Sunteți pe pagina 1din 28

DOCUMENTAŢIE TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAŢIA LUCRĂRILOR DE

CONSTRUCȚIE
PENTRU:

„CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ P+M,


ÎMPREJMUIRE TEREN, BAZIN VIDANJABIL, PUȚ FORAT ȘI
RACORD ELECTRIC”

2016
BORDEROU
I. Piese scrise
1. Lista şi semnăturile proiectanţilor
2. Memoriu
2.1. Date generale :
Descrierea lucrărilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea
executării lucrărilor de construcţii
- amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrărilor ;
- clima şi fenomenele naturale specifice ;
- geologia şi seismicitatea ;
- categoria de importanţă a obiectivului.

2.2. Memorii pe specialităţi


Descrierea lucrărilor de :
- arhitectură ;
- structură ;
- instalaţii ;
- dotări şi instalaţii tehnologice, după caz ;
- amenajări exterioare şi sistematizare verticală.

2.3. Date şi indici care caracterizează investiţia proiectată, cuprinşi în


anexa la cererea de autorizare :
- suprafeţele – construită desfăşurată, construită la sol şi utilă ;
- înălţimile clădirilor şi numărul de niveluri ;
- volumul construcţiilor ;
- procentul de ocupare a terenului – P.O.T,. ;
- coeficientul de utilizare a terenului – C.U.T.

Pagina 1
II. Piese desenate
ARHITECTURĂ
A00 – PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ SC. 1:2000
A01 – PLAN DE SITUAŢIE SC. 1:500
A02 – PLAN PARTER SC. 1:100
A03 – PLAN MANSARDĂ SC. 1:100
A04 – PLAN ÎNVELITOARE SC. 1:100
A05 – SECTIUNE TRANSVERSALĂ SC. 1:100
A06 – FAȚADA PRINCIPALA SC. 1:100
A07 – FAȚADA LATERAL DREAPTA SC. 1:100
A08 – FAȚADA LATERAL STANGA SC. 1:100
A09 - FAȚADA POSTERIOARĂ SC. 1:100

REZISTENȚĂ
R01 – PLAN FUNDAȚII SC. 1:50
R01 – DETALII FUNDAȚII SC. 1:20

INSTALAȚII
IT01 – PLAN PARTER – INSTALAȚII TERMICE SC. 1:100
IT02 – PLAN MANSARDĂ – INSTALAȚII TERMICE SC. 1:100
IE01 – PLAN PARTER – INSTALAȚII ELECTRICE SC. 1:100
IE02 – PLAN MANSARDĂ – INSTALAȚII ELECTRICE SC. 1:100
IS01 – PLAN PARTER – INSTALAȚII SANITARE SC. 1:100
IS02 – PLAN MANSARDĂ – INSTALAȚII SANITARE SC. 1:100

Pagina 2
MEMORIU GENERAL
Denumirea lucrării: „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ P+M,
ÎMPREJMUIRE TEREN, BAZIN VIDANJABIL, PUȚ FORAT ȘI RACORD
ELECTRIC”

Teren extravilan, județul Botoșani, sat Roma


Beneficiar: Uliniuc Urzică Anca Mihaela+Gabriel
Faza: D.T.A.C.

DATE GENERALE:
Denumirea investiției:
Construire Locuință Unifamilială P+M, Împrejmuire Teren, Bazin
Vidanjabil, Puț forat și Racord Electric
Elaborarea prezentei documentații prevede construirea unei locuințe
parter și mansardă pe teren proprietate privată. Această construcție este definitivă
și este amplasată pe terenul proprietate situat în extravilanul municipiul Botoșani,
sat Roma, județul Botoșani, Parcela 228/70, Nr. cad. 51645.
Documentația este elaborată în conformitate cu prevederile:

 Legea 50/1991 republicată în 2004 cu modificările și completările


ulterioare privind autorizarea lucrărilor de construcții;
 Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu
modificările şi completările ulterioare;
 Legea 10-1995 privind calitatea în construcții;
 HGR nr. 525/1996 republicată în 2002 cu modificările şi completările
ulterioare, Codul Civil;
 Norme metodologice de aplicare a legii nr. 50/1991 privind autorizarea
lucrărilor de construire, aprobată prin Ordinul M.D.R.L. nr. 839/12.10.2009
modificat şi completat prin ordinul M.D.R.T. nr. 1867/16.07.2010, şi are la bază
următoarele acte:
 Certificatul de urbanism nr. 12 din 05.05.2016;

Pagina 3
 S teren = 5230.00 mp;
 Documentație de înscriere în Cartea Funciară;

A. Amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrărilor.

Soluția adoptată a avut în vedere reglementările urbanistice prevăzute prin


Certificatul de urbanism nr. 12 din 05.05.2016.
Amplasamentul este situat în extravilanul municipiului Botoșani, într-o zona
destinată construcțiilor individuale și colective mici în regim de construire continuu
sau discontinuu, anexe gospodărești, garaje completări și extinderi cu respectarea
aliniamentelor impuse în profilul transversal al străzilor și în condiții impuse de
caracterul zonei, conform prevederilor PUG existente. Accesul la amplasament se
face prin intermediul unui drum existent pe latura de vest a acestuia.
Terenul destinat amplasamentului aparține beneficiarului şi are următorii
vecini:

 La nord, DE228/500;
 La est, proprietar Avram Petronela;
 La sud, DJ296;
 La vest, proprietate privată Fam. Ivan.

