Sunteți pe pagina 1din 8

Anul LXV.

279 Serîa II Nr. 12—13


iransebeş, 11 Iunie

al al Arhiepiscopiei o r t o d o x e române a Timişorii şi C a r a n s e b e ş u l u i

R E D A C Ţ I A ŞI A D M I N I S T R A Ţ I A Publicafii
Bane . • . . 12i 0 Lei CARANSEBEŞT"Str. GH. GHEORGHIU DEJ, 6 Concurs protopopi . . . 1500 Lei
Urale 1000 Lei „ parohii cl. 1 . , 1000 Lei
. . . . 600 Lei Redactor responsabil: Prot. Dr. Zeno Muntean . . II • , 800 Lei
Iii . . . . .500 Lei »• > IU • .- 600 Lei
articulari S00 Lei 10 Lei
Autorizaţia de apariţie Nr. 1037 din 6 III '950. l>if;rite publicaţii cm.n ,

(
lângă Institutul Biblic şi ie Misiune Orto­
Comunicat doxă 'din Administraţia Patriaihalâ.
Nr. 3 7 7 0 E. 1950. ART. 5 . După data de 31 Iulie 1950,
înalt Prea Sfinţitul Patria; h Justinian nici o luctare de pictuiă bisericească nu
a dat Deciziune-a Nr. 136 din 10 Mai pe va mai fi dată decât numai pictorilor şi
care o publicăm mai j o s : zugravilor cu autorizaţie obţinută în c o n ­
formitate cu prezenta D e c z i e .
Art. i. Decizia Patriarhală Nr. 9 7 6 1
din 10 Iulie 1 9 4 3 , referitoaie la pictura - Art. 6. To'ţ! PP. S S , Chiriaihi s nt
bisericească, pe baza legii 2 0 4 0 / 9 3 9 , mod fi- rugaţi să dea o cât mai m a i e publicitate
cată prin legea Nr. 1 1 0 8 / 9 4 1 pentru califi­ acestei Decizii, pentat ca cei interesaţi să
carea pictorilor şi zugravilor bisericeşti auto­ poată lua cunoştinţa".
rizaţi, şi a Regulamentului ei Nr. 2 3 1 2 / 9 3 9 , Conducătorii du Oficii parohiale vor
se abrogă. ~ aduce la cunoştinţa tui in or auiştilor pictori şi
"Ari.'2. Atrt&rizaţiile de'" pictori şi z u - .'sculptori, precum-'-y tyyilw"" fewshulifrfi
'gravi bisericeşti eliberate pe baza acestei de pe teritorul pai o h . c i lo- ca sâ-şi depună
1

legi şi Regulamentului ei sunt anulate, şi până la data d. 1 luiie 1950 cereri pentru
se consideră provizorii până Ia eliberarea a^.putea fi ehemr'ţi la cx mieriul ce se va
de noi autorizaţii pe baza prevederilor ari. ţine la I n s t i t u t u l B blic şi de Misiune Orto­
169 din Regulamentul pentru determinarea doxă din Administraţia Patriarhală pentru
a'fribuţiunilor Patriarhului şi de funcţionarea eliberaiea de noi-autorizaţii.
o ganelor centrale deliberative, administra­ Timişoara, din şedinţa Consiliului athi-
tive şj executive din Patriarhia oitodoxâ episeopesc, dela 27 Mai 1950.
română. Consiliul Arhiepiscopesc
1
Ari. j Toţi artiştii pictori şi sculptor
precum şi zugravii, vor depune până la COMUNICAT
data de 1 Iulie 1 9 5 0 , la A d m i n i s t r a ţ i a
Nr. 4 2 1 4 E. 1950.
Patriaihalâ din Str. Antim Nr. 29 Bucureşti,
cereri pentru,autorizaţii de pictuiă biseri­ S e comunică spre ştire şi strictă con­
cească însoţite de copii după vechile autori­ formare adresa Onor. M nistet al Finanţelor,
zaţii de pictură şi d e certificatele şcolilor Direcţiunea Impozitelor pe Veniturile Popu­
de pregătire profesională, pentru a putea fi laţiei N r . 9 2 6 5 , 9 5 0 . adusă la cunoştinţa
chemaţi la examenul prevăzut la art. 169 noastiâ de Onor. M-mister al Cultelor . c u
menţioKat la punctul 2- din prezenta D e c z>e.~ adresa Nr. 1 7 7 8 8 / 9 5 0 . Adresa are u r m ă ­
In cereri, vor arăta şi specialitatea pe torul cuprins :
care o au^pictură murală, frescă, tempera, etc). „Poir.vit d'spoziţiunilor legale, orice
Art. 4, Examenul se va- ţine după fel de remuneraţie, fie că este selâriu, fie
urmarea unor cursuii "speciale în timpul că este indemnizaţie accesorie salariulU' şi
cărora vor executa lucrări de pioba sub de orice natură ar fi ea — în numerar. în
controlul profesorilor deia şcoala şi atelierul natură sf;u servicii — şi oricum ar fi d e ­
de pictură şi sculptură bisericească de pe numită — primă de activitate, de producţie,
Pagina 2 FOAIA ARHIOIECE2ANA Seria II Nr. 1 2 — 1 3

primă pentru depăşirea normei de acord, Menţionăm că P. P. C. C Protopopi


primă de compensaţie, primă de activitate trebuie să supoite progresivitatea impozitu­
excepţională (salariu p,etsonal), premii, re­ lui la totalul rcmunoraţiiloi p r m i i c îr, im ta 1
compense etc. — suportă impozitul pe unei luni.
salariile muncitorilor şi funcţionarilor, prin
' Timişoara, la 2 Iunie 1950.
cumulare, potrivit normelor de impunere
;
prevăzute de Cap. II din legea impozitului Cons liul Arhiepiscopesc
pe veniturile populaţiei.

F a c excepţie dela această regulă — sunt COMUNICAT '


