Sunteți pe pagina 1din 5
PROIECTAREA ACTIVITĂłII DIDACTICE Stanciu Mihai
PROIECTAREA
ACTIVITĂłII DIDACTICE
Stanciu Mihai
PLANUL TEMEI I. SituaŃia de instruire II. Proiectarea pedagogică-activitate de anticipare şi de pregătire a
PLANUL TEMEI
I. SituaŃia de instruire
II. Proiectarea pedagogică-activitate de anticipare şi de
pregătire a activităŃilor didactice şi educative
III. Algoritmul proiectării didactice
IV. Niveluri ale proiectării didactice
V. FuncŃii exercitate de către cadrul didactic în timpul
desfăşurării lecŃiei
I. SITUAłIA DE INSTRUIRE „un câmp în care se afirmă relaŃiile variate între elementele definitorii
I. SITUAłIA DE INSTRUIRE
„un câmp în care se afirmă relaŃiile variate
între elementele definitorii ale activităŃii” şi
în centrul cărora se află cadrul didactic şi
elevii săi (Elena JoiŃa ).
ELEMENTELE SITUAłIEI DE INSTRUIRE CondiŃiile materiale şi didactice, psihologice şi spirituale; Factorii
ELEMENTELE SITUAłIEI DE
INSTRUIRE
CondiŃiile materiale şi didactice, psihologice şi spirituale;
Factorii învăŃării;
Contextul şcolar ;
Obiectivele, conŃinutul, cadrul didactic, activitatea didactică,
elevul, evaluarea;
ConŃinutul de învăŃare ;
CondiŃiile situative externe (de mediu).
II. PROIECTAREA PEDAGOGICĂ- activitate de anticipare „Înainte de a călca pe un drum, trebuie să-l
II. PROIECTAREA PEDAGOGICĂ-
activitate de anticipare
„Înainte de a călca pe un drum, trebuie să-l vezi”
”Secretul unei bune improvizaŃii este o bună
pregătire (T. Kotarbinski).
Ea nu poate fi lăsată pe seama improvizaŃiei de
moment, date fiind implicaŃiile modului ei de
realizare în planul dezvoltării individului şi al
societăŃii.
ESENłA PROIECTĂRII anticiparea întregului demers didactic; ghid de acŃiune; calea de a concepe şi realiza
ESENłA PROIECTĂRII
anticiparea întregului demers didactic;
ghid de acŃiune;
calea de a concepe şi realiza un demers eficient;
este operaŃională (pentru profesori şi elevi);
accent pe competenŃele manageriale ale profesorului;
profesorii trebuie să coopereze;
îşi extinde aria şi asupra activităŃii extraşcolare (JoiŃa).
DESIGNUL INSTRUCłIONAL A defini obiectivele ; A sugera teme de activitate ; Alegere a metodelor
DESIGNUL INSTRUCłIONAL
A defini obiectivele ;
A sugera teme de activitate ;
Alegere a metodelor şi mijloacelor de predare-
învăŃare;
CondiŃiile prealabile ;
Instrumentele de evaluare a predării şi a învăŃării.
MODELE DE PROIECTRE Modelul de proiectare tradiŃională defineşte “ o activitate de predare restrictivă,
MODELE DE PROIECTRE
Modelul de proiectare tradiŃională defineşte “ o
activitate de predare restrictivă, închisă, directivă,
unilaterală”; urmăreşte cu prioritate obiective de ordin
informativ; evaluarea se face pe baza unor criterii fixe şi
conduce la o selecŃie a elevilor.
Modelul de proiectare curriculară are în vedere
interdependenŃa dintre predare-învăŃare şi evaluare,
dintre componentele procesului de învăŃământ şi insistă
asupra unor obiective preponderent formative.
III. ALGORITMUL PROIECTĂRII DIDACICE Stabilirea obiectivelor pedagogice ; Selectarea şi organizarea conŃinuturilor
III. ALGORITMUL
PROIECTĂRII DIDACICE
Stabilirea obiectivelor pedagogice ;
Selectarea şi organizarea conŃinuturilor de
învăŃare ;
Alegerea strategiilor de predare-învăŃare ;
Stabilirea metodelor şi tehnicilor de evaluare.
IV. NIVELURI ALE PROIECTĂRII. Proiectarea anuală SEM. UNITĂłI NR. Repartizarea nr. de ore pe tipuri
IV. NIVELURI ALE
PROIECTĂRII. Proiectarea
anuală
SEM.
UNITĂłI
NR.
Repartizarea nr. de ore pe tipuri
de leecŃii
DE
ORE
Predare-
Sistematiza- Evaluare
ÎNVĂłARE
re-
învăŃare
recapitulare
PROIECTAREA SEMESTRIALĂ Nr. Unitatea Obiective Nr. Succesiunea Data Ti- Obs crt. de de ref./ ore
PROIECTAREA SEMESTRIALĂ
Nr.
Unitatea
Obiective
Nr.
Succesiunea
Data
Ti-
Obs
crt.
de
de ref./
ore
lecŃiilor
pul
învăŃare
Compe -
tenŃe
specifice
UNITATEA DE ÎNVĂłARE demers centrat pe elev ; determină formarea unui comportament specific (legat de
UNITATEA DE ÎNVĂłARE
demers centrat pe elev ;
determină formarea unui comportament specific
(legat de obiectivele de referinŃă / competenŃe
pecifice) ;
este unitară din punct de vedere tematic ;
se desfăşoară în mod sistematic şi continuu într-o
unitate de timp ;
se finalizează prin evaluare.
PROIECTAREA PE UNITĂłI DE ÎNVĂłARE ConŃinuturi Ob. de Act. de Nr. Resurse Evaluare- ref. /
PROIECTAREA PE UNITĂłI DE ÎNVĂłARE
ConŃinuturi
Ob. de
Act. de
Nr.
Resurse
Evaluare-
ref. /
de
(detalieri)
învăŃare
metode şi
compet.
ore
instrumente
specifice
PROIECTUL DIDACTIC Profesor Şcoala Data Obiectul Unitatea de învăŃare Subiectul Tipul lecŃiei
PROIECTUL DIDACTIC
Profesor
Şcoala
Data
Obiectul
Unitatea de învăŃare
Subiectul
Tipul lecŃiei
Obiective de referinŃă / competenŃe specifice
Obiective operaŃionale
Strategii de predare-învăŃare
Bibliografie
DESFĂŞURAREA LECłIEI SecvenŃe Ob ConŃinuturi Strategii de Evalu- predare- are Op. învăŃare Met Mijl.
DESFĂŞURAREA LECłIEI
SecvenŃe
Ob
ConŃinuturi
Strategii de
Evalu-
predare- are
Op.
învăŃare
Met
Mijl.
Moduri
. de
de org.
învăŃ.