Folosința actuală a terenului conform CF: În prezent, categoria de folosință


a terenului este arabil „A”, cu destinația propusă pe teren curți construcții.
Terenul pe care urmează a se realiza construcția este identificat cadastral
potrivit planului de situație avizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Botoșani și are număr cadastral 51645, iar parcela este 228/70.
Echipare edilitară: construcția propusă a se realiza se va racorda la
rețelele de utilități publice existente din zona. Obiectivul va fi alimentat cu energie
electrică din rețeaua existentă în zona, conform unui proiect de specialitate E –
ON (ELECTRICA) – MOLDOVA;

 Alimentarea cu apă se va face prin intermediul unui puț forat;

Pagina 4
 În vederea evacuării apelor uzate menajere ce se produc în cadrul
obiectivului, aceasta necesită racordarea la instalația de canalizare exterioară
proiectată, ce se va realiza din conducte de PVC, multistrat, care vor devansa într-
un bazin vidanjabil;
 Sursa termică proprie propusă va fi o centrală termică pe combustibil
solid, pentru producere agent termic propriu.
Calea de acces, adiacentă amplasamentului permite accesul atât a
autoturismelor proprietate personală cât şi a persoanelor. Se asigură acces
carosabil corespunzător dimensionat şi alcătuit care sa permită accesul
autovehiculelor de intervenție ale pompierilor, la toate fațadele.
Lucrările de trasare ale construcției
Pe amplasament se începe cu trasarea construcțiilor în conformitate cu
planșa A01 – Plan de Situație.
Aliniamentul de bază de la care se începe trasarea, va fi executat de către
o echipă de topografie și, trebuie păstrat până la finalizarea lucrărilor, fiind necesar
pentru verificări.
Se trasează conturul exterior al construcțiilor ce urmează a fi realizate,
după care se trasează poziția fundațiilor, a golurilor pentru instalații, fețele zidurilor
exterioare şi interioare (aliniamente), apoi poziția ușilor, a ferestrelor , etc.
Construcția propusă va fi amplasată conform planului de situație – planșa
A01 şi va avea următoarele distanțe față de limitele terenului împrejmuit:

 La nord = 197.73 m față de DE228/500


 La est = 10.04 m față de limita proprietății cu proprietarul Avram
Petronela;
 La sud = 50.00 m față de DJ296
 La vest = 2.00 m față de limita proprietății cu proprietarul Fam. Ivan.
La trasarea pe înălțime, lucrările de trasare pe planșeu se desfășoară în
următoarea ordine:

 Trasarea axelor de referință ale clădirii;


 Trasarea axelor pereților;

Pagina 5
 Determinarea nivelului de rezemare a pereților;
 Determinarea nivelului de rezemare a planșeelor.

Reperele de nivel fixate pe teren se vor confecționa din lemn, piatră, beton
sau oțel, se vor fixa în locuri apărate și necirculate și nu se vor deplasa în timpul
lucrărilor.
Este necesar ca trasările sa fie bine verificate înainte de execuția lucrărilor.
Terenul se prezintă cu deferențe de nivel ușor semnificative și este
considerat cu stabilitate asigurată și nu este supus pericolului de inundație.

Construcțiile ce se realizează:
Construcții în regim: PARTER ŞI MANSARDĂ.
Construcția va fi retrasă conform certificatului de urbanism cu minim 10.00
m față de axul drumului.
Cota de fundare va fi cu cel puțin 10 cm sub adâncimea de îngheț a
terenului.
Execuția lucrărilor:
Desfășurarea activităților și realizarea lucrărilor se va face prin:

 Elaborarea documentațiilor precizate prin Certificatul de Urbanism, în


contextul respectării tuturor prevederilor de proiectare;
 Urmărirea respectării condițiilor de calitate stabilite;
 Încredințarea execuției unei persoane autorizate.

Desfășurarea acestor operații se va face în baza unei Documentații


Tehnice de Autorizare de Construire (D.T.A.C.) și a autorizației de construire,
eliberată de autoritățile locale.
Criterii de apreciere:
Proiectul se va întocmi pe baza temei program elaborată de beneficiar, a
particularităților terenului din punct de vedere ai vecinătăților, orientării, pantei, a
condițiilor geotehnice preliminare și topografice, au fost respectate condițiile de
temă stabilite de comun acord cu beneficiarul și cele impuse de amplasament și

Pagina 6
Certificatul de Urbanism. Prin proiectare s-a căutat soluția cea mai optimă de
amplasare, astfel încât plastica arhitecturală sa individualizeze obiectivul, punând
în valoare amplasamentul.

B. CLIMA ŞI FENOMENELE NATURALE SPECIFICE:

Clima: zona studiată se încadrează într-un clima temperat continental, cu


nuanță excesivă.
Temperatura anului:

 Valoarea medie anuală de 9,3°C;


 Valoarea maximă (iulie) 21°C cu extremă de 40°C;
 Valoarea minimă (ianuarie) -4°C, cu extremă de -35°C.

Fenomenele naturale: Amplasamentul se caracterizează prin următoarele


fenomene naturale: fenomenul de concentrare a aerului rece (cca. 20% în medie
pe an), umezeala (74%), nebulozitatea (6,5 zechni), ceața (frecvența medie este
de 39 zile/an). Precipitațiile au o valoare moderată (533,7 mm medie multianuală),
dar cu un regim neuniform ca ritm și cantitate. Direcțiile dominante a vânturilor sunt
N-V (23,3%) şi est (14,2 % cu 4,8 m/s, direcția S-E, fiind cea mai calmă).

C. GEOLOGIA ŞI SEISMICITATEA

Studiul geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fișelor


complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane,
raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări.

 Caracteristici morfologice, geologice și hidrologice ale zonei:

Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul prezintă un aspect larg


vălurit, cu interfluvii colinare, deluroase sau sub formă de platouri joase , toate
aceste lăsând impresia că provin dintr-o suprafață unică tăiată în râuri. In Câmpia
Moldovei predomină interfluviile cu lărgimi în jur de 700 - 800 m , fragmentarea
fiind mai slabă în nord și mai accentuată în sud.

