Sunteți pe pagina 1din 49

â

CONSTRUCŢIE BAZĂ SPORTIVĂ,


COMUNA ROMULI, JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD

STUDIU DE FEZABILITATE

AUGUST 2008

1
CUPRINS

1. Date generale............................................................................................................4
1.1. Denumirea obiectului de investiţie...........................................................................4
1.2. Elaborator................................................................................................................... 4
1.3. Autoritatea contractantă............................................................................................4
1.4. Amplasamentul lucrărilor şi statutul juridic al terenului.........................................4
2. Informaţii generale privind proiectul......................................................................8
2.1. Descrierea investiţiei.................................................................................................8
2.1.1. Concluziile studiului de prefezabilitate....................................................................8
2.1.2. Scopul proiectului:.....................................................................................................8
2.1.3. Necesitatea lucrărilor.................................................................................................8
2.1.4. Descrierea funcţională:..............................................................................................9
2.2. Descrierea tehnica a investiţiei...............................................................................10
2.2.1. Zona şi amplasamentul............................................................................................10
2.2.2. Statutul juridic al terenului......................................................................................10
2.2.3. Studii de teren.......................................................................................................... 10
2.2.4. Caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de
investiţii, specifice domeniului de activitate, şi variantele constructive de
realizare a investiţiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare....................12
2.3. Principalele utilaje de dotare a construcţiilor. Instalaţii aferente
construcţiilor........................................................................................................................ 13
2.3.1. Instalaţii electrice.....................................................................................................14
2.3.2. Instalaţii apa - canal.................................................................................................15
2.3.3. Instalaţii termice.......................................................................................................16
2.4. Durata de realizare şi etapele principale; graficul de realizare al investiţiei
19
2.5. Protectia mediului....................................................................................................20
3. Costul estimativ al investiţiei................................................................................20
3.1. Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general................................21
3.2. Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei...............26
4. Analiza cost-beneficiu...........................................................................................27
4.1. Identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea
perioadei de referinţă.......................................................................................................... 27
4.2. Analiza opţiunilor.....................................................................................................27
4.2.1. Scenariul „fără proiect”...........................................................................................27
4.2.2. Scenariul minimal....................................................................................................28
4.2.3. Scenariul cu proiect.................................................................................................28
4.3. Analiza financiara.....................................................................................................28
4.3.1. Evoluţia prezumată a tarifelor.................................................................................28
4.3.2. Evoluţia prezumată a costurilor de operare (servicii existente, personal,
energie, operarea noilor investiţii, întreţinerea de rutină şi reparaţii).............................29
4.3.3. Evoluţia prezumată a veniturilor.............................................................................29
4.4. Analiza economică...................................................................................................40
4.4.1. Justificări, factori de conversie utilizaţi.................................................................40
4.4.2. Beneficii economico-sociale...................................................................................40
4.5. Analiza de senzitivitate............................................................................................44
4.5.1. Analiza financiara: RIR şi NPV................................................................................44
4.5.2. Analiza economica: ERR şi NPV.............................................................................46
4.6. Analiza de risc..........................................................................................................48
5. Sursele de finanţare a investiţiei..........................................................................49
6. Estimări privind forţa de muncă ocupata prin realizarea investiţiei.................49
6.1. Număr de locuri de munca create în faza de execuţie..........................................49
6.2. Numar de locuri de munca create în faza de operare............................................49
7. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei........................................49
7.1. Valoarea totala..........................................................................................................50
2
7.2. Eşalonarea investiţiei...............................................................................................50
7.3. Durata de realizare...................................................................................................50
7.4. Capacităţi.................................................................................................................. 51
8. Avize şi acorduri de principiu...............................................................................51
8.1. Avizul beneficiarului privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei..................51
8.2. Certificatul de urbanism..........................................................................................51
8.3. Avize de principiu privind asigurarea utilităţilor....................................................51
8.4. Acordul de mediu.....................................................................................................51

3
1. DATE GENERALE

1.1. DENUMIREA OBIECTULUI DE INVESTIŢIE


CONSTRUCŢIE BAZĂ SPORTIVĂ, COMUNA ROMULI, JUDEŢUL BISTRIŢA
NĂSĂUD

1.2. ELABORATOR
SC GELEP SRL
1.3. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
COMUNA ROMULI, JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD
1.4. AMPLASAMENTUL LUCRĂRILOR ŞI STATUTUL JURIDIC AL TERENULUI
Ţara: România
Judeţul: Bistriţa Năsăud
Comuna: Romuli

Comuna
Romuli

Judeţul Bistriţa Năsăud


Judeţul Bistriţa-Năsăud este situat în partea de nord a României fiind încadrat de
judeţele: Maramureş în nord, Suceava în est, Mureş în sud şi Cluj în vest.
Suprafaţa judeţului măsoară 5.355 km 2 şi înglobează zona de contact a Carpaţilor
Orientali cu Podişul Transilvaniei, respectiv bazinul superior al Someşului Mare cu afluenţii
săi, precum şi o mică porţiune din bazinul mijlociu al Mureşului.
Reşedinţa judeţului este municipiul Bistriţa, cu o populaţie de 83.000 locuitori la 1
ianuarie 2004, a cărei primă atestare documentară este datată din anul 1264, fiind un vechi
burg german şi un valoros centru istoric.

4
Alte centre urbane importante ale judeţului sunt: Beclean - un oraş monoindustrial -
(11.384 locuitori), Năsăud (11.105 locuitori) şi Sângeorz-Băi (10.656 locuitori) - o staţiune
balneoclimaterică pentru afecţiuni gastrice cu renumite izvoare de ape minerale curative.
În structura judeţului se găsesc 56 de comune, cele mai importante fiind: Feldru
(7.808 locuitori), Maieru (7.681 locuitori), Prundu-Bârgăului (6.597 locuitori), Tiha Bârgăului
(6.443 locuitori). Din punct de vedere climatic, judeţul Bistriţa-Năsăud se încadrează în
zona continental moderată. Temperatura medie anuală coboară sub 0 grade în regiunile
montane, la peste 1.900 m şi se ridică la peste 8,5 grade Celsius în zona sud-vestică a
judeţului. Evoluţia temperaturilor aerului este tipic continentală, cu maxima în luna iulie şi
minima în ianuarie.
Evoluţia populaţiei judeţului:
Data Numărul locuitorilor Loc./km2
29 decembrie 1930 223.527 41.7
25 ianuarie 1948 233.650 43.6
21 februarie 1956 255.789 47.8
15 martie 1966 269.954 50.4
5 ianuarie 1977 286.628 53.5
7 ianuarie 1992 326.820 61.0
18 martie 2002 311.657 58.2
 Relief
Zona montană, situată în jumătatea nord-estică a judeţului întinzându-se pe 1/3 din
suprafaţa acestuia, este reprezentată prin culmile Ţibleş, Rodna, Suhard, Bîrgău şi
Călimani, caracterizate printr-o puternică masivitate, prin existenţa a numeroase pasuri de
culme, a unei bogate vegetaţii forestiere, a unor întinse pajişti alpine şi subalpine, precum
şi o bogată reţea de ape curgătoare. Această zonă are înfăţişarea unui arc de cerc orientat
cu partea convexă spre Maramureş şi Moldova, cu înălţimi medii de 1500 m, dar şi cu
piscuri înalte în Munţii Rodnei -2279 m – Ineu şi 2100 m în Călimani.
Munţii Ţibleşului, situaţi în partea nord-vestică a judeţului, reprezintă ultimul
compartiment al grupei vulcanice maramureşene, cuprinsa între afluenţii Lăpuşului, în vest
şi culoarul Sălăuţei în est. Sunt alcătuiţi din roci vulcanice şi sedimentare. Altitudinea
maximă o reprezintă Vârful Ţibleşul (1839 m).
Munţii Rodnei, cea mai reprezentativă unitate montană din cadrul judeţului, se
impune prin masivitatea sa impresionantă, constituind un veritabil bastion carpatic, care pe
lângă diversitatea aspectelor de relief se bucură şi de alte atribute: bogăţia vegetaţiei şi a
faunei, resursele subsolului, izvoare minerale, etc. Sunt aşezaţi în partea de nord şi nord-
est a judeţului şi sunt formaţi din şisturi cristaline şi roci sedimentare. Au un relief
diversificat, puternic fragmentat, cu forme semeţe, văi adânci, suprafeţe etajate în trepte şi
circuri glaciare. În vest Pasul Şetref (807 m) şi Valea Caselor îi despart de Munţii Ţibleş, în
Est Pasul Rotunda îi despart de Munţii Suhardului. Se remarcă frumuseţea lacurilor
glaciare din această zonă, cum sunt lacul Lala Mică şi Lala Mare.
Munţii Suhardului, situaţi în continuarea Munţilor Rodnei, reprezintă o unitate
montană restrânsă ca suprafaţă. Constituiţi din şisturi cristaline, aceştia se prezintă sub
forma unei culmi relativ unitare (Vârful Omu 1932 m), înălţimile coboară de la NV spre SE.
Munţii Bârgăului, a treia unitate montană, mai redusă ca suprafaţă şi masivitate,
constituie o unitate relativ bine conturată între cele două culoare alăturate, cel al Someşului
Mare în nord şi cel al Bârgaielor în sud. Sunt alcătuiţi din roci sedimentare cu intruziuni
vulcanice. Altitudinea maximă e atinsă prin Vârful Miroslava (1625 m).
Munţii Călimani, în exclusivitate vulcanici, reprezintă cel mai puternic masiv eruptiv
din întreg lanţul carpatic. Sunt alcătuiţi din roci eruptive. Pe teritoriul judeţului aceştia
culminează cu Vârful Bistriciorul (1990 ).
Zona dealurilor reprezintă cea de-a doua formă de relief a judeţului. Ea ocupă
partea centrală şi de vest, deţinând circa 2/3 din suprafaţă şi apare ca unităţi bine

5
individualizate: Dealurile Năsăudului, Dealurile Bistriţei, Piemontul Călimanilor, Culmea
Şieului, etc.
 Clima
Din punct de vedere al climei, teritoriul judeţului Bistriţa-Năsăud se situează în cea
mai mare parte în ţinutul Podişului Transilvaniei, remarcându-se două zone climatice: una
de dealuri, situată în partea de sud-vest, caracterizată printr-un climat temperat continental
ceva mai pronunţat decât a zonelor vecine, şi una de munte, caracterizată de un climat
asemănător celui din Carpaţii Orientali.
Temperatura medie anuală coboară sub 0 0C în zona montană la peste 1900 m
altitudine şi depăşeşte +8,5 0C în zona de deal şi câmpie. Valorile diurne sub 0 0C apar în
jurul datei de 1 octombrie în zonele montane şi dispar în jurul datei de 1 aprilie, acoperind o
perioadă cu temperaturi negative cuprinsă între 120 şi 160 zile. Evoluţia temperaturilor
aerului este tipic continentală, cu maxima în luna iulie şi minima în ianuarie.
Vânturile dominante bat din Vest în timpul verii, datorită influenţei maselor de aer
dinspre Oceanul Atlantic, determinând veri umede şi calde, şi din Nord-est iarna, simţindu-
se influenta anticiclonului ruso-siberian care determină ierni geroase şi relativ secetoase.
Viteza medie se cifrează în jurul valorii de 0,8-2,3 m/s cu predominanţa de la V-N-V.
Precipitaţiile atmosferice depăşesc în general media pe ţară. Valorile cele mai
ridicate sunt în Munţii Rodnei (1400 mm), Munţii Ţibleş (1200 mm) şi Munţii Suhard (1000
mm). În zonele de deal precipitaţiile se reduc treptat spre SV pana la 650 mm (Teaca).
Luna cu cantitatea cea mai redusă de precipitaţii este ianuarie, pentru zonele montane (80-
100 mm) şi februarie, pentru zona de dealuri, valoarea medie nedepăşind 20 mm. Primul
strat de zăpadă se depune în jurul datei de 8 noiembrie în Munţii Rodnei şi 6-8 decembrie
în partea sud-vestica a judeţului.
 Solul
Ca urmare a diversităţii condiţiilor de formare a solurilor, judeţul Bistriţa-Năsăud se
caracterizează printr-o mare varietate a acestora, astfel:
- în zona de câmpie se întâlnesc: soluri brune, soluri brune podzolite, soluri
podzolice arilo-iluviare, regosoluri şi soluri podzolice, soluri brune închise;
- în zona de podiş întâlnim: soluri brune podzolite şi soluri podzolice-ariloiluviare;
- în zona montană: soluri brune acide, andosoluri, soluri brune podzolice şi
podzoluri.
Din punct de vedere geologic zona judeţului Bistriţa-Năsăud este alcătuită din
formaţiuni cristaline, fliş transcarpatic, magnetite neogene, aparţinând zonei montane şi
formaţiuni sedimentare aferente depresiunii Transilvaniei.
Evoluţia geologică, zonalitatea geografică altitudinală, litologia şi umiditatea, au
determinat apariţia atât a unor soluri zonale-în regiunea montană (soluri humicosililicate,
feriiluviale, podzolite, negre acide, silvestre brune gălbui), cât şi azonale – în restul
suprafeţei judeţului (regosoluri erodate, cernoziomuri puternic levigate, soluri aluviale,
soluri turboase).

