Sunteți pe pagina 1din 4

Primăria

Jurnal
Jimbolia

de
Programul de reparaţii de străzi şi
trotuare - 2014

Jimbolia
Vedeţi lista completă a străzilor pe care se vor efec-
tua lucrări de modernizare şi reparare a carosabilu-
lui şi a trotuarelor. (detalii în pagina 2)

publicaţie informativă periodică • anul II • nr.8 • ianuarie 2014 • GRATUIT • www.jimbolia.ro

2014, un an cu proiecte mari pentru Jimbolia


Interviu cu primarul Darius Postelnicu
La început de an, admi­ tru a ţine pasul cu nevoile reale ale acesta poate fi folo­
interviu nistraţia locală îşi sta­ cetăţenilor. sit cu succes pentru
bileşte obiectivele şi se modernizarea a tot
pregăteşte să înceapă noi R: Are administraţia dvs. resursele ce ţine de adminis-
proiecte. Primarul Darius Postelnicu necesare pentru a participa semni­ traţia publică.
ne-a acordat un scurt interviu în care ficativ la modernizarea oraşului?
ne-a explicat direcţia de dezvoltare pe P: În primul rând resursa umană R: În ce stadiu sunt
care o va avea oraşul şi priorităţile ad­ din instituţiile publice – primărie, proiectele mari, af-
ministraţiei în 2014. învăţământ, sănătate etc. - este de late în curs de deru-
foarte bună calitate. Consiliul Lo- lare?
Reporter: Domnule primar, cum în- cal, deşi are o componentă politică, P: Sunt proiecte multianuale aflate în
cepe administraţia locală noul an? funcţionează în interesul oraşului. faze destul de avansate de derulare.
Primar: Începem cu speranţa că va Este de admirat că avem atât de mulţi Majoritatea dintre ele au termen
fi un an bun pentru Jimbolia. Cu oameni foarte dedicaţi în activitatea de finalizare anul 2014. În mare, lu-
toate că ţara se află în criză, oraşul lor. Din păcate, nu sunt răsplătiți ma- crările sunt în grafic, chiar dacă, pe
nostru trece printr-o perioadă de terial pe cât ar merita, dar un lucru parcurs, ne-am lovit de numeroase
dezvoltare, iar lucrurile evoluează este sigur: iubesc Jimbolia şi asta se obstacole tehnice, juridice şi finan-
rapid de la an la an. Administraţia vede în rezultatele muncii lor. În al ciare. Poate că cetăţenii s-au simţit
locală este o­ bligată să se moder­ doilea rând, avem o resursă finan- uneori deranjaţi de lucrările efectu-
nizeze, să producă rezultate tangi- ciară destul de consistentă. Avem ate, sau, mai bine zis, de modul cum
bile. Din acest motiv, anul 2014 va un buget sensibil mai mic decât anul s-a lucrat. Le cer să aibă răbdare şi să
fi şi un test pentru noi, începând de trecut, dar, per ansamblu, el este ne scuze dacă, pe alocuri, s-au comis
la angajaţii primăriei şi ai instituţiilor destul de mare dacă îl comparăm cu şi greşeli. Îi asigur că este un sacrifi-
publice şi terminând cu primarul. Se cel al altor oraşe de mărimea noas- ciu care merită făcut, pentru că în joc
pune întrebarea dacă suntem sau tră, fiind completat cu sume atrase este infrastructura mare a oraşului,
nu pregătiţi să ne facem treaba mai din fonduri europene şi guverna- ce va trebui să dăinuie zeci de ani.
bine, mai repede, mai eficient, pen- mentale. Gestionat gospodăreşte, (continuarea în pag. 2)