Pagina 7
Relieful s-a format în principal prin eroziunea şi acumularea fluviatilă
cuaternară, condiționat de substratul geologic alcătuit dintr-un complex de argile,
marne și nisipuri.
Peste fundamentul geologic (marna argiloasă) se distinge un pachet de
argile prăfoase în grosime de până la 8.0 m.
Stratificarea terenului:

 Sol vegetal negru cafeniu cu grosime medie de cca. 0.40m;


 Argilă galbenă, loessoidă, plastic vârtoasă, cu intercalații calcaroase
sensibilă la umezire grupa A cu grosime medie de 6.60 m;

Din punct de vedere geomecanic, amplasamentul prospectat are


stabilitatea generală şi locală asigurată. Având în vedere cotele din amplasament,
zona nu este supusă inundațiilor sau viiturilor de apă din precipitații. La data
prospectării geotehnice nivelul hidrostatic nu a fost interceptat în foraje.
Seismicitatea terenului:

 Conform „Codului de proiectare seismică – Partea I – prevederi de


proiectare pentru clădiri” indicativ P100 – 2013, amplasamentul se găsește într-o
zonă de hazard seismic caracterizată de o valoare a accelerației orizontale a
terenului ag=0.20g determinată, folosește pentru calculul structurilor la starea
limită ultimă. Perioada de control (de colț) a spectrului de răspuns este Tc=0.70
sec.
 Conform codului de proiectare NP-082-024, presiunea de referință a
vântului pentru amplasamentul în discuție este mai mare de 0.7 kPa, viteză pe 10
minute la 10 m, pentru un interval mediu de recurență de 50 ani.
 Adâncimea maximă de îngheț, conform prevederilor STAS 6054-77,
este de 0.90 m de la suprafața terenului amenajat.
 Grad seismic (M.S.K.): VII.
D. CATEGORIA DE IMPORTANŢĂ A OBIECTIVULUI: stabilită în
conformitate cu metodologia aprobată de către M.L.P.A.T., pentru realizarea
nivelului de calitate determinată de respectarea cerințelor se va ține seama de:

Pagina 8
 Implicarea vitală în societate şi în natură, gradul de risc sub aspectul
siguranței şi al sănătății;
 Implicarea funcțională a construcției în domeniul socioeconomic, în
mediul construit şi în natură – destinația, modul de utilizare.
 Caracteristicile proprii ale construcției, complexitate şi considerente
economice rezultă construcție de importanță REDUSĂ – D este stabilită conform
HG nr. 766 din 21.11.87 în scopul aplicării diferențiate a sistemului calității,
conform legii. Se aplică atât construcțiilor noi, cât şi celor existente, şi este stabilită
de către proiectant la cererea investitorului.

Clasa de importanță şi de expunere la cutremur pentru clădire locuință


unifamilială este IV avarierea lor implică un pericol redus pentru viața şi sănătatea
oamenilor şi produce pagube materiale reduse – Conform STAS 10100/0-75
„Principii generale de verificare a siguranței construcțiilor”.

Pagina 9
MEMORIU DE ARHITECTURĂ

Documentația are scopul construirii unei locuințe unifamiliale cu regimul de


înălțime P+M, a anexelor funcționale aferente şi împrejmuire teren.
Orientarea: construcțiile sunt independente, deci nu sunt probleme de
orientare. Se respectă condițiile impuse prin Certificatul Urbanistic. Frontul
principal al construcției este orientat spre vest.
CONSTRUCŢIILE CE SE REALIZEZĂ:

1. Clădirea are regimul de înălțime P+M. Înălțimea utilă la parter este de


2.65 m iar la mansardă înălțimea este 2.65 m. Acoperișul este de tip șarpantă pe
structură de lemn, cota la coamă este de +8,50 m, iar la streașină de +3.95 m.
Clădirea în plan, se înscrie într-o formă regulată cu laturile de 10.80 m lungimea
şi cu lățimea de 10.55 m, fiind amplasată la o distanță de min. 10.00 m față de axul
drumului, şi/sau la o distanță de min. 5.00 m de la aliniamentul drumului.
2. Împrejmuirea este în lungime totală de 555.29 ml. Pe laturile de vest,
est şi nord se va prevedea un gard din plasă metalică din comerț, cu stâlpi din
țeavă metalică (rotundă sau rectangulară) fixați în beton. Pentru împrejmuirea
aliniamentului frontal pe latura de sud se prevede un gard cu soclu din beton de
aproximativ 30,00 cm înălțime şi stâlpișori din beton, cu panouri din scândură
băițuită şi/sau vopsită, cu o lungime de 20.33 ml (înălțimea împrejmuirii trebuie sa
se încadreze între 1.50 m şi 2.60).

Proprietatea dispune de posibilitatea branșării la rețeaua energie electrică


conform Certificat de Urbanism nr. 12 din 05.05.2016.

