Sunteți pe pagina 1din 24

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

In conformitate cu prevederile Legii 608-2001, republicata in 2006 ( cap.VI,art. 29, alin. 2 si 3) – de la 1 ianuarie 2007, produsele din domeniile reglementate cuprinse in Regulamentul pentru
atestarea conformitatii produselor aprobat prin Ordinul MTCT nr. 1558-2004, pot fi introduse pe piata numai in conditiile in care acestea poarta marcajul CE.
Tabelul de mai jos prezinta lista produselor din domeniile reglementate, specificatiile tehnice armonizate preluate si marcajul obligatoriu de la 1 ianuarie 2007.

FAMILII DE PRODUSE PENTRU CONSTRUCłII – conform Ordin MTCT nr. 1558/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea conformităŃii produselor pentru construcŃii

1. PRODUSE UTILIZATE PENTRU STRUCTURA DE REZISTENłĂ

Nr. crt. Standarde române care transpun standarde europene armonizate


Familia de produse Produs(e) Indicativ Marcaj
Titlu
SR EN
1.1. Cimenturi, varuri de - cimenturi obişnuite 197-1/2002 Ciment. Partea 1: CompoziŃie, specificaŃii şi criterii CE
zidărie şi alŃi lianŃi - cimenturi speciale şi de conformitate ale cimenturilor uzuale
hidraulici - cimenturi calciu – aluminoase 197-1/02/A1-2004
197-4/2004 Ciment. Partea 4: CompoziŃie, specificaŃii şi criterii CE
de conformitate pentru cimenturi de furnal cu
rezistenŃa iniŃială mică
14216/2004 Ciment. CompoziŃie, specificaŃii şi criterii de CE
conformitate ale cimenturilor speciale cu căldura de
hidratare foarte redusă
413-1/2004 Ciment pentru zidărie. Partea 1: CompoziŃie, CE
specificaŃii şi criterii de conformitate
- varuri pentru construcŃii 459-1/2003 Var pentru construcŃii. Partea 1: DefiniŃii, CE
caracteristici şi criterii de conformitate
- lianŃi rutieri hidraulici
1.2. OŃel beton şi oŃel pentru - produse de OB: bare, tije, frete, 10080/2005 OŃeluri pentru armarea betonului. OŃeluri sudabile CE de la
precomprimare pentru plase sudate, platbande ştanŃate, pentru b.a. GeneralităŃi 1.09.2007
betoane spalier 523/2004 Teci de bandă de oŃel pentru cabluri de CE
- produse de oŃel pentru precomprimare. Terminologie, condiŃii, control de
precomprimare: sârme, toroane, calitate
bare, cabluri de precomprimare
- teci şi manşoane
1.3. Îmbinări structurale 14399-1/2005 Asamblarea construcŃiilor metalice cu şuruburi cu CE de la
rezistenŃă mare pentru pretensionare. Partea 1: 1.10.2007
CerinŃe generale
14399-4/2005 Asamblarea construcŃiilor metalice cu şuruburi cu CE
rezistenŃă mare pentru pretensionare. Partea 4:
INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

Nr. crt. Standarde române care transpun standarde europene armonizate


Familia de produse Produs(e) Indicativ Marcaj
Titlu
SR EN
Sistem HV. Asamblări cu şurub cu cap hexagonal şi
piuliŃă
1337-3/2005 Reazeme pentru structuri. Partea 3: Reazeme din CE de la
elastomeri 1.01.2007
1337-4/2004 Reazeme pentru structuri. Partea 4: Reazeme cu CE
role
1337-5/2005 Reazeme pentru structuri. Partea 5: Reazeme tip CE de la
oală 1.01.2007
1337-6/2004 Reazeme pentru structuri. Partea 6: Reazeme CE
basculante
1337-7/2004 Reazeme pentru structuri. Partea 7: Reazeme CE
sferice şi cilindrice din PTFE
1.4. Produse din lemn pentru - produse din lemn masiv pentru 14080/2005 Structuri de lemn. Lemn lamelat încleiat. CerinŃe CE de la
structuri şi structuri: • elemente de: pod, soclu, 1.04.2007
accesorii planşeu, perete, acoperiş (grinzi, 14374/2005 Structuri de lemn. LVL (lem stratificat). CerinŃe CE
arce, bârne, căpriori, coloane, 14250/2005 Structuri de lemn. CerinŃe privind produse pentru CE
stâlpi, piloŃi); traverse elemente de structură prefabricate cu îmbinări
• seturi: socluri, planşee, metalice multicui
pereŃi, acoperişuri, cadre
- stâlpi din lemn
- produse lamelate încleiate pentru
structuri şi alte produse din lemn
încleiat
- piese de fixare pentru produse din
lemn pentru structuri
1.5. PereŃi cortină - seturi de pereŃi cortină 13830/2004 FaŃade cortină. Standard de produs CE
1.6. Produse metalice pentru - secŃiuni/profile metalice pentru 10025-1/2005 Produse laminate la cald din oŃeluri pentru c-Ńii. CE
structuri, inclusiv produse structuri cu diferite forme, obŃinute Partea 1: CondiŃii tehnice generale de livrare
auxiliare prin laminare la cald, formare la 13479/2005 Materiale pentru sudare. Standard general de CE
rece sau prin orice alt procedeu, produs pentru metale de adaos şi fluxuri pentru
produse plate, piese turnate şi piese dudare prin topire a materialelor metalice
forjate realizate din diferite
2
INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

