Sunteți pe pagina 1din 41

MEMORIU JUSTIFICATIV

Dotare exploatatie de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si echipamente

PROIECT MODEL

Atentie! Informatiile solicitate in cadrul documentatiei care sunt completate in cadrul Memoriului Justificativ intre paranteze patrate si utilizand culoarea rosie se vor inlocui cu informatiile specifice solicitantului/proiectului care se va realiza.

Solicitarile/indicatiile de completare din cadrul formatului de Memoriu Justificativ de pe site-ul www.apdrp.ro se regasesc la inceputul fiecarui punct din cadrul documentului, scrise cu culoarea albastra.

SSoolliicciittaanntt::

[[DDeennuummiirree ssoolliicciittaanntt]]

AAddrreessaa::

[[

]]

RReepprreezzeennttaanntt::

[[

]]

TTeell

//FFaaxx::

[[

]]

Memoriu justificativ

Dotare exploatatie de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Foaie de capat

Memoriul Justificativ a fost elaborat de: [denumire solicitant]

Echipa de proiect

Nume

Semnatura

Sef de proiect

[nume complet]

 

[Pozitie in cadrul echipei de elaborare a documentatiei]

[nume complet]

 

[Pozitie in cadrul echipei de elaborare a documentatiei]

[nume complet]

 

Pagina 2/41

Memoriu justificativ

Dotare exploatatie de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Continutul cadru al memoriului justificativ pentru beneficiari privati - pentru proiecte fara lucrari de constructii montaj-

1. Date generale

4

1.1 Denumirea solicitantului si date de identificare ale acestuia

4

1.2 Scurt istoric al solicitantului

4

1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului

4

1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului

4

2. Descrierea proiectului

6

2.1 Denumirea investitiei

6

2.2 Elaborator

6

2.3 Amplasamentul proiectului

6

2.4 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei

6

2.5 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la standardele de mediu,

sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea standardului / standardelor la

10

care se adapteaza

2.6 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia deserveste

13

majoritatea membrilor acesteia (conform prevederilor fiselor masurilor)

2.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea

produselor/serviciilor obtinute prin implementarea

 

13

2.8

Descrierea

indeplinirii

conditiilor

minime

de

eligibilitate

si

a

criteriilor

de

selectie

urmarite

in

implementarea proiectului

 

15

3. Date privind forta de munca si managementul proiectului

18

3.1 Total personal existent

18

3.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei :

18

3.3 Responsabil legal

18

4. Descrierea achizitiilor realizate prin proiect

19

5. Durata de realizare (luni) si etape principale

24

6. Devizele investitiei, cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe obiecte

27

7. Finantarea investitiei

33

8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei

33

33

8.2 Durata de realizare (luni) insotita de graficul de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati

8.1 Valoarea totala (euro), Valoare eligibila (euro)

 

33

8.3 Capacitati de productie rezultate ca urmare a investitie (in unitati fizice)

35

9. Proiectii financiare si indicatori financiari

35

9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anul 1 de implementare

36

9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune

39

9.3 Indicatori financiari

41

Pagina 3/41

Memoriu justificativ

Dotare exploatatie de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si echipamente

1. Date generale

1.1 Denumirea solicitantului si date de identificare ale acestuia

Denumire solicitant:

Sediul social:

Cod unic de inregistrare:

Numarul de inregistrare in Registrul Comertului: [F

[denumire solicitant] [sediu social solicitant]

[cod unic de inregistrare solicitant]

/

/

]

1.2 Scurt istoric al solicitantului

[Se va completa cu o scurta descriere a istoricului solicitantului, cu punctarea cel putin a urmatoarelor aspecte:

Data infiintarii solicitantului si forma de organizare juridica;

Descrierea succinta a activitatilor derulate de la infiintarea solicitantului pana in prezent;

Alte informatii relevante.]

1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului

(pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara respectivele activitati)

[Se vor preciza obiectul principale de activitate al solicitantului si obiectele de activitate secundare relevante pentru proiectul propus spre realizare]

Solicitantul are ca obiect principal de activitate conform actului constitutiv cod CAEN 0121 – „Cultivarea strugurilor, iar domeniul de interes pentru propunerea de finantare este dotarea exploatatiei de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice.

1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului

resurse funciare (cu precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, animale, etc.

[Se vor completa tabelele de mai jos prin inscrierea principalelor mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului cu toate detaliile solicitate: data achizitiei, valoarea neta la data ultimului bilant si numarul de bucati.

Pentru terenuri se va completa tabelul aferent.]

 

Denumire mijloc fix

Data achizitiei

Valoare neta la data intocmirii ultimului bilant

Bucati

 

-RON-

1.CLADIRI TOTAL

 

Nu este cazul

1.1

detaliati

     

1.n detaliati

     

2.UTILAJE TOTAL

 

Nu este cazul

2.1

detaliati

     

2.n detaliati

     

3.ANIMALE

 

Nu este cazul

3.1

detaliati

     

3.n detaliati

     

4.ALTELE - detaliati

 

Nu este cazul

 

TOTAL

     

Pagina 4/41

Memoriu justificativ

Dotare exploatatie de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si echipamente

 

TERENURI

 
     

Valoarea

 

Nr.

Crt.

Amplasare

Judet/Localitate

Suprafata totala (mp) / Categoria de folosinta

contabila

- RON-

Regim juridic

 

[Se

va

completa

[Se va completa suprafata terenului si categoria de

[Se va

 

judetul

 

si

completa

[Se va completa regimul juridic al terenului cu indicarea documentului care atesta regimul juridic indicat]

1

localitatea terenului

catre

detinut

de

folosinta a acestuia]

300.000 mp / vita de vie

valoarea

inscrisa in

contabilitatea

solicitant]

 

solicitantului]

 

Pagina 5/41

Memoriu justificativ

Dotare exploatatie de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si echipamente

2. Descrierea proiectului

2.1 Denumirea investitiei

[Se va completa titlul proiectului]

Dotare exploatatie de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

2.2 Elaborator

(coordonate de identificare, cod CAEN, etc.)

[Se vor completa datele societatii de consultanta cu care a fost incheiat contractul de consultanta pentru elaborarea Memoriului Justificativ (daca este cazul) si/sau coordonatele solicitantului. Se vor specifica cel putin urmatoarele informatii pentru societatea de consultanta si sau solicitant: denumire, cod CAEN al activitatii principale, respectiv al activitatii secundare relevante pentru proiect.

Se vor specifica de asemenea data intocmirii Memoriului Justificativ si cursul de schimb valutar utilizat in cadrul proiectului.

Se va mentiona in mod clar faptul ca pentru realizarea proiectului a fost utilizat un proiect model, cu specificarea adresei de internet de la care acesta a fost descarcat, data descarcarii si titlul proiectului model.]

Consultant:

Obiect principal de activitate:

Obiect secundar de activitate:

(daca este cazul)

Solicitant:

Obiect principal de activitate:

Obiect secundar de activitate:

(daca este cazul)

Coordonate memoriu justificativ:

Data intocmirii Memoriului Justificativ:

06.05.2014

Curs de schimb valutar:

1 Euro = 4,4420 Lei (curs BCE din data de 06.05.2014)

Pentru elaborarea prezentului proiect a fost utilizat proiectul model „Dotare exploatatie de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice”, descarcat de la adresa de internet:

www la data de

,

2.3 Amplasamentul proiectului

(regiunea, judetul, localitatea)

[Se va specifica Regiunea de dezvoltare, judetul si localitatea in care se va implementa proiectul propus]

Regiunea de Dezvoltare

,

judetul

, comuna

2.4

Tema,

cu

descrierea

obiectivelor

propuse,

fundamentarea

necesitatii

si

oportunitatii investitiei

Tema proiectului

Proiectul de investitii are ca scop modernizarea exploatatiei de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si echipamente agricole performante.