REZOLVAREA FUNCŢIONALĂ A CLĂDIRII


Din punct de vedere funcțional, compartimentările au dus la următoarele
spații utile:

Pagina 10
Mansardă: Cota
Parter: Cota +0.00 m,
+2.80 m,
Hu = 2.65 m
Hu = 2.65 m
Funcțiunea mp Funcțiunea mp
Birou 13.20 Dormitor 1 15.60
Baie 3.90 Dormitor 2 19.15
Bucătărie 14.00 Dormitor 3 14.10
Spațiu tehnic 8.50 Dressing 3.35
Hol şi scară 8.90 Dressing 8.50
Living 22.20 Baie 6.70
Hol 5.75 Hol 6.65
Total Au
Total Au parter 76.45 74.05
etaj

DISPUNEREA ÎNCĂPERILOR ÎN CONSTRUCŢIE


Încăperile sunt dispuse în conformitate cu cerințele funcționale ale
beneficiarului.
STRUCTURA CONSTRUCTIVĂ
Structura
Construcția propusă, cu regim de înălțime PARTER si Mansardă are o
formă regulată în plan şi pe verticală.
Infrastructura construcției este de tip fundații continue din beton cu centuri
armate sub ziduri, dispuse după axele pe cele două direcții ale construcției,
adâncimea de fundație stabilindu-se în funcţie de adâncimea de îngheț (0.9m) şi
cota terenului bun de fundare respectându-se recomandările din studiul geotehnic.
Structura de rezistență a construcției propuse va fi din zidărie portantă,
zidărie confinată, având 25 cm la exterior si 25 cm la interior. Se vor prevedea
stâlpișori din beton armat monolit 25 x 25 cm şi centuri din beton armat monolit la
nivelul planșeelor, astfel încât să nu rămână neîncadrată de elemente de beton
armat suprafețe de zidărie mai mari de 12 m2. Pentru un grad sporit de confort

Pagina 11
termic, se vor adopta, conform Normativ C107/97, placarea zidăriei cu un strat de
polistiren expandat de 10 cm.
Planșeul peste parter se va realiza din beton armat având grosime de 13
cm. Planșeul peste etaj, realizat din grinzi de lemn va avea aplicată la partea
superioară o termoizolație din vată minerală de 15 cm.
Accesul pe verticală între nivelurile clădirii se va realiza prin intermediul
unei scări interioare cu două rampe, realizată din beton armat.
Acoperișul va fi de tip șarpantă pe scaune cu structură de rezistenţă din
lemn de răşinoase, ce se va ancora de elementele de beton armat ale construcţiei
(centuri), realizând un element spaţial indeformabil. Elementele structurale ale
şarpantei se vor ignifuga în mod obligatoriu conform prevederilor din C58-96 şi
P118-89.
Pardoseala se va realiza din beton slab armat şi va avea o grosime de 10
cm. Aceasta va fi armată cu plase sudate ϕ 6/100, marca betonului din pardoseală
fiind C16/20.
Sub pardoseală, se va dispune un strat de polistiren extrudat de 5 cm,
conform prevederilor normativului C107/97. Între stratul de polistiren şi cel de
pietriş este obligatoriu dispunerea unei folii de polietilenă sau hârtie Kraft.
VOLUMETRIA ŞI SPAŢIUL OBŢINUT
Sunt condiţionate de cerinţele beneficiarului. Soluţiile au fost alese sa fie
în concordanţă cu condiţiile locale specific ale amplasamentului, astfel încât să
ofere un maxim de eficienţă investiţiei respective. Se promovează un singur volum
independent, cu un regim de înălţime de PARTER şi MANSARDĂ.
TRATAREA ARITECTURALĂ
Aceasta este subordonată cadrului natural al zonei. Aportul la plastic
arhitectural, a aspectului clădirii constă în lărgirea gamei de finisaje utilizate şi la
rafinamentul soluţiilor de detaliu – specifice.
S-au urmărit avantajele ce decurg din soluţiile tehnico-economice şi de
confort functional. Construcţia necesită întreţinere permanentă.
MATERIALELE FOLOSITE

Pagina 12
Atât funcţionalul cât şi finisajele interioare şi exterioare s-au stabilit de
comun accord cu beneficiarul şi cu cerinţele impuse de Certificatul de Urbanism.
S-au realizat atât la exterior cât şi la interior finisaje durabile de calitate, rezistente
în timpul exploatării.
Finisaje interioare:
PARDOSELI:

 Şapă suport pentru pardoseli reci din gresie în bucătării, băi, holuri;
 Şapă suport pentru pardoseli calde din parchet în saloane şi
dormitoare;

PEREŢI:

 Glet de ipsos;
 Amorsă;
 Vopsitorie lavabilă două straturi, în culori pastelate;
 Placaje faianţă porţelanată în spaţiile cu procese umede;
TAVANE:

 Glet de ipsos;
 Amorsă;
 Vopsitorie lavabilă două straturi, culoare albă;
TÂMPLĂRIE:

 Tâmplăria interioară este din lemn.

Finisaje exterioare:
PARDOSELI:

 Şapa suport pentru pardoseli reci din gresie/granit fiamat,


antiderapant, pe treptele/podestul de la intrarea principală;

PEREŢI:

 Anvelopa termică a faţadei realizată cu polistiren expandat, 10 cm


grosime se finisează cu toate straturile şi elementele caracteristice

Pagina 13
TERMOSISTEMULUI: amorsă două straturi, strat fibră de sticlă, strat tencuieli
decorative două straturi;
 Tencuieli mozaicate la soclu;
 Streaşina din scânduri fălţuite, tratate şi băiţuite în culoarea tâmplăriei
exterioare;

TAVANE:

 Tencuieli decorative două straturi pe amorsă la intradosuri balcoane;

TÂMPLĂRIA:

 Tâmplăria exterioară este din p.v.c. cu geam termopan, culoare maro


închis;

ÎNVELITOAREA:

 Ţigle metalice maro pe astereală de lemn, peste un acoperiş ventilat;


 Pazii late, din scânduri fălţuite şi băiţuite culoare maro închis;
 Jgheaburi şi burlane metalice, culoare maro închis;

TROTUARE:

 Se prevăd trotuare perimetrale din dale de beton de 0.80 m lăţime şi


rigole din beton pentru colectarea şi îndepărtarea apelor meteorice de clădire;

Lucrări tehnico-edilitare:

 Clădirea va beneficia de toate utilităţile necesare: apă prin executarea


unui puț forat în apropierea construcţiei, electricitate prin racordare la reţeaua
existentă şi încălzire prin centrala termică proprie pe combustibil solid;
 Căi de acces (carosabile şi pietonale din drumul existent pe latura de
sud a terenului);
 Platforma carosabilă şi parcaje finisate cu prundiş;
 Punct colectare deşeuri menajere;
 Sistematizare verticală;

Pagina 14
 Spaţii verzi;
 Iluminat exterior;
 Canalizarea se va realiza prin executarea unui bazin vidanjabil.