Comuna Romuli

Comuna Romuli este aşezată la limita cu judeţul Maramureş, în nord, cea mai
apropiata localitate fiind Săcel, la o distanţă de aproximativ 15 km şi comuna Telciu, din
judeţul Bistriţa-Năsăud în sud, la o distanţă de aproximativ 17 km. Are o suprafaţă de
10.200 ha, iar la recensământul din 2002 s-a înregistrat un număr de 770 gospodarii cu
1991 locuitori.

Prezentare generală
Prima denumire a comunei a fost de "Strâmba", numele fiindu-i dat după afluentul
Sălăuţei numit Izvorul Strâmbei. Aceasta denumire s-a păstrat până la înfiinţarea
Districtului Autonom Românesc în anul 1861 care a schimbat numele mai multor sate,
6
dându-i numele după salutul rostit de către Iosif al II-lea în cele 3 călătorii pe care le-a
făcut: "Salve parva Romuli nepos" / "Fii salutata mica nepoata a lui Romulus". Satul
component, Dealul Ştefăniţei a fost denumit după dealul cu acelaşi nume.

Acces la căi de comunicaţii


Comuna Romuli este traversată de drumul Naţional 17C.
Spre Cluj există 3 autobuze Sighet-Cluj.
Spre Bistriţa circulă 4 autobuze.

Pe raza comunei Romuli se întâlnesc următoarele instituţii de învăţământ:


În comuna Romuli funcţionează două şcoli generale, o scoală cu clasele I-VIII în
satul Romuli şi o şcoală cu predare simultană cu clasele I-IV în satul Dealu Ştefăniţei şi
patru grădiniţe, trei în satul Romuli şi una în Dealu Ştefăniţei, deservite de cadre didactice
competente, bine pregătite, toate fiind calificate.
Transportul elevilor de la Şcoala Dealu Ştefăniţei la Şcoala Romuli se face cu
autobuzul plătit din fonduri proprii.

Sportul este definit în Carta Europeană a sportului ca o "activitate mai mult sau mai
puţin organizată de practicare a exerciţiilor fizice sub toate aspectele, care provoacă o
stare de bine psiho-fizică, ridica gradul de sănătate al populaţiei, contribuie la ridicarea
nivelului calităţii vieţii, are rol de socializare şi poate să producă performanţe sportive la
diferite niveluri de participare." Prin urmare, Primăria Comunei Romuli a luat iniţiativa
construirii unei baze sportive.

2. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

2.1. DESCRIEREA INVESTIŢIEI

2.1.1. CONCLUZIILE STUDIULUI DE PREFEZABILITATE


Anterior acestui studiu de fezabilitate nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate,
deoarece nu s-a considerat justificat acest aspect.

2.1.2. SCOPUL PROIECTULUI:


- Relansarea activităţilor de educaţie fizică şi sport (în special a jocului de fotbal)
pentru toate categoriile populaţiei.
- Stimularea interesului pentru activităţile cu caracter sportiv.
- Creşterea nivelului de educaţie, de socializare şi a stării de sănătate.
- Ridicarea standardului de viaţă al locuitorilor comunei.
- Posibilitatea desfăşurării activităţilor sportive în corelare cu programele naţionale de
dezvoltare.
- Creşterea numărului de copii şi tineri care participă la competiţii sportive.

7
2.1.3. NECESITATEA LUCRĂRILOR
Tema studiului de fezabilitate este “CONSTRUCŢIE BAZĂ SPORTIVĂ, COMUNA
ROMULI, JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD”.
Pornind de la unul din scopurile învăţământului european şi anume cel de asigurare
reală a egalităţii şanselor tuturor elevilor, fără discriminare, se distinge necesitatea
construcţiei unei baze sportive în Comuna Bistriţa Năsăud, aflată în condiţiile prezentate
mai jos.
Prezentul proiect este o cale viabilă care face posibilă rezolvarea unor mari
deziderate ale locuitorilor, astfel:
- răspunde cererilor locuitorilor care manifestă un interes deosebit pentru fotbal;
- este o posibilă opţiune educativă, sănătoasă la petrecerea timpului liber, ceea ce
poate conduce la creşterea nivelului de sănătate al locuitorilor comunei;
- va creşte popularitatea fotbalului printre locuitori, deoarece vor putea participa ca
spectatori la competiţiile locale care vor fi organizate; de asemenea se pot organiza
partide de fotbal-amatori la care să participe locuitorii comunei;
- baza sportivă poate contribui la dezvoltarea atracţiei turistice a localităţii, prin
interconectarea activităţilor recreative care se vor desfăşura la baza sportivă cu
agroturismul;
Însă scopul final este acela de a atrage cât mai mulţi localnici în mişcarea sportivă
locala şi revigorarea activităţii sportive.

2.1.4. DESCRIEREA FUNCŢIONALĂ:


Construcţia Bazei sportive presupune realizarea unei construcţii moderne cu
destinaţia “Vestiare”, realizarea spatiilor necesare grupurilor sanitare şi centralei termice.
Tribunele vor fi realizate pe latura opusă clădirii vestiarelor, prin construcţia a trei module
de câte 56 de locuri, conform cerinţelor.
Lucrările de construcţie a clădirii vestiarelor cuprind lucrări de terasamente,
hidroizolaţii, lucrări de construcţii de rezistenţă şi arhitectură, finisaje interioare şi
exterioare, realizarea de instalaţii electrice, sanitare şi termice corespunzătoare (încălzire
şi apă caldă menajeră).
Asigurarea utilităţilor este rezolvată astfel:
1. Necesarul de energie electrică este asigurat prin racordarea la reţeaua locală,
urmând ca reţeaua şi echipamentele de distribuţie să fie dimensionate în urma
instalării consumatorilor.
2. Necesarul de apă potabilă şi menajeră va fi asigurat de la reţeaua de apă comunală
după extinderea acesteia până în zona bazei sportive.
3. Necesarul de apă caldă menajeră şi agent de încălzire va fi asigurat de o centrală
termică cu combustibil solid (lemne), urmând ca, după executarea reţelei comunale
de distribuţie a gazelor naturale, aceasta să fie înlocuită cu o centrală pe gaz
natural.
4. Evacuarea apelor menajare uzate se face în fosa septică existentă, urmând ca,
după extinderea reţelei de canalizare în zonă, să se realizeze racordarea la reţeaua
comunala de canalizare.

A.- Corpul vestiarului şi construcţii anexă


1. Execuţia fundaţiilor;
2. Execuţia elementelor de construcţii de rezistentă şi arhitectură;
3. Execuţia lucrărilor necesare instalaţiilor electrice, sanitare;
4. Execuţia finisajelor interioare şi exterioare;
5. Realizarea unui sistem de încălzire a tuturor spatiilor, agentul termic fiind furnizat de
o centrală termică cu combustibil solid, care va asigura şi necesarul de apă caldă
8
menajeră, sau, ca soluţie alternativă, se poate instala un boiler pentru asigurarea
necesarului de apă caldă menajeră, în condiţiile în care activităţile specifice bazei
sportive se desfăşoară preponderent în perioade ale anului ce nu necesită
prepararea agentului termic pentru încălzire;
6. Executarea termosistemului clădirii;
7. Execuţia tunelului de acces la şi de la clădirea vestiarelor în conformitate cu
amplasamentul spaţiilor pentru sportivi şi spectatori.

B.- Incinta
Pentru respectarea actualelor norme de funcţionare, s-au avut în vedere
următoarele:
1. Realizarea pistelor de atletism şi săritură în lungime;
2. Realizarea gardului de împrejmuire a terenului cu stâlpii de susţinere a plasei de
protecţie, amplasaţi în spatele porţilor;
3. Grupurile sanitare proiectate vor fi executate pe un amplasament care să satisfacă
optim condiţiile de racordare la fosa septică şi la sistemul de alimentare cu apă,
precum şi legătura cu clădirea existentă;
4. Realizarea aleilor şi trotuarelor pietonale în conformitate cu sistematizarea incintei.
Acestea se vor executa din beton;
5. Se va realiza execuţia suprafeţei de joc. Se va realiza o reţea de apă necesară
întreţinerii spaţiului verde;
6. Construcţia tribunei cu numărul de locuri proiectat.

2.2. DESCRIEREA TEHNICA A INVESTIŢIEI

2.2.1. ZONA ŞI AMPLASAMENTUL


Terenul pe care se propune Construcţia bazei sportive se află în comuna Romuli
2.2.2. STATUTUL JURIDIC AL TERENULUI
Terenul pe care se propune Construcţia bazei sportive se află în proprietatea
Consiliului Local al comunei Romuli şi este absolvit de orice obligaţie.
Suprafaţa terenului este de 1.561 mp.

2.2.3. STUDII DE TEREN


Cercetarea geotehnică a terenului s-a efectuat în luna august 2008 prin 2 foraje
notate cu F1 şi F2 cu adâncimea de 6 m de nivelul terenului. Forajele geotehnice s-au
executat manual şi au permis prelevarea de probe de pământ la intervale de 1 m
adâncime. Pe probe reprezentative de pământ s-au efectuat următoarele analize de
laborator:
- analize granulometrice
- limite de plasticitate
- umidităţii, porozităţi, grade de umiditate
- încercări de compresibilitate în edometru
Stratificaţia terenului şi rezultatele determinărilor de laborator geotehnic sunt
evidenţiate pe adâncimi şi pe profilele forajelor F1 şi F2.

Foraj F1
0,00m…..0,20m Pământ vegetal argilos
0,20m…..0,70m Nisip cenuşiu
9
0,70m…..2,00m Depozit granular alcătuit din pietriş cu bolovăniş şi nisip.

Foraj F2
0,00m…..0,20m Pământ vegetal argilos
0,20m…..0,70m Nisip cenuşiu
0,70m…..2,00m Depozit granular alcătuit din pietriş cu bolovăniş şi nisip.

Principalele caracteristici geotehnice ale stratului de depozit granular alcătuit din


pietriş cu bolovăniş şi nisip, situat în intervalul de adăncime 0,70…..2,00 m de la nivelul
terenului, au fost calculate ca valori medii (normate) şi prezentate în tabelul următor:
În conformitate cu Normativul privind principiile, exigenţele şi metodele cercetării
geotehnice a terenului de fundare indicativ 074/ 2002, acest strat se încadrează în
categoria terenurilor bune de fundare.

Condiţii de fundare
Ţinând seama de stratificaţia terenului din amplasamentul viitoarei tribune (cu
structura metalică), se pot formula următoarele concluzii geotehnice:
- Fundarea tribunei se poate face direct pe stratul de depozit granular alcătuit din
pietriş cu bolovăniş şi nisip, la adâncimea de 1,20 m de la nivelul terenului.
- Presiunea convenţională de calcul pe stratul de argilă prăfoasă cafenie, pentru fundaţii
continue cu lăţimea B ≥ 0,50 m sau izolate cu lăţimea B ≥ 1,0 m, se poate admite
p.conv. = 220 kPa, în gruparea fundamentală.
- Sporurile de presiune pentru încărcări excentrice în gruparea fundamentală şi specială
se vor calcula conform STAS 3300/2-85. pct.2.1
 excentricităţi după o singură direcţie:
pefmax. ≤ 1,2 p conv., în gruparea fundamentala;
pefmax. ≤ 1,4 pconv. , în gruparea speciala;
 excentricităţi după ambele direcţii:
pefmax ≤ 1,4 p conv., în gruparea fundamentală;
pefmax. ≤ 1,6 pconv., în gruparea specială

- Tasările terenului de fundare vor fi mici, uniforme şi compatibile cu structura de


rezistenţă a viitoarei construcţii (tribune);
- În faza următoare se va proceda la decaparea stratului vegetal pe o grosime de 0,20
m, urmată de nivelarea şi compactarea suprafeţei rezultate după decapare.
Compactarea se poate realiza cu cilidrii compactori cu feţe netede sau cilidrii
compactori cu pneuri multiple la un număr de 18 treceri ale utilajului pe aceeaşi urmă
(9 treceri la ducere şi 9 treceri la întoarcere). După compactarea suprafeţei se va trece
la executarea unei umpluturi organizate (până la o cotă stabilită în proiect), din
pământ argilos (argilă prăfoasă) sau material granular (pietriş cu nisip sau balast),
adus dintr-o sursă apropiată. Umplutura se va realiza prin aşternerea pământului în
10
straturi elementare de 20 cm , în cazul folosirii argilei prăfoase, respectiv în straturi de
25-30 cm, în cazul folosirii de balast sau pietriş cu nisip.
- Datorită caracterului granular alcătuit din pietriş cu bolovăniş şi nisip al terenului de
fundare, săpăturile pentru fundaţii nu se vor lăsa expuse precipitaţiilor, căldurii solare
sau ciclului de îngheţ-dezgheţ. Terenul se recomanda a se nivela prin lucrări de
debleere, respectiv prin decaparea acestuia pe o adâncime stabilită funcţie de panta
terenului, obţinându-se în final o suprafaţă orizontală. Aceste lucrări se vor executa în
perioadele lipsite de precipitaţii, pentru a se evita împotmolirea utilajelor in terenul
alcătuit din umpluturi.
- După obţinerea unei suprafeţe orizontale, se va trece la aşternerea de material
granular alcătuit din pietriş cu nisip, compactat cu un utilaj compactor (compactor cu
fete netede), în straturi elementare de 20-25 cm grosime, după care se va trece la
aşternerea unui strat subţire de 20-25 cm de pământ argilos-prăfos cu umiditate redusă
(16-17%), compactat cu acelaşi utilaj. Partea superioară a suprafeţei se va acoperii cu
un strat de pământ vegetal, care urmează a se înierba.
- În paralel cu lucrările menţionate mai sus, se va trece la sistematizarea terenului pe
verticală pentru preluarea apelor din precipitaţii şi deviate într-o zonă care să nu
influenţeze zona sportivă.
Datele prezentate sunt extrase din studiul geotehnic inclus în documentaţia anexată
studiului de fezabilitate.