Supraveghere video a spaţiilor publice


În data de 15 ianuarie, an. „După supraveghere şi va monitoriza per-
info Primăria a semnat con- ce s-au cla­ manent pieţe, parcuri, zone de agre-
tractul pentru implemen- rificat juridic ment, instituţii publice (primărie,
tarea unui sistem de su- toate con- şcoli, biserici, etc). De asemenea, vor
praveghere video a spaţiilor publice testaţiile, fi instalate pe căile de acces în loca­
din Jimbolia. am putut litate, în punctele vulnerabile şi pen­
semna contractul şi ne vom apuca tru monitorizarea traficului rutier.
Proiectul este finanţat cu fonduri de lucru cât de curând. Termenul Sistemul are ca scop suprave­
europene şi trebuia demarat anul pentru finalizarea execuției acestei gherea ordinii şi liniştii publice,
trecut, însă a fost mult întârziat de lucrări este 30 iunie”, a explicat pri- descurajarea actelor infracţionale
­
contestaţiile firmelor care au pierdut marul Darius Postelnicu. prin ­înregistrarea, stocarea şi arhiva-
licitaţia, decizia definitivă a Curţii de rea de imagini video pentru analize
Apel fiind luată la începutul acestui Sistemul va cuprinde 102 camere de post eveniment.
2014, un an cu proiecte mari pentru Jimbolia
Interviu cu primarul Darius Postelnicu
(continuare din pag. 1) De asemenea, ne îndreptăm atenția Este Primăria Jimbolia pregătită să
R: Care sunt priorităţile adminis- către întreţinerea şi modernizarea depună proiecte?
traţiei în 2014? drumurilor şi trotuarelor. În ceea P: Sigur că da, în Primărie avem o
P: Bineînţeles că, înainte de a începe ce priveşte proiectele noi, ele sunt structură specializată, competentă şi
alte proiecte, trebuie să le terminăm destul de multe şi vor începe în acest cu experienţă în scrierea de proiecte
pe cele deja începute. Mă refer la an. Ce vă pot spune este că nu vom pentru fonduri europene. Pe de-o
proiectele legate de şosele, piste de neglija niciun domeniu. Deşi infra- parte avem proiecte gata elaborate
biciclete, iluminat public, sistem de structura este foarte importantă, nu ce aşteaptă doar să fie depuse, iar pe
colectare a apelor pluviale, canali- vom neglija nici învăţământul, cul- de altă parte pregătim proiecte noi,
zare şi staţie de epurare. O altă prio­ tura, sănătatea, sportul, astfel încât în special pentru reabilitarea infra-
ritate este continuarea modernizării dezvoltarea localităţii să fie una ar- structurii. Totul depinde de Guvern
centrului oraşului. Vrem să terminăm monioasă. şi de când va adopta noul ghid de
pavarea aleilor şi să pregătim ur- finanţare, care ne va spune condiţiile
mătoarele etape ce prevăd transfor- R: În 2014 a început noul ciclu pentru depunerea proiectelor. Noi
marea centrului în zonă pietonală. de finanţare al Uniunii Europene. suntem pregătiţi!