scutite de impozit — p r e m i i l e şi recompensele Nr. 3 6 4 7 B. 1 9 5 0
acordate muncitorilor şi funcţionarilor pentru
s u c c e s e şi merite speciale, numai dacă e l e On. Minister al Cultelor, Direcţiunea
sunt plătite din londul Ministrului sau al Secretariatului, cu adresa N<. 4 5 2 din 12
Directorului. Mai 1 9 5 0 , ne comunică următoarele:
Deasemenea sunt considerate salarii „In b a z a dispoziţiunilor hotârîrii Con­
şi impuse ca atare: — Indemnizaţia egală siliului de Miniştri Nr. 5 5 2 din 10 Iunie
cu 5 0 % din salariu, peste salariul tarifar, 1949 şi potrivit adresei Ministerului .Agri­
acordată salariaţilor detaşaţi, în baza art. 7 culturii Nr. 6 4 1 2 7 din 6 Mai 1 9 5 0 , în
din Decizia Consiliului de Miniştri Nr. 2 3 6 , acest an se va organiza o vastă acţiune
publicată în M. Of. Nr. 8 din 6 Martie 1 9 4 9 . de control al culturilor de cartofi şi a plan­
telor solanacee (roşii, vinete, ardei) în v e ­
— Indemnizaţia de deplasare de 4 0 % derea depistării şi combaterii gândacului
asupra salariului da bază, acordată salaria­ din Colorado.
ţilor din construcţii trimişi să lucreze în
alte localităţi ia o distanţă mai mare de La această acţiune iau parte nu numai
4 0 K m . de aceea pentru care s'a angajat, organele de specialitate dat şi toate organi­
în baza dispoziţiunilor art. 15 din Decizia zaţiile şi instituţiile indiferent de felul acti­
Consiliului de Miniştri Nr. 3 1 2 , publicată vităţii ce desfăşoară.
în M. Of. Nr. 16 din 6 Aprilie 1 9 4 9 , Dat fiind primejdia care ameninţă cul­
turile de cartofi şi ţinând seama de impor­
Remuneraţiile acordate pentru perioade
tanţa acţiunei de prevenire şi combatere a
mai mici de o lună, se întregesc la o lună
a acestei primejdii, vă rugăm să dispuneţi
în vederea respectării progresivităţii.
ca personalul clerical 'şi administrativ în
Astfel, salariul primit pe timpul dela subordine să arate credincioşilor pericolul
1 6 — 3 0 ale lunii de un muncitor angajat ce reprezintă gândacul din Coiorado pentru
la data da 15 ale lunii, perioadă de timp agricultura noastră şi să-i îndemne să par­
în care au fost două Duminici, se socoteşte ticipe la acţiunea de identificare şi com­
că a primit pentru 13 zile lucrătoare şi se batere a acestuia.
întregeşte la o lună, considerându-se luna
Publicaţii şi material documentar se
de 2 6 zile, iar impozitul se încasează numai
găseşte la Sfatul Popular al fiecărei locali­
la zilele efectiv lucrate.
tăţi din tot cuprinsul R. P. R.
Deci, se calculează cât revine piaţa
Pentru anul 1 9 5 0 s'a considerat nece­
pentru flecare zi lucrătoare şi se întregeşte
sar a se face în judeţele din Vestul Ţării
la 26 zile lucrătoare, atât cât se consideră
şi a n u m e în judeţele Maramureş, Bihor,
că are o lună, 'apoi se calculează impozitul
Satu Mare, Arad, Sălaj. Timiş, Caras, Severin
la totalul lunar, se împarte la 26 zile şi se
şi Mehedinţi, câte- trei controale şi anume:
înmulţeşte cu numărul zilelor lucrate.
întâiul la 21 Mai, al doilea la 11 Iunie şi
In acelaş m o d se calculează impozitul al treilea la 2 Iulie. In judeţele învecinate
când nu s e plăteşte salariul pentru lipsa cu Dunărea s e va face două controale şi
dela serviciu în unele zile. Sa ţine s e a m a a n u m e : întâiul la 11 Iunie şi al al doilea
ca impozHul pe o zi să nu fie diminuat, la 2 Iulie, In restul judeţelor se va face
•un singur control la data de 11 Iunie.
Vă rugăm a lua toate măsurile pentru
aducerea la îndeplinire a dispoziţiunilor de In preajma acestor date este bine ca
mai s u s " . să fie lămuriţi toţi credincioşii după slujbele
Seria II igr. 12-13 F O A I A ARHIDI E C E 2 A N A Pagina 3

religioase in Duminecile sau sărbătorile ce 6. Bulza 31. Măguri


premerg acestor date, îndemnâr.du-i a da 7. CăpălQaş 32 Muranî
tot concursul orguielor de resort în acţiu­ 8. Merţişoara 33. Ohaba Mâtnic
nea de combatere şi de depistare a acestui 9. Câvăran 34. Orţişoara
g à n d f c primejd-os. 10. Ctclova Mont. 35. Peştere
Pentru jud. Sălaj, Satu Mare şi Mara­ 11. Cornorâşte 36. Pişchia
mureş în care pericolul este i m i n e n t ' s e va 12. Crivobara 37. Piavişeviţa
•desemna câte un reprezentant al cultelor, 13. Cuptoare Secul 38. Reşiţa
care la nevoie împreună cu delegatul Minis­ 14. Delineşti 39. Româneşti.
terului Agriculturii să constate şi pe teren 15. Duleu 40. Sacul
modul c u m a fost organizată acţiunea şi 16 Dumbrăviţa 41. Salbăgelul vechi
felul în care se execută şi se desfăşoară 17. Fădimac 42. Seceani
această acţiune". 18. Ferendia 43. Secusigiu
Având în vedere importanţa acestei 19. Firiteaz 44. Şag'.
acţiuni p. P. C. C. Protopopi şi C C. Preoţi 20.
t Giarmata 4 5. Şuştra
sunt îndrumaţi să se conformeze dispozi- "21. Gottlob 46. Tapia
ţiun'ilor publicate mai s u s . 22. Greoni 47. Tincova
23. H-tiaş 48. Vărâdia
Timişoara, la 15 Mài 1950. 24. Izgar 49. Vinga
Consiliul Arhiepiscopesc 25. Jadani 50. Vizma
Timişoara, .2, Iunie 1 9 4 0 .
COMUNICAT
Consiliul A r h i e p i s c o p e s c
Nr. 4 0 7 4 C. 1 9 5 0 /
Patohiile menţionate în tabloul alăturat, COMUNICAT
nici până în prezent nu au înţeles să se
Nr. . 3 7 1 4 E. 1950, -,,„.,• . . . - • • ..•*;.<,•.
conformeze ordinului nostru circular Nr. 5 8 8 0
C. 1949-.publicat în „Foaia Athidiecez .na" Onor. Minister al Cultelor cu adresa
Nr. 8 / 1 9 4 9 , Nr. 1 6 2 0 2 / 9 5 0 atrage atenţiunea, .tuturor
parohiilor, protopopiatelor şi mănăstirilor
Intru cât datele solicitate sunt absolut
asupra obligaţiunilor pe care ie aţe fiecare
necesare pentru redactarea lucrării „Con­
din aceste unităţi de- a lua măsuri pentru
spectul aihivelor dm Banat", programată
ind-'iitifiicarea şi declararea tuturor deşeu­
de forurile superioa:e, lucrare- ce se gă­ :
rilor şi materialelor e x s t e n t e în prezent, şi
s e ş t e dtja sub tipar, se dispune oficiilor
prevăzute în tabloul anexă, la hoiărîreaj
paiohiaie neglijente, ca imediat să trimită
Consiliului de Miniştri Nr. 2 1 0 şi publicat
datele arhivistice cerute cu ordinul de mai
în Buletinul Oficial Nr. 2 6 din 18 Martie 1 9 5 0 .
s u s , atât Direcţiunii Regionale a A-hiveior-
Suitului Timişoara, Str. V. Alexandri Nr. 1 Ca urmare toţi conducătorii acelor
cât şi Consiliului arhiepiscopesc.
unităţi vor executa întocmai dispoziţiile
hotărîrh Nr. 2 1 0 / 9 5 0 comunicând la timp
Conducătorii Oficiilor parohiale cart
nici de data aceasta nu se vor conforma celor în drept deşeutile şi materialele c u ­
ordinului, vor fi sancţionat», aşa c u m pre­ prinse în tablou.
vede Regulamentul de procedură al instan­ •Timişoara, "la-, 27 Mai. 1950.
ţelor disciplinare şi de judecată al Bisericii Consiliul Arhiepiscopesc
ortodoxe române.