ECHIPAREA EDILITARĂ – reţele exterioare


Clădirea va beneficia de toate utilităţile necesare: apă, prin executarea unui
puț forat, electricitate prin racordarea la reţeaua existentă, încălzire prin centrala
termică cu combustibil solid - lemn;
Este obligatorie respectarea condiţiilor igienico-sanitare specifice aferente
funcţiunii propuse.

Canalizarea se va realiza prin executarea unui bazin vidanjabil.

EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE AMENAJARE A TERENULUI


Pentru un amplasament situat în pantă este important corelarea apelor
meteorice cu panta necesară terenului pentru îndepărtarea acestora din
vecinătatea construcţiei respectiv a fundaţiilor . Un alt aspect ar fi rezolvarea
diferenţelor foarte mari de nivel pentru un teren cu pantă, astfel încât amplasarea
construcţiei. În acest sens se poate face o sistematizare în plan a terenului cu
pământ de umplutură, acolo unde beneficiarul doreşte.
Sistematizarea verticală poate fi definită ca fiind o parte componentă a
sistemtizării generale, având ca scop determinarea cotelor ±0.00 pentru fiecare
construcţie proiectată, pentru a asigura scurgerea apelor meteroice şi pentru a
realiza un microrelief util. Se urmăreşte realizarea scopurilor principale:

 Oprire accesului apelor meteorice din afară în interiorul incintei, atât


în timpul execuţiei cât şi în timpul folosirii acesteia;
 Îndepărtarea apelor meteorice căzute în incintă, prin dirijarea şi
evacuarea lor către exterior prin:
 Lucrări speciale (staţii de pompare, bazine de retenţie);
 Reţele subterane (canalizări);

Pagina 15
 Mijloace de suprafaţă (rigole, şanţuri).
 Asigurarea căilor de comunicaţie pentru pietoni şi vehicule;
 Asigurarea condiţiilor pentru funare a tuturo obiectelor prevăzute în
incintă.

Lucrarea se va realiza cu personal calificat, specializat corespunzător. În


execuţie, constructorul va asigura pe proprie răspundere respectarea prevederilor
proiectului şi a normelor de protecţie a muncii, aferente lucrărilor de construcţii
montaj şi de prevenire a incendiilor.

ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR AFERENTE ETAPEI DE REALIZARE


La solicitarea beneficiarului se vor lua măsuri de realizare a documentației
tehnico – economice faza Pth + DDE + Caiete de sarcini, în baza Autorizaţiei de
Construire, primăria va verifica avizele şi actele necesare funcţionalităţii
construcţiei nou create.
Investitorul va executa lucrările de construcţii numai după obţinerea
Autorizaţiei de construire conform L50/91 republicată în 2004 cu modificarile şi
completările ulterioare. Începerea lucrărilor se va face numai în baza proiectelor
de specialitate: arhitectură, rezistenţă, instalaţii.
Beneficiarul este obligat să păstreze în bune condiţii toate avizele şi
documentaţiile avizate spre neschimbare, pe toată durata lor de valabilitate, şi să
le prezinte la cerere, organelor împuternicite cu exercitarea controlului, potrivit
legii.
Pe parcursul execuţiei, se va solicita asistenţa tehnică a proiectantului, în
general la următoarele stadii ale lucrărilor:

 La predarea amplasamentului;
 La terminarea săpăturilor pentru verificarea terenului de fundare;
 La trasarea şi materializarea cotelor ±0.00 pentru pardoseală şi a
cotei +2.80 m pentru placa peste parter;
 La montarea armăturilor, poziţionarea golurilor;

Pagina 16
 Pe parcursul realizării închiderilor exerioare;
 La realizarea acoperişului: şarpantă din lemn de răşinoase.
 La începerea tuturor lucrărilor de finisaj, pentru stabilirea tipului şi
calităţii finisajelor pe bază de probe etalon, ce se avizează de proiectant.
 Ori de câte ori apar probleme privind materialele sau nu se înţeleg
unele prevederi din proiect;
 La recepţia lucrărilor executate, pe etape şi la etapa finală.

DATE DESPRE AMPLASAMENT


În prezenta documentaţie s-a întocmit partea de specialitate în vederea
obţinerii autorizaţiei de construire a unei locuinţe parter cu etaj şi împrejmuire teren
proprietate.
Amplasamentul are stabilitatea locală şi generală asigurată, nu este supus
pericolului inundaţiilor sau viiturilor de apă. Nu se semnalează pe amplasament
existenţa accidentelor subterane (beciuri, hrube). În varianta existenţei lor acestea
se vor depista odata cu executarea lucrărilor de săpătură, se vor deschide şi
plomba cu pământ sau balast compactat.
Conform Normativ P100/2013, clădirea şi amplasamentul au următoarele
caracteristici:

 Coeficientul seismic ag = 0,20 g;


 Perioada de colţ Tc = 0.7 s;
 Grad seismic asimilat MSK = VII;
 Clasa de importanţă IV cu a = 0.8;
 Categoria de importanţă este ”D” redus;
 Proiectul va fi verificat de verificator tehnic atestat MLPAT pentru
cerinţa A1. Zona „C” din punct de vedere al acţiunii date de zăpadă CR1 – 1 – 1 –
3 - 2012. Conform CR1 – 1 - 1 – 4 - 2012 din punct de vedere al acţiunii date de
vânt, presiunea de referință a vântului pentru amplasamentul în discuție este de
0.7 kPa.