In mod concret, prin proiect s-a prevazut achizitionarea urmatoarelor masini si utilaje agricole:

Tractor - 1 buc.;

Pagina 6/41

Memoriu justificativ

Dotare exploatatie de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Remorca transportoare - 1 buc.;

Masina de stropit in vie - 1 buc.

Solicitantul isi desfasoara activitatea in sectorul viticol, sector ce face obiectul masurii 121 „Modernizarea exploatatiilor agricole” care promoveaza si sprijina investitiile in exploatatiile agricole.

Obiectivele proiectului

Obiectivul general, precum si obiectivele specifice urmarite prin realizarea investitiei propuse sunt in concordanta cu obiectivele Masurii 121, investitiile propuse spre realizare in cadrul prezentului proiect fiind tipul de investitii pentru care programul de finantare a fost conceput.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea competitivitatii fermei printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare.

Acest obiectiv va fi atins prin prin dotarea exploatatiei de vita de vie cu masini si utilaje agricole performante care permit cresterea productivitatii muncii, imbunatatirea conditiilor de lucru, imbunatatirea calitatii produselor obtinute si utilizarea de tehnologii performante care garanteaza administrarea cea mai economica a exploatatiei de vie si care va conduce in mod direct la cresterea competitivitatii exploatatiei ca urmare a atingerii unei performante generale reflectata prin urmatorii factori:

obtinerea unei productii mai mari de struguri;

obtinerea unei cresteri a veniturilor exploatatiei, concomitent cu scaderea costurilor de productie ca urmare a folosirii pe flux a echipamentelor performante.

De asemenea, proiectul propus de Ferma de Familie va conduce la indeplinirea obiectivelor specifice ale Masurii 121, dupa cum urmeaza:

Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice.

o Cresterea nivelului capacitatii de productie prin realizarea mecanizata a unor activitati din fluxul de productie, tehnologiile performante folosite conducand la randamente superioare in conditii de productivitate a muncii crescute.

Cresterea veniturilor exploatatiei agricole

o Acest obiectiv va fi realizat prin investitiile de modernizare a exploatatiei de vita de vie, prin scurtarea perioadelor de realizare a diverselor activitati cu impact direct asupra productiei obtinute (ex.:masurile de combatere a daunatorilor, tratamentele impotriva bolilor,etc) , se va obtine o crestere a productiei si implicit cresterea veniturilor exploatatiei.

Dupa realizarea investitiei, intreprinderea individuala isi va imbunatati performantele prin indeplinirea urmatoarelor obiective operationale:

Obiective de ordin tehnic

o Achizitionarea unor utilaje si echipamente noi si performante care prezinta siguranta in exploatare fiind realizate conform ultimelor standarde de fabricatie in domeniul tehnic. Achizitionarea utilajelor si echipamentelor este necesara si oportuna avand in vedere specificul tehnologiilor in cultura vitei de vie deoarece, daca nu se efectueaza mecanic parte din lucrari, necesita un volum ridicat de munca manuala. Lipsa echipamentelor poate determina intarzieri mari la lucrarile de intretinere si cules in perioadele optime, criza de forta de munca manuala pentru perioade scurte de timp ducand si la deprecierea calitativa a recoltelor. Achizitionarea echipamentelor propuse in cadrul proiectului va determina o imbunatatire a conditiilor de lucru, reducerea costurilor de productie si cresterea rentabilitatii economice a exploatatiei de vita de vie.

Obiective de ordin economico-financiar

o

Ajustarea profitului prin reducerea cheltuielilor de productie;

o

Reducerea consumului de munca umana si mecanica;

Pagina 7/41

Memoriu justificativ

Dotare exploatatie de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si echipamente

o Cresterea productivitatii muncii.

Implementarea proiectului va insemna atat o crestere a veniturilor prin obtinerea unei productii mai mari, cat si reducerea cheltuielilor prin efectuarea unor activitati cu echipamentele si utilajele proprii, renuntand partial la serviciile prestate de terti.

Obiective de mediu

o Activitatea fermei va avea impact minim asupra factorilor de mediu.

Capacitatea de productie existenta este de 7.850 kg/ha, respectiv 235.500 kg pe suprafata totala a fermei. Dupa implementarea proiectului capacitatea va creste la 8.000 kg/ha, rezultand 240.000 kg pe suprafata totala cultivata.

Solicitantul respecta conditiile prevazute in Ghidul Solicitantului aferent Masurii 121 “Modernizarea exploatatiilor agricole – Ferma de Familie”, dimensiunea exploatatiei propusa prin proiectul de investitii este de 33,48 UDE fiind cuprinsa intre 2 si 50 UDE asa cum este prevazut in ghid.

     

Dimensiune

Cultura

UDE/ha

Suprafata (ha)

ferma (UDE)

Vii alte vinuri

1,116

30

33,48

Proiectul este in acord cu potentialul agricol al zonei in care va fi implementat. Conform “Studiului pentru determinarea zonelor cu potential, a zonelor geografice si marjelor brute standard unitare pentru proiectele din cadrul Masurii 3.1 „Investitii in exploatatii agricole” din Programul SAPARD”, elaborat de ASAS-ICPA si

ICDEA, 2004”, comuna

productia obtinuta in zona de deal cu potential mediu pentru viticultura ce face obiectul proiectului de investitie fiind:

din judetul

are potential mediu pentru cultivarea strugurilor de vin,

crt

(kg/ha)

Nr.

Viticultura

Potential agricol

1

Struguri de vin

8.000

Justificarea achizitiilor propuse prin proiect

Activitatea solicitantului pentru exploatarea suprafetei cultivate cu vita de vie, se desfasoara in prezent cu ajutorul utilajelor agricole inchiriate de la terti, el nedetinand dotarile tehnice necesare. In acest context, costurile de exploatare sunt ridicate, iar profitabilitatea activitatii este afectata. Pentru a deveni mai competitiv pe piata, solicitantul trebuie sa achizitioneze utilaje si echipamente necesare desfasurarii activitatii.

Tractorul va fi utilizat impreuna cu echipamente auxiliare (proprii sau inchiriate) pentru efectuarea mecanica a lucrarilor de prasit si arat. Pentru acest tip de lucrari se vor inchiria prasitoare si plug.

Remorca transportoare atasata tractorului este utilizata la transportul diverselor materiale necesare intretinerii si fertilizarii culturii. De asemenea, in perioada de recoltare se va transporta productia de struguri la locurile special amenajate pentru depozitarea pana la vanzare.

Masina de stropit in vie este utilizata pentru tratamentul vitei de vie impotriva bolilor si daunatorilor.

Achizitionarea de utilaje si echipamente agricole performante este necesara pentru cresterea productivitatii muncii, imbunatatirea conditiilor de lucru, imbunatatirea calitatii produselor obtinute si utilizarea de tehnologii performante care garanteaza administrarea cea mai economica a exploatatiei de vie care va conduce in mod direct la cresterea competitivitatii intreprinderii ca urmare a atingerii unei performante generale.

Mentionam ca pentru a asigura o calitate a lucrarilor realizate si productivitati cat mai mari ale culturilor propuse este necesara achizitonarea de utilaje performante, de ultima generatie.

Pagina 8/41

Memoriu justificativ

Dotare exploatatie de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Fundamentarea necesitatii investitiei

Solicitantul nu detine in prezent utilajele si echipamente agricole necesare desfasurarii activitatii de exploatare a suprafetei cultivate cu vita de vie.

Investitia care face obiectul prezentului memoriu justificativ are ca scop dotarea exploatatiei de vita de vie

apartinand Fermei de Familie, amplasata in localitatea 30 ha.

