Sunteți pe pagina 1din 9

Şcoala Gimnazială Nr.

1
Rm. Sărat, jud. Buzău
Str. Ştefan cel Mare Nr. 17
Nr. ............./ ....... 09. 2012

MICUL CREŞTIN
DINCOLO DE ORA DE RELIGIE

COORDONATOR:
PROF. MARINESCU GABRIELA ANTOANETA

AVIZ CONSILIUL DE ADMISTRAŢIE

AVIZ CONSILIUL PROFESORAL

DIRECTOR,
PROF. BACŞEI VALENTINA

Motto:
Anii grei ai dictaturii comuniste, cu ateismul ei umilitor impus în şcolile de stat, contrar
voinţei unui popor religios, ne-au învăţat să nu mai dorim cultură fără credinţă, ştiinţă fără
spiritualitate, materie fără spirit, cunoaştere fără comuniune, filosofie fără speranţă, şi îndeosebi,
şcoală fără suflet, adică educaţie fără religie, mai ales la vârsta întrebărilor existenţiale şi a
formării spirituale a tinerilor, înţelegând că „sufletul culturii este cultura sufletului”.
(P.F.Daniel Patriahul B.O.R.)

A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT:


COORDONATOR:
MARINESCU GABRIELA ANTOANETA – profesor RELIGIE ORTODOXĂ
Nr. telefon: 076638239
e-mail: gabimarant@yahoo.it

B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT

B.1. Titlul proiectului: MICUL CREŞTIN DINCOLO DE ORA DE RELIGIE


B.2. Categoria în care se încadrează proiectul: PROIECT INIŢIAT ÎN VEDEREA
OBŢINERII GRADAŢIEI DE MERIT

C. UNITATEA ÎN CARE SE DERULEAZĂ PROIECTUL:

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, RM. SĂRAT


STR. ŞTEFAN CEL MARE NR.17, jud. Buzău
Nr. telefon: 0338569801
E-mail: scoalanr1_rmsarat@yahoo.com

D. DIAGNOZĂ RELEVANTĂ PENTRU OBIECTIVELE PROIECTULUI,


LA DEPUNEREA PROIECTULUI / ANALIZA SWOT

Valorile oferite de educaţia religioasă sunt extrem de necesare, mai ales în această perioadă de
secularizare a societăţii româneşti, întrucât ele reprezintă pentru tineri un reper spiritual esenţial şi
un liant existenţial între toate cunoştinţele teoretice, dobândite prin studiul celorlalte d iscipline.
Valorile cultivate şi virtuţile încurajate în cadrul orelor de Religie sunt necesare sănătăţii spirituale a
persoanei şi a comunităţii.
Aşadar, predarea Religiei în şcoală are valenţe educaţionale deosebite, prin rolul ei formativ în
viaţa tinerilor, reducând efectele negative ale crizei contemporane de identitate şi de orientare,
propunând modele viabile de bunătate şi sfinţenie, şi oferind tinerilor repere în viaţa de familie şi în
societate. Educaţia religioasă reprezintă un factor de stabilitate şi de comuniune în societatea
românească.
Îndeosebi astăzi, într-o vreme a individualismului materialist agresiv şi a relativismului valorilor
morale şi sociale, tinerii au mare nevoie de lumină pentru suflet, de modele sfinte şi de valori eterne,
de iubire curată şi speranţă susţinută de rugăciunea Bisericii şi de faptele bune ale credinţei
statornice.
O oră pe săptămână este insuficientă pentru a forma personalitatea moral - religioasă a elevilor şi
pentru a contracara influenţa a multor ore pe săptămână petrecute în faţa calculatorului şi a
televizorului.
Formarea personalităţii moral – religioase se face prin colaborarea familie – şcoală - biserică.
Influenţa celor trei factori ar trebui să se completeze şi să întărească deprinderile formate. Însă
realitatea este că aproape întreaga educaţie religioasă este transferată în seama şcolii din diverse
motive. Unul dintre motive este acela că familia nu se implică în acest sens, din lisă de timp şi de
educaţie religioasă.
Pentru ca scopul educaţiei religioase să fie atins, acela de a forma personalitatea religios-morală
a elevului, trebuie utilizate cu înţelepciune instrumentele şi mijloacele care înlesnesc ca mesajul
religios să ajungă la sufletul copilului, să formeze achiziţii de cunoştinţe, convingeri şi
comportamente pentru a se integra în marea familie creştină. Activităţile proiectului au această
menire.
Acest proiect cu titlul „MICUL CREŞTIN DINCOLO DE ORA DE RELIGIE” este iniţiat pentru
o perioadă de 4 ani în vederea obţinerii gradaţiei de merit. Obiectivele de referinţă şi activităţile prin
care acestea se pot atinge sunt pentru un an şcolar (2012-2013).
Vor fi implicaţi elevi din mai multe clase care vor desfăşura activităţi şcolare şi extraşcolare,
urmărindu-li-se atât achiziţiile de cunoştinte cât şi comportamentele şi atitudinile din punct de
vedere moral-religios.
Acest grup ţintă va participa la concursurile pe teme religioase precum „Micul creştin - Cu
Europa la joacă”, atât cu ocazia Crăciunului, cât şi a Paştilor, la concursul interjudeţean de produse
realizate de elevi pe teme religioase, la activităţi artistice cu ocazia sărbătorilor naţionale şi
religioase, la acţiuni filantropice în parteneriat cu Biserica, Scoala Specială de Arte şi Meserii, cu
alte instituţii sociale. De asemenea elevii vor fi antrenaţi în pelerinaje la locuri sfinte.
Ca parteneri externi vor fi implicaţi: Casa de Cultură Florica Cristoforeanu, Muzeul Municipal,
Biserica (Arhiepiscopia, diferite mănăstiri), Palatul Copiilor, Ocolul Silvic, Centrul Specializat de
Protecţia Copilului – Case de tip familial, Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională, Şcoala de
Arte şi Meserii (şcoală specială).