2.2.4. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE CONSTRUCŢIILOR DIN CADRUL


OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII, SPECIFICE DOMENIULUI DE ACTIVITATE,
ŞI VARIANTELE CONSTRUCTIVE DE REALIZARE A INVESTIŢIEI, CU
RECOMANDAREA VARIANTEI OPTIME PENTRU APROBARE
În cadrul prezentului studiu de fezabilitate se propune construcţia unei baze
sportive în localitatea Romuli, Judeţul Bistriţa Năsăud. Tema de proiectare este în
conformitate cu Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spaţiul
rural ce a fost demarat prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea
Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 71/ 2007.
Proiectul respectă suprafeţele şi principalele dimensiuni ale construcţiilor, fiind cele
stabilite de federaţiile sportive naţionale pentru licenţierea sporturilor pentru care se
amenajează baza sportivă.
Modelul Tip 2 pentru teren omologabil se refera la modernizarea şi transformarea
de baze sportive, ale căror dimensiuni şi dotări minime pentru această bază
multifuncţională sunt conforme cu prevederile cuprinse în regulamentele de joc ale
federaţiilor sportive naţionale, astfel încât terenul de sport este omologabil pentru
competiţii desfăşurate la nivel naţional (atletism, fotbal, săritura în lungime etc.).
Cu privire la baza sportivă se are în vedere amenajarea terenului de sport (teren de
fotbal), a unei piste de sărituri în lungime şi a pistei de atletism. Ca şi construcţii anexe,
aceasta va fi prevăzută cu tribune, vestiar, împrejmuire şi cabină poartă.
Dimensiunile terenului de fotbal/handbal sunt 50 m X 20 m. Panta de drenare a
terenului este de 1%.
Dimensiunile terenului sunt conforme cu standardele necesare pentru jocul de
handbal (de regulă la nivel şcolar), baschet şi tenis. Suprafaţa de joc este compusă din:
- strat uzură – pardoseală sportivă de exterior din cauciuc reciclat, agrementată
tehnic;
- strat suport – placă beton slab armat;
- strat drenat din pietriş sau balast;
11
- pământ compactat.
Construcţiile anexe au în componenţă vestiare cu un regim de înălţime de 4 m, pe o
suprafaţă construită de 196 mp şi prevăzute cu instalaţii sanitare, electrice şi de încălzire.
Tribunele, cu o suprafaţă de 104 mp, vor avea o capacitate de 56 pers. pe scaune/ modul
şi o înălţime de maxim 4,60 m. Împrejmuirea terenului se va realiza din panouri din sârmă
galvanizată (250 cm X 200 cm) fixate prin sudură de stâlpi.
În consecinţă, suprafeţele obiectivelor din cadrul bazei sportive vor fi:

Denumire Suprafaţă - mp
- teren 1.010,50
- tribună 104,00
- vestiare 196,00
- curte 28,50
- parcare 101,20
TOTAL 1.440,20

2.3. PRINCIPALELE UTILAJE DE DOTARE A CONSTRUCŢIILOR. INSTALAŢII


AFERENTE CONSTRUCŢIILOR
1. Instalaţii electrice – Se va configura instalaţia electrică pentru a fi asigurate instalaţia
de iluminat local-normal general reproiectată, iluminatul de siguranţă cu luminoblocuri cu
acumulatori şi instalaţia de prize. Instalaţia electrică pentru centrala termică va fi
proiectată în funcţie de caracteristicile şi parametrii acesteia. Tabloul general de distribuţie
va fi proiectat ţinând cont de mărirea puterii instalate cu noi consumatori (centrala termică
şi iluminatul exterior). Se va realiza instalaţia de protecţie cu priză de pământ.

2. Instalaţii apa-canal - Alimentarea cu apă a grupului sanitar se va face din reţeaua


comunală.
Canalizarea va avea o rezolvare de incintă pentru ape provenite de la grupul sanitar prin
deversarea în fosa septică existentă. Apele pluviale se vor dirija către spaţiul verde.

3. Instalaţii termice
Clădirea este prevăzută cu instalaţie de încălzire cu corpuri statice. Agentul de încălzire
este furnizat de centrala termică proprie.

2.3.1. INSTALAŢII ELECTRICE


Prezentul proiect în faza de studiu de fezabilitate tratează soluţiile tehnice şi
evaluarea lucrărilor principale pentru instalaţiile electrice specifice unui astfel de obiectiv.
Lucrările de instalaţii electrice pentru această investiţie constau în:
- Lucrări de instalaţii electrice interioare;
- Lucrări de instalaţii electrice exterioare;
Lucrările de instalaţi electrice interioare structurate pe fiecare nivel cuprind
următoarele instalaţii:
- Instalaţii electrice de iluminat general;
- Instalaţii electrice de iluminat de siguranţă;
- Instalaţii electrice de forţă şi prize;
Lucrările de instalaţii electrice exterioare cuprind următoarele instalaţii:
- Iluminat exterior alei, trotuare şi perimetral;
- Instalaţia de protecţie prin legare la pământ;
- Racorduri subterane de distribuţie a energiei electrice.

12
Soluţii tehnice adoptate

Instalaţiile electrice de iluminat general şi iluminat de siguranţă


Se vor configura instalaţiile electrice de iluminat general pentru a se realiza
iluminatul cu corpuri de iluminat tip Spoturi 1 x 100 W, Spoturi 1 x 50 W, FIRI 2 x 20 W,
FIRI 4 x 20 W echipate cu lămpi fluorescente şi circuite realizate cu cablu CYY 3 x 2,5
mm² pe traseele proiectate protejat în tub PVC 16 mm. Alimentarea cu energie electrică a
circuitelor de iluminat se va realiza din tablouri de distribuţie amplasate în zone cu acces
liber. Iluminatul de siguranţă se va realiza cu corpuri de iluminat de siguranţă prevăzute cu
acumulator.

Instalaţiile electrice pentru prize monofazice


Se vor proiecta instalaţiile electrice pentru prize monofazice în vederea realizării
unui sistem optim de prize, funcţie de consumatorii prevăzuţi şi secţiunea în funcţie de
puterea pe fiecare circuit. Alimentarea cu energie electrică a acestor circuite se va realiza
din tablourile de distribuţie a energiei electrice amplasate în zone cu acces liber.

Instalaţiile electrice pentru curenţi slabi – Nu este cazul

Instalaţia de protecţie prin legare la pământ


Se va realiza instalaţia de protecţie prin legare la pământ pentru clădire şi se va
proiecta instalaţia de protecţie prin legare la pământ pentru iluminatul exterior. Aceasta se
va realiza cu bandă din OLZn 40 x 4 mm la care vor fi racordate toate lămpile de iluminat
exterior.

Instalaţia de paratrăsnet
Se va realiza instalaţia pentru protecţia împotriva trăsnetului şi a tensiunilor
atmosferice.

Instalaţia de protecţie prin legare la pământ


Se va construi instalaţia pentru protecţia împotriva tensiunilor accidentale şi pentru
captarea şi dispersarea electricităţii atmosferice astfel încât să fie asigurată protecţia
conform normativelor în vigoare.
La priza de pământ se vor lega :
- instalaţiile de împământare aferente clădirii.
- instalaţiile de protecţie contra trăsnetelor.
- stâlpii iluminatului exterior.
Toate aceste racorduri se vor realiza cu platbandă OLZn 40 x 4mm sau conductor
flexibil de cupru de 16- 50 mm² cu papuci la ambele capete.
Execuţia prizei se va face conform STAS 12604/5
Având în vedere că priza este de tip comun (folosită şi pentru instalaţiile de
paratrăsnet) valoarea rezistenţei trebuie să fie mai mică de 1 ohm.

2.3.2. INSTALAŢII APA - CANAL


Alimentarea cu apă pentru viitoarea bază sportivă se va face din reţeaua existentă
în zonă. În imediata apropiere a terenului se află un puţ forat.
Pentru producerea apei calde menajere a fost prevăzut un boiler electric cu o
capacitate de 100 l, amplasat în zona grupurilor sanitare.
Evacuarea apelor uzate se face în fosa septica existentă, aceasta fiind în
conformitate cu normele în vigoare. Apele pluviale vor fi dirijate prin jgheaburi şi burlane
spre spaţiul verde.

13
S-au proiectat două grupuri sanitare diferenţiate pe sexe. Grupurile sanitare au fost
dimensionate şi dotate conform prevederilor STAS 1478/90 (Alimentarea cu apă la
construcţii civile şi industriale – Prescripţii fundamentale de proiectare). S-au respectat de
asemenea prevederile Normativului I.9/1994 – Normativ pentru proiectarea şi executarea
instalaţilor sanitare.
Ţinând cont de normativele enumerate s-au prevăzut grupuri sanitare pentru bărbaţi
şi separat femei. Dotarea grupurilor sanitare se va face cu următoarele obiecte:
- Vas closet din porţelan sanitar cu rezervor din fontă montat la înălţime – buc.2;
- Lavoar din porţelan sanitar buc. 2
- Pisoar din porţelan sanitar : buc. 1
Amplasarea obiectelor sanitare, armăturilor şi accesoriilor s-a făcut respectând
prevederile STAS 1504 -85 (Distanţe de amplasare a obiectelor sanitare, armăturilor şi
accesoriilor lor).
Conductele de canalizare interioară au fost proiectate în aşa fel încât să respecte
prevederile STAS 1795-87 (Instalaţii sanitare – Canalizare interioară – Prescripţii
fundamentale de proiectare)
Pentru prevenirea şi stingerea incendiilor se vor achiziţiona şi amplasa următoarele
dotări:
- Stingător portativ cu pulbere;
- Stingător portativ cu CO2.
Mijloacele de primă intervenţie pentru stingerea incendiilor se vor amplasa ţinând
cont de următoarele criterii:
- să se afle în imediata apropiere a locurilor cele mai vulnerabile de incendiu;
- să se asigure accesul uşor şi rapid al personalului de intervenţie;
- să nu stânjeneasca circulaţia şi activitatea de producţie;
- mijlocul de stingere să fie adecvat (compatibil) cu eventualul focar de incendiu.
Dimensionarea instalaţiei
Determinarea debitului de calcul pentru apă rece s-a făcut conform STAS 1478 -90.

Materiale
Conductele de distribuţie a apei reci potabile şi a apei calde de consum se vor
executa din ţevi din polipropilenă – PPR pentru apă rece şi PPR- Al (cu inserţie de
aluminiu) pentru apa caldă. Acestea vor fi însoţite de certificatul de calitate al furnizorului.

Dotări
Echiparea cu obiecte sanitare şi accesorii se va face conform prevederilor STAS
1478-990. Obiectele sanitare vor avea forma şi mărimea normale, rezistente la variaţii de
temperatură, la acţiunea mecanică şi să aibă un aspect plăcut.
Grupurile sanitare au fost prevăzute cu următoarele obiecte :
- Closete din porţelan sanitar albe, cu rezervor montat la semiînălţime;
- Lavoare de 550 mm din porţelan sanitar cu picior;
- Pisoar din porţelan sanitar;
- Robinete colţar de ½”şi racorduri flexibile;
- Sifoane de pardoseala cu ieşire laterală;
- Baterii stative pentru lavoare (rezistente la acţionări repetate);
- Oglinda sanitara 600 x600;
- Suport pentru hârtia igienică.
Obiectele sanitare vor fi pozate conform STAS 1504-85, asigurându-se condiţii
normale de funcţionare şi utilizare.