Romania este una din marile tari viticole ale lumii. Ea detine in prezent o suprafata de 243.000 ha vie (242.000 ha vii pe rod, la care se adauga 1.000 ha vii tinere). Plantatiile pentru struguri de vin ocupa 82% din suprafata viticola totala, iar productia de vinuri se situeaza la nivelul a 5 - 6 milioane hl anual.

Dezvoltarea viticulturii se datoreaza conditiilor foarte prielnice pe care vita de vie le gaseste pe tot cuprinsul tarii, mai ales in zona colinara din rasaritul si sudul lantului carpatic, din Transilvania, din Dobrogea si din partea de vest a tarii. Clima, solul si expozitia constituite, pe teritoriul Romaniei, factori determinanti ai reusitei culturii vitei de vie si ai calitatii vinurilor.

Romania exporta anual o cantitate de vin ce reprezinta intre 4 si 12% din productia anuala si aproximativ 0,8% din exportul mondial. Comparativ cu schimburile internationale care afecteaza 25-31% din productia mondiala de vin si cu tarile viticole vecine (Ungaria, Bulgaria, Republica Moldova), exportul romanesc de vin este sub posibilitati. Rezulta ca Romania ar trebui sa creasca productia de vin rosu la 50%, sa creasca ponderea celor cu denumire de origine controlata (DOC) si exportul la 30% din productia sa anuala 1 .

pe o suprafata agricola de

,

judetul

,

Reglementarea pietei vinului a devenit tot mai complexa, ca urmare a extinderii UE si a conditiilor specifice din statele membre si ale operatorilor de pe piata, Reglementarile au acoperit treptat, atat sectorul de plantatie al viei, cat si procesarea si distributia. S-a prefigurat o noua reforma a pietei vinului ca o necesitate pentru stabilizarea balantei cerere-oferta.

Organizarea Comuna de Piata a vinului are ca obiective principale 2 :

mentinerea echilibrului stabil intre oferta si cererea pe piata UE;

restructurarea podgoriilor in scopul cresterii competitivitatii sectorului viniviticol;

eliminarea interventiei asupra surplusului de vin, considerata o masura artificiala daunatoare pe termen lung, concomitent cu desfiintarea depozitelor de interventie;

mentinerea metodelor de desfacere traditionale pentru vinurile de masa si produsele din vin;

respectarea diversitatii regionale;

imbunatatirea legislatiei comunitare prin dezvoltarea si recunoasterea rolului organizatiilor de producatori si organizatiilor interprofesionale;

simplificarea legislatiei in domeniu prin elaborarea unui regulament de baza.

Aspectele susmentionate stau la baza fundamentarii necesitatii realizarii proiectului de investitie al Fermei de Familie, care isi propune achizitionarea de utilaje si echipamente agricole pentru exploatatia de vita de vie, care sa asigure imbunatatirea calitatii sectorului viticol atat la nivel judetean cat si national, oferind consumatorilor produse agricole cu o valoare alimentara ridicata.

Oportunitatea investitiei

Oportunitatea este data de programul FEADR prin Masura 121 – “Modernizarea exploatatiilor agricole” care incurajeaza si ajuta prin cofinantare investitiile din domeniul viticol.

De asemenea, oportunitatea realizarii investitiei este data si de adoptarea de catre tara noastra a unei pozitii favorabile sustinerii fermelor mijlocii si fermelor familiale comerciale pe termen lung, pentru dotarea acestora cu mijloacele de productie necesare desfasurarii activitatii la nivelul standardelor europene de exploatare.

Implementarea proiectului in conditiile cofinantarii prin Programul National pentru Dezvoltare Rurala - Masura 121 va avea ca rezultat o rentabilitate a capitalului propriu investit mai mare si o durata de recuperare mai scurta decat in cazul in care proiectul de investitii ar fi realizat din surse proprii ale solicitantului.

1 http://www.gazetadeagricultura.info/struguri-vita-de-vie/1504-suntem-a-noua-tara-viticola-din-lume.html
2

Regulamentul 1493/1999 privind o nouaorganizare vitivinicola (1999)

Pagina 9/41

Memoriu justificativ

Dotare exploatatie de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si echipamente

2.5 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea standardului / standardelor la care se adapteaza

(pentru proiectele care vizeaza adaptarea unitatii la standardele specifice)

Prin proiect s-a propus achizitionarea de utilaje noi si performante, in vederea asigurararii respectarii conditiilor de mediu.

Achizitiile care urmeaza a fi efectuate prin intermediul proiectului sunt strict necesare pentru asigurarea unei rentabilitati crescute in exploatare cu reducerea la minim a poluarii prin utilizarea unor masini si utilaje agricole performante si prin reducerea costurilor serviciilor prestate de terti.

Astfel, achizitiile propuse au parametri de functionare performanti, sunt nesemnificativ poluante, nu produc emisii sau scurgeri poluante care ar putea afecta aerul, solul sau apa, fiind asigurata in acest fel protejarea mediului inconjurator prin prevenirea si controlul integrat al poluarii, respectiv reducerea emisiilor in aer, apa si sol.

Pentru proiectele care prevad modernizari/ extinderi, in cadrul unitatilor care sunt in functiune se va prezenta sub forma tabelara:

Investitia/utilajele care se realizeaza pentru adaptarea la standarde

   

Termenul de

Termenul de

Valoarea Lei

Standardul la care se face adaptarea

gratie al

realizare a

standardului

investitiei*

Nu este cazul

In ceea ce priveste indeplinirea standardelor nationale si comunitare, exploatatia agricola vegetala a solicitantului trebuie sa respecte standardele de mediu Bunele Conditii Agricole si de Mediu (GAEC) pe toata suprafata fermei. Conditiile aplicabile in cazul solicitantului prevad urmatoarele:

I. Standarde pentru evitarea eroziunii solului

GAEC 1. Se mentin terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007.

II. Standarde pentru mentinerea continutului optim de materie organica in sol

GAEC 2. Nu este permisa arderea miristilor si a resturilor vegetale pe terenul arabil.

III. Standarde pentru mentinerea structurii solului

GAEC 3. Nu este permisa efectuarea lucrarii de arat in conditii de umiditate excesiva a

solului.

IV. Standarde pentru mentinerea unui nivel minim de intretinere a terenurilor agricole

GAEC 4. Evitarea instalarii vegetatiei nedorite pe terenurile agricole, inclusiv pe terenurile care nu sunt folosite in scopul productiei.

V. Standarde pentru protejarea si gestionarea apelor

GAEC 5. Este interzisa poluarea apelor subterane prin deversarea directa sau prin descarcarea pe teren si infiltrarea prin sol a produselor ce contin substante periculoase utilizate in agricultura, cu exceptia cazului in care o astfel de deversare/descarcare este reglementata prin autorizatia de gospodarire a apelor detinuta de agricultor 3 .

Mentinerea continutului de materie organica in sol se va putea realiza prin intermediul planului de fertilizare.

Solul este principala sursa de nutrienti minerali si de apa pentru plante. Capacitatea acestuia de a asigura

3 Substantele periculoase utilizate in agricultura se regasesc in continutul urmatoarelor produse/grupe de produse: biocide si produse de protectia plantelor (erbicide, fungicide, insecticide, acaricide, nematocide, regulatori de crestere), produse de uz veterinar (medicamente, substante antiparazitare), produse petroliere (combustibili, lubrifianti, produse derivate), azotatii si fosfatii din ingrasaminte si alte produse utilizate pentru dezinfectie, dezinsectie, deratizare si decontaminare in ferma, in conformitate cu Lista de substante prioritare si poluanti specifici prevazuta in anexa nr. 1 la Programul de masuri impotriva poluarii cu substante chimice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 351/2005, cu modificarile si completarile ulterioare

Pagina 10/41

Memoriu justificativ

Dotare exploatatie de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si echipamente

nutrientii necesari plantelor variaza in functie de nivelul lui de fertilitate. Atat din ratiuni economice, cat si din exigente de protectie a mediului, se impune o corecta gestionare si folosire a ingrasamintelor (fertilizantilor) la nivelul fiecarei exploatatii agricole.