ANALIZA SWOT:

PUNCTE TARI:
- religia ca disciplină şcolară face parte din trunchiul comun;
- elevii iubesc Religia şi sunt deschişi şi sensibili la toate activităţile cu temă religioasă;
- rezultatele elevilor la concursuri pe teme religioase şi la olimpiada de Religie arată că
elevii fac şi performanţă;
- şcoala noastră este o şcoală de prestigiu din judeţ cu o experienţă bogată în derularea
proiectelor, având foarte multe parteneriate încheiate, activităţi de voluntariat,
filantropice, antreprenoriale, rezultate foarte bune la concursuri, festivaluri ş.a.
- şcoala are dotarea necesară pentru desfăşurarea activităţilor şcolare, utilizându-se
mijloacele IT şi soft-urile educaţionale la ora de religie;

PUNCTE SLABE:
- lipsa educaţiei religioase în rândul cadrelor didactice;
- o oră de religie pe săptămână este insuficientă pentru a forma personalitatea moral
religioasă a unui elev.

OPORTUNITĂŢI:
- părinţii sunt receptivi la activităţile cu scop moral - religios;
- concursurile religioase organizare de către diferite unităţi şcolare sau instituţii religioase;
- frecvenţa sărbătorilor religioase oferă pretextul unor diverse activităţi;
- existenţa unor instituţii sociale dispuse să colaboreze şi cu care se pot încheia
parteneriate;
- existenţa unor familii în situaţii de risc spre care elevii au posibilitatea să îşi exercite
virtuţile creştine.

AMENINŢĂRI:
- educaţia religioasă în familie este foarte fragilă, aproape inexistentă la unii elevi;
- majoritatea elevilor sunt singuri acasă şi expuşi la influenţa televizorului şi a
computerului;
- modele imorale promovate de mass-media;
- jocurile agresive de pe calculator;
- lipsa de timp a părinţilor de a fi alături de copiii lor, de a-i supraveghea şi de a comunica
cu ei, de a vizita diferite obiective cu scop moral-religios;
- anturajul de prieteni.

E) OBIECTIVUL GENERAL (în acord cu P.D.I. al unităţii de învăţământ):

FORMAREA PROFILULUI MORAL RELIGIOS AL „MICULUI CREŞTIN” PRIN


ACTIVITĂŢI ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE PENTRU REALIZAREA UNUI CLIMAT
EDUCAŢIONAL ADECVAT.