2.3.3. INSTALAŢII TERMICE


Generalităţi
14
Prezentul capitol a fost întocmit având la bază necesitatea de asigurare a unui
microclimat corespunzător în conformitate cu normele în vigoare.
Instalaţiile prevăzute sunt:
- Instalaţie de încălzire echipată cu corpuri statice, radiatoare din otel;
- Sursa de producere a agentului termic de încălzire este o centrală termică pe
combustibil solid având capacitatea de 45 KW, amplasată într-un spaţiu special
amenajat.

Dimensionarea instalaţiei
Pierderile de căldură ale construcţiei s-au calculat conform SR 1907-1-97.
Temperaturile interioare convenţionale de calcul s-au luat conform SR 1907-2-97 şi anume
între 15 şi 20 gr.C, funcţie de destinaţia încăperilor.
Rezistenţa termică pentru elementele de construcţie :
- Ferestre – 0,33 mpk/kw
- Perete exterior – 1,3 mpk/w
Calculul elementelor de siguranţă (vas de expansiune deschis, conductă de
siguranţă ducere, conductă de siguranţă întoarcere) s-au făcut conform prevederilor STAS
7132 şi prescripţiilor ISCIR C31.
Reţeaua de distribuţie interioară va fi de tip bitubular, arborescent (două ramuri
echilibrate termic şi hidraulic), cu distribuţie inferioară, în conformitate cu recomandările
normativului I 13-2002.
Conductele vor fi din ţeavă de cupru îmbinate prin fitinguri prin lipire (sau ţeavă de
otel – ţevi de oţel sudate longitudinal pentru instalaţii –STAS 7656-90).
În cazul soluţiei cu ţevi de otel conductele vor fi protejate împotriva coroziunii prin
aplicarea unui strat de bază anticorosiv (după curăţirea de rugină a suprafeţei protejate).
Conductele vor fi montate cu pantă care să asigure golirea şi dezaerisirea, panta
fiind de 3 0/00 (I.13 -2002).
Pentru golirea apei din instalaţie au fost montate robinete de golire.
Echilibrarea hidraulică a instalaţiei a fost luată în calcul la dimensionarea ramurilor
şi a diametrelor conductelor şi se va realiza şi cu ajutorul robinetelor montate pe cele trei
ramuri.
Dezaerisirea instalaţiei se va realiza prin montarea, în punctele cele mai înalte ale
instalaţiei, de vase de dezaerisire, ce se vor monta în centrala termică. De asemenea pe
fiecare radiator se vor monta ventile manuale de dezaerisire.
Corpurile de încălzire proiectate au fost radiatoare tip panou din otel, cu două
suprafeţe de încălzire.
Racordarea corpurilor de încălzire la coloane se va efectua cu respectarea
prevederilor normativului I 13 -2002..
Fiecare corp de încălzire va fi echipat cu robinet de dublu reglaj de colt (pe tur),
robinet de reglaj (pe retur), ventil de dezaerisire şi robinet de golire.
Montarea corpurilor de încălzire se va face cu respectarea prevederilor I.13 -2002.
Dimensionarea corpurilor de încălzire s-a făcut conform prescripţiilor:
- SR 1907-1-97 Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură. Prescripţii de calcul.
- SR 1907-2-97 Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Temperaturi
interioare convenţionale de calcul.
- I13-2002 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire
centrală.
Proiectarea instalaţiei s-a făcut astfel încât aceasta să corespunda calitativ cel puţin
la nivelurile minime de performanţă, referitoare la cerinţele definite de Legea 10/1995
privind calitatea în construcţii:
- Rezistenţă mecanică şi stabilitate;
- Securitate la incendiu;
- Igiena, sănătate şi mediu;
15
- Siguranţa în exploatare;
- Protecţie împotriva zgomotului;
- Economie de energie şi izolare termică.

Centrala termică
Dimensionarea centralei termice s-a făcut conform prescripţiilor GP 051 – 2000,
normativului I 13 – 2002, prescripţiilor ISCIR C31.
Centrala termică este amplasată într-o încăpere separată.
Combustibilul utilizat este combustibilul solid (lemne).
Pentru producerea apei calde s-a prevăzut un cazan din fontă, funcţionând cu
combustibil solid (lemne). Daca producătorul utilajelor va solicita aceasta în mod expres,
cazanul va fi prevăzut şi cu o pompă de recirculaţie a apei în cazan, cu caracteristicile
Q=1,0 mc/h, H=3mca.(conform prevederilor GP051)
Model de referinţă pentru cazan: Cazan LEGNO.
Pentru prepararea apei calde menajere se va prevede un boiler electric de 100 l.
Circulaţia apei se realizează cu o pompă pe circuitul de încălzire cu parametrii
Q=3,0mc/h şi H=5,0mca.
Asigurarea instalaţiei se face cu vas de expansiune deschis cu o capacitate de 50
l., întrucât majoritatea firmelor producătoare de astfel de cazane recomandă (atunci când
este posibil) folosirea vaselor de expansiune deschise. Vasul de expansiune deschis se va
monta în podul construcţiei şi va fi izolat termic cu saltele din vată minerală.
Calculul capacităţii, amplasarea vasului de expansiune deschis, legarea acestuia la
instalaţie s-a făcut conform prescripţiilor STAS 7132.
Pe conducta de retur s-a prevăzut un filtru de impurităţi, conform Cerinţelor I 13 /
2002.
Umplerea instalaţiei se face din reţeaua de apă rece, printr-un racord în retur, pe
care s-au prevăzut robinete, filtru de impurităţi, filtru anti calcar, ventil de reţinere.
Evacuarea gazelor arse se face printr-un coş metalic, izolat termic cu saltele de
vată minerală de 60 mm. Coşul de fum se va monta cu respectarea prevederilor
normativului I 13 – 2002.
Coşul va fi izolat termic faţă de elementele de construcţie conform prevederilor
STAS 6793.
Asigurarea aerului necesar arderii se face printr-o priză de aer practicată în peretele
exterior al clădirii (dimensiunea prizei : 10 x 10 cm.), conform prevederilor normativului I 13
-2002.
De asemenea se vor prevede guri de evacuare a aerului viciat, a căror suprafaţă
liberă va fi cel puţin egală cu secţiunea coşului de fum, conform prevederilor normativului
I13 -2002.

Materiale
Toate materialele vor fi însoţite de certificate de calitate şi garanţie.
Utilajele ce se vor monta în centrala termică vor fi însoţite de documentele
specificate în GP 051 – 2000, Pct.3.4.3. şi anume:
- Certificate de calitate întocmite de producători (furnizori), care să confirme
caracteristicile tehnice ale produsului (inclusiv declaraţii de conformitate ale
produsului conform normelor în vigoare)
- Cărţi tehnice cu caracteristicile tehnice şi funcţionale.
- Instrucţiuni de montare, probare, întreţinere, exploatare.
- Certificate de garanţie şi service.
- Agremente tehnice.
Conductele vor fi din ţevi de otel sudate longitudinal pentru instalaţii STAS 7656-90.
Înainte de punerea în operă se vor lua măsuri de depozitare şi conservare
corespunzătoare a materialelor.
16
Corpurile de încălzire vor fi panouri din otel cu două suprafeţe de încălzire (însoţite
de certificat care să ateste performanţele termice şi durata garantată de funcţionare)

Probe şi verificări în vederea recepţiei


Principala verificare se face prin următoarele probe :
- Proba la rece (de presiune) – se executa conform indicaţiilor I.13-2002, pct. 20.3,
20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8 20.9, 20.10.
- Proba la cald are ca scop verificarea etanşeităţii, a modului de comportare a
elementelor instalaţiei la dilatare şi contractare, a circulaţiei agentului termic.
- Se efectuează în conformitate cu recomandările I.13 -2002, Pct. : 20.12, 20.13,
20.14, 20.15, 20.16, 20.17, 20.18.
- Proba de eficacitate: are ca scop de a verifica dacă instalaţia realizează în încăperi
gradul de încălzire prevăzut în proiect.
- Procedura de efectuare a acestei probe este stabilita de I.13.-2002, Pct. 20.20,
20.21, 20.22, 20.23, 20.24, 20.25, 20.27.
Pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor urmări fazele determinante.

Măsuri de protecţia muncii şi PSI


În timpul execuţiei, cât şi în timpul exploatării vor fi respectate capitolele de
protecţia muncii şi PSI specifice, cuprinse în:
- Norme Generale de protecţia muncii
- Ordin 9/9 93 Regulament privind protecţia şi igiena muncii în construcţii;
- P118 –Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor;
- Ord.M.I. 775/98 - Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor;
- Lista nu este limitativă, ea se va completa de la caz la caz cu norme specifice
lucrărilor ce se execută pe şantier (lucrări de sudură oxiacetilenică, sudură
electrică, manipulări de materiale grele, etc.)

2.4. DURATA DE REALIZARE ŞI ETAPELE PRINCIPALE; GRAFICUL DE


REALIZARE AL INVESTIŢIEI
Execuţia lucrării va începe după ce antreprenorul şi-a adjudecat execuţia
proiectului, urmare a licitaţiei şi în urma încheierii contractului cu beneficiarul.
Piesele principale pe baza cărora constructorul va realiza lucrarea sunt
următoarele:
 planuri de situaţie, de amplasament;
 detaliile tehnice de execuţie ce cuprind cote, dimensiuni, planşe de detaliu pe
subcategorii de lucrări;
 caiete de sarcini cu prescripţii tehnice speciale pentru lucrarea respectivă;
 graficul de eşalonare a execuţiei lucrării.

Execuţia lucrărilor va fi urmărită de consultanţa de specialitate din partea


beneficiarului, inspectoratul de stat în construcţii şi proiectant prin asistenţa tehnică de
specialitate.
Contractanţii au deplina libertate de a-şi prevedea în oferta de achiziţie a lucrării
propriile consumuri şi tehnologii de execuţie precum şi sursele de aprovizionare pe care le
agreează, cu respectarea însă a exigenţelor calitative şi cantitative prevăzute în proiectul
tehnic, în caietele de sarcini, în actele normative în vigoare şi în avizele şi acordurile
obţinute pentru realizarea investiţiei conform legii.
Calitatea lucrărilor executate va fi asigurată prin respectarea prevederilor din:
 Legea 10/ 1995 a calităţii lucrărilor cu toate reglementările ce decurg din aceasta;
 HG 925/ 1995 privind responsabilul tehnic cu asigurarea calităţii lucrărilor;

17
 Buletinul Construcţiilor 4/1996 – prescripţii tehnice pentru verificarea calităţii
lucrărilor, inclusiv controlul pe faze determinate.
Durata de realizare este de 6 luni calendaristice.

2.5. PROTECTIA MEDIULUI


Protecţia aerului, protecţia solului şi subsolului, protecţia împotriva
zgomotului şi vibraţiilor, protecţia împotriva radiaţiilor
În regim de funcţionare normală, proiectul "CONSTRUCŢIE BAZĂ SPORTIVĂ,
COMUNA ROMULI, JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD", nu reprezintă o sursa de zgomot
sau de vibraţii, o sursă de poluare a aerului, nu reprezintă sursa de poluare a solului şi
subsolului şi nici nu necesită măsuri pentru protecţia împotriva radiaţiilor.
Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice
Având în vedere specificul investiţiei ce urmează a se realiza, "CONSTRUCŢIE
BAZĂ SPORTIVĂ, COMUNA ROMULI, JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD", putem spune că
aceasta nu reprezintă o sursă de poluare a ecosistemelor terestre şi acvatice.
Lucrări de refacere/Restaurare a amplasamentului
La finalizarea, lucrărilor aferente investiţiei "CONSTRUCŢIE BAZĂ SPORTIVĂ,
COMUNA ROMULI, JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD" recomandăm următoarele:
- curăţirea zonei aferente investiţiei, prin evacuarea din amplasament a deşeurilor
specifice şi transportul acestora la cel mai apropiat depozit de deşeuri autorizate;
- evacuarea din amplasamente a tuturor utilajelor utilizate la execuţia investiţiei.
Prevederi pentru monitorizarea mediului
Având în vedere tipurile de impacturi generate de realizarea investiţiei
"CONSTRUCŢIE BAZĂ SPORTIVĂ, COMUNA ROMULI, JUDEŢUL BISTRIŢA
NĂSĂUD", considerăm că nu sunt necesare dotări şi măsuri speciale de supraveghere a
calităţii mediului şi monitorizare a activităţilor destinate protecţiei mediului, deoarece în
condiţii de funcţionare normală aceasta investiţie nu va afecta factorii de mediu.

3. COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIŢIEI


Costul estimativ al investiţiei s-a calculat pe baza soluţiilor tehnice ale proiectului
urmărind fiecare categorie de lucrări care participă la realizarea obiectivului final.
Valoarea totala a investiţiei conform devizului general, este de 631.442 Lei cu TVA.

3.1. VALOAREA TOTALA CU DETALIEREA PE STRUCTURA DEVIZULUI GENERAL

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii lucrarilor de
Constructie baza sportiva comuna Romuli, judet Bistrita Nasaud
Conform HG 28 din 09 ianuarie 2008
1 Euro = 3.5295 lei curs BCR din 19 august 2008 3,5295
18
Valoare Valoare
Nr. DENUMIREA CAPITOLULUI DE T.V.A.
(fara TVA) (inclusiv TVA)
Crt. CHELTUIELI
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
0 1 2 3 4 5 6
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1,1 Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1,2 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1,3 Amenajari pentru protectia mediu 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2,1 Instalatii curenti slabi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2,2 Instalatii electrice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2,3 Trotuare si alei interioare incintei 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 3 - Proiectare si asistenta tehnica
3,1 Studiu geotehnic 3,530 1,000 0,671 4,200 1,190
3,2 Taxe pentru avize, acorduri si autorizatii 3,530 1,000 0,671 4,200 1,190
3,3 Proiectare si inginerie 21,523 6,098 4,089 25,612 7,257
Cheltuieli pt. organizarea procedurilor de
3,4 1,765 0,500 0,335 2,100 0,595
achizitie
3,5 Consultanta 10,589 3,000 2,012 12,600 3,570
Asistenta tehnica, supraveghere si verificare
3,6 10,589 3,000 2,012 12,600 3,570
lucrari
TOTAL CAPITOL 3 51,524 14,598 9,789 61,313 17,372
CAPITOLUL 4 - INVESTITIA DE BAZA
4,1 Constructii si instalatii 320,337 90,760 60,864 381,202 108,004
4,2 Montaj utilaje tehnologice 7,059 2,000 1,341 8,400 2,380
4,3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 44,119 12,500 8,383 52,501 14,875
4,4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4,5 Dotari 58,943 16,700 11,199 70,142 19,873
4,6 Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 4 430,458 121,960 81,787 512,245 145,132
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5,1 Organizare santier 21,523 6,098 4,089 25,612 7,257
5.1.1 - Lucrari de constructii 7,059 2,000 1,341 8,400 2,380
5.1.2 - Cheltuieli conexe organizarii de santier 14,464 4,098 2,748 17,212 4,877
5,2 Comisioane, cote, taxe, cost credit 5,596 1,585 1,063 6,659 1,887
5.2.1 - Comisioane, taxe si cote legale 5,596 1,585 1,063 6,659 1,887
5.2.2 - Costul creditului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5,3 Cheltuieli diverse si neprevazute 21,523 6,098 4,089 25,612 7,257
TOTAL CAPITOL 5 48,642 13,781 9,242 57,884 16,400
CAPITOL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6,1 Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6,2 Probe tehnologice si teste 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL G-RAL 530,623 150,339 100,818 631,442 178,904
din care C+M+I 430,458 121,960 81,787 512,245 145,132

Constructie baza sportiva comuna Romuli, judet Bistrita Nasaud


DEVIZ Nr. 01
privind cheltuielile necesare realizarii lucrarilor de
Constructie vestiare
Conform HG 28 din 09 ianuarie 2008

19
1 Euro = 3.5295 lei curs BCR din 19 august 2008
Valoare Valoare
Nr. DENUMIREA CAPITOLULUI DE T.V.A.
(fara TVA) (inclusiv TVA)
Crt. CHELTUIELI
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
0 1 2 3 4 5 6
I LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2 Constructii: rezistenta si arhitectura 127,062 36,000 24,142 151,204 42,840
3 Izolatii 22,942 6,500 4,359 27,301 7,735
4 Instalatii electrice 10,589 3,000 2,012 12,600 3,570
5 Instalatii sanitare 12,353 3,500 2,347 14,700 4,165
Instalatii de incalzire, ventilare,
6 10,589 3,000 2,012 12,600 3,570
climatizare, curenti slabi
7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8 Instalatii de telecomunicatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL I 183,534 52,000 34,871 218,405 61,880
II MONTAJ
1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 7,059 2,000 1,341 8,400 2,380
TOTAL II 7,059 2,000 1,341 8,400 2,380
III PROCURARE
1 Utilaje si echipamente tehnologice 44,119 12,500 8,383 52,501 14,875
2 Utilaje si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL III 44,119 12,500 8,383 52,501 14,875
TOTAL G-RAL (I+II+III) 234,712 66,500 44,595 279,307 79,135

Constructie baza sportiva comuna Romuli, judet Bistrita Nasaud


DEVIZ Nr. 02
privind cheltuielile necesare realizarii lucrarilor de
Realizare tribune
Conform HG 28 din 09 ianuarie 2008
1 Euro = 3.5295 lei curs BCR din 19 august 2008
Valoare Valoare
Nr. DENUMIREA CAPITOLULUI DE T.V.A.
Crt.
(fara TVA) (inclusiv TVA)
CHELTUIELI
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
0 1 2 3 4 5 6
I LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Constructii: rezistenta si arhitectura (2
2 55,060 15,600 10,461 65,522 18,564
module X 7800€/modul)
3 Izolatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4 Instalatii electrice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5 Instalatii sanitare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Instalatii de incalzire, ventilare,
6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
climatizare, curenti slabi
7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8 Instalatii de telecomunicatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL I 55,060 15,600 10,461 65,522 18,564
20
II MONTAJ
1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
III PROCURARE
1 Utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2 Utilaje si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 Dotari 9,883 2,800 1,878 11,760 3,332
TOTAL III 9,883 2,800 1,878 11,760 3,332
TOTAL G-RAL (I+II+III) 64,943 18,400 12,339 77,282 21,896

21
Constructie baza sportiva comuna Romuli, judet Bistrita Nasaud
DEVIZ Nr. 03
privind cheltuielile necesare procurarii
Echipament tehnologic si scaune tribune
Conform HG 28 din 09 ianuarie 2008
1 Euro = 3.5295 lei curs BCR din 19 august 2008
Valoare Valoare
Nr. DENUMIREA CAPITOLULUI DE T.V.A.
Crt.
(fara TVA) (inclusiv TVA)
CHELTUIELI
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
0 1 2 3 4 5 6
I LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2 Constructii: rezistenta si arhitectura 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 Izolatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4 Instalatii electrice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5 Instalatii sanitare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Instalatii de incalzire, ventilare,
6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
climatizare, curenti slabi
7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8 Instalatii de telecomunicatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL I 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
II MONTAJ
1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
III PROCURARE
1 Utilaje si echipamente tehnologice 44,119 12,500 8,383 52,501 14,875
2 Utilaje si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 Dotari (scaune 168 buc. X 25€/buc.) 14,824 4,200 2,817 17,640 4,998
TOTAL III 58,943 16,700 11,199 70,142 19,873
TOTAL G-RAL (I+II+III) 58,943 16,700 11,199 70,142 19,873

22
Constructie baza sportiva comuna Romuli, judet Bistrita Nasaud
DEVIZ Nr. 04
privind cheltuielile necesare realizarii lucrarilor de
Amenajare teren
Conform HG 28 din 09 ianuarie 2008
1 Euro = 3.5295 lei curs BCR din 19 august 2008
Valoare Valoare
Nr. DENUMIREA CAPITOLULUI DE T.V.A.
Crt.
(fara TVA) (inclusiv TVA)
CHELTUIELI
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
0 1 2 3 4 5 6
I LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Constructii: rezistenta si arhitectura
2 41,154 11,660 7,819 48,973 13,875
(1100m² X 10.6€/m²)
3 Izolatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4 Instalatii electrice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5 Instalatii sanitare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Instalatii de incalzire, ventilare,
6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
climatizare, curenti slabi
7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8 Instalatii de telecomunicatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL I 41,154 11,660 7,819 48,973 13,875
II MONTAJ
1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
III PROCURARE
1 Utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2 Utilaje si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL III 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL G-RAL (I+II+III) 41,154 11,660 7,819 48,973 13,875

23
Constructie baza sportiva comuna Romuli, judet Bistrita Nasaud
DEVIZ Nr. 05
privind cheltuielile necesare realizarii lucrarilor de
Realizare imprejmuire
Conform HG 28 din 09 ianuarie 2008
1 Euro = 3.5295 lei curs BCR din 19 august 2008
Valoare Valoare
Nr. DENUMIREA CAPITOLULUI DE T.V.A.
Crt.
(fara TVA) (inclusiv TVA)
CHELTUIELI
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
0 1 2 3 4 5 6
I LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Constructii: rezistenta si arhitectura
2 40,589 11,500 7,712 48,301 13,685
(115m² X 100€/m²)
3 Izolatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4 Instalatii electrice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5 Instalatii sanitare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Instalatii de incalzire, ventilare,
6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
climatizare, curenti slabi
7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8 Instalatii de telecomunicatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL I 40,589 11,500 7,712 48,301 13,685
II MONTAJ
1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
III PROCURARE
1 Utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2 Utilaje si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL III 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL G-RAL (I+II+III) 40,589 11,500 7,712 48,301 13,685

3.2. EŞALONAREA COSTURILOR COROBORATE CU GRAFICUL DE REALIZARE


A INVESTIŢIEI

Operaţii / Luni 1 2 3 4 5 6
Organizare de şantier 7.257
euro
Realizare investiţie propriu-zisă 145.132 euro

4. ANALIZA COST-BENEFICIU

4.1. IDENTIFICAREA INVESTIŢIEI ŞI DEFINIREA OBIECTIVELOR, INCLUSIV


SPECIFICAREA PERIOADEI DE REFERINŢĂ

24
Prin realizarea proiectului se intenţionează realizarea unui teren de sport în comuna
Romuli.
Realizarea proiectului vizează ameliorarea efectelor sociale şi economice negative
existente în prezent.
Avantajele economice aşteptate se referă la:
- reducerea costurilor de exploatare referitoare la antrenamente şi meciuri oficiale
pentru formaţiile şi asociaţiile sportive din localitatea Romuli şi localităţile
învecinate;
- reducerea costurilor de exploatare pentru echipele sportive ale unităţilor de
învăţământ din localitate – se au în vedere de asemenea antrenamentele şi
competiţiile;

Realizarea proiectului va aduce o serie de beneficii sociale:


- Beneficiile cu caracter educaţional au în vedere posibilitatea utilizării de către
unităţile de învăţământ din localitate a terenului pentru desfăşurarea de activităţi
sportive;
- Existenţa bazei sportive permite organizarea unor competiţii locale, la nivel de
asociaţii sportive şi unităţi de învăţământ;
- Promovarea sportului în rândul locuitorilor comunei şi comunelor învecinate.

4.2. ANALIZA OPŢIUNILOR


Ipoteze în evaluarea alternativelor (scenariilor) (Ipoteze la diferite niveluri,
Ipoteze privind analiza financiară şi analiza economică)

4.2.1. SCENARIUL „FĂRĂ PROIECT”


Din punct de vedere al analizei financiare, scenariul „Fără proiect” nu presupune
cheltuieli pentru realizarea investiţiei. De asemenea, deoarece baza sportivă nu există,
acest scenariu nu implică nici costuri de întreţinere.
Datorită inexistenţei bazei sportive, asociaţiile sportive şi unităţile de învăţământ din
comună au întâmpinat unele dificultăţi organizatorice în desfăşurarea de activităţi sportive,
precum:
 imposibilitatea organizării de evenimente sportive de mare anvergură;
 nu s-au putut organiza întreceri de atletism;
 deşi au fost solicitări în acest sens, nu s-au putut organiza în localitate partide din
campionatul judeţean de fotbal.
 dificultăţi în desfăşurarea activităţii echipei de fotbal din localitate.
Pentru Primăria Romuli, în acest moment nu există fluxuri financiare de intrare sau
de ieşire aferente bazei sportive. De aceea, nu se justifică o analiză financiară şi nici
calculul ratei interne de rentabilitate financiară.
Din punct de vedere al analizei economice, soluţia „Fără proiect” nu generează
costuri de investiţii sau de întreţinere. Apar în schimb costuri ale externalităţilor – creşterea
costurilor de exploatare pentru organizarea de activităţi sportive şi amplificarea dificultăţilor
organizatorice. Din aceste considerente rezultă o amplificare a efectelor negative deja
existente. Inexistenţa beneficiilor, datorită inexistenţei bazei sportive, implică o valoare
foarte mică a ratei interne a rentabilităţii economice (există şi posibilitatea ca valoarea
acesteia să fie negativă).