Nr. crt. Standarde române care transpun standarde europene armonizate


Familia de produse Produs(e) Indicativ Marcaj
Titlu
SR EN
materiale metalice, neprotejate sau
protejate contra coroziunii prin
vopsire
- produse metalice finite
- cadre metalice finite pentru
plafoane suspendate
- materiale de sudură
- piese de legătură: nituri metalice,
bolŃuri, cuie, şuruburi, piese de
legătură pentru calea ferată
1.7. Piese de fixare pentru - plăci foarfecă, conectori placă –
produse din lemn pentru dinŃată, plăci perforate pentru cuie,
structuri plăci cu cuie
1.8. Geotextile - geosintetice (membrane şi textile), 13249/2001 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse CE
geotextile, geocompozite, georeŃele, pentru utilizarea la construcŃia de drumuri şi alte
geomembrane şi geoplase folosite: zone de circulaŃie (cu excepŃia CF şi a straturilor de
• ca bariere pentru fluide sau gaze uzură)
• ca strat de protecŃie 13250/2001 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse CE
• pentru drenaj şi/sau filtrare pentru utilizarea la construcŃia de CF
• pentru armare 13251/2001 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse CE
pentru utilizarea în lucrările de terasamente, fundaŃii
şi structuri de susŃinere
13252/2001 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse CE
pentru a fi utilizate în sistemele de drenaj
13253/2001 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse CE
pentru utilizarea la lucrările de control a eroziunii
(protecŃii costiere, apărări de maluri)
13254/2001 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse CE
pentru utilizarea în construcŃii de rezervoare şi
baraje
13255/2001 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse CE
pentru utilizarea la construcŃia de canale

3
INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

Nr. crt. Standarde române care transpun standarde europene armonizate


Familia de produse Produs(e) Indicativ Marcaj
Titlu
SR EN
13256/2001 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse CE
pentru utilizarea la construcŃia de tuneluri şi structuri
subterane
13257/2001 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse CE
pentru utilizarea în lucrările de depozitare a
deşeurilor solide
13265/2003 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici cerute CE
pentru utilizarea în proiecte de depozitare a
deşeurilor lichide
13361/2005 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru CE
utilizarea la construcŃia de rezervoare şi baraje
13362/2005 Bariere geosintetice. Caracteristici necesare pentru CE de la 1 Feb.
utilizarea la construcŃia de canale 2007
13491/2005 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru CE
utilizarea ca bariere hidraulice în construcŃia de
tunele şi de structuri subterane
13492/2005 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru CE
utilizarea la construcŃia de depozite de deşeuri
lichide, staŃii de transfer sau lucrări decundare de
stocare
13493/2005 Bariere geosintetice. Caracteristici necesare pentru CE de la1 Mar.
utilizarea la construcŃia de depozite de deşeuri 2007
solide
1.9. Produse aferente betonului, - produse de protejare a betonului şi 1504-2/2005 Produse şi sisteme pentru protecŃia şi repararea CE
mortarului şi pastei de ciment de reparaŃii structurilor de beton. DefiniŃii, condiŃii, control de
calitate şi evaluarea conformităŃii. Partea 2: Sisteme
de protecŃie de suprafaŃă pentru beton
1504-4/2005 Produse şi sisteme pentru protecŃia şi repararea CE
structurilor de beton. DefiniŃii, condiŃii, control de
calitate şi evaluarea conformităŃii. Partea 4: Lipire
structurală
1504-5/2005 Produse şi sisteme pentru protecŃia şi repararea CE

4
INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

Nr. crt. Standarde române care transpun standarde europene armonizate


Familia de produse Produs(e) Indicativ Marcaj
Titlu
SR EN
structurilor de beton. DefiniŃii, condiŃii, control de
calitate şi evaluarea conformităŃii. Partea 5: Produse
şi sisteme de injecŃie a betonului
- aditivi 934-2/2003 şi 934- Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 2: CE
2/2003/A1-2005 Aditivi pentru beton. DefiniŃii, condiŃii, conformitate,
marcare şi etichetare
934-3/2004 Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 3: CE
Aditivi pentru mortar de zidărie. DefiniŃii, condiŃii,
conformitate, marcare şi etichetare
934-4/2002 Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 4: CE
Aditivi pentru paste pentru cabluri pretensionate.
DefiniŃii, condiŃii, conformitate, marcare şi etichetare

- adaosuri de tip I şi II şi fibre 13263-1/2005 Silice ultra fină pentru beton. Partea 1: DefiniŃii, CE de la
condiŃii şi criterii conformitate 1.04.2007
1.10. Produse prefabricate din - produse prefabricate din beton 1168/2005 Produse prefabricate de beton. Fâşii cu goluri CE
beton normal/uşor/celular normal/uşor/celular autoclavizat 12794/2006 Produse prefabricate de beton. PiloŃi de fundaŃie CE de la1 Ian.
autoclavizat 2007
12839/2002 Produse prefabricate de beton. Elemente pentru CE
împrejmuiri
12643/2005 Produse prefabricate de beton. Stâlpi CE de la 1 Sept.
2007
13224/2005 Produse prefabricate de beton. Elemente de CE de la 1 Sep.
planşeu cu nervuri 2007
13225/2005 Produse prefabricate de beton. Elemente liniare de CE de la 1 Sept.
structură 2007
13747/2006 Produse prefabricate de beton. Predale pentru CE
sisteme de planşeu
13978-1/2005 Produse prefabricate de beton. Garaje prefabricate CE de la 1 Martie
de beton. Partea 1: CondiŃii pentru garaje de beton 2008
monolithic armat sau compuse din elemente
individuale la dimensiunile camerei
5
INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