OBIECTIVELE SPECIFICE:

O1 - integrarea în comportamentul propriu a învăţăturilor desprinse din pildele studiate la


clasă (practicarea virtuţilor creştine);
O2 - evidenţierea datoriilor unui creştin faţă de semeni (de acasă, din Biserică, şcoală,
societate);
O3 - respectarea naturii ca dar al Dumnezeu pentru oameni;
O4 - respectarea sărbătorilor creştine ca „popasuri duhovniceşti” în viaţa creştină;
O5 - cunoaşterea şi valorificarea tradiţiilor religioase;
O6 - practicarea pelerinajului .

F) DESCRIEREA COLECTIVULUI DE ELEVI (grupul ţintă din proiect):

Religiei fiindu-i alocată doar o oră pe săptămână la fiecare clasă, grupul ţintă va fi format din 30
de elevi de la clasele V-VIII, dintre care 15 eleve fac parte din grupul vocal „Menestrelii” (grup
vocal-religios). Elevii fac parte din familii cu posibilităţi materiale diferite. Având în vedere că
Biserica încorporează oamenii indiferent de vârstă, stare socială sau materială, scopul fiind formarea
bunului creştin şi atitudinea de respect în faţa sacrului, se justifică alegerea grupului ţintă de la mai
multe clase.

G) RELEVANŢA PROIECTULUI ÎN ACORD CU NEVOILE


COLECTIVULUI DE ELEVI DIN PROIECT:
Grupul ţintă este format din elevi cu capacităţi vocale, cu disponibilitate de a participa la
activităţi extraşcolare, dar cu deprinderi religioase neformate. Se va urmări prin toate activităţile
proiectului să se formeze şi să se consolideze deprinderile, atitudinile şi convingerile moral -
religioase pentru a se contura personalitatea Micului creştin.
Toate activităţile proiectului se folosesc de resursele necesare pentru a obţine rezultate
măsurabile în grupul ţintă.

Activitatea nr. 1
a. Titlul activităţii: „Pelerinajul-călătoria cu Dumnezeu”
b. Tipul activităţii: pelerinaj
c. Data/perioada de desfăşurare: 3-4 noiembrie 2012
d. Locul desfăşurării: Mănăstirea Bujoreni
e. Participanţi: elevi, prof. de religie, prof. Manolache Viorica din partea C.A., preoţi
f. Descrierea pe scurt a activităţii: elevii din grupul ţintă, însoţiţi de profesorul
îndrumător, vor efectua un pelerinaj la Mănăstirea Bujoreni unde vor beneficia de sfintele
slujbe, de convorbiri duhovniceşti cu părintele Hristofor, de un program de muncă, dar şi de
catehizare, vizitarea mănăstirii cu explicaţii din partea ghidului, experimentarea unei zile în
acest complex monahal.
g. Responsabil: prof. Marinescu Gabriela
h. Beneficiari: elevii din grupul ţintă
i. Modalităţi de evaluare: raportul de activitate, numărul elevilor pelerini, obiectele
colecţionate, fotografii, diplome;
k. rezultate aşteptate: experimentarea comportamentului într-un sfânt lăcaş,
îmbogăţirea vocabularului religios, dorinţa elevilor de a pelerina la locuri sfinte şi de a face
misiune la întoarcere pentru a aduce şi pe alţii la Hristos.

Activitatea nr. 2
a. Titlul activităţii: Postul Crăciunului- postul bucuriei
b. Tipul activităţii: slujire şi misiune
c. Data/perioada de desfăşurare: decembrie 2012
d. Locul desfăşurării: biserică, şcoală, familie
e. Participanţi: grupul ţintă (30 de elevi) 1 cadru didactic (prof. de Religie Marinescu
Gabriela), prof. din partea C.A.
f. Descrierea pe scurt a activităţii: elevii din grupul ţintă vor merge la spovedit şi vor
lua cu ei şi câte un alt coleg pentru a face misiune creştină; ei se vor pregăti
responsabil pentru spovedanie cu nădejdea că se vor şi împărtăşi, ostenindu-se cu o
perioadă de post;
g. Responsabil: prof. Marinescu Gabriela
h. Beneficiari: direcţi-elevii, indirecţi - părinţi, profesori, preot, comunitate
i. Modalităţi de evaluare: numărul elevilor care se spovedesc, numărul elevilor aduşi
la spovedanie de către cei din grupul ţintă;
k. rezultate aşteptate: toţi elevii din grupul ţintă să se spovedească; un număr cât mai
mare de elevi aduşi la spovedit de către cei din grupul ţintă.