Folosirea ingrasamintelor pentru realizarea unor productii profitabile trebuie facuta pe baza unor previziuni realiste, care sa tina cont de conditiile pedoclimatice locale, de potentialul productiv al culturilor si nivelul tehnologic al unitatii agricole.

Planul de fertilizare este, in acest sens, un instrument util atat pentru stabilirea dozelor de ingrasaminte organice si minerale cat si alegerea momentelor propice de procurare a necesarului cantitativ si calitativ de ingrasaminte minerale sau organice.

La nivelul exploatatiei agricole, planul de fertilizare permite atingerea urmatoarelor obiective:

calculul anual al necesarului de elemente nutritive (in principal NPK), pentru fiecare cultura prin aplicarea unor modele de calcul care sa tina cont de principiile unei fertilizari rationale, de sistemul de culturi existent in unitate (anuale, pomi, vita de vie, pasuni, fanete) si de nivelul productiilor planificate;

stabilirea cantitatilor de ingrasaminte posibil de aplicat, pe culturi si parcele de fertilizare, precum si a dozelor de ingrasaminte chimice pentru completare pana la nivelul necesarului estimat prin calcul;

verificarea periodica (anual sau la 4-5 ani) a situatiei agrochimice a solurilor pe baza balantei intrarilor si iesirilor din sistem (cantitatile de nutrienti introduse in sol minus cantitatile de nutrient exportate cu recolta), poate furniza informatii utile privind conservarea, ameliorare sau diminuarea asigurarii solurilor de sub culturi cu NPK (sau si cu alti nutrienti) precum si pentru evaluarea riscului de poluare a apelor cu nutrienti de origine agricola;

furnizarea de informatii necesare pentru alcatuirea planului de fertilizare pentru anul agricol urmator.

Respectarea bunelor conditii agricole si de mediu si a planului de fertilizare, conduce la indeplinirea standardelor privind protectia mediului si contribuie la desfasurarea activitatii solicitantului in bune conditii, reducand semnificativ riscul poluarii accidentale a solului sau surselor de apa.

Bugetul indicativ

 

Cheltuieli

Cheltuieli

 

Denumirea capitolelor de cheltuieli

eligibile

neeligibile

Total

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care:

0

0

0

1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului

 

0

0

1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului

0

0

0

1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea

0

0

0

initiala

Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

0

0

0

Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care:

371

0

371

3.1 Studii de teren

0

0

0

3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

0

0

0

3.3 Proiectare si inginerie

0

0

0

3.4 Organizarea procedurilor de achizitie

 

0

0

3.5 Consultanta

371

0

371

3.6 Asistenta tehnica

0

0

0

Verificare incadrare cheltuieli cap 3

Cheltuieli capitol 3 se incadreaza in limita de

 

1%

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care:

37.700

0

37.700

A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care:

37.700

0

37.700

4.1 Constructii si instalatii

0

0

0

4.2 Montaj utilaj tehnologic

0

0

0

Pagina 11/41

Memoriu justificativ

Dotare exploatatie de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si echipamente

 

Cheltuieli

Cheltuieli

 

Denumirea capitolelor de cheltuieli

eligibile

neeligibile

Total

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)

0

0

0

4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii

37.700

0

37.700

specifice

4.5 Dotari

0

0

0

4.6 Active necorporale

0

0

0

B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii:

0

0

0

Subcapital 1 - Lucrari de pregatire a terenului

0

0

0

Subcapital 2 - Infiintarea plantatiei

0

0

0

Subcapital 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1

 

0

0

Subcapital 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2

 

0

0

Subcapital 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire

0

0

0

Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:

0

1.600

1.600

5.1 Organizare de santier

0

0

0

5.1.1 lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

0

0

0

5.1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului

0

0

0

5.2 Comisioane, taxe

0

1.600

1.600

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute

0

0

0

Procent cheltuieli diverse si neprevazute

 

0,00%

Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:

0

0

0

6.1 Pregatirea personalului de exploatare

0

0

0

6.2 Probe tehnologice si teste

0

0

0

TOTAL GENERAL

38.071

1.600

39.671

Verificare actualizare

Actualizare mai mica de 5% din valoarea eligibila

ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max. 5%)

0

 

0

TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE

38.071

1.600

39.671

Valoare TVA

 

9.138

9.138

Total general inclusiv TVA

 

48.809

VALOAREA PROIECTULUI

Data intocmirii Studiului de Fezabilitate/Memoriului Justificativ

06.05.2014

Curs EUR

4,4420

LEI

EUR

 

VALOARE TOTALA

216.809

48.809

 

VALOARE ELIGIBILA

169.111

38.071

 

VALOARE NEELIGIBILA

47.698

10.738

 
 

Cheltuieli

Cheltuieli

 

Plan financiar

eligibile

neeligibile

Total

Ajutor public nerambursabil (contributie UE si cofinantare nationala)

15.228

 

15.228

Cofinantare privata, din care:

22.843

10.738

33.581

- autofinantare

 

10.738

10.738

- imprumuturi

22.843

 

22.843

TOTAL PROIECT

38.071

10.738

48.809

Procent contributie publica

 

40%

Avans solicitat

7.614

 

Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil

50%

Suma avans mai mica de 50% din ajutorul public

Pagina 12/41

Memoriu justificativ

Dotare exploatatie de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si echipamente

2.6 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care

investitia deserveste majoritatea membrilor acesteia (conform prevederilor fiselor masurilor)

Nu este cazul.

2.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata

pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului.

Caracteristici generale ale pietei produselor 4

Romania, ca tara vitivinicola, ocupa la nivelul Uniunii Europene locul 5 dupa suprafata viticola si locul 6 dupa productia de struguri si vin.

In perioada 2007-2012 au inregistrat scaderi atat suprafata cultivata cu vita de vie (5%) si productia de struguri de vin (-14,5%), cat si productia medie la hectar (-10,2%). Vinul ocupa in productia agricola a Romaniei locul 9 ca importanta valorica, iar in productia vegetala locul 7. In 2011, productia de vin a avut o pondere de 1,4% in valoarea productiei vegetale si de 1,1% in valoarea productiei agricole.

Romania ocupa locul cinci in ierarhia vinicola din Europa, iar pentru perioada 2007 - 2013 Romania a avut la dispozitie din bugetul UE circa 210 milioane euro pentru sectorul viti-vinicol, reconversie, replantare si promovare.

Din datele MADR reiese ca in 2011 au fost depuse proiecte in sectorul viticol, in valoare de 10,43 milioane de euro de catre 42 de beneficiari, pentru o suprafata de 1.379 hectare, dintr-o suma totala disponibila de peste 42 de milioane de euro.

Consumul de vin in Romania este situat intre 23,4 - 24 litri/locuitor, acesta reprezentand jumatate din consumul tarilor dezvoltate, care se ridica la 50 litri/locuitor.

Romania este unul dintre cei mai mari producatori de vin la nivel mondial si al saselea producator de vinuri din Europa dupa Franta, Italia, Spania, Germania si Portugalia. De asemenea, Romania ocupa locul cinci in ierarhia tarilor viticole europene, cu o suprafata totala cultivata cu vita de vie pe rod de 183.400 hectare in

2010.

Politica si piata de aprovizionare. Furnizori potentiali de materii prime

Pentru desfasurarea activitatii propuse prin proiect societatea va utiliza ca materii prime principale ingrasaminte, pesticide, combustibil, rafie, etc.