Pe scurt
PROGRAMUL DE REPARAŢII Dobrogeanu Gherea, Bela Bartok, St. Jäger;
STRĂZI ŞI TROTUARE 2014 Ciprian Porumbescu, Aleea Cito • anularea şi demontarea info
Consiliul Local Jimbolia a aprobat (parţial), Nicolae Kogălniceanu, Car- indicatorului „Sens unic”
programul de reparaţii a străzilor paţi, Basarabia, Vlad Ţepeş, Vasile de pe str. Lorena (între str. E. Bartzer
şi trotuarelor, ce va fi desfăşurat în Goldiș, Stefan Octavian Iosif, George şi M. Eminescu), înspre str. M. Emi-
anul 2014. Sunt prevăzute lucrări de Coșbuc, Banat, Cânepei, Bogdan nescu precum şi anularea şi demon-
asfaltare, pietruire, refacere a trotu- Petriceicu Hașdeu, Gheorghe Lazăr, tarea indicatorului „Accesul interzis
arelor, complete sau parţiale, pe ur- Josef Linster, Prieteniei, Nicolae tutror autovehiculelor” de pe str.
mătoarele străzi din Jimbolia: Grigorescu, Crișana, Mureș, Eftimie Lorena (între str. E. Bartzer şi M. Emi-
Murgu, Ion Ionescu de la Brad, Horia, nescu) înspre str. Emmerich Bartzer;
Cloșca, Crișan, Alexandru Vlahuţă, • modificarea plăcuţei adiţionale a
Costache Negruzzi, Rapova, Gării, indicatorului „Sens Unic” de pe str.
Emanoil Gojdu, Ecaterina Teodoroiu, Gh. Doja (între str. A. Iancu şi str.
Nicolae Bălcescu, Recoltei, Bucegi, Republicii) înspre str. Avram Iancu
Lenau, Gheorghe Adoc, Theodor cu specificaţia „Sâmbăta între orele
Aman, Salcâmilor, Porumbeilor, 6-13”, precum şi modificarea plăcuţei
Traian Grozăvescu, Griviţei, Ion adiţionale a indicatorului „Accesul
1. STRĂZI MODERNIZATE: Creangă, Clarii Vii (zona periurbană). interzis tuturor autovehiculelor” de
• str. Republicii, Emmerich Bartzer, pe str. Gh. Doja (între str. A. Iancu şi
Mihai Eminescu, Iuliu Maniu, Avram INDICATOARE NOI ŞI str. Republicii) înspre str. Republicii
Iancu, Peter Jung, Timiş, Constantin CALMATOARE DE TRAFIC cu specificaţia „Sâmbăta între orele
Brâncoveanu, Ion Slavici, Liviu Re- Consiliul Local Jimbolia a aprobat 6-13”.
breanu, Tudor Vladimirescu (parţial), amplasarea unor indicatoare rutiere
Gheorghe Doja, Dr. Victor Babeș, şi calmatoare de trafic astfel: ADĂPOST PENTRU CÂINII FĂRĂ
Calea Moţilor, Calea Mără­șești, Calea • indicator limitare de viteză la 30 STĂPÂN
Kikindei, Spre Lenauheim, Corneliu km/h pe str. C. Coposu, între str. C. Consiliul Local Jimbolia a aprobat o
Jurnal de Jimbolia • ianuarie 2014

Coposu, Aurel Vlaicu, Ioan Vidu, Ste- Csekonics şi str. St. Jäger; hotărâre prin care scoate la licitaţie o
fan Jäger, Aleea Plopilor, Spre Nord • calmatoare de viteză la trecerea de suprafaţă de 1.000 de metri pătraţi,
(parţial), Vasile Alecsandri, Vasile Lu- pietoni din dreptul intrării la firma în vederea construirii unui adăpost
caciu, Albinelor, Bârzava, Plopilor. SC Sumida SRL de pe strada Corne- pentru câinii fără stăpân. Terenul
liu Coposu, nr. 1a; este în proprietatea oraşului şi ur-
2. STRĂZI NEMODERNIZATE • indicator „Oprirea interzisă!” pe am- mează să fie acordat pe o p ­ e­rioadă
• str. Alexandru Ioan Cuza, Moș Ion bele sensuri de circulaţie pe str. C. de 4 ani.
Roată, Simion Bărnuţiu, Constantin Coposu, între str. C. Csekonics şi str.
2
Scriitorul Dragomir Ciobanu a primit
premiul “Mihail Avramescu”
Muzeul presei „Sever Bocu”
cultură a găzduit în data de 28
ianuarie 2014 festivitatea
de decernare a premiului
„Mihail Avramescu”, oferit de către
Primăria Oraşului Jimbolia şi Consili-
ul Local pentru activitate literară şi
contribuţie la dezvoltarea culturală a
oraşului Jimbolia. În acest an, premi-
ul i-a revenit profesorului şi scriitoru-
lui jimbolian Dra­gomir Ciobanu, care
este şi cetăţean de onoare al oraşului
nostru.

La eveniment au participat câteva


zeci de persoane, de la consilieri lo-
cali, primar şi viceprimar, la preoţii
din localitate, oameni de cultură ai
Jimboliei, dar şi elevi ai liceului.