25
4.2.2. SCENARIUL MINIMAL
Deoarece în localitatea Romuli nu există nici o bază sportivă, nu se poate lua în
calcul un scenariu minimal.

4.2.3. SCENARIUL CU PROIECT


Scenariul cu proiect presupune construirea bazei sportive conform specificaţiilor
proiectantului, iar indicatorii financiari şi economici vor fi descrişi în secţiunile următoare:
Analiza financiară, Analiza economică, Analiza de risc, Analiza de senzitivitate.

4.3. ANALIZA FINANCIARA


Principalul obiectiv al analizei cost-beneficiu financiare este de a calcula indicatorii
performanţei financiare a proiectului (profitabilitatea sa). Această analiză este dezvoltată
din punctul de vedere al Primăriei comunei Romuli.
Metoda utilizată în dezvoltarea CBA financiară este cea a „fluxului net de numerar
actualizat”.
Orizontul de analiză considerat pentru un proiect referitor la infrastructura de
pregătire este de 20 ani.
Rata de actualizare recomandată în cadrul analizei financiare este de 8%.
Analiza financiară va evalua în special:
a) profitabilitatea financiară a investiţiei şi a contribuţiei proprii investite în proiect;
b) cantitatea optimă de intervenţie financiară din partea fondurilor guvernamentale;
c) durabilitatea financiară a proiectului în condiţiile intervenţiei financiare din partea
fondurilor guvernamentale.

4.3.1. EVOLUŢIA PREZUMATĂ A TARIFELOR


Nu vor fi percepute tarife pentru intrarea în baza sportivă.

4.3.2. EVOLUŢIA PREZUMATĂ A COSTURILOR DE OPERARE (SERVICII


EXISTENTE, PERSONAL, ENERGIE, OPERAREA NOILOR INVESTIŢII,
ÎNTREŢINEREA DE RUTINĂ ŞI REPARAŢII)
Costurile de exploatare preconizate includ următoarele elemente:
- cheltuielile cu personalul care va deservi baza sportivă;
- costul utilităţilor (energie electrică, combustibil pentru încălzire vestiare şi apă caldă,
apă etc.).
Costurile de exploatare aferente întreţinerii şi igienizării se referă la:
- zugrăveli;
- vopsitorii;
- refacerea şi întreţinerea gazonului;
- alte lucrări necesare păstrării bazei sportive în stare de funcţionare, ce se vor
efectua periodic.
A se vedea justificările referitoare la costurile de întreţinere şi tabelul „T2. Costuri şi
venituri din exploatare”.

26
4.3.3. EVOLUŢIA PREZUMATĂ A VENITURILOR
Nu vor fi percepute tarife pentru intrarea în baza sportivă, prin urmare nu vor exista
venituri.

27
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31

T1 Investiţii totale –EURO

Poz. Indicatori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Teren inclusiv amenajări 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Investiţie propriu-zisă 145.132 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Echipament nou şi uzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Organizare şantier 7.257 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Întreţinere neprevăzută 7.257 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Construcţii şi instalaţii 159.646 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Studii de teren, proiectare, consultanţă, asistenţă tehnică 15.587 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Avize, acorduri, autorizaţii, organizare achiziţie publică 1.785 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alte cheltuieli anterioare producţiei (comisioane, taxe, cote
9
legale, costuri de finanţare) 1.887 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Cheltuieli aferente implementării proiectului 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Cheltuieli anterioare producţiei 19.258 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Costurile investiţiei 178.904 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Numerar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Clienţi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Rezerva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Datorii pe termen scurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Capital de lucru net 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Variaţii ale capitalului de lucru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Înlocuirea echipamentului cu durată scurtă de viaţă 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Valoarea reziduală
21 Alte articole de investiţii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Costurile totale ale investiţiei 178.904 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31

T1 Investiţii totale –EURO (continuare)

Poz. Indicatori 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Teren inclusiv amenajări 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Investiţie propriu-zisă 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Echipament nou şi uzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Organizare şantier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Întreţinere neprevăzută 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Construcţii şi instalaţii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Studii de teren, proiectare, consultanţă, asistenţă tehnică 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Avize, acorduri, autorizaţii, organizare achiziţie publică 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alte cheltuieli anterioare producţiei (comisioane, taxe, cote
9
legale, costuri de finanţare) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Cheltuieli aferente implementării proiectului 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Cheltuieli anterioare producţiei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Costurile investiţiei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Numerar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Clienţi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Rezerva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Datorii pe termen scurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Capital de lucru net 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Variaţii ale capitalului de lucru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Înlocuirea echipamentului cu durată scurtă de viaţă 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Valoarea reziduală -117.265
21 Alte articole de investiţii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -117.265
22 Costurile totale ale investiţiei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -117.265

29
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31

T2 Costuri şi venituri din exploatare –EURO

Poz. Indicatori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Venituri din organizarea de evenimente sportive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Alte venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Forţa de muncă 0 3.840 4.032 4.234 4.445 4.668 4.901 5.146 5.403 5.673
5 Energie electrică 0 869 912 958 1.006 1.026 1.046 1.067 1.088 1.110
6 Combustibil 0 800 840 882 926 945 964 983 1.002 1.022
7 Întreţinere 0 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 2.700 1.300 1.300 1.300
8 Costuri administrative 0 1.920 2.016 2.117 2.223 2.334 2.450 2.573 2.702 2.837
9 Costuri de exploatare totale 0 8.729 9.100 9.490 9.900 10.272 12.061 11.069 11.496 11.943
10 Venit net din exploatare 0 -8.729 -9.100 -9.490 -9.900 -10.272 -12.061 -11.069 -11.496 -11.943

T2 Costuri şi venituri din exploatare –EURO (continuare)

Poz. Indicatori 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Venituri din organizarea de evenimente sportive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Alte venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Forţa de muncă 5.673 5.673 5.673 5.673 5.673 5.673 5.673 5.673 5.673 5.673
5 Energie electrică 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110
6 Combustibil 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022
7 Întreţinere 1.300 1.300 2.700 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 2.700 1.300
8 Costuri administrative 2.837 2.837 2.837 2.837 2.837 2.837 2.837 2.837 2.837 2.837
9 Costuri de exploatare totale 11.943 11.943 13.343 11.943 11.943 11.943 11.943 11.943 13.343 11.943
10 Venit net din exploatare -11.943 -11.943 -13.343 -11.943 -11.943 -11.943 -11.943 -11.943 -13.343 -11.943

30
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31

T3 Surse de finanţare –EURO

Poz. Indicatori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Capital privat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Nivel regional 45.174 9.000 9.450 9.923 10.419 10.731 11.053 11.385 11.726 12.078
3 Nivel central 133.730 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totalul contribuţiei publice naţionale
4
aferente investiţiei 178.904 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Resurse externe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Obligaţiuni şi alte resurse financiare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Credite BEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Alte împrumuturi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Total resurse financiare 178.904 9.000 9.450 9.923 10.419 10.731 11.053 11.385 11.726 12.078

T3 Surse de finanţare –EURO (continuare)

Poz. Indicatori 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Capital privat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Nivel regional 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078
3 Nivel central 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totalul contribuţiei publice naţionale
4
aferente investiţiei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Resurse externe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Obligaţiuni şi alte resurse financiare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Credite BEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Alte împrumuturi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Total resurse financiare 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078

31
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31

T4 Sustenabilitate financiară –EURO

Poz. Indicatori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.9 Total resurse financiare 178.904 9.000 9.450 9.923 10.419 10.731 11.053 11.385 11.726 12.078
2.3 Venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Total intrări 178.904 9.000 9.450 9.923 10.419 10.731 11.053 11.385 11.726 12.078
2.9 Total costuri de exploatare 0 8.729 9.100 9.490 9.900 10.272 12.061 11.069 11.496 11.943
1.21 Total costuri investiţii 178.904 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Dobânda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Rambursare credite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Taxe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Total ieşiri 178.904 8.729 9.100 9.490 9.900 10.272 12.061 11.069 11.496 11.943
6 Total flux numerar 0 271 350 432 519 460 -1.008 316 230 135
7 Flux de numerar total cumulat 0 271 621 1.054 1.573 2.032 1.024 1.340 1.570 1.705

T4 Sustenabilitate financiară –EURO (continuare)

Poz. Indicatori 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
3.9 Total resurse financiare 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078
2.3 Venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Total intrări 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078
2.9 Total costuri de exploatare 11.943 11.943 13.343 11.943 11.943 11.943 11.943 11.943 13.343 11.943
1.21 Total costuri investiţii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Dobânda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Rambursare credite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Taxe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Total ieşiri 11.943 11.943 13.343 11.943 11.943 11.943 11.943 11.943 13.343 11.943
6 Total flux numerar 135 135 -1.265 135 135 135 135 135 -1.265 135
7 Flux de numerar total cumulat 1.841 1.976 711 846 981 1.116 1.251 1.387 122 257

32
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31

T5. Rata internă a rentabilităţii financiare a capitalului – EURO

Poz. Indicatori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.3 Venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.19 Valoare reziduală - - - - - - - - - -
5.1 Venituri totale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.9 Costuri de exploatare totale 0 8.729 9.100 9.490 9.900 10.272 12.061 11.069 11.496 11.943
4.2 Dobânzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 Rambursare credite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1 Capital privat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.5 Totalul contribuţiei publice naţionale 178.904 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 Cheltuieli totale 178.904 8.729 9.100 9.490 9.900 10.272 12.061 11.069 11.496 11.943
5.3 Flux de numerar net -178.904 -8.729 -9.100 -9.490 -9.900 -10.272 -12.061 -11.069 -11.496 -11.943
5.4 Rata internă a rentabilităţii financiare a capitalului -10,87%
5.5 Valoarea netă financiară actuală a capitalului -237.645
5.6 Rata de actualizare 0,08
5.7 Factor de actualizare 0,9259 0,8573 0,7938 0,7350 0,6806 0,6302 0,5835 0,5403 0,5002 0,4632
5.8 Flux de numerar actualizat -165.652 -7.483 -7.224 -6.976 -6.738 -6.473 -7.038 -5.980 -5.751 -5.532

33
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31

T6. Rata internă a rentabilităţii financiare a capitalului – EURO (continuare)

Poz. Indicatori 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2.3 Venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.19 Valoare reziduală - - - - - - - - - 117.265
5.1 Venituri totale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.265
2.9 Costuri de exploatare totale 11.943 11.943 13.343 11.943 11.943 11.943 11.943 11.943 13.343 11.943
4.2 Dobânzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 Rambursare credite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1 Capital privat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.5 Totalul contribuţiei publice naţionale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 Cheltuieli totale 11.943 11.943 13.343 11.943 11.943 11.943 11.943 11.943 13.343 11.943
5.3 Flux de numerar net -11.943 -11.943 -13.343 -11.943 -11.943 -11.943 -11.943 -11.943 -13.343 105.322
5.4 Rata internă a rentabilităţii financiare a capitalului
5.5 Valoarea netă financiară actuală a capitalului
5.6 Rata de actualizare
5.7 Factor de actualizare 0,4289 0,3971 0,3677 0,3405 0,3152 0,2919 0,2703 0,2502 0,2317 0,2145
5.8 Flux de numerar actualizat -5.122 -4.743 -4.906 -4.066 -3.765 -3.486 -3.228 -2.989 -3.092 22.597

34
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31

Analiza financiara –EURO

Indicatori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Venituri
Venituri din organizarea de evenimente sportive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alte venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venituri totale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli
Forţa de muncă 0 3.840 4.032 4.234 4.445 4.668 4.901 5.146 5.403 5.673
Energie electrică 0 869 912 958 1.006 1.026 1.046 1.067 1.088 1.110
Combustibil 0 800 840 882 926 945 964 983 1.002 1.022
Întreţinere 0 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 2.700 1.300 1.300 1.300
Costuri administrative 0 1.920 2.016 2.117 2.223 2.334 2.450 2.573 2.702 2.837
Total costuri de operare 0 8.729 9.100 9.490 9.900 10.272 12.061 11.069 11.496 11.943
Forţa de muncă 21.770 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materii prime 123.363 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alte cheltuieli suplimentare fata de C+M 33.772 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valoarea reziduală 178.904 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli totale 178.904 8.729 9.100 9.490 9.900 10.272 12.061 11.069 11.496 11.943
Fluxul de numerar net -178.904 -8.729 -9.100 -9.490 -9.900 -10.272 -12.061 -11.069 -11.496 -11.943
Rata internă a rentabilităţii financiare a investiţiei -10,87%
Valoarea netă financiară actuală a investiţiei -237.645
Rata de actualizare 0,08
Factor de actualizare 0,9259 0,8573 0,7938 0,7350 0,6806 0,6302 0,5835 0,5403 0,5002 0,4632
Flux de numerar actualizat -165.652 -7.483 -7.224 -6.976 -6.738 -6.473 -7.038 -5.980 -5.751 -5.532

35
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31

Analiza financiara –EURO (continuare)

Indicatori 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Venituri
Venituri din organizarea de evenimente sportive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alte venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venituri totale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli
Forţa de muncă 5.673 5.673 5.673 5.673 5.673 5.673 5.673 5.673 5.673 5.673
Energie electrică 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110
Combustibil 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022
Întreţinere 1.300 1.300 2.700 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 2.700 1.300
Costuri administrative 2.837 2.837 2.837 2.837 2.837 2.837 2.837 2.837 2.837 2.837
Total costuri de operare 11.943 11.943 13.343 11.943 11.943 11.943 11.943 11.943 13.343 11.943
Forţa de muncă 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materii prime 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alte cheltuieli suplimentare fata de C+M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valoarea reziduală 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -117.265
Cheltuieli totale 11.943 11.943 13.343 11.943 11.943 11.943 11.943 11.943 13.343 -105.322
Fluxul de numerar net -11.943 -11.943 -13.343 -11.943 -11.943 -11.943 -11.943 -11.943 -13.343 105.322
Rata internă a rentabilităţii financiare a
investiţiei
Valoarea netă financiară actuală a investiţiei
Rata de actualizare
Factor de actualizare 0,4289 0,3971 0,3677 0,3405 0,3152 0,2919 0,2703 0,2502 0,2317 0,2145
Flux de numerar actualizat -5.122 -4.743 -4.906 -4.066 -3.765 -3.486 -3.228 -2.989 -3.092 22.597

Din datele prezentate rezultă că rata interna a rentabilităţii financiare a investiţiei este de -10,87 %, adică mai mica decât rata de
actualizare de 8 % utilizată.