Activitatea nr. 3
a. Titlul activităţii: „Fericiţi cei milostivi”
b. Tipul activităţii: filantropică şi de voluntariat
c. Data/perioada de desfăşurare: noiembrie – decembrie 2012
d. Locul desfăşurării: scoală şi comunitate
e. Participanţi: 30 de elevi (grupul ţintă), profesorul de religie (prof. de Religie
Marinescu Gabriela), prof. din C.A.
f. Descrierea pe scurt a activităţii: elevii din grupul ţintă vor antrena şi alţi colegi să
colecteze diferite obiecte – cărţi, jucării, hăinuţe, alimente, cu scopul de a fi donate elevilor
nevoiaşi din şcoală şi din parohia de care aparţine şcoala, urmând astfel exemplul sfinţilor-
Sf. Ier. Nicolae şi Sf. Mc. Filoteea, a căror viaţă trebuie să o cunoască şi să o amintească şi
altora.
g. Responsabil: prof. Marinescu Gabriela
h. Beneficiari: elevi, comunitate - ditrect, părinţi, profesori-indirect
i. Modalităţi de evaluare: raport de activitate, obiectele donate, fotografii.
k. rezultate aşteptate: un număr apreciabil de obiecte donate; toţi elevii pelerini să se
implice activ.

Activitatea nr. 4
a. Titlul activităţii: „E vremea colindelor”
b. Tipul activităţii: cultural-artistică
c. Data/perioada de desfăşurare: decembrie 2012
d. Locul desfăşurării: Biserică, Centrul Cultural „Florica Cristoforeanu”, şcoală.
e. Participanţi: elevi, cadre didactice, preoţi, reprezentanţi ai comunităţii locale.
f. Descrierea pe scurt a activităţii: elevi din grupul ţintă, care fac parte şi din grupul
vocal „Menestrelii” vor susţine concert de colinde la diferite instituţii cu ocazia sărbătoririi
Crăciunului, la Biserică, Centrul Cultural „Florica Cristoforeanu”, Centrul de Tineret Fortes,
şcoală.
g. Responsabil: prof. Marinescu Gabriela
h. Beneficiari: elevii participanţi, profesorii participanţi - direct, părinţi, profesori,
comunitate – indirect;
i. Modalităţi de evaluare: raportul de evaluare, repertoriul de colinde, numărul
participanţilor, număr de obiectele donate, fotografii;
k. rezultate aşteptate: să aducem bucurie la cât mai multe persoane.

Activitatea nr.5
a. Titlul activităţii: „Schimb de carte ortodoxă”
b. Tipul activităţii: cultural-artistică
c. Data/perioada de desfăşurare: februarie 2013
d. Locul desfăşurării: bibliotecă
e. Participanţi: elevi, cadre didactice, preot, director bibliotecă
f. Descrierea pe scurt a activităţii: elevi din grupul ţintă şi cititori de carte religioasă
vor transmite câteva gânduri din impactul duhovnicesc al ultimei cărţi citite; va fi promovată
lectura religioasă şi se vor împrumuta, chiar oferi cărţi ortodoxe;
g. Responsabil: prof. Marinescu Gabriela
h. Beneficiari: elevii participanţi, profesorii participanţi - direct, părinţi, profesori,
comunitate – indirect;
i. Modalităţi de evaluare: raportul de evaluare, numărul participanţilor, număr de cărţi
citite, fotografii;
k. rezultate aşteptate: lectura de carte religioasă