Şi pentru că anul acesta se împli-


nesc 30 de ani de la moartea lui Mi-
hail Avramescu, scriitorul Dragomir
Ciobanu a vorbit mai puţin despre
meritele sale deosebite şi a făcut o
Cine a fost Mihail Avramescu?
Pentru mulţi dintre jimbolienii de
prezentare a scriitorului pe care l-a vârsta a treia, Mihail Marcel Avra-
cunoscut şi apreciat. Spusă de el,
mescu este cunoscut ca preotul or­
povestea lui Avramescu a prins in-
todox care a păstorit comunitatea
stantaneu viaţă, stârnind fascinaţia
în perioada 1962-1976.
audienţei, a celor care au ştiut prea
puţine despre un om al cărui loc ar
trebui să fie cu mult mai sus în gale- Ceea ce s-a ştiut mai puţin despre
ria scriitorilor români. el a fost trecutul său fascinant, dar
şi vocaţia pentru literatură a scriito­
Pe lângă premiul propriu-zis, în semn rului Avramescu. Târziu, după 1989,
Foto: preotul Mihail Avramescu şi
de apreciere, primarul Darius Postel- opera sa extrem de valoroasă a în- soţia Sabina
nicu i-a înmânat domnului Cioba- ceput să fie scoasă la lumină şi pusă
nu şi un cadou simbolic din partea în valoare.
slujeşte la Biserica Albă şi la Schitul
oraşului, pentru a-l ajuta pe scriitor Maicilor. După o perioadă de acută
să aibă mai mult spor în timpul ocu- Mihai Avramescu s-a născut în 1909
criză spirituală, se autoexilează în
paţiei preferate - pescuitul. la Bucureşti, într-o familie evre-
1962 la biserica ortodoxă din Jim-
iască. A studiat la colegiul Spiru
bolia, unde rămâne până la pen-
Scriitorul Dragomir Ciobanu a pu­ Haret, unde l-a avut coleg pe Mir-
sionare, în1976.
blicat până acum 8 cărţi, din care cea Eliade. S-a licenţiat în filozofie
6 beletristice şi 2 de istorie locală la Universitatea Bucureşti, apoi a
– Monografia bibliotecii orăşeneşti După moartea soţiei sale, Sabina,
absolvit Institutul Teologic cu teza
„Mihai Eminescu” din Jimbolia (2002) el s-a re­tras la una din fiicele sale,
Qabbalah. Gnosa tradiţională a Legii
şi Valori şi tradiţii – Momente din uni­ la Bucureşti. A murit în capitală la
Vechi. După o tinereţe spectacu-
versul spiritual al Jimboliei, apărută în 30 august 1984, fiind însă înhumat,
loasă, în care a fost magician, gra-
anul 2004 conform dorinţei sale, la Jimbolia.
folog, astrolog, adept al lui René
În memoria acestuia, în anul 2006,
Guenon, cu care a şi corespondat,
Îl felicităm şi îi urăm viaţă lungă şi Consiliul Local Jimbolia a instituit
se converteşte la ortodoxie şi este
sănătate! premiul care îi poartă numele.
hirotonisit preot în Bucureşti, unde
3
Agenda cultural-sportivă a
oraşului Jimbolia - 2014 Cetăţenii care doresc să
primească informaţii de
• Aniversare Mihai Eminescu
ianuarie actualitate prin serviciul
• Decernarea Premiului „Mihail Avramescu” - ediţia a VIII-a
SMS se pot înregistra trimiţând
• „Mărţişorul – obiceiuri româneşti” – expoziţie de mărţişoare un mesaj text (tarif normal) la
Februarie
• 83 de ani de la naşterea poetului Petre Stoica – expoziţie numărul de telefon 0741 286 550,
• Cupa Mărţişorului (handbal feminin) care să conţină numele,
Martie
• Comemorare Stefan Jäger - 51 ani de la moartea ­pictorului prenumele şi adresa exactă.
• Europa noastră - simpozion
Aprilie
• 90 de ani de la alipirea Jimboliei la România – expoziţie
Nr de urgenţă: 112
• 115 ani de la naşterea lui George Calinescu - prezentare acti- Serviciului Voluntar pentru
vitate literară, vizionare film, expoziţie de carte, concurs Situaţii de Urgenţă Jimbolia
• Cupa Europei – Zilele sportului pentru toţi (Pompierii): 0256360312
Mai • Memorialul Stefan Jäger – tipărire Album St. Jäger
• Raliul Jimbolia - ediţia a XII-a
• Tabără de creaţie artistică – ediţia a VI-a
• Expo Turism Jimbolia - ediţia a II-a
• Juvenis Jimborock – ediţia a IV-a
• Jimbo-Blues - ediţia a XII-a
Iunie
• 1 Iunie- Ziua internaţională a copilului
• 125 de ani de la moartea lui Mihai Eminescu – expoziţie Evidenţa populaţiei, ianuarie 2014
• Atelier de pictură pe sticlă
• Zilele Jimboliene - ediţia a XVII-a Vasiu Alexandra-Maria
Fedorca Ionela-Gabriela
• Competiţii sportive (Zilele Jimboliene): minifotbal, tenis de Naşteri Săvulescu Luca-Ioan
câmp, tenis de masă, karate, lupte libere, baschet, handbal. Dobre Daria
Kloos Wilmina-Tania-Florentina
Iulie • 80 de ani de învăţământ în lb. română – expoziţie, simpo­ Buliga Fabian-Andrei
zion, concurs
• Expoziţie colectivă de pictură: „Dialog şi culoare”. Bine aţi venit pe lume!
• Lansare de carte: „Arc peste timp” – Maria Schulz.
• Publicaţii bănăţene după revoluţia din 1989 – expoziţie
Roşu Stelian-Claudiu şi
• Ruga Jimboliană - ediţia a IX-a, spectacol folcloric Mihai Elena
August
• Întâlnirea Europeană de Tineret (Germania)
Căsătorii

