Sunteți pe pagina 1din 4

FĂRĂ MASCĂ (AUTENTICITATE), PARTEA A DOUA

10 Textul-cheie: Alege unul dintre textele de


la secţiunea pentru miercuri a lecţiei. Scrie-l
8 iunie 2019

aici şi memorează-l în săptămâna aceasta.


f _____________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

START
Un tip în costum de gorilă
U
n om își căuta de lucru și a observat că era dat un Leul a sărit repede pe om, l-a țintuit la pământ
anunț pentru Grădina Zoologică locală. S-a interesat și și i-a spus: „Nu vrei să taci odată? Ce, vrei să fim
a aflat că postul scos la concurs era unul dintre cele mai concediați?!”
neobișnuite. Se pare că gorila din grădină murise și, până Din More Hot Illustrations for Youth
ce aveau să facă rost de alta, aveau nevoie de cineva care Talks, de Wayne Rice, cu permisiune.
să se îmbrace într-un costum și să joace rolul animalului,
timp de câteva zile. Tot ce avea el de făcut era să stea, să Lipsa de autenticitate este larg răspândită. S-ar
mănânce și să doarmă. Identitatea sa avea să rămână se- putea să te lovești de ea la fiecare pas. S-ar putea să
cretă, desigur. Datorită costumului, nimeni nu avea să se ajungi să te întrebi dacă se merită să fii autentic. Să
prindă. punem problema altfel… Dacă te uiți la oameni,
Conducerea oferea bani frumoși, așa că omul s-a ho- rareori vei găsi modele de autenticitate. Dar, dacă
tărât să accepte. S-a probat cu costumul și, fără îndoială, vei privi la Isus, vei descoperi că El a fost și este
arăta ca o gorilă. Angajații l-au condus la cușcă; el a intrat autentic, că lucrul acesta funcționează și că, de
și s-a prefăcut că doarme. Dar, după ce a obosit să stea, a fapt, aceasta este libertatea pe care o găsim prin
făcut niște pași, a sărit în sus și în jos și a încercat să scoată cunoașterea adevărului.
câteva sunete. Oamenii care îl priveau păreau foarte
încântați. Atunci când se mișca sau sărea, ei aplaudau,
ovaționau și îi aruncau alune. Iar omului îi plăceau
alunele. Așa că a mai sărit nițel și a încercat să se urce
într-un pom. Aceasta a părut să încânte mulțimea.
I-au aruncat mai multe alune. „Uau! Super!” se gândi
el. S-a legănat mai sus, iar mulțimea urca pe culmile
uimirii. A continuat să se legene din creangă în crean-
gă, din ce în ce mai sus. Apoi, brusc, ramura s-a rupt.
A căzut dincolo de cușca sa, direct la vecinul său leu.
A intrat în panică. La mai puțin de șase metri se afla
un leu uriaș, care părea destul de nemâncat. Atunci,
omul în costum de gorilă a început să sară, să strige și
să țipe: „Ajutor, ajutor! Scoateți-mă de aici! Nu sunt
o gorilă! Sunt un om în costum de gorilă. Ajutooor!”