Activitatea nr. 6
a. Titlul activităţii: „Aşteptând Lumina Învierii”
b. Tipul activităţii: cultural-artistică
c. Data/perioada de desfăşurare: martie 2013
d. Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială „ Mihail Armencea”, Adjud
e. Participanţi: elevi, cadre didactice din jud. Buzău, Brăila, Vrancea, Bacău
f. Descrierea pe scurt a activităţii: În şcolile partenere se vor confecţiona în luna
februarie icoane, felicitări, tablouri, colaje folosind materiale şi tehnici diferite de lucru,
având ca temă Sărbătoarea Învierii. În prima săptămână a lunii martie a anului 2013,
lucrările vor fi expediate la şcoala parteneră din Adjud, în vederea amenajării unei expoziţii
cu vânzare în holul Casei de Cultură din Adjud.
g. Responsabil: prof. Marinescu Gabriela
h. Beneficiari: elevii participanţi, profesorii participanţi
i. Modalităţi de evaluare: raportul de evaluare, numărul participanţilor, număr de
exponate, fotografii;
k. rezultate aşteptate: vânzarea unui număr cât mai mare de obiecte

Activitatea nr. 7
a. Titlul activităţii: „AZI CU TOŢI SĂ PRĂZNUIM!”
b. Tipul activităţii: liturgică, filantropică şi cultural-artistică
c. Data/perioada de desfăşurare: aprilie 2013
d. Locul desfăşurării: biserică şi instituţii sociale
e. Participanţi: elevi, cadre didactice
f. Descrierea pe scurt a activităţii: acţiunea se va derula pe perioada mai multor
săptămâni din Postul Mare, cu participare la slujbe, spovedit, împărtăşit, vizite la CITO, la
Căsuţa Magnolia, la Şcoala Specială de Arte şi Meserii, cu daruri pentru bătrâni şi pentru
copiii defavorizaţi (obiecte pascale confecţionate de către elevi)
g. Responsabil: prof. Marinescu Gabriela
h. Beneficiari: elevii participanţi, copiii şi bătrânii asistaţi- direct, părinţi, profesori,
comunitate -indirect
i. Modalităţi de evaluare: raport de evaluare, numărul participanţilor, număr de
obiectele donate, fotografii.

Activitatea nr. 8
a. Titlul activităţii: „Natura, darul lui Dumnezeu pentru oameni!”
b. Tipul activităţii: ecologică
c. Data/perioada de desfăşurare: mai 2013
d. Locul desfăşurării: biserică şi instituţii sociale
e. Participanţi: elevi, cadre didactice
f. Descrierea pe scurt a activităţii: elevii din grupul ţintă participă la plantare de flori,
pomi fructiferi şi puieţi în curtea şcolii;
g. Responsabil: prof. Marinescu Gabriela
h. Beneficiari: elevii participanţi, cadre didactice - direct, părinţi, profesori,
comunitate -indirect
i. Modalităţi de evaluare: raport de evaluare, numărul pomi şi flori plantaţi, fotografii.

Activitatea nr. 9
a. Titlul activităţii: „Hristos a înviat!”
b. Tipul activităţii: voluntariat
c. Data/perioada de desfăşurare: mai 2012
d. Locul desfăşurării: Mănăstirea Sfânta Treime
e. Participanţi: elevi, cadre didactice, monahii
f. Descrierea pe scurt a activităţii: acţiunea se va desfăşura la mănăstire, unde elevii
vor da o mână de ajutor maicilor şi vor gusta din „bunătăţile” unei zile duhovniceşti;
g. Responsabil: prof. Marinescu Gabriela
h. Beneficiari: elevi din grupul ţintă - direct, părinţi, profesori, comunitate -indirect
i. Modalităţi de evaluare: raport de evaluare, numărul participanţilor, fotografii;
j. rezultate aşteptate: o atitudine de respect faţă de viaţa monahală.

