Tehnoton SA. Rela]ii
la:0232.231740; 0232.233900;
juridic@tehnoton.com
Programator, studii superioare,
cuno[tin]e java, limba englez`,
experien]` 1 an, Mauve SRL. Rela]ii
la: 0232.212692; 0232.212071;
office@mauve.com

Standard SRL. Rela]ii la:


0749.017234;
mcs.master_cleaning@yahoo.com
(de contactat dupa ora 17)
{ef magazin, 10 clase, experien]` 1
lun`, Profi Rom Food SRL. Rela]ii la:
0731.313611; larisa.marin@profi.ro
{ofer autoturisme [i camionete, f`r`
studii [i experien]` precizate, permis
de conducere, Domighians Park
SRL. Rela]ii la: 0741.696957
{ofer autoturisme [i camionete
([ofer taxi), studii medii, cu
experien]` 2 ani, cu atestat, Alex
Trans Invest SRL. Rela]ii la:
0232.294141
{ofer autoturisme [i camionete
([ofer taxi), studii medii, cu
experien]` 2 ani, cu atestat, Delcar
SRL. Rela]ii la: 0232.294141
Sp`l`tor vase, studii medii,
experien]` 1 lun`, Granpanino SRL.
Rela]ii la: 0743.558787.
Sp`l`tor vehicule, f`r` studii [I
experien]` precizate, Trabi Service
SRL. Rela]ii la: 0756.555335;
raducosofret@yahoo.com
Sp`l`tor vehicule, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, Stefana SRL.
Rela]ii la: 0232.241127;
stefanaprotec@gmail.com
Sp`l`tor vehicule, f`r` studii [i
experien]` precizate, Washexpert
SRL. Rela]ii la: 0740.181831.
Stivuitorist, studii medii, experien]` 3
ani, activitatea se desf`[oar` \n 3
schimburi, se solicit` persoane care
au posibilitatea de naveta pe o
distan]` de cel mult 15 km,
Greenfiber Interna]ional SA. Rela]ii
la: 0332.411852; 0332.411853;
office.iasi@greenfiber.ro
Sudor, studii medii, experien]` 2-3
ani, Dalkia Termo Ia[I SRL. Rela]ii la:
0232.232360 INT.1270;
0755.011157; 0755.042188;
cecilia.alexiu@dalkia.ro;
cristina.vasilencu@dalkia.ro
Sudor, studii medii, experien]` 1 an,
Rezistoterm SRL. Rela]ii la:
0232.232015 .
Sudor, scoala profesional`,
experien]` 1 an, Tehnoton SA.
Rela]ii la: 0232.23740;
0232.233900; juridic@tehnoton.com
Sudor, studii medii cu experien]`,
Europartener SRL. Rela]ii la:
0232.248182; 0232.248183;
office@europartener.ro
Tehnician electromecanic, studii
medii, permis categoria B, f`r`
experien]` precizat`, Electron
Service SRL. Rela]ii la:
0232.222060; 0744.543536;
elsc@iasi.rdsmail.ro

Proiectant inginer textile, piel`rie,


studii medii, experien]` 1 an, Katty
Fashion SRL. Rela]ii la:
0332.800797; 0752.139210;
office@katty-fashion.ro

Tehnician energetician, studii medii,


f`r` experien]` precizat`, Delphi
Diesel Systems Romania. Rela]ii la:
0232.309031; 0232.208451;
diesel.recruitingiasi.com

Recep]ioner marf`, 10 clase,


experien]` 1 lun`, Profi Rom Food
SRL. Rela]ii la: 0731.313611;
larisa.marin@profi.ro

Tehnician \n industria confec]iilor,


studii medii, cu experien]` 1 an,
Neyla SRL. Rela]ii la: 0744.514586;
neylacomp@gmail.com

Reprezentat comercial, studii


superioare, experien]` 2 ani, Dalkia
Termo Ia[i. Rela]ii la: 0232.232360
INT.1270; 0755.011157;
0755.042188;
cecilia.alexiu@dalkia.ro;
cristina.vasilencu@dalkia.ro

Tehnician \n industria confec]iilor,


f`r` studii precizate, cu experien]` 5
ani, All Cio Invest SRL. Rela]ii la:
0766.466911; 0747.992806;
0332.730180,
ciobotaru@allcioinvest.ro

Secretar`, studii medii, cu


experien]`, Master Cleaning

Tratamentist, studii medii, experien]`


5 ani, calificare, Fortus SA. Rela]ii la:
0232.222023; office@fortus-iasi.ro

Vnz`tor, f`r` studii [i experien]`


precizate (1 post pentru absolven]i
promo]ia 2014 sau persoan` peste
45 ani), Bodydany SRL. Rela]ii la:
0753.880366
Vnz`tor, studii medii, experien]` 5
ani, posturile sunt pentru Sat
Minz`te[ti, Comuna Ungheni,
Cooperativa de Consum de grad I
Consumcoop, oras Iasi. Rela]ii la:
0232.237562
Vnz`tor, studii medii, calificare,
experien]` 5 ani, Agroindustriala
Bucium SA. Rela]ii la: 0232.230999;
0232.231517; 0742.109865
Vnz`tor, 10 clase, experien]` 1
lun`, Profi Rom Food SRL. Rela]ii la:
0731.313611; larisa.marin@profi.ro
Vopsitor auto, f`r` studii [i
experien]` precizate, Servunion
SRL. Rela]ii la: 0232.237888;
mariana.noea@servunion.ro
Vulcanizator auto, f`r` studii [i
experien]` precizate, Washexpert
SRL. Rela]ii la: 0740.181831
Zidar, studii medii cu experien]`,
Europartener SRL. Rela]ii la:
0232.248182; 0232.248183;
office@europartener.ro
Zidar, scoala profesional`,
experien]`1 an, Tehnoton SA. Rela]ii
la: 0232.231740; 0232.233900;
juridic@tehnoton.com
Zidar, studii medii, calificare,
experien]` 5 ani, Elmar SRL. Rela]ii
la: 0232.211730; office@elmar.ro
Zidar, f`r` studii precizate,
experien]` \n domeniu 2 ani, Mihu
D`nu]-Construc]ii Imobiliare. Rela]ii
la: 0762.522783;
danutmihu@yahoo.com
Zugrav, studii medii, calificare,
experien]` 5 ani, Elmar SRL. Rela]ii
la: 0232.211730; office@elmar.ro

MATRIMONIALE
LICEN}IAT, nec`s`torit`, intrat` \n
singur`tatea sufletului, 58 ani, cu
apartament, m` aflu \n c`utarea
partenerului de via]`, ac]iune bazat`
pe seriozitate. Tel. 0755.610011.

MEDITA}II
Ofer medita]ii folosind metode
moderne de \nv`]are a limbilor
str`ine: Engleza - 0748.625049,
Franceza - 0747.788519, Rusa 0746.381787, German` 0761.899241, e-mail:
danila.luciana11@yahoo.com

MEDIU
ANUN} PUBLIC privind solicitarea
de emitere a autoriza]iei integrate de
mediu care va fi depus` la Agen]ia
de Protec]ie a Mediului Ia[i, str. Th.
V`scu]eanu nr. 10 bis, de c`tre S.C.
VITA PROD IMPEX S.R.L., situat` \n
sat Vl`deni, com. Vl`deni nr. 40,
jud. Ia[i, \n scopul desf`[ur`rii
activit`]ii: Cre[terea intensiv` a
p`s`rilor cu capacitatea de peste
40.000 locuri, prev`zut` \n Anexa 1
a Legii 278/2013, Pct. 6.6 Litera A.
Solicitarea de emitere a autoriza]iei
integrate de mediu se refer` la:
Instala]ie nou`. Informa]ii privind
impactul poten]ial asupra mediului al
activit`]ii pentru care se solicit`
emiterea autoriza]iei integrate de
mediu pot fi consultate \n timpul
programului de lucru, la sediul APM