Condiții geotehnice:

Pagina 17
Terenul prospectat, situat în județul Botoșani, este amplasat într-o regiune
de coline, dealuri. Relieful s-a format în principal prin eroziunea şi acumularea
fluviatilă cuaternară. Condiţionat de substratul geologic alcătuit dintr-un complex
de argile, marne şi nisipuri.
Peste fundamentul geologic (marna argiloasa) se distinge un pachet de
argile prăfoase în grosime de până la 8.0 m.

Stratificarea terenului:

 Sol vegetal negru cafeniu cu grosime medie cca. 0.040 m;


 Argilă galbenă, loessoidă, plastic vârtoasă, cu intercalații calcaroase
sensibilă la umezire grupa A cu grosime de 6.60 m;

Din punct de vedere geomecanic, amplasamentul prospectat are


stabilitatea generală şi locală asigurată. Având în vedere cotele din amplasament,
zona nu este supusă inundaţiilor sau viiturilor de apă din precipitaţii. La data
prospectării geotehnice nivelul hidrostatic nu a fost interceptat din foraje.
Apa subterană este prezentă pe amplasament la adâncimi de peste -8.00
m, acest nivel fiind variabil în funcţtie de regimul pluviometric.
Fundarea se va realiza în stratul de argilă prăfoasă galben consistent.
Adâncimea de fundare va fi de minim 1,20 m faţă de cota terenului
amenajat şi de 1.50 m faţă de nivelul pardoselii.
Pentru dimensionarea fundaţiilor, portanţa terenului de fundare în stare
naturală, calculată conform indicativ NP 112-2013:

STRUCTURA CONSTRUCTIVĂ

Descrierea constructivă: Infrastructura construcţiei este de tip fundaţii


continue din beton cu centuri armate sub ziduri, dispuse după axele pe cele două

Pagina 18
direcţii ale construcţiei, adâncimea de îngheţ (0.9 m) şi cota terenului bun de
fundare respectându-se recomandările din studiul geotehnic:

 Talpa fundaţiei să sprijine cu cel puţin 20 cm în teren bun de fundare;


 Talpa fundaţiei să fie amplasată la minim 90 cm adâncimea de îngheţ
conform zonei climatice.

La nivelul pardoselii parterului se prevăd grinzi din beton armat cu rol de


legătură între fundaţii şi de susţinere a pardoselii şi a zidurilor autoportante
prevăzute între stâlpi.
Ca structură de rezistenţă pentru construcţie s-a adoptat sistemul zidărie
portantă, zidărie confinată, pereţi structurali dispuşi cel puţin pe două direcţii
ortogonale din elemente de argilă arsă cu densitatea aparentă, în stare uscată,
mare > 1000kg/mc cu dimensiunile de 290 x 240 x 188 mm. Pereţii rezultaţi vor
avea astfel grosimea de 25 cm la exterior şi 25 cm la interior din zidărie. Se vor
prevedea stâlpişori din beton armat monolit 25 x 25 cm armaţi cu 4 bare ϕ14 PC
52 şi etrieri din ϕ 8 OB 37 conform procentului minim de armare longitudinală la
stâlpişori = 1% pentru zonele seismice cu ag ≥ 0.25 g, precum şi centuri din beton
armat monolit la nivelul planşeelor, astfel încât să nu rămână neîncadrată de
elemente de beton armat suprafeţe de zidărie mai mari de 12 m2.
Pereţii portanţi atât cei interiori cât şi cei exteriori se vor placa cu polistiren
expandat de 10 cm grosime. Mortarul folosit la execuţia zidăriei va fi un mortar
marca M10.

 Planşeele din b.a. vor avea grosimea de 13 cm şi asigură o şaibă


rigidă orizontală necesară comportării favorabile a stucturii la acţiunea sarcinilor
orizontale provenite din seism.
 Compartimentări interioare: pereţii interiori de compartimentare,
neportanţi, se vor realiza fie din zidărie de B.C.A. ancorată de structură fie din
pereţi din ghips carton pe structură metalică cu miez de vată minerală.

Pagina 19
 Pardoseala de la parter este din beton armat, aşezată pe un strat de
pietriş şi hârtie Kraft sau folie, sub care se prevede o termoizolaţie din poliestiren
extrudat de 5 cm.
 Întreaga structură se realizează monolit, atât din cosiderente tehnice
cât şi economice.
 Acoperişul este de tip şarpantă din lemn ecarisat, cu elemente de tip
cosoroabă, pop, pană, cleşti, căpriori, rigidizate cu contrafişe și ancorată cu
elemente de rezistenţă ale zidăriei cu mustăţi de ancorare din OB 37 ϕ 6 şi
tensionate prin răsucire în jurul cosoroabelor şi a tălpilor.
 Învelitoarea se prevede din ţiglă metalică. Termoizolaţia planşeului
peste mansardă, în pod se va face cu vată minerală de 15 cm grosime.
 Betoanele folosite sunt de clasa C8/10 în bloc de beton simplu,
C16/20 în stâlpi, centuri, planşeu, buiandrugi, centuri.

Descrierea funcţională: Proiectul în faza D.T.A.C. a fost în tocmit pe baza


temei program elaborată de beneficiar, a particularităţilor terenlui din punct de
vedere ai vecinătăţilor, orientării, pantei, a condiţiilor geotehnice preliminare şi
topografice.
Construcţia se încadrează în categoria de importanţă „D” (de importanţă
redusă) având funcţiuni de lucuinţă unifamilială.