Activitatea nr. 10
a. Titlul activităţii: „Pelerinajul-călătoria cu Dumnezeu”
b. Tipul activităţii: pelerinaj
c. Data/perioada de desfăşurare: iunie 2012
d. Locul desfăşurării: Mănăstirea Brazi
e. Participanţi: elevi, cadre didactice, preoţi
f. Descrierea pe scurt a activităţii: elevii din grupul ţintă, însoţiţi de profesorul
îndrumător, vor efectua un pelerinaj la Mănăstirea Diaconeşti, unde vor beneficia pe lângă
Sfânta Liturghie de convorbiri duhovniceşti cu părintele Amfilohie, de audiere unui cor
îngereşti ale maicilor şi de vizitare centrului tipografic, aici fiind un adevărat focar de
cultură, fiind editate pentru prima dată „Jurnalul fericirii”- Steinhart şi cărţile sfinţilor din
închisorile comuniste;
g. Responsabil: prof. Marinescu Gabriela
h. Beneficiari: elevii participanţi
i. Modalităţi de evaluare: numărul elevilor pelerini, obiectele colecţionate, fotografii;
k. rezultate aşteptate: dorinţa elevilor de a pelerina şi a călători pe urmele sfinţilor

i) PRECIZAREA INDICATORILOR DE EVALUARE A PROIECTULUI

i.1. indicatorii de input – (ce se refera la intrarile de resurse umane, financiare si materiale
alocate pentru desfasurarea activitatilor si atingerea rezultatelor)

- numărul elevilor implicaţi în fiecare activitate;


- cantitatea de materii prime pentru activităţile de abilităţi practice;
- numărul obiectelor colecţionate pentru a fi donate în acţiunile filantropice;
- număr puieţi primiţi de la Ocolul Silvic pentru a fi plantaţi de elevi în curtea şcolii.

i.2. indicatorii de output – (ce se refera la iesirile din sistem, concretizate in produse si
servicii publice)

- numărul lucrărilor elevilor (produsele finale);


- număr de rapoarte de activite.

i.3. indicatorii de rezultat (outcome) – (legati de efectele directe ale politicilor publice
asupra comportamentului, capacitatii si performantei beneficiarilor directi)

- număr elevi premiaţi la activităţi;


- număr diplome obţinute;
- număr puieţi plantaţi.
i.4. indicatorii de impact – (care masoara efectele indirecte pe termen lung asupra
populatiei si societatii, dincolo de efectele imediate asupra beneficiarilor directi ai politicii publice)

- număr elevi din grupul ţintă care se spovedesc şi împărtăşesc periodic, frecventează biserica;
- număr familii defavorizate, ajutate şi vizitate in continuare de către elevi;
- număr de persoane convinse de către micii creştini din grupul ţintă să se spovedească.

j) UTILIZAREA TIC;
Internetul reprezintă un mijloc de informare eficientă pentru toate activităţile proiectului şi de
asemenea un mijloc de comunicare între membrii grupului ţintă, între aceştia şi profesor. De
asemenea se pot populariza activităţile proiectului pe pagina web a şcolii sau se poate face un site al
proiectului.

k) PROCEDURA DE AUTOEVALUARE A PROIECTULUI


(PERIODICITATE, INSTRUMENTE, FEEDBACK DE LA ELEVI, PĂRINțI,
COLEGI ETC.);
Se va face o evaluare a fiecărei activităţi din proiect, o evaluare la finalul fiecărui an şi o
evaluare la sfârşitul proiectului.
Instrumentele de evaluare folosite: fişe de observaţie, fişe de autoobservaţie, chestionare date
elevilor, părinţilor, colegilor.

l) ALTE INFORMAŢII RELEVANTE DESPRE PROIECT

PARTENERI:

ARHIEPISCOPIA BUZĂULUI ŞI VRANCEI


BISERICA „NAŞTEREA MAICII DOMNULUI”
MĂNĂSTIREA BUJORENI JUD. VASLUI
MĂNĂSTIREA BRAZI JUD. VRANCEA
MĂNĂSTIREA SFÂNTA TREIME-PODUL BULGARULUI
BIBLIOTECA MUNICIPALĂ
CASA DE CULTURĂ „FLORICA CRISTOFOREANU)
OCOLUL SILVIC
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII (ŞCOALĂ SPECIALĂ)
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ MIHAIL ARMENCEA”, ADJUD
CENTRUL DE INTEGRARE PRIN TERAPIE OCUPAŢIONALĂ
CENTRUL SERVICII COMUNITARE

S-ar putea să vă placă și