Ia[i. Observa]ii, sugestii, propunerile


publicului se primesc \n scris, la
sediul APM Ia[i sau electronic la
adresa de e-mail a APM:
office@apmis.appm.ro \n termen de
30 zile de la depunerea solicit`rii.
ANUN} PUBLIC PRIVIND DECIZIA
ETAPEI DE NCADRARE. S.C.
APAVITAL S.A. IA{I, titular al
proiectului EXTINDERE RE}ELE DE
AP {I CANALIZARE, INCLUSIV
S.T.A.P.HRLAU , anun]` publicul
interesat asupra luarii deciziei etapei
de ncadrare de catre A.P.M. Iasi: nu
se supune evaluarii impactului
asupra mediului, n cadrul procedurii
de evaluare a impactului asupra
mediului pentru
proiectulEXTINDERE RE}ELE DE
AP {I CANALIZARE, INCLUSIV
S.T.A.P. HRLU, propus a fi
amplasat n localitatea Hrlau,
jude]ul Ia[i. Proiectul deciziei de
ncadrare [i motivele care o
fundamenteaz` pot fi consultate la
sediul autorit`]ii competente pentru
protec]ia mediului A.P.M. Ia[i din
municipiul Ia[i, str. Th. V`sc`u]eanu
nr. 10 bis, n zilele de luni joi ntre
orele 08.00 16.30 [i vineri ntre
orele 08.00 14.00, precum [i la
urm`toarea adres` de internet
http//apmis.anpm.ro. Publicul
interesat poate nainta
comentarii/observa]ii la proiectul
deciziei de ncadrare n temen de 5
zile de la data public`rii prezentului
anun].

\mpreun` cu actele prev`zute de art.


28 alin. 1 din lege, la data de
22.03.2015. Creditorii debitorului,
trebuie s` procedeze la \nscrierea la
masa credal` prin depunerea cererii
de admitere a cren]elor \n termenele
urm`toare: - Termenul limit` pentru
depunerea cererii de crean]e
30.04.2015. Declara]iile de crean]e
se vor depune \n 2 exemplare,
timbrate corespunzator [i \nso]ite de
documentele doveditoare. |n temeiul
art. 76 alin. 1 din Legea nr.85-2006
a insolven]ei nedepunerea \n termen
a cererii de admitere a crean]ei
atrage dec`derea din drepturi. Termen limit` pentru verificarea,
\ntocmirea, afi[area [i comunicarea
tabelului preliminar al crean]elor
14.05.2015. - Fixeaz` termenul
pentru solu]ionarea eventualelor
contesta]ii la tabelul preliminar al
crean]elor la 23.09.2015 ora 9.00,
iar definitivarea [i afi[area tabelului la
data de 30.09.2015. Prima adunare
a creditorilor va avea loc la data de
28.05.2015,la sediul
administratorului judicir avnd
urm`taorea ordine de zi: desemnarea comitetului creditorilor
[i a pre[edintelui acestuia, confirmarea sau \nlocuirea
lichidatorului judiciar [i stabilirea
remunera]iei acestuia, precum [i a
oricaror altor aspect necesare
derul`rii procedurii. Lichidator
judiciar HML INSOLVENCY IPURL

OFERTE
CITA}II
SMIRCU IOAN - cu domiciliul \n Ia[i,
str. Vasile Lupu, nr. 128, bloc A2, tr.
1, et. 7, ap. 10, jud. Ia[i, este citat
\n calitate de prt, \n dosarul nr.
39506/245/2014, (curator special
desemnat fiind av. Corbu Daniel)
av`nd ca obiect preten]ii, in data de
30.03.2015, ora 08.30, la
Judec`toria Ia[i, cu sediul \n str.
Anastasie Panu nr. 25, Ia[i, Sec]ia
Civil`, camera Sala 3, complet c03,
reclamant` fiind S.C. Salubris S.A.
Ia[i, cu sediul \n Ia[i, {os. Na]ional`
nr. 43, jud. Ia[i.
SC TERMOGLASS SRL cu sediul \n
Ia[i, str. Ciurchi nr. 111, bl. F3, dc.
D, et. 4, ap. 1, cu num`r de
\nregistrare \n Registrul Comer]ului
J22-1546/2004, CUI: 16626192,
este chemat` \n judecat` pentru
termenul din data de 04.06.2015,
ora 9 \n dosarul 2533/99/2014 (nr.
vechi 179/2014), aflat pe rolul
Tribunalului Ia[i - Judec`tor sindic,
din Ia[i, Str. El. Doamna nr. 1A,
avnd ca obiect procedura
insolven]ei.

NOTIFICRI
Prin Sentin]a Civil` nr 449/2015 din
data 04.03.2015 a Tribunalului Ia[i,
judec`tor sindic, Dosar nr.
2454/99/2014, Format vechi nr.
165/201, judec`tor sindic: Coruga Butuca Mihaela, s-a deschis in
temeiul art. 65 alin .1) din Legea
privind procedura insolven]ei nr.
85/2014 procedura simplificat` a
insolven]ei fa]` de debitorul SC
OCTAMIA SRL cu sediul \n Ia[i str.
Aleea Tudor Neculai, nr. 133, bl.
1013, et. 3, ap. 14 \nregistrat` la
ORC cu nr. J22/2617/1992, CF
2637884, lichidator judiciar
desemnat HML Insolvency IPURL,
Nr. Matricol \n Tabloul UNPIR ROFII
-0737, CIF 32768300, cu sediul \n
Ia[i, b-dul Prim`verii nr. 13. Fixeaz`
termenul maxim pentru predarea
gestiunii c`tre lichidatorul judiciar

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Societatea profesional` Lichidator


Company 2003 SPRL, prin ing.
Diaconu Elena coordonator, n
calitate de lichidator judiciar al
debitorului SC EVOMEDIS
CONSULTING SRL, conform
ncheierii nr. 396/19.11.2013 a
Tribunalului Ia[i judec`tor sindic,
pronun]at` n dosarul nr.
11342/99/2013 (939/2013), Anun]`
primirea, pn` pe data de
20.04.2015, a ofertelor pentru
cump`rarea bunului mobil ecograf
marca Fukuda Denshi (evaluat la
suma de 12.091 lei, cu TVA inclus),
din patrimoniul S.C. EVOMEDIS
CONSULTING S.R.L Ofertele vor fi
prezentate Adun`rii creditorilor.
Informa]ii: tel./fax: 0332/809395
(orele 08.00 16.00, zilele
lucr`toare), e-mail
lichidatorcompany@yahoo.com.

LICITA}II
Lichidatorul judiciar C.I.I. Chels`u
Anica, cu sediul \n Ia[i, {os.
Na]ional` nr. 47, bl. C4, sc. B, et. 1,
ap. 7, desemnat al debitoarei SC
BECO STYLE SRL, \n baza Incheierii
nr. 391/13.11.2013, pronun]at` de
Tribunalul Ia[i - judec`tor sindic, str.
El. Doamna nr. 1A, anun]` vnzarea
prin licita]ie public`, \n conformitate
cu prvederile Lg. 85/2006 [i
prevederile Codului de proc. civ, la
sediul lichidatorului din Ia[i, {os.
Na]ional` nr. 47, bl. C4, sc. B, et. 1,
ap. 7, la data de 30.03.2015 ora 09,
a activelor proprietatea debitoarei
SC BECO -STYLE SRL: MA{INI
INDUSTRIALE DE CUSUT - AN
FABRICA}IE 1970-2000. Bunurile se
vnd la cel mai mare pre] oferit. |n
cazul neadjudec`rii bunurilor la
termenul din data de 30.03.2015,
licita]ia se va repeta \n fiecare zi de
vineri la aceea[i loca]ie [i \n acelea[i
condi]ii. Rela]ii suplimentare la sediul
C.I.I. Chels`u Anica Ia[i sau la
telefon: 0742.148886,
chelsauanica@yahoo.com. CII
Chels`u Anica