Aprovizionarea cu materii prime si materiale auxiliare se va realiza pe baza de comenzi adresate furnizorilor. Selectarea furnizorilor se va face in urma evaluarii acestora, dupa urmatoarele criterii:

pret

termen de livrare

termene si modalitati de plata

nivelul calitativ al produselor

 

POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI

 

Denumire furnizor de materii prime / materiale auxiliare / produse / servicii

 

Produs furnizat si cantitate aproximativa

Valoare

% din

Adresa

aproximativa

total

-RON-

achizitii

Furnizori ingrasaminte

 

Ingrasaminte chimice

20.250,00

18,79%

Furnizori pesticide

 

Pesticide

16.625,00

15,42%

Furnizori tratamente daunatori

 

Tratamente daunatori

6.500,00

6,03%

Pagina 13/41

Memoriu justificativ

Dotare exploatatie de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si echipamente

 

POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI

 

Denumire furnizor de materii prime / materiale auxiliare / produse / servicii

 

Produs furnizat si cantitate aproximativa

Valoare

% din

Adresa

aproximativa

total

-RON-

achizitii

Furnizori combustibil

 

Motorina

12.000,00

11,13%

Furnizori materiale

 

Sfoara

4.800,00

4,45%

Furnizori materiale diverse

 

Alte materiale

47.600,00

44,18%

 

Total

107.775,00

100%

Politica si piata de desfacere

Piata vizata va fi formata in principal din societatile comerciale care au ca obiect de activitate Fabricarea vinurilor din struguri cod CAEN 1102, respectiv societatile care proceseaza productia proprie impreuna cu produse achizitionate de la terti in vederea obtinerii de vin.

Potentiali clienti:

 

POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI

 

Nr.crt

Client (Denumire si adresa)

Valoare - RON -

% din vanzari

1

Unitate producere vin

75.000,00

19,53%

2

Unitate producere vin

85.000,00

22,14%

3

Unitate producere vin

140.000,00

36,46%

4

Unitate producere vin

40.000,00

10,42%

5

Clienti persoane fizice

44.000,00

11,45%

 

Total vanzari

384.000,00

100,00%

Analiza concurentei

Odata cu cresterea numarului de producatori si de branduri autohtone de vinuri a crescut si concurenta pe piata. Producatorii consacrati de vinuri au venit anul trecut cu noutati, in special pe segmentele premium, pe care s-a resimtit si ofensiva micilor producatori. Pana la o consolidare mai puternica a brandurilor autohtone, piata ramane in continuare fragmentata, cu un nivel inca ridicat de experimentare, iar oferta de branduri de vinuri la raftul din retail este inca departe de a se fi stabilizat.

In Romania exista opt regiuni viticole si un total de 38 de podgorii in care sunt cultivate peste 100 de soiuri de struguri.

Principalii concurenti sunt:

Nr.

Firma

Judet

 

[denumire firma]

[judet]

Pe teritoriul Romaniei, suprafetele/plantatiile viticole sunt raspandite sub forma de lant continuu sau asezate dispersat, constituind dupa caz, regiuni (zonale) viticole, podgorii, centre viticole si plaiuri: 7 regiuni / zone viticole, cu numeroase podgorii (aproape 40) si centre viticole (peste 160), cunoscute pentru vinurile de calitate si vinurile speciale.

Daca nivelul de concurenta existent la ora actuala pe piata se va mentine si in urmatorii ani, Romania va deveni cu siguranta unul dintre producatorii europeni de referinta in ceea ce priveste vinul de calitate.

Memoriu justificativ

Dotare exploatatie de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si echipamente

si comercializare.

Strategia de piata care va fi aplicata vizeaza:

Produsul oferirea unor produse de o calitate superioara; acest lucru va putea fi realizat prin selectarea produselor, astfel incat cele comercializate sa respecte toate standardele de produs. Produsele care nu indeplinesc toate standardele pot fi vandute spre valorificare catre procesatori astfel incat sa nu se inregistreze pierderi.

Promovarea solicitantul isi propune sa ofere o calitate constanta astfel incat prin seriozitate si respectarea obligatiilor contractuale sa isi asigure o clientela fidela, persoane fizice si juridice. Atat in cazul persoanelor fizice, cat si juridice, recomandarile venite din partea unor clienti multumiti influenteaza semnificativ alegerea furnizorului si conduce la atragerea clientilor noi. In acelasi timp, este valabila si reciproca un client nemultumit se va plange la cel putin inca 10 persoane,indepartandu-le definitiv de respectivul producator.

2.8 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie urmarite in implementarea proiectului.

Se va descrie modul de realizare a acestora si se vor preciza documentele justificative aferente. Explicitarea obiectivului general si a cel putin unul din obiectivele specifice se va prezenta sub forma tabelara:

 

Obiectivele

 

Obiectivele generale si obiectivele specifice

 

urmarite prin

Descrierea modului in care se urmareste atingerea obiectivelor

proiect

EG1

Proiectul

   

respecta: conformitatea cu

respecta: conformitatea cu Acest obiectiv va fi atins prin modernizarea exploatatiei de vita de vie in

Acest obiectiv va fi atins prin modernizarea exploatatiei de vita de vie in urma achizitionarii de utilaje si echipamente agricole performante care permit cresterea productivitatii muncii, imbunatatirea conditiilor de lucru si imbunatatirea calitatii produselor agricole obtinute.

obiectivul

general

al

masurii: cresterea competitivitatii sectorului agricol printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor

comunitare si cu cel putin unul din obiectivele specifice

 

a) Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei inclusiv a celei ecologice, precum si producerea si utilizarea de energie din surse regenerabile;

producerea si utilizarea de energie din surse regenerabile; Cresterea nivelului capacitatii de productie prin realizarea

Cresterea nivelului capacitatii de productie prin realizarea mecanizata a unor activitati din fluxul de productie.

Prin investitiile de modernizare a exploatatiei de vita de vie, prin scurtarea perioadelor de realizare a diverselor activitati cu impact direct asupra productiei obtinute (ex.:masurile de combatere a daunatorilor, tratamentele impotriva bolilor,etc) , se va obtine o crestere a randamentului de productie

b)

Adaptarea

 

Nu este cazul

exploatatiilor

la

standardele

comunitare;

c)

Cresterea

veniturilor

 

Acest obiectiv va fi realizat prin investitiile de modernizare a exploatatiei de vita de vie, prin scurtarea perioadelor de realizare a diverselor activitati cu impact direct asupra productiei obtinute (ex.:masurile de combatere a daunatorilor, tratamentele impotriva bolilor,etc), se va obtine o crestere a productiei si implicit cresterea veniturilor exploatatiei.

exploatatiilor

agricole

exploatatiilor agricole

sprijinite;

Pagina 15/41

Memoriu justificativ

Dotare exploatatie de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Obiectivele generale si obiectivele specifice

Obiectivele

urmarite prin

proiect

Descrierea modului in care se urmareste atingerea obiectivelor

d) Sprijinirea membrilor grupurilor de producatori sau ai altor forme asociative in vederea incurajarii fenomenului de asociere.

Nu este cazul

Pentru explicitarea indeplinirii criteriului de eligibilitate EG2 privind imbunatatirea performantei generale generala se va prezenta sub forma tabelara:

 

Obiectivele

 

Obiectivele generale si obiectivele specifice

 

urmarite prin

Descrierea modului in care se urmareste atingerea obiectivelor*

 

proiect

EG2 - Proiectul sa fie in acord cu:

   

a) potentialul agricol al zonei 20 si

 

Proiectul propus spre finantare este in acord cu

potentialul agricol al zonei, zonele de amplasare ale

potentialul agricol al zonei, zonele de amplasare ale

investitiei localitatea potential mediu.

