Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA 23

la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Nr. de înregistrare _____________________ Data _____________________


Nr. de înregistrare în registrul special constituit la Data _____________________
nivelul autorităţii vamale teritoriale _____________

NOTIFICARE
privind utilizarea produselor energetice şi energiei electrice în exceptare de la regimul de
accizare potrivit art. 394 din Codul fiscal/în regim de scutire de la plata accizelor
potrivit art. 399 din Codul fiscal

1. Numele operatorului economic


2. Adresa Localitatea ______________________, str. ____________________________
nr. _________, bl. _________, sc. _______, et. _______, ap. ______,
judeţul/sectorul ____________________________,
codul poştal _______________________________,
telefon/fax ________________________________

3. Telefon
4. Fax
5. Adresa de e-mail
6. Codul de identificare fiscală
7. Numele şi numărul de telefon ale
reprezentantului legal sau ale altei
persoane de contact
8. Descrierea activităţii desfăşurate Utilizare potrivit art. 394 din Codul fiscal

  
gaz natural cărbune și cocs energie electrică

Utilizare potrivit art. 399 din Codul fiscal

  
gaz natural cărbune și cocs energie electrică

 biocombustibili/ biocarburanţi

 produse energetice prevăzute la pct. 94 alin. (3) lit. c) de la titlul VIII


din normele metodologice

9. Cantitatea de produse accizabile


estimată a fi utilizată
10. Copiile licenţelor, autorizaţiilor sau
avizelor privind activitatea desfăşurată -
anexa nr. 1 la prezenta declaraţie
11. Documentele prevăzute la pct. 113
alin. (7) de la titlul VIII din normele
metodologice - anexa nr. 2 la prezenta
declaraţie*)
*) Se depun numai pentru utilizarea biocombustibililor şi biocarburanţilor în stare pură.

Numele şi prenumele ______________________________

Semnătura _________________________