36
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31

Justificări:
 Valoarea reziduală a investiţiei pentru realizarea investiţiei este considerată ca fiind de
aproximativ 78% din valoarea evaluării iniţiale a lucrărilor investiţiei de bază (având în
vedere evoluţia pieţei imobiliare, intervalul de timp pentru efectuarea lucrărilor de
întreţinere şi volumul acestora, precum şi determinarea gradului de uzură fizică
conform Normativului P135/1995, aprobat prin ordinul MLPAT nr. 2/N/20.01.1995,
precum şi al Avizului nr. 67 din 23.08.1999 al Consiliului Tehnico-ştiinţific al MLPAT);
 Costurile de întreţinere previzionate, conform specificaţiilor proiectantului, au în vedere
lucrări de genul: reparaţii, zugrăveli, vopsitorie etc., efectuate o dată la şase ani. De
asemenea, în fiecare an a fost prevăzută o sumă minimă pentru lucrări de întreţinere
curente (pistă de atletism, gazon, vestiare etc.);
 Sursele de finanţare au în vedere costul lucrărilor de întreţinere, pentru care Primăria
comunei Romuli va aloca sume anuale corespunzătoare. Necesarul de finanţare la
nivelul anului 2009 va fi de aproximativ 9.000 euro. În funcţie de necesitaţi, nivelul
subvenţiilor se poate majora în viitor. De asemenea, în fiecare an Primăria va aloca
fonduri suplimentare necesare efectuării reparaţiilor de amploare indicate care au
intervalul de execuţie şase ani (deoarece acestea au valori substanţiale);
 În calculul sustenabilităţii proiectului nu s-a luat în considerare valoarea reziduală a
investiţiei, deoarece investiţia nu va fi lichidată la sfârşitul ultimului an de previziune,
deci nu există o intrare reală de bani;
 Din totalul valorii construcţii şi montaj, forţa de muncă reprezintă aproximativ 15%
(conform proiectantului şi devizelor);
 Toate costurile suplimentare care nu sunt incluse în Construcţii+Montaj sunt incluse în
analiza financiară la capitolul „Alte cheltuieli suplimentare fata de C+M” (acestea
referindu-se la următoarele articole: “Comisioane, taxe, cote legale, costuri de
finanţare”, “Cheltuieli aferente implementării proiectului” etc.);
 Conform documentelor oficiale aferente Măsurii 322 şi „Ghidului Solicitantului pentru
Măsura 3.2.2” – „Anexa 4.1. Recomandări privind elaborarea analizei cost-beneficiu”,
s-a utilizat pentru analiza financiară o rată de actualizare de 8%;

VAVN
Valoarea raportului este - 0,54 (proiectul nu este generator de profit)
VI
unde:
VAVN – valoarea actualizată a veniturilor nete
VI – valoarea investiţiei

37
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31

4.4. ANALIZA ECONOMICĂ

4.4.1. JUSTIFICĂRI, FACTORI DE CONVERSIE UTILIZAŢI

 Conform documentelor întocmite de către organele abilitate până la data redactării


prezentului studiu şi conform „Ghidului de analiza cost-beneficiu” s-a utilizat pentru
analiza financiară o rată socială de actualizare de 5,5%, având în vedere faptul că
România este Ţară de Coeziune;
 În analiza economică s-au folosit următorii factori de conversie:
- 0,84 aferent materiilor prime şi valorii cheltuielilor suplimentare, inclusiv pentru
valoarea reziduală, datorită eliminării TVA din aceste valori;
- 0,705 aferent cheltuielilor cu forţa de muncă, având în vedere obligaţiile
angajatorului relative la salarii

4.4.2. BENEFICII ECONOMICO-SOCIALE

Beneficii economice
 Reducerea costurilor de exploatare pentru formaţiile sportive din comuna Romuli, care
vor putea utiliza baza sportivă pentru antrenamente şi meciuri, fără a fi nevoie de
deplasarea în alte localităţi şi de închirierea unor terenuri corespunzătoare. De
facilităţile oferite de baza sportivă pot beneficia echipele sportive care aparţin
asociaţiilor sportive din localităţile învecinate. Echipa AS Romuli participă în
campionatul judeţean de fotbal. De asemenea de baza sportivă pot beneficia şi
asociaţiile sportive ale comunelor învecinate, ca de exemplu, AS ECIRO FOREST
Telciu care are o echipă de fotbal în Liga a IV-a sau AS SPICUL Salva.
 Printre evenimentele sportive organizate la nivelul comunei se numără meciurile de
fotbal ale echipei AS Şoimii Romuli în Liga a IV-a, jocuri sportive organizate de cele
două şcoli din localitate

Beneficii sociale
 Beneficiile culturale cu caracter educaţional au în vedere posibilitatea utilizării terenului
de către unităţile de învăţământ din localitate. La nivelul unităţilor de învăţământ există
un potenţial sportiv ridicat, atât din punct de vedere al cadrelor didactice cu pregătire în
domeniu, cat şi din punct de vedere al aptitudinilor şi înclinaţiilor elevilor pentru fotbal,
atletism, handbal, volei, tenis de masă, tenis de câmp. La şcolile din comună învaţă
374 elevi, iar numărul preşcolarilor este de 201. Terenul de sport va asigura egalitatea
de şanse, din punct de vedere al condiţiilor de antrenament, cu ceilalţi competitori şi va
oferi tinerilor sportivi condiţii de antrenament optime;
 Creşterea popularităţii sportului în rândul locuitorilor, prin organizarea unor partide din
Campionatul Judeţean şi amicale, ale echipelor de juniori şi seniori;
 Posibilitatea ca locuitorii comunei pasionaţi de fotbal, tenis sau volei să poată participa
la meciuri cu caracter de amatori organizate sub egida Primăriei sau a Asociaţiei
Sportive Romuli;
38
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31

 Se doreşte organizarea unor activităţi sportive în care să fie atraşi şi alţi locuitori ai
comunei (în afară de elevi şi sportivii legitimaţi). Se apreciază că locuitorii comunei sunt
în mare parte interesaţi de activităţile sportive. Faptul că terenul poate fi utilizat pentru
atletism permite desfăşurarea unor activităţi din categoria sportului de masă, cu
participare liberă. Aceste activităţi vor permite menţinerea şi ameliorarea stării generale
de sănătate a populaţiei (conform datelor oferite de Primăria Comunei Romuli şi
Direcţia de Sănătate Publică, locuitorii comunei au un nivel de sănătate mediu şi
peste). De asemenea, terenul de fotbal permite locuitorilor să participe la meciuri de
fotbal cu caracter de amatori, organizate de primărie la fiecare sfârşit de săptămână.
 Echipa de fotbal seniori a comunei participă la diferite cupe şi concursuri.

La nivelul anului 2008 nivelul de trai al populaţiei din zona se prezintă


astfel:

Nr. Nivel de trai Procente


crt. (aproximativ)
1. Foarte -
scăzut
2. Scăzut 5
3. Mediu 65
4. Ridicat 25
5. Foarte ridicat 5

39
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31

Analiza economică –EURO


Indicatori CF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Venituri din exploatare
Venituri din organizarea de evenimente sportive 0,9174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alte venituri 0,8403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venituri din exploatare totale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beneficii economice
Reducerea costului de exploatare –asociaţii sportive 0 2.755 2.838 2.923 2.981 3.041 3.102 3.164 3.195 3.227
Reducerea costului – public spectator 0 6.989 7.198 7.414 7.563 7.714 7.868 8.026 8.106 8.187
Alte beneficii economice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total beneficii economice 0 9.744 10.036 10.337 10.544 10.755 10.970 11.189 11.301 11.414
Beneficii sociale
Beneficii legate de sănătatea copiilor 0 10.007 10.207 10.411 10.619 10.725 10.832 10.941 11.050 11.050
Beneficii referitoare la sănătatea populaţiei 0 3.002 2.912 2.825 2.740 2.685 2.631 2.579 2.527 2.477
Total beneficii sociale 0 13.008 13.119 13.235 13.359 13.410 13.464 13.519 13.577 13.527
Total beneficiu economico-social 0 22.752 23.155 23.572 23.903 24.165 24.434 24.709 24.878 24.941
Costuri de exploatare
Forţa de muncă 0,7050 0 2.707 2.843 2.985 3.134 3.291 3.455 3.628 3.809 4.000
Energie electrică 0,8403 0 730 766 805 845 862 879 897 915 933
Combustibil 0,8403 0 672 706 741 778 794 810 826 842 859
Întreţinere 0,8403 0 1.092 1.092 1.092 1.092 1.092 2.269 1.092 1.092 1.092
Costuri administrative 0,8403 0 1.613 1.694 1.779 1.868 1.961 2.059 2.162 2.270 2.384
Total costuri de operare 0 6.815 7.101 7.402 7.717 8.000 9.472 8.605 8.929 9.268
Forţa de muncă 0,7050 15.348 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materii prime 0,8403 103.666 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alte cheltuieli suplimentare fata de C+M 0,8403 28.379 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costurile totale ale investiţiei 147.393 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli totale 147.393 6.815 7.101 7.402 7.717 8.000 9.472 8.605 8.929 9.268
Fluxul de numerar net -147.393 15.937 16.053 16.171 16.185 16.165 14.962 16.104 15.949 15.673
Rata internă a rentabilităţii economice 10,07%
Valoarea actuală netă economică 67.166
Rata de actualizare 0,055
Factor de actualizare 0,9479 0,8985 0,8516 0,8072 0,7651 0,7252 0,6874 0,6516 0,6176 0,5854
Flux de numerar actualizat -139.709 14.319 13.671 13.053 12.384 11.724 10.285 10.493 9.851 9.175

40
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31

Analiza economică –EURO (continuare)


Indicatori CF 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Venituri din exploatare
Venituri din exploatare 0,9174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venituri din organizarea de evenimente sportive 0,8403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alte venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venituri din exploatare totale
Beneficii economice 3.227 3.227 3.227 3.227 3.227 3.227 3.227 3.227 3.227 3.227
Reducerea costului de exploatare –asociaţii sportive 8.187 8.187 8.187 8.187 8.187 8.187 8.187 8.187 8.187 8.187
Reducerea costului – public spectator 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alte beneficii economice 11.414 11.414 11.414 11.414 11.414 11.414 11.414 11.414 11.414 11.414
Total beneficii economice
Beneficii sociale 11.050 11.050 11.050 11.050 11.050 11.050 11.050 11.050 11.050 11.050
Beneficii legate de sănătatea copiilor 2.477 2.477 2.477 2.477 2.477 2.477 2.477 2.477 2.477 2.477
Beneficii referitoare la sănătatea populaţiei 13.527 13.527 13.527 13.527 13.527 13.527 13.527 13.527 13.527 13.527
Total beneficii sociale 24.941 24.941 24.941 24.941 24.941 24.941 24.941 24.941 24.941 24.941
Total beneficiu economico-social
Costuri de exploatare 0,7050 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Forţa de muncă 0,8403 933 933 933 933 933 933 933 933 933 933
Energie electrică 0,8403 859 859 859 859 859 859 859 859 859 859
Combustibil 0,8403 1.092 1.092 2.269 1.092 1.092 1.092 1.092 1.092 2.269 1.092
Întreţinere 0,8403 2.384 2.384 2.384 2.384 2.384 2.384 2.384 2.384 2.384 2.384
Costuri administrative 9.268 9.268 10.445 9.268 9.268 9.268 9.268 9.268 10.445 9.268
Total costuri de operare 0,7050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forţa de muncă 0,8403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materii prime 0,8403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alte cheltuieli suplimentare fata de C+M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -98.542
Costurile totale ale investiţiei 9.268 9.268 10.445 9.268 9.268 9.268 9.268 9.268 10.445 -89.274
Cheltuieli totale 15.673 15.673 14.496 15.673 15.673 15.673 15.673 15.673 14.496 114.215
Fluxul de numerar net
Rata internă a rentabilităţii economice
Valoarea actuală netă economică
Rata de actualizare 0,5549 0,5260 0,4986 0,4726 0,4479 0,4246 0,4024 0,3815 0,3616 0,3427
Factor de actualizare 8.697 8.244 7.227 7.406 7.020 6.654 6.307 5.979 5.242 39.145

41
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31

Din datele prezentate rezultă că rata internă a rentabilităţii economice a investiţiei


este de 10,07%, adică mai mare decât rata de actualizare socială de 5,5% utilizată.

