Sunteți pe pagina 1din 16

www. b z i . r o s t i r i @bz i . r o Anul 16 Calea Chi[in`ului nr.

22 Num`rul 4784 13 februarie 2014 1,5 Lei 16 Pagini


Chiar dac` Relu Fenechiu
a intrat \n pu[c`rie,
firmele sale prosper`
datorit` corup]ilor care
au r`mas \n libertate.
Dou` dintre societ`]ile lui
Fenechiu au c[tigat
zilele trecute finan]`ri
europene de zeci de
miliarde de lei
Lovitur` cumplit` pentru
primarul Gheorghe
Nichita. Procurorii
Direc]iei Na]ionale
Anticorup]ie Bucure[ti au
\nceput s` verifice toate
proiectele europene
derulate de Prim`rie,
existnd suspiciuni de
corup]ie
Un alt func]ionar public
demonstreaz` c` munca
la stat \]i aduce o via]` cu
multe satisfac]ii.
Responsabilul de
comunicare [i rela]ii
publice din cadrul unei
institu]ii din Ia[i a reu[it
s`-[i construiasc` o
locuin]` care ar strni
invidia oric`rui patron
Dosar exploziv pe masa
judec`torilor de la Curtea
de Apel Ia[i. Un judec`tor
este acuzat c` racola
tinere de pe facebook, le
invita \n ora[, se ducea
acas` la ele, sub
pretextul c` le ajut` s`
intre \n avocatur`. |n
aceast` poveste sunt
implicate [i alte
personaje interesante
Pag. 7 Pag. 15 EXPRES Pag. 16 Pag. 8 ACTUALITATE ECONOMIC
Nimeni nu
credea c`
Gheorghe
Nichita poate
p`]i a[a ceva
Uite \n ce vil`
impozant`
locuie[te un
func]ionar
public din Ia[i
EXPRES
Relu Fenechiu
ia fonduri
europene [i
din pu[c`rie
Mai multe achizi]ii
publice derulate de o
institu]ie ie[ean` au fost
t`inuite de conducerea
acesteia. Abia la cteva
luni distan]`, dup` ce
apele s-au lini[tit [i
nimeni nu a mai \ntrebat
nimic, procedurile au
ap`rut brusc pe pia]`
Pag. 2 EVENIMENT
Directorul
Marius Bodea
ascunde
licita]ii de
miliarde de lei
Judec`tor
acuzat c`
racola fete de
pe internet!
Cer par]ial noros
Max: 4 grade C
Min: -1 grade C
VREMEA
O profesoar` de religie trece
printr-o dram` cumplit`! pag. 5
Sute de familii [i-au pl`tit facturile,
dar au r`mas f`r` ap` pag. 6
USD 3,27 L USD 3,27 Lei Euro 4, ei Euro 4, 47 47 Lei Lira Sterlin` 5,37 Lei Lira Sterlin` 5,37 Lei Lei
ACTUALITATE Pag. 9
Imagini de
groaz` cu
bolnavii
de la
Spitalul
de Copii
EVENIMENT
2
Joi, 13 februarie
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
Mai multe achizi]ii
publice derulate de o
institu]ie ie[ean` au fost
t`inuite de conducerea
acesteia
Este incredibil cum o institu]ie din
jude]ul Ia[i ajunge s` \ncheie contracte
finan]ate din bani publici. A devenit o practic`
des \ntlnit` ca unele proceduri derulate s`
fie f`cute publice abia la cteva luni distan]`,
de[i legea cere altceva. Este [i cazul
Aeroportului Interna]ional Ia[i, autoritate
condus` de unul din apropia]ii lui Relu
Fenechiu, aflat la \nchisoare pentru fapte
de corup]ie. Cum s-a ajuns la asemenea
abera]ii? |n urm` cu cteva zile, Aeroportul
Ia[i a f`cut publice o serie de contracte
derulate prin cerere de ofert`, care au vizat
mai multe aspecte. Poate c` nu ar p`rea
nimic anormal, dac` aceste proceduri nu s-
ar fi derulat cu luni bune \nainte. Conform
Ordonan]ei de Urgen]` 36/2006, care
reglementeaz` atribuirea contractelor de
achizi]ie public`, orice entitate are obliga]ia
ca, \ntr-un anumit termen, s` arate c[tig`torii.
Autoritatea contractant` are obliga]ia de a
transmite spre publicare un anun] de atribuire
n cel mult 48 de zile dup` ce a finalizat
procedura de atribuire - licita]ie deschis`,
licita]ie restrns`, dialog competitiv, negociere
cu / f`r` publicarea prealabil` a unui anun]
de participare, cerere de oferte - prin
atribuirea contractului de achizi]ie public`
sau ncheierea acordului-cadru; a finalizat
un concurs de solu]ii prin stabilirea concurentului
c[tig`tor; a atribuit un contract de achizi]ie
public` printr-un sistem dinamic de achizi]ii.
|n cazul Aeroportului ie[ean, sunt \ns` mari
semne de \ntrebare. De ce conducerea
aerog`rii a f`cut publice toate aceste contracte
abia dup` cteva luni? Pe site-ul www.bzi.ro,
se pot vizualiza toate aceste achizi]ii [i data
cnd au fost atribuite, precum [i data la
care au fost f`cute publice.
Fie c` a fost vorba de avizarea lucr`rilor
pentru refacerea actualei piste, pentru
echipamentul la sistemul de parcare cu
plat`, pentru un studiu de fezabilitate privind
asigurarea unui grad de protec]ie sau pentru
achizi]ia unui agent de degivrare pentru
pist`, toate acestea s-au derulat \n toamna
anului trecut. Abia \n luna februarie, Marius
Bodea a permis ca aceste achizi]ii s` fie
publicate [i \n sistemul electronic de achizi]ii
publice. Contractele desf`[urate sunt chiar
de ordinul miliardelor de lei vechi. Situa]ia
este de-a dreptul scandaloas`, [i asta pentru
c` nu este prima dat` cnd aeroportul se
preteaz` la a[a ceva. De ce Marius Bodea
a ales s` publice achizi]iile att de trziu?
Poate c` a derulat contracte cu firme
apropiate [i care b`teau la ochi, dac` erau
f`cute publice la momentul potrivit? Situa]ia
de la aeroportul ie[ean ar trebui verificat`
[i de institu]iile cu abilit`]i de control \n
domeniu.
Vlad ROTARU
Comuna ie[ean` Pris`cani scoate la
concurs postul de secretar. Concursul va
avea loc pe data de 25 februarie, la ora
10.00, la sediul Agen]iei Na]ionale a
Func]ionarilor Publici (ANFP). La sediul
Agen]iei vor fi organizate \n perioada
urm`toare [i alte concursuri pentru ocuparea
unor posturi la vrful unor institu]ii publice.
Astfel, pe data de 24 februarie, va avea loc
un concurs pentru ocuparea unui post de
trezorier [ef \n cadrul Direc]iei Generale
Regionale a Finan]elor Publice Ia[i. Totodat`,
la \nceputul lunii martie va avea loc [i un
concurs pentru ocuparea unui post \n cadrul
Inspectoratului Teritorial de Munc`. Pe
data de 11 martie va avea loc un concurs
de recrutare pentru ocuparea func]iei publice
de conducere vacante de [ef serviciu
Serviciul Control Securitate [i S`n`tate n
Munc` din cadrul Inspectoratului Teritorial
de Munc` Ia[i, se arat` \n anun]ul celor
de la ANFP.
Vlad ROTARU
vladr@bzi.ro
O prim\rie din jude] a r\mas f\r\ secretar
Directorul Marius
Bodea ascunde licita]ii
de miliarde de lei
|n primele zile ale anului trecut, municipalitatea a demarat
o ac]iune f`r` precedent, de defri[are a zonelor verzi din
centrul ora[ului. Sute de tei au fost t`ia]i [i \nlocui]i cu salcmi
japonezi pitici, iar lipsa unor consult`ri publice \n aceast`
privin]` a dus la proteste de strad`. |n condi]iile \n care
prim`ria a primit cadou un model de regulament de toaletare
a arborilor, dar nu vrea s` aud` de replantarea teilor, ie[enii
vor organiza smb`t` un priveghi pentru comemorarea acestora.
Grupul de ini]iativ` civic` Ia[ul iube[te teii organizeaz`
smb`t`, 15 februarie 2014, la ora 17.00, pe bulevardul {tefan
cel Mare [i Sfnt, o ac]iune de comemorare a teilor t`ia]i
ilegal de c`tre Prim`ria Municipiului Ia[i pe parcursul lunii
februarie 2013. Ac]iunea urm`re[te s` readuc` \n aten]ia
deciden]ilor locali solicitarea ie[enilor de replantare a teilor
pe bulevardul {tefan cel Mare [i Sfnt. Lans`m cu acest prilej
o invita]ie deschis` tuturor cet`]enilor solidari cu ac]iunile
noastre s` participe la evenimentul care se va desf`[ura pe
durata unei ore, timp \n care vom aprinde candele sau lumn`ri
\n spa]iile str`juite cndva de arborii simbol ai Ia[ului. Ac]iunea
subliniaz` implicit dezacordul publicului larg fa]` de decizia
samavolnic` a administra]iei publice de a t`ia teii din centrul
ora[ului [i reprezint`, totodat`, un act simbolic prin care
atragem aten]ia asupra importan]ei urbanistice, ecologice,
culturale, a replant`rii acestor arbori pe Bulevardul {tefan cel
Mare [i Sfnt, a declarat Alexandrina Dinga, unul dintre
ecologi[tii care vor organiza protestul. Ie[enii care vor participa
la priveghi vor avea oportunitatea de a se al`tura celor peste
1.200 de semnatari ai pe]itiei lansate pe 3 februarie 2014,
pentru sprijinirea replant`rii teilor. |n perioada urm`toare vom
facilita transmiterea de mesaje scrise sub form` de c`r]i po[tale
sau pictoriale, domnului primar Gheorghe Nichita, pe aceast`
tem` sau alte subiecte, spun reprezentan]ii grupului Ia[ul
iube[te teii.
Silviu BORDEIANU
bordeianusilviu@bzi.ro
Priveghi sub
geamul lui
Gheorghe Nichita,
pentru cel mai
cretin proiect
al prim`riei
Ecologi[tii din Ia[i preg`tesc pentru weekend
o nou` ac]iune de protest \mpotriva prim`riei,
care refuz` \nlocuirea salcmilor japonezi
Marius Bodea
BUN~ ZIUA IA{I vine \n
ajutorul t`u cu cele mai
mici pre]uri de pe pia]`
la anun]uri de mica
publicitate, mare
publicitate [i anun]uri
proiect european
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
EVENIMENT
3
Joi, 13 februarie
BUN| ZIUA IA{I
angajeaz\ AGENT MARKETING
Trimite]i CV la mail:
publicitate@bzi.ro
BUN| ZIUA IA{I
angajeaz\ REPORTER
Trimite]i CV la mail: stiri@bzi.ro
Ieri, \n pasaj se formase
un lac
Dup` ce a achitat
miliarde de lei la finele
anului trecut pentru
\nl`turarea efectelor
precipita]iilor, prim`ria a
fost \nfrnt` de un dop de
ghea]`
Dup` ce la comanda primarului Gheorghe
Nichita a plouat pur [i simplu cu bani
publici pentru contractele de lucr`ri de la
Hala Central`, pasajul pietonal a ajuns s`
fie inundat atunci cnd a \nceput s` se
topeasc` z`pada. Apa adnc` de 10 centimetri
b`ltea pe culoarele pasajului. |n plus, zona
de acces \n pasaj dinspre Pia]a Sfnta Vineri
are pere]ii plini de infiltra]ii, iar din instala]ia
de aer condi]ionat, apa picur` ne\ntrerupt.
Nici condi]iile din pia]` nu sunt mai de soi,
comercian]ii fiind \n continuare ploua]i \n
cap. Ba-s infiltra]ii, ba e condens, ba e
inunda]ie. Niciodat` nu e vina nim`nui, dar
pe noi ne plou` \n gur` aici la tarab`. Po]i
s` te plngi cuiva?, sus]ine un comerciant
din Pia]a Sfnta Vineri. Legat de inunda]ia
de ieri, prim`ria a dat vina pe un agent
economic, care ar fi cauzat incidentul. A
\nghe]at apa \n instala]ia de la unul din
spa]iile comerciale \nchiriate, dar neocupate
\nc`. }evile au cr`pat la \nghe] [i acum,
cnd s-au dezghe]at, au provocat aceast`
inunda]ie. S-a dat par]ial jos tavanul fals.
Chiria[ul va achita toate pagubele. Aici nu
e vina prim`riei sau a constructorului, a
declarat viceprimarul Mihai Chirica.
Unitatea pentru Coordonarea [i Verificarea
Achizi]iilor Publice (UCVAP) a descoperit,
la finele anului trecut, faptul c` prim`ria lui
Nichita voia s` pl`teasc` 2,5 miliarde de lei
vechi unei firme, pentru \nl`turarea efectelor
precipita]iilor asupra Pasajului Hala Central`
- cl`dire Platou. Contractul urma s` fie semnat
prin \ncredin]are direct`, f`r` licita]ie. Cantitatea
de precipita]ii consemnat` \n adresa Centrului
Meteorologic Regional Moldova, emis` la
data de 2.10.2013 la cererea autorit`]ii
contractante, nu eviden]iaz` caracterul
extraordinar al fenomenelor meteorologice.
V` recomand`m s` lua]i m`sura anul`rii
procedurii negociere f`r` publicarea prealabil`
a unui anun] de participare. Men]ion`m c`,
potrivit prevederilor art. 2 din HG nr. 925/2006,
autoritatea contractant` este responsabil`
pentru modul de atribuire a contractului de
achizi]ie public` cu respectarea tuturor
dispozi]iilor legale aplicabile, se arat` \n
procesul verbal de control \ntocmit de UCVAP.
Potrivit unor surse, [efii municipalit`]ii au
ignorat \n totalitate dispozi]ia inspectorilor
de la UCVAP [i banii au fost pl`ti]i \n contul
firmei, respectiv \n ultimele zile lucr`toare
ale Trezoreriei municipiului Ia[i din anul
2013. Asta \n condi]iile \n care avertismentul
UCVAP, care a atras aten]ia c` se \nc`lca
legea dac` nu se organiza o licita]ie, a fost
destul de clar.
Silviu BORDEIANU
Mai multe dosare, privind reconstituiri ale dreptului de proprietate,
au intrat \n aten]ia Comisiei Jude]ene de Fond Funciar. Chiar dac`
autorit`]ile nu au cum s` discute alte dosare privind cereri de
re\mpropriet`rire, membrii Comisiei Jude]ene au analizat solicit`rile
ce au la baz` sentin]e judec`tore[ti. Circa 85 de cereri au fost
luate \n calcul de reprezentan]ii Comisiei Jude]ene de Fond Funciar,
cea mai mare parte a solicit`rilor viznd reconstituirea unor
suprafe]e de cteva hectare \n mai multe localit`]i din jude]ul Ia[i.
Chiar dac` exist` legea privind inventarierea terenurilor, Comisia
Jude]ean` de Fond Funciar poate solu]iona situa]ii \n care peten]ii
au sentin]e civile. |n cadrul acestei [edin]e au fost rectificate o
serie de titluri de proprietate, \ndrept`ri de erori materiale [i
reconstituiri de proprietate conform sentin]elor civile, a spus
Bogdan Ab`la[i, subprefectul jude]ului Ia[i.
Vlad ROTARU
vladr@bzi.ro
Municipalitatea a semnat ieri contractul
de finan]are pentru primul proiect european
de pe lista de rezerv`, \nscris \n cursa
pentru banii din actualul program de finan]are
al UE. Proiectul cu un buget de 20 milione
de lei este sus]inut cu jum`tate din fonduri
de prim`rie. Modernizarea sta]iunii Purcica
ar urma s` contribuie la cre[terea contribu]iei
turismului la dezvoltarea regiunii, iar
transformarea \n dou` etape a Plajei Nicolina
\n sta]iune balnear` ar putea duce la cre[terea
perioadei de [edere \n Ia[i a celor care
viziteaz` ora[ul. Turismul balnear [i turismul
de weekend sunt ]inte pe care ni le propunem,
au precizat oficialii Prim`riei.
Perioada de implementare a proiectului
ar urma s` fie de 20 de luni, \ncepnd de
ieri, cnd s-a semnat contractul de finan]are,
ac]iune la care au participat [i reprezentan]ii
Agen]iei pentru Dezvoltare Regional` Nord-
Est. Descoperite n anul 1953 n timpul
unor for`ri geologice, apele Nicolinei ajung
la suprafa]` hidrotermale, cu temperatura
constant` de 21 grade Celsius. Ele sunt
extrase de la 800 metri adncime. Abia n
1974, dup` intense cercet`ri a propriet`]ii
izvoarelor (cnd s-a m`surat [i mineralizarea:
12,97 la mie), s-a construit Policlinica Balnear`,
iar n 1979 a fost ridicat Spitalul de Recuperare.
Studiile comparative au ar`tat c` n`molul
Nicolinei are acelea[i calit`]i cu cel din
sta]iunea de lux ceh` Karlovy Vary.