39

Juniori_2_2019.indd 39 29/01/2019 12:34:01


1 DUMINICĂ 2 LUNI
Iată părerea mea Ce încearcă ei să spună?
f Unul dintre cele mai frecvente motive Oameni diferiţi, păreri diferite. Unele dintre ci-
pentru care oamenii se țin departe de bi- tatele de mai jos reprezintă păreri ale cetăţenilor
serică este ipocrizia pe care o văd în ea. Împărăţiei lui Dumnezeu; altele poate că nu sunt.
Într-un aeroport, un tânăr a aflat că un alt Observi deosebirile? Cum se raportează aceste
călător este creștin. A observat: „Nu vreau afirmaţii la ceea ce spune Dumnezeu în Cuvântul
să am de a face cu creștinii. Sunt toți niște Său? După ce vei parcurge textele din secţiunea
ipocriți. Îmi este foarte bine și fără ei.” Ce „Dumnezeu spune...” a lecţiei, notează declaraţia
răspuns crezi că ar fi mai potrivit pentru care transmite convingerea ta. Pregătește-te să te
un asemenea mod de gândire? (Poate că autocitezi la Școala de Sabat.
o replică sau un argument nu este cea
mai bună soluție.) f „Uită-te mai puțin la mine și mai mult la Hristos.
Harul m-a mântuit și harul este de ajuns.” – „Su-
f Cum ai răspunde? Te simți ofensat când
pertones”, formație muzicală americană, contem-
oamenii vorbesc așa? Cât de mult ar
porană
fi afectată reputația de creștin dacă ai
recunoaște: „Ai dreptate. Sunt un ipocrit. f „Caracterul este ceea ce ești pe întuneric.” – D. L.
Nu suntem toți?” Moody, evanghelist american din secolul al XIX-lea
f „Dar, când a venit Chifa în Antiohia, i-am
stat împotrivă în față, căci era de osândit. f „Fericiți sunt cei ce au darul de a-și face prieteni,
În adevăr, înainte de venirea unora de la pentru că acesta este unul dintre cele mai bune
Iacov, el mânca împreună cu neamuri- daruri de la Dumnezeu. El presupune multe lu-
le; dar când au venit ei, s-a ferit și a stat cruri, dar, mai presus de toate, puterea de a ieși
deoparte, de teama celor tăiați împrejur. din sine însuși și de a aprecia ce este nobil și adu-
Împreună cu el au început să se prefacă cător de iubire în celălalt.” – Thomas Hughes, jurist
și ceilalți iudei, așa că până și Barnaba a englez, reformator și scriitor din secolul al XIX-lea
fost prins în lațul fățărniciei lor. Când i-am
văzut eu că nu umblă drept după adevă- f „Predică Evanghelia oricând... Dacă este nece-
rul Evangheliei, am spus lui Chifa în fața sar, folosește cuvinte.” – Francis de Assisi, călugăr
tuturor: «Dacă tu, care ești iudeu, trăiești italian din secolul al XIII-lea, fondatorul Ordinului
ca neamurile și nu ca iudeii, cum silești tu Franciscan
pe neamuri să trăiască în felul iudeilor?»”
(Galateni 2:11-14) f „Dumnezeu crede în mine; de aceea starea mea
nu este deznădăjduită. Dumnezeu umblă cu
mine; de aceea nu sunt niciodată singur. Dum-
nezeu este lângă mine; de aceea nu pot pierde
niciodată.” – A. Philip Parham, preot și consilier
f „Un bun exemplu este cea mai bună predi- american contemporan
că.” – Benjamin Franklin, om de stat și filosof
f „Există în lume un creștinism contrafăcut, așa
american din secolul al XVIII-lea
cum există un creștinism autentic. Adevăra-
f „Privilegiul vieții este să devii cine ești cu tul spirit al omului se manifestă în felul cum se
adevărat.” – C. G. Jung, psiholog și psihiatru poartă cu ceilalți.” – Ellen White, autoare inspirată
elvețian din secolul al XIX-lea

40

Juniori_2_2019.indd 40 29/01/2019 12:34:02


3 MARŢI 4 MIERCURI
Ce importanţă are pentru mine? Dumnezeu spune...
f De ce este atât de greu să ne iubim unii pe alții f Filipeni 1:15-18
în biserică? De ce este atât de greu să fim sinceri „Unii, este adevărat, propovăduiesc pe
unii cu alții? Prietenii poți să ți-i alegi. În biserică, Hristos din pizmă și din duh de ceartă;
nu poți alege pe cine să iubești. Venim cu dife- dar alții, din bunăvoință. Aceștia din urmă
rite experiențe de viață, cu diverse probleme și lucrează din dragoste, ca unii care știu că
interese și se așteaptă de la noi să devenim un eu sunt însărcinat cu apărarea Evanghe-
trup, o unitate! Cum este posibil? 1 Tesaloniceni liei; cei dintâi, din duh de ceartă, vestesc
3:12,13 spune: „Domnul să vă facă să creșteți tot pe Hristos nu cu gând curat, ci ca să mai
mai mult în dragoste unii față de alții și față de adauge un necaz la lanțurile mele. Ce ne
toți, cum facem și noi înșine pentru voi, ca să pasă? Oricum: fie de ochii lumii, fie din toa-
vi se întărească inimile și să fie fără prihană în tă inima, Hristos este propovăduit. Eu mă
sfințenie, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, la bucur de lucrul acesta și mă voi bucura.”
venirea Domnului nostru Isus Hristos, împreună
f 1 Petru 1:22
cu toți sfinții Săi.”
„Deci ca unii care, prin ascultarea de ade-
f Dumnezeu este sursa unei astfel de dragoste. Ea văr, v-ați curățit sufletele prin Duhul, ca
nu apare peste noapte, dar se întâmplă. Oamenii să aveți o dragoste de frați neprefăcută,
din diferite grupări etnice și cu diferite opțiuni iubiți-vă cu căldură unii pe alții, din toată
politice se adună să lucreze pentru Dumne- inima.”
zeu. Chiar și în lumea din afara bisericii există o f Luca 22:31-34
mișcare destinată construirii unei comunități și „«Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă
înțelegerii între oameni. Această atitudine face cearnă, ca grâul. Dar Eu M-am rugat pen-
parte din calitatea de om. Este o parte din ce în- tru tine, ca să nu se piardă credința ta; și,
seamnă să fii creat după chipul lui Dumnezeu. după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să
f Poate că acesta nu este un motiv suficient pen- întărești pe frații tăi.» «Doamne», I-a zis Pe-
tru a-ți da masca jos. Dar ce spui de acesta? tru, «cu Tine sunt gata să merg chiar și în
Acolo ești singur. Și tu, și eu știm cât de lipsit de temniță și la moarte.» Și Isus i-a zis: «Petre,
speranță este sentimentul singurătății. Toți avem îți spun că nu va cânta astăzi cocoșul până
nevoie să fim cunoscuți, nu cu măștile pe față, ci te vei lepăda de trei ori că nu Mă cunoști».”
descoperiți. f Faptele 2:42-47
„Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în le-
gătura frățească, în frângerea pâinii și în
rugăciuni. Fiecare era plin de frică și, prin
apostoli, se făceau multe minuni și semne.
Toți cei ce credeau erau împreună la un loc
f Faptele 4:32-35 și aveau toate de obște. Își vindeau ogoa-
„Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Ni- rele și averile, și banii îi împărțeau între toți,
ciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau
de obște. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau
învierea Domnului Isus. Și un mare har era peste toți. pâinea acasă și luau hrana, cu bucurie și
Căci nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă: toți cei curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu
ce aveau ogoare sau case le vindeau, aduceau prețul și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și
lucrurilor vândute și-l puneau la picioarele apostolilor; Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor
apoi se împărțea fiecăruia după cum avea nevoie.” pe cei ce erau mântuiți.”

