Sunteți pe pagina 1din 4

CEDES CERCETARE-DEZVOLTARE

Circuit turistic în ………………….


proiect de absolvire a programului de formare
Ghid naţional de turism (tour-operator)

Absolvent:

………………………………

2019
CUPRINS

Introducere

Capitolul 1: Prezentarea circuitului turistic.......... p.

Capitolul2: Prezentarea principalelor obiective.... p.

Concluzii
CERINŢE:
 Tema proiectul tratează realizarea unui circuit turistic la alegere (de preferinţă cu
plecare din România şi destinaţie într-un punct din afara graniţelor). Cerinţe:
1. includeţi o scurtă prezentare a obiectivelor turistice de vizitat
2. prezentaţi pe scurt şi unităţile de cazare alese.
 Folosirea semnelor diacritice este obligatorie (absenţa acestora duce la respingerea
textului).
 Normele ortografice sunt cele stabilite de Academia Română.
 Textul va fi redactat în Times New Roman, 12, spaţiat la 1,5.
 Lucrarea va avea minim 20 de pagini şi se va sprijini în mod obligatoriu pe referinţe
bibliografice. Aceste referinţe urmează să fie precizate în note de subsol.
 Trimiterile bibliografice vor cuprinde în chip necesar pagina/paginile la care se
găseşte informaţia sau ideea la care se face trimitere.
 Preluarea oricărei idei aparţinând unui autor se precizează prin notă. Va fi evitată
reproducerea in extenso a unor pasaje din bibliografie. Atunci când această preluare
este absolut necesară, pasajul va fi pus între ghilimele.
 Lucrarea trebuie să cuprindă la sfârşit lista referinţelor bibliografice utilizate redactată
potrivit instrucţiunilor din BIBLIOGRAFIE.
 Lucrarea va fi structurată în paragrafe înlănţuite logic. Fiecare paragraf va conţine
expunerea şi dezvoltarea unui argument rezumat concis la începutul paragrafului.
 Lucrarea va fi structurată în trei părţi: introducere, corp argumentative (capitolele
lucrării), concluzie.
 INTRODUCEREA va parcurge următoarele etape:
1. precizarea temei alese şi a modului în care tema va fi abordată pe parcursul
lucrării;
2. precizarea motivaţiei care a stat la baza alegerii temei.
3. precizarea structurii lucrării şi rezumarea fiecărui capitol.
 CONCLUZIILE vor îngloba concluziile intermediare pentru fiecare capitol, precum
şi o concluzie generală a lucrării. Acestea trebuie să reflecte în mod obligatoriu
opiniile personale.
 Proiectul trebuie predat tipărit şi pe suport electronic.

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE:
 În cazul cărţilor: prenumele şi numele autorului (cel din urmă cu majuscule), titlul
complet (în italice), editura, locul apariţiei, anul apariţiei.

Exemplu: Ovidiu NICOLESCU, Managementul întreprinderilor mici şi mijlocii,


Editura Economică, Bucureşti, 2001.
 În cazul traducerilor: prenumele şi numele autorului (cel din urmă cu majuscule),
titlul lucrării, consemnarea referinţelor la traducere şi traducător(i) potrivit paginii
de titlu, editura, locul apariţiei, anul apariţiei.

Exemplu: Georg Wilhelm Friedrich HEGEL, Principiile filozofiei dreptului sau


elemente de drept natural şi de ştiinţă a statului, traducere de Virgil Bogdan şi
Constantin Floru, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1969.

 În cazul studiilor în volume editate/coordonate/colective: prenumele şi numele


autorului (cel din urmă cu majuscule), titlul complet al studiului (între ghilimele “
”), menţiunea [ în:], numele editorului/lor, titlul complet al volumului (în italice),
editura, locul apariţiei, anul apariţiei, paginile între care se află studiul.

Exemplu: Russel HARDIN, “The Public Trust”, In: Susan J. PHARR, and Robert
D. PUTNAM (editors), Disaffected Democracies. What’s Troubling the Trilateral
Countries?, Princeton University Press, Princeton, N.J., 2000, pp. 43-68.

 În cazul studiilor publicate în reviste: prenumele şi numele autorului (cel din urmă
cu majuscule), titlul complet al studiului (între ghilimele “ ”), numele revistei (în
italice), volumul, numărul, anul apariţiei, paginile între care se află studiul.

Exemplu: Tim BÜTHE, “Taking Temporality Seriously: Modeling History and the
Use of Narrative as Evidence”, American Political Science Review, vol. 96, no. 3,
2002, pp. 481-493.

BIBLIOGRAFIE :
 Numele autorilor vor preceda prenumele şi vor fi urmate de virgulă. Excepţie fac
editorii volumelor colective în care se află textul indexat ca şi numele celui de-al
doilea autor sau editor, acolo unde este cazul.
Exemple: COLEMAN, James S., Foundations of Social Theory, The Belknap Press
of Harvard University Press, Cambridge, Mass., and London, 2000.
HARDIN, Russel, “The Public Trust”, In: Susan J. PHARR, and Robert D.
PUTNAM (editors), Disaffected Democracies. What’s Troubling the Trilateral
Countries?, Princeton University Press, Princeton, N.J., 2000, pp. 43-68.
 Lista bibliografică este strict alfabetică.
 În cazul lucrărilor care folosesc site-uri internet, acestea vor fi diferenţiate în
bibliografie prin următoarea compartimentare: Literatura de specialitate (lista
bibliografică a lucrărilor consultate în ordinea alfabetică a numelor autorilor),
Site-uri internet (ordonate alfabetic).
 Referinţele la site-uri internet trebuie să conţină informaţii referitoare la data
accesării site-ului.

S-ar putea să vă placă și