T a b Ip aI Publicaţia ne
parohiilor cari nu au trimis datele pentru
Se aduce la, cunoştinţă celor interesaţi,
„Conspectul Arhivelor din Banat".
că în ziua de 25 Iunie 1 9 5 0 la orele 4 p. m.
1. Agadici 26 Lăpuşnic se va ţine în localul edificiului parohial'
2. Băi boşul 27. Lipova Nr. 167, licitaţie publică, pentru darea în
3. Bârna 28. Lovrin întreprindere a lucrărilor de subzidire şj
4. Biniş 29. Lugoj izolare a Bisericii ortodoxe române «din
5. Brestovăţ 30. Marga c o m u n a Ohaba Timişană, aprobate de Prea
Pagina 4 FOAIA ARHID1ECE2AN A Seria ÎI Nr. 12—13

Veneratul Consiliu Aihiepiscopesc ortodox examinare instituită la Mitropolia din Sibiu (conf.
român ai Timişorii s u u Nr. 2 8 6 8 E. 1950. art. 191 din Regulament), care va fixa data
examenului special.
Licitaţia s e va ţine în conformitate cu Candidaţii care au depus cereri şi au în­
art. 88 — 1 1 0 , inclusiv, din L^gea Contabili­ deplinit condiţiunile cerute de Regulament, vor li
tăţii-Publice, Regulamentul Oficiul Central examinaţi din : Dreptul canonic, Legile ţării, Sta­
tutului de organizare al Bisericii Ort. Rom. şi
de Liciitaţii şi normele publicate în Bule-
Regulamentele bisericeşti.
• ţinui Oficial. Fiecare candidat înscris la e x a m e n va achita
Toate persoanele cari vor lua parte la la prezentare, o taxă de 1500 Lei (Art. 193 din
Regulament).
licitaţie vor depune p e lângă ofertă şi o
Timişoara, la 7 Iunie 1950.
garanţie de 1 0 % în numerar s a u efecte d e
stat din valoarea lucrării ofeiitâ, iar ofeita Consiliul Arhiepiscopesc
se va face numai în conf. cu devizul şi
caetul de sarcini, care pot fi văzute în fie­ Publicaţiune de licitaţie
:
care zi la Oficiul paroh al , d i n Ohaba- In baza aprobării Prea Ven. Consiliu arhi­
Timişană. episcopesc din Timişoara cu decisul Nr. 6 0 4 0 E .
1919 şi a On. Minister al Cultelor direcţia Evi­
Ohaba-Timişană, la 29 Mai-u 1950 denţei şi coordonării cu decisul Nr. 27918 din 3 0
Preşed. Cons. Parohial Septemvrie 1949 Oficiul parohial Ort. Rom. din
C o m u n a : Vrăniuţ publică licitaţie pentru darea în
Preot Gheorghe Groza lucrare a spălării picturii dela sf. biserică din
comuna-: Vrăniuţ pe ziua de 4 Iunie 1950 până l a
concurenţa sumei de Lei 45.000.
CONCURS 1. Planul şi devizul 'de spese, condiţiunile
generale şi speciale se pot vedea la Oficiul parohial
Nr. 4321 B. ¿950.
Ort.. Rom. din Vrăniuţ.
Pentru recrutarea apărătorilor bisericeşti în 2. Concurenţii vor înainta odată cu ofertele
instanţele de judecată bisericească. închise şi o garanţie de 10° din preţul Oferit în
0

In conformitate- cu dispoziţiunile noului Re­ numerar.


