Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU

FACULTATEA DE DREPT
SPECIALIZAREA: DREPT
CENTRUL: SIBIU

DISCIPLINA: Drept Civil

TEMA DE CONTROL:
Uzufructul

COORDONATOR: Conf. univ. dr.


Cornelia MUNTEANU

STUDENT: ANUL : II

SIBIU

1
CUPRINS

I. CONCEPT………………………………………………………..………….p3

II. CARACTERELE UZUFRUCTULUI…………………....…………….…..p3-4

III. OBLIGAȚILE UZUFRUCTUARULUI......................………..…….…...p5

IV. STINGEREA UZUFRUCTULUI……………………. …………….........p6

V. BIBLIOGRAFIE………………………………..……………..…...…....….p7

2
I. Concept
Uzufructul este acel drept real principal care conferã titularului sãu (numit
uzufructuar) atributele de posesie şi folosinţã asupra bunului ce aparţine altei
persoane (numit nud proprietar) cu obligaţia de a conserva substanţa. Uzufructul
este reglementat de art. 517-564 C.civ. Se poate, deci, spune că uzufructul este un
drept real de folosinţă şi posesie asupra lucrului altuia.

II. Caracterele uzufructului sunt urmãtoarele:


a) dreptul de uzufruct este un drept real, ius iure. Dreptul real al
uzufructuarului este protejat împotriva oricui nu-l respectă, printr-o acţiune în
justiţie, care se numeşte acţiune confisorie1;
b) este un drept temporar, prin esenţa sa, căci se stinge cel mai târziu la
moartea titularului, când acesta este o persoană fizică, iar când titularul este o
persoană juridică, nu poate dura mai mult de 30 de ani. În acest context se poate
afirma că este un drept real esenţialmente temporar vremelnicia lui fiind esenţa lui2;
c) Este un drept opozabil erga omnes, întrucât se recunoaşte titularului
dreptul de urmărire şi de preferinţă, chiar şi în contra proprietarului6;
f) Este un drept incesibil, pentru că nu poate fi cesionat prin acte şi fapte
juridice întrevii sau din cauză de moarte.
Uzufructuarul poate ceda avantajele economice (emolumentul) alebunului.
g) Este un drept de folosinţă asupra bunurilor mobile şi imobile ale altuia,
pentru căuzufructuarul le poate întrebuinţa şi poate culege fructele, smulgând
întreaga lor utilitate7. Dea ici decurge faptul că este un drept mobiliar sau imobiliar.

Obiectul dreptului de uzufruct poate fi orice fel de bunuri, mobile şi imobile,


corporale şi incorporale, fungibile şi nefungibile (art. 520) ca, de exemplu, case,
terenuri, maşini, animale, mărfuri, creanţe, acţiuni etc. Pot constitui obiect al
uzufructului şi lucrurile care nu se consuma dar se deteriorează prin întrebuinţare,
cum sunt hainele, rufele, mobila din casă. În cazul terenurilor şi construcţiilor nu
este nevoie de nici o autorizaţie pentru constituirea uzufructului. De regulã el se
constituie numai asupra bunurilor neconsumptibile deoarece uzufructuarul are
obligaţia de a conserva substanţa bunului.
În situaţia în care uzufructul este constituit asupra unor bunuri consumabile,
1
O. Ungureanu, C. Munteanu, Tratat de Drept civil :bunurile, drepturile realeprincipale, Editura Hamangiu,
Bucureşti,2008, p.475
2
C.Hamangiu, I.Rosetti-Bălănescu, Al.Băicoianu, Tratat de drept civil român, vol.II, Editura
All,Bucureşti, 1998 p.317
3
uzufructuatorul are dreptul de a dispune de ele, cu îndatorirea de a le înapoia în
aceeaşi cantitate, calitate şi valoare sau preţul lor la sfârşitul uzufructului (art. 526
cod civil). Potrivit articolului 518 din Codul civil “uzufructul se stabileşte prin
Lege şi prin voinţa omului”. Actualmente, deoarece constituirea uzufructului prin
lege a fost abrogatã, el poate fi dobândit fie prin voinţa omului (act juridic), fie prin
uzucapiune. Constituirea uzufructului prin voinţa omului se poate face în douã
moduri si anume prin convenţie şi prin testament.3
În prezent , uzufructul se poate constitui prin voinţa omului şi anume: prin
convenţie, prin testament și prin uzucapiune (prescripţie achizitivă).
Dobândirea uzufructului prin convenţie se poat înfăptui prin înstrăinare şi
prin retenţie. Prin contractul de constituire a dreptului de uzufruct proprietarul unui
bun(devenit nudul proprietar) înstrăinează unei persoane numită uzufructuar, două
din atributele dreptului de proprietate, şi anume dreptul de folosinţă (dreptul de a
întrebuinţa bunul potrivit naturii şi destinaţiei lui) şi dreptul de a-i culege fructele ş
i veniturile pe care le poate da (chirie,fructe naturale etc.).
Dobândirea uzufructului prin testament este frecvent întâlnită în practică şi
se poatemanifesta în două forme:
- constituirea directă, prin acte de înstrăinare;
- constituirea indirectă, pe cale de retenţie;
Uzufructul va putea fi constituit prin testament şi asupra unei cote părţi din
moştenire.
Dobândirea uzufructului prin uzucapiune nu este prevăzută în temeiul unor
dispoziţii legale. Ea este posibilă prin analogie, avându-se în vedere principiul că
prescripţia achizitivă se aplică tuturor drepturilor reale.
Drepturile uzufructuarului
- să ceară predarea în folosinţă a lucrului
- să se folosească de lucru şi să-i culeagă fructele, fără a se atinge de
substanţălucrului (art. 521 Cod civil).
- să cedeze beneficiul dreptului sau de uzufruct.
- să închirieze ori să cedeze exerciţiul dreptului sau (art. 534 Cod civil);
- să ipotecheze uzufructul - în cazul bunurilor imobile;