PUBLICITATE

S=mb`t`, 21 martie

14

M I C A PU B L I C I T A T E
Lichidatorul judiciar C.I.I.Chels`u
Anica, al debitoarei SC MATER
OPTICA GRUP SRL, anun]`
vnzarea prin licita]ie public`, \n
conformitate cu prevederile Lg.
85/2006 [i prevederile Codului de
proc. civ, la sediul lichidatorului
judiciar din Ia[i, {os. Na]ional` nr.
47, bl. C4, sc. B, et. 1, ap. 7, la
data de 30.03.2015 ora 10, a
activelor proprietatea debitoarei SC
MATER OPTICA GRUP SRl, dup`
cum urmeaz`: ma[in` [lefuit lentile
cu scanner, pret - 4500 lei, ma[in`
slefuit lentile f`r` scanner - 5.174 lei,
imprimant` Xerox color - pre] - 835
lei, refractrometru rt 3.996 lei,
proiector teste - prt - 2.508 lei,
multifunc]ional` Lexmark prt - 109
lei, multifunc]ionala Canon, pre] 109
lei, lensmetru - pre] 1400 lei,
ventileta - pre] 908 lei, laptop - pre]
327 lei, cas` de marcat - pre] - 0,00
lei, biomicroscop pret 1.591 lei,
mas` electric` - pre] -1090 lei,
transpalet - pre] 100 lei, stivuitor
manual - pre] 270 lei, auto Subaru
Impreza - pre] 8.204 lei. Activele
men]ionate mai sus sunt
achizi]ionate \n perioada 2006-2008.
|n caz de neadjudecare licita]ia se va
repeta \n fiecare zi de luni pn` la
adjudecare \n acelea[i condi]ii [i la
aceia[i loca]ie. Bunurile se vor vinde
la cel mai mare pre] oferit. Rela]ii
suplimentare la sediul C.I.I. Chels`u
Anica Ia[i sau la telefon:
0742.148886,
chelsauanica@yahoo.com
Lichidatorul judiciar C.I.I. Chels`u
Anica, cu sediul \n Ia[i, {os.
Na]ional` nr. 47, bl. C4, sc. B, et. 1,
ap. 7, desemnat al debitoarei SC
FRESH FISH SRL, \n baza Sc
nr.1567/01.10.2014, pronun]at` de
Tribunalul Ia[i - judec`tor sindic,
anunta vnzarea prin licita]ie
public`, \n conformitate cu
prvederile Lg.85/2006 Si prevederile
Codului de proc. civ, la sediul
Tribunalului Ia[i - Judec`tor sindic,
str. El.Doamna nr. 1A, la data de
23.03.2015 ora 09, a activului
proprietatea debitoarei SC FRESH
FISH SRL: 1. SPA}IU COMERCIAL
SITUAT |N ORA{ HRLU, STR.
{TEFAN CEL MARE {I SFNT,
BL.19,TRONSON 1 PARTER |N
SUPRAFA} DE 71,7 MP, |NSCRIS
|N CARTEA FUNCIARA NR. 382,
NR, CADASTRAL 66/1/0/1. PRE}UL
DE PORNIRE A LICITA}IEI - 91.500
LEI FR TVA. Activele vndute
sunt dobndite de cump`r`tor libere
de orice sarcini conform art. 53 din
Legea nr. 85/2006. |n cazul
neadjudec`rii licita]ia se va repeta la
aceea[i or` [i loca]ie [i \n acelea[i
condi]ii la data de 30.03.2015 [i la
data de 06.04.2015. Relaii
suplimentare la sediul C.I.I. Chels`u
Anica Ia[i sau la telefon: 0742148886, chelsauanica@yahoo.com
CABINET INDIVIDUAL |N
INSOLVEN} CHELSU ANICA, cu
sediul \n Ia[i, {os. Na]ional` nr. 47,
bl. C4, sc. B, et. 1, ap. 7, \n calitate
de lichidator judiciar al debitorului
S.C.PROTI-AL S.R.L., cu sediul:
Ia[i, str. Plopii Fara Sot nr. 11A, jud.
IA{I (dosar
nr.856/99/2014(71/2014) al
Tribunalului Ia[i - judec`tor sindic),
anun]` organizarea la data de
23.03.2015, ora 09.00, la sediul
lichidatorului judiciar din Ia[i, {os.
Na]ional` nr. 47, bl. C4, sc. B, et. 1,
ap. 7, \n temeiul prevederilor Legii
nr. 85/2006, [i a Codului de pr. civ.,
a licita]iei publice cu strigare pentru
vnzarea activelor debitoarei S.C.
PROTI-AL S.R.L. 1. AUTOTURISM
DACIA - AN FABRICA}IE 2004 PRE} DE PORNIRE:1800 LEI, FR
TVA; 2. AUTOTURISM CHEVROLET

AVEO-AN FABRICA}IE 2009 - PRE}


DE PORNIRE:12.600 LEI, FR
TVA; Pre]urile au fost diminuat la
90% din pre]ul de evaluare conform
Regulament de vnzare aprobat de
adunarea creditorilor. |n caz de
neadjudecare, licita]ia se va relua la
aceea[i locatie [i \n acelea[i condi]ii
la data de 30.03.2015 [i la data de
06.04.2015. Rela]ii suplimentare la
sediul C.I.I. Chels`u Anica sau la
telefon: 0742.148886.
CABINET INDIVIDUAL |N
INSOLVEN} CHELSU ANICA, cu
sediul \n Ia[i, {os. Na]ional` nr. 47,
bl. C4, sc. B, et. 1, ap. 7, \n calitate
de lichidator judiciar al debitorului
S.C.MATER OPTICA GRUP SR.L.,
cu sediul: Ia[i, Bd. Independen]ei,
bl.Y5-Y6, jud. IA{I (dosar nr.
14186/99/2011(701/2014) al
Tribunalului Ia[i - judec`tor sindic),
anun]` organizarea la data de
23.03.2015, ora 09.00, la sediul
lichidatorului, Ia[i, {os. Na]ional` nr.
47, bl C4, sc B, et 1, ap 7, Ia[i, \n
temeiul prevederilor Legii nr.
85/2006, si a Codului de pr. civ., \n
m`sura compatibilit`]ii, a licita]iei
publice cu strigare pentru vnzarea
activelor debitoarei S.C. MATER
OPTICA GRUP S.R.L. 1. Rame
ochel`ri de vedere achizi]onate \n
perioada 2005-2006 la pre]ul de
1250 lei. Pre]ul a fost diminuat la
50% din pre]ul de evaluare conform
Regulamentului de vnzare aprobat
de adunarea creditorilor. |n caz de
neadjudecare licita]ia se va repeta la
data de 30.03.2015 [i la data de
06.04.2015 \n acelea[i condi]ii [i la
aceeasi loca]ie. Rela]ii suplimentare
la sediul C.I.I. Chels`u Anica Ia[i sau
la telefon: 0742.148886,
chelsauanica@yahoo.com
CABINET INDIVIDUAL |N
INSOLVEN} CHELSU ANICA, cu
sediul \n Ia[i, {os. Na]ional` nr. 47,
bl. C4, sc. B, et. 1, ap.7, \n calitate
de lichidator judiciar al debitorului
S.C.TRAFIC DEMENT COMPANY
S.R.L., cu sediul: Ia[i, str. Parcului
nr. 16, bl. B3-5, sc. B, et. 1, ap. 4,
jud. IA{I (dosar
nr.10211/99/2012(723/2012) al
Tribunalului Ia[i - judec`tor sindic),
anun]` organizarea la data de
01.04.2015, ora 09.00, la sediul
Tribunalului Iasi-Judecator sindic,din
Iasi,str.El.Doamna nr.1A, \n temeiul
prevederilor Legii nr.85/2006, si a
Codului de pr. civ., a licita]iei publice
cu strigare pentru vnzarea activelor
al debitoarei S.C. TRAFIC DEMENT
COMPANY S.R.L. AUTOTURISM
VOLKSWAGEN AN FABRICA}IE
2001- PRE} DE PORNIRE: 8636
LEI; AUTOTURISM DAEWOO
MATIZ-AN FABRICATIE 2008 PRE} DE PORNIRE:4792 LEI.
AUTOTURISM OPEL AGILA - AN
FABRICA}IE 2001 - PRE} DE
PORNIRE: 5584 LEI. TVA inclus. |n
caz de neadjudecare, licita]ia se va
relua la aceea[i loca]ie [i \n acelea[i
condi]ii la data de 06.03.2015.
Rela]ii suplimentare la sediul C.I.I.
Chels`u Anica sau la telefon:
0742.148886.
Lichidator Company 2003 SPRL, cu
sediul \n Ia[i, [os. Arcu nr. 71, bl.
T10, sc. A, ap. 1, parter, \n calitate
de lichidator judiciar al debitorului
SC ROCONSTRUC}IA SRL, cu
sediul \n Ia[i, b-dul }utora nr. 6, bl.
P3, sc. C, et. P,ap. 2, (dosar
4203/99/2012) al Tribunalului Ia[i judecator sindic), anun]` organizarea
n data de 06.04.2015 orele 16.00,
la sediul lichidatorului judiciar, \n
temeiul prevederilor Legii privind
procedura insolven]ei, a C. pr. civ.,
\n m`sura compatibilit`]ii, a licita]ei
publice cu strigare pentru vnzarea

activului proprietatea S.C.