gulament de procedură al instanţelor disciplinare 3 La licitaţie se admit numai zugravi autori­
şi de judecata ale Risentii Ort. Române (art. zaţi de On. Minister al Cultelor.
189—194), se publica concurs pentru recrutarea 4. Concurenţii n u pot pretinde spese de
apărătorilor bisericeşti, în instanţele de judecată deplasare şi nici d i u r n e . .
bisericească,' după cum urmează : 5. Zugravul asupra căruia va rămâne lucra­
Opt (opt) apărători pentru Consistorul Epar­ rea va suporta toate impozit ele către fisc împreu­
hial de p e lângă Arhiepiscopia Timişorii şi Caran­ nate cu facerea^ contractului, achitarea sumei etc.
sebeşului ; 6. Zugravu' interprinz.îtor va avea să achite
Câte patru (4) apărători pentru fiecare con­ 3°/o pentru facerea devizului.
sister disciplinar protopopesc, de pe lângă proto­ 7. Consiliul parohial îşi rezervă dreptul de
popiatele j u p e ţ e n e : Caras. Severin şi Timiş-Toroutal. a preda lucrarea zugravului în care are mai multă
Candidaţii la titlu de apărător bisericesc tre- încredere.
b u e să fie clerici, doctori sau licenţiaţi în teologie, Vrăniuţ, la 1 Mai 1950.
cu examenul de promovare de categoria I. şi să Preşedinte: • , Secretar:
aibă cel puţin 10 (zece) ani de preoţie lucrătoare:
Nu vir putea fi admişi ca apărăiori bisericeşti, Cornel Petrovlcl Ilie Brala
clericii care au fost condamnaţi de instanţele bi­ paroh
sericeşti sau civile şi penale, cei care §unt sub
culpe canonice şi cei pedepsiţi direct de Chinarli.
Cererile candidaţilor se vor face în scris şi
vor fi adresate Consiliului Arhiepiscopesc din
INDBPETAR BISERICESC PE ANUL Î 9 5 0
Timişoara, însoţite de următoarele acte : (Continuare)
a) Actul de studii ; IUNIE 1950
b) Certificat de anii serviţi, în care să s s 7. Miercuri a 2-a după Rusjlii. 3f. p.
menţioneze r ă r u au suferit vreo c o n d a m n a r e T e o d o t (295) O M . Rom. 4, 13-25. Matei 7 , 2 1 - 2 3 .
bisericească şi că nu sunt sub anchetă şi sub
8. Joi a 2-a după Rusalii. Aducerea m o a ş ­
culpe disciplinare ;
telor sf. m. T e o d o r Stratilat. OM. R o m . 5, 10 16.
c) Certificatul dela Cazierul judiciar, din care
să se constate că nu au suferit vreo c o n d a m n a r e M a M 8, 23-27.
civilă şi penală. 9. Vineri a 2-a după Rusalii. Sf. p . Chirii,
T e r m e n u l pentru depunerea cererilor, se fixează patriarul Alexandriei (444) OM, Rom. 5, 17-6, 2
l-t 30 zile. dela apariţia acestui concurs în „Foaia Motei 9, 14-17.
Arhidiecezană ". 10. Sâmbăta a 2-a dujiă Rusalii. S s . mm.
La închiderea termenului de concurs, Consiliul A l e x a n d r u şi Antonina (300) O M . Rom. 3, 19-26.
arhiepiscopesc va transpune cererile, Comisiei de Matei 7, 1-9.
11. Duminica a 2-a după Rusalii, gl. 1, IULIE 1950
vos. 2. S s . agostoli Vartolomei şi Varnava ±f 8 0
OM. R o m a n i 2, 1 0 - ; 6 . Matei 4, 1 8 2 3 . :
1. Sâmbăta 5-a după Rusalii Ss. făcători
de minuni fără de argnţi Cosma şi Datman cari
12. Luni a 3-a după Rusalii. C C . p p . Onu-
au păţim t in Roma (284). M O . 1 Cormt. 12,
frie Egipteanul (400) şi Petru Atonitul (900).
27 - 13, 8 uN'oemvrie 1) Matei Î 0 , I, 5 — 8 Oa 25).
OM. R o m a n i 7, 1-13. Mafei 9, 36-10, 8.
S â m b ă t ă seara, la „ D o a m n e strigat-am", 2. s t i -
13. Mat ţi a 3-a după Rusalii. Sf. m. Achi- Irri ale înv. (gl. 4 ) ; M a m e , a v e ş m â n t u l u i , gl. 2 :
lina (305). O M . Rom. 7, 14 8, 2. Matei 10, 9 - 1 5 . „ G â n d u l şi mintea cură{indu-ne", Şt a c u m , a
14. Miercuri a 3-a după Rusalii. Sf. proo­ N a s c . gl. 4 : „ P r o r o c u l ijav d". S t m o v n a înv.
roc Elisei (90Gkri. H ) Sf p . Metodie, p a t r i s i h u l Mărire, Ş a c u m , a veşni. gl. 2 : „Ca şi cu o
C o n s t a n t i n o p o l e i (846). O M . Evrei 5, 4 - 1 0 Luca c u n u n ă p r e a l u m i n o a s â " . T r o p a r u l învierii, Mărire,
4, 2 2 - 3 0 (Vineri 18 d. R.) Şi a c u m , al veşm. gl. 8: „ N ă s c ă t o a r e de D u m -
15 Joi a 3 a după Rusalii. Sf. prooroc suzeu".
Amo ? (785 n. H.) OM. Rom. 8, 22-27. Matei 10, 2. Duminica 5-a după Rusalii, gl. 4 v o s . 5
23-31. Punerea cinstitului veşmânt al preasfintei Născă­
16. Vineri a 3-a după Rusalii Sf. p. T m o n toarei de Dumnezeu îo racla bisericii Vlaherna
A m a t u n d e i Ciprului (424). O M . R o n . 9, 6 19. d n C o n - t a n t i n o p o i (în anul 4 5 8 ) . O M . Duminică
Matei 10, 3 2 36, 11, 1. d m n n e a ţ a la „ D u m n e z e u este Domnu<" trop. înv.
17. Sâmbătă a 3-a după Rusalii' SS. m m , Mărire. Şi a c u m , al veşmântului. Sedelnele ş. c. 1.
Manuil, Savel şi Ismai) (363). O M . Rom 3, 28-4. ale învierii. Svetilna înv. ş< a veşm. L^ Liturghie
3, Maiei 7, 24 8, 4. i ricinle "înv. şi ale v e ş m . ( p e a s n a 6). La vohod,
, 18. 'Duminica a 3-a după Rusalii, gl. 2, t r o p . î n v . şi al vesm. Mărire, Ş: a c u m , c o n d i c i i
vos. 3. Sf. m. Leontie i73) O M . Rom. 5, 1-10. veşm. Ap. Rom. 6', 1 — 10. Ev. Matei 8 , 2 8 — 9 , 1 .
Matei 6, 2 2 - 3 3 . 3. Luni a 6-a după Rusali. Sf. m lachint
19. Luni a 4-a după Rusalii. Sf. apostol (108). OM. R o m . 1 6 . 1 7 — 2 4 . Matei 13. 10-23.
Iuda, ftaţele Domnului' (80). Cuviosul p. Paisie A. Marţi a 6-a după Rusalii C. p. Andrei-
cel Mare (350). C p. Paisie dela Neamţ (1794). arhiep. O r t u l u i (72») C Marta (460). O M . 1
M. i u d a 1, 1-25 loan 14, 2 1 - 2 4 Cor. 1, 1 - 8 . Matei .13, 2 4 - 3 0 .
20. Marţi a 4-a după Rusalii. Sf. m. M e t o - 5. Miercuri a 6-a după Rusalii. Preacuviosul
d'e Patarelor ' 3 1 0 ) O M . Rom. 10, 1 1 - 1 1 , 2 . părinte Atanasie Anionitul (990) M. Unde va. fi
Matei 1 1 , 18 30 hramul, la utrenie se c i t e ş t e Ev', d e t a Matei I I , -
2 1 . Miercuri a 4-a după Rusalii. Sf. m. Iu­ 2 7 — 3 0 (de J i a 4 - a după Rusa'ii) La liturg.
lian T a r s i n e a n u l (290). O M . Rom. 1 1 , 2 - 1 2 Matei Anost. Evrei 13, 17—21 ( D e c . 6) Ev. Luca 6,
11. 2 0 - 2 5 17—23 (Vineri 19 d u p ă R u s ^ U ) .
22 Joi a 4-a după Rusalii.JSf m Euvvie, 6. Joi a 6-a dupăZ^MŞalii C. p. Sisoe (350).
episcopul Samosatelot (380) O M . Rom. 11, 13-24 OM. 1 Corint. 3, 18—23 Matei i 3 . 3 6 - 4 3 .
M a t e i I I , 27-30. 7. Vineri a 6-a după Rusalii. Sf. Mucenită
2 3 . Vineri a 4-a după Rusalii Sf. m u c e - Chiriaca (282) C. p. T o m a d m Maleo (990).
nîţă A g r i p i n a (260). OM. Rom 11 25-36. Matei M. 1 Corint. 4, 5 - 8 . . M a t e i 13, 4 4 - 5 4
12,1-8. 8. Sâmbăta a 6-a după Rasaiii. Sf. mm.
24, Sâmbătă a~jt-a după Rusalii. Na şt rea P r o c o p i e ( 2 ) 0 ) . M O 1 Timotei 4, 9 — 1 5 (D. 3 2 .
sf prooroc loan Botezătorul M La utrenie Ev. d u p ă Rusalii). Matei 10, 3 7 — 1 1 , I ( S â m b . 7
Luca J, 24, 25. 57-68. 7 6 . 8 0 La liturghie Ap d u p ă Rusalii).
Rom. 13, 1 1 - 1 4 , 4 Ev. Luca 1, 1-25 5 7 - 6 8 76. 8 0 9. Duminica 6-a După Rusalii,'gl. 5, v o s . 6-
25.. Duminica a 4-a după Rusalii, gl. 3, v o s . Sfinţitul mucenic Pangrntie, episcopul Tavromemei
4. Sf. m. F e v r o n i a (302î. O M . Rom. 6, 1 8 - 2 3 Un Sicilia (f68). O M . Rom. m 12, 6—14-
Matei 8. 5-13 M;!ei 9, 1 - 8
26. Luni a 5a după Rusalii C p. David 10. Luni a 7-a după.Rusalii 4 5 m m , din
din T e s a l o n i c (530) OM. Rom. 12, 4. 5. 15-21 N copolia Armeniei ( 3 1 5 . OM. I Corint, o, 9 — 6,
Matei, 12 9 13 I I . Mate 13, 5 4 - 5 8 .
27. Marţi a 5 a după Rusalii. C. p. S a m s o n ,
11. Marţi a 7-a după Rusalii. Sf m. E u -
primitorul de străini (540). Rom. 14, 9-18. Matei
femia (303), O vi. I Corint. 6, 2 0 — 7 , 11 Matei
12, 14-16. 2 2 - 3 0 . 9, 1 8 - 2 6 ( S â m b . 6 d u p ă Rusalii).
28 Miercuri a 5-a după Rusalii. A d u c e r e a
moaştelor sfinţilor Chir şi loan ( f 292). O M . 12 Miercuri a 7-a după Rusalii Icoana
Rom! 15, 7-?.6 Matei 12, 3 8 — 4 5 . Maicii Domnului dela Aton, numită „Prodornifa",
2 9 . Joi a 5-a după Rusalii, s s . apostoli zugrăvită cu minune la Iaşi în anul 1863. S s . mm.
Petru şi Pavel ( f 67) M. La utrenie Ev. 11 a Proclu şi Harie (100) C p. Mih ,il Maleinu! (930).
înv'erii (loan 2 ' , 5 25). La l i t u g h > e Ap. 2 Co- M. Evrei 9, 1—7 (Noem. 21) Luca 10, 3 8 - 4 0 .
rinteni 11, 2 1 - 1 2 , 9. E v ' Matei 16 ' 3 - 9. 11, 2 7 — 2 8 (Sept 8).
39. Vineri a . 5 a după Ruralii. Soborul 13 Joi o 7-a după Rusalii Soborul sf
sfiiţilor 11 apostoli. M. ' Corint. 4: 9-16 ( D u ­ Arhanghel Miha'l. U n d e va fi hra r.ul, la utr. Ev-
minica 10 d Rusalii). Matei 9, 36-10, 8 (Luni Matei 18, 10—20 (din Lunia Rusaliilor). La liturg.
3 a d. Rusalii). Ap. Evrei 2, 2 - 1 0 . Ev. Luca 10, 1 6 - 2 1 (Sept. 6).
Pagina 6 FOAIA ARHIDIECŞZANĂ Seria II Nr. 12-13