41

Juniori_2_2019.indd 41 29/01/2019 12:34:03


5 JOI
6 VINERI
Ce legătură are cu mine? Cum se întâmplă?
f Dumnezeu cunoaște tot ce este legat de f Gândește-te la oamenii în preajma cărora îți este
tine: numărul firelor de păr de pe cap, ce greu să fii tu însuți. Cine sunt cei în jurul cărora
vei spune astăzi, cum te vei simți mâine, simți că ai nevoie de o mască sau de prefăcă-
ce te supără cel mai mult și ce te umple torie? Mai întâi, roagă-te pentru ei săptămâna
de bucurie. Întotdeauna fii încurajat de aceasta și încearcă să observi dacă atitudinea
dorința ta de a fi fără mască, pentru că ta față de ei se schimbă puțin. În al doilea rând,
Dumnezeu pornește de la dorința și ale- notează câteva modalități de a exersa autentici-
gerea ta, îndrumându-te mai departe. Nu tatea în prezența lor și urmărește ce se întâmplă
uita promisiunea Sa: „Nu v-a ajuns nicio când le pui în practică. Notează și gândurile tale
ispită care să nu fi fost potrivită cu pute- care însoțesc rugăciunile și experiența unei vieți
rea omenească. Și Dumnezeu, care este autentice.
credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți
______________________________________
peste puterile voastre; ci, împreună cu is-
pita, a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ______________________________________
ca s-o puteți răbda” (1 Corinteni 10:13). ______________________________________
f În societate, oamenii își asumă diverse ______________________________________
roluri. Lucrul acesta nu este neapărat un ______________________________________
lucru rău. În funcție de circumstanțele
______________________________________
în care te afli, te vei comporta și te vei
raporta la cei din jur într-un anumit fel. ______________________________________
Modul în care ești acasă nu este potrivit ______________________________________
la școală. Există locuri unde se cere un ______________________________________
pic de formalism și există locuri unde ne
______________________________________
putem simți mai liberi să ne exprimăm.
Atenție însă la extreme! Există pericolul ______________________________________
de a umbla cu măști chiar și acolo unde ______________________________________
nu este nevoie. Iar lucrul acesta poate ______________________________________
deveni, cu timpul, un fel de a fi. ______________________________________
f Pasajul de mai sus poate fi ilustrat cu în-
tâmplări din Biblie care arată că, în anumi- ______________________________________
te contexte, oamenii se poartă și discută ______________________________________
diferit decât în altele. De exemplu, când ______________________________________
slujitorul lui Avraam s-a dus să o pețească ______________________________________
pe Rebeca pentru Isaac, a adoptat o anu-
______________________________________
mită atitudine și a ținut un anumit gen de
discurs. Sau, când Avraam a vrut să cum- ______________________________________
pere o peșteră unde să-și înmormânteze ______________________________________
soția, a discutat cu proprietarul hitit într-un ______________________________________
anumit fel. Asta nu înseamnă că Avraam
______________________________________
nu a fost autentic. A ști cum să vorbești și
cum să te comporți, mai ales atunci când ______________________________________
te afli în circumstanțe publice, nu este o ______________________________________
lipsă de autenticitate, ci o dovadă de în- ______________________________________
țelepciune. A fi autentic înseamnă a nu te ______________________________________
preface față de tine însuți.
42

Juniori_2_2019.indd 42 29/01/2019 12:34:03