Silviu BORDEIANU
Zeci de dosare de
fond funciar,
analizate la Prefectur\
Veche de dou` secole, una dintre cl`dirile simbolice pentru
comunitatea evreiasc`, respectiv Sinagoga Mare din ora[ul
Hrl`u, a intrat \ntr-un amplu proces de reabilitare. Chiar \n
aceast` perioad`, l`ca[ul de cult are parte de lucr`ri importante
ce vizeaz` refacerea structurii exterioare, dar [i a celei interioare.
Proiectul este derulat la nivel na]ional [i \nsumeaz` cteva
sute de mii de lei. Localizat` pe strada Mu[atinilor nr. 5,
Sinagoga a fost construit` n perioada 1814-1815. Dup` tradi]ie,
primii evrei s-au stabilit la Hrl`u nc` din vremea lui {tefan
cel Mare (1457 - 1504). La Curtea domneasc` de la Suceava
era un medic evreu, {mil din Hrl`u, care l trata de gut`.
La nceputul secolului al XVIII-lea, domnitorii Moldovei au
acordat nlesniri de taxe unor meseria[i evrei care au sosit la
Hrl`u din Gali]ia [i Podolia. Unul dintre ei era [i bijutierul
domnitorului Grigore al II-lea Ghica (1735 - 1739). De asemenea,
domnitorul Grigore Callimachi a acordat unui evreu, printr-un
hrisov din 30 martie 1768, o licen]` de a construi o fabric`
de sticl` [i o fabric` de hrtie cu 60 de angaja]i, scutind de
taxe pe trei meseria[i de etnie evreiasc`. El le-a permis evreilor
din Hrl`u s`-[i construiasc` o cas` de rug`ciune [i o baie
ritual`. n 1829, Divanul Moldovei a informat c` evreii din
Hrl`u, n`scu]i n ]ar`, sunt scuti]i de obliga]ia de a furniza
alimente armatei, dar trebuie s` livreze alcool trupelor, se
arat` \n documentele istorice. De reamintit c`, \n urm` cu un
secol, principala ocupa]ie a evreilor din Hrl`u era negustoria,
dar existau [i meseria[i precum cizmari, croitori sau potcovari.
Ca urmare a dezvolt`rii comer]ului, comunitatea evreiasc` din
aceast` a[ezare urban` a crescut numeric.
Valentin HU}ANU
Un simbol al comunit\]ii
evreie[ti, `n plin
proces de reabilitare
Plaja de la Nicolina va fi disponibil\ 12 luni pe an
Este incredibil ce se
`ntmpl\ `n Pasajul
Sfnta Vineri
Luni-Vineri 8
00
-20
30
,
Smb`t` 8
00
-19
00
,
Duminic` 9
00
-18
00
Ia[i, {os. Na]ional` 194,
0232.233.242, 0232.233.233
SOCIAL
4
Joi, 13 februarie
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
Dalkia Termo Ia[i a emis facturile
aferente lunii ianuarie 2014 c`tre cei 10.000
de ie[eni ce au conven]ii individuale de
plat`, adic` circa 27% din apartamentele
conectate la sistemul centralizat de termoficare.
Din informa]iile puse la dispozi]ie de
c`tre Dalkia, de firmele de repartitoare de
costuri sau de administrare a imobilelor,
rezult` un consum mediu de 0,41
Gcal/apartament cu suprafa]a mai mic` de
30 mp, adic` circa 110 lei, 0,68 Gcal/apartament
cu suprafa]a \ntre 31 [i 50 mp, adic`
aproximativ 180 lei, [i 0,82 Gcal/apartament
cu suprafa]a mai mare de 51 mp, adic` o
factur` de circa 220 lei.
Aceste cifre sunt furnizate de c`tre
conducerea operatorului privat de termoficare.
|n realitate, ie[enii se pot trezi cu facturi
mult mai mari pentru luna ianuarie, ce se
vor \nvrti \n jurul sumei de 500 de lei.
Rug`m ie[enii ce reg`sesc \n facturile
individuale sau pe listele de \ntre]inere sume
de plat` pentru c`ldur` cu mult mai mari
dect mediile calculate de noi, s` ne semnaleze
acest lucru la Centrul de Apel non-stop
gratuit 0 800 800 123, s`-[i lase datele de
contact, iar noi vom face verific`rile necesare
\n a[a fel \nct s` ne asigur`m, \mpreun`
cu Prim`ria Municipiului Ia[i [i cu ANRSC,
c` respectivele calcule au fost f`cute corect,
spune Ana Maria Ic`toiu, director comercial
Dalkia Termo Ia[i.
Pn` \n prezent, au fost transmise
Direc]iei de Control [i Managementul Calit`]ii
din cadrul Prim`riei Municipiului Ia[i peste
75 de cazuri identificate de condominii unde
costurile cu \nc`lzirea nu sunt repartizate
corect. Reprezentan]ii municipalit`]ii au luat
primele m`suri pentru ca respectivele asocia]ii
de proprietari s` reintre \n legalitate prin
recalcularea conform legii costurilor, corectarea
listelor de \ntre]inere [i reafi[area lor.
Ie[enii care au primit facturi la \nc`lzire
pe care le consider` inexplicabil de mari
sunt ruga]i s` semnaleze acest lucru [i la
adresa de e-mail stiri@bzi.ro.
Vlad ALEXA
Spitalul de Boli Infec]ioase Ia[i este
parte a unui proiect transfrontalier de
anvergur`, al`turi de Academia European`
HIV/SIDA. Cel mai important pas a fost
f`cut zilele trecute la Chi[in`u. |ntlnirea
cu speciali[tii a avut drept scop stabilirea
principalelor obiective pentru a demara
cooperarea transfrontalier`. Noutatea este
realizarea unei baze de date comune, \n
care vor fi integra]i pacien]ii cu HIV [i cei
cu virusul hepatic B [i C.
|n acest mod s-a pus temelia unui proiect
\ndr`zne], prin care se dore[te colaborarea
personalului medical pentru adoptarea unor
metode corecte de tratament, dar [i schimbul
de experien]` privind cazurile din regiunea
Moldovei [i cele din Chi[in`u [i B`l]i. |n
cadrul \ntlnirii de la Chi[in`u, s-au pus la
punct pilonii asupra c`rora am c`zut to]i
de acord. Principala tem` de discu]ie a fost
infec]ia cu virusul HIV [i cu virusul hepatic
B [i C \n cazul pacien]ilor din regiunea
N-E a Moldovei, din Republica Moldova,
dar [i din Ucraina. Rezisten]a bacterian` [i
antibioterapia corect` la pacien]ii cu infec]ie
sever` au fost subiectele asupra c`rora ne-
am centrat \ntreaga aten]ie. Va fi pus` la
punct o baz` de date care va con]ine
informa]ii despre pacien]i, date de laborator
[i imagistic`, ce tratamente au f`cut. Experien]a
medicilor [i rezultatele op]inute vor putea
fi \mp`rt`[ite [i colegilor no[tri de peste
Prut, care au fost receptivi [i deschi[i la
aceast` propunere. Prin acest proiect avem
\n aten]ie [i efectele adverse ale triplei
terapii, care trebuie atent urm`rite, a precizat
prof. dr. Carmen Dorob`], manager Spitalul
de Boli Infec]ioase Ia[i. Societatea comercial`
Antibiotice SA va asigura suportul logistic
pentru realizarea acestei baze de date unice.
La Ia[i se vor organiza cursuri pentru medicii
din Chi[in`u [i B`l]i, dar [i pentru cadre
medicale [i psihologi. Urm`toarea \ntlnire
va avea loc pe 13 martie, la Ia[i.
Alina ACSINTE
B`rbatul s-a urcat \ntr-un
copac s` taie o creang`
uscat` [i, \ntr-un moment de
neaten]ie, a alunecat [i a
c`zut
Un tn`r va fi supus unei interven]ii
chirurgicale complicate, dup` ce a suferit
un traumatism sever de coloan`. Medicii
neurochirurgi de la Spitalul Prof. Dr. Nicolae
Oblu (Neurochirurgie) din Ia[i vor fi nevoi]i
s`-i fixeze coloana \n tije [i [uruburi.
Pacientul \n vrst` de 37 ani, din jude]ul
Neam], a c`zut de la o \n`l]ime de 10
metri.
B`rbatul s-a urcat \ntr-un copac s`
taie o creang` uscat` [i, \ntr-un moment
de neaten]ie, a alunecat [i a c`zut.
Pacientul a fost transferat de la spitalul
din Piatra Neam] cu fractur` de coloan`
\n urma unui traumatism prin c`dere de
la \n`l]ime. Interven]ia chirurgical` va fi
dificil` [i nu este lipsit` de riscuri. Va
fi nevoie s`-i fix`m coloana \n tije [i
[uruburi. Este posibil ca pacientul s`
r`mn` cu sechele. Este prematur s`
spun acum care vor fi acestea. Noi vom
face absolut tot ce este necesar pentru
a evita aceste sechele, a declarat medicul
neurochirurg Florin Gr`mad`, purt`tor
de cuvnt la Spitalul Prof. Dr. Nicolae
Oblu din Ia[i.
Magda OLTEANU
magda@bzi.ro
A ajuns la spital \n stare
grav`, dup` ce a c`zut de
la o \n`l]ime de 10 metri
Colaborare la nivel \nalt \n mediul virtual,
\n sprijinul pacien]ilor
Mai mul]i ie[eni urmeaz` s` fie \n[tiin]a]i de faptul c`
trebuie s` se prezinte urgent la spital pentru a se vaccina.
Pericolul se poate extinde foarte repede, avnd efecte devastatoare.
De aceast` dat`, situa]ia este mult mai grav`. Zona vizat` este
localitatea Sire]el, iar locuitorii acesteia se pot infecta \n propriile
gospod`rii. Smb`t` s-a descoperit un nou focar de rabie. Dac`
de obicei, focarele de rabie erau localizate \n cazul animalelor
s`lbatice, \n special la vulpi [i dihori, pericolul este prezent
[i la animalele domestice. |n curtea familiei Vengher, din
localitatea Sire]el, s-a descoperit rabie la un vi]el de 9 luni.
Num`rul focarelor de rabie din acest perimetru a ajuns la
[apte. Animalul a \nceput s` manifeste un comportament
anormal, avnd hipersaliva]ie [i tulbur`ri nervoase. Medicul
veterinar a dispus uciderea vi]elului, respectnd toate normele
sanitare [i veterinare pentru izolarea zonei [i recoltarea probelor
n condi]ii de securitate. S-a confirmat un nou focar de rabie
\n localitatea Sire]el, iar dup` finalizarea anchetei epidemiologice,
se va decide cte persoane se vor prezenta la spital pentru
vaccinul antirabic. Se remarc` o cre[tere a num`rului de focare
de rabie \n rndul animalelor domestice. De la \nceputul anului
au fost vaccinate peste 100 de persoane. Recomand`m ca cei
care observ` schimb`ri de comportament \n rndul animalelor,
s` anun]e medicul veterinar din localit`]ile de care apar]in,
a precizat prof. dr. Carmen Dorob`], manager la Spitalul de
Boli Infec]ioase Ia[i. |n apropierea locuin]ei proprietarilor
vi]elului, s-au descoperit mai multe vizuini de vulpe. Reprezentan]ii
DSVSA s-au deplasat la fa]a locului, au dezinfectat gospod`riile
[i ad`posturile pentru animale, solicitnd locuitorilor s` fie
aten]i la toate semnele care pot indica virusul rabic.
Alina ACSINTE
Raluca ZAMISNICU
ALERT maxim`!
Focar de rabie \ntr-o
comun` din Ia[i
Situa]ia a \nceput s` scape de sub control.
Primele semne de alert` au fost date de
medicii infec]ioni[ti [i de c`tre reprezentan]ii
Direc]iei Sanitar Veterinare [i pentru
Siguran]a Alimentelor Ia[i (DSVSA)
Vezi ct de mult
pl\tesc ie[enii
pentru luna ianuarie
SOCIAL
5
Joi, 13 februarie
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
Femeia are 36 de ani [i a
absolvit Institutul Romano-
Catolic
A fost profesoar` de
religie [i a tr`it dup`
principii bine stabilite
Locuin]a ei este plin` de
icoane, semn c` nu a
renun]at niciun moment
s` se roage
Via]a Cristinei Benchea a fost dat` peste
cap \n urm` cu opt ani, cnd a r`mas \ns`rcinat`.
B`rbatul al`turi de care tr`ia i-a spus c` nu
\[i dore[te un copil [i nici m`car s` se
c`s`toreasc` cu ea. Locuia pe atunci \n Italia
[i, pentru c` absolvise Institutul Romano-Catolic
[i era o femeie credincioas`, a refuzat s` fac`
o \ntrerupere de sarcin`. S-a \ntors acas`, \n
Ia[i, [i s-a mutat cu p`rin]ii ei. A suferit enorm
[i a refuzat s` \[i fac` prieteni sau confiden]i
c`rora s` le m`rturiseasc` problemele pe care
le are. S`pt`mna trecut`, \n schimb, i-a spus
tat`lui ce are pe suflet. Mi-a zis s`pt`mna
trecut`, mar]i, c` nu mai rezist`. C` nu are
niciun prieten [i c` toat` lumea rde de ea
pentru c` are un copil din flori. Ea a renun]at
la carier`, era profesoar` de religie, ca s`
mearg` \n Italia. Cnd s-a \ntors, a devenit
asistentul personal al mamei sale, avea o
parez`, a murit \ntre timp. Nu [i-a mai g`sit
loc de munc`, st`tea mereu singur`, era mereu
sup`rat`, a povestit Iosif Benchea. B`rbatul
a povestit c` fiica lui i-a spus clar c` \[i va
pune cap`t zilelor [i c` nu \[i va l`sa copilul
\n grija nim`nui, ci \l va lua al`turi de ea, \n
ceruri. Nu am reac]ionat pentru c` am crezut
c` glume[te, a spus, ieri, b`rbatul.
Internat` la Socola
Femeia \n vrst` de 36 de ani nu a
glumit. La sfr[itul s`pt`mnii trecute, cu
doar o or` \nainte ca fiul ei s` plece spre
[coal`, l-a chemat \n dormitor. I-a dat s`
\nghit` mai multe pastile pe care le avea
\n cas`. Erau pastilele care au r`mas \n
urma decesului so]iei mele. Ulterior am
aflat c` erau [i ni[te pastile de depresie,
eu nu [tiam c` ea are astfel de pastile, a
mai spus tat`l femeii. Acesta a mers \n
camera lor [i i-a g`sit \n pat, unul lng`
altul. Fiica era incon[tient`, iar nepotul
voma. B`rbatul a dat alarma la 112, iar cei
doi au fost transporta]i la spital. Femeia la
Spitalul Sf. Spiridon, unde a r`mas internat`
pn` ieri, la prnz, iar b`iatul la Spitalul
de Pediatrie, unde se afl` \n continuare
internat. Viata micu]ului a fost pus` \n
pericol, \ns` medicii au reu[it s` \l smulg`
din ghearele mor]ii. Este stabil, con[tient,
a avut o evolu]ie bun`, dar va mai r`mne
internat, a declarat dr. Lucian Cernahovschi,
purt`tor de cuvnt al Spitalului de Pediatrie
Sf. Maria. Mama lui a fost transferat` la
Spitalul Socola. Pacienta a fost transferat`
la Spitalul de Psihiatrie, \n vederea rezolv`rii
problemei pe fondul c`reia a recurs la gestul
extrem, a declarat conf. dr. Diana Cimpoe[u,
coordonator UPU-SMURD Sf. Spiridon.
Cristina Benchea a refuzat ieri s` stea de
vorb` cu reporterii cotidianului BUN ZIUA
IA{I.
Acuzat` de
tentativ` de omor
Pe numele ei, poli]i[tii au intentat dosar
penal de tentativ` de omor. Direc]ia de
Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilului
(DGASPC) Ia[i a deschis, de asemenea, o
anchet` \n acest caz. S-a demarat o anchet`
\n acest caz [i \n urma rezultatelor vom
dispune m`surile care se impun, a spus
Angelina Enache, purt`tor de cuvnt al
DGASPC Ia[i. Cel mai probabil, dup` externare,
micu]ul va ajunge \n grija statului. Mama lui
urmeaz` a fi suspus` unei expertize psihiatrice,
care va ar`ta daca avea discern`mnt \n
momentul \n care a \nghi]it pastilele [i a
\ncercat s` \i ia via]a b`ie]elului ei. Este un
comportament extrem, fie mama a ajuns la
disperare [i a f`cut un gest cu conota]ie de
disperare absolut`, fie avem de-a face cu o
persoan` bolnav` psihic [i atunci trebuie s`
apeleze de urgen]` la asisten]` de specialitate,
a declarat Florentina C`uia, psiholog.
Ana OLEINIC
A ignorat primele simptome, punnd totul pe
seama unei banale boli, specific` copiilor. Ie[eanca
s-a prezentat la spital dup` aproape o s`pt`mn`
de la izbucnirea erup]iilor.
Tn`ra a mers doar la medicul de familie,
care i-a recomandat un banal unguent, f`r` s`
]in` cont de urm`ri. Medicii de la Spitalul de
Boli Infec]ioase au preluat-o imediat, avnd deja
chipul distrus de mai multe leziuni.