Nr. crt. Standarde române care transpun standarde europene armonizate


Familia de produse Produs(e) Indicativ Marcaj
Titlu
SR EN
1520/2003 Elemente prefabricate armate de beton cu agregate CE
uşoare cu structura deschisă
1916/2003 Tuburi şi accesorii din beton simplu, beton slab CE
armat şi beton armat
13693/2005 Elemente prefabricate de beton. Elemente speciale CE de la 1 Iunie
de acoperiş 2007
1.11. Agregate minerale pentru - agregate şi filere pentru beton, 12620/2003 Agregate pentru beton CE
utilizări supuse/nesupuse unor mortar şi pastă de ciment 13055-1/2003 Agregate uşoare. Partea 1: Agregate uşoare pentru CE
cerinŃe stricte de securitate betoane, mortare şi paste de ciment
13139/2003 Agregate pentru mortare CE
13055-2/2004 Agregate uşoare. Partea 2: Agregate uşoare pentru CE
amestecuri hidrocarbonate, tratamente superficiale
şi pentru straturi tratate şi netratate
13242/2003 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic CE
pentru utilizare în ingineria civilă şi în construcŃii de
drumuri
- agregate pentru: 13043/2003 Agregate pentru amestecuri bituminoase şi pentru CE
• mixture bituminoase şi finisarea suprafeŃelor, utilizate la construcŃia
tratamente de suprafaŃă şoselelor, a aeroporturilor şi a altor zone cu trafic
• mixturi cu sau fără lianŃi
hidraulici
- balast de CF 13450/2003 Agregate pentru balast de CF CE
- anrocament cu piatră sortată 13383-1/2003 Agregate pentru anrocamente. Partea 1: SpecificaŃii CE
- filere pentru: Nu există standard armonizat
• mixture bituminoase şi
tratamente de suprafaŃă
1.12. Învelitori, luminatoare, lucarne - foi plane şi profilate 12951/2005 Accesorii prefabricate pentru acoperiş. Scări fixate CE
şi produse auxiliare pentru - Ńigle, ardezie, dale de piatră şi permanent de acoperiş. SpecificaŃie de produs şi
acoperiş şindrile metode de încercări
- panouri composite sau panouri 1304/2005 łigle de argilă arsă şi accesorii. DefiniŃii şi CE de la 1 Febr.
sandviş fabricate industrial specificaŃii de produse 2007
- luminatoare 490/2005 łigle şi accesorii de beton pentru învelitori de CE
6
INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

Nr. crt. Standarde române care transpun standarde europene armonizate


Familia de produse Produs(e) Indicativ Marcaj
Titlu
SR EN
- lucarne acoperiş şi placări de pereŃi. SpecificaŃii de produse
- pazii şi plăci de intrados 492/2005 şi Plăci de fibrocement de tip ardezie şi accesorii. CE de la 1 Ian.
- mastic asfaltos pentru acoperiş 492/2005/A1-2006 SpecificaŃie de produs şi metode de încercare 2007
- pavimente de acoperiş 494/2005 şi Plăci profilate de fibrocement şi accesorii. CE de la 1 Ian.
- sisteme de acces pe acoperiş, 494/2005/A1-2006 SpecificaŃii de produs şi metode de încercare 2007
pasarele şi platforme 12326-1/2004 Produse de ardezie şi piatră pentru învelitori şi CE
- accesorii pentru învelitori de placări discontinue. Partea 1: SpecificaŃie de produs
acoperiş 12467/2006/A1-2006 Plăci plane de fibrociment. SpecificaŃii de produse şi CE de la
- piese mecanice de fixare a metode de încercare 1.01.2007
învelitorilor de acoperiş
1.13. Produse pentru construcŃia - produse auxiliare 13877-3/2005 Structuri rutiere de beton. Partea 3: SpecificaŃii CE
drumurilor pentru gujoanele care se utilizează la structurile
rutiere de beton
- bitumuri Nu există standard armonizat
- mixture bituminoase
- tratamente de suprafaŃă
- produse şi seturi pentru
hidroizolarea platformelor de pod
1.14. Seturi/sisteme de cofraje - seturi/sisteme de cofrare pierdute Nu există standard armonizat
pierdute bazate pe blocuri sau neportante, pentru umplere cu
panouri din materiale izolante, beton normal, după caz, cu
eventual şi beton armătură, compuse fie din:
• blocuri constituite dintr-un
material izolant
• panouri constituite dintr-un
material izolant alcătuite din pereŃi
de cofraj legaŃi prin antretoaze
1.15. Seturi de post – tensionare - seturi de post – tensionare Nu există standard armonizat
pentru structuri
precomprimate

7
INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

Nr. crt. Standarde române care transpun standarde europene armonizate


Familia de produse Produs(e) Indicativ Marcaj
Titlu
SR EN
1.16. Seturi de scări prefabricate Nu există standard armonizat

1.17. Grinzi şi stâlpi din composite - grinzi şi stâlpi din composite Nu există standard armonizat
uşoare pe bază de lemn uşoare pe bază de lemn (incluzând
grinzi T, respective combinaŃii
grindă/placă)

1.18. Seturi de clădiri prefabricate Nu există standard armonizat


cu cadre şi bârne de lemn

1.19. Seturi de clădiri pentru Nu există standard armonizat


depozite frigorifice şi seturi de
anvelope de clădiri pentru
depozite frigorifice

8
INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

2. PRODUSE UTILIZATE PENTRU FINISAJE ŞI COMPARTIMENTĂRI

Standarde române care transpun standarde europene armonizate


Nr. crt. Familia de produse Produs(e) Marcaj
Indicativ SR EN Titlu
2.1. Produse din ipsos - plăci din ipsos şi elemente de 13963/2005 Materiale de rosturi pentru îmbinarea CE de la 1 Martie 2007
plafon cu grosime mică, plăci de panourilor de ipsos. DefiniŃii, condiŃii şi metode
ipsos armat cu fibre, mulaj din ipsos de încercare
armat cu fibre şi panouri composite, 520/2005 Panouri de ipsos. DefiniŃii, specificaŃii şi CE de la 1 Martie 2007
incluzând şi produse auxiliare metode de încercări
relevante 12859/2003 şi Plăci de ipsos. DefiniŃii, condiŃii şi metode de CE
- blocuri, elemente de plafon, 12859/2003/A1- încercare
mortare de ipsos 2005
14190/2005 Produse de transformare secundară a CE de la 1 Aprilie 2007
panourilor de ipsos. DefiniŃii, condiŃii şi metode
de încercare
12860/2003 LianŃi-adezivi pe bază de ipsos pentru plăci de
ipsos. DefiniŃii, caracteristici şi metode de
încercare
14195/2005 Elemente metalice ale cadrului pentru sisteme CE de la 1.01.2007
de panouri de ipsos. DefiniŃii, condiŃii şi
metode de încercare
2.2. Panouri pe bază de lemn - panouri pe bază de lemn 13986/2005 Plăci pe bază de lemn destinate construcŃiei, CE
nefinisate sau finisate cu placaj, Caracteristici, evaluarea conformităŃii şi
furnir, vopsea marcare
438-7/2005 Stratificate decorative de înaltă presiune CE
(HPL). Plăci pe bază de răşini termorigide
(stratificate). Partea 7: Panouri din stratificate
compacte şi compozite HPL pentru finisarea
pereŃilor şi tavanelor interioare şi exterioare
2.3. Produse de bază şi auxiliare - produse de zidărie categoria I 14188-2/2005 SpecificaŃii ale elementelor pentru zidărie. CE
pentru zidărie - mortare de zidărie proiectate, Partea 2: Elemente pentru zidărie de silico
fabricate industrial calcare
- produse de zidărie categoria II 771-1/2003 şi 771- SpecificaŃii ale elementelor pentru zidărie. CE
- mortare de tencuială/finisaj 1/2003/A1-2005 Partea 1: Elemente pentru zidărie de argilă
arsă
9
INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