LUCRĂRI DE INSTALAȚII
Instalații electrice
Având în vedere destinația imobilului menționat, se propun următoarele
tipuri de instalații:
- iluminat si prize monofazice;
- instalatii de curenti slabi – telefonie si TV
- instalatii de alimentare cu energie electrica

In functie de destinatie, nivel de iluminare si grad de protectie, s-a propus


echiparea cu urmatoarele tipuri de corpuride iluminat si aparataj de

Pagina 20
comutatie:
- corpuri de iluminat pentru lampi fluorescente, corpuri de iluminat pentru
lampi cu incandescenta si tip aplice, lustre;
- corpuri de iluminat etanse decorative pentru iluminatul exterior - intrari;
- prize ST cu contact de protective, 240 V/16A;
- intrerupatoare si comutatoare ST in constructie normala, 240 V/10A;
- tuburi izolante IPEY pentru montaj ingropat in tencuiala, pardoseli, plansee;
- tuburi izolante tip PEL in zonele cu lemn ale podului;
- conductor FY 1,5 si 2,5 mmp pentru circuitele de iluminat, respective cele
de prize;
- pentru alimentarea tabloului TE, din firida de bransament (BMP), se va
utiliza conductor FY cu sectiunea de 6mmp, montat ingropat in tub IPEY 25.
Nulul de protectie al instalatiei va avea sectiunea de 2.5 mmp – FY.
Amplasarea tabloului electric TE se face la parter. Tabloul electric va fi
echipat conform noilor prevederi cu intrerupatoare automate si protectii
diferentiale.
Protectia instalatiei se asigura prin nul de protectie. Protectia la scurtcircuit se va
realiza utilizand sigurante automate monopolare autohtone sau de import.
Investitorul, in baza autorizatiei de construire, va executa lucrarile la
instalatia interioara numai cu personal calificat si autorizat pentru astfel de lucrari
si conforme cu proiectul tehnic de specialitate, verificat conform reglementarilor in
vigoare.
Alimentarea cu energie electrica se va face din reteaua existenta in zona
LEA 0,4KV. Racordarea la retea se va face cu acordul SC E.On Moldova, de catre
reprezentantii acesteia.

Instalații sanitare
Instalațiile sanitare vor cuprinde:
În băi:

Pagina 21
- Lavoare din portelan sanitar, STAS 1540-79;
- Vase de closet STAS 2066/1-79 din portelan sanitar, tip CIL, cu rezervoare
de spalare montat la semiinaltime;
- se vor monta sifoane de pardoseala din plinta tip PVC, STAS 8874-80
- Sifoane pentru racordarea obiectelor sanitare la coloanele de canalizare,
din PVC sau din inox;
- Ventile de scurgere, conform normelor interne MICM 2332 si 2336,
executate cu sau fara racord;
- Etajere, executate din portelan sanitar, pe console nichelate (se vor monta
deasupra fiecarui lavoar);
- Oglinzi sanitare
- robinete cu cap sferic pentru inchideri si reglaje, inclusive robinetul coltar de
la rezerv. WC;
- racorduri flexibile pentru lavoare;
- tevi PE pentru coloane si legaturi la obiectele sanitare;
- tevi PP (polipropilena ignifuga) pentru instalatia interioara de canalizare cu
piesele speciale aferente (coturi, ramificatii, reductii, piese de curatire);
- tevi de protectie din PVC la trecerea conductelor prin plansee si pereti;
- cochilii din spuma poliuretanica din gama Vidoflex-Kaimaflex pentru izolarea
conductelor de apa.
In zona neexistand retea de canalizare, se impune executia unui bazin
vidanjabil, care va prelua apele uzate de la coloanele menajere, prin intermediul
caminului de canalizare. Volumul minim al bazinului vidanjabil se calculeaza in
functie de debitele de calcul ale aplelor uzate si a frecventei de vidanjare, dar nu
mai mic de 9 mc. Acesta se executa pe proprietate in zona de acces auto.
Instalatia de canalizare cuprinde coloanele menajere Dn110 mm, sifoanele de
pardoseala, precum si conductele de scurgere de la sifoane si de la obiectele
sanitare la coloane. Coloanele se racordeaza la caminele exterioare de canalizare.
Apele pluviale colectate prin intermediul jgheaburilor si burlanelor se
dirijeaza spre spatiile verzi ale proprietatii.

Pagina 22
Instalații termice
Asigurarea necesarului pentru incalzire se va realiza prin intermediul unei
centrale termice care va functiona cu combustibil solid.
Pozarea conductelor se face ingropat in pardoseli sau pereti, dupa caz.
Conductele se protejeaza cu tub riflat (sau cochilii din spuma poliuretanica din
gama Vidoflex, Kaimaflex, care asigura si izolatia termica), corespunzator fiecarui
diametru.
Asigurarea instalatiei la suprapresiuni se va realiza prin intermediul unui
vas de expansiune inchis. Dezaerisirea instalatiei se va face local pe corpurile de
incalzire, prin aerisitoarele manuale.
Toate trecerile prin plansee sau pereti a coloanelor sau conductelor de
legatura, vor fi prevazute obligatoriu cu tevi de protectie.
Conductele folosite in instalatie vor fi din cupru pentru instalatii termice cu
agent termic apa calda, cu imbinare prin sertizare, care se preteaza solutiei
adoptate, reduc timpul de executie si au o durata de viata ridicata. Conductele si
imbinarile se supun probelor de etanseitate si dilatare, inainte de inglobarea lor in
pardoseli sau pereti (faza determinanta).
Corpurile de incalzire se propune a fi alese din gama radiatoarelor din
aluminiu, tipul CLAN 600, datorita calitatii deosebite, designului, randamentului
ridicat,etc. Daca beneficiarul doreste, acestea pot fi inlocuite cu radiatoare din otel
tip 22kx600, datorita pretului mai mic fata de radiatoarele cu elementi din aluminiu.
Locul de montaj se face conform planurilor. Radiatoarele vor fi prevazute cu
robineti retur, pentru o facila interventie in caz de nevoie. In vederea optimizarii
consumului de combustibil solid, se recomanda echiparea tuturor radiatoarelor cu
robinete dublu reglaj cu cap termostatic. Folosirea altor corpuri decat cele
recomandate se poate face tinandu-se cont de incarcarea termica si dimensiunile
de gabarit ale acestora.
Umplerea instalatiei se va face prin retur, de la conducta de apa rece a
instalatiei interioare din bucatarie. Se recomanda amplasarea filtrelor