Chiar dac` a fost supus` unui tratament, dup`
mai multe investiga]ii medicale am`nun]ite, fata
va r`mne cu numeroase cicatrici pe fa]`. Medicii
infec]ioni[ti ]in s` precizeze c` automedica]ia este
neindicat` [i poate duce la efecte adverse mult
mai grave.
Nici m`car medicii de familie nu trebuie s`
prescrie re]ete doar dup` o simpl` consulta]ie,
f`r` un control am`nun]it. |n aceast` perioad`,
cei mai mul]i ie[eni intr` \n farmacii [i cer
medicamente pentru r`ceal`, f`r` s` [tie dac` au
o infec]ie respiratorie sau grip`. Leacurile miraculoase
pentru r`ceal` pe pia]a farmaceutic`, scoase \n
eviden]` prin publicitate agresiv`, sunt principala
alegere a celor care ocolesc cabinetul medicului.
|n acest caz, este necesar un examen clinic [i
investiga]ii minime de laborator, printre care
hemoleucograma [i exudatul faringian. Pacien]ii
cu imuno-depresie nu vor avea niciodat` febr`
printre simptomele manifestate. Pn` \n acest
moment, la Ia[i nu a fost confirmat niciun caz
de grip`, iar infec]iile respiratorii nu au pus
probleme deosebite.
Alina ACSINTE
acsintealina@bzi.ro
Un b`rbat se zbate \ntre via]` [i moarte la Spitalul Prof. Dr.
Nicolae Oblu (Neurochirurgie) din Ia[i, dup` ce o grind` i-a c`zut
\n cap. |n vrst` de 56 de ani, din jude]ul Suceava, acesta demola
o anex` din gospod`rie [i una dintre grinzi s-a desprins [i l-a
lovit puternic la cap. Prognosticul medicilor privind [ansele de
supravie]uire ale pacientului sunt mici. Pacientul a fost transportat
la spital cu fractur` de coloan` cervical`, paralizia total` a minilor
[i par]ial` a picioarelor. Traumatismul sever a fost provocat de o
grind` care i-a c`zut \n cap. Pacientul este internat la Terapie
Intensiv` [i urmeaz` s` fie operat. Trebuie s` vedem ce metod`
vom putea adapta pentru fixarea coloanei. Este prematur s` ne
pronun]`m. Fractura este grav` [i prognosticul privind evolu]ia
st`rii de s`n`tate a pacientului este rezervat, a declarat dr. Florin
Gr`mad`, purt`tor de cuvnt la Spitalul Prof. Dr. Nicolae Oblu
din Ia[i.
Magda OLTEANU
magda@bzi.ro
A paralizat pe loc
din cauza unei grinzi
Un bilan] f`cut de Institutul de Oncologie scoate \n eviden]`
un num`r foarte mare de persoane care au ajuns \n cabinetele
medicilor speciali[ti.
Anul trecut a crescut semnificativ adresabilitatea pacien]ilor
din \ntreaga regiune a Moldovei. Conducerea spitalului a ]inut
s` sublinieze c` aceste cifre nu \nseamn` c` s-a dublat num`rul
persoanelor diagnosticate cu cancer. Pacien]ii au \n]eles c`
vizita la medic \i poate scuti de o veste sumbr` [i au \nceput
s` aib` un grad mai mare de \ncredere \n speciali[tii ie[eni.
Astfel, anul trecut au fost consulta]i \n ambulator 33.499 de
persoane, fa]` de 2012, cnd s-au prezentat la spital 28.913 de
pacien]i.
|n 2013 s-au f`cut 11.817 de [edin]e de radioterapie, iar
\n 2012 doar 8.199. Durata medie de spitalizare anul trecut a
fost de 9,5 zile, iar \n urm` cu doi ani de 6,2 zile. |n
Compartimentul de |ngrijiri Paliative au fost interna]i \n 2013,
415 pacien]i, iar \n 2012 s-au \nregistrat 296 de bolnavi de
cancer \n ultima faz`. Sec]ia de |ngrijiri Paliative are 20 de
paturi, un num`r mult prea mic, comparativ cu solicit`rile
venite din partea apar]in`torilor.
Anul trecut, rata mortalit`]ii a fost de 3,1 la sut`, iar \n
urm` cu doi ani, 2,9 la sut`. Medicii recomand` ie[enilor s`
nu amne vizita la doctor pentru diagnosticarea precoce a
oric`rei forme de cancer.
Alina ACSINTE
acsintealina@bzi.ro
Ie[enii au \nceput
s` \n]eleag` c`
vizita la medic este
important`
O tn`r` din Ia[i
va r`mne cu fa]a
distrus` de la varicel`
O profesoar\ de
religie trece printr-o
dram\ cumplit\!
Telefoane 0232.21.21.21
Ia[i: 0743.21.21.21 0723.333.949
0745.555.949 0766.666.949
ID
messenger:
taxi949
Calea Chisinaului nr. 26, telefon: 0232-277953
VND SPA}II
COMERCIALE
DE 140 MP |N CENTRUL
PA{CANIULUI, VIZAVI DE
PRIMARIA PA{CANI
RELA}II LA 0788.313.581
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
ECONOMIC
6
Joi, 13 februarie
Preia anunturi la CELE MAI
MICI PRETURI DE PE PIATA:
Monitorul Oficial Partea a III-a
concursuri, pierderi acte,
schimbari nume, actele
instantelor judecatoresti;
Monitorul Oficial Partea a IV-a
acte ale societatilor comerciale;
Monitorul Oficial Partea a VI-a -
achizitiile publice, concesiuni;
Relatii la tel.: 0788.313.620
Adresa: Iasi, Calea Chi[in`ului nr.
22, cl`direa Teba Industries
Societate comerciala
colaboratoare
MONITORUL OFICIAL
Sute de familii administrate de Termo-
Service au fost debran[ate de la re]eaua de
ap` potabil`. Oamenii nu au cu ce s` se
spele, nu pot g`ti [i nici nu \[i pot cur`]a
toaletele. Cu toate c` au pl`tit facturile la
\ntre]inere, oamenii povestesc c` banii nu
ar fi ajuns la furnizorii de utilit`]i.
Am r`mas f`r` ap` rece din cauza a
doi datornici care au restan]e de 43 milioane
(lei vechi - n.r.) [i 13 milioane, restul locatarilor
fiind cu plata la zi. Am sunat la Termo-
Service [i nu reu[im s` d`m de administrator.
Am sunat la ApaVital [i am vorbit cu o
doamn` operatoare care ne scoate la iveal`
ni[te anomalii. Din octombrie 2013 [i pn`
\n ianuarie 2014, firma Termo-Service, prin
domnul Gheorghi]` Traian, nu a pl`tit niciun
leu pentru apa rece, de[i facturile au fost
achitate la zi, spune Sorin, un ie[ean ce
locuie[te pe Aleea Vitejilor nr. 1.
O situa]ie asem`n`toare este [i \n cartierul
Bularga, acolo unde zeci de familii au r`mas
f`r` ap` pentru a doua oar` \n trei s`pt`mni,
de[i au pl`tit o parte bun` din restan]e. |n
urm` cu trei s`pt`mni au oprit apa \n
scar`, iar dup` ce s-au achitat sume destul
de mari, acum ne-am trezit iar`[i debran[a]i.
Majoritatea suntem cu plata la zi, \n scar`
sunt doar doi datornici, iar unul dintre ei
a pl`tit aproape 20 de milioane zilele acestea,
\ns` tot s-a oprit apa. Cred c` doamna de
la asocia]ia Termo-Service face ni[te abuzuri,
mi se pare o combinatoare sincer s` fiu
din moment ce a \ncasat bani pentru ap`,
dar tot am fost debran[a]i, este o problem`
serioas` la mijloc. Am fost la asocia]ie [i
cu o list` de semn`turi, prin care to]i cei
din bloc, inclusiv cei doi cu datorii, am
c`zut de acord s` fie debran[a]i individual
doar cei care nu pl`tesc, dar nu s-a \ntmplat
nimic. Am copil mic, care este r`cit [i
vomit`, nu pot sp`la hainele, nu pot face
nimic \n aceast` situa]ie, suntem 22 de
familii cu plata la zi care suferim, spune
Lucian, locatar al blocului V2 din strada
Vl`diceni.
Unde ajung banii
pl`ti]i de ie[eni
Conform celor de la Termo-Service,
ie[enii de pe strada Vitejilor nr. 1 au o
datorie de 3.400 lei pentru serviciile de ap`
[i canalizare. Restan]e;e proprietarilor pentru
toate serviciile sunt \n total de circa 7.000
de lei, din care doi locatari trebuie s`
pl`teasc` 4.400 lei. Directorul firmei de
administrare a locuin]elor sus]ine c` s-au
f`cut pl`]i \n perioada octombrie 2013 -
ianuarie 2014, \n valoare de 3.600 de lei.
|n cazul ie[enilor de pe strada Vl`diceni,
datoriile pentru ap` ajung la circa 2.700 de
lei, din care doi proprietari r`u-platnici
trebuie s` pl`teasc` peste 80 la sut` din
sum`.
Ct prive[te debran[area locatarilor
care \nregistreaz` cele mai mari debite,
aceasta poate fi efectuat` \n baza unei
comenzi transmise de asocia]ie [i asigurarea
accesului \n spa]iile necesare. Hot`rrea
asocia]iei nu ]ine loc de comand` ferm`.
Men]ion`m c` diferen]ele dintre restan]ele
de pe lista de plat` [i cele \nregistrate la
ApaVital reprezint` datorii acumulate c`tre
ceilal]i furnizori de servicii: energie electric`,
energie termic`, administrare etc, a spus
Tudor Tudose, directorul Termo-Service.
{eful firmei de administrare a locuin]elor
este de p`rere c` sistarea furniz`rii apei
potabile este o m`sur` injust` pentru
majoritatea locatarilor [i afecteaz` confortul
[i starea igienei cl`dirii. Acesta a ad`ugat
c`, \n curnd, Termo-Service va supune
dezbaterii un set de propuneri pentru
\mbun`t`]irea cadrului legislativ referitor la
func]ionarea asocia]iilor de proprietari.
Vald ALEXA
vladalexa@bzi.ro
O comun` din jude]ul Ia[i va aloca peste 6 miliarde de lei vechi
pentru modernizarea unor uli]e din localitate. Prim`ria comunei
Coarnele Caprei a lansat o procedur` de achizi]ie pentru modernizarea
unor drumuri s`te[ti, proiectul urmnd a fi finan]at prin Programul
Na]ional de Dezvoltare Rural` (PNDR). Procedura de achizi]ie se va
desf`[ura \n data de 26 februarie, contractul fiind unul destul de
mare. Obiectul contractului \l constituie execu]ia lucr`rilor de construc]ii
\n cadrul proiectului privind modernizarea drumurilor s`te[ti \n comuna
Coarnele Caprei, jude]ul Ia[i, conform caietului de sarcini care face
parte integrant` din prezenta documenta]ie de atribuire. Valoarea
estimat` a contractului de lucr`ri se constituie din mai multe componente,
suma fiind de 582.622 lei [i nu include TVA. Valoarea lucr`rilor cu
tot cu diverse [i neprev`zute este de 600.100 lei, sum` ce nu include
TVA, se arat` \n documenta]ia de atribuire a contractului.
Vlad ROTARU
Drum s\tesc de
6 miliarde de lei,
`ntr-o comun\ ie[ean\
Agen]ii economici din jude] sunt obliga]i s` depun`, pn`
pe data de 25 februarie, la sediul Direc]iei Generale Regionale
a Finan]elor Publice din Ia[i, mai multe declara]ii fiscale. Este
vorba de persoanele juridice [i persoanele fizice care desf`[oar`
activit`]i economice n mod independent sau exercit` profesii
libere, au efectuat achizi]ii intracomunitare de bunuri n luna
ianuarie 2014. Ie[enii mai au timp s` depun` notificarea privind
aplicarea sau \ncetarea aplic`rii sistemului TVA la \ncasare,
declara]ia privind impozitul pe profit, declara]ia privind veniturile
sub form` de salarii din str`in`tate ob]inute de c`tre persoanele
fizice care desf`[oar` activitate \n Romnia [i de c`tre persoanele
fizice romne angajate ale misiunilor diplomatice [i posturilor
consulare acreditate \n ]ar`. De asemenea, ace[tia trebuie s`
depun` documente declarative privind sumele rezultate din
ajustarea taxei pe valoarea ad`ugat`, dar [i declara]ia privind
obliga]iile de plat` a contribu]iilor sociale, impozitului pe venit
[i eviden]a nominal` a persoanelor asigurate.
Raluca ZAMISNICU
ralucazamisnicu@bzi.ro
Ie[enii trebuie s\
depun\ mai multe
declara]ii fiscale pn\
la sfr[itul lunii
Sute de familii [i-au
pl\tit facturile, dar
au r\mas f\r\ ap\
Este revolt`tor c` un individ trimis \n judecat`
pentru corup]ie administreaz` fondurile europene
de miliarde de euro anual, destinate dezvolt`rii
infrastructurii [i economiei jude]elor din Moldova.
Este vorba despre fostul ofi]er de securitate, Constantin
Apostol, directorul Agen]iei de Dezvoltare Regional`
Nord-Est, care peste dou` s`pt`mni, poate afla de
la magistra]ii de la Judec`toria Bac`u dac` are [anse
s` ajung` coleg de celul` cu Fenechiu. Oare aceast`
situa]ie spore[te [ansele lui Fenechiu la accesarea
de fonduri europene? L`snd gluma la o parte, nu
se poate s` nu ridic`m mari semne de \ntrebare
asupra faptului c` zilele trecute, dou` dintre firmele
lui Fenechiu, SC Fene Grup SA [i SC Tehnorom
SA, au c[tigat, fiecare, finan]`ri europene de zeci
de miliarde de lei vechi. Ambele finan]`ri au fost
aprobate prin intermediul Agen]iei de Dezvoltare
Regional` Nord-Est, condus` de inculpatul Constantin
Apostol. Astfel, \n cadrul unei proceduri de selec]ie
pentru Programul Opera]ional Sectorial Cre[terea
Competitivit`]ii Economice, SC Fene Grup SA a
ob]inut o finan]are de 28 de miliarde de lei vechi
pentru achizi]ia de utilaje pentru cre[terea capacit`]ii
de execu]ie lucr`ri de construc]ii, iar Tehnorom
SRL a ob]inut o finan]are de 38 de miliarde de lei
vechi pentru modernizarea \ntreprinderii prin
construc]ie hal` [i achizi]ie de utilaje pentru produc]ie
tmpl`rie din lemn stratificat. |n cadrul acestui
program se acord` fonduri europene nerambursabile
pentru proiecte cuprinse \ntre 10 [i 63 de miliarde
de lei vechi, pentru firmele care doresc s`-[i dezvolte
capacit`]ile de produc]ie, s` se modernizeze prin
tehnologizare. La nivel na]ional, au fost selectate
circa 320 de firme, dintre care din Ia[i sunt cteva.
Din cele cteva firme selectate din Ia[i, dou` \i
apar]in lui Fenechiu, iar acestea vor primi, dup`
cum se vede, 66 de miliarde de lei vechi. Asta \n
condi]iile \n care de ani de zile de cnd func]ioneaz`
Agen]ia de Dezvoltare Regional` Nord-Est, condus`
de ve[nicul director Apostol, mii de firme din Ia[i
\ncearc` s` ob]in` finan]are european`. Mul]i se
mir` de ce nu li se aprob` proiectele prin care
voiau s` \nfiin]eze locuri de munc`, de[i au fost
scrise bine. Cum s` le fie selectate proiectele, dac`
au prioritate firmele baronilor din politic`? Cu toate
acestea, \n cadrul unei discu]ii purtate recent cu
semnatarul acestui articol, Constantin Apostol a avut
curajul s` spun` c` selec]ia proiectelor se face
corect. Asta \n condi]iile \n care acela[i Apostol a
fost trimis \n judecat` de DNA Bucure[ti, tocmai
pentru c` a favorizat o firm` \n vederea ob]inerii
unei finan]`ri europene, tot de la institu]ia pe care
o patroneaz`, ADR Nord-Est. |n dosarul nr.
13346/180/2012, aflat pe rolul Judec`toriei Bac`u,
\n care Constantin Apostol are calitatea de inculpat
pentru infrac]iuni de corup]ie, au fost parcurse deja
cteva termene de judecat` [i prin urmare, nu este
departe de finalizare. Inculpatul Apostol trebuie s`
se prezinte din nou \n fa]a judec`torilor pe data de
24 februarie a.c. Contactat ieri pentru a da cteva
l`muriri legate de aceast` mare coinciden]`, care
se refer` la faptul c` dou` dintre firmele lui Fenechiu
au ob]inut finan]`ri consistente \n cadrul aceleia[i
proceduri de selec]ie, Constantin Apostol a refuzat
orice form` de dialog. Nu avem ce discuta. La
revedere, a spus Apostol. Cotidianul BUN ZIUA
IA{I va informa institu]iile europene \n leg`tur` cu
aceast` situa]ie.