Standarde române care transpun standarde europene armonizate


Nr. crt. Familia de produse Produs(e) Marcaj
Indicativ SR EN Titlu
771-2/2003 şi SpecificaŃii ale elementelor pentru zidărie. CE
771-2/2003 /A1- Partea 2: Elemente pentru zidărie de silico –
2005 calcar

771-3/2004 SpecificaŃii ale elementelor pentru zidărie. CE


Partea 3: Elemente pentru zidărie de beton cu
agregate (grele sau uşoare
771-4/2004 şi SpecificaŃii ale elementelor pentru zidărie. CE
771-4/2004/A1- Partea 4: Elemente pentru zidărie de beton
2005 celular autoclavizat
771-5/2004 şi SpecificaŃii ale elementelor pentru zidărie. CE
771-5/2004/A1- Partea 5: Elemente pentru zidărie de piatră
2005 artificială
845-1/2004 SpecificaŃie a componentelor auxiliare pentru CE
zidărie. Partea 1: agrafe, bride de fixare,
etriere suport şi console
845-2/2004 SpecificaŃie a componentelor auxiliare pentru CE
zidărie. Partea 2: Buiandrugi
845-3/2004 SpecificaŃie a componentelor auxiliare pentru CE
zidărie. Partea 3: Plase de oŃel pentru armarea
îmbinărilor orizontale
998-1/2004 SpecificaŃie a mortarelor pentru zidărie. Partea CE
1: Mortare pentru tencuire şi gletuire
998-2/2004 SpecificaŃie a mortarelor pentru zidărie. Partea CE
2: Mortare pentru zidărie
12878/2005 PigmenŃi pentru colorarea materialelor de CE de la 1.03.2007
construcŃie pe bază de ciment şi/sau var.
SpecificaŃii şi metode de încercare
2.4. Pardoseli - unităŃi de pavaj, inclusive pavele, 12057/2005 Produse de piatră naturală. Plăci modulare. CE
lespezi, bordure, blocuri, dale rigide, CondiŃii
ardezie, grătare de pardoseală 12058/2005 Produse de piatră naturală. Plăci pentru CE
- mozaicuri, parchet, laminate rigide pardoseli şi scări. CondiŃii
pentru pardoseală 1338/2004 Pavele de beton. CondiŃii şi met. de încercări CE
10
INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

Standarde române care transpun standarde europene armonizate


Nr. crt. Familia de produse Produs(e) Marcaj
Indicativ SR EN Titlu
- planşee supraînălŃate, cavităŃi 1339/2004 Dale de beton. CondiŃii şi metode de încercări CE
- pardoseli elastice şi textile 1340/2004 Elemente de bordure de beton. CondiŃii şi CE
- materiale de şapă de pardoseală metode de încercări
1341/2002 Dale de piatră naturală pentru pavări CE
exterioare. CondiŃii şi metode de încercări
1342/2002 Pavele de piatră naturală pentru pavări CE
exterioare. CondiŃii şi metode de încercări
1343/2002 Borduri de piatră naturală pentru pavări CE
exterioare. CondiŃii şi metode de încercări

1344/2003 Pavele de argilă arsă. CondiŃii şi metode de CE


încercări
13813/2003 Materiale pentru şape şi pardoseli. Materiale CE
pentru şape. Caracteristici şi cerinŃe
13748-1/2004 şi Plăci de mozaic. Partea 1: Plăci de mosaic CE
13748-1/2004/A1- pentru utilizări la interior
2005 şi 13748-
1/2004/AC-2005
13748-2/2004 Plăci de mozaic. Partea 2: Plăci de mozaic CE
pentru utilizări la exterior
14041/2004 şi Îmbrăcăminte textilă şi stratificată pentru CE de la 1 Iunie 2007
14041/2004/AC- pardoseala rezistentă la şoc. Caracteristici
2005 esenŃiale
14342/2005 Pardoseli şi parchet de lemn. Caracteristici, CE de la 1 Martie 2007
evaluarea conformităŃii şi marcare
14411/2004 Plăci şi dale ceramice. DefiniŃii, clasificare, CE
caracteristici şi marcare
14016-1/2004 LianŃi pentru şape pe bază de magnezită.
Magnezita caustică şi clorura de magneziu.
Partea 1: DefiniŃii, cerinŃe
13454-1/2005 LianŃi, lianŃi compoziŃi şi amestecuri preparate
în fabrică pentru şape pe bază de sulfat de
11
INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