14. Vineri a 7-a dună Rusalii. Sf. ? p n s ' o l AUGUST 1950


Ach.ia. OM 1 Corint. 7, 3 5 - 8 , 7 . Witei 1 5, 2 1 — 3 1 .
15. Sâmbăta a 1-a după Rusalii. §;,. mm- 1. Marţi a 10-a dela Rusalii* Scoaterea
Chiiic si Iulita si Aotinoghen (din 16 Iulie). OM- cinstiUi cruci.- Ss. 7 ntucea'ci MacavH (160 n. Hr.).
Rom. 12, 1—3 Matei 10, 3 7 — 1 1 , 1. M. C a t a v a s i i : „Cruce î n s e m n â n d Moisi" (1 — 13
Aug'!. La „Sf nte D u m n e z e u l e " ce! din urmă al
16. Duminica 7-a după Rusalii a sfinţilor
d o x o l a g ei, preotul scoate crucea pe m a s a p r e g â -
părinţi dtia a! 4-lea sinod ecumenic din Halchi-
t'tă la nrjiocul bisericii (ca în D u m i n i c a 3-a
don (la an. 451), gl. 6 vos. 7 OM. Slujba p ă ­
din păresimi). La liturghie, „Crucii t a i e " (înioc
rinţilor se j.flă între 16 si 17 Iulie, la Minei
de Sf. „ D u m n e z e u l e " ) . Apost. Galateni 6, 11 — 18
Romani 15, 1—7 Matei 9 , ' 2 7 — 3 5
(Dumirii :a 22 d u p ă Rusalii) Ev. Matei 16, 2 4 - 2 8
17. Luni a 8-a după Rusalii. Sf marea (Joi 8 d. Rusalii). După o t p u s t u l liturghiei, sfin­
mucuri ţ5 M a r i n a (270) (O mâna a ei Sa e p i s c o ­ ţirea cea mică a apei. D u p ă vecernie preotul
p-a R â m n i c u l u i . M. 2 Corint. 6, 1 — !0 ( D u m . d u c e crucea în altar.
16 d u p ă Rusalii) Marcu 5, 2 4 - 3 4 (Luni 15 2. Miercuri a 10-a după Rusalii. Aducerea
d u p ă Rusalii.) moaştelor sfântului Waiului mucenic şi arhidia-
18. Marti a 8-a după Rusalii. Sf. w. E m i - con Ştefan la Constanîinopol (în a. 450). OM.
llan (360). OM 1 Co.-. 10, 5 — 1 2 . Matei 1 6 , 6 - 1 2 . F a p t e 6, 8 - 7 , 5. 4 7 - 6 0 (Luni 3 d u p ă Proşti)
19. Miercuri a 8-a după Rusalii. Cuv-oasj Marcu 1?, 1 — U (Vineri 17. d. R).
M a . r i n a (370) şi cuviosul Die ¡380) OM. 1 Cor. 3. Joi a 10 a după Rusalii. Cc. p p . Isachie,
10, 12—22. Matei 16, 2 0 - 2 4 . Da!mat « Fau*t (432) OM. 2. Cor. 1, 1—7.
s

20. foi a 8-a după Rusalii. Sf măritul Matei ? ) , 4 3 — 4 6 .


proroc Iile (900 n. Hr.) M. Apost. l a c o b 5, 10—20 4. Vmeri a 10-a după Rusalii. Ss. 7. tânări
Ev. la utrenie şi l i t u r g h i e : Luca 4, 2 2 — 3 0 din Efes ( 3 5 0 - 4 4 7 ) . OM. 2 C 1, 12-20.
(Vineri 18 d u p ă R u s a l i i ) Matei 2 \ 2 3 - 3 3 .
5. Sâmbăta 10 a după Rusalii. Inatnte
21. Vineri a 8-a după Rusa ii Sf P r o r o c
prăznuirca Schimbării la fată a Domnului. Sf.
lezechii (502 n. Hr). C c . p p S ' m e o n cel n e b u n
m. Etisignie ( 3 6 0 ) ; M. Romani 15, 3 0 - 3 3 .
pentni Hristos şi Io->n (570). OM 1 Cor, . 1 1 ,
Mal ei 17, 2 4 — 1 8 , 4.
8 - 2 3 . Matei ¡7, 10—18.
6. Duminică. Schimbarea la faţă a Domnu­
22 Sâmbăta a 8-a după Rusalii, Sf. Mirono­ lui nostru Isus Hristos. M. Dm a l e î n v u r i i nu se
siţă Măria Magdalinu (70) MO 1 Cor. 9 2 - 1 2 c a r t ă ninve, ci n u m a i ale praznicului d n Minei. ;