Totul, pentru Relu
Apostol este sup`rat deoarece a fost criticat \n
ultimele luni de cotidianul BUN ZIUA IA{I, tot
din cauza unei coinciden]e legate de Fenechiu. Este
vorba despre finan]area de 10 milioane de euro,
aprobat` de ADR Nord-Est pentru o firm` controlat`
de Fenechiu, Profile Business Consulting, care a
ob]inut astfel fonduri europene pentru a dezvolta un
incubator de afaceri pe {oseaua Na]ional` nr. 37.
|n documentele firmei, \n calitate de administrator
[i asociat apare secretara lui Fenechiu, Alina H`il`.
Nu are de unde s` aduc` Alina H`il` cofinan]area
de zeci de miliarde \n acest proiect, deci este evident
c` \n spate este tot Fenechiu. Cotidianul BUN
ZIUA IA{I a ar`tat c` aceast` finan]are a fost aprobat`
cu o documenta]ie de urbanism fals`, dar institu]iile
nu au vrut s` ia m`suri. Nici m`car DNA Ia[i.
Constantin MAZILU
costel@bzi.ro
ECONOMIC
7
Joi, 13 februarie
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
Chiar dac` Relu Fenechiu a intrat \n pu[c`rie, firmele sale
prosper` datorit` corup]ilor care au r`mas \n libertate
Dou` dintre societ`]ile lui Fenechiu au c[tigat zilele trecute
finan]`ri europene de zeci de miliarde de lei
Fene Grup a luat 28 de miliarde de lei vechi, iar Tehnorom, 38
de miliarde de lei vechi
Ambele finan]`ri sunt aprobate prin intermediul Agen]iei de
Dezvoltare Regional` Nord-Est, condus` de Constantin Apostol,
judecat pentru corup]ie
Fr\]ia penalilor love[te din nou!
Fenechiu ia fonduri europene
[i din pu[c\rie
Bulgarini este unul dintre cel mai bine cotate
branduri de haine [i accesorii din Italia [i se
adreseaz` b`rbatului stilat [i preten]ios, atent la
orice detaliu atunci cnd vine vorba de ]inuta sa
de zi cu zi. Compania a fost nfiin]at` n anul 1965,
de]ine o re]ea de zeci de magazine n Italia [i se
afl` n plin` expansiune european`. S-a extins deja
n Muntenegru, iar acum a ajuns n Romnia.
Odat` cu deschiderea magazinului din Ia[i, devenind
client Bulgarini, ve]i avea parte de o experien]`
unic`. Produsele sunt finisate manual n Italia [i
sunt confec]ionate din fibre naturale, care ofer` o
senza]ie unic` de confort. Vrful colec]iei l reprezint`
c`m`[ile - cu o varietate de modele (slim fit,
regular fit, business, casual, ceremony) [i de culori,
care v` vor pune, cu siguran]`, n mare dificultate
n momentul alegerii. Pentru a des`vr[i aceast`
experien]` a calit`]ii, vom implementa n cel mai
scurt timp conceptul camice su misura, respectiv
c`m`[i realizate la comand`, pe m`surile clientului,
dintr-o palet` foarte larg` de op]iuni: ]es`turi,
modele, tipare, tipuri de personalizare, a declarat
Petronela Trufin, managerul Bulgarini Romnia.
Mai mult, pe lng` c`ma[i, b`rba]ii preten]io[i [i
rafina]i vor descoperi stilul italian, calitatea ]es`turilor
Bulgarini, precum [i o gam` larg` de pantaloni
clasici [i sport, pulovere, cravate, curele [i accesorii.
ncepnd de ieri, miercuri, 12 februarie, b`rba]ii
stila]i [i bine mbr`ca]i invadeaz` ora[ul! Sunte]i
invita]i s` descoperi]i Bulgarini, n primul magazin
din Romnia, deschis la Ia[i, Iulius Mall, etajul 1.
Vlad ALEXA
Brand-ul Bulgarini intr\ pe pia]a din
Romnia! Primul magazin, deschis
la Iulius Mall
Relu Fenechiu Constantin Apostol
ACTUALITATE
8
Joi, 13 februarie
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
Curtea de Apel Ia[i a
decis, ieri dup`-amiaz`,
l`sarea \n libertate a lui
Tiberiu Cristodorescu,
Gheorghe Clapon [i
Gheorghe Rusu, fost
Corduneanu
Ieri dup`-amiaz`, judec`torii de la
Curtea de Apel Ia[i au decis \n mod
definitiv c` nu se mai impune ]inerea
\n arest a lui Tiberiu Cristodorescu,
Gheorghe Rusu, cunoscut sub numele
de Gelu Corduneanu [i a lui Gheorghe
Clapon. Cei trei au fost aresta]i preventiv
la propunerea procurorilor Direc]iei
Na]ionale Anticorup]ie (DNA) Ia[i \n
vara anului trecut. Decizia Cur]ii de
Apel vine dup` o hot`rre pozitiv`
pentru ei din partea judec`torilor de
la Tribunal. Se pare c` dup` mai bine
de [apte luni de arest preventiv, judec`torii
au \n]eles c` nu mai pot \mpiedica cu
nimic buna desf`[urare a procesului
penal. Dup` decizia Tribunalului, procurorii
de la DNA au declarat recurs \n speran]a
c`-i vor mai putea ]ine dup` gratii pe
cei trei. Contesta]ia a fost respins`,
a declarat ieri judec`torul Diana Micu
Cheptene, purt`torul de cuvnt al Cur]ii
de Apel. Ieri dup`-amiaz`, dup` pronun]area
deciziei, au fost trimise documentele
la Penitenciarul de Maxim` Siguran]`
Ia[i pentru punerea \n libertate a celor
trei.
Acuza]ii din acest dosar sus]in c`
au ajuns \n aceast` situa]ie \n mod
nedrept [i c` nu au comis infrac]iunile
pentru care au fost trimi[i \n judecat`.
n perioada mai - iunie 2013, inculpa]ii
Cristodorescu Tiberiu-Francisc [i Clapon
Gheorghe, cu sprijinul inculpatului Rusu
Gheorghe (fost Corduneanu), au pretins
de la o persoan` denun]`toare (inculpat`
ntr-un dosar penal aflat n apel pe rolul
Cur]ii de Apel Ia[i, pentru s`vr[irea
infrac]iunii de trafic de persoane [i
condamnat` n prim` instan]` la [apte
ani de nchisoare cu executare) suma
total` de 40.300 euro, din care au primit,
n dou` tran[e egale, suma de 40.000
euro, l`snd-o s` cread` c` au influen]`
asupra membrilor completului de judecat`
pentru a-i determina s` i njum`t`]easc`
pedeapsa [i s` i modifice regimul
pedepsei, din executare n suspendare
condi]ionat`, au precizat procurorii de
la DNA Ia[i.
Sorin PAVELESCU
sorinp@bzi.ro
Decizie definitiv\! Tiberiu Cristodorescu [i Gelu Corduneanu sunt liberi!
CUTREMUR `n politica ie[ean\!
Nimeni nu credea c\
Gheorghe Nichita poate p\]i
a[a ceva
Primarul Gheorghe Nichita este \n
corzi! Procurorii Direc]iei Na]ionale
Anticorup]ie Bucure[ti au \nceput s`
verifice toate proiectele europene derulate
de Prim`rie, existnd suspiciuni de
corup]ie. Ancheta procurorilor bucure[teni
\i d` frisoane lui Nichita, \n condi]iile
\n care baronii locali au \nceput s`
cad` ca mu[tele. Asaltul procurorilor
asupra lui Gheorghe Nichita vine dup`
ce reprezentan]ii DNA au deschis anchete
\n cazul mai multor pre[edin]i de consilii
jude]ene, dar [i al primarului de la
Piatra Neam], PDL-istul Gheorghe {tefan.
Dac` suspiciunile de corup]ie se vor
adeveri, exist` [anse foarte mari ca
primarul Nichita s` ajung` la pu[c`rie,
acolo unde \l a[teapt` Relu Fenechiu,
colegul s`u de alian]`.
Un control care viza ini]ial doar
contractele \ncheiate la nivel na]ional
de o firm` de consultan]` a ajuns [i
la Ia[i, la finele lui ianuarie. Ini]ial,
procurorii investigau doar contractele
semnate cu SC Avensa Consulting SRL,
o societate cu filiale \n Romnia la
Bucure[ti [i Ia[i, \n Moldova la Chi[in`u,
dar [i la Beijing \n China. Controlul
procurorilor viza contractele \ncheiate
de SC Avensa Consulting SRL la nivel
na]ional. Prim`ria are doar dou` contracte
cu aceast` firm`, la Centrul Tehnologic
Regional (buget ini]ial 18,3 milioane de
lei), unul de 693.396 de lei [i unul de
314.174 de lei, pe consultan]` [i proiectare.
Verificarea a \nceput la acest proiect,
apoi s-a extins [i la proiectele Axa
Cultural` (buget ini]ial 69,4 milioane
de lei), Axa Est-Vest (buget 78,5 milioane
de lei), Axa Sud (buget ini]ial 87,6
milioane de lei), Zona de Agrement
Ciric (buget ini]ial 46,3 milioane de
lei) respectiv Sistemul de Management
al Traficului (buget ini]ial 91,18 milioane
de lei), a declarat Sebastian Buraga,
purt`torul de cuvnt al Prim`riei Ia[i.
Pn` la momentul de fa]`, cheltuielile
presupuse de cele [ase proiecte sunt
cifrate la circa 60 de milioane de euro.
Alba-neagra cu
proiectele
Proiectele europene ale Prim`riei,
intrate \n vizorul procurorilor, care vor
verifica achizi]iile publice, risc` s` fie
blocate total. Primarul Nichita sus]ine
c` proiectele nu sunt \nc` blocate, \ns`
acest lucru nu este pe deplin adev`rat,
dup` cum sus]ine Constantin Apostol,
[eful Agen]iei pentru Dezvoltare Regional`
Nord-Est (ADRNE). |n acest moment
nu se mai pot face cereri de plat`, ci
doar de rambursare, a declarat Constantin
Apostol. Practic, Prim`ria trebuie s`
asigure decontarea devizelor de lucr`ri
de la toate proiectele din bugetul propriu,
urmnd ca la finele anchetei s` se
poat` face decontarea de la UE, dac`
nu vor fi depistate nereguli. |n condi]iile
\n care vor fi depistate, acestea ar putea
costa bugetul local pn` la 60 de
milioane de euro, sume cheltuite pn`
acum [i care ar trebui rambursate \n
totalitate.
|ncol]it de
procurori, Nichita
d` vina pe justi]ia
b`sist`
Municipalitatea ie[ean` a recunoscut
ieri c` Ia[ul este cu un picior \n groap`,
dup` ce procurorii DNA au demarat o
serie de verific`ri ale proiectelor cu
fonduri europene. Prim`ria risc` blocarea
tuturor proiectelor cu finan]are european`,
dar [i rambursarea total` a sumelor
folosite pn` \n prezent. |n viziunea
primarului Gheorghe Nichita, ancheta
ar fi o r`zbunare politic` a celor de la
Prim`ria Cluj, incriminnd voalat o
ac]iune de intimidare a justi]iei b`siste.
Conform declara]iilor primarului, DNA
a cerut documente de la toate institu]iile
implicate \n gestionarea proiectelor,
Autoritatea de Reglementare a Achizi]iilor
Publice, ADRNE, Ministerul Dezvolt`rii,
mai pu]in de la prim`rie. Primarul
sus]ine c` procurorii au extins controlul
f`r` s` aib` vreo pist`, \n condi]iile \n
care continuarea verific`rilor prin
deschiderea unui dosar de cercetare
penal` ar putea bloca total investi]iile
europene. Verificarea poate fi confirmat`
sau nu, iar procurorul DNA nu poart`
nicio r`spundere. El nu r`spunde n
niciun fel dac` se blocheaz` finan]`rile.
n schimb, ct dureaz` verific`rile,
putem fi pu[i n situa]ia s` ie[im din
graficele de execu]ie [i chiar s` ramburs`m
banii europeni napoi. Nu este posibil
ca soarta Ia[ului s` fie la mna unui
func]ionar, chiar [i procuror, a urlat
primarul.
Dup` deschiderea anchetei, primarul
le-a \naintat scrisori premierului, ministrului
Dezvolt`rii, procurorului general al
Romniei, \n care le cere continuarea
verific`rilor, f`r` \ns` ca un dosar s`
fie deschis, pentru a nu fi blocate
finan]`rile. Primarul a anun]at c` va
face plngeri direct la Bruxelles dac`
presiunile continu`. Am cerut ca
termenele de verificare s` fie minime,
pentru a nu se bloca proiectele. Am
tot spus c` suntem primii pe ]ar` la
atragerea fondurilor europene [i am
deranjat, dar acum DNA e sportul
na]ional [i toat` lumea tremur`, a
declarat primarul Nichita. O cercetare
nu poate fi derulat` dect pe un grup
de persoane, nu pe un proiect, pentru
c` un proiect nu poate fi aprobat dect
dac` respect` toate etapele de scriere,
evaluare, aprobare [i implementare, a
spus Constantin Apostol. Continuarea
proiectelor europene derulate de
municipalitate este, \n acest moment,
pe muchie de cu]it. De[i este abia la
\nceput de an [i ar putea asigura
continuarea lucr`rilor relocnd fonduri
din buget, municipalitatea are doar
cteva milioane de euro \n contul din
care se asigura rulajul pentru plata
facturilor lunare aduse de constructori,
pn` la decont`rile f`cute de UE.
Silviu BORDEIANU
bordeianusilviu@bzi.ro
Lovitur` cumplit` pentru primarul Gheorghe
Nichita
Procurorii Direc]iei Na]ionale Anticorup]ie
Bucure[ti au \nceput s` verifice toate proiectele
europene derulate de Prim`rie, existnd suspiciuni
de corup]ie
Anchetarea afacerilor prim`riei a plecat de la
dou` contracte de un milion de lei, \ncheiate cu o
firm` dubioas` de consultan]`
Controlul, extins la [ase proiecte europene,
vizeaz` fonduri de circa zeci de milioane de euro
Pl`]ile pentru proiectele europene sunt \n acest
moment blocate, municipalitatea fiind obligat` s`
finan]eze singur` lucr`rile pn` la l`murirea
problemei
ACTUALITATE
9
Joi, 13 februarie
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
Se \ntmpl` \ntr-un
spital care se dore[te a
fi un etalon \n Moldova
P`rin]ii sunt revolta]i
[i se tem s` \[i mai lase
copiii \n unitatea
medical`
Condi]iile din saloane
sunt greu de descris \n
cuvinte
Copiii pot pleca
oricnd acas` cu alte
boli
Ministerul S`n`t`]ii ar trebui s`
trimit` de urgen]` o echip` de control
la Spitalul de Copii Sf. Maria din Ia[i,
pentru a pune cap`t condi]iilor mizere
din saloane [i din grupurile sanitare, pe
care copiii le \ndur` zi de zi. Pe pervazul
ferestrelor g`se[ti chiar [i tampoane de
vat` cu snge, care pot ajunge oricnd
\n mna unui copil. |n unele clinici,
holurile sunt adev`rate pericole pentru
cei mici din cauza \ntunericului, dar [i
a gropilor din pardoseal` [i a linoleumului
rupt, de care te po]i \mpiedica foarte
u[or. Este un adev`rat chin pentru un
copil s` mearg` la una dintre toaletele
din clinic` sau sec]ie. Pe un etaj \ntreg
este greu s` g`se[ti m`car o toalet`
unde instala]ia sanitar` s` nu fie defect`.
Mai mult, exist` un risc foarte mare ca
u[a s` se blocheze oricnd, iar un copil
s` r`mn` blocat \n interior, pentru c`
toate \ncuietorile sunt defecte. Unele u[i
nu mai au nici mner. Mamele care
\nso]esc copiii pe perioada spitaliz`rii se
feresc s` le fac` du[, pentru c` rugina
este peste tot. Le este fric` s` pun`
piciorul la du[, pentru c` s-ar putea s`
plece acas` cu alte boli. Un organism
bolnav poate contacta foarte u[or alte
afec]iuni. Mizeria a atras [i gndacii \n
saloane.
Geamuri de termopan
lipite cu leucoplast
Conducerea spitalului se laud` c`
ferestrele din lemn au fost \nlocuite cu
termopan. |n unele sec]ii, aceast` lucrare
a fost f`cut` \n b`taie de joc, f`r` ca
cineva s` fie tras la r`spundere, iar
mamele sunt nevoite s` pun` cear[afuri
\n geam, pentru a nu mai p`trunde
aerul rece de afar`. Mai mult, unele
ferestre defecte sunt prinse cu leucoplast.
Acesta se poate desprinde oricnd [i
fereastra ar putea c`dea peste bolnavi.
A[a s-au b`gat bani publici \n contul
unei firme care a montat ferestrele
termopan \n b`taie de joc, firm` agreat`
de conducerea unit`]ii medicale sau de
partidul care guverneaz` spitalul.
Paturi [i dulapuri
ruginite
La etajul IV, chiar vizavi de cabinetul
medical al dr. Alina Murgu, directorul
medical, saloanele [i grupurile sanitare
arat` \ngrozitor. Este vizibil c` mobilierul,
paturile [i dulapurile nu au fost \nlocuite
din anul 1970, cnd s-a construit unitatea
medical`. Nici m`car nu au \ntre]inut
acest mobilier. Vopseaua de pe paturi
[i dulapuri, confec]ionate din metal, nu
mai exist` [i cu greu un adult poate
deschide un sertar de la dulap, din
cauza coroziunii. Rugina este prezent`
peste tot. Dac` directorul medical nu
este deranjat de condi]iile pe care le
ofer` copiilor bolnavi, p`rin]ii sunt
revolta]i.