Standarde române care transpun standarde europene armonizate


Nr. crt. Familia de produse Produs(e) Marcaj
Indicativ SR EN Titlu
calciu. Partea 1: DefiniŃii şi specificaŃii
2.5. Adezivi pentru construcŃii - adezivi cu rol structural 12004/2001 şi Adezivi pentru plăci ceramice. DefiniŃii şi CE
- adezivi pentru plăci 12004/2004/A1- 03 specificaŃii
şi 12004/2004/A1-
2003/AC-2003
2.6. Finisaje interioare şi exterioare - panouri 13658-1/2005 Benzi şi profiluri metalice. Partea 1: Tencuieli CE de la 1 Martie 2007
pentru pereŃi şi plafoane - plafoane suspendate interioare
- plăci 13658-2/2005 Benzi şi profiluri metalice. Partea 2: Tencuieli CE de la 1 Martie 2007
- profile fasonate exterioare
- cadre de suspendare 13964/2004 Plafoane suspendate. CondiŃii şi metode de CE de la 1 Iulie 2007
- tapete în suluri încercare
- căptuşeli pentru plafoane 1469/2005 Produse de piatră naturală. Plăci pentru pereŃi. CE
- şindrile CondiŃii
- dale de placaj 14716/2005 Plafoane întinse. CondiŃii şi metode de CE
încercare
2.7. Sticlă plană, sticlă profilată şi - panouri de sticlă plană şi curbată 1096-4/2004 Sticlă pentru construcŃii. Geam peliculizat. CE
produse din sticlă turnată - sticlă profilată în U Partea 4: Evaluarea conformităŃii/Standard de
- vitraj izolant produs
- panouri de perete din cărămizi de 12150-2/2004 Sticlă pentru construcŃii. Geam de securitate CE
sticlă de sticlă silico-calco-sodică securizat termic.
- cărămizi din sticlă Partea 2: Evaluarea conformităŃii/Standard de
produs
12337-2/2004 Sticlă pentru construcŃii. Geam de sticlă silico- CE
calco-sodică securizat chimic. Partea 2:
Evaluarea conformităŃii/Standard de produs
1279-5/2005 Sticlă pentru construcŃii. Elemente de vitraje CE de la 1 Martie 2007
izolante. Partea 5: Evaluarea conformităŃii
13024-2/2004 Sticlă pentru construcŃii. Geam de securitate CE
borosilicatic securizat termic. Partea 2:
Evaluarea conformităŃii/Standard de produs
14178-2/2004 Sticlă pentru construcŃii. Produse de bază de CE de la 1 Sept. 2007
sticlă silico-alcalino pământoasă. Partea 2:
Evaluarea conformităŃii
12
INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

Standarde române care transpun standarde europene armonizate


Nr. crt. Familia de produse Produs(e) Marcaj
Indicativ SR EN Titlu
14179/2/2005 Sticlă pentru construcŃii. Geam de securitate CE de la 1 Martie 2007
de sticlă silico-calco-sodică securizat termic şi
tratat Heat Soak. Partea 2: Evaluarea
conformităŃii/Standard de produs

14321-1/2005 Sticlă pentru construcŃii. Geam de securitate CE de la 1 Iunie 2007


de sticlă silico-alcalino pământoasă. Partea 2:
Evaluarea conformităŃii/Standard de produs
14449/2005 Sticlă pentru construcŃii. Geam stratificat şi CE de la 1 Martie 2007
geam de securitate stratificat. Evaluarea
conformităŃii/Standard de produs
1748-1-2/2004 Sticlă pentru construcŃii. Produse de bază CE
speciale Partea 1-2: Sticlă
borosilicatică.Evaluarea conformităŃii/Standard
de produs
1748-2-2/2004 Sticlă pentru construcŃii. Produse de bază CE
speciale. Partea 2-2: Evaluarea
conformităŃii/Standard de produs
1863-2/2004 Sticlă pentru construcŃii. Geam de sticlă silico- CE
calco-sodică călit termic. Partea 2: Evaluarea
conformităŃii/Standard de produs
572-9/2004 Sticlă pentru construcŃii. Produse de bază. CE
Sticlă silico-calco-sodică. Partea 9: Evaluarea
conformităŃii/Standard de produs
2.8. Seturi de compartimentări
interioare
2.9. Produse cu rol de protecŃie la - produse pentru oprirea focului şi
foc pentru etanşare la foc
- produse pentru protecŃie la foc
(incluzând vopselele)
2.10. Panouri portante cu schelet
prefabricat din lemn şi panouri
composite uşoare

13
INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

Standarde române care transpun standarde europene armonizate


Nr. crt. Familia de produse Produs(e) Marcaj
Indicativ SR EN Titlu
autoportante
2.11 Seturi de căptuşeli pentru
pereŃi exteriori
2.12. Coşuri, burlane şi alte produse - coşuri prefabricate, căptuşeli 12446/2004 Coşuri de fum. Componente. Anvelope CE
specifice pentru burlane, seturi de coşuri exterioare de beton
independente şi de coşuri ancorate 13063-2/2005 Coşuri de fum. Sistem de coşuri de fum cu CE de la 1 Martie 2007
pereŃi interiori rezistenŃi la foc de argilă
arsă/ceramică. Partea 2: CerinŃe şi metode de
încercare în condiŃii umede
13069/2006 Coşuri de fum. Anvelope exterioare de argilă CE de la 1 Mai 2007
arsă/ceramice pentru sisteme de coşuri de
fum. CondiŃii şi metode de încercare
13084-5/2005 Coşuri independente. Partea 5: Materiale CE de la 1 Aprilie 2007
pentru canale interioare de argilă arsă.
SpecificaŃie de produs
13502/2003 Coşuri de fum. Terminale de argilă CE
arsă/ceramice. CondiŃii şi metode de încercare
14471/2006 Coşuri de fum. Sisteme de coşuri de fum cu CE de la 1 Iun. 2007
canale interioare de material plastic. PrescripŃii
şi metode de încercare

1457/2003 şi Coşuri de fum. Coşuri interioare de argilă CE


1457/2003/A1-2003 arsă/ceramice. CondiŃii şi metode de încercare
1856-1/2004 Coşuri de fum. CondiŃii pentru coşuri de fum CE
metalice. Partea 1: Componete ale sistemelor
coşurilor de fum
1856-2/2004 Coşuri de fum. CondiŃii pentru coşuri de fum CE
metalice. Partea 2: Tubulaturi şi elemente de
racordare metalice
1857/2004 Coşuri de fum. Componente. Canale interioare CE
de beton
1858/2004 Coşuri de fum. Componente. Blocuri canal de CE
beton cu pereŃi simpli sau cu mai mulŃi pereŃi
14
INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