(Dum. 11 d u p ă R . s a h O . Luca 8, 1 — 3 (Marţi 21 r


Ev. ut . L ca 9, 2 8 — 3 6 . C a t a v a s i i : „ C r u c e î n ­
d u p ă Rusal !. s e m n â n d Mo'Si"; la p e a s n a 9. pripeai.; p r a z n i c u ­
2 3 Duminica 8-a după Rusalii, g. 7, vos. 8 lui. „Sfinte D u m n e z e u l e " . Apost. 2 P e t r u 1,
Sf. mucenic Foca (102) OM 1 Corint. 1, 10—17. 1 0 — 1 1 . Ev, Matei 17, 1—9. Irmosul p r i c e a s n a
Mdtei 14, 14—22. şi otpustul prez-iicului. B i n e c u v â n t a r e a s t r u g u r i ­
24 ¿ « 0 / a 9-a după Rusalii. Sf m'ucenMă lor sau a p o a m e l o r .
Hristin'a (300;. O.U I Cor. i î , 3 i — 1 2 , 6 M i t e i 7. Luni a 11-a după Rusalii. Cuviosul Muc.
18, 1—11. D o m e i i ' 6365). M. Ap. (\ Cor 4, 9—16) şi Ev.
25 Marţi a 9-a dună Rusalii. A 'ormirca (Matei n, ¡ 4 — 2 3 ) din D u m i n i c a 10-a ' d u p ă
stimei Ana. M. G a h r . 4 , 2 2 — 2 7 (Sept. 23). Luca Rusa'i.
8, s6 — 2 ! ( S â m b . 2 3 . d u p ă Rusalii». 8. Marţi a 11-a după Rusalii. Sf. p. E m i l i a n
26. Miercuri n 9-a după Rusalii, sf. m. ;
e p s c o p u l Chizicului (815). M 2 Corint. 2, 1 4 - 3 , 3.
E r m o l a e si soţii (306L Sf. m u r n i i t S P a r a s c h i v a Matei 2 3 . 2 3 - 2 8 .
(140;. OM. 1 Cor nt. 13, 4 — 14. 5 Matei 20, 1—16, 9. Miercuri a 11- a după Rusalii. Sf. Apostol
27. foi a 9 o după Rusal i. Sf. mareh- mu­ v?atia (80) Vf. F<*ote I, 1 2 — 1 7 . 2 1 - 2 6 ( L u n i a
cenic Panteiimon (305) M t i n d e - ' v a ii hramul, Paşt'-lor). Luca 9, 1 - 6 ( S â m b ă t ă 24 d u p ă Rusalii).
la utr. Ev. Luca 2 ' , 12 - 1 9 t(M3<ţi 29 d u p ă 10 J'n a 11-a după Rusalii Sf. m. şi a r h ' -
Rusalii). La );t-.r . A o.',: Timofei •',1 — 10 : O c t . ? 6 ) .
S
diacon La-.rentie (258) M. 2 C o r i n t 4, 1 — 12.
Ev. Ioan 15, ¡ 6 - 1 7 , 2 ( S â T . b . 3-a d .pâ P , şti). Matei 24, 1 3 - 2 8 , - v