ROCONSTRUC}IA S.R.L. Nr. Crt. 1.
Denumire: Apartament situat \n Ia[i,
b-dul }utora nr. 6, bl. P3, sc. C,
parter, ap. 2, bloc P+4E, compus
din 3 camere, buc`t`rie, hol,
suprafa]` util` de 56, 23 mp [i logie
de 4,04 mp, C.F. nr.120420-C1U10, nr. cadastral 120420-C1-U10,
cu drept de folosin]` special`
asupra terenului (cota indiviz` de
6,67% aferent` ap. 2). Pre] evaluare
(lei f`r` TVA): 227.000. Valoarea de
pornire a licita]iei diminuat` cu 30 %
(lei f`r` TVA): 158.900. Bunul se
vnde conform Legii nr. 85/2006.
Pentru participare, ofertan]ii vor
depune la sediul lichidatorului
judiciar, pn` n ziua anterioar` celei
planificate pentru ]inerea [edin]ei,
orele 16.00, o cerere de participare
semnat` de ofertant [i \nso]it` de
urm`toarele acte: 1. copia
certificatului de \nregistrare a
persoanei juridice ori a c`r]ii de
identitate; 2. certificatul emis de
O.R.C. n luna aprilie 2015, privind
persoana juridic`, datele de
identitate, reprezentantul legal; 3.
dovada achit`rii taxei de participare
la licita]ie \n sum` de 1.000 lei; 4.
dovada cump`r`rii regulamentului
de vnzare \n valoare de 500 lei; 5.
garan]ia de participare \n valoare de
10 % din pre]ul de \ncepere a
licita\iei se va pl`ti \n contul de
lichidare al S.C. ROCONSTRUCTIA
S.R.L.:
RO39BRDE240SV16945082400
deschis la BRD-GSG - sucursala
Ia[i; 6. declara]ie pe proprie
r`spundere ca nu se afl` n
reorganizare judiciar` sau faliment;
7. \mputernicire pentru persoana
desemnat` s` reprezinte ofertantul.
Persoanele care pretind vreun drept
asupra bunului, ce este scos la
vnzare, au obliga]ia sub sanc]iunea
dec`derii, s` fac` lichidatorului
judiciar dovada acestui drept pn`
n ziua anterioar` celei planificate
pentru licita]ie, orele 16.00. Prin
nscrierea la licita]ie, se consider` c`
ofertantul accept` pre]ul de pornire
a licita]iei. Ofertan]ilor, care particip`
la licita]ie [i nu ofer` un pre] egal
sau mai mare dect pre]ul de
pornire, li se va re]ine garan]ia de
participare. Regulamentul de
vnzare poate fi procurat ncepnd
cu data de 23.03.2015. Rela]ii
suplimentare la sediul Lichidator
Company 2003 SPRL Ia[i sau la
telefon: 0332.809395 (n timpul
programului de lucru, de luni
vineri, orele 08.00 16.00)
www.lichidator2003.ro Coordonator,
ing. Diaconu Elena, practician n
insolven]`
Lichidator Company 2003 SPRL, cu
sediul n Ia[i, [os. Arcu nr. 71, bl.
T10, sc. A, ap. 1, parter, n calitate
de lichidator judiciar al debitorului
SC STEPHANI IMPEX SRL, cu
sediul n Ia[i, str. Doroban]i nr. 9,
jude]ul Ia[i (dosar 8502/99/2012* al
Tribunalului Ia[i judecator sindic),
anun]` organizarea n datele de
31.03.2015, 15.04.2015,
29.04.2015, 14.05.2015 [i
28.05.2015 orele 14.00 la sediul
lichidatorului judiciar, n temeiul
prevederilor Legii nr. 85/2006 [i a
regulamentului de vnzare, a licita]iei
publice cu strigare pentru vnzarea
activului teren n suprafa]` de 1.903
mp, situat n extravilanul Municipiului
Ia[i, zona Paun, jude]ul Ia[i,
proprietatea S.C. STEPHANI IMPEX
S.R.L. Conform titlului de
proprietate, terenul este n suprafa]`
de 1.903 mp, avnd categoria de
folosin]` p`[une. Dreptul de
proprietate este nscris n CF
nr.128142 (provenita din CF de pe
hrtie cu nr.24776) a UAT Ia[i,

avnd nr. cadastral 7266. Bunul se


vinde conform prevederilor Legii
nr.85/2006 privind procedura
insolven]ei. Pre]ul de pornire a
licita]iei este de 57.855 lei (f`r`
TVA), reprezentnd 95 % din pre]ul
de evaluare. Pentru participare,
ofertan]ii vor depune la sediul
lichidatorului judiciar, pn` n ziua
anterioar` celei planificate pentru
]inerea [edin]ei, orele 16.00, o
cerere de participare semnat` de
ofertant [i nso]it` de urm`toarele
acte: 1. copia certificatului de
nregistrare a persoanei juridice
romne ori a c`r]ii de identitate; 2.
certificatul constatator emis de
O.R.C. (n original) n luna de
participare a anului 2015 privind
persoana juridic` romn`, datele de
identitate, reprezentantul legal; 3.
dovada achit`rii taxei de participare
la licita]ie n suma de 500 lei; 4.
dovada cump`r`rii regulamentului
de vnzare n valoare de 500 lei; 5.
garan]ia de participare n valoare de
10 % din pre]ul de ncepere a
licita]iei se va pl`ti n contul de
lichidare al SC STEPHANI IMPEX
SRL:
RO92BRDE240SV30880012400
deschis la BRD-GSG-sucursala Ia[i;
6. declara]ie pe proprie r`spundere
c` nu se afl` n reorganizare
judiciar` sau faliment; 7.
mputernicire pentru persoana
desemnat` s` reprezinte ofertantul.
Persoanele care pretind vreun drept
asupra activului scos la vnzare, au
obliga]ia sub sanc]iunea dec`derii,
s` fac` lichidatorului judiciar dovada
acestui drept pn` n ziua anterioar`
aceleia n care a fost planificat`
[edin]a, orele 16.00. Prin nscrierea
la licita]ie, se consider` ca ofertantul
accepta pre]ul de pornire a licita]iei.
Ofertan]ilor, care particip` la licita]ie
[i nu ofer` un pre] egal sau mai
mare dect pre]ul de pornire, li se
va re]ine garan]ia de participare.
Regulamentul de vnzare poate fi
procurat ncepnd cu data de
23.03.2015. Rela]ii suplimentare la
sediul Lichidator Company 2003
SPRL Ia[i sau la telefon
0332/809395 (n timpul zilelor
lucr`toare, ntre orele 08.00
16.00), precum [i pe site-ul
www.lichidator2003.ro. coordonator,
ing. Diaconu Elena, practician n
insolven]`
Lichidator Company 2003 SPRL, cu
sediul n Ia[i, [os. Arcu nr. 71, bl.
T10, sc. A, ap. 1, parter, n calitate
de lichidator judiciar al debitorului
SC STEPHANI IMPEX SRL, cu
sediul n Ia[i, str. Doroban]i nr. 9,
jude]ul Ia[i (dosar 8502/99/2012* al
Tribunalului Ia[i judec`tor sindic),
anun]` organizarea n datele de
31.03.2015 [i 15.04.2015 orele
15.00 la sediul lichidatorului judiciar,
n temeiul prevederilor Legii nr.
85/2006 [i a regulamentului de
vnzare, a licita]iei publice cu
strigare pentru vnzarea activului
3/4 cota indiviz` din dreptul de
proprietate asupra terenului n
suprafa]` de 10.000 mp, situat n
extravilanul ora[ului Podu Iloaiei,
jude]ul Ia[i, proprietatea S.C.
STEPHANI IMPEX S.R.L. Terenul n
suprafa]` de 10.000 mp are nr.
cadastral 1021, este nscris n CF
nr.60308 (CF veche nr.1305) a
localit`]ii Podu Iloaiei [i are categoria
de folosin]` fnea]`. Activul se
vinde conform prevederilor Legii nr.
85/2006 privind procedura
insolven]ei. Pre]ul de pornire a
licita]iei este de 186.390 lei (f`r`
TVA), reprezentnd 95 % din pre]ul
de evaluare. Pentru participare,
ofertan]ii vor depune la sediul
lichidatorului judiciar, pna n ziua
anterioara celei planificate pentru