 

corespunde zonei cu

b) sa demonstreze imbunatatirea

 

Prin implementarea investitiei se va inregistra obtinerea

performantei generale a exploatatiei agricole la data darii in exploatare a investitiei:

agricole la data darii in exploatare a investitiei: unor produse cu valoare adaugata mare si cu

unor produse cu valoare adaugata mare si cu o calitate sporita, ceea ce semnifica imbunatatirea performantei generale a exploatatiei agricole.

Obiective tehnice:

     

- achizitia de tractoare, combine, masini, utilaje, echipamente etc, care determina cresterea productivitatii muncii, imbunatatirea calitatii produselor agricole, introducerea de tehnologii performante, imbunatatirea conditiilor de lucru;

tehnologii performante, imbunatatirea conditiilor de lucru; Prin achizitionarea utilajelor si echipamentelor moderne

Prin achizitionarea utilajelor si echipamentelor moderne

cu performante tehnice ridicate, se realizeaza executarea lucrarilor specifice activitatii intr-un timp mai scurt si cu o calitate superioara a lucrarilor, fapt ce conduce la cresterea productivitatii muncii la nivelul exploatatiei.

- construirea si/sau modernizarea

 

Nu este cazul

 

cladirilor operationale care conduc

la asigurarea

conformitatii

cu

 

standardele comunitare;

-

diversificarea productiei in

   

Nu este cazul

 

functie de cerintele pietei, realizarea de noi produse si introducerea de noi tehnologii .

 

Obiective economico- financiare:

 
Obiective economico- financiare:   Realizarea obiectivului de ordin economic privind reducerea cheltuielilor de

Realizarea obiectivului de ordin economic privind

reducerea cheltuielilor de productie se realizeaza si prin eliminarea lucrarilor manuale care necesita un volum mare si costisitor de munca. Performantele tehnice ale utilajelor determina totodata si:

-

reducerea costurilor de

productie si cresterea rentabilitatii

economice a exploatatiei agricole;

reducerea consumului de combustibil la hectar;

 

reducerea

consumului

de

munca

umana

si

mecanica prestate de terti.

 

cresterea valorii adaugate brute (VAB ) a exploatatiei agricole.

-

   
Prin utilizarea in productie a utilajelor si echipamentelor achizitionate prin proiect, se obtine cresterea valorii

Prin utilizarea in productie a utilajelor si echipamentelor

achizitionate prin proiect, se obtine cresterea valorii adaugate brute a exploatatiei agricole, utilizarea factorilor de productie proprii influentand pozitiv valoarea productiei obtinute.

-

cresterea viabilitatii economice.

- cresterea viabilitatii economice. Implementarea proiectului va insemna atat o crestere a veniturilor prin obtinerea

Implementarea proiectului va insemna atat o crestere a veniturilor prin obtinerea unei productii mai mari, cat si reducerea cheltuielilor prin efectuarea unor activitati cu echipamentele si utilajele proprii, renuntand la serviciile contractate cu tertii. Solicitantul intentioneaza ca prin investitiile realizate prin proiect, avand ca obiect o

Pagina 16/41

Memoriu justificativ

Dotare exploatatie de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si echipamente

 

Obiectivele

 
 

Obiectivele generale si obiectivele specifice

urmarite prin

Descrierea modului in care se urmareste atingerea obiectivelor*

proiect

   

productivitate cat mai ridicata a recoltei, sa obtina costuri de operare cat mai bune.

Obiective de mediu

 

Toate utilajele si echipamentele care vor fi achizitionate

prin proiect corespund nivelurilor stabilite prin normele de mediu astfel incat noua investitie nu va avea un impact negativ asupra mediului.

-

reducerea emisiilor daunatoare

- reducerea emisiilor daunatoare

cu efect de sera si o mai buna gestionare a deseurilor rezultate din activitatea de productie;

-

reducerea emisiilor de

Nu este cazul

amoniac (si a altor gaze), in special in exploatatiile de crestere

a

animalelor prin respectarea

standardelor sanitar-veterinare, de

igiena si de bunastare a animalelor;

-

asigurarea respectarii

 

Respectarea cerintelor fitosanitare prin practicarea unor metode de cultivare sanatoase, astfel incat sa asigure siguranta alimentara a consumatorilor, sa respecte normele de mediu, in scopul de a proteja apa si solul si de a tine evidenta tratamentelor fitosanitare si a produselor chimice utilizate in procesul de productie.

cerintelor fitosanitare, ecologice

cerintelor fitosanitare, ecologice
 

etc.;

-cresterea gradului de utilizare a surselor de energie regenerabila si imbunatatirea eficacitatii folosirii acestora.

Nu este cazul

Pagina 17/41

Memoriu justificativ

Dotare exploatatie de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si echipamente

3. Date privind forta de munca si managementul proiectului

3.1 Total personal existent

Total personal existent: 0 angajati din care personal de executie : 0 angajati

3.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei :

Locuri de munca nou-create: 1 persoana, avand urmatoarea functie:

Conducator utilaje agricole: 1 persoana.

Pentru activitatile care necesita forta de munca suplimentara, cum sunt activitatile de recoltare, se vor va angaja zilieri.

3.3 Responsabil legal

(nume,

prenume,

functie

in

cadrul

organizatiei,

studii

si

experienta profesionala) - relevante pentru proiect

Nume si prenume:

 

Functia in cadrul organizatiei:

 

Educatie si formare

Perioada

 

Numele institutiei de invatamant

 

Domeniul studiat

 

Diploma obtinuta

 
 

Experienta profesionala

1.

Perioada

 

Nume angajator

 
 

Functia ocupata

 

Pagina 18/41

Memoriu justificativ

Dotare exploatatie de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si echipamente

4. Descrierea achizitiilor realizate prin proiect

respectiv denumirea, numarul, valoarea si caracteristicile tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport / dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si, daca e cazul, prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati). Achizitiile trebuie sa fie fundamentate in functie de capacitatea de productie existenta si / sau prognozata.

 

Utilaje/echipamente tehnologice/echipamente de transport/dotari achizitionate prin proiect

 
     

Valoare

 

Valoare

Valoare

 

Valoare

Nr.

crt

Denumire

Cantitate

(fara TVA)

TVA

(cu TVA)

(fara TVA)

TVA

(cu TVA)

Euro

Euro

Euro

Lei

Lei

Lei

Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice

 

1

Tractor

 

1 24.300

5.832

30.132

107.941

25.906

133.846

2

Remorca transportoare

 

1 4.800

1.152

5.952

21.322

5.117

26.439

3

Masina de stropit in vie

 

1 8.600

2.064

10.664

38.201

9.168

47.369

 

TOTAL utilaje/echipamente/dotari

37.700

9.048

46.748

167.463

40.191

207.655

Descrierea echipamentelor si utilajelor care vor fi achizitionate este prezentata in cele ce urmeaza :

Tractor: 1 buc - Caracteristici tehnice:

o

Capacitate: min.50 CP

o

Dubla tractiune (4x4)

o

Ridicator hidraulic cu comanda mecanica, capacitate de ridicare 1.200 kg

o

Racire cu lichid.

Remorca tractoare: 1 buc - Caracteristici tehnice:

o

Sarcina utila min. 2.000 kg

o

Volum incarcare 1,6 mc

o

Basculare pe trei parti

o

Frana de mana mecanica.

Masina de stropit in vie: 1 buc - Caracteristici tehnice:

o

Capacitate bazin min.600 litri

o

Sistem de erbicidat.

Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in cadrul proiectului (plan de cultura pe perioada de cinci ani, plan de productie pe perioada de cinci ani pentru ferma zootehnica si altele).

Plan de productie

Capacitati de productie propuse a se realiza la finalizarea investitiei:

Soiurile de vita de vie existente in cadrul fermei sunt pentru vin.