Ferestre b`tute \n cuie
La etajul V, un tampon de vat` cu
snge era depozitat pe pervazul geamului.
Fereastra de pe hol este att de uzat`,
\nct oricnd se poate pr`bu[i. P`ianjenii
sunt peste tot, f`r` ca cineva s` se
sesizeze, de[i este un spital unde sunt
interna]i copii. Pe holul central, de sus
pn` jos, la fiecare etaj, pere]ii sunt
plini de mizerie. Un lichid de culoare
cafenie s-a scurs pe pere]i [i nu a fost
cur`]at.
Praful dintre ferestre arat` c` acestea
nu au fost deschise de mult` vreme
pentru a fi cur`]ate.
Tmpl`ria din lemn, aflat` \ntr-un
stadiu avansat de degradare, a fost
b`tut` \n cuie [i astfel p`ianjenii [i
praful au fost pu[i la conservare.
Conducerea spitalului
ascunde gunoiul
Ieri, conducerea Spitalului de Copii
Sf. Maria a s`rit ca ars` atunci cnd
a auzit c` reporterii cotidianului BUN
ZIUA IA{I au \ndr`znit s` fotografieze
mizeria [i saloanele groazei. Obi[nui]i
s` ascund` gunoiul cnd cineva le
viziteaz` spitalul [i s` arate doar UPU,
ATI [i alte dou` clinici care au fost
reparate de-a lungul anilor, reprezentan]ii
unit`]ii medicale au venit cu trei agen]i
de paz`, pentru a scoate presa afar`.
Conducerea spitalului a \ncercat s`
\mpiedice echipa de reporteri de la
cotidianul BUN ZIUA IA{I s` fotografieze
saloanele insalubre.
Managerul Terinte
serve[te doar
interesele partidului
Numit politic \n func]ia de manager
la Spitalul de Copii Sf. Maria din Ia[i,
dr. Radu Terinte s-a ascuns \n birou
[i [i-a trimis aghiotantul s` pun` pe
fug` ziari[tii. S` scoat` infractorii din
spital. Tr`gea lejer din ]igar`, cu toate
c` fumatul este interzis \n unit`]ile
publice, mai ales \ntr-un spital, fiind
convins c` nu va fi deranjat. Managerul
Terinte este un executant al [efului
organiza]iei politice din care face parte,
Partidul Na]ional Liberal. Acesta nu
reprezint` interesele bolnavilor, ci doar
ale partidului. Dac` ar fi acceptat func]ia
de manager pentru a \mbun`t`]i activitatea
medical` [i condi]iile hoteliere pentru
copii, ar reac]iona ori de cte ori ace[tia
ar suferi. Are o singur` scuz` pentru
dezastrul din unitatea medical`: nu sunt
bani. De c]i bani are nevoie managerul
Terinte pentru a [terge praful, a cur`]a
pere]ii, a vopsi mobilierul? Politicul a
intervenit att de mult \n spitale, \nct
de cele mai multe ori, unit`]ile medicale
sunt confundate cu mo[ia proprie a
celor afla]i la putere.
So]ul directoarei de la
IML, angajat pe post de
aghiotant
De altfel, se pare c` unitatea medical`
este condus` de aghiotantul managerului,
Dorin Bulgaru, cel pu]in dup`
comportamentul acestuia. Ieri, a adus
trei agen]i de paz` de la firma GIP
EST s` scoat` afar` reporterii cotidianului
BUN ZIUA IA{I. Ce c`uta]i \n curtea
mea? D`-i afar` [i cheam` poli]ia. Ce
caut` s` fac` poze \n spital?, a ]ipat
Dorin Bulgaru. De cteva luni, acesta
a fost angajat ca [ef birou administrativ
la Spitalul de Copii Sf. Maria din Ia[i.
Dorin Bulgaru este so]ul conf. dr. Diana
Bulgaru, controversatul manager de la
Institutul de Medicin` Legal` (IML)
din Ia[i. S` fi ajuns Dorin Bulgaru [ef
la Spitalul de Copii Sf. Maria \n mod
\ntmpl`tor? Nu este o noutate faptul
c` att el, ct [i so]ia, conf. dr. Diana
Bulgaru, sunt oamenii de cas` ai
rectorului Vasile Ast`r`stoae de la
Universitatea de Medicin` [i Farmacie
Gr. T. Popa, acesta din urm` fiind
cercetat pentru corup]ie. Pentru c` are
grave tulbur`ri de comportament, Dorin
Bulgaru nu poate lucra \ntr-o unitate
medical` de copii. |ntr-o zi, ar putea
s` loveasc` un bolnav, spunnd c` l-a
confundat cu o persoan` suspect`.
Copiii interna]i, speria]i
de ]ipetele
aghiotantului
}ipetele aghiotantului Dorin Bulgaru
au speriat copiii care a[teptau pe holul
unit`]ii medicale. Managerul Terinte
asista din birou la tot circul f`cut de
Bulgaru [i nu a ie[it s`-i atrag` m`car
aten]ia c` se afl` \ntr-o unitate medical`
[i nu are voie s` ]ipe. Dimpotriv`, l-a
l`sat pe aghiotant s`-[i termine num`rul.
Acesta i-a \ndemnat \n repetate rnduri
pe agen]ii de la GIP EST s` cheme
un echipaj de poli]ie. |n timp ce ]ipa,
a intrat de cteva ori [i \n biroul
managerului, dup` care a disp`rut \n
spital. Un manager care conduce o
unitate medical` cum este Spitalul Sf.
Maria din Ia[i nu ar permite niciunui
subaltern s` bulverseze activitatea
medical` [i lini[tea pacien]ilor.
Un echipaj de poli]ie a
fost chemat la spital
|n scurt timp, \n curtea Spitalului
de Copii Sf. Maria din Ia[i [i-a f`cut
apari]ia o ma[in` cu doi poli]i[ti de la
Sec]ia IV Poli]ie. Unul dintre agen]ii
de poli]ie a spus c` au fost solicita]i
s` intervin` la Spitalul Sf. Maria, deoarece
persoane suspecte au p`truns \n unitatea
medical`. S-a f`cut apel la 112 pentru
a trimite un echipaj la Spitalul Sf. Maria
pentru persoane suspecte \n spital, a
declarat unul dintre agen]i. Conducerea
spitalului [i-a permis s` pun` pe drumuri
un echipaj de poli]ie, \n timp ce ace[tia
ar fi putut interveni la un caz unde
era nevoie de poli]i[ti. Pentru cte
persoane suspecte a solicitat conducerea
spitalului echipajele poli]iei? Oare
managerul spitalului nu este o persoan`
suspect`, din moment ce tolereaz` toate
mizeriile [i nu intervine? Toate aceste
imagini horror, dar [i atitudinea inadmisibil`
a conducerii Spitalului Sf. Maria din
Ia[i vor fi aduse la cuno[tin]a dr.
Cristian Bu[oi, ministrul S`n`t`]ii. Pentru
a vedea mai multe poze \n care sunt
prezentate condi]iile incredibile din
Spitalul Sf. Maria, intra]i pe site-ul
bzi.ro. Vom reveni!
Magda OLTEANU
magda@bzi.ro
Imagini de groaz\ cu bolnavii de
la Spitalul de Copii. Managerul
ascunde aceste abuzuri
VNZRI DIVERSE
MIERE DE ALBINE (Poliflor`).
Natural` 100% (ECO). Pre]: 20
RON/Kg. Rela]ii 0765.394295
sau 0754607385. |n Ia[i
transportul se asigur` gratuit
indiferent de cantitate. Se emite
[i factur`.
TELEVIZOR COLOR diag. 27
cm, aspirator, mas` de c`lcat
rufe. Rela]ii la tel. 0756.769876.
RULOT ADRIA OPRIMA 4256
do model 1993, cu cort nou
complet (perdelu]e geamuri).
Max autorizat: 1000 kg.
Greutate proprie: 610 kg.
Lungime: 4880. La]ime: 2090.
Ideal pentru automobile mici.
Men]inut` \n stare excep]ional`,
unic proprietar \n Romnia [i
\nmatriculat` \n Ia[i, WC portabil
cu carcas`, are 2 canapele care
se transform` \n paturi (unul de
o persoan` [i cel`lalt de 2
persoane), buc`t`rie cu aragaz
2 arz`toare, frigider congelator
pe gaz/12v/220v, chiuvet` din
inox, rezervor ap` potabil`
pentru chiuvet`, panou
comand` modern automat,
\nc`lzire - TRUMATIC cu
aprindere electric`. Rulota are
autonomie datorit` bateriei
proprii,/12v/220v, plase [i u[`
insecte, toate geamurile se
deschid, trap`, mochet` de
trafic intens, ITP valabil pn` \n
2016. Pret 2200 euro
negociabil. Asigur`m transport
\n orice ora[! Rela]ii la telefon:
0749.063551.
Garaj metalic, stare foarte bun`,
demontabil, pentru str`mutare.
Tel. 0743.166575.
VNZRI IMOBILIARE
DOROHOI - APARTAMENT 3
camere, zona Olinescu, Aleea
Amurgului nr 1, et 4. Cu
mbun`t`]iri: izolat, CT, fa]a la
soare, gresie, parchet,
termopane. Pre] 18.000 E -
u[or negociabil. Tel:
0744.764446.
DOROHOI - Vnd spa]iu
comercial \n municipiul Dorohoi
de 100 mp, pre] foarte
avantajos - 20.000 euro,
negociabil! Accept`m [i 6 ([ase)
rate egale! Rela]ii la tel:
0744.764446 sau
0744.521409.
URGENT! VND / |NCHIRIEZ
TEREN 13.000 mp +
CONSTRUC}II + 5 000 mp,
LOC. LE}CANI, JUD IA{I. Toate
utilit`]ile, apropiere [osea
european`. Pre] negociabil. Rel.
tel. 0371.327126.
TEREN pentru vile la intrarea \n
IA{I [i \n comuna CEAHLU \n
pozi]ie feeric`. Telefon.
0724.521788.
TEREN - PARCELE, LA
SCULENI: 4200 metri p`tra]i, la
200 de metri de Vama Sculeni,
5.000 metri p`tra]i [i 11.200 de
metri p`tra]i, cu deschidere la
Drumul European E583,
aproape de Vama Sculeni. Pre]
negociabil [i extrem de
avantajos. Telefon:
0754.305189.
INTRAVILAN 487 mp, cu
utilit`]i, Ia[i - Bularga, str.
Atelierului nr. 5, aproape de
Carrefour - Baza 3, CET -
Autogara Eurovoiaj. 80 E/mp.
Tel. 0768.344159.
|NCHIRIERI
|NCHIRIEZ apartament 3
camere \n zona Copou lng`
Universitate - mobilat, cu tot
necesarul, inclusiv garaj. Tel.
0742.521788.
SERVICII
OFER SERVICII TERAPEUTICE
ABA pentru persoanele
diagnosticate cu sindromul
autist. M` pute]i contacta la:
0752.616355.
BIROU DE MEDIATOR
ROXANA-ALICE HORGA, Str.
Sf. Laz`r, nr. 4, bl. Pene[
Curcanul, ALDO Office Center,
biroul nr. 11, IA{I, TEL./FAX
0232.260.210; mobil:
0742.137.500; e-mail:
roxanahorga@iasiavocat.ro;
roxanahorga@yahoo.com .
OFERIM SERVICII DE
CALITATE, PROFESIONALISM,
CONFIDEN}IALITATE.
MEDIERE |N DOMENIILE:
DREPTUL FAMILIEI (divor],
partaj, exercitarea autorit`]ii
p`rinte[ti minori, stabilire
locuin]` minori, program
vizitare, etc ), CONFLICTE
COMERCIALE; DREPT CIVIL
(succesiuni, granituire,
revendicare, preten]ii, evacuare,
partaje, obliga]ia de a face),
INFRAC}IUNI LA PLNGEREA
PREALABIL (lovire, v`t`mare
corporal`, furt \ntre so]i, abuz
de \ncredere, violare de
domiciliu, tulburare de posesie,
abandon de familie),
INFRAC}IUNI PENTRU CARE
|MPCAREA PR}ILOR
|NLTUR RSPUNDEREA
PENAL, ACCIDENTE DE
CIRCULA}IE, MALPRAXIS,
LITIGII DE MUNC, PROTEC}IA
CONSUMATORULUI,
PROTEC}IA INTELECTUAL,
EDUCA}IE {I |NV}MNT,
etc. CU NOI VE}I REU{I CE V
PROPUNE}I. ACCEPT
DIALOGUL GSE{TE
SOLU}IA REZOLV
CONFLICTUL. Informarea [i
eliberarea certificatului de
informare sunt gratuite!!!!
SPECIALI{TI |N ECONOMIE, cu
titluri academice \n ]ar` [i
str`in`tate precum [i atest`ri
profesionale \n domeniul
financiar-contabil, prest`m
urm`toarele servicii: * Analiza
economico-financiar`, studii de
fezabilitare planuri de afaceri; *
Expertize contabile judiciare [i
extrajudiciare; * Evalu`ri
patrimoniale [i bunuri mobile; *
Misiuni de administrare [i
arbitraje - lichid`ri societ`]i; *
Auditare societ`]i, fonduri
europene; * Consultan]`
economico-financiar`, drept
comercial parte economic`; *
Transformare, fuziune, dizolvare
voluntar` societ`]i; *
Comunicare [i rela]ii publice,
resurse umane; * Management,
contabilitate [i informatic` de
gestiune. Rela]ii la tel/fax:
0232.218842, 0723.364346.
ARHITECT, BIROU INDIVIDUAL
DE ARHITECTUR, EFECTUEZ
PROIECTARE CLDIRI, orice
func]iune, documenta]ii
autorizare DTAC, Planuri
Urbanistice PUD, PUZ, PUG,
Proiecte Tehnice PTh, Scenatii
Siguran]` Foc, Amenaj`ri
Interioare, Detalii Execu]ie de
Asisten]` Tehnic` AT.,
Consultan]` demarare investi]ii
\n construc]ii, \ncepnd cu
achizi]ionare teren. Practic
pre]uri decente. Rela]ii la tel:
0726.132243, 0748.555733,
0770.673065.
MATRIMONIALE
Pensionar militar M.Ap.N. r`nit
\n Revolu]ie, doresc cuno[tin]`
cu o doamn` singur`, f`r`
obliga]ii, 40 - 50 ani, din
municipiul Ia[i, pentru P/C, cu
posibilitatea de a locui la ea.
Doresc seriozitate. Tel.
0766.321852.
CITA}II
S.C. TRUSTUL DE
CONSTRUC}II MOLDOVA
S.R.L. cu sediul \n Bucure[ti,
sector 2, str. Stolnicul Vasile nr.
5, bl. 17, sc. 1, parter (cod
postal 23361) este citat` pentru
data de 21.02.2014, la
Tribunalul Ia[i, pentru recurs, \n
dosarul nr. 16112/245/2012 - \n
contradictoriu cu Iadlovschi
Mihai Marius [i Iadlovschi
Cristina, obiectul dosarului fiind
hot`rre care s` ]in` loc de act
autentic.
Pr]ii S`gneanu Constantin,
Buc`taru Rodica [i B`descu
Anica sunt cita]i pentru data de
12.03.2014 la Judec`toria Ia[i,
Sec]ia civil`, str. Gr. Ureche nr.
3, bl. Gh. {on]u, ora 12.00, \n
dosarul nr. 5040/245/2013, \n
proces cu reclaman]ii Aioanei
Gheorghe, Pimen Iacob, Munjiu
Vasile, }urcanu Viorel [i
Andrese Cristina, pentru
dezbatere succesiunii S`gneanu
Petru [i S`gneanu Paraschiva.
Prtul PRUTEANU COSTEL cu
ultimul domiciliu cunoscut n
satul Pietr`rie (comuna
Brnova), jude]ul Ia[i, este citat
la Judec`toria Pa[cani, la data
de 13.03.2014, \n Dosar civil nr.
4519/866/2013, Obiect:
Exercitarea autorit`]ii p`rinte[ti
asupra minorului PRUTEANU
ROBERTO n mod exclusiv de
c`tre reclamant`; Stabilirea
domiciliului minorului
PRUTEANU ROBERTO la
domiciliul reclamantei din
Pa[cani, str. C`lug`reni nr. 14,
jud. Ia[i. Obligarea prtului la
plata pensiei de ntre]inere
pentru minor n func]ie de
venitul realizat, \n contradictoriu
cu reclamanta SOHOREANU
SAMIRA.
ASALOMIEI LAURA MARIA,
domiciliat` \n Ia[i, str. Ciric, nr.
38A, bl. V1, sc. D, ap. 11 jud.
Ia[i, (ap`r`tor desemnat \n
calitate de curator special este
doamna avocat Turtureanu
Monica) este citat` n calitate
de prt`, n dosarul nr.
22402//245/2013, avnd ca
obiect preten]ii, n data de
26.02.2014, ora 08.30, la
Judec`toria Ia[i, cu sediul n str.
