Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

„ION IONESCU DE LA BRAD ”– IAŞI

FACULTATEA: HORTICULTURĂ
SPECIALIZAREA: HORTICULTURĂ

PROIECT DIDACTIC

ÎNTOCMIT,
STUDENT: IAMANDEI ANDREEA-ELENA
ANUL III

METODIST,

LECTOR DR. CARMEN-OLGUŢA BREZULEANU

2015
PROIECT DIDACTIC

A. REPERE GENERALE

Şcoala: Colegiul Agricol şi de Industrie alimentară “Vasile Adamachi”, Iaşi


Clasa: a-IX-a A
Specializarea: Horticultură
Titlul lectiei: Nişa ecologică
Tipul lectiei: mixtă
Data: 03.12.2015
Durata: 50 minute

B. OBIECTIVE OPERAŢIONALE

La sfarşitul lecţiei, elevii vor fi capabili să:

O1: Să definească nişa ecologică pe baza notiţelor din caiet;

O2: Sa identifice şi să definească cele patru componente ce alcătuiesc nişa


ecologică pe baza notiţelor din caiet;

O3: Sa menţioneze în ce caz se poate aplica noţiunea şi conceptul de nişă


ecologică .

C. ANALIZA RESURSELOR DIDACTICE NECESARE REALIZĂRII


OBIECTIVELOR PROPUSE

1. Mijloace tehnice (MT)


- Caiete (c)
- Fişă de lucru (fl) 1x30 bucăţi
2. Forma de organizare a clasei (F.O.C.) :
- Activitate frontal (af)
- Activitate individuală (ai)
3. Medote de învaţământ (Mi)
- Expunerea interactivă (exp)
- Conversaţia (cv)
- Explicaţia (expl)
Ob. T Desfăşurarea tematicii pe secvenţe ale Mijloace F.O.C
Op. activităţilor Md MT Mi
1 2 3 4 5 6 7
2’ I. Momentul organizatoric cv af
-verificarea prezenţei şi consemnarea
absenţelor
8’ II. Verificarea cunostinţelor din
lecţia anterioara
1. Definiţi biocenoza
-Def: Biocenoza(componenta vie a
ecosistemului) este reprezentată de totaliatea
speciilor de plante şi animale între care se
stabilesc anumite relaţii şi care ocupă acelaşi
af
biotop. cv
2. Enumaraţi cele trei categorii de exp
organisme care se află intr-o
biocenoză
În fiecare biocenoză există trei categorii de
organisme: - consumatori:
- producatori
- descompunători
3. După originea lor avem trei
tipuri de biocenoze, şi anume:
-biocenoze naturale - sunt comunităţi biologice
în care nu a intervenit omul. Până în paleolitic
toate biocenozele care formau biosfera erau
biocenoze naturale. Influenţa omului asupra
mediului s-a accentuat şi a început să fie simţită
în perioda neolitică.
-biocenoze semiartificiale - cuprind comunităţi
biologice în care omul a intervenit profund, dar
care mai păstrează unele specii din biocenozele
naturale. Astfel de biocenoze sunt culturile
agricole, comunităţile biologice din diverse
bazine acvatice amenajate etc
-biocenoze artificiale - sunt costituite în
întregime de om. De pildă, biocenoza unui
acvariu, a unei nave cosmice etc
4. Care sunt relaţiile complexe care
se stabilesc între specii?
-de reproducere
- de apărare
- de răspândire
5. În funcţie de relaţiile care se
dezvoltă între specii avem două
feluri de biocenoze:
- saturate- în care nu mai pot patrunde alte
specii( de ex: un lac de câmpie)
- nesaturate - în care se pot dezvolta noi
specii provenite din alte biocenoze(pajişte)