28. Vinrr> a 9-a după Rusalii. Ss. apostoli f l . Vineri a 11-a după Rusalii. Sf. m. şi
ş' diaconi P r o h o r . N canor, T«mon si P a n n e n a . arhidiacon Euplu (303) C. p Nifon, patriarhul
C p. Pavel Xirop'itamrteanu! ( 8 3 0 ; F a p t e 6, 1—7 Constantinopolei şi al Uugrovlahiei (fl508). M.
( D u m . 3-a d e l a ' P a s t i a mironosiţelor). Matei 2 1 , Evrei 13, 1 7 - 2 1 L " c a 6, 17—23. (Dec. 6).
12—14. 1 7 - 7 0 .
12. Sâmbăta 11-a după Rusalii S$. mm.
29. Sâmbăta 9-a după Rusalii Ss. rum. Folie si Am chit (303). C p. Maxi-n mărturisi­
C - L n D si T e o d - t o (290 . MO. R o . . \ 14, 6 - 9 torul (662). M. i Corint. 1, 3 9. Matei 19,
Matei 1 5 — 3 2 — 3 9 . 3—12. Sambă** seara la „ D o a m n e s t r i g a t - a m " ,
3 0 Duminica a 9 a după Rusalii, gl. 8, 2 ale î;iv. igî. 2) Mărire a pf;:zn. gi. 6: „ M a i n a - n t e .
v o s . 9 Ss. apostoli S'la si Silvan. O M 1 Corint' încbip'iiTtd" (vezi la 6 Aug.); Şi acum, a N S s c .
3, 9 — 17. Matei 14 2 2 — 3 4 . gl. 2: „ T r e c u t - a umbra' legii* S t . h o v n a ît»v.
3 1 . Luni a 10-a după Rusal i Sf. şidiepial MSrir.r, Si ?.ci-m, a p r a z " , gl. 6. „Lui Petru şi
Evdachirn (840), Lăsatul secului pentru p tstut lui Ioan" (din 6 Aug"st).
Maicii Domnului. Om. 1 Corint. 15, 1 2 - 1 9 . 13. Duminica 11-a după Rusalii, gl. 2, vos
Matei 2 1 , 18—22. 11. Încheierea praznicului Schimbării la faţă a
Domnului. O M . La „ D u m n e z e u este D o m n u l " , (Sept. 3). Luca 9, 7 - 1 1 (Joi 21 d u p ă Rusalii).
11
trop. înv. Mărire, Şi acum, ¿-1 p r a z . S e d e l n e l e 3 1 . Joi a 14-a după Rusalii. Punerea cin­
ş. c. t. ale înv. Cat «vasn: „Cruce î n s e m n â n d stitului brâu al Născătoarei de Dumnezeu în
Moisi";. ia p e a s n a ' 9 . „ C c e a ; e «şti m a ' cinstită" b i s e r c a H i ' e o p r a t ; a d n C o n s t a n t n o p o l (ia a.
(gi. 2 ) . Svetilna î n v . şi a pn-zn. La liturghie 530;- M Evrei 9, 1—7 ( N o e m . 2 ! ) Luca 10, 3 8 - 4 2 .
fericirile înv. şi ale prăzii. Mărire, Şi a c u m , c o n d . 11, 27, 2 8 (Sept. 8).
prazn. Ap. - 1 Corint. 9, 2 — 1 2 Ev. Matei 18, "(Va urma)
2 3 — 3 5 . irmosul , prazs'ieului. O t p u s t : „Celce a
înviat".
14. Luni a 12-a după Rusalii
-
Inainteprăz
INFORMAŢII —:
nuirea Adormirei Maicii Domnului, sf. proroc
M ' h e i a (680 n. Hr.) M. 2 Corint. 5 10-15 B i s e r i c a o r t o d o x ă în s l u j b a păcii. Apre­
(Luni 12 d u p ă Rusalii) M a r c u 1. 1 6 - 2 2 (Marţi ciind c o n t r i b u ţ i a i n t e n s ă a d u t â de B serica o r t o ­
12 d u p ă Rusalii. doxă întru a p ă r a r e a păcii, p r e c u m şi lupta ce o
15. Marţi, Adormirea prea sfintei. Născă­ d u c e 1. P . b. S, P a t r i a r h Justinian pentru p r o m o ­
toarei de Dumnezeu. M. L a utr. Ev. Luca 1, varea păcii, G u v e r n u l , p n n t r ' u n d t e r e t al P r e z i ­
3 9 — 4 8 , 56. C a t a v a s i: „Cea î n p o d o b i t â " ( p â n ă diului Marii A d u n â r i Naţionale, a d e c o r a t pe
la 2 3 August). La liturg. Ap. Filipeni 2, 5 — 1 1 . - 1. P . S. S. Patriarh J u s t i n i a n cu ordinul „ A p ă ­
Ev. Luca 10, 3 8 - 4 2 , - 1 1 , 27, 2 8 . rarea P a t r i e i " cl ¡1.
16. Miercuri a 12-a după Rusalii. Aducerea T r e i d e c e n i i d e a r h f p ă s t o r i r e . La p r a z ­
sfintei Măhrămi dela Edem (959). Sf. m. Dio- nicul Rusaliilor din acest an, I. P. S. S. Nicolae al
mid (288). M. 1 T i m o t e i 3, 1 3 - 4 , 5 ( S â m b ă t a Ardealului a î m p l â n t trei decenii de a r h i p â s t o r i r e .
înainte, de Botez Luca 9, 5 1 — 5 6 . 1 0 — 2 2 - 2 4 : Ales cu u n a n i m i t a t e a voturilor G o n g esului
17. Joi a-12-a'-după Rusalii. Sf. m. Miron N a ţ i o n a l B i s e r i c e s c , întrunit la* Sibiu în ziua d e
(250). M. 2. Corint. 7, 1—10. Marcu 1, 2 9 - 3 5 . 27 F e b r u a r i e 1920 şi primind darul arhieriei Ia
18. Vineri a 12-a după Rusalii S s. mm. Rusalsile aceluiaşi an, I. P. S. S. Mitropolit Nicolae,
F l o r a r şi Lavru (320), M 2 Cor. 7, 10—16 n'a d e s i n i i ţ i t o clipă î n c r e d e r e a şi n ă d e j d e a p u s ă
Marcu 2, 1 8 - 2 2 . în I. P . S. Sa de întregul C t e r şi p o p o r din Ardeal.
19. Sâmbăta 12 a după Rusalii Sf. m. Andrei Cei 3 0 de ani de r o d n i c ă a r h î p ă s t o r i r e ai
Stratilat ş i , soţii (304). M. 1 Cor. 1, 2 6 — 2 , 5 . 1. P . S. S. Mitropolit Nicolae reliefează p l a s t i c
Matei 2 0 , 2 9 — 3 4 . p e r s o n a l i t a t e a d i n a m i c ă şi f gura l u m i n o a s ă a
20. Duminica 12-a di p 1 Rusalii, gl. 3, v o s . 1. I. P. S. Sale. La o cotitură istorică a Bisericii
După prăzhuirea Adormim Născătoarei de Dum­ o r t o d o x e , I. P . S. S a s'a identificat tot timpul
nezeu. Sf. p r o r o c Safnuil ( 1 0 5 7 n, Hr.). O M . 1 cu aspiraţiile spirituale, n s ţ onale şi sociale ale
Corint. 15, 1 — 11. Matei 19, 16—26. poporului nostru. î n t r a n s ' g e n t în atitudini, I. P . S.
2 1 . Luni a 13-a după Rusalii Sf. a p o s t o l Sa a î n d r u m a t poporul şi Biserica a r d e l e a n ă , cu
T a d e u . ' S f Muceniţă M a s a (304). M. 2 Corint. viziune clară, spre idealul reîntregirii Ardealului
8, 7 — 1 5 Marcu 3, 6 — 1 2 . şi s p r e cel al refacerii unităţii religioase.
2 2 . Marţi a 13a duoă Rusalii. Ss. mm. Ierarh d e înaltă prtPstanţă şi de ' profundă
Agatonic (304) si L u p (280 M. 2 Cor. 8, 16—24. erudiţie teologică, I. P. S. Mitropolit Nicolae a
Marcu 3 , 1 3 — 2 1 . creat din Sibiul o r t o d o x un a d e v ă r a t centru d e
2 3 . Miercuri a 13-a după Rusalii. Încheierea creaţie ştiinţifică teologică, an d e an t p a r n i ţ a
praznicului Adormirii Născătoarei de Dumnezeu. a r h i d i e c e z a n ă t i p â r i n d magistrale lucrări de ştiinţă
M. Filipeni 2 , - 5 — 1 1 . Luca 10, 3 8 — 4 2 . 1 1 , 2 7 , 2 8 . teologică ale profesorilor sibieni.
(August 15). Cu prilejul împlinirii a treizeci de ani de
24. Joi a 13-a după Rusalii. Sf. m. Eutihie a r h î p ă s t o r i r e „Telegraful R o m â n " , preţiosul or?gan'
(120) O M . 2 Corint. 10, 7 — 1 8 Marcu 3 , c 8 — 3 5 . oficial al Arhiepiscopiei Sibiului, a apărut în
2 5 . Vineri a 13-a după Rusalii. Întoarcerea haină de s ă r b ă t o a r e , p u b l i c â n d articole o m a g i a l e
moaştelor sf. apostol Vartolomei. Sf. apostol p u b l i c a t e d e 1. P . S. S. Patriarh Justinian,
Tit (80), OM. Tft. 1, 1—5. 2, 1 5 . 3 , 1—3. 12—15. 1. P. S. S. Mitropolit V â s l e , al B a n a t u l u ; ;

Matei 5, 14 — 19. (Noemvrie 25). P. S, S. E p i s c o p Nicolae al Clujului, T r a i a n