In cadrul prognozei veniturilor ce vor fi obtinute ca urmare implementarii proiectului, s-a luat in considerare o productie medie de 8 tone/ha, obtinuta la capacitate maxima.

In anii pentru care s-au realizat proiectiile financiare, s-au utilizat urmatoarele ipoteze de calcul:

Productia medie obtinuta la ha va fi de 8.000 kg de struguri, pentru suprafata totala de 30 ha, productia fiind de 240 to struguri/an.

Sintetizand datele prezentate anterior, prezentam in continuare capacitatile de productie existente si capacitatile noi propuse prin proiectul de investitii:

o Capacitati de productie existente:

In prezent societatea detine in exploatare o suprafata de 30 ha cultivate cu vita de vie. Productia medie obtinuta la ha este de 7.850 kg de struguri, productia totala fiind de 235,50 to struguri/an.

Pagina 19/41

Memoriu justificativ

Dotare exploatatie de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si echipamente

o Capacitati noi de productie obtinute dupa implementarea proiectului de investitii:

Capacitati de productie rezultate din exploatarea suprafetei de vita de vie

   

Anul 1

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Produs

Prezent

implementare

operare

operare

operare

operare

operare

Suprafata (hectare)

30

30

30

30

30

30

30

Productivitate kg/ha

7.850

7.850

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

Productie obtinuta (kg struguri/an)

235.500

235.500

240.000

240.000

240.000

240.000

240.000

Productie obtinuta (to struguri/an)

235,50

235,50

240

240

240

240

240

Estimarea capacitatilor s-a realizat in baza fiselor tehnologice al culturilor prezentate in paginile urmatoare impreuna cu fluxurile tehnologice ale culturilor.

Descrierea fluxului tehnologic

Principalele etape ale fluxului tehnologic cuprinzand tipurile de lucrari efectuate anual de societate se regasesc in tabelul urmator:

Luna

Lucrare

 

Utilaje si echipamente

Februarie

Lucrari de revizuire a sistemului de sustinere

   

Martie

Debilonarea sau dezmusuroitul vitelor Controlul viabilitatii mugurilor din ochii de iarna, urmata de taierea in uscat Sapa mare pe randurile de vite Masuri de combatere a bolilor

Tractor Masina de taiat vita Plug Agregat cu grapa

Aprilie

Afanarea adanca a solului, cu administrarea concomitenta a ingrasamintelor organice si a celor minerale cu azot Tratamente impotriva bolilor

Tractor + agregat de fertilizare Masina de stropit vita Plug

Mai

Plivitul lastarilor de prisos Dirijarea lastarilor printre sarmele perechi ale spalierului Prasile pentru distrugerea buruienilor Administrarea ingrasamintelor minerale cu azot; fertilizarea extraradiculara cu ingrasaminte foliare Tratamente impotriva daunatorilor

Tractor + agregat de fertilizare Masina de stropit vita Prasitoare

Iunie

Se continua dirijarea lastarilor La sfarsitul infloritului se executa prasile pe intervale si pe randurile de vite

Tractor + prasitoare Masina de stropit vita

Iulie

Se executa al treilea dirijat al lastarilor Se continua tratamentele impotriva bolilor

 

Tractor + prasitoare Masina de stropit vita

August

Se fac ultimele prasile si eventual ultima lucrare de dirijat lastari Se executa al doilea copcit Se executa carnitul lastarilor Desfrunzitul partial din zona circhinilor Se fac pregatiri pentru culesul strugurilor

 

Tractor + prasitoare Masina de desfrunzit

Septembrie

Se

urmareste

mersul

coacerii

strugurilor,

stabilindu-se

data

Tractor + remorca Plug

culesului

 

Octombrie

Are loc recoltarea strugurilor Se desprind coardele de pe sarmele spalierului Se executa aratura adanca de toamna pe intervale, cu incorporarea concomitenta a ingrasamintelor organice si a celor minerale cu fosfor si potasiu

Tractor + remorca Plug Agregat de fertilizare

Noiembrie

Musuroitul viei Intocmirea planului de lucru pentru anul urmator

   

In contextul cerintelor de crestere continua a eficientei tehnologiilor de cultura, un rol de seama revine aplicarii, dupa infiintarea culturii, a unui complex de lucrari care sa asigure conditii optime de crestere si dezvoltare a plantelor, in vederea obtinerii unor productii mari si de calitate.

Viile tinere necesita ingrijiri deosebite chiar din anul plantarii. Acestea au ca scop sa asigure conditii optime

Pagina 20/41

Memoriu justificativ

Dotare exploatatie de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si echipamente

pentru prinderea vitelor si sa favorizeze cresterea lor. Primii trei ani dupa plantare reprezinta perioada necesara pentru dezvoltarea, pregatirea si formarea vitelor pentru intrarea lor pe rod.

Dezmusuroitul se realizeaza la sfarsitul lunii martie si inceputul lunii aprilie, dupa ce a trecut pericolul ingheturilor tarzii de primavara. In perioada de dupa plantarea vitei, in musuroi si in groapa de plantare pot sa apara viermi sarma (care ataca numai lastarii verzi) si larve ale carabusului de mai (care ataca portaltoiul sau lastarii). Combaterea lor se va realiza prin desfacerea musuroiului si distrugerea larvelor. Pentru prevenire altor atacatori, in jurul altoiului se presata 5-6 g/vita dintr-un insecticid, dupa care musuroiul se reface cu pamant reavan.

Taierea in uscat se realizeaza imediat dupa dezmusuroitul vitelor. Pentru uniformizarea vigorii vitelor, taierea din anul al doilea se aplica diferentiat: la vitele cu crestere slaba se lasa un cep de 2 ochi, in timp ca la vitele bine fortificate in primul an se lasa o cordita de 3-4 ochi.

Copcitul vitelor consta in suprimarea radacinilor date din altoi si a lastarilor crescuti din portaltoi. Acesta operatie se executa de doua ori pe vara.

Prasilele au rolul de a mentine solul in stare afanata si curat de buruieni.

Plivitul se face atunci cand lastarii au atins o lungime de cca. 8-10 cm, executandu-se plivirea celor care sunt de prisos, asigurandu-se astfel o egalizare a cresterii lastarilor destinati formarii tulpinilor. Se suprima lastarii fara rod,cei slab dezvoltati si cu asezare necorespunzatoare.

Tutorirea vitelor si legarea lastarilor

Pentru sustinerea vitelor au fost folositi picheti confectionati din sipci de lemn. Pe acesti tutori se paliseaza vertical lastarii ramasi dupa plivit, prin executarea a 2-3 legaturi, pentru a nu fi rupti de vanturi sau cu ocazia lucrarilor din vie. Pe masura cresterii lastarilor, acestia se leaga de 1-2 ori de pichet. Cu ocazia primului legat, cand lastarii masoara 30-40 cm lungime, se efectueaza si plivitul, fiind lasati cate 2-3 lastari mai vigurosi la fiecare vita.

Asigurarea desimii (completarea vitelor disparute). Vitele disparute pe parcursul perioadei de vegetatie se vor inlocui in cursul verii (august) cu vite de un an crescute in ghivece.

Combaterea bolilor si daunatorilor. O atentie deosebita se va acorda combaterii manei si fainarii. Ca produse de combatere a manei, vor fi folosite substante fara cupru (Dithane M 45 0,2%, Captadin 50 PU 0,2%, Mikal 0,3%) deoarece stimuleaza cresterea si nu produc arsuri pe frunze. Fainarea se combate prin adaugarea de sulf muiabil (0,3-0,4%) in solutia folosita pentru prevenirea manei.