Pagina 23
dedurizatoare pentru evitarea depunerilor de piatra in instalatie. De asemenea se
impune montarea filtrului dedurizator si pentru circuitul de apa calda menajera. In
cazul nefunctionarii instalatiei un timp mai mare de 24…48 ore, aceasta fie se va
goli, fie va fi folosit un agent termic rezistent la inghet, recomandat de furnizorul
centralei termice.

Măsuri de protecţie a muncii şi P.S.I.:


La executarea lucrărilor se vor respecta toate măsurile de protecţia muncii
pevăzute în legislaţia în vigoare şi în special cele din „Regulamentul privind
protecţia şi igiena muncii în construcţi” – ediţia 1993, aprobat cu Ordinul nr.9
N/1993 de M.L.P.A.T., „Legea protecţiei şi securităţii muncii” nr. 319/2006 şi
„Norme generale de protecţia muncii” – ediţia 2002.
De asemenea se vor respecta măsurile de prevenire şi stingere a
incendiilor prevăzute în Normativul P118/99 şi în celelalte reglementări în vigoare.
Executantul şi beneficiarul vor nominaliza persoanele care răspund de
respectarea măsurilor privind securitatea muncii şi care vor face instructaj periodic
cu tot personalul angajat.
Clădirea este încadrată în categoria D de importanţă, potrivit prevederilor
HG nr. 766/1997 şi clasa IV de importanţă, conform prevederilor normativului
P100/1-2013 şi categoria clădirilor civile conform N.S.F. P118/1999 gradul III de
rezistenţă la foc.
În cadrul măsurilor PSI s-a avut în vedere respectarea normativelor în
vigoare: P118/1999 şi Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiiilor.
Constructorul şi beneficiarul sunt obligaţi să respecte pe parcursul
execuţiei:

 Norme de protecţia muncii din activitatea de construcţii montaj


elaborate de M.C. Ind. Fin 1988;
 Ordinul M.P.L.A.T. nr. 9/15.0301993 ce conţine <<Regulamentul
privind protecţia şi igiena muncii în construcţii>>, volumele:
„A” – Norme generale;

Pagina 24
„B” – Terasamente;
„C” – Construcţii;
„F” – Izolaţii.

CERINŢELE LA CARE SE VERIFICĂ TEHNIC PROIECTELE DE


SPECIALITATE

Conform Legii NR.10/1995 verificarea prezentului proiect se realizează la


următoarele cerințe fundamentale:

A - Rezistenţa mecanică și stabilitate;


B - Securitate la incendiu;
C - Igienă, sănătate și mediu înconjurător;
D - Siguranță și accesibilitate în exploatare;
E - Protecție împotriva zgomotului;
F - Economie de energie și izolare termică;

Urmărirea comportării în timp a construcţiei


Urmărirea comportării în timp a construcţiei se va face în conformitate cu
prevederile Normativului P130/90 numai sub forma urmăririi unui tip curent.
Fazele determinante de urmărire a lucrărilor
În conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 24/01.1994 privind calitatea
în construcţii, fazele determinante ale execuţiei lucrării sunt:
 Recepţia terenului de fundare;
 Betonarea stratului de egalizare şi hidroizolaţia orizontală;
 Montarea armăturilor, cofrarea şi betonarea fundaţiilor;
 Monatarea armăturilor, cofrarea şi betonarea sâmburilor şi centurilor;
 Cofrarea, montarea armăturilor şi betonarea planşeelor;
 Recepţionarea structurii de rezistenţă;

Pagina 25
 Relizarea şarpantei şi învelitorilor.

În timpul desfăşurării lucrărilor de construcţii montaj, beneficiarul are


obligaţia de a
încheia cu antreprenorul un program de urmărire a lucrărilor, obligaţia să
încheie procese verbale de recepţie la fazele determinante, cât şi pentru lucrările
care devin ascunse, iar în final să adauge aceste procese verbale la proiectul de
rezistenţă în cartea tehnică a obiectivului. Trecerea de faza de execuţie următoare
se va face numai după recepţia celei precedente.
De asemenea, beneficiarului are obligaţia de a cere acordul proiectantului
pentru orice schimbare pe care o consideră necesară faţă de proiect şi sa-l
atenţioneze în legătură cu orice abatere de ordin calitativ sau cantitativ de la
prezentul proiect.

DATE ŞI INDICI
CASĂ DE LOCUIT ÎN REGIM PARTER ȘI MANSARDĂ
Parter

 Suprafaţă construită 100.96 mp


 Suprafaţă desfăşurată 198.78 mp
 Suprafaţă utilă 76.45 mp

Hu parter 2.65 m
Mansardă

 Suprafaţă construită 97.82 mp


 Suprafaţă desfăşurată 198.78 mp
 Suprafaţă utilă 74.05 mp

Hu mansardă 2.65 m
Volum construit util 263.68 mc
Hstreaşină + 3.95 m
Hcoamă + 8.50 m

Pagina 26
POT x 100 propus = 1.93 %
CUT propus = 0.038 AD/mp

Pagina 27