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

]inerea [edin]ei, orele 16.00, o


cerere de participare semnata de
ofertant [i nso]it` de urm`toarele
acte: 1. copia certificatului de
nregistrare a persoanei juridice
romne ori a c`r]ii de identitate; 2.
certificatul constatator emis de
O.R.C. (n original) n luna de
participare a anului 2015 privind
persoana juridic` romna, datele de
identitate, reprezentantul legal; 3.
dovada achit`rii taxei de participare
la licita]ie n sum` de 500 lei; 4.
dovada cump`r`rii regulamentului
de vnzare n valoare de 500 lei; 5.
garan]ia de participare n valoare de
10 % din pre]ul de ncepere a
licita]iei se va plati n contul de
lichidare al SC STEPHANI IMPEX
SRL:
RO92BRDE240SV30880012400
deschis la BRD-GSG-sucursala Ia[i;
6. declara]ie pe proprie r`spundere
c` nu se afl` n reorganizare
judiciar` sau faliment; 7.
mputernicire pentru persoana
desemnat` s` reprezinte ofertantul.
Persoanele care pretind vreun drept
asupra activului scos la vnzare, au
obliga]ia sub sanc]iunea dec`derii,
s` fac` lichidatorului judiciar dovada
acestui drept pn` n ziua anterioar`
aceleia n care a fost planificat`
[edin]a, orele 16.00. Prin nscrierea
la licita]ie, se consider` c` ofertantul
accept` pre]ul de pornire a licita]iei.
Ofertan]ilor, care particip` la licita]ie
[i nu ofer` un pre] egal sau mai
mare dect pre]ul de pornire, li se
va re]ine garan]ia de participare.
Regulamentul de vnzare poate fi
procurat ncepnd cu data de
23.03.2015. Rela]ii suplimentare la
sediul Lichidator Company 2003
SPRL Ia[i sau la telefon
0332/809395 (n timpul zilelor
lucr`toare, ntre orele 08.00
16.00), precum [i pe site-ul
www.lichidator2003.ro.
Coordonator, ing. Diaconu Elena,
practician n insolven]`
Lichidator Company 2003 SPRL, cu
sediul n Ia[i, [os. Arcu nr. 71, bl.
T10, sc. A, ap. 1, parter, n calitate
de lichidator judiciar al debitorului
SC STEPHANI IMPEX SRL, cu
sediul n Ia[i, str. Doroban]i nr. 9,
jude]ul Ia[i (dosar nr. 8502/99/2012*
al Tribunalului Ia[i judec`tor
sindic), anun]a organizarea n datele
de 31.03.2015, 15.04.2015,
29.04.2015, 14.05.2015 [i
28.05.2015 orele 13.00 la sediul
lichidatorului judiciar, n temeiul
prevederilor Legii nr. 85/2006 [i a
regulamentului de vnzare, a licita]iei
publice cu strigare pentru vnzarea
activului imobil compus din teren n
suprafa]` de 437 mp, pe care se
afla construc]ia C1 = locuin]a cu s.c.
de 157,60 mp [i construc]ia C2 =
beci, situat n Municipiul Ia[i, str.
Doroban]i nr. 9, jude]ul Ia[i,
proprietatea S.C. STEPHANI IMPEX
S.R.L. Dreptul de proprietate asupra
imobilului (teren + construc]ie) a fost
ntabulat n CF nr.1128147 (nr. vechi
13364) a Municipiului Ia[i. Terenul
are o suprafa]` de 437 mp [i nr.
cadastral 4615. Bunul se vinde
conform prevederilor Legii nr.
86/2006 privind procedura
insolven]ei. Pre]ul de pornire a
licita]iei este de 1.064.688 lei (f`r`
TVA), reprezentnd 100% din pre]ul
de evaluare. Pentru participare,
ofertan]ii vor depune la sediul
lichidatorului judiciar, pn` n ziua
anterioar` celei planificate pentru
]inerea [edin]ei, orele 16.00, o
cerere de participare semnat` de
ofertant [i nso]it` de urm`toarele
acte: 1. copia certificatului de
nregistrare a persoanei juridice
romne ori a c`r]ii de identitate; 2.
certificatul constatator emis de

15

PUBLICITATE

S=mb`t`, 21 martie

M I C A PU B L I C I T A T E
O.R.C. (n original) n luna luna de
participare a anului 2015 privind
persoana juridic` romn`, datele de
identitate, reprezentantul legal; 3.
dovada achit`rii taxei de participare
la licita]ie n suma de 2.000 lei; 4.
dovada cump`r`rii regulamentului
de vnzare n valoare de 1.000 lei;
5. garan]ia de participare n valoare
de 10 % din pre]ul de ncepere a
licita]iei se va pl`ti n contul de
lichidare al SC STEPHANI IMPEX
SRL:
RO92BRDE240SV30880012400
deschis la BRD-GSG-sucursala Ia[i;
6. declara]ie pe proprie raspundere
ca nu se afla n reorganizare
judiciar` sau faliment; 7.
mputernicire pentru persoana
desemnat` s` reprezinte ofertantul.
Persoanele care pretind vreun drept
asupra activului scos la vnzare, au
obliga]ia sub sanc]iunea dec`derii,
s` fac` lichidatorului judiciar dovada
acestui drept pn` n ziua anterioar`
celei n care a fost planificata
[edin]`, orele 16.00. Prin nscrierea
la licita]ie, se consider` ca ofertantul
accepta pre]ul de pornire a licita]iei.
Ofertan]ilor, care particip` la licita]ie
[i nu ofer` un pre] egal sau mai
mare dect pre]ul de pornire, li se
va re]ine garan]ia de participare.
Regulamentul de vnzare poate fi
procurat ncepnd cu data de
23.03.2015. Rela]ii suplimentare la
sediul Lichidator Company 2003
SPRL Ia[i sau la telefon
0332/809395 (n timpul zilelor
lucr`toare, ntre orele 08.00
16.00), precum [i pe site-ul
www.lichidator2003.ro. coordonator,
ing.Diaconu Elena, practician n
insolven]`
Lichidator Company 2003 SPRL, cu
sediul n Ia[i, [os. Arcu nr.71,
bl.T10, sc. A, ap. 1, parter, n
calitate de lichidator judiciar al
debitorului S.C. BUTEAEDIL G.I.
S.R.L. (dosarul nr.6047/99/2010
Tribunalul Ia[i - faliment), RO
17003680, cu sediul n Pa[cani, str.
Aurora II - Vestiar Stadion Siretul,
jude]ul Ia[i, anun]` organizarea n
datele de 30.03.2015, 09.04.2015,
20.04.2015, 30.04.2015 [i
11.05.2015 orele 13.00 la sediul
lichidatorului judiciar, n temeiul
prevederilor Legii nr. 85/2006 [i a
regulamentului de vnzare, a licita]iei
publice cu strigare pentru vnzarea
activelor proprietatea S.C.
BUTEAEDIL G.I. S.R.L, situate n
Pa[cani str. Luceafarului nr. 19, fiind
nscrise n C.F. a Municipiului
Pa[cani [i anume: 1. Teren n
suprafa]` de 303,43 mp pe care se
afl` o cas` P+E+M cu o suprafa]`
construit` la sol de 116 mp, avnd
C.F. nr. 60114 cu numere
cadastrale 1739/1 [i 1739/1- C1.
Pre]ul de pornire a licita]iei pentru
acest activ este de 159.194 lei (f`r`
TVA inclus) [i reprezint` 60 % din
pre]ul de evaluare. 2. Teren n
suprafa]` de 392,04 mp pe care se
afl` o casa P+E+M cu o suprafa]`
construit` la sol de 108 mp, avnd
CF 60005 cu numere cadastrale
1739/2 si 1739/2-C1. Pre]ul de
pornire a licita]iei pentru acest activ
este de 190.162 lei (f`r` TVA inclus)
[i reprezint` 60 % din pre]ul de
evaluare. Bunurile se vnd, conform
prevederilor legii insolven]ei. Pentru
participare, ofertan]ii vor depune la
sediul lichidatorului judiciar, pn` n
ziua anterioara aceleia planificata
pentru ]inerea [edin]ei, orele 16.00,
o cerere de participare semnat` de
ofertant [i nso]it` de urm`toarele
acte: 1. copia certificatului de
nregistrare a persoanei juridice
romne ori a c`r]ii de identitate; 2.
certificatul emis de O.R.C. n luna de
participare a anului 2015 privind