Standarde române care transpun standarde europene armonizate


Nr. crt. Familia de produse Produs(e) Marcaj
Indicativ SR EN Titlu
2.13. Uşi, ferestre, obloane, 12209/2004 Accesorii pentru construcŃii. Închizători. CE
jaluzele, porŃi şi feronerie Închizători mecanice şi zăvoare. CondiŃii şi
aferentă metode de încercare
13241-1/2004 Uşi pentru uz industrial, comercial şi pentru CE
garaje. Standard de produs. Partea 1: Produse
fără caracteristici de rezistenŃă la foc sau
protecŃie la fum
13561/2004 Jaluzele exterioare. CerinŃe de performanŃă, CE
inclusiv de securitate
13659/2004 Elemente de închidere pentru goluri echipate CE
cu ferestre. CerinŃe de performanŃă, inclusiv de
securitate
179/2004 Accesorii pentru construcŃii. Dispozitive pentru CE
ieşiri de urgenŃă acŃionate printr-un cârlig sau
o placă de împingere. CondiŃii şi metode de
încercare
1125/2001 şi Accesorii pentru construcŃii. Dispozitive pentru CE
1125/2001/A1-2002 ieşiri de urgenŃă acŃionate printr-o bară
şi 1125/2001/A1- orizontală. CondiŃii şi metode de încercare
2002/AC-2003
1154/2001 şi Accesorii pentru construcŃii. Dispozitiv cu CE
1154/2001/A1-2003 închidere controlată pentru uşi. CondiŃii şi
metode de încercare
1155/2001 şi Accesorii pentru construcŃii. Dispozitive de CE
1155/2001/A1-2003 oprire electromagnetică pentru uşi batante.
CondiŃii şi metode de încercare

1158/2001 Accesorii pentru construcŃii. Dispozitive de CE


separare a canatelor. CondiŃii şi metode de
încercare
1935/2003 Accesorii pentru construcŃii. Balama cu ax CE
simplu. CerinŃe şi metode de încercare

15
INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

3. PRODUSE UTILIZATE PENTRU INSTALAłII

Standarde române care transpun standarde europene armonizate


Nr. crt. Familia de produse Produs(e) Indicativ Marcaj
Titlu
SR EN
3.1. Mijloace fixe pentru
alarmă/detectare a incendiului,
pentru stingerea incendiului,
pentru controlul focului şi
fumului şi pentru prevenirea
exploziilor
3.2. Produse pentru instalaŃii de - dispozitive de reflux: conducte de 12360/2003 Supape de echilibarer a presiunii pentru CE
ape uzate în interiorul clădirilor ventilaŃie cu supapă de priză de aer sisteme interioare de canalizare. CerinŃe,
- seturi pentru staŃie de pompare metode de încercare şi evaluarea conformităŃii
ape reziduale şi instalaŃii de ridicare 13564-1/2003 Clapete împotriva refulării pentru clădiri. CE
a efluentului Partea 1: CerinŃe
3.3. Produse pentru instalaŃii de - rezervoare septice 12050-1/2002 StaŃii de pompare a apelor uzate pentru clădiri CE
ape uzate în exteriorul - canal de scurgere prefabricat şi terenuri. Principii de construcŃie şi încercare.
clădirilor - guri şi cămine de vizitare Partea 1: StaŃii de pompare pentru ape uzate
- capace, trepte, scări mobile şi cu materii fecale
mână curentă pentru guri de cămine 12050-2/2002 StaŃii de pompare a apelor uzate pentru clădiri CE
de vizitare, capace de rigolă şi terenuri. Principii de construcŃie şi încercare.
- separatori Partea 2: StaŃii de pompare pentru ape uzate
fără materii fecale
12050-3/2002 StaŃii de pompare a apelor uzate pentru clădiri CE
şi terenuri. Principii de construcŃie şi încercare.
Partea 3: StaŃii de pompare cu aplicare
limitată pentru ape uzate cu materii fecale
12050-4/2002 StaŃii de pompare a apelor uzate pentru clădiri CE
şi terenuri. Principii de construcŃie şi încercare.
Partea 4: Robinet de reŃinere pentru ape uzate
cu şi fără materii fecale
12566-1/2002 şi StaŃii mici de epurare a apelor uzate până la
12566-1/2002/A1- 50 PTE. Partea 1: Fose septice prefabricate
16
INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

Standarde române care transpun standarde europene armonizate


Nr. crt. Familia de produse Produs(e) Indicativ Marcaj
Titlu
SR EN
2004
12566-3/2006 StaŃii mici de epurare a apelor uzate până la CE de la 1 Mai 2007
50 PTE. Partea 3: StaŃii de epurare a apelor
uzate menajere gata de utilizare şi/sau
asamblate pe loc
13101/2003 Trepte pentru cămine de vizitare. CerinŃe, CE
marcare, încercări şi evaluarea conformităŃii
1433/2003 Canale de evacuare a apelor uzate din zone CE
circulabile utilizate de pietoni şi autovehicule.
Clasificare, cerinŃe pentru proiectare şi
încercare, marcare şi evaluarea conformităŃii
1917/2003 Cămine de vizitare şi cămine de racord din CE
beton simplu, beton slab armat şi b.a.
588-2/2002 Tuburi de fibro-ciment pentru racorduri şi CE
reŃele de canalizare. Partea 2: Cămine de
vizitare şi cămine de inspecŃie
858-1/2002 Separatoare de lichide uşoare. Partea 1: CE
Principii pentru proiectare, performanŃe şi
încercări, marcare şi controlul calităŃii

