Sunteți pe pagina 1din 1

F30M Rev 10/P-05-12

Nr. inregistrare __________/Data __________

INCREDINTARE DIRECTA PENTRU PROIECTARE/EXECUTIE

Prin care solicitantul: _________________ reprezentat prin _________________________ din


localitatea ______________, sector/judet_____________, cod postal____________,
str._________________, nr.______ , bl.________, et. _______, ap._________, inregistrata la O.R.C. cu
nr._____________________________, cod de inregistrare fiscala/CNP________________________,
telefon________________, fax _____________________ e-mail_____________________________

Solicita: ca lucrarea de alimentare cu energie electrica a obiectivului (locului de consum)


___________________________________, din localitatea _____________________________, sector/judet
_______________________, str. ______________________________, nr. ______, CF________________,
nr. cad._____________________
cu FS/SS nr. ____________ avizat cu Aviz CTE nr. ________/_________,, sa fie incredintata societatii
atestate A.N.R.E.*:

______________________________________________________________pentru proiectare
______________________________________________________________pentru executie
Iar lucrarile pentru refacerea infrastructurii rutiere le incredintez Societatii atestate de Primaria mun.
Bucuresti ____________________________

Termenul de realizare a proiectarii este de ________________________zile/luni**


Valoarea proiectarii __________________________________________lei**
Termenul de executie a lucrarii este de ___________________________zile/luni
din care_________________________________lei, pentru refacerea infrastructurii rutiere.
Valoarea ofertei constructorului _________________________________lei***
la care se adauga valoarea pentru refacerea infrastructurii rutiere _____________lei.

Am luat la cunostinta ca lucrarea se poate executa de oricare din societatile atestate de catre A.N.R.E.
pentru proiectarea/ executarea instalatiilor electrice.
Contractul de prestari servicii pentru proiectare respectiv contractul de executie, se va incheia cu
proiectantul/executantul selectat, numai dupa achitarea tarifului de racordare, in conditiile prevazute in
contractul de racordare incheiat intre ____________________________________ si S.C. ENEL Distributie
______________ S.A.

Data:___________________ Semnatura Solicitant_________________


Stampila (in cazul persoanelor juridice)

Loc
aplicare
stampila
a

* A.N.R.E. – Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei


** Doar pentru situatiile in care proiectarea se face de catre un Tert
*** Doar in situatiile in care tariful de racordare este calculat partial sau total pe baza de deviz si exista o oferta din
partea constructorului, diferita de cea a ENEL.