Gr. Ureche nr. 3, bl. Gh. Son]u,
Ia[i, Sec]ia Civil`, Camera Sala
1C, complet c12m, reclamant`
fiind S.C. SALUBRIS S.A., cu
sediul n Ia[i, {os. Na]ional`, nr.
43, jud. Ia[i.
GRADINARU VASILE, cu
domiciliul \n Ia[i, str. Hlincea nr.
10, bl. 944, sc. D, et. 1, ap. 6,
jud. Ia[i, (ap`r`tor desemnat \n
calitate de curator special este
doamna avocat Jucan Gabriela
Elena) este citat \n calitate de
prt, \n dosarul nr.
23931/245/2013, avnd ca
obiect preten]ii, \n data de
04.03.2014, ora 08:30, la
Judec`toria Ia[i, cu sediul \n str.
Gr. Ureche nr. 3, bl. Gh. Son]u,
Ia[i, Sec]ia Civil`, Camera Sala
1C, Complet c22m, reclamant`
fiind S.C. SALUBRIS S.A., cu
sediul \n Ia[i, Sos. Na]ional` nr.
43, jud. Ia[i.
S.C. DALIROM FOOD SRL, cu
sediul \n Ia[i, B-dul Nicolae
Iorga nr. 2A, corp C1, camera
16, jud. Ia[i [i punctul de lucru
\n Ia[i, Calea Galata nr. 24, jud.
Ia[i, reprezentat` prin dl. Balan
Danut - \n calitate de
administrator, domiciliat \n Ia[i,
str. Slt. Ioanesei A., nr. 26A,
jud. Ia[i, este citat` \n calitate
de prt`, \n dosarul nr.
33655/245/2013, avnd ca
obiect cerere de valoare redus`,
\n data de 17.03.2014, ora
08:39, la Judec`toria Ia[i, cu
sediul \n str. Gr. Ureche nr. 3,
bl. Gh. Sontu, Ia[i, Sec]ia Civil`,
Camera Consiliu Civil, Complet
c21f, reclamanta fiind S.C.
SALUBRIS S.A., cu sediul \n
Ia[i, {os. Na]ional` nr. 43, jud.
Ia[i.
MEDIU
SC SIGHMA INVEST SRL
pentru E.ON MOLODOVA
DISTRIBU}IE S.A. anun]a
publicul interesat asupra
depunerii solicit`rii de emitere a
acordului de mediu pentru
proiectul Alimentare cu energie
electric` pentru Racordare
Rezervor Apa Avantu, com
Romane[ti, jud Ia[i propus` a fi
amplasat` \n sat Avantu, com
Romane[ti , jud. Ia[i. Informa]iile
privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul Autorit`]ii
competente pentru Protec]ia
Mediului APM Ia[i din Mun. Ia[i,
str. Th. V`sc`u]eanu, nr. 10 bis,
jud Ia[i [i la sediul SC SIGHMA
INVEST SRL din Mun Ia[i, str
Aurel Vlaicu, nr. 87, \n zilele de
luni joi \ntre orele 8.00 16.30
[i vineri \ntre orele 8.00 14.00.
Observa]iile publicului se
primesc zilnic la sediul APM Ia[i.
LICITA}II
Societatea Profesional`
Lichidator Company 2003
SPRL, cu sediul n Ia[i, [os.
Arcu nr. 71, bl. T10, sc. A, ap.
1, parter, nregistrat` sub nr.
0057 RFO II - UNPIR, avnd
CIF RO 15228750, |n calitate de
lichidator judiciar al debitorilor
SC DONATRIC SA (J
22/315/1991, RO 2000805), SC
SELEFER IA{I SA (J
22/340/1991, RO 1944180), SC
Moldrom Plus (J
22/2803/1994), SC Moldrom
SA (J 22/1821/1994, RO
5945617) [i SC Mobimex SA (J
22/0340/99/2002, RO
1999690), conform Incheierilor
nr. 126/S/2007, nr. 155/2007,
nr. 259/2007, nr. 260/2007, nr.
96/S/26.02.2007, pronun]ate
de Tribunalul Ia[i judec`tor
sindic n dosarele nr.
0118/99/2006, nr.
0260/99/2004, nr.
096/99/2003, nr. 020/99/2005,
nr. 0340/99/2002. Prime[te
oferte la sediul lichidatorului
judiciar, pn` pe data de
03.03.2014 orele 16.00, pentru
angajarea unei firme specializate
n serviciul arhivistic de p`strare
[i conservare a statelor de
plat`. Deschiderea ofertelor se
va face pe data de 03.03.2014
orele 16.00. Plata se va efectua
din contul beneficiarilor
serviciilor, dup` aprobarea
ncheierii contractelor de c`tre
adunarea creditorilor a acestora.
Oferta trebuie sa con]in`
urmatoarele elemente
obligatorii: pre]ul pentru fiecare
beneficiar, pentru perioada de
depozitare legal`, precum [i
pentru un metru liniar
documente, modalit`]i [i
termene de plat`. Oferta va fi
nso]it` de autoriza]ia de
func]ionare pentru serviciul
arhivistic de p`strare [i
conservare a documentelor de
arhiv` cu valoare practic`,
precum [i de proiectul
contractului n care s` se
regaseasc` [i clauzele privind
transferul acestor documente,
conform Ordinului
nr.137/27.09.2013 al MAI (
M.Oficial nr.619/04.10.2013) [i
a art. 18 indice 4 din Legea nr.
138/2013. Documentele de
arhiv` sunt statele de plat`,
c`r]i de munc`, [.a., ale: SC
DONATRIC SA 197 dosare
din 1990 2006 = 6.612 file.
SC SELEFER IASI SA 151
dosare din 1980 2005 = 9.593
file. SC Moldrom Plus SA 24
dosare din 1996 2005 = 5.032
file. SC Moldrom SA 7 dosare
PUBLICITATE
10
Joi, 13 februarie
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
MI CA PUBLI CI TATE
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
Editor - Constantin Mazilu
Redactor [ef - Magda Olteanu
Redactor [ef adjunct - C`t`lin
Boacn`, Florin Briaur
Social / S`n`tate - Alina Acsinte,
Narcis Pohoa]`
Educa]ie / Cultur` - Valentin Hu]anu
Administra]ie Locala / Politic - Vlad
Rotaru, Vlad Alexa, Silviu Bordeianu
Infrac]ional - Ana Oleinic
Economic - Vasile Miron,
Raluca Zamisnicu
Corectur` - Luciana Ungureanu
Editor [tiri online - Ioana Costea,
M`d`lina Mih`il`
Video reporteri - Ciprian Boboc,
Narcis Petre
Fotoreporter - Gheorghe Neam]u
PR & MARKETING - Emilia Lupu
Difuzare - Andrei Alexa
Subredac]ia Pa[cani - Petric` Preda,
C`t`lin Mih`il`
Redac]ia: Ia[i, Calea Chi[in`ului nr. 22
Tel.: 213.598; Fax: 216.277;
Mobil: 0788.313.620
e-mail: stiri@bzi.ro
Materialele publicate \n cotidianul BUN
ZIUA IA{I, la rubrica BURSA BRFELOR
sunt simple pamflete jurnalistice [i trebuie
interpretate ca atare. Orice asem`nare cu
realitatea poate fi pur \ntmpl`toare.
Materialele de pres` care apar \n cotidi-
anul BUN ZIUA IA{I cu simbolul T
trebuie considerate pamflete [i tratate ca
atare
Cotidianul BUN ZIUA IA{I folose[te ser-
viciile Agen]iei Mediafax
Cotidianul BUN ZIUA IA{I este membru
fondator al Uniunii Na]ionale a Presei Lo-
cale (UNPL)
ISSN 1844 4350
din 2000 2004 = 1.314 file.
SC Mobimex SA 125 dosare
din 1992 2005 = 13.188 file.
Dosarele, anul creerii [i
dimensiunea acestora, se va
constata de c`tre poten]ialii
ofertan]i, la sediul indicat, cu o
programare telefonic`. Criteriul
aplicat pentru stabilirea ofertei
c[tig`toare este pre]ul cel mai
mic oferit. Oferta declarat`
c[tig`toare va fi prezentata
Adun`rii Creditorilor, n vederea
nsu[irii acesteia. Rela]ii
suplimentare: tel/fax.
0332/809395, e-mail
lichidatorcompany@yahoo.com .
Anun]ul este [i la pag
www.lichidator2003.ro .
Coordonator asociat, ing.
Diaconu Elena
NOTIFICRI
Date privind dosarul: num`r
dosar 9433/99/2013 (640/2013)
Tribunal Ia[i, Sec]ia II Civil` -
Faliment, Judec`tor sindic
Coruga Butuca Mihaela.
Debitor: SC CADUCO SRL, cod
de identificare fiscal` 17393087,
sediul social n Municipiul
Pa[cani, str. Drago[ Vod`
nr.101B, jude]ul Ia[i, num`r de
ordine n registrul comer]ului J
22/2991/2008. Subscrisa
Lichidator Company 2003
SPRL, n calitate de lichidator
judiciar al debitorului SC
CADUCO SRL conform
Sentin]ei civile
nr.110/22.01.2014 pronun]at`
de Tribunalul Ia[i, Sec]ia II Civila
- Faliment, n dosarul
9433/99/2013 (640/2013), n
temeiul art. 108 [i art.109
alin.(1) [i (2) din Legea privind
procedura insolven]ei, Notific`:
Deschiderea procedurii
simplificate a insolven]ei fa]` de
debitorul SC CADUCO SRL,
prin intrarea debitorului n
faliment, dizolvarea [i ridicarea
acestuia a dreptului de
administrare, conform Sentin]ei
civile nr.110/22.01.2014
pronun]at` n dosarul men]ionat
mai sus, cu obliga]ia debitorului
de a preda lichidatorului judiciar,
pna pe data de 07.02.2014,
gestiunea [i actele prev`zute de
art. 28 alin. (1) din Legea nr.
85/2006. Creditorii debitorului
SC CADUCO SRL trebuie s`
procedeze la nscrierea la masa
credal` a acestuia prin
depunerea cererii de admitere a
crean]ei n condi]iile urm`toare:
7.2.1. Termenul pentru
depunerea cererii de admitere a
crean]ei. Termenul limit` pentru
depunerea cererilor de admitere
a crean]elor asupra averii
debitorului este la 10.03.2014.
|n temeiul art. 76 alin. (1) din
Legea privind procedura
insolven]ei, nedepunerea cererii
de admitere a crean]ei pn` la
termenul men]ionat atrage
dec`derea din drepturi privind
crean]a/crean]ele pe care le
de]ine]i mpotriva debitorului.
7.2.2. Alte termene stabilite prin
hot`rrea de deschidere a
procedurii: Termenul limit`
pentru verificarea crean]elor,
ntocmirea, afi[area [i
comunicarea tabelului preliminar
al crean]elor este 20.03.2014.
Termenul pentru solu]ionarea
eventualelor contesta]ii [i
definitivarea tabelului de crean]e
la 28.05.2014, ora 9 [i pentru
afi[area tabelului definitiv al
crean]elor la 12.06.2014.
Adunarea creditorilor. Se
notific` faptul c` prima Adunare
a creditorilor va avea loc la
Tribunalul Ia[i, Sec]ia II Civil` -
Faliment, din Ia[i, str. N. Gane
nr. 20 A, n data de 31.03.2014
orele 13.00, avnd ca ordine de
zi: alegerea comitetului
creditorilor, desemnarea
pre[edintelui acestuia,
desemnarea lichidatorului
judiciar [i stabilirea remunera]iei
lichidatorului judiciar, precum [i
a oricaror alte aspecte necesare
derul`rii procedurii. Deschiderea
procedurii insolven]ei se notific`
Oficiului registrului comer]ului de
pe lng` Tribunalul Ia[i pentru
efectuarea men]iunii. Lichidator
Company 2003 SPRL,
coordonator, ing. Diaconu
Elena, practician n insolven]`
CUMPARAM ULEI
ALIMENTAR UZAT!
Este importanta recuperarea
uleiului alimentar uzat si predarea
acestuia catre o societate autorizata
intrucat:
1) aruncat in canalizare poate
forma blocaje
2) este toxic intrucat con]ine
compusi cancerigeni;
3) este valorificabil, fiind o com-
ponenta importanta in fabri-
carea biodiesel-ului;
CUM RECUPERAM ULEIUL UZAT?
Foarte simplu! Se scurge uleiul intr-o sticla sau bidon de plastic
cu posibilitate de inchidere (capac), sau in recipientii pusi la dis-
pozitie gratuit de catre societatea noastra.
CUM IL VALORIFICAM?
online direct de pe site-ul nostru accesand linkul:
http://www.global-ecocenter.ro/formular-comanda-online/
- mail: office@global-ecocenter.ro
- telefonic: 0232/21 31 91, 0740/231 862
CUM PREDAM ULEIUL UZAT?
1) in urma unei comenzi telefonice sau mail, colectarea va fi
efectuata in cateva ore de catre echipele noastre mobile;
2) prin predare personala la unul din depozitele noastre: Depozit
Horpaz: Sos. Iasi Ciurea km.10, Com. Miroslava, jud. Iasi
MI CA PUBLI CI TATE
PUBLICITATE
11
Joi, 13 februarie
SPORT
12
Joi, 13 februarie
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
Federa]ia Romn` de Bob
[i Sanie (FRBS) a anun]at
c` echipajul Radu {ov`ial`
/ Alexandru Teodorescu a
fost retras din proba de
dublu sanie de la JO pentru
c` a f`cut aceea[i gre[eal`
de dou` ori
Romnia a pierdut ocazia de a concura
n proba de dublu sanie de la Jocurile
Olimpice de la Soci, dup` ce juriul a decis
s` nu permit` echipajului nostru s` ia startul
n competi]ie dup` ce la antrenamente s-a
r`sturnat de dou` ori n acela[i loc. Cum
m`surile de securitate sunt mult mai stricte
n prezent, dup` ce la edi]ia trecut` a JO,
care a avut loc la Vancouver, sportivul
georgian Nodar Kumaritashvil a ncetat din
via]` dup` un accident care a avut loc la
un antrenament, organizatorii au decis s`
le blocheze accesul pe pist` sportivilor
romni.
Miercuri, Federa]ia Romn` de Bob [i
Sanie (FRBS) a anun]at c` echipajul Radu
{ov`ial` / Alexandru Teodorescu a fost
retras din proba de dublu sanie de la JO
pentru c` a f`cut aceea[i gre[eal` de dou`
ori: n prima man[` a antrenamentului
oficial care precede concursul, echipajul
nostru s-a r`sturnat, deoarece proba de
dublu este o prob` dificil` cu un grad mare
de risc, n care r`sturn`rile sunt frecvente
la cea mai mic` gre[eal` de pilotaj, n
condi]iile n care vitezele sunt foarte mari.
Impactul r`sturn`rii a fost att de mare,
nct sania sportivilor s-a rupt, nemaiputnd
fi folosit`. Din fericire, Alexandru Teodorescu
[i Radu {ov`ial` nu au avut de suferit n
urma acestui accident, dar juriul a decis ca
cei doi s` nu mai continue concursul. Ca
urmare a insisten]ei antrenorilor, juriul le-
a acordat dou` man[e de antrenament cu
sanie de rezerv`, sanie care apar]ine lotului
[i nicidecum o sanie de mprumut de la
alt` na]iune a[a cum s-a speculat, sanie pe
care cei doi sportivi s-au mai dat [i o
cuno[teau.
n prima man[` din cele dou` acordate
de juriu, echipajul nostru a f`cut aceea[i
gre[eal` de pilotaj n aceea[i zon` n care
s-a r`sturnat n prima coborre, ceea ce a
eviden]iat riscul de accidentare [i a determinat
juriul s` hot`rasc` retragerea echipajului
din motive de securitate, explic` FRBS n
comunicatul semnat de secretarul general
Florian }icu. Acesta a mai precizat c` juriul
are dreptul de a proceda astfel: Federa]ia
Interna]ional` a introdus o regul` care d`
dreptul juriului de a opri participarea la
antrenamente sau competi]ie din motive de
securitate, dac` constat` c` este pus` n
pericol integritatea sau via]a sportivului. n
concluzie nu s-a pus nicidecum problema
c` cei doi sportivi nu pot continua concursul
pentru c` nu ar avea alt` sanie a[a cum
s-a speculat. Este vorba pur [i simplu de
un accident, o ntmplare nefericit` care se
poate ntmpla [i la sportivi foarte experimenta]i,
un exemplu recent fiind r`sturnarea campioanei
mondiale [i a echipajului de dublu al Canadei,
echipajul n concursul pe echipe din Cupa
Mondial` de la Winterberg, acolo unde
{ov`ial` Radu / Teodorescu Alexandru s-
au clasat pe un excelent loc 6, se mai
precizeaz` n comunicat.
Cei doi sportivi vor fi n continuare
sus]inu]i de FRSB: Nu avem nimic de
repro[at sportivilor no[tri care au avut o
comportare exemplar`, n Cupa Mondial`
[i n lupta pentru calificare, i felicit`m
pentru aceast` calificare [i pentru curajul
lor. Este un mare risc s` schimbi sania n
timpul competi]iei, niciun sportiv nu face
asta pentru c`, n momentul n care schimbi
sania, sportivul are nevoie de multe coborri
de antrenament pentru a se acomoda cu
ea. Noi n continuare le acord`m celor doi
sportivi toat` ncrederea pentru c` sunt
tineri, au un bun poten]ial pentru performan]`
[i au n fa]` cel pu]in dou` edi]ii ale Jocurilor
Olimpice de Iarn`, adaug` Federa]ia.