14396/2004 Scări fixe pentru cămine de vizitare CE


1825-1/2005 Separatoare de grăsimi. Partea 1: Principii CE
pentru proiectare, performanŃe şi încercări,
marcarea şi controlul calităŃii
3.4. łevi, rezervoare şi produse 1123-1/2002 Tuburi şi racorduri de tub pentru reŃele de CE
auxiliare fără contact cu apa canalizare sudate longitudinal de oŃel
destinată consumului uman galvanizat la cald, cu mufă şi capăt drept.
Partea 1: CerinŃe, încercări, control de calitate
1124-1/2002 Tuburi şi racorduri de tub pentru reŃele de CE
canalizare sudate longitudinal de oŃel
inoxidabil sudate longitudinal, cu mufă şi capăt
drept. Partea 1: CerinŃe, încercări, control de

17
INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

Standarde române care transpun standarde europene armonizate


Nr. crt. Familia de produse Produs(e) Indicativ Marcaj
Titlu
SR EN
calitate
12285-2/2005 Rezervoare de oŃel executate în atelier. Partea CE de la 1 Ian. 2007
2: Rezervoare orizontale, cilindrice, cu pereŃi
simpli sau dubli, pentru depozitarea deasupra
solului a lichidelor inflamabile şi neinflamabile
care poluează apa
681-1/2002 Garnituri de etanşare de cauciuc. CerinŃe de CE
material pentru garnituri de etanşare a
îmbinărilor de Ńevi utilizate în domeniul apei şi
canalizării. Partea 1: Cauciuc vulcanizat
681-2/2002 Garnituri de etanşare de cauciuc. CerinŃe de CE
material pentru garnituri de etanşare a
îmbinărilor de Ńevi utilizate în domeniul apei şi
canalizării. Partea 2: Elastomeri termoplastici
681-3/2002 Garnituri de etanşare de cauciuc. CerinŃe de CE
material pentru garnituri de etanşare a
îmbinărilor de Ńevi utilizate în domeniul apei şi
canalizării. Partea 3: Materiale celulare de
cauciuc vulcanizat
681-4/2002 Garnituri de etanşare de cauciuc. CerinŃe de CE
material pentru garnituri de etanşare a
îmbinărilor de Ńevi utilizate în domeniul apei şi
canalizării. Partea 4: Garnituri de etanşare de
poliuretan turnat
682/2002 Garnituri de etanşare de cauciuc. CondiŃii CE
tehnice ale materialelor pentru garnituri de
etanşare utilizate la etanşarea conductelor de
canalizare şi a racordurilor prin care se
transportă gaze şi hidrocarburi fluide
13341/2005 Rezervoare termoplastice statice pentru CE de la 1.01.2007
depozitarea deasupra solului a combustibililor
pentru încălzire, a benzinei şi a motorinei

18
INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

Standarde române care transpun standarde europene armonizate


Nr. crt. Familia de produse Produs(e) Indicativ Marcaj
Titlu
SR EN
pentru uz casnic. Rezervoare de polietilenă
injectată prin suflare, de polietilenă injectată
prin centrifugare şi de poliamidă 6 prin
polimerizare anionică. CerinŃe şi metode de
încercare
13616/2004 Dispozitive limitatoare de umplere pentru CE
rezervoare fixe destinate carburanŃilor
petrolieri lichizi
13160-1/2003 Sisteme de detectare a scurgerilor. Partea 1: CE
Principii generale
3.5. Produse pentru construcŃii în 10224/2003 şi łevi şi racorduri de oŃel nealiat pentru CE de la 1 Apr. 2007
contact cu apa destinată 10224/2003/A1- transportul lichidelor apoase, inclusiv apa
consumului uman 2005 potabilă. CondiŃii tehnice de livrare
10311/2005 Asamblări pentru racordarea Ńevilor de oŃel şi CE de la 1 Mar. 2007
racorduri pentru transportul lichidelor apoase
inclusiv apa potabilă
10312/2003 łevi de oŃel inoxidabil sudate pentru CE de la 1 Apr. 2007
transportul lichidelor apoase, inclusiv apa
potabilă. CondiŃii tehnice de livrare
3.6. Obiecte sanitare - chiuvete de bucătărie 12764/2005 InstalaŃii sanitare. SpecificaŃii pentru băi cu CE de la 1.10.2007
- Lavoare şi lavoare colective; căzi sistem de barbotare a apei
de baie şi cuve de duş; bideuri; 14296/2005 InstalaŃii sanitare. Lavoare colective CE de la 1.03.2008
pisoare; vase sau rezervoare WC; 14428/2005 Incintă de duş. CondiŃii de funcŃionare şi CE de la 1.09.2007
closete de pământ, chimice şi cu metode de încercări
compost; toalete cu macerare; 13310/2004 Spălătorie de bucătărie. CondiŃii de CE
toalete turceşri; rezervoare cu jet; funcŃionare şi metode de încercare
băi cu turbulenŃă; ecrane şi cabine
de duş şi cadă şi module
preformate de toaletă
- toalete publice modulare şi grupuri
prefabricate de toaletă

19
INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

Standarde române care transpun standarde europene armonizate


Nr. crt. Familia de produse Produs(e) Indicativ Marcaj
Titlu
SR EN
3.7. Aparate de încălzire a spaŃiului - aparate de încălzire a spaŃiului 12809/2003 şi Boilere de uz casnic cu combustibil solid. CE
fără sursă internă de energie 12809/2003/A1- Putere nominală de încălzire până la 50 KW.
- parate de încălzire a spaŃiului cu 2005 CerinŃe şi metode de încercare
ardere de combustibili solizi sau 13229/2003 şi Aparate care include focare deschise cu CE
lichizi 13229/2003/A2- combustibili solizi. CerinŃe şi metode de
- aparate de încălzire a spaŃiului 2005 încercare
fără sursă internă de energie 13240/2004 şi Sobe cu combustibil solid. CerinŃe şi metode CE
- aparate de încălzire a spaŃiului cu 13240/2004/A2- de încercare
ardere de combustibili solizi sau 2005
lichizi 14037-1/2004 Panouri radiante pentru planşeu alimentate cu
apă la temperatură mai mică de 120°C. Partea
1: SpecificaŃii şi condiŃii termice