persoana juridic` romn`, datele de


identitate ale reprezentantului legal;
3. dovada achit`rii taxei de
participare la licita]ie n sum` de 500
lei; 4. dovada cump`r`rii
regulamentului de vnzare n valoare
de 500 lei; 5. garan]ia de participare
n valoare de 10 % din pre]ul de
ncepere a licita]iei, n contul de
lichidare al S.C. BUTEAEDIL G.I.
S.R.L.:
RO03BRDE240SV69559572400
deschis la BRD-GSG-sucursala Ia[i;
6. declara]ie pe proprie raspundere
ca nu se afla n reorganizare
judiciar` sau faliment; 7.
mputernicire pentru persoana
desemnat` s` reprezinte ofertantul.
Persoanele care pretind vreun drept
asupra bunului, ce este scos la
vnzare, au obliga]ia sub sanc]iunea
dec`derii, s` fac` lichidatorului
judiciar dovada acestui drept, pna
n ziua anterioar` aceleia planificate
pentru [edin]a de licita]ie, orele
16.00. Regulamentul de vnzare
poate fi procurat ncepnd cu data
de 23.03.2015. Prin nscrierea la
licita]ie, se consider` c` ofertantul
accept` pre]ul de pornire a licita]iei
pentru fiecare activ. Ofertan]ilor,
care participa la licita]ie [i nu ofera
un pre] egal sau mai mare dect
pre]ul de pornire, li se va re]ine
garan]ia de participare. Rela]ii
suplimentare la sediul Lichidator
Company 2003 SPRL Ia[i sau la
telefon 0332/809395 (n timpul
zilelor lucr`toare, ntre orele 08.00
16.00), precum [i pe site-ul
www.lichidator2003.ro.
Coordonator, ing. Diaconu Elena,
practician n insolven]`
Lichidator Company 2003 SPRL, cu
sediul n Ia[i, [os. Arcu nr. 71, bl.
T10, sc. A, ap. 1, parter, n calitate
de lichidator judiciar al debitorului
SC BUTEAEDIL G.I. SRL (dosarul nr.
6047/99/2010 Tribunalul Ia[i faliment), RO 17003680, cu sediul n
Pa[cani, str. Aurora II - Vestiar
Stadion Siretul, jude]ul Ia[i, anun]`
organizarea n datele 30.03.2015,
09.04.2015, 20.04.2015,
30.04.2015 [i 11.05.2015 orele
14.00 la sediul lichidatorului judiciar,
n temeiul prevederilor Legii nr.
85/2006 [i a regulamentului de
vnzare, n m`sura compatibilit`]ii, a
licita]iei publice cu strigare pentru
vnzarea activelor proprietatea S.C.
BUTEAEDIL G.I. S.R.L: 1. Teren n
suprafa]` de 992 mp situat n
Pa[cani, str. Gradini[ei, nr. FN,
avnd C.F. 60292 [i nr. cadastral
1963/1. Pre]ul de pornire a licita]iei
pentru acest activ este de 99.000 lei
(f`r` TVA inclus) [i reprezint` 60 %
din pre]ul de evaluare. 2. Bloc de
locuin]e situat n Pa[cani, str. Aurora
II (fn) compus din: tunel acces S.U.
45,27 mp, parter S.C. 354,76 mp si
S.U. 280,01 mp, etaj S.U. 287,50
mp, imobil amplasat pe teren
concesionat \n suprafa]` de 532 mp
(62,21 mp posesie f`r` acte), nscris
\n CF a Municipiului Pa[cani nr.
4666, superficie, avnd nr. cadastral
1692. Pre]ul de pornire a licita]iei
pentru acest activ este de 282.600
lei (f`r` TVA inclus) [i reprezint` 60
% din pre]ul de evaluare. Bunurile se
vnd conform dispozi]iilor legii
insolven]ei. Pentru participare,
ofertan]ii vor depune la sediul
lichidatorului judiciar, pn` n ziua
anterioar` aceleia planificat` pentru
]inerea [edin]ei, orele 16.00, o
cerere de participare semnat` de
ofertant [i nso]it` de urma`toarele
acte: 1. copia certificatului de
nregistrare a persoanei juridice
romne ori a c`r]ii de identitate; 2.
certificatul emis de O.R.C. n luna de
participare a anului 2015 privind
persoana juridic` romn`, datele de

identitate, reprezentantul legal; 3.


dovada achit`rii taxei de participare
la licita]ie n suma de 500 lei; 4.
dovada cump`r`rii regulamentului
de vnzare n valoare de 500 lei; 5.
garan]ia de participare n valoare de
10 % din pre]ul de ncepere a
licita]iei, n contul de lichidare al S.C.
BUTEAEDIL G.I. S.R.L.:
RO03BRDE240SV69559572400
deschis la BRD-GSG-sucursala Ia[i;
6. declara]ie pe proprie raspundere
ca nu se afla n reorganizare
judiciar` sau faliment; 7.
mputernicire pentru persoan`
desemnat` s` reprezinte ofertantul.
Persoanele care pretind vreun drept
asupra bunului, ce este scos la
vnzare, au obliga]ia sub sanc]iunea
dec`derii, s` fac` lichidatorului
judiciar dovada acestui drept, pn`
n ziua anterioar` aceleia planificate
pentru [edin]a de licita]ie, orele
16.00. Regulamentul de vnzare
poate fi procurat ncepnd cu data
de 23.03.2015. Prin nscrierea la
licita]ie, se consider` c` ofertantul
accepta pre]ul de pornire a licita]iei
pentru fiecare activ. Ofertan]ilor,
care participa la licita]ie [i nu ofera
un pre] egal sau mai mare dect
pre]ul de pornire, li se va re]ine
garan]ia de participare. Rela]ii
suplimentare la sediul Lichidator
Company 2003 SPRL Ia[i sau la
telefon 0332/809395 (n timpul
zilelor lucr`toare, ntre orele 08.00
16.00), precum [i pe site-ul
www.lichidator2003.ro.
Coordonator, ing.Diaconu Elena,
practician n insolven]`
Lichidator Company 2003 SPRL, cu
sediul n Ia[i, [os. Arcu nr.71,
bl.T10, sc. A, ap.1, parter, n calitate
de lichidator judiciar al debitorului
S.C. BUTEAEDIL G.I. S.R.L.
(faliment), RO 17003680, cu sediul
n Pascani, str. Aurora II - Vestiar
Stadion Siretul, jude]ul Ia[i, anun]`
organizarea n data de 27.03.2015,
03.04.2015, 10.04.2015,
17.04.2015, 24.04.2015 orele 15.00
la sediul lichidatorului judiciar, n
temeiul prevederilor Legii nr.85/2006
[i a regulamentului de vnzare, a
licita]iei publice cu strigare pentru
vnzarea activelor mobile,
proprietatea debitorului, nominalizate
n Anexa nr.1. Bunurile se vnd
conform dispozi]iilor Legii nr.
85/2006 privind procedura
insolven]ei. Pre]ul de pornire a
licita]iei pentru vnzarea n bloc a
bunurilor mobile este de 22.783 lei
(f`r` TVA), reprezentnd 50% din
pre]ul de evaluare, iar pre]ul pentru
fiecare bun este cel din Anexa nr. 1.
Pentru participare, ofertan]ii vor
depune la sediul lichidatorului
judiciar, pna n ziua anterioar` celei
planificate pentru ]inerea [edin]ei,
orele 16.00, o cerere de participare
semnata de ofertant [i nso]it` de
urm`toarele acte: 1. copia
certificatului de nregistrare a
persoanei juridice ori a c`r]ii de
identitate; 2. certificatul emis de
O.R.C. (n original) n luna de
participare a anului 2015 privind
persoana juridic` romn`, datele de

identitate, reprezentantul legal; 3.