4.5. ANALIZA DE SENZITIVITATE


Pentru a determina efectele variaţiei elementelor componente ale RIR şi ale NPV,
fiecare componentă se va modifica faţă de situaţia de bază prin creşterea sau
descreşterea (dacă este cazul) separată a acesteia cu 1%, 2%, 3% … 5%, celelalte
elemente rămânând nemodificate, şi recalcularea RIR şi NPV.

4.5.1. ANALIZA FINANCIARA: RIR ŞI NPV


Elementele luate în considerare în analiza de senzitivitate sunt:
- inflaţia,
- salariul nominal,
- salariul real,
- cheltuielile cu utilităţile şi de întreţinere.
Fiecare componentă va lua pe rând valorile din tabelele de mai jos, rezultând
următoarele valori pentru RIR şi NPV:

RIR (%) -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5%


Inflaţie -10,94% -10,87% -10,80% -10,74% -10,68% -10,61% -10,55%
Salariu nominal -10,83% -10,87% -10,92% -10,96% -11,01% -11,06% -11,10%
Salariu real -11,01% -10,87% -11,06% -11,10% -11,15% -11,19% -11,24%
Utilităţi şi întreţinere -10,84% -10,87% -10,90% -10,93% -10,96% -10,99% -11,02%

NFPV (euro) -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5%


Inflaţie -236.133 -237.645 -239.157 -240.670 -242.182 -243.694 -245.206
Salariu nominal -237.002 -237.645 -238.288 -238.932 -239.575 -240.218 -240.862
Salariu real -239.575 -237.645 -240.218 -240.862 -241.505 -242.148 -242.792
Utilităţi şi întreţinere -237.336 -237.645 -237.954 -238.263 -238.572 -238.881 -239.190

La nivelul întregii investiţii putem identifica următorii parametri cu tipul de elasticitate


specificat.
Parametri Elasticitate
min max
Inflaţie -
0,6159 -0,5920
Salariu nominal 0,4221 0,4221
Salariu real 0,6755 1,6885
Utilităţi şi întreţinere 0,2673 0,2675

42
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31

Rezultatul indică două categorii de elemente: una care are un impact semnificativ
asupra RIR, şi alta care are un impact redus asupra RIR. În prima categorie se încadrează
inflaţia şi salariul real, iar în cea de a doua categorie se includ salariul nominal şi
cheltuielile pentru utilităţi şi întreţinere.

Curba probabilităţii cumulate ne permite să atribuim un grad de risc, dacă


probabilitatea cumulată este mai mare sau mai mică decât valoarea de referinţă care este
considerată ca fiind critică. De asemenea se poate evalua care sunt probabilităţile ca RIR
să fie mai mare decât o anumită valoare care, şi în acest caz, este adoptată ca limită. În
cazul proiectului analizat există probabilitatea nulă ca RIR să fie mai mare de 8%.
43
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31

4.5.2. ANALIZA ECONOMICA: ERR ŞI NPV


Elementele luate în considerare în analiza de senzitivitate sunt: inflaţia, salariul
nominal, salariul real, beneficiile economice, cheltuielile cu utilităţile şi de întreţinere,
implicaţiile sociale.
Fiecare componentă va lua pe rând valorile din tabelele de mai jos, rezultând următoarele
valori pentru ERR şi NPV:
ERR (%) -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5%
Inflaţie 10,21% 10,07% 9,93% 9,79% 9,66% 9,53% 9,40%
Salariu nominal 10,11% 10,07% 10,03% 9,99% 9,95% 9,91% 9,87%
Salariu real 9,99% 10,07% 9,95% 9,91% 9,87% 9,83% 9,80%
Costuri operare 10,20% 10,07% 9,94% 9,81% 9,69% 9,57% 9,44%
Economic 9,99% 10,07% 10,15% 10,23% 10,31% 10,38% 10,46%
Social 9,97% 10,07% 10,17% 10,26% 10,36% 10,46% 10,56%

ENPV (euro) -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5%


Inflaţie 68.637 67.166 65.696 64.225 62.754 61.283 59.812
Salariu nominal 67.703 67.166 66.630 66.093 65.556 65.019 64.483
Salariu real 66.093 67.166 65.556 65.019 64.483 63.946 63.409
Costuri operare 68.706 67.166 65.627 64.087 62.548 61.008 59.469
Economic 65.963 67.166 68.370 69.574 70.778 71.981 73.185
Social 65.691 67.166 68.642 70.117 71.593 73.068 74.544

La nivelul întregii investiţii putem identifica următorii parametri cu tipul de elasticitate


specificat.
Parametri Elasticitate
min max
Inflaţie -
1,3672 -1,3225
Salariu nominal -
0,3865 -0,3855
Salariu real -
1,1580 -0,5391
-
Costuri operare 1,2630 -1,2366
Economic 0,7879 0,7894
Social 0,9738 0,9754

44
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31

Rezultatul indică două categorii de elemente: una care are un impact semnificativ
asupra ERR, şi alta care are un impact redus asupra ERR. În prima categorie se
încadrează salariul real, costurile de operare, iar în cea de a doua categorie se includ:
inflaţia, implicaţiile economice, sociale şi salariul nominal.

Curba probabilităţii cumulate ne permite să atribuim un grad de risc, dacă


probabilitatea cumulată este mai mare sau mai mică decât valoarea de referinţă care este
considerată ca fiind critică. De asemenea se poate evalua care sunt probabilităţile ca ERR
să fie mai mică decât o anumită valoare care, şi în acest caz, este adoptată ca limită. În
cazul proiectului analizat există probabilitatea nulă ca ERR să fie mai mică de 5,5%.
45
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31

4.6. ANALIZA DE RISC


Prin analiza de risc au fost identificaţi următorii factori care pot acţiona asupra ratei
interne de rentabilitate (atât financiară, cât şi economică):
- inflaţia;
- salariul nominal;
- salariul real;
- cheltuielile cu utilităţile şi de întreţinere;
- implicaţiile sociale identificate la nivelul proiectului;
Comportamentul acestor factori şi efectele asupra indicatorilor proiectului sunt
detaliate în cadrul analizei de senzitivitate.
Evoluţia ratelor de rentabilitate (financiară IRR şi economică ERR) într-o anumită
direcţie este determinată în primul rând de dinamica pieţei materialelor de construcţii, de
preţurile oferite de către firmele existente pe piaţă. O eventuală creştere a preţurilor prin
intermediul inflaţiei poate afecta mai mult decât proporţional costurile proiectului, generând
reducerea valorii actuale nete a investiţiei şi creşterea riscului operaţional.
Modificarea variabilelor salarii şi costuri prezintă o elasticitate pozitivă, dar cu o
valoare subunitară în cazul ratei interne de rentabilitate şi supraunitară în cazul ratei
rentabilităţii economice, ceea ce se explică prin faptul că asupra ratelor de rentabilitate
financiară şi economică acţionează în acelaşi moment factori cu direcţii de acţiune diferite.
La nivelul economiei naţionale se are în vedere majorarea salariilor la orice nivel, caz în
care scenariul de evoluţie al salariului nominal şi real ar urma trendul ascendent al
salariului minim pe economie şi al salariului mediu pe economie.
O dinamică diferită faţă de costuri o au evoluţia variabilelor salarii nominale şi reale.
Amplitudinea modificării acestor variabile determină o amplitudine mai mică a modificării
ratelor de rentabilitate ale proiectului. Aceasta se explică prin faptul că variabilele
menţionate deţin o pondere mai mică în valoarea totală a acestuia.
Creşterea intensităţii pozitive a implicaţiilor sociale antrenează o creştere a ratei de
rentabilitate economică, dar cu o amplitudine redusă.
Diminuarea riscurilor cu implicaţii majore care se pot ivi la nivelul proiectului,
precum costurile de realizare şi operare, inflaţia şi salariile nu pot fi influenţate de politica
economică şi socială a Administraţiei Locale a Comunei Romuli, administratorul legal al
infrastructurii. Toate acestea sunt influenţate de evoluţia macroeconomica a României.

46
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31

5. SURSELE DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI


Finanţarea se va realiza prin intermediul Fondurilor Guvernamentale şi anume
prin "PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII UNOR BAZE SPORTIVE
DIN SPAŢIUL RURAL".
Nr. Sume
crt Surse de finanţare LEI EURO
.
1. Valoarea totală a proiectului, din care: 631.442 178.904
2. Valoarea eligibilă a proiectului 570.129 161.532
3. Valoarea neeligibilă a proiectului 61.313 17.372
4. Contribuţia proprie în proiect
(cofinanţarea) 159.442 45.174
5. Cheltuieli eligibile 98.129 27.802
6. Cheltuieli neeligibile 61.313 17.372
7. Valoarea cererii de finanţare 472.000 133.730

6. ESTIMĂRI PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ OCUPATA PRIN REALIZAREA


INVESTIŢIEI

6.1. NUMĂR DE LOCURI DE MUNCA CREATE ÎN FAZA DE EXECUŢIE


Total personal în timpul execuţiei – 10 persoane

6.2. NUMAR DE LOCURI DE MUNCA CREATE ÎN FAZA DE OPERARE


Locuri de muncă permanente nou create – 3 persoane

7. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI


Indicatori Valoare
Rata internă a rentabilităţii financiare -10,87%
Valoarea netă financiară actuală -237.645 euro
Rata internă a rentabilităţii
economice 10,07%
Valoarea actuală netă economică 67.166 euro
Flux de numerar total cumulat (anual) >0 (anual)
Raportul beneficii-costuri (economic) 1,476
Raportul VAVN/VI -0,54

47
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31

Indicatori Valori Valori


Suprafaţa totală teren joc 1.010,50 mp 1.010,50 mp
Cost investiţie 178.904 euro 631.442 lei
Valoarea lucrărilor de bază 145.132 euro 512.245 lei
Alte costuri 33.772 euro 119.197 lei
Valoarea investiţiei 178.904 euro 631.442 lei
Numărul de locuitori 1.991 loc 1.991 loc
Cost investiţie / mp suprafaţa de joc 177,05 euro/mp 624,88 lei/mp
Raport investiţie de bază şi alte costuri 4,30 4,30
Investiţie/ locuitori 89,86 euro/loc 317,15 lei/loc

7.1. VALOAREA TOTALA


Valoarea totala a investiţiei
cu TVA exclusiv TVA
în RON în EURO în RON în EURO
631.442 178.904 530.623 150.339
din care C+M+I:
cu TVA exclusiv TVA
în RON în EURO în RON în EURO
512.245 145.132 430.458 121.960

7.2. EŞALONAREA INVESTIŢIEI


Eşalonarea investiţiei (INV/C+M)
fără TVA
investiţie în RON în EURO
530.623 150.339
Anul 1
fără TVA
C+M+I în RON în EURO
430.458 121.960

7.3. DURATA DE REALIZARE


Durata de realizare a proiectului este de 6 luni.
48
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31

7.4. CAPACITĂŢI
Nu este cazul.

8. AVIZE ŞI ACORDURI DE PRINCIPIU

8.1. AVIZUL BENEFICIARULUI PRIVIND NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA


INVESTIŢIEI
Este în curs de obţinere.

8.2. CERTIFICATUL DE URBANISM


Este în curs de obţinere.

8.3. AVIZE DE PRINCIPIU PRIVIND ASIGURAREA UTILITĂŢILOR


Sunt în curs de obţinere: Electrica, RomTelecom, Sănătate Publică.

8.4. ACORDUL DE MEDIU


Este în curs de obţinere.

Elaborat,

S.C. GELEP S.R.L.

49