20
INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

4. PRODUSE UTILIZATE PENTRU TERMO ŞI HIDROIZOLAłII

Standarde române care transpun standarde europene armonizate


Nr. crt. Familia de produse Produs(e) Indicativ Marcaj
Titlu
SR EN
4.1. Produse termoizolante - produse termoizolante 13162/2003 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse CE
fabricate din vată minerală MW. SpecificaŃie
13163/2003 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse CE
fabricate din polistiren expandat. SpecificaŃie
13164/2003 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse CE
fabricate din spumă de polistiren extrudat.
SpecificaŃie
13165/2003 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse CE
fabricate din spumă rigidă de pliuretan.
SpecificaŃie
13166/2003 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse CE
fabricate din spumă fenolică. SpecificaŃie
13167/2003 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse CE
fabricate din sticlă celulară. SpecificaŃie
13168/2003 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse CE
fabricate din vată de lemn. SpecificaŃie
13169/2003 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse CE
fabricate din perlit expandat. SpecificaŃie
13170/2003 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse CE
fabricate din plută expandată. SpecificaŃie
13171/2003 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse CE
fabricate din fibre de lemn. SpecificaŃie
14063-1/2005 Produse termoizolante destinate utiliz. la
clădiri. IzolaŃie termică formată in situ pe bază
de agreg.e uşoare de argilă expandată. Partea
1: SpecificaŃie de produse în vrac
14316-1/2005 Produse termoizolante destinate utilizării la CE
clădiri. IzolaŃie termică formată in situ pe bază
de produse de perlit expandat (EP). Partea 1:
21
INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

Standarde române care transpun standarde europene armonizate


Nr. crt. Familia de produse Produs(e) Indicativ Marcaj
Titlu
SR EN
SpecificaŃie de produse liate şi în vrac
14317-1/2005 Produse termoizolante destinate utilizării la CE
clădiri. IzolaŃie termică formată in situ pe bază
de vermiculit exfoliat (EV). Partea 1:
SpecificaŃie de produse liate şi în vrac înainte
de instalare
4.2. Membrane - straturi impermeabile la umiditate 13707/2005 Foi flexibile pentru hidroizolaŃii. Foi CE
- substraturi la acoperiş bituminoase armate pentru hidroizlarea
- straturi pentru controlul vaporilor acoperişului. DefiniŃii şi caracteristici
de apă 13859-2/2005 Foi flexibile pentru hidroizolaŃii. DefiniŃii şi CE
- foi impermeabile la umiditate caracteristici ale substraturilor. Partea 2:
- foi de acoperiş Substraturi pentru pereŃi exteriori
13967/2005 Foi flexibile pentru hidroizolaŃii.. Foi de CE
material plastic şi elastomeri care împiedică
ridicarea apei prin capilaritate. DefiniŃii şi
caracteristici
13969/2005 Foi flexibile pentru hidroizolaŃii.. Foi CE
bituminoase care împiedică ridicarea apei din
sol. DefiniŃii şi caracteristici
13970/2005 Foi flexibile pentru hidroizolaŃii.. Foi CE
bituminoase utilizate ca barieră de vapori.
DefiniŃii şi caracteristici

13984/2005 Foi flexibile pentru hidroizolaŃii. Foi de material CE


plastic şi elastomeri utilizate ca barieră de
vapori. DefiniŃii şi caracteristici

4.3. Sisteme compozite de izolare - sisteme compozite de izolare


termică exterioară/seturi de termică exterioară/seturi de
tencuială tencuială
4.4. Sisteme de membrane
hidroizolatoare flexibile pentru

22
INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

Standarde române care transpun standarde europene armonizate


Nr. crt. Familia de produse Produs(e) Indicativ Marcaj
Titlu
SR EN
acoperiş cu fixare mecanică
4.5. Seturi de hidroizolaŃii de
acoperiş aplicate lichid
4.6. Seturi de îmbrăcăminŃi etanşe
la apă pentru pardoseli şi
pereŃi în camere umede

23
INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

5. ALTE FAMILII DE PRODUSE

Standarde române care transpun standarde europene armonizate


Nr. crt. Familia de produse Produs(e) Indicativ Marcaj
Titlu
SR EN
5.1. Dispozitive fixe şi alte produse - produse pentru marcajul 1423/1999 şi Produse pentru marcarea rutieră. Produse de CE
pentru circulaŃie drumurilor 1423/1999/A1-2004 pulverizare. Microbite de sticlă, granule
antiderapante şi amestecul celor două
componente
1463-1/1999 şi Produse pentru marcarea rutieră. Butoane CE
1463-1/1999/A1- retroreflectorizante. Partea 1: CondiŃii iniŃiale
2004 de performanŃă
- stâlpi de iluminare a drumurilor 40-5/2002 Stâlpi pentru iluminat public. Partea 5: CerinŃe CE
pentru stâlpi de oŃel
40-6/2002 Stâlpi pentru iluminat public. Partea 6: CerinŃe CE
pentru stâlpi de iluminat din aluminiu
40-7/2002 Stâlpi pentru iluminat public. Partea 7: CerinŃe CE
pentru stâlpi de iluminat din materiale
compozite pe bază de polimeri armate cu fibre
- indicatoare rutiere şi dispozitive de Nu există standard armonizat
control al traficului instalate
permanent pentru utilizări în traficul
vehiculelor şi pietonilor

- ecrane de protecŃie împotriva 12676-1/2002 şi Sisteme antiorbire pentru drumuri. Partea 1: CE


luminii orbitoare 12676-1/2002/A1- PerformanŃe şi caracteristici
2004
- dispozitive de reducere a 14388/2006 Dispozitive pentru reducerea zgomotului din CE de la 1 Mai 2007
zgomotului circulaŃiei rutiere şi traficul rutier. SpecificaŃii
bariere de trafic rutier

24