dovada achit`rii taxei de participare
la licita]ie n suma de 100 lei; 4.
dovada cump`r`rii regulamentului
de vnzare n valoare de 100 lei; 5.
garan]ia de participare n valoare de
10 % din pre]ul de ncepere a
licita]iei se va pl`ti n contul de
lichidare al S.C. BUTEAEDIL G.I.
S.R.L.:
RO03BRDE240SV69559572400
deschis la BRD-GSG - sucursala
Ia[i; 6. declara]ie pe proprie
r`spundere ca nu se afl` n
reorganizare judiciar` sau faliment;
7. mputernicire pentru persoana
desemnat` s` reprezinte ofertantul.
Persoanele care pretind vreun drept
asupra bunurilor, ce sunt scoase la
vnzare, au obliga]ia sub sanc]iunea
dec`derii, s` fac` lichidatorului
judiciar dovada acestui drept, pn`
n ziua anterioar` aceleia planificate
pentru [edin]a de licita]ie, orele
16.00. Prin nscrierea la licita]ie, se
consider` c` ofertantul accept`
pre]ul de pornire a licita]iei.
Ofertan]ilor, care particip` la licita]ie
[i nu ofer` un pre] egal sau mai
mare dect pre]ul de pornire, li se
va re]ine garan]ia de participare.
Regulamentul de vnzare poate fi
procurat ncepnd cu data de
23.03.2015. Prin nscrierea la
licita]ie, se consider` c` ofertantul
accept` pre]ul de pornire a licita]iei
pentru fiecare activ. Ofertan]ilor,
care particip` la licita]ie [i nu ofer`
un pre] egal sau mai mare dect
pre]ul de pornire, li se va re]ine
garan]ia de participare. Rela]ii
suplimentare la sediul Lichidator
Company 2003 SPRL Ia[i sau la
telefon 0332/809395 (n timpul
zilelor lucr`toare, ntre orele 08.00
16.00), precum [i pe site-ul
www.lichidator2003.ro.
Coordonator, ing. Diaconu Elena,
practician n insolven]`
Lichidator Company 2003 SPRL, cu
sediul n Ia[i, [os. Arcu nr.71,
bl.T10, sc. A, ap.1, parter, n calitate
de lichidator judiciar al debitorului
SC TRADUCTOARE SRL, cu sediul
n Municipiul Pa[cani, str. Moldovei
nr. 13, jude]ul Ia[i (dosar
12324/99/2013 al Tribunalului Ia[i judec`tor sindic), anun]` organizarea
n data de 25.03.2015, 01.04.2015
[i 08.04.2015 orele 14.00 la sediul
lichidatorului judiciar, n temeiul
prevederilor Legii insolven]ei [i a
regulamentului de vnzare, a licita]iei
publice cu strigare pentru vnzarea
mijloacelor auto, proprietatea
debitorului. Bunurile se vnd
conform prevederilor Legii
nr.85/2006 privind procedura
insolven]ei. Pre]urile de pornire ale
licita]iei pentru vnzarea mijloacelor
auto sunt urm`toarele: 1. Dacia
Logan, serie sasiu
UU1KSDAFH38649022, serie motor
UC79951, fabricat n 2007, sursa de
energie benzina: pre]ul de pornire
este de 14.775 lei (cu TVA inclus),
fiind 75% din pre]ul de evaluare; 2.
Opel Vivaro, serie [asiu
WOLJ7BUBC8Y726688, serie motor
C000449, fabricat n 2008, sursa de

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

energie motorina: pretul de


pornire este 26.850 lei (cu TVA
inclus), fiind 75% din pre]ul de
evaluare; 3. Dacia Furgon/Double
Cab, serie sasiu
UU1D1F71753474869, serie motor
UA23194, fabricat n 2005, sursa de
energie motorina: pre]ul de pornire
este de 8.025 lei (cu TVA inclus),
fiind 75% din pre]ul de evaluare.
Pentru participare, ofertan]ii vor
depune la sediul lichidatorului
judiciar, pn` n ziua anterioar` celei
planificate pentru ]inerea [edin]ei,
orele 16.00, o cerere de participare
semnata de ofertant [i nso]it` de
urm`toarele acte: 1. copia
certificatului de nregistrare a
persoanei juridice ori a c`r]ii de
identitate; 2. certificatul emis de
O.R.C. (n original) n luna de
participare a anului 2015 privind
persoana juridica, datele de
identitate, reprezentantul legal; 3.
dovada achit`rii taxei de participare
la licita]ie, pentru fiecare mijloc auto
n suma de 300 lei; 4. dovada
cump`r`rii regulamentului de
vnzare n valoare de 300 lei; 5.
garan]ia de participare n valoare de
10 % din pre]ul de ncepere a
licita]iei se va pl`ti n contul de
lichidare al SC TRADUCTOARE
SRL:
RO28BRDE240SV35611012400
deschis la BRD-GSG-sucursala Ia[i;
6. declara]ie pe proprie r`spundere
c` nu se afl` n reorganizare
judiciar` sau faliment; 7.
mputernicire pentru persoana
desemnat` s` reprezinte ofertantul.
Persoanele care pretind vreun drept
asupra bunurilor scoase la vnzare,
au obliga]ia sub sanc]iunea
dec`derii, s` fac` lichidatorului
judiciar dovada acestui drept pn`
n ziua anterioar` aceleia planificat`
pentru [edin]a de licita]ie, orele
16.00. Prin nscrierea la licita]ie, se
consider` ca ofertantul accept`
pre]ul de pornire al licita]iei.
Ofertan]ilor, care particip` la licita]ie
[i nu ofera un pre] egal sau mai
mare dect pre]ul de pornire, li se
va re]ine garan]ia de participare.
Regulamentul de vnzare poate fi
procurat ncepnd cu data de
20.03.2015. Rela]ii suplimentare la
sediul Lichidator Company 2003
SPRL Ia[i sau la telefon
0332/809395 (n timpul zilelor
lucr`toare, ntre orele 08.00
16.00), precum [i pe site-ul
www.lichidator2003.ro.
Coordonator, ing. Diaconu Elena,
practician n insolven]`

CONDOLEAN}E

Sincere condolean]e colegei


noastre Elena Tigaeriu
pentru pierderea
incomensurabil` pe care a suferito. Colectivul UPU - Spitalul Clinic
de Urgen]` Pentru Copii Sfnta
Maria Ia[i este cu gandul [i
sufletul al`turi de familie.

EXPRES

S=mb`t`, 21 martie

16

O bordur\ lips\ dintr-o


intersec]ie `i face zile
fripte unui miliardar

Bursa br felor

 Un ie[ean care se recomand` a fi cel


mai important bijutier al Ia[ului se plnge
c` prim`ria \i deverseaz` moloz \n fa]a
casei
Cine vine dereftor la Casa de Pensii
Babetele \ncep rubricu]a cu o veste nou-nou]` despre un
post c`ldu] de derector de la o emportant` enstetu]ie din trg,
unde se anun]` mari schimb`ri. Cic` la Casa unde to]i pensionarii
vin s` mai ia un tichet sau s` mai discute problemele lor cu
derectoarea va veni un nou [`f la care nici angaja]ii nu se
a[teap`. De s`pt`mna viitoare, [`fa Grecu care va veni [i ea
\n rndul pensionarilor, c` a \mplinit vrsta [i trebuie s` se
pensioneze, va fi \nlocuit` de una mai tineric`, ce are pile
mari prin politic`. Onu]a Maghiara, so]ia fostului subprefeci
din Ia[i [i fina lui Crlan, actualul prefect, este \n c`r]i pentru
marele post. Ea deja a fost anun]at` c` de luni trebuie s` se
prezinte la serviciu c` va fi noua derectoare de la Enstitu]ia
de pensionari.