Pagin` realizat` de Florin BRIAUR
florinb@bzi.ro
Horia P`un are un plan ambi]ios. Noul
pre[edinte al Federa]iei Romne de Baschet
vrea s` califice na]ionala de seniori la
Campionatul European din Ucraina. Ultima
participare a tricolorilor la turneul final a
fost n urm` cu 27 de ani, la Atena, cnd
a terminat pe locul 12, f`r` nicio victorie.
Aceast` echip` va fi un mix de tinere]e [i
experien]`. Vlad Moldoveanu se va al`tura
echipei na]ionale. Nu trebuie uitat c` el joac`
n Estonia ntr-un campionat foarte-foarte
puternic [i sigur va aduce un plus de valoare
echipei. Garantat o s` putem crea o echip`
competitiv` [i s` ne ap`r`m [ansele [i, de
ce nu, s` facem [i surprize, a spus oficialul
FRB. Na]ionala Romniei a fost repartizat`
n grupa F, al`turi de Letonia, Suedia [i
Slovacia. i [tim destul de bine. Cu Suedia
am jucat [i n 2011 un meci la Cluj [i am
nvins. Cu Letonia am disputat dou` meciuri
n campania de calificare din 2012 [i ne-au
nvins, iar despre Slovacia cred c` probabil
sunt undeva la nivelul nostru. Avem [ansele
noastre, nu suntem favori]i.
Echipa na]ional` de handbal feminin ar
putea s` r`mn` f`r` antrenor, dup` venirea
lui Alexandru Dedu la [efia FRH. Gheorghe
Tadici vrea s` renun]e la prima reprezentativ`,
ns` a anun]at c` decizia o va lua la nceputul
s`pt`mnii viitoare, dup` o discu]ie concludent`
cu Dedu, scrie site-ul [tiridesport.ro. Este
adev`rat c` mi-am anun]at colaboratorii c`
vreau s` renun]. Este doar o inten]ie, o decizie
definitiv` voi lua mar]i, dup` ce voi discuta
[i cu noul pre[edinte al Federa]iei [i voi vedea
care sunt planurile dnsului, a spus Tadici.
Decizia mea nu are nicio leg`tur` cu schimb`rile
de la federa]ie. Echipa na]ional` nu este juc`ria
nim`nui. S-a tot f`cut mare tam-tam n ultima
vreme, ba c` vine unul, ba c` vine altul. Acest
lucru nu face bine echipei. Eu nu ]in de
scaunul meu, cum s-a tot spus, a mai declarat
Tadici. Gheorghe Tadici mai are contract cu
FRH pn` n anul 2016, iar salariul s`u lunar
este de 500 de euro.
Lunile anului 2013 [i cele ale nceputului de 2014 reprezint`
cea mai agitat` perioad` din sportul romnesc postrevolu]ionar.
Alegerile au adus conduc`tori la nu mai pu]in de 13 sporturi,
ultima fiind victoria, surprinz`toare pentru mul]i, ob]inut` de
Alexandru Dedu n fa]a lui Cristian Ga]u la federa]ia de handbal.
Unii vorbesc despre implicarea politicului, care ar fi direc]ionat
unde trebuie voturile cluburilor pe care le sus]in financiar
la nivel local, al]ii spun c` acest schimb de genera]ii era
absolut necesar.
Inclusiv cea mai vizibil` federa]ie, cea de fotbal, [i va
schimba pre[edintele. Pentru postul ocupat n ultimii 24 de
ani de Mircea Sandu la FRF va fi o lupt` dur` pe 5 martie.
Acolo, Gic` Popescu este creditat cu cele mai multe [anse de
victorie. Oricum, n fotbal s-a produs primul cutremur, Dumitru
Dragomir pierznd [efia LPF dup` 19 ani de domnie. La
handbal, Cristian Ga]u, despre care aminteam la nceput, pleac`
dup` 18 ani! Tot n 2013 a p`r`sit fotoliul de pre[edinte [i
Ana Pascu, de departe cea mai performant` [ef` de federa]ie
din categoria celor nlocui]i, cu titluri olimpice, mondiale [i
europene cucerite de sportivii pe care i-a condus. Mihai Covaliu
a preluat conducerea Scrimei dup` 32 de ani de preziden]iat
al venerabilei doamne.
Iat` lista sporturilor la care s-au produs
schimb`ri, numele noilor conduc`tori [i
al celor pe care i-au nlocuit:
1. Federa]ia Romn` de Handbal: Alexandru Dedu l-a
nlocuit pe Cristian Ga]u
2. Federa]ia Romn` de Baschet: Horia P`un a nlocuit-o
pe Carmen Tocal`
3. Federa]ia Romn` de Lupte: R`zvan Prc`labu l-a nlocuit
pe Cristian Potera[
4. Federa]ia Romn` de Nata]ie [i Pentatlon: Camelia Potec
l-a nlocuit pe Viorel P`unescu
5. Federa]ia Romn` de Atletism: Ion Sandu l-a nlocuit
pe Sorin Matei
6. Federa]ia Romn` de Scrim`: Mihai Covaliu a nlocuit-
o pe Ana Pascu
7. Federa]ia Romn` de Ciclism: Eduard Novak l-a nlocuit
pe Ion Badea
8. Federa]ia Romn` de Tenis: George Cosac a nlocuit-o
pe Ruxandra Dragomir
9. Federa]ia Romn` de Box: Leonard Doroftei l-a nlocuit
pe Rudel Obreja
10. Federa]ia Romn` de Judo: Doru Sapta l-a nlocuit pe
Eduard Doande[
11. Federa]ia Romn` de Karate: Lucian B`roiu l-a nlocuit
pe Adrian Popescu S`cele
12. Federa]ia Romn` de Hochei: Florian Gheorghe l-a
nlocuit p Tanczos Barna
13. Liga Profesionist` de Fotbal: Gino Iorgulescu l-a nlocuit
pe Dumitru Dragomir
Pe 5 martie sunt programate [i alegerile pentru conducerea
Federa]iei Romne de Fotbal, scrutin la care actualul pre[edinte,
Mircea Sandu, nu va mai candida. Pentru postul s`u se vor
lupta Gic` Popescu, Vasile Avram, Marcel Pu[ca[, R`zvan
Burleanu [i Sorin R`ducanu.
Pre[edin]ii federa]iilor
din Romnia cad
ca spicele:
13 victime ntr-un an
Cristian Ga]u
Gheorghe Tadici vrea s\ plece de la na]ional\
Na]ionala masculin` de baschet vizeaz`
calificarea la CE dup` 27 de ani
Romnii au fost
aproape de o
dram\ la Olimpiad\
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
SPORT
13
Joi, 13 februarie
FRF vrea s` interzic`
disputarea acestei partide
pe Na]ional Arena, pentru a
nu afecta suprafa]a de joc
la amicalul programat pe 5
martie, cu Argentina
Derby-ul Steaua - Dinamo, din etapa a
21-a a Ligii 1, se va disputa smb`t`, 1
martie, de la ora 21.00, n direct la Digi
Sport 1. Dac` meciul-tur s-a disputat pe
Arena Na]ional`, asupra locului unde se va
juca returul planeaz` semne de ntrebare.
De[i campioana Romniei este
organizatoarea partidei, iar oficialii ro[-
alba[trilor au anun]at c` derby-ul cu eterna
rival` se va disputa tot pe cea mai modern`
aren` din Capital`, [efii Stelei nu au ajuns
la un acord cu firma care administreaz`
stadionul, pentru nchirierea acestuia. Mircea
Sandu a explicat la Fotbal Club, pe Digi
Sport 1, de ce nu se va juca derby-ul Steaua
- Dinamo pe Arena Na]ional`, pe 1 martie.
Pre[edintele FRF a declarat c` Federa]ia
are un contract valabil ntre 1 [i 6 martie
cu ALPAB, compania care administreaz`
Arena Na]ional`, iar n acest interval nu se
vor desf`[ura alte activit`]i pe stadion.
FRF are un contract semnat, cu clauze
foarte clare pentru protec]ia juc`torilor
Argentinei. ntre clauze se num`r` un teren
de antrenament [i de joc n condi]ii foarte
bune. Avem un contract valabil ntre 1 martie
[i 6 martie cu compania care se ocup` de
stadion. Pe 3 martie prezent`m echipamentul,
acolo are loc antrenamentul Argentinei. Dac`
Steaua [i Dinamo vor s` joace meciul pe
Arena Na]ional`, l pot juca smb`t`, dup`
meciul cu Argentina, a spus Sandu.
Lauren]iu Reghecampf a spus c` ar
prefera inclusiv ca derby-ul cu Dinamo s`
se dispute cu o zi mai devreme fa]` de
data oficial`, doar pentru ca acesta s` fie
g`zduit de Arena Na]ional`. Antrenorul
Stelei, Lauren]iu Reghecampf, nu n]elege
de ce meciul cu Dinamo nu se poate disputa
pe cel mai frumos stadion din Romnia.
Reghecampf a ]inut s` sublinieze c` nu mai
vrea s` intre n conflict cu nimeni de la
FRF, dar nici nu i se pare normal ca marele
derby al Ligii I s` nu se poat` disputa pe
Arena Na]ional`.
Un meci Dinamo - Steaua, cel mai
important al Romniei, trebuie jucat pe cel
mai frumos stadion al ]`rii. Nu este ok ca
un amical Romnia - Argentina s` mpiedice
un fel de Real - Barcelona al Romniei,
p`strnd evident propor]iile. Sunt sigur c`
la Steaua - Dinamo vor veni 55.000 de
spectatori, nu [tiu c]i oameni vor veni la
amical. Dar eu sunt sigur c` se va g`si o
solu]ie. Dac` nu, asta e, vom juca pe
Ghencea, a spus Reghecampf. Chestionat
de Gabi Balint dac` ar fi de acord ca meciul
cu Dinamo s` se dispute cu o zi mai devreme,
vineri, 28 februarie, Reghecampf a replicat:
Accept orice, numai s` joc pe Arena Na]ional`,
cu 55.000 de spectatori n tribun`!.
Pagin` realizat` de Florin BRIAUR
Stelele hocheiului mondial s-au strns la Soci pentru nc`
un turneu memorabil. Cu meciurile din NHL oprite, toate ]`rile
au putut s` includ` n echip` cele mai tari nume. Crosby,
Toews, Ovecikin, Malkin sunt doar c]iva dintre cei care se
vor lupta pentru medalii.
Canadienii vor s` p`streze titlul cucerit pe teren propriu
n 2010, dup` o final` electrizant` cu SUA. Spre deosebire de
edi]ia precedent`, suprafa]a pe care se va juca este mai mare,
n conformitate cu prevederile impuse de Federa]ia Interna]ional`,
[i nu cu cele din NHL. Rusia nu a mai ajuns la aur din 1988.
De]in`toare a 7 titluri olimpice, toate pe vremea Uniunii
Sovietice, aceasta nu a mai urcat pe podium din 2002, de la
Salt lake City, cnd a luat bronzul. E mare presiune pe noi,
dar sper`m s`-i facem fa]`, a spus Alexander Ovecikin.
Canadienii au cele mai multe medalii de aur n istorie,
opt, dar genera]ia actual` e nfometat` de alte succese. Nu
e prea mare diferen]` ntre turneul olimpic [i NHL, doar c`
e[ti mai familiar cu coechipierii [i [tii la ce s` te a[tep]i, a
spus Sidney Crosby.
Dup` Canada [i Rusia, n topul favoritelor vin SUA [i
Suedia, [i ele campioane olimpice n dou` rnduri. A[a c`
urmeaz` 11 zile de adrenalin`, de meciuri tari [i hochei de
calitate.
Cum se joac`?
Dup` ce meciurile din cele trei grupe se vor ncheia,
c[tig`toarele grupelor, plus echipa cea mai bun` dintre cele
de pe locul doi, merg direct n sferturile de final`. Restul de
opt echipe vor juca n play-off cte un meci, urmnd ca
nving`toarele s` mearg` [i ele n sferturi. Apoi se joac` n
sistem eliminatoriu. Meciurile din play-off vor avea loc pe 18
februarie, pe 19 sunt programate sferturile, pe 21 semifinalele,
pe 22 finala mic`, iar pe 23 finala mare.
Na]ionala Romniei de hochei pe ghea]` a participat la patru
edi]ii ale Jocurilor Olimpice, cea mai bun` performan]` fiind
ocuparea locului 7 n 1976. Echipa tricolor` se afl` acum n al
treilea e[alon valoric, nemaicalificndu-se la JO de 34 de ani.
C[tig`toarele ultimelor cinci edi]ii
1994 Lillehammer - Suedia
1998 Nagano - Cehia
2002 Salt Lake - City Canada
2006 Torino - Suedia
2010 Vancouver - Canada
A `nceput show-ul!
Stelele hocheiului
mondial se `ntrec
de ieri la Soci
Derby-ul Steaua -
Dinamo nu se poate
disputa pe
Arena Na]ional\
ACTUALITATE
Joi, 13 februarie
14
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
Ansamblul Palas Ia[i dedic`
acest final de s`pt`mn`
iubirii [i i invit` pe clien]i s`
s`rb`toreasc` dragostea
Romantismul va pluti n aer nc` de ast`zi, cnd,
n zona Hervis Sports, va debuta Trgul Fayette
Handmade, sub sloganul Toujours LAmour. Pn`
duminic` inclusiv, ndr`gosti]ii vor g`si la parterul
mall-ului cele mai frumoase cadouri pentru jum`tatea
lor, lucrate manual, cu mult talent [i imagina]ie.
Printre articolele expuse spre vnzare se num`r`:
decora]iuni [i bijuterii din piele [i material textil,
ceasuri sculptate n vinil, pahare gravate, m`[ti din
srm`, decorate cu pietre semi-pre]ioase, lumn`ri
parfumate, confec]ionate prin tehnica decupajului,
pandantive, inele, bro[e [i cercei, cutii muzicale [i
de bijuterii, papioane din brocard, saten sau alte
materiale neconven]ionale [i imprimate tematic.
Excursii romantice n doi,
la Roma [i New York
De vineri [i pn` duminic` inclusiv, amorezii
[i nu numai vor g`si la etajul nti al Atriumului
Palas Mall aranjamente florale surprinz`toare [i
dulciuri delicioase, pe care le pot d`rui persoanelor
iubite.
Trgul Flowers and Chocolate vine n
ntmpinarea ndr`gosti]ilor cu o ofert` extins`
de flori [i cadouri dulci pe baz` de ciocolat`.
Printre expozan]ii care i vor ncnta pe clien]i
se afl`: Flor`ria Lady Events, CTS Corner, C`mara
lui Baciu, Loran Garden, Flora Lux, Emo]ii Florale
[i Bio Natural Mag.
Palas Mall i invit` pe ndr`gosti]i s` petreac`
Valentines Day n cea mai cosmopolit` destina]ie
din Ia[i, n compania muzicii cntate de Taxi.
Membrii ndr`gitei trupe vor fi prezen]i n Atrium
de la ora 17.00, la film`rile pentru emisiunea
Deschis la distrac]ie, iar dou` ore mai trziu
vor cnta cele mai cunoscute refrene dedicate
iubirii, ntr-un concert plin de romantism.
Tot vineri, de la ora 17.00, finali[tii concursului
Pn` unde a[ merge pentru tine se vor ntrece
pe cele trei benzi de alergat pentru mult rvnitul
premiu, o excursie romantic`, n doi, la Roma.
{i tot de Valentines Day, Palas Mall va r`spl`ti
un client fidel, prin tragere la sor]i, cu un sejur
de neuitat n metropola american` New York.
Expozi]ie de art`
vizual` INIMA
Vineri, de la ora 19.00, n Palas Mall, (zona
Subway), va avea loc vernisajul expozi]iei de art`
vizual` INIMA, ajuns` la cea de-a IV-a edi]ie [i
organizat` de Uniunea Arti[tilor Plastici din Romnia,
filiala Ia[i. Expozi]ia, care va fi vernisat` de criticul
conf. univ. dr. Emanuela Ilie [i va putea fi admirat`
pn` pe 2 martie, reune[te lucr`ri diverse ale
unui grup de 54 de arti[ti din Ia[i [i din ]ar`,
precum [i crea]ii ale altor 20 de ucenici, mai
mari sau mai mici. Tema aleas` red` perioada
dintre s`rb`torile ndr`gosti]ilor, Valentines Day
[i Dragobete, sfr[itul de iarn` [i nceputul
regenerator de prim`var`. Duminic`, prichindeii
sunt a[tepta]i la sesiunile de teatru cu p`pu[i,
programate la orele 11.00 [i 18.00, n zona Intersport
din Palas Mall. O alt` surpriz` dedicat` copiilor
va avea loc duminic`, de la ora 14.00, n Atrium,
cnd cei mici se vor distra cu ndr`gitele personaje
din desenele animate ale postului Cartoon Network.
Darwin, Gumball, Finn [i Jake i vor ntmpina
pe pitici cu jocuri [i aventuri amuzante.