Fertilizarea. Ingrasamintele chimice vor fi administrate cu ocazia lucrarilor solului:

ingrasamintele potasice (1,5-3,5 kg/ar sare potasica) vor fi aplicate o data cu prima lucrare de afanare a solului in primavara;

ingrasamintele cu azot (3,6 kg/ar azotat de amoniu) vor fi administrate fazial, la urmatoarele 1-2 prasile;

ingrasamintele cu fosfor (3-6 kg/ar superfosfat) vor fi aplicate cu ocazia efectuarii araturilor de toamna

Recoltarea productiei de struguri

Recoltarea strugurilor se efectueaza la maturitatea tehnologica, atunci cand strugurii au acumulat o anumita cantitate de zaharuri si prezinta aciditatea totala corespunzatoatre soiului. Maturitatea deplina a strugurilor corespunde momentului in care greutatea boabelor inregistraza valoarea maxima. Intarzierea culesului aduce pagube prin micsorarea productiei.

Pregatirea viei pentru iernat cuprinde mai multe lucrari:

Musuroitul vitelor in toamna pe o inaltime de 25-30 cm se executa manual si are drept rol apararea viei impotriva gerurilor din timpul iernii. Aratura adanca de toamna este una din lucrarile de baza care asigura cresterea si dezvoltarea vitelor si punerea lor rapida pe rod. Aratura de toamna se executa cu plugul pentru vie pe adancimea de 18-22 cm. Lucrarile de intretinere si exploatare a vitei de vie continua in mod similar in urmatorii ani. O atentie sporita se va acorda lucrarilor de plivit, legat sau dirijat lastari, precum si aplicarii eficiente si la timp a tratamentelor pentru combaterea bolilor si daunatorilor.

Pagina 21/41

Memoriu justificativ

Dotare exploatatie de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Fisa tehnologica a culturii Vita de vie

Situatia 1. In perioada de implementare a proiectului

FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la hectar)

 

Vita de vie

Productivitate medie (kg/ha)

 

7.850,00

 
   

Luna in care se executa lucrarea

 

1. Lucrari mecanice

 

2. Lucrari manuale

3. Materii prime si materiale

   

Denumirea

1.1 Cheltuieli combustibil

2.2 Cheltuieli terti

Nr. crt.

lucrarii

Echipament

Cost

 

Cost

Cantitate

Tarif

Cost

Denumire

   

Pret

Cost

TOTAL

agricole

utilizat /

capacitate

unitar

(lei/ha)

Descriere

unitar

(lei/ha)

(zile

lucrate/ha)

zilnic

(lei/zi)

unitar

(lei/ha)

material

utilizat

UM

Cantitate

(UM/ha)

unitar

(lei/UM)

unitar

(lei/ha)

1

Pregatirea

culturii

martie

   

tractor, masina de taiat via, plug, agregat cu grapa

61,00

8,2

28

229,60

ingrasaminte,

foarfeci

   

1 550,00

550

 

840,60

 

Sapat, fasonat,

     

tractor, agregat de fertilizare, masina de stropit vita, prasitoare

       

mranita,vite

         

2

mocirlit,

aprilie

26,00

18,8

28

526,40

portaltoi, alte

1 818,5

818,50

1.370,90

completat vita

mat.

 

Prasit, legat

lastari

     

tractor, prasitoare, agregat de fertilizat, masina de stropit vita

       

mat.,

         

3

mai

187,40

10

28

280,00

ustensile de

legat

1 1.516,00

1516

1.983,40

 

Prasit, plivit,

     

tractor, masina de stropit vita, prasitoare

       

mat.legat si

stopit

         

4

legat, stropit

vita

iunie

261,40

9,1

28

254,80

1 96,00

96

612,20

 

Prasit, plivit,

     

tractor, masina de stropit vita, prasitoare

                   

5

legat, stropit

iulie

161,40

15,2

28

425,60

mat.stropit

1 202,00

202

789,00

vita

6

Prasit, plivit,

legat vita

august

   

tractor, prasitoare, masina de desfrunzit

130,70

9

28

252,00

mat.legat

   

1 16,00

16

 

398,70

 

Recoltare,

                           

musuroit si

7

aratura de

septembrie

tractor+remorca, plug

105,70

80

28

2.240,00

0,00

2.345,70

toamna

 

Recoltare,

                           

musuroit si

8

aratura de

octombrie

tractor+remorca, plug

77,10

60

28

1.680,00

0,00

1.757,10

toamna

 

Cost unitar total

-

0,00

-

1.010,70

-

 

5.888,40

-

     

3.198,50

10.097,60

Pagina 22/41

Memoriu justificativ

Dotare exploatatie de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Situatia 2. In perioada de operare a proiectului

FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la hectar)

Vita de vie

 

Productivitate medie (kg/ha)

 

8.000,00

 
   

Luna in care se executa lucrarea

1. Lucrari mecanice

 

2. Lucrari manuale

3. Materii prime si materiale

   

1.1 Cheltuieli combustibil

2.2 Cheltuieli terti

Nr. crt.

Denumirea lucrarii agricole

Echipament

utilizat /

Cost

unitar

Descriere

Cost

unitar

Cantitate

(zile

Tarif

zilnic

Cost

unitar

Denumire

material

UM

Cantitate

(UM/ha)

Pret

unitar

Cost

unitar

TOTAL

 

capacitate

(lei/ha)

(lei/ha)

lucrate/ha)

(lei/zi)

(lei/ha)

utilizat

(lei/UM)

(lei/ha)

         

masina de

                   

taiat via,

ingrasaminte,

foarfeci

1

Pregatirea culturii

martie

tractor

20,00

plug,

agregat

35,00

8,2

28

229,60

1 550,00

550

834,60

cu grapa

 
         

agregat

                   

2

Sapat,fasonat,mocirlit,completat

vita

aprilie

tractor, masina de stropit vita

20,00

de

fertilizare,

prasitoare

18,8

28

526,40

mranita,vite

portaltoi, alte

mat.

1 818,5

818,50

1.364,90

         

prasitoare,

                   

3

Prasit,legat lastari

mai

tractor, masina de stropit vita

88,00

agregat

de

fertilizare

73,00

10

28

280,00

mat.,

ustensile de

legat

1 1.516,00

1516

1.957,00

4

Prasit, plivit, legat, stropit vita

iunie

tractor, masina de stropit vita

88,00

prasitoare

147,00

9,1

28

254,80

mat.legat si

stropit

   

1 96,00

96

 

585,80

5

Prasit, plivit, legat, stropit vita

iulie

tractor, masina de stropit vita

68,00

prasitoare

73,00

15,2

28

425,60

mat.stropit

   

1 202,00

202

 

768,60

         

prasitoare,

                   

6

Prasit, plivit, legat vita

august

tractor

44,00

masina de

73,50

9

28

252,00

mat.legat

1 16,00

16

385,50

desfrunzit

7

Recoltare,musuroit si aratura de toamna

septembrie

tractor+remorca

44,00

plug

48,50

80

28

2.240,00

       

0,00

2.332,50

8

Recoltare,musuroit si aratura de toamna

octombrie

tractor+remorca

22,00

plug

48,50

60

28

1.680,00

       

0,00

1.750,50

 

Cost unitar total

-

394,00

-

498,50

-

 

5.888,40

-

     

3.198,50

9.979,40

Pagina 23/41

Memoriu justificativ

Dotare exploatatie de vita de vie prin achizitionarea de utilaje si echipamente

5. Durata de realizare (luni) si etape principale

Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati.

Se vor evidentia investitiile referitoare la adaptarea la standardele comunitare care trebuie sa se incadreze in perioada de gratie.

Durata de implementare a proiectului de investitii este de 1 an (12 luni calendaristice).

Beneficiarul solicita primirea ajutorului FEADR in 2 transe de plata, esalonate pe durata de executie a proiectului proportional cu nivelul cheltuielilor eligibile efectuate.

Se estimeaza ca ajutorul FEADR va fi primit in termen de 90 de zile de la depunerea Cererilor de plata.