Cretian Adormi]ei, tr`dat de colegi


Cic` umbl` brfele prin trg c` \l pa[te pu[c`ria [i pe
marele [`f peste to]i bremarii din Ie[i, Cretian. Dup` ce s-au
s`turat de el, colegii lui vor s` scape ct mai repede de marele
[`f de consiliul giude]ean [i fac combina]iuni pe la spatele
lui. De ast` dat`, cei care \i preg`tesc un loc c`ldu] \n celul`
sunt oamenii lui Pu[c`relu Jecm`nelu care fac demersuri s`
se deschid` dosarul Transformatorul. Cic` \n acest dosar,
Cretian a fost martor [i a sc`pat de pu[c`rie dnd declara]ie
\mpotriva lui Pu[c`relu. Colegii lui peneli[ti \ns` vor ca DNAul s` \l ia mai repede [i de asta vor ca s` se redeschid`
ancheta s` [i s` se fac` din nou investiga]ii, ca [i Cretian s`
fie al`turi de Pu[c`relu, cel pe care l-a tr`dat. Babetele au o
vorb` :Ce nu-]i place, altuia nu-i face.

A mai disp`rut un derector


La sfr[it de rubricu]`, babetele htre [i urte au auzit o
veste nou` despre un derector de la o enstitu]ie unde se fur`
ca \n codru. Dup` ce toate organele de control \l ancheteaz`
pe cel mai corupt derector din Ia[i, [`ful este tare afectat de
ce i se \ntmpl` [i nu mai vine la munc`. Colegii care l-au
v`zut prin trg au r`mas mu]i [i nu le venea s` cread`.
Cornelu[ Cre]ulin, [`ful de la enstitu]ia unde se p`ze[te apa,
Direc]ia de Ape, a ajuns de rsul curcilor. Umbl` \n fiecare
zi mahmur de la b`utur`, este tot timpul speriat c` \l urm`re[te
DNA-ul [i lipse[te de la serviciu cu zlele. Colegii nu l-au mai
v`zut de 2 zile [i cic` a anun]at la serviciu c` nu vine la
munc` pentru c` e bolnav. De fapt, derectorul e \n com`
alcoolic`. Babetele \l sf`tuiesc s` mearg` la un centru pentru
cei ca el.

Problemele proiectelor europene derulate de prim`rie ies la


iveal` \n cele mai ciudate moduri. Municipalitatea a primit \n
urm` cu patru zile o reclama]ie legat` de o bordur`. Cel care a
depus reclama]ia pare s` fie Aurel Mnz`teanu, patronul casei
de bijuterii Coriolan, a c`rui sediu ce se afl` chiar deasupra rpei
Galbene include [i locuin]a proprietarului.
Anul trecut patronul de la Coriolan avea probleme destul de
serioase, fiind luat la \ntreb`ri \n cadrul unei ac]iuni instrumentate
de procurorii DIICOT ce viza o re]ea care introducea ilegal aur
\n ]ar`. |ntre timp, problemele de la Coriolan par s` fi disp`rut.
Aurel Mnz`teanu se plnge acum prim`riei c` din toamn` [i
pn` \n prezent parcarea pe care a \nchiriat-o de la prim`rie e
umplut` de molozul r`mas pe [antierul prim`riei, care e luat la
vale de apa de ploaie, chiar din rondul din Funda]ie. Toat` iarna
la fiecare ploaie balastul din rond o ia la vale pe liniile de tramvai
pn` la Colegiul Na]ional. Imediat, de fiecare dat` echipe de
m`tur`tori manual [i automat trec la treab` c` altfel tramvaiele
nu pot circula \n siguran]`! Vin apoi ma[inile care spal` strada
[i tot mlul adunat ajunge \n canalizare sau pe marginea str`zii
sub ma[inile parcate! Aceast` situa]ie s-a \ntmplat de aproximativ
20 ori din toamn` pn` acum, din cauz` c` lipseste o bordur`.

Ce se va \ntampla de acum \ncolo pentru c` \n rond a fost adus


p`mnt negru, reclam` peti]ionarul care se semneaz` Aurel
Mnz`teanu. Ba mai mult chiar, \n zona unde se afl` sediul
Coriolan, mai anun]` reclamantul, trotuarul din pavele pe strada
G. Muzicescu - lng` Rpa Galben` acoper` pe jum`tate dou`
canale de drenaj. Oficialii prim`riei i-au dat chiar [i un r`spuns,
anun]nd c` sesizarea a fost \naintat` Direc]iei de Proiecte
Europene. Vom verifica \n teren dac` se confirm` aceast`
problem` [i vom dispune m`suri \n consecin]`, a precizat Sebastian
Buraga, purt`torul de cuvnt al prim`riei.
Silviu BORDEIANU

Ie[ean b`gat la \nchisoare pentru


c` a condus beat [i f`r` permis
n cadrul unei ac]iuni desf`[urate de
poli]i[tii Biroului Urm`riri, a fost depistat
un urm`rit na]ional [i interna]ional: Constantin
M., \n vrst` de 43 ani, din comuna
Romne[ti, jude]ul Ia[i. Pe numele b`rbatului
a fost emis la data de 13 ianuarie 2015,
de c`tre Judec`toria Ia[i, mandatul de
executare a pedepsei nchisorii, prin care

s-a dispus condamnarea la o pedeap` de


2 ani [i 4 luni nchisoare pentru comiterea
\n anul 2012 a infrac]iunilor de conducerea
pe drumurile publice a unui autovehicul
de c`tre o persoan` avnd n snge o
mbiba]ie alcoolic` de peste 0,80 grame
alcool pur n snge [i conducerea pe
drumurile publice a unui autovehicul de

Imagini spectaculoase
`n centrul Ia[ului!
Masca]i cu pistoale pe
urmele infractorilor
Momente de ac]iune maxim` surprinse vineri, la orele amiezii,
pe str`zile din centrul Ia[ului. Mai mul]i poli]i[ti masca]i din cadrul
Biroului de Investiga]ii Criminale au descins la intersec]ia str`zii
George Enescu [i bulevardul Independen]ei. Ini]ial sub acoperire [i
\mbr`ca]i civil, oamenii legii se aflau \n patru ma[ini de m`rci str`ine
[i au blocat un Volkswagen Passat \n care se aflau trei persoane.
Masca]ii, \narma]i cu pistoale, i-au scos din autoturism pe suspec]i
[i i-au imobilizat for]at. |n zon` s-a produs un iure[ total, zeci de
curio[i s-au adunat \n jurul intersec]iei, iar traficul a fost aproape
paralizat vreme de cteva zeci de minute. Pentru decongestionarea
traficului a intervenit un echipaj de poli]i[ti locali. Suspec]ii au fost
]inu]i imobiliza]i pe asfalt vreme de cteva minute, pn` cnd duba
poli]iei a reu[it s` ajung` la locul incidentului, dup` care ace[tia au
fost prelua]i de oamenii legii. Ac]iunea a fost organizat` [i desf`[urat`
de poli]i[tii Biroului de Investiga]ii Criminale din cadrul Inspectoratului
de Poli]ie Jude]ean Vaslui, iar suspec]ii au fost re]inu]i \ntr-un dosar
de furturi din societ`]i comerciale din ora[ul Vaslui. Ac]iunea a fost
desf`[urat` de c`tre poli]i[tii Biroului de Investiga]ii Criminale din
cadrul IPJ Vaslui pentru prinderea unor persoane suspectate de
comiterea infrac]iunii de furt din mai multe societ`]i comerciale aflate
pe raza municipiului Vaslui, a declarat subcomisarul Mihaela Straub,
purt`tor de cuvnt \n cadrul Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean Vaslui.
Vlad ALEXA

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

c`tre o persoan` c`reia exercitarea dreptului


de a conduce autoturisme i-a fost suspendat`,
conform reprezentan]ilor Inspectoratului de
Poli]ie Jude]ean Ia[i. B`rbatul \n vrst` de
43 de ani a fost \ncarcerat \n Penitenciarul
Ia[i.
Vlad ALEXA
vladalexa@bzi.ro

S-ar putea să vă placă și