26. Sâmbăta 13-a după Rusalii. Ss. m m . Belaşcu, vicar a r h i e p i s c o p e s c , prof. N. Neaga şi
Adrian -si Natalia (304) M O 1 Cor. 2, 6 — 9 . prof. Grigorie' T . M a r c u .
Matei 22, ¡ 5 — 2 2 .
Hirotesiri. La Praznicul înălţării Domnului,
27. Duminica a 13-a după Rusalii. g\ 4,
în cadrul liturghiei arhiereşti. I. P. S. S a Dr. Vasile
vos. 2. C. p. Pimeni (OM. C a t a v a s i i : „Cruce în­
Lazarescu a binevoit ca s ă hirotesiască ca protopopi
s e m n â n d M o i s i " (până la 21 Sept.). l . C o r . 16,
onorari în catedrala din Caransebeş pe vrednicii
1 3 - 2 4 . Matei 2 1 , 3 3 - 4 4 .
preoţi: Melentie Şora-Timişoara, Nicolae Ţ u c a -
2 8 . Luni a 14a după Rusalii, C. p. Moi se
Macedonia şi Corneliu Vuia-Timişoara.
Arabul. O M . 2 Corint. 1 2 , 1 0 - 1 9 . Marcu 4 , 1 0 — 2 3 .
29. Marţi Tăierea capului sfântului loan Sincere felicitări!
Botezătorul (Post). M. La utr. Ev. Matei 14, 1—13 încheierea cursurilor de îndrumare'mb
(Marii 7 după Rusalii). La liturg. Ap. F a p t e siooară dela Arad, seria V î - s , a preoţilor d n
13, 2 5 - 3 3 . Ev. Marcu 6, 1 4 - 3 0 . Mitropolia Banatulu', a avut loc ki ziua d e 28 Mal
30 Miercuri a 14-a după Rusalii. Ss. po. în p r e z e n ţ a I. P . S. S. Mitropolit Vasile, P. S.
A l e x a n d r u (338), loan (519) şi Pavel (784), E p i s c o p Andrei al Aradului şî a r e p r e z e n t a n t u l u i
patriarhii C o n s t a n t i n o p o l e i . OM. Evrei 13, 7 — 1 6 Ministerului Cultelor,
ragina 8 FOAIA AR HI D I E C E Z A N A Seria II Nr. 1 2 — 1 3

P r e o ţ i m e a r o m a n o catolică şi e v a n ­ P d e r i n a j u l d e ' a P i a t r a S c r i s ă . Şi î n

g h e l i c ă se alătură uriaşei mişcări pentru pace. acest a n , la Duminica T u t u r o r Sfinţilor, şi a în­


Tut mai mulţi preoţi romano catolici şi evanghelici dreptat paşii poporul dornic de alinare şi mângăiere
din întreaga ţară aderă . cu însufleţire la lupta sufletească spre Schitul dela Piatra Scrisă, de
pentru pace, incadrându se în spiritul Constituţiei lângă Armeniş.
R. P. K. S e m n â n d Apeiul Comitetului P e r m a n e n t Timpul a fost favorabil şi au venit circa
ai Congresului Mondial al Partizanilor Păcii, preoţii 2000 (două mii) de pelerini pe picioare, cu trenul
declară că e „o datorie de conştiinţă a fiecărui şi căruţa din îndepărtatele c o m u n e ale Almâjului,
preot -de a lupta dela amvon şi în viaţa de toate de pe valea Bistre4 şi a Timişului precum şi a
zilele pentru a lămuri însemnătatea acţiunii pentru celor din jur.
apărarea păcii". Trebuinţele sufleteşti ale peleriniilor, au fost
satisfăcute pe lângă C. Sa. Păr. Ieromonah Simon
D o n a ţ i i . Păr. Tiberiu Mârgincanţu, exactor Holban delâ Schit de următorii preoţi veniţi în
arhiepUcopesc. a donat pentru biblioteca eparhială pelerinaj: Vasiie Paica Feneş, Ioan Coşariu şi Oct.
colecţia revistei Sf. Sinod „Biserica Ortodoxă L'ostescu-Armeniş, Renrus Suru-Bucoşniţa, Gheorghe
R o m â n ă " de pe anii 1928 —1943 Bihoi-Slatina. Pavel Bogoevici-Teregova şi Pavel
Gestul păr Mărgineanţu, profund pilduitor, Luea-Giimboca.
merită toată lauda. Sfânta Liturghie s'a săvârşit de Prea. On.-
L a m o t o c u l T i m l ş e n i a mănăstirii Partoş, Părinte Zeno Muntean, ca delegat arhieresc, care
au avut loc, a d o u a zi de Rusalii, obişnuitele a rostit şi predica zilei, înconjurat de u n sobor
slujbe religioase. Predica a fost ţinută de păr. de 4 preoţi şi diaconul Catedral din Caransebeş
p r o î o i i i c e l Justinian Ualea, iar răspunsurile liturgice Ioan Gaşpar.
a u fost date impresionant de corul maicelor. Răspunsurile liturgice le-a dat corul elevilor
In spirituhprincipiului de libertate religioasă, dela Şcoala de cântăreţi bisericeşti din Caransebeş,
prevăzut de art. 27 din Constituţia R. P. R. şi sub conducerea profesorului G h e o r g h e D a l e a ş i
potrivit Decretului Nr. 1 7 7 / 1 9 i 8 pentru regimul cantorii veniţi în pelerinaj.
general al cultelor religioase •— foarte mulţi credin­ Pe la ora 1 d. m. preoţii ce»ebrariţi şi popo­
cioşi d i n - j u r au participat individual la aceste rul s'au împrăştiat pe la c se!e lor deplini mulţu­
slujbe. miţi că a u putut participa la acest pelerinaj.

EEZE* U E OBIECTE BISEEICEŞTI


AL A R H I E P I S C O P I E I ORT. R O M . A TIMiŞORii ŞI C A R A N S F B E Ş U L U I
CU SE I IUL IN C A K A N S E B E - Ş
Str Gh. Gheorghiu D e j Nr. 11

AXf U N T
In depoizt s e g ă s e s c următoarele o b i e c t e :
Coroane pentru cununii C r u c i u l i ţ a a r g i n t a t e p e n t r u p r e m i i la e x a ­
Sfeşnice menul de religie
Candele Cădelniţe
V a s e p e n t r u ' s f i n ţ i r e a apei D i s c şi s t e l u ţ ă
Litiere argintate Cruci e u p o s t a m e n t
Potire Icoane metal cu ramă
Miruitoare I c o a n e cărţi p o ş t a l e p e n t r u p r e m i i la r e l i g i e
Evanghelii, complect argintate Stofe p e n t r u odăjdii

C ă r ţ i de r i t u a l
L i t u r g h i e r e mari Carte d e r u g ă c i u n i d e L u g o j an
Liturghiere mici Biblia hârtie mătasă
Triod
Octoih mare Apostol
Minoe Evanghelia
P a g i n i alese,"„broşuri.pentru p r e m i i la e x a ­
Rânduiala Proscomidiei
m e n u l de religie
T o t o d a t ă c o m u n i c ă m O n . Of. P a r o h i a l e , c ă p e n t r u o r i c e informaţii
ce doresc a primi să trimită o carte poştală, pentru răspuns.
Iar Înainte d e a se face o c o m a n d ă , s a u a t r i m i t e anticipativ banii,
Vă r u g ă m sâ n e Întrebaţi în scris.