Bura Adrian- Marian şi


• Tabără internaţională de împletituri din paie şi alte obiecte Coşereanu Lorena-Diana
Septembrie de artizanat Macarie Sergiu-Răzvan şi
• Turneul prieteniei, ediţia a IV-a – turneu feminin de handbal Jivco Maria
• Publicaţii religioase ale Bisericii Ortodoxe Române – ex- Casă de piatră!
poziţie
Octombrie • Memorialul Georgeta (Otrok) Gazibara – ediţia a VII-a – cross
pe diferite categorii de vârstă Pîrţac Elena
• Serbările Toamnei – ediţia a II-a Tutulescu Gheorghiţa
Iana Gheorghiţa
• Cupa Clubului (Campionat de şah) Smerecinschi Frasina
Noiembrie Ienei Ileană
• Expoziţie de flori de toamnă Bräuel Ecaterina
Decese

• Ziua Naţională a României Popescu Gheorghe-Teodor


Kertesz Elena-Iuliana
• Cupa „Prietenii semicercului”
Jurnal de Jimbolia • ianuarie 2014

Gârbaci Ecaterina
• Handbal feminin - copii Giurgiu Marioara
• Ţăranul român şi patima sa pentru pământ - comemorarea a Acatrinei Petru
Voicilaş Gheorghe
Decembrie 70 de ani de la moartea lui Liviu Rebreanu Piţul Domnica
• 1 Decembrie – expoziţie Adascaliţei Ana
• Sărbătoarea de Ignat - ediţia a XIV-a - tradiţii şi obiceiuri
Dumnezeu să-i
• Festivalul Internaţional „O, brad frumos!” - ediţia a XIX-a odihnească în pace
• Concert Revelion

4
editare: Primăria Jimbolia, coordonator: Marian Rotaru, redactor: Radu Trifan, email: secretariat@jimbolia.ro

S-ar putea să vă placă și