Vlad ALEXA
vladalexa@bzi.ro
Concert Taxi [i Trg Flowers & Chocolate,
`n weekend-ul `ndr\gosti]ilor, la Palas Mall
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
EXPRES
15
Joi, 13 februarie
Func]ionarii de la stat nu au motive
s` se plng` de salariile mici, dac` ne
uit`m la luxul \n care tr`iesc unii dintre
ei. Un func]ionar public, ce c[tig`
aproape 1.000 de dolari pe lun`, a
reu[it, \ntr-un timp foarte scurt, s`
ridice o vil` impozant` \ntr-o zon` de
lux a Ia[ului. |ntre casele imense de
pe dealul Bucium, cu o panoram`
superb`, se afl` casa lui Neculai Popovici,
responsabilul de comunicare [i rela]ii
publice, purt`tor de cuvnt \n cadrul
Direc]iei Regionale de Drumuri [i Poduri
Ia[i. Casa, cu un imens demisol, etaj
[i mansard`, este \nconjurat` de terase
largi. |n curte are mai multe magazii,
un leag`n din lemn [i doi cini ciob`ne[ti
de talie mare. Popovici nu are mul]i
vecini \n apropiere, \ns` este a[ezat
lng` o planta]ie \ntins` de vi]`-de-vie.
Un aspect foarte ciudat este c` Neculai
Popovici neag` faptul c` ar fi proprietarul
de drept al casei, asta de[i este v`zut
mereu la casa din Bucium, iar ma[ina
familiei st` parcat` mai mult \n fa]a
vilei de pe trec`toarea Vi[an. La apari]ia
reporterilor BZI, un b`rbat cu o
conforma]ie asem`n`toare cu cea a lui
Neculai Popovici, a fugit repede \n cas`,
iar la cteva secunde, o femeie a venit
s` discute cu reprezentan]ii presei.
Popovici Neculai nu st` aici, el st` \n
ora[. Aici este familia Ulea, am cump`rat
terenul de la familia Popovici acum 5
ani, iar b`ie]ii mei pleca]i \n str`in`tate
au construit casa, a spus o femeie
care se afla \n casa respectiv`. De fapt,
\n aceast` vil` ridicat` \n Bucium,
locuiesc Neculai Popovici [i so]ia lui.
Grav este c` aceast` cas` nu are \nc`
autoriza]ie de construc]ie, fapt pentru
care nici nu s-a putut bran[a la E.ON.
Din acest motiv, familia Popovici [i-a
tras curent de la casa vecin`.
Declara]ie de avere
plin` de datorii
Conform declara]iei de avere din
iunie 2013, Neculai Popovici de]ine func]ia
de [ef birou comunicare [i rela]ii publice
\n cadrul Direc]iei Regionale de Drumuri
[i Poduri. Acesta are un apartament \n
Hrl`u, din anul 1991, de 45 de metri
p`tra]i, pe care l-a primit mo[tenire.
Neculai Popovici este angajat \n cadrul
institu]iei din Ia[i din anul 2005, iar \n
prezent are un salariu de cteva mii de
lei. Acesta c[tig` anual 38.948 de lei,
adic` 3.245 de lei lunar. So]ia lui, Popovici
Mona, este realizator TV la un post de
televiziune din Ia[i. Func]ionarul are
deschise cinci conturi bancare, toate \n
anul 2008. Trei dintre acestea sunt la
Bancpost, fiind vorba de 30.000 de euro
\mprumuta]i \n urm` cu 5 ani, care
trebuie achita]i \n anul 2018, al]i 18.000
de lei pe care i-a returnat anul trecut,
dar [i al]i 9.000 de lei pe care i-a achitat
b`ncii tot anul trecut. Neculai Popovici
mai are \nc` dou` credite de 19.500 lei,
respectiv 55.100 de lei la BCR, pe care
trebuie s` le achite peste 4 ani. |ntrebat
de locuin]a din Bucium, [eful din cadrul
biroului de comunicare [i rela]ii publice
a refuzat s` ofere informa]ii \n leg`tur`
cu acest subiect. Nu cred c` intereseaz`
pe nimeni via]a mea personal`, unde
locuiesc [i dac` fac naveta. Eu am
declarat tot ce trebuia \n declara]ia de
avere \n ceea ce prive[te locuin]ele pe
care le de]in. Am un apartament \n
Hrl`u [i att. So]ia mea are o ma[in`
cu numere de Neam] pe care o conduc
[i eu. Nu locuiesc \n Ia[i, a declarat
Neculai Popovici.
Bani de la Laicu [i
Popovici pentru a-l
ataca pe Nichita
{efii DRDP Ia[i au intrat recent
\ntr-un scandal pe bani publici. |n timp
ce ie[enii se preg`teau de Revelion,
pe data de 30 decembrie, Aurel Doba[u,
directorul Tele M, a primit un contract
de peste 300 de milioane de lei vechi
de la directorul DRDP Ia[i, Ovidiu
Mugurel Laicu. Banii au fost da]i pentru
servicii de monitorizare [i selec]ie a
informa]iilor ap`rute \n mass-media
referitoare la DRDP. Lucrurile sunt [i
mai grave, dac` lu`m \n considerare
faptul c` toat` documenta]ia pentru
contractul de monitorizare a presei este
f`cut` de Neculai Popovici, purt`tor de
cuvnt la DRDP, nimeni altul dect
so]ul Monei Popovici, realizatoare de
emisiuni la Tele M. Imediat dup` acest
episod, Mona Popovici l-a invitat \n
emisiunea sa pe Laicu, pentru a-i aduce
o lung` list` de laude.
Foarte suspect este faptul c` pesedistul
Mugurel Laicu, pus \n func]ie chiar de
primarul Gheorghe Nichita, la presiunile
lui Anghel Stanciu, finan]eaz` din banii
ie[enilor campanii \mpotriva lui Nichita.
Postul Tele M, condus de Aurel Doba[u,
\l atac` vehement pe primarul Nichita
de c]iva ani. Dup` ce a aflat despre
\n]elegerea secret`, Laicu l-a anun]at
pe Aurel Doba[u c` trebuie s`-i rezilieze
contractul, urmnd, probabil, s`-i pl`teasc`
banii din acest contract din alte surse.
Sorin PAVELESCU
Este pentru prima dat` cnd procurorii de la
Parchetul de pe lng` Curtea de Apel Ia[i
reu[esc s` \ntocmeasc` un num`r att de mare
de rechizitorii. Raportul de bilan] prezentat ieri,
\n fa]a unor reprezentan]i de seam` ai justi]iei, a
ar`tat o cre[tere semnificativ` a volumului de
activitate
Ieri, la Parchetul de pe lng` Curtea de Apel Ia[i a avut loc
prezentarea bilan]ului privind activitatea pe ultimul an de zile. Cu
aceast` ocazie au venit la Ia[i reprezentan]i de seam` ai magistraturii:
Codru] Olaru, adjunct al Procurorului General, George Muscalu,
vicepre[edinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM),
Camelia Sutiman, procuror [ef sec]ie urm`rire penal` din cadrul
Parchetului General, Oana Schmindt H`ineal`, membru al CSM.
De asemenea, a participat [i Radu Voroneanu Popa, [eful Serviciului
Romn de Informa]ii Ia[i [i Ioan Scripniciuc, [eful Inspectoratului
Jude]ean de Poli]ie Ia[i. De data asta, procurorii ie[eni au avut
cu ce se mndri. Este pentru prima dat` dup` Revolu]ie cnd au
reu[it s` \ntocmeasc` un num`r record de rechizitorii. Mai exact,
procurorii de la Parchetul pe lng` Curtea de Apel Ia[i au trimis
pe masa judec`torilor 44 de rechizitorii. |n activitatea de urm`rire
penal`, procurorii au solu]ionat 627 de dosare penale, au \ntocmit
44 rechizitorii (fa]` de 18 rechizitorii \n anul 2012 - cre[tere cu
158 la sut`), fiind trimi[i \n judecat` 52 de inculpa]i (fa]` de 21
inculpa]i \n anul 2012) [i au aplicat sanc]iuni administrative fa]`
de 57 \nvinui]i, a precizat ieri procurorul general Florin C`[uneanu,
[eful Parchetului de pe lng` Curtea de Apel Ia[i. Trebuie men]ionat
c` au fost ani \n care procurorii de la aceast` unitate \ntocmeau
doar un rechizitoriu, dou`. Lucrurile au \nceput s` se \mbun`t`]easc`
odat` cu venirea procurorului Iulian Ispir la conducerea Parchetului
[i au fost continuate cu mult mai mult succes de noua conducere.
De asemenea, \n raportul de bilan] se arat` c` au fost localizate
[i prinse 15 persoane date \n urm`rire na]ional` [i au fost puse
\n executare 79 de mandate de arestare interna]ionale. Mai mult,
procurorii de la aceast` unitate au reu[it s` fie peste media
na]ional` \n ceea ce prive[te volumul de activitate. Ca de fiecare
dat`, cea mai performant` unitate din subordine este Parchetul
de pe lng` Judec`toria Ia[i. Indicatorii statistici arat` c` parchetul
local ie[ean este una dintre cele mai aglomerate unit`]i la nivel
na]ional, cu rezultate excep]ionale.
C`t`lin BOACN
catalinb@bzi.ro
Un alt func]ionar public demonstreaz` c` munca la stat \]i aduce o via]` cu
multe satisfac]ii
Responsabilul de comunicare [i rela]ii publice din cadrul unei institu]ii din
Ia[i a reu[it s`-[i construiasc` o locuin]` care ar strni invidia oric`rui patron
Ie[eanul s-a mutat \ntr-un cartier reziden]ial de ceva timp, chiar dac`
salariul lunar abia dep`[e[te 3.000 de lei
De[i locuie[te acolo, func]ionarul neag` faptul c` locuin]a ar fi a lui [i
sus]ine c` are doar un apartament la zeci de kilometri de Ia[i
{i afaceri[tii ar fi invidio[i pe el!
Uite `n ce vil\ impozant\ locuie[te
un func]ionar public din Ia[i
Procurorii ie[eni s-au pus pe treab`! Au
recuperat \ntr-un an somnul pe zece ani!
Florin C`[uneanu
Tragedie total`! Ce vede zilnic \n
Copou un individ
Babetele brfitoare \ncep rubricu]a de ast`zi cu o treab`
despre un individ dec`zut din toate drepturile [i disperat de-
a binelea. Ei bine, pentru c` nu s-a acomodat cu noua locuin]`,
gogld`ul a cerut proprietarilor s` fie mutat \ntr-o alt` zon`.
E vorba de Pu[c`relu Jecm`nelu, ajuns pentru vreo cinci ani
la penitenciarul de pe dr. Vicol. Faza tare e c` b`je]ii de acolo
s-au jucat cu sentimentele lui Pu[c`relu [i i-au dat o camer`
cu vedere la un stlp cu transformator, ca s`-[i aduc` aminte
de ce [i-a luat cazare permanent` la ei. Disperat c` viseaz`
[i noaptea transformatorul `la, Pu[c`relu a f`cut cerere la [`fii
pu[c`riei s` fie mutat \ntr-o alt` arip`, c` poate nu o s` mai
aib` co[marurile alea. Pn` una-alta, `ia cu bastoanele de pe
acolo nu prea i-au luat \n seam` solicitarea, c` Pu[c`relu poate
supravie]ui [i a[a, cu tot cu co[maruri.
Gest necugetat! Ce o s`
p`]easc` un [ef din trg
C` tot veni vorba de Pu[c`relu Jecm`nelu, babetele ]in s`
v` zic` ceva [i despre un alt agarici l`sat de el mo[tenire
pentru to]i g`lbeji]ii din trg. Ei bine, zilele trecute, la casa
p`tr`]oas` a avut loc o \ntlnire mare despre strategia aia
obosit` de cum o s` se dezvolte giude]ul [i la care a venit
toat` lumea, mai pu]in bremarele Gigi Ciqita. Toat` lumea de
acolo a v`zut cum Cretian Adormi]ei, [`fu]ul cel obosit de la
cej`u, l-a porc`it public pe bremare c` nu a venit [i c` nu-i
interesat de treab`. Numai c` Adormi]ei l-a chemat pe Gigi
abia cu o or` \nainte de [edin]` [i cum [tia c` `sta nu vine
a[a pe neveu, s-a apucat s`-l \njure. Pentru Adormi]ei vin
vremuri tare nasoale, c` cic` Gigi caut` neap`rat s` se r`zbune
pe tupeul de copchil prost al `stuia.
Cine a f`cut scandal dup` ce
i-au picat combina]iile
La final de rubricu]`, babetele v` mai zic o istorioar`
despre un gogld`u din trg care se crede cel mai Dumnezeu
dintre to]i `ia care fac pe-a medicii. Pentru c` un altul a vrut
s`-i taie craca de sub picioare, `sta s-a ofticat r`u [i a trecut
la amenin]`ri. E vorba de reftorul cel penalos Bazil Arestoaie,
care s-a luat \n gur` cu b`jetul de la Odaia de S`n`t`]uri,
Norbert Adnc`. Dereftora[ul de la Odaie a sanc]ionat medicii
care au f`cut combina]ii [i i-au cam stricat apele lui Arestoaie.
Dup` ce a v`zut toat` t`r`[enia, Arestoaie s-a pus pe scandal
[i amenin]`ri. Da e frumos a[a, bre?
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
EXPRES
16
Joi, 13 februarie
Bursa brfelor
Dosar exploziv pe masa
judec`torilor de la Curtea
de Apel Ia[i
Un judec`tor este acuzat
c` racola tinere de pe
facebook, le invita \n ora[,
se ducea acas` la ele, sub
pretextul c` le ajut` s`
intre \n avocatur`
|n aceast` poveste sunt
implicate [i alte personaje
interesante
Magistra]ii de la |nalta Curte de Casa]ie
[i Justi]ie au decis str`mutarea la Ia[i a
unui dosar \n care un judec`tor este acuzat
de fals \n \nscrisuri sub semn`tur` privat`,
folosirea f`r` drept a denumirilor Barou sau
Uniunea Na]ional` a Barourilor din Romnia
[i \n[el`ciune. Judec`torul Vasile Sorin
Curp`n, de la Judec`toria Bac`u, va fi judecat
la Curtea de Apel Ia[i, al`turi de Vasile
Botomei, decanul Baroului paralel din Bac`u
[i Cosmin Burleanu, un alt individ care
s-a dat drept avocat, de[i nu era \nscris \n
Barou. Avnd \n vedere c` la Curtea de
Apel Bac`u exista suspiciunea ca dosarul
s` nu fie judecat \n mod obiectiv, cauza a
fost str`mutat` la Ia[i. Procurorii b`c`uani
au declan[at cercet`rile dup` o plngere
f`cut` de o tn`r` care a fost ag`]at` pe
un site de socializare de judec`torul Sorin
Curp`n. Victima terminase Facultatea de
Drept [i a vrut s` devin` avocat cu ajutorul
judec`torului men]ionat. Judec`torul a ajuns
\ntr-o rela]ie extrem de apropiat` cu tn`ra,
mergnd chiar [i acas` la ea, sub pretextul
c`-i verific` preg`tirea profesional`. n
con]inutul plngerii, partea v`t`mat` precizeaz`
c` la data de 19.04.2012, l-a cunoscut pe
nvinuitul Curp`n Vasile Sorin pe o re]ea
de socializare, care s-a recomandat ca fiind
judec`tor [i interesat s` colaboreze cu
aceasta. A invitat-o a doua zi, la biroul s`u
din cadrul Judec`toriei Bac`u, unde au
continuat discu]iile, nvinuitul manifestnd
disponibilitatea de a o ajuta s` se realizeze
n profesie, lund cuno[tin]` c` partea
v`t`mat` este absolvent` a Facult`]ii de
Drept. Cu aceast` motiva]ie, nvinuitul ar fi
chemat-o, n mod repetat, pe partea v`t`mat`
la biroul s`u sau n [edin]ele de judecat`
conduse de acesta, pentru ca ulterior dup`
terminarea programului de lucru, s` fac`
vizite repetate la domiciliul familiei C. F.,
sub pretextul c` supravegheaz` preg`tirea
profesional` a p`r]ii v`t`mate pentru prestarea
n viitor de activit`]i juridice, se arat` \n
rechizitoriul procurorilor b`c`uani. |n acest
context, \n mai 2012, tn`ra a inten]ionat
s`-[i depun` dosarul pentru a deveni mediator.
Judec`torul a sf`tuit-o s` intre \n avocatur`
[i i-a f`cut leg`tura cu prietenul s`u Vasile
Botomei, care pretindea c` este decanul
baroului. |n fapt, acesta practica avocatura
\n mod clandestin. Examenul de intrare a
fost unul simulat. Comisia era format` din
judec`torul Curp`n [i ]eparul Botomei, iar
candidatul a trebuit s` r`spund` la nou`
\ntreb`ri create pe loc. Pentru a intra \n
acest barou ilegal, tn`ra a pl`tit 4.000 lei.
Din ace[ti bani, o parte au ajuns la judec`tor.
Num`rul victimelor este mult mai mare.
C`t`lin BOACN
catalinb@bzi.ro
Judec\tor acuzat c\
racola fete de pe
internet! Este implicat
[i decanul baroului!