III. Obligaţiile uzufructuarului


- să întocmească un inventar al bunurilor mobile şi un proces verbal de
3
C.Birsan , Drept civil. Drepturile reale principale in reglementarea noului Cod civil, Ediția a 2-a, revizuită și
actualizată, Editura Hamangiu, București, 2015, p.267
4
constatare astării materiale a imobilelor (art. 540 şi 541 Cod civil). Lucrurile se
primesc în starea în care segăsesc. Întocmirea inventarului şi a procesului verbal se
fac în prezenţa nudului proprietar. Excepţie face situaţia în care acesta a fost invitat
la efectuarea inventarului şi nu s-a prezentant4.
- să găsească un girant (persoana care se obliga, alături de uzufructuar, să
răspundă cu averea proprie în caz de insolvabilitate a acestuia)
- să se folosească de bun ca un bun proprietar (art. 541 Cod civil);
- să se conformeze modului de folosire stabilit de către nudul proprietar şi
obiceiu locului (art. 529-532, art. 536-538 Cod civil)
- să întreţină lucrul în bună stare, având sarcina de face reparaţiile de
întreţinere. Dacă neefectuarea acestora determina reparaţii mari, acestea cad tot în
sarcina uzfructuarului.
- să-l informeze pe nudul proprietar în legătură, cu orice tulburări aduse
dreptului deproprietate de către terţi (art. 554 Cod civil);
- să respecte destinaţia bunului, precum şi să suporte cheltuielile şi sarcinile
obişnuite (art. 548-549 Cod civil);
- să restituie bunul către nudul proprietar la încheierea uzufructului, în
aceeaşi starecu cea din momentul predării sale. Uzufructuarul este obligat la plata
despăgubirilor pentru eventuala pieire sau deteriorarea bunului din culpă sa, ca şi
pentru nerespectarea oricăreia dintre obligaţiile care îi incumbafaţă de nudul
proprietar
Drepturile şi obligaţiile nudului proprietar. În privinţa drepturilor distingem:
- dreptul proprietarului de a dispune de lucru dar numai cu respectarea
atributelor care revin uzufructuarului;
-dreptul proprietarului de a exercita toate acţiunile care privesc proprietatea
lucrului supus uzufructului (de exemplu, acţiunea în revendicare sau acţiunile
posesorii).

Obligaţiile nudului proprietar sunt: 5


- o obligaţie de garanţie prin care nudul proprietar trebuie sã-l garanteze pe
uzufructuar împotriva evicţiunii;

4
C.Birsan , Drept civil. Drepturile reale principale in reglementarea noului Cod civil, Ediția a 2-a, revizuită și
actualizată, Editura Hamangiu, București, 2015, p.275
5
Ibidem p.279
5
- o obligaţie negativã de a nu aduce atingere exercitãrii de cãtre uzufructuar a
drepturilor sale.

IV. Stingerea uzufructului are loc în urmãtoarele cazuri:


- prin moartea uzufructuarului;
- la împlinirea termenului pentru care a fost constituit;
- atunci când uzufructuarul dobândeşte şi nuda proprietate, adicã prin
consolidarea dreptului (art. 557 C.civ.);
- uzufructul se stinge prin neuz sau prin prescripţie extinctivã;
- în cazul în care lucrul a pierit în totalitate;
- prin abuz de folosinţã dacã prin acest abuz uzufructuarul a provocat
stricãciuni fondului .
Uzufructul încetează pe data stingerii lui. Uzufructuarul nu mai are dreptul la
fructele neculese la data stingerii uzufructului. Restituirea lucrului se face de
regulă, de bună voie. În caz contrar, noul proprietar are la îndemână acţiunea în
revendicare şi acţiunea personală ce poate fi introdusă numai împotriva
uzufructuarului şi succesorilor săi. 6
Dacă obiectul uzufructului a constat în bunuri mobile care se
deteriorează prin întrebuinţare, acestea se restituie în starea în care se află, cu
condiţia ca deteriorarea să nu se datoreze abuzului de folosinţă.
Uzufructuarul nu are dreptul să ceară, la încetarea uzufructului, despăgubiri
pentruîmbunătăţiri pe care le-a făcut, chiar dacă prin ele a sporit valoarea lucrului
(art. 539 alin. 2 din Codul civil).

V. BIBLIOGRAFIE

6
C.Birsan , Drept civil. Drepturile reale principale in reglementarea noului Cod civil, Ediția a 2-a, revizuită și
actualizată, Editura Hamangiu, București, 2015, p283
6
• O. Ungureanu, C. Munteanu, Tratat de Drept civil :bunurile, drepturile reale
principale, Editura Hamangiu, Bucureşti,2008

• C.Birsan , Drept civil. Drepturile reale principale in reglementarea noului Cod


civil, Ediția a 2-a, revizuită și actualizată, Editura Hamangiu, București, 2015

• Codul Civil

• Suportul de curs