2’ III. Captarea atenţiei


Acum că ne-am reamintit ce semnifică
biocenoza îmi puteţi definii prin propiile cv af
cuvinte ce reprezintă nişa ecologică?
Vom discuta astazi aşadar despre Nişa
ecologică.
25’ IV. Predarea lecţiei noi:
Nişa ecologică
1. Definiţie
Nişa ecologică reprezintă o unitate
funcţională care indică distribuţia unei
O1 specii determinată de biotop şi resursele de
hrană.( mai simplu zis, nişa ecologică
reprezintă ansamblul/ totalitatea
caracteristicilor spaţiale şi funcţionale care
permit unei specii date să se integreze intr-o pl c cv af
biocenoză.)(Nisa ecologică reprezintă funcţia unei ss
specii, câmpul ei de activitate, relaţiile sale cu
comunitatea de specii în care se află, cum şi cu cine (pe
seama cui) se hrăneste, cui serveşte drept hrană)

2. Componentele nişei
ecologice
Nişa ecologica este alcatuită din patru
O2 componente:
a) Nişa spaţială - este formată din
factorii climatici şi fizico-chimici ai
suprafeţei de teren în care îşi găseşte
adăpost organismul;
b) Nişa fenologică - cuprinde suprafaţa
de teren ocupată de organismele
vegetale;
c) Nişa pluviometrică - este formată din
nişa spaţială la care se adaugă c cv af
precipitaţiile ajunse pe suprafaţa expl
respectivă; exp
d) Nişa trofică - cuprinde speciile de
plante care populează acelaşi biotop
şi care se deosebesc între ele prin:
 exploatarea resurselor de
hrană în perioade diferite ale
anului; de exemplu:
brânduşa şi rodul
pământului;
 rezistenţa diferită la
modificări bruşte ale
temperaturii; de
exmplu:plantele de cultură şi
bruienile;
 perioade diferite de
reproducere, în timpul
anului; de exemplu: cornul şi
socul.
3. Cercetării în domeniu
Primul care introduce termenul de' nişă
ecologică' este Johnson (1910) care afirmă
că fiecare specie îndeplineşte un anumit rol c expl af
prin interacţiunea cu elemantele (abiotice şi
biotice ) ecosistemului.
G. F. Gause a demonstrat experimental
că într-o nişă nu pot exista două specii cu
aceleaşi cerinţe ecologice deoarece intră în
competiţie pentru aceleaşi surse de hrană,
lumină şi reultatul este dispariţia uneia
dintre specii. De exemplu: pantera şi leul
luptă pentru aceaşi sursă de hrană, atilopa.
Acest principiu este cunoscut sub
numele de '' Principiul excluderii
competitive'' sau '' Principiul excluderii prin
competiţie'' al lui Gause.
Două specii pot coexista înt-o nişă
ecologică dacă şi-au delimitat foarte strict
teritoriul.
4. Noţiunea şi conceptul de nişă
ecologică se pot aplica:
- unui tip de individ determinat(
genotip şi fenotip);
O3 - unei populaţii date;
- unui spaţiu în întregimea lui. c cv af
exp

10’ 3. Fixarea cunostintelor


- pe baza fisei de lucru fl cv ai

3’ 4. Evaluarea sau notarea


- se fac aprecieri individuale si cv af
generale asupra clasei

Putem reprezenta schematic nişa ecologică astfel:


Planul tablei
1. Definiţia nişei ecologice

2.Componentele nişei ecologice

3.Cercetatorul G.F. Gause


Şcoala: Colegiul Agricol şi de Industrie alimentară “Vasile Adamachi”, Iaşi

Disciplina: Ecologie, clasa a-IX-a

Capitolul : Ecosistemul

Lecţia: Nişa ecologică

Nume:........................

Data :..........................

FIŞĂ DE LUCRU

1. Definiţi nişa ecologică.

2. Scrieţi şi definiţi principalele componente ale nişei ecologice.

1.

2.

NIŞA
ECOLOGICĂ

3.

4.
3. Analizaţi imaginile organismelor vegetale şi animale prezantate mai
jos şi stabiliţi daca pot ocupa aceaşi nişa ecologică.

1. Fagul 2. Antilopa săritoare

3. Hiena 4. Ciocănitoarea

5. Egretă 6. Leu
7. Salcie 8. Pelicani