Sunteți pe pagina 1din 1

Media de promovare a examenului de finalizare a studiilor trebuie să fie cel puţ in 6,00.

La
fiecare probă nota de promovare trebuie să fie cel puţ in 5,00.

Media unei probe, ca medie aritmetică a notelor comisiei de examen, precum ş i media
examenului de licenţ ă se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. Notele membrilor comisiei
de examen sunt numere î ntregi de la 10 la 1.

Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenelor de finalizare a studiilor nu


este publică. Luarea deciziilor î n cadrul comisiei este reglementată prin metodologia proprie a
Universităţ ii de Vest din Timiş oara.

Comisiile de examen de licenţ ă se stabilesc pe specializări, prin decizie a Rectorului Universităţ ii


de Vest din Timiş oara, la propunerea Consiliului Facultăţ ii de Sociologie ş i Psihologie, a
Departamentului de Sociologie ş i cu aprobarea senatului universităţ ii. Comisiile se fac publice.

Fiecare comisie este alcătuită din preş edinte, membri ş i secretar.

Candidaţ ii la examenul de licenţ ă prezintă la î nscriere un certificat de competenţ ă lingvistică


î ntr-o limbă de largă circulaţ ie internaţ ională, eliberat de Universitatea de Vest din Timiş oara sau
de către o altă instituţ ie specializată, naţ ională ori internaţ ională, recunoscută de instituţ ia
organizatoare.

ART. 4

Pentru absolvenţ ii fiecărei promoţ ii, examenele de licenţ ă se pot organiza numai î n două sesiuni
pe parcursul unui an universitar, î n perioadele stabilite de senatul Universităţ ii de Vest din
Timiş oara. Absolvenţ ii promoţ iilor anterioare se pot î nscrie la examenele de licenţ ă î n sesiunile
